Sunteți pe pagina 1din 338

c

c
SFÎNTUL IOAN GURĂ DE AUR
SCRIERI

c
c

c
COLECŢIA
PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI»
A P A R E DIN
INIŢIATIVA PATRIARHULUI

IUSTIN
ŞI SE CONTINUA SUB ÎNDRUMAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
COMISIA DE EDITARE:
Pr. DUMITRU SOARE (preşedinte), Pr. Prof. ŞTEFAN ALEXE, Pr.
Prof. TEODOR BODOGAE, Prof. NICOLAE CHIŢESCU, Pr. Prof.
CONSTANTIN CORNIŢESCU, Prof. ALEXANDRU
ELIAN, Pr. Prof. DUMITRU FECIORU, Prof. IORGUIVAN,
Pr. Prof. DUMITRU STANILOAE, ION CIUTACU (secr etar)

c
c

PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI


c
---------------------- 22 -----------------------
c

ccSFÎNTUL IOAN
GURĂ DE AUR
SCRIERI
c
c
c
c
c

OMILII LA FACERE (II)


c
c
CARTE TIPĂRITA CU BINECUVÎNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
c
c
TRADUCERE, INTRODUCERE, INDICI ŞI NOTE DE
Pr. D. FEC IOR U

c
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE AL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE BUCUREŞTI- 1989

c
c
c

c
c

CUVINT LNAINTE
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Reprezentant de frunte al şcolii teologice din Antio-hia,


Sfîntul Ioan Gură de Aur a lăsat Bisericii un mare număr de
opere teologice, între care se află la loc de cinste şi cele exegetice,
aducînd astfel contribuţii de seamă, atît pentru limpezirea
textelor biblice, cît şi pentru stabilirea normelor de interpretare
a Sfintei Scripturi, specifice vestitului centru antiohian. încă din
vremea cînd era preot la Antiohia şi, mai apoi, arhiepiscop la
Constantinopol, neîntrecutul predicator a interpretat aproape în
întregime Sfînta Scriptură, călăuzin-du-se de cele mai sănătoase
principii ermineutice, folosind cele mai bune metode de cercetare
şi de expunere şi lăsîndu-ne o operă vastă, de inegalabilă
profunzime, claritate şi artă retorică.
tn gîndirea Sfîntului Ioan Gură de Aur toate cele cuprinse în
Sfînta Scriptură, scrise sub înrîurirea Duhului Sfînt, se
adresează credincioşilor nu numai pentru a-i determina să ia
cunoştinţă de ele, ci mai ales pentru a-i conduce la mîntuire,
sporindu-le neîncetat progresul lor duhovnicesc. De aceea, după
aflarea sensului fiecărei pericope evanghelice, exegetul este dator
să descopere şi să înfăţişeze şi urmările acesteia pentru viaţa
practică, insistînd asupra datoriei de a ne conforma totdeauna
gîn-durile, vorbele şi faptele cu învăţăturile cuprinse în Sfînta
Scriptură.
O asemenea expunere exegetică, îmbinată cu sfaturi
practice, a îmbrăcat în opera Sfîntului Ioan Gură de Aur forma
de omilii, care au atestat autoritatea şi popularitatea acordate
marelui ierarh şi predicator nu numai de auditorii sau cititorii

c
c

din timpul vieţii sale, ci şi de cititorii operelor sale de-a lungul


secolelor.
Neegalat ca orator bisericesc, Sfîntul Ioan Gură de Aur şi-a
dedicat întreaga viaţă explicării cărţilor sfinte, dar nu de la masa
de lucru, ca alţi scriitori şi cercetători, ci din faţa altarului,
omiliile sale fiind rodul cercetării şi trăirii neîntrerupte a textelor
sfinte şi în acelaşi timp al lucrării pastorale în mijlocul
credincioşilor săi. Ele explică Sfînta Scriptură în mod sistematic,
dar în acelaşi timp revarsă îmbelşugate comori de înţelepciune şi
de sfaturi practice pentru viaţa zilnică a credincioşilor de
pretutindeni şi dintotdeauna, rămînînd astfel permanent actuale.
Pe lîngă acestea, şi nu în ultimul rînd, se cuvine să subliniem
şi caracterul dogmatic al omiliilor Sfîntului Ioan Gură de Aur,
menite să stăvilească atacurile ereticilor din vremea sa. In acest
sens, Sfîntul Ioan Gură de Aur a atras adeseori atenţia
auditorilor săi asupra adîncimii nebănuite a ideilor cuprinse în
cărţile sfinte, remarcînd că prin însăşi natura lor adevărurile
divine sînt greu de pătruns de mintea omenească. Cercetarea
scrierilor inspirate se cere a fi făcută cu multă atenţie, pentru a
ne putea însuşi cu mintea o mică parte din multele şi marile
adevăruri dumnezeieşti pe care acestea le cuprind. Sfîntul Ioan
Gură de Aur aseamănă textele scurte ale Sfintei Scripturi cu
mărgăritarele care, cu toate că sînt mici, aicund insă în ele mari
bogăţii (Omil. IX la Facere).
Lămurirea adevărurilor dogmatice şi combaterea ereziilor
formează, de obicei, subiectul primei părţi din omiliile sale, după
care, în cea de a doua parte, sînt înfăţişate învăţăturile morale,
urmate de îndemnuri pentru desăvîrşirea şi progresul
duhovnicesc al păstoriţilor săi. în linii generale, omiliile Sfîntului
Ioan Gură de Aur reprezintă morala evanghelică, iar scopul
urmărit de el este realizarea pe pămînt a idealurilor morale
propovăduite de Mîntuitorul Iisus Hristos. Una din caracteristi-
cile esenţiale ale operei exegetice a Sfîntului Ioan Gură de Aur o
constituie argumentarea credinţei într-un Dumnezeu creator al

c
c

lumii, transcendent, atotputernic, personal, atotbun, atotdrept,


atotsfînt, veşnic şi iubitor de oameni.
Dintre operele exegetice ale Sfîntului Ioan Gură de Aur, s-au
păstrat: 67 de omilii la Facere, 3 omilii despre Saul şi David, o
omilie despre Samuil, 60 de omilii la Psalmi, 6 omilii la Isaia,
fragmente din comentarii la cărţile profeţilor Ieremia şi Daniil şi
numeroase alte comentarii omiletice asupra Cronicilor, cărţii
Iov, cărţii Proverbelor, 90 de omilii la Evanghelia după Matei, 88
de omilii la Evanghelia după Ioan, 7 omilii la Evanghelia după
Luca (despre săracul Lazăr şi bogatul nemilostiv), 63 de omilii la
Faptele Apostolilor, 44 de omilii la Epistola I-a către Corinteni,
30 de omilii la Epistola a Il-a către Corinteni şi alte 170 de omilii
asupra epistolelor Sfîntului Apostol Pavel.
Exegezele Sfîntului Ioan Gură de Aur, pagini de strălucită
gîndire teologică şi practică, de nepreţuite comori sufleteşti ale
Bisericii creştine, i-au atras, pe deplin meritat, numele de cel mai
mare şi autorizat comentator al Sfintei Scripturi, şi cu deosebire
al epistolelor pauline.
Adînc cunoscător al sufletului omenesc, Sfîntul Ioan Gură de
Aur, de pe amvonul catedrşlei din Antiohia sau din tronul
patriarhal din Constantinbpol, a aflat în Sfînta Scriptură
nenumărate leacuri pentru tămăduirea neputinţelor şi bolilor
duhovniceşti, fapt care 1-a determinat să-şi sporească mereu
rîvna de a familiariza pe credincioşi cu citirea, cercetarea şi
înţelegerea scrierilor sfinte.

c
c
Y YYY 
  Y  c 
c
c această privinţă, el a insistat adesea asupra faptului că citirea
Sfintei Scripturi poate fi uneori produsul întâm plării, însă trăirea
învăţăturilor ei este aceea care face ca sufletul credinciosului să se
înalţe spre cele veşnice, curăţindu-se de păcate şi împodobindu-se
cu florile alese ale virtuţilor.
După ce în primul volum dedicat traducerilor din opera
Sfîntului Ioan Gură de Aur, în Colecţia ÄPărinţi şi scriitori
bisericeşti", au fost prezentate 33 de omilii ale acestuia la Facere,
în volumul de faţă - cel de al II-lea al traducerii din Scrierile sale -
sînt cuprinse celelalte 34 de omilii la cartea amintită, tălmăcite în
grai românesc prin măiestria şi osîrdia îndelungată a regretatului
profesor Dumitru Fecioru.
Nădăjduind că şi această strădanie, vrednică de cinstire, care
formează cuprinsul volumului 22 din Colecţia ÄPărinţi şi scriitori
bisericeşti", va fi de mult folos clerului şi credincioşilor Sfintei
noastre Biserici, aducîndu-le bogat spor în propăşirea
duhovnicească, mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul dării la
lumină a cărţii de faţă şi binecuvîntăm pe ostenitorii ei.
c
c
La praznicul Adormirii
Maicii Domnului, din
anul 1989
fTEOCTIST
PATRIAR HU L BISER ICII ORT OD OXE R OMÂN E

c
c

 c c
c
c
c
c


c c
cccc c 
cccc

c

c
c
c c
c
c c c
cc c c
 c
c c

c
c c 
c
c
c !ccc cc c c"
!c
 c"
c c
# $ c
c
I
c

c % c

!c
&

!c c 
c c c c 

!c 
c " c " 
 c

c & 'c ( c % c 
c c c & c " !c c c % !c  c &
!c c
c & c c c c c 
c 
c  c ) 
c 
" 
!c c c * c

 
c 
c !c 
c !c c 
c + c c c 
c &!c
c c c
 ,c c c 
c 'c ( c % c 
c c c c 
!c 
c 
c 
c c c

,c &
c
c c c
c

cc 'c
)c c 
c c 

c c % c c %c c 
c " -c c cc c c c c
 ,& c 
c
c
c

c cc c-

"!c cc )
!c cc
c% c 
c
c cc
cc cc
!c şi c% c
cc" -c cc
c cc
c cc% c!c
c c 
c c
c
c c c%c
c
&
c .c  c c c 
c c %
 %
c .c 

c c c %
c c 
c c c
 !c 
c c c 
c/ c c 
c 
c c c
 !c 
c c & c 
c & c
c c 
c 
c 'c +c c c c 
c % c 
c c  c 
c &c c
 0c c %c c c c c 
c c %c !c c % c c c c
c !c c 
c 


c 'c c c 
c 1
 !c  c c
 
c "!cc c¦¦ 
  
  
 
 

  (

cc c  c
c
c

c %
c
 !c c & c 
c 
'c c c c  c c 
c c c c c c c
c c c c c -c c 
c c % c c 
 c 
c " 'c 2 c %
!c
 !c c c 
c %

c c c c c "c c c &
c c c c c
%
c 3c +
c c c & c c 

c 
c 

c c 
c c  c 
c % c 
c c
/

c c 
c /c !c c "c 

c c % c c c c 
c 
!c c 
c
&
c , 
c c c c c c &
c 
c % 
-c c %c c
 c %
c c 
c %

!c 
c c c " c c

c 
c c c !c
 c c 
c 


c 
 c  0c c !c "c ,!c !c 
c c !c c
c 
c c c %
c & c %!c c "c c % !c c c c c

c %cc 
c % !c c cc&c
c
cc c
c c
c c c

c c 
c 
c /c 'c )c c c c 
c c c c  c c
u J  c uu u u i r » . 
 c M J J c ut , ! ! ' . ) . 
 
c c & !c & !c 
c 
c 

 'c 4c c  c c 
c c
&
c c %
c c 
c  !c c c &c %, !c c 
c c c c 

!c 
!c c
 c /

c 
!c c &

c &
c 
!c 
c  c & c c 
c c c
/,c
c

 c "

!c & 
c c
c 
 cc

cc 
'c
c c c %
c
 cc c& c
c& c
cc"

c  c
,c c  c c

c
c

"
 c c c c  c c c c c 
c " 
!c c c
%

c 

!c 
c & 

c 
!c c % c !c 
c 
c
c c 

c c
†  ¦ c)
 !c

   #5 'c
c
" c c c 3c c % c , c c 
c 

!c c 
c &
c c $ c 

 c 
c
 ccc c 'c
c

!c c "
!c)
 c c† ¦
 ¦    
  6
# 7 'c 8c 
c 

 c & 

c 
c 
c
" c c cc c
cc&"
-c
ccc c%ccc
 cc!c c
% c "

cc 
c
c 
cc c
&
cc 
c 'c
c  cc"
c

c c "
c c 
 c " c 
 c c c

c 
c "
c 
c c 

c
"
c 

c , 
c " 'c 
c &

c !c " c c c 
c c 
 !c

c $ c c c ,c c c $c "
!c
!c !c c ,c

!c c % c c
c
 c c
c !c c c c
c 'c
c
cc c c c
 c
!cc c &, !c c "
cc c
c
c c 'c cc) c
 0c(
ccc"cc% cc% c&c cc
!cc
cc&, c 

c
c
 c cc 
!c c ccc% c 'c

c
c

c "
c " c c c % c c  cc%
 c
c% c 'c)

!c c ,!c c c c 
c 
c c c 
c &
3c
c 
c c c %c c
"" c !c c c c c 
c 
c 
c &
9 !c c %
c c c 
c 
c c

c c , c 0c c c c "& c c c 
c &
3c c 
c c  c c c
c
" c
ccc cc c : !ccc) c c
 c , c c c " 
c % c c &'c
c 
c " c c c % c c
%c 
c c c "& c c 
 c c ,
'c c "c c c ,
c c !c 
c c
 c ¦¦ † 
  c cc ,c c c 
!c
ccc
cc
 c
"!cc 
c c
-c
c!cc c
c
c c 
c 
c c 

 c 

'c c c %c c   'c + c


 c
3. |  c 12, 3.   c
131, 1.   c 21, 2-4
6.c M  J c 10, 42.
7.c V J c 65, 24.

" c 


c ,


c 
c c 
c 
!c 
c 
c c c 
c c !c c c
c !cc !c% c c c , c!c
c 
c
c 
cc

c
 'c 
c c c †¦  ¦   ¦ 
c c , !†  
 "
c c c " c cc%
 c % c&cc cc "& c 


c)

!c"c" c

c c

c c) 
' c


c 
!c  c &
c c  c 
c 

c c c c c 


c
& c 
c !c c c 
c !c c 
c 
c

-c c % c c
c c c

c !c c cc
c
c

cc !c c c c" c
c"
 c c
c c c
% c
c c c c% 

c
' c
 c c"c
c"
c)


c

cc cc 
c
c" cc
 c) cc& c
c cc 'c
†  # ¦ c )
 !c # 
 ¦   $ 
!
†  ¦
 
   ¦ # ##¦

c
c

    ¦  


¦  
 #¦ 
    

   % 
4
c cc
c cc,
/c c
c ccc
c c
c
" 0c 
 c )
!c " c c c c c c c 
 c $ c "

c

&
cc 
c cc 
cc 
c 
c c c.ccc c
 ccc c 
ccc
c c c c !cc c$ c c c%

c
c&c
.c c , c c †  # 
 # 
 
!c c %c c
; 
 c c
 c ,
c  c c $c 
c c %c c c c c !c c
, c† # # 
¦  $ 
 c c
c
c c % c "
c  c 2c c c & !c
c c 
c c
 c c
c&-c
c c c 
c
c
c ,
/
c cc c c%
c !c
c
c cc
c c cc%
c c "
c

cc%c c -cc c
cc
 c 
c &, c 
'c    
 
    
#   ##¦     &  
¦  
 #¦

  
   

c " c c  c c c c % c 
c " 3c ) c c
&
c c
 
c c % c c 
c "
c c c c % c 
c 
!c c c c

cc 'ccc" c  c †¦¦ ¦ 
 '
    (   
 ¦  
 &   

 ¦  
  ) !c c c 
c ) c c †    

 
   &  
  
 # 
    

  
8.c M  J c 15, 28.
 Ê  c 13, 15 16.
10. Ê  c 13. 10.
4

c

c c " 
 c 


<c c 
c 0c 8!c
c c c

c " !c
c c
cc c ,-c

c c !cc c c c "c $c
!c
c
c
c c c 
 c 'c =c "
c %
c c c 
c c 
!c c c c c c c

c c % c 
c 
c c c c 
!c c c 
 c 
c c c 

!c c c
 
c 
c c c !c c !c c $c "
!c 
c 
$c -c 
c c 
c !c 
 
  

c " c

!c "
cc& c
c 3c 
c " c c c c
cc c
c % c "

3c c

c c c "c c %
c ,
c c

!c c % c 
 
!c
c c c 
c c %
c "


c c 'c )
!c c ,!c c , c c c
 
" c& 
cc ,
cc

 c


c !c
 c
c% cc
 cc c
%
c "

c c
 c c %
 c c 
c c "
c c 
 c c c c

c†
* #   ' 
 c !c + 
c c 
c c  c 

!c c %
c c 
c 
c "
c

3c 0c c c c cc c c %cc 
!c cc c
 c
  c c c &

!c
c c c & 
!c 
c 
 
!c 
c 
 c 
c
 'c
c
c
c

c " c c c c c
&
 c c 
c c ) 
3c 
c " c c c 
c
c c c 
 c 3c+ c

ccc
c
cc% ccc c c

c
c


!c cc 
!c !
!ccccc ,c c%cc
!c
c %

cc


 c c c c 
 c % c 
 c 
c c ) !c c !c c "
c

!c 
c ,
cc cc&"
'cc "c) 
c!c!cc
c
c
c 
 c !c c ,
c c c c 
c c 
!c c c c 
c ,
c  c

c c 
c
c c
c -c
!c
"

c&
c&
c cc) !c c%

c
"

c 
c c c !c c c 
c 
c 
c " c 
c c 
c †
 

   ¦      ¦  
   (
 
+ 
> 
c c  !c c 
"
c c 
c c c 
c &
%
!c c c 
c
 
c c c 

c 


c 'c c 
"
c c 
0c )c c c c 

c

c c % c " -c c c c % c 

 c !c 
c c c "&
c c c & c 
c
c c c c 
c 

c c & 'c †


  
    
 
 

   , !c c c 
c 
c c 
c c " !c c & c
"
c !c 
c 


c %c 
c &
c c 
c 
'c +c †  
 
 
 - 
c
c" c c c %c
c c c ,
0 c

+ c % !!c 


!c 
 
c c c c 
 c 
c c c c 
c
1 I. M J c 2 5 . :!‡> .
1 2 . M J c 2 5 , 2 3 .
IS./ nf.
J c 4 ,8 . 1 4 .
.
J  c 1 8 . 1 ( i

 
c !c 
c *c c , 
c 
c c 
c c +c +c 
c c c $c c

c 
c 
c c %,
c  c c c c 'c 8
 c c 
 c c
 !c *cc 
c ccc ,c

c
c c !c c
c c
!cc c

!c c c c %c c 
c 'c +c c )
 c !†
  
# ¦ #   '
)c !c !c c  c ,c c c 
!c c c "c c c 
c
&,'c c c 
c 
- c $c c c !c,"*!c c !c c
 c
 


c c c!c c ,c c 
c c %
c "


c c
&
 c c
 
c c ) 
'c !c 

c c c % c &!c 

c !c c " c c 
,c c "
c
 c c c 
 
c &, 'c  c c ,c 
c !c c c 
c
 
c
cc,c
c

c
c % c c&
c 'c
 c c,
c c c
 
!cc c c"c c
c c"c !cc c

!c c "


c c c c c ) 'c c / c c "c "& c c

 
!ccc cc 
c c c
cc c c
c&cc !c

cc
 c c/ c c
c !c
ccc c c% c "

cc c
c 
 c  c 
-c c
 c %c c %,
c c c 
c 
c 
c
,'c
¦¦   ¦
 
   ¦  #  
##¦ 
¦  
 #¦ 
  
   

'c !c
c c !c

c c c c c -c
c =c 
c
%,
 cc -c
cc
c !c

c%,
 c $c c
c 


c c c
c " !c 
c "
#'c 
c ? c c c c c c c % c &
3c +c c

c c  c c 
c c 
!c 
c c 

c " c 
c c 
c  c
 " -c c
c c !! 
c "
c c 
c !c c 
c 
c 
c 
c c c
 c  !c c c&ccc
c $c * c"
#'c

c
c


!c cc" c" c cc c 
c%,
 !c
 c cc
!c c
& c
c
c c
c c) 
!c
c c
&c c c c+
c+c

c%c%,
 !c c
c c
†   
 
   

 + / 
+c " !c
c cc%
 c c c%,
 0c c
 c%,
!c
c c c c  c 


!c $c % c c 
c 4
!c 
c 
c c 
c 

c

c ccc c c c c cc 

c 
'c c c%
cc
 c 
!c" c c cc c c 


c
' c
4
c c ;
c c c c
&
c c 
c c "
 c

c " 0c 
c 
c  c †+  
   
& c
1 5 . // Ô c 9 . f>.
Hi . / ‡' « <Ŷ ..
17.
c

c ¦¦  

        

 
  c %,
 c c 
c c "
'c c c 
c c c


 c 
0c c c ,c 
!c c c 
c %c
&
c c c c
 

!c c
c c " 
 c c 
c 'c c &"c 
c 
c
c 

 c %,

!c 
c c c 
c c c 

c %,
 c c /,c
 c 
c & c 
c /
 c 
!c  !c c 
 c !c c
c c !c cc " c 

c 
cc-c
c 
c c c
c &

 c c
c
" 
 c 
c
c c
c ' c
c
c

> 
c c c
 c c %c 

c   c ,c de
"0c c c 
c , c c 
c 
 c 

c 
 c c c +
c c
 c %c
%,
 'c (c c & !c 

c c % c 


'c 

c c !c 
!c c 
" c
c %,
c c c c c c c c 
c 
c 
c 
c %,
 !c c 
c
c c" c
'c+ cc"& c de !ccc
c c c c - c cc
"& c c !c + c 
c c "
 c c c c 
!c 
c

"
c c 
c 

c 
!c &
c c "c c c c c c %,
!c 
c
de c c c c 

c 
c 

c c 


-c &
c c %
c 
 
c 
c "

c c
 c " c 

c ,
c c c 'c (

c c c 

 c 

 c c
%,
c c @0c @ c !c +
c
c c c c 
-c de c c

c c c "
c @-c c ,
c

c c c %c c

c 
c c c &c
/
!c 
c c /,c c /!c c c c %c 
c 
c &
c c c c
" 
 c
cc
c 
 c
'c
† 
 ¦ c)
 !c  
 
 
¦  
 0 

c c  c c 
c c $c 
 c c c " 3c
) !c
c !c & c c 
c %
c ,
 c 
c 
 !c c c 
c 
c 
c

 c 
c c c
c c c &
-c
c 
c c c c & c c !c 
c c
/!c c 
c c c %c c %

'c 
c "
c c c !c c $c "
c
& !c c c
cc
c c
cc c c
c c

c 'c)c c 
!c
 !c c
c c 
c 
c !c c c c c 
c 
c c c  c c c c
 c 
c &'c 
c c 
c % !c c c c "!c c c
 c % c c % c
, c 
c c %-c
c c " c % c c c c c c &
c c 

'c

1 7 . Ê c1 3 , 1 8 .
c

 c 
c  c 

c 
c c &

!cc c
c  c
cc

c
c%,
 -c%c
c ccc c c c
c !cc c
ccc"c c"
c 
c"
!cc
c 

c #'c
¦¦ . 
 î cc  1 
>+ c c c c %,
 c 
c 0c +
c c &, c c 

c
) 
c c c 0c + c c " 
 c c  c &
c 
c c

c !c c c c c 
c %

c && c 
c 


c c c " c c

c0c
 c c c "
!c 
!c 
 c c  c & c c 
c
 !c
†  
¦ c )
 !c  
 
 2
 ¦
  3 % 
c c c 

c %,
 c 
c c 
c c !c " c 
 c 4c c 
c
 ,c / c "
'c +c %c c %
 %!c c 
c c , 
0c )c c c

-c c !c c 
&c c c c 'c 
c " !c c $c 
c c c
&

 !c c c c c c 
!c 
c 
c c


c %
 %
!c c "c c
 c c ,c 

c - c " c /


c
c
 c c c c c c c
c c 
!c 
c 
c c c
 c !c
c "
c c c !c c
/ c 
c %c c ,c  !c 
c 

c c &

 c 
c c c c  c c
c c c 
 'c +c c " c c c  c 0c @!c c c !c c
!c, c cc%
 %'c
!c cc 
! cc! c ccc

!c
c 
c 
c c 
c c c 

!c 
c % c !c %c c

&
cc 'c+ !c" c
 c cc ,c / c "
!c c
†# 


 ) 

c " c c %c 
c c 
3c + c c %
c !c c c c
) 
c

cc%,
 c%'c
c"
c" c!c c%
 c!c c c 
c
 c !c c ,
/c c  c 
c c 
c
c !c c,

c 
c

c , c 
!c c c c c ,c c c !c 

 c 

c
"
 A $ 'c 
c " c %c 
 cc c c !c %c c c 
c
 c c 3c ( c c c c 
 c %,
!c c 
c c
c -c % c c c 
c c c 
c c c 
c c 
 c c c


cc c c c 
!c c
cc c cc c /cc ) !c c
c 

c%,
'c
c
c
)$c

c 
c 
c c " c 
c c "c c c %,
c 
c 'c
(

c 
c c c c 
 c " c 
c 

c 


!c c c c c c
c c
 !c c c c & c ,!c 
!c c c c 
c !c c c %
c
 c c 
c 
 c !c c 
c c c 
c " c 
 c c 

c
%,
'c+c
cc c%c) c

18.c Ê  c 13, 18.


19.c Ê  c 13, 19.
c

20.c Ê  c 13, 19.


21.c / Y J  c 2. 8.

c
  15

c 
c
c
 c%,
!c c c c cc/ c%

 c
c

c 
!c 

 c c &
c c  !c c c c
,

!c  c c ,'c )c c c 


c c !c c c c c "c c 

c

-c 
!c , 
c c c 

 c +c +c 
c c %,
c 
c c c c
 c 
!c c c c c 

c 

c 
!c c 
c c c c c
!c c "c &c /
c 
c c c "

 'c c c c c 


c


!c 
c c !c "

c c  !c c 
"
c c c 
c c 'c +!c
 !c c c c 
c c 
c c c !c @c + c 
 c B
c )c c
 ,C< c c c 3c c c c 
c 2 "c †
¦    

$¦ ¦   
 #> A A c c c c
c >
c 
c c 
c 
c 
!c c c 
c c & 
!c c c 
c

 c cc


c 
!c c c 
c c

!c c c%c
c c
 c c 
 c !c 
c ,
c c " c c 
c &
c ,
c c
c "

'c +c c c " c 


c c &
!c c 
c 

 c &

c 
!c c ,
c
 c  !c 
cc cc cc
c c;
3c+c c,
c c&
!c

c c c %
c 
!c c c c c 
c 1
 c c 
c  c †

 
       
  
 , 
c " c c " 
 c & 3c 
c " c c
&
c c 
c
c c c !c c c ,
c %

 c 
c 
c 
c 
c c

 c 

3c  !c "c ,!c c c %


c 
!c 

c c c c c
"

cc
c 
c  cc 
!c
c c
&
cc&
cc ) c c
c c
c % c 

c c % c c c c 
 c c , c 
3c c 
c c c c
 
c , 3c (0c @c c c 
c 
c c 
c  c , 0c (c %
!c !c
, c c c
&
!c c c c
&
!c c +c +c c
&
c 3c @!c c
 , c c c !c c c c c c c

c 
c 
c 
c c


!c c c c !c
c c

c c
c
cc& 57 c!c c c
c c %
c

!c c %c 
c 
c 
 

c c c

!c c 
 c c c 
c c c

c  c c 
c c !c c c c & !c 
c 
 c c @!c c 
c 
c c
c cc / c
c c , 
cc c"
cc 'c> 
 c c c
 !c %

c 2 "!c % c , 
c c 1
 !c c c c 
 c c &c
 c !c c c 
c c c c c %
 c c %c c !c 
, c
 c
† 
 3  Dc    c 
 0c c "
c " 
 0c
cc
0c† 
3   +¦ 
cc !cc
!cc
,&'c 
!c "
c c 
c c 
!c
c †   ¦  

 ¦  ¦   
 

c
16 Y  

 ¦  


      +4 
c " c c c &c
 c cc!! 
  . ' c1
 c c
cc

c 
!c c 2 "!c 
c c c c 
!c c 
c 
c c 
!c c c 
c 
c
c 
!c 
c c 
      )c !c !c c
% c 
c
c cc
c
cc
! c 
c 
 
 
. cc"c c *cc
c
cc
3c
.c c c c %

c c c

c !'>1c  ¦    
3  
cc2 "c, cc !c c & cc!c c 
c c
cc c
%
c 
c c c 
c c %
c 
c 
c 
c c 
'c 
c 

 c !c c c
 c c

c    
 3   
  

  
 " 
!c 
!c c 
c c 
!c 
c c ¦¦
  
    c c c 
c c "
 c  c 
c c c
, 

c c 

c 
c c c "'c c c c % c 
,
c ) c !c c c

&c "
 c  c c  -c c 
c &
c !c c c ,
c c c c
 'c !c c "c c %
c c 
 c !c c "c c c 
!c 
c "
 c
 c c

c c c c & 
 c "


c 
c "
'c
c "c !c c c "
c c
c 
c 
c 
c c 
c 

c 


!c c c "
c c c 
c c 
c c
, c c & 
 c "


c 
-c !c ,
c  c c " c / c c c c c
c ,c c c c c "!c c &c c  c c 
c c 
c 
 c c
c c "

 c 
c "
!c c c 
c %

c  c c " !c c 
  ¦  

 # ¦ 
     % 
 c
c
+c %c % 0c +c , 
c 
 0c +c 
!c c c c c 
c
 0c †  ¦  ()cc 

!c c2 "!c
c% c" ccc
c "
 c  0c !c c & c c!c c, cc"
c
%


!c c 
 c 
c 
 c c 1
 -

c c c c 
c c  c 
c
 c c c c c !c c / c c 1
 !c c 
 c c c @#'c 
!c
 c c %
c c c 
c c , c c 1
 !c 2 "c !!c 5  


 # ¦     4
c c
cc"*
 c
 c
0c
. c +c 
!c %

c 2 "3c 2
c 
c 
c 
c †   

$¦ $   ,) !c
c c 
c †    B 
c 
c
&
% !c c
c c !cc&
% c 0c

2 1 ). / / Ô c5 , H l ă .
2 7 .c› c 2 , 2 0 .
2 8 . c›  c 5 , 2 4 .
2 9 . c›  c 2 , 2 0 .
H O. 6 c H, :» 2 .

.c !c  c 2 "'c +
c c /% c c % c c c @c c c c
 !c 
c 
c 

 c , 
c c !c c c /% c c %c 
c c

'c c &

 c c % c 
c %

c 
c c c † # ¦ # 
  , !c

c c c 

'c , c c 
 c c c  
c c c 
 

 # ¦ 
. +c 
3c(
cc
c c
&
3c
c
  17

.(0c  c 2 "'c c


&c c 
c 

-c c c
c c c c
 c
!c c
cc
cc c%
c
&
cc@'c    
.+3c (
c c 
c ) c 
,
3c ( c c @c †  
¦ 
 
 ' , 
!c
c cc 
c†   'c
. !c c2 "'c(cc
!c c c  !c

c ,
c#' c
c

c 
c c c "!c c c c c 
c "
c 
c 2 "0c 
c

c  c c 8 c †$   , , -c

c c †    c
;c c 

!c 2 "c c ,
c !c c c c c c 
c c 8 c 
c B
!c c B
c
 cc 
c
 c c8 c
c c cccc , c c 
 c) c.ccc
c c
c c c 2 "c c †  
 
 , " !c c 
c


cc 
 c) c.c c;cc c
 !c c c†  ¦ c c cc
c&c"
c c

c 
 !ccc
c
cc"
!c
c c %
c !c" c
c
c
c " c 
 c ,
c c 'c
+c , c "
c "c !c 
!c c 
c +
c +c c
&
c  c c 3c
+
c c c c %c c ,
c 
c 
c c 
 c 
c c c @!c


c c c "c c /,c c  c , 
c c c c c @c 0c @!c
 c %

!c c 

c c c c 
-c @!c ) c %

!c c 

c c c
c &
-c 
c c c 
c

c &
!c 
c c 
c &
c 
!c  c
 c  c "/
-c @!c c 
!c c %c  c &
% 
c !c
c 
!c"

!cc 
c 
c c

c
c

c c -c
c
!c 
c c
c % c c c !c c % c c c c c 
c c 
c c
&
% 
c c c 
'c 8 c % c c &!c c c % !c c c  c 
c c
 
-c
ccc% c@cc
c c !c&
% !c c' c
> 
!c
!c c c  !c c
&
cc1
 c cc c
&
c2 "'c )c
cc

cccccc

!c
c
c c "c 

c c %c c
c c 1
 'c !c "c c c c c 
c "
 c  -c "c 
c c c c

cc c
c c-cc"c
c

    c 1; 143, I.
32.c V  c 12, 32.
33.c à  c 8, 32.
34.c Ê J J î  c 2,8.

c
  10

 c 


c c &
c 
c c  c 
c 

c c c "c & c 
-c "c
cc cc ,c ccc

!c,&
cc) cc
cc
-c
& " c 


c c c " c !c 


c "c c 
c 
c c %

c 2 "c † 
  ¦  

 # ¦  
     , ¦ c 
c "
 c  c c % 
c %c 
c 
c c %
c
"


c 
c c % c &
c c "

 !c c c 


c
&
 c c 
c c

c c
 c1
 !cc + c 8 
!c cc )% c!c "!cc

c
 !c c
c c
c c"

c"
!c
' c

35. ›   c 20.

c
c

 c c
c
c
c
c
c

c c% c c c % c c) 
!c
!c c
@ 
c şi 1,!c c@ 
c şi 8 , !c c 
!c
c%c &
cc !c c)
# $ c'c
c
c

+c c &c !c


&

!c 

 c 

c )

0c @ c c % c %c
%
 %!c ccc
 c c!c cc% c c
c 
c cc !c c
c % c c c c 
c c 

c 
c c c

!c c c % c c 
 c c c
 c c , c 
c c c  !c c c % c c " 
c !c c c
  c c c "c 

c c c ) c 
c c %c c c "c 
c "


'c

c

 c 

c)

cc c&
c, &
 c cc,
/c c 
c
 !c &&
c 
!c & c ) 
c 
c 
c 
'c 
c 

 c
 

c )

c c c c 
c c "
 c 
c

 c %
 %

c
&& 
c

!c c c c 
c /c c % c "
c "


!c 
c c "c

c c c%,
c
c !c 
cc 

 c'c
c !c "c ,!c c 

c c c % "c 

c )

'c c "c 

c
 c c 
c c !c c "c &,
c 
c 
'c @ c c 
c c 
c %c
c % !c c 

c c "c 
c c c 

c "
'c c c "c !c
 c c c %
c !c 
c 
c ) !c
 c c c c


c !c c

 c 
 !c c c ,!c % c 
c c c 

!c c c c c
c c c 
'c (
c c "c c % c c c 
c c 
'c ¦¦   
 
   ¦  c 1
 'c + c !c 
!c c 

c )% c
)
!c cc c
 !c cc c, 
c
c c ,c
c %c
c
, c 'c c c 

c )

0c +c c " "
!c c c c 
!c c c
c%
c"

cc)% cc c , ccc c 
c
c c ,c
cc
% c
c' c

@c !c& & !c,c 


c@


!c c c / cc  c
1 . c/ ‡ ' « < . , 1 - 4 . 1 >'c
2 . cM  J c 2 : » . 8 .

;c 
c c c c !c 

c c c 
c c ,
/ c 

 c  

c )

!c 
c
" c c

c c%
c
c
c
 ccc "!c
cc , cc 
c
c 5 'c 8
!c c c c %c c c 
 c c  c .c " !c , !c  c

c.c c "c cc"*
'c> c cc "
c !cc

c c
c
c c
c

c)
 !c
cc
 c
c c c c 0c)c c  c
c c

c
c cc"c c% c !c
c cc

 c 

c)

c&
c c

3 . cÊ î  c 8 , 2 < i . ' » « > .


4 . cÊ î  c 8 , ' . ' < > 2 H .
c

 c c !c c c c c "


c c c c c 

 c 

c )

c
c c c 

!c c c / c c !c c c &
c 
c c


!c c c &


c c c c c ,
c 
c c c ,
/ c 
c c c &
'c
c

$c c  'c @ c 


c & & c 
c 0c
c c 
c c  c $c c c
c "
'c 2c ,c  c 
c ;c c c c / c 
c &,
c 
c c
-
c !c c c 
c 
c c c c -c 
c 

c c 
c c c 

c c

!c 

"c c c c ,'c 8
c c 
c " c 
c c c c c
 c 


c 
c c % c c 

c c 'c (c c c c c 


c (c
,c c 
0c (c c 
c c c 
0c 2c c c c  c c c

c%cc !c c
 !c c cc 
" c c c cc 3#'c(

c
c
 c c , 
c c & & c c 
& !c c %
 %c c 
 'c +
c c % c c 

 c
)


!c, 
 c cc " c %
ccc " !c
c c " c& c cc /c
c c !c c % c c c 
c c  c 
c c 
c c c 'c c c 
c

&
cc 
c) !c" 
cc
!cc$ ccc" !cc$ c

cc
 c ) c c ,
/!c 
c c
 c 

c c 'c 4
 
!c c ,!c c 
 c

c 0c c c 
c 
c c c c % c c c 
 c c c 
c

c
c

c / c 'c
!cccc c
 cc%ccc c
 cc
!c c c ,c 
c 
c
 c c 
c B

c † 
    
 
 
 

6#&    ¦ 
¦  
  ¦   
& 
    

 
 
  ¦  

    
  - !c c


c B c 


c c

c 
c c c c † ¦ c c
 cc c& & -c 
cc cc c† ¦ c c %cc c c c

c 
c ,
c 
c c †    
  
  c 
c 

 c


c 
!c 

c  c c c c c %c 
c
&
c c 'c
4
c c c c %c c c c 
c ) 
0c +c c c c c 
c c

c c
,ccc
c 
 c
c -c
cc c c% c,c c c
c 
c c c 
c ,

0c c c 
c c  c c "
c c c
c 
c c

!c c c c 

c ) 
'c
c c c 
 c 

c

 !c†    

  

c
=

c c 
c c c 
c
 c c ¦ 

  '" 
c " c
%c 
c c ,
/3c @c c , c c 
!c c 
c c 

c 
c c c
 !c c $c 3c c
c c c c 
c & c 'c
 c c c c c & c 
c "c 
c c c "
c c
&c
c cc , c)


'c+ c !c & c c


cc !c 
c 
ccc
c c & c† 
'¦cc c !cc c" !c
c c 
c
 !c c % c 
c 
!c c c c 
c %c c c c


!c c c c 
c 
c 
 c 

 !c c c %
c " 
c c 
c c
c 
c "'c @c c %c !c 
c c c & c 
c c
c !c
 
c  c c % !c 

c c †  ¦   #
 ' / 
c !c c c
 c  c 
c c & c 
c 
c c c 
c

c
c

 !c
c
 c c
c
cc"
 c
c -ccc
 c !c c !c
!c,!c& & !ccc c c c !c c cccc c c c
"
c c
 c
!c c ccc & c c
c c
c c%
c c cc c c
c
c c c c 'c 
c " c c "c % 3c 
c " c c c " "
3c 
c "
E'c c %c
&
c c c " c & & 3c 
c " c c c 

c c "
c
 c c c c †    
¦  

  
  

 

+ 
c " c c c &c c c % c c c " 3c 
c " c c
c&c c c& cc cc,
/cc 3c 
c" cc c c

c c c
 c
ccc&
c c% 3c
c

 c c c cc !c c c&
c
c
 cc 
c c)
c
c
c c
 c
c
 'c

c " c c c &c c c 

c c c 
c 
c c ,c c

c
 

c )

3c c c c 
c c 
 c " c

c 
c & & !c !c
%c c c 
!c c % c c 

c c %c 

!c !c c c 

c c

c c c )
 c 
c 'c @ c c c & & c  c c c %
c c
-c 
c 
c c c 
c c c / c c 
c 
c c c 
 c
/ 
c c c 
! c " c -c c 
c && 
!c 
c 
c
%
c .c c c 
c c c c c c 
c c c c .c 
c c c c
&
 c"
 c -c !c c
c c %cc c c!cc
c
c c

"
c c 

 c 

c )

-c c c c 

c )
 c c 
c
 !c
c
c c,c c
c
c c c c
c
c c c c cc
c 
c c c 

c c &
!c c !c % c c c 
c c 
!c c
& 
c
c 
c 'c !c ) c !c " c 
 c c c c
"

!c c c " c c c " !c 
c c " c c 
 c c c !c c c c

 c 
 'c  !c"c,!c cc,
/c 

 c 

c )

!c
c c

5 . Ê Jc c 8 , 3 0 . ( i .
Ê î c 8 , 3 1 .    c

J c (> , 3 7 .

c 

c !c %
c c c c )

!c %
c c $c 'c +

 c

c c /c c 
c &
c 
c c 

-c 
!c c c c c ,c c


c
!c"c c
 c c ,c
!c c"
c
c

!ccc&c
 cc
 cc" c
 'c
 c c ,
c c c 

 c c c 

c )

'c c % c c
 c c 
c c ) c c &

c c c 
"
c c c 
c @c c


c /c )!c cc "cc
c
c % ccc
cc
'c
!c cc c
%c c 

 c )

!c c c 

c c c , &c & & 
c !c c c " c
% c
cc
cc " c% cc"
'c  
cc c c c 0c !c c c
%
c 
c 
c " c !c &
c c c

c c 
c 
 c " c 
c c
 
 c 
 c )


c 
c

'c 

c 
c c c c !c c c
" c c & c c c c c c c c 
c 
c c c % c
c !c c !c c
 c c 
 c ,

c 
'c 

c c c c c


c c %,
!c c c c c c %c c 'c )c "!c 
!c

c 
c

c "
c )


c 

c
!c "
 c 
c " !c c !c , c 
c

c
c

c 
 !c c c  c c c ,
/c c 
c c c 
'c
 !c c cc c

c
c"
 c
cc%
 %
c c
c" !cc%
 c
 c c c 
c " c c 
c 
c %c c
&
c c c 
c 
c c
 'c B c c c c c 
c 
c 
c c

c c 
!c c c 
c 
c

!c 
!c
c 
cc"
c
c 
c c c cc c ' c

III
c
c "
c )


c 

c "c 
-c c c 

c c c "
c c %
c
 
-c 
c 

 c c c  c c c c " 
 c "
c c 
c
" 'c
† ¦ c)
 !c  
¦ 
 
¦¦

 7
 
 3
¦ 
 7

 5
¦ 

 
  # 

 ¦ 
 
 
 ¦ 

6  ¦ 
   ¦ 
 
  ¦   5   

 &
    
"
4
c c 

 c )

0c 
c 
c c 
c 
c c
 'c (c %c !c 
c c c 
!c 
c c !c %c c & & 'c 
!c
c )
 !c c %c &
c 
c )
c 
c 
c 
'c 
c c
c
c

 c &

!ccc c 'c
† #  
 3
¦ 
 7

¦  

  #
 c # 
  #
   3
 
8 . Ê c1 -4 .1 (.
  
       
             
 
 

¦      
 
 ¦     


  
 
   % 
)c c !c
&

!c c 
c c ,c c "
!c 

c c 
c
%
 c


 c  0c 
 c )
c c c " 
c c


c !c c c c c c & & 
!c c c c c c c
"
/
c
ccc
c c
c c &
!cc
cc

!c 
cc
c

c c!c
 c
&

c
c c cc%,cc c c c 
c 'c + c
cc%
 !c
 c 
 c  c 
c 
c c c  c !c c c 
c 
c & & 
!c "
c
 c c c !c c 


c c c c !c c 
c c 

c
 

c
c
 c cc%,c
cc
c
 
' c
 c ccc" c & c
" c
.cc% c 
c c c c c c& & 
3c
.c (c c !c 

c %c c c c  c )
 c c 
c c


 c
-c
c

c%c

c"c ,cc c 
cc c c c c"c 
c 
cc

c
c

"
/
c!c
cc c c % 
!cc cc 
 c " ccc "!c
c
 c" 
 c c
c c
c"
 c 

'c

c 
" cc c " c  cc
c cc%,c  c !c
† 
 # 
  
 6 
 
 

 


 
¦   &   

  
3
5

   


   
 ) 

!c c c c c c c c %,!c 
 
c c "
/
c c 
c c 
c


c!c)
 c c
† 
 
6 # 
  
&
  
 + 

c " c cc

c c 
&& 
3(
c " cc
 c 
 c
c
 c
 cc%,'c
c
!ccc%, c!c 
c c cc c
 c cc cc
c
c 'c
† 
¦ c )
 !c 
 
   


 
 $¦ 


 

 

  + 
c c 

c cc c

!ccc c%
c

cc c cc 
!c
c c
% c " c c % c c c
& c 

'c (c 
c c c c c c 

!c c

c c c % c c 
c &c 
c c " c c % c c c 
c &
c
 c

c % c c 
c
9 . Ê c1 4 ,4 -7 .
1 0 . cÊ  c 1 4 . 8 - 1 0 .
1 1 . cÊ  c 1 4 , 1 0 .
1 2 . cÊ  c 1 4 , 1 1 1 2 .
 c c c " c c c c  c 
!c 
&c %

!c c c  c


'c) c 
cc 
c
c c c c
c c
& !ccc&, -c
c

c c 
c c /,c &!c %c !c %c 'c  !c c c 

c c c c c


 
 c
ccc&c c c
c , -c c c 

ccc&
c cc " 
c
c
c!c
c cc
cc
c
'c †
 $ 


(c
 c%
c% c
ccc
c&
c c%
c
c cc 
!c c%
c c

c
c cc c%
c 
 c , c
c
!c c c c >c !c c ,c


c
c c c c c  c
/

c
c c /,c&c c& & 
3 c
†  
  ¦
   ¦ 
  
 

 2

 ¦ 

 ¦ 

 
 

 ¦ 
 
  , 
.+c c% cc 
c c
cc c
&
cc &
c cc 3c
.c2 cc" c
c c c c
cc c c
'c
† 

 ¦ 

c c† 
¦ c cc c 
cc" c c"
c
c1 
'c" c
c

cc@% !cc c c c 
'cc c cFc


c
 c c c!c
" 
c
c c
c  c
c
c c
'cc% c
c" c .c

c.ccc " c c c@% c
c c"
c c2 
 'c
c

c
c

c
c
4
cc


!c
c


!c%c c
!c c 
cc> 
 c
 c

c c 
c !c c c c c 

c !c aşa c 
' c
 c
 c c 
c (0c
c

c c "c
&
 c c 
c a 
c !c + c  !c

c 
c 


!c " c 
c 

c c c c c c c c c 
c
 
'ccccccc 6c
 c)
 c cc c "
cc
c
 c " 
c 

cc c% c c c&
c
c
-c
 c
c cc cc c c 
!cc"  c)
c
cc
%, c cc
'c
† 
 8 2

 

 ¦ 

 
 


¦  


  
 c cc
c

cc" c & c
" c
.2cc
c
c
c%,

c
c) c c% c c c&
c
cc3 c
.(c c  c c%c !c

c c !c
c cc c c
c
c% c

c "
 c 

c 
c c 
 
c c c 
c 
c 
c c c c "c c c 
c
&cc 

!c
c c ccc
c 
c c' c

)c 6
c c c )
 c 
c !c c c c 
c "
 c 
c
1 3 . Ê c1 4 . 1 3 .
" c 
c /c  c c 
c 'c c %

c c c c 
c c c c "
c
c 
c 
"c 
 0c c c 
, c c

0c 
c c  c 
c c
"c c c %
c 

 c 

c c 

c c c 
!c
c 


c 
c
&


c c "c cc&cccc 
cc 

!c

c c 
 c
" c 
c &c c 
c c c 

-c "c c 
c c &
c c
/,c &
!c c c c c c 
c 
!c c c
c &c c &
c c

& 'c c % c c  !c 
c %c c

c c  c & c c 

!c c
" 
 c 
c , !c c  c 
c "
/
!c c 
c 
c c & 
c 
c c % 
c c
 cc c /
c c
cc ' c
†#¦ c)
 !c 
 $¦ 

¦  ¦    #  
  
  #
 
 ¦
 


& 
   
 3
¦   
 
 
 
  &
 $¦
 

 


 
 +"
 c c c "
!c , 
!c
&
!c c %c c 
c 
c c /c c

c " 0c " c c c c 
c !c c c 
 c c
 c&& 
c !cc cc % c c
 cc% -cc c
c

c 
c 
" c c 
!c c &

c c 

c 
c c 
c 
 
!c
c

c c c c 
-c
c cc%,c
cc c c "
'c c
c% c

 c c 
 c )
c c


c
c 
c c  c
c c
 c c " 
c  

c 
c c "
/
c !c c c %
c c c c c c
 c
&

c 
c c 
!c 
c 
c 
 c 
c c -c c c %
c c c " 
c
 c  c 
c c /c c c !c c 
c !c ,
c 
c 
!c 

c
 c 
c
c  cc 
!c
cc 
c
c c 'c

c
c

. c c !c c c & c 


" !c c c c c " c 
c c
 c ,
3c
.+ c c %
c c c c c ,
c !c 
c 
c c c c c !c c
 c c c !c c c c c c 
c c ,c c

-c c c c
 cc c'c

c

c c" 
 cc c 
c 0c+c c
 c c"

0c
¦¦ #¦ c)
 !c 
 ¦& 
 


 c cc c c cc
c
c c cc
0cc c" c c "c
"
c 

c c !c 

c c
 c c &
- c % c c / c 
c c c c c
,
c c cc

c 
c& !c
cc 

c 
ccc%,c-c
c c
c c c%cc
c 
!c %c c %
c /
c c 
" -c 
c c c c 
c c 

c
 
c)
!cccc
c
c c "
c
c%
'c
c" cc c


!c
c
c
c%,

!c c% c cGc
cc3c+ c c c% c"
c
c"
 c
1 4 . / ‡>« ., 1 4 . 1 4 1 ().
 

c 
c c c c 
c 
c 

c 
c 
'c
c c !c 
!c " c c
 c 
c 
c %-c c c c !c c c 
c 
 c 
c %
c 
c "
-c
 cc"
cc, c c
cc 
, !c
c
c c 
 !cc c cc
%,c c 
c 
c c 
, c "

!c c c c !c 

c c 
c 
-c

cc c c " 
c c cc 'c 
c " c c c c % c
c 
cc3c

c" ccc%
 c c c cc,
/ cc c cc cc3 c

$c c 


 c c %
c 
c c c 
 

c c  c 
c

0c
†  ¦ c )
 !c  
 
 ¦ 
 
 
 
3
9
¦  
 : 
4
c c c c c "
 c 
c 
c c c c /c c & c 
c  c 
c
 0c c
 c c 
 c 

!c c & 
c 

c c c

 0c % c c 
c c c 

c c % c 
!c c c 

c c /c c c
 0c% cc

c
c
c
c cc / cc c
c 0c
† 
 ¦ c )
 !c 
 

¦   & 
 
 # 

 
 / 
c
c

+c "c c c c "


c † 
 

 
c † 
 # 


 
'
)
 c c c c 
c † 
 

 c  c "&c 
c
%

c2 "c c 
 c 
cc"

c c  -c " &c


ccc 
c
c
c c
-c
c 
c  c
!c% c
c
,
c" 
!c c
†
 ¦ 
 + ;  "!c c 
& c &
c
  c

!c
c ¦ 'c&
c 
ccc

!c2 "c c †  +"¦ c 
  c c c 
"c † ¦ c !c c c 
c c

1 5 . cÊ c1 4 , 1 7 .
c 1 6 . cÊ c1 4 , 1 8 .
1 7 . c c7 , 2 .
1 8 . c c7 , 2 .
1 9 . c c7 ,
c

% cc.cc c c 


c

c.c%
c 
c c c
 c 

c 
c

c 

 c " 
c 
c 
 !c %
c c c 
c c 

c /&c 
!c c (!c c
"
!c c " !c c c c /%'c c %c 
c " c c %
c 
c 
c c 
c
1
 'cc c
c2 "!c 
c c" !c
c †¦¦ 
  ¦    
 #

¦ <  
 ¦   


 #    % 

. c c c !c c c & c 


" !c c c c c %
c %c !c %c
 !c cc
&c

c c c
!c

c % 
c c"


3 c
.c
c 
c cc
c c
c c 
c1
 0c(c c
 !c !c
c

cc
 c c
c

 c c -c

c c%
c
!c c c%
c

c c cccc c c

'c
+c " c c !c 
!c 2 "3c c c 
!c c 2 "!c c %
c c

c %c !c c c c c 

c 


c 
!c 
c c %c 
c c !c c
c c
c c %c , ,
!c c c 
c 1
 !c c 
c c c %c 
c c !c
ccc c

c cc !c

cc c #' c
 c
c c 
 c c c c c 
c 

c " !c c "
c c
c
'c

c
 c c 
c " c 
c 
c "
'c c 
!c , 
c c c

c c
c
c
 cc c 


c )

!ccc c c
c" 
ccc " c c%
'c
†  ¦ c)
 !c # !†7   
 # 
 9
¦  
 
   # 

 
¦ 2  ) 
(c c &
" c 
c c " !c 
c c "
c 
c c 'c + c c c
†7   # 
 
¦  
 
¦

c c c
c 
c c
c 'c c c c+c c c
%c c 
c !c 
c 

c c / c 

c c c 


'c +c
c)
 c† # ¦  
 
¦  
†7   #  2 


c c c c 
c c c " !c 
c c 
c /c c c
 c 
c " 'c +c %c c /c 
c !c " c 

c  c %
c c &

c
c
c c " c cc c'c
†   2 @c c +c c c c c c 
!c @c
 c +c c % c &
c c 
c 

!c @c c +c c &

c c 
c  
c c 
c
  
!cc c@c c /c c
 c c
c  c#' c
† 2 

c c c 
c 
c , c 
c " c c c 
c 
 c 
c 
3c

cc cc
c

 cc  c
c!c
c" c cc"/ 

c
c
c

c
c"/ 
3 c
¦¦ + 
# 
  !c c)
 'c

c
c

c  c c c 
c 2 "c †
 ¦ ¦     ¦ 
¦
¦# 

 # , ¦ 
c " c c 
c
c 
c 
c 
c c c c -c 
c
 c c 
c 

c 
c 
c c c 
'c
2 0 . cÊ  c 1 4 , 1 9 - 2 0 .
2 1 . cV  c 1 0 , 1 1 .
2 2 . c Ê c1 4 , 2 0 .
2 3 . c Ê c7 , 4 .

