Sunteți pe pagina 1din 285

IDENTITĂŢILE CHIŞINĂULUI

ediția a V-a
Seria
Istorii și Documente Necunoscute – IDN
Culegere de studii
C8

IDENTITĂŢILE CHIŞINĂULUI
Ediția a V-a
Chișinău – 2020

Coordonatorul seriei:
Sergiu Musteață

Lucrarea este publicată cu sprijinul financiar al Direcției Cultură


a Primăriei Municipiului Chișinău, al Grupului Civic pentru Patrimoniu
Cultural și al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova.
Finanțatorii nu poartă răspundere pentru conținutul lucrării.
IdentităȚile Chişinăului
Ediția a V-a

ORAȘUL INTERBELIC
Materialele Conferinței Internaționale
„Identităţile Chişinăului. Orașul interbelic”, ediția a V-a,
1-2 noiembrie 2018, Chişinău, Republica Moldova

Chișinău – 2020
Coordonatorii volumului:
Sergiu Musteață
Alexandru Corduneanu

Redactare: Lilia Toma


Coperta și prelucrarea imaginilor: Mihai Bacinschi

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții


„Identităţile Chişinăului. Oraşul interbelic”, conferinţă internaţională (5 ; 2018 ; Chişinău).
Identităţile Chişinăului. Oraşul interbelic : Materialele Conferinţei Internaţionale, Ediţia a 5-a, 1-2 noiembrie 2018,
Chişinău, Republica Moldova / coord.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Corduneanu. – Chişinău : Arc, 2020
(Tipogr. „Bons Offices”). – 284 p. : fig., fot. – (Seria : „Istorii şi Documente Necunoscute – IDN” : Culegere de studii ;
C 8 / coord.: Sergiu Musteaţă, ISBN 978-9975-61-871-7).
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Dir. Cultură a Primăriei Mun. Chişinău, al Grupului Civic pentru Patrimoniu Cultural şi al Asoc. Naţ.
a Tinerilor Istorici din Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-0-0338-4.
94(478-25)(082)=135.1=111=161.1
I-34
Cuprins

Introducere (Sergiu MUSTEAȚĂ, Alexandru CORDUNEANU) ...................................................................... 7

Dinu POȘTARENCU, Chişinăul în timpul evenimentelor social-politice din 1917 ......................................... 9


Theodor CODREANU, Constantin Stere și Marea Unire .............................................................................. 29
Iurie Colesnic, Misterele Casei lui Șmakov ................................................................................................. 37
Pavel MORARU, Din activitatea Siguranței române din Basarabia imediat după Marea Unire din 1918 ..... 46
Vasile-George URSU, Geograful francez Emmanuel de Martonne în Chişinăul anului 1919 ....................... 52
Alexandru BURLACU, Mișcarea generaționistă în Basarabia interbelică ....................................................... 65
Maria ȘLEAHTIȚCHI, Nicolai Costenco în Chișinăul interbelic ................................................................... 72
Aliona GRATI, Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor de la începutul secolului al XX-lea) ..... 78
Nina CORCINSCHI, Chișinăul lui Alexandru Robot .................................................................................... 96
Diana VRABIE, Chișinăul și chișinăuienii în presa românească interbelică ..................................................101
Mihaela TOADER, Reflecții din presa bucureșteană despre Chișinăul interbelic (1918-1940) ....................108
Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, George ENACHE, Chișinăul interbelic în memoriile
secretarului Mitropoliei Basarabiei, prof. Constantin N. Tomescu .............................................................114
Tamara NESTEROV, Istoria clădirii Teatrului „Mihai Eminescu” ................................................................120
Andrei VATAMANIUC, Așteptându-l pe… Doicescu ....................................................................................129
Aurelian DĂNILĂ, Enescu și cultura muzicală în Chișinăul interbelic .........................................................138
Dumitru OLĂRESCU, Maria Cebotari – superstar al filmului muzical european.......................................142
Tudor STAVILĂ, Pictori basarabeni în Europa și Acasă ................................................................................151
Natalia PROCOP, Revitalizarea Şcolii Serale de Desen din Chișinău............................................................167
Gheorghe PALADE, Mihai URSU, Expoziția Generală din 1925 de la Chișinău ..................................172
Анатолий ГОРДЕЕВ, Межвоенный период. Последние дни Старого центра ..........................................184
Bo Larsson, Inter-war urban environment and culture – doomed to be crushed few years later –
to be found again. Comparisons between Chişinău, Černivci (Cernăuţi), L’viv (Lwów)
and Wrocław (Breslau), affected by similar fates. .......................................................................................193
Наталия ЮРЧЕНКО, Щусев и Кишинев. Неосуществленные замыслы ..................................................219
Olga GARUSOVA, „Vreau să cred că istoria culturii nu va uita nici de actorul basarabean.”
(Despre teatrul rus din Basarabia interbelică) ............................................................................................226

