Sunteți pe pagina 1din 19

Clasa: a V-a

Profesor: BOLDAN ADRIANA-GABRIELA

PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Unitatea de învăţare: U2 – Album de familie (S II – VI)

Or Competenţe specifice Detalierea Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Dat


a conţinuturilor a
1. 2.1. Identificarea informaţiilor La Medeleni, de Ionel Discuţii privind viaţa şi opera lui Ionel ● Resurse materiale:  Tema de lucru
importante din texte literare și Teodoreanu Teodoreanu. text suport La în clasă:
nonliterare, continue, Lectura textului Exerciţii de familiarizare cu textul: Medeleni (fragment) de - alcătuirea de
discontinue şi multimodale. - lectura în lanţ, lectura model, citirea selectivă Ionel Teodoreanu, propoziții pe baza
etc.; dicționar, manual unor indicaţii date
- formularea de răspunsuri pe baza textului citit. ● Resurse procedurale:
Exprimarea impresiilor create de textul-suport. exercițiul, conversaţia,
Menţionarea trăsăturilor personajului Dănuţ prin explicaţia, procedee de
raportare la alt personaj al textului şi la sine.
citire activă Observarea
Exerciţii de creativitate pornind de la ideea dintr-
sistematică a
un citat dat despre familie: redactarea unei
compuneri, realizarea unui desen etc. elevilor
2. 2.2. Identificarea temei și a La Medeleni, de Ionel Exerciţii de identificare a unor teme în textul- ● Resurse materiale: Tema pentru
ideilor principale și secundare Teodoreanu suport studiat şi în alte fragmente de texte literare. text suport La acasă
din texte diverse.  Cuvinte-cheie. Exerciţii de identificare a cuvintelor-cheie pentru Medeleni (fragment) de
Temă tema textelor propuse. Ionel Teodoreanu,
 Idee principală. Precizarea unor semnificaţii ale cuvintelor-cheie fragmente literare,
Idee secundară identificate. dicționar, manual
Exerciţii de identificare a informaţiilor esenţiale şi ● Resurse procedurale:
a celor de detaliu din fragmente date (răspunzând exercițiul, conversaţia,
Observarea
la întrebările: Cine?, Ce?, Unde? etc.). sistematică a
explicaţia, procedee de
Formularea ideii principale, respectiv a ideii elevilor
citire activă
secundare din fragmente date.
3.-4. 2.2. Identificarea temei și a La Medeleni, de Ionel Alcătuirea planului simplu de idei şi a planului ● Resurse materiale: Tema pentru
ideilor principale și secundare Teodoreanu dezvoltat de idei pentru fragmentul propus din La text suport La acasă
din texte diverse.  Planul simplu de Medeleni de Ionel Teodoreanu. Medeleni (fragment) de Temă de lucru în
idei. Planul Redactarea unei pagini de jurnal utilizând Ionel Teodoreanu, clasă:
dezvoltat de idei informaţiile notate în planul simplu/dezvoltat de fragmente literare, Formularea
idei. manual ideilor principale
Completarea planului simplu şi a planului ● Resurse procedurale: şi secundare
dezvoltat de idei imaginând continuarea conversaţia, explicaţia, pentru un
întâmplării.
procedee de citire fragment dat.
Joc pe echipe: formularea unei soluţii la o situaţie-
activă,
problemă imaginată sub forma unui plan dezvoltat
de idei. exerciţiul de redactare, Observarea
jocul didactic, sistematică a
activitatea elevilor
independentă,
activitatea pe echipe
5. 3.1. Redactarea unui text scurt  Părţile textului: Exerciţii de familiarizare cu textul: ● Resurse materiale: Tema pentru
pe teme familiare, având în introducere, - lectura în lanţ; text suport adaptat acasă
vedere etapele procesului de cuprins, încheiere - formularea de răspunsuri pe baza textului citit. după George W. Burns,
scriere și structurile specifice, Identificarea părţilor unui text dat. manual
pentru a comunica idei și Exprimarea unor impresii/opinii referitoare la ● Resurse procedurale: Observarea
informaţii sau pentru a relata semnificaţii ale unor citate date şi la mesajul conversaţia, explicaţia, sistematică a
experiențe trăite sau imaginate. fragmentului. procedee de citire elevilor
Completarea introducerii / cuprinsului unui text activă,
dat.
exerciţiul de redactare,
Redactarea unei compuneri pe o temă dată
activitatea pe echipe
respectând părţile unei compuneri.
6. 4.1. Utilizarea achiziţiilor  Enunțul. Punctuația Exerciții de identificare a tipului de enunț în ● Resurse materiale:
sintactice şi morfologice de enunțului funcție de scopul comunicării și/sau de semnele de manualul, Compunere
bază ale limbii române standard punctuație utilizate. scheme/tabele creativă în care
pentru înţelegerea şi exprimarea Exerciții de comunicare a intențiilor evidențiind ● Resurse procedurale: vor fi integrate
corectă a intenţiilor tipul de enunț. conversaţia, explicaţia, tipurile de enunț
comunicative Exerciții de transformare a unor enunțuri asertive exercițiul de învățate
în enunțuri interogative. identifcare,
Exerciții de formulare a unor enunțuri interogative exerciţiul de redactare, Observarea
pentru enunțuri asertive date.
exercițiul de sistematică a
Exerciții de redactare a tipurilor de enunțuri
învățate respectând punctuația specifică. transformare, elevilor
Exerciții de explicare a utilizării diferitelor semne activitatea frontală,
de punctuație. individuală