" c c 
c 
c c c !c " c c %
c 
c 
c c c
 ,c
cc ccc 'c

 cc


c % c c 

!c c)
c
cHc
† ¦  - 
B cc
 c 
!c c
c
c c%
 %
c
c" 0 c
† # +  
 !†5   # 

 
  
 
¦ 
 


¦ 

 

 
 ¦ # !† + : <c+c
 c
c c 
cc& 
0c
 cccc/ % c c
c
c
c †5   # 

 9
¦  
 
'
c
 c

2 
c " c c c 
c )
c 
c c c 
c 
c c c

c 
c c c c 
c c c %c c %
 %-c c 
c 
c %
c
 c c 
 


c c c 


$c " c c c 
c c c c !c c
+ c
" 
!c cc "
c c

c c c
!c c c
c cc c

" 
c 
c c c 
c c c 
c 
c %
c c 

c 
'c c
+ c c 
c
c c 
!c c c%c c 
,c &
!c c c

 c
"


'c )
ccc 
!c !c cc c
 c " c
cc cc
'c( c
c
 ccc !c
c
c 
cc , ccc!c 
cc !c
 c c c
c

c& & 
cc
c 
cc#' c
† 
 


¦ 
 

 
 
+c c "
!c 

!c 

c c 
c  c !c 

c c c c c c
 c+c†
 
 c c 

!c%
ccc& & 
'c

c " c
c c 
c 

 c c c c
c 

c + c c c

c † 
  c c +c + c 
c c 

c 
c 

c c &
-c c &c c c
/c c !c c c c "
c c &,
c c c 
!c 
c &
c &,
c
 -c 
c c c / c 

c 
c c % c c 
-c c &,
c
 
c 
'c c c 
c c 
c 

c 
c  c 
c c % c "

c c
%,
c 
c
c !c
c !ccc
 c,
c
c c&,
c
c c
 c c c
c
cc&"
c
c c
c !ccc

c&,
c
c
c
#'c

2 4 . cÊ  c 1 4 , 2 1 .
2 5 . cÊ  c 1 4 , 2 2 2 . ' ( .

c
c

c !ccc c!c" c c , c


c/ c
c c
c †5

   # 
  
 c c c c c c % c 
c
 c c %
!c c c c c c &

!c 
c c c %c c c c c c
c


'c2
c c" c c 

c c cc1
 c 

c )
!c c
c c
 c 
c !c c c 
# A: 'c c c !c !c c " !c c c &
c " c 
c
c c "
 c 
c " c 3c 0c 

!c %c 
c c !c c  c
" 
cc" c
c#'c

c c c c c !c c 
c 
c c 
c 
c c
c 
c
!c
c !c 
!c
cc c
/!c& c
c%
 %
c %
c c
† 
 ¦     
     ! 
¦+ &  
 
+ 
 cc "
c ,
!c c c" !c 
c
c c!ccc c c"
c
c c

#'c+c c)
 c† 
  c  "!c 
c

c c 

'c  c
 c %c c %
c c c c c "c c 
/
'c c c
c

c c 
c 
c 
c
c  c 'c
c c c 
/c " c 
c

c
c ,c 
!c c c ¦¦
  
 
  % -c c c
 c c
c
c 
c c c &
c †         

      ¦ 
¦  ¦  
 

>
 
"c c c " 
c c "
 c 

0c 4
 
"c c %
 %
c c !c


c & 

!c 
c c 
0c 4
 
"c c % c c c c c c c % c c
 
c
c
!c c cc c cc c cc&

 0c
 c
c
)$c

c
c
!c, "!cc 
c" 0c )cc 
c c%
c

c%c
c 0c )c c %
c 

c &
c c ,

!c , 
c c c "

!c 

c c
,
/c "
 !c, 
c c c c c 
!c
c c 
c % c c c
c c  c  'c )c !c c 
c % c c &!c 
!c c
c

c c 


c "
 'c 
c c " c "
!c c "
 c c 
c c

'c!c cc "


c c
!c c c
 c "


c c
c

c " 'c )
c c c 
c c 
-c c
c c 
!c c c c
&

'c )
c 
c , c 
c c "


c 
c c c c c 

c c "
 c

!c

cc%
c " 
 5I c'c)
c

c "
 c
c cc
c"
-c
/,c c
 -c

cCFc cc
 'c c % '
!c 
c ,c c c

2 ( 1 . M  J c 1 0 . M.
2 7 . cÊ  c 1 4 , 2 4 .
2 8 . cÊ  c 1 4 , 1 3 .
2 9 .cM J c 1 0 , 1 0 .
3 0 .cM J c c2 5 .

 
c 
c c
&

c c 
c 'c 2
c 
c c 

c 
c
 c c 
c %,
c c c 'c 
c " !c c c " c ,
!c 
c 
c

c
c

c c "c "


c !c 
c 
c 
c  c c c c $ c "

c c
" !ccc
c c c

c 
c cc c)
'c2
c 
c
c &
c 
 c 
c c c 
c !c 
c 
c 
c 
 
c 
'c 
c "
c 
c
 
c 


c c "c 

c )

!c
c % cc  'c +c) 
c c
c
&
c c 
!c c c "c c 

c c c 
c c  !c c c c


c 
c c c c

c 
c c ,c 
c % c &
c c "
'c
c
c " c c c c c 
c c c "& c c & 
c 
c c c "& c c " c 

c
 
c
c cc "& cc cc'c)c

!c !c&,
c 
c
!c
 c c c ,
c &,
c c " -c c 

c " c  c !c c c c
 %c c " c c " c 
c 

 -c c c c %

 c c

!c c c
& 
c &
c c  -c c 
c c 

 c c 
c c  !c c c c
c 
c c c c "

 'c (

c 
c c 
c c c 

c c c 
c c
 c c
&c " c c c &
c c  !c c 
 c c c c

!c c c
 c c c 

c 
!c
c c 
 c 
c $c c c " c " c 
c c c
&
'c
c

!c c c c c c &
c c "
c 
c 

 !c c c

cc c

 !c c
 c
c c "/ !c 
c c 'c+c
ccc
c !c c 
 c c 
 c c "

 !c 
"c c 
c 
c c c c c
 c -c 
c c c "
 c  c c 
c 
c 
!c &
 c c


c c "
'c c c 
c %

c 2 "c c c 
 c c †5 


 + ,
 !c c c %
 c 
c c 
c c 
c 
!c c c & c 
c
"
!c c 

c " c 
c 

'c ( c  !c !c c
c 
c c 
!c c c


cc&!c cc 
cc "

c
c 
c

c

 ccc cc
c
"c
3!!+5 

 (+ c 
cc † ¦c$c
c 
3c
+ c 
c c c c 
c c 
c 
!c 

c c 
c 
 !c c c c
 
cc&c "
c !ccccc , 
cc cc 
& c
c
,!c
c c c c % c c 
c c ,c c 
c 
c 
c 
 c c c "
!c c c

 !c cc
,!c cc cc c 
&3 c

 c
 !c c c c c c 
c c c 
c c c .c c 
  
  , -c c
c"c
cccc& cccc"' c
.c c 
cc" c2 "c c!c c cc c"c c 3c
.c 2c c cc c"!cc c2 "'ccc  c c c"!c
c c c
%
c
 c
c2 "!c c

!c
 cc"
c% c c c !c"
c
c cc cCFc

 c cc 
 c
c c  0c > "c c
   %
c&,
!c%
c " !c
c;!c%
c c,

!c%
c !c
%
c 
c 
!c%
c
 c
c
'(:'. // <;,, . i. V 

cc c cc c"cc

c 
c
'c
.c
c 
c c c %
c c c c c c c c c c "c 
c c c c
ccc c"3c

c
c

 
c  c 
c 
c c  !c c c c 2 "'c @ c c "c "c c
 !c
c c c "!cc
!cc c !c 
c ccc cc "c
!c c "
!c c 
!c c c % 
!c c c 
!c c c 
&!c
 c 
!c
 #'c

c c !c !c c c / c 


!c %
"c c %
 c
0c c c c % 3c
c c % c !c c c 
 
c & 
c 
c c c c "
 0c c c " c
 c c 
c c c c 
c c &

c & c 
c c "c % c 
c 
c c "
c
 c "

c

'c c c c 
 c c 
 c 
c )

-c c c "c "& c c
"

c 
c 
c c  c c "c "&
c c c 
c 
!c c c 'c

c
!c c"c c c%

c c%cc "

c c

' c
)c c ,
/
!c 
c c c 
!c c 
 c c 
c c %
c c &
c
, c cc c"
 c  0c)cc,&
!c c
c "c "!c cc
c
c c
c c 'c )c %
c & 

c 
c "
c c % c %c !c

c c 

c c c c 


 'c )
!c c ,!c c c 
c c,
 c
c
c ,
!c c c%
c&
!c $c"
c c c 
!c c $c
c c c

,c c " c"
!c 
c
c c c c "
c " c"
cc /c
3c +
c


c c 
!c

c c !c 
c "c 
c 
c 


c c
 c c
%
 c 
c c "c 

c c "

c c 
'c )c c c 
c c c c


!c c c c c c  c %c c c


c !c c 
 c 
c
"

c
c,
c c/c 0c)c%c cc

cc1
 !c+ c&c%c

!c c &c c +c + c c & c ,c c 
c 
c 
 c !c c 
c c
%
c "


c c &c 
c c 
c c
 c c †
   
 , , ) !c !c,c
3c ) !c !c
c cc
c 3c(0c
+ !c 
!c c c c % c c 
!c c 
!c c  !c c c 
c
c !c c c 
c
cc ,&c
c 
c 
c
c cc c 
,c c /c'c
@ c c
c c
!c !ccc
c%
cc c
!c c 

c c
c

c c

c c 
c 
 c 
c c c "
c c 
c 'c c "
c 
c 
0c
@ c c 
c c 
c c "
c 
c &
c c c 
c ,
 c 
c 

!c c c c


c 
c
c c
c cc!c c c

c !c
"

 
c c &
0c (!c "c ,!c c c c c c  c 
 c c ,
/c c 
 c
%c !c
c cc 
cccc
 !c c c 
,cc /cc
c 
c 
c c %
c "


c 
c c % c &
c c  !c c
 c 
c
&
 c c 
c c 
c c
 c 1
 !c c + c 8 
!c c
c)% c!c "!cc
c
 !c c
c c
c c"

c"
'c
' c
 c c
c
c
c
c

c"
c  c c% c" c
cc" c c"
cc
 c(cc!c" !c@cc 0c2 c c" c%
cc% # $ c'c
c

c
c

c
c

 c 
c c c c c !c 
c c c 
c  c &,
'c
c c c &,
c c 
c c c c 
c 
c c c c "
c ,
c c
 c
cc"
 c 

'c !c  c c%
 c
!c" c c c" c
c"
 c

c " !c " c  c c c 

c 
c 
!c 

c c !c c c
c "c

 c c c 
c c 
c % c 
c &'c c c c c &,
c "


c

0c
c c c c c c c c ' c 
c
"c c c "
c c !c
 c c c 
 !c 
c c c c 
c 
c c c c c 
c &, c
"!c c
 c "c c c c 
c c c 
 c 
'c + 
c c c 
c
"c
% c 
c 
c 
c "


c 
c 
c c 3c
c 
!c
c c
"c c -c


"c &,
c % c 
c ,c c 
c 
c &,'c + c c c c !c c ,
c

 c "
 c 
c c 

c )

0c c %
 c c c c 
c 
c
%
 %
c 
!c c c 
c c  c c c c 'c
c c c % 
c c c
 !c &
c  c c "c

 c c c c c c "
 c 
!c c c "
c 
c

 c " 
 c c 
c " c c %,
c 
c c 
c 

c
&, c c
cc
&
cc 
c 'c@c c cc  c cc "c
c 
c 
c c 
c c "c c c "


!c " c c c  c c c


 'c
!c  c 

c ) 
c !c c 

c c 
c c c 
c
,c c"
 c  !c

cc/ c 
' c
4
 
"!c "c ,!c c " !c c c !c %c c
&c "c !c c %c c

,!c " c
cc
 c cc c c%
 c -c
cc c c c
% c cc

c


!c c& c
cc c 
'cc "c
 c !c ccc c c c1 !cc cc !ccc
c

c
 c c 


c 
c !c 
c c /
c " 
c 'c  c c c

c%

c % !c,
c c † # 

 
 
¦  ¦  
 
 3 
c" c

!./ ‡>/ (.. 1 5 , 1 . 2 .


Ê î c7 ,2 .

c
32 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

-
c " c  c c %c c " c c c c 3c " !c c ,c % c c

 c c !c 
 c 
c c c c 

c c c , -c 
c c 
c
 c , c c 
c " c c c c c %c c c c c c c !c

cc ,c%

!c c c c 
c c 
c c
c c
c c c

'c c 

c c c c 
!c c 
c  c %c 
c " c c
 c c "
 c c c 
c 
!c c % c

c 
c 
c "
c "
 c 
'c
" !c c c 
 c c 
c c !c c % c c  c  c

 c
c c
c c c 
-c
c c, !cc c !c cc
c
%c c !c c % c
,c 
-c !c c c c !c "
 c && 
c 
c
 c 
 
c c c c c 

c 
!c c %c 
c c c c 
c %
c " c c

'c 
!c c c / c c 1 !c 
 c c c 'c c  c 
c 8 c
.c  c c c 
c c .c " c 
c

c c c c c c
c
cc 'c† ¦  # ¦ 
 
 
  
  , 2c c c 1 c "
c c c c 
!c c !c
 c c
 c 
c c c c !c c , c † 
  
 ¦ c 
c cc" c c
cc c% c c
!c cc
ccc

c
c ( %!c % c !c 

c c 
" 'c c c † 
 ¦ c c 
c
c "c !c c c %
c 
c c c 
c 
'c +c c c c c
"
c / c c 


c 
!c c c c c 
c  c 
c 
c c 
c c
,
!c
c" c c 

ccc "c c ) 
!c
cc
cc c
" c % 
c
 c
'c c
c  c †
¦ c c  c c !
c 
 
   
  - 'c @
c &
!c c c c c c c 
!c " !c
%c c
 c c
c c 
c c c c c 

'c c c c c 
c c
c 
'c
c c c 
c c " c 
c c "
 c 'c c c c c c c c
 ,cc
$c% c cc cc"


c -cc c c"c $c !c


c
 c %c " c c 

c 'c c c !c 
 c c " !c c c


 !cc ,cc c

c c c c
 !c c c c c
c c
 !c 
c 
c c 
c 
c 
 c % 
c "
 c c c 
!c 
c c c 
c c
c c c c

c c 
c % 
c !c c c !c c c 
c c 
 c c
"
#'c
c
c
c
"c !c 
c c c c % c , c c c !c c %c 
c c

-c
c c c / c c2 
 c
c cc c1 

!c c
c c 'c
 c 
c c " c 
c 
c 
c c c /!c
c
c † 

 
 "
c%,
c c
± ± . / ‡' « < Ŷ . , 1 2 , 1 .

c
  33

 c c c 


c % !c 
c c
&c 
-c
c c  c c 
'c B
 c c


c c 

!c
c "  c c "
 c c c
&c "c /-c 
c !c 
c
%,
 c) !c
cc /c 
!c c% c
c "
c

c 
c
c cc
c " c c "
'c 4
!c !c c c c %,
c "
c c c  c c
c !c % 'c 
c % c 
c %

c c  c 1  !c c c


c@,
'cc"c 
c c% !c c c c c
/

c
c
c 
'c2cc
% c %

c c ) !c c c $ c %c c " c  c c 

!c c !c
 c c c c
c c @,
!c
 c c †   / -
c % c


c c 
c c c c %  c ,

'c c c "c " c 
c "c % c c 
c
%
c !c c 
c c c "c !c c 
c %
c %
c &

c !c c c

cc"c
!c c c c " 
c,

 c c"
!c%

c
c cc c"
c
 %  'c 
  + +c %cc
 0c+c "
c
c c c
%
0c(
 c
c c c% cc
 c& c,'c( c, 
!c

c c
c c

c c c 
 c 
c  c 
c c "
c c c 
!c % c !c c c
 c c  c 

3c (c 

c 
!c !c !c c c !c c †
 
 
 
 ' c c %
 c c c 
c %
 c c c ,
c
%c 0c c 
c " c 

c 
c 
c c
 c c c , c c  -c c
 c c
,c !c c c c c c c 
c c c 
/

c c

 'c
" c c%ccc c
 cc !c %
cc /cc%
c !c !c c c

!c 
c , c c c && c 
!c
c c !c $ c / c 
c
 c c  'c
c c " 
c !c c 
!c c / c !c / c c
 c 
 !c
c ,


c c c , c c " c , !c 
c
 c 
c "c  c 
c c c ,
/'c (c 
c c c c c c
 cc%
!c
c 
cc c c c 
c @,

c
c ,

c 
c !c
 c c%c c
c" c *c c c
c@,
c c2 
 ccc 
'c4
 c
!c c 
/c 
/

!c ) c c


&
c c 
c
c c /c 
c 
$c
,c c c c %
c

c c 
c 
c c c c " c c "
'c ($c
 c 

c c " c c /c )!c 
c 
c c
c c "
c 
c 
c "
 'c
 c c c 
&c c % c 

!c c c "
c c 
c 
!c & c
% c 
!c c c %
 c 'c 
c " !c !c & c 
c " 3c


c

c  c 
c 
!c c  c 
c @,
0c 

c & c 
c c
0ccc " c c c
c@,
!c cc&,
c !cc
c!c
c
c
c
ccc c)
 c†  
¦ 
  ¦ 
 


  / = 

c
cc c !c
c

 c&,

c!c
c c % c c 

c 
c " 'c c c  !c  
c & c
%
c c
c" 
 c
c%
 %
!c$ c ccc
c
 c
c¦¦  
  ¦   ¦   % 'c cc
 c
 c(

c
c
c&c c 0c(

c
cc c 0c
!c c c c

fi . / Ŷ"» ,. . 1 2 . 1 l .
7 . c/ ‡ > « . , 1 2 , 1 : 5 .
8 . c  J  c l . ' l , ×$'c


c

cc !c ,cc cc $c"
c
c 
c
cc !c c c
c 
c 
c c E
c % c 
c 
0#'c 
c " c "
 c && 
3c c c c
 c c ,c c 
c J
!c
c c c 
c c c c 
c 0c c
c

c
c c  c c &c " !c c c c %c c c 
 c c  0c c

c
  34

c 
 cc!c c
c c¦¦  # 
 
  
¦  
  
 # 
    
  
  ) 4
cc c

cc 
cc 
cc c c  c
c
0c" c c c

c
c
c c% c "

cc c
c 
'cc c 
c c
c
 c c 
c &!c c c c c "c c c c 
/

-c c 
c c c
%
c

ccc c ,

c !c c c / c
 c c
c&c
c%c c
c%c
 -c c !c
c
ccc c %
!c
c" 
 c "
c c
c" c

c c " c 
c c c 
c % c 

c c c c  'c c c c c c c

 c c) !c c
c
&
c c &
c
-c 

c 
c "
 c
c "
c c c c 
c c 
c c  !c c 
c c 

!c c , c c
 

c 
c c c c %,c c c )
c 
c >
!c c c  c c 
c
 !c c c 

c 
c )
!c c c c &
c c !c c %
c 
c
 c " c
c
c c 'c
c

 c 
c

c c c c c ,
/c c 
c 0c c " !c c
 c 
c &
c c c 
c c 
c 
c $c % c 
c 
c 
c c 
!c c
 c c c 
c /c 'c + c " c c % c c c  !c c 
c
c 
c
c 
c 
c 
" c 
c c 
c
 c &

c c c 
-c c c
 
c c !c c %
c 
c c 
 c 
!c 
c 
c %-c c
%c c c&"
 c
c c% cc!c c cccc c

c c 
, cc "

c cc !c
c 
cc /ccc 'c c % 
!c
cc
c c " 
c 
c 
c "
c ,
c 
!c c ,&
c c %
c c c 
c
) c c c 
 


c c 'c c 


 c c c !c c
)
c
 c
cccc c%ccc
c
 c c
c c
c

!c c 

c c 
c 

$ $ c'c4
c

c
c c c
c % c c
c" 0c

c "c 
c %
 %
c !c c c c 
c 
c c 
c c !c c c
 
c 
c c c 
c c c c  c 
 


c c 'c (c


 c c
 c c(c" c c
c" cc c
 !c

cc c"
ccc %cc 0#' c

 c3c
=5 * # 

 
 +c c"
c c " c
9 . Ê c1 3 , y .
1 0 . cÊ  c 1 3 . 1 5 1 1 ..
1 1 . cÊ  c 1 4 , 2 1 .
 c 

c c c /
c c c c 
!c 
c 
c 
c 0c 4c c
 c !c
 # 
 
( 
 
 ¦ 

  

 
 , !c c c c 
c " c c c c c

c c &
!c c cc
c cc 
c
c c&, 'c+cc
 c c&

c
c
 c / c c "
,!c@c 
cc
c&,
#'c
cc !c c c%
c"!c c%
cc
 
, c 
c "
c 

'c c " c c c c 
c c c c 
!c 
c c
 cc+c+c c

 cc
!c c " c 
c cc 

c%
c c
 c c
c c / c 
c
" 
!c+ 
cc
!c
"
c &
'c 8 c
c c 
c "
 c 

0c " !c !c c
cc c cc
c 
c
c , % c c"c c c c 
c !c

c c (c "
c c

0c (

c
c&
!c

c c "
cc 
" c c 
c
 c&,
-c c ,
c 
c
c cc
c c c % c cc
c

c
  35


/

!c c c
&c c 
c ,
c c 
c #'c c "
c c c
c 
c)
'c
+ !c !c 
!c c ) 
!c
 c %
c 
!c 
c 
c "
c = † 
  
 # 
 
  
 - !c c )
 c " c
 c 

c
 
-c 
!c c $c  c 
c c c c &
" c 
c c c c "
c c
 c .c c  c 
c †7     # 
 

 
   # ¦ 2 

 : 
=" c
cc 

c
c c
 cc &
'c

c " c c c % c 
c " c " c , c 
c c 3c c c
 c )
c c "c c
c 

!c c c c c c  c 

-c c c

!c !c c c 
c 
c
 c c c 
&c 
c c 'c 2
c c % c c
" c c % c c &
c c 
!c c c 

c 
c c c 

!c c c
 'c c )
!c c c 
"c 
c !c c "c 
c c

 c !c c c c 
"
c c 

 c 
c " c "
c c c
"-cc c" c c"c 
c
c 
c
c
c
 c c c

 c c
c
c
% c 
c
c
c
c"
cc
c c !c $cc c
 
 cc 'c
 
c 
c 
!c !c c 
-c 
c c &c !c c c c  c
 
 c )
c "
 c 
c 
!c c†  
 # 


  
 c %c c c c %c c 
c c 
c 1
 !c
c 
c 
c
 

cc
'cc c

cc c% -c
c
c  c 
c
c
c c
c 
c c 
&!c" cc c
c

1 2 . cÊ 14, 22.


1 3 . cÊ 14, 22-23.
1 4 . cÊ 14, 18.
1 5 . cÊ 14, 19.

c
c

57c Y 


 
c
c × c c c c "
 c 
'c K

 c c c c c "c , c 
c c
 'c
2 cc c,
c cc" c!c c c%c

c c !c

c%c
c % 'c c c c c "
c "
 c 
c " c c c c c c "
c
)


c 

c
!c " c c /c 
!c 
c 
c % !c 
 c 
c
 c !c %
 %
c 


c !c  
c 
!c " 
c 
c 
c c & 
!c c
% 
!c
 c cc ,
/c c 
c cc c
c&"
 cc c
 c c
 'c 
c " c c c %
 c c c
c c /c 
c c %
 c c c
% c
c
c 
c
c
c "
' c
 c c "

c 
c 
c Cc L
!c c c 
 c 
c "
c )


c c c 

c

-c 
!c c c 
c ,c " !c 
c 
c " 'c  !c c % 
c 
c c c c
 c c c "

c

c " !ccc c "c c
c 
c c
cc
 c 
'c
+c c)
 3c
† 
 ¦  

  / 
.2c c c c c )
 c † 
  ' )
!c c
"
3cc"
c c 
c)
3c
. !c c 
c !c c c " c c % c 
c 
!c c
" c c c
 c c 
c % c Mc c 
!c c $c c c c c

 
 c c c 
c c  c + 
c 
" 
-c 
c † 

 ¦cc c c 

c
c
!ccc" c c%ccc c
 c
c!c 
!c
† 
  ¦  
 
  ¦    
 !†   ¦ 

 
c
c

4
c c
&
 cc 
c c) 
0c c c cc&
 % 
-c c
 / c
cc
c
c 
c)'c†  

   
 
.2cc 3c
.+ c c 
 c c 

c "
'c
c

 c
c
c†  ¦ (c
4
Nc cc" 
 cc cc,
/c c
c 0 c
. c ccc
 c c†  '
.c " c 

c  c &,
c 
c c 
c c c 
c 
-c c
 c c
c c !!)c c c 
c c
c 

c  c 
!c 

c c %

ccc
c c
 c " 0 c
  (
1<>. Ê c 15, 1.
1 7 . Ê c1 5 . 1 .

c
 1 
 5Ic


!c c


c c
cc /!c ,c c c"
c
cc
!c 

c ¦¦   ¦ ( (c c 


c c c / c 
" !c 
c 
c c
0c

c
c c† (
cc c
c"
c  0c
@!c
c c !c @!c + c c c 
c 1 !c @!c + c c c

 !c @!c + c c c c 
/

c c 
c @,
!c @!c + c c c 
c 
 c
%,
c 
c "
c c 
c 
c 


c c c  !c  ( @!c + c c
%
 c
c c %c 
c 
c 
 c !c   
c @c c
c
!c@c c /c!c@c c,
/cc
!c @c% c c c ,
!c 
 
†

 
(
c "!c
c c !c c

c c c 
c c 
c "c
% c  c 
/

!c 
c
c 

c 
c c  c 
c 
c 
!c c c @c c
"
c 
0c(c c c "
c c

!c
c!c% c'c 

 (

c " c 

c ) 
3c 
c " c , c "
c 
3c 
c " c c c
% c " "
c 
3c 
c " c c
 c 
c %3c !c +c c c

c %
c !c
ccc" c " c"
cc"
cc ,
' c
c cc c" !ccc"
c
c c
 c c 
'c
† # !†  ¦ '  ( % 
2c c c
c %,
c c.c 
c c !c & c 
c % c c .c
" c 
c ,c c %
c 
!c 
 c 
c $c  c c 
!c

c 

 c 
 
c c 

!c 
c
c ) !c c c 
c 
c c c  3c c
c / c c 
c& c
cc%cc

0#' c
c c c c c c " c %
 % 0c (c

 c 
c c  c
 , A I 'c 

c c " c % c c "


!c c c c 
c c  !c
 cc

c c
c c c , cc 
!c c
cc c cc'c2c
c
"

c  c c c c c c 
c c c c 
c &!c c c c "
c
 c c c"
!c
 c
c%cc % 
' c
†¦ c c" !c 

c c c cc) cc
 
"!cc c
c
 'c.c
c c 3c
†

2 
 # ¦    ¦ ¦ 
 
 
1 8 . c D e l a c u v î n t u l : mă d e z l e g , m o r ² >8
c
1 9 .cÊ c1 5 , 2 .
2 0 . c D e l u c u v î n t u l : d e z l e g a r e , mo a i l c ² > :F'48=c
 Ê  c1 5 . 2 .
2 2 . Ê c1 5 , S.

 
c c % c %
 c " c 
c c "
0c c c
c
c
c c!!(c

c c

c
c c /


c0c@c"
c
c%c

!c

c /
 c c" c
ccc

c
-c
c c

c%,
ccc
!cc c
c
 cc c8
c
-cc

c c† 
 
 
4

c 
c c c 
/c c "
 c 
c " 0c +
c c " c
% c c , 
c c ,c !c 
c 

 c c c !c 

 c c
 
c c " c ,-c 
c !c c c "
c c
c c c !c c
 
c 
 c ) 
!c 
c "
c & c , 
c 
!c 
c c  c
%
c
'cc c c 

c
c
c ' c

c
 1 
 5Ic

†  
 

 #  
 , 
4
c c c c c )
 0c )
 c c †  c c c
c c c 
c !c 
c
c c ,
c 

c 
c c 
c c c c
"
cc c
cc c
† ¦ c )
 !c   
 #  
 # ! †  
 
¦ 
  ¦
  "
!!c c c 
!c
c c !c c 
c &c ,!c c 
c c

 3c %!c !c    
¦ 
    ¦ 
  
 (c c 
 c c %
 c !c c c , 
c 

c c & c !c 

c c
 

 c ) 
0c 
c c c c !c +c + 
c %,
0c ,c

 c 
c 
c  c ,
0c B

c 
 c c "
c " c 
c c
cc c" c c
c
0#' c

!c c c %,
 c c 
c  c c %
c 
c c 
 c c.c
c 
c c & c %
c c 
c 

 c 


c %


c & c 
!c
 

 c ) 
!c 
 c 
c .c c c 
c 
c c %,
 !c
c cc" !c
"
c c

cB,

!c c
&c 'c
¦¦ 
 ¦ c)
 ! 
!†
 

¦
  
  !†  #

 #  
    : 
. c ccc
 c c†$ '
. c 2c c )
 c  c 
c c c c
c ,
c 
 c c
"
cc 'c!ccc" c 
c cc c c ccc
!c c †$   ! †
  

¦   

   !† 
 c c %,
 0c c c c , 
c c c B,

!c c 
c c c
c 'c +c +c + c c 
c c 
c c 
c c c c c c c %

c c
%

!c+c + c c cc cc " !c@c c c 
c
cc
c cc
%
' c

2 3 .c Ê c1 5 ,4 .
2 4 .c Ê c1 5 ,4 .
2 5 .c Ê c1 5 ,5 (i .

c


c " c 

c ) 
>c " c  c   ¦ c 
c c
/ c 
c c 
c 

c 
c c 
c " c c c % c 

'c +c 


c c
 
c 
c "
c c †

 # ¦
2  ¦   c c
 !c " c 
c c /c 
c c c 
c 
c ,
c 
!c
c 

c %
 c $c
 'c
c c %c 
c %,
 c c
c % !c 
c 
c 
c 
c 
c
 c


c 'c B,c c
c 
c
c c "c %
c c %cc
c c
c
!c c c% cc" c c
&c&c/
'c4
  !c
!c c%,
 c
) 
!c " c c , c 
c 
 c c 
c , c !c c c 
c 
 c 

c c
!c 

c c 


c c c c " c ) !c 
c c 
c c c c 
'c 

c c
 cc
c
c 
c " c
cc
c cc %
!c c c c c c

c c
c "c

cc 
'c
c  "c
!c c
c c 
 c
c c 
c c %,
c 
c c c %,
c c 
 c %
 c c

c
O MI L I I L A K AC KH K 39


'c † ¦ c c c 
c %

c 2 "!c c 
 c c

c /
!c "
c c c " #A: c -c 
c

c †  2
   ' c !c
!c
!c cc cccc c"!c
 c 
c "
c c 
c c c c %,
'c c c %c 
c c  -c c
 c 
!c 
c c

 !c c c %,
'c c c c 
c c 
 c
)
-cc c c , c†  #
 #  
 
  
c " c c 
c 
c c 

 c %,
c " c c 

c
 c  c c 
 c 
3c c c 
c c 
c 
 c c
%,
 c 
c c 
c c

 c c , 
c 
c c c c 
c c
 'c
 !c "c ,!c c c 
c 
c 

c c c 
0c )c c c c c c
 !c c "c c c %,
c 
!c c c c c , 
c c

c c c c 
'c  c c " c c c 
cc 
c 
c 
c c " c ,
c
c & 
c
c 
c c %,
c c 'c 
c " c
 c %,
c c " c c

c  c
c
c-c%,
 c  c c
c cc%
 c
cc 
 c
 -c c c 
c 
 c 
c c c
 c c 
 'c (!c !c
 c c c c 
!c c%c%,
c cc
c 
'c(
cc
c
c c , 
c 
!c 
c c c c c +
c c c %c
%,
!c c c

c
c 
 c
c
c
c c "c c
cc&
c
c %,
'c !c 
c c c %,
c c c c &

c 
c , 
c
 !c c c 
 'c c c c 
c %,
0c (c c %,
c

c c c 
c c  !c 

c 
c 
 c c c  c "
!c 

c

c % c c c c "!c 
c c %c %,
c 
c c 
c c c


 c c 
c c "
!c c 
 c 
c !c c c "c % c

2 (>.  J c 1 I . I .
27. V c K, 2 - 1 .

c c c&c
c -c 
c c%,
cc c cc "
 c
c c c
c 
c c 
c c "'c †  ¦ c %

c 2 "!c  
        
    
  " c c "
 c 
c c %,
c c c " c 
c % c c

c 
!c c c c %


!c %

 c "
c 
c c &
c
 !c†  

#¦ 
#

 
 % 
c " c c c " 
 c c %,
3c 
c " c c c 
c c
 
3c
c
 c

> 
c c  c
c

cc c

 c+c+c c%,
!c c
cc
 "c c c c c "
!c c c c c & c 
c c &
c c
%,
'c )c c c c c c 
 c 


c !c 
 c %

c
c  c&
!c

c cc, 
c c 
c "


!c
c cc, 
c c 
'c)c
c c c c 
c & 

c c c
c c c 
!c 
c c c , 
c c 
,c $c
"c c

'c c c 
 c )
c c c 
 
c c !c

cc c c% c
 
c c&
c
c cc ,cc

'c c
c
 c c 
c c !c 
c c &
c 
c c 
c  c c
 & !ccc c&c/
c
c"cc
 cc
ccc" c 
c

c
O MI L I I L A K AC KH K 40c 
c 
c 
!c 
c c c 
c c 
!c c c "


c c c
 c  c "
 !c c "
c c c &c 
c c c " 
!c c c
c !c c c c !c c c ,
!c c 

c
 c c !c c
& 
c 
/c c 
!c c c 


c 
c c c

c 
c "
c 
c
c cc %


' c
 c c c c
c c%

!c ccc
cc"
 c  c c 
cc
 !c 

c c %

c c 
c c "
!c 
c c c , 
c c  c c c c
"c 
-c 
!c c , c c !c c % c %
c %
c 
c !c c &

c 
c

c 
c c c , c 
c c c 
'c (/ c &
c
 c  c c c % c c %c 
c 
/

c 
c c c c &&
c 
c
 
c "


'c + c c , 


c c 
c 
c 
c "!c 
c c c
c  c

 c  c %


!c c
c c 
 c 
c c c c !c 
c
c c c " 
 c % c &!c 
c
c c %

c "

c c c
"

c%

c
c
c c
c cc 
cc
' c
+!c 
!c 
c c 
c & c c 
c c ,
!c c c 
c c 
 c
 c"
c%


c2 "!c c c† 
2 8 . cÔ c i ; , . . . 2 9 .
/ Ô c2 , 9 .

c
 LA 

 ¦    


 ,) 
c"6cc cc
cc
%

>>c c "c
"
c c 

c2 "cc !c c c
cc ccc
c c
c
c 
c
!c
c
c !c c "c cc cc%
 c
c c

"
c
c c -c cc 
c
c c , 
c c .c c cc%
c& c
c
% c c !c 
c c "

c c 

c 
c 
 c .c 
c c c % c c

c c cc
!c c%
c&
!c& 
c
c 

c c c
c"


c c % 
 c c %c 'c !c 
!c "c c c 

c " c "


c 
c 
c c
%c " c c " -c !c"c c ccc c

 c c%
c 

c
c c
 c c c %

 c "


c c

!c c c c &c c %

 c c " c 
c


c 
c c %
c "


c c " c c 1
 !c + c !!c   
¦   # , 
)c c 
!c !c ,c c 
c c c 
c " 
c "
 !c !c c c
"c & cc% c&c "
 c  !c c%
c "


c cc c " c c " c c
%
c
c 
cc 
ccc

!cc c
c
&
 cc 
c c
c
 c
 c 1
 !c c + c 8 
!c c c )% c c "!c c 
c 
 !c
c
c c
c c"

c"
!c
' c

3 0 . c  c 1 2 , 1 4 .
3 1 . cM  J c 5 ; 8 .

c
c

  c  c
c
c
c
c
c
Şi c cc 
c" c!!@c c c+ c c
 c
c c1 
!c c 
c c
c c  c $c

#'c Şi c
c) c !ccc"
c c
$c"
c
3# $ c'c
c
I
c
 c c c 


c )

c 
c c c &,
c , 
c c c
"
c 
'cc c c"
c cccc &
c c 
!c c c c
&, c % c 
c 'c  c c 

 c c 
c 1
 c c 
!c
 c † 

 !c c ccc 
c
c c

!c
c cc c
!cc c
 c ,c c " c c )


'c c c &

c )


0c c 
c "
c

c ,
c 
c c 
c c

'c +c 

c 
c c 
c c
"
c )


-c c c 


c " c c , c )
c c 
c %c
 c 
c 


c 
'c
c !c 
c "
c c 0c c c 
!c c c
c 


c 
c 
!c c 
c c c 
 c % -c c )
c
c c 

"'c c c 

c 
c "& c c % c "
c 
c c 
 c
% c c % !c c c )
 c c % c 
c 
!c c c c c
%c c c 
 'c c 
c 


c 
c &
c c 
c c c

c c c 
 c 
c &, c "&
-c c )
!c c c 

!c 
c c c
" cc c c c cc ,c "'c cc

 cc
c

c " c c

c "
c 

c 
c )
!c c c 
c c "
c c c !c
c c c ,
c  c c c &,
c c

!c c c 
c c ,c 
c
 !c c cc , c
 c" cc
 cc c ,& cc c c
'cc c" c c

c
c 


c
c c cc c

cccc"
c
c !c c c c "c & c c

c c c "
c 
c c ;c )


c
 c c % c 

'c c ,!c !c %

c c c c 
c c c c "
c 'c 
c
  c c c !c 
c % c c c " -c c 
c &
c !c 
c c c 
c c " 'c
2cc c "& cc  c 3c(
c c c 
c c c 
c
c 'c
2


!c !c c c 
c c 
c 
c c !c c c c c

c c
c c 
, c " c c 
 c %
'c c c "c 
c 
c c %
 c 6
c
 c c"
 !cc !c
c
 c?c

cc "c
c
c
 c , c c 

c )

!c c 
c 
c c c "
 
c
'c+ cc "c c 
cc
c"

!cc
cccc ! c


c c c c c c 
!c c c 
c c  c 
c c 
c 
c c
1.c Ê c1 5 ,
7-8.
2 . cV c 5 , 3 9 .
  c c c 
c
'c

1
!c !c c 

c c c

c 
c c 
 c c ;
c )


'c
 c c "c "& c

3c c "& c c %,
 c 
c " !c c c
 c

c
c


c c c c c 
c c " c c '!!>+¦
 c c !c


¦     ! †  , 
!c c c
 
 c )
c c c %c c
&
cc c c 

!cc
c c c c c
c c c c " c c 
 c c +c c
 c %,
c 
c c , 
c c
 c 
c .c c †  # 
 #   
 
  - 2 c

c c / c

-c cc,c
c 'cc c&
c
c ,ccc 'c+c c)
 c
c 3c
†  
 !† # 

   


 
¦  
 ¦   
"
4
c c , c 
c 0c +c c c 
c c

 !c $c"
,c c
&c c c
c%,
0c c
c c

c 
cc@c c c
c c 0#'c ccc cc c c 
c
c c %c c c c c %

c % !c c c c ) 
c c %c c
cc !c
c c1 

>>'c
!ccc c
c 
!c c 
c
 c c
%
-
c c 

 !c 
c , c c c , c $c c c %
c !c c
%c $c c 
c c c 
c  c 'c c
c 
!c 
!c !c c ,
/ c
 c c c "c c c 
c -c
c c c c 
c 
c c -c c c %c c
 ,c  c c
ccc" c c 
 c%,
c  'c+c
c c
 c† 
  
 
¦  
 ¦
 
 
+c c "
!c c
c c c !!8 c c @!c !c c c %c 3c
8 c !c !c

c c c 
c c  3c (0c c "
c c c 
c c 2 
 !c

c 
c c 
 c 
c c "

c c c  !c c $c 


'c > 
!c
 !c c c cc,
/cc c "cc
cc c
c
c1 
c
c c c

cc
c /cc
c / c
c
c c
c
c 
!c c c"
c0#' c

c " cc" 
 c
&
cc 
3c 
c " cc c, 3c+c " c
 c c 
c c %c 
c 
c % c 
 c 
c 
!c c *c c c 
c
’ cÊ c1 5 , 5 .
4 . cÊ  c 1 5 , 6 .
5 . cÊ  c 1 5 , 7 .


c c "

c c 


c %


0c c c " c c c , c c c +


c c c
%,
-c c
&c  c !c c
cc %,
c c%
c
c% c 

0 c
c
c

 c
cc c

c 
!ccc c
 c /c
cc c 
cc
 !c c
c c c
c
c"
cc c"c 

c%,
0c
† # !†  ¦  
 ' 

c 
 c )
c 

c 
c 
c c " c c  c c c
 c 
c c !c 
c c 

c
c c 
c 
c c c 
O !c 
c
c c 
c †      ¦    

  
   
¦ " c
c c !!(
c c 
c c c c 
c
"
c 8 !c c 
c " c c 
c 
c 
c c c "
c 
'c c "c / c c
& c 
c c c &c c c c c " , &!c c !c c 
 c c
 !c c ,c c " c %
c  'c !c c c c c 
c 
c 
!c c c

c
c

"
c8 !ccc c cc+
" c+ c c c c cc c%

c c
%

!c c c% c


c % c'c
cc8c &!cccc!c
ccc


c 
c

c c 
- c " c c 
 c c c "
!c c c 
c

!c c 
c c 
c &

 c, 
c#'c
.+c c%c&c) 3c
.c )c , c c c &

 c /

c )'c c 
c c %!c
cc c" c


c &

 'c" c c c%,
!c c"
c c

&cc" 'cc c c
c c
†
    ¦    ¦  ¦   

 % 

c c c % c c " c "

!c c c &

 c 

c c % c
c
3c c
c 

!c c%,
c 
" c " c
c "c $c"
,c c c
c %,
!c c c c c 
!c
c c c !c c , /!c c !c " c c
c c % !c c c 
c c %,
 c " c %
c 

c ,
'c 8c c 
c ) c c

&
c c 
c -c c " c c & c †  '¦
c c
†  (     ¦    ¦  ¦ 
 
4

c cc c, c c, c&c) !c c
c 
 cc 
0c
c,c cc c !ccc c&

c

c
c"
c c 
c "
c c
!c c c c c
c %c c
/ 'c
¦¦ 

¦ c)
 !c
  ) 
7 . Ê  I j , 8 .
H . Ê c 1 5 , f > .
$ Ê 1 5 , < ) .

8&
c c 
c c c c c !c 

c %c c c  c )
 c 
c "  c

 'c c
 c
c c%
cc
c 
!c c%
c 
c " 
' c
† 
       
 &  
 

 + 

c  c " c c  !c c 
c c & c c c c 
c c 
c

-c
c c
 c c
 c c% c 'c
†   
    
    &  


 
 
 
  #  +    
 
  
 0 
.2cc c c 
!c c
 c c c 3c
. c &
 c c 
/ c c $c % c c " c 
c c c

'c c c c !c %
 c c 
c 
c c 
 !c c 
c c
 c c
c
cc"
c
c 'c c&

c c c% c
c %
 c 'c 
c 
!c c " c 
c c c )

c 
c 

c , c 
c 
!c
)
 c cc†  
 + - -cc c
c "
c

c †
   + 9 'c 
!c c c 
c c 
c c "c
c c 
c c 

c 
c 
!c c " c c c % c c
 c) c
c c" 'c
 !ccc c 
 cc" c
c%
 c
 c ,
c %!ccc c
 c c c !c c
 c
c !!c 
c c c c "
c 3c 
c "c c
 
c cc"
c
c 3c c 
c c !c c 
c&
cc
!c c
c

ccc c&c/
c
c 
c c /,
c c /#'c

c
c

†  
!†   
  
 &    
 
¦   ¦
 2 &   ¦   

 / 
 
c c "
c  0c c "
c c c %c !c c c %c c c
 c 
c c c / c c c c 
'c c 
c c %
c "c c %c
 / c
c&& !c c c%
c "cc %cc%
 %!c"
c  c c%
c% c c
 c $c &'c †   ¦
c c !c  
  
 ¦    
  
¦  ¦
 2      
 


1 1 . cÊ  c 1 5 , 1 0 .
1 2 . cG r e c e ş t e : " e x c r a x o i ţ . P e n t r u t r a d u c e r e a a c e s t u i c u v î n t , a m f o l o s i t a c e e a ş i t r a -
d u c e r e c a ş i î n t e x t u l d e l a Ê   c c 2 0 ( O mi l i a X V , n o t a 1 ) :  c J
1 3 . cF a c , 1 5 , 1 1 - 1 2 .
1 4 . c   c 1 9 , 1 8 .
1 5 . P .S., 1 0 3 , 3 3 .
1 6 . Ê c1 5 , 1 3 1 1 .

)c c c !c
c c !c 
 c c 
!c c & c !c c
 

 c ) 
!c c 
 c 
c 
- c c 
c c c c c c !c
 c 
 c
c  
  
  
c 
c c 
c  !c 
c 
c
 cc 

c c" c%
c c c c 
#'c
( c c !! c @,
#!c 

c  c 
c c c c 
!c 
c c
c † 
 c 
c c c "c c &
c 
c 
!c c "c %
!c c 
c "!c c c
c
cc 
!c
c c c c cc 
'c
@c
c "
c & c c 
!c
c c !c
c c c c c
c " c &
!c
@c c "
c / -c 
c "
c % c c c c c c c &,
#'c
c 
c !c c
c 

!c c c c "c  c 
c 
!
c 
c &  c c @,
!c &
!c
 cc cc"c %
c,


cc
!c
c  ccc "'c
c cc
c
ccc c"cc
c
c cc%
c
c!cc  c


!c c"c


c %,
c 
!c
c
c c c c " c  c 
cc
c c c 

c

'cP
c c cc  ccc !c
c c !c c c

!c 
cc 
c
% 
c"
 !c
c cc 

c
#' c
† ¦
c c !c   
 ¦ 2 
  
 ; 
( c c !!c
 ¦ 
c †  ¦ c 
c c c %
c "& c c c c !c
 c cc
c c c c 'c
†5  ¦
c c !c

Qc (c "&c c 


c 
c c 'c +c c !c c c 
c c


 3c+c
cc
c c 
cc

 c c cc c 
ccc
'c+c †     "!cc c 
c" 'c
.
ccc c c†$'c
.@c"& cc
!cc"
!c(!c@'c

c
c

†2 
   c c
c
" c c & c
.+c c %
c &c & c 
c " !c c c c "
 c 
c c "c  c
 
3c
.(c c 
 c c !c !c 
c , c c c 
c c %
 c 
c c " 
c
-ccc  !c 
!c%c !c%c !c c% c
cc "0c> ccc

c c& cc /c
c 0c(c/ c
cc
cc !c


c c 
c c & c &c & c c 
c c 
c 
c %
!c c c
&,
c !c 
c c ,
c 
c 
c &
'c (c  c % c & c
&-  c 

"c c c c c c c c c 
c 

c c
& !c cc" c c
1 7 . 
c 1 5 , 1 5 .
a  c 1 6 , 2 6 .

c
OMILII LA FACERE 47

% c c &


c 

c c c 
c c %!c 
c c %
 c
c !c % 
!c c
& c 
c c c c c "c c c c c c c  'c c " !c
c c c &c "
 c  c c c "
 !c 
c 
c "
 c c " c c
& c&c
c
c c
c cc 
c 'cc c c
c
c  c "c "
c c 

c 
0c 5¦ ¦  
 2   
 
4
c

c
c 0c c "
!c c%
c% !c !c c c c&c,c

!c c &&
c 
c c %
c % c c 
c %
 %
c 
c " 
 3c c %
c c
 c
cc cc
c
c
c2cc

c%,
cc c c c c  c


c !c c c c c  c c 
c c c & c  c c c 
3c + c


c% 3#cc" !c !c c, 
c !c
c cc ,c c c

c
 ccc c c
c c c 
c
c c 
 c, 
c ' c
 c
c c 
c 
c 
c 

c 
c &
c c 


c 'c c c
"&ccc 
!c c cc 
!c
c c
†    % 
 c c c
c c %

c 
c 
c
c c c &
c +c c c c c c & c
 c cc 
!c c
c c c c@,
c

c/ c
c 
c 
3c
c c c cc"c c c@,
c c cc 
!c
c †  ¦ c c
c c c c 

c c
 c %c c @,
c 
c 
c c c c 

c c
" c c
c 
c 1 'c )
 c c %c c c 
!c c c
" c c c  
c 
c 

c c 
c c c

c 
c 1 'c c c "
c c 
c


c c 
c c c

 c 
c @,
!c "
c ,
c 
c c c c c c 
'c
 c c
c c c
c %c ) c !c%

c
&
cc 
!cc c
 c c  c &c -c c c c


 c " c c 

c 
c " cc
!c
cc,

cc c cc c
cc
!c
 c c
c&
c

c c c 
& c 
c c " c 'c &

c c c % c !c
c c @!c 
c c 
/ !c " c 
 c -c c c 
c c
 !c c c "c c c !c 
c 
&c  -c 
c 

"c c c
%,
c" cc% !c c"cc
cc% cc c &
c c% !c 
c

c
@ccc c % 
c%,
 c) !c c ccc% cc c
c
c
'c
c
c 
c


c
c ,c 

c)

!c
c,
c c)
cc
cc c%' c
†      ¦   
 
 

  ) 

c c !c " c %
c 
c c 
c 
c c 
& c !c
c

c c %
c 

c c c c 
c c %
c
,

c c c #'c c c
"c c c 
c 
"
c 
c  c  c 
c , c 'c† 

   

 + c 
c c c c %
c c c c " 
c
 c
cc c c c%
c

c #'c !c%

c
&
cc 
!cc

c c c c c 
c 
c c c " 
!c 
c 

"c c c 
c


'cc c
c c 
c c cc , c& !c c cc
&c

cc " c
c !ccc
c 

c
 c
c 'c
c


c" cc c
 c%c 

c c cc

!cc c

c c 
/ c 
c c 
 -c 
c c c c c c c " c
c c c "c 

c ,
c 
c c 
c c 

c 
!c
c 
c c

c c 

c 
c c & c

c 
c c c &
c  c c c

 c
cc c c'c

!c c c c 
 c 
!c " c c 

c c c c

 ccc"c%
'c
†   

 ¦ c )
 !c 
  &  
    ¦  
  

1 9 . cÊ  c 1 5 ,
2 0 . cÊ  c 1 5 , 1 6 .
OMILII LA FACERE 48

B !c &c 
c "
c c % c c 
c c 
c " c c "

c
c c 
c c c 

c 
c c c % c 
c c  c 
c 'c 
!c
cc c 

c
c " 
c !c%c c

cc c 
' c
†  ¦ c )
 !c 

   #  # !
† 
 
 ¦ 
 

 

 ¦
     #          #     
       

c c

c 
 c c c %,
 c !!
c c %!c c , !c

 c† 
 
 

!c c c c
cc
c
 c 
c
c
c
 c !c c c
" c 
c 

c 
!c c
c c † 
 
 
 
 


  

c c 
c c 
/ c " c 
c c c c c " c %
c 

c 
0c

c 
c
c  c c 

c 
c " c %
c !c c 
 c -c c
c
 c c c 
 c "c %
c 
c c 


c 
!c c c c " c 
c c

c c
c c " c %
c 
 c 
c 
'c (c 
c !c 
c c 
c 
c c
%
 cc c cc c c c " c c c 
 c 


c !cc c

c c $c 
 cccc
'c

c c c c 
c %,
!c ) c  c c !c
c & c c

 'c8&
c cc cc c % c cc
!c c 
c c " c
c &

 c
%


c
c
c
c

c
c ' c
 !c c cc, c

cc" cc "!c,c c

cc 
 c

cc c" 

!c, "c c"c c c%

c c 
c" 'c

1 9 . cÊ  c 1 5 ,
2 0 . cÊ  c 1 5 , 1 6 .
OMILII LA FACERE 49

> !c
&
!c c 
c  c c % c "

c " !c c "
c
 c c 
c )
!c c 
c &
c
c 
c c c % c c "
!c
c c c %c c c "
 c !c 
c c , c c %c ) !c c c c c
c !c 
c c %c 

!c c c " 
 c c 

c 
-c c c
c c c c c c % c c c c 
c % c &!c @c c 
c c c c
 cc&, c
c 
-c
c c "c
c !c c
cc  -c
c c 
c c &c 

 c , !c 
c c "c ,c 
c 
c 'c c c / c
" c 
c c c 
c "'c c c
c c %

c 2 "c 
 !c c c c
 c 
c c c 0c † ¦ c 2 "!c  ¦ 
 
  
 
          , B c

c c "
c c c c †  
   
 
   - 
c " c 
c 3c 
c " c ,c 3c )$c

c 
c 
c
c" c
c c

cc, c
cc " c
c
c"


c 
c
c c
c
c 'c @c c 
!c c "!c c 
c c c 
c c !c c % c
% c "
c c !c c c c 


c c c 
c !c c c &c c
 " c c c 
c 
!c
c

!c
cc c " c " c c " !c
 " c c c c "
-c c c &c c " c c 
c !c 
c
; !c 

c c c c c &
c !c 
c c ,
/ c c & c c 
c
% cccc &
 c %
c
cc %
c c "c %c ,!c 

c
c 
c 
c "

