Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

Anul școlar 2020-2021


Limba și literatură română

Varianta 7
Data susținerii:___________

COMISIA DE CORECTARE ȘI CONTESTAȚIE


Nota 1 Nota 2 Nota contestație

Prof........................ Prof........................ Prof........................

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Pagina 1 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


Varianta 7
Subiectul I ____ (70 de puncte)
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
Textul 1
I
Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel,
Unde cură-n vale un râu mititel,
Plânge și suspină tânăra domniță,
Dulce și suavă ca o garofiță;
Căci în bătălie soțul ei dorit
A plecat cu oastea și n-a mai venit.
Ochii săi albaștri ard în lăcrimele
Cum lucesc în rouă două viorele;
Buclele-i de aur cad pe albu-i sân,
Rozele și crinii pe față-i se-ngân
Însă doamna soacră lângă ea veghează
Și cu dulci cuvinte o îmbărbătează.

II
Un orologiu sună noaptea jumătate.
În castel la poartă oare cine bate?
- Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit;
Eu, și de la oaste mă întorc rănit.
Soarta noastră fuse crudă astă dată:
Mica mea oștire fuge sfărămată.
Dar deschideți poarta... Turcii mă-nconjor'
Vântul suflă rece....Rănile mă dor!
Tânăra domniță la fereastră sare.
- Ce faci tu, copilă? zice doamna mare.
Apoi ea la poartă atunci a ieșit
Și-n tăcerea nopții astfel i-a grăit:
- Ce spui, tu, străine? Ștefan e departe!
Brațul său prin taberi mii de morți împarte.
Eu sunt a sa mumă; el e fiul meu;
De ești tu acela, nu-ți sunt mumă eu!
Însă dacă cerul, vrând să-ngreuieze
Anii vieții mele și să mă-ntristeze,
Nobilul tău suflet astfel l-a schimbat;
Dacă tu ești Ștefan cu adevărat,
Apoi tu aice fără biruință
Nu poți ca să intri far-a mea voință.
Du-te la oștire! Pentru țara mori!
Și-ți va fi mormântul coronat cu flori!”

Pagina 2 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


III
Ștefan se întoarce și din cornu-i sună;
Oastea lui zdrobită de prin văi adună.
Lupta iar începe... Dușmanii zdrobiți
Cad ca niște spice, de securi loviți.
Dimitrie Bolintineanu, Muma lui Ștefan cel Mare (Din ,,Legende istorice”, anul 1865)

Textul 2
O parte din domnitorii României (fragmente istorice)
MIRCEA CEL IANCU DE VLAD ŢEPEŞ ŞTEFAN CEL MIHAI
BĂTRÂN HUNEDOARA MARE VITEAZUL

1386-1418 Ţara 1441-1456 1456-1462, 1476 1457-1504 1593-1601


Românească Transilvania Ţara Românească Moldova Ţara
Românească
10 oct. 1394/17 mai 1443-1444: “Campania 1461-1462: 1462: atacă Chilia pe aderă la Liga
1395: victoria de la cea lungă”, campanie eliberează Giurgiul. care o cucereşte abia în Creştină.
Rovine împotriva lui antiotomană sfârşită prin 16/17 iunie 1462: 1465. 20 mai 1595:
o pace încheiată cu
Baiazid. sultanul la Seghedin. atacul de noapte de 1473: il învinge pe semnează la Alba
7 martie 1395: tratatul 10 nov. 1444: la Târgovişte Radu cel Frumos. Iulia un tratat cu
încheiat cu Sigismund al înfrângerea creştinilor la întreprins împotriva 10 ianuarie 1475: Sigismund
Ungariei contra Varna. otomanilor obţine la Vaslui o Bathory, regele
otomanilor. 1448: lupta de la Tradat de boieri, victorie importantă Ungariei.
1396: Cruciada de la Kossovopolje este domnul a fost în împotriva otomanilor 23 august 1595:
Nicopole de către câştigată de otomani în temniţă la Buda conduşi de Soliman la Călugăreni,
otomani. urma unei trădări. 1456: până în anul 1476. Paşa. Mihai obţine o
1402: intervine în Victoria de la Belgrad Eliberat la cererea 12 iulie 1475: încheie victorie
luptele pentru tron din contra lui Mehmet II. lui Ştefan cel Mare, un tratat de alianţă semnificativă
Imperiul Otoman. 1456: moare şi a fost redobândeşte tronul, antiotomană cu împotriva lui
1417 plăteşte tribut şi înmormântat la Alba dar după 2 luni este Ungaria. Sinan Paşa. (...)
pierde Dobrogea. (...) Iulia. (...) ucis de către boieri. iulie 1476: victoria
1476, moare fiind otomanilor la
decapitat, iar capul Războieni. 1484:
dus la otomanii cuceresc
Constantinopol. (...) Chilia şi Cetatea Albă.

