Sunteți pe pagina 1din 7

Metodologia de investigare a infractiunilor privind

operele de artă

Metodologia de investigare a infracţiunilor privind operele de artă


Patrimoniul cultural naţional are un rol esenţial în păstrarea identităţii naţionale şi a specificului regional,
dar şi în fundamentarea principiilor democratice într-o Europă a diversităţii culturale, etnice şi religioase.
Bunurile de artă constituie una din cele mai mari tentaţii în comiterea unor infracţiuni. Întocmirea unui
probatoriu complet necesită implicare multidisciplinară. În România, Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil instituie regimul juridic asupra patrimoniului cultural naţional mobil şi
reglementează activităţile specifice de protejare a acestuia. Dintre infracţiunile contra patrimoniului cultural
cel mai frecvent întâlnite sunt furtul operelor de artă, contrabanda şi falsificarea/contrafacerea. Acestea au vizat
locuinţe (colecţii particulare), lăcaşuri de cult, muzee şi situri arheologice.
Lucrarea prezintă metodologia de realizare a unei expertize judiciare în cazul obiectelor de artă-probă într-
un dosar penal sau civil. Sunt prezentate aspectele juridice şi ştiințifice. Expertul joacă un rol esenţial în ceea ce
priveşte autentificarea unui obiect de artă. Expertul în artă, când este solicitat de către judecător pentru o
expertiză judiciară, trebuie să răspundă la întrebări specifice cu privire la apartenenţa obiectului, la natura
materialelor compozite şi la modul de punere în operă a acestuia. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, obiec-
tul este analizat utilizând tehnici specifice, corespunzătoare naturii suportului obiectului incriminat.
Este prezentat un studiu de caz privind infracţiunea de fals.
1. Introducere în artă în perioada sec. XVIII–XIX arată existenţa
În general, dacă analizăm operele de artă, ne a peste 1700000 de falsuri de opere de artă.
gândim la artele vizuale, care includ: arta plastică Unul dintre cei mai mari falsificatori ai tutu-
(pictură, sculptură, desen, grafică, gravură, foto- ror timpurilor a fost Icilio Federico Joni (1866–
grafie), artă decorativă (sticlă, ceramică, metal, 1946). Artistul era specializat în pictura Renaş-
lemn, textile, podoabe etc.). terii. Unul dintre cele mai cunoscute falsuri ale
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patri- sale a fost o lucrare atribuită lui Sano di Pietro
moniului cultural naţional mobil instituie regi- (1406–1481). Lucrarea a fost cumparată de Mu-
mul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniu- zeul de Artă din Cleveland. Nu s-a ştiut că este un
lui cultural naţional mobil şi reglementează acti- fals până în anul 1948, la doi ani după moartea
vităţile specifice de protejare a acestora. Conform „autorului” [2, p. 69].
acestei legi, avem un alt tip de clasificare a bunu- Cei mai valorosi autori de falsuri au fost mari
rilor/operelor de arta după natura suportului fo- artisti, de exemplu Ipolit Strambu şi Gheorghe Pe-
losit la punerea în operă. traşcu l-au falsificat pe Nicolae Grigorescu, Dan Ia-
Activitatea infracţională în domeniul artei lomiţeanu – pe Ioan Andreescu, Jean Cheller – pe
este descrisă prin cele 4 infracţiuni specifice: fals Gheorghe Petraşcu şi enumerarea poate continua.
(art. 83, 84, 95 / Legea nr. 182/2000); furt (art. 3/ Nicolae Grigorescu a pictat în timpul vieţii
Legea nr. 182/2000, art. 209 alin. 2 lit. b, CP); tra- 4600 de tablouri, dar pe piaţa românească erau
fic (art. 87/ Legea nr. 182/2000) şi distrugere, care înregistrate înainte de 1989 circa 12500 de lucrări.