–5–
Mihail CHILARU, Aspecte ale extremismului de dreapta în Chișinăul interbelic .........................................233
Ivan DUMINICA, Bulgarii Chișinăului interbelic (1918–1940) ................................................................241
Lidia PRISAC, Exproprierea Ogrăzii Armenești din Chișinău (1922–1932) ...............................................250
Iulian GHERCĂ, Aspecte privitoare la comunitatea catolică din Chișinău în perioada interbelică ..............261

Note despre Chișinăul interbelic


Dinu POȘTARENCU, Reuniunea de la Chişinău a parlamentarilor de pe ambele maluri ale Prutului
(30 septembrie 1918) ..................................................................................................................................269
Dinu POȘTARENCU, Alexandru TOMȘA, Prima atestare a fotbalului în Chişinău................................272
Chișinăul interbelic la 1938 (Enciclopedia României) .....................................................................................274

În loc de postfață
„Itaca mea – Ch-ău fie-i numele!”, în dialog cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun .........................................279
INTRODUCERE

În anul 2018, cu prilejul centenarului Unirii Ba- din celelalte provincii românești prin întruniri publice,
sarabiei cu România și Anului European al Patrimo- conferinţe, editare de publicaţii și cărți. Intelectualii
niului, Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din vremii considerau de datoria lor să ajungă la Chișinău.
Moldova și Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural, Imediat după Unire, în 1918, este inaugurată Uni-
în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău și versitatea Populară din Chișinău, considerată în epo-
Muzeul Național de Artă a Moldovei, au organizat o că cea de-a cincea universitate de acest fel a României
nouă ediție a Conferinței Internaționale „Identitățile după cele din București, Iași, Cluj și Cernăuți. Ulterior
Chișinăului” – dedicată orașului interbelic. Această statul român a înființat zeci de biblioteci publice și că-
ediție, a cincea, a avut drept obiective: mine culturale. În noiembrie 1926, la Chișinău se inau-
a) aniversarea centenarului Unirii prin elucidarea gurează Facultatea de Teologie a Universității din Iași,
unor aspecte necunoscute sau mai puțin cunoscute ale apoi și Facultatea de Științe Agricole (la 9 aprilie 1933,
istoriei orașului în ideea continuării construcției istori- în ziua celei de-a 15-a aniversări a unirii Basarabiei cu
ce a Chișinăului interbelic; România), acestea fiind primele centre de învățământ
b) regăsirea necenzurată a istoriei perioadei carac- superior în limba română create vreodată în Basarabia.
terizate drept renaștere spirituală, socială și econo- Practic, toată infrastructura educațională a Basarabiei
mică atât pentru populația românească, cât și pentru a fost creată în perioada interbelică. La Chișinău, ca în
minoritățile provinciei; toată provincia, s-a remarcat activitatea Astrei Basara-
c) promovarea, și pe această cale, a ideii integrării bene, care a aplicat vechile metode de culturalizare și
Chișinăului ca topos cultural în aria geografiei cultu- propagare a ideii naţionale, verificate în Ardeal. Aici a
rale românești actuale. activat filiala din Basarabia a Institutului Social Român
Ștefan Ciobanu, în volumul „Chișinăul”, editat de al lui Dimitrie Gusti, care, spre sfârșitul anilor treizeci,
Comisiunea Monumentelor Istorice, Secția din Basara- începuse lucrările asupra unei monografii a orașului.
bia, în 1925, accentua că „sub regim rusesc, Chișinăul Or, monumentul de cultură și limbă română al se-
nu era din orașele de cultură. Încercările culturale colului XX, poate cel mai important, va rămăne Biblia
rusești, în cele mai multe cazuri oficiale, n-au adus în de la Chișinău, traducerea integrală a Sfintei Scripturi
acest oraș, străin și Rușilor, decât la o parodie de cul- în limba română după originalele ebraic şi grec, realiza-
tură rusească, care se manifestă în partea exterioară a tă de preoţii profesori Gala Galaction (Grigore Pişcu-
lucrurilor, în costume europene, într-o limbă pocită, lescu) şi Vasile Radu, ambii profesori la Facultatea de
într-un teatru mediocru, într-o școală moartă, în două- Teologie din Chișinău. Această a doua traducere inte-
trei ziare de intrigi provinciale. Nicio lucrare, mai mult grală a Cărții Sfinte în limba română apare la Editura
sau mai puțin serioasă în domeniul literar sau științific, Fundaţiei Culturale Regale din Bucureşti sub îngriji-
n-a văzut lumina la Chișinău. Și Rușii din centrele cul- rea profesorului academician Al. Rosetti şi este lansată
turale adevărate erau în drept să disprețuiască aceas- în ziua de 10 noiembrie 1938, la împlinirea a 250 de
tă capitală a Vandeei, cum numeau ei urbea păzită de ani de la tipărirea primei traduceri în limba română,
Dumnezeu a Chișinăului”. cunoscută ca Biblia lui Şerban Cantacuzino, numită şi
Din capitală a guberniei Basarabia, cea mai înapo- Biblia de la Bucureşti.
iată și mai analfabetă provincie a Imperiului Rus (doar Așa încât, Chișinăul cu peste o sută de instituții de
2 românce și 11 români din 100 cunoșteau carte), fără învățământ (facultăți, conservatoare, licee, gimnazii,
nicio librărie sau bibliotecă publică de carte româneas- școli) cu predare în limba română, cu câteva zeci bune
că la 1917, Chișinăul perioadei interbelice depășește de instituții culturale (de la teatrul național la biblio-
în mod remarcabil moștenirea țaristă și devine, cu teci, cămine culturale, societăți și cluburi sportive), cu
toate neîmplinirile, ratările și tensiunile vecinătății și 18 biserici ortodoxe în care se liturghisea românește,
conspirației sovietice, unul dintre marile centre urba- cu șase tipografii mari, care asigurau publicarea de
ne ale României Mari. El este, după București, cel mai cărți, ziare și reviste în limba română și în limbile
populat oraș al țării, cu o populație de circa 120 de mii minorităților naționale, cu sute de unități economice
de locuitori și are o viață culturală și economică carac- (industrie și comerț, instituții de credit), cu rețele și
terizată drept renaștere națională. instituții edilitare în renovare, cu instituții de sănătate
În această perioadă Chișinăul, ca și întreaga regiu- publică, asistență și prevedere, cu aeroport (deschis în
ne, a beneficiat de tot concursul oamenilor de cultură 1921) cu curse regulate și show-uri aviatice, cu stadion