!c c 

c %
!c c %,
c c &
& c c
 
!c cc&cc c
c !c
cc
cc
!cc c
 c c c †       ¦  
 
  : )
!c c ,!c c % c
c c c c 
 !c c 
c 
c c 
c
 c c c 
c &
c 
 c & c "
c c 'c c c c

c c c
 c c 
c c c 
c c %3c c c &
c c c %c 
c 
 c
 3c (c c !c c 
c &
 !c c , c c c 3c c
c !c % 
!c 

!c 

!c 

!c %
c 
c 
c % c c

c %3c(cc !c c
c
cc c 3ccc2 "c c
c

&
 c c ,
c 
c c c A : !c c c 
c ,
c c
c 
c
"c c
c c 
 c c c 
c 
 c c c " c 
c %
 c c 
c c c
&
3c c c "
c c c 
c 
c c 

c c !c

c c &
!c 

c c

!c

c c c&
c
!c
c c c
c !cccc
c c c 'c

c

 c c 
c c c % c c %
 c 
c 
c !c c c 
!c c c & c


c 
c c 
c c c c c c 

c &

!c 
c % c c c

J c  J c 11,8. 24.
Fac, 12, 1.  V Y J c
 c 8. 26./ Y J  c 6, 10

" c c c c c c c †      
 ¦ 
   ; c ccc !c%c ccc  cc
"c c c c c c c %c c c 
c 
c  c c &
!cc c

c
OMILII LA FACERE 50

c c %


c c &
c c c c c c ) 'c +c c 
c c c c
 c c c c %
c 
c c c %c 
c 
c c !c 
c c c c 
c"
c
 
'c+c
 c
!c !c
c c&c c
c; c
c !c c
c c
c & c c 
c c c .c 
c , "
c c c c c 
c 
c c c !c c c
&
c 
c c %!c c c c 
c c !c c 
c c & c c %c c

!ccc"c"
c c&
c !c
c
cc;c
c "c c

c c c%
c 
c c
 c c c .c
c
cc 
c%
cc 
c&c,
!cc c

c
c 
c c c c c c & -c 
c 
c 

c %
 !c c 
c c 
c 
c 
!c


c,c
c 
,c c /cc 

c-c

c , c c
 c c %
 !c


c%
 cc
!c

c
c%,
!c

c, cccc cc c 
c
c c 
cc) c c& c c c c c
!c
!c c
cc c " c


c c 
c 
c c %
c 
!c c c 
c 

 c 
c 
c  
-c
c c , c c c c c c c c 

 c c c 
 c
cc) c
cc"c c c 
ccc !c
cccc c cc c
"


!c, 

c c c
c

c
c
c , "c%c ,

'c c
c c
&, 

c c 
c c 
c c c c c c c c c !c c c c c 
 c 
c 

 c c c c % c c 
!c c c 
c c 
0c !c c
 c cc c"

c
c c
cc
c 
c c c & c c 
!c c c
, " c c c c !c c
&c c 
c 
c c c %
c c !c 
c c %c c %c
c%
!c
cc1
 c

c c $c " cc&c,!cc c

c
 c cc c

3c +"
c  !c !c c 
"
c 
c c %
'c c 
c c c 
 c
 ,
c &c 
c &
c 0c c c c c c & c c 
c c c %
c c
!c 
c c c /c 
!c c , 
c 
c c c c 

c 
c c c c c 'c
)
!cc,!c c cc 
c c c c
c c
c, c c c

c
c

c  
c c
c c !c%c c
c%c

cc 
,!c
c
c
c ,& c 
c " c %
3c c c 
c c 

!c c c c † 
  
 c c

c" c c%
c
c c † 

         
  " 
c c 2 "c c " c c %
c c c & c c  !c c
" c c c !c

c,
 !c

c
c !c
c 
ccc %c " c

c
O MI L I I L A K AC KRE 7Ic

 &!c c% c


c% c&c 
 c% c %
c
c!c &
cc
 c &!c c c %c !c !c & c c !c 
c c % !c
, c c %
,0c +c " c  c c &
 c 
c "c 
c 
c
%
-c % c 
c "c 
c % c %
!c
c &
 c
; !c ,

 c 
'c +c 

c 
c c 
c c 
" c c c ,
/c c %!c
 c c 
ccc &
 c
c %  c
!c c c
c c c " c
c & c
c % -ccc

c
cc
c c
" c , 
cc;!cc

c; !cc &cc !c c c ,
/ cc %'c+c" c !c !c" c
c %ccccc&
c%c cc" c c c c, c c
cc
"

!c c c 
 c c c 
!c 
!c c c c !c c c 
c c / c 
c


 c c c % !c c c " c c c 

c c 3c (c c
%
 c c c " c c c c c c

-c c c / !c !c c c c  c
,
ccc c 
 ccc cc c
c c 
c c c%
 c
cc
c c0c) c
cc &cc 3c+c%!cc& c
c c 0c
c % c c ,c " 3c 8 c ,
c c &


!c &!c &, c c 
 0c c c

"c" c c c
c c cc c "
3c +c
 c c
c
0c
 c c /
c c c c 3c 
 c 
c c c 
c , c c  0c c
"
c " c c
3c+ c

c 
c
0c c" !cc
c,
cc %c


cc% 
c
c,
/
!c c&cc c 
0ccc
cc
c c
 c c %
c %c " 
c 
c 

c 
c c 
c c 
c c !c c c c c
 !c c c 
c c 
c c 
c 
c &
'c c c c c % c c ;c 
c
&,
'c
c !c "c ,!c c c c % c c %,
c c 
c 
c &
 c c c 
'c
R, c c " !c c &,
c 
 !c c c c c 
c 
c c c
&
!c c c &c c 
c c c "
'c 4c c c  c c c c
 ccc 
!cc c


cc
c
c&
-c 
cc c c / c
!c

c
"c c c c -c 
!c c c c c !c c 
c 
c 
c c &c
c 

c 
c 
'c
c c 
c 
c c c 
c .c c &
c .c c c c
c c  c c c c c 
 
"
)c c !c c &c c c /c c
 c c c c
c 

 c c "
c ) 
c.c †  
 ¦
c !c  ¦  
¦  
  % c c c 
c

c 
c c c
c c 
 !c c c c c 
c c 
c 
c " !c
c c c c c  c c "

!c 
c c c c c "
c 
!c c c % c

c &c 
c 

 c c c c c ) !c c c 
 c 
c c  c
c c% c 
c
c c%
c "

c c& 
c
c&
c%,
!c
c c 
c c
&
 c c 
c c 
c c
 c 1
 !c c + c 8 
!c
c c )% c !c "!c c 
c 
 !c c 
c c 
c c "

c "
!c

'c
  c  c

29. V M Ô  c 12, 4:5.


c
c
c
c
c

c
c

 c) !c%
c 
c" c
c -c
c " c cc /
c,
 !c c

cc c, # $ c'c
c
c
c
+c 

c
c 
c c

c 
& c c "c "& c c "
 c 

c " 0c

c cc "c
 
!c c

c 
c c c
c

c 

!cc cc "
c"&
c  c
0c+c cc&,
c"


c
c" !c
c
c% c
c
&c &

c 
c 
&c 'c "!c c c " c c c c "

c
ccc c cc c c c c
c 3c8
!c
c ccc

c / c c "

c 
!c "c "
c %
 c "
 c 
c c c !c c c " c
c "c c 
c "

c "
 c 
c c ,
c c c "


c 
'c !c "
 c c %
 %c
 c c " c c  c c "c c c c 
c c ,c c  c
"


c c 
c c "c c
c 
'c !c "c ,!c c %

c c c 
c c c c "
c
!c c c 
c 
c 
c c 

c c c %
 %
c 
c " 'c +"
c
 c c  c c "c
cc&& 
c
cc %
c c c
c c c

c
c 

c
c c c % c, c 


-c 
c "c c

c&& c cc c


c 
" c %

!c 
c c %
c c c ,
c c !c c % c c c " c 
c &!c

c

c%
c cc c 
" c&& 
!c
c c c
c c ccc c c c
 c 

cc 
A c
c cc c

c
ccc c 'c
 c &
c  c c 

c 
c "
c  !c c c "c %
c 
c 
c
" cc "'c
¦¦ ¦ c )
 !c  
  &   
2 
 ¦
  , 
4

c

!c
&
!c c  c 
c , c & c c 
c !c c 
c c

 c" 
 c c
c" c
c c
 cc c c  cc
"
c c
%,
c%c
'cc  c
c
c%,
c cc c 
c c 


c
c
 !cc c c c c  c c c c cc
 c !c cc
" c %
c " c 
c c %,
!c 
c %,
c  c 
c 
c "&-c
c c  !c, cc
c c& !c"
 cc
c c
 !c
c c c

!cc

c c c+
c
c%,
'cc c
c 
 c)
c c  c

c !c c † ¦  
 ¦   c c c c c
1.c Fac, 16, '
2.c ›  c 6, 2.
3.c Ê  c 16, 1.

c c  !c c "c c %c c 
!c c 
c %,
c c 

c

c " c %
c !c " c c c & !c c c 
!c " c c c c %
c


c 
c c c 
!c 
c c c  c c 'c c !c c c !c
)
 c c † ¦  
¦  & c c %
c c c  c %,

!c " c c "c &


c 
c 


!c & c c 

 c ) 
c 
c 
 c
 
c 
c c c c $c % c c c " c c c c 
'c c
 
c c c 
 c c 


c %


-c c

 c ) 
c -c 
c c %

c
+ c %


c c ,
c

c 
c c c %c c

-c c !c c c ,c
 !cc
 c
c c%,
!c
c c cc  c

c
c

c cc ,c c
c c
c cc
c cc
c c  'cc c c
 c)
 c† ¦c  c%,
!c 

c
c

† 
2  ¦
  

c

!cc%c c 
 c)
c c 

cc /
!c
c c c %c
c c c 'c c , c c c †  ¦ c c c c c 
 c c

c


c 
c " c c @,
!c c c c c 
c c
c % c c c B c 
c
" !c c " c c & c c & c c c c c 
c 
" 
c

c c c cc cc'cc c 
 c)
c c c%cc
 c
cc
c c
' c
 !c 

c

c c %c c %
 %c c ) 
c 
c c " 
 c 
c 
c
 c
c % !c c
c c c c
c c c 

0c
† # ¦ c)
 !c  ¦ 
3!†  

¦  &¦¦

2 ¦  
 
 - 
4
c c 
 c%

0c( c cc c


c 
c 
 c
c "c †

( ¦ ( . cc 3c
= ¦   
¦   + c %


!c
c c ) c 
c
" !c c %c 
 c 
c c 

c c  c c 

!c c !c c c c


/,
c c 
c& c
c c
c%cc

c
c

 c c!c 


2 ¦  
 c 
c  c c %
 %
c 
c %
0c + c %
c c " c " c c % c
 c c c cc %cc % c&& 
c
c c c c c
c /

c 3 c

VV
4 .c Ê c1 6 , 2 .
5 .c Ê c3 0 , 1 .

c

c " cc 
c c


cc 
0c 4c
,c c cc cc c
%c 

'c c 
c c  c 
"
!c c c
&c 
c , 
c 
c c  c
 % c
c, c

' c
4

c

c c  c 

c c 

c 
c c " 
 c 
c & 'c
(c c ccc 
c
!c c

c&& 
c 

!c
c

ccc
 c%c

!c


c c
c c 
 c , c c 'c 

c !c 

c &
!c c c 
c 
c 
c
&& 
c  c c 
c c c 

 c c 
c 

 c 

!c c cc
 c c 

c
c % c c c
& c 
c 
c 'c 4

c c 
c /c c 
c %c
 !c c 
&
c %
c c  c c  c c 

-c 
c c  c
c c c c + 
c %


-c c 

c 
 c 
c && c 
c %
c 
c 

c
" c c c% c

cc cc

!c c c%


c /c


c 
c
c !c c c %
 c c  c c %

'c c " c 


c &
c -c c cc c c c  c %

c 
c 
 c c 

!c 

c c c c c % c 
 c
"
'c  c c 

 c c 
c c c % c c

c ,!c 
!c " c c c c c c 
c

&c&& !cc c
c
 c c !c
c c
"
cc
/cc $c ,
cc
 c
c 

-c c c c


c c c c ,
 !c c /
 c 
!c 
c c c c c 'c
 c c c c
c
c"
ccc c% c  !c cB c !ccc c
" c %
 c 
c c c c c c c c % c 

!c   
¦ 
 >>>=>
4
c c 
 c %
c 
0c (c c c " c !c 

c c c
 ,c c c -c 
c  c " c c !c c c c c 

c 
c c /!c
cc c cc c c + 
c%


!cccc 
 c

c 
c

c
c

 c 
c !c c c c 
c ,
c && 'c 2c c †  
   #   + c c c c "
c  0c +c c c
 c c ,
/c c 
c c 
c  c 
c 0c c c 
!c
c c ) c

c " !c 
c 
c 
c !c c c % c 
c ) c %


-c c 
c

c 
c

!c c " !c 
c 
c c %


c 
c 
 c  c 
'c

!c   
¦  ¦

2 ¦  

 
 
c c c c c "
c c c c 

'c c c c " c c c 


 c c
 ,
 c

#'c2 cc) c c, cc c c c%


cc"
c
c 
cc
c " c

!cc
c !cc !c"
c c c 
 c
c% cc
cc"
c
 !c
cc /
 c
c cc c c
' c
† 
¦ c)
 !c  
 / 
 c c %
 %
c 
c " 0c + c c c 
c 
!c c c 
c c
" c c c %
c , 
c 
c 
c c !c 
c c c * 
c & -c c c c


c c ) 
c 
c c c 'c +c  c " c c c c c  c c
 
c c

c c
cc /
 c) 
!c
c c c
&c
' c

6 . Ê c1 6 , 

c
OMILII LA FACERE 55

† 
 ¦ 
¦  ¦
2 ¦# 


  
 3 ¦   
 
 ; 
4
c c c 
c c )
 0c + c c c c c 

c c c ) c
 c c 
c
" c c
c c , !c " c c %c c  c !c )
 c c c† 

 ¦ 


¦  ¦
2  cc 
 c
)
c c c c " c c 

c c % c c  c 
c c c c "c c
 ,
cc%
c c
c 
c c 'c
c c c 
c &
c 
c % c 
c c c 

c 
c
" 
 c 
c % !c )
 c c † #  

  ¦

 ¦  
 3(c %c c c  c )
 c 
c 
!c 
c c
cc
c 
c 
c c % c!c 
c 
c c cc /c
 cc

!c 
c 
c
c % c 
c  c c 
c 
!c  
c  c c 
c % c 
c
 'c
 c "
c  c c )


c c 
c c 
c " 'c 
c  -c c
 c c , c † #  

  ¦ 
 ¦  

3 2
c c "
c c c %c c c 
c c c 
c 
c
!c
c
c
cc c c
c c1 'c
.c2c3c
.2c !c c c 
 c c 1  !c ) c c
&
c c 
c
 c
%,
c
 c †  
  
 " & 
c

!c c c
%,
!ccc 
c
 c
c%,
!c c c
!c
&
!cc
c 
cc
c
 c& c %!cc cc) c c  c 
c 
c
cc 
 c

c
cc
%,
!c
c c
c cc, 
c 
c "
c 
cc 'cc c
)
 c c c†# 

 
  
3

c " c &&
c % 3c 
c " c %c 
 c c %
 % 3c 
c " c c
) c c 
c 
!c 
c c c " c $c % c 
c 
c c " 3c
 !c 'c c ,
/c c ,
c ) !c c " c c c c % c &
% 
!c 
c
" c 
c c 
c 

!c " c c % c c %
c 
c c 
c 
 c 'c c c
c %,
!c c c %
c c 


c 
c " c !c c c %
c 
c
 c ) 
c 
c
 c %
c 
c 
!c 

c 
 c c %
c % c c c c 
c 

c

 c
c c%
c% c"
c'c(,
c c
c c c%
c c

c 
!c c c c c 
c c %
c c "
c 
c c 
!c 

 c
c  c c 

!c c c " c c 


c %
c 
c c c 
c !c c
c c  c "c
 c % c c "
 c c !c c "
 c 
c /, c c
%
 c
c
c 
'c
c
c

c c c "
cc cc " c
c c % c&
c
c c c 
c ) !c
c c
c&

c c" c c% c
c
c 

cc
c cc
 ! c

7. c Ê  c 16, 3 .
8. c Ê  c 12, 7.
56 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

"
cc% c  cc%
c 
S c'c c
c 
cc !cc
c
 c c % c c c c 
c c c !c 
c c % c 
c c c , c 'c
+ c  
c c 
c c @!c , c 
c  c † 
 ¦ ¦
    I c!c

cc c "
c c cc !c
&
cc 
!c+c+ c cc
c 
 c
c 'c
c 


!c c
c 
c c " c c %
!c c c 
c c 
c c 
c c c " c ,
/c c
%
c
cc "
c c c c c %
c 
!c


c
!c c
c
 
"
!c
c 
c c @c 
c ,!c
 c †
#     
 cc
c c#cc
cc %
'c ¦¦
# ¦ c
!cccc %!c


ccc c
c c&
" !c
ccc  
. c) cc% 3c
.c 1
 c " c c c cc c c %
c
c
c cc c


c c c c c c
&
 c ) c c 
!c c c  c c c 
c
 c ,c %

!c c  c %
c "c %c !c c 
c 
c 
 c
"
!c
c 
c cc
c% cc c
c, cc 'c †  ¦ c
@!c 


 
 
 
  c c
 c
cc 
c
c 
c ,c c %
-c c %
!c !c  c c  / !c 
c c %c
c 
c
c
c'c c c %c !c c c 
cc "c%
&
-c c
& c 
c c 

c c 
c "&c c 
c /!c 
c c c
,c c c
 c c 'c c c %c 
c   'c 
c c  !c †  $¦
# ! † 
 ¦ ( , 
c c c 
 
"c c ) -c c 
c 
c

c'c c "
c

cc +c
c

0c(

c c 
c% c "
!c

ccc
 c 
c !c 
c 'c ) c c /c %

c 
c "
c 
c % c &
c
 "

c 
c /!c "
c c c c 
c 

c 
c % c % c 

 c
,

c ) c 

c
c c % 
c 
c "cc
c 
 
c c
c c 
 c
c
 cc c c "
 c%

'cc c c †    


 
  
 -  

c 

c c 
 c %

0c % c c c "


!c
 
 c c 
 c c !c c

 c % 
c c !c c c c !c 
c c
c 
c c %

 c 
!c 

c c c 
 c c
 c " 
c 
c 1
 -c 

"!c
 c c 
c c c c 
!c 
c c c 
!c c c c c 
 c c
/ c c 

c 
c c %
c c 
c c c c %

'c c c 


c
 c %

!c c c %
c c c c c 
,!c c c 
c c  c
&
% 
c ) 'c (c 
c c c , c c %
c 
 c "
c ) !c 
c c
%c c%
c
c
c
"
 ' c + c c 
c c"
!c c
c †¦ ¦
   
   
  

 : 
c c c
c ) c c c &"
c c 

 c 

3c + c c %c 
c "
c %

c
9. M  J c 15, 22 -'28. ‡ 10.
M  J c 15, 22.
11.c M  J c 15, 23.
12.c M  J c 15, 24.
13.c M  J c 15, 25.
14. c M  J c 15, 26.
" 
 c 
c 
0c 4
c c c ) c c c 
c c !c
 c
†  ¦    / c c & c c c 
c c "
c c

 
c c c c c c c c "

c 

c c " 0c †  
 (
c c @ 'c !c c " c c
 c % c 
 !c c c !c c
 -c 
c c " c c c !c c c 
c 
c c 
c c 
c c , c 
c c
c c

c
OMILII LA FACERE 57c !c 
c c 
c 
c c c c c & 
c c c 'c † 
  ( #$ T c
c c 
c c 'c 
c " c c c c c 
c +c
+ c 
c 
c c "

c c  3c (c
 c 

c 
c c 
c c 
c
 !c c 
c 0c 2
c "
c †¦  (¦ c c c c 
 c c

 c 
-c
c 
c "
c †    ¦ c %c c &,
c
%

'c 
c
 c c † ¦   ( + c "
!c c 
c 0c  c 
c
c % c "
c c 
c c 
 c #'c 
c " c  c 
c c %

3c 
c
" c 

 c & "
c 
c 3c 
c " c c c c c  c 

 c


!c c c% c


c 
0c
)c c c !c c "
!c c

c "


c 
c " !c c c %c c
 c c c c 

c c 

c "c c 
c 
c %,
c %c
 

!c 
c c 
c c c c 
c 
c %,
c 
c c % c c
 c 
 c 
c " 'c c !c c )
 c † #  


 
  
 3¦ c c %
c c 
c c c c 

c 

c
%,
'c c c c "
c c 1 
!c " c c 
c †  
 
 
  "
c "c c 
c 
c  c %c c 

!c
c 

 c ) 
c
c, 'c
† ¦ c)
 !c  
 
c
V

4
c c c %
 %
c c 
c "
 c c 
c "
0c 4
c c 
c && 

c
 c % 
0c P
 c c c 
c c c 
c % 0c 4
c c 
c
%
c c

cc,
0c)
 c c cc
cc
c!!c 
 
 ¦
2 & 
c

c †    
 ¦ c c %
c c ) c
c c, 'c+ c c %
c cc c c% %
c' c
† ¦ c)
 !c
#
 % 

c c c % c ) c c c 
c 

 c 
c " c " c 

!c 
c 
c 

 c
c
3c+c cc c
 c" c c, !c  c c
c c 
 ' c

15. cM  J c 15, 2 7.
16. c M  J c 15, 28.
M  J c 15, 28.c
18.c Ê  c 12, 7.
19. c Ê  c 16, 4.

7. c Ê  c 16, 3 .
8. c Ê  c 12, 7.
c
06 Y 
 
c
 c
c c c
 c /

!c c &

 c%


c%

!c c c %
c

cc

c& c c c c 

c" ' c
†  #¦ c )
 !c    &     
  ) 
 c c &

c ,
0c c 
c c% cc&
c cc 
!cc
c "c c c c
 c!c
c
c c cc c c %c
c c,& c c%
c 'c c c
%c 
c /
 c  'c + c c " c c c 
 !c c c 
c , 
c c %
 %
c
 ' c 
c !c 

c c  c c / c c c c , !c 
c c c c c c
 !c c c , %c 
c c 

c c  c 
!c 
c c  c c c
,
/!ccc c
c c c&& 
c
' c
.+c c%c) 3c
† # ¦ c )
 !c
 ! †    ( 
 

 
2  & #    ¦      
 #    
4

c c c c
c , c& c c
c " c
c c c
c c
$c c 

c c ) !c c 
c c
 c c c "
c %c c 
'c !c ) !c
 c c c 

c
cc /
c&& 
c !c !c c  c †

2 
 ¦ !c c c c
!c 

c c 

!c c c c 
c c /
 c 
!c
!c
c !c c 
&c
c
c †   (
 c " c c 
!c !c %
!c c 
c c /
 c 3c c 
 c c % c
c " 
c % c 3c (0c 8c 
c c 
c c 
 c 

c 'c +c c c

c && 3c 8c

c c † 
 
  
2  ( c
 
c

cc

c !c c c c cc "
c
!cc$c "


!ccc
cc
3c
. !c c c c 
!c c ) 'c +
c c c
 c !c c &
c c
 c 
c c c" c& 

c
0c
†
#    ¦       #  
 (
+c " c"
cc %
c c"
c  'c@c "
c &

 c %


c
%

'c cc
c c
c" c cc"c 
c 
c c
 
cc

c

cc c c cc  c , cc
!cc
 c c
cc

ccc
/
 c c 
c c c c 

c c 'c + c
c " !c !c c 
c 

 cc c & 
c 
c c c 
c c 
!c c %
c &
c c 
!c c 
c
c  c 
c 'c c 
c %-c 

"!c c 
c c
c %
c 
 c cc
 c
c c c /
!c c
c @,
!c c c 

c 
c c c 
 c c

!c c c 

c 
c 
cc
'c † ¦¦ #   (
+"
c
" c
cc % 0c
 c 
c c%
c% c%
 %!c c c%
c ccc) !c

2 0 .cÊ c1 6 , 4 .
2 1 . Ê c1 6 , 5 .
OMILII LA FACERE 59

 c %
c c c c "
c 
c c %
c c , c c 'c c c && !c

 !c
 c c &

 c%


c%

!c c
 'c
†  #   (
> !c
c c) !ccc c

c c% cc ,
 c 0cc "
c
 c c c & c c c 
c c 
c c c c 

 c c /
 c c c
"

c 'c8!c !c c
c " cc c c cc
!cc
c !cc
c
 
c c , c c 
 c 'c 2  #    ( c
 c c
c%

c %!c c c%
c/c c
0c+c!c ,
c
c
%c 
c 
c c c 
 c&

cc&
c c
c c cc /
 c c
c c-c!c !cc

c cc c %cc
c
c c 
c 
c& c/cc
& c -cc
c& 

c
!cc

cc 0#'c
+c c %c c c 
 !c "
 c c c 
c !c c c c c
/
c 
c c
c
c
3 c
 
c
cc c  c"
 c
!c
c
c c
†
2  

(  
 (  
 c c %
 %
c 
c " 0c c c " 
 c ,

c c &
0c (c

c c c c c c "
c c c ) -c 

"c
c c c c
& c

c
c!!R

ccc cc"
ccc 3c)
ccc&cc
c 
c % c /
 c !c c c c c c c c 
c c 3c %c c c %
c


c 

 c c c /
 c c Uc c !c c c %
c &
c 
c % c c "
'c
c
!c c c c 

c c "!c
c c
c c 

c 'c   
 ( P

c 
&
c c c c c
c c 
3c c c c c &c 
 c 3c (0c !c c


c c
 cc -c c
cc c
!c c c

c 'c2 !c !c

0c Bc c c c "
c 
c 
c 'c (
c c c !c 
c c c "

c
c 
c c & 

c 
0c (

c c 

c c 
 c c c  c c %!c c c c
%c c
c

 c 


cc c, cc 0c 


c c
c c"
c
 0c 
cc
%c 
c 
 c ,
'c (c c " c c !c 
c c c ,
/'c (
c c

,cc

c c

c ccc"c
!c ccc"c& - cc
c c

c cc
c #'c
c
c
c
 c cc " c 

0c c&
c c%
cc&& 0c)cc
c cc
%
 c " c c c %
c 
!c 
!c 

c c %


c c &!c 
c c c

 c c
%
c ,
c c !c c 
c ,c  c 
c c ,c , c 

c 
c 


'c )c
c c && 

c 
c c

c & c 
c " 'c )c c 
c c 
 c c
%
c !c cc c cc
c " c
c &!c c c c, c


c
c

'c
cc&,
c " !c 
cc "
c!c cc c

c c%
c
c
&& !c c c 

!c c c !c c c 'c +c c )
 !!c
  
#A 5 'c 4

c c 
c 
c c c 
!c 
c c c 
c c !c c 
c
%


c c 
c 
 
-c 
c , c " c c 
c c 
c 

-c 
 
!c 
c
 cc c&cc c,c c


c
c 
!c c c , ccc !c
 c 
c c &c c 

!c 
c c c / 
c c c &,
!c 
c c

c c &, !c 
c c c /&c 
!c c c "
c 
c %

c c 
c

 
!c 
c  c c %
 c
c %
c 
c &
!c c &
 c c c !c c c
" c

cc&
!ccc &
c
c
cc 
c
cc c"
 ' c
c c 

c " c c c " c c " 'c 2 
!c c & c 
c c

c 
c 
!c 
!c 
c c /

c c 
 !c c c c c 
c

c 'c
†   ¦ c)
 !c 
  - 

c
c

2c c c 


c c & 

c 
!c /
 c c %,
'c  
c &

c
,
0c + c c c % c c "!c 
c 
c c 
c c c "c c "* !c c 
c
 c 

c
cc c c%,'c
 c
!c c 
c !c c c /c c c c &c 
c /
 !c c 
 c

c " 0c c % c "

c c "c c ,!c c c c c c  c

c" 'c
†  ¦ c)
 !c 


#
  ¦ 

  
4
c c
&
 cc 
c c ) 
0c(ccc " cc

!c%
c ,!c
%
c /
0c B c c 
c 
c c  c ) c c ,
/-c c 
c c ,
!c 
c c


c %
'c 

!c !c ,c c c c c "

c /


!c 
c
c
 c
c" 'c+ccc c c
c 
!c /
 c&
c c%
c
"

ccc cc,
/!cc c c /,c"
c c
 c  c

c" 'c
†  ¦ c )
 !c  ¦ 
 # !! †¦
2  ¦ 
  ' / 
4
cc
c ,c
c c 
cc  c
'c c c c% c
c !cc 
,c
 c c c 

c
c †&

c c "c c 
,c c c c 
c c
"c c c ,c 
c c "c c "&
c c 
'c 
c
c c †
2  ¦ c

c 
 c c  c 
!c c c 
c c 
c c c %
c c c c 
c c
 c
!cc) cc c c&
c c
" 'c
!c 
!c c ,c c &!c c c c
 c c 'c c c
c "
c
c c 
c  !c c &c !c 
c c c 
3#'c ,c
c c c c 
!c

c c c c c c c c &c cc  'c c c 
c 
c c
 c

cc 'c
!c c c c
ccc"&cc ccc !c ,c
c
c c c 
c

c"&'c
† # !† 
 ¦  
2 3 . cÊ  c 2 , 2 4 .
2 4 . cÊ  c 1 6 , 6 .
2 5 . cÊ  c 1 6 , 7 .
2 6 .cÊ c1 6 , 7 -8 .
2 7 . cÊ  c 1 6 , 8 .


c c c ,
c c
c c !c 
c 
c " c 3c (
c c c
c c &!c 
c c !c c $cc 'c 
cc 
c cc " !c
 c c
cc
c
 c
cc  c !c c"
!c
!c 
c cc "'c Ê c J c
 c  î  J c  c
 c 4
ccc"&cc
cc  c
'c( c c
c &#'c ( c c c 
c 
c c c c %,
!c c c c c 
c 
c c
 #'c ( c 
c 

c c " c !c 
c c "

c 
c c c c c %,
'c 
c
" c %c
c 3c4
c c

c c
c c ,0c
 J cJ cJ cJ c   c  J ’c V   c c î c cJ c   c c cJ 
 c
 c"
c /

c Ê c J c  c  î  J c   c ,c
c c V    c c
%
c c% cc c c
 c%c  c&
0#'c

!c c c 
c 

 c 

c 
c , %

c 
c c ,
c 
c !c
,c
c c  J c     c  c c J c c 
0c  c c c % c 'c
 c c c 
c &c 
c c 
 c c c 

c 0c (c c , % !c c c 

c

cc c 
c
    c  c c J c 
c
c 0#'c +"
c ,
c

 c 
c c %!c
 c 
c ,!c
 c % c 
c 
c
 c 


c c
, 
'c
c
 c
c

2 0 .cÊ c1 6 , 4 .
2 1 . Ê c1 6 , 5 .
OMILII LA FACERE 61


!c c c c c , c c c c 
c %c c c % c "

c c  c

!c
cc %c c
c

 c 

c
c " c c& cc  c cc
,
/!c 
c c ,c c ,
c

!c c / c 

c c c c 
c
c
c c
c 'c
 J c J c J c J c   c  J’c Jc Jc Jc JJ c c cc c cJc
î J J c J JJ cJ cc
 
c
c
c
c !c
c c ,!c c cc c " c %
c 

c !cc

cc
c " c c 'c (c c 
 !c 
!c 

c c c /
0c )c c 
c c &c
, 
!c
c c
c !c

c Ô cJ  c J c cî cJ c J c  cJ cJ c J c cV J c c J c c
,c
c c c c 
c c 
c 

c 
c c !c 

c c c c c
c 

!c c c & 
c 
c c 
 -c 
c c 
c

c c
 c cc 
c
c c 
c
c,
#'c
Ôc c J c  c J c  c
c

c c "c c 
,c c 
!c c % c c 
 'c c c
, c c c !c
c c 
c
-c c c 
!c c
c c
, !c c
 
c 
c  !c c c 
c c  c %

c 
c % c 

 c c c ,c
"
c 
c
!c c
c

 c 
c !c c& c, &
c
cc /'c

 cÊ c1 6,9 . c


2 9 .cÊ c1 6 , 1 0 .
c

3 0 .c Ê c1 6 , 1 1 .
 c Ê c1 6 , 1 1 . c
)c " c 

c c 
 c %,
!c
 c c ,!'
c "
c c %
- 

c c " c %
c %c
! c c J c  c   J c  c
(

c
!c !c ccc c c /
c
c"
cc 'c(

ccc
/c  c c c c 
 c 
c 

 c , 
c !c c 
 c , %

c
%
c 'c
cc c
cc) c c
ccc %c 
c
c
c

c &
c
c c% c,

ccc 
'c
  c c c J c  c c ,!c   J c  c
,c
c
c 
cc 

c" c " c
cc c" c 'c
 c c J c !c !c c c c  c î  c J J c Jc î J c  c Jc
J J c c î J c J c J c c  J c J  c  J J c c  J c J  c
,c
c c
c

c
c, cc%
c
c" c%
cc / !cc &

c
cc
" c cc c c c 
'c

c " cc) c
 cc 
c
c&
c c /

3c2 cc
,
/c cc) c /

!c c
c&"
 c) 
c% cc 
'c
,!ccc c c
c, c c % 
c
c&c" 

!c c ' c
 c
c c c
 c /

0c
Jc c  c c )
 !c c  Jc Ô Jc Ôc J c c ’c c Y c Jc
  c Ô c c J c     c Ô c î  ’ c  J  c c Y c J
  c  c Y Jc
 c J c  c  c c c J c  c  ’c Ê  c J  c  J c c  c
  cÔ  c J c  c
  c
4
c c 
c , c " !c 
c !c c c c c 
c 
!c c % c "
c

 cc  cc 'c+c c
cc Ê  J c J  c  J c c   c

c " c c /
 !c 
c 
c "
c c !c /,c c c c

c !cc 
c c
 cc&
% c

c
cc !cc

 c
!c c cc,
/cc c c% c "

3c
 J c c    c c)
 !c  c J c J c cJc c c  c î J  J c î c c
 c J c c   c J ’ c V J  c c
c
VV

c
c

c
c

c c "c cc c&c c& c
c cc c 
,cc,c

c 
'c+ c cc&c& c c "cc c c
c c 
c c
c
 c ) 
!c 
c 
c c /

!c 
c c c c c c c -c
c
 
,c cc 
c cc " c
cccc, -ccc  c
c
 c ccc !c /
 c c%,
-c ccc c cc& c c 
c !c
cc c cc) cc %c !c c% c "

c cc c
 c c 'c
c c c 
c c 
c 

 c 


c 
c c c 
c c % c "

c c
TJ . /‡'Ä< . . II .. I'.'.
n. / ' « i . . 11>. n I I ‡ii.
V c c u .. i
 c c c ,
/!c ,c
c
c   c    c J c J c Jc   c J c J c J c  c V Jc
 c J c c c J c  c J c c

!c !c
&

!c c c c c 
 c !c 
c c c c 
c

c c c -c 

!c !c c 


c "c c ,c c /c 
!c
 c c 
c c @c c %c c 
c 

c %
&

!c c c c 
c c
"
c 
c c 
!c 
c c c c c 

!c , 
c c 
,c $c "c c
c c!c c "c c%
c&
c
c& 
cc c !c c
cc c c 

c
 !c c c c c

!c c 
c c c c c c c c c !c c
c c c c c !c 
c c 
c c
,c !c c c c 


c
c c
c c 

c c c c !c c
c %
c c c c c&& c

!c c 
c && c 
c , c c !c c c !c  c c ,
/
c 
c &
c

c % 'c c c c %c && c , c ,
'c +c c /c
 c % c c %
!c
c c && !c  c c ,

c 
!c c c 
c 
c 
c c
"
c c 
'c c %
c c 
c 
c & c c ,
c && 
c 
c c

c 
c
c c !c 

c c c c % c 
c c c &
!c
c c
 c
c$c c c
c,
c c c c c %
 c
c %
c c !c%
c c % cc
 -c%
!c cc&
c !c
c 
 c
!cc% c
c %c
&& 
!c
c 
c
 c 
c
c c c "
 'c 2c 
c 
c c 

c 

c

c "
 c  c 
c c 
 !c

ccc c 
 c &
'c+ c c ,c
c %
c 
c && !c c c c 
c c 
c , c , 
!c c c ,c 
c

'c (c c c c 

!c c c c 

c c c
c c 
c 
!c

c c , c c c c 'c , c  c
c % c 
c 
c c

 !c , c  c
c% c
c

c c%
!c , c  cc /c

c c c &,
!c , c  c
c 

c c c 
c c 
 - , c
 c c 


c c &, c c 
c &"
 c c c c 'c )c c

!c 
!c "c ,!c " c 
c c c c , c  !c c % c !c c c

c c c c c %
c 

c 
c c c c 'c 
!c 

c 
c c
%c c c "c %
c c %c c "

c c 
c 


c !c
c ,
c "c ,c c c
 
-c c c " c %
c "
 !c
c %

 c c c " c %
c 'c + c c c
c c
c c 
 c !c c
cc,cc"
c -c

c
c

c
 !ccc& c
c cccc
c&,'c
!c c c
& c 
c 
c "
 c c

c 


c c 
c 
c c ,c 
c 
c c &"
 c
) 
!c c &
c "
 !c c c 
c c c c c c  c 
c
, !c c c ,
/
c c & c c c 

c 
!c c "c ,
/c c

c ,
c !c c !c 

c c c &, c 

!c c %
c
"


c 
c c &
c %,
!c c c 
c
&
 c c 
c c 
c c

 c 1
 !c c + c 8 
!c c c )% c !c "c c 
c 
 !c c 
c
 c
c c"

c"
!c
' c
  c   c
c
c

2 0 .cÊ c1 6 , 4 .
2 1 . Ê c1 6 , 5 .
OMILII LA FACERE 63

c
c
c
!! c c c% c" cc 
c
ccc 
!c c
 c
c" c # $ c'c
c
V
c

c " !c
&

!c c 

c c " c 
c 
 c )
c c c c 
 'c

c " c c c % c c c

c c " c "&
c c , c 
c c %, c 
3c c % c
c  c & c c 

c " !c c " 
 c 
c 
c % c 
c
 !c c c c ) 
c 
c c , c 
c 
!c c c " c c c

ccc c 'cc" c c
&
cc 
c c
c -cc !c
c
 c 

!cc
cc c cc, !c c c
c 
!c%,
cc
%
 c 
!c c
 c 
c 
c  c 
c 
!c
c c  c 
c 
!c
 c c ,
c c c c 
c
 c 
c & c 
c c c 'c + c c
 c 
!c 
 c )
!c " c c c c "  c 

!c c  c
c 
c
c
 c
c Ô c c  cV J c c c c î  J cJ c c c J c
)c!c !cc c

!c c
c
c  c
c
cc c
c cc
)
!c c "c 
c c 
c  c & c c 
c " !c c 
c  c 
c
" 
 c
&
c c 
c c ) 
'c
c "c 
c &
c  !c c "

c c
% c

c 

c "


c 
c " 'c c " c c &c c 
c c
"
 c
!c c %
 c cc c cc /
c )c c 
c c %c

c
&
c c 'c c 
c 
c 

c 
 c ,

c ) !c 
c
% c %
c !c c &
c ,
 -c c "
c $c % c c
c c c c " c 
!c c c 
c 
c c 
c 
c c " c 
c c

c
"
 c 
c " 'c c c c 
c c 
c &,
c %
c

!cc c
c
c cc "c ccc

 c c 
c%,
c

c !c 

c c c 


c c c c 

 c !c 
c c c

" 
c%,
c c "c
cc c cccc c"c c ccc
c "c 
c c "c c 

'c )c %
c 
 
!c 
!c c c c 
c c %,
c

c c c c c 
 'c +
c c "c , c % c c %
c

" c %,
c 
c !c 

c 
c c c 
c c 
c , !c 
c c 
c
c

 c +
c +c %,
c c c &

-c c 
c c c c c 
 c

!c c" c c c c 

cc cc@ 'c2cc cc c%


c
c
+ !c c
c
ccc
c cc%
'c(c" !c, 
 c c &


c
%


c !c c

cc%cc !c

c cc % c
 c c c
 
 c%


!c
!c c
c ,
c !c cc c%,
c 
!c

cc
 c ) 
c c c " 
 -c c 
c &

 c %


c !c c c
' c6 Q > H C ' ! c$ T ! c ' c
 J c ' c
! c
& 
cc%,
!c cc&cc&"
 c
c
c c
 
c
cc c
c c 'c( cc c
 c
cc 
c !c c "c c
c c 
!c
cc c
"
c c 
c cc c "cc 

c
'c

cc cc

c c
c cc c
 c
c c cc
c c 
c
 c 
3c  c c  c 
c c 
! c c c 
!c c 
" c c
%,
cc
c
c  c 

 c
c !c
c "c c cc
c c %,
!c 

c c 
c c 
c c c %,
c  c c c

c
c


 !c 
c c c c c c 
c c 
!c 
c "c c c
%,
c 
'c !c 
!c c  c c  c c 
c c  c c c

&c c c c 

c c %,
c 
c 

 c 

c !c 
c c c 
c
!c c c "& c c !c c 
c c "c c c %,
c 
!c

c c c c 

 cccc"' c
( c c %c c  c !c 
c c c c 
!c 
c c "c "
c c
c "
c )


c c c 

c 
!c c
&
c c 
c !c
" c $c % c c c c 
!c c 
c  c c c 
c 

 c
%,
!c 
c c c " c c c /
!c c c c 
c c 
 c 
c
/ c
c

 c 
c , c 
-c
!c
cc&c/
!c c cc
c % c %c c
&
c c 'c c "c % c 
c 
c c c " c


 c %,
!c 
c "c c &
c , c "
c c 

'c 2c
 c  c
cc c%

c
!c
 
 cccc)% ' c
. c +c c3c
.c " !c c 
!c c c  
c 
c 

c c 
!c c c c c
 c 
c c c c c 
c 1 c 
c c c c c + 
5 'c c c
/ c c+ 
!c c
 c%,
cc c 
c c
c
c 


c
cc c

cc 

c
c c c c c  !c c" c%
c !c c c
c

c


'cc%,
 c  !cc
c c  c c
c
c, c c
@,
c 
c 

 c % 
!c 
 c ) 
- c c  c c ,
/c c 
c -
c


!c c  c 
c @,
!c  c 
c , 
7 c !c c c
) 
-c c c /c 
c 'c
c c c c c " c " c c
c c
 c
c  c !ccc c

c%,
 !cc
c c& c,!c

c c


c 2c c c c %
 c
c c  c 
c  c 
!c c c c 

c c
%,
c c 32c c c c %c 

c  c "3c c 0c " !c %

c

&
c c !c c "c c  c c %c c c c &

 c
, 
c
!c
c c c
c c

cccc cc ' c

Ê  c 1 2 , 4 . 4. Ê  c
20, 2 I H .

c
OMILII LA FACERE 65

64 SFlNTUK IOAN OUHA DE AUR


c
c

c 6c 
c " c 
c c 
c c c /
c 
c c c c
c c 

c
c % 
c%,
 cc c
'c
c c 
!c c)
 !cc 
c
c c
c 
!c c c c 
'c c

c c 
c
 c 
c
cc
&
cc
 
c c c c& c
c" c
c 
c 
c%,
 c
) 'c 2c c 
c &
c c c c c /,c 
c c c c c 
c c c " c
c 
!c c c 
c "
 c 
c " c /,c 
c % c 
c 
c 
c c
 
c 
'c
Ô c  c c )
 !c c  c   J c J c  c  c J c J c c  c J  J c
  c
. ccc c &"
c c  c"3c
.c(c
c c c c& c
c c "
c c
!c
c c c "c

c c " 
 c c 
c 'c + c 
c c c 
c c &c c 

!c
 c c 
c c % c 

!c c c c c " /


c 
c , c c
& !c 
c !c 
c 
c "
 c 
c 
c 
c 
c c

!c 
c%,
'c
 c&
c c c 

c
c"
c cc c
c" ' c
Ô c c c c   J c Jc  c  c J c c)
 !c J c c  c  c Jc
J c J  c
+ c 
c " c  c   c c c &

c " c !c 

c c 
c c
 c %
c " c c 

c 
c !c c c 
c 
c
 

 !c
c ,
cc c
c" "
 'c 
c  c   c J c  c cc
c c c "

cc " cc c) !c c 
c "
cc c
) cc,
/!c c, cc c c!c"&ccc

c c
 c c  c  c c c î c J c M c Jc JJc c î J c Jc Jc î c
  c M c  c MJ  c J c J  c J c  c Jc Jc  c J c c c c c  c c
î  cc
 cc
 c
0c+" 
 cc
&
 cc 
c c
cc&c
 0c  c  c    c   c
c c c 
c " 'c +c c "
c
c
c c@c c+c+ c c c
 c 
c"
 c c%
c

0c@c c+c
+ c c c 
c c 
 c 
c c c

0c @c c +c + c c 
c
/ c c c c 
c 
c c %c &

c c 
c 
0c ( c c
 c @c c #!c 
c  c  c    c   c +c c & 0c +c 
c 
c
 c  c 
c c c , c
c% ccc" 'c c ,

c

!c + c 
" 
!c Bc 
c 
c c 
!c
c c  c  J c
   c   c c c
 c c
c" 0c c c

5. Ê   c 1 7 , 1 . (i.
Ê  c 1 7 . 1 :i.

c
OMILII LA FACERE as


c &

c %
'c c c !c @!c ) c & c c 
" 
!c 
c c
%
c

c c&
c !c
c
c 
c c,
c  c
 c c  c Jc c J c J c J c V  c J c c J c  c >!c c c 
c %

c
&

 c c c     c    c 
  c 2
c c "
c %

c c
,
 c 
c c 
c 
 c 
c !c 
c "c 
c c c c c c
 "

c c 'c + c c % c 

c c  c c c c c 


 -c c c
 c c c c  c c c 

!'  c c c c 


c 
'c c c
c
cc !c
&

!c
c c 
cc%!c c c M J c  c   c  c
 c c J c  J c   c J J c  c   J J J c -c
c

!cc%

c2 "!c c c
 c î J  J c c î J J c  c J c J c c î J J c  c î c JJ  c Jî J J c  J c  c   c J c
c c  c c c %c %c c c c c c % c "
c
 J  c

cc
c&c c

cc,


!c
c%

c2 "!c c

!c 

c
c 
c 

c c c 
c c 
c 
c 
!c ’  J  c  c  c c c
  J   c ) !!c  c   c c cc 
c 
c
,

c
c/

c" c

c c c c -c !c c 
c 
c  c c c c "
 'c c c 
c
+ c c c 

c @c  c    c  c  c  c   c î   c J  c
M c J c J J c  c î J   c (c "
c c c " c 
c 
c c c 
c "

!c 
c J c
î c c M c c MJc Jc Jc Jc c Jc  J c   c (c "
c % c !c c c

!c
c cc 
c   c c 
c c ccc c " c 
'c + c c
 c 
c 
c 
c "
c + c 

c 
c c $$ c !c c c c c 
c
" c    c
 c /
c c c 
c
&
c c !c " c c c c
, c c 
c c 
c  c c c ,
/c % c c !c , c ) !c c c
 
 !c 
!c , 
 c 
c c %
 c 
c 
c c & c 
c c ,

c c 
c
 !c c   c c  c c î   c c )
 'c " c 
 c c c c 
c

 c 'c(c
ccc c , % !ccc c 
cc , cc c
 c
 c !c 
c c 
c 
c 
c c c   c c  c c î   c c c
%c 0c 
c c 
c c " "
c 
 c 
c c c c
&cc
cc 
'c  c   c c  c c î   c
cc cc c&"
c
c c
c !cc" !c
 c
 cc
c c &

 c%


c
!c

cc
c  c c

c !c
c c c
/ c 
c c  c c" "
' c
4
c

c c

c c c&
c 0c
 J c J c  J  c c)
 !c   c J  ’ c V c  c J   c M c c J c Jc
Jc Jc c c c J c J c c c c Jc c c c c Jc c Jc c c
 c î c c  c î c îcJc c c c J c Jc c Jc   c  c  cJc

 V  J  c  c J c
8.c V J c 1 2 , 2.
9.c   c
J  c 1 6 , 4.
c

10.c   c 1 1 , 37 :S8.
1 1 . cÊ  c 1 5 , 5 .
c J cî cJ c J c J c î Jc cJ J c J cJ   c c

c
c
4
!c
&
!c c
c 
c 
c 
c c 
c 'c
!c c $c

 cc" c
c
c!c ,cc
c cc c

c !!c  J c J c  c

c
OMILII LA FACERE as

c c J c | c c c Jc c c c c J c c î c c  c î c


 c c c (c c 
c 
c c 
c " c  c "
c c 
c
J c

 !c c " c c 
& c &
c  c -c 
c c c 
& c c

c 'c 2


c 
c
 c c c !c c c " c c "
c c 
c c
+ 
'c
c
 c cc
" cc" c & c
.+c cc
c
c

cc  c


c
!c c c 


3c
+c
 cc ccc c c c% cc c"cccc
c 
3 c
.
c  c c c c c


c 

c c 
c 'c 
c

 c 
c 
c 
c 
c c  c c /c c 


'c
c
"c ,
c c )
c c 
c c  c 
c c 

'c 
 c "
c 
c c 
c
c
c('c(c%c !c

c c  c
 c c


c
cc  -ccc
c " 
c 
c 

c !c  c " c c %
c c 

c c c 
'c +c 
c c 
c
(c c c c c 

!c c c c c "
c "
 !c c c 
c
)
 !c c c c (c
,c c % c ,
c !c " 
c c c 
$ 5 'c c
 !c c 
!c c %
c % c "
c c "


c 
c (!c )
 c c c %
c c
&c !c 

c c %
c c c 
c (c c 'c 
c c c % c c c c


!c c c
c  J c  c c  c   c J c | c   c  c c J  J c  c  J  c

 c Jc c  Jc JJ c  c Jc c î  c î c  c c   c  c c
8c &c c c 
c c c " c c c c c  c , 

3c  | c  c c
 c  c J c c c -c c  c  c c J  J c î c J  c c " c (c c 
& c
&
c  c 
'c
c c c 
c (c " c c c 
c c c " c c
c c c 
c c c c " c c %
c c , 

c "

 !c c c


 c c    c  c c J  J c c c c 
'c 8c c c
 c &
c c  c c $c 
E
c c c ,
-c "
c !c c %
c
c !c c c c 
c c 
!c 
c %c c c 
c !c
/ c c 
c 

 c 
c 

c 
!c
c c 


c 
c
 c


c 
c  c "
c c 
'c +c c )
 c M  c   c J  c
   J  c 
c " c c c % c 
c c c " c 
c 

c c
"

 c
c

12.c Ê  c 1 7 , 3-6.
1 3 . cÊ  c 6, 9.
14.c fac. 5 , 29.
1 5 . cV c 3 , 23.

c
c

OMILII LA FACERE OTc


c

c 


3c 8c c 
c 


c 

c " c c c c c %

c !c

cc c c c c c " c !c c " c c c 
c c " c c c c 
'c
 !c
c c c 
c " !c c c c 
c c 

c " c 
c


c c
c c 
c 
c 
c c

!c 
c 
c  c 
c 
!c c c 

c
c 
 c  c " c c c c "
c %
c c c 
#'c 4
c c 

c
"
0c ( c c c c 
#!c 
c  c  c  J  c c c Y c Jc
î c c c c J c cc c
c c 
!cc c " c cc
, c
c !c c c c Y c J c î  c  c c  c  J  c c 

c
c c

 c 
 'c c
c c 


c 
c "


c !c c "


c % c
 cc 
c J c  c J c   c J c  c J c  J c   c  c J c  c J c î  c  c
 J c J c î J c J cJ c cJ J c
)c c 'c 
!c
&

!c c ,c c 'c c c , 
c c "  c
 

c.cc 
c c 
c c"
c c 
c& c.cc"c
 c

c c 
 c 
c " !c c 
c c c " 
 c c
&

c c 
c
 !c c 
c c !c c c !c c c ",
!c 
c !c
 c c %
 c
c 
c " c  c c % !c c %c c c c 

c c c !c
 c c /,c cc 
'c
cc
c !c
c  J c î  J c c J  J c J c J   c
c
c 'c

c " c c c c %,
 3c 
c c Y c J c   c  c
   c (c %c c c c " c   c 
c c 
c c 
c " 
 cc 


c
' c
cc
c , c
c
c cc
c" !c
 c 
cc !c ccc
 !c%,
 !c
 c
c

c
c Jc Jc î c  c M c c Jc Jc c  c c î c J  c c  J  c c

 î c  c J c c cJ c  c  c
(c c "
c ,
/
c 
c c 
!c
c c !c 
c 
c c 

c !c c


 c c
c c  #'c

c c / c %c 
!c %,

c c " c " c ,
/c 
c c


c
3c
.c
c c c c, 
3c

 Ô c cJ c  c c J c J  J J c  c î cJ  c
+"
c  c  J c J c  J J J c   c
c c !c "c %
c c 
c
 c&
#'c
c J J
Jc c Jc Jc J J Jc  c î c J  c î  c c c  J J c c î  c
Ô  c c  î J c J cJ c J cJ c  c  c
2c "
 c !c c !c c "c & c 
c 

c 
c c  c c
c,
/!c
cc"
c cc c 
c"
c c+ 'c
c"
c%
c c#' c

1 6 . cÊ  c 1 7 . 7 .
1 7 . cÊ  c 1 7 , 7 .
1 8 . cÊ  c 1 7 , 8.

c
69 SFÎNTUL IOAN OURA DE AUR

VQV+c  c!!c J c J c J c    c   c
 c c c 
c " c % c c ,
/c c 
!c c "
c ' c c c /c #'c
(
!c
  c î   J c   cM c c J c  c c î cJ cJ c J  c 
 c (

c " c
ccc c"
!c c !c c c
c
c
c@c"
c 

cc
 c%,
#'c
c
c


!c "
c 
c % c
c 
c c 
c 
c 
c " c 
c 
c % c 
c 
c c 
c

!c c c " c 
 c c c c c c 
c c c c
 c " c c c .c c %c 
c c !
"
c 


c 
!c " c c
%
c&
c c @,
c
c
c c cc c c c "c %
c c@,
cc cc c
.c cc
c" c c c
 c /c

c c
   c  c    c î c  c J c î J c  c MJ  c J c  c J c J c  c  J J c c
 î c J c c J c ’c
 c c J c î c cî c c    c Jc Jc J c
î c J c î J c   c

