Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic Proiect didactic

Educatoare: Barbu Viorica


Data:
Grupa: mijlocie
Tema anuala: ,,Ce i cum vreau sa fiu?
Subtema Copil ca tine sunt i eu
Domeniu experiential: Educatie psiho-motrica (D!"
Tema act: ,,Copiii la concurs
Mijloc de realizare # $raseu aplicativ (s%ritura &n lun'ime, mers &n echilibru, s%ritur% &n
ad(ncime, aler'are cu ocolire de obstacol"
Tip de activitate: verificare i consolidare
Scopul:
Consolidarea deprinderilor motrice de ba)% &nsu ite anterior*
De)voltarea capacit%+ii de a utili)a deprinderile &nsu,ite &n diferite situa+ii*
Obiective operationale:
-% e.ecute corect comen)ile: Drep+i/ e loc repaus/, 0a dreapta/, 0a st(n'a/*
-% e.ecute e.erci+ii vi)(nd mi,carea diferitelor se'mente ale corpului*
-% e.ecute corect ac iunile motrice &nv% ate*
-%-,i de)volte calit%+ile motrice: re)isten+%, &ndem(nare*
-% respecte re'ulile ,i sarcinile date*
-%-,i de)volte spiritul competi+ional, dorin+a de afirmare *
-% manifeste &n timpul activit%+ii atitudini de cooperare i spirit de echip%*
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversa ia, e.plica ia, demonstratia, observatia, e.ersarea, e.ercitiul
fi)ic, jocul1
Forma de organizare: frontal, 'rupuri, individual
Mijloace didactice: cercuri de 'imnastica, bancute, saltele, tabure i, popice, castronele
plastic, ecusoane cu fluturi si flori
Evaluare # continu%, final% prin aprecieri i recompense
oc de des!asurare: sala de sport
Timp " 23-24 min
M#TE$%# &%&%OG$#F%':
51 !inisterul Educa+iei ,i Cercet%rii: 6ro'rama activit%+ilor instructiv- educative &n 'r%dini+%,
Bucure,ti, 2334*
21 71Dra'omorescu, 81 9un, E1 Bojin, !etodica pred%rii educa+iei fi)ice &n 'r%dini+a de copii,
ED, Bucure,ti, 5:;4
<1 Curriculum pentru &nv%+%m(nt pre,colar (<-; ani" !EC$, 233:*
=1 >evista ?nv%+%m(ntul re,colar nr1 <@=-2353*
E(E)%ME)TE
D%D#'T%'E
DO*#
$E
'O) %)+T+ ,)(- -$%% %)D%'# %% METOD%'E ST$#TEG%%
D%D#'T%'E
E(#+#$E
Organizarea
colectivului de
copii < min
- alinierea
- verificarea +inutei ,i a st%rii
de s%n%tate
- raportul-salutul
- E.erci ii de or'ani)are i
aten ie: Drep i/, e loc
repaus/, 0a st(n'a/, 0a
dreapta
- anun+area temei i a
obiectivelor:
- Ast%)i o s% ne juc%m
&mpreun%1 Eu am au)it ca
vou% v% place foarte mult s%
v% juca i, s% aler'a i s% face i
chiar concursuri i de aceea
m-am '(ndit s% facem ast%)i
un o &ntrecere care se va numi
.'opiii la concurs.dar p(n%
atunci vreau s% v%d cum va
juca i voi, cum aler'a i cum
s%ri i1
-patele drept, tra'em
puternic de umeri spre spate,
c%lc(iele lipite, v(rful
picioarelor pu in &ndep%rtat
Conversatia,
E.plicatia
E.erci iul Bbservarea
comportamentului
copiilor
Preg/tirea
organismului
pentru e!ort
< min1
- mers normal &n forma+ie c(te
unul*
- mers caden+at (6ca solda+ii"*
- aler'are u oar%
