Sunteți pe pagina 1din 10

1. Analizele efectuate cu ocazia diagnosticarii sunt: 16.

Care din urmatoarele componente fac parte din


a. analize interne; cheltuielile directe in cadrul metodei pe comenzi?
b. analize externe; a. materii prime si materiale directe;
a,b; b. salarii directe;
2. Asigurarea succesului economic pe termen de 3-5 ani c. CAS si fond protectie sociala la salariile directe;
este conditionata de: remodelarea manageriala; a,b,c;
3. Autoritatea legislativa este exercitata de; Parlamentul 17. Care din urmatoarele componente fac parte din
ROmâniei; cheltuielile indirecte in cadrul metodei pe comenzi?
4. Autoritatile si institutiile administratiei publice locale a. cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor;
sunt urmatoarele, din care o categorie este gresita si b. cheltuieli generale de sectie;
trebuie s-o identificati: judecatoriile, tribunalele si c. cheltuieli generale de administratie;
curtile de apel; a,b,c;
5. Ca organisme consultative interdepartamentale pe 18. Care din urmatoarele decizii si actiuni ajuta la
langa Ministerul Apelor si Protectiei Mediului implementarea cu succes a sistemului de management
functioneaza: public?
Identificati raspunsul gresit. Comisia elaborarea proiectului programului de implementare
Nationala a Rezervatiilor Naturale; a sistemului managerial;
6. Cand este necesara infiintarea de posturi noi? 19. Care din urmatoarele faze sunt parcurse de orice
cand apar noi procese de munca; firma in activitatea sa?
7. Care din urmatoarele elemente impun schimbari a. demararea;
manageriale de fond in managementul public? b. cresterea si maturitatea;
disfunctionalitati in functionarea managementului c. detaliu;
8. Care din urmatoarele sunt metode si tehnici a,b,c;
decizionale? 20. Care din urmatoarele metode si tehnici ajuta la
a. situatiile decizionale de incertitudine; depistarea disfunctionalitatilor si punctelor forte in
b. situatia decizionala de risc; functionarea managementului organizatiei publice?
c. situatia decizionala de certitudine; chestionarul
a,b,c; 21. Care din urmatoarele metode sunt utilizate pentru
9. Care din caracteristicile managementului prin determinare probabilitatilor de aparitie si
obiective ii confera importanta, originalitate si manifestare a evenimentelor in cadru utilizarii
valoare? arborelui decizional in managementul firmei?
a. complexitate deosebita; a. metode statistice;
b. dimensiune manageriala; b. metode analitice;
c. dimensiune economica; a,b;
a,b,c; 22. Care din urmatoarele resurse sunt combinate in
10. Care din etapele urmatoare se aplica managementului realizarea proiectului in cadrul managementului prin
prin proiecte? proiecte?
a. definirea proiectului; a. resurse materiale;
b. desemnarea conducatorului de proiect; b. resurse financiare;
c. stabilirea echipei de proiect; c.resurse umane;
a,b,c; a,b,c;
11. Care din sursele informationale asigura un grad 23. Care din urmatoarele sub-metode si tehnici sunt
superior de fundamentare a strategiei globale? studiul utilizate in reproiectarea sistemului organizatoric?
ecologic; a. analiza diagnostic;
12. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la puterea b. analiza SWOT;
publica este falsa: c. chestionar;
puterea publica este o caracteristica de baza a a,b,c;
managementului public; 24. Care din urmatoarele sunt activitati externalizate?
13. Care din urmatoarele argumente considera a. curatenie ….;
managementul prin obiective de o importanta b. asistenta manageriala;
deosebita? c. aprovizionare materiale;
a. asigura disciplina manageriala si economica la a,b,c;
fiecare etaj organizatoric al firmei; 25. Care din urmatoarele sunt articole de calculatie in
b. promoveaza o stare de rigurozitate prin definirea cadrul metodei pe comenzi?
clara a obiectivelor; a. cheltuieli directe;
c. este un element declansator al unor actiuni b. cheltuieli indirecte;
complexe de modernizare manageriala; c. cheltuieli de administratie;
a,b,c; a,b,c;
14. Care din urmatoarele aspecte trebuie luate in 26. Care din urmatoarele sunt atributii ale
considerare in fundamentarea strategiei societatii Adunarii Generale a Actionarilor?
comerciale? aspecte de natura economica, tehnica,
manageriale;
15. Care din urmatoarele caracteristici se refera la a. aproba statutul si contractul de societate;
metoda diagnosticarii? b. aproba structura organizatorica;
a. analiza cauza-efect; c. aproba bilantul contabil si raportul de
b. caracterul sau participativ; gestiune al consiliului de administratie;
c. finalizarea sa in recomandari; a,b,c; a,b,c;
27. Care din urmatoarele sunt atributii ale Consiliului de 37. Care din urmatoarele sunt etape ale proiectarii
Administratie? subsistemului organizatoric al organizatiei?
a. angajeaza si concediaza personalul; a. caracterizarea calitativa si cantitativa a
b. stabileste indatoririle si imputernicirile corelatiilor dintre fiecare variabila organizationala si
personalului societatii pe compartimente; elementele organizatorice structurale ale organizatiei;
a,b; b. determinarea volumului de munca necesar
28. Care din urmatoarele sunt atributiile Comisiei de realizarii obiectivelor organizatiei;
cenzori? c. proiectarea elementelor structurale ale sistemului
a. verifica gospodarirea fondurilor fixe si a organizatoric;
mijloacelor circulante; a,b,c;
b. controleaza exactitatea inventarului la incheierea 38. Care din urmatoarele sunt etape ale reproiectarii
exercitiului financiar; sistemului informational?