!c c cc c
c c
cc cc c

c c
c  c

c c c c c 

c c "c c c % c !c c c c c 
c c
&cc
c &
!c
c
 cJ c cJ c  c c  c cMJ c J c J c
1!c 
!c
c
c c c&
c c c% c
 c /' c
   c  c î c J  c c !c  c c J c î c J c  c   c c  c c Jc
c î  c c J  c J c  c  c c  c î c c J c c J c c Jc c î J Jc
  c  c J c  c  c c  c c J c î  c c J c î J  c c J c J c î  c  c c
  c M   c cc c c 'c
 J  c  
4
c c 
 c ) 
0c 

c c " c %


c " 
c %c 
c

c " !c c !c c c % !c c  c c 


c /!c c c c 


c


c c  
c c c c  c c c 'c 2c c c c
 %  c
c
cc
cc 
c
 cc, !c
c c c%
c %

cc


c 
c 

c c 
!c c c c !c c c ,!c c 


c /!c c c c %
c
c 

c "
- c c c 
c ,
!c c c ,c 
c !c 
c c c
,
 c c c -c c c c c c 

!c 
c c  c  c
 c 

!c c c c c c 

c %,
c %c 'c
c c c c
&& c c
c& !c c cc /
c 
 !c
ccc cc
c

 c c
% c 
!c

c c c c
!c
c
c
c ,c
c

 !c c c c %c
&

c  c 
c 

!c c c 
c ) c c
&
c c 
c c c c c

1 9 . cÊ c1 7 , 9.
20.c Ê c1 7 , 10 11.
 Ê c1 7 , 1 I.
22.c Ê c1 7 , 12.
c 
c " !c c 
c 
c c 

 !c c 


c /!c c c
c
ccc cc c 
cc c"
c 
c
c "c 

' c
 c 

c 
c c

c "c c  c 
c !c c c c

!c 
 c /!c c c c c c / c c 

'c )
c c c


c
c"c c c
c c /3c
!c !c c

c c  !c c cc
c c c c c ,

!c c !c c c c 
c c c % c
"

cc

c c "c


!c c
cc % c


c /3c(c /!c !c

c
70 SFÎNTUL IOAN OURA DE AUR

c " c c & 


c % c 
 c 
c 
c 
c 3c (0c ( c 
c c 
 !c c 
c  J c c J c  c  c     c c c c "c "
c c c

c 

 c 

c c 
3c 
c 
c 
c 

c % c 'c + c c "c


c c 

c 
!c c c c c c 
c c !c c ,'c 8c c 
c
 c 
" 
!c 


c 
c c 
!c c c c  -c c c
 c c c &
c c c "
!c &
 c 
c 
 c c c c
% 
c c c c c % c c 'c c c 
c c c c c 
" c c
!c c c "c c c c c , 
!c c 
 c c c c % 
c 

 c c
 c c c !cc c
c !c c c c  c c % c c c c c 
& c c 

c c c !c c %
c &
!c

!c c c 
c 
c c
c" c" c
 
c" cc
c c cc
c c c
c c 
c

c c c
!c
c c c , c c 
 c "
!c
c c
"c 
ccc
c c"c 
c c, &c c& cc
c 
'c> 
c
c&& c c
 !c 
c" !c c% c&
c 
 c
c c
c
c% c cc ) cc c
c 
cc c

c c


c /!cc
c 

c c c c c c 
c 
c c c 
'c
c " c 
c
 c 


c /!c 
c c " c c c 
 c %,
 !c c " c c c
 c !c c c c !c
c 
c c c c 
c c "
'c
c c

c 
c c /!c c c " ,c 
 !c c c % c 
c c %
c ,c 
c c
c 
c 
'c
cc c c "
c&
!c
&

!cc
 c /c 
cc

cc% c c " 
 c
"


!c c c "c " c c % 'c 2c c c c c c c c

c /c c c
3c c c c c 
c c % c 
c c
&
c c
 
c c c c 


c 
!c c !c %

c 
!c c c 
c
c c


c /c c
-c c !c c c "c
c
c% !cc
 c
/c c /c %c c 

!c 
c c 
c c 'c "!c c % c
% c c " c 
ccc
 c


c /!c c
c

cc
c c
c c % c

c

cc c "c 
3cB c c %
c c c c c % cc
c
c c
"
'c B c c %
c c c &

c "
 c 
c c %,
c c -c % c c
%
c c c 
c c c 
c 
c !c 
c c 
c 
c 
c c c
c 
-c
% c c %
c c c 
c 

c

 c c c c

!c 
c c  c c cc
c c c "

 c cc , 


c c%
 c
'c cc c c!cc% c
% c c %
3c 8
c c 
c 

c

c 
c c c c
&!c c c c "!c 
c c c c 

c 


c c 
 c c 
!c c
c ) c

c
c & c

c c


!c c
c c c
c !c cc " cc c 'c(

cc "c c cc%

c2 "!c c 
,c

c c c 
c  J c c  c  c  J  c î  c c î   c c  î  J J J c  J  J c
Jc Jc J c î   c c c 2 "c c c

c 
c c 
c -c 
c c " c c


c 
 c /c c !c 
c c c 

c 
 c c 
c 
!c c c

c /'c c c cc c& 
 c
c
c c c !c !cc
 c
/c
 c c 
c " c 
 3#!c c c %

c 2 "!c c c " c c


 c 
c >

A 9 !c c c " c c 

c , !c c !!)c c 

!c

c

 
!c c 
 c /c c / c c " c c " c c c 0c 2c

c c 'c c 
c /!c 
 c c 
 c 
c c 
c  c   c c J c
   J J c J c J c c  J c î c  î  J   c " c 
c 
c c c 
 c
/!c c c / c 
c 
c 
 c 
c c 'c 
c 
c c
c

c
71 SFÎNTUL IOAN OURA DE AUR

 ,c c 
c 
c 
c 
c 
c
c c 
 c /!c c c c c c
 c 
c "
c c % c c c c c " !c
c 
c 
c 
c c 

c 
'c
c
c c c 
" c & c c &!c c c 
c
c 
&c 
c c 
c
&
 c
c% cc c c%
c !c c c
c c 
c c 
 !cc
 c 
c c 
" 
!c " c $c & c c " c c 
 
c 
!c

c , c 
c 
c c c 
c c c c " c %
c c c 
!c
c 
c

 c /c c c c 

!c c c " c c 
c !c " c %
c c 
c !c
 &
c c c 'c c 
c c


!c 
c 

 c cc !c
"c c c c
% c /c c
!c 
cc2 "!c c c   c c
 J c  J c î  c 6 J  c c c c  J c c J J  c .ccc c c"
c) !c c
c %

 c c c  !c c c c c c , !c c c c 
 c
,

!c c c 
, c 
c %

c 2 "c Ô J c  c c  î  J J c î J c   c J c   c J c
0O
 
c c 
c c c %

 
c 2 "c 
c 

c 
 c /c c %c c
 c 'c  c 6 J   c  c Ô c   J c J c  J J c î  c c  J  c î  c
  c c c    cî J c    c cî   c î J c c J  c î c

24.c à  c 4, 1 1 .
25.c Ê î  c 22, 
26.c à c 4 , 
27.c ›  c 5 , 2.
28.c Ô  c 5 , 4.

c
OMILII LA KACKRK TAc

VVc J c 6 J  

 c 
!c c c
<c c 
c 
c c c c 
c /c c  !c c
, c  J J  c
 î J c î  c c  c î J c     c ccc

c c


c
/c
c & cc c c
c c 
 ccc !cc c
c
 c 
c 
 c /c 
c & c % c 
c 
c &
 c 
c 
 c 
c 
c
 cc
c
c cc'c V c 6 J   c  c Ô  c c2 "!c   J c J c  J J c î  c
 c  J  c î c    c  c J  c    î J c    c  c î    c î J  c + c
c c c 
 c /c 
c  c 
c 
c c 
!c c c

c
& c
c c 'c
 !c c c c c c 
c 
c c & c 
c !c c
 !c
&

!c 
!c
!c /, c
c cc 

c
!c c " 
c% c
c "
'c (
c 
c 
c c c

c c c 
c ,!c c 
c &
c !c c c c


c c ,!c c " !c !c 
c c c 
c "
 c !c c %
c
"


c c /,c c 
c 
c 
c c & 
c &
c c "
!c c
 c
c
&
 cc 
c c
c c
 c1
 !cc+ c8 
!c cc
)% c!c "!cc
c
 !c c
c c
c c"

c"
!c
' c

c
c

 cc
c
c
c
c
c

c c
c c
c" c) c%
c cc c" c

c
c) !c
c) c" c%
cc
# $ c'c
c
c
c
1
c c"c 
c
c 
cc

c
c c
c 
c" -c c
c&
c
 !c c
c c 
c &
"  c 
c %,
 c c c c 
" 
c c
%c 

'c + c 

!c !c c 
c 
!c c c "c , 

c c " c
 
-c 
c c "

c c c %c c 
c 
'c  !c
 c
!cc
c% c

ccc 
-c
c c cc
c c!cc
c c
&cc

-c
cc"

!cc !ccc
c c!c
c "
!c c
 
c% c
cc% c 
c'c ) c 

c
c"

!c
c " c c
c" -ccc, cc c%
 c
c
ccc&

cc
cc"c c, c
c
'c
2cc  cc cc c c
!c
c 
"c
c "
cc ,c


c
c& c-c
c!c c c c!cc 
c , 
c" 'c
 c c c "
c c c 
c 
c " !c &
c  c c "c 
 c % 
c
c c

!cc !c c
!c c c" cc "'cc"& cc
 c 


c /!c c c  c c 
 c c  J c î  c  c
î c  c c c J c J c  c c c c MJc Jc J c Jc î c c îc
Jc c c J c î c Jc c c c c

c J c î  c    c c c îJ J c c c
 J c 

c 
 c 
c " c c "!c c " c c
 c M c c

 c /'c ( c "c c ,c 
c !c c c c c 
 c " c c

 c c 'c (c c  c c c "c c c 
c c !c 
c " c c
" c " 
c c c %
c c  c 

c " !c c c ,


c % c c c
 c cc
c c c 
cc

c ' c
1
!c !c c ,cc cc c% c c
c c"cc
 c
c ,
c
 

c
&
cc 
c !ccc
 c c c


c /'c

!! ) )Tc c J  c c)
 !c  c Jc ’c
Jc J c c c !"c c Jc Jc
 Ê  c 17, 15.
2.c Ê  c 17, 10.
3.c Ê  c 17, 12.
4.c Ê  c 17, 14.


cJ c
c cJ c c

 c
 c
c c c c 
c 
 c , c 
c c
 c c c "
c
%
c cc 
!cc c ,c
c
c) 
cc
!c c c %
cc c c"
c

c c c 
 cc%,
cc
cc'c Ô c c J c   c J c
 c
c J c c J c J J c J J c Jc c J c c J c J c JcJ J  cî c c Jc cJc c cJc
î J c J cJ  c cJ J  cc
+c c"
!c c c!!c c c 
!c c , cc
c c
c 
!c c c %
c c ,
c c "c 

c c c c 
'c )c c c 

!c

 c c &

 c %


!c 
!c 
 c c 
c 

c !c
c c c

c
c

 c'c m c Jc J J c î c c J J c J c c J c c J c J c JcJ J  c î c c J c c


J c c c J c î J c J c J   c cJ J c
+c%,
c c
c cc%
 c -c c c%c c
cc
c%,
c c
% 
c 
c 
c 
'c "!c 
c 
c c 

c c c & c c 
!c c c

"c  c c %

-c 
!c c & c " c 

c c c 
c c c c 

c c
 &c c % c c 

!c
c ) !c c ,c 

!c " c 
c "  c 
c
& 'c
c" !c c c !c cc%,
 c c
ccc c 

c
c  c 
c 
'c +"
!c c c
c c  c c  J c J c  J  J J c  c
Jc c î  c  
c c c 

c c 
c 
c c c 
c , c c c c c
"& c c c 
c c c ) 'c c c c c 
c c c c c
c
c!!c J c J  J  c î c
c J J c J c c J c c J c J c J c J  J  c î c  c J c c J c c
 c J c

>c  J c  c c J  J c î  J c  J  c " !c c c " c
.c 

c c c c c c "
c 
c !c c c
&
c c c

 c 
c c "  c 
c 
c c 

 c ) 
!c c 
 c c c "  c !ccc c
c
c
 cc%,
 c
c !c
 c  c c c cî  cJ c c  c c
c
c

" c c c " c c c " 


 c c %,
 c 
c c c , 
c 
c c

c 

c +
c +c
 c %,
!c c   c c  c c î  c J c c  c  c  c c c
c c& #'c" c c, c c
 c
c c c"&
!cc
ccc

c c c & c c c c c 
c c 
c % c 

!c c 
c c c 
c c 
c
 c c c

cc%
c !c c c c
 c c c 
cc 
3#'c
 c c c , c c 
 c 
c c  c c c c 
& 'c c c 
c

 c% c
>c !c c,
cc 
!c,
c c c) !c
’ cÊ c i ;. i ‡ .
+ ' cÊ  c $ T ! c C F ' c
T ' cÊ  c  c 1
' c
O ' c Ê  c $ T ' c$ T ' c

c ,
c 'c G 
c c 
!c 

c 
& c c &
c 
 c 
 
c c


'c c c c 


c c c  !c 

c 
c 
c c 
 c 
c c c "
c " c
 " c 
c c c ) !c c 

c c c c 
c , c c -c c c 
 c 
c c c
, !ccc
c " c

cc/'c 
c c "c c ,
c 
 c

'c +
c  c !c c c c 8
!c c 
c 
 c 8 c 
c "c " c c c
 c ,
!c c "
 c 
c " c c &  c #'c c c c %c
) cc
&
cc 
3c
c 2c c c !c c ,
 c 

!c c c c 
c
&
 c c
 c c ,
c 
c " c 
c 
 c ) 
!c c c
 c " c
 /

c c 
!c c c 
c 

 c & 

!c
c c c c ,c " c 
c 
c


 c !c c
c
c 
c " c c %,
 c c "
c c c

c c 
-c c c c  c 

 c 
!c c c "c c c c c c

c c
c cc%
 c c
c c c 
c
c"
c
c
c
 
c 
!c

c
c% !cc c) c c%


c
cc c c c"

cc
c c c
c
'c c c c %
 c c c %

c c %

!c 
c c c 
c c !c c c
 !c c c c c 
 'c + c c
!c 
!c !c c 
c 

0c
 c 
c 
 c c , 
c c c % c 
c 
 c 
c 
c c
 c 
c 'c c) !c%
c c cc 
c cc
c c !c%
c cc

c
c

 !c%
ccc& !c
c&
!c c 
c " c c%
'c
c c ccc 

!c
c 
c c

c

c
cc
c$c" c 'c c"
c
c 'c
 Ô c c J c c   cM c  c J c J c c J  J c J c î c  c
B!c c c c c 
c c %,
c c c c 
c c c c "c 

c
%,
c'cc c 
c c
c

c-cc
cc c" c !c
c
cc
c
c "
c-cc c "
c% c, c!c
cc
cc !c 
c
c c  J  J c J c
 î c c

c+c"
c&, c c 
!c+c+c"*ccc
c c .cc
c c 
c,c
c " !c
cc cc c 

c cc& cc
 c %,
-c 
!c c c c !c c c "
c ) c c c "
c 
c c .c 
c
" c c 

c &
% 
c ) c 
c
c 8c c %,
c "
c 

0c 2c ,c
 c"
c 

c
cc 
c, cc 
'cc c,
 c ! c
 J c c J  c c J c  c J c Jc Jc îc c  c  c  î   c
 Jc c  c J c J c c J c c c 
 c
+c c "
c c c c 2c c c  c !c c "
c c 
c
"
c 
c cccc
cc"c

c c 
' c

9 . V c c 1 7 , 1 9 .
1 0 . V ’ c I 7 , 20.

 c  Jc V cM c J c J c   î c  J c J  c ¦  c c


  cJ c  c c c c
4

c

!c
&
!c c c " c c 

c c 

c 

c c c
" c c c 
c "


c 'c ) c 

c c c " c c c 1
 c


c )
c m J J  c  c î c   c  c c î c c c c  c c J c î c
 c M c Jc JJc c c  J c J c J  c  J  c c   J 'c > 
!c
&
!c c
c  0c 2c c c c c c c ) 
!c c c 
 c 
c
 
!c %
c c 
c c c 
c c !c c c c c c c
cc& !c c cc
c"


c
c c / c cc 
c
cc" 
!c
 c
c 
c
c c c c%c ccc
 c 'c2 c c
" !c c
c&c, 
!c c" c c cc 
c

ccc  c

cc cc
c 
c 
!c 
c 
c 

'c c

c c % c "

c c  c 
!c c " c
" c c %
 c 
c c c c " c & c 
!c c c 3c c 
c &
c

!c c c 
c c 
c " c c c c c  'c + c 
c c 
c 

!c c

c 
c c c 
c c c % 
c 

!c c c c 
c c c 
c
" !ccc c
 c
c c c  c
c
c c"&
3 c

c " c c c& !c c c "
 c c c , cc !c c
 c 
 c c &
% 
c 

c c c 3c 2c c " c c
%c c 
c c c 
 c c !c c c c 

c c c c 
c 
c c c
&c
ccc!c
&
cc 
c c
 c
!c c % 
!c cc
c c
 !c c c &
'c 4
c c "c c 
c 
c c c 
c c c
 c c c "
 c 
c " 'c +c c )
 c c c

c 
c
1 !c c c c ) 
!c " c  
c 
c 

c c 
!c
c !c c c

c"
c  !c c
c c cc c 'c
c
c


!c
&

!c  !c c c "c c %
c c c & 'c (

 c c c
c 
!c 

c c c c c % c 
c "


'c )c 
c c ) c c
 c ,c c

c 
c 
-c c 

c 
c c c 
c 
c 
c c ,c c

c
$ $ ' U uT ' c > ' c
u M  J c > G ' c >''# '
c


c c " cc " c c%
c&
c c
 !c
c
c c "
 c  c !c
cc
c&, c 
!c &

 c%


c 'c2 
c  !cc
!cc
c
c c %
c c c "
 c 
-c c c %
 c c c c % c  c c &
'c +c
 c 
" 
c c ,
/c c &

 c -c 

c c c c c c

c c 
!c c cc%
c&

c &

 c !c
cc "
c
c c /!c

c /c
c
c ,- c

ccc c cc ,c
c&
!c
 c ccc "
c
c cc c c'cB
 c !cc%
c -c c
cc&
!c 
c
cc& c
c
c
c
 c c c
'cc c !c cc

c
&
!c 
c c
!c 
c c !c c 
c c , c c 
/c
c 
 c %
c 'c
c c !c c ,
/c c c & "!c c

c

cc !c

c $c c c c c" !c cc" c  c c
c c c c c %&c 
c 
c c & !c
c  c $c & c 
c

c !c 
c % c c c &
c , 
 c c c & "c 
c 

c c c ,
/c


'c 8c c 
c
&
c c 
c !c  c % c %

c 
c

!c 
c c c c c ,c &
!c 
!c c c c !c c c 
c

'cc c"

!c
c" c 
!c /,c
c 

c
c ,c
 c c
cc&"
-cc c
c
c

cc
c" c

!c c c c 
c 
 c c , c c c
c & 
c c
 'c
c !c "c,!c c c cc

c
c cc %c !c c
c

c 

 c 

c 
'c c 
 c c c ,c  !c 
c c
 c 
c c c c 
c c 

c 
c !c c "
c c !c c
"cc %cc) !c c+
c 

c
 c c
c/ c%


c
cc
 c cc
'c(cc c
c cc&
c % c cc
$c c
@-c c c 
c  c c ,
/c c ,
/c c @c c 
 c !c c @c % c
c 
c
c c c c c c c "
c 
c c c ,c 
c 

c

"
'c c c "c ccc " c

cc 
,ccc c
c "

c
cc

c
c%

!c ccc&c $ccc !c c 
c c  !c
ccc $c"cc c , cc cc !cc c
c
 cc c
%c c c c c 
c c c c c c c  c c
" c c "cccc c

c c&c
c%

-c
c c"cc c
 
c 
!c 
c c /c )c c c 
c c 
c 

c c c c
&, c 
c  c ) c c ,
/'c 
c c c c 
c 

c 
c "

!c c c
c &!c 
c 
c , &c c c c c &c /
!c c " c 
c c c


cc
c
c

-c
cc"
c 
c c
!c c cc !c

c
c
ccc/
!c

cc c

c c
c c 
c c "
c c
!c

c" c c " c %
c c 
c
c 
cc 'c ),c c c c
 cc) 
c cc
c c
c ,c&
!c
c 
c c
 c c

c c "
c 
"
'c c c / c c c 
c 
c  !c c c & 
c  c
 
c 
 c
c c
c c c

c 
cc c%
 c ' c
c
c

8&
!c !c c c c  c

c c 
c 


! c c "c
 c 
c 
c c "c c c 

c c
 c 
c 'c " c c
 c & cc cc

 c

!cc cc !c cc% c


c
 

!c

c% c
c c
c
 c
2c c  3c 2c c 3c +
c c % c c %c c c 3#'c c
" c c%c !c
!c cc ,c 
c
&c !c c,&
c c 
 cc

c c
c%c c
 'c
c c c"
!c cc c)
 c
c 0c

c
c

c c ) c


 c %c %,
 c 
c c 
 c c "&
c c >c >!c c
" c c 

c c c
c c 
c 
c c c c 
c c !c

 c /c 
!c 
c 
!c c c 
c c c c 
c c 
c c
& 
!cc
 c
c >7 'c
c c
c
cc / >9 'c
Jc c c c   J c J c c c Jc c J c J c î c J c î J c
J cV J c c c J î   c J c c c
)c c 
c c %c c c  c c )
 c c 
!c 
c c c

c c

c c c c 
!c c c 
c & c c c c 

c
cc c
c 'cc c)
 c% c c 
'c
c c

c /cc
c!c
c
c 
c
c
c
c
c c
' c
(
c 
c !c
&
!c 
c 
c c c c 
c $c % 
c c %0c
c 

c

cc c& "!c c ccc c%'c@
c
cc c!c c c c !c


c c c "


'c 

!c !c c & c c c c c c c 
c .c c c 
c
 !c c c ,&
c c 
 c 
c c 
c !c % 
c 
c
 "

c 
c c %
c c 
c c 
c 
c c !c c c c"
!c 
c c " c c c
, &c c 
c 'c 
c " c c c c c c "
 3c
c " c c
 ,c c c 
c c 
c 
c 
c c 'c
c c c "c c

!c c "c c


c
c 'c2c c c
c c c c c
c /c

c c c


cc!cc c cc
c !c c
c c
c' c
 c 

!c
&
!c c
&
 c c 
c c 
c c 
c c &
% c
 cc c c'c c
cc
c c ccc c % -c
cc c c
% c c c c 


c /c c c 


!c c 
c c  c
c % c
 
c 

c  c c c 
'c 8
 c c /!c c & 
c

!c"
c%cc!cc c


c c

cc&
c
cccc
cc
 c 
'c (c c c 
c 
c c c c 

!c c 
-c c 
c
/c %c c c !c c c 

c 
c c c 

c c c 
c c
c c 
c
c c c& 
'c c c
c /c 
c"& cc!c
c
c c"

cc c
cc&*
 c


c,
c " 
c c c"
 c
 'c &
cc 
c c c" c" 
 c c &

!c c" c
c "c "
c c 
c 
!c c c &
c c c c c ,c c
"
 'cc 'c

1 3 . c/‡'«ŶÄ 1 7 , 21'.
1 4 . cÊ  c 1 7 , 2 3 .
1 5 . cÊ  c 1 7 , 2 ( i .
Hi. Ê  c 1 7 , 2 4 25.

c
TOc SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

 
c c  c ) c
&
c c 
c 
 c !c c 
c 
 c 
c
&
c 
c c c c 
!c !c c c c c "
!c 
c c c !c 
c
& ccc!c c,cc c"


' c
 !c "c ,!c c c /,c 
c 
c c


c 
c 
c 
c 


'c

!c 

c c  c c 


c /!c " c c 


c c c c c
 c c 
c c c 
"c ,
c c c 
!c c c c 
"c 
 c
 c 
c c 
c 
c 
 c 'c (
!c !c c c c c 

c

 c /c c
c& !c cc 
c 
c"
 c 'c(c c ccc
 cc 
!c
!c c c"

c
c  cc
!c 
c ,c c

 c !c
c 
c % c c % c &c c c %
c 

c c "'c c c
) c & c c 
" 
c c ,
c c 
c  
c 
c 
c c 
c &
!c 
cc c 
c 


!c c 
c 
c c 
,c c c c c &
!c
c 
c
 

c c c 
c c %
c 
c c & c 
'c (

c c c  c
 c c 
 c %c 'c )c "c ,
/!c 
!c "c ,!c 
c c 
c 
c c


c
'cc
!c c cc 
c "
 c ccc -cc 

c

!c c c c c "
 c !c c 
c %c c "&
c 
c "c

c c c 
c c c "'c c c 
c c c "

c 
,c 
c 
c 
c
c c % c 
c 


!c c c c c "
c 

c 
c 
c  c
 c
c c
c  c

cc

'c
c

"!c c% c% cc "
!c


cc c c 
c c
cc% c&cc cc " 
c
cc
c ,c c 

c 
c c  c "


-c c c 
c c 
-c c c


c 
c c c c c " 
!c 
c 
c c c 
c c c %c c


c c c
 'c c cc c c c c c cc"c
c
cc
c 
c

!c '
c c 

c c c 
c "
 c c

 c c c c "!c c c
c c c 
c 
 c 
c c / c c 
c 1
 c 
c c %
c
"


c c c  c &
!c c !c % c !c c 
c 
c c c
& 
!c c c 
c
&
 c c 
c c 
c c
 c 1
 !c c + c
8 
!c c c )% c !c "!c c 
c 
 !c c 
c c 
c c "

c
"
!c
' c

c
c

 c c
c
c
c
c

!!
c c c c c / c "
!c c
 cc c c
c c 
# $ c'c
c
c
c
2,c
c"
c c&
c c "c
c 
 c cc 
c )
 'cc, c
c "c "c c %
 c
!c "c c 
c "c 
c c "
 c c 
c 
c

c 
c 
c c "
c

c 
c
c c c c " c "
 c 
c c c c
%
 c
c c c c
 c c
c
c c

cc 
,ccc
 c 

c -c 

"!c c 
c c c %
c &

c 
c &

!c c c / c

c c c % c 
"c c !c c c 
c ,& !c 

c c 

!c c c
,

c c 
c
c c &c "
c c /c "
 
c -c 

c 
 c
 !c 

c "
 c 
!c 

c c c c !c c c c 

c c "'c

!ccc

c c
c
cc 
c cc "c c 
,c

c
c"
c
3c
cc cc 
 0c
c, c,c c
c c 
c
cc
c c

c
Wc ,c c

c c
c c ,!c c "c c c c c 
!c c
 c c
c  c
c
c
c 
cc"

c

c 'cc c%!c
 c "c c & "c c c c 
c !c 
c c c 
c c
& c c%
 c
!c  c c c $c 
c& !c c c;
 c $c "c

c c c % 'c 8c c 


c c " c c 

c !c c "c c "

c c c 
 c


cc
c 
c
c c
c
cc
c c !c  c
c !cc/ cc
 c c c c 
c "
c 
c 
c 
 'c 2, !c !c c &c c
,c  c c 
c
c c !c c c 
c c ,& c
c c c c c 
c
c
c& 
!c cc,c 'c!c

!cc%c

c c  cc
& "!ccc&
c
ccc
c
cc c c !ccc
 c
 c $c % c c & "c 
c c  c c & c 
c c 
 c %c ,
/
 'c
 c c 

!c 
!c  c
c & c c 

!c c c c c c % c  !c 


c


 c " 
c c " 
'c @!c !c c 
c c 
c 
!c c , c c
c , c 
 c c c ,
c 
c c c c c c "c 
c c c
!c 
 c cc " c %
cc

cc
c c 'c2, cc c 
c
c 
c ,cc

!c c c, cc% c

c 
c
c%c -!c
 !c c c c ,
/ c 'c +
c !c c  c  c "
 !c c
,c c 
c 

 c *"

c c c !c 
c  c c c 
&
'c =c
c ,
c c 
c c 
 !c 
 c c c c ) !c
c c c

c c 
c c " c c 
 c c & 'c +c c  c c c c , c c 
c 

c c ,&c 
c c c 

c c &
c c % !c 
c " c c 
c "
c c % 
c &c
,
c c c c "c !c c c c %

c 
c  c c 
c c c c c
 !c c c 
c c c 
c ,
c 
c 
!c 
c c 
c , A 'c c
c 
c c 
 c " c c "c .c 
c  c c ,
c .c 
c c c

 c $c %
%
c 
c c % c c c &c ,
'c c c c 
" c 
c " c
c c 
 c c  c 

c 
"c c 
!c c 
 
'c c c 
c 'c c c


c&
c
 !c "
c " cc
 

c c
c 
c c
!c "
!c !c "
c
 
cc
c c 
cc
 !c
c cc
c,

'c
c c c"
cc c
!c&
c c c"c c
 'c   c  î  c î  c   c î   c  î  c c   c
 Jc c Jc c c J c J  J c  J c J c J c J c  J c  c V c î c c c

c
c

 J c  î  c c Jc J cJc c c c c J  Jc  J c c î î J c J  ’ c c


JJc  c Jc J J c  c J c c c 
 c
Jc JJc  Jc c J  c c J  c
,

!c&, cc
&
 cc 
c c) 
0c+
c c 3c  J  c   c  c J c
 JJ c îc î Jc Jc c JJ  c î c  c c Jc î c J c c  J c
 2c c
c c c 
& 
c c c c 
 c 
 !c
c
 J c  c
c !c
c"
c c
c c 
 c
c
c#'c  J c c î î J c J c  c  c c
î J J c J c  J c J c c J ’ c 
| c J c  J c J J c  c V  c Jc J c J c c Jc J c c
J 
 c c c c 
c ,
/ c 
c c & 

c 
0c c c
c c c c 
c 
c' c
 c c !c c c c 
c  
!c c "

c c 
c 
 c c 
c c
 c c c

c 
3c
. c = c "

c c &c c c 
c 
 !c c c c " c 
c
c "
c 
 c c %c c c c c 

c  
!c
c c 
!c 
c c c 
c
 c 
 'c 
c 
c c "c
cc
c !cc c
c  cc c%'c
c
c
c
c
 c c%c 'c
. c3c
.) c 
c
c c c Y cJ ccJc c î c  J c c c J c  cJc
 J c  c  c J c J J îJ c J c   c c c c c   c   c c   ’ ’  c V  c
J c c   c +c ,c 0c +c c 
0c (c 
c c c 
, c 

c c
2.c M J c 2 5 , I I JJJ c
3 . cM J c 2 5 , 1 4 1 5 .
4.c M  J c 2 5 , 1 9 - 20.
5 . cM J c 25, 21.
(i. M J cc 2 5 . 2 2 .

 c c 
!c 
c c c c c c  c
c 
c 
c "

c c 'c c c
 0c c
 !c cc c 
ccc c &cccc'c
8 c  c c c c 
 
!c c c c c c 
c c 
 !c

c c c " c c c c 


'c c c !c
&
!c 
c  c
 
!c c 
c c c c -c c 
c c c 
c c c 

!c 
c 
c
& 'c +
c !c !c 3c 
  c J   c  c +
c 0c 
 c
c c c c % c c 
'c   c J c  J  c
c c !c  c   c  c c
 cJc cc c c J J îJ c c J c J c c J c J c c c J c J c  J  c c
 c Jc  c c    c c
c c ,
c "
c c c !c
c %
c "c
c c "
c c c 


'c 
c !c 
c c 
c !c c 
c c


c" -c c c ccc c 
c c
c
 cc
c c

!c
c

c& cc

0#'c
!c
&

!c c cc %
 c"
c  3c
+c c c 
c c 
c c c  c c 
c c 
 !c c 
c c 
c c 
c
& cc 
 3c
4
c c c
&
 cc 
c c) 
0c+ cc"& cc& 
!ccc c
c& 0c
.2c3c
.2c c c ,&c 
c 
c c c & 
c c & c 
c 
c c
c & 
c c
& 'c+c c
c& 
cc& c /,cc -
cc cc& 
cc& c
 c c 
 c & 
c c c c 
c 
c 
c c 'c c c
 c c c c c c

!c c c 
c ,
c c

!c c c
 c 
 c c J J c   c  c c   c  c J c  c c  J  c  c #>I c'c cc c " c
c c 
c c "

c 
!c c c 
c 
c c


!c 
!c c c

c
c c 
c 
c c  c
&
c c 
c c c ) !c c 
c / c c

c
c,!c c
c&
c
!c c
c
c
3 c
cc"

!c !c 
c ccc cc& 'c
.c 2c3c
.2c c & c  c "
 c c c c c c c c
& cc& 
'c!cccc& c /,c
c c cc!c

!ccc
c& !c c c c c c
c/ !cc cc
cc& !cc
 c c&cc
cc cc 'c
 !c
&

!c %

c 
c "
c &
c c "c %
c 
c c 
c 
", !c
 c 


c c c 
c "
c c c "
c c 
 -c &
c c 
c 

c c "c
 c !c c c c "c c c 
c %
c c %c " !c c c c 
c 
!c
 c cc 
c
c -c
!c cccc
cc c"


!c c"c c 


c

c "c 
,-c 
,c 
c c 
 c ? !c c 
,c 
c c c 
c % c c
% c 'c

 M  J c 1 5 , 2 ( i .
9 . cM  J c 2 5 . 2 ( > 2 7 .
1 0 . J   c 2 3 . 20.

 c "
c % c c c "
c % c 
c c 
c %

c c c c )
 c Ê J J c  c  c
 Jc c  J  c  c  c    >c .c 
c "
c % c c %
c 
c 
c &, c c
 c c c "c 
'c )c c ,
/ 
!c !c c % 

c "
!c 

c c 

c 
c
 
 c " !c 
c %
 c c c 
c c ,c c c c 
c , /c

"
c 
c c c c c ,

c 
c $c c c &

-c 
c !c c
c & c 
c & !c c c c c " c  c c 
c c c 
c c
&
c c

'c
c c % 
c c  c c 
c c c c c c 
!c 
c

'c c
c $c "
,
c c c !c c "
c "
,c 
-c c $c
"
,
c

c
!c c
c c
!c" cc 
!c c c " c
 -c
c

 c c 
 c !c c " c c c c c " 'c )c c 
c


 c !! c c c !c c c 
!c c 
c 
!c c 
c c 
c 
!c 
c c
%c 

0#'c )c c 
c 
c 0c +c c "
c 
c 
c !c c c " c c 
c
  c 0c(c"
c cc&cc c
" 
cc
!cc c%
 c
c
c
c
!c c@cc c cc cc,
/3c(ccc -c c !c
c c 
c 
c c 0c 
c c ,
/c c "c 
c 
c c % 

c 
'c )c
c 
" c 
c "
 c !c c c % c 

 c c 

c 
'c
 c %
 c 
c 
c c c

c " c c 
, c c !c , 

"c c "
c %
c !c
" c c &

 c c " c  c c 
 c %

!c
c 
"c c 
 !c
" c c 
 c 
 c 
c 
c %c c % c /
c 
'c c "
c % c !c "
c 
c 
c
"
c c
 c c  J  c   c  c J c  J  J  c î   c î J  c J c  c  J  J  c î   c

 c c J cî c
c
c

) c "
 c c "
c % c 0c c "c c %c " 'c ) c 
 c 
c "
c


cc&
c % c
cc c/
 cc"
c% cc&
c%'c2c c

c c

c c
c"c"
c 
c c c
%
c
c !c c c 
c c
cc"
c, c&

c" cc "'c8&
c c c"c"& c
c
c
 c 
c " !c c c % 
c c  c c 

c c c c c

&
 c cc 

'c
 J c c   c c)
 !c  c Jc c c  c M J c  c   c c
c c  J c J c c J 
c

c
c

)c c c c 


c %
 c " !c c c 
c  c c
"
c
c c c c&,
c
 c c' c
 cJ c c  c  c J c c
. c 2cc c c)
 c !!c J c c  c   c J c  c
.c 2c c c "
c
&
 c c 
c c ) 
!c c 
c 
 c
/

c )0c + c c
c c c 
c 
c 
c " !c c ,c c
 !c
 c c 
c c 


c /!c
c c && c 
 !c c c ,& c
 c c 
 c
c
c !c !c

c$ ' cV   c
J c 0X>'#F!c
$ A ' c $ A ' cM  J c A F ! cA $ ' c
V ' c = ' c c

%c c
c &" cc

!c c
c /!c 

c c
c !c
c
 c 
c /c 
c c 
c 
c c 
c 
c 
c c 
'c
c " c 
 c "
c c c
 c 
c -c 
c c
c c c

'c c c ) c 0c + c "c c


c c ,c

c
c 
!c c
c
c 
-c cc

 cc c
c % c &
!c 
c

c c c c c c 'c c !c

!c c c " c c !c )
 c c c c
c c c

'c  c c


 c c %

c 
c c c !c
 c  J c c  c   c J c c c
  cM J c  c   c  c c c  J c J c c J c
4

c

c c "
 c 
0c )
 c
c Ô  c   c c c  J  c
 c c % c c ,c
&


c c 

'c +c 

c c ,
c c 
 c 
c 
c

c
c 
c
c c " 'c " c
c c  c ,
!c c c& !c / c
 c 
c& c.c 
 c c.c
c c c0c@c% cc  0cR c

c c c 

!c c c , c c 
 c 
!c c c , c c c !c c c
 !c 
c c c 0c 

c c 
c c c c "!c & c % c 

"0c + c

c c c  c "c !c c c c %
c

!c %c c " !c $c , 
'c
c  !c !c c % c -
c c c c 
c 
c c 
'c c  c
 c c
&
cc 

c
c" 
 c "
c c
c " !cc% cc
 c
c c 
c

'c
cc&c 'c2cc
cc" cc
cc
c


c c !c
c c c c"!c c
cc"
cc /c
cc
,
/
'cc c c c " c c c c
c
"
'c
c c c!c , cc

-c c 
 c c ,
/
 c 
'c )c
 c c c &c 
c c
c 
c 
c c 
-c c
 c c 
!c 

c c c 
 c 
c c 
c c
 
'c+cc c
&
cc 

c c

cc c  !c
c c

c


c , c c 


c 

'c
c c c c 
 c c
&


c c 

!c c % c
"

c c 
 c c ) c 
" 
c c c ,

c 
'c c c 
c
2 "c c V J c  c  J J c  c c J  J c  J c î J c  c J J c  c  c  J  c c î J J c
 î  J c î c  J  c !c"&
c,
cc 
'cc c
c1
 c c Ô  c  c
c î J J c î c  c J c  J c î c J J c c   c M  c î c M J  c M c î J    c )c !c

&

!c c "
-c
c c 

c c "c 
!c c $c

c 

 !c

cc
ccc"
'c2 
!c c c%
c%c !c c c%
c,
' c
. c" c' c c"

cc c c"
0!c
 c c c
" 'c
.ccc c"c 3cc
c%
c% !c !c cc
 c% c
3c &
 c
c
c 

c c%
c% c cc
 !c c
 c%
c

!cc c !c !c c%c
c 
c 
c c 
c c c "
!c
 c 

c c  c 
 c 
c ,c c

!c c c
,c c 

c 
!c c !c c
 c , c c c 
c c 
c 
c c "
c

c
c c, cc 
c cc " c cc c c"
c
!c

c c c c

1 4 . c
  c   
1 5 . cM  J c 1 H , 5 .

c
OMILII LA FACERE O5c


c c 
c , "c ,&'c 
c c % -c c c 
c c c c , c c
"


c'c
 c c c 
c "
c 


c +

c B 

!c c c "c c 

c
& c " c c !c c "c c & c 

!c c "c c "
 c 

c
 cc  c&
!c c cc c,
c 'c
 J c J J  c  J J c  J c c )
 !c c  c J c J  c  J c   J c  c J c J  c  c
 J  J c c   c  c  î J  c c J c c  J c J c c c
 ,!c & c & 0c c " c " c 
c 

 c c c &

 c !c
 ,c c " -c c 
c c ,
!c c
 c 
c ,

!c c c "!c 
c
c
,c ,!c c c c c c  !c c ,
0c @c
,c
&
c c % c ,
c !c c 
c c c 
,c c c #'c
c  c c
% c!c 
cc
c
c 
c 
0c
c
V
c
)c "c
c
c c

c"
 c
c" 'c c"c% c !c cc
"c " c
c
c " cc %cc" !c %cc 
!c !c
c&
c
!cc c"
!c
 c
c c " 'c 8
c c c ) c c
&
c c 
!c c c c
,c c c c %c c , c 
c c c c

c c 
!c
c Ô  c  c c
î J J cî c  c J c J c î c J Jc c   c M  c î c M J  c M c î J    c )ccc

cc
c c c c c !c 

c $c 


c 
c 

 c %


c 
!c 
c c c
, 
cc
cc

cc) c'c+ c, 

cc  ccc
c
1
 !c 
c 

c  c c c 
c c
c %
c 

c c 
c 1
 'c )c c 

c
 c c !c c c &c c , c !c c c !c c c c c c
,
/cc'c2 c 
c" c%
c " 
!ccc% 
c% c c c
 c) 
c
!!c


c"
 c 
c 
c0c
c J c   J c c   c c î J  c c J c c  Jc J c
R
c c c " c  c c    c c c 
c c 

c 
c c

c 
!ccc c c cc
c" 'cc c& !ccc
c &!c c c c c c 
!c c c c c c 
,c "
 !c ,c c
 
 c!c 
c " c
c , c
'c
Jc  Jc c J c î c c î c J c c J ’c  c c c c c J c
Y c  c c  J c î c  c Y c
 c 
  c î c J c c  c î  c îJ J c c Jc c c
 J JJ c  c î c J c Jc c î Jc Jc Jc  c J c î c  c  J c î  c  c  c  c
 J cî c c c   c
+" 
 c c"
c
0c
c cc
 cc
 c

!c
cc c c
 c "0c " c c c 
 c 

c c "  c 
!c 

c c "  c 
c .c c c
 c 

c .c 

c c 
c c c c / c 
c % c 
c c " ! c

I ( > . V ’ c1 8 , 2 .
1 7 . M J c 1 8 , 5 .
I K . /Ŷ',(. . . 1 8 , 2

c)
 '!')Hc  J J  J  c î   c cc
 c, -c c, ccc
!c
 c cc c " c c%
 c c
cc %>
'cc c
c 
 c
)
!c c c c  c 
c  c "
c c 
c " !c c 
c
J c î c c î   c " c c
cc "
c
cc %
 !c cc c

c
O7c SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

,


c 
!c  c 
c 
!c  c 
c
&
c c 

c 
c  c c c c
,
/'c

c )
 c 
c  J c  J    c c J ’ c  c  c c c c J c
Y c c c  J cî c  c  c
+
c c c "&
c c "

c c c " 3c ) c c c c c

" cc

c
c

cc,
3c+c c c    c cc c


0c c c c
 c c  c c J  c Y  c  
c c c 
'c !!8c 
c % 
c c c c "

c c
 c !c 
c % c c c  #!c
c c " 'c  
c " c
&
c c


0c +c c 
c c c 
c c ,c

!c 
c 
c c c 'c
(

c 
c 
c c c "
c c c c c c 
 c "
 c 
c
" c 
c c c c " c c 
c "
c  c c c 
c c 
c c c

ccc
'c+!c cc c
ccc
!c c%
c% c ccc

c 
c
c "&'c c  
c c 
c 
c 
 !c c c 
c "
c  !c
 c c c c c 
'c )c c c 

!c 
!c c c " c c
   c c 
c c c "&
c 
c
,c !c c 
c c 
c c c
 c 

'c )c
 c c
c c c 
c 
c c c "
c 
c c " c 
c c c 
c
c  c
,
 'c
c" !c 
 cc" !c
c &
 cc
cc c
c
c

c 
 c  c  c î c J c  c  c î  c î J J  c   c 
c

c m J  J J c  c î c
 J c  J c î J  c J c î c  c J c î  c  c  c  J c î c c  c   c 
ccc

c 
c -c c c
c %c c 
c c c "&
c c 
c 
!c c c c c
c c c 
c , c 0c 4
!c 
!c c c c 
c 

c c c 
c
 !c c 
c &
c
!c c &,
c 
c 
0c 
 c  c  c î c J c  c  c î  c î J J  c
  c J c J  J J c  c î 
 c 2c c 
c &

!c c c !c 
c 
c c

 !cc !c"c,!cc

c , c" 'c+c cc c c"c 3c2c c"c
 c 
c !c c c "c 
c 

 c 
c c &c c c 
c c  c
" c  #'c 
c c "&c 
c c %c 
'c )c c 
c c c c "c c

c
cc&
c c 
c,
cc%cc%cc 
c c%
c %

'c
c
 c
c
c c  J c î  c  c  c   J c î c c  c c

c


c " c c &
 c %
c 
/ c c 
c c c 
3c c

c% c c c cc c
cc %
 c
cc"
!cc 'c)
 c
cc
c 
c
c c 
 c-c 
c
cc
!c
ccc 

6.i- c % 
cc
cc c 
c
 !c /
 c
c  c cc c cc c c!c
!!$>c c "c c !c c c !c c c c  c !c c  c 

 c

c
c
c&c &c / 'c(
c


!c !cc !cc 

c& c
 !c c 
,
c %
 c 'c 
c c 
c c &

!c c , c 
c c /c


-c c c " c c 

c 
c

#'c + c 
c
&
c c %
c c  c
 , c c 
c 
c c , c c c " c c 
c 
!c
c 
c 

!c c c 
c 
c " c 

 c c 
3c
c c c c

cc
cc "c
c cc 
c" c c c cc " !c cc c c
 c
c" 'c)
 c c  J c c J c J ’ c  c c cî c J c J  c
 

c& 0c c c

c !c c!c c c cc c&,
!c

 c
 cc& 0#' c

c
$c c c c c &
c c &-c c c -c c c &!c c 
c
c c " c c

c

c
c

cc&
' c
c
OMILII LA FACERE O9c

 J c c   c c)
 !c c c  c c
c c 
c c c ,&
c c " !c 
 c )
c c c

c 
c " c 
!c c  c   c  c  î J  c  c c c 
c !c " c c
&& 

c 
!c c
c 

c cc -cc
c c 
 c " -c

"c , c

c c

c 
c 
c 
-c c c "
c c c " c c & 
c c 'c +c
 c% c
ccc
!c
c c c cc "!c c c "c c c
& 
cc !cc
c c c%cc "

'c c" c c%c 'c
. c3c
.c 
c c !c c,&c
c ,c& c cc c) ' c
 c J cJ cJ c J ’ c c›    cJ c  c J c  J c cJ c  c
4
c c c
c c ) c " c c " 0c 4
c c c % c 
c

c
"
 0c c 
,c 
c c c c &-c 
c c c c % c c c 
c
c c
 ›     c "c c c c ,
- c c 
c  0c ›     c J c
   c  J c  J c  c  J  c   c 2cc" c
c cc c c% c  c
"
c c
c c c  c 
c c c c
 c % c " c "


c 
'c )
!c c
,!c c c c 

c c c c  c 
c /
!c 
c %

c 
!c

 c c "  3c +c c c 
c c 
'c
c ) c c c 
"c 

!c 
c
 c 
c "'c )c c && 

!c c c %
0c R& 

!c c 
c "c c c
%
c !c c 
c c c "& c c c 
,c "
 c c c c " !c c
$c% cc /c ,
!c
cc

cc c% c !c%
!c c c c,& c
c %
c c c c && 

c c c %c c % c &-c c c c 


 c c
, 
c c 

!c 
c 
c ,
/ -c c

c c & c ) !c c c "  c 
!c c


c c c c
c c% c & c ,
'c
 c
cc

cc " c c c c"
c'c+c

cc

c c
c ,c c c c c c 
"
'c c c  c %
c 
c c c

19. cÊ  c 18, 5.
20.c Ê  c 1 , 6 .
2 1 . cÊ  c 1 8 , 6 .
&c c c & c 
!c c 

!c c 
c 
c , !c c c %c


cc,
/'c(

c2 "ccc c
!cc cc 
,c
c !!c | c c î  J J c  c
î c c c c c c  J c c c Jc î  c 4
c c c %c c
 c !c c 
c c c c 
c c ,c c c c " !c c c c
% 
c 
c c 

c c 0c
c &
c c %0c +c c ,
/ c 
c c c %0c
2c c 
c c 
c c c &c c , c 
c ;c c %!c c
 c c c 

c c c c 
c c "
c c " c c & "
c c
 c & !c 
c c c "
!c %
!c c c &
!c &c c
" c &!cc c
"c %
c " "
 !c &c c% c c
&0#'c 
c & c %
c0c c &cc c%
c 
cc
ccc
"!c c &c c c %
c c 

c % !c c &c c "
c c
 
 c 0c 
c & c c 
c % c c c 

c 
c 

c c !c c 


c "& c c
" c %
!c c 
c c c 
c !c c 
c 
!c c
, % c 


!c c 
, c %
!c c 
c c 
c 
 !c c 
c c
 c c & c  c c c c c 
c c  c ,
c 
c c c 
c 
c
c 

c 

'c
c 
c ,
c c c c c

c 

c 
c 

c c c 
c    J  c

'c

c
O:c SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

) c c c 0c " c " c &'c c c c 


c "
c c 
c
" 'c
c c c c c ,&
c 
c c , c c !c c c 
c c c 

c c
 "c c 

!c% cc
c 
cc , c 'c2cc
c c


!c " c c 
c c % c 
c 
!c c c % c 
c c 

'c
c
c c c 
c !c " c c , c c 
 c c "
'c +c & c 0c +c %c
 0c ,c c c 
 -c c c c c c c 
c ,
c 'c 2
c c c % !c
" c c
c cc c&
c -cc c cc"
 c
!ccc c 'c
c J c c c c J  c cJ c  c
@c
,c c c "
-c c c c c 
c &-c c c ,

c 
c c

c c c
&" !c
c $c, c c c, &'c
c
 c

4
cc c c% cc, &!cc c ,cc

!cc" 
!cc&
!cc
c , 'c
c J c  c c J c c c c c c

c

c cc c


c& !c
c

c" cc% cc , 'c  c J c c  c  c J c
 î  c J c J   c î c  c  J c J c c î c J  c 
 c @c ë % cc
cc 
c
 'c
c

cc c 
c"
c c c c cc
!c
cc c
c !cc c
 ,c
c &c 'c+c c

cc 

0c+c" 
 c 
0c+c %c
1'-'. / J  c 2 , ').
2 3 . c 6 Q > H× ' ! c$ O ! c7 .
24.c    c $ O ! c 7 .
2.r >. /‡'«<' ! c$ O ! O '

&
cc 0c) cc c"  !cccc cc 
!c 
cc
cc
 0cc c c&
c
c c
c , cc 
c /
c
 c 
c &


 c
c
 c , c
0c 
cc
c ,cc

c&

c &

 c

'c) !c !c 
c cc
c cc ,c
c cc
 c cc
 c c%
c "

c 
c / cc
c
c cc c  c

c
'c
c" c cc cc
&
 cc 

c c
c" 3c(cc, 
c c cc
 c c 
c
c
c"
!c
c c
 cc c
 c

!c c 
c cc c

 c, 
'c( c%c cc% c
!c cc, 
 cc
" !c 
c
" cc
 cc
c


c c c
c 
c
c
c

 c
c

 c ,
/


cc c
 'c
c c ccc c ,c c&,
!cc c !c 
c
 c 
c c
c

'c+c c% cc cc% c
cc% c c c
c cc


cc
ccc c
!cc c  cc
cc% -cc c 
c

c  c% 
c 'cc  !c !c
cc% -cc c c c% c
c
c" c , cc

'c
ccc c c
&
 cc 

cc c ,c
cc
% c" !c c

c c
c 
ccc c ,'cccc c 

cc
c
 cc!ccc c c

c cc !ccc c c % 
c, 
 c
c
 c c"
 c
c" !c 
c
!c c c %ccc c& 
c
cc&
c
 
c
 c c
&
 cc 

!cc
c c !c
c cc c c

c
c

c 'c $cc" cc c c &c / c


c c
 c
c %
 c
cc
 
c
c !c
c c
c c c
c J c  c c

c
OMILII LA FACERE OTc

 !c
c & c c%c c ,cc+c+ c c"
c 
ccc !c
c"cc cc%

c
'c" c
c c V  c   c c  c

c c c c " c 
c %,
c 
c 
c  c c %
!c c c

c c 
c ) 
c
 c c c +c +c ) c , c c c 
c c 
c
 cc'c
 Ô  c c J c   c
c c !c J c  J c c J  c c  c   c J c c  J  c
  cJ c
c J c c c c cJ  c c
c c
&


c c 

!c
c  c "
c 
c 
!c
c 

c
 
c) 
'c
 V   c c )
 !c c J c c c c  J c î c   c J c Jc
 c c c c c J  ’ c  c c Jc c c Jc  c î c c J c  c c
 c  c c

2 6 .c Ê c1 8 , 9 .
2 7 .c Ê c1 8 , 9 .
2 8 .c Ê c1 8 , 1 0 .
2 9 . cÊ  c 1 8 , 10.
:J0. F « i . . > ţ 8 , j l 2 6


c 
 c)
!c c c cc) !c  c
c 
c
 c J c
c J J c c V c J c J c c J   c  c c

c!c)
 cc c,

c c !c
c c c
c J c
J c J c  c c J J c
) c %  !c c )
 !c &
c 
!c 
c 
c c 

%
 #'c c
 c c, 
c) 'c) c, 
c c"  c
c
c c& c 

'c
) c c, 
c  c c ,c-c c+c+ c c
c!c" c c
 c c
c" 
 !c" c c cc c c

c

c
cc !c

c c
c" c
 c c c c
c c Jc J ’c m c Jc c c   c JJ c c
    c
 cc, c) c c
'c c c
c c
c c
c" c
 m c  c cî J J c c    c c
c c c c 
c c )
0c (c 

!c c c @!c !c %

c ) c


%


!ccc cccc cc"


 3c2c
c c c"
c
c cc
c $c
% c c c c 3c @ c c c 
c " c c 3c (c % c 
c % c @c
3c (c c c c "
c 
c 3c m c   c   c  î J  J c c    c
(c 
 c %,
c @c 3c 2 !c !c c c c 
 c " c 3c !c
 0c


 c  c  cJ c c J c  cM c Jc cJ c c c


c cJ c c
!!+ c c "
c c c " c !c
c c !c 
c " c c
) !c 
c % !c c 

c & c c c % c c 

c 
c 

c 

 0c +" c
cc" c%
c !c
c cc" c " c c"
c#' c
) !c 
ccc
 c c

c+
cc% c

cc, c c
 c
! c
 c  J cJ  ’c | c c   c c
B
 c
 c ,
c 
 'c c c )
 !c c c c  c &c 
!c

c

c
88 SFÎNTUL IOAN QURA DE AUR

  c c c   c c
 
c
 c c) 
c | cJ c J c
  c

 J cÊ c 1 8 , 1 1 .
3 2 .c Ê c1 8 , 1 1 .
3 3 .c Ê c1 8 , 1 3 .
3 4 .c Ê c1 8 , 1 4 .
3 5 .c Ê c1 8 , 1 4 .
3 6 . cÊ c 1 8 . 1 5 . 3
7. Ê c 1 8 . 1 5 .
38. Ê c1 8 , 1 5 .