7. 4.4. Respectarea convenţiilor  Propoziția Exerciții de redactare a unor propoziții afirmative/ ● Resurse materiale: Alcătuirea
ortografice şi ortoepice în negative, simple/dezvoltate. manualul, arborelui
utilizarea structurilor fonetice, Exerciții de identificare a a unor propoziții scheme/tabele genealogic al
lexicale şi sintactico- afirmative/negative, simple/dezvoltate. ● Resurse procedurale: familiei pe baza
morfologice în interacţiunea Exerciții de transformare a unor propoziții date: conversaţia, explicaţia, unei fișe a
verbală. afirmative în negative și invers, simple în exercițiul de familiei în care
4.5. Utilizarea competenţei dezvoltare și invers. identificare, vor fi integrate
lingvistice în corelaţie cu Exerciții de redactare a unui text despre familia exerciţiul de redactare, tipurile de enunț
gândirea logică/analogică, în perfectă utilizând tipurile de propoziții învățate. exercițiul de învățate
procesul de învăţare pe tot transformare,
parcursul vieţii. activitatea frontală, Observarea
individuală sistematică a
elevilor
8. 1.1. Identificarea temei, a unor  Roluri în Exerciții de ascultare a unui dialog de pe CD. ● Resurse materiale: Înregistrarea/
informaţii esenţiale şi de comunicare. Reguli Exerciții de identificare a participanților la dialog manualul, CD consemnarea în
detaliu, a intenţiilor de de acces la cuvânt și a rolurilor acestora în comunicare (vorbitor, ● Resurse procedurale: scris a unui dialog
comunicare explicite şi/sau a ascultător). conversaţia, explicaţia, cu un membru al
comportamentelor care exprimă Formularea unor reguli de acces la cuvânt. exercițiul de familiei
emoţii din texte narative, Exerciții de exprimare a unei opinii (în cadrul unui identificare, exercițiul Prezentarea unui
monologate sau dialogate. dialog) prin asumarea uneia din următoarele de exprimare a opiniei, set de 5 reguli de
poziții: cel care dă informații, cel care gândește activitatea frontală, ce trebuie
pozitiv, cel care gândește negativ, cel care vine cu activitatea pe grupe respectate în
o idee nouă. timpul
comunicării orale
utilizând: afișul/
ppt /înregistrare
audio-video

Observarea
sistematică a
elevilor
9. 2.2. Identificarea temei și a • Jocuri, de Ana Exerciții de identificare a autorului, a titlului, a ● Resurse materiale: Observarea
ideilor principale și secundare Blandiana temei, a cuvintelor-cheie și a stărilor pe baza manualul sistematică a
din texte diverse. textului-suport. ● Resurse procedurale: elevilor.
2.5. Observarea Exerciții de exprimare a impresiilor cu referire la conversaţia, explicaţia, Desene și
comportamentelor şi a un joc și la textul-suport propus. exercițiul de completarea unor
atitudinilor de lectură, Exerciții de imaginare a unui joc după un model identificare, exercițiul desene
identificând aspectele care propus și de prezentare a acestuia într-o de redactare a unei Compunerea
necesită îmbunătățire. compunere/poezie. compuneri, creativă
3.2. Redactarea, individual activitatea frontală,
şi/sau în echipă, a unui text activitatea individuală
simplu, pe o temă familiară, cu
integrarea unor imagini, desene,
scheme.
10. 1.1. Identificarea temei, a unor  Să înțelegem textul Exerciții de ascultare a unei prezentări de pe CD. ● Resurse materiale: Prezentarea orală
informaţii esenţiale şi de oral! Exerciții de identificare a temei, a informațiilor manualul, CD a unui scriitor
detaliu, a intenţiilor de generale și a informațiilor de detaliu din textul ● Resurse procedurale: preferat sau a unui
comunicare explicite şi/sau a audiat. conversaţia, explicaţia, membru admirat
comportamentelor care exprimă Conversație între colegii de bancă pentru exercițiul de din familie
emoţii din texte narative, completarea informațiilor generale și de detaliu din identificare,
monologate sau dialogate. textul audiat. exercițiul de completare Observarea
Exerciții de prezentare orală a biografiei Anei a unor informații prin sistematică a
Blandiana pe baza informațiilor generale și de punerea de întrebări, elevilor
detaliu consemnate din textul ascultat de pe CD. exercițiul de prezentare
Redactarea unei prezentări a unui scriitor preferat a unui text oral,
sau a unui membru al familiei îndrăgit. activitatea frontală,
activitatea în perechi
11. 4.2. Aplicarea achiziţiilor  Vocabularul. Exerciții de grupare a arhaismelor și a ● Resurse materiale: Observarea
lexicale şi semantice de bază, în Cuvântul, unitate neologismelor dintr-o listă dată (fără a numi manualul sistematică a
procesul de înţelegere şi de de bază a termenii astfel) . ● Resurse procedurale: elevilor
exprimare corectă a intenţiilor vocabularului Exerciții de alcătuire de enunțuri cu arhaisme, conversaţia, explicaţia,
comunicative. neologisme date. exercițiul de
Exerciții de exemplificare a unor sinonime identificare, exemplul,
neologice. activitatea frontală,
Exercițiu de identificare a unor arhaisme din activitatea individuală
fragmente date.