–7–
și hipodrom, cu zeci de asociații profesionale (a medici- economiști, istorici, arhitecți, urbaniști, literați, socio-
lor, a ziariștilor, a scriitorilor etc.), uniuni profesionale logi, specialiști în domeniul patrimoniului cultural din
și sindicale și asociații de caritate, acest oraș al „tristeții Republica Moldova, România și alte țări europene. Re-
noastre basarabene” de cândva se transformă dintr-o velarea „orașului ascuns” și „scoaterea din ascundere”
localitate colonială de la periferia unui imperiu într- a evenimentelor marcante, a locurilor emblematice și
un oraș românesc polietnic foarte important în noua a personalităților de vază pentru spiritul locului și al
construcție politică, economică şi culturală a țării. epocii au dat un spor de cauză comunității Chișinăului
Personalități de marcă ale culturii române, ale vieții în asigurarea continuității culturale prin păstrarea me-
academice și politice românești au condus instituții, moriei, a patrimoniului, a cunoștințelor colective și în
au format elite, au creat fenomene de rezonanță și au transmiterea lor către urmași.
impregnat Chișinăului interbelic un profil național, Volumul de față întrunește 28 de articole și un ad-
cultural și economic cu totul diferit de cel al orașului dendum, reflectând diverse aspecte ale Chișină­ului
„damnat” rusesc. interbelic, aportul unor personalități la viața orașului
George Meniuc, exponent al noii generații de inte- în perioada dintre cele două războaie mondiale, impre-
lectuali români ai Chișinăului, evocă astfel noua ima- siile oamenilor de cultură privind viața de fiecare zi a
gine a orașului de pe Bâcu: „Pe bulevardul Alexandru localității, proiecte și planificări pentru edificii cultu-
cel Bun clacsonează automobilele, trec birjele, bangănă rale și sociale, istoria locală a unor miscări social-politi-
tramvaiele, iar alături pe trotuarul asfaltat, se preum- ce și multe alte aspecte din viața acelor vremuri.
blă publicul [...] Seara, lângă Primărie se adună valuri În numele organizatorilor și partenerilor proiec-
de lume. Uniforme elegante de ofițeri, costume negri tului nostru aducem sincere mulţumiri tuturor par­
de domni, rochii deschise împestrițează mulțimea ti­­
cipanților la Conferință și celor care și-au adus
dinamică [...] La un colț de stradă se ridică statuia con­tribuţia la apariţia prezentei lucrări.
măreață a lui Ștefan cel Mare și prezența lui dă orașului Gratitudine aparte colegilor de la Direcția Cultu-
o înfățișare voevodală”. ră a Primăriei Municipiului Chișinău, doamnei Stela
Centenarul Marii Uniri a fost un prilej excepț­ional Mitruc, șef interimar direcție, și celor de la Muzeul
pentru a discuta despre rolul jucat de ora­­șul Chișinău Național de Artă a Moldovei, în mod special dom-
ca topos urban multifuncțional atât în pro­­cesul unirii, nului director Tudor Zbârnea, pentru sprijinul acor-
cât și în procesul de integrare a provinciei dintre Prut dat în realizarea celei de-a cincea ediții a Conferinței
și Nistru în viața culturală și economică a României Internaționale „Identitățile Chișinăului. Orașul inter-
interbelice. belic” și pentru editarea prezentului volum.
La lucrările Conferinței, care s-au desfășurat în
perioada 1-2 noiembrie 2018, au participat peste Sergiu Musteață, Alexandru Corduneanu
40 de oameni de cultură, personalități academice,