a,b; a declansarea studiului de rationalizat -managerial;
29. Care din urmatoarele sunt cerinte specificatiei b. evaluarea functionarii sistemului informational-
functiei? managerial;
a. cerinte privind pregatirea; c. implementarea perfectionarilor internationale;
b. cerinte referitoare la calitatile umane; a,b,c;
c. cerinte referitoare la aptitudinile specifice; 39. Care din urmatoarele sunt etape care trebuie
a,b,c; parcurse prin utilizarea metodei taxa-ora masina
30. Care din urmatoarele sunt cerinte de rationalizare (THM) ?
privind decizia? a. sectorizarea firmei in centre de productie;
a. sa fie fundamentata stiintific; b. dimensionarea economica, tehnica, umana a
b. sa fie integrata, armonizata in ansamblul centrelor de productie;
deciziilor adoptate; c. elaborarea bugetului de cheltuieli;
c. sa se incadreze in perioada optima de elaborare si a,b,c;
de aplicare; 40. Care din urmatoarele sunt etape de analiza a
a,b,c; sistemului decizional?
31. Care din urmatoarele sunt deficiente informationale a. analiza incadrarii tipologice a deciziilor adoptate;
majore ale sistemului informational? b. analiza incadrarii deciziilor pe functii ale
a. distorsiunea; managementului;
b. filtrajul; c. analiza incadrarii deciziilor pe functiuni ale
c. redundanta; firmei;
a,b,c; a,b,c;
32. Care din urmatoarele sunt dimensiuni ale tabloului de 41. Care din urmatoarele sunt etape de operationalizare a
bord? arborelui decizional in managementul firmei?
a. dimensiune sintetica; a. definirea problemei decizionale;
b. dimensiune post-operativa; b. reprezentarea grafica a variantelor decizionale;
c. dimensiune sinoptica; c. determinarea consecintelor decizionale;
a,b,c; a,b,c;
33. Care din urmatoarele sunt elemente ale bugetului 42. Care din urmatoarele sunt etape de operationalizare
proiectului? ale sistemului cost-ora-productie?
a. obiective; a. delimitarea si dimensionarea centrelor de
b. cheltuieli; productie;
c. venituri; b. precizarea volumului de productie;
a,b,c; c. elaborarea bugetului de cheltuieli, repartizarea
34. Care din urmatoarele sunt elemente componente ale cheltuielilor indirecte pe centre de gestiune;
procesului de delegare? a,b,c;
a. insarcinarea; 43. Care din urmatoarele sunt etape in cadrul utilizarii
b. atribuirea competentei formale; tehnicii “Delphi”?
c. incredintarea responsabilitatii; a. pregatirea si lansarea anchetei;
a,b,c; b. efectuarea anchetei;
35. Care din urmatoarele sunt etape ale metodei c. prelucrarea datelor obtinute si valorificarea lor in
ELECTRE tridimensionala? procesul decizional;
a. determinarea consecintelor decizionale ale a,b,c;
variantelor decizionale pentru fiecare dintre criteriile 44. Care din urmatoarele sunt etape in utilizarea metodei
decizionale luate in calcul; ELECTRE ?
b. determinarea utilitatilor consecintelor decizionale a. stabilirea indicilor de concordanta;
ale fiecarei variante; b. determinarea indicilor de discordanta;
c. determinarea indicatorilor de discordanta; c. determinarea variantei optime;
a,b,c; a,b,c;
36. Care din urmatoarele sunt etape ale modelului 45. Care din urmatoarele sunt etape pentru elaborarea
decizional normativ strategic? unui studiu de analiza a valorii?
a. identificarea si definirea problemei;
b. perceperea corespunzatoare a obiectivelor; a. pregatirea cercetarii;
c. stabilirea alternativelor sau variantelor b. informare referitoare la obiectul studiului;
decizionale; c. analiza produsului/serviciului;
a,b,c; a,b,c;
46. Care din urmatoarele sunt etape utilizate in cadrul 56. Care din urmatoarele sunt obiectivele reproiectarii
metodei ONICESCU ? sistemului informational managerial?
a. determinarea consecintelor variantelor decizionale a. obiective economice;
si inserarea acestora intr-o matrice; b. obiective informationale;
b. ordonarea variantelor decizionale pentru fiecare c. obiective sociale;
criteriu; a,b,c;
c. elaborarea matricei; 57. Care din urmatoarele sunt operatii ale proiectarii
a,b,c; elementelor structurale ale subsistemului
47. Care din urmatoarele sunt faze principale ale organizatoric?
utilizarii filmarii proceselor de munca? a. determinarea dimensiunii structurii prin
a. stabilirea procesului de munca ce va fi filmat; precizarea numarului componentilor sai;
b. pregatirea filmarii locului de munca; b. stabilirea numarului de compartimente, a
c. filmarea propriu-zisa; structurilor si dimensiunilor lor;
a,b,c; c. gruparea compartimentelor si stabilirea
48. Care din urmatoarele sunt forme ale computerizarii ponderilor ierarhice ale managerilor superiori;
din domeniul sistemului managerial? a,b,c;
a. incorporarea in continutul metodei a hardului si 58. Care din urmatoarele sunt operatii pentru
softului informatic; determinarea volumului de munca necesar realizarii
b. folosirea pe parcursul operationalizarii a obiectivelor organizatiei?
metodelor manageriale; a. stabilirea tuturor sarcinilor, atributiilor si
c. utilizarea unor metode manageriale clasice; lucrarilor de realizat;
a,b,c; b. gruparea sarcinilor si atributiilor in functie de
49. Care din urmatoarele sunt functii ale tabloului de natura si volumul de munca pe functii si activitati;
bord? c. simplificarea sarcinilor si atributiilor;
a. functia de informare; a,b,c;
b. functia de avertizare; 59. Care din urmatoarele sunt organisme participative de
c. functia de evaluare; management?
