Şcoala cu clasele I-IV Mlenauti Comuna Hudesti, judeţul Botoşani Profesor, Gilca Valentin Clasele a II-a, a III-a, a IV-a PROIECT DIDACTIC Ora

1210- 13
Clasa: a II-a Aria curricular : Educaţia fizică şi sport !"iectul: Educaţia fizică #nitatea de $n% ţare: Depri deri !otrice de "ază &u"iectul: 1# $ăritura % lu &i!e cu ela peste "asto ' 2# (ru carea si pri derea !i &ii de )a d"al' 3# *oc :+,i &ea pri tu el'ocul de desf şurare: tere ul de sport Obiective operaţionale -să-şi % suşească corect poziţiile fu da!e tale de pri dere şi pasare a !i &ii, di .ocul de )a d"al# -să-şi % suşească !eca is!ul de "ază al pri derii şi pasării !i &ii de pe loc# -să cu oască fazele săriturii' -să cu oască "i e te) ica de e/ecuţie' -să cu oască !eca is!ul aler&ării' -să e/ecute corect săritura' -să e/ecute corect aru carea' -să fie apt di pu ct de 0edere fizic -să e/ecute cu plăcere i dicaţiile % 0ăţătorului' -să !a ifeste i teres pe tru desfăşurarea lecţiei' -să-si dez0olte spiritul de ec)ipa' Clasa: a III-a Aria curricular : Educaţia fizică şi sport !"iectul: Educaţia fizică #nitatea de $n% ţare: Depri deri !otrice de "ază &u"iectul: 1# $ăritura % lu &i!e cu ela peste zo e !arcate' 2# (ru carea !i &ii de oi ă la ți tă fi/ă' 3# *oc : 1 ,i &ea călătoare 2 'ocul de desf şurare: tere ul de sport Obiective operaţionale - să e/ecute cu corectitudi ea !a/i!a de care su t capa"ili, e/ercițiile pe tru i flue țarea selecti0a a aparatului loco!otor' - $ă e/ecute corect aru carea !i &ii la ți tă' - $ă e/ecute corect pri derea cu doua !3i i a !i &ii' - $ă aplice depri derile ele!e tare, % co diții de .oc# Clasa a IV-a Aria curricular : Educaţia fizică şi sport !"iectul: Educația fizică #nitatea de $n% ţare: Depri deri !otrice de "ază &u"iectul: 1# $ăritura % lu &i!e cu ela de 3,4,5 paşi' 2# (ru carea !i &ii de la i0elul pieptului la poartă' 3# *oc :+,i &ea pri tu el'ocul de desf şurare: tere ul de sport Obiective operaţionale -să-şi co solideze fazele săriturii % lu &i!e la &roapa cu isip' -să e/ecute corect săritura' -să e/ecute cu plăcere i dicaţiile % 0ăţătorului' -să !a ifeste i teres pe tru desfăşurarea lecţiei' -să-şi % suşească corect pozițiile fu da!e tale de pri dere şi pasare a !i &ii, di .ocul de )a d"al# -să-şi % suşească !eca is!ul de "ază al pri derii şi pasării !i &ii de pe loc#

(i)ul lecţiei: !i/t *esurse : - u!a e : 11 ele0i - !i &i de )a d"al, &roapa de isip, fluier' - procedurale: e/pu erea, e/plicaţia, e/erciţiul, co 0ersaţia, o"ser0aţia, !u ca i depe de tă , aprecierea 0er"ală ' - for!e de or&a izare : coloa e, şiruri (im) : 40 !i #

(i)ul lecţiei: !i/t *esurse : - u!a e : 1 ele0 - !i &i de )a d"al, &roapa de isip, fluier' - procedurale: e/pu erea, e/plicaţia, e/erciţiul, co 0ersaţia, o"ser0aţia, !u ca i depe de tă , aprecierea 0er"ală ' - for!e de or&a izare : coloa e, şiruri (im) : 40 !i #

(i)ul lecţiei: !i/t *esurse : - u!a e : 5 ele0i - !ateriale : - !i &i de )a d"al, &roapa de isip, - procedurale: e/pu erea, e/plicaţia, e/erciţiul, co 0ersaţia, o"ser0aţia, !u ca i depe de tă , aprecierea 0er"ală ' - for!e de or&a izare : coloa e, şiruri (im): 40 !i #

$67(6E8II DID(C6ICE: de!o strația, e/plicația, e/ersarea, corectarea &reșelilor de e/ecuție ,I*9O(CE $:ECI;ICE: e/ercițiul fizic, % trecerea 7E$<7$E ,(6E7I(9E: ți te, !i &i, fluier =I=9IO87(;IE: 1# ,#E#C#, +:ro&ra!a scolara de educatie fizica pe tru clasa a II-a, a III-a şi a IV-a-, Ed# +Didactica :ress-, =ucurești, 200>