–8–
Chişinăul în timpul evenimentelor social-politice din 1917

Dinu POȘTARENCU

Colapsul economic cauzat de starea de război, lui Executiv al Dumei de Stat4; despre componenţa
criza alimentară, apărută în toamna anului 1916, şi noului guvern al Rusiei, anunţată de către Comitetul
tensiunea politică crescândă între Duma de Stat şi Executiv al Dumei de Stat5. Inclusiv „Apelul către
împăratul Nicolae al II-a au creat o situaţie explozivă ţară” din 1/14 martie, lansat de Comitetul Executiv
în Imperiul Rus, care a culminat cu răsturnarea au- al Dumei de Stat şi Sovietul de Deputaţi ai Muncito-
tocraţiei ţariste în urma revoluţiei ruse din februarie rilor şi Soldaţilor din Petrograd, prin care populaţia
1917, sistemul social-politic al imperiului zdrunci- imperiului era înştiinţată că atât Comitetul, cât şi
nându-se din răsputeri. Evenimentele care au succe- Sovietul vor institui ordinea şi vor organiza adminis-
dat revoluţiei modificau de la o zi la alta cursul vieţii traţia statului, iar sarcina arzătoare este de a asigura
interne a Rusei, inclusiv a Basarabiei. armata şi populaţia cu produse alimentare6.
În presa de la Chişinău din 5/18 martie 1917
Primele efecte ale crizei asupra Basarabiei au fost publicate manifestele lui Nicolae al II-a şi al
Vestea despre evenimentele excepţionale care s-au fratelui său, marele principe Mihail Aleksandrovici,
întâmplat în metropola rusă s-a răspândit prin tot privind renunţarea lor la tron7.
imperiul. Ea a ajuns şi în Basarabia. Generalul Piotr Prin intermediul numărului din 8/21 martie 1917
N. Vranghel, care, în acest timp, se afla în zona ora- al gazetei chişinăuiene „Cuvânt moldovenesc” – sin-
şului Chişinău cu trupele sale, şi-a amintit ulterior: gura, la acea vreme, publicaţie periodică în limba ro-
„Pe data de 1 sau 2 martie, prin Chişinău au început mână din Basarabia – românii basarabeni instruiţi au
să circule zvonuri despre oarecare dezordini care s-au fost informaţi că „de acum nu mai sântem robii stăpâ-
produs la Petrograd, despre demonstraţia muncitori- nirii vechi, care ani de-a rândul şi-a bătut joc de ţarî şi
lor şi luptele ce s-au dat pe străzile oraşului”1. de noi în chipul cel mai grozav. Ocârmuirea veche s-a
Citim în acest sens şi în presa de la Chişinău din prăbuşit şi pe dărâmăturile ei se clădeşte o viaţî nouî”.
4/17 martie 1917: „Zvonuri despre evenimentele is- Redacţia gazetei spera că „feliul nou de ocârmuire”
torice importante care au avut loc în Petrograd au instalat în Rusia va înnoi şi viaţa moldovenilor, îi va
circulat prin Chişinău deja la 1 martie”2 . A doua zi, deştepta „din somnul de moarte”, în care stăpânirea
prin Chişinău s-a transmis din gură în gură zvonul veche i-a ţinut „mai bine de o sutî de ani!”8.
despre survenirea unor remanieri în componenţa gu-
vernului. Iar în dimineaţa zilei de 3/16 martie 1917, Manifestaţii revoluţionare
în Chişinău a devenit cunoscut că Primăria oraşului La Chişinău au loc manifestaţii revoluţionare.
Chişinău şi Comitetul Executiv al Zemstvei Guber- Astfel, în ziua de 10/23 martie 1917, la Chişinău s-a
niale a Basarabiei au primit de la Petrograd şi Mos- desfăşurat o manifestaţie în legătură cu evenimentele
cova noutăţi precise. În cursul acestei zile, redacţia
ziarului „Viaţa Basarabiei”, ce se edita în ruseşte la 4
Исполнительный комитет Государственной Думы, în
Chişinău, a fost „asediată” de public, dornic să afle „Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 61, 4/17
amănunte despre evenimentele din centru3. martie 1917, p. 1.
Deja în ziua de 4/17 martie 1917, prin Chişinău
5
Состав нового Правительства, în „Бессарабская
жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 61, 4/17 martie 1917, p. 1.
nu mai circulau zvonuri despre prefacerile politice 6
Призыв к стране, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău,
intervenite în conducerea de vârf a imperiului, deoa- anul XIV, nr. 61, 4/17 martie 1917, p. 1.
rece în ziarele chişinăuiene din această zi au fost pu- 7
Высочайший манифест. Манифест Великого Князя
blicate veştile oficiale primite de la Petrograd: despre Михаила Александровича, în „Бессарабская жизнь”,
crearea, la 27 februarie/12 martie 1917, a Comitetu- Chişinău, anul XIV, nr. 62, 5/18 martie 1917, p. 2.
8
Schimbarea feliului de ocârmuire în Rusia. În pragul vieţii
1
Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля, noi, în „Cuvânt moldovenesc”, Chişinău, anul IV, nr. 20
Frankfurt/Main, Издательство „Посев”, 1969, p. 20. (220), 8 martie 1917, p. 1; Ştefan Ciobanu, Unirea Basara-
2
Впечатление в Кишиневе, în „Бессарабская жизнь”, biei. Studiu şi documente cu privire la mişcarea naţională
Chişinău, anul XIV, nr. 61, 4/17 martie 1917, p. 3. din Basarabia în anii 1917–1918, Chişinău, Universitas,
3
Ibidem. 1993, p. 80.