pot fi însoţite şi de alte fapte penale ca înşelăciune, În momentul de faţă, există pe piaţa românească
corupţie, mistificarea istoriei etc. de artă cel puţin 7900 tablouri false – Grigorescu,
Fiecare tip de infracţiune presupune o inves- majoritatea cu titulatura Car cu boi. Ioan Andre-
tigaţie criminalisică extrem de complexă şi dife- escu era şi el înregistrat cu 1200 de lucrări, deşi în
renţiată totodată. realitate n-a pictat decât vreo 300 [4, p. 280].
De exemplu, dacă în cazul infracţiunii de Este celebru şi falsul realizat de Michelange-
furt cercetarea criminalistică este dispusă imediat lo, care a copiat acest cupidon dormind după o
după ce infracţiunea a fost consumată, în cazurile statuie antică romană.
de falsificare a operelor de artă, cercetarea crimi-
nalistică începe în momentul în care organele de
cercetare penală sunt sesizate cu privire la certi-
tudinea sau suspiciunea de fals, sarcina investi-
gatorilor fiind de această dată mult mai dificilă.
În general, infracţiunea de falsificare este corobo-
rată cu infracţiunea de furt. Statistic, traficul de
bunuri de artă este considerat pe locul trei la ora
actuală în lume după traficul de droguri şi traficul
de arme [1, p. 385].
Indiferent de tipul de infracţiune în care se
încadrează opera de artă, ancheta nu poate fi fi-
nalizată fără o expertiză ştiintifică care să valideze Fig. 1. Cupidon dormind, 1496 [4]
autenticitatea obiectului incriminat. Uneori in-
vestigaţia criminalistică începe după ce se efectu- Michelangelo a sculptat în marmură statuia
ează o astfel de expertiză. şi a tratat suprafaţa acesteia cu pământ acid pen-
2. Metodologia de realizare tru a face să pară antică, apoi a vândut-o unui
a expertizei judiciare privind operele dealer al vremii, Baldassare del Milanese.
de artă în cazul infracţiunii de fals Există trei modalitaţi de stabilire a autentici-
Infracţionalitatea privind operele de artă a de- tăţii unei opere de artă:
butat încă din Antichitate, când societatea s-a con- - analiza artistică – constă în analiza stilistică
fruntat cu aceste aspecte. Chiar marii artişti atraşi şi plastică a bunului cultural;
de modelele artistice ale Antichităţii au falsificat - analiza istorică – se realizează în baza do-
opere ale înaintaşilor lor. Era o practică obişnuită cumentelor şi informaţiilor existente în biblioteci,
în perioada Renaşterii. Un studiu privind falsurile arhive, colecţii personale etc.;
- expertiza ştiinţifică – constă în determina- prinde, potrivit art. 178 alin. (3) Cod procedură
rea materialelor şi tehnicilor de realizare a operei penală, trei părți:
de artă. Partea introductivă, în care este menționat
Metodologia şi tehnicile de investigare sunt organul judiciar ce a dispus efectuarea expertizei,
diferite, în funcţie de tipul de suport organic sau data când s-a dispus efectuarea acesteia, numele şi
anorganic al operei de artă. prenumele expertului, data la care a fost efectuată
Expertiza se dispune în condițiile art. 100 din lucrarea, obiectivele la care expertul urmează să
Codul de procedură penală privind administrarea răspundă, materialul pe baza căruia a fost efectu-
probelor, la cerere sau din oficiu, de către organul ată expertiza.
de urmărire penală, prin ordonanță motivată, iar Partea expozitivă, prin care sunt descrise
în cursul judecății se dispune de către instanță, operațiile de efectuare a expertizei, metodele
prin încheiere motivată. tehnico-ştiințifice, programele şi echipamentele
Cererea de efectuare a expertizei trebuie for- utilizate în efectuarea expertizei.
mulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejură- Partea finală, prin care se răspunde la obiecti-
rilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie vele stabilite de organele judiciare, precum şi orice
lămurite de expert. alte precizări şi constatări rezultate din efectuarea
Expertiza criminalistică poate fi efectuată de expertizei, în legătură cu obiectivele expertizei.
experți oficiali din laboratoare sau instituții de Concluziile certe poti fi pozitive sau negative,
specialitate, ori de experți independenți autorizați în sensul că pot da fie un răspuns net afirmativ la
din țară sau din străinătate, în condițiile legii. întrebare, clarificând sau stabilind existența unui
Expertul este numit prin ordonanța organului fapt, a identității unei persoane sau unui obiect,
de urmărire penală sau prin încheierea instanței. fie negativ, ceea ce poate echivala cu excluderea
Organul de urmărire penală sau instanța desem- persoanei sau obiectului din cercul de bănuiți, cu
nează prin ordonanță, respectiv prin încheiere, de respingerea unor afirmații sau susțineri privind
regulă un singur expert, cu excepția situațiilor în un anumit fapt sau o împrejurare.
care, ca urmare a complexității expertizei, sunt La dispunerea expertizei criminalistice este
necesare cunoştințe specializate din discipline important să se acorde atenția cuvenită modului
distincte, situație în care se desemnează doi sau de formulare a întrebărilor la care va răspunde
mai mulți experți. expertul [5].
Atunci când expertiza urmează să fie efectu- Expertul în artă, când este solicitat de către
ată de un laborator de expertiză sau de orice insti- judecător pentru o expertiză judiciară, trebuie să
tut de specialitate, sunt aplicabile dispozițiile art. răspundă la întrebări specifice cu privire la apar-
173 alin. (3), nefiind necesară prezența expertului tenenţa obiectului, la natura materialelor com-
în fața organului judiciar (art. 177 alin. (6) Cod pozite şi la modul de punere în operă a acestuia.
procedură penală). Pentru îndeplinirea acestui deziderat, obiectul
Există situații frecvente în care nu se mai este analizat utilizând tehnici specifice, corespun-
poate vorbi de o expertiză simplă criminalistică, zătoare suportului.
medico-legală, tehnică sau artistică, elementele de Coroborarea rezultatelor trebuie să condu-
fapt şi împrejurările cauzei reclamând o cercetare că la stabilirea autenticităţii obiectului sau operei
multidisciplinară, cu participarea experților din supuse expertizei şi la datarea acesteia, dacă este
domenii diferite. necesar.
Asemenea situații se întâlnesc, de exemplu, Infracţiunea de fals în artă, în accepţiune ju-
în cazul infracțiunilor împotriva persoanei, al ac- ridică, are ca scop:
cidentelor auto sau de muncă, al expertizelor ope- - comercializarea operelor de artă drept ori-
relor de artă etc. ginale;
Expertiza criminalistică parcurge, în esență, - sustragerea originalelor;
trei etape principale: cunoaşterea obiectului şi - exersarea aptitudinilor artistice, ca în cazul
materialelor expertizei; examinarea separată a fie- Megereen care a afirmat acest lucru la proces;
cărei categorii de material şi compararea elemen- - stabilirea de falsuri produse de specialişti
telor caracteristice, în vederea identificării [3]. pentru a câştiga notorietate ştiinţifică etc.
Raportul de expertiză judiciară în general
prezintă rezultatele investigațiilor ştiințifice şi cu-
Fig. 2. Bunuri de artă ce intră sub incidenţa infracţiunii de fals