%stra i distan a, spatele
drept, privirea &n fa %,
mi c%m bra ele pe l(n'%
corp
>idic%m 'enunchii c(t mai
sus, m(inile pe olduri
spatele drept
Conversa ia,
E.plica ia
E.erci iul
Aprecieri verbale
- e.erci+ii de respira+ie #
Cbur%m ca p%s%relele
- !ers obi nuit &n forma ie c(te
unul
- mers pe v(rfuri cu bra+ele sus
(6suntem uria,i"
- aler'are cu c&lc(iul la ,e)ut"*
- e.erci+ii de respira+ie #
Cbur%m ca p%s%relele
- mers obi nuit
Copiii care au ecusoane cu flori se
&ndreapt% c%tre floarea din fa %, cei cu
flutura i mer' c%tre fluturele din fa %1
Corpul u or &nclinat &n fa %,
aler'%m cu 'ura &nchis%
$ra'em aer pe nas i-l d%m
afar% pe 'ur%
%stra i distan a, spatele
drept, privirea &n fa %,
mi c%m bra ele pe l(n'%
corp
-patele drept m(inile lipite
de urechi, privirea la bra e
%str%m distan a, atin'em
e)utul cu c%lc(iul
$ra'em aer pe nas i-l d%m
afar% pe 'ur%
$ra'em aer pe nas i-l
d%m afar% pe 'ur%
%stra i distan a, spatele
drept, privirea &n fa %,
mi c%m bra ele pe l(n'%
corp1
De &ntoarcem cu fa a spre
mine i &ntindem m(nu ele
lateral s% nu ne lovim cu
cole'ii no tri1
Conversa ia
E.erci iul
Eocul
Bbservarea
comportamentului
copiilor
%n!luen area
selectiv/ a
= min1
<.=
Ex0 1 2*borul p/s/relelor
o)i ia initial%- st(nd dep%rtat
Dep%rtarea picioarelor nu va
fi mai mare decat l% imea
Conversa ia
Demonstra ia
aparatului
locomotor =.=
<.=
<.=
=.=
=.=
$imp 5: ridicarea bratelor lateral, ritmic
cu palmele in jos*
$imp 2: revenire*
Ex0 3 " &ra e scurte4 bra e lungi
Dep%rtat prin s%ritur%
$imp 5- ducerea bra elor prin lateral pe
umeri
$imp 2 #ridicarea bra elor sus cu
revenire prin lateral
Ex0 5 2 Mergem ca soldatii
181- st(nd
$ 5-2: mers pe loc cu &ndoirea
'enunchilor, alternativ
Ex0 6 " T/iem lemne
181- dep%rtat st(nd
$5 # ridicarea bra elor sus cu
&ncle tarea palmelor
$2# indoirea trunchiului inainte, cu
ducerea bratelor in jos # 'enunchii
intinsi:
$ <: revenire
Ex0 7 2 Pisica se 8ntinde
18 # sprijin 'hemuit
T1 " ?ntinderea 'enunchilor(isica se
&ntinde"
T3 " >evenire (isica doarme"
umerilor, palmele vor
&ndreptate &n jos1
almele stau fa % &n fa % ,
spatele drept, privirea la
bra e
!i carea se e.ecut% cu
spatele drept, alternarea
se'mentelor superioare
7enunchii bine &ntin,i, capul
l%sat spre spate, privirea la
bra e*
7enunchii bine &ntin i,
privirea &n fa %, t%lpile i
palmele r%m(n fi.ate pe sol
E.erci iul
Eocul
Conversa ia
Demonstra ia
E.erci iul
Eocul
Conversa ia
Demonstra ia
E.erci iul
Eocul
Conversa ia
Demonstra ia
E.erci iul
Eocul
Bbservarea
comportamentului
copiilor
Coordonare ,i
elasticitate1
Bbservarea
comportamentului
copiilor
<.=
=.=
Exerci iul nou 2 9
.Privim dup/ !luturi.
18 # Dep%rtat st(nd
$5 # bra ele &ndoite la frunte
$2 # rasucirea trunchiului alternativ la
st(n'a i la dreapta
Ex0 : .S/ri minge4 minge jos.