12. 4.2. Aplicarea achiziţiilor  Cuvântul și Exerciții de identificare a unor perechi de cuvinte ● Resurse materiale: Observarea
lexicale şi semantice de bază, în contextul. Forma și cu sens asemănător, respectiv, cu formă identică. manualul. sistematică a
procesul de înţelegere şi de sensul cuvintelor Exerciții de identificare a sinonimelor unor cuvinte ● Resurse procedurale: elevilor
exprimare corectă a intenţiilor date. conversaţia, explicaţia,
comunicative. Exerciții de exemplificare a unor sensuri prin exemplul, exercițiul de Redactarea unei
3.2. Redactarea, individual inserarea cuvintelor date în enunțuri. identificare, exercițiu compuneri care să
şi/sau în echipă, a unui text Exerciții de selectare a cuvântului potrivit în de redactare a unor ilustreze efectele
simplu, pe o temă familiară, cu context din perechile de paronime date. enunțuri, confuziei
integrarea unor imagini, desene, Exerciții de redactare a unor enunțuri potrivite activitatea frontală, cuvintelor lacună
scheme. pentru sensul unor paronime. activitatea individuală – lagună

13. 4.2. Aplicarea achiziţiilor  Sinonimele. Exerciții de definire a sinonimelor, respectiv a ● Resurse materiale: Inserarea a două
lexicale şi semantice de bază, în  Antonimele antonimelor. manualul, dicționar de perechi de
procesul de înţelegere şi de Exerciții de exemplificare a sinonimelor, respectiv sinonime, dicționar de sinonime și a
exprimare corectă a intenţiilor a antonimelor unor cuvinte date. antonime. două perechi de
comunicative. Exerciții de identificare a sinonimelor, respectiv a ● Resurse procedurale: antonime într-o
3.2. Redactarea, individual antonimelor unor cuvinte și expresii indicate. conversaţia, explicaţia, compunere care să
şi/sau în echipă, a unui text Exerciții de formare a antonimelor prin derivare cu exemplul, exercițiul de continue povestea
simplu, pe o temă familiară, cu prefixe (fără a numi procedeul). identificare, exercițiu din textul-suport.
integrarea unor imagini, desene, de redactare a unor
scheme. enunțuri,
activitatea frontală,
activitatea individuală
14. 4.2. Aplicarea achiziţiilor  Câmpul lexical Numirea domeniilor în care se încadrează grupuri ● Resurse materiale: Inserarea a cât
lexicale şi semantice de bază, în de cuvinte date. manualul mai multe cuvinte
procesul de înţelegere şi de Definirea câmpului lexical. ● Resurse procedurale: din câmpul lexical
exprimare corectă a intenţiilor Alcătuirea câmpului lexical a unor cuvinte date. conversaţia, explicaţia, al gradelor de
comunicative. Exerciții de selectare a unor termeni care exemplul, exercițiul de rudenie într-o
3.2. Redactarea, individual alcătuiesc câmpul lexical al literaturii. identificare, exercițiu compunere pe
şi/sau în echipă, a unui text Exerciții de identificare a „intrusului” din câmpuri de redactare a unor tema familiei
simplu, pe o temă familiară, cu lexicale date. enunțuri,
integrarea unor imagini, desene, Exerciții de redactare a unor enunțuri cu elemente activitatea frontală,
scheme. lexicale din câmpul lexical al cuvântului carte. activitatea individuală

15. 4.2. Aplicarea achiziţiilor  Limba standard. Exerciții de identificare a formelor corecte ale ● Resurse materiale: Observarea
lexicale şi semantice de bază, în Normă și abatere unor cuvinte. manualul, DOOM2 sistematică a
procesul de înţelegere şi de Exerciții de selectare a cuvintelor scrise corect din ● Resurse procedurale: elevilor
exprimare corectă a intenţiilor perechi date. conversaţia, explicaţia,
comunicative. Exerciții de scriere corectă a unor forme verbale. exemplul, exercițiul de
identificare, exercițiu
de redactare a unor
enunțuri,
activitatea frontală,
activitatea individuală
16. 4.2. Aplicarea achiziţiilor  Variații ale Exerciții de selectare a unor sensuri și forme ● Resurse materiale: Observarea
lexicale şi semantice de bază, în formelor și ale potrivite pentru cuvinte și forme arhaice date. manualul sistematică a
procesul de înţelegere şi de sensului în timp Exerciții de identificare a sensului unor arhaisme. ● Resurse procedurale: elevilor
exprimare corectă a intenţiilor conversaţia, explicaţia,
comunicative. exemplul, exercițiul de
4.4. Respectarea convenţiilor identificare, exercițiul
ortografice şi ortoepice în de selectare,
utilizarea structurilor fonetice, activitatea frontală,
lexicale şi sintactico- activitatea individuală,
morfologice în interacţiunea activitate în pereche
verbală.
17. 5.1. Asocierea unor experiențe  Albumul familiei Prezentarea proiectului tematic.  Resurse materiale: Evaluarea
proprii de viață și de lectură cu mele – proiect proiectul tematic proiectului după
acelea provenind din alte tematic  Resurse criteriile
culturi. procedurale: menționate în
expunerea, manual
conversația,
explicația
18.- Recapitulare Exerciții de identificare a temei, a cuvintelor- ● Resurse materiale: Observarea
19. cheie. manualul sistematică a
Exerciții de ordonare a ideilor ● Resurse procedurale: elevilor
principale/secundare. conversaţia, explicaţia,
Exerciții de realizare a planului simplu/dezvoltat exemplul, exercițiul de
de idei. identificare, exercițiul Notarea elevilor
Prezentarea orală a datelor esențiale despre de selectare,
I.L.Caragiale. activitatea frontală,
Exerciții de identificarea a enunțurilor asertive activitatea individuală,
/exclamative/imperative/interogative. activitate în pereche
Exerciții de identificare a propozițiilor simple/
dezvoltate.
Exerciții de selectare a sinonimelor/antonimelor
potrivite pentru cuvinte date.
Exerciții de identificare a rolurilor și a regulilor în
comunicarea orală.
20. EVALUARE Exerciții de identificare a temei, a cuvintelor- Activitate Lucrare de control
cheie. independentă,
Exerciții de formulare a ideilor individuală
principale/secundare. Testul propus
Exerciții de explicare a unei sintagme din text.
Exerciții de transcriere a unui asertiv.
Exerciții de transformare a unui enunț asertiv în
enunț interogativ.
Exercițiu de identificare a adevărului unor enunțuri
date.
Exercițiu de redactare a unui text cu cerință dată.