)cc 
!c
c c " c ) 
!cc c
c , 
c c
c c

 c
 c 
c c
c c c 

!c 
c c c 
c c c +
c + c "
c c 
0c (c
,
c% !c

c
c
c 0c 
c&
c "c cc
c 
-c

c
c c  c%

c
&
 c cc 

#'c
c
 c

)c

c c 

c c " c 
c c c 
c c c
&
 c c 

!c c
 c c c%
c 

cc c&
c 

 c
c !c
c c cc& c
c
c&
cc
 'cc "c% c !c"c

c
c
c

cc1
 c
cc
" c

c
c@ c c 
cc,
cc c
& cc@!c
c"c 
c
c, c
c
  J J c J   J J c J  J c M c  c JJc î J c Jc c c c J c
 J J cc
.c 2c3c
c c c c  Jc J c MJ J c  c c  c c c JMJ Jc c c c
 Jc c  c J cM J cî J J c c  J c J M J c    c c
+c c%
c
cc c
c  3c1
 cc c
c c

c
c c
c c 
c c c "c 
c /'c 8c %
c 
c !c c c 1
 !c 
c
 
c c c !c 
c c c %
 c c c c c 0c @c 
 c c c
% 
cc 
#'cc c1
 c c
c , c   c J c   c J c J  c   J c

 Jc Jc J J c J cMJ cMJ c J c  cc
)cc

!c !c 
,c  c cc c c
&


cc 

!c
c c %
 c

c c c 
c c % c c &c ,
!c 

c c ) c c c


 c c ,!c c 
 c c & !c % c " !c c c ; c 
c
&, -c 
c "
c &!c 
c 
c , c 
c

c 
c 
c %c 'c c
 c 
c c c c M J c  c   c   c   c    c !c c c 
c c
/ ccc"
c
ccc" c&c c 'c
+ !c !c  !c c cc /
c c & c c c c 
!c 
!c c
c c c c 
!c c % c c ,c

c 
c c c &
!c , 
c
c
cc 
,c c!c
c cc!c cccc%c

cc
!c
c

c ,
cc" c
c cc cc& 'c2cc cc "&
c 3c
(c
 c 
c c c 3c (c & ,c 
c  c c & 3c @
c c ,!c c 0c 
!c !c
c %
c 
c c c c % c 3c c c c c c c c !c c c ,3c (c
 c

c
c

cc&
0c
c c  cc% ccc
,c&-c
c
c

c

c
M c M  J c 2 5 , 34.
40.c M  J c 2 5 , 35-36.
4 1 . cM  J c 25, 40.
42.c   c
J c 1 8 , 1 7 .
OMILII LA FACERE BB

c  c c
$c 'c +c
 c 
c 
3c +c " c c c 
c c " !c
 c
c 
c c%
 c
c c&, !c ccc
c c

c
c
 !c
cc"

c
c cc

cCFc'

!cc cc% c '
c c c


c
c

cc&
>>c +c c 0c + cc 
c&
c
c
c

 c
0c
+ c 
,c c c c c 
c 

0c ,
c 
c c c 
c 


c
 c 

c c c c 
c c c , 
c 

c c  c c c $c
!c 

c c " 
 c  c c %c c 
!c 
c 
c c c
c 
c
 c c ,
 c c c c !c c 
c &
c
!c c c c 

c %
-c
 c 
c c c c 
c %
c c c c 

c 
c c "c c

"

c c &
c c 
!c c c %c c 
c &
 !c c c
 ccc
c
c
cc cc%
c "


cc&
cc !cc
 c % c c c 
c 
c c c & 
c c c 
c
&
 c c 
c c

c c
 c1
 !cc+ c 8 
!c cc)% c!c "!cc

c
 !c c
c c
c c"

c"
!c
' c

c
OMILII LA FACERE S$c

 c c
c
c
c
c
c
#
c  c&& 

c c
 c c
) c
c> # $ c'c
c
c

c % c
&

c 
c c 

c

!c c c c c
&
 c c 

c c 
c
" 'c 1
!c !c c
c 
!c 
 c 
 !c c "c 
c c %c
&
c

c 
c c 
c c 

'c +c c  c " c %
 c "
c c 
c
" 
c c 'c (c c 
c 
c c
&
!c 

c 
c
&
c c 

c 
c 
c c

!c 
c " c 
c &,c 
c c c c "

'c 
c " c 
c "
c & !c "
c
" c c c c c c 
c c c c 
-c 
c " c 
c "
c 
!c "
c " c


c c 
c

c c c c c 

!c 
c c 
c
c -c 
c " c 
c "
c

 !c "
c " c c 
c

c c 
c 
c c c 
'c + c c
 c %
c c
%c 
!c c c c 
c 
c %
c 
c c "


'c +c " c c c cc !c !c !c c c
,c c c  c c c c "

!c
c 
c c
 c c 

!c c c "c c " 


c 

c c 3c
c c c 

c c 
c % c
&!c c 
c 

c c c !c 
c 
c 

c c c "!c c c 
c

 cc 
c
c
c c c c% cc"
'c c 
c  !c
 c 
c c "
 c 
c 
c 
c c  c ,

!c c / c c c
!c  c c

 c
c%
 !c cc cc c c c"


!c cc c c


c" c
c 'c 2 !c !c c 

c c "c c c && c  c c & c c  c


c,
/c c
c c
cc c
" 
c
 c c
c
c c% cc
'c !cc
 c
c-c c c c%
c%cc
c 
ccc
 cc!cc 
c %
c & c c  c c ,
/c c 
c 'c (c c 
 !c !c 
c c c c
 !c c c ,
/c c c " !c 
c 
c "
 c 
c "
c " c c c

c 
c 
c "c 
c c "
c c c c % c 
c 
c c "

c c /c

c 'c c  c c c 
c "
c c 'c 
c c c c c c

c  c 
 -c 
!c %c c %
c 

c c c 

c  c 

!c c c c
 c!c " cc

!c , c cc !c
c cc!c cc c c
+ !c 
c c  c c 
c 
&c  c c c c c c c

-c
c c, !c c  !c
c c c 

c -c
c%c c
cc
c c
" c % 
c
 !c c

!c c,&
c ccc c c
cc c

c c c
 c -c c 
cc c
c6'cc
ccc c 'c
c" ccc
 c 
c c %c c c 
 c c  3c c c c 
c "c c c &, c c
%
 c cc /c
c 'c8c c
c
!c
&

!c c"c cc&c
c &"
 c c c !c c

c c 
!c cc ,c c % c % c c "
!c
' cÊ J ’c ( ' c #%
'c

!c 

c%
 c"
!c cc " 
cc  c "!c c c ,c c c

c c 
c c c c 
'c !c +c +c c


c !c c c
"c c "c "
c c 
c 
c c c "
c "


!c c c c 


c
/c 
!c c c 
!c 
c &

 c %


c 
c 

c &, c 
'c c c 

c c c "c  c c " !c 
c c c

cc c
c c ccc-cc c 
c /cc
cc

c
c!c
c c"

'c) c c
c !c
c
c c cc
!c 
c
 !ccc /c
c ccc, cc c c

c -c% cc c $c
c &

!c c 
,c "

!c c c c c c c c c
"/
'c  c Ô  c J  c c )
 !c J c î J J c î c    c î J c   c c
c 

!c c "

!c c 
c " c c % c c !c 
c  c

c 
,c 


!c c  c c "/ c 
c 
c c c c  c 

'c + c
c"
c
cc 
c
!c !c c

c 
-cc
c cc" c
 !c
c c"
!c
 !c
c c,c" 
c" 
'c  c
c "
c c !c c c  c 
c c c % 
!c c c c


!c c c "/'c
c c c "c 
 
!c
0c c c 
c 
c 
c 
!c c
c  c, 

!cc c c


c 
c  c
c
c "


c
c c cc

 c c 
c c c c c 
c

c c c 
c 
'c
c c c % 
 c 

!c
"
 c
c" c%
c
cc "cc
c
cc, c&
' c
c
VV

 c c c c c "


 c 
c " c c c 
c c

 c 
-c 
c
 c c 
c & c !c c % c c %c 
c 
'c )c c
, 
c c 
 c c 
c c c c c

 c c c 
c c c 
$c
 
!c
c c "
c
c %
c&
c c % 
c 'c c "c c%
c c

 c c 
c c 

c 

c c "
 c 
c c &
c %
c c &
c

'c (c c c 
c c 
'c c "c c , c 
c c c 

c c

 c c c c / c 
c
 c c %
 c 
c c c , 
c c c c
c

!c 
c c c c !c 
c c "c , c 
c
,
c 
 c 
c %c
 'c c ccc "
!c
c

cc"
 cc

c cc!cc !c c c
&
c c %
c ,

c c !c c "c c %
 c
c ,c c c 
c !c
c !c & c c /c c c !c c c &
c c 
c %
c
"
!c c 
c 


c c 
!c 
c ) c c c %,
!c

 c   c c  c î  c  c   J c î   c  î J c J c î   c  î J J c J c î   c  c î  c
  J  c )c 
",c !c ,"!c c !c , c c c 

c 
c
% c% cc"
!c cc%
c "


cc 
c
c c
c!c c /,c c
c
!c c cc c,

c
c c%
c "


cc c&
c 'c
 c c c"c% c
c
c "

c
c c " c c
c
cc c

 c
c
" !c
c c "& c

c , 
c " c c "
 c
c " !c 
c
c
 c)
 'c
c, 
 c c &, !c c c/ ccc 
 c
c
 c
 
!c 
c c

 c c ,c c 
c " !c c
 c "
c &, c c %!c
 c
 c c c 
c  c , 


'c
c c c " c c % c 
c c
c c  c c c 
c c c c c c 
!c )
 c c c c 
c
 c 
c c cc c c ) !c 
c
 c !c , c c
c
'c4
c c
&
 cc 
c c) 
!cc c, c c% !c" c 
$c 
 c 
c c !c c c 
c 
c c c 
c "
 c c c %c

'c
  J c    c   J J c c)
 !c c J  cî c
 c J c› c
)
 c "&c c ,
-c c c c 
c " c c c c 
c '
c 
c
,

c 
c ) c  'c 
c ,

!c c 
c /

!c c % c 


c c 
c

c !c
c@c c c 
c c
!c cc c
c c
!cc
" c c% 'c

c
OMILII LA FACERE S5c


!ccc c c ,

!c)
 c c
 c J c  ’c | c J c  c c c c c  cM c cc c J c  c
( c c c c , c 
c !c
c 
 c c 
c c

c " 'c 
c c "&c c 3c + c 
c c c "&
c c c c c !c c c c
 c c c 
 c c &c 

c "

c 
 c 
c 'c
!c c c c

c c c 
 c c c c c 
c c c 
c &

c 
c
 !c
c c 
 c )
c c c c 
c " c c 

 c 
c

 

!ccc" c c ccc cc
c
c ' c
 !c c c c c
c | c J c   c  c c  c M c c c  c J c
   c 
c c c c " c c % -c 
c c c %
 c 
c c c c c , c c
c%c c) 'c
)c"
!c !c c

c c  c c$cc c " !c 
cc&
c c
 c c c c 
c 
 c )
c 

c c
 &!c 

c c "
,'+ c 
 c

cccc c
c c J  ’ c  c  cM c


c c 1 0 , 1 9 .
4.c Ê  c 1 8 , 1 6 .
5 . cÊ  c 1 8 , 1 7 .

+ c c , 3c + c 


#3c c "


c c 
c c c c c 
 c c
&cc 
 c

c 'c

c c !c c c c
 c
c | c J c    c 
c ,c
 cc cc, c c% 'c
.c c
c 3c
. c + c c c c c c 
c %c c c c  c ,
/c c c " !c
 c
c c
V c c c c c c c Jc c JcJ c c c c J c  c  J c
î  J c Ô c J c c c c  c î c J JJc J c Jc  c c î c  c J c c îJc Jc  Jc
 c c c c î c Jc  c c c c  c î c Jc c  c  c
c J c c   cc

!c c c c c
&
 c c 
c c ) 
0c c " c c c


 c c )
!c c c c c 
c 
c c 

c 

c %,
c c
 c&
" !cc" c /,ccc -c c c 
c
c
c cc
c
  c  c c %c c
&
c c 'c > c c c c c
"
 c 

!c c c
c
c  J c  c c  c î c J J J c  J c î c  c J c c
î J c J c  J  c c c c "


0c " c c 
c  c 
c
c% cc "
c " 
cc !c
c c "

cc&, c 
c
cc
c c " c c 
c c c c "c c 
c 'c
c c &c !c c c c % c
 c'c+cc c

 c 
c c
c

 ccc ' c
c
4
c c & c ) 
0c c c c c " c c 
c c
% c
cc"
c
c!c
c
ccc
c"

'c  J c  c c  c î c J J J c J  c
+c c "
c c
c c 2c c 
c 
c 

c , c 
!c c
 c c  c 
c 

#'c c c 
c


c -c 
c c
"c c "c c % c c c &
c 
c c "c , 
c !c c c 
c
 !cc c 
cc cc 
!c c cc c c c
c
cc " 'c

c "
c " c c c c  c c 
c 

'c c  c & c %


c

!c c c c 
c 
c 
c 
c /c 
c  !c c c c c c
 /
c
c c cc c  c
c cc c " 'c
c J c c c  c î c J J J c J c J c cî J cJ c  J c

c
c

(c %c 


c c c  c c   c 
c 
c c %

c 
!c c î  J c J c
  J c % c 
c c
!c c "'c Ô J  c  J  c 
c
c
'c
 Ô c c  c   cJ c î   c
)c c %c 
c 

c " c c c c !c c %
c c c 
c
 'c c c c
c c"
'c 
c
c c"c 

c c c c,

c
D e m n u l c" 'c

×
' c 6 Q H× ' ! c H' c = c c c $ S ' c

c
S9c SFÎNTUL IOAN QURA DE AUR

c c !c


c"
c  c c c c c c Jc  c c
" c c c '
c " -c "
c  c c c c c 8c c
c c "
 c 
c
c
 cc
cc
c
c
c c
!c "
c /,cc c !cc cc
c !c
c ,c 
!c c 
 c c ) !c "c 

c c 

#'c c
c"
 c c
cc 
cc
cc " c"
 !cc c c c


cc

'c
'
!c c c
 c c 
c " c 
c c 
c 
c 
c &
"* c

c
c !c c c 
c cc cc, c c% c

c
c

 J c
 Jc Jc › Jc c  J c î c M J  c J c î   c c  c Jc c
  M c c J c  c  c   c î c  J  c c c J c c MJ c J c c  c
 c J c
%
 c c "
c  0c 
 J   c
 J c J c › J c c
 'c 
c " c c 
c 
c c c c c -c 
c c c 

c

cc  !cccc cc
c" 
' c
c
c  J c î cMJ cJ cî   c c c J c c
4
c c c 
c c 0c (c c c 
c 
,!c 
c 
c  'c
c c c "
c 
 J   c
 J c J c › J c c  J  c "c c c c
c ,c ,

 c c  c 
c 

c c 
c
 !c 
c E
c 


c
c
c
cc c
!c
c

c 
 cc
c &
!c
c&, 
cc
c
 
'c (c 
c c c c / c 
,
c !c c !c c 
c c c
c c

!c
c 
c 
c
c% c 
#'c)
c
cc,

c c
c 
0c c
 
c,
c
 c
c ,
cc 'c
c cc c c
c 
!c
c& c  c
c
 cc
-cc
c c
cc !c
c&
c c
c
c
!ccc 

c

c cc
c c%
c"
 ' c

c !c c c "c c 
c 

!c c c &


c 
c  c c

c
c c cc c%
c 
c
c c !c 
cc c " c"
c
"
cc c!c
c   M c J c  c  c   c î c  J   c  c  c
J c cMJ cJ c c c c J c
+c" c c c, c c"
c   M c J c    c )c!c
 !c c
" 
c
cc c3c(!c c%0c(c" c c c 0c
+
!c c c c  c 
c " c !c 
c c "
c 
"
!c c " c
c c "c c &
c c %
c c c c 
c c /c c 
" 'c )c 
c
 
c c 
c 
c 
c 
c 

c c c 
c %c "
'c +c 

c c

c  0c, c  c&
c c cc
c/

!c
c
c%
 c
c

-c cc 
c

 cc c cc
c"
'cc c
c%

c
 c 
!c
 % c c !c c 
c 
!c
 c 
 c c î J  J c  c
    c c%

c2 "c 
,c c
c c  c

c
OMILII LA FACERE S:c

V c î  c c i   J c î c   c   c c c % 
c 1
 !c

c 
c 

c )
c 
c
" c
 c

!cc 

cc
cc% 

!c
c | c   J c c  c c J J c
   J c c !!2c !c c &c 1
 !c 
c 
c c "c ,
c
U
3c 2c c c

c 
 c

c 
c %
 3c 
c c %

c /3c
B

c /c c 
c c c 0c (c c c 

0c c 
c "
c c 
c
 c c 
c c "
c " c 

c ,&'c c c c 
c c 
c 
c /
c c 

!c 
c

!c%c c& ,
cc !c
c 
c 

cc #'c c !c"c,!c cc%
c
 ccc c 
cc 

c
'c+
c c 
c c/ !c c c
 
c c , !c 
c %c "
" c c !c c c 
c %c c 
c c
"c " !c 
c c c 
c c &
c 
c c
c "
'c c c 
c %

c
 "
c 
, !c
 c  c  c  c    c c   c î c  J  c  c î c  c c J  J  c c
c
c
c

c " c "
 c " 
 c c 
c "
0c "
c c 
c c c 
 c c
"

!c c 
c
, c c c c "
c c " c c c 'c 
!c c
"c 
c 
c c c 
c !c c c %
c c c  !c 
c c c
 0c )c c 
c c % 

c 
!

c c c c 
 c c c 
c c
 c c" -c c
c&
c
!c 
c
,
!c cc c%!c
c c c
 c " 
c 'c )c c c c "c c c 
c 
c 
c "
c 
 c
 c î J Jc  c    c c c 
c c ) c 
" 
c c "!c c
% c %c !c c 
c "
c 
"
c 
c
c   M  c J c
 c
c c%
c & c
.+3c c c 
3c (c c 
 c c 3c (c 
c c c
cc cc 3c
.c 
0c c c % c c c ,
c c c !c c
&c " c c c
% c c 
c c 
c 
c c "
c c "

!c c c c c 
c 
c ) c 
c
> c c 
c c %
c 

!c c "
 c c c c 'c 2 c c 
c c
 c 


!c 
c c 
c c 
/c 
c 
c " c 
c c %c c 
 c 
c

&
'c
,

!c c c c !c c c c ) !c


c 
c c 
 c

'c
c J c î îJJ c c c J ’ c  J c î J  c c î c  c î c î c c c
 J J c J c cJ c î c c   J  J  
c

9. à c 1 1 . 1 0 .
1 0 . M J c 7 , 1 .
1 1 .   c 1 0 0 , (i.
1 2 . cV   c 2 . 5 , 1 .
13.c Ê c 1 8 ,
22.
+c 
c cc" 0c c
c&
c
!cc %c
 0c 
cc&
c


!c 

c c 
c 'c 
 c )
!c c c c c c " c % c
,
 c  c c %
c c 
c !c
c  J c î î J J   c c c î ’c c
J cî J  c cî c î c î  c c c J J  c

c
OMILII LA FACERE STc

+c% 
!c%

c 
3c!c !c"
c) cc,
 c !c c cc% c
 3c c c c , 
c 0c " c 
c ,
c ) 
!c c c ) c " c
c, c c
c) c
c> -c
!cccc  c 
c"& c
cc
c !c c ,cc
!c" c c cc 

c $c c
ccc
cc c
cc c ,cc c

c
cc
 
'c
c 
c c" c,
 c
 c
c c J c J  J  J c  c  î J c c   c J c J c î J   c m c J c J c J  c  c  c î  c
 J  J  J c c  îJ c  c c J c c c |J J  c | c J c  c  c c c c J J cî c c
 îc î  c c  c   J  J c J c c J c î  c c   J J  c |J J  c Y c Ô  c  c

 J c cî  c c c J c c    c c

c c " c 
c c c ,c 
c c %c c
&
c c 3c

cc c cUc ,
c c
c ,c cc
cc
cc ccc

 'c

c & c 
c
&
c c 
c c c "
c c c 
c " c


c
cc c% cc 
c

c
 c,
 #'c
 c c c  J c J J  J c c î J c c   cî  c  J c J c J  c c  
c

 !c
c c !c 
c 
c 
!c c c "c ,
c c ccc
c

c 
 c #' c
 c c"cc% c0c c 
c
c c
&
 cc 
c c
c
 !c c &c c c c

c
c
 c c î c c Jc c  c c J c c c î c J c
 
 ,t
)cc 
!c) !cccc cc
c 
!c
c cc c"
c
" 'c)cc 
cc c !c%
c cc cc c 
'c

cc c c
c'ccc
c
c c
cc  !cc c
c

c !c c c c 
c
&


c 8 c c 

c 
c c 
c &, c c & c 
c
"
c c
c 

c c c 
'c +c " c
cc c %c c !c+c +c c c
c c c c %

c c %

!c c c c


c c c % 3 c c c ,c


c
 c c c Jc J c î J c  c J  J  J c J c  c J c c   c î   J c J c J  J c  c  î J c

 c Jc J c c   c J c c J c  ’c c c c  J c î  J c J c J  J c c

c J cî J   c c

½ 
1 4 . / V 6 + ! c 1 8 , 24 2 5 .
1 5 . cÊ  c 1 8 , 26.
1 6 . cÊ  c 18, 27.
1 7 . /‡>/( . , 1 8 , 2 8 .

OMILII LA FACERE
c
+
c c c cc"

cc c
" 
ccc cc c
, !c c c c c c ,
3c ) c 
c c c %

c c c
" cc 
 c cc c c& c 
 c
c 3c
c J c c c c c  J  c c )
 !c J c c J ’ c  c  c  c c Jc  c

î  J cJ c c J c   ’ c   c  J cî  J c c c J cîJ  c c
c 
!c c 
 c c  c ,c & c c 
c c 
c
 c cc" c c ccc cc,
 c !c
c


 c cJ c c c c J c J c c c c J c  c J  J  c

c
c

2c c c " c c c , c c


&
 c c 
!c " c c 
c

 c c 
c c 
!c c 
c c c 

c 
!c 
c % c
,
 c
c
c  c  c  c c  J c  c  J  J  c

 J c c J c  ’c | c c J cî J  c c J c J c  c J  J c c
4
c c c c c 
 c 
c " 0c + c 
c c c %
c c  c c
 c c c " c !c c c 
c c c ,c c c 
 c c
 cc " c c"
c c'c
Jc c Jc ’c c c î c Jc c  ’c  c c c Jc  c
  J cJ cJ c J ’c | c c J î J  î  c J c  J c
R c ) 
c c 
c " c 
c 
c ,'c + c 
c 
!c 
c
c c 
c c 
/c c 

c 
c 

c c !c c "


c " c c %
c c c
,

c
cc  c
&
cc 
c% cc 

c
3 c
c
c

8
c c  !c " c &,
c
&


c c 
c c 
c !c c c
!c
c
c

 c

 c cJ c c c c Jc J c J c c c   c
2c c , c & c c 
c c % c  !c c c " c c
 c c c c c c c c !c
c
!!
 c c J c  c  J  c +c c
"
c!!c%
!c !c& 
!c c%
!c !c
 !c c% !c !ccc "
cc
 !c P
c"
c
c,
c cc 3
c% c cc&cc
0c 
c
c% c cc
,
c
  c c c J c  c cJ cJ cJ ’c | c c J cî J  cî c J c c

c c c " c  c 
c 
c  c Jc J c J c c c  c )
 c

c
$>'G'c/‡‡«(Ŷ.. 1 8 . : » ) .
20.c Ê  c 1 8 , 30.
2 1 . cÊ  c 1 8 , 3 0 .
2 2 . cÊ  c 1 8 . 3 1 .
2 3 . cÊ  c 1 8 , 3 2 .
2-1. Ê  c 1 8 , 3 2 .

c
99 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

c J c c î c  c î c c c  c c J c Jc c V c c c c c


  c J c

c " c , c ) 
3c 
c " c
&
 c 
c " 3c 
c % c
 c c c 
c c % c % c c "
3c c
 c c c "
c ,
c c

!c c 
c 
 c c
 c c #'c ( c c c &
!c c c
 c c %c c c c c 

c c 

c c 
"
c c c 
c 
c c
 c c "& c c 
 3c +c c 
c &
!c c 
&
c % !c !c
" c c "

c c !c c 2c c c c c %c c
) 3c 2 c c 

c c %
c 
!c c c %
c "c c c ,
 c 
c
 0#'c 2c 

c c 
!c 
!c 
c c )
 c c c c c c 
c c
c c c "
 c c  c 
c c 
!c c c "
c c c c c c %c c
c c "
c c c 
c 
'c c c c c %,
c c c 
c
c c


cc %cc !cc c cc c%cc !c c c


 c
cc 
c
c c 
c
c c c
cccc
c 
c "c
"
'c 2c c 


c  c ,


c %

c 
c 
c 
c
,

c 
c 
c %


c 
!c c c 
c c c c 
c c %c c c
 -c
c

 c,


c !c c c c
c c 
c
c 
c c 

c c, 

cc
c 
!c c cc
c% c %cc% !c c
cc
 c
c
c 
c 'c+
c" !c c c cc c
c c c
c" !c c c c !cc c 
,c
c cc 
!c c" cc 
c
c
 c c % c cc "
c c
c c cc c c "c c

c c 

'c
c !c"c,!c cc 
c
c c

cc 

'c
 c cc c c
" c
.c +c  c 3c )


c c % c 

c c c 
0c c c c 
c
c
c c " c 
c c
cc c

3 c
. !c c 
c 
 c 

c c c 
c c % c 
c c c
 c 
c 
c 'c + c c c 

c 

c 
c 

c c 
c c 
,c


c 

c 
c , c & c c 
c !c , !c c c 
c 
c 
c

c %c c 
 c 
c % c 
c 
c " c "
'c c % !c 
c c 
c
 !c c 
c 
c 
c 
c "

!c c c , c c ) !c c 
c 
c
 
'c +
c c 
!c 
 c c % c c 
c c "
c !c 
c
c "
 c c c !c 
c c c ,c &c c 

c 
c
c"
 c 'c
c c c"
cc 
 cc"

c cc
c

 c
,

c &
c c 
c !c c 
c 
c

c  !c c c
 c 

0c   c J c  J c   c  î J c c J c î J  c    c c c c
"& c c c c 
3c c c ,
c c 

c c c %c c c c
 c 
c c c c 
c c c c %c c 
'c +c %
c 
c 
c c

c
c c cc cc"
c !c c
ccc c% c
cc
 "
c 
'c !c !c c " c !c c  c
&
c c 
c c 
c

25. Ê  c 1 8 , 33.
 !c  
 c  c 
!c c c 
/c c 
c 
c c
 c 
c c 

!c c c , c c !c
c c 
c 
c 
c 

-c 
c
&
!c "
 c c 

c c 
c  c c -c c c & c 
c
 cc c
ccc
cc

c
c c 
cc
c
'c
c
cc c!cc

c
3ccc
!c cc, 
c c"
 c  cc
!c c c ,
/c c 
c "

c c "
 c c 
c 
c 
,!c
 c  c

c
100 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

 J c î c   c   c î  c M J  c J c î  c J J c  c M  c 
c 
!c c
 !c c 
c 
c c 
c c 

c c 

c c 
!c c c c 

c c
%
 c c c
& c c 
!c c c c , c c 
c 
c 
c c 
c 
!c
"
c % c c c 
c 
c c , c c "
#'c
c c c c c 
c "
 c
 c
c 
cc 
c 
!c c c

cc 
cc

c
c

 c
 "

c'c
c" c
&
 cc 
c c) 
3c
c" cc
 cc
cc
 c 
c % c c "
3c 
c " c 
c c 
c  c c c 
 c
 
c 
c 
c c 
c "

c c 
3c c c 
c 2 "c c  c î J  J c J c
î J J c  c J c J c c îJ J c  c î c JJ  c J î JJ c  J c  c c J c c c  c c
 c  J   c 8 c c  !c c 2 "!c
 , c c 
c c " c
 c 
c 
!c c c ,c 
c c c % c  
!c c c !c c
% c,
!c c
&,
c
c c
c c
#' c
c
 c

+ c "
!c !c
&
!c c "c c & c c 
c % c c 
c !c c c

c & c c "
!c $c 

c c %
 c 
!c 
c 
c c &,
c
%
c 
c 
c c % c c '
c c 
c 
c 
c "
c " c c "
 c
c c 'c c c%

c 
'c" c
cc/!c
c "!cc & c
c%
!c " c"
cc/c 
'c
c" c 
c
c "c
c&,
c
c 
3c c
c
c  c &
c c c
c
c c 
0c +/c
c 
c c 
c!c
c 
c c 
-c , c %
c c % c % c 
c 
c "c c 
c 
c 
c c

c c% c
!c
cc & cc%
c
cc cc c& ccc

c cc%'c(
c cc

cc% c  cc 2c 0c c
c c
&
 c
c 
c c ) 
0c + c c c " cc%!c cc "c
ccc
!c c c c ,
c c c c !c
c !c c cc
c

c c 
c c %
c 
c c %c c  c c 
   c J c  J c c
 î c

J  J c Ô c  c c î Jc Jc Jc  c  J c  c  c c J c   c c


î   c c

4
!c
&
!c c c 
0c 
c 
 c 
 c " !c "&
c c
&
 c
G V c J  J c 
G   c  
 cV V V c à  J c  c

c 

!c 
c 
c
c "" c  c
&
 c c 

c c 
c c c % 
c
" 'c  J c c  J c V J  c c )
 !c c  c J c c  J c   c   c J J c J  c
 J ’ c  J î J  c î c  c  c c B
c
 c 'c î J c J J c J  c J  J ’ c  Ê J c c î J  c c  c
    c
c %
c
c c  c 
c 
- c 
c &
c
!c  c 
c &,
!c
c 
c
c c c
c c
c 
c&,
'c

c
c  à c c c c   c c
JccJcJcî Jc c c J c c  c c cJc îJJJc JcJcc J 
c
'cU 
c"
!c c c c
c 
cc

cc
'c!!( 
c

cc/cc !c

c c %
'c  c c c 'c  c 
c c c c c
!c c 
c /,c

c 
c 

c 
'c + c !c c %0c P
 c c #'c !c c c %c 
c
&
 c
c 

c c%

c
c c 
c c
!c
cc c  'ccc%c
c % c c c !c c c c c "
 c 
!c
c c %

c .c c
 c + c
c  c  c î  J c  J c  J c  J c  c  c   c c c

c %c .c Ê J c J c J c  J c c  c   c J c î J c î J J c  J  c 

c %
!c

c
101 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

 c "c 


c c &,
!c c "c 

c "
c c 

c c 
c c 

!c c
 
c

ccc"c  
ccc cc"
c c 
c
c&
cc"

c
c 
c && c "
 c / c c "
c c 0c " c  c c " c c
"c c c c c %
-c 
!c c  c 
!c " c c " c c c c
 c 

c 
!c c c c 
c c %c
c c Ê J c J c J c  J c J c î J c
 î J J c  J  c c c !c c "
!c 
c c %c c
c c 
!c " c c 
c

c c c c &

c 
c c 
c  c c 
 c !c c c c c
 c c ,c 
c 
,
c c  !c 
c c 
c c c c " c %
c  c c
%c c % 'c c "" c  0c c c c c c c %
c 
c c 
c c c
& 
c c 
c 
c "
c c 
'c c c c c c  c %
!c c c

 c

c  cc%
!c

cc
c
!c c "c c% c& 
c
c c 'c
c c 
 c 
c 
 
c c c c 

c c 
c " c "
c
c -c " c 
c c , c 
c %
 c 
c 
!c " c "
c c 
, !c " c"
cc /c&
!c

cc c-c " c 
c "
c c
c
 c c %
'c !c c c c c !c " c c c % !c 
 c c % !c c
 c "" c  c !c

cc !c c / c c
&c
cc cc
c c 

c c %'c c c 
c 1
 c !!c Ô  c  c î J   c î  c c  c  c
î  cî  c cî  c cî J J  c

c " c

c c c 
c c % c "

c 
c " !c c c c , 
c
c c c 
c c

c ,c c 
0c c c 
c c ""c 
c )
!c c
& 
c 
c c  c &,
0c 
& c %
!c c c c % c 
!c c c
%c c
" c cc%
c
c
cc
' c

2 9 . / / / à J c 1 7 , 1 0 .

 cà J c 1 7 , 1 1 .
3 1 . c/// à  J c 1 7 , 1 2 .
3 2 . c/ / / à  J c 1 7 , 1 3 .
3 3 . cM  J c 1 0 , 4 I .
 c

2c "" c  c *c c

c 
c 
-c 
c && 

c 
c %
'c " c c , c c "c
c c "

c c 
c 
c 
c

 
c "
 !c c c c c "
c c c c %
c
 c c ,c .c 
c c % c 
c c !c & c c c c 
c 
c 
c c 
c %
c c

!c ccc c &
 c"
 c
c c%cc ,c

ccc
 cc!c c
% c "

c c c c c c c c c

c  c c c c
%
c
c 
c cc c c /,c c

c
cc%' c
)c

!c !c
&
 cc 

c c""
!c
c

c cc c
c 'c>
 c
c c c %
!c 
c 
c c c !c c " c c  c c c c
-c c c
, c c c
 c c c  !c 
c
 c c c c ,c c

c 
c c


c
c  'c c % c 'c c c c % c 

c c 
c 
c
 
'c)
!cc,!c c c"" c c c c c

3c(0c c) c cc
c
c c c
!c
c c %cc c
!c c&,
c
-c
c 
c %
!cc

c
/,c 
!c
c c 
c 
c 

!c c c 
c c

c &'c 2c c 
c
"" c 
c @" ,
57 c c c c 
c &c 
c 
c &
!c c c c c

c c c!cccc c c
cc c
 
!c
ccc c
%c c
c c

 'c Ô J  J c c1
 !c c  c J c î J  c c  c J   c c
 c cc c c  c c J c  J c c c J   c

c
102 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

)c

!c&& 
!c cc%
0c)cc%
c
c/ cc0c)cc 
c c
c 
c c " c c 
c c % c !c 
c c c ,
/
c c 
c
c 
c 
c 
c 
c 

c c " 
c 
c c ,c

'c +c 
c , c c c
 c c cc cc ,

!c
cc&
c
cc% c" !c 
c
c

c "c 
c 
'c c c c c 
'c
c !c !c
&
!c c c 
 c

c c c c 
!c 

c c 
 c c c % 
!c 
c , c c c c c c
 c "
!c c c 
c c !c c c c +c +
c
c 
!c 
c 
c c


 !c 
c ) c 
" 
!c c ,

c 
!c Bc 
c 
c c
 
'c> cc
 c c 
c c 
,-cc
cc 
c 
 c
" !c c
c
c
c !c c
cc
c
cc ,c

'c c 
c c

c c &
0c 2c ,c 
,c $c
c c c c 
c 

!c 
 c
 c 
c
c c
c
 cc 0c+cc c%
c, cc %cc&
3 c
 !c c "c cc
c&, 
cc " c
cc ,c&,
c c& 
c
c

 c c !c c " c "


c c c 

c 
!c c c 

c 
c


c c!ccc c

c!c

c %!c

c ,!c

c ,c "
 !c

c
 c c" c&,
c 'cc
5 7 ' c  c A $ ' $ cc7 ' c
5 9 ' c Ô V V c  c

c
$I5c SFlNTUL IOAN GURA DE AUR

 c c c %


c 
 c c ,& 'c (
c c c % c c c ,c "
c !c 
c

"
c ,
c c c 1
 'c )c c &c c  c 
!c 
c c  c
) 
c & c c
" 
!c cc " c cc
c 
c " c
c c %
c 


c
c 
,'ccc&,
c c ccc

c 
cc c %
c % cc

c
c "

c !c c c
,c " c c c c 
'c + c c c

c

c 
c "
c c 
 c 
!c c c " c c c &,
c
 cc
 
'c
c !c "c ,!c c c % c 
c 
 
!c 
c c c % c c c &
!c
c c c 

c &
c 
c c c c 

!c &
c 

 c c c
c 

 !c&
c"
c ccc "
-c
cc ,c c  c c
c& 
c
c
 c c
c c c&
!cc c% c c c

c 
c c c & 
!c c c 
c c
&
 c c 
c c 
c c
 c
1
 !c c + c 8 
c " c c c )% c 
c c "
c %c !c c 
c
 c
c c"

c"
!c
' c

c
c

 c c
c
c
c
c


c c"
c
c
c ,
c c) !c  # $ c'c c

c c c 
" c %
c c %c c %c c %
!c c c 
c 
 c
)
c c c c "

c 
!c c 
c c c c %c c c %
c " c
"c c & c c 
 !c 
c c c ,c 
c c 
c % 'c c ,
!c

c c c c % c c !c % c c 
c " /c 

c 
c % c 
!c
 c

c !c 
c c 
c c "

c 
c 
c c c c 
c 


c !c
c cc %!c c"!cc
cc& cc
 ' c
1
!c !c c c c c & c 
 c c %

c 
c )% c )
!c c
%c 
c& c
 c c
c!c c c c&
!cc c
 c
cc
 
c c 

 c c c  c c  c c c "


c 
c c 
c !c , c c
c

c !c c c
c% c
&
cc 

' c
 c c c c %
c 
c 
c " !c c "
c c 
c 
c "
c
)


'c
 J c c  J  c c)
 !c  J c J c  J c c
 c  c
.2cc c c c!!c J c c  J c  J c J c  J c c
 c  c
.2cccc c% c, 

cc 
c
c c cc !ccc
,
/c
c
&
cc 
c !c, ccc&

c) c
c )c

c c 
c c !c c c c c "& c c 
c " !c c c 
c 
c


c .cc c"c c cc c c
c" 
 c
c ,c& c
c

&
 c 

c c
c ,

c c c c ) 'c 


 c )
c 
c

c c
c" 


c
cc c V c  J c J c  J c c  J c c
 c  c
 c c
 cc
c c
'c4
c cc
c c 
 c)
!cc
 c  c
c
c c c 
'c 
 c c c 'c
. ccc c c
c
ccc c 
c  3c
.+ c c c c  c
&
c c 

c c 
c 'c c c 
c c c

!c 
c  c c 
!c c 
c " !c 
c , c c 
 c c 
c

 cc
cc&
!cc c
cc  !c c

1 . cÊ  c 1 9 , 1 .
2 . cÊ  c 1 9 , I .

c
c

-½ SFÎNTUL IOAN OURA DE AUR


c
c c 
c 
c 

c )
!c c
 c c c 

c c !c 
c !c
c c
c " c c "c !c c c %c ,c c
&


c c 

'c
8&
cc " c cc
c ccc"
 c 
c!ccc
cc
c / cc !c
c c
c c
/c c
c c,!c 
c

"c c / c
c
c
c "
 'c c "c c
c c" c c 
!c c c c !cc
,!c
  c 
!c , c c  c 'c 4c c 
c c c c 
c c 
c c
%

c "
 c 
c c 
/c 
!c 
c &
c c 
c 
c !c c 

c c 
3c
4c c
c c cc
cc
c c%

c"
 !c c
c cc% 

!c c
c

!c c &
c c
c ,
/c c 

c 
c c ,
3c )c c 
c c c  0c " c

!c 

c 
c ,
!c 
c c !c c 
c 
c 
c 
c c ,-c 
c c c c
 
c c 
/c 
!c 
c c 
c c c c 
 !c 
c c 
 c 
c 
c 
'c
(c c c c c c c
c !c c c 

c
 c c
c
c 
!c
c c c c " c c c c c 
c c 

c c c c " c c %
c "
 !c
ccc" c c
", c
c c%
c c c
!ccc 
c
c c%
cc
% c 
c c 
c c.c c c c c % c "
 !c 
c "
 c 
c 
c .c c
 c 

c c $c c " c c c ",c 
c c c 
'c c c c " c c
 c c c % c %

c  c c 
/c 

c c %
c 
c 
c "

c c 
/c
 !c 
c c c 
c c c 
c c  c "


!c %

c c c c c 
'c Ô J î c J J c    c    c 
c cc"
 c  'c ccc c !c
 c 
c c c c !c c 
c "


!c c c %,


c c c /c
 
!c 
c 
c , & c c "

!c c 
 c c 
c c c % 'c + c
"c
c c c"
 cc

!c cc
c c "c 
,ccc c
 
!c c
c 
c c c 
c 
c 
c c c "

c c
&
 c c 
c c
) 
-c c c c c c 
c  c 
c c 
c 
 c c c

!c


c c % c c "c " c c c "c 
c 
'c
c c c "
c c c !c c c
%c c c  c J c J  c  c  J J c J   c -c 
c

c Ê   c c J    c
J  J c c   c (c c 

c !c c %!c 

c % !c 

c !c 

c
 !c c c c
c
cccc c "
c
c c c 'c cc
c "& c cc% !cc c cc 3c(

c
c

!c c cc 


c

 c 
c !c c c "c c / c c " c 
!c c c "
c 'c
ÔJ c c c J | c V c J J J c c c  J î c J J J c J c J   c  'c 4
c c c
, "c c 
 c 
c c c 
c "&c %0c 
!c c " c !c c 
c
 
c c 

'c (c c 


c c %
c 
c c %

c 
!c c c c %
c c
"
c c !c "c c %c c % c 
c c 

 c 


c !c
c 

c c c c

cc c !c c& & c !c
c
c
c cc %
 c !c c
 c c
cc 
!cc ,
c
cc, 

'c

3 . / Ô c 7 , 3 1 .
4 . />.?., ( i , 5 . 5 .

  c 4 8 , 7 .

c
106 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR


c c cc 
c " c c c " cc " c c%
c "c
c%
cc c  !cc

c "

c 
c 
c 
c c c 
c 
 c 
c c "c c c c
 c c c c 
c ,
c c c c c

c c c c "
c !c
)
 c c c c 
c c 

c 
!c c c & ,c %
 c c 
c 
c c c c "c
c "c/ c 


c c c% c c&c c ,c ccc -c c


cc "c ccccc"

c 
c c c 
" !c c c

c
c !c 
c c
,c c c 
c c %
c 
c "

'c c "c 
c
"

!c c c

c "
 -c c 

"c "c 
c 
!c c c 
c
c ccc" cc" !c
c cc,
cc 
ccc"
'c)c
%
c 
 
c c c c c " c c  c 'c B
 c c c c
 
c c c c %-c c c c %

c 2 "c Ô c  c J c J  c î c
  c  c c   c î J c î c J c J  c J c  c -
c

c Ô c c c J  J c î c î  c
 J c c

+ c c  !c c ccc


c c "
c
c cc 
c c
% c % cc "
'c+ c c c c !c 
cc c c
 c !c c
c ,
/
c c 
 c !c c !c " 
c c " c  c % c


!c c

c c " c c %cc % 
c cc'c+c
cc c
c
c
c 
c
!cc cc c 
c

c"
 c 
!c
c
c c c" c

c & c /c c c 
c  c c !c c c  !c c c 
c c c / c 
c
 "!c 
c c 
c  !c c c % c "

c c 
 c c c c ,
!c 
c c

c c 
c c 

!c 
c c
,c c c %c 
c c c c  c
"
c c) 'c
 c cc c c
c" 
c
 c J cJ c J c  J c c
 c  c
8
cc c
cc c " 
 c "
c c 
c'c
c  c
c
c c 
c c 'c 
c c 
,c
c c c c

!c !c 
c c c
&, !c c % c 
c 
c c !c 
c
 c 'c c c c %c
%
&
!c c %!c 0c (

c $c c 

 c 
c c "
 -c 

"c

c$c 

!c 
c c c
cc

c 
c
c c% c

' c
 J c   J c c)
 !c  c c   c J  c  î J  c  c
)c c c "
c 
c 
!c 
c c 
c
, c c 
c c "
c c

c!cc
cc c ,c
c 
cc c%
c, 

0c4
 c cc  0c( c
 c c & c c c 
!c 
!c 
c c 
c 
!c %c c 
c 
c c 
c c
" !c
c 

c
c
!c c c c cc&
c c
 c " c
c c
" 
ccc cc" 'c
c
 cc
 c% c 'c
c J c  J c  c c   c c îJ c c Jc c J c c  c c
7 . c// Ô  c "., 1 0 .
8 . cà c c ( i .
 c/-'«<Ŷ.. l'.>, 1 . c
î 
c
c 
c 
c c c c "

c c 
 c c 
'c 4
c c
"
 c %
c 
0c )c , c c c
 c %c c c &
!c c
 c 

c c

c && 
c 
c c c !c 
c , 
 c !c 
c 
 c 'c (
c c c

c
OMILII LA FACERE 107c c ,
!c
c, ccccc
cc  !c
 c

c cc

c
c 
'c c
c 0c
Jc c J ’c V  c J c  J c c  c  JJ c c Jc Jc Jc î J c
î J J c  J cJ J  c   c J cî  c c c  c
c c
 c c "
c  !c c c c c "
 c % c c %c

c 
0c +
c c c " c 
 c c " 
 c 
c 
!c c c c
 
c c , c c 

0c V  c  J  c c !c   J c c  c  J J c
  
 c
ccc
c
!c
cc cc , c'c)c !c
&

!cc
 c 
c "
c  c 
c c "c 
c 
c c % c c %'c c c 
c c
 "!c c c " 
!c c c / c c c &, !c !c c 
c c

c 
!c c 
c 

!c c 
c 
!c c 
c 
c c c c
%
 !c c 
c 
!c c 
c 
c c c " c 

c c ,c 
c c
c
 J c c  c JJc c Jc   J c ) c c  'c  
c 
c 


"c
c&  c

!c c c c ,

c" 'c(c"c%,
 c c'c
î  J
 c îJ J  c  c c 
c c 
!c J c J J  c    c  J c î  c c
 c  c B 

c c c
cc 
,
c,
 c 0#' c
c J cJ cJ c J  c c)
 c | c J c c c cî J   c
+ c c " c c c % c c  c,
!c c c c / !>c c c
 c , c 
!c 

c  c %c c c % c 
c 
'c (
!c c ,c c 
" c c
c
c c c
c$c"ccc% c cc !c c c $c
c, 'c c
"
c c c c $c ,c c c 
c c !c 
c 
c c c "c c c
 c
c cc cc c%c 
'c
c
c
+c 
3cP

c%c 
3c
c
c" !c
c 
c c
c
cc


c %c 
3c 
c 

c %
c %c 
!c c 
c %
c c 
c 

c  !c
 c
c %
ccc ,c " !c cc
c %
c%cc" c c
c
&
cc


0ccc c%c 0c
.c c3c
+ cc c " cc

c% c c
c c c
cc "c c c c
c .c
c ,

c c %c c " c c c 


c 
c c "
 c 
c 
c c c c
 cÊ  c  
 cÊ   G 
G c Ê  c G 
 c c c c c
&
 c 
c c 

c .c 
c 
c ,!c 

c
'c c c 
c
1
 c c Ô J c  c    c  c î  c î  J c  J  c c + c c "& c c c
 
,c"
 !cc&
c"
c% !ccc c
 'c  c J c J c J  c î c J  c c
c c c
 c%
c&, c c c
c%c"
c' c


!c c c " c c c c c % c c 


c  c c c c &c c 
c

c, !c

c   c c)
 !c c   c J c c J  c c  c J c J c  c  c c  c J c
 c î c J c J c c  c J c c c cJ   c

c" c
c

cc
&
 cc 

cc c c c&, !c
c c %c&, 3 c
c c
 c %c c
c c c 
!c c c c 
c 'c
c c c
,
c c c c " c 
!c c c c  c 
c
 c 
 
-c c ,
/
c c 
c c

 c c c


!cc 

c 
!cc 
c c
c
'c

c
108 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

 V c  JJ c  JJ c  JJJ c c   c  c  c c  c î  c c   c c


î î c î  c J c  J c î c  c J J c J  ’c c c  JJ c c c J  c c J  c
 î  c
  J c c J c c c c î  c c J c c
)cccc
!c
&

!c c c"
!c

c c"c cc 
c
&
c

cc
c
 c c 

!c
c cc , 
c
c c cccc

c c 
/c c %c c %
c c c & 
!c 
c 
c c 
c 
c c c
 c c "
, c c c c c,

 c !c c c %,
c 
c !c c c 
c c
 c c "&c c 
'c +3c c c "c c 0c ) c 
" 
!c  c 
c


c  c c  c c c c 

!c c 
c c c  c c

c c) !cc !c 
c ccc&!c c c"
 c&
c'c
 !c !ccc c"
c
cc"c c
 c"c ,
/
!cc
 c c 'c c
%c% c
c-c c"cc& cc
c
c c

 c
!cc c c
% ccc&
c%!cc !c c cc
c c "
cc& "!c c c
 c c c c 

 c 
!c
c c $c c "
 !c c
&c ,c c c c
 c 

c 
c c c &
c %'c c c 
c c 
/c c 
c c c !c
"

c  c 
c %
 %
!c 


c )
!c !c 


c c 
c
 !c c

c c c c c c c 
!c 
c 
c c c c %c 
c 
c 
'c +c
c
 c  c  c c c  c î c c  c  c î î c î   c B c c c
, c 
c 
!c c c
c 

!c  c c " 
 c ,!c c

 c% 0c  c c  c î  c c    c (c
c
!c c)
 !c , c
 c % c ,

!c 
c 
c & 

!c c c 'c (c c c c  c
% c  c 
c 
 !c 

c c c * c c 
c c 
!c 

c c c

 c c !c 

c c c c  


c 

!c c ,* 
c c c !c

 cM  J c G 
 Ê  c  

 Ê  c  
 cÔ  !c 


c c 
!c c % c 
!c c c c !c c 
c 
c c 
c c
"
c 
 'c
c 
, c c !c
 c
c   c  c   J J c  c c J  c c
 J  c
  J c c  c  c î  c c J 
 c c 
 c c 
c 

 c 
c

c c 

!c 
c 

 c 

c c ,

!c c c c c c  c
 c  c )
$T !c c c c c c c "c c c 
c 'c
c c
!c c ,c
&
 c c 

c c 
c  c c !c c 
c c c

 c c

 c c c 
c c 
c 

!c c 
c c 

c !c 
c c  c
 c c c

c c c
c 
!cc ,
'c(,c 
!c !cc ,c c
c c c  
c c 
c

c c c !c c 
c c % c 
c
% c c c c &c 

c 'c 2c c 

c c "c 

c c
 c c 
-c "
c 
c c 
c c 
/c c 
c c
&
 c c 

!c 
c

c c
c% cc
c c%
c

c
c 
c cc,


' c
c
c

 c c"c c"
c c
' c

 c V  J  c c J c c)
 !c J  c J J c c  c c î c c J c c J  cc

c
OMILII LA FACERE 109


cc cc
ccccc"
 c 

3c( c c
c c
c!c
!c c&
c
c  c
c&
c& 

!c c
c

|JJ c J  c
+c ,c & c c 
0c +c " 
 c 
0c +c " c  c
 c c %
c "
 0c )c "&
c c & c c %c c 
'c +c c " c c
"
cc& "c
c c
 cccc%
 cc&
c c% c cc 
c
c
c 
'c 4
c c 0c (c % 
c c 
c c "
c c % c 
c & 

c c
 0c c 
c !c cc
c 

 !c 
c% c c c cc&  cc
 'c
|JJ c J c c c J c   c   cc
)cc "c , 

c c c" !cc c 'c)cc "c c 
c
c c% c
 !c c c 
 

c %
 c 
c 
c 

c c c 

c 
c ,

'c c c
"
c c "c 

c %
c &

c " !c c c % c c c ,

 c " c c %
c

c
#' c
 c c c c c   c   cc
Bc!cc c!c c% c 
- c !c c c% c" 
c
c
% c c 
'c 2c c "
c c c !c %

"c c c c "c 'c 
!c
1 7 . cÊ c. . 1 9 . $ ' c
1 8 . cÊ  c 1 9 , (i 7.
1 9 . cÊ c1 9 , 7 .
20.c Ê c1 9 , 7 .
2 1 . cÊ c1 9 , K .

c
"ccc %  !c% 
"ccc,

 c" c%#' c
| J c   J c   c  c c V c   J c J J c c   î  c î  c  c c J c c
 î J  c J c  c
2c c
 c

!c c c !c 
c
 c c &c 
c 
c !cc c
c c 
c c c c  c c ,

 c " 
c c c 
c c %
c 

 c

 


c !c "c c c c c c c c %c c !c c 
c c c 
c 
c


c" #' c
+ c c c c "
 c 
0c 
 c  c c % c 
c c c "
 c

&


c c 

'c +
c c c "&
c c "

c c , c 
c 
!c
 c c 
 c c 

c %c !c 
c c c c 
 
c c 

c 
c c 
c c

c 

c ,

c c 

3c
 c c 
c %c 
c c c c c  c
 c ,

c c 
c 

!c c 
c 
c .c

c
c c 0c .c c 
c
 
0c (
!c !c c c 
!c c "c c % 

c 
c 
c 
c c
 
c 

!c 
!c c c c !c /
c c c , /c 
"
!c 

c
" c c "c c c !c 

c 
c %
c c 
c !c c "
c
 !c c 
c ,c
c c
c 
cc c"
'c+c" cc c
cc
" !c c c  c c 
 c c 

c %c c c  c c ,
/c c


!c
c
ccc cc


cc 
cc % 

c 
c
c 
cc
c
 c

c,c
c c"
cc, c
c 
c+c,c ccc3c( 
c 0c
( c 

c c 0#'c +c 
!c 3c (
c 

c c ,c c 3c 
c c % !c 
c c
 
c %
c c !c "
c 
c ) !c
c c c 
c "c 

c c 
c !c
" c c !c c c "
 c 
c %
 !c 
c 
c ( c 

c c ,c
c #c 
c 
c c ,c c %c c 
c 
c c 

c  c 
c 3c 
c , c c
 c c c c 

c c ,c "
 c 
c c c / A5 !c
c c "
c 
c
c % c c 
cc 
"c 
c c / !c c c !c 
c c 
c 
!c 
c c

c
 cÊ  c 1 9 , 8 . c
23.c   c 2 3 , 5 .
24.c ›  c 6 . 1.
110 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

 
c $c 
cc % !c

c$c 
c
c

ccc 

c c
c

c
cc 

c
c /!c c c c 
!c c c 
c &
c c c 
c , /c %

c 
c $c
 
c c& c
!cc c
c!c c"
c, c" c.c c%0c.c
c 
c 
c "
 c !c c 
c " c c 
" c c c c c / c
c c

c 

c 
"
3c c c 
c 2 "!c " c 
c c c , 
c c
 cc,
/c c c!c 
c c 
cc   c  c  c J  c  J c c
 c c  J c J c c c J î J   c c c c c c 
c %c 
c 
c 

c c

c c ,c % c !c " c c c c ,c 
c c c
c !c c "
c c
c "c 'c 
!c c c "
c c %

c c c " c c "c c !c c c
c !c 
c c c , c 
c c  c c c c c 
c 
c c
% c#' c

(c c "


c 
c c c 'c  c c , 
c 
c c  !c c c 
c c
" c
c 
!c c% c "

cc  c
 cc) c!cccc 
c% c 
c" c ,c
c .cc c
c2 "!!c J c c î J J c î J c   J J  c c
   c  c  c  c î  c  c 6 J  c c J  c c c c ,
c c "
c c 3c

c c1
 ccc
 c" c
c ,!ccc c% 
c
c 
c , !c
 !c %
$cc" !c


ccc !c c 
c
c c 
ccc
 cc c cc %c
c / c &c" 
!c $c% 
c c" c
 c"


!c c
cc
c ,c
c 
 c

3c
c
c

)c

!c !c"c,!ccc  c
c cccc c
c

c
c c c
&
c c c c 
/
c c 
 c 
c 'c 2
/
c  c c
 c &
c c 
c 
c 


 c c c 
'c > 
c c c
 c c c 
c 
c 
c ,c c 
c c % c M0c > 
c !c c ,c
& !c c c 
c  c &&
!c 
c c 

c c c c 
c %
c c
 
'c +
c 
c c 


c c  c "
c 
!c c c c c
" 
cc& c
ccc
c"
c c cc c ccc%c 
cc


c 3c
  c   c c
c 'c
+c&
c
0c+c c&
0c cc% c c c
c % 0c+ cc
 
cc,!c$c
c c c" cc&
!c
c cc c c
cc c%
c
c 
!c ccc"cc 'c
  c  c J c  J c  c  J  J c J J c ccc Jc c c c cJ Jc Jc
 c î c J  c   c î c  J c

c " c cc& c c "&
c!c
c
c cc c c 3c+ c
cc c
%
c % c &

c c 
"!c c 
c c c %
c % c 
c c !c c c c 
" c

c

c c  J c  J c  c  J  J c J J c c  c  c   J c 8 c

c

c ccc

0c 8
c %!c !c /c 3#'c c %
c &
c c c 
 c c % c

c !c c 
!c c 
c &
!c c $c 
c c c 

c ,
 c c Y c
c J Jc îc Jc J c c   c î c  J  c c c "
c c c 


!c
c c!c "
c " c c 
c 

c c 
, c c  0c
c "
c c c 
c
c
/
!c c"
c cc c 0#'c
 J cJ cî c c  c
4
c c /c 
c 
!c c c c c 
" c 
c c c
 
c

' c
c
OMILII LA FACERE 111

J c î î J  c c)
 !c c  J  c  c c

25.c M c Ô  c 8 , 1 1 .
26.c Ê  c 1 9 , 9 .
2 7 . cÊ  c 1 9 , 9 .
28.c Fac, 1 9 , 9 .
29.c Ê  c 1 9 , 9 .

!c c c
!c c" c&
cc
c c c cc'c(&

c
c,c

!c !c c c c % 
c
c!c
$c
 c cc cc 

c
c c
c ,c 'c

c c !c c c c c "
 c 
c 
c ,
/ c 
c c c 

c 
c c c c " c c c 
 c c c c c % c !c

c c 
c
c

cc
c 

'c ccc c%ccc c
c c 
!c c 
c c c !c c c c c !c c c 
 
c c
%
c 'c
 V c   J J c  J c c)
 !c J  J   c JJc c c î c  c î c J c c  c Jc
c  J c c  J c V c î c  J J c  c c c c JcJ c Jc c J c c c c Jc
J cî c c c Jc c J c c  c  c   c

c c 
c c  c c 
c c c
&
 c c c 

!c
c
,c 
c 
c 
 c "
 c  3c +c c )
 c  c  c î c  c c
 c Jc c Jc c J c îc  Jc J c Jc c J c c c Jc î c c c J c c
 c  c 2c c 
c c &
c 
c 


!c c c 
c c &
c 
c
 c
" !c c c %c c c c 

c c % c 

c 
!c c c &c 
"

c'c c &


c c 

! c c )
 !c c c 
c c 
c c % c -c


c


!c

c& 

cc c c c


cc c c 'c( c&
c
!c

c c
c
c c
c'c
c c &
c c
!ccc
c c &
c
 c 
c  c !c %'c +
c c 
c 
c c c ,c c 
c

 c c c !c c c c 

!c c c 
 c !c c c
" 'c+ cc c" c
c c

c
cc c c c!c c % c 'c
 c J c c J  c c)
 !c   c  c   J J ’ c  J c î c J  c J J c c  c J  c c
JJ c c c cî c J c  c
c c  c ,

c c c c


&
 c 
c c 

c 
c c "c 
c
 cc
c
c
c c
0c c
cc
" c c !c c

c c
" !c c

cc

" c c
c c,c  ! c

  J c J c  c   c 
c
c c  0c
) c cc !c
 c J c c î J  c  c    c c

c
c c
c

 !c 
c
c cc c Ô c c J J  c
 J  c c J  c  J c J c c J J c  c J cîJ  c  c
c  c c  c 
c c 

c " c 
 J   c
 Jc Jc
› Jc c  J c î c M J    c c ,

c c 
c   c  J   c c J c
  Jc

30.c Ê  c 1 9 , 1 0 - 1 1 .
 cÊ  c 1 9 , 1 2 . c
32.c Fac, 1 9 , 1 2 .
3 3 . cÊ  c 1 9 , 1 3 .
34.c Ê  c 1 9 , 1 3 .
3 5 . cÊ  c 1 8 , 20.

c
112 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

 c

(,

 c c c !c c ,

!c c !c c c & c c c c 


c
 c "
 !c c c  c c c c "
 !c c c 

c c 
c
 #'c c  c c "c $c c 
c %

c "
c 
c "
c Ô  c  c  c
î c  JJ c
 J c J cJ cî c J c
 cî c c c  c c
2c c c "
!c c ,

!c c 
c c 
c  c c c 
c 

 c


c

c" c%
c
c
c cccc

ccc

0#' c

c  c c c 
c % c 

 c c c "
c 
!c && 
c c
%
 !c cc% c ,
c
c /

c
c 
c
" 
! c
 cJ J c J c c J c c J JJ c J c c  c î c    c J  c
. ccc c )
 c c  J  J J c  J c  c   c î c    c J  c c

c c c  c ,


c c V  c c  c   c  c c  c
    c
.)cc
cc cc
c cc c c
cc c
c 
c
c c 0c @ c &

c c 
c "
c c , c c c % c c c 
c 
c c
 
c 
c c c 
c ,


c 
c c c c c ,
!c c c'c c  c c % c 


c c c c 
'c  c c c %c 
c c
 c ,
!c c c )
 c
c c c ,

c ,

c 
c c  c   c
î c    c J c  c cc" c c
cc
 c

' c
 J c c J ’ c
 J cJ cJ JJ c J c  c   c c  c cî J  c  c›J J c J cJ c
 cî  c c   c
c c 
c 
c c 
c 
c c 0c !" c $c c c c
ccc 
 cc
!c

c c ,
c c c c 
cc%c
!c

c
 c c
cc
c 
c
cc
c cc
c
'c
c %!c

cc
c
 cc%c
!c c cc 
 cc
'c

c c c 
c,


c
c, c
ccc, " c 
 !c c c c
 c
c c 
c& c c 
'cc % c c c c c% !c c "c 
c c
c  -c 
c ,
c c %c c 
'c >


c 
!c !c 

c c "c c !c 
c

 c c c c !c c c c c 
 c !c c c c % c c c c c
c'c
 V c  c c   c J J   c c )
 !c   c  JJ c î c  c J  J ’c

  c J c î c  J c c J c î c  c  c  c î c  c  c J c J c J J c c  c c î J J c J c c
î  c c   J c  J cJ cJ c c   cc
(c &"
!c
c c ,

!c c c"
c c c
c'c) cc
'cc
%
c c 
c c c c %c c 'c +
c c c "c c c c % c !c c

3 ti . c 1 0 3 .
3 7 .cÊ c 1 9 . 1 4 .
3 8 . cÊ  c 1 9 , 8 .
3 9 . cÊ  c 1 9 , 1 4 - 1 5 .
4 0 . cF a c , 1 9 , 1 5 - 1 6 .

c c 
c "c 

c c 
c 
 
'c 
c c &"
!c c c c 

c 
c c c
,c 
#'c c c c "
c   c   c !c %
c 
c 
c %c

'c 
c   c 
c
 c 
 c %
 !c c 
 c !c
 c ,
c

 'c c !c c ,
/c c !c   J J c c î  c  c   c !c c
)
 'c

c
OMILII LA FACERE 113

)
 cc
c "&c cc
c cc
c&& 
!c
!ccc " c
c c c c

!c
cc ,
'c
 c î c c  c î c c î c  J c Jc Jc îc c  c  c  c J c î  c  c c
 c  c c   c
 
c c !c c c /c 
c c 
c " ! c %
 c c c c 
c
 'c 2c c c , c !!  c  c c  c  c  c    c 2c c
c c 
c c c 
c c !c c c ,

c
 c c c c c 
!c
" c cc c /'c
c J c   J c  c c J ’ c M J  J c   c  c  c c  c J J c î J c J J c c
 Jc c c c cî J î c c c  J   c c c c J J c î J  c î c c J c
c
8 c cc,c 
0ccc
c
 c 
!c

cc c c"
cc
c
c 0c>&!c !c c c
c cc c"
c c
0#'c

!c c c c c c c c c c /,c c c c c
,
!c c /,c c!cc c
à  c  c î c c c  c  c c J c J  c c J c J c Jc î c c
îc c c Jc c J  c c  c  J  c   c c c c Jcî cc c Jc Jc c
 c c c c c î J  c  c  c J c  c c J c  c  c c î î c  c  îc  c

c J c c c Jc J c J c c J c   cî  c J  c c

c c c c 
!c c c !c c c 
c c c c /,c c c
" %c 
!c c c 

"c 
 c % c c 
c 
c 

c  'c
c c c
c %
c 
 c c  c c c 
!c 
c c %
c 
c c 
!c 
c c
c c
 c  'c+
c cc
c
c  !c cc 
c c"
 c c #' c
JcJ cJc J’cV c c J cc c cJcc  c  c  c c î J  c   c
 c c J Jc J  c
+c c "
c ,

c
c c P
 c c , !c "
c % c 
c c 

c "
c


c -cc
c"
c c
c #' c
 ›     c  c c  c  J c  c J c  î J c Ô c c J c  c J J c î  c  c J c   c
 c c c

4 1 . cÊ c1 9 , l i ) .
G Ê  c  
 Ê  c   
 Ê  c  G 

 Ê  c  G 
 Ê  c  GG 

(c "
c c c
c) c
c> ccc

cc c c  'cc
,
/ cc 
 c -cc c c c /,
cc c
c 
c c c #'c
 c
 c c  J cî cî  c J c c cJ  c c
  c c
c c
 c c c c 
c 
-c 
c c c c % c c c  !c c 
c
% c

c,c 
'c
  c c )
 !c c î c îc
 c Jc › c î J c Jc c c c
  c J c  c J c c îJ  c  J  c   c J c c Jc c î J c î c J c î c J c  J c c
 J c c cJ c cc   c J cî   c c
)c c c 

!c
&
!c c  c c

c c "
'c @ c c 
c c
)


c c c c c 
!c %c 

c c &
!c "
!c c c 
c " c
c  c î c c î J c Jc c c c  c J c   c c c ccc c

c
114 SFÎNTUL IOAN GURA DE AUR

 c  'c
c c 
c c 
c !c 
c c 
c /c 
c c 
c!c
c c%c c
 c
ccc c
c ' c
2cc 

c c c
c c  !c c !c c%cc
 cc !cc c
c
c c 
!ccc
c

 cc
c
c

 c 
!c c c 
 c "
c , 

c "

 c 
c c c
,
c cc ccc c
0#'c

c " c c c c "
 c 
c c c c 3c 
c " c c c c
 !c
c 
c 
 c 

c  c c c 3c
c c c c!c
c


 c"


c
!c c 
c
cc%c c
c c
c
c

 c

c),!cc c
c


c 
!c 
c 

 c " 
 
c c 
!c c 
c c c 

c 
c c

!c c c%c
c c c%
cc"

c
' c
 c J c c J  c c)
 !c  J c J c î J c J c c   c  î c  c   c c
2cc%
c
cc 
c cc c ,

cc c
c!c c
c c 
c 
!c 
c c c c c , &-c 
c c c c c c c c c

c c
c !cc c c% c
cc "
c
'c
c
VV

 c
c 
c  !c cc ,
/
ccc 
 c c
c cc%
cc c
 c c c ,c 

'c )c

c
&
 c c 

c c 
c
 
c 
c c % c 
c c % c c "
!c c c c c 
c c 
c c c
 'c (
c c 
!c !c 
c c 
c c c & 
c c c c 

c
c "c "
 c
&


c c 

'c c c % c "


c c /c c c 

c

c 
c" c

4 7 . cÊ  c 1 9 , 2 3 .
48.c Ê  c 1 9 , 24-25.
49.c Ê  c 1 9 , 2 6 .

c
OMILII LA FACERE 115


c -c c 
c c , 
 c 
c 
c c % c "


c c 
 c ,
c 
c c
) c ,
'c 2c 
c 
!c c "!c c 

c 
c 'c @c c +c +c c
 c Ô  c  c c î J   c î c J c î c M J  c c î J   
 c c
 c c c 

c c 

0c )c c c 
c 

 c c &
 c c
 'c c "c %
c
&

c c 

c c c %c c , !c "c %
c 
c 
c "


c
c "c
c %cc 
c 
c c %
 !c c ,
cc"
 cc
cc
"
'c (
c c 
c

!c c 
c c c 
!c c c " c c 
c
 'cB

c2 "!c"&
cc 
c
!cc cc c& 
c
c %cc
 
c V J c  c  J J c  c c c J  J c  c î J c c J J c  c  c  J  c c î J J c î  J c î c
  J c c  c
cc c
 c c 
c
c
 
c c
 c , 
c%c c
c

c 'c
c 
!c !c c %
c
&

c c 

c c 
c 
c c " "
!c c c c
& 
c 
c  !c c c % c c c 
c 
c c c &!c c c 
c

&
 cc 
c c
c c
 c1
 !cc + c 8 
!c " c cc
)% c!c c
c c
c c"

c"
!c
' c


M  J c  
    c  

c
c

 c c
c
c
c
c
c

c c c" c


 c
c c c cc
c c c 
 c
c # $ c'c
c
c
c
+" c c %
c * 
 c c c c

A c 
c  c
,
c c) 
c
c" 
 c
c cc,
/cc !c c
c
 c
'c

c " cc c c c
c !c c c c cc c 
c
c
"c c


 'c c 

c c c c ) c  î c î c  c J c J c c  c  c c  c J c  c
J c  c î c  c   c î c J c  J   c ) 
 !c c c c 
c c
 
 c 
c "
 c
"!c c 
cc c !c 
c " !c c c c
 !c c, 
c " 
!c c c
cc


c 
cc c 
c c
-c
c
%
c c / c
c c
 !c 
 !c%
c cc c 7 'c
c" c
 c c 
c c % c %c 
3c 
c " c
&
 c c 
c c ) 
!c c c c
c " cc

!c
c c , c %c c
c%
&
!c%
c c c%
!c%
c cc
 !c%
c c

c
cc c c
3 c
)c

!c !c 
c 
!c "c ,!c c %
c  'c )c 


c c c c 
c
"
cc c "
cc !cc c
ccc'c+cc c cc "
cc
c !c 

c c  c c c 
c c c ,
 !c 
c c c !c "
c %

c c

&
 c c 
c c ) 
c c % c " c 
c c

 c Rc 
c
 'c (c c 
 !c !c
&
!c c 
c c 
c 
!c 

c c c !c 
c

c ccc
c !ccc 
cc 
c"
 c) 
!c
c c

c ,8c c c +c +c c 

c c 
'c c &
c 
!c c 
 !c c c c c !c 

c 

!c !c c c c 

!c 
c c
c c !c 
c c c c !c 
c 

c 
c c c 

-c c c
 c
c 
!c c
c c
 c 

c cccc c
ccc
c c c c cc !c
!cc 

c 
!c
ccc
 c
c 
-c

c
 c 

c c c%
c
c cc

'c !c
!c c

cc
cc
c c c c c 

c
c !c c c cc 
!c 
c cc
 c "
c *c


cc
cc c 
c "
c

c
c
cc!c c cc  c c c c " c

'c c ) c 
" 
c " c
1 . cÊ  c 1 9 , 2 7 .
2.c Deci, şi pe vremea sfîntului Ioan Gură de Aur, pericopa Evanghelică cu Samarineanca se citea tot după
Paşti, ca şi azi.
 cV  c 4 , 14.c
 cV  c 4 , 2 8 - 3 0 . c
" c " c %
c " !c 
c " c c 
c 
c 
c &, c " c c

 c
" !c
c "c "c " c 
c 
c c 
!c c c ,
c c c "c 'c
R, cc c
!c c" c c
c
cc c 
 !c
cc c c cc

c
c

 c c 
c c c c 
c 
c 
c c c c 
c !c c c c c
 
c 
'c

1
!c !c c "
!c c 

c 
c c c 
c 
-c c "c c c

 c" c
ccc c"
c cc 
'c4c c
!c !c c
 c
c
c 
c " cc "3cc"& cc c
cc c )
c
c

c
c" c ccc c
 c ,
c  c c),'c 
  c c  J c
îc î  c J c  c c J  c c
  c -c 
c c "
c c 
c 
c ) c ,
c c


c c !c c c 
c 'c 8c 
c %
c 
c !c 
 c
"
c 4 c c ,
!c c 
 c 
c 
c c %c c c : !c c c
, 

c"

 c 

c"
c c "


c ' c
8&
c  !c !c c 
c c ,c 
c c 
c c ,
 c 
c , 
c
" !c c c"
c

c c %c
 c
c
cc , c c 

c" !c
 c
c&"
 c 
c c% cc'c
2c c  c !c c c 
 c ,
c  c c ),!c
c 


c
)
c
 c

c 'c2 
c" !c !c c
cc

 cc c

c c %
c c ,

 c !c c % c ,
/ c c 
c 
c 
c c
 c
c!c


 !c c c c" cc c  'c
Jc c  c c J J J   c J c c  c c  c  c c  c c J  c Jc
  c J c c  c î c
 cJc › c Jc î c î c c î J î c J c c  c Jc
J  c c J cî c c c J cî  c c î J c c î  c
+ c c / c " !c c )
 !c c c c c c "&
c c ) c 
c c
, c c 
c 
c ) !c c " c c 
c %
 c 'c
c c c

c c c  c c c 'c c c &

c %

!c c 

c 
c
&

c c
 
'c 
 c )
!c c c c c c c 
c
 c %c c
 c 
c " c c c  c c 
c c 
c 
c c c c c  c c c
" cc,
/ cc
 c c
c!c c
 Ô c cî J  c  c J c cî J î c J c  c J c  c c c J c

c
c  cî c cJ c J   cî î  J  c
.+c"c c c"
c  J c  c J  c   c  c c
.
 c c 
cc,
 cc c c% !c  c †
î J   c c
î c  c   c c  c   J  J  c c

5 . cÊ c1 9 , 23.
6 . cÊ c1 9 , 26.
7 . cÊ c1 9 , 2 7 - 28.
8 . cÊ c 1 9 , 29.
9.c Ê c 1 8 , 23.

. c !c c c c c 


c ,


c 

c 
c c 
c


c
3c
. !c 
c 
c ,


c 

0c + c % c c c &
c c % !c c
/c  c c c 
c ,
 c 
'c c c c "
c 
c c c c
/ c 


c c 
c c 
!c 

c c %
'c (c c c 

c c!c
ccc
cc
c
,
c
c

 c "

c 'c
c
c

c
c

c

c c c "
c c c c "
c c c c c % !c 

c 

!c 

c %

!c

c c c ,cc
c.cc 
c 
c c
c c"
 c!c cccc
c c "c % c 
c 

 c 

c c .c c c c c" 
c %
c 
!c c %

c 
c c 
 c c  c J c î  c î î c
 c c c c J c    c 4
c c
&
 c c 
c c ) 
0c 
c c 
c


c %
!c c c " !c c c 
c " c %
c c ,
 !c c c
c c c %c 
c 

 c 
'c c c "&c 
c 

c c  c 
c

c c c c , c c !c c 
c %c c c c c c c c
 c!c c c %c
c 
cc%ccc c / cc

ccc "c % c
c

c c c &
c c % 'c 

c  !c
&

!c c ,c c ,

c %

c 
c

c,c c c ,cc
-c c ccc c
c c,

c!c
c c
% c
c
ccc&
-c cc cc 
&c c
c&
!c c cc%
cc% c
,

cc c %


cc% cc
'c cc c) c
" 
c 

c
%c | c  J c  c  c   J c  c  c J c  c  c  J c  J  c c c
c
c 2c 
c c ,
!c c 
c c c c c % c !c c 
c
 c  c c & c 
c !c 
c c c c 


3c (c "
c c c c c

3c (c "
c &
c c c 3c (c c 
c c c 
!c 
c c " c c
,


cc ccc c
3c c c%
c "
c c c !c c
c%
c !c
 !c c
c%
c, 3c(0c(c c@ $ !c !c c+ c 
,c
c,
 c
c%
c J c
c î c îc c c c c  ’c îc  c  c J   c c M J  c J c c c
 
 c +!c !c " c c c c c c c c c 
c c c c c c
3c c 
c c @!c !c c c c !c c
c "c c "c 
c

&c "
 3c (0c(c c 
,!c c c %
 c
c | c c  c î   J c
 J c  c  c   c J c  c J c J  c c ccc c% c@c!c c 
c ,cc c

c
c
c 
cc
c
3cK&" !c !c cc c /!c c
c"cc c 
&3c(c
c @c +c +c c c  c  J  c  c J c J c î  ’ c  V  c  c   c J   c c 
!c
 !c c 
 c c c c @c c 
c 

c c c 
c 
c c "
c c 
 c
"
3$:'c c c c
 c c c c %

c c %

!c c 
c 
3c c , & c c
,
c 
c 
c 
c c c 
c  c &
3c (c
 c 
 !c !c 
c
10.c V c 7, 15.
11.c V c 7, 16.
12.c V c c 17.
13.c V c  c 
14.c Vc 18, 23
c
!c
c c 
c% cc
c c
c
c c c ,c c 
c
3c  !cc%

c
%!c c c 
c , c 
!c 

c c 
!c 
c 
c

 c 
c &

c & c !c 
c % 
c 
c

c& !c)
c % 
c 
0c
c 
cc "c 'c(c,!cc &" !c c "c
%c

0c4c
,ccc

 c 0c
c c
c c c c
c
c c
'c+!c !c" c ,c
c "3c(

c cc !c c c
cc /,c
c

cc
c 
 c cc 
c 
'c c cc
cc c c c c

 c c !c c c " c c 
c 
 c c c 
c 
!c c c


 c c c%
cc

c c c
c c c 
c #'c

c
c

III
c
> 
!c !c c  !c
&

!c
c " c c
c
&
 cc 
c c) 
!c cc
c "
!c 
c 
c 
c c c c c c c

c c c 
c 
c c c
 c
cc c cc,&
c c,
 c %

'c c c "
c c%
cc c 
c

c c 
 c !c "c c " c c % c 
c c c c ,

c 'c 2c c


&
c
c 
c c ) c c
cc c c c c,
c c c c c 'c +c " 
 c
& 0c c c "c c 
c
c c !cc
c 
c


c c 
c
 !c c
c 
c cc
"c

cc 
!ccc

c
c
cc "c c ,c c&,
c&

c) !c c
c c,
c !cc 
c ccc 
!cc

cc
c
cc/ c
cc 
,c

 !!c m c  c  c  c c  c J J   c
 c c c "
c 
c 
c % c c 
c c & 
c c c 
c, &c , c 
c
 c , c 

c c 
!c &
c  c c "c"& c c 
c c c 
c c % c
 !cc c 
c

c
c
!c
c " 'c
)c 
!c !cc  !cc%
c cc %c
ccc!cc%
c c
c c !'c+ c c" ccc %!c c c" cc) c

c ccc
c c 
!c c 
c c @cc c
c%
&
c "-c c %c c,c

c c c
%
!c

cc cc c -c c c c


!c c 
cc@c
c
 c
! M J J  

 c  cJ J c c cJ J  c c c  c

 c+c+ c
c
cc c
c
c !c
cc" !cc c cc%
!c
c
V J c 58,9. 16./ YJ c 2,
4.
17.cV c 8,4.
c M J c 15, 22-28. c
19.cM J c 15, 22.
c "c c c 
c c @c "
 c  !c 
c &"!c " c c % c c c
 c c c %
'c 
c,
 c c c c 
c c "
c c 
c c $c 'c
c c &"!c c c c "
c c  !c c  c 
c c %

c c %
c
"c c c c 
c 
'c 4
c c & c  c c 
c 0c @c c
 c
 !c c 


!c 
 c 
c &
!c 
c
&

c c 
!c c  c c c
 
c!! 

c !c

!c cc 0#'c
 c3c
.c
c c 
    c  c  J  c J c      c c 
c c c c ) 
cc  ccc % !c cc 
,c 
0#'c+c % c ) 3c+
c c c%c
c ccc "
 cc 3#'c c c@'c' 
0c c  c J J c   c c J  c
A
  c î J   c  c  J c J c V J 6 c c (c 

c c %
c c c c 3c (c

c c 
c "c "
c c c c ,

c cc,
3AA'c2cc
c 
c c
!c !c%c c"c, 

3#'c
4
c c

 c 
c c 
c 0c 4
c c 
!c c c "

c c
 !c c "
c 
c ,c c c -c c c
 c cc "
c c -c @c c "!c
 !c 
c c %!c c


!c c c 
c 

!c c c 
 c c c 'c c
%
c

c cc c / !c

c c c c &!c " c c 

c 


c c%c 

-c
c
 c
c c
c c 

c
c cc c !c, cc
!ccc c

c 
c c c 
c %c c % 3#'c (!c 
!c c c c %!c c 
 c % !c c

 c
 M J J c 1"), 2:).
21. c M  J c 15, 24.
c cM  J c 10, 5.c
23.c M  J c 15, 25.
24. c M  J c 15, 26.
25. c M  J c 15, 27.
 M  J c 15, 28.
c

% 
c c !c c 
!c , c 
c c   c   c  c
c c 

c
c 
c !c 

c c c  c
c 
c ,c c c 


c  c   c J  c  c J J c î J  c
 J J c J c c  J c J J   c c > !c
&
!c 
c 
 c !c c c 
c 
 c
" 
 c c %
c%

0c(c c c c c 


ccc% c
!c c !c
!cc %c

c c !c c  c  c c J c J J J c  J  c J c  c J c J  c  J c
 J c  c 
 !c c !c c 
0c "
!c !c c c c 
c c
% 
c 
0#'c 
c " c 
 c %

c
c&c 
c

3c c

c%c cc
c
c c c
c c & 
c c c !c c & 
cc c 'c
c 
c c 1
 3c m c
 J c c   c  J  c c Ê J c J c î  c J  J 
 c m c  J 
 c +" c 
 !c
" c 
c cc 0c c 
c
c !c
c c ) 'c c c "
c 

cc c
"

0#'c4
c c&,
c


c
c
 cc 
 c
) 
0c c c 
c
c c cc1
 cc%c
!ccc 
 3c
c 
c

c
c "

c c  -c
c 
c c cc


c
ccc c
 !c c c c

,
c 
c c 
 c c c c c 
c 'c  c 'c c %!c
&
!c & c 
c
 c 
c % 
c 

0c c c &"


c 
c c c c "
c c % c 
c

'c c1
 c
 c%
c 

c c c %

!c
cc
 c%
c c"
 'c c
c c ) c c  !c 
!c c c 
c  c 
c
&
c c 
!c c 
c
" 
 c
c c%

'c
c
c
c% c

c c c 
 c" c c

c  !c c c %ccc
c c 
 c
 c
c c c ,c 

cc
!c c 
c cc,c
c 
c
c cc 
c
c ccc
cc %c 'c c%
c  0c) c, cc c


-c
c
c c % c 

!c c c c !c 
c ,
 c 
c 
 !c c c c ) 'c 
c 
 c
 !c c 

c c c "
c c 
 c c c 
c c c
c 

!c 
c c " c c c
c !!Ô J c  c J c c   c î  c  J c   c î J   c c 6 J   c  J   c J c c
 cî c   c J c
+ !c !c  c
&
c c 
c c ) 
c !c c c 
c c @0c )
c
!c c c 
 c 
c 
!c %
 c %c c c 
c c c
 c c
c "*
!c c !c c c "

c c "
c !c c c ,c c 
c c
&"
 c
'c
 c cc !c c"
'c c
c;
c)


'c
 J c c J  c c)
 !c  c J c
 c J c c  c c cJcc cc c Jc c
  c c c c c J c c
 J c  J c c î  c c J c  c c  c c J c
 c  c c
B
 cc cc"
c c


c)
c c c"
c c %c
c-cc
 c c c c c !c c )
 !c c
c c c %c 
'c
c c 
!c

!c c!c c c
c c 
 !c c
, cccc%c c
'c
Jc cJc c c c c c Jc J ’c Y  c  c c c J c c  c J c
îc î  c c  c J  c c J c î c c   c J J c c  c î  c J c c  c  c Jc
  J c cJ c cc  c c c J c c J J c  cJ c  c 

c
+c" "
c
cc%
c c c !c
&

!cc 
c c 

c)

'cc
c 
c c  c 
c%c !c
c c c&
c
c% c !c
c c% c c
$c
'c+c cc c c c
-c c 
c c c c c c c
c
27.c  Ô V V c 11,8.
28.c Ê  c 19, 30.
29.c Ê  c 19, 31 32.
c

c c c 


c 


c c % c 
c )
!c 
c 
c c 
 c c c c
 !c % c 

c 
c ,c c 
'c 4
!c !c c)
 c c c 
c c c 
c
c % c c c 
cc%c 
c 'c c c / c 
c c c 
c c !c
c c

!c
"
cc  !c cc "

cc c cc%c 
cc c
cc
 cc cc % 'c
.c +c c)
 cc%c
3c
  c J  c
c )
 !c  c  c J c c c c Jc J’c Y c  c c
 c Jc c c J Jc îc î c  c  c J  c c J c î c c c J J c c c
î  c 4
c &
c c c 
c c c 
c c c 
c "
'c c 
c c
c 
 c c c 
c c
c c 

c c "
-c 
c c 
 c c & c
 
c 'c + c cc 
c c 
,c !c
 c c !c 
c c c 
c c .c c c c c


c c 
c "
!c c 
c c 
c c 
c 
c .c 
G' c c c 

c
c 
c c !c

c 

c c c c c & c 
c c 
c c 

c c && !c c /c 
c c c c

 c c 
c c c 
!c J  c c  c c  c  î  c  c  c  c J c   J c
  c !c c c

c c" c c ccc %cc% 0cc c $c !c 
c
"
0c
Jc c c  Jc c Jc c î c  c J c J  c  c Jc c c  c c c
J cJ c c c J c c c  c cJ c c c   c

c" cc 
 c)
c c c
cc!ccc !c
ccc 
3c
c 
!c
c %c 
c c %c c $c c "
!c 
c c c c c c c %
c c "
,c %c
c c c c % c 'c c c 
 c !c c c c c c c 
c c !c c c
c 
c  c c "
c c c c 
c 

!c c c %
c %c "
'c +c c / 
c 
c 

c
c c c c c % c c 

c 
c c "
'c 
c c 
c 
c )
 c c
cccc
c

3c
 c

c &
c 
c c c c & 'c +c &
c c c c !c c c c c


cc

cc 
"
cc


c
c
 
'c
.+cc !c !cc&
c
c3c
.+c c & cc c
c

ccc c c % cc c"
!c c
c

 c


'c
c
c

(

!c !c c c  c c cccc cc%c 
'c( c%
!c !c
 c 
c c &
c 
c 
c c 
!c 
c " 
c c 

c 
c 

c c 

c c !c c
 
c c 
c c c 
 c)
c
 c 
c c 
c "
!c & c 
c !c 
c c
 c
c  c
c cc 
cc c2 "c Ô  c   c  î     c J  c   c  c  c
      c c
c c c "
c c c c  c c %c c 
c  !c 
c 
 c
" 
 cc ,c  cc"
c c%c cc
c

!c cc c)
 c
 J c c c J c c  c c cJ c  c c Jc c c  c  c J c  ’c V c c Jc
J Jc c c  c 
Jc c c c Jc JcJc î  c  c J  c J c   c c c c  c

’    ’ ’ 
' < I . š J J J . , H , 5 5 cc5 7 ' c
JJ c J c  c c   c

c
c


c " ccc c %c cc, c 'c2ccc c c 

c c "
c c% !c
c c c 
c c "  !c &
c  c c% 
c 
c c 
c 'c 2 c c " c 

c c
c
cc
c c" c 
,c #'c
JcJ c cJc c î c  c  J c c J c J c c J  c  c Jc cJc c Jc c
  cJ cJ c c J c c c c  c c c J c c c  c c c
4
!c
&
!ccc c  cc 
 c
c !c c
ccc

c

'cc
c 
!c !c cc c
c c
c cc c !c c%c c c cc

c

c
ccc c 
c
c c%
c
 c c
c !cc c
c 'c c c
 
c c %c %c c c c 
!c c c c c c c c c !c 
c c
c 
c c c c  c  'c + c c c c 
c 
 c )
c c c
 c c c î c Jc c J c c J   c !c c c c
c

c
c"
c , , £ 2 
c J c c c  c c c J c c c   c
c Jc c J J c c )
 !c J c  c c J c c   c c Jc c c Jc c c
 c Jc M c J  ’c J c  c  c  c  c  c J J c J c c   c J c c
Jc  c Jc c c c Jc  c J  ’c ÊJ c  Jc c c  c c c
J J 
c

c " cc% ccc cc% cc % !ccc c c cc

!c cc ccc% c'c c c c ccc c 

c!c ccc !c
 c% 
!c
cc c cc c cc 
c c"c c
c
!cc c"c 
c
c
c 
c
c
'c4!c c)
 !c" c%
c c "

!c
c !c c 

'c

VI

 c 
c.c c c c.c%c
cc c c  c "ccc"
c c c
 c 

 c c 
c 
-c !c !c c c 
c 
c 
c c c
 
c  c 
c 
c c !c c " c %


c 2 "!c  J î c J J c   J c
    c cc c
c c c 

 c c
c% c c&!cc c
cc
 c c c

!c "

 c c c 
c % c c %
c c
c "c c c c
"c
 c c 
'c +c 

c "

!c 

c c c cc"


c !cc%
cc% c c
ccc
c/ccc
c c c c"
!c
c
cc cc
c c"
'c

c c c "
!c 
c 
c 
c c c c c  c 
c 
%c 
c c 
3c c 
!c c c

c"c c cc
" c cc"
c !c
$c
32.c Ê  c 19, 31.
33.c Ê  c 19, 35.
34. c Ê  c 2, 21.
59' c Ê J c ., 1'), 5$ 'c c c 5 = c
5× F c 6c Ô c c c 7. 5 $' c

c
$A5c SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R

 c c 
c c 
%!c c 
%c c % c c 
!c c c c %
 !cc !c c c c
% c " 
c c c  c &&
c c c % c "& cc  c 

c %
c 
c 
0c
 cc c c c

 c
cc
c c c"&
0c)
!cc,!c cc
c c
 cc"

cc%

c  !c c c c  c &&
c c c &!c c c
c% c" 
!c cc%c c 
cc
c!c c  c
c c c
c
c
 c &
cc%3cc cc  c&&
cc
c
c c
c % !c c c
 c 
c

c 
c %
c % c ,c c 
!c c & c c 
 c c

'c
c 
c
" c c cc 
c 
 
c c c c 
c 
c,
c 
!c c 
c &
c c

c c

-c
ccc&
 c c
c,
c

!c c c c
c
%c
c,
c

'c c 
c c c c c 
 c c 
c 
c 

c c &

c %c c 
/c 
c
c
R &
!cc c% c
c 
c c%!cc
cc c %
c

!c cc
 c
cc
 c

c c c 
%!c c c c c c 
c
c c c 
c R &
!c 
c %  c
,


!c 
c c c c 
 !c 
c cc c c
 c 


'c c c

0c )c c c


!c
&
0c c "c 
c c c
c /ccc !c c c 
 c% c c 
c
 c
c
 c
c c
/c
!ccc c%c
cccc&
c c% c0c

c " cc 

c"

cc cc% c
c c c

c
cc cc

3cc c
 c c c E
ccc  !c c 
c $c

'c +c

c 
c "
c "
 !c c c&

c

!c c cc !c

cc !! î c   c c   c î J c   J c J c î J c J c
î J c J î  J J c
î J c  î JJ c î J c î J J c  J Jc
  Jc )c c c c c 
!c 

c c c & 


c c c 
c
  J c
c


c c c c 
c c 
'c 
c

 c !c c c c & 
c c
c
c "cc cc
cc" !c) 'c
&
cc 
c c%c c
c c
 c c %
c " !c c c &

c c c c %
 c "/ 
'c 
!c !c c
 c !c c % c 
c 
c c c &
c c % 'c
!c  
c c c c
"
 !c "c c 
"
c % c 
"
'c 
"c c c %
c %, c c
-c 
c c c c c c 
"!c c 
c c & c 
"

'c c c c

c c 
c % !c c c 

!c c c 
c c "

!c c c
, c c &, c 
c c 
'c c c c 
c 2 "c  J J c î  c c  J c J c
 J  J  c c
)cc

!c  !c,"!c,!c cc
c, 
!cc !c 
cc
c
, c !c cc ,c c c& c 
!c c c &

c 

c 
"
c 
c
cc %
c "


cc % c&
cc !c c c% c c c 
c
c
cc & 
!c c c
cc
&
 cc 
c c
c c
 c1
 !c c c 8 
c
 " !c cc)% c!c c
c c
c c"

c · J  c 
'c
 cc
c
c
c
c


c c cc c" c c cc
 c

c
c c

c c+ 
c
c c)c
c c c"
c c, 
>#c'c
c
c
c
c &c c , 
c c 

c c 
c c 


c c c c " c c "'c
c c c %
 c
c c 
 c c "c 
c c
c 
c c ,c c

c c c

c 
c 'c !c % c " c c c & ,c c c 
c 
-c c % c c c 
c

 c c "
'c  c c c 
c c 
c c c 'c +
c c c c
 
c c 
c c c 
c 
!c 
c c " /c c ;c & c 
 c c
 -c c c 
c c 
c c 
c&c 
c 

c c c c c !c 
c 

c c
 

c c %c c  -c c c 

c 
c c % 
c 
c c %c c  !c
 
c 
c c "c c , !c 
c c c c 
 !c% c c c c & c

>  c c c c  c ! ’
 c
$A7c SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R

 'c 8c c 
c !c &

c c % c 
c % c " c c "
 !c c ,c c

c c , 
c " c c  !c 
c c 
c c 
c c 
c 'c c  c c
 c 
cc c M J c  c c c î  c  c   c c    c   c c J  c  c c J   c c
  J  c 2
c c "
c " c c c c c , c "c %c 
c 
 c c
 c
cc

c , 
c% c&, ccc 
 !c% c 
ccc

'c
+c %

c c %
c 
c c c  c c c c c !c c "& c c % c c

!c %

c c c , c c c c 
c c "
3c +c c 

c c c 
c c
&
c c 
 c c c &"
 c 
c 
'c + c "c c 

c c c c

 c "!c c
c
c-c !c c c c !c  cc
!c

cc "
c
c
c
c c c 
c c c c 
c 
c c c "
 c 'c 
c c
"

c c 
"
c c 
'c c &,
c 
c c 
c 
c 
 c
" c 
c c c -c

cc c 

"-c c c c *
c 
c 
c c c 
c c

cc "
'cc %c

cc c cc"
cc"
cc,
 -c"c,
 c"
c c

cc c
c cc
&
 c) cc 
c
cc

 c" c % 'c
1
c !ccc"

cc  cc
c "c c

c!c
c cc

c
"
c )


c 

c c !c c c ,c 
,c $c c 'c c 
c c 
c
1
 !c + c c c Ô   J c
 J î J   !c c c c c )

c c %c !c c
 c !c c 'c c c c "
c c !c c c % c  c c c
 c ccc &
 c c% c 'c cc
c

 cc c
c c 
c c c

c c )

c "

c c 
!c c c "c c " c 
c c c 
c
"
 c c c "
 c
c

 c
'c
)c !c !c
c 
cc" c cc c 
 c)
cc 
c" 0c
Jc c c c  c c c î c c Jî c J  J c J c c  J c  c Ô  c Jc

c J c c  c  J c c›  cc
 c J c c  c  c   c c)
 'c
.cc c 3c
.c 
c c c 
c " c 
!c c c % c "

c c 
 c c ) c
c cc ,

'c cc !c c)


 !c
c c  c   J c c ›   c
4
c c"

 c
!c c cc
c
c 
0c)c cc
c
cc c
'c 
c 
c "
 c c 
c c c %
c % c 

c 
c
c c 'c 
c c 
c c


!c c !c c
cc c%
c
c c c 
'c(c% cc% c 
c !c c 
c
c c 
c c 
c c c 
c c  c !c c

c c 
 !c 
" c 
c

!c c 
c

!c c&
c
c c 'c c
c cc" 0c8 c
" c 
c c 
c c ,
c 
c 0c(c c 
 c c "c c  !c 
c 
c c

c c R!c 
c ,c / c "
!c 
c c & c c @,
!c
c c 
c c

c c > 'c c c c 
- c c c % c 
c c 
c 
 c c c
) c 
'c c
c % c  c 
c  c %,
c 
c c " c / c c  c

/

c 
c c c  c 
-c 
c c c 

c c c 
 -c 
 c c 
c
 , c c% cc c
c

c c
c


cc c "
'c
4
c 
c !c
&
!c c c c "
c c c c > c 
c 
 c c 
c
"


c 
0c c c c c c c 

!cc c " c 

c c c c 'c (c c
 c 
!c

c c c c ) 
c c c c
c c  !c c c % c 
c
 
-c 
c !c c c c c 
"

cc c"
cc 'c
!c c c /

c
c c 
!c c !c
 c 
c c !!2c c c  c c 
c c
3c 2c c c ,
c c 3#'c c " c c %c 0c c c c 
c
& c c 
c c /c c 'c c % c "c c ,c  0c (c
c
% c
c 
c) 
!c
c
cc cc
ccc
'c
c

3.V  c 5, 39. 4.
Ê  c 20, 1.

>  c c c c  c ! ’
 c
$A9c SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R


c 
c c 
c 
c 
c c c !c "
 c 
c c 
c 
c 'c
c c 
!c c c & c c @,
!c c & c c c !c c c 
c c c c
 c $c 
c 

c 
c c cc c c 
c cc c 
 !c c c 
c !c
 c c 
c "
c c > !c c c " c c %c c c &
c c % !c c
c c
c c & c c c /c c c !c c 
c c
c 
c 


c c c c
/
cccc c " 'c
Jc c Jc c c
c  J c ’c   c c c c c  c c J  ’c   c
 J c  c c c cî c c  c J  c  J J c JJ c
c c %c 
c " c c c c 

c c 
c 
 
c 
c %
 c c
 
 'c )c c "c c 
c c %
c 
!c c c c c c 

c 

!c c c
 c 
ccc 'c
!c c c cc %
 c  !c c% c c" cc 

c 
c 
c
c " c "


c 
c /,c c 

c 
'c + c c , 
c c c  c c 
c 
c
 

'c c c 
c c c
 !!  J  c  c   J c   c J J c   J c J c c c c
 c c J c    J J c J c c c  c c J J c î  c c î   c c
c
c c 
c 

 c %


c c
 !c c c c &&
c c  c , c 
c c %
'c c %c c c 
c c

c 
'c + c c c c 
c 
c c 
!c c c 
c 
c c
cc c 
c

c
cc
,c-c 
c

cc
c

c c!c
c c c 
c 
c c c c !c c c c
c

c c c 
c 
'c 8c
 c
cc  !c" cc%
 cc c c !c c c
c c%
'c
+ c 
!c
&
!c  !c c c "


c c c " c c 

c % -c c
 c c -c 

"!c 
c " 
 c
&
c c 
c c c c c 
c ) c
 c c !cc1
 c c%c ccc

c !c c 
c c %
 c

c c
c %

'cc cc c
c 

c
c% ,c
!c cc cc c
c c 
c
c"

!c
c c " c 
 c
c c  c 
'cc c
c 
c c !c 
c !c 
!c c 
c c 
c c c c 
c &'c +c  c
) 
c c 
c c 
 -c , )c c
!c
 c 
c "

c 
c
 c c
'c
c
 !c c c 
c %
 c
c !c c%c1
 c c%
c c  cc !c c


c
c c c& c

c
c c,& c c cc
c c  'cc c
c2 "c 
, !c

 c   c c  c J c J  c  c c   c J c  c J c î  c c 6 J   c cc  c
!c c "
 c 
c 1
 !c c c c % c % c 
c c c !c c c ) c


c c 
 c , c !c 
!c !c % c 

c c c %
 c 
c ,
c
%c 
c 'c c c 
c c c 
c c c 
!c 
c c c
,c c %
'c  c c 

 c c 
c c  !c  c c 

c 

c 
c

5. Ê  c 20, 2.   c
6, 34- 35. 7. Ê J J î  c 1,
23.

> !c c c c c c %


c c
c c c c 'c
c c c c c ,
c
c c , c c @,
!c c c c "c c ,


c 
c 
c 
c 


c c
 c "
 c
c" !cc c
c c) c 
c c , c) c& !cc
 c
c c c c
c& c
c 
c c /,c c c
c&"
 c
c
 c% cc" 'c
J c c J J c J c î  c   J c  cJ c î c
 c c
> 
c c % cc, 
c cc!c c c " cc
c c
c%
c
ccc
 c c /cc

0cc %
cc c!c

cc c$c" ccc" !c
c " c "
c
c c /'c c &
c c c 
c 
c c  c , c c ) 
!c c c "c c
 cc
/
c

cc - c c c "c 


c c cc !c c c c
cc /!c
c c c 
cc'c
c c 

c cc c cc c J c  J c J c c
 î  c c + c
cc c%
c% c c
,cc c c ,
/ ccc 
 c
 -c 
c c  c
,c c
!c c
cc
c c%
c% ccc
cc %'c
)c c  c && 

!c c c c 
c %
0c B
!c c 
c
& c  c && 

!c c
ccc

c
c cc 
 c!c&& 

!c c c
&c ccc , cc%
c
c c c% cc c
cc c " c 
cc
,c %c
cc
,c'c

>  c c c c  c ! ’
 c
$A:c SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R

VVV


cc " c 

!c cc  c ,c c&& c
c%
!c c c c
c 
c

c
c , !c c cc cc c,c c
!c c c% c
c c" c
c
) 'c c c 

 c c c c  c 
" c 
c 
c 
c 

c %c c 
c
 
!c c c 
c && c 
c %
c c &
c c c c c 
" c 
!c 
c c%
c 

'c

c "c c" c cc c&
'c4
c  cc c ,!c 

c  c c &


!c 
c !c 
c , !c 
c "
c c "
 -c
c c c "c !c 

c &
!c 

c 
!c 

c !c 
c c c
,
!c c c
, c
c 
!c
 cc&
!c , c 
!c% c c
 c c  'c
J c c J Jc J c î  c  J c J c c  c î c
c J c c J c  c
 c J c c c î  c J c c î ’c V  c c J c  c Jc î c J c îc c Jc  c
î c c c c   c

8. c M c 4 , 2.
9. c Ê  c 20, 2.
10. Ê  c  c 24.

4
c c
&
 c Cc 
c c 
c 0c >c *c c " c c c
" c c %
 c c c c c /c  c ) 
c 
c c 
c c c c ) c
c c c 
c " !c c c 
c c c ) c c ,
/c 
c % c c c 
c 
!c c
) cc cc !c
cc cc%,'c
  J c c J  c  #  c  J   c c  c î  c
 !c c )
 !c "
c $c c c c c ,

!c
 c %c c

c c
c 
cc,

!c
 c
 cc

c
c
 c
c%
 c 
 $cc
 c  J c  c J c
c c !c î  c  J c î c  c J c  c î  c  c c c
  c

c J c J c c c J c c c
8 c  c c  !c c c c 
 c %,
 c %c c c
 

!c c c c c 
!c
c %,
c c
c c " c c !c 
c 
c c 0c
 !c c cc c" cc" c%,
 c
c !c c c&, c c&
c  c
%
!c !c 
 !c c
c 
c c c 
,cc) 'cc c c , c 
 c
)
c c  c  J   c c c J  c  c  c &
!c !c c 
c c % c 
c
 c
c c
 cî J  J c c î cJ c J  
c
c %!c !c !c c &
!c 

c c c %


c 
3c c "!c !c 
c % c "c
 c 

3c c !c !c c c c %
c
 3c (0c c %c !c c 
c
 c !c 
c $c 
 c 
c c c c % c 
J   J c  c  c   J c J c
 î  M  J c 
!c !cc c cc  cc, c3#'c

!c
c
c
cc cc"
c c !c
c

 | c c J c î ’c J c c  cV c c c J c î ’c J cc  cc
!!4
c c 
c c 
!c
c c &
c c c "
c 
c 'c @c 
 c c
 !c
c c c "
ccc cc#'c
9
 Ô cJ J c  cJ c c J J c î c c   c   !c c&
'c
( c "cc, c c " cc,

!c
cc% c,

c
c%
 !c

cc& #'c
+c c c) cc
&
cc 
3c

c J c   c J c J c J c c  c c
4
cc c, c c% c ) c
" 
!c c 
c c
c c& c

0c
 J c c c    c
c c !c  c J c   c   c c J J c  c  c

 
!c
c c c c "
c !c 
c c 
c c c c !c
c c c 
c 
c
12.c  c 20, 4.
13.c  c 20, 4.
14.c  c 20. 5.
15.c  c 20, 5.
16.c  c 20, 6.
17.c  c 2(1, (..

