Sunteți pe pagina 1din 8

1.

“O examinare sistematică şi independentă, efectuată pentru a


determina dacă activităţile şi rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund
dispoziţiilor prestabilite, dacă aceste dispoziţii sunt efectiv implementate şi
corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor” , defineşte:
a) sistemul de management al calităţii;
b) auditul calităţii;
c) managementul calităţii totale;
d) calitatea totală.

2. Auditurile conduse de, sau în numele organizaţiei însăşi, pentru analiza efectuată
de management sau pentru alte interese comune, se numesc:
a) audituri de prima parte;
b) auditurile secunda parte;
c) auditurile terţa parte;
d) audituri externe.

3. Auditul ce determină conformitatea elementelor de sistem cu cerinţele specificate


în documentele de referinţă, se numeşte:
a) auditul calităţii procesului;
b) auditul calităţii produsului;
c) auditul sistemului de management al calităţii;
d) auditul financiar.

4. Ultima etapă a unui audit al sistemului calităţii este?


a) stabilirea şi pregătirea activităţilor de audit la faţa locului;
b) pregătirea, aprobarea şi difuzarea raportului de audit;
c) urmărirea implementării acţiunilor corective;
d) încheierea auditului.

5. În mod obisnuit, neconformităţile constatate cu prilejul auditului se clasifică, în


funcţie de gravitatea lor, în două categorii:
a) neconformităţi critice şi principale;
b) neconformităţi secundare şi minore;
c) neconformităţi majore şi principale;
d) neconformităţi majore şi minore.

6. Neconformităţile ce se referă la nesatisfacerea cerinţelor standardului de referinţă,


care afectează într-o măsură importantă implementarea sau menţinerea sistemului
calităţii, se numesc:
a) neconformităţi principale;
b) neconformităţi secundare;
c) neconformităţi majore;
d) neconformităţi minore.

7. Prima etapă a unui audit al sistemului calităţii este?


a) analiza documentelor;
b) iniţierea auditului;
c) stabilirea şi pregătirea activităţilor de audit la faţa locului;
d) pregătirea, aprobarea şi difuzarea raportului de audit.
8. Auditul efectuat într-o organizaţie, condus de compartimentul managementul
calităţii din cadrul acesteia, asupra aplicării, cunoaşterii şi eficacităţii sistemului
de management al calităţii în activităţile de realizare a produselor şi/sau
serviciilor din sfera sa de activitate, se numeşte?
a) auditul intern al calităţii;
b) auditul calităţii produsului;
c) auditul terţa parte;
d) auditul financiar.

9. Auditul ce are ca obiective evaluarea conformităţii proceselor cu cu cerinţele


specificate în documentele de referinţă cât şi evaluarea eficacităţii acestor
documente în ceea ce priveşte satisfacerea cerinţelor de calitate, se numeşte?
a) auditul calităţii procesului;
b) auditul calităţii produsului;
c) auditul sistemului de management al calităţii;
d) auditul financiar.

10. Auditul ce are drept obiectiv evaluarea conformităţii caracteristicilor de calitate


ale unui produs finit sau ale părţilor sale constructive, cu cerinţele specificate în
documentele de referinţă, se numeşte?
a) auditul calităţii procesului;
b) auditul calităţii produsului;
c) auditul sistemului de management al calităţii;
d) auditul financiar.

11. În cadrul etapei preliminare de implementare a unui sistem de management al


calităţii conform standardului ISO 9001:2008, regăsim:
a) analizarea situaţiei existente prin prisma modelului asumat;
b) identificarea obiectivelor pe care organizaţia doreşte să le atingă;
c) întocmirea proiectului de implementare;
d) constituirea echipelor de implementare pe domenii şi instruirea acestora.

12. Selectarea consultanţilor în implementarea sistemului, face parte dine tapa?


a) etape preliminare;
b) metodologia proiectării şi implementării unui sistem de management al
calităţii;
c) etapa de implementare a unu sistem de management al calităţii;
d) auditarea sistemului de management al calităţii.