Clasa: a V-a
Profesor: BOLDAN ADRIANA-GABRIELA
PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare: U3 – Album de familie (S VII – XII)

Or Competenţe specifice Detalierea Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Dat


a conţinuturilor a
1-2 2.1. Identificarea informaţiilor O rămâi, de Mihai Discuții privind viața și opera lui Mihai Eminescu. ● Resurse materiale: Portofoliu:
importante din texte literare și Eminescu Exerciţii de familiarizare cu textul : text suport O rămâi, Pădurea de
nonliterare, continue, Lectura textului - lectura în lanţ, lectura model, citirea selectivă Volum de versuri de semnificații.
discontinue şi multimodale. etc.; Mihai Eminescu
- formularea de răspunsuri pe baza textului citit. dicționar, manual Tema pentru
Exerciții de exprimare a impresiilor în legătură cu ● Resurse procedurale: acasă: „Leagănul
textul-suport. exercițiul, conversaţia, dorului meu”
Exerciții de identificare a imaginii universului explicaţia, procedee de
familiar în alte texte eminesciene. citire activă, Observarea
Exerciții de identificare a sensurilor neobișnuite activitatea frontală, sistematică a
ale cuvintelor, în diferite contexte de comunicare. activitatea individuală elevilor
Exerciţii de creativitate inspirate de universul
copilăriei: redactarea unei compuneri, realizarea
unui desen etc.
3. 2.4 Manifestarea interesului și O rămâi, de Mihai Activități de lectură (lucru cu textul). ● Resurse materiale:
focalizarea atenţiei în timpul Eminescu Exerciții de identificare a emoțiilor și texte suport fragmente
lecturii unor  Personificare, sentimentelor exprimate în text. literare, manual
texte pe teme familiare. Comparația Exerciții de identificare a personificărilor și a ● Resurse procedurale: Observarea
comparațiilor. exercițiul, conversaţia, sistematică a
Exercițiul de comentare a rolului personificărilor și explicaţia, procedee de elevilor
a comparațiilor în textul-suport și în diferite citire activă, activitatea
fragmente. frontală, activitatea
Exerciții de redactare a unor enunțuri folosind individuală, activitatea
personificări și comparații. pe grupe

4 2.4 Manifestarea interesului și  Exprimarea Discuție pregătitoare privind exprimarea emoțiilor. ● Resurse materiale: Tema pentru
focalizarea atenţiei în timpul emoțiilor Exerciții de recunoaștere a emoțiilor exprimate de text suport audio Mezul acasă
lecturii unor personajele din desene. iernei de Vasile
texte pe teme familiare Exerciții de asociere a simbolurilor cu emoția pe Alecsandri , manual Observarea
care o exprimă versurile unui text audiat și o ● Resurse procedurale: sistematică a
imagine asociată acestuia. conversaţia, explicaţia, elevilor
Exerciții de identificare a mimicii și a gesturilor în procedee de citire
lectura/re-lectura încercând transmiterea emoțiilor activă,
prin intermediul elementelor nonverbale. exerciţiul de redactare,
Exerciții de identificare și transmitere a emoțiilor, jocul didactic,
prin raportare la diverse situații de comunicare. activitatea frontală,
Exerciții de redactare a unor enunțuri care să activitatea
exprime emoții în diferite situații date, ilustrate independentă,
prin imagini, folosind enunțuri asertive, activitatea pe echipe
exclamative, respectiv interogative.
Exerciții de exprimare a emoțiilor, antrenând
intonația, mimica și gesturile potrivite.
5. 3.1. Redactarea unui text scurt  Etapele scrierii: Formularea de răspunsuri pe baza textului citit. ● Resurse materiale: Tema pentru
-6. pe teme familiare, având în generarea ideilor, Exerciții de identificare a părților componente ale manualul, scheme ● acasă
vedere etapele procesului de planificare, scriere unui text dat. Resurse procedurale: Redactarea
scriere și structurile specifice, Exerciții de identificare a introducerii unui text conversaţia, explicaţia, planului unei
pentru a comunica idei și dat, urmărind întrebările: cine?, ce face?, când?, procedee de citire compuneri pe o
informaţii sau pentru a relata unde?. activă, temă dată
experiențe trăite sau imaginate. Exerciții de identificare a ordinii în care sunt exerciţiul de redactare, respectând etapele
prezentate în cuprinsul textului-suport locurile pe activitatea pe echipe, scrierii.
care le privește eroul și asocierea acestora cu activitatea frontală
emoții. Observarea
Exerciții de scriere în ordine a unor enunțuri sistematică a
pentru a reconstitui etapele pe care elevul le-a elevilor
respectat când a întocmit planul compunerii
descriptive.