Cum identificăm aceste falsuri???


Un prim pas şi poate cel mai dificil este stabi- tă analiză nu este tocmai ieftină şi la îndemâna
lirea vechimii obiectului, adică datarea lui. Aceas- oricui, însă uneori este indispensabilă.

Tabelul 1. Metode de datare a bunurilor de artă cu suport organic şi anorganic

Organic Anorganic
Metodă Tip obiect Metodă Tip obiect
carbon 14 lemn, fildeş, textile, covoa- termoluminiscenţa TL ceramica, piatra
re, veşminte, piele, perga-
ment, oase, dinți etc.
FT-IR lemn, metoda potasiu - argon piatra (calcar, gresie, mar-
RAMAN, FTIR, metode hârtie, documente mură, tuff etc.)
computaţionale
Pb 210 metale (monede, obiecte
radiografie cu raze X de uz liturgic etc.)
PIXE, ICP-MS metale nobile aur şi argint
datarea cu heliu (obiecte de orfevrărie etc.)
fisiune nucleară sticlă de sec. XIX şi XX
EDXRF pietre preţioase
3. Expertiza judiciară a unui manuscris Obiectivul expertizei: Stabilirea pe baza
probă într-un dosar penal de crimă (model) probelor judiciare a autenticităţii manuscrisului.
În continuare se va prezenta expertiza judi- Descrierea probelor primite pentru analiză:
ciară (criminalistică) a unui obiect de artă probă - cutie de culoare bej, nesigilată, marcată cu
în dosarul penal X clasat ulterior AN. Numele ex- semnăturile indescifrabile ale criminalistului şi
perţilor şi numerele de înregistrare nu sunt reale. martorului asistent, având înscris: cutie nr. 1 –
1. Adresa însoţitoare a raportului de expertiză: manuscris vechi aparţinând Muzeului Municipal
Covasna, probă în dosarul de furt cu substituire de
CENTRUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ bunuri şi omor comis în data de 13 martie 2000.
OPERE DE ARTĂ - plic alb nesigilat, marcat cu semnăturile
Str. Cloşca nr. 9, Iaşi indescifrabile ale criminalistului şi martorului
Către Tribunalul Covasna, Secţia Penală asistent, având înscris: plic nr. 1 ce conține CD
La adresa dvs. 456/P/2014, vă înaintăm Ra- cu imagini foto digitale din anul 2000 ale manus-
portul de expertiză judiciară solicitat asupra unui crisului probă în dosarul de furt cu substituire de
obiect de artă trimis pentru autentificare – text bunuri şi omor comis în data de 13 martie 2000.
din imagini foto digitale (manuscris Evanghelie) - plic bej nesigilat, marcat cu semnăturile
şi text manuscris probă în dosar. indescifrabile ale criminalistului şi martorului
Raportul de expertiză judiciară are la bază asistent, având înscris: plic nr. 2 ce conține CD
probele judiciare şi de referinţă înaintate. cu imagini foto digitale din anul 2009 ale manus-
Taxa de expertiză a fost achitată de Tribuna- crisului probă în dosarul de furt cu substituire de
lul Covasna, Secţia Penală. bunuri şi omor comis în data de 13 martie 2000.
Vă restituim dosarul cauzei integral şi probele
judiciare care au făcut obiectul expertizei judiciare. Metoda de analiză:
Director, 1. Analiză comparativă prin scanare şi inter-
pretare software Intelligent book cu kit specializat
Raport expertiză de autentificare judiciară pentru probe cu suport papetar.
Examen – autentificare text, hârtie, text din 2. Examinarea caracteristicilor hârtiei şi a
imagini foto digitale, manuscris Evanghelie gradului de îmbătrânire prin difracţie de raze X şi
Subsemnaţii, Dr. V. N., expert bunuri de artă, microscopie electronică.
şi V. C., expert IT, din cadrul Laboratorului de 3. Identificarea cernelurilor prin spectrome-
expertiză al CNEA, am efectuat, în baza adresei trie cu fluorescenţă de raze X.
456/P/2000 a Tribunalului Covasna, Secţia Pena- 4. Stabilirea gradului de migrare a cerneluri-
lă, investigaţiile privind autenticitatea manuscri- lor prin microscopie electronică.
sului miniat de secol XVIII, din colecţia Muzeului
Municipal Covasna. Rezultate:
Istoric: Din analiza dosarului nr. 86/P /213 1. Cercetarea documentelor (foto digitale)
înaintat de Tribunalul Covasna, Secţia Penală, de pe hardul vechiului calculator de la muzeu a
reiese că manuscrisul miniat, Evanghelie (1693), evidenţiat prin găsirea a câteva sute de imagini
face parte din probatoriul infracţiunii de omor fotografice ale obiectelor din muzeu ce urmau a
în care numita V. B. a fost victima unei agresiuni fi clasate în 2000. Acestea au fost utilizate în ana-
prin strangulare la data de 13 martie 2000, în lo- liza comparativă cu baza de date actualizată până
calitatea Covasna, judeţul Covasna. în 2009 conform HG nr. 1676 din 2008 privind
Tribunalul Covasna a pus la dispoziţia labo- aprobarea Programului naţional pentru digitiza-
ratorului de expertiză următoarele corpuri delicte: rea resurselor culturale naţionale şi crearea Bi-
- cutie ce conţine cartea veche, Evanghelie, bliotecii Digitale a României.
aparţinând Muzeului Municipal Covasna; La analiza comparativă cu software-ul Intel-
- plic alb cu un CD cu imagini foto digitale; ligent book a manuscrisului miniat Evanghelia
- plic bej cu un CD cu imagini foto digitale. (1693), programul a identificat 3 erori în text, pa-
gina 16 indicând cod roşu de fals.
Fig. 3. Software-ul Intelligent book Fig. 4. Metodologia SM-IR-Imaged Inks