13. Analizarea situaţiei existente prin prisma modelului asumat face parte dine etapa?
a) etape preliminare;
b) metodologia proiectării şi implementării unui sistem de management al
calităţii;
c) etapa de implementare a unu sistem de management al calităţii;
d) auditarea sistemului de management al calităţii.

14. Care este prima etapă a metodologia proiectării şi implementării unui sistem de
management al calităţii?
a) analizarea situaţiei existente prin prisma modelului asumat;
b) identificarea obiectivelor pe care organizaţia doreşte să le atingă;
c) întocmirea proiectului de implementare;
d) constituirea echipelor de implementare pe domenii şi instruirea
acestora.

15. Standardul de referinţă utilizat pentru certificarea sistemului de management al


calităţii în orice tip de organizaţie este?
a) ISO 9000:2006;
b) ISO 9004:2010;
c) ISO 19011:2004;
d) ISO 9001:2008;

16. Printre dezavantajele proiectării şi realizării sistemului cu resurse externe regăsim:


a) nu sunt cunoscute standardele;
b) necesită mult timp;
c) costuri de instruire ridicate;
d) lipsa cunoştinţelor despre firmă;

17. Printre dezavantajele proiectării şi realizării sistemului cu resurse interne regăsim:


a) nu sunt cunoscute standardele;
b) necesită puţin timp;
c) costuri de personal suplimentare;
d) lipsa cunoştinţelor despre firmă;

18. Care este ultima etapă a metodologia proiectării şi implementării unui sistem de
management al calităţii?
a) continua îmbunătăţire a activităţii;
b) corectarea neconformităţilor;
c) întocmirea proiectului de implementare;
d) constituirea echipelor de implementare pe domenii şi instruirea
acestora.

19. Etapa ce presupune efectuarea unei analize pentru evaluarea eficienţei,


menţinerii şi adaptării permanente a sistemului de management al calităţii, se
numeşte?
a) continua îmbunătăţire a activităţii;
b) corectarea neconformităţilor;
c) întocmirea proiectului de implementare;
d) auditarea sistemului.

20. Standardul SR EN ISO 9000:2006 defineşte prin „intenţiile şi orientările


generale ale unei organizaţii, referitoare la calitate aşa cum sunt exprimate
oficial de managementul de cel mai înalt nivel” :
a) politica în domeniul calităţii;
b) corectarea neconformităţilor;
c) politica managerială;
d) strategia de management.

21. Printre documentele sistemului de management al calităţii, nu se regăsesc:


a) instruncţiunile de lucru;
b) procedurile de sistem;
c) manualul calităţii;
d) standardele de calitate.

22. Documentul principal pentru elaborarea şi implementarea sistemului de


management al calităţii într-o organizaţie, reprezintă:
a) instruncţiunile de lucru;
b) procedurile de sistem;
c) manualul calităţii;
d) standardele de calitate.

23. Ansamblu de reguli scrise, specifice unei activităţi, unei organizaţii, unui sector al
unei organizaţii, unui departament, unui proces, unei acţiuni de asigurare a
calităţii, se numesc?
a) instruncţiunile de lucru;
b) procedurile de sistem;
c) manualul calităţii;
d) standardele de calitate.

24. Punerea în aplicare şi difuzarea documentelor este responsabilitatea?


a) directorului general;
b) „autorului”;
c) directorului departamentului managementului calităţii;
d) directorului de marketing.

25. Conform SR EN ISO 9001:2008, la planificarea calităţii trebuie să se ţină cont,


printre altele, de?
a) obiectivele calităţii şi cerinţele referitoare la produs/serviciu;
b) scopul şi domeniul de aplicare al unei activităţi;
c) ce trebuie făcut şi de către cine;
d) când şi cum trebuie efectuată o activitate.

26. Conform SR EN ISO 9004:2001,procesele de aprovizionare trebuie să ia în


considerare următoarele activităţi:
a) identificarea în timp util, eficace şi precisă a necesităţilor şi
specificaţiilor produsului aprovizionat;
b) scopul şi domeniul de aplicare al unei activităţi;
c) ce trebuie făcut şi de către cine;
d) când şi cum trebuie efectuată o activitate.