DESFĂŞURAREA LECŢIEI Veri+a lecţiei / !r+ani.area colecti%ului de ele%i Conţinuturile $n% ţ rii, e,erciţii -adu area, -ali ierea -salutul ' -0erificarea ec)ipa!e tului si a stării de să ătate ' -preze ta ' -a u ţarea te!elor lecţiei ' Variante de mers : - !ers pe călc3ie' - !ers pe 03rfuri, "raţele % ti se sus % prelu &irea tru c)iului' - cu răsuciri de tru c)i ' - pe călc3ie' - treceri di !ers i aler&are si i 0ers' Variante de aler+are : - cu .oc de &lez ă ' - cu pe dularea &a!"elor % apoi ' - &e u c)i la piept' - pas sălta ' - pas sărit ' - deplasare % poziţii diferite: cu fata, cu spatele, lateral fata de poziţia de deplasare' - cu pas % crucişat' - aler&are cu fata ,cu spatele' -rotari de cap la dreapta şi la st3 &a, de 0oie ' -răsuciri, aplecări de cap ' - Două rotari de "raţe % ai te, două % apoi ' -o.are 3 !i # &trate+ii didactice, forme de lucru, metode, indicaţii metodice I li ie pe u r3 d' !"ser%aţii

01 Pre+ tirea or+anismului )entru efort

? !i #

I coloa a c3te u ul $e 0a folosi şi se! ale so ore

-se ati &e uşor şezuta ' -spatele drept '

-% crucişarea "raţelor % faţă, "raţ picior opus' De 0oie 2 / @6 I coloa a de &i! astică c3te patru

-7otarea "raţelor cu % crucişare i faţă' -Două arcuiri de "raţe lateral, două aplecări alter ati0e la c3te u picior'

2 / @6 2 / @6

-Două arcuiri sus, două &)e!uiri ati &3 d solul cu pal!ele lateral' 2 Influenţa selecti% a a)aratului locomotor -=ala s de picior cu ati &erea pal!ei' -;o dări laterale cu % crucişarea "raţelor' -8)e!uire ur!ată de aru carea picioarelor % apoi'

> / @6 > / @6 2 / @6 2/@6

E/ersarea, de!o straţia, o"ser0aţia, aprecierea

-$pate % spate apucat de coate, sărituri % cerc# 9e se! al, u ul %l ur!ăreşte pe celălalt' - (ler&are cu &e u c)ii sus, cel di spate cu pal!ele pe u!erii celui d. faţă# 9a se! al, e/ecută luptă % doi#

@;, 10=' de 0oie

2 li!&i!i de tere - Deplasare i poziţie de roa"ă

- !ers cu !işcări de respiraţie 20 !etri % li ie pe u r3 d 31 4n% ţarea, consolidarea, )erfecţionarea şi e%aluarea de)rinderilor motrice Clasa u se %!part pe tru că te!ele su t ase!ă ătoare săritura % lu &i!e cu ela # a - co solidarea săriturii şi a !işcării de a03 tare Ai!itarea !işcărilor de despri dere de pe u picior, de pe loc, e/ecutarea despri derii de pe u picior di !ers' e/ecutarea despri derii de pe u picior di !ers, apoi di aler&are uşoară ,despri dere de pe u picior cu a03 t' "#- % 0ăţarea acţiu ilor di ti!pul z"orului şi aterizării' - ela 4-5 paşi, "ătaie pe u posta!e t, aterizare pe piciorul de despri dere' c#- co solidarea ela ului şi corelarea acestuia cu celelalte faze ale săriturii Clasa a II-a - $ăritura % lu &i!e cu ela peste "asto ' - (ru carea si pri derea !i &ii de )a d"al' - aru carea cu o !3 ă şi pri derea cu două a !i &ii de )a d"al de pe loc şi cu deplasare' - co solidarea depri derilor de pri dere şi aru care pri % cercări repetate' Clasa a III-a - $ăritura % lu &i!e cu ela peste zo e !arcate' - (ru carea !i &ii de oi ă la ți tă fi/ă' - aru carea cu o !3 ă şi pri derea cu două a !i &ii de )a d"al de pe loc şi cu deplasare' - co solidarea depri derilor de pri dere şi aru care pri % cercări repetate' Clasa a IV-a: 30 !i #

51 *e%enirea or+anismului du) efort 61 Conclu.ii, a)recieri, recomand ri

- $ăritura % lu &i!e cu ela de 3,4,5 paşi' - (ru carea !i &ii de la i0elul pieptului la poartă' - Dri"li & de pe loc şi di deplasare, dri"li & pri tre .aloa e, cu !3 a dreaptă apoi cu !3 a st3 &ă, şut la poartă' -structura: dri"li & p3 ă la .u!ătatea tere ului - pasă cu u coec)ipier aflat la ce tru - repri!ire-dri"li & pri tre .aloa e-aru care la poarta di săritură ' -ide! şi pe partea cealaltă a tere ului după care se sc)i!"ă &rupele' - .ocul: +,i &ea pri tu el- .ocul +,i &ea călătoareB - !ers or!al cu !işcări de respiraţie - 7eor&a izarea colecti0ului de ele0i' -(precieri asupra o"iecti0elor propuse' -(precieri poziti0e sau e&ati0e asupra acti0ităţii desfăşurate' - $alutul#

5 !i #

- $e i sistă și pe e/erciţii de respiraţie

> !i C li ie pe u r3 d