7.-8. 2.1. Identificarea informaţiilor  Textul nonliterar Activități de lectură (lucru cu textul). ● Resurse materiale: Observarea
importante din texte literare și Exerciții de înțelegere a informațiilor din textul manualul sistematică a
nonliterare, continue, nonliterar, utilizând dicționarul. ● Resurse procedurale: elevilor
discontinue şi multimodale. Exerciții de explorare a trăsăturilor textului conversaţia, explicaţia, Redactarea
nonliterar. procedee de citire regulamentului
Activități de postlectură: activă, clasei
Exercițiu de exprimare a opiniei exerciţiul de redactare,
activitatea frontală,
individuală
09. 4.4. Respectarea normelor  Alfabetul limbii Exerciții de utilizare a dicționarului. ● Resurse materiale: Observarea
ortografice şi ortoepice în române. Ordonarea Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte manualul, DOOM 2, sistematică a
utilizarea structurilor fonetice, cuvintelor după date. DEX elevilor.
lexicale şi sintactico- criteriul alfabetic ● Resurse procedurale: Alcătuirea unui
morfologice în interacţiunea conversaţia, explicaţia, mic dicționar
verbală. exercițiul de respectând
identificare, exercițiul cerințele date
de ordonare,
activitatea frontală,
activitatea în pereche
10- 4.3. Monitorizarea propriei  Tipuri de sunete: Exerciții de grupare a sunetelor limbii române în ● Resurse materiale: Observarea
11. pronunţii şi scrieri şi a vocală, consoană, vocale, semivocale, consoane. manualul, DOOM2 sistematică a
pronunţiei şi scrierii celorlalţi, semivocală. Exercițiu de identificare a trăsăturilor fiecărui tip ● Resurse procedurale: elevilor
Corespondenţa de sunet. conversaţia, explicaţia,
valorificând achiziţiile fonetice sunet-literă Exerciții de analiză fonetică a unor cuvinte prin exemplul, exercițiul de
de bază. identificarea a diferite tipuri de sunete și de identificare, exercițiu
4.4. Respectarea normelor grupuri de sunete indicate. de analiză fonetică,
ortografice şi ortoepice în Exerciții de stabilire a corespondenței între sunet și activitatea frontală,
utilizarea structurilor fonetice, literă în diferite cuvinte. activitatea individuală.
lexicale şi sintactico- Exerciții de selectare și de transcriere a unor forme
morfologice în interacţiunea grafice corecte.
verbală Exerciții de exemplificare a unor cuvinte care
conțin tipuri de sunete indicate.

12. 4.4. Respectarea normelor  Silaba. Accentul Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe. ● Resurse materiale: Observarea
ortografice şi ortoepice în Exerciții de identificare a cuvintelor monosilabice manualul, DOOM 2 sistematică a
utilizarea structurilor fonetice, și a cuvintelor plurisilabice dintr-o listă dată. ● Resurse procedurale: elevilor
lexicale şi sintactico- Exerciții de explicare a rolului fonetic al cratimei. conversaţia, explicaţia,
morfologice în interacţiunea Exerciții de alcătuire a unor enunțuri cu perechi de exemplul, exercițiul de
verbală omofone, respectiv de omografe date. identificare, exercițiu
4.5. Utilizarea competenţei Exerciții de accentuare corectă a unor cuvinte date. de selectare, exercițiu
lingvistice în corelaţie cu Exercițiul de selectare a unor forme accentuale de redactare de
gândirea logică/analogică, în corect. enunțuri,
procesul de învăţare pe tot activitatea frontală,
parcursul vieţii activitatea individuală
13.- 2.1. Identificarea informaţiilor  Hronicul și Exerciții de identificare a autorului, a titlului. ● Resurse materiale: Activitate
14. importante din texte literare și cântecul vârstelor, Lectura textului. manualul individuală:
nonliterare, continue, de Lucian Blaga Exerciții de înțelegere a textului: ● Resurse procedurale: redactarea unei
discontinue şi multimodale Exerciții de selectare unor variante de răspuns lectura expresivă, compuneri pe
2.3. Formularea unui răspuns referitoare la conținutul textului. lectura explicativă, baza planului
personal şi/sau a unui răspuns Exerciții de identificare a unor câmpuri lexicale conversaţia, explicaţia, realizat în
creativ pe marginea unor texte prezente în textul-suport. exemplul, exercițiul de pereche.
de diferite tipuri, pe teme Exerciții de clasificare a termenilor cu sens identificare, exercițiul Activitate pe
familiare obișnuit și a celor cu sens neobișnuit. de completare, grupe:
2.4. Manifestarea interesului și Exerciții de completare a unor enunțuri cu exercițiul de clasificare, Redactarea și
focalizarea atenţiei în timpul informații din text. exercițiul de redactare a ilustrarea unei
lecturii unor texte pe teme Exerciții de reconstituire a unor comparații din planului unei compuneri despre
familiare text. compuneri, redactarea o formă de relief,
3.1. Redactarea unui text scurt Explicarea semnificațiilor titlului și a unor unei compuneri, un arbore sau o
pe teme familiare, având în enunțuri selectate din text. activitatea frontală, așezare umană