27. Definiţia managementului calităţii “un ansamblu de activităţi având ca scop


realizarea unor obiective, prin utilizarea optimă a resurselor. Acest ansamblu
cuprinde activităţi de planificare, coordonare, organizare, control şi asigurare a
calităţii”, a fost formulată de către:
a) J. M. Juran,; c) SR EN ISO 9000:2006;
b) J. Kelada; d) I. Stanciu.

28. Printre funcţiile managementului calităţii, definite de către J. Kelada, nu se


regăseşte:
a) planificarea calităţii;
b) organizarea calităţii;
c) asigurarea calităţii;
d) calitatea produsului.

29. “Ansamblul proceselor prin intermediul cărora se determină principalele


obiective ale organizaţiei în domeniul calităţii precum şi resursele şi mijloacele
necesare realizării lor”, defineşte?
a) planificarea calităţii;
b) organizarea calităţii;
c) asigurarea calităţii;
d) ţinerea sub control a calităţii.

30. „Aansamblul activităţilor din organizaţie desfăşurate pentru realizarea


obiectivelor stabilite în domeniul calităţii”, defineşte?
a) planificarea calităţii;
b) organizarea activităţilor referitoare la calitate;
c) asigurarea calităţii;
d) ţinerea sub control a calităţii.

31. „Ansamblul proceselor prin care se armonizează deciziile şi acţiunile firmei şi ale
subsistemelor componente, referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor
definite prin planificare, în cadrul sistemului de management al calităţii stabilit
anterior” , defineşte?
a) planificarea calităţii;
b) organizarea activităţilor referitoare la calitate;
c) asigurarea calităţii;
d) coordonarea activităţilor referitoare la calitate.

32. “Totalitatea proceselor prin care se determină personalul organizaţiei să


contribuie la realizarea obiectivelor în domeniul calităţii, pe baza luării în
considerare a factorilor motivaţionali”, defineşte funcţia de?
a) antrenare a personalului;
b) motivare a personalului;
c) control al personalului;
d) penalizare a perosnalului.

33. „Ansamblul activităţilor prin care se urmăreşte, în mod sistematic, să se asigure


încrederea că cerinţele referitoare la calitate sunt satisfăcute ”, defineşte?
a) planificarea calităţii;
b) organizarea calităţii;
c) asigurarea calităţii;
d) ţinerea sub control a calităţii.

34. „Activităţile desfăşurate în fiecare din etapele traiectoriei produsului în vederea


îmbunătăţirii tuturor proceselor şi a rezultatelor acestora, ce se desfăşoară
pentru satisfacerea mai bună a cerinţelor clienţilor, în condiţii de eficienţă” ,
defineşte?
a) planificarea calităţii;
b) organizarea calităţii;
c) asigurarea calităţii;
d) îmbunătăţirea calităţii.

35. Printre principiile managementului calităţii nu se regăseşte:


a) orientarea către client;
b) implicarea personalului;
c) abordarea managementului ca sistem;
d) abordarea informatică.

36. Teoria conform căreia rezolvarea obiectivelor calităţii este posibilă doar prin
constrângerea personalului, poartă numele de?
a) teoria X;
b) teoria Y;
c) teoria Z;
d) teoria Q.

37. Teoria conform căreia rezolvarea obiectivelor calităţii se bazează pe conştiinţa


personalului, pe stimularea creativităţii lucru în echipă şi management
participativ, poartă numele de?.
a) teoria X;
b) teoria Y;
c) teoria Z;
d) teoria Q.

38. Principiul conform căruia atingerea obiectivelor propuse se realizează mult mai
eficient dacă toate activităţile şi resursele aferente sunt privite ca un proces, se
numeşte?
a) abordarea managementului ca sistem;
b) abordarea bazată pe proces;
c) abordare bazată pe fapte în luarea deciziilor;
d) relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii.

