Sunteți pe pagina 1din 3

ROLUL ANIMAŢIEI CULTURALE ÎN FORMAREA TINEREI

GENERAŢII

Olga ALEXEEVA,
Studentă, an. III, gr. B079L,
Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională

Biblioteca publică este centrul de informare care pune la dispoziţia tuturor


utilizatorilor informaţii şi cunoştinţe din toate domeniile.
Serviciile bibliotecii publice trebuie să fie accesibile oricui, indiferent de sex,
vârstă, religie, naţionalitate sau statut social. Urmând aceste deziderate
biblioteconomia actuală pune un accent foarte important pe rolul bibliotecii în
formarea unor cetăţeni responsabili şi de o anumită calitate. De aceea are o
importanţă covârşitoare strategia de atragere a potenţialilor utilizatori către
serviciile bibliotecii publice. Venind în sprijinul acestei politici în cadrul profesiei
de bibliotecar s-a diferenţiat funcţia de animator, specializare de ultimă oră,
destinată atragerii de noi “clienţi” către cultura scrisă, combaterii analfabetismului
şi illetrismului, dar şi educării cetăţeanului.
Conform definiţiei avansate de specialistul în sociologie dr. Maria Moldoveanu,
“animaţia culturală constă în stimularea interesului indivizilor faţă de produsele şi
serviciile culturale pe care le oferă mediul lor de viaţă. Rolul ei este de a da
oamenilor sentimentul apartenenţei lor la o colectivitate dominată de valori şi de a-
i face să participe la evenimente semnificative pentru dezvoltarea umană”.
Animaţia are mai multe componente. Ea implică valorificarea colecţiilor, demersul
educaţional, o dimensiune de asistenţă socială şi una de management. Această
activitate vizează pe de o parte comunitatea iar pe de altă parte vizează autorităţile,
care trebuie să înţeleagă şi să susţină biblioteca.
Tipuri de animaţie culturală
Acţiunea de animaţie pentru publicul infantil
Se preocupă în mod special de educaţia timpurie a viitorului public. În acest sens
se opereaza cu ludoteci, spaţiu de familiarizare a copilului mic şi foarte mic cu
biblioteca Aici se concep programe speciale, se organizează ore de lectură şi
spectacole, cu copii şi marionete, copiii cântă, recită, desenează, joacă teatru.
Biblioteca organizează diferite concursuri, organizează expoziţii cu desene făcute
de copii, oferă diferite premii.
Acţiunea de animaţie pentru adolescenţi şi tineri
Miza educaţiei acestui public este deosebit de mare, pe de o parte pentru că el este
în formare şi constituie viitorul public adult şi de vârsta a treia, şi pe de alta parte
pentru că el reprezintă viitorul electorat de care depinde politica ţării şi politicile
locale; de calitatea lui intelectuală, morală, civică va depinde calitatea vieţii în
viitor. Iată de ce are biblioteca alături de şcoală un rol decisiv în viaţa
contemporană.
Prin programele sale bibilteca poate atrage, poate oferi un mod de “evadare
pozitivă”, o formă benevolă de cunoaştere, un spaţiu primitor. Educaţia se face
“spontan”, aparent fără nici un efort, este adaptată nivelului elevilor, le oferă
satisfacţii până atunci necunoscute.
Acţiunea de animaţie pentru publicul adult
Pentru această categorie biblioteca trebuie să ofere mai multe posibiliăţi de
formare, de informare şi de atragere a lor către serviciile bibliotecii. Organizarea
unor cursuri de croitorie, gastronomie, întâlniri cu personalităţi din localitate
(indiferent din ce domeniu), organizarea unor cursuri de bridge, rummy, canastă
pot fi câteva soluţii.
Animaţia pentru publicul de vârsta a treia
Această categorie de utilizatori poate fi atrasă prin mai multe metode: achiziţii de
ziare centrale şi locale, organizarea de cluburi diverse (şah, table, scrabble, canastă,
bridge, grădinărit, creşterea animalelor mici), organizarea de întâlniri cu
personalităţi locale, oferirea unui spaţiu unde persoanele se întâlnesc la o “şuetă”,
oferirea unor informaţii despre sănătate, asistenţă socială, etc.
Rolul animaţiei culturale în formarea tinerei generaţii
Avantajele observate în urma promovării culturii prin intermediul acţiunilor
precum valorificarea patrimoniului local, animaţii culturale, expoziţii, lansări de
carte etc sunt multidimensionale. Dintre acestea, cele mai vizibile sunt