a,b,c; a. statutul juridic al firmei;
50. Care din urmatoarele sunt fundamentele b. regia autonoma;
managementului participativ? c. societatea comerciala;
a. fundamentul organizatoric; a,b,c;
b. fundamentul motivational; 60. Care din urmatoarele sunt principii de fundamentare
c. fundamentul juridic; a sistemului informational?
a,b,c; a .subordonarea conceperii si functionarii sistemului
51. Care din urmatoarele sunt metode si tehnici clasice de informational , cerintelor managementului
management prin costuri? organizatiei;
a. metoda pe comenzi; b. realizarea unitatii metodologice a tratarii
b. metoda globala; informatiilor;
c. metoda pe faze; c. realizarea flexibilitatii informational-manageriale;
a,b,c; a,b,c;
52. Care din urmatoarele sunt metode si tehnici evaluate 61. Care din urmatoarele sunt principii de
de management prin costuri? structurare organizatorica?
a. metoda normativa; a. principiul managementului participativ;
b. metoda THM; b. principiul unitate de decizie si actiune;
c. metoda costurilor directe; c. principiul economiei de comunicatie;
a,b,c; a,b,c;
53. Care din urmatoarele sunt metode specifice de 62. Care din urmatoarele sunt probleme manageriale
management? stabilite in cadrul metodei normative?
a. metoda diagnosticarii; a. normarea costurilor pe total si la nivel de produs;
b. sedinta; b. evidenta si urmarirea costurilor de productie;
c. delegarea; c. stabilirea costului efectiv al productiei si
a,b,c; produselor;
54. Care din urmatoarele sunt modalitati de control in a,b,c;
cadrul managementului prin proiecte? 63. Care din urmatoarele sunt resurse necesare
a. controlul economic; reproiectarii sistemului informational?
b. controlul de calitate; a. resurse materiale;
c. controlul incadrarii in termenele intermediare si b. resurse umane;
finale de realizare; c. resurse informationale;
a,b,c; a,b,c;
55. Care din urmatoarele sunt obiective sociale? 64. Care din urmatoarele sunt resurse solicitate de
a. crearea de noi locuri de munca prin realizarea obiectivelor?
informatizarea crescanda a proceselor de munca;
b. amplificarea veniturilor salariale ca urmare a a. informationale;
promovarii acestor noi categorii de posturi; b. tehnico-materiale;
c. promovarea climatului de munca prin c. financiare;
promovarea informatizarii, ca noua stare de ….; a,b,c;
a,b,c;
65. Care din urmatoarele sunt secvente de elaborare a managementului prin obiective;
strategiei globale a organizatiei publice? b. sa faciliteze derularea fiecarei etape metodologice
fundamentarea de aplicare a acestuia;
66. Care din urmatoarele sunt sisteme de management c. sa reprezinte suportul logistic al managementului
globale? prin obiective;
managementul prin obiective; a,b,c;
67. Care din urmatoarele sunt sisteme manageriale? 79. Care sunt componentele structurii organizatorice ale
a. sistemul decizional; sistemului administrativ:
b. sistemul organizatoric; toate componentele mentionate la a, b, c, si d.
c. sistemul informational; 80. Care sunt componentele manageriale ale firmei?
a,b,c a. componenta decizionala;
68. Care din urmatoarele sunt strategii partiale? b. componenta informationala;
a. strategii manageriale; c. componenta organizatorica;
b. strategii comerciale; a,b,c;
c. strategii financiare; 81. Care sunt elementele de baza in cazul proiectarii
a,b,c; subsistemului organizatoric?
69. Care din urmatoarele sunt tendinte in conceperea si a. obiectivele, resursele si termenele cuprinse in
functionarea subsistemului organizatoric al firmelor? strategia organizatiei;
a. restructurarea subsistemului organizatoric pe b. parametrii calitativi si cantitativi determinati
baza lantului valoric; pentru corelatiile examinate;
b. externalizarea activitatilor; c. coeficientii de corectie impusi de armonizarea
c. cristalizarea de noi tipuri de organizare si parametrilor unor corelatii contradictorii;
organizatii; a,b,c;
a,b,c; 82. Care sunt etapele de parcurs in cazul utilizarii
70. Care din urmatoarele sunt variabile organizationale? metodei sedintei?
a. dimensiunea organizatiei; a. pregatire;
b. nivelul dotarii tehnice; b. deschidere;
c. potentialul uman al organizatiei; c. desfasurare;
a,b,c a,b,c;
71. Care din variantele organizatorice sunt utilizate de 83. Care sunt etapele de utilizare a managementului prin
managementul prin proiecte? bugete?
a. managementul prin proiecte cu facilitare; a. delimitarea si dimensionarea centrelor de
b. managementul prin proiecte cu gestiune;
responsabilitate individuala; b. elaborarea si fundamentarea bugetelor;
c. managementul prin proiecte cu stat-major; c. lansarea bugetelor pe centre de gestiune;
a,b,c; a,b,c;
72. Care este aria de cuprindere a sistemului 84. Care sunt firmele afectate de internationalizarea
informational? activitatii economice? toate tipurile de firme;
compartimenetele functionale; 85. Care sunt instrumentele de lucru specifice
73. Care este componenta echipei in cadrul managementului prin exceptii?
managementului prin proiecte cu stat major? a. schema de alerta;
intre 8-12 membri; b. ghidul decizional;
74. Care este expresia ce nu reprezinta caracteristica a a,b;
managementului public: managementul public 86. Care sunt principalele etape pe care le implica
include atat procese de constiinta cat si procese de metodologia managementului pe produs?
