Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 07.11.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, nr. 1, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a III- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „Viața pe pământ și Împărăția lui Dumnezeu”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - să conștientizeze care este legătura dintre Împărăția lui Dumnezeu și Biserică.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să precizeze cum este Împărăția lui Dumnezeu;
C2 – să știe cine conduce această Împărăție;
C3 – să prezinte care este legătura dintre Împărăția lui Dumnezeu și Biserică.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
1
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 45’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
2
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare

3
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea 5’  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite -Cum putem să-L descoperim pe -Pe Dumnezeu nu-L putem Conversaţia
Dumnezeu? vedea, dar dacă privim
atent în jur, Îl vom
descoperi. Noaptea cu Activitate Aprecieri
haina ei de stele și ziua frontală verbale
luminată de flori și fluturi
ne arată frumusețea Lui.
Vuietul unei furtuni ne
arată puterea Lui. Iar în
îmbrățișarea caldă a cuiva
pe care îl iubim, Îi simțim
și dragostea. Cerul albastru
și pământul plin de
verdeață, soarele și luna,
apele și viețuitoarele ne Conversaţia Activitate Aprecieri
vorbesc despre El. Toate frontală verbale
acestea le-a făcut
Dumnezeu prin cuvântul
Său și ni le-a dăruit, spre
- Cum Îi mulțumim lui Dumnezeu folosul și bucuria noastră.
pentru frumusețea naturii?
- Îi mulțumim și Îi suntem
recunoscători dacă îngrijim
și ocrotim cu dragoste tot
ceea ce ne înconjoară și
dacă ne bucurăm de
frumusețea naturii pe care
- Care sunt datoriile noastre față de El ne-a dăruit-o.
natură?
- Să protejăm natura. Să
4
îngrijim fl orile. Să hrănim
animalele. Să păstrăm
apele curate. Să respectăm
viața.

3. Pregătirea 5’ „„Împărăţia lui Dumnezeu este  Elevii ascultă cu atenţie


elevilor dreptate și pace și bucurie în explicaţiile profesorului.
pentru Duhul Sfânt.” Romani 14, 17 Explicaţia Activitate Aprecieri
receptarea frontală verbale
noilor
cunoştinţe
4. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Viața pe pământ și Împărăția lui explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei Dumnezeu”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare C1 15’ Mântuitorul ne-a vorbit despre o Elevii notează în caiete.
a / însuşirea altfel de împărăție pe care El ne-a Lectura
noilor pregătit-o de când a creat lumea. expresivă Biblia
cunoştinţe În această împărăție minunată, Activitate Aprecieri
condusă cu înțelepciune de frontală verbale
Dumnezeu, domnesc dragostea,
dreptatea, pacea și bucuria. Dacă
C2 împărățiile de pe pământ sunt
trecătoare, aceasta este veșnică.
Hristos ne învață că Împărăția lui
Dumnezeu este înăuntrul nostru, în Explicația
inima noastră, și că putem gusta
din bucuria acestei împărății chiar
de pe pământ. Așa cum noi simțim
bucuria și iubirea alături de
familie, de cei dragi, tot așa sfinții
și îngerii o simt mereu alături de
Dumnezeu.
C3 Biserica este icoana vie a Explicaţia
Împărăției lui Dumnezeu pe Activitate Aprecieri
5
pământ. Prin participarea la Sfânta Manual frontală verbale
Liturghie, suntem cu adevărat în
Împărăția Lui, împreună cu sfinții
și cu îngerii.
6. Fixarea şi 10’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a - Cum este Împărăția lui - În această Împărăție Activitate Aprecieri
cunoştinţelor Dumnezeu? domnesc dragostea, Conversaţia frontală verbale
dreptatea, pacea și bucuria.
Dacă împărățiile de pe
pământ sunt trecătoare,
aceasta este veșnică.
-Cine conduce această împărăție? -Dumnezeu.
- Care este legătura dintre - Biserica este icoana vie a
Împărăția lui Dumnezeu și Împărăției lui Dumnezeu
Biserică? pe pământ. Prin Activitate
participarea la Sfânta frontală Aprecieri
Liturghie, suntem cu Conversaţia verbale
adevărat în Împărăția Lui,
împreună cu sfinții și cu
îngerii.
7. Asocierea, 10’ Profesorul le cere elevilor să Elevii citesc exercițiile și le
generalizare rezolve împreună exercițiul 1 de la rezolvă. Lectura
a, aplicarea 20:
- Citeşte rugăciunea Tatăl Manual
nostru şi răspunde la Activitate Aprecieri
întrebări: frontală verbale
a. Unde este Împărăţia lui - Împărăția lui Conversaţia
Dumnezeu? Dumnezeu este în
ceruri.
b. Dacă pe Dumnezeu Îl - Dumnezeu este
numim Tatăl nostru, ce fel de Împărat în ceruri și
împărat este El? Tatăl nostru pe
Pământ.
Profesorul dă câteva exemple de
câteva îndemnuri:
Să dai mâncare celui flămând. Conversaţia Activitate Aprecieri
6
Să dai apă celui însetat. frontală verbale
Să-l îngrijești pe cel bolnav.
Să mângâi pe cel întristat.
Să-l înveți pe cel neștiutor
8. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea 2’  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiul 2 profesorului.
pentru de la pagina 20 și de Explicaţia Activitate
acasă învățat rugăciunea frontală
„Tatăl nostru” de la
pagina 20.
10 Încheierea 1’  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și