vedere etapele procesului de Exerciții de identificare și numire a temelor activitatea în pereche, identificată în
scriere și structurile specifice, textului. activitatea pe grupe, textul-suport
pentru a comunica idei și Exerciții de exprimare a impresiilor de lectură. activitatea individuală
informaţii sau pentru a relata Activitate în pereche:
experiențe trăite sau imaginate Exercițiu de completarea a unor enunțuri cu Observarea
3.2. Redactarea, individual personificări. sistematică a
şi/sau în echipă, a unui text Exercițiu de alcătuire a unui plan simplu de idei elevilor
simplu, pe o temă familiară, cu pentru o compunere.
integrarea unor imagini, desene,
scheme.
15.- 2.1. Identificarea informaţiilor  Textul descriptiv Exerciții de completare a unor enunțuri cu ● Resurse materiale: Exercițiu de
16. importante din texte literare și literar şi textul informații din text. manualul, DOOM2 redactare a unei
nonliterare, continue, descriptiv Exerciții de identificare a unor informații comune ● Resurse procedurale: compuneri
discontinue şi multimodale. nonliterar celor două texte descriptive: ficțional și conversaţia, explicaţia, descriptive
3.1. Redactarea unui text scurt nonficțional. exemplul, exercițiul de literare și a unei
pe teme familiare, având în Exercițiu de identificare și de grupare comparativă identificare, exercițiul compuneri
vedere etapele procesului de a trăsăturilor textului descriptiv literar, respectiv de grupare, exercițiul de descriptive
scriere și structurile specifice, nonliterar. redactare a unor nonliterare
pentru a comunica idei și compuneri, observația
informaţii sau pentru a relata comparativă, Observarea
experiențe trăite sau imaginate. activitatea frontală, sistematică a
activitatea individuală elevilor
17.- 3.3. Analizarea constantă a  Scrisul de mână, Exerciții de identificare a regulilor de așezare în ● Resurse materiale: Exerciții de
18 propriului scris/a unor texte așezarea în pagină pagină a scrisului de mână. manualul corectare a unui
diverse din punctul de vedere al Exerciții de transcriere a unui fragment dat. ● Resurse procedurale: text scris
corectitudinii, al lizibilităţii, al Exerciții de identificare a regulilor de scriere a conversaţia, explicaţia, Observarea
coerenţei şi al clarităţii. unei compuneri. exemplul, exercițiul de sistematică a
3.4. Observarea atitudinilor identificare, exercițiul elevilor
manifestate în procesul de transcriere,
redactării unui text, identificând activitatea frontală,
aspectele care necesită activitatea individuală
îmbunătățire .
19. - 5.1. Asocierea unor experiențe  Proiect tematic: Prezentarea proiectului tematic.  Resurse materiale: Evaluarea
20 proprii de viață și de lectură cu Locul meu natal proiectul tematic proiectului după
acelea provenind din alte  Resurse criteriile
culturi. procedurale: menționate în
expunerea, manual.
conversația,
explicația
 Activitatea pe
grupe
21.- Recapitulare Exerciții de identificare a temei, a cuvintelor- ● Resurse materiale: Observarea
22.- cheie. manualul sistematică a
23 Exerciții de identificare a personificării. ● Resurse procedurale: elevilor
Exerciții de selectare și de completare a unor conversaţia, explicaţia,
enunțuri cu informații solicitate din text. exemplul, exercițiul de
Exerciții de exprimare a impresiilor de lectură. identificare, exercițiul Notarea elevilor
Exerciții de lectură expresivă. de selectare, exercițiul
Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte date de ordonare, exercițiul
și a unor fragmente selectate. de analiză fonetică,
Exerciții de analiză fonetică a unor cuvinte date. exercițiul de
Exerciții de scriere după dictare a unor cuvinte. accentuare, exercițiul
Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe. de redactare scrisă a
Exerciții de accentuare corectă a unor cuvinte. unor texte simple,
Exerciții de continuare a unor fragmente activitatea frontală,
descriptive. activitatea individuală,
Exerciții de realizare a unor compuneri în grupe activitate în pereche,
urmând cerințele date. activitate pe grupe
20. EVALUARE Exerciții de transcriere a unor figuri de stil Activitate Lucrare de control
indicate. independentă,
Exerciții de completare a unor structuri individuală
comparative. Testul propus
Exercițiul de identificare a unor trăiri transmise de
textul-suport.
Exercițiul de analiză fonetică a unui cuvânt.
Exercițiul de explicare a cratimei dintr-o structură
dată.
Exerciții de selectare a cuvintelor corect despărțite
în silabe.
Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive
porind de la o ilustrație dată și respectând o serie
de cerințe.
Clasa: a V-a
Profesor: BOLDAN ADRIANA-GABRIELA
PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare: U4 – Fotografii cu prieteni (S XIII – XVII)