decizie. a. stabilirea produsului sau a grupei de produse care
75. Care firme rezista si se dezvolta intr-un mediu formeaza obiectul managementului pe produs;
instabil? b. desemnarea persoanei care asigura
a. inoveaza mai mult; managementul;
b. inoveaza mai repede; c. elaborarea de variante de strategii de fiecare
c. inoveaza mai bine; manager pe produs;
a,b,c; a,b,c;
76. Care sunt caracteristicile definitorii ale obiectivelor 87. Care sunt procesele creative spontane simulate prin
fundamentale? derularea sineticii?
a. realiste; a. transforma necunoscutul in cunoscut;
b. mobilizatoare; b. asigura indepartarea persoanelor implicate de
c. stimulatoare; subiect in timp;
a,b,c; c. asigura “tasnirea” de idei noi;
77. Care sunt caracteristicile titularului postului? a,b,c;
a. calitati; 88. Care sunt relatiile postului cu alte posturi de
b. cunostinte; autoritate?
c. aptitudini specifice; a. ierarhice;
a,b,c; b. functionale;
78. Care sunt cerintele stabilite de metodele si tehnicile c. de stat major;
manageriale in contextul managementului prin a,b,c;
obiective? 89. Care sunt zonele delimitate de schema de alerta?
a. permiterea fundamentata a componentelor a. zona de neinterventie decizionala;
b. zona de atentie; schimbarile;
c. zona de alarma; c. consultarea si a altor manageri in
a,b,c; definitivarea recompenselor si actiunilor;
90. Cate persoane se recomanda sa faca parte din echipa a,b,c;
de specialitate care realizeaza proiectarea 101. Ce presupune decizia de evaluare periodica a
manageriala? stadiului implementarii noului sistem
echipe de dimensiuni medii de 6-9 persoane; metodologico-managerial?
91. Ce are in vedere analiza critica a sistemului a. solicitare de informatii de la membrii
informational? echipei de implementare;
a. continutul documentelor informationale; b. solicitare de informatii de la salariatii care
b. utilitatea documentelor informationale; aplica noile sisteme si metode manageriale;
c. costurile documentelor informationale; c. efectuarea de controale personale prin
a,b,c; sondaj in zona cheie a organizatiei;
92. Ce aspecte se urmaresc in sensibilizarea si instruirea a,b,c;
personalului firmei? 102. Ce presupune realizarea deciziei de coordonare a
a. informarea generala asupra importantei si a echipei care proiecteaza noul sistem metodologico-
continutului proiectului; managerial al firmei?
b. constientizarea avantajelor pe care le vor genera a. numirea responsabilului echipei de proiectare;
noile sisteme, metode si tehnici de management b. aprobarea componentei echipei;
utilizate; c. aprobarea programului de efectuare a proiectului;
c. crearea unei atmosfere favorabile a schimbarilor a,b,c;
informale; 103. Ce presupune realizarea deciziei de recompensare si
a,b,c; sanctionare a salariatilor in functie de gradul si
93. Ce cuprinde sistemul de obiective? calitatea participarii la aplicarea noului sistem
a. obiective fundamentale; metodologico-managerial?
b. obiective derivate 1; a. aprobarea tematicii cursurilor;
c. obiective derivate 2 si obiective specifice si b. stabilirea perioadei cursurilor;
individuale; c. stabilirea locului de desfasurare;
a,b,c; a,b,c;
94. Ce fel de informatii se realizeaza prin studiul de 104. Ce presupune realizarea deciziei referitoare la
marketing? coordonarea organizarii cursurilor de instruire pe
informatii referitoare la piata de aprovizionare si categorii de personal?
vanzare; a. punerea proiectului noului sistem
95. Ce fel de informatii se realizeaza prin studiul metodologico-managerial in dezbaterea
ecologic? consiliului de administratie;
informatii referitoare la factorii poluanti; b. participarea la definitivarea proiectului;
96. Ce fel de probleme utilizeaza metoda sperantei c. aprobarea formei finale a proiectului;
matematice? a,b,c;
a. probleme decizionale unicriteriale; 105. Ce prevad programele de actiune la nivel de firma
b. probleme decizionale multicriteriale; pentru care se intocmesc bugete?
a,b; a. decizii ce urmeaza a fi adaptate pentru realizarea
97. Ce implica proiectarea sistemului metodologico- obiectivelor;
managerial al firmei? b. actiuni de intreprins pentru operationalizarea
a. selectarea instrumentarului managerial; deciziilor;
b. precizarea elementelor metodologice de aplicare si c. resurse umane, materiale, financiare si
utilizare a instrumentarului managerial; informationale;
c. elaborarea unor metodologii complexe de analiza a,b,c;
si perfectionare a celorlalte componente manageriale; 106. Ce urmaresc autoritatile locale de la firma? profitul
a,b,c; sa reprezinte o singura sursa de finantare a bugetelor
98. Ce informatii se iau in considerare in elaborarea locale;
strategiei globale? 107. Ce urmaresc bancile de la firma? dezvoltarea
a. studiu de diagnosticare; economica prin acordarea de credite in conditii
b. analiza SWOT; avantajoase;
c. caracteristicile dimensionale si functionale 108. Ce urmaresc clientii organizatiei de la firma?
ale firmei; marfuri de calitate la un pret competitiv;
a,b,c; 109. Ce urmaresc furnizorii de la firma? consolidarea si
99. Ce pot fi centrele de gestiune? cresterea economica a firmei;
a. centre de costuri; 110. Ce urmaresc proprietarii/actionari de la firma?sa
b. centre de profit; asigure un profit cat mai ridicat pentru a incasa
a,b; dividente cat mai mari;
100. Ce presupune decizia de evaluare periodica a 111. Ce urmaresc salariatii de la firma? sa obtina venituri
stadiului implementarii noului sistem metodologico- cat mai mari;
managerial? 112. Ce urmaresc sindicatele de la firma? asigurarea
a. solicitare de informatii si propuneri de la protectiei sociale a personalului salariat;
responsabilii cu implementarea proiectului; 113. Ce urmaresc strategiile inovationale? promovarea
b. solicitare de informatii de la managerii si pragului tehnic;
specialistii care operationalizeaza 114. Ce urmareste statul de la firma?