>  c c c c  c ! ’
 c
$ATc SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R

c% !c cc"


c'cc !c c cc

c
c

 c 


c!c
Y c  c c c cî  J J c  c cMJ  c c
 c c , c c "
c 
c % c c c
&
 c c 
c c ) 
0c Ê  c
c MJc J c  c î   J  J  c
c c 'cc c 
c c 
" c c c c
,c 
 
c c c c
!c c c c c 
c
 c 
c c 2c 
c 
c

c c

c
c , !c
 c c
cc c
#!cc c
c
c&c) c Y c
  c c  c c î   J  J c  c  c M J   c !!@
c 
c c ,
c !c
c c -c c
 c,
/cc
c ccc
c c  c!c&
c c!c cc
c c  c
'c

 c  c c c   c  c c J  J c  c  c c
2c c ,
/c c 
c 
!c
c c !c 
c cc c
c c 
c

c
"
c c 
c c c  c  !c c c  c   c c  c c î   J  J c  c  c
M J  c )cc 
c c&& c  ccc&& c 0c+ cc
c% cc cc
c


c
'c
!c

 Jc J c J c î J c c cî c J c c c c î  c J  c J c J c J c
cc
c c"
 c
0c cc%c
c cc c% cc c c c
 ,c
c" 'c 
 c c c î  c J  c J c J c  J  c
" !c  c c $c 
!c
c c c 
c &
!c c c c c c 
c
 c c c / c 
c c c 
 
 c ) 
'c + !c !c c ,

c 
c c "c % c c


#'c

!c c c c " c !c c c %c 
c &

c c % c ) 
!c c
 c !c c
cc%
 c
c" cc" c c c
cc c
c

c 'c
 V c  c c c J c c î J c
c c !c  c  J J c  c J c J c c J c J c J c J c
(c "
c%
c
c
cccc
c !c
c
c

 c c c
c" c"
cc

c
c
#'c
 c
 c ,
c 
c c  c c "c c !c c c c 
 c
% cc

c
c c 
 c ccc%
'c
 J c    c  c J   J J  c J c c c Jc c Jc c Jc  c
 J  c  c c J c c


c Ê c 20,6/
19.' Ê c 20, 6.
c Ê c 20, 7. c
 cÊ c 20, 7. c
c Ê c 20,8. c

c

c c c c / c 


 c c "


c 
!c c c %c c 0c +c c
 c c c ,
c !c c )
 !c 
c c" 
c c c c c c c
" !cc c
c c c
c&"
 c
c c% cc" !c c
c cc
,
/cc c c% c "

cc) cc"
 c
c 'c
 cJ c c  c J c J J c  cc

c " ccc c c c c
c%cc cc" 3c c c%
c ccc
c c c 
c 
!c c c c %
c c 
c , 

c c c c ,


/c c
 cc   
c  c  J c  J J c   c B
c c c  
c
c
-c cc
 c
c
 'c
!c
 c  c c)
 !c  J   c î c  c c
> c c c c 
c c c c cc" !cc c c 
c
c

c c 
cc
c"
cc
!cc
 !cc"
'c
c c c  cc

!c c
% c c 
!c c c
c  c 

c c  c 
c c % c c c 
c c
c
c% c c
c

 c
'c
 J c J c J ’ c   c  c  J c   c c  cÔ cc c  J c  c  cJ  c  c J c c
 î c c Jc î c î  J J c  c î  c c  c î c  c J J c c c c J c
  c c Ô c J c  J c  c J c   c    c c

>  c c c c  c ! ’
 c
$AOc SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R

2cc
c"c cc& ,
c c c cc!c cc
c, 
!c c
c %c 3#c

c c&
'c
cc c !cc

c
c"
!cc% c 
 cc 'c c

c  c   c c J c J c c î J c J c J c c J c  J c J c  J c &
c
 c c
"
!c c c Ô c  c c  J c  c  c J  c  c J c  c î   c J  c J c î   c î  J c c
î c   c (
c c c
c " !c !c c c c 3c(0c 8 c 
c c
" c c%
c
 c
c

 c 


c 0c Ô c J c  J c  c J c   c   c
4
c !c
&
!c c 
 c 
c " 0c + c c c !c c " c

 cc 'c
MJ c J  c c" !c  c c   c J  c  c  c c  c  c J c î c J c c
c cJ cî J J c JJc  c c
 c !c c " !c c c " c 
c 

 c 

c " !c c %
c c c


 c  -c c !c "c c "
!c c %c !c c c c % c " c c
 
c cc 
!c % cc) c c%
c #'c

c c 
c '
c 
c "
c c 
c  !c c c 
c 
c c 
c " c c
&c
23. c Ê  c 20, 8.
24. c Ê  c 20, 9.
25. c Ê  c 20,9- 10.
26. c Fac, 20, 11.

 c c 
c c !c c c c % c "c ,

!c 
c c c c c 
c c
 
-c
c
c

 c 
c,
cc c c c ,
/ cc c c% c
c
c c'c

!c"
c c c
c !c c c)cc 

!c !cc c

0#'c

 J c   c  c î c  c c c î c c J c c  c J c  c
c 
c !c c " !c c c c "c 
c 
c 'c 
c c c c
 

'c !c%
 cc c c

c c% c !c cc cc" !c
c

 c
!cc
c
cc 
!c
cc c cc 
'c8
c

c !c"
cc c% cc

#'c

c ccc c ,
/cc" c c c cc c

0c
!!
c c c % 
cc c
c cc !c c" c
c !c 
cc c
 c c
Ô c c  c  c J c c  J c   c
4

c

c c  c 
c c 
c " !c c c 
c c " 
c
c c
 
cc c c% c
c c cc!cc c c cc c
c c
 c !c c c c c c c c c 
c 
c c c c 
c 
 c 
c
 'c
Ô c c c    c c c " !c J c  c   J c c J c J c J ’ c Ê J c

  c î c J ’cV c J c c c cc c c c î J c c J c c  c c
2cc
c 
c
c  c 
c M J c î c  c c   c J  c  c   c c
  c    c c c" c" c c c 
 c"
c !c c
c c!!)c
c 

c c 
c

c c c c % c c  !c 
c 
c  c  c c  c
 c Jc  c  Jc cJ c î c J’c Ê J c î c J c c c J c c c
 c c
c
 c 
c c c c c 

 c
c  c c î Jc c Jc c c
 
#'c c c 
c c 
c c 
"
 c  c c %c c 

'c Ê J c  c
 c c J J c c c  c
>
c !cc" c c
c
c 
c 
c
c
 c 
c
c "
 c -c c
c 
c
c c c
c  c "c c
 
 cc 'c
 !c 
!c 
c c c c  c & c c 
c " !c c 
c c
&, c 
'c
 J c c  c c )
 !c  J   c c J c  c J   c J c J c J c J  J c J c  J c J c
  J cJ cJ c c J cî c
c J c J  c

>  c c c c  c ! ’
 c
$ASc SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R


c " !c
&
!c

 c 
c c 
c 3c !c c c c c !c c
% cc c c cc !cc
cc c cc!c
c c
c& 
cc 
c
c c
/ c
c c 
'c

27.cfac, 20, 12.


28.cFac, 20, 13.
29.cFac,20, 13.
30. cDidrahmă, adică două drahme . Drah ma este o monedă de şase oboli, ceva mai
puţin decît un franc de aur .
31. cV c  c 20, M.
c

 c c c c c 0c (c 


c c c & c c 
c c c 
c c
cc /c 
cc"
c c
!c cc !c
c c
/c 
!c cc c
&
!c cc
ccc
c
cccc&, c&
'c
4
!c !cc c c c cc " 0c(c
cc c 
 
c c  c
 
!c
c
 c c
c"
c c
c c c 

c 'c

 V cî  c c   c J  c c  J   c   J c cî   c
+ c c c % cc 
c
c " c
c,

c
c
c c
c"
 c c ,&c
$c / cc 
!cc
 !ccc c c

!c ccc&
%!c ccc
'c
 V c
 J cJ c J ’ c V  c c c c J c c J  c  J c   c

cc &
!c

cc cc "c
c c c c
!c cc% c c

0c
Ô c c c  c c &
c ) 
!c  J c  c c J c î c J  c  J c  c J c c
 c c î J c    cc
.c +c  c 
î c J   c   J c  c J c c  c  c î J c    c
.c 
c 

!c c &


!c c c c c c c c c c 
!c %
c

c 
'c
cc  c
!ccc c% c

 c 

c !c c ccccc
 !c" c c ccc
 c%'c c c  c  c î J c    c
.c +c  c  c  c  c î J c    c
.c )c %c 
!c" c c c&
!cc c 
cc c 
 c%c

cc!c c
c

c
 c 
c c 'c )c && 
c !c c c %c c 'c )c %c c c 
!c c c 
 c
%c

#'c
.c 2c c

c c
 c c) 
c"
c  3c
.c 2ccc" !c % c "cc c 
c c
c 
 c%

cc c$c

" !c c c ,c) 
cc 'c
 "!ccc c
 c c) 
!c  c  c î  c    c ccc)

c&& 
cccc c  #!c)
 c c , c c
Jc c c c Jc cJc c Jc cîcJ  c J cî c J c Jc
Jc îc Jc Jc Jc c   c î c c J c   c c  J c  c î    c c  c Jc
J   c J cî J J c
J c J c J c c c

c c ) c " c c 
c c /
c $c % c 
c cc " 3c +!c

c ,

c 

!c c 
c 
c 
c 
c c c 
c c

32.c Ê  c 20, 15.


33.c Ê  c 20, 16.
c

34.c Ê  c 20, 16.


35.c Ê  c 20, 17 IX .


0c Jc "Hc c c Jc  c c )
 !c Jc c  Jc  c  c
J c Jc îc  J c J c J c î c   J  c J c J c c  î c  c  î  c  c  J  c
  c c  J c cî    c c c J c J c

&
c c%cc -c c&c) c c c c c c !cc c

c,

c
c " c 
c

c c
cc c $c% c cc
c
c " 
!c 
c
c

>  c c c c  c ! ’
 c
$5Ic SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R


'c !c c % c
c
cc
c 
c c%
 c !c c 
c c / c

c c c c
c !cc c"
 cc c c% c c
 'c

c
!c 
!c
&
!c c c c c " c c c c 
!c"
c c c  c
&
!c 

 c%,

-c c 
!c
!c c
c%,
ccc 0c
Jc  c c)
 !c c    c î c
 c î  c c J c J c c  c
 J î  c c
 J c Jc JJc c c
c Jc c J c c    c c  c î c  c J c î  c
   c c
.c +c  c î  c c J  c 
c î  c c  J   c
.  c c c
 c %,
c ) !c c c c ,

c c % c , 
c c
" c c / c "
c
c c
 c !!6c  c   c J c  J c J c c c
c c J c
 c c c
+"
c  !c 
!c c 

'c c " c 
c ) c c " c c c 

c cc
 
 c !c
cc cc 
 'c
c J c c c c cJ J c J cî c cJ c c  c
cV c c
(c %c c c , c 
 c )
c "
c  î c  c J c c   c
 c
)
 c c c c c   c   c J J c J  c 
c c , c î c  c J c c   c
 c

c  !c%
c cc c !c& 'c
 J c c J c î  c c î c J c c)
 !c î  cî J c  c
+c c
c !c c c
c

c 
c c c c
'c

!c c c c c c c
c !c c c cccc
c
c 
c c c 
c c !c 
 c)
c c  c

c 
c c "  c
" c" c c c c !c
 c
c Jc c c c c c c J c  c J c c   c V c J c J c J c c J c
’c
 c c   c  c c  c  J c V c  c  c c J c c c c î  c c J c
.c + c "c c c) cc"
c  c c  c c c c J  c

( c  !c c "c c c ) !c 


c c 

c c &
'c+c c c 
 c c c
3 6 .c fa c, 2 1 , 1 -2 .
3 7 .c F a c, 1 8 , 1 0-1 4 .
3 8 .cF a c, 2 1 ,3 .
3 9 . cF a c , 2 1 , 4 .
4 0 .c F a c, 2 1 .5 -6 .

&3c 8
c 
c c "c 
c c "c & c cc 
!c c c c c !c 
c c
c c c 'c8
c c"c
 cc cc&

-c
c c"c& c
c
c!c c"c

cc !c c c c & c c 

c c 
!c c / c 
c c -c 
c
 c 
c c c 
!c c c !c c 
c c " c
"c c c !c c c 
c
" c

cc/cc
#'c
 cJ c c J ’c ÔJ c c c J cî c c c
c î   cî  c c
c % c &
c
" c 
!c c c c c %
c 
 cc ) c c !c c
c c c c c c % c c c 
'c "c
" c 
c c 
c c
c c  c c%c
c cc
c c 'c
ÔJc c c J c c
c  î  cî cÔ c c   c J c c    c  c c
+c!cc& !c cc c !ccc
cc cc"  c c  3#'c
 J c c   c î J  c c)
 !c J c c  c    c J c c   c c îc c c
J c c  c c  c   c î J  c J  c

VI


c " c 
 c c  c c 
c 3c 
c " c c c c c c
 c c c 
c & c 
c " !c c 
!c
c c 
c 
c 
c /c 
!c 

c c
 

c%


!c 
c
 c/ !c 
c c 
c%,
 c) 3c

c
!c !c
&

!c c c 
c& c c
cc" !c

 c ccc c
& 
!c 
c c "c  c &c /
!c 

c c 

c ,
c "


!c 

c " c 
c c

c c c c %
c 

!c 
c c c 
c c " c 
c c &,
c 


c

>  c c c c  c ! ’
 c
$5$c SFlNTUI. IOAN OUR A D E AU R

) 'c + c % c c !c c c c 
c !c c ,c /,c c 
c c c

c c 
'c c "c 
c c c @!c c c 
c c 
c 
!c /,c 
c
 c c c c 
'c c +c + c c %,
c &
c c "

 !c &
c c
 c c c 
 c "
 c c "
 c  c c

!c c c " c c c c 
c c 
c
&
ccc

!c
cc c c
c&
cc"

 c
cc

cccc


3c 
c 
c c c c "c & c 
c &,c c !c c c c c c c c
" cc  cc

0c


!c !c  !c c 


c &
c c !c c 

!c c c c % 
!c
c c c c %c c c 
c "
 c  c 
c cc & 
c 
c c !c c c % c
 c c 
c 
c c c &!c c c 
c
&
 c c 
c c 
c c
 c
1
 !c c + c 8 
c " !c c c )% c !c c c c 
c c "

c "
!c

'c
 'c c
41. Ê  c 21, 7. Ŷ12.
Ê  c 21. 7.

c
c
c
c
c

c c
c) c+
c" c" 
cc" c
c) c c3c+c c cc c
& c#$'c
c
c
c
1
!c c
c 
!c
&

!c
 c
 c c

!c c "c 
c c c"
 !c
 c c %c

!cc 
c 
c
c

!cc, c
cc c cc,
/c c&
c
 !c c
cc
 c
c c c c 

c" 'c

c " c c  c 
c c c %c c &
c ) 
'c +c c )
 c !!c J c c J c

’c  c c   c  c c  c  J c V c  c  c c Jc c c c î c c


J   c 
c % !c c !c c c &c
c c  c %

c 'c c c c c 
c c
 -c c c 'c +
c c c " c 
 !c " c c 
c, c
c 
c& !c c c c c c
3#'c
c 
 c c
c c
c

c
cc  !c c , c
ÔJc c Jc îc c c
c îc î c Ôc c   c J c c    c
   c
( c  c c 
c  c c %
-c c c ) c 'c Ô J  c c  J  c c c c
+
c " c 3c +
c c %
c c , 
3c + c 
c c c ,3c + c / c c c
;
 c c c  3#'c ( c % c c c c c 
 c c c
" c c 
c

" c c !c 


c c 
c c "
c c 
,7!c c c 
 c c c c c c c
c

c c c
c c
" c
" cc 0#'c
c c c%c c) c c c

'c
c c c  c 

c c %
c c c c c 
c c c
!c
c 
c c
c " c c 
c 
c c 
c 
!c c c c 
 c  !c c c ) c c

!c c
c c c ,'c
c c
!! Ô J  c c  J c î c c  c
c  î   c î  c  
c
c!c
 c
c
c cc/c c
!c  c c   c J c c     c   c

 Ê  c G 
 c Ê  c G c
 Ê  c G 
 Ê  c  

>  c c c c  c ! ’
 c
G
OMILII LA FACERE

.c +c  c Ô c c   c J c c     c    c
.c  c+
c%c c%
c % c !c"  c c c  c c% c c c

'c ) !c !c c c c c 


-c 
 c 
c 
c  c 

c 
c

" cc #'c


 c c"cc c)
 c
c 'ccc c


c
c 

!c
 c  c
c î c J c  J c J î  c î c  c J c    c J c c   c c
V c J c J c J c c Jc Jc ’ c ›   c î c  J c   c J c î c J c J c Ô c  c c
    c J c  J  J c c J c c V c J c  c J c c î  c  c c Jc c
î  c J c J  c

!c
&
!c c 
c c ) c c c %
c c 
c c 
c 
!c 

c c c
 c c 

c c c c c c c %
c /

0c c c 
c 
!c " c c

 c 
c, 
!c) c c c
cc c
c c%c c%,:!cc c
c !cc
 c c c "c cc % c 
c 
c 
-c c !c c c c c c " c 
 c c%
c /

c,
cc%
c
!c c
c c
c
c 
c c
c !c
c

c 
c " c ›   c î c   J c   c J c î c J c J c Ô c  c c c J c
  J  J c   J c c J c  c ) c c
c 
c c c c 
c & c 
c " c c c & c 
c
 
c.cc 
c c 
 
c c
c .cc !c  c cc" c
c
c c
 !c 
!c 
c 

c c c %
c 

!c c c c c  c c 
 c
 
c c
c c cc !c
c
c
c " c ›   c  c J J c   J c J c î c J c J c )c
%ccc c

cc%
c /

cc%
cc 0c
c

ccc c c c %
c /

c c
 c cc%
c 
#'c
) c c %c %c 

c c  !c 
c c %c 
c c % c % c %
 -c 
c c c
%
 !c c 
c c c % c c c c c 
'c 2 

!c !c c c
&
c c
 
!c
 c c ,c "
c ) 
!c c $c
& c c 
c  J c  c  c c
)
 !c J c c î  c J c c  c  c î cJ c J c
(c 
c c c "& c c , !c 
c c , c 
c " c c 
!c c 
c
 c c 'c
 c
c
c

c c " 
c, c c
&

cc 
c 0c c " c c
) c c c 
c c c
 c c 
c c c c , 
 c c 
 c 
c 
c 
c


-c c" c
cc" ccc"
cc ,c

c c ,cc 
c
cc /
c.c
c
 c" cc c 
"
c) 
c
c 

 c & 
c !c
c c
c
c cc !c
, !c !c " c .c 
c ) !c , c c c
&


c ) c c 


!c
 c c ,c, c ,

c
c" c
c) c

c
c 
c" c

c Jc Jc  c   c  î c î J c J c   J  c Y c c Jc c î c
c
  c c  c J  c
 c
c c )c c 

c c , c c c !c 
c 
c c c Jc c
 î c
c   c c  c J  c
c
c

2
!c
c c c 
c " !c c 
c c c ) c c 
c 
c , c

c c c " c 
'c (c c c 
c c c c 
 c c , c c  c c c
"!c c c c c c c c 
c c !c 
c c c 
!c  c c
c c
 
 c c
c%

c %c

 c 


c 'c 
c
!c 
c c
c cc  c&,
c

c@,
!c
c
c 
cc 
c
!c c c&
c c  c
 'c (cc 
"
!c !c
"
c
!c cc %c
c%c"
c c c"c 

!c
Ôc c V c  c   c J c c Jc  c c c Jc c Jc c Jc c J c J c Jc
î c   c J c c  J J c c J c  c c   c J c Jc c c c î c c  c  c

 c c B!c !c
c c c
c cc" c
#'c
> !c
!c
&
!c c c
c c , c c c
c 
c c c c!c c
& c
c c c  c, c
c
'c
 J c c   c c )
 !c c J J c Jc c c î Jc Jc c  c c îc Jc

 c c J c cî cî c J J cJ cJ c îJ  cJ c c  J c


 Ê G  
 Ê  c  
 
 cÊ  c c c

OMILII LA FACERE

4

c

c c  c 
c c 
c " 0c 4
c c c c % c c c
"c c c
&
c c 0c + c " c c 
c c ) c
c c V    c î c
  J  c J c î c J c J c !c "
c 
c
c c c !c c c c
& c c 
- c c
) c
 c 
!c c c %c c
c c 
c 
c 
 c 
/ c c , c %
 'c + c
 c!c 
c c!c c c c 

'c+ccc c) c%


0#'c
   c  c   J  c c)
 ! î J J  c J c   c c î  c î   c c î J  c
 c 

c

c 
c c c "

c c  c c ,
/!c c !c 
c
&"

c
c c% ccc" 'c
 c c c c !c c 
c 
!c 
c c
c c % 
c c 
c 
,
c 

c c
 ,
c


!c
 c  c îJ  c c c  
c c
+c

 c % 
!c 
"
ccc
cc , cc
!c
8 .c Ê c2 1 , 1 2 .
c Ê c2 1 , 1 2 -1 3 .c
c

1 0 . cÊ  c 2 1 , 1 4 .
1 1 . cÊ  c c 1 0 .
c

1 2 . cÊ  c c 1 4 .
1 3 . cf a c , 2 1 , 1 5 .

 c c c î  c J c c c c  c c c Ô c î ’c 


 c c c c

 îJ Jc c c J c c   c J  c î J J c J c Jî  c î J c cî   c
 c c c 
 
"c 
c
&
c c 
!c + c c  c 
c ,
/c c 
c c
 , cc c
cc !c

 c J c  c îJ J c J c  c c c c c
I c %c 
c c 
c 
c c c 
 c , 
'c c c ,
c c
c
, "
c
,

!c c c
 c
c /c)'c
Jc c Jc   c J c  c c )
 !c c  c îc c Jc J c J’c Ôc
 c  c | c c  c Ô c c Jc  c   c îJ J c  c J c  c c c c


   c J c î J  c J c J  c  c  c | c c c J c c
+ c c c c
&
 c c 
c c ) 
0c ( c c c " !c c c c c
/
0c

"!c c  c,
/cc cc%,
 cc cc % c 

c 
cc
c %
c 
c c  c 
'c c c c "
c c  c ) c c ,
/c 

c c Ô c
 c  | c c  c Ô c c Jc  c   c îJ J c  c
   c JJ c J  c c
 c | c c c (cccc
c% c
,
c
c 'c ccc 
c"
c cc
J c c
,
/cc
c
cc" c /,c c #'c
 c J c c   J  c c)
 !c   c  J J c J c
(c c c 
c 
c c " !c 
c c !c 
c " c 

c 

!c
c 
c c c


cc% c 
cc /c +cc 'cc c)
 c c c"c 
c cc c

c c c ,
/!c c  c   J c  J J c J  c c c c c c 

 c 
!c
 c c

 !c c
c c c" cc c c c
"cc 'c
 J c c  c   c c î c  c  c  c J c c  c Jc J c î  c   c J c c c c

  c îJ  J c

cc
 c
c

c c 
c%cc

-c c, c c cc

 c
cc
c
" c 

cc /cc 
!c c 
c" c c c

c
-c c ,
c
cc c
c
 c c 
c 
c,
/c
c c
'c %!c c " c !c%
c c c c 
!c%
c c
c c c 
c 
c 

!c %
c c c "c 

c c /c c 
!c "c "
c c


c !ccc /c
c c % ccc
'c+ cc&cc , c

c !

cc c% c"c!c
c
c&

cc
'c
 J c c   c c î J  c c)
 !c J c c  J c J c c   c c î  J  c

 Ê  c G 

 Ê  c G  
 Ê  c G  
 Ê  c G 
 Ê  c G 
 Ê  c G G 

 Ê G  
 Ê  c  
 
 cÊ  c c c
134 SFtNTUL IOAN OUR A I)K AUR

 %!c c "cc c&


"
!c
cc c c 
!c"c%
c
c c
, c
 c 
c c 
 c c 'c /c 
c c c c 
c c
, !c c
c
&

'c
c c c"
cccc / cc c c c
/c 

c
c
c
c
c c

, c cc c
c c
/c c
c c&ccc /c !c
 
"c
 c "
c
c ) 0c "
!c
c
&, c
c c cc
c 
c cc
 !c c 
cc c+ c
c !c) !c !c
c
c c
/c !c
c " c c/c
c  c
!c 
c
c /
!c c
%
 c
c c c 
c c c %
 c 
c 
'c 4c c
,!c " c c 

c
 c c !c c c " c "
c c /c ! c " cc c  !c c & c
c!c c " c"
cc /c 
c "
'c c " c "
c c !cc c c
c c " c"
ccccc 'c
c
c

 c c "
c c c 
c c c " !c c c c 
 c " c c

c  -c
"c c %ccc cc
c
c cc 
cc /c+cc c
cc cc
c
 &c cc

cc /!c
cc c " c c/c
c

c
c

cc
'c
 "
c c c c cc 
c
c

 c " 
c c% ,c c c c
 -c c c
"
c " c c c   c c 
c 
!c c % c 

c c c 
c 
c " c % 

'c "
c c
 c
c c 'cc / c c% 

c
-c c c" cc c &
cc >
!c cc c c
c c
c !c c c c ) !c c 
 c c %
!c
c c c c 
/
!c c "c
 c
c c
" c !cc c c 
c c" c ccc
c
 
!c
 ccc c %cc
c cc 'c c% 

c
!c c %
c&&
c %
c

!c c 

c 
c
 c
c | J c  J c î  c   c J J c   c c  c  J c  J   c (
c
"
c c c"
cc
0#'c c
c c
 c
c c & c c
c "
c0c (c c c
& 
c 
c !c 
c c c 
!c c 
 c 
 !c c  c  c î c J c c
  c c 
c " !c !c c c c 3c 
c " c c
c c 
3c (0c c "c

c c"c
c c %c

 c 

c &

c c 
cc c c 'cc "c c
c J  c   c
c c c c c c  c J c    J c  J c J  c 
c c c 
c c

c 
c
cc%
 c c c 
c
c) !c c
c Ô c c J c c c c c J c
 î c   J   c +c"
c  c 
 c c&&
c %
c c
c c 

cc
'c+ c
c 
c) cc  c c

cc c c c 
c " c c c c'c $c
 c cc !c c 
-c 
!c % c c ccc c cc

c c  c×c Mc*c c


% c

c 
 c c && c c "& c c !c c c 

c c c c !c 
c c $c

 c c !c $c % c c c c 
c c 
 c !c 
c c 
 c c !c c
/c+cc !c 
c
cc cc
c
c c&& 

!ccc  c c


c
 
!c c c c  

c .c 
c c c c " c 
c %
c 
!c c "c 
c c

20. c / à  J c 1 7, 28.
21. c / à  J c 1 7, 29.
 c à  J c 17, 20.
2.'». / à  J c I 7, 2(i.
c -c "
!c !c c
c c c

ccc c 'c
c c c  c c c c c
 
c c
c !c c c
c "
!c c c c" cc&

 cc&
c c
c  c 'c "
!c 
!c c c c 
!c c & c c c c % c c

 c 
c 
 c c 
 c 
c c c 
c 

'c
c c c c c c c c
 'c c 
c

c c
c c c c c c 

c c c "
-c " $c c c

c
135 SFtNTUL IOAN OUR A I)K AUR

 !c
c c c% c"
c,c c
c 
cc !c
c c c" cc c c cc

c c 
 c c c 
c c " c 

!c
 c c!!
c c c c

c 
c 
!c c
,
c 


!c c 
c 
c c 
cc 
c c c  !c c 
c c
c " c c , c c

3c
c " c ccc
cc 0#'c
c%
cc"
cc !c c,& c

c c -c " c
c , c 'c@!c c c c !c c, cc-c !c c

cc
 c
cc /c+c c 'c "
c c % c
c 
c
c"
c 
c
cc
c !c 
c 8c
c "
c c 
c c c 
c c c 
c /

c c c &
c c
 c -c!c !c "
c cc
c #'cc c
c c "
!c c
cc
c%
c "cc , cc
cc & cc!c c c
c
cc


!c c c c 
c
c
c !c c c "
c% c
c c c c
c c & -c 
c c ,&
!c
 c c &
c
c
c c
 c
c -c c c 
c'
c c c c &

'c
c !c
c "
!c
c c
c % c 
c 
c c 
 c 
c c % 'c
c c c " c 
c 
c 
c 
 c c c
 c &

c c c  !c c c

c c c &

c & c c c c c 
c c c
 &
'c
.c 2c3c
.c 2ccc c "c ccc /c+cc !c
c !c

cc c /!c c
 c c

c
 'c
 c
c c c 
& 
c c c c
"

0c + c c c " c c c c
 c c& cc "
!c c c " cc %
c
 c
c 
,c 
 c c J J c J J c J c
 J c  J c J c  J c  c J J  !c c 
c c c c 

c c c c c .c 
!c c
 c / !c c c 
c c c ) c c c "
c .c 
c &

c c
"

c c
 
c c c c &
%!c c c c c c c c c &
c $c c
 
c 
c &
%'c +c c &
0c +c 
c 

0c)c cc c c
 c

c"
 !ccc c c c
 c
cc %
c
cc c 'c "
 cc 
c c
c
"c c 
c c &
% c 

!c 
!c c c
c "
c
!c c c &
!c c c c
&
%'c

 JJ šJ c IK , 7 .

c
136 SFÎNTU L, IOAN GUR A DE AUR

c

 c e  c 


c 
0c c 
c 
c c c c c 'c
cc c "
c
 c c c c 
c 
c c c c !cc c 
c
"

c 
c 
c 
c %c

c c c c
c c cc
"

ccc " c c'c(c
cc
 !c
&
!c
c c c c
"


c c !c 
c 
"c % 
'c > c c  c c ce

"

c c
c c 
c c
"


'c +
c
"


c ,cc c c /c
c c
&cc c+cc !c
c
"

 !c 

cc c !c cc c c c
!c 
c
c c %
c &

c c 
!c c &

c c 
c 
c 
!c c !c  c c c 
c %
c
" !c /,!c c c c !cc c 'c
+ !c !c  !c c%,
!c "c,!cc " c 
c 

!c cc
,
c c c
 c 
c %c 'c @ c 
c 
 c c c 

-c c " c 
c 
 c
 'c
"c c
"
c
'cc c
cc c c  V c î J c î J c J  Jc c
J c  c c 
c
.c+c  c V c î J c î J c J  J c cJ  c  c c c
.+ c %
 c  c "
 c c " c c c 


c /,c 
!c
c  c 
c c
%c c c !c
c
c c

c c%c c ,c c


c cc 'c
"

!c 
!c c c 
 !c 
 c  !c
c  c  'c c c
c c c V c î J c î J c J  J c cJ  c  c c c

c" c cc cc" c 
c 

3cc%c cc
 
cc
 c c /,c
 c 

'c c 
c !c 
!c 
 c c
"

!c c ,
c c c 


!c
 c c
!c c%
c 
c c -c c ) cccc,
/c
c
&
cc 
!c

c  c ) !c ne c 
c

c 
 c 
c c & 
c &
c 
c 
c c c 
'c

"c c
,
c 
c 
!c c ) c c c c !c 
"c c %c c %
c 

c c
 !c c ) c c 
c 
 -c 
"c ne c 

c c % c  

!c c
) c c ,
c 
c 
'c 
c " c c

 c ) 
c c c 
" c
 
c 
"
c c %
c c
"

c 
c 
" c 


c 3c (c 


c c ne c
"

c c 
c 
c &
!c c 
c c c 
c c 
"c c 

c !c c V  c

c c cî  c c   J cî  c îJ c J cî  c îJJ c

> 
!c !c c c accitca,
c
,
c
"

c 
c %c !c c c ,c
c &"
 c 
c 'c  c c c c c &

-c  c c &,
c
 c c 
c 'c c c 
c 
!c
c !c c 
c 
c c c  !c c c c
25.c   c
  c 2, 24.
26.c  c 10, 19.

 c
c c / cc 'c2cc    c c c î J  
 c
c c"
c c
 c c"  c 'c
)c 

!c !c "c ,!c c !c c c 
c c "

 'c )cc 
c  c c
 c &"
 c 
c !c c ,c 
c "
 c c c 
c "
 c c 
c

 c 
c !c c cc 
 c %c 
c "
 c  c 
c c & 
c &
c
c "

 !c c c 


c c
&
 c c 
c c 
c c
 c 1
 !c c + c 8 
c
cc)% c!c "!cc
c
 !c c
c c
c c"

c "
!c
'c

c
OMIL II L A F AC ERE 137

 c c
c
c
c
c
c
c
c c% cc"
c  cc c c


cc
" #$c'c
c
V

c "c 
, c 
c c c c 

c 
c 
c  c c  c c c c
"
0c c c "
c 
c 0c R,
c c c c c 
 c c "
!c 
c c


 c 'c 1
!c !c c c c )


!c c c c &


c c c


c
'c c "c % c

c 
c c  c "
c c 

c " !c c 
c c " 
 c

&
cc 
c c
c 'c
 J c c c î c J  c  c c  c cJ î J J cî c c
.+c " c c c )
 c c c "
c !!c J c c c îc J   c   c c
  c cJ îJ J cî c c
.c 4

c c 
 c )
c 
c c c c "
c " c c c c
"
 c 
c " 'c
c c c " c c c

 c c

 c c c c c
 c c " !c c c " c c c c 
c 
c
c c
 c c 

c c
!c c 
c
 c 
c $c c /%c c !c c c c  c c c
 

-c c c cc 
cc c

c
c cc 
c
c 'c
 !cc" c c c)
 cc"
c!!c J c c  c î c J   c     c
c 0c 2c "c c

!c c  c 
c !c ) c c " cc 
c &
c % c
c 
c c c c !c c !c !c
 c c 
c " c V    c î c
  J  c J c î c J c J c c  c c     c J c   J  J c c J c   c +" c  c
c c
c,c 

!c !c"
c $c ,
cc!c
 c c cc) c%
c
 c
c%c
c" c 0c)cc
c c,c"
c c c
c
c /
!c c c V  c  c
c c  c  !c c
cc  c c J c  c  c c î  c  c  c   c   c 
c
%,
 c 
c c cc 
c c
c
c c "c /,c c c 'cc" c

c 
c c c /
!c c c % 
c c 

c  c c 
c 
c 
!c c

 Ê  c GG  
G Ê  c GG  
 Ê  c G  
 Ê  c G G 
5.c Ê  c 21, 13.
!c c " c c 

c c c c " c $c - c c 
c ,
'c c +c + c

c
cc c "
c cc c "
 c
c
cc c $c " cc 'c
c cc  c%,
c
c
cc cc%,
 c  c!c 
c c c c

!c !c
!c c  c
c c c% c " 
!c c , c 
cc%
c  c
!c 
!c c"
c%,

!ccc
c  cc  c V  c  c c  c   c c

c c c 
c " c %
c 
#!c 
c )
 c c  î c J   c   c   c c
J îJJ cî c c

.c +c  c  cJ îJ J  c

c
c

.c c c c
c c c c 
c c " c % c " !c 
c c c 
c 
c c c
" c 
c 
c 
c c 
c 
c 
c c
c c c , c c c c 

!c 
c
c c c %cc" c c c cc
c) 
'c
 J c c J  c c)
 !c   c  ’ c  c  c V c  c c J ’ c V  c  c c
.+c" c c c
c cc c 
, ccc
cc3c
.c  c cc c c 

c&"
c c
c c% cc" 'c)
, $cc
c
cc!c c
c cc c 
c cccc c  'c

!c c $c % c !c c c c c "c "
c ) !c c c 
,c c
c
!c

c
c  c  c V c c c J ’c V  c c c
 J c c J ’c V c î c J c  c c J J c î c c J c J J c î c V c Jc Jc c î c c
  c J c  c   c î c  c J c  J cî c c J c J c î  c
 c c 'c2 cc %
 c 0c V c î c J c  c c J J c î c c 
J cJ J cî cV c
c c 
c 
c c "
c
c 
c 
c 
c c % !c c 
c 
c c c
 , 
!cc c c " cc" cc%
c c 'c V c î c J c  c  c J J  c î c  c
 J c J J  c î c V   c B
 c " c c c c c & c %c 
'c ( c c c î c
V   c 
c c , c î c J c  c c c 
c & 
c 
c  c c /c 
c 
c c " c

c c& -c î c  c J J  c c

c c c ,!cc c
&
ccc!cc !cc
 c/

c $c
c
!c
c c 
 c%,
cc
c c " c 
c  c !c c c
" c 
c !c c " c%
c c%c c
 c Oc
c c 

c ccc

S'c2c  !c
 !cJ c J c  J c c î   c  c  c J c  c  c   c î c  c J c  J c î c  c J c J c
î c

c 
 c c c c c c "
c  0c 
c /%!c
c c
 !ccc
c
!cc 
c%
c!cc $c
&
c  cc0#'c
6.c Ê  c 22, 1.
 Ê  c 22.2.c
8.c Ê  c 15,5.

.c+ c%cc" 3c


.(c
c c& c
 !cc
c c c, 
 !c c c 
c c c 
c

c 

!c c , 
!c 

c c 
 c c c
c+
c  3c +c + c 
 c 
c c
%
!c cc
c " c

cc/!c+c+ cc
&
 c) cc 
c c c"
c 
c
c c ) 
!c@!c 
!c 
c c c 
c c c c 
!c $c c /%c c c c % c
 c
c c 3c+c
c
c 
c
 c c  c  c  c c  c J c    c +c 
c
c ccc " 3c +c c c c
c 
 c%,
 c
3c +c c c
c
 c 
!c c
c
 3c
c c% cccc
3c
c c " c c !c c
c c
"3#'c
 !c c 
 c c c  c c c 
-c c c" c !c  c
c
'c
c
c
c
c " !c !c c , 
c !c 
!c c c ,c  !c c c 
c , c
 c 
c c 
c 
c c
,c c c 
 c 'c
c c 
c c c 
c %
c
% c!c c c 
 c

c

c
c c , 
cc c c
c c
c c
,&
c c 
 'c

c
OMIL II L A F AC ERE 139

 J c     c c )
 !c c c J J  c c î c c î c J  c J c c c
 c c c Jc Jc îc V c J c J c Jc J c  c î c  c   c c  c Jc c
 J c J c c  c c  c c  c J c î c  c c
4
c c
&
c c 
c c % c c 
c 
c  c
c c /%c c c
 c"
 c
'c> cc&
c c%
c %
cc cc
c
!c, 
 c
 c c c cc

!cc c&
c c/,
cc

c
c

cc
&
c c%
!c %c
c c 
c 
" c % 'c 
 c c , c 
c c c 
c c 
 c 
0c
2cc
c c cc c !c c "&
cc cc
 !c

cc ,
!c

c c !c
c

,c c ccc 
'cc c&

c cc
 !c 
c&&
c,
c 'c( c


c !c
c c c
c c

 c 

c
c 'c
+ c c / c cccc
c c  !c
 c c c  J J c c)
 !c c  c  c  c  î  c J c c J c  J c J ’ c

c   J c J J c c J  c c
4
c
c

c c c
c c
c" 0c
c c c c
cc ,
c !c c
c c
c cc c c 
 c c
c

c
 SFÎNTU L IOAN GUR Ă D E AU R

 c c "c 


 c 
c c % 'c 2c c 
c c % c c&
c c % c c
c 
c&

c
cc

c c c % c
c 
cc " c c% c!cc c c ,
c

!c 
c cc
!cc
c
î J c J J c V c c J c î J  c c  c î c  c Jc î c c c c J cc

c c c J c
(c 
c c c c c c c -c c c 
c %c c 
c c'c &
c
 c c 
c c c ,
!c cc% c c c 'c
c c !c
!c 
cc
'c
 J c c c c c c î c   c J c c î c c îJ c J J c c V c J c
c c c J J c c J c J cJ c c c Jc î   c c
+c %c / 0c+c,c 0c c î  c c)
 !c c î J  c J c V c cc
î  c   c J c c c c  cJc J c Jc +cc 
c
" c
cî c Jc î  c
" c
c c c c c!cc
cc c " c $c/% cc cc
"3c +c c  c c c%c
c 
3c
c c c %c c 
!c c%cc

c
c c %c 

c 

c ,!c "
, $c c &

c c c , c 
c c
 c 
c % $c c c , c c c c +c + c
 c c 
c 
c c %c c 
c
 cc%
 c c" c c 
c c c% c c c c
 c 'c c


cc 
cc c%c 
c c 
 c cc ccc
c !c 
c
 c %c
'c
 c J c c J  c c)
 !c V  c   J c  c ’c cY   c
 c c c" c c c % 
c

 c
c" 0c

 V c c c J ’c Ôc cJ  c c
c
c cc 
!c c c
c"c "
c %
c%c
-c
ccc c%
!cc

!c c c c"
c cc cc/%c
cc"
c/,
cc

cc

0c
+
c c c 
c
 V  c c 
c  c 
c c    c 4c c J  J c c c "
c c 
3c   c   c
J c c    c
> 
c c c 
c 
c " 0c +c c 
c c c, c %

c 
!c
c c
cc c

!c cc
c c& c
 !cc cc
c
 !ccc
 c c

cc " c c c !c
c
c cc /c
cc&&
c % c

  c c c JJ c c J c c   c J c  c
cc
c !c%c c
!c c cc " c c c 0c" c cc
c c
 c
c

c
c c "-c c c

 Ê  c GG 

 Ô  GG 

 Ô  GG 
 Ô  GG 
c

 Ô  GG 
 Ô GG 

"
 c c c 'c c " c % c 
c 
c c !c % c c "
c c

 c 
!c , 
 c c % c c c 

!c c % c 
c % !c c

c !c c% c 
c
c c% c" 
c
'c
c J c  c J c c  c c  c c cJ c J c   c c c / !c c
)
 !ccc cc c
c"&
c 'c c J c c J J c c  c
   J  c c

c
OMIL II L A F AC ERE 141


cc 
 cc&&
c
c" 0c +cc cc

c/%
!c cc
c "c
!ccc c
cc
c %
c
3c(!c
c c

c
c/%
c
c c c
cc
c'c
Jc c îc V c î c J c J c c î c î c    J c J c c J  c c c c c J c
 J c c c J cî cJ c  c

III

)cccc
!c
&

!c c c"
!c
c cc, 
cccc
 c & c
%c 
c !c c c c c 
c ,c %
c c 

c 
c 
c c c c c c 
c 
c
c
&
!cc ,!cc 'c
 cJ c c J c c c c  c J c  J  c c  c  J c î c J c   c
+c %c
&
c c 0c +c "
c c && 0c +c c 
c c 0c +c
,!c c&

c%
 c 0c  c  c c )
 !c  J  c c  c   J c î c J c   c
c 
c c c 
 !c c 
c c c 
 3c c 
c c &&
c %
c 
c c
c 
c c 
c 3c +c c c c &!c c c 
"
!c 
c c c 
c c c
c c % c c !c c 


c c c 
c c c 
c c c 
c 'c c c
 c c, cc c/%
!c cc
 c

!c&c) c c ccc
 c c
c
" c c c c c "
c c %
c /,
c 
!c 
c c c "
c c c
"
 c 
c 
c 
c c "
 c 
c  'c 2

!c !c 
c "
 c 

!c
/%c " 
!c c 
c c
&
 c) cc 
'c
 J c c  J  c î c   c c)
 !c   c  Jc Jc c JcJ c J’c c
  c c
2c c c " c c " c c 
c , c c 
 c c 
c 
c /,
c %
!c
 c c 
,c
cc 

c
c  c   c
c c c 
,cc&c cc
c 
c c !c c c c
 c
c " -c 
c c 
,c c c
c 
c
 !c c c,& c c/,
c
'c
 J c c J ’c V c c J c J c J ’c 
 c c î J c c c î c î J c J J c  J c J c  c c
c   c c c J c c   c  c î  c M J  c J c  c î c J c c  c J J  c c


 c cî J c J c cî c î J c
c c 'c
 cÊ  c GG 
 Ê c  c
G c Ê  c GG  
 c Ê  c c c
G Ê  c GG  G 

(c
 c c c!ccc"
c c c 
 !

c c"
c c%
c/%
c

c !c 
c c "c c % c c c c 'c )c 
c % 
c 

c c 0c 

c c
/ cc
c"
!c cc c
cc 'cc c ccc
cc 0#'c
4
c c, c"
0c
. c 3c 
c c c c c ) c 
" 
c "
 c
c " 3c &
c
c c 3c
. cc" c c cc &
c c c 0c. c3c
.c !c
c c !c c c c c c
c c " c c
 'c@c 
c c /
-c c c " 
cc
c c"c %
c
cc "c

c c 
c c c 
c c , 

c "

 'c c c c 


c c c 
c c
 !c c 
c ,&
c c 

cc 
 c 
'c 2c
c 
c c c %
c c c

&
-cc
c
cc c c!c
c cccc $c
&
c cc!c
c
c
 c
c cc
cc c 'cc c

c 
c
'c+cc c


c
G SFÎNTU L IOAN GUR Ă D E AU R

c %,
c c c " c 
c  c 'c c c c c  c 'c 
c c
 c "
 c 
c c  c ,'c )c "
c c c 
 c c 
c c ,
c 
c

c 'c c 
c %,
c  î c  c  c c J c c c    c
c  c " c %
c
'c c
&

cc%
!c cc & c!!c   c   c J c  c     c

c c    c
c c JJc c J c  c    c !c 


c

c 
c "
c 
c c c "&
!c c c c "
c
/%
c cc%

c0#'c
 J c J J  c  JJ c c  c J cJ  c c   c c   c c c c c Jc
 cJ c c c c c c   cJ c c  c  c c  c J J c cV  c c
P
 c " !c
c c !c ,c c
&
cc !c 
c
c
 c ,
c 
c
 c
c 
c

c#'c
 cJ c c c J c c  c   c c  c J c V  cJ c c c

c" c
&
 cc 
c c 
c 3cU% c c% c -c 
c
 c c,c
c
&
c c !c
c c c "
 !c c c c c c 
c c
 c
'c
8 c  c c % c 

 c 

'c c c 


c 1
 c c

c  c
î J   c  c c  c  c c c J c c J c c  c J c c   c c
.+c c" c c c
cc 
c 
c 
3c
.2
c 
!c 
c &'c c c

c c % c c /%c 
c c c
c !c c c 
c

c c "*c c % c c /%c c c 

'c8&
c c 
c &c c %
c 

c
"'c

24. c Ê  c 22. 13.


25. c V  c 8,56.!c
&
!c c c c % c 

c 
c &'c 4( c !c c


'cB
c
&
cJc " c !c%
c
&
c
c " c

'c cc Ê J c M c cJ Jc  c
Ô c c J  J   c c c c % c c c /%!c c  c 8 c c 'c
c 
,c 2 "!c

 c   c Ô c c  c î c Ê J c J c J c c  c î  c J c  J c c c  c c  J c c
î  c c   c
 c c c ,
c& 'c"c !c !cc 
'c !c
c  c " c
 c /%
c c , c !c 
c  c c
c , c 0c @c c c c 
c c

c 
c
 c  c c "-c @c c %c c !c c 
& c %
 c 


!c 
c % c c
 

cc pe c c


&c"

 c c
c
'c2
c@c c

c c /
 c

! c
c@c
 

c c c
c 
c c
c
c c !c

cc c
c c 
c 
 

cc 
c c% c

c c %c c

!c 
c c 
 c c % c , !c
c 
 c "
c c

 c 'c
c
c


c" c 

 c "
3c 
c " cc c& c
cc c "3c
Jc c  c c )
 !c c  c  J c  J ’c  c c c c
 c c J cî  c J ’ cV c c c  c   c c
4
c c ,c
&
c c c c 
c " 0c c %
 c c c c

c c % c c c c 
'c c c !c c pe c c c !c "
 c

c c c !c " c c 
c c !c c c )
 !!c
c c   c   c
  J ’c  c c  c

c c c / c 
c " c c 
c c c 

c 
c "
cc c 
c c c % c
"

cc c c !c cc
c c c  c c   c  c  c  J c  c

c
143 SFÎNTU L IOAN OUR A D E AU R

   c -c c c c&, c c 


!c+c +cc  cc&
% 
c 
c

 c !c cc 
c
c ccc" -c
c 
$!c
c
c

c
Jc c  c c  Jc îc c c c cMJc M c
 c J c  c J  ’ c
 c J c  c î  c c Jc c  c c Jc Jc  c îc J c  c  c J J c
î c MJ c î c c J  c c Jc J J c Jc Jc Jc Jc  c
 c c   c  J c J c c JJ î c c c î c  c JJ c Jc c Jc  c c  J c
  J c Jc c c J  J  c  c   c c  c  Jc î  J c î c c Jc
 cc   c M   c
2cc
c 

c c c
c
c c c!cc c !c  c î c M J  c M
c c J c  c

26. c M Jc 3, 17.