Or Competenţe specifice Detalierea Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Dat


a conţinuturilor a
1-2 2.1. Identificarea informaţiilor Textul narativ literar, Discuții privind viața și opera lui Vladimir Colin. ● Resurse materiale: Portofoliu:
importante din texte literare și Exerciţii de familiarizare cu textul: text suport Cartea de Pădurea de
nonliterare, continue, Cartea de piatră, de - lectura în lanţ, lectura model, citirea selectivă piatră de Vladimir Colin semnificații.
discontinue şi multimodale. Vladimir Colin etc.; ● Resurse procedurale:
 Lectura - formularea de răspunsuri pe baza textului citit. exercițiul, conversaţia, Tema pentru
textului Exerciții de exprimare a impresiilor în legătură cu explicaţia, procedee de acasă - Exercițiul
textul-suport. citire activă, de creativitate:
Exerciții de identificare a reperelor temporale. activitatea frontală, redactarea unei
Exerciții de formulare a ideilor principale. activitatea individuală compuneri,
Exerciții de identificare a comparațiilor si a realizarea unui
personificărilor. desen etc. ce ar
Exerciții de identificare a informațiilor esențiale putea fi inclus în
din text. Cartea
Exerciții de ordonare cronologică a ideilor pământului
secundare din textul dat. Observarea
Exerciții de identificare a temei textului dat. sistematică a
Exerciții de formulare a opiniei privind mesajul elevilor
textului dat.
Exerciţii de creativitate inspirate de relațiile de
prietenie, redactarea unei compuneri, realizarea
unui desen etc.
3. 2.1 Identificarea informaţiilor Textul narativ literar, Activități de lectură (lucru cu textul). ● Resurse materiale:
importante din texte literare și Exerciții de ordonare cronologică a ideilor texte suport fragmente
nonliterare, continue,  Acțiunea principale din textul-suport, pentru a înțelege firul literare, manual
discontinue şi multimodale narativ, acțiunea. ● Resurse procedurale: Observarea
2.2 Identificarea temei și a Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea exercițiul, conversaţia, sistematică a
ideilor principale și secundare informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text explicaţia, procedee de elevilor
din texte narativ literar citit, pentru a înțelege logica citire activă, activitatea
Diverse. succesiunii evenimentelor, conform unor frontală, activitatea
reprezentări grafice. individuală, activitatea
Exercițiul de creativitate vizând redactarea unei pe grupe
compuneri, text narativ, pe baza unor repere date.
4 2.1 Identificarea informaţiilor  Textul narativ Exerciții de identificare a elementelor care permit ● Resurse materiale: Tema pentru
importante din texte literare și nonliterar încadrarea fragmentului în sfera textelor text suport Poveste acasă
nonliterare, continue, nonliterare. dobrogeană cu zmeie,
discontinue şi multimodale. Exerciții de ordonare cronologică a idelor manual Observarea
principale din textul-suport, pentru a înțelege firul ● Resurse procedurale: sistematică a
narativ, acțiunea. conversaţia, explicaţia, elevilor
Exerciții de înțelegere a informațiilor din textul procedee de citire
nonliterar activă,
Exerciții de explorare a trăsăturilor textului exerciţiul de redactare,
nonliterar. jocul didactic,
activitatea frontală,
activitatea
independentă,
activitatea pe echipe
5. 1.4 Realizarea unei interacţiuni  Să comunicăm, să Exerciții de lectură expresivă, pe roluri, a unui ● Resurse materiale: Tema pentru
verbale cu doi interlocutori, ne ajutăm! (1) dialog. manualul, scheme acasă
folosind strategii simple de Exerciții de asociere a replicilor din text cu verbe ● Resurse procedurale: Redactarea
ascultare activă și manifestând de tipul a promite, a afirma, a solicita, a conversaţia, explicaţia, planului unei
un comportament comunicativ recomanda, a felicita, a declara, a mulțumi, a procedee de citire compuneri pe o
politicos faţă de interlocutor(i). îndemna, a întreba, a informa. activă, temă dată
Exerciții de identificare a rolului de vorbitor și de exerciţiul de redactare, respectând etapele
ascultător, prin raportare la diferite acte de limbaj. activitatea pe echipe, scrierii.
Exerciții de construire a unei comunicări dialogate, activitatea frontală
utilizând diferite acte de limbaj. Observarea
sistematică a
elevilor
6. 1.4 Realizarea unei interacţiuni  Să comunicăm, să Exerciții de lectură expresivă, pe roluri, a unui ● Resurse materiale: Observarea
verbale cu doi interlocutori, ne ajutăm! (2) dialog. manualul sistematică a
folosind strategii simple de Exerciții de asociere a replicilor cu imagini a ● Resurse procedurale: elevilor
ascultare activă și manifestând recomanda, a felicita, a declara, a mulțumi, a conversaţia, explicaţia, Tema pentru
un îndemna, a întreba, a informa. procedee de citire acasă
comportament comunicativ Exerciții de construire a unei comunicări dialogate, activă,
politicos faţă de interlocutor(i). formulând perechi de replici după imagini sau exerciţiul de redactare,
repere date. activitatea frontală,
individuală, pe grupe
7. 2.1 Identificarea informaţiilor  Banda desenată Exerciții de lectură a unor imagini. ● Resurse materiale: Observarea
importante din texte literare și  George și cheia Exerciții de identificare a personajelor din banda text suport •George și sistematică a
nonliterare,continue, secretă a desenată. cheia secretă a elevilor
discontinue şi multimodale. universului de Discuții privind personalitatea lui Stephen universului de Lucy și
Lucy și Stephen Hawking. Stephen Hawking,
Hawking Exerciții de formulare a unui răspuns resurse media,
personal/creativ cu privire la conținutul benzii manualul
desenate. ● Resurse
Exerciții de identificare a expresiei feței, poziției procedurale:
corpului și a reacțiilor participanților la conversaţia, explicaţia,
comunicarea redată prin imagini. exercițiul de
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea identificare, exercițiul
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text de ordonare,
citit, pentru a înțelege logica succesiunii activitatea frontală,
evenimentelor, conform reprezentării prin imagini. activitatea în pereche.