surse la bugetul statului; 131. Consiliul Superior al Magistraturii are urmatoarele
115. Ce vizeaza aspectele economice ale firmei? caracteristici, din care una este gresita si trebuie
a. asigurarea de resurse materiale; identificata:
b. asigurarea de resurse financiare; alegerea magistratilor o face Guvernul;
c. dezvoltarea culturii si mentalitatii personalului; 132. Convorbirea sau interviul ca metoda de selectie a
a,b,c; functionarilor publici are unele limite, din care una
116. Ce vizeaza aspectele manageriale ale firmei? este gresita si trebuie s-o identificati: este dificil de
imbunatatirea functionarii sistemului de condus interviul spre scopurile reale ale selectiei;
management; 133. Convorbirea sau interviul ca metoda de selectie are
117. Ce vizeaza aspectele tehnice ale firmei? realizarea de urmatoarele particularitati, din care una este gresita
produse si tehnologii noi; si trebuie identificata; este defavorabila candidatilor
118. Ce vizeaza aspectele umane ale firmei? imbunatatirea timizi.
structurii socio-profesionale a salariatilor; 134. Cum este structurat proiectul sistemului decizional?
119. Ce vizeaza introducerea si utilizarea managementului a. fise decizionale;
pe baza centrelor de profit? b. metode si tehnici decizionale;
ordine, disciplina, rigurozitate, performanta c. alte elemente decizionale;
economica; a,b,c;
120. Ce vizeaza obiectivele economice? 135. Cum se aduce la cunostinta intregului personal
a. amplificarea prezentului; programul de implementare a sistemului managerial?
b. cresterea productivitatii muncii; sedinta speciala la care participa toti salariatii;
c. cresterea rentabilitatii; 136. Cum se alege seful de proiect?
a,b,c; a. dintre cei mai implicati la proiect;
121. Ce vizeaza strategiile financiare? b. dintre cei mai credibili sefi de compartimente;
a. imbunatatirea parametrilor de profitabilitate; a,b;
b. bonitatea firmei; 137. Cum se clarifica simularile firmei din punct de vedere
a,b; al sferei de cuprindere?
122. Cercetarea referintelor si calificativelor in selectia a. simulari generale;
functionarilor publici ofera informatii suplimentare b. simulari partiale;
in urmatoarele domenii, din care una este gresita si a,b;
trebuie sa o identificati; orientari sociale si politice; 138. Cum se clasifica bugetele dupa criteriul de intocmire?
123. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca decizia a. bugete de tip financiar;
administrativa sunt urmatoarele, din care una este b. bugete de tip economic;
gresita si trebuie identificata: sã fie luatã cand se c. bugete de tip banesc;
poate intruni forul decizional; a,b,c;
124. Cine participa la analiza informatiilor privitoare la 139. Cum se clasifica bugetele dupa modul de diferentiere
sistemul managerial in ansamblul sau? intreaga a veniturilor?
echipa; a. bugete de proiect;
125. Compartimentul, ca element structural al sistemului b. bugete de organizare;
administrativ, are urmatoarele caracteristici, din care a,b;
una este gresita si trebuie s-o identificati: toti membrii 140. Cum se clasifica bugetele dupa sfera de cuprindere?
compartimentului au aceleasi atributiuni si aceleasi a. bugete partiale;
drepturi salariale. b. bugetul general;
126. Competenta functionarului public are urmatoarele a,b;
caracteristici, din care una este gresita si trebuie s-o 141. Cum se clasifica bugetele dupa variatia cheltuielilor?
identificati: a. bugete statice;
potrivit modelului clasic, functionarul public se b. bugete flexibile;
preocupa de costuri, de eficienta si este stimulat sa a,b;
lucreze eficient. 142. Cum se clasifica bugetele in raport cu natura
127. Conceptul de functionar public presupune obiectivelor urmate?
urmatoarele caracteristici, din care una este gresita si a. bugete ale obiectivelor financiare;
trebuie identificata: b. bugete ale pre-obiectivelor;
numirea sau alegerea functionarului public sa se faca a,b;
conform comenzii politice a partidului care a castigat 143. Cum se clasifica diagnosticele in functie de fazele
alegerile; componente si de derularea lor in timp?
128. Consiliile comunale si orasenesti au urmatoarele a. diagnostice monofazice, directe;
caracteristici, din care una este gresita si trebuie b. diagnostice plurifazice;
identificata: a,b;
au ca scop executarea dispozitiilor organelor centrale 144. Cum se clasifica diagnosticele in functie de sfera de
in comune si orase; cuprindere?
129. Consiliile judetene au urmatoarele caracteristici, din a. diagnostice generale;
care una este gresita si trebuie identificata: b. diagnostice specializate;
trebuie sa asigure controlul primariilor in gestionarea a,b;
patrimoniului; 145. Cum se clasifica sedintele in functie de continut?
130. Consiliul Judetean are urmatoarele caracteristici, din a. de informare;
care una este gresita si trebuie identificata: b. decizionale;
este o autoritate de asigurare a ordinii, avand la c. de exploatare;
dispozitie politia si jandarmeria; a,b,c;
146. Cum se clasifica tabloul de bord in functie de sfera de 160. Deciziile administrative se clasifica pe urmatoarele
cuprindere? criterii, din care unul este gresit si trebuie identificat:
a. tabloul de bord general; dupa comanda politica pe care o executa;
b. tabloul de bord restrans; 161. Din ce pot fi asigurate resursele necesare reproiectarii
a,b; sistemului informational?
147. Cum se realizeaza alegerea variantei organizatorice in a. surse proprii;
cazul managementului prin proiecte? b. surse atrase;
a. in functie de amploarea proiectului; a,b;
b. in functie de intensitatea inovationala a acestuia; 162. Din cine este alcatuita echipa de proiect in cazul
c. in functie de durata si realizare; managementului prin proiecte ?
a,b,c; specialisti cu pregatire diversa;
148. Cum se realizeaza diagnosticarea activitatii firmei? 163. Din punct de vedere al formei de proprietate serviciile
a. prin analizarea punctelor forte; publice pot fi:
b. prin analizarea punctelor slabe; servicii publice in care institutiile administrative detin
a,b; monopolul;
149. Cum se realizeaza evaluarea strategiei firmei? servicii publice realizate de agenti economici publici
a. evaluarea partiala; sau privati;
b. evaluarea finala; aici aveti grija la numerotare în testul profesorului
a,b; raspunsul corect este e. adică a şi c
150. Cum se realizeaza multiplicarea legaturilor 164. Dintre principiile managementului public enumerate
organizatiei? mai jos unul este gresit si trebuie identificat:
a. mediul ambiant; principiul democratiei manageriale.
b. mediul national; 165. Dupa nivel si forma de proprietate, serviciile publice
c. mediul international; se clasifica astfel (o categorie este gresita si trebuie sa
a,b,c; o identificati): servicii publice religioase si de caritate;
151. Cum se realizeaza reproiectarea sistemului 166. Dupa nivelul proceselor, organizarea
managerial? administratiei publice vizeaza urmatoarele:
a. de sine statator; Se cere sa identificati raspunsul gresit.
b. ca o parte a unui proiect managerial; organizarea posturilor si functiilor;
a,b; 167. Dupa nivelul proceselor, organizarea administratiei
152. Cum se realizeaza sensibilizarea personalului publice vizeaza urmatoarele:
managerial al firmei? Se cere sa identificati raspunsul gresit.
a. organizare de sesiuni de informare a managerilor; organizarea posturilor si functiilor;
b. organizare de cursuri de perfectionare a 168. Elaborarea deciziei administrative presupune:
managerilor; consultarea specialistilor implicati direct / indirect;
c. organizare de cursuri de instruire a managerilor si 169. Evaluarea activitatii functionarilor publici are
a personalului de executie si a specialistilor; urmatoarele particularitati, din care una este gresita
a,b,c; si trebuie identificata; o eventuala contestatie se
153. Cum sunt grupate abordarile procesului decizional in finalizeaza cu modificarea aprecierii.
functie de caracterul si utilitatea lor? 170. Evolutia istorica a managementului public este
a. abordari descriptive; marcata de evenimente, din care unul este eronat si
b. abordari normative; trebuie identificat:
a,b; parintele stiintei administratiei in Franta este Charles
154. Cum sunt valorificate informatiile transmise prin de Montesqieu in sec.XVIII;
intermediul situatiilor informationale specifice 171. Exercitarea functiei de control a managementului
tabloului de bord? public presupune cerintele de mai jos, din care una
a. valorificare decizionala; este eronata si trebuie identificata: sa fie inopinat,
b. intensificare operationala; prin surprindere;
c. simpla informare a managerului; 172. Expresiile de mai jos reprezinta caracteristici ale
a,b,c; managementului public. Una este gresita si trebuie
155. Cum trebuie sa fie abordata strategia firmei? un identificata:
concept si elaborat flexibil; caracter tehnologic;
156. Curtea Constitutionala are urmatoarele caracteristici, 173. Fiecare ministru conduce serviciile publice asigurand
din care una este gresita si trebuie identificata: urmatoarele (o afirmatie este gresita si trebuie s-o
se creeaza imediat dupa incheierea alegerilor identificati):
parlamentare; circulatia informatiilor de securitate nationala.
157. De ce sunt dependente constituirea si functionarea 174. Functionarii publici, dupa competenta profesionala se
centrelor de gestiune? utilizarea bugetelor; impart in urmatoarele categorii, din care una este
158. Decizia administrativa are urmatoarele caracteristici, gresita si trebuie s-o identificati: functionari care
din care una este gresita si trebuie identificata: participa la controlul luarii si executarii deciziilor;
decizia trebuie adoptata in conformitate cu strategia 175. Functionarii publici, prin salariul ca forma de
politica si interesele partidului care a castigat motivare, sunt platiti in urmatoarele forme, din care
alegerile; una este gresita si trebuie identificata; prin
159. Decizia administrativa are urmatoarele caracteristici, promovari;
din care una este gresita si trebuie identificata: 176. Guvernul ca autoritate a administratiei publice
este semnata de toate persoanele participante la centrale are urmatoarele caracteristici, din care una
luarea deciziei; este gresita si trebuie s-o identificati:
Guvernul dirijeaza administratia publica prin a,b,c;
emiterea de legi ordinare; 193. La ce participa nemijlocit managerul de proiecte?
177. Identificati argumentul eronat din randul a. planificarea proiectului;
argumentelor care sustin necesitatea cunoasterii b. organizarea proiectului;
managementului public: c. coordonarea colectivului de proiect;
urmareste satisfacerea interesului privat al agentilor a,b,c;
economici; 194. La ce se refera cercetarile de marketing?
178. In administratia publica exista urmatoarele a. piete sau segmente de piata;
modalitati de incetare a activitatii, din care una este b. nivelul preturilor acceptate de piata;
gresita si trebuie identificata; concurenta neloiala; c. modalitati de dobandire a produselor pe piata;
179. In afara de Presedinte si Premier, structuri ale a,b,c;
administratiei publice mai sunt tutelate de 195. La ce se refera evaluarea si valorificarea productiei de
urmatoarele organe de stat, din care unul este gresit si idei in cadrul brainstorming-ului?
trebuie identificat: a. selectia si clarificarea ideilor;
Primaria Capitalei; b. analiza;
180. In managementul public organizarea c. evaluarea finala a solutiilor;
presupune un ansamblu de procese prin care: a,b,c;
Se cere sa identificati raspunsul gresit: sa 196. La ce se refera studiile ecologice? activitati de
stabileasca ierarhii, subordonari, salarizari si poluare;
penalizari pentru indisciplina functionarilor 197. La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din
publici; Romania reprezinta autoritati ale administratiei
181. In materie de management public exista urmatoarele publice locale:
tipuri de autoritate (una este gresita si trebuie sa o Consiliile Judetene;
identificati): 198. La nivelul unui minister functioneaza urmatoarele
autoritatea administrativa. structuri ierarhice, din care una este gresita si trebuie
182. In materie de numire a functionarilor publici, identificata:
presedintele Romaniei are urmatoarele competente, Agentia Nationala;
din care una este gresita si trebuie identificata; mai 199. Ministerul Economiei isi realizeaza programul
jos de director numirile le face primul ministru; guvernului in urmatoarele domenii, din care unul este
183. In materie de numirea functionarilor publici, gresit si trebuie identificat: paduri si ape;
presedintele Romaniei are urmatoarele competente, 200. Ministerul Finantelor Publice exercita urmatoarele
din care una este gresita si trebuie identificata; mai activitati , din care una este gresita si trebuie
jos de director numirile le face primul ministru; identificata:
184. In privinta competentei specialistii americani definesc gestionarea rezervei monetare nationale;
ca esentiale pentru un manager public urmatoarele 201. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si
cerinte, din care una este gresita si trebuie s-o Locuintelor asigura realizarea urmatoarelor
identificati; competenta financiara; obiective, din care unul este gresit si trebuie
185. In structura organizatorica a Guvernului Romaniei identificat: asigurarea construirii de locuinte pentru
intra urmatoarele componente, din care unul este familiile defavorizate;
gresit si trebuie identificat: Parchetul National 202. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are in
Anticoruptie; subordine:
186. In subordinea Guvernului exista urmatoarele agentii, Identificati raspunsul gresit.
din care una este gresita si trebuie identificata: Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate;
Agentia Nationala de Loto-pronosport. 203. Motivarea functionarilor publici se face prin
187. In subordinea Guvernului exista urmatoarele comisii, urmatoarele forme, din care una este gresita si trebuie
din care una este gresita si trebuie identificata: identificata:
Comisia Nationla pentru rromi. asigurarea de utilitati: masina, telefon etc;
188. In subordinea Ministerului Finantelor se afla 204. Nivelul ierarhic in structura sistemului administrativ
urmatoarele structuri, din care una este gresita si este impus de:
trebuie identificata: Indicati raspunsul gresit. obiectivele politicului;
Curtea de Conturi; 205. Notiunea de structura administrativa are urmatoarele
189. Institutia prezidentiala are in compunere urmatoarele caracteristici, identificati raspunsul gresit:
compartimente, din care unul este gresit si trebuie obiectivele administratiei publice sunt stabilite etapa
identificat: cu etapa de rezultatele obtinute.
Consiliul Superior de Aparare a Tarii; 206. Noul management public are ca fundamente
190. Institutia prezidentiala are urmatoarele caracteristici, expresiile de mai jos. Una este gresita. Identificati
din care una este gresita si trebuie identificata: eroarea:
este legiferata, ca structura si atributiuni, prin centralizarea si concentrarea deciziei;
Constitutia Romaniei; 207. Nu exercita autoritate executiva: Parlamentul
191. Interesul public are urmatoarele caracteristici, din Romaniei;
care una este eronata si trebuie sa o identificati: 208. Nu face parte din aparatul de lucru al Primului
interesul public este apolitic; Ministru: Secretariatul General al Guvernului;
192. La ce conduce gradul de defalcare a obiectivelor 209. Nu reprezinta caracteristici de baza ale abordarii
fundamentale? manageriale a procesului decizional in administratie:
a. managementul prin obiective axat pe echipa; gradul ridicat de informare a functionarilor publici;
b. managementul prin obiective axat pe individ; 210. Nu reprezinta tipuri de structuri in administratia
c. managementul mixt publica:
componenta structurala-nivel ierarhic; 228. Presedintele Romaniei are urmatoarele roluri, din
211. Nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii cu privire la care unul este gresit si trebuie identificat:
principiile managementului public: de conducere suprema a puterii executive;
stabilirea competentelor aparatului administrativ din 229. Presedintele, ca sef al puterii executive si ca autoritate
sectorul public reprezinta un aspect; a administratiei publice, are urmatoarele competente,
212. Nu sunt caracteristici ale organizarii Parlamentului din care una este gresita si trebuie s-o identificati:
Romaniei: este organ reprezentativ suprem al puterii poate conduce sedintele guvernului in lipsa
executive; premierului;
213. Nu sunt ministere cu activitate politico- 230. Primariile ca institutii administrative au urmatoarele
administrativa: caracteristici, din care una este gresita si trebuie
Ministerul Apararii Nationale; identificata:
214. Numirea functionarilor publici in functie are primarii sunt numiti prin decizia prefectului din
urmatoarele particularitati, din care una este gresita si judetul respectiv;
trebuie identificata: in dreptul privat raporturile 231. Prin avansarea pe post sau functie, ca forma de
dintre patron si functionar sunt intemeiate pe o motivare a functionarilor publici se realizeaza
conventie; urmatoarele obiective, din care unul este gresit si
215. Pe ce pune accent strategiile comerciale? trebuie identificat; majorarea productivitatii muncii;
a. domeniul vanzarilor; 232. Proba de verificare a cunostintelor, ca metoda de
b. domeniul marketingului; selectie a functionarilor publici are urmatoarele
a,b; particularitati, din care una este gresita si trebuie
216. Pe ce pune accent strategiile manageriale? identificata; este o metoda subiectiva si confuza;
remodelarea sistemului de management; 233. Procedura depunerii juramantului de catre
217. Pentru o buna selectie a functionarilor publici se functionarii publici este reglementata astfel: (un
recomanda urmatoarele: (o recomandare este raspuns este gresit si trebuie identificat). Premierul
gresita si trebuie identificata): selectia preferentiala depune juramant in fata Guvernului si a
pe sexe si pe varste; Parlamentului;
218. Pentru pregatirea postuniversitara, S.N.S.P.A. 234. Procesul de fundamentare a deciziilor administrative
pregateste urmatoarele categorii de functionari cuprinde urmatoarele etape, din care una este gresita
publici, din care una este gresita si trebuie si trebuie identificata: receptarea cerintelor factorului
identificata; ministrii si secretarii de stat; politic;
219. Pentru pregatirea postuniversitara, S.N.S.P.A. 235. Procesul de fundamentare a deciziilor administrative
pregateste urmatoarele categorii de functionari cuprinde urmatoarele etape, din care una este gresita
publici, din care una este gresita si trebuie si trebuie identificata: respectarea intereselor
identificata; ministrii si secretarii de stat; politicului in luarea deciziei;
220. Perfectionarea continua a pregatirii functionarului 236. Relatiile de autoritate in sistemul
public se face prin urmatoarele forme, din care una administrativ sunt de mai multe tipuri, din
este gresita si trebuie identificata: masterate si care unul este gresit si trebuie identificat:
doctorate; relatii de intrajutorare colegiala.
221. Politica de personal are in vedere urmatoarele 237. Relatiile externe ale sistemului administrativ se
obiective, din care unul este gresit si trebuie sa-l realizeaza in urmatoarele directii, din care una este
identificati: gresita si trebuie s-o identificati:
relatiile dintre institutiile publice si factorul politic; cu federatiile sindicale nationale;
222. Politica de personal are urmatoarele caracteristici, 238. Relatiile in interiorul sistemului administrativ sunt
din care una este gresita si trebuie s-o identificati; urmatoarele, din care una este gresita si trebuie s-o
este in concordanta cu strategia politica a guvernului identificati:
partidului de guvernamant. relatii neoficiale de favoritism, nepotism, coruptie;
223. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatea juridica 239. Relatiile organizatorice din sistemul
este exercitata de: Curtea Constitutionala; administrativ sunt divizate astfel, din care
224. Practicarea ocuparii posturilor cu pregatire una este gresita si trebuie identificata: relatii
universitara a uzat de urmatoarele metode, din care de solidaritate.
una este gresita si trebuie identificata; atragerea 240. Reprezinta functii ale managementului public
inginerilor cu studii postuniversitare. urmatoarele, din care una este gresita si trebuie
225. Precizati care sunt etapele de implementare a identificata:
strategiei de ansamblu a societatii comerciale? functia de propaganda si promovare;
a. fundamentarea strategiei; 241. Selectia functionarilor publici are urmatoarele
b. elaborarea strategiei; limite, din care una este gresita si trebuie s-o
a,b; identificati;
226. Pregatirea medie a functionarilor publici are concursul este adecvat pentru posturile cu activitati
urmatoarele particularitati, din care una este gresita socio-organizatorice.
si trebuie identificata; ocuparea posturilor cu 242. Selectia functionarilor publici se realizeaza pe
absolventi licentiati este paguboasa pentru bugetul urmatoarele cai, din care una este gresita si trebuie
institutiei. s-o identificati:
227. Pregatirea profesionala a functionarilor publici are angajarea de proba pe cateva luni.
urmatoarele particularitati, din care una este gresita 243. Serviciul public are caracteristici din care una este
si trebuie s-o identificati; competenta profesionala si gresita si trebuie s-o identificati:
manageriala pot lipsi la functionarii alesi prin scrutin asigura locuri de munca.
electoral;
244. Spre deosebire de organizatiile particulare, in
institutiile administratiei publice scopul activitatii
manageriale il reprezinta: satisfacerea interesului
general; a servi mai degraba decat a acumula;
aici aveti grija la numerotare în testul profesorului
raspunsul corect este e. adică b şi c
245. Sunt adevarate urmatoarele afirmatii referitoare la
componentele structurii organizatorice a sistemului
administrativ:
exista o relatie directa de proportionalitate intre
marimea ponderii ierarhice si numarul de niveluri
ierarhice;
246. Sunt autoritati administrative centrale: Presedintia;
Ministerele;
aici aveti grija la numerotare în testul profesorului
raspunsul corect este e. adică a şi d
247. Un program de recrutare a functionarilor publici
cuprinde urmatoarele etape, din care una este gresita
si trebuie s-o identificati: stabilirea echipei de
recrutare;
248. Unde se analizeaza si definitiveaza proiectul
programului de implementare a sistemului de
management? sedinta consiliului de administratie;
249. Urmatoarele organe de specialitate subordonate
Guvernului, sunt coordonate nemijlocit de Primul
Ministru , din care unul este gresit si trebuie
identificat: Agentia Nationala de Meteorologie;
250. Valoarea unei decizii administrative este data de
urmatorii factori, din care unul este gresit si trebuie
identificat: respectarea intereselor si strategiei
politicului;