27. c à c 8, 32.
28.c Ê c 22, 14.
c Ê c 22, 12. c
30. cÊ  c 22, 15-18.

c
OMIL II L A F AC ERE 144

4
*c c , c 
c c  c M J  c M c  c c !c c  c  c
 JJc c c c îJJc c c J c î  c 2c c 

c c 
c c c
%,
c c 
c c % c 
c c %,
c c 
c c / !c c c 
c ) !c
%
 c c c &

c !c
c  c M J  c M c  c î  c  c J c   c   c
  c J c J c  c î c J c  c  c J J c î  c M J   c 4

c c
&
 c c 
c c
) 
c | J c  c î c J c  c  c J J c î  c M J   c
. !c c c

c"
c 
0c
.(cc
 !c
&
!c cc c  c c % 
!c
c c,c
c" !c c,cc
 c c 

c c 
c !c %c c 
c c c , 
'c c c 
"c "
 c 
!c
 
c
 c 
c cc ,!c c c
ccc

-/% c c% c " 
'cc
 c
c) c c cc" c c
cc c%
c %
c/% !c

c
'c | J c  c î c J c
 c  c J J c î  c M J  c 8cc c cc

c c%
!c c@c
c c cc
 c 'c 2c  c  c c  c Y c J c J   c J c  J  c  c J c
  J  c 4
c c 
 c &
" 

0c c c Jc c Jc  J c c c c 


c

c c
cc  c #'c+
c  !cc c c "
 c
c/%
!c" c 
c cc
c  c !cc" c%
c c%ccc c c
c

c J c  c  J c c c J  c
 c  c  c î  c  c J c   c  c   c M  c 8 c  c 
c c "c 

c c
c #'c
( c&
c& 
!c
!c cc c) 
!c c cc
c

c 
c !c c %c c 
c  !c c

c 
c c c !c 
c c 
c /

c
 
c 

cc
c
c cc  c) 
c 
 c c
'c c
c "c " c c, 
c !c"c c %
c c%cc 
c c
cc" c
c "c c
& 
c 
c
'c
. cc c cc) 3c
.+3c )c 

c c % c 
c 
'c Ô c c J J J c  J J c  c c  î  J c J c
   J J c  J J  c c +c % c c c %
 c
c 
c 
!c c c c % 3c c !c "c
,!c c c ,
c c c 

c c % c %c 
c c 
c c c 
c .c c c c
c
c c
c c%
c "


c
cc
&
 cc 
c c) 
!cc c
c 
c

c c
 c 1
 !c c + c 8 
c " !c c c )% c 
c c "
c %c
!c c
c c
c c"

c "
!c
'c

 à  c G 

c
 c c
c
c
c
c

c
c c c fiii 
c1cc" c
c c
c cc
 c c
cc c
-c c 
c cc
 !c , 
cc0#$c'c


c " c

!c
&

!c &&
c 

0c 
c " c %c 
c c c 
 0c +c c
 c c c c c
!c 
c 
c
cc !c c% cc c 

!c
c c,c

 c 
c c ,c  c 
c 
c c c /%-c
c 
c 

 c  
c
&

c c 
c c 
c
 c c c !c 
c 
c "
c 
c " 'c 2 
!c c "
 c
!c c % c
 c
c c

c 
 c'cc c
c c
c'c c c
 c c,c

c
&
cc 'c
)c "c 
c 
c , c c c c 
c " 0c )c "c cc c ,
/c c c

0c c c c c c c c /%c c 
c 
 
!c c "
c c " c / c
c) Ac '+ c 
c , c 
!c ccc c%

c 
c1c 
c c c 
c c 
c c

c
c

 c 5'c
c %!c c  c ) 
!c /,c 
c c 
c c 
c c
 'c
 
 c )
!c c c c c "
 c 
c " c c c /
c
"


c !ccc c cc c


cc
c cc 
c
c!c c c
c  !cc c
 c!c c c ccc  !c c c& cc c /cc !c c c c
c" 
c 
c c 
c 

c " c c c 
c  c c !c c " c c 
cc !c c c
% c 
c 
c c c 
 c 
c ,
 c 

!c

c 
c "c c 
c  'c +c " c
" c  c &,
!c &,
c c c
c c ,c 
c 
c " c 

c c ,
c
c &,
c  c 
'c )c c 
c c 
c c 
c c 

c c "c c c
c "
c !c 
c 
!c c c c !c
 c% c
OMIL II L A F AC ERE ))c

 cÊ  G 
 
G Ê  c G G 
 Ê G  c0c)c

cc 
!c cc " c

cc  cc) 
!c cc  c
c c "
!c c c 
 c 
c c c c%

c 
c 1'c +c c " c " 
c c 

c


c+ 

!c cc c%

c
c1c c0c
 î  c 6c c   c  J c c J  c J c c J   c   c   c  c  î 
Jc  c c|J J c  c J c J c c c c î J c J c  î J c  c c c c
 c 
c c c " 0c
c " c 
c c %

c 
c 1c c % c 
c %
 %
c !c c c
"
c c
 c c cccccc"
'c+
c c"
c 
c cc
&
"

c% cc
!cc c!c
cc" c c"c
c c%c $c #'c
c
c c ,
c
c c c 9'c
Jc c î c îc
c  J c J c c î   c  c  c c J JJJ c  c  c c  c J c
M J c c

c %c c  c c c " 
c 
c c 
!c c " c  c 
c 
 c 
c
 !c c c 
 
!c c c c !c c 
c &
 

!c c 
c %

c 
c 1c c 
c
 !c 
c &
c c  c c  c 

c c /c c 0c c c 
c %

c 2 "!c
 c "
 c 
c 
!c c  J c  J  c c  c c c î c
   J  Jc c  c î  c J c  J c c  J c c V c Jc V c J c î c
J Jc Jc  J J c   J   c 
!c c c c c c c 
c c c 
c 
c

!c c , c   c  c  î c   c  c c   J J c c  J c   c J c J J c   c
    c 2
c / c c"

 !c c2 "!c " cccc !c
c

c  c &
c c 
c 
c c ,
/ c 
c 
c c c 
c "
 c  #'c
c
 c 
c c ,!c 
c c 0c )
c 
c c " c c c
c c " c 
!c
 cc cc 
c%,
!ccc
c c%,
c&
c !c
c c


cc
c 
c c  !c c , !c c c c c 
c ,c c  c

c / %c 
c 
3c 

c c % c c c c %

c %c
c c 

c !!c J c  c
 J c  c J î  c  c   c  c J c   c J  c c J  c c  c J c  c  c c  J  c (c"!c
 !c  c c c %
 c
!c c "c c""c c /%
!c % 

c 

c
c 
c
 &
c 
 
c c 
c 

3cc " c c %c !c 
c 
c c c "c c c c
 c
c c" cc c, c c
$c c c !cc c

c ccc c cc"
'c
> 
c c  !c
&

!c c

c 
c 
c 
c 
c c c c c

c c ,!c c
c " c 
c c 
 c c c " c 
c c c c c c c 
c c 
c 
c

4.c Ê  c  c 
5.c Ê  c  c 13.
6.c Ê  c  c 19.
   c 11,9. 8.£ w.,
11, 10. 9. V J c 5,
9.

c%!c%cc 
 c
c% c c
'c)c 
!c c 
c c 
c/ %
c
c

!c
"
c c &, 
c !!|   c c î  c   c c  c    c  c  c c J  c J c

c
u SFÎNTU L IOAN (JUR A DE AUR

c J 
 c 2c!c !c
&
!cc 

c c 
c
!cc cc
 c J c J c c J c
"
c c c "
c %
c 
c cc ccc c"!c
c c c 
cc
cc%
c
c

cc% !c& c

"c 
c
c , c" cc ccc
cc
c
cc c

c c c

c %c c % 3c c c 
c "
c c 
c 
c c "c ,c c 

c
 
-c !c !c "
c c c c 'c 2 c %
!c !c
c c &
c c c c c
 
cc 

c
c c%

c 
cccc
c 
3c
c
c
c
 c c  c c 
c 
c c c c !c c c c c c c

c c c c c &
0c )c c 
c c c ,c "
c c "
!c 
c c "c
,
/c c % c % c c '
 c c c c ,
c

c c !c 

c c "c %
c
c c c  c 
!c
cccc"cc"c c c 
c 'c)c% !c
 !cc c cc%
c 
c 'c +c % c "c c c c c c 
c&,
c!c
c
c c c cc "c

ccc c&
3c)cc,&
!c !c">,!c c c
cc

c cc c&,

c
c c c 
'c@c !c 
 cc !c c cc % c
 !c
c 
c c c c &,

c c , c c c % !c c c c 


c c 
c c c
"


c c /%
c c c c 

c 
c 
c 
c 
'c 

c 
c c c c
c c"c 
c c cc'c
!c cc  c 
!c cc  c !ccc c
 !c c c c % c c c c " !c c c ,
c c &,

c c c 


c c
c "c c "
3c  c c 

 c c 
c 
c  c 
c c +  c c c
 c 
!c c c   î c   c  c c  J c   c J c J J c c    c c
 c c "
c c

c c c  !c c c /,c 
c 
c c  c !c c c
/,c c 
c 

c" 'c+ c% 
c 
c% !c
c c
cc 
c&
'c
 !c c "
!c cc c c
c" 
c !c c c"c,
/ c cc c c
c " c c 
c 
!c c !c c  c ) 
'c )c 
!c !c c c

c
 
 c)
'c
Jc  c c )
 !c c   c J  c c J  c J c  c c J  c î c

 c c c c
.ccc c)
 cc" c c 
 c c
3c
.c2cc" c " c c c ,
/ cc !c c 
c, c
 'cc c c
"&
c)
 cc"  c 

'c

1 0 . c  c 1 2 , 2 0 .
1 1 . c£w.. 1 1 , 1 0 .
1 2 . cÊ  c 2 1 , 1 .

c
c

OMIL II L A F AC ERE 187


c
+ c " c c / c c 

c & c c "
c c c c c cc  

!c c
"
c 
c
c %
c 
c 
!c c c c c c c 
c 

 c /
c c !c
 c c

cc
"
c c 
c
c c
c
 c
c

 c c c c î c  c c
c;c,c c c 
c  c î c   c ;c&
c  c   c c  c
.c 2cc c 3c
. c c c &

c c && 
c 
c "
'c c %c 
c c c c c c c
c  c 
c 'c
c c c "
c c c c &

c c "
!c 
c c c c
c
c cc c &c !c ,c c
c J c c J c cî c  c  c J c J c  cî   J  c c c
c " c
/
c c cc+ c
" 
'c) c    c  J c J c c î   J  c
" c c
 c c%
 'c
.c
c cc/ 3c

c cJJc Jc J Jc cV c J c J J   c   J c  c  c  J  c c J c  c
cî c c c c   c c c c J c  c  c c J J c  JcJ Jc cV c

c

c" c cc c c c 
c /

c 3c)cc
!c
&
!cc
cc
 ,c c 
c " !c 
c , /c c c 
c c 'c > c c ,
/c " c 
c
"
0c + c 
c  c 

c c& c c & 


!c c c &,
!c c &
!c c  c
c
 c cc -cc c% c
c % !c% c

c%!c
c% c
%
c 
c 
c % 'c " c c " c  c

c + 

-c 
c c c 
c c
c &c c c
c c " c c "
c c 
c 
c c 
c 
!c
 c 
c c / c
/

c c 
c
c 
c c %
c 
c c 
'c (c c %c c ,c 

c  c

!c 

c c ,
'c 
c c c  c c 
c 
c c c 
c c c

 c

c

cc /
c 'c
2 
c% c c  ccc c ,
/ c c "
!ccc%, cc 
cc
c&
 
!c
cc
!c !cc

!c

cc "c c c c , c c c" !cc
,c
c c c%
c c
c&, c" cc "
!c%
cc
c cc

c
c

cc"


!cc c
 c c c  !c 
c c  c c c c 
 c /,c c c 

c
 
!c 
c c %
c c c &, 'c +c &,
c 
c c "c % !c c 
c 
c c %c
 c c
c c
"
 c&,
c cc c"
'c

III

2 
!c 
!c c ccc c /

c c
c c, c
cc / 'c )c "c
c
c
 c /

!c c " c 
c

13.c Ê  c 24, 2.
14.c Ê  c 24, 3.

c
148 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU R

 , cc c c
c c 'c)/
!c c c " c cc" c
cc c
 cc c 

!c
c c
 c  c c c c J c c Jc c Jc Jc c c îc J c c c î c Jc

 c J cJ J  c
+ c c c c !c
c c /
!c c c
 c 

c c c 
c c c "c
, !c c c c &!c c &
c c % 3c P

cc / c c c c c c c c 


c
c
%
3c c cc" c c"
cc
!ccc
c
3#'c
+
c cc" 3c cc

c c

V c J  c c c  J cî cJ c c  c
(c " c %
c"
c c !c
c c" 'c+c c 
 c %c%,
 c  !c%,


c c c c  c  c 
c !c c 
c " c c 
 c  'c
 c c  J c î c
J c c  c
  c   c J c J c  cî  J c
c c c " c c /
c c + c 
" 
c c 
c 
c 
!c c
 c c
/ -c c 
c !c c " c 
c % c 
c ,
!c
c c 
c "
'c 2
c c

/ c " c c " c c
&c c c c
c c c c c!c 
 c
c" c
'c" c
c ccc
c c c& cc&"
 c 
c
" 

!cc 
c !c+c+ c c

 c
c c c
c
 c 
c c c c"
 !c+ c
 c

c
c c& cc !cc@c" cc c&c % 
c
c 
c%

c 'c
 c c  Jc Jc c î  J c c" !c Ô  c Ô c c c Jc  c
 Jc c Jc Jc î  c c  c c   c J c  c Ô c J c Jc J ’c Jc Jc
Jc c î c  c J c  J  J J c   c @c c c ,
/
c  c c 
!c  c c J J  c î c
  c
 c J  c cJ c J c c J cJ J c c c 
c cc
2 c c !c
c c " 'c ) c "
 c c +c + c 
 c %c  c &
!c " c
, c
c&
c  c c&
cc
c 
c
c" c

cc ,c c 
 c 'c@c " c 
c

c

c!c@c 
c " c % c cH%
c%
-c
c c c "
c c

'c c c c " c
 !cc c c c c !c c%
c c c 
" c cc ,cc
!ccc

c 
c &c & c / 
-c  J c î c J c c  c  c  J c  c c c (c c

 ccc" c c#'c
" c
c !c 
!c c c c c c 
c c 
c c c /
c c
 cc c 'c

c c c
 c 
c /

c c c c 
c c c c ,
/c .c c c
 c /
c cc c &c/ c c c%
c 

c c.!c

 cî c  J c J c J c c î c J c c J c c c J cî c J      c !c
Hi. Ê  c 24, 5.
17. c Ê  c 24, 6.
18.c Ê  c 24, 7.
19.c Ê  c 24, 8.

cc" c c cc%


c c 'c

c " c c c c c /
c c c , c c c c &"
c c
 
3c c c " c 

c c %c 
c &!cc c /
c

c
&
 c c
 c c
c" 'c
 c J cc J c Jc J c  c   J c
 î  J c c c  c J c c c
c M î J c c   c Jc | c J c c   c  J  c  c  c J   c  c J c  c

c
149 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU R

  c c   c c î  c î c   c  c J  c   c  c  c î c J c c J ’ c  c  c
î  Jc c c c
4
c c 
 c /

0c 2c c 
!c c c c ) 
c
" J 
’c c  c î  Jc c  c + c

c %c 
c " c  c
&
0#'c

c c c c 

!c c /
c c c c !c c 
c " 'c
 
c c 
" 
!c c c c c c c c c c "
 c 
!c c  c
 c  c J  c J c  c J cV cJ c   c J c 
 c
 c  c î  Jc c c c ,c /
!c  Jc  c  c  Jc Jc
c J  c c  î  c c  c
+ c
cc c%
c c 
c cc
 c c
cc, c
c 
c
c 0#'c
Êc J  c c  î  c c  c
.+c  c Ê c J  c  c
.  c 

!c !c
 c 
#'c
c c c
V c c c c J c î J c J c   c  J J c  J Jc c J J c  c   c î c Jc
J c J c Jc J c î ’c   c   c c c  c  c J Jc c î ’c c Jc Jc
î c Jc J  c  c î  c  c c c c  c  c î c  c J c J c îJ  J c c
V c J cJ c  c J c   c c J c  c J  c c  î  c c cc
4
c c 
 c /

0c )/
c c
&
 c c 

c c 

-c 
c c
% !c c c " c c
c c c %
c !c &
c c
&c 
c

c 
c 
c c 
c
'c c c c c c" !c 
c " c c " c c % c c
&
 c c 

c 
c
c
 c 
c c
c "
cc !c c 
c" c c, c
c" c % cc
c c
 c !c

c
" c c 
c & c %
c 

c " c c 
c c 
c 
c #!c 
c &
c 
c c
 c" cc %c
c&#'c
c
20. c Ê  c 24, 9.
21.c Ê  c 24, 10-12.
22.c
 ¦ 3, 6.
23.c Ê  c 24, 12.
24. c Ê  c 24, 13-14.

> 
!c
&
!c cc c c c % c c % c c !c c "
c c
c !c c

cc c% ccc
c c !c c c
c& ccc
c, !c
 c c c& c c
 c !
c c
 c c c 
c c 
c 
!c 
c !c c c 

c $c -c 
c c

c
!c
c c c
c c
!c cc c" cc& c %
c
'c cc

c
c
!c
c&& 
!c% c
c
c c  3c ccc "& c cc c 
3c 4
!c

c c ccc 
 c c

c
c c, 
cc
c c c
c c 
c 
c
c

cc!cc"c c % !c c c cc 
c c 
 c % !c c%
c

c
cc "c 
c

c 'c 

!c c %
!c c 
c c c , c c 
!c c 
c c c c
 !c & c 

"c c c 
c c c
c c 'c c c 

c c &c 
c
,!c c c

!c c,&
c c c
c
'c
&
cc 
c c c c,

c 

!c
c c

c 
cc ,c
c c c 
c'c
c c 

c c cc cc /
c 
c " 'cc c

c % c c ,

c 
c " !c c c c % c c c c c 
c
 c " c
" 
 c
c
&
cc 

'c

c
150 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU R

 c J c c  J c c )
 !c J c   c   c c  c  c î c J c J c c
  c c  c c c  c î cJ c c  î c c J   c


c  c 
c "0c +"
c  c  J  c c    c    c 
c c   c c
   c c c "c c

'c( c%,
c c c & 
!c

c c% c c &c ;c
c 

!c 
c c c & c % c c c  c    c 'c > 
c c c

!c c c 
c 
c c c
&
 c c 

c c c "  c 
0c (c c 
c c c c
 

c c 
c &,
3c (c 
c 
c c 

c 
c c c c 
3c
 
c  c c
c !c  c

cc&
Nc  
c !c cc c
c


 0c
)/
cc
c c" !c
!c c
c"
c cc,
/c c
c 'c
  J c c î J  c c)
 !c J c   c c  c   c  c  cJ c î c c c
   c .+c  c m î J   c
.  c c c 
 c c c c 
c c "
c %
!c c 
"
 c
!c c c 
!c c
%
 c
!c c , c
c%c
c c c" c  c  c J c  î  c c c   c
+c c%c
 c  c c !c 
c c!c"c c
c" 
 c c"
#'c
c c /
cc
c cc  c
c
cc cc
 c !c c
OMIL II L A F AC ERE
c

c c 
c 
c c c 
c c 

c c &
A#'c 
c c
 c c c c
"
 c
c
cc &c
 c J c  c  J  c
c   c   c  c c  c  c c  c î î J  c
4
c 
c

c c  c %
0c c c c c % c "& c c !c c
 c c 
c c c
!c
!ccc
 c c c &!c c c
c 
!c c c
c c c /
c c & c
c cc c c 
c
c
c c
c% c !c
 c
c c
 c
 cJJ c J c J cJ cM J cî c c c  c c J c|  c c

c !c
!cc 
c
c
c c&

c
!cc cc cc & c c
&c
c
c
c ,cc

c c
c c c'c4
c c"
"
c

0cc% c & cc c

!c
c c
c c 
c !c

c c 
cc c 
c
'cc% c & c
c c cc
c c c c
c c
c c"cc
c!c
c ÔJ c J cî J cJ cJ c  c   c c J 
c
 c c c "
!c /
c c 
 c c  c
&
c c 

c c 

-c
c c
c c % c c c c  c c c 
c 
!c 
c c c 
c ( !c c c % c
 

c" !c)
 c cc
J cî  cJ c J c J c c J  c  J  c
R c c c c % c 
c 
c c c c 
!c  c  J c  J c c c

c) 
!c+ cc ,c 

c c "c  c,
/c
c c !c 
c cc
 c
'c
c c
c
J  c  c  c  c î  Jc c c Ô c c î J c
 î  cJ c   c J c c c î  c c
cc /
c
c" c c" c& cc

c
c c % cc
cc c !c

c c
cc
c !c
c
c
 c c
c c
c% c ccc"
c

c c 
!c
c c

cc% c
c( 'c
+
 !c c c % c  !c c , c c c c&
!c c )
 'c4
ccc
c % c 
 c  c .c , c !c  
!c & cc .c c c c c c cc, 
 c 

'c

c
c

 J c  c c   c   c c)
 !c J c c î c J c c J  c   c c
c%c c

c ccc c 
cc c /
'c c J c c   c c)
 !c
 c c c  c c  c c   c  c c cc
c & c 
c !c
c, & cc c c
c c% !c , cc c, 
c c cc 
'c+ c c" ccc c c% cc

!c

28. c Ê  c 24, 22.


29.c Ê  c 24, 23.
30.c Ê  c 24, 24.
31.c Ê  c 24, 25.
32. c Ê  c 24, 26.
33.c Ê  c 24, 27.
34.c Ê  c 24, 28.
35. c Ê  c 24, 29.

 c # !  J  c J  c J    c  c  c   c 
 J c  c  c J c
î J c  cJ c cî c J  c
'c c 
c & c &
"* c c c c % c 

-c 
c 
cc c c c % c

&
 c c c 

!c c %c 
c c "
c c c c  J  c J   c c
c 
c
 
c  J c î   J c  c J c  c î  c  J   c 
c c c c
 c c c !c
 & c
 c   c J  c c cî J c J cJ c J c î c c  J cî  cî J J  c J  c
c
c
c
cc 
!c

c cc
!c c "c cc
&
 cc 

'c
 J c c  c î c c J c î  c î J J  c c J c  JJ c  c c c c J c  c  c î J c
c   c
 c
c c c c
c c /

c
c" c0c.+
c c

c & 3c
| c Jc cî cc c J c J c J   c    c

!c c /
!c 
 
c c c , !c
c c c "
c " c
c c c c "
c
c

 cc c c% c

c c% c  c !c"c"
c ccc c"
c

c
c
+  c 
c c c % c 
c c c " !cc !c % c !c 
c "
c c 
c , c
 
c#'c

!c c c" !c c c

 J c J c c  c c J c  c cJ cîcî c c cJcJ c c
 J c J c J c J J c J c c J c J  c J c  J c J c  J  c J c  J c J c J J c J c c   c
c  J c
î  Jc c c J c  î  J c c îc c c  J c Jc J c  c J c  c  c c c
 J cc

c c c " c c c 'c ) c , c 
c " !c c !c c c c
 
'c% 
!c !cc" c c% c cc&
" cc) c
" 
!c c c / c
% c&, c#'c
cc c cc c&,
c
c" -c
cc c  c J c J c J  J c J  c
Jc c  J c J c   J  c  J  c J c J J  c  
!c &, 
!c "
c c 
c c %
 c
c
 c
c  c cc !c c


c&
!c
c
c c 
 !c
 
"c cc c
&,
c 
c " 0c ( c "c 
!c !c ;c c c &
 !c 
c 
!c "

!c 
!c


!c ,
c
c /
'c
c c c %
ccc " c  c
cc /

!c)
 c c !c c c
!c c c 
c 
c c c 
#$c 'c ) c !c c /
c 
c !c c c / c
 c &, c 
c & c c c /c c c !c c c / c c & !c c "c 
!c

36.c Ê  c 24, 31.


c 37.c Fac, 24, 32.
38.c Fac, 24, 32-33.
39. c Ê  c  c 33.
40.c Ê  c 24, 34- 36.
41.c Fac, 17, 23.
c

c c
c c c) 'cB


c
,c
!c
 c c
c
c c " 'c V c  c J c
 c c c  c J c  c 
!ccc
 c"&
cc " c 
c c
cc c
c !c

c cc cc c
 c c c
!cc c c"
c c1 c
Jc c c î c c J  ’c 
 c c J Jc  Jc J Jc c V c J c    c
  J c  c  c J  c J c  c c  J c c  c  J c c c c c c  c J J c c
 c J cJ J c 
 c
 cc
 c c 0c@!c !c, 
c c, c

c
c c 


!c
c & cc c% !c c% c c" c c ,cc
7c $'c
Jcc J c J ’c  c  c Ô J c J c c î   c  c c J J  cî c   c
 c
 c J c c  î c  c c c  c J J c  Jc J Jc c Jc c c Jc Jc  c  Jc


 c c c% cc" c" c c ,!c
  J c J cJ c   c c   c 
 c
 c
 c
c -c
c cc,

c
!c c

c

-c
c!c 
c
c,

c
!c c c / c c% !c c 
c c"
c
c c
c
 c  c î  Jc c c c î J c c  c î c c c c
J c c c c  c Jc c  J c   c  J c  JJc c  c î c J c  J c
 J c Jc Jc î ’c Jc î Jc îc Jc  c c J Jc c î ’c J c Jc c Jc Jc
î cJc J   c  c c J c  J c îc c Jc J c  Jc c V c Jc Jc  c Jc
  c c J c  c J c c  î  c c 
 c
 c c, c
c -c c c c % 
c"
cc
c c c 

c
c
"
cc c / c% 'c
c J c J  c  c c  J c c  c J c J c c J J c à   c î  c î c J J c J c   c Jc
J cJ’c Jcc c J c  c  J   c c î  c   c J c J c î ’c  c J c c Jc
J c  î c J c J   c   c
 c
c c  c <c" c %
c cc,
/c c
c !c & c c
c%

c
 !c c % c
ccc
 c cc c / c c 

!c
c c c
c( !c% c 
c
!c
c c
 c /'c
Jc J c î c J c J c  J c J c î  J c J c c J c  Jc Jc c
J c îc  c î  Jc c c c J c î c  c cJ c î c JJ c
  J c î  J c   c c
 c c 
c c 
!c c c 

c ,

c 
c 'c 
!c 
!c
% 
ccc cc"
0c
c Ê J c J  c J c î c î  J c cJ c c c î c J J c c c

42.c Ê  c 24, 37- 38.


43.c Ê  c 24, 39.
44.c Ê  c 24,40.
45.c Ê  c 24, 41.
c

46.c Ê  c 24, 42- 44.


47.c Ê  c 24, 45- 46.
48.c Ê  c 24, 47- 48.
49.c Ê  c 24,49.

B 

c c c c c cc &
> c c c c 
'c c !c cc c c c
 !c
 c  c c  c J c î c  î c J c î c    c c
ccc c c c
,

c 

!c c
c% c%
c c c /

c
c" c
 c c  c cJ J c  c c J c cî  c  î cJ J c J cJ J c  c c

c
104 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU H

) c !c c


c 
!cc c c

c c cc 
 c
c 'c)cc 
c
cc "c 
"
c 


c
c c
c

cc c c c c c% c 'c !c

c% 0#'c
 V c J c c c J c cJ c J cJ J c î  J c c î c c c J c 
c
c
c


c" cc c
c "
c c
c%
c

c3c+ c&c % c 


cc
& 
'c(


cc c"& cc c !cc "

c
cc c c
cc& /!c c c
% c
'c (


c c c"& cc


c c c c 


c c cc 
!c cc c
" c c c c c%c c c

!c c c c c


c c'c(!c c
c
"
cc c "& cc c" !c
c c
cc 
c c
cc
c
,c c  c%
'c(c
 c c
c 
'c
c "
c c c c"
c " cc
 c c c
'c
 îc c Jc J c Jc c J   c   c  c c  c J c   c  J c c
J  c J c  cî c cî  c c

c c /
c c ) 
c 
" 
c c %
 c 
c c c c 3c
+c c c % c c c c c 
c 
c c c c  'c !c
c" c 

c" !c a 

c
c 
cc ,c
c 
 c
!c
c < / c c
 'c
c % 
!c c /
c
c" c c % cc 
 c
c c c % 
!c
 c  c c c cJ c c J cJ c J c J c c cà J  cc
+c 
cc /!c c
cc% c
 c%
c c
c c" 'c
c
 cc 
c

c c% c
c
cc c 
'c
c c c " cc c c c 

c c 
!c 
c c
, 
c
c c
 c
'c
Jc c c Jc c  c c J c J J c J c J c c   c Jc   c J J  c c
 J ’c
 J J c c c c c c  î  c  c

50.c Ê  c 24, 49.


51.c Ê  c 24, 50.
52.c Ê  c 24, 51.
53.c Ê  c 24, 52.
54.c Ê  c 24, 53.
55.c Ê  c 24, 54.

2c c c 


 c c 
c
!c c c!c
c c
c c

cc%!c
cc
c
cc cc c c c% cc c" !c  J J c  c c  c c  î  c  c
J c J c Jc JJc Jc ’c 
 c Jc Jc J c c Jc c c c Jc Jc îc
 c  c c  c V c c  c J c ’c 
 c c c J c J  J c  c c  î  c  c c

 JJ c c c c c c  î  c c c


2c c 
c  
!c c c !c 
c 
c , 
!c c c
 c c c c
 c 
 3
  J J  c c  c c  c c  î  c  c
V c J c J c î ’
 c  c îc îJc Jc c  c J c c  c Jc J c J ’c
 J c c c c  c V c c c J ’c  J c  c J c c  J c î c à c c cJc
 J c Jc J c î c J c Jc c J c î c J c c c c c J c c J  c î c à   c
 J cJ cJ’cJc c  c
 c J J c c c JJccJcc JJcJcc c c c
Jc  J c

c
104 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU H

cc
c
c c%
!c%c c
!ccc"c%
c c "

-c cc
c
 c c
 c 
'cc 
c 
c c
c c
cc  c 
c c" c 
c c

cc 
cc

c

c c " c 
c 
c "/ 
'c 
c " c c 
c c c c "
c  c c ,
/c c 
c
 3c 
c " c c ) c 
" 
c 
c c 
c 
c 
c 


c c " c
c "

 3c
 J c    c à   c J c   J   c J c c)
 !c c J c î c Ô J   c

c " c c 
 c c 
c c %
c 
3c c % c c c !c c % c c
 c , c c 
-c
c c

!c c % c c c 
cc 
'c (


c  
c c , 
c
&
c c ,
!c 


c 
c c ,
!c 

c ;c c c "c 'c c c c c
&&
c%
c
c"
!cc c 
cc
c
c c 'c
 J c c  c c)
 !c c c c V c V c c J J c î c  c c  c c îJ c
î c î c J c J J  J c J J c c  c J  c  J   cc
)
 cc cc c%

cc 
c c" c
'c
V c à c c îc V c c Jc c îc J  c J c c J c J  J ’c c ÔJ c  c c
 c c  cî c îc c î J  c  c c c
4
c c& c %
c %
0c + c c " cc !c c & c
c'c
c % cc cc
 c c c c  c c !c c 
c c "!c c )
 -:Ac
c /
!c /, c
 ,c !c
 c" 
cc :5'c

5G. Ê  c 24, 55 5(>.


57.c Ê  c 24, 57-60.
58.c Ê  c 24, 61.
59.c Ê  c 24, 61.
60.c Ê  c 24, 63.
61.c Ê  c 24, 64 65.
62.c Ê  c 24, 65.
63.c Ê  c 24, 66.

c
c
+ c 
c  !c , !c
&
!c c c "
c c 
c 
c % c c
 c 
c %c c
% !c c "
c c c !c c "
c 
" c
c % c 
c  
!c c "
c c
 c 
c 
c 
c c 
c c 
!c 
c c c 

!c 
!c
 
'c
 J c c J  c V c c  c Jc c Jc c  c îc à c Jc J c c Jc J Jc c
J J c J c c J cV cî c
c c cc
2c & c c

c %
0c + c c c c c %
c && 

0c )

!c c c
,

c c c c c c c c 
c %
c " c c c c 
!c c

c c 
"
3c (c 

c c c c c 
3c 2c c ,

c 
 c
 

3c )c"
c c , 
cc c

c c c 
c 
!c cc " 
cc
c
c c c c 
 -c c 
c 

!c c 
c ,

c 
c &
"*
c !c c
 c 
 c c 
!c c c , c 
c c !c
c 

c 

c c c
 'c %c 
c c "c
 c c c c % c c "
c 
c "c %
c , c c


c 
"
-c 

c "c c c "


c
c c &

!c 

c c /c 
c !c c
 c % c c c 
c 
c $c & 
!c c c 
c
&
 c c 
c c 
c c

 c1
 !cc+ c8 
c c c )% cc "!cc
c 
 !c c
c c
c
c"

c"
!c
'c

64. Ê  c 24. 67.

c
156 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU R

OMILIA XLIX
c
c
c
c
c
 c c 
c
c !c%
c
c
" #$c'c
c
c
c
 c c "c 
c

c &

 c c 
c c "c c 
c 
c 
c "
c 
c

!c c 
c&
c
!c
c"
c

'c +c
cc c cc cc"
c  !c

c
 % cc)% c'c)c"c c
c
!cc" c cc "'c+cccc 
c "

c
%

c c c
c%c !c
c c c "
c"
 cc
c c

c% cc 
'c
c c 
c c " 
c c c "
 c 

c " c 
c c 
c c
% c c
!c/%
 c%

c c !ccc c cc 
 c
c cc "
c
c " 
c c /%!c 
c cc % !c c c % 
c


c "


c 
c " 'c c c c
c

 c "
 c 
c !c c c c % c /,
c 
c c % c /,
'c B c c c

,'c
$cc2 "!c c c  J c  J  c c  c c  c î c V c J c c c
   c J c  c  c î J J  c   J   c c  c   c î c  c     c 
!c c c
 c &
c c " c c " 
c c
c 
!c c c c & !c c c c " c c
 cc
c c cc
"
c %,

!c2 "c c   c  c c J c î J J c î J c J c
 c î J   c
.c +c  c  c î J J c î J c c î J    c
.c cc" c c c c c/% c
c c c " 
cc c"
c c/% !c
c 

c 
c c 
c c c c 
c c %
0 -c /% c c % c 

c 
c 
'c 2
c c
 c c 
" 
c 
 c c " 
 c ) c
&
c c 
-c c c c c c
 c  c c c c "
c c %
c /%
c !c 
c c c "
c c c c c
 c
c" 'c
 c c c c " c "
 c 
c " c 
 c c c /
c "


c !c

> c "c c 
c 
c 
c "
 c 
c -c c"c c 
c c c c "
 c 
c c %c % c
 
c c ,c 
c % c c , c c 'c c c "
c c 
c 
c
"
c)


'c

I. Ê  c !_'."), 1 9 .

  c 11,17.
# c 1 1 , 1 9 .

    c c )
 !c  c   J  c J c V  c J c J c c c c c îc
V c V c V c c  c î  J c  c J c  c c  c î c à   c J J c J c  J c J J  c J c
M î J c c J c c J J   c c
4
!c
&
!c c

c 


c)

'c(c c

cc
 0c
. c c c c "&c c 

c 
c c 
c c c V c V  c c  c î   Jc c
J c c c cî cà  c

c
c

.(c%c !c

c c 0c cccc  c)
 c " c cc

 cc
& cc c c
cc c c

c c c,


c
c !cc !c" c cc
 c cc c
 c% c& c
c !c c  c; c
c c c% c%c

!c c
c
c
c c c %
c c c !c c c ,c 
c 
c c c c 
c 
c !c c
c " c c c @'c c c  !c c c 
c c 
c c "

c 
c c & c c  c
 , c 
c  c 
c !c c , c 
c c  c "c 
c 
!c c c ,c


 c &
!c c 
c c c 
!c c c " 
c c  c 

c c c

c 

c mi, c c c % c 
c " c 
c !c
c c c ,c 
c 
c c c
c 
!c c "
c 
c c c c , 3c c !c "c ,!c 
c 
c 
>"
 c

c 'c )c c 
c 

 c c c , c c
 c c !c 
c c %
c
cc %c c
c
'c)ccc "
!c cc,c cc, !c cc c
 
c 'c2 c c c 
c 

 c ,

c c 
c c c" c
c 

c  c &

c 
c c c 
c 
c c c " c %
c c % c 

 c 
c
 'c (c c c 
c % c c c c &
c c 
$c c +c + c c
 
cc %

'c c c c "
c c c !c c c

c c %c c
 !c
c c
c
c c 
c"

c
'c
c c 
 c )
c c c 
c 
c " c !c c "&c 
c c & !c
%
c
!cc c 'c
4

c c , c c c c 
c 0c + c c " c c%
 c 
 !c c
, c c+ c%


c
c c 
c c ,c
c,
c,
c%


'c
 cJ c c cV cî cà c J c J c c  î  c

c 
cccc c"
c cc &c2cc c !c c
c c
c&& c
c
" cc"
c
 !c c 
c c 
ccc 
3c(cc cc"
c
"


c!c c c c!c
c

 c !c& c c 'c
c c"
c c
 0c(
c% c
c c !c
c
c) !c c
c !c
c
c c
!c 
 !c 
c
c "'c
.c +c " c c c  c  c c %
c 3c 8
c && 

c c c% c 


!c
c c
% c "

!cc
c c c
c 'c c
c c c  c  c    c
 Jc c Jc  c Jc V c Jc    c J c V   c c %

c 2 "c c   c
4.c Ê  c 25, 20.
5.c Ê  c 25, 21.
 c   c c  c J  c  c J c  c  c  c    c  c c c c
c c(c8 !cc
c c
c8 'c c c c% c 

c
c" 

c
c
c c
"c%
c c
c c% c%c

cc"'c

c
c

+ c "
c c && c 
c c %
c c c "
c 
c c "

!c c c c

-c c "
c c
c
 

cc c
c " "

!c c%cc

!c cc 
c c c c c
c


 c c 'c c c 


c 


c 
c !c c c 
c c
 c&
c c
c
'c)c%

c
cc 
c c
 c c !ccc
c c
 c 

'c 


c c 
c c c % c !c %c c 
c c 
c 


c
'cc c&
c c c cc
cc 
 c
c
c c "
c c) c

&
c c 
'c+"
c  c "
c c c c % c " !c c c 

c  c

c
158 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU R


c c 
c c c


c 

c 
'c c &
c c "c c 
c 

 c c c
%
c c c 'c
.+ cc

 3c
.+ c c c 
c c 
c 
c c 
c c B
 c c c ) c c & 'c
@;
 
c 
 !c , 
c c c c %
c !c c c 
c c "
c c

c c
c c c 
c c c c 

c c c
c, !c ccc
c

c
 c 
c cB
 c c 'c c 
c &
c !c c c 

c 
c c c 

!c c cc
c c

c
 0c + c c " c & c
c!!+c c c B
 3#!c &$c 
cc+c c
 c c c 
c & 3#'c c c 
c 


c "  c 
 c 
c c c 

c c
% 'c cB
 !cc
,c

ccc c 
'c) !c
!c 
ccB
 
'c

c c c %
c c %
c  c c % c c 
c c c c 
c c  c B
 
!c
c"
c 
c> "

c c B
 
'c+ c ,c c"
c c @ c
c
 c !!c  J c c
 cî   cJ c J c  cÊ J c J J c  c  c J c V J   c B
 c c 
 !c c
 c

c c
c Ô c c J c J c   c  c  c  c c  J c  c   c c
c c
 c  c ,3c
  c
 c c cî cî  cJ  c J cî  cÔ  J c c c c c J 
c
(c !c
c c ,!c 
 c %


!c c c c c % c c 


c  c c %
'c (c
 c
c, cc 
!c c%c 

cc c % cc 


#'c

  c   c  
   c  
  c  
  c  
  c 


c
OMIL II L A F AC ERE 159

c c c c J c J c   c  c  c  c c  J c  c   c & cB


 'c
. c %
c  c 
c c c c 

c c && !c


c c ,'c c
c %
c 
c
c && !c 
c %
c % c "

c c /
c 
c /

'c c c !c 
c c 
c
% 
c cc% c cc
'c
,c c ,
c c c c c c !c 
c c c %

c c 
c &'c
c &
c c

 c c c c ) 


c c &c c c c%
c 
c 
 
c c c 'c @ c
 c
 'c8&
c c c cc c !c c c c
c & 'c
c c  c

c c 
c 'c c 'c )c c c  c !c c c c c c 
c
 -c  c 
!c !c c 
 c 

c !c c c c c %c 


'c
( c c c c !c
c c ,c B
 
!c c c
c c
c c -c c
 c  c c
c
 
c cc c !c cc c% c%c !c 
c
c c c c
c cc c c
c cc c &c c cc c 
#'c
8
c c c 
c c % c %c 0c )

 c 

cB
 
c c c c

 c 

c 
c 


c c c 


!c c 

c  c c c c &c


 !c 
c 
c % c c c 
c c 
c 'c 2c c c c c c c c c
 c !c
ccc c c c &c c'c
 !c c c !c %
c c c % c c 
c c c c %
c c
 c 
c B
 c 
c c c 
c B
 c c %
c "
c c c c %,
'c c

c c ,'c   c
 J J  c  c c î c î   c J  c J c î  c Ô  J c  c  c  c c
 J c c c"
c !c
c c ,'c8c c" c c

c
'c(cc
 !c !c c
 !c  c "
c 
c 
'c 1 c c 
c c c c c " c % 'c (c c 
 c 


-c
c c c c c c% cc,
c%


!cc 
 c 

#'c
 c c c c "
c c c 
c c !c ,c " c 
c c 
c c c
" 'c
c
III

>

!c
&
!c c c c %
c c c % c c B
 c c c c  c 'c c
c c " c c 
c 
c c ,c c 
c  c c , c B
 
!c c c
cc ,c
c"&c
cc c
!c"
, cc
c
c/c
'c!'' Tc J  c
c
c ,!c  J   c  J c  c J c c c  J  J c J c c  J    c J c J c   c   c c
  c  c î c c c c c  î  c 2c B
 !c 
!c c c ,c
cc
@
& !c c c 0c 2c c c 

c fi adus vorba dc naşte re a rude niei ei,
pe ntru cc i-ar fi spus:,, c  c  c   c  î  c dac ă nu pe ntru a o face să c re adă î n
buna vestire ce'i-o aducea. Pe ntru aceea i- a vorbit Fecioare i şi de vîrsta Elisabete i şi de
ste rpiciune a ei, pe ntru aceea i -a vorbit ma i tîrziu, după ce zămislise Elisabcta. Nu i - a bine -
vestit Fecioare i naşte re a la începutul ză mislirii Elisabetei, ci după trece re de şase luni, c a
sarcina să fie dovada vădită a zămislirii. Şi uită -mi-te c u cîtă pricepe re luc rează Gavriil.
Nu-i pome neşte nici de Sarra, nici de Rebec a, nic i de Rahila.
² cP e ntru cc? Doar şi aceste a e rau ste rpe, bătrînc şi minunate naşte rile lor!
² cN -a pome nit dc ele, pe ntru c ă aceste a e rau nişte istorii vec hi. îi dă o pildă nouă, ca să
o înc redinţe ze.
c
IV

Dar trebuie ne apărat să întoarce m c uvîntul ac olo unde am rămas, ca să c unoaşte m


virtute a dre ptului Isaac. Caprin rug ăciune Isaac a de zleg at ste rpi ciune a Re becăi şi a biruit
legăturile firii.
Jc c c V c î c à c  J c J c  c c  î c J c c   c î c c
  c 
 c

c
160 SFÎNTU L IOAN GUR A D E AU R

Să nu socoteşti că a dobîndit îndată ce a ce rut, pe ntru că în Sc riptură c uvintele vi n


uncie după altele. Nu! Isaac s -a rug at lui Dumne ze u vre me de două zec i de ani şi numai după
aceea a dobîndit ceea ce dore a.
² cŞ i de unde ştim noi asta?
² cDin Dum ne ze iasca Sc riptură, dacă citim c u ate nţie cele sc rise în c a. Sc riptura nu ne -
a asc uns timpul, ci I -a înse mnat, tăinuit oarec um, ca să nc deştepte rîvna şi să nc porne asc ă
spre ce rcetare. După c um nc -a arătat cîţi ani ave a Isaac cînd a luat pc Re beca de so ţie, tot
aşa nc spune şi cîţi ani ave a c înd i-a născ ut Re beca. V  c spune Sc riptura, c  c
î  Jc c J c  c c c î c à   c  c Jc J Jc J J  
c c Ai aflat cîţi ani avea cînd
s-a însurat. Apoi, după ce a spus  c  c c V  c î  c  J c J c  c c  î  c ca să
aflăm numă rul anilor, Sc riptura ne -a înse mnat de c îţi ani e ra Isaac, cînd Rebec a i -a născ ut
copii.
 V cV  c spune Sc riptura, c  c J  J c  c J c  c c   c à   
 c
Deci, dac ă ave a patruzec i de ani cînd a luat - o pe Re beca şi şaizeci de ani cînd fe me ia a
născ ut, urmează c ă vre me de două zec i de ani s-a rugat lui Dumne ze u şi aşa a de zleg at
betejiciune a pînlecelui Rebec ăi spre naşte re de copii.
Aţi văzut pute re a rugăciunii? Aţi văzut că poate birui c hiar firea? Să -I imităm şi noi pe
Isaac. Să stăruim şi noi aşa în rug ăciuni, c u suflet tre az şi cu gînd sme rit. Să asc ultăm pe
:
Pavel, care ne înde amnă şi nc spune : à J J J  c J J c J  c 2  ? J  c J c  J 
'c)c
c 
c c  c c c c &
c 
c c "c , 
c 


!c 
c c c c
"c c ,
!c c "c c &
c c
&
 c c 
c c 
c !c c
 c c " c " c c c ,c c c c 
c @!c c " c
c , &
c &,c )c
c 
!c c !c % c !c c 
c 
c c "c !c c c 
c
&
 c c 
c c

c c
 c 1
 !cc + c 8 
c c c )% c !c "!c c 
c 
 !c
c
c c
c c"

c"
!c
'c
c
 cY J  c 2, 8.

$ c I. J J c $ 'c
35. I c J c ],
30.
c

 c c
c
c
ÄŞi în pîntcce a luat Rebeca şi au
săltat pruncii în ea"1 .
c
c
c

c c c 
c , 
c " c c c c
c cc

3c+c

c c c
c c c % 
c" 'c 
c " c "&
c / cc !cc c!c
c,
c
c 
c
 c 
c 
!c c 
c c &
c c  c c %

c 
c c c "
!c c c c
 !c 
c c 'c c c 
c 
c 
c c , c %

c  c 
c c c
 -c
c c % 
c" c"&
"cc%
c c
cc

 cc c c% c c
%
c 
c 'c 
c c "
c c %c 
c c , c c c c &
!c
c c c 
,cc
ccc c c
c "


c
c !c
c cc
c
 " c 
c
cc


 c"


c &
'c
+ c c 
c c,
 c
!c
 à c c  c c î    c c )
 !c J c c   c î  J J c c  c c 
 c c
c
c
!!c  c c  c J c J c  c î  c  c J c    c
+c & cc " c c cc
!c
c
-c c c c c 
c

c c 
c 
-cc
 c  c
c


c 
c
'c
 c 

c

c c , c c c c %

0c ( c %c c % c
c c %
!c
 c "
 c c c c "
c %c 0c ( c , c c /c -c c c c c 
c c
/c 
c c 
c 
!c & " 

c 
c /
c -c c c c  c

c
c ccc%,
 c
c c
c
'c(!c
c c
 c c c  cî c  c
4
c c 
 c %

0c + c c " c c +c + c


 c 
c !cc +c + c
 c
%c
c c 
c c c
c c) c%


!c c c " cc c 


c c
c c c  c  c  c   c î c   c
.c +c  c 
c  c c   c î c    c
.c  c c , c c " c
!c c , c c!c /
c
c - 
c ,&
c c %c c c c c c 
'c
c " 

c !c c
&
c c 
c c
 c
 
c 
cc 
c , c
'c c  c 

c c %c 
c 
c "
 'c
c c
c "
c cc c c "

c 
cc " c !c)
 cc c


ccc

 c c !c


ccc c '!c')>c  *     
 c , c

1. c/Ŷ'«< .. 25, 21 22.


2. c Ê  c 25, 21 22.
.'i. Ê  c 25, 22.
¦ ¦  c #  
¦ 
cc†         
   " 
c c c
 c 
 c)
cccc ,!cc c c ccc,
c c
"
cc c
c c
 %c c
'c c !c !cc
cc
†         
 V c            
  
  &         J c


   &  
    
 2 

    : 

c
c

c c 
<!c 
c c 
c c "

'c +
c 


c c c c c 
c c
"* c c 'c c c
c % c 
c 

c c c c 

'c c % !c 
!c
%
c c 
c c " c c 
c 

!c 
c
c c "c /,c 
c c 
c 
c c c 
c 
c " c
 
ccc
c 'c
+ c c"
c
c 

!c
†   
       ¦   
         

           

 ¦    
    
     
   
   . @ <
 c c c
cc c c!c
"
cc !cc
c
c " c 
cc
c
c 'c†
     c   
 
   &  c cc cc c" c c
c% c !ccc c c%
c
'c

c 

c c 
 c )
c c 
c 

c c c c"c c c "

-c
c c c c c 


c %

!c c c c c " !c c c c
 
-c  c cc%c"
,c
c 
c c Tc''c c& c c
& cc "!c
c
cc "!c
†      

      " 
c c 
 c 
c , c c c 

0c  c c
& c 
cc c "!c c
c c c 
c c %c "
,!c c c
& c c "!c c c c 
c c 
c c
" 'c2


c% c c c c , 


c%

!c c
!c c cc †
 J c
   
 2
    ¦ c 
 c cc 'c+c
c c
, , . 1  
            
       #   
 

  ! †                ¦     
      A  c    

   c # 
  ! †
  
  
     % 
"c
 c
c c
c% ccc 
 !c cccc 3#$I'c "c
c c c c/!c c c%
c
,cc
 c c
cc 
 'c
 ¦    2  $c!c c)
 'c
J cc

4 . cÊ c2 5 , 23.
5 . cÊ c2 5 , 23.
6 . cÊ c2 5 , 25-26.
7 . cÊ c2 5 , 27.
8 . cÊ c2 5 , 28.'
c
9 . cÊ c2 5 , 29-31.
1 0 . cÊ  c 2 5 , 3 2 .
1 1 . cÊ  c 2 5 . 3 3 .
VV

c

c c  c 
 0c 

c c 
 c c c c 
c c c

c c"
 'c
¦ ¦        
      ¦
c c '2c  c c " c "

c 
c % c 
c c %
'cc c )
 c c
, c
 ¦          
     ++ 
) c c c % c c "

c c 
c c %
'c 8 c  c c %c c c c
 c
c
 c
!c c c c 
 c
c
 c
c 'c

c
c


c  !c c c "c c c %
c 
c 

 c % c c 
c 
c !c


c c "
c 
c c 
c c
c 
c

c 
c  'c )
c c c c
&
c c % c c & 
!c cc c c % c 
c 
c 
c &
c c  3c
2c c %c c c "
!c c c c c c 
c c c c 

c c  !c c
c c "
!c c c c 3c 2 c %
!c !c c &
c
c c c  !c c c


c 
c c &
c "
c 
c 

 c 

c c "

c 

c c "
c c c c
c& c
3c)
!cc,!cc% c
ccc c
c 
c&,

3cc

!c !cc
 c c "c c c " c c  c c ,
/
!c &
c c c 
c 
",
3c c "
'c c

!c
c / 
ccc&,

!c c
cc c
c 

!c c c c !c


c&
c

cc cc c%
 c
cc&3cR,
cc c c

!c c "/

!c c
"

c
c

c c

c
c

cc'ccc 
c
c" ccc c c 
c 
cc $7c%

c
c 
c 
c 
,c c
c c


'c4cc &
!ccc 
,!c cc
c&c

cc&,
cc "!c& c
c!c
c
c&
c
c 
c
c , cc
& 
3c ccc"& c cc&
c
c 
!c c c ,c cc

!cc ,c

 c&
cc !c
c c 
c
c c ,3cc
cc c c

c
c 

c
c c c c c c &,
!c "


!c 

!c 

!c 

'c c 
c c
c
 cc c c !cc% !c% c,!c !c !c% 
c
cc % c
 c & 

c 
c "
c 
c ' c 
c 
c &,c c "

!c %c ,
c c c 'c
c c c
 c
c c 
'c@" ,
!c cc c cc

c c !c
cc 

c c
 , 'c +c 
c  c c c c c c ,
c 
!c 
c 

c c c "c ,
/c c
"

c †
  ¦ c c !c         
      
         
        

.c2c$c

  c c c  J cJ cMJ J c c c  c +c
c , c c ccc c,
c
%c"
!!c   J  c c !c c c M J  c    J c c  c c J c cc  J c
J  J c J c  J c J c c c
 cc , c" 
c 
0c) c 
c+ c
" 
c c  c   J c
Jc c MJ Jc c c    c +c

c c 
 c c "
!c 
c c %
c c 
3c
$ A ' Ê  c A 5 ! c
$ 5 ' Ê  c A 9 ! c 5 7 ' c
$ 7 ' 8   ! c c  c 

c  c   ! c "  c 9 : I I c %  
c  ! c ;  c 9 9 : I ! S I c %  
c  ' c
$ 9 ' M  J c A 9 ! c 5 7 ' c

) cc&c% c


cc

c c %
3c> "
c
c
c  !c 
c
c c c
 % c

c c "
c c c 

c c @'c
c c 
c c !c 
c 
c c c c
!c c

c c% 'c@c&c , cc%
,!c
c!c & c c
cc !c

c c c

!c 

c c 
c 
c 
!c 
c 
c 'c 
c  c c "c
 3c )c c c

!c !c c c c
cc "c c/c !c
c cc c
"

c&
cc
c "!c c c c 
c 
 
c c 
c "
c 
c c c 
c 

c &
c c c
 c"
c
cc %c "c 
& 'c +cc c c %c) c c
 c % 

c
 !c c c c % c c %
c
c /
c 
c c 

c 

!c c c c c %c 
c 
c
c c " 
 c % c c "
'c  J   J c c c 1
 !c  c c  J J c J J c J c J J c
   c c (
!c !c % c c c 

"'c 
c -c 
c c c c 
c ,c c
c c 'c + c c c c c % c

c &
!c 

c -c 
!c !c 
c c !c

c c c "& c c % c c "
!c c c /
c c c "& c c -c c c

c
164 SFÎNTU L IOAN GUR Ă D E AU R

" 
c%c-c c cc"& cc% c&c
c
cc "
'c
c% c !cc c
c "c c c %
 c
c 

c c c c c !c


c !c
c c 
c "


!c 
c c

&c c c  'c @
c &
!c 

c 
&
c  c 
c "
c c c c c c "c

!c c c
 %c , c c "
!c c c % c c 

c c c

!c c 
c c
"

 !c c%c&
c
c "

!c "'c+c c

c c c & c cc

cc
&c
cc"
'c
)c c c !c !c
,
0c )c c &c c &0c )c c ,
/
c c % 
c c
 
 c 0c)c" c& 

c
c c

c"

!c c
&
cc 
c c
c c "
 c c  c 
c% !c c c % c c c 
c 
c c c &!c
c c
c
&
 cc 
c c
c c
 c1
 !cc+ c8 
c "!c cc
)% c!c c
c c
c c"

c"
!c
'c

16.c M  J c 25, 35.


17.c M  J c 25,41.
18.c M  J c 25, 42.
 cM  J c 25, 13.c

c
c

 c c
c
c
c
c
c

c c% c% cc !c % cc
% cc
c 
!c c c% cc

c
c" #$'c
c
c
c
 c 
c c

c " c c "!c 
 c c c c 
 c c 
c

'c !c c c

c&
cc c
 c
c 
c" c
ccc c"
c $cc

!c&
c c c 
 c , 
c" cc c c 'c
!c

cc,
/
!c
c c c c %
c 
 -c !c !c c c c "
c c 
 !c c 
c 

 c c c %
c 
c

ccc"c"
c 'c


c c 
c 
c " c "&
c c , c c c c &
!c 
c " c "&
c c
"c 
c c "c 
c c / c c c "c c " c 
c "c c c 
 'c "c c
& c c 
 !c 
c c ,c 

c c 
c c c 
 'c c  c c c
%c c  !c
c c c c 
 c
 c
c !c c c  c V c c
J J c J c î c V c c J  c 2cc c cc "

 !c c"&
c
c

c
c"
 c
c
cc c 
'c
. c
c ccc 
 3c
. c
cc
 c ,
c c"c "& c , 
c " c c c c !c 
c
&
c c"c c 'c
c% c c
 c c c
c "
cc c 
 'c)c"c cc
cc
 cc
 c c& c c
c "
c 


 
'c c
" 
c c "c c c c


c

c @,
c 
c $c & c c 
 
c 
c B c c %,
 c c 

c
" ' c @,

c c 
"
c 
c c "c c c c -c c c ) !c c
%
c cc c c"
c@,
>!c c c c
cc
c  !c
c c
 c%cc
,

c c
& c cc

cccc


'c c c
c c
c

c c
c


 
c
c,

'c
c
c" c c%
 c c/ c
c 

'c
c,


c
c c c c ,
c c c  !c 
c c c c  c 
c c c c
cc
'c

* 
c
c,

c c
c
c cc

-c
c !c / 
cc
 !c c c" 
'c c
" 
!c c
c
c  c , cc c
c c!c c 
c c c &c 


c 
 
c
c ,

!c
c c
1 . Ê  c 26, 1 .
 M  c 1 , 2-3.

%
 c
cc 

cc 
'c
c c% c

 c 

c 
c"
c c /
 c c
c
c c

c c c c c %

c 
c c c 
c 

 
c
c 
!c 
c 
c
c

 c
c c, c
ccc
c'c
c ccc c%
c c
c c c
c 

c 
!c c
cc 
 c 'c

c
c

@c c c , c  c c 


"
c c 
c 
 
c c % c c 
c 
!c
c 
c c

c "
c 

c " c  c 
"
,

c c c % c c 


 
c 

!c 

c c 
 c
 c 
'c "c 
!c 
c 

 c % 

c 
!c c c 
 c  !c c 
c c %
!c
 c% 
c 'c
c %c c c
c
c
c %
 !c
c c c

c ccc " c

c %
'c
c c c 
c 

c
c c 
 c  !cc c & c c
 c c !c c
 c "!c c c 
c !c cc
c "!c , ccc% c

cc
&
"  c 
c !c c  c  c  î  c J c c î c   c  c  c J  c c
 c c c c Jc J c c î c c J   c J c c J c c
J   cc
4
c c c c c 
 c c 
c "
!c c 
c &
c !c c c c c

 c 
c !c + c c %c c %
c c c c c  c c 

c !c

c c c cc c c c
c

ccc"c%
'c c"
c,
c c


c c c

c
c c.c c cc

 c.c
c !c c " c 
cc c

!c
c cc
c 
c 
c!c c
cc c c " c
c

ccc "c%
'c  c
c "c c %c
 c %'c8c c c%c
c !c c c cc%

c 'c c 
c (c
c c , c
 !!c
 c c c J  J  c c c c
c 
c ; c %
 c !c "
c ,
c c %
 c c c
" !c c c !c c 


c c c  c c 

'c 2c " c "c c
c c cc c

c cc 
 c
cc" 'c
 c c "c c c c 
c

c %

c 
c c !c c 

c  !c
c 
& c
cc 
 'c
+ c 
c c " c 

c " c 
c c " c 
c # !c c "
c c c % 'c
 c
c "
c 
c c c /c 
c c "
 c 
!c c 
c c %,
 c %c
 

'c
Jc c c c îc î  c c
!c c  c  c  c c J c J J  c c
c  cî c  c J c c c
+ c c c 
c c c "& c c % c c c " c 
c " :!c c , c c c
 c  c  c î c  c î J  J  c c cc

3.c Fac, 27, 36.


4.c Fac, 5, 29.
5. c Fac, 26, 1.
6. c Ê  c 12, 10.

,,A venit pe pămînt altă foamete acum c vremea lui Isaac, la fel cu cea de pe vremea tatălui
lui". Bucatele erau rare; frică mare îi cuprinsese ctoţi şi-i silea să plece din ţinuturile lor şi
să se mute în locuri în care puteau găsi bucate din belşug. Din pricina aceasta şi dreptul
acesta, văzînd foamete,
† 

6 
Avraam, după ce s-a întors din Egipt, a venit Ia Abimelec, şi se poate că şi Isaac, vrînd să
se ducă şi el în Egipt, a trecut mai întîi pe la Abimelec. Că asta era intenţia lui Isaac, ascultă
ce spune Scriptura:
¦¦  # 
  # !†   /
ÄNu vreau să faci drumul acesta lung, îi spune Dumnezeu, ci să rămîi aici. Nu te voi lăsa
să cazi în strîmtorări; voi împlini făgăduinţa pe care am făcut -o tatălui tău; în tine se vor
împlini făgăduinţele şi tu vei primi ce -am făgăduit aceluia.

c
c

†   ¦ 


   
   
   

 %
c