8 # st(nd cu m(inile pe ,old
$5-< # s%ritura pe v(rfuri pe ambele
picioare
$= # sprijin &n 'hemuit
-patele drept, coatele bine
ridicate, 'enuchii drepti,
picioarele lipite pe sol
- s%ritura se va e.ecuta
elastic pe v(rfuri,
concomitent cu &ntinderea
puternicF a spatelui1
- &n po)i+ia sprijin 'hemuit,
spatele se men+ine drept,
capul cu privirea &nainte*
Conversa ia
Demonstra ia
E.erci iul
Eocul
Aprecieri verbale
$ealizarea
propriu2zis/ a
temei
6 min -e va trece la reali)area temei:
Acum vreau sa ne juc%m jocul pe care
vi l-am promis.'opiii la concurs.4 dar
mai &nt(i trebuie s% v% spun cum ne
vom juca1
Ve i forma dou% echipe # echipa
flutura ilor i echipa florilor1
Va trebui s% mer'em pe un traseu i s%
respect%m anumite re'uli1
?ncepem cu saritura din cerc &n cerc,
dup% care vom mer'e &n echilibru pe un
spa iu delimitat de mine, ne vom urca
pe b%ncu %, vom s%ri &n ad(ncime pe
saltea, dup% care vom aler'a i vom
ocoli scaunul i prin lateral tot aler'(nd
ne vom &ntoarce la la echipa noastr% dar
&n spatele r(ndului1
Copiii de la ambele echipe vor porni &n
C(nd s%rim din cerc &n cerc
picioarele vor fi lipite iar
m(inile le vom le'%na pe
l(n'% corp1 Vom
mer'e &n echilibru cu m(inile
&ntinse lateral, spatele drept,
suntem atenti s% nu c%dem de
pe b%ncu % iar c(n vom s%ri
pe saltea vom &ndoi u or
'enunchii1
Aler'%m cu corpul &nclinat
pu in &n fa %, m(inile &ndoite
din cot i suntem aten i s%
nu c%dem sa ne accident%m1
Conversa ia
Demonstra ia
E.erci iul
Eocul
- s% parcur'% traseul
respect(nd re'ulile
jocului ,i e.ecut(nd
corect ac+iunile
motrice
acela i timp1
Ob inerea
per!ormantei i
asigurarea
!eed2bac;2lui1
= min <ocul .'opiii la concurs. se va
desf% ura sub form% de &ntrecere
Acum vom face un concurs &ntre echipe
Vor fi stimulati copiii
emotivi emotivi, vor fi
&ncuraja i prin crearea unei
atmosfere de concurs11
Conversa ia
demonstra ia
e.erci iul
jocul
Capacitatea copiilor
de a e.ecuta corect
deprinderile1
$evenirea
organismului
dup/ e!ort0
< min
Din coloana c(te 2 se trece la coloana
c(te 51
-e vor e.ecuta mi,c%ri lente ,i e.erci+ii
de respira+ie1
<oc:=+m!l/ balonul.
Copiii stau &n cerc pe covor1 Giecare
copil va primi un balon1 0a comanda
Hmfl% balonul copiii vor sufla &n
balon1
0a comanda Balonul s-a spart copiii
vor imita sunetul scos de balon
ssssssssssssssss-poooooooooooc si vor
ridica bra ele sus
-e va sufla &n balon numai la
comanda mea, tra'em mai
&nt(i aer pe 'ura i apoi
sufl%m &n balon1
Conversa ia
E.pica ia
Demonstra ia
E.erci iul
Eocul
Capacitatea copiilor
de a se lini,ti fi)ic ,i
psihic dup% o
activitate dinamic%1
,nc>eierea
activit/ ii
2 min Gi.area temei
-e fac aprecieri privind modul de
participare al copiilor la activitate i se
vor acorda stimulente (bombonele"1
Conversa ia Aprecieri verbale i
stimulative

S-ar putea să vă placă și