Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 21.11.2019- 28.11.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a III- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „Nașterea Domnului”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - consolidarea cunoștințelor despre Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, cât și a pregătirii credincioșilor pentru această sărbătoare. .
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 - să precizeze locul, timpul Nașterii Domnului;
C2 - să explice participarea întregii naturi la nașterea Mântuitorului Hristos;
C3 - să argumenteze importanța întrupării Domnului folosind cunoștințele anterioare;
C4- să explice cum se pregătesc credincioșii pentru această sărbătoare.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
1. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual, fişa de lucru.
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:

1
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 2
- durata: 50’ x 2
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura „Polirom”, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iași, 1998.
5. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creștin-ortodox pentru clasa a III - a, Editura „Sf. Mina”, Iași, 2009.
7. Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metode active de predare învățare. Modele şi aplicații la religie , Editura „Sf. Mina”, Iași, 2009.

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei şi de de
Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee învăţământ organizare Evaluare

1. Momentul  Salutul  Salutul


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea
Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite - Cum este Împărăția lui - În această Împărăție
Dumnezeu? domnesc dragostea,
dreptatea, pacea și bucuria.
Dacă împărățiile de pe
pământ sunt trecătoare,
aceasta este veșnică. Activitate Aprecieri
-Dumnezeu. frontală verbale
-Cine conduce această împărăție? Conversaţia
- Biserica este icoana vie a
- Care este legătura dintre Împărăției lui Dumnezeu
Împărăția lui Dumnezeu și pe pământ. Prin
Biserică? participarea la Sfânta
Liturghie, suntem cu
adevărat în Împărăția Lui,
împreună cu sfinții și cu
îngerii.

3. Pregătirea – Care este marea sărbătoare ce se -Marea sărbătoare ce se Aprecieri


elevilor apropie? apropie este Naşterea verbale
pentru Domnului. Explicaţia Activitate
receptarea frontală
noilor -Această sărbătoare sfântă
– Cum se mai numeşte această se mai numeşte şi Crăciun.
cunoştinţe sărbătoare sfântă?

3
4. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Nașterea Domnului” explicaţiile profesorului
lecţiei Explicaţia Activitate
 Se precizează competenţele
frontală
lecţiei.
5. Comunicare „Iar dacă S-a născut Iisus în  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod explicaţiile profesorului şi
noilor regele, iată magii de la Răsărit au le notează în caiete.
cunoştinţe venit în Ierusalim, întrebând: Lectura Biblia
Unde este regele Iudeilor, Cel ce expresivă
S-a născut? Căci am văzut la Activitate Aprecieri
Răsărit steaua Lui şi am venit să frontală verbale
ne închinăm Lui. (…)Şi intrând în
casă, au văzut pe Prunc împreună
cu Maria, mama Lui, şi căzând la
pământ, s-au închinat Lui; şi
deschizând vistieriile lor, I-au
adus Lui daruri: aur, tămâie şi
smirnă.” (Matei II, 1 - 13); „Şi a
născut pe Fiul său Cel Unul-
Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat Activitate Aprecieri
în iesle, căci nu mai era loc de Manual frontală verbale
găzduire pentru ei. Şi în ţinutul Explicaţia
acela erau păstori, stând pe câmp
şi făcând strajă noaptea
împrejurul turmei lor. Şi iată,
îngerul Domnului a stătut lângă ei
şi slava Domnului a strălucit
împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat
cu frică mare. Dar îngerul le-a
zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă
binevestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul; că vi
S-a născut azi Mântuitor, Care
este Hristos Domnul, în cetatea lui
David. Şi acesta vă va fi semnul:

4
Veţi găsi un Prunc înfăşat, culcat
în iesle. (…) Şi, grăbindu-se, au
venit şi au aflat pe Maria şi pe
Iosif şi pe Prunc culcat în iesle.”
(Luca II, 1 - 20)
Explicaţia

Nașterea Mântuitorului Hristos a Activitate Aprecieri


fost anunțată cu mult timp înainte, frontală verbale
C1
de prorocii Vechiului Testament.
Aceste profeții s-au adeverit la
,,plinirea vremii” (Galateni 4, 4).
 Elevii răspund la
Arhanghelul Gavriil i-a vestit
solicitările profesorului şi
Fecioarei Maria că a fost aleasă de
ascultă explicaţiile date.
Dumnezeu pentru a-L naște pe
Fiul Său: „Bucură-te, ceea ce eşti
plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
(…). Duhul Sfânt Se va pogorî
peste tine şi puterea Celui .
Preaînalt te va umbri; pentru aceea
şi Sfântul care Se va naşte din tine,
Fiul lui Dumnezeu se va chema.”
 Elevii ascultă cu atenţie
(Luca 1, 28; 35) Buna Vestire a
precizarea făcută de Activitate Aprecieri
avut loc în Nazaret, în casa
profesor. frontală verbale
bătrânului Iosif. În vremea când
trebuia să Se nască Pruncul Sfânt,
împăratul roman, Octavian Explicaţia
Augustus (27 î.Hr. – 14 d.Hr.), a
poruncit să se facă un
recensământ. În acest scop,
Fecioara Maria și dreptul Iosif au
fost nevoiți să meargă la Betleem,
localitatea strămoșului lor, regele
David. Acolo, Fecioara Maria și
bătrânul Iosif nu au găsit loc de
găzduire și s-au adăpostit la

5
marginea cetății, într-o peșteră
folosită ca staul pentru vite. Fiul
lui Dumnezeu S-a născut în
condiții smerite, pentru a ne învăța
modestia. Locul Nașterii a fost
C2 indicat de o stea apărută pe cer în
chip minunat, călăuzind pe cei trei Activitate Aprecieri
magi de la Răsărit. Aceștia au frontală verbale
venit la Betleem pentru a se
închina Pruncului Iisus: „şi căzând
Conversaţia
la pământ, s-au închinat Lui; şi
deschizând vistieriile lor, I-au adus
Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă”
(Matei 2,11). Un înger a vestit
bucuria Nașterii Mântuitorului
unor păstori din vecinătate care au
mers și s-au închinat Lui. În acea
noapte sfântă, îngerii au cântat cu
bucurie: „Slavă întru cei de sus lui  Elevii ascultă cu atenţie
Dumnezeu şi pe pământ pace, între
explicaţiile profesorului.
oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).
Când regele Irod a aflat de la cei
C3
trei magi că S-a născut un mare
Împărat la Betleem, a trimis Explicaţia Manual
soldații în cetatea lui David să-L Activitate Aprecieri
găsească, pentru a înlătura un frontală verbale
posibil rival la tron. Fecioara
Maria și dreptul Iosif au fost
înștiințați de înger și au fugit cu
Pruncul Iisus în Egipt, ca să scape
de mânia lui Irod. După moartea
aprigului rege, ei s-au întors în
Țara Sfântă, în Nazaret, locul în
care Iisus a copilărit.

6
6. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Cum se numea Arhanghelul care - Arhanghelul Gavriil.
cunoştinţelor i-a vestit Fecioarei Maria că va Activitate Aprecieri
naște pe Mântuitorul lumii? frontală verbale
Ora a 2- a Conversaţia
- Unde a avut loc Buna Vestire? - Nazaret.

- Care este locul nașterii lui Iisus - Betleem.


Hristos?
-Când se prăznuiește Nașterea -25 decembrie.
Domnului?
- Aur, smirnă și tămâie.
- Ce daruri au adus magii?
- Octavian Augustus.
- În timpul cărui împărat s-a născut Activitate Aprecieri
Conversaţia frontală verbale
Iisus?
- Cine a ordonat ca Iisus să fie ucis -Irod.
din cauza unei posibile rivalități?
7. Asocierea, C4 – Cum cinstim noi românii această - Noi cinstim această mare
generalizare mare sărbătoare? sărbătoare prin primirea
a, aplicarea colindătorilor care aduc Lectura
vestea Naşterii, participând
la Sfânta Liturghie şi prin
fapte bune. Activitate
frontală
- Un bun creştin ar trebui
– Ce trebuie sa facă un bun creștin să facă fapte bune, precum:
intr-o astfel de zi? îngrijirea unui copil orfan,
a unui bătrân, a unui copil,
a celor nevoiaşi.
– Voi mergeți cu colindul? Fișă de
- Da. lucru
Se cântă unui colind. Aprecieri
verbale
Profesorul împarte elevilor câte o Conversaţia
fișă de lucru în care se află un
rebus de completat și un text cu

7
unele spații libere care și ele
trebuie completate.
Profesorul indică și timpul de
lucru.
8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi
implicarea lor în predarea noilor Explicaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţe. frontală verbale
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.

9. Precizarea  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în


şi explicarea pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei Explicaţia Activitate
Povestiți cum ați petrecut profesorului.
pentru frontală
duhovnicește sărbătoarea
acasă Crăciunului.
10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

8
1.Completează rebusul:
Definiţii rebus:1.În ce anotimp se prăznuieşte Crăciunul?
2.Cum se mai numeau Craii?
3.Era bătrân şi purta de grija fecioarei Maria.
4.Oraşul naşterii Domnului.
5.Locul naşterii Domnului.
6.Mama lui Iisus?
7.I-a condus pe magi până la Iisus.
8.Al treilea dar adus de magi lui Iisus.
9.Se primesc de la Moş Crăciun.
10.Rege ce a trăit în timpul Naşterii Domnului.
11.Al doilea dar adus de magi lui Iisus.
12.Îl primim la botez.
13.Primul dar adus pruncului Iisus.
14.Obicei de Crăciun.
15.Rege în timpul căruia a avut loc recensământul din timpul Naşterii Mântuitorului.
A G S 16.Numele Mântuitorului.

2. Completează corespunzător:
După cum au profeţit David, Isaia, Miheea şi alţi prooroci, Mântuitorul ..........................s-a născut într-o .......................în orașul ......................După o
călătorie grea, Iosif şi ................. au ajuns în cetate. Aici nimeni nu-i ..............................spre găzduire, aşa că au intrat întru-un ..................de vite.
Pruncul a fost încălzit de suflarea ........................şi i s-au cântat primele colinde de către .......................veniţi din ceruri. Cântările acestea minunate le-au
învăţat apoi şi ...........................ce păzeau oile şi vitele.
Călăuziţi de o .............., cei trei Crai de la Răsărit au venit în faţa Pruncului şi i s-au închinat aducându-i în dar ................, ................şi...........

S-ar putea să vă placă și