Pentru indentificarea similitudinii culorilor


s-a folosit metodologia – Similiarity Measure for
IR-Imaged Inks – şi s-au identificat diferențe între
pagina analizată şi cerneala de pe celelalte pagini
cu text. Confirmarea a fost făcută prin analiză
XFR a cernelurilor.
Mecanismul metodei constă în măsurarea si-
militudinii cernelii a cărei compoziție este deter-
minată prin spectroscopie IR. Gruparea imaginilor
cu cernelurile de analizat determină apariția mo-
delului de cluster privind aspectul cernelii, ceea ce,
la rândul său, dovedeşte că este posibilă şi semni-
ficativă compararea vizuală a cernelei manuscrise.
Fig. 5. Imagine SEM a fibrelor de celuloză din
În urma acestei proprietăți imaginile testate
hârtia manuscrisului
de pe acelaşi tip de cerneală pot fi etichetate în
mod similar. Setarea numărului de clustere K în Se observă cu claritate că proba de hârtie pre-
funcţie de numărul tipurilor de cerneală are ca re- zintă un compus de încleiere, care poate fi amidon,
zultat o clusterizare care confirmă ipoteza. nu este clei animal sau gelatină de provenienţă
Similitudinea cernelii dintre două imagini animală, datorită lipsei azotului proteic din poli-
ale paginilor manuscrise este definită după cum peptidele de colagen, constatarea fiind făcută prin
urmează, analiza elementară. Regiunea puternic luminată a
SL(Ink1; Ink2) = 1 – {∑k=1 p(lk│Ink1) _ imaginii poate fi o consecinţă a faptului că în anu-
p(lk│Ink2)│)} mite zone prezenţa compuşilor de încleiere este în
Pentru a testa algoritmii cernelurilor ma- cantitate mai mare, adică stratul este mai gros.
nuscrise, sunt selectate imagini IR de pe 2 pa- Modelele de difracție cu raze X ale probelor
gini ale manuscrisului. S-a aplicat algoritmul de au fost colectate pe un aparat de 2500 RIGAKU
comparație vizuală pentru a arăta paginile care RINT, echipat cu un goniometru tip de transmi-
sunt considerate similare prin măsurarea simili- sie utilizând radiația CuKa filtrare-nichel. Metoda
tudinii aspectului cernelii. Pentru a înțelege ima- de suprafață estimează indicele de cristalinitate a
ginile capturate de descriptorii de cerneală se fo- probelor de celuloză, pe baza căruia s-a determi-
losesc imagini text scrise cu 6 tipuri de cerneluri nat gradul de îmbătrânire a hârtiei.
cu compoziţie cunoscută. Cr.I. (%) = (Sc / St) x100
2. Examinarea caracteristicilor hârtiei şi a Difractogramele cu raze X, de asemenea,
gradului de îmbătrânire – difracţie de raze X, mi- dovada că aceste probe sunt amorfe, respectiv a
croscopie electronică. masei moleculare a probelor de celuloză originale.
5. Stabilirea gradului de migrare a cerneluri-
lor s-a realizat cu un microscop electronic cu ba-
leiaj, Quanta 200.

Fig. 6. Difractograma XRD pentru celuloză

a b
Tabelul 2. Gradul de polimerizare al celulozei din Fig. 8. Imagine SEM: a. suprafaţă scrisă mărire x500;
hârtia manuscrisului b. gradul de penetrare a cernelurilor în structura
Proba Standard hârtie Hârtie celulozei (X1000)
nouă manuscris
1 178 183
Microscopia electronică a demonstrat un
2 178 189 grad redus de penetrare a cernelurilor în supor-
tul papetar, timpul scurs de la scriere fiind relativ
3. Spectrometria XRF a permis identificarea recent.
majorităţii materialelor utilizate în scrierea şi de-
corarea manuscrisului analizat. Concluzii
În scopul stabilirii compoziţiei chimice a pig- La manuscrisul scos din depozit şi analizat,
menţilor şi cernelurilor s-a realizat investigarea doar coperta este originală, blocul de carte este înlo-
paginilor manuscrisului cu ajutorul unui spectro- cuit cu o copie bine realizată.
metru portabil de fluorescenţă cu raze X, model Stabilirea caracteristicilor hârtiei a demonstrat
Alpha 4000, Innov-X Systems cu tehnologie iPAQ că este o hârtie de tip industrial, ceea ce confirmă
Pocket PC, care permite măsurători in-situ rapide încă o dată falsul, în sec. XVII-lea, hârtia folosită ca
şi de precizie. suport pentru scris era hârtia manuală.
Analiza XRF efectuată la nivelul scrisului şi Analiza reologică a hârtiei a demonstrat că gra-
decoraţiunilor de culoare roşie indică prin pre- dul de polimerizare a fibrelor de celuloză este ridi-
zenta Hg utilizarea roşului cinabru. Culoarea nea- cat, hârtia de tip industrial fiind recent fabricată.
gră este cerneală ferogalică. Microscopia electronică a stabilit un grad de
penetrare a cernelurilor redus, scrierea fiind realiza-
tă cu câteva luni în urmă.

Bibliografie
1. Stancu E. Tratat de Criminalistică, Bucureşti:
Ed. Universul Juridic, 2010.
2. Keats J. Forged: Why Fakes are the Great Art of
Our Age. Oxford University Press. 2013.
3. Umberto Bladini, Scultura di Michelangelo,
Fig. 7. a. Spectrul XRF: cerneală roşie 1982.
4. Moldovan F. Criminalistică, Cluj-Napoca:
Cordial Lex, 2012.
5. Vornicu N. Instrumental methods in the
authentication of cultural heritage, LAMBERT Aca-
demic Publishing, Germany; Book language: English,
http://www.lap - publishing.com, 2014.
6. www.histora.com
7. www.academia.edu
8. www.scribd.com

Fig. 7. b. Spectrul XRF: cerneală roşie şi neagră STUDENT: Dănciucă Izabela Maria