–9–
impresionante care se produceau în Rusia. Unităţile În prima jumătate a zilei de 14/27 martie 1917,
militare ale garnizoanei locale, cărora li s-a alăturat pe Maidanul Nemţesc din Chişinău, numit deja
un public numeros, au sărbătorit „eliberarea Rusiei Maidanul Libertăţii, una dintre unităţile militare ale
de sub asuprirea şi barbaria seculară”. Manifestaţia garnizoanei locale a depus jurământ Guvernului Pro-
a început pe Maidanul Nemţesc9, unde s-au aliniat vizoriu. După jurământ, orchestra a cântat „La Mar-
militarii, purtând drapele roşii. Comandantul garni- seillaise”, la eveniment asistând un grup de orăşeni18.
zoanei i-a felicitat cu ocazia sărbătoririi eliberării. În- În după-amiaza zilei de 14/27 martie 1917, tot
tre timp, pe piaţă s-au adunat o mulţime de orăşeni, pe „medeanul Slobozeniei” (fostul Maidan Nem-
mai ales elevi. După mitingul improvizat, soldaţii, cu ţesc) din Chişinău a avut loc „o întrunire femeias-
orchestră în faţă, şi locuitorii prezenţi au pornit pe că”, organizată de „doamna” Gulbinskaia, la care au
strada Leovskaia10. Pe drapelul stegarului din capul luat parte un număr mare de femei, cărora li s-au
coloanei era scris în ruseşte: „Scumpă Rusie! Jos tira- alăturat şi unii bărbaţi. În total, s-au adunat peste
nii! Jos lanţurile! Trăiască reprezentarea populară!” 1.000 de oameni. Femeile au chemat la unire, pentru
Militarii aveau prinse de baionete, şepci şi petliţe a-şi dobândi „drepturile cetăţeneşti deopotrivă cu
panglici roşii. Orchestra interpreta „La Marseillaise”. bărbaţii”19.
Manifestanţii strigau: „Trăiască armata rusă liberă şi Pe data de 21/3 aprilie 1917, chişinăuienii au fost
de nebiruit!”, „Trăiască libertatea!”, „Trăiască repu- martori ai unei manifestaţii revoluţionare, iniţiată
blica democratică!”. Printre manifestanţi, în auto- de militarii unei trupe ruse, care, fiind în trecere, au
mobil, se aflau comisarul gubernial, Constantin A. făcut popas în Chişinău. Aceştia au pornit prin oraş
Mimi, şi comisarul judeţean, Mihail Şt. Glavce. În cu un drapel roşu, pe care era scris „Război până la
continuare, coloana a mers pe strada Puşkin, apoi pe victoria finală. Trăiască Rusia liberă. Trăiască repu-
strada Aleksandrovskaia11, îndreptându-se spre gară. blica Rusia!” Lor li s-au alăturat soldaţii din cazarma
Când a ajuns la intersecţia cu strada Benderskaia12 , a situată pe strada Haralampievskaia20 şi mulţi locu-
cotit în sus pe această stradă. Mergând apoi pe stra- itori. În piaţa din faţa catedralei din Chişinău au
da Kievskaia13, manifestanţii au rupt de pe pereţii ținut un miting, cu o asistenţă numeroasă. Un sol-
caselor tăbliţele cu inscripţia „Bulevardul Împăratul dat din trupa poposită, cuvântând în faţa manifes-
Nicolae al II-a”14, inclusiv portretele împăratului Ni- tanţilor, a povestit despre dispoziţia revoluţionară ce
colae al II-a fixate de pereţii câtorva case. De aseme- domnea în toată Rusia, o întindere mare a imperiu-
nea, la cererea soldaţilor, a fost scoasă monograma de lui fiind străbătută de el în aceste zile. Sosind la Chi-
pe Biserica Grecească15. Către ora 16 manifestanţii şinău, a continuat oratorul, el a fost uimit de faptul
s-au împrăştiat16. că acest mare oraş încă doarme, că slugile regimului
O altă manifestaţie soldăţească a fost organiza- vechi încă nu sunt izgonite cu desăvârşire. Un alt sol-
tă la Chişinău în data de 12/25 martie 1917, când dat a propus să fie schimbată componenţa Primăriei
una dintre unităţile militare care staţionau în oraş, Chişinăului, să fie demişi poliţiştii înrolaţi în rându-
cu ofiţerii înainte şi un drapel roşu, pe care era scris rile miliţiei, să fie ieftinite produsele alimentare21.
„Trăiască libertatea!”, au defilat pe strada Aleksan- Şi generalul P.  Vranghel spune în memoriile sale
drovskaia până la gară17. că în acest timp, peste tot în Chişinău se ţineau mi-
tinguri, iar pe străzi treceau demonstranţi cu stea-
guri roşii22 .
9
Maidanul Nemţesc (Немецкая площадь) – teren viran
pe care în prezent se află stadionul „Dinamo”, între străzile
Bucureşti şi A. Şciusev. 18
Присяга Временному Правительству, în „Бессарабская
10
Astăzi, strada A. Şciusev. жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 71, 15/28 martie 1917, p. 3.
11
Azi, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. 19
Женский митинг, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău,
12
În prezent, strada Tighina. anul XIV, nr. 71, 15/28 martie 1917, p. 3; Întrunirea feme-
13
Azi, strada 31 August 1989. ilor la Chişinău, în „Cuvânt moldovenesc”, Chişinău, anul
14
Проспект императора Николая II. Denumire dată în IV, nr. 23 (223), 19 martie/1 aprilie 1917, p. 4.
1912. 20
În prezent, strada Alexandru cel Bun.
15
Biserica Sf. Pantelimon. 21
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 78, 22
16
10 марта в Кишиневе, în „Бессарабская жизнь”, Chişi­ martie/4 aprilie 1917, р. 3; Манифестация, în „Бесса­раб­
nău, anul XIV, nr. 68, 12/25 martie 1917, p. 2. ская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 80, 24 martie/6 apri-
17
Солдатская манифестация, în „Бессарабская жизнь”, lie 1917, p. 3.
Chişinău, anul XIV, nr. 69, 13/26 martie 1917, p. 3. 22
Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля, p. 22.