oportunitatea construirii unei relaţii speciale de comunicare între cadrele didactice
şi elevi, implicarea comunităţii locale în viaţa şcolii, dezvoltarea de parteneriate,
participarea activă a elevului la propriul traseu de învăţare şi dezvoltare,
organizarea de schimburi de experienţă şi proiecte, abordări transdisciplinare,
deschiderea învăţării spre viaţă, promovarea egalităţii şanselor tuturor la educaţie.
Despre importanţa organizării animaţiilor culturale bibliotecile publice, în special
cele pentru copii se poate vorbi din multiple perspective.
Aducem câteva argumente pentru a convinge şi incita cadrele didactice să utilizeze
biblioteca publică şi în scopul promovării valorilor culturale, dar şi pentru a
propune utilizatorilor săi variate «exerciţii de cultură». Prin activitatea sa,
respectând filosofia şi rolul său într-o unitate de învăţământ preuniversitar (de la
grădiniţă la liceu), biblioteca publică poate fi definită ca fiind şi un loc de cultură,
un loc de dezvoltare personală şi profesională. În mod evident, avâd în vedere
faptul că această structură infodocumentară este organizată pentru publicul larg, nu
putem să o definim ca fiind un spaţiu cultural, fără a sublinia că este, în primul
rând, un spaţiu pedagogic, în care sunt organizate şi desfăşurate activităţi cu
finalitate pedagogică. Prin urmare, sfera culturală este definită în strânsă legătură
cu sfera pedagogică, iar obiective de ordin pedagogic sunt urmărite şi în activităţile
culturale, inclusiv cele care se regăsesc în programele disciplinelor şcolare. Astfel,
didactizarea acţiunilor, respectiv abordarea acţiunilor culturale prin prisma
pedagogică cu scopul formării elevilor, dezvoltării competenţelor lor din domeniul
infodocumentar dă specificitate acţiunilor culturale organizate în bibliotecile
publice, în special cele pentru copii.
Pentru fiecare activitate culturală desfăşurată în bibliotecă sunt prezentate etape,
resurse, scenarii didactice. Animaţia cultural organizată de biblioteci are şi o
coordonată hedonistă, în sensul în care are şi funcţia de a delecta, de a seduce
elevul înspre învăţătură, înspre carte, de a-l atrage şi a-l face captiv unui demers
propriu de învăţare.
Acţiunile cultural-educative şi informaţionale au ca scop promovarea valorilor
culturale naţionale şi universale, formarea şi dezvoltarea nivelului de cultură
generală şi informaţională a copiilor prin intermediul mijloacelor specifice
instituţiei bibliotecare.
Obiectivele animaţiei culturale:
- promovarea cărţii şi a lecturii printre copii;
- formarea deprinderilor de lectură permanentă şi a culturii informaţionale a
beneficiarilor;
- răspândirea cunoştinţelor şi informaţiei de ordin cultural;
- satisfacerea intereselor şi cerinţelor de informare, studiu şi delectare a
beneficiarilor;
- atragerea noilor beneficiari la Bibliotecă;
- promovarea serviciilor Bibliotecii;
- valorificarea fondului documentar al Bibliotecii;
- promovarea valorilor literare şi culturale ;
- creşterea prestigiului copilului-cititor în mediul şcolar şi comunitar;
- sporirea imaginii cărţii şi bibliotecii în comunitate;
- dezvoltarea capacităţilor creative la copii;
- acţiuni orientate spre formarea deprinderilor de lectură permanentă;
- atragerea la lectură a tuturor copiilor, de la vârsta cea mai fragedă, la micuţii
stimularea curiozităţii şi dragostei faţă de carte.
Beneficiari
Beneficiarii acţiunilor cultural-educative şi informaţionale desfăşurate în
Bibliotecă sunt utilizatorii şi non-utilizatorii Bibliotecii structuraţi pe următoarele
categorii:
– preşcolari
- elevi din ciclul primar (7-10 ani)
– elevi din ciclul gimnazial (11-16 ani)
– elevi din ciclul liceal (peste 16 ani)
- îndrumători de lectură (părinţi, pedagogi, bibliotecari ş.a.)
RECOMANDĂRI:
Propunem ca una din cerinţele instituţiei infodocumentare să fie prezentarea setului
de activităţi culturale şi în cadrul centrelor de plasament temporar al copiilor. Să se
încheie contracte de realizarea a activităţilor culturale cu centrele de plasament.
Pirn realizarea activităţilor culturale în asemenea instituţii vom aduce un aport în
culturalizarea şi socializarea copiilor, care sunt viitorul nostru.

S-ar putea să vă placă și