Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza SWOT a sistemului de educație fizică și sport din Româ nia

Puncte tari:

a) influența pozitivă majoră a educației fizice si sportului asupra tuturor     


categoriilor de persoane ( să nă tate fizică și psihică , integrare socială , etc.)

b) legislația națională precizează competențele diferitelor autorită ți sportive

c) numă rul relativ mare de instituții de învă ță mâ nt superior de specialitate

d) educația fizică face parte, în mod obligatoriu, din programa școlară

e) educația fizică și sportul sunt predate de persoane calificate

f) performanțele ră sună toare obținute de unii sportivi româ ni de-a lungul timpului

g) protectie socială stimulativă a sportivilor de performanță

h) popularizarea intensă a unor sporturi prin mass-media

i) spațiu geografic și climă variate care permit practicarea mai multor tipuri de
sporturi

j) calitatea de membru al UE, care încurajează dezvoltarea unor proiecte pentru


sportul de masă

k) prezența în structuri decizionale politice a unor specialiști în sport

l) implicarea unor foști sportivi de performanță în dezvoltarea unor baze sportive

Puncte slabe:

a) nerespectarea obligațiilor si responsabilită ților prevă zute de lege

b) numă rul redus de ore de educație fizică din școli și universită ți

c) infrastructură sportivă insuficientă sau învechită

d) percepția negativă față de educația fizică și profesorii de educație fizică

e) subfinanțarea sistemului

f) pregă tirea precară a unor persoane din domeniu

g) management defectuos al organizațiilor sportive naționale și locale


h) acces dificil sau insuficient al persoanelor la facilită țile sportive existente

i) neimplicare în vederea lă rgirii bazei de selecție

j) lipsa unor programe de educație fizică special destinate unor categorii defavorizate

k) cercetare limitată în domeniul sportului

l) vizibilitate media redusă a beneficiilor practică rii sportului de masă și slaba


conștientizare a acestora de că tre populație

m) acces limitat la informația de ultimă oră

n) comportamentul neadecvat al suporterilor în cadrul unor competiții sportive

Oportunitati:

a) disponibilitatea tinerilor de a-și schimba stilul de viață și de ase orienta spre


activitatatea fizică

b) numă r mare de tineri care finalizează studii de specialitate îb domeniul educației


fizice

c) legislația româ nească din domeniul sportului, și nu numai, este armonizată cu cea
europeană

d) planificarea desfă șură rii unor activită ți, manifestă ri și competiții sportive
internaționale majore, în Româ nia.

e) resursa demografică încă este substanțială

f) posibilitatea folosirii în sport a unor tehnologii dezvoltate

g) posibilitatea de a disemina larg informații legate de sport și activitatea fizică

h) disponibilitatea UE de a finanța nerambursabil programe pentru sportul de masă

i) posibilitatea reducerii semnificative a cheltuielilor pentru să nă tate prin adoptarea


unui stil de viață activ

j) posibilitatea atragerii unor oameni din sport în domeniul politic, astfel încâ t
deciziile politice să fie adaptate realită ții existente

k) posibilitatea educă rii populației încă din clasele școlare mici în sensul practică rii
activită ților fizice și al valorilor sportului ( competitivitate, toleranță , fair-play, cooperare)
Amenintari:

a) condiția economică precară a populației

b) perspectiva menținerii subfinanță rii cronice a sportului, a cercetă rii în domeniu etc.

c) emigrarea tinerilor cu potențial în domeniul sportiv, și nu numai

d) lipsa interesului specialiștilor de a se implica în organisme decizionale la nivel local


și național

e) capacitate redusă a cetă țenilor de practicare independentă a exercițiilor fizice

f) degradarea continuă a bazei materiale existente, și ea, oricum, insuficientă

g) discontinuitate în conceperea si aplicarea unor strategii pe termen lung din cauza


schimbă rilor și instabilită ții politice

i) incidența mare a bolilor legate de sedentarism ( boli cardio-vasculare, diabet etc)

j) lipsa educației în domeniul să nă tă ții publice legate de practicarea sportului

k) diminuarea numă rului sportivilor de performanță

l) propunerile unora de a elimina sau diminua numă rul de ore de educație fizică din
școli

m) creșterea cazurilor de dopaj din sport

n) tentația și dependența de tehnologie care favorizează un comportament sedentar

o) acapararea timpului de că tre sarcinile de serviciu

http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-nationala-pentru-SPORT-v2016-v2.pdf

http://www.scrigroup.com/sanatate/sport/Analiza-SWOT-a-sistemului-nati25196.php

S-ar putea să vă placă și