8-9. 4.1 Utilizarea achiziţiilor  Verbul Exerciții de identificare a unor verbe la diferite ● Resurse materiale: Observarea
sintactice şi morfologice de numere, persoane şi timpuri și care încep manualul, DOOM2. sistematică a
bază ale limbii române standard cu o litera dată. ● Resurse elevilor
pentru înţelegerea şi exprimarea Exercițiu de grupare a unor verbe date, în funcție procedurale:
corectă a intenţiilor de categoria gramaticală a timpului. conversaţia, explicaţia,
comunicative; Exerciții de identificare a diferite categorii exemplul, exercițiul de
gramaticale specifice verbelor dintr-o listă dată. identificare, exercițiu
Exerciții de selectare și de transcriere a unor forme de analiză fonetică,
grafice corecte. activitatea frontală,
Exerciții de redactare a unor enunțuri conținând activitatea individuală.
diverse forme ale verbelor.
10. 4.2 Aplicarea achiziţiilor  Modurile verbale. Exerciții de redactare a unor enunțuri conținând ● Resurse materiale: Observarea
lexicale şi semantice de bază, în diverse forme ale verbelor. manualul, DOOM 2 sistematică a
procesul de Indicativul și Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse elevilor
înţelegere şi de exprimare imperativul verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la procedurale:
corectă a intenţiilor diverse moduri (indicativ) și timpuri (prezent) conversaţia, explicaţia,
communicative. Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor exemplul, exercițiul de
verbale identificare, exercițiu
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a de selectare, exercițiu
formelor verbale. de redactare de
enunțuri,
activitatea frontală,
activitatea individuală
11.- 4.1 Utilizarea achiziţiilor  Modul indicativ. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse materiale: Activitate
12. sintactice şi morfologice de Timpul imperfect. verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la manualul.. individuală:
bază ale limbii române standard Timpul perfect diverse moduri (indicativ) și timpuri (imperfect). ● Resurse redactarea unei
pentru înţelegerea şi exprimarea compus Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor procedurale: compuneri, de 80-
corectă a intenţiilor verbale. Lectura expresivă, 150 de cuvinte, în
comunicative. Exerciții de utilizare corectă în comunicare a lectura explicativă, care să
4.2 Aplicarea achiziţiilor formelor verbale. conversaţia, explicaţia, povestească
lexicale şi semantice de bază, în Exerciții de comparare a formelor flexionare ale exemplul, exercițiul de o întâmplare
procesul de verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la identificare, exercițiul petrecută în
înţelegere şi de exprimare diverse moduri (indicativ) și timpuri (perfect de completare, timpul unei
corectă a intenţiilor compus). exercițiul de clasificare, ninsori, folosind
comunicative Exerciţii de transcriere a formelor verbale corecte, exercițiul activitatea cel puţin șase
dintr-o serie dată. frontală, verbe la timpul
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a activitatea în pereche, imperfect şi la
formelor verbale. activitatea pe grupe, perfect compus.
activitatea individuală..
Observarea
sistematică a
elevilor..
13.- 4.2 Aplicarea achiziţiilor  Modul indicativ. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse materiale:
14. lexicale şi semantice de bază, în Timpul perfect verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la manualul, DOOM2 Observarea
procesul de simplu. Timpul diverse moduri (indicativ) și timpuri ( perfect ● Resurse sistematică a
înţelegere şi de exprimare mai-mult-ca- simplu, mai-mult-ca-perfect). procedurale: elevilor..
corectă a intenţiilor perfect Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor conversaţia, explicaţia,
comunicative verbale. exemplul, exercițiul de
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a identificare, exercițiul
formelor verbale, prin raportare la categoriile de grupare, exercițiul de
gramaticale specifice. redactare a unor
compuneri, observația
comparativă,
activitatea frontală,
activitatea individuală
15.- 3.3. Analizarea constantă a  Modul indicativ. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse materiale: Exercițiu de
propriului scris/a unor texte Timpul viitor verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la manualul. redactare a unui
diverse din punctul de vedere al diverse moduri (indicativ) și timpuri ( viitor). ● Resurse set de reguli,
corectitudinii, al lizibilităţii, al Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor procedurale: folosind, în
coerenţei şi al clarităţii. verbale. conversaţia, explicaţia, exprimare, verbe
3.4. Observarea atitudinilor Exercițiu de transcriere a formelor corecte ale exemplul, exercițiul de la viitor.
manifestate în procesul verbului a voi/a vrea. identificare, exercițiul Observarea
redactării unui text, identificând Exerciții de utilizare corectă în comunicare a de transcriere, sistematică a
aspectele care necesită formelor verbale, prin raportare la categoriile activitatea frontală, elevilor.
îmbunătățire. gramaticale specifice. activitatea individuală.
16. 4.1 Utilizarea achiziţiilor  Verbul-aplicații Exerciții de transcriere a verbelor, în funcție de ●Resurse materiale: Exercițiu de
sintactice şi morfologice de categorii gramaticale. manualul redactare a unei
bază ale limbii române standard Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse compuneri
pentru înţelegerea şi exprimarea verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la procedurale: narative, de 80-
corectă a intenţiilor diverse moduri (indicativ) și timpuri. conversaţia, explicaţia, 150 de cuvinte,
comunicative; Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor exemplul, exercițiul de folosind verbe
4.2 Aplicarea achiziţiilor verbale. identificare, exercițiul identificate în
lexicale şi semantice de bază, în Exercițiu de asociere a unor forme verbale cu de transcriere, exerciții
procesul de timpurile corespunzătoare. activitatea frontală, anterioare.
înţelegere şi de exprimare activitatea individuală Observarea
corectă a intenţiilor sistematică a
comunicative elevilor.
17 - 5.2 Identificarea unor valori  Proiect tematic: De la prima carte tipărită la cartea digitală ●Resurse materiale: Evaluarea
culturale promovate în textele Locul meu natal proiectul tematic proiectului după
autorilor români din diferite ●Resurse procedurale: criteriile
perioade istorice. expunerea, conversația, menționate în
explicația. manual.
activitatea pe grupe
18- Recapitulare Exerciții de identificare a personajelor. ● Resurse materiale: Observarea
19 Exerciții de selectare și de completare a unor manualul sistematică a
enunțuri cu informații solicitate din text. ● Resurse elevilor
Exerciții de identificare a ideilor secundare din procedurale:
text. conversaţia, explicaţia,
Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pe baza exemplul, exercițiul de Notarea elevilor
textului dat. identificare, exercițiul
Exercițiu de redactare a unei benzi desenate, de selectare, exercițiul
respectând indicații date. de ordonare, exercițiul
Exercițiu de redactare a unui text narativ. de redactare scrisă a
Exercițiu de redactare a unui dialog, utilizând acte unor texte simple,
de limbaj. activitatea frontală,
Exerciții de exprimare a impresiilor de lectură. activitatea individuală,
Exerciții de lectură expresivă. activitate în pereche,
Exerciții de selectare a verbelor din enunțuri date. activitate pe grupe
Exerciții de comparare a formelor flexionare ale
verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la
diverse moduri (indicativ) și timpuri .
Exercițiu de asociere a unor forme verbale cu
timpurile corespunzătoare.
Exerciții de identificare a informațiilor dintr-un
text nonliterar.
Exerciții de ordonare logică a ideilor dintr-un text.
Exercițiu de redactare a unui text, pornind de la
imagini.
20. EVALUARE Exerciții de lectură selectivă a informațiilor din Activitate Lucrare de control
text. independentă,
Exerciții de identificare a timpurilor verbale. individuală
Exerciții de completare a unor enunțuri, vizând Testul propus
formele flexionare a le verbelor, în funcție de mod
și timpuri.
Exercițiul de identificare a unor trăiri transmise de
textul-suport.
Exerciții de redactare a unei compuneri narative,
pornind de la o ilustrație dată și respectând o serie
de cerințe.

S-ar putea să vă placă și