Sursa de documentare: enciclopediaromaniei.ro

Pagina 3 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.

1. Notează alte două elemente ale naturii, prezente în textul literar, pe lângă stâncă și râu.
2 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
2. Domnița este tristă deoarece:
a) s-a lovit la un picior pe o stâncă.
b) a venit anotimpul ploios.
c) ostașii nu o lăsau să doarmă.
d) soțul ei a plecat în bătălie.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

3. Lângă domnița se așează:


a) paznicul curții.
b) un soldat viteaz.
c) doamna soacră.
d) luptătorii întorși de la bătălie.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

4. În textul literar descriptiv în versuri ,,Muma lui Ștefan cel Mare”, se evidențiază:
a) povestea istorică a unui mare domnitor al Moldovei.
b) distrugerea castelului de către turci.
c) lupta soldaților cu Alexandru Lăpușneanu.
d) cearta domnițelor din cauza întârzierii lui Ștefan.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte
Enunț Corect Incorect
Versul ,,Ochii săi albaștri ard în lăcrimele.” este descrierea făcută
doamnei soacre.
În noapte, sună un corn.
La fereastră, sare bătrâna domniță.
Toți domnitorii prezentați în tabel au domnit peste Țara Românească.
Anul morții domnitorului din Moldova este 1504.
La 23 august 1595, Mihai Viteazul obține o victorie.

Pagina 4 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual pentru textul 1 și reprezentarea textului 2.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili între primul și cel de-al
doilea text.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8. Prezintă, în 50-80 de cuvinte, rolul domnitorului Ștefan cel Mare, așa cum reiese din cele
două texte. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. Asociază opera literară ,,Muma lui Ștefan cel Mare”, scrisă de Dimitrie Bolintineanu, cu un
alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară, în 50-80 de cuvinte, prezentând o
asemănare și o deosebire dintre ele. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Pagina 5 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Desparte în silabe cuvintele următoare, încercuind grupul de litere: ,,orologiu” și ,,veghează”.


2 puncte
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Câmpul lexical pentru cuvântul luptă este redat în seria:


a) nobil, al tău, sufletul, astfel, schimbat.
b) oastea, zdrobiți, văile, domniță.
c) bătălie, oaste, rânit, biruință.
d) castel, orologiu, poarta, stâncă.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

3. Rescrie enunțul „Obţine la Vaslui o victorie importantă împotriva otomanilor.”, înlocuind


,,Obține” cu un sinonim și ,,importantă” cu un antonim, în contextul dat.
4 puncte
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive la cazuri diferite, precizându-le.
6 puncte
,,Eliberat la cererea lui Ştefan cel Mare, redobândeşte tronul, dar după 2 luni este dat boierilor
pentru a fi ucis.”
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 6 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


5. Alcătuiește o construcție pasivă cu temenul ,,luptă”.
6 puncte

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Construiește un enunț asertiv, în care cuvântul ,,domnitor” să îndeplinească funcția


sintactică de nume predicativ și un enunț interogativ în care cuvântul ,,castel” să aibă funcția
sintactică de complement prepozițional.
6 puncte

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând cuvintele din discursul unui
pasionat de istorie, punând forma corectă a cuvintelor, indicate între paranteze.
6 puncte
________________ (a uita, imperativ negativ, persoana a II-a, plural) domnitorii ___________
(care, acordat) istoria vi-i (a prezenta, indicativ, prezent), ca să apreciați adevăratele valori
_____________ (național, adjectiv)!

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Imaginează-ți că ai participat la un concurs de artă medievală în localitatea ta. Scopul organizării
acestui eveniment a fost acela de apreciere a valorilor trecutului istoric românesc. Redactează o notă
de jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să descrii emoțiile și momentele, trăite în timpul
competiției. În cadrul compunerii, vei prezenta o secvență narativă, una descriptivă și una
explicativă. Data redactării jurnalului este 15 august 2019.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului
– 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1
punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150
de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Pagina 7 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Pagina 8 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 9 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română