Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești


• Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț
• Clasa: VIII-a
• Data: 19.11.2019
• Unitatea de învăţare: Trăirea învățăturii creștine
• Lecţia: „Pilda viței și a mlădiței - viața în Hristos”
• Tipul de lecţie: Mixtă
• Competenţe specifice:
C1- Înțelegerea termenului de pildă;
C2- Explicarea mesajului pildei Mântuitorului;
C3- Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii;
C4- Identificarea roadelor unui bun creştin.
 Strategia didactică:
1. Metode şi procedee : povestirea, conversaţia, observarea dirijată, explicaţia, expunerea, lectura expresivă.
2.Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul, fișă de lucru pildă.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
 Resurse:
1. Oficiale - Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VIII-a;
- Planificarea calendaristică orientativă;
- Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale -număr de lecţii:1
- durata : 50'
3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas”, laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin - ortodoxă, clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2001.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

Desfăşurarea lecţiei:
1
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul Salutul  Salutul
organizatoric Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
Pregătirea pentru începerea lecţiei începerea lecţiei
2. Verificarea Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
cunoştinţelor răspundă la următoarele cerinţe: profesorului: Activitate Aprecieri
însuşite Care este responsabilitatea -Să trăiască potrivit Conversaţia frontală verbale
oamenilor pe pământ față de poruncilor Sale.
Dumnezeu?
- Și unde ajungem dacă facem
acest lucru? -În Rai.
- Ce înseamnă judecata - După Învăţătura de
particulară? credinţă a Bisericii noastre,
primul lucru ce se întâmplă
fiecărui suflet, îndată după
moarte, este o judecată.
Această judecată care se
face cu fiecare suflet în
parte se numeşte judecata
particulară.
- Judecata din urmă va fi
-Dar cea universală? universală întrucât ei îi vor
fi supuşi toţi oamenii, din
toate timpurile. Cu aceea
ocazie vor fi judecate şi
toate duhurile necurate.
Duhurile bune, adică
îngerii buni nu vor fi Aprecieri
supuşi acestei judecăţi. Ei Conversaţia Activitate verbale
vor fi de faţă cu acea frontală
ocazie, dar nu ca să fie
judecaţi ci să servească
Dreptului Judecător (Matei
25). De asemenea, nu va fi
2
judecată nici Maica
Domnului, a cărei sfinţenie Conversaţia Activitate
e mai presus decât a frontală
îngerilor. Şi care a fost Aprecieri
înălţată de Domnul dincolo verbale
de înviere şi judecată.

3. Pregătirea Modalitatea prin care Iisus învăța  Elevii ascultă cu atenţie


elevilor erau pildele și minunile. Iisus a profesorul.
pentru rostit o serie de pilde ce conțineau Explicaţia Activitate
receptarea învățături religios – morale. frontală
noilor
cunoştinţe
4. Anunţarea Se anunţă şi se scrie pe tablă data  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Pilda viței și a mlădiței - viața în explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei Hristos”. frontală
Se precizează competenţele lecţiei.
5. Comunicare C1 Pilda (parabola) = exemplu  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea (comparaţie) prezentat sub formă explicaţiile profesorului şi Lectura
noilor de scurtă istorioară cu învăţături le notează în caiete. expresivă Biblia
cunoştinţe moral-religioase; Activitate Aprecieri
frontală verbale
„Eu sunt viţa cea adevărată
şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice
mlădiţă care nu aduce roadă întru
Mine, El o taie; şi orice mlădiţă
care aduce roadă, El o curăţeşte, ca
mai multă roadă să aducă. Acum
voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul
pe care vi l-am spus. Rămâneţi în
Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa
nu poate să aducă roadă de la sine,
dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici
voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu
sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel Explicaţia
ce rămâne întru Mine şi Eu în el,
3
acela aduce roadă multă, căci fără
Mine nu puteţi face nimic. Dacă Manual Activitate Aprecieri
cineva nu rămâne în Mine se frontală verbale
aruncă afară ca mlădiţa şi se
usucă; şi le adună şi le aruncă în
foc şi ard.” (Ioan 15, 1-6)

C2 Simbolurile pildei:

- Viţa = Domnul Iisus  Elevii răspund la Biblia


Hristos; solicitările profesorului şi Explicaţia
- Lucrătorul = Dumnezeu ascultă explicaţiile date.
Tatăl;
- Mlădiţa bună= omul
credincios, ascultător;
- Mlădiţa rea= omul Activitate Aprecieri
necredincios, neascultător; frontală verbale
Rostită după Cina cea de Taină; Se  Elevii ascultă cu atenţie
referă la Biserica creştină - cât precizarea făcută de
timp rămâne cineva legat profesor.
sufleteşte de Mântuitorul (temelia
Bisericii) el e una cu ceilalți
creştini-ca mlădiţa in viţă, iar când
pierde legătura, pierde pe Hristos
(Biserica) – ca şi viţa tăiată; Explicaţia
„Legătura” cu viţa prin Hristos.
C3 Activitate Aprecieri
frontală verbale
Semnificaţia versetelor
scripturistice:

  „Eu sunt viţa cea adevărată” –


Domnul Hristos este “Izvorul” din
care „bem” toţi.
  „Tatăl Meu este lucrătorul.”- Cel
care poartă „grijă” de vie,
Proniatorul (Purtător de grijă) Conversaţia
4
lumii.
  „Orice mlădiţă care nu aduce
roadă întru Mine, El o taie; şi orice Activitate Aprecieri
mlădiţă care aduce roadă, El o frontală verbale
curăţeşte, ca mai multă roadă să
aducă.” – aducem „roade”
vrednice de Împărăţia Cerurilor de Explicaţia Manual
trăim alături/în Hristos, “viţa” care
ne dă “seva”.
  „Acum voi sunteţi curaţi, pentru
cuvântul pe care vi l-am spus.” – Activitate
cei care ascultă şi împlinesc frontală
Cuvântul/Voia Domnului sunt Aprecieri
pregătiţi pentru a Îl primi pe verbale
Domnul Hristos.
  „Rămâneţi în Mine şi Eu în voi.”-
prin comuniunea euharistică –
Sfânta Împărtăşanie/ Sfânta
Euharistie, prin primirea harului Activitate
Sfintelor Taine. frontală
  „Eu sunt viţa, voi sunteţi Aprecieri
mlădiţele”- Domnul Hristos este verbale
„Izvorul”, noi ne „adăpăm”
sufletele de/din El. Conversaţia Manual
  „Cel ce rămâne întru Mine şi Eu
în el, acela aduce roadă multă, căci
fără Mine nu puteţi face nimic”-
prin comuniunea euharistică –
Sfânta Împărtăşanie/ Sfânta
C4 Euharistie, prin primirea harului
Sfintelor Taine.
Învăţături morale:
- Împărtăşirea cu Trupul şi
Sângele Domnului
(comuniunea euharistică);
- Să avem o credinţă vie,
activă care să se arate prin
5
fapte bune;
- Să avem iubire de Activitate Aprecieri
Dumnezeu şi de aproapele; Conversaţia Manual frontală verbale
- Să păzim poruncile
Domnului (prin fapte
bune).
6. Fixarea şi Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Ce înseamnă pildă? - Pilda (parabola) = Activitate Aprecieri
cunoştinţelor exemplu (comparaţie) Conversaţia frontală verbale
prezentat sub formă de
scurtă istorioară cu
învăţături moral-religioase.
Era o modalitate prin care
Iisus învăța cuvântul Său.
-Care sunt simbolurile pildei? - Viţa = Domnul Iisus
Hristos;
- Lucrătorul = Dumnezeu
Tatăl;
- Mlădiţa bună= omul
credincios, ascultător; Activitate Aprecieri
- Mlădiţa rea= omul Conversaţia frontală verbale
necredincios, neascultător;
-Care este semnificația pildei? - Rostită după Cina cea de
Taină; Se referă la Biserica
creştină - cât timp rămâne
cineva legat sufleteşte de
Mântuitorul (temelia
Bisericii) el e una cu
ceilalți creştini-ca mlădiţa
in viţă, iar când pierde
legătura, pierde pe Hristos Conversaţia Activitate Aprecieri
(Biserica) – ca şi viţa frontală verbale
tăiată.
-Care sunt învățăturile morale? - Împărtăşirea cu
Trupul şi Sângele
Domnului
6
(comuniunea
euharistică);
- Să avem o credinţă
vie, activă care să
se arate prin fapte
bune;
- Să avem iubire de Aprecieri
Dumnezeu şi de Conversaţia verbale
aproapele; Activitate
- Să păzim poruncile frontală
Domnului (prin
fapte bune).
7. Asocierea, Mântuitorul Hristos le-a Elevii sunt atenți asupra
generalizare spus Apostolilor Săi această pildă completărilor profesorului Lectura
a, aplicarea pentru a le explica acestora taina și notează în caiete.
comuniunii oamenilor cu Trupul şi
Sângele Său. Activitate Aprecieri
Viţa este una singură, iar frontală verbale
mlădiţele care iau naştere din Conversaţia
butucul ei sunt multe, toate
mlădiţele însă se hrănesc, cresc şi
fac roade datorită sevei pe care şi-
o iau din viţa cea una, de care sunt
toate legate.
Trupul tainic al lui Hristos este Manual
viţa cea adevărată care aduce şi
înmulţeşte în lume Activitate Aprecieri
roadele mântuirii.  Creştinii sunt Conversaţia frontală verbale
mlădiţele care se hrănesc şi trăiesc
din viaţa Lui.
Pilda ne învaţă că
un adevărat  creştin poate rămâ
ne în legătură cu Hristos numai
printr-o credinţa
vie, activă, producătoare de mân
tuire, nu printr-o credinţă moartă,
sterilă şi nefolositoare. Legătura
7
dobândită printr-o credinţă vie şi
activă se arată prin faptele cele
bune şi ne asigură viaţa cea
veşnică. Exercițiul
Credinţa neînsoţită de fapte Manual Activitate Aprecieri
bune este cu totul inutilă; ea face frontală verbale
din noi mlădiţe uscate, a căror
destinaţie este osânda şi moartea
cea veşnică.
Între creştini şi Hristos este
însă şi o legătură mai apropiată,
care angajează şi trupul şi sufletul
nostru; aceasta este comuniunea
euharistică, adică împărtăşirea Activitate
credincioşilor cu însuşi Trupul şi frontală
Sângele Domnului, la Sfânta
Liturghie. Exercițiul
Două sunt condiţiile şi semnele Aprecieri
comuniunii creştinului cu verbale
Trupul al lui Hristos: iubirea de
Dumnezeu şi de aproapele şi paza
tuturor poruncilor Lui, care se
arată în faptele cele bune.
8. Aprecierea Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat
la lecţie.
9. Precizarea Se anunţă şi se explică tema pentru  Elevii notează tema în
şi explicarea acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei Să învețe pe de rost pilda Viței și a profesorului.
pentru mlădiței. Explicaţia Activitate
acasă frontală
10 Încheierea Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii Salutul  Salutul
8
Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetele 1-6.

1. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.


2. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o
curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă.
3.  Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus.
4.  Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu
rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.
5.  Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă,
căci fără Mine nu puteţi face nimic. 
6.  Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în
foc şi ard.

S-ar putea să vă placă și