– 10 –
Demontări ale vechiului regim liţmaistru al oraşului Chişinău să-i predea lui Felix
În ziua de 6/19 martie 1917, a avut loc o şedinţă Dudkiewicz patrimoniul statului28.
a Consiliului (Dumei) Orăşenesc Chişinău, sub pre- Militarii se implicau în viaţa publică a Basarabiei,
şedinţia primarului Iulian Levinski, în cadrul căre- insistând să fie transpuse în fapt dispoziţiile Guver-
ia s-a luat hotărârea de a saluta telegrafic Guvernul nului Provizoriu. La 18/31 martie 1917, „o delega-
Provizoriu şi de a crea o comisie pentru organizarea ţie de soldaţi dintr-o unitate militară cantonată în
miliţiei în oraşul Chişinău23. unul din oraşele judeţene ale Basarabiei, dispunând
La 8/21 martie 1917, „nişte feţe necunoscute, de mandate, s-a înfăţişat la comisarul gubernial şi a
îmbrăcate în haine de soldaţi”, au dezarmat câţiva cerut să fie îndepărtată poliţia din Chişinău. Comi-
angajaţi ai poliţiei din Chişinău pe temeiul că, în sarul gubernial, C.  A.  Mimi, şi primarul oraşului,
conformitate cu dispoziţia Guvernului Provizoriu, I. I. Levinski, au poruncit să fie scoşi gardiştii de la
poliţia se desfiinţa. E drept, se afirmă în gazeta „Cu- posturi şi s-au adresat comandantului garnizoanei
vânt moldovenesc”, că „din partea stăpânirii s-a pri- din Chişinău să pună la dispoziţia comisiei de orga-
mit această poruncă, însă înfăptuirea ei, pe lângă cât nizare a miliţiei 100 de soldaţi, pentru a-i înlocui la
va cere vremea, trebuie să se facă de către feţele însăr- posturi pe gardişti. Comandantul garnizoanei le-a
cinate cu aceasta”24. satisfăcut rugămintea29.
Pe data de 14/27 martie 1917, comisarul guber- Printr-un aviz, comisarul gubernial, Constantin A.
nial, Constantin A. Mimi, însoţit de anchetatorul Mimi, i-a invitat pe chişinăuieni să se prezinte în prima
penal Felix F. Dudkiewicz şi poliţmaistrul S. O. jumătate a zilelor de 21, 22 şi 23 martie la catedrală şi
Slavinski, a vizitat toate secţiile de poliţie din Chi- la toate bisericile parohiale din oraşul Chişinău, pen-
şinău, cerându-le poliţiştilor să slujească cu credinţă tru a depune jurământ faţă de Guvernul Provizoriu
şi devotament. Tuturor poliţiştilor le-au fost distri- (persoanele de sex masculin în vârstă de la 12 ani)30.
buite panglici pentru a le lega la mână, cu inscripţia În contextul reînnoirilor erau distruse monu-
К.Г.М.25, ceea ce din rusă înseamnă: Miliţia Oraşu- mentele şi portretele împăraţilor ruşi. În numărul
lui Chişinău. din 29 aprilie/13 mai al ziarului „Viaţa Basarabiei”
La 21 martie/3 aprilie, în postul de şef al miliţiei se menţionează că mareşalul gubernial interimar al
oraşului Chişinău a fost ales Felix F. Dudkiewicz, iar nobilimii, Roman Doliwa-Dobrowolski, l-a trimis pe
în calitate de ajutor al acestuia – V. C. Schmidt. Tot secretarul cancelariei nobilimii să-i aducă portretul
în această zi, preşedintele Tribunalului Chişinău, împărătesei Ecaterina a II-a, prins de un perete în in-
S.  L. Luzghin, i-a telegrafiat ministrului Justiţiei, teriorul fostei reşedinţe a guvernatorului Basarabiei,
Aleksandr Kerenski, înştiinţându-l despre alegerea căreia i s-a dat denumirea de Palatul Libertăţii31. De-
lui Felix Dudkiewicz în fruntea miliţiei din Chişi- oarece portretul era de dimensiuni mari, secretarul
nău şi solicitându-i să-l confirme în acest post26. Mi- i-a rugat pe soldaţii care se aflau în clădire să-i ajute
nistrul şi-a dat consimţământul27. Prin adresa din 25 să-l scoată afară. În loc să-i dea o mână de ajutor, sol-
martie, comisarul gubernial i-a poruncit fostului po- daţii au tăiat portretul în bucăţi.
Şi o altă întâmplare de acest gen. Vizitând Comi-
tetul Executiv al Zemstvei Guberniale, soldaţii au po-
23
В гор. думе, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, runcit să fie scoase şi nimicite portretele împăraţilor
nr. 64, 7/20 martie 1917, p. 3. Alexandru al II-lea şi Alexandru al III-lea care atârnau
24
Înştiinţarea comisarului Basarabiei d. Mimi, în „Cuvânt
moldovenesc”, Chişinău, anul IV, nr. 23 (223), 19 martie
aici, admonestând, totodată, personalul acestei insti-
1917, p. 3–4. tuţii că nu le-a înlăturat de atâta timp de la revoluţie32.
25
Комиссар в полицейских участках, în „Бессарабская
жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 71, 15/28 martie 1917, p. 28
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare se va
3. К.Г.М. – Кишиневская городская милиция. cita: A.N.R.M.), Fond 2, inventar 1, dosar 9901, fila 108.
26
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 78, 22 29
Устранение полиции, în „Бессарабская жизнь”, Chişi-
martie/4 aprilie 1917, р. 3. nău, anul XIV, nr. 75, 19 martie/1 aprilie 1917, p. 3.
27
Mihai Taşcă, Polonezi în primul parlament al Basarabi- 30
От Бессарабского Губернского Комиссара Временного
ei – Sfatul Ţării (1917–1918), în „We wspólnocie narodów Правительства, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău,
i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały anul XIV, nr. 78, 22 martie/4 aprilie 1917, р. 1.
z sympozjum. Comunitatea popoarelor. În lumea relaţii- 31
În rusă: Дворец Свободы.
lor polono-române. Materialele simpozionului”, Suceava, 32
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 109, 29
2008, p. 145. aprilie/13 mai 1917, p. 3.