39. Conceptul de management al calităţii totale (Total Quality Management - TQM) a


fost propus de către?
a) Atarimae Hinshitsu;
b) Edwards Deming;
c) Druker, P.;
d) Juran, J. M.

40. Care variantă nu este adevărată referitoare la conceptul TQM în viziunea lui
Crosby:
a) calitatea este conformitatea cu cerinţele;
b) calitatea este obţinută prin evaluare nu prin prevenire;
c) standardul de performanţă al calităţii este “zero defecte”;
d) calitatea se măsoară prin preţul plătit pentru non-conformităţi şi nu prin indici.

41. Care variantă nu este adevărată referitoare la principiile generale ale TQM:
a) angajarea şi implicarea totală a conducerii la vârf;
b) prioritate absolută dată cerinţelor;
c) schimbarea fundamentală a culturii organizaţiei printr-o pregătire sistematică
şi continuă;
d) evaluarea costurilor cu remedierea defectelor înainte de livrare.

42. Principiul conform căruia, identificarea şi satisfacerea nevoilor clienţilor


reprezintă, în cazul TQM punctul de plecare al tuturor activităţilor din
organizaţie, poartă numele de:
a) calitatea pe primul plan;
b) orientarea către client;
c) prevenirea noncalităţii şi a supracalităţii;
d) implicarea conducerii superioare şi a întregului personal.

43. Principil conform căruia, fiecare compartiment trebuie să se considere ca fiind un


„client intern” şi în acelasi timp, un „furnizor intern”, în raporturile sale cu
celelalte compartimente, poartă numele de:
a) calitatea pe primul plan;
b) orientarea către client;
c) internalizarea relaţiei client – furnizor;
d) implicarea conducerii superioare şi a întregului personal.

44. Principil conform căruia, punctul central al tuturor activităţilor desfăşurate în


organizaţie să fie calitatea, poartă numele de:
a) calitatea pe primul plan;
b) orientarea către client;
c) internalizarea relaţiei client – furnizor;
d) implicarea conducerii superioare şi a întregului personal.

45. Principil conform căruia, totul să fie făcut bine de prima dată şi de fiecare dată,
poartă numele de:
a) calitatea pe primul plan;
b) orientarea către client;
c) internalizarea relaţiei client – furnizor;
d) „Zero defecte” şi îmbunătăţire continuă.

46. Principil conform căruia, sistemică a tuturor proceselor şi activităţilor din


organizaţie, poartă numele de:
a) calitatea pe primul plan;
b) orientarea către client;
c) internalizarea relaţiei client – furnizor;
d) viziune sistemică.

47. Principil ce presupune implementarea unor acţiuni de ţinere sub control a


calităţii din organizaţie şi de asemenea, identificarea corectă a cerinţelor
clienţilor, poartă numele de:
a) calitatea pe primul plan;
b) orientarea către client;
c) internalizarea relaţiei client – furnizor;
d) prevenirea noncalităţii şi supracalităţii.
48. Principiul ce presupune asigurarea angajamentului personal al managerului
general și al structurii de conducere în a se implica în aplicarea abordării
integrate a TQM, poartă numele de:
a) implicarea conducerii superioare şi a întregului personal;
b) orientarea către client;
c) internalizarea relaţiei client – furnizor;
d) viziune sistemică.

49. Care variantă nu este adevărată referitoare la sinteza avantajelor introducerii


TQM:
a) îmbunătăţirea eficacităţii structurilor organizatorice;
b) îmbunătăţirea satisfacerii consumatorilor;
c) clienţii nu percep întotdeauna firma ca un “furnizor” de satisfacţii;
d) îmbunătăţirea profitului şi a competitivităţii.

50. Abordarea ce presupune implicarea conducerii superioare şi apoi treptat şi a celor


din nivelurile inferioare, pentru implementarea principiilor TQM, poartă numele
de?
a) abordarea de sus în jos;
b) abordarea de jos în sus;
c) abordarea faptică;
d) abordarea procesuală.