– 11 –
Înfiinţarea în Basarabia a sovietelor organizaţii profesionale şi muncitoreşti, precum şi
de deputaţi ai soldaţilor şi muncitorilor delegaţi din partea soldaţilor”35. Aşadar, îndată după
Pe parcursul lunii martie (stil vechi), în tumultul sosirea în Basarabia a vestei despre revoluţie, în Chi-
acţiunilor revoluţionare, în Chişinău şi în alte oraşe şinău s-a întrunit un grup de persoane îndrumat de
basarabene, ca de altfel în întreaga Rusie, iau fiinţă Sovietul de Deputaţi ai Muncitorilor şi Soldaţilor
soviete de deputaţi ai soldaţilor şi muncitorilor. din Petrograd: Sovietul de Deputaţi ai Muncitorilor
Mai întâi, la Chişinău a luat naştere un comitet din Chişinău, care, în calitate de organizaţie politi-
muncitoresc pentru constituirea Sovietului de Depu- că abia înfiripată, şi-a arogat din start rolul de forţă
taţi ai Muncitorilor din Chişinău. La 10/23 martie centrală a vieţii politice din această zonă a Imperiu-
1917, acest comitet a difuzat prin intermediul presei lui Rus. Şi-a atribuit acest rol pe fundalul inexisten-
următorul anunţ: „Tovarăşi muncitori! A venit tim- ţei, deocamdată, a altor asociaţii politice.
pul să ne organizăm. Alegeţi reprezentanţii voștri Îndemnaţi de acest apel, unele grupuri de munci-
în Sovietul de Deputaţi ai Muncitorilor din Chişi- tori au început să-şi delege reprezentanţii săi. Un ziar
nău. Adunarea deputaţilor va avea loc duminică, 12 de limbă rusă anunţa că anterior zilei de 19 martie/1
martie”33. aprilie 1917, în cadrul adunării generale a muncito-
Printr-un alt anunţ, publicat peste câteva zile, s-a rilor fotografi din Chişinău au fost aleşi Folkevski şi
dat de ştire că în cadrul primei şedinţe a Sovietului Maghidovici, pentru a fi incluşi în Sovietul de De-
de Deputaţi ai Muncitorilor, care a avut loc la 13 putaţi ai Muncitorilor din Chişinău. Aceste două
martie (ca să înţelegem, adunarea fixată pentru data persoane au mai fost împuternicite să organizeze o
de 12 martie nu a avut loc), a fost ales comitetul exe- uniune profesională36.
cutiv, care îşi avea sediul în clădirea Primăriei oraşu- În cadrul adunării generale din 19 martie/1 apri-
lui Chişinău34. lie a Sovietului de Deputaţi ai Muncitorilor din Chi-
La 17/30 martie 1917, Sovietul de Deputaţi ai şinău, la care erau prezenţi 49 de deputaţi, au fost
Muncitorilor din Chişinău a publicat o înştiinţare, aleşi suplimentar 10 membri în comitetul executiv
din care cităm: „Tovarăşi muncitori şi soldaţi! După al acestei formaţiuni şi, ca urmare, numărul lor s-a
o muncă pregătitoare îndelungată şi grea, în Chişi- ridicat până la 15, aceştia fiind următorii: Krâlov, Iz-
nău a fost înfiinţat Sovietul de Deputaţi ai Munci- beştski, Galiţki, Şlezinder, Mocan, I. M. Krupovici,
torilor. A fost creat acel centru, unde trebuie să se Vaisman, Korenco, Fihman, Buiungi, Barcar, Nadi-
îndrepte toate gândurile şi speranţele clasei munci- ţa, Bruştean, Abramovici şi Dralici37.
toare. Fiind, până acum, separaţi unul de altul, noi Totodată, în Chişinău activa Sovietul de Depu-
toţi trebuie să ştim că de azi înainte avem un apărător taţi ai Soldaţilor din unităţile militare ale garnizoa-
şi un reprezentant în persoana Sovietului de Depu- nei din Chişinău. Printr-un aviz, publicat la 17/30
taţi ai Muncitorilor. Reprezentând centrul vieţii po- martie 1917, se înştiinţa că în seara acestei zile urma
litice al regiunii noastre şi activând în strânsă unire să se întrunească Sovietul de Deputaţi ai Soldaţilor
cu sovietele de deputaţi ai muncitorilor din alte ora- în clădirea Asociaţiei de Împrumut şi Economie,
şe, Sovietul de Deputaţi ai Muncitorilor trebuie să situată pe strada Aleksandrovskaia, colţ cu strada
devină conducătorul vieţii noastre politice. Sarcina Kupeceskaia38 (casa lui Barbalat). În aviz se mai men-
noastră principală este de a susţine toate iniţiativele ţiona că organizatorii, care au fost prezenţi la şedinţa
Guvernului Provizoriu, îndreptate spre a consolida şi organizatorică, au hotărât să solicite tuturor unităţi-
a dezvolta libertăţile cucerite. Dar Sovietul de Depu- lor militare ale garnizoanei să delege în Soviet câte
taţi ai Muncitorilor va reuşi să îndeplinească această 1–2 deputaţi din partea fiecărei companii39.
sarcină principală doar atunci, când va avea sprijin 35
От Совета Рабочих Депутатов гор. Кишинева, în
din partea maselor largi organizate. Spre regret, re-
„Бес­сарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 73, 17/30
prezentarea noastră nu este încă deplină, deoarece în martie 1917, p. 3.
Sovietul nostru nu au intrat încă reprezentanţii unor 36
Среди фотографов, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău,
anul XIV, nr. 75, 19 martie/1 aprilie 1917, p. 4.
33
К рабочим г. Кишинева, în „Бессарабская жизнь”, Chişi- 37
В Совете Рабочих Депутатов, în „Бессарабская жизнь”,
nău, anul XIV, nr. 67, 10/23 martie 1917, p. 2. Chişinău, anul XIV, nr. 77, 21 martie/3 aprilie 1917, р. 3.
34
От Исполнительного комитета Совета Рабочих Депу- 38
Astăzi, strada Vasile Alecsandri.
татов гор. Кишинева, în „Бессарабская жизнь”, Chişi- 39
Совет Солдатских Депутатов, în „Бессарабская
nău, anul XIV, nr. 72, 16/29 martie 1917, p. 2. жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 73, 17/30 martie 1917, р. 2.

– 12 –
La 19 martie/1 aprilie, Comisia organizatorică nentului Ţegoev. Conform ordinii de zi, participan-
a Sovietului de Deputaţi ai Soldaţilor a invitat de- ţii la adunare au hotărât să trimită delegaţi (un soldat
putaţii din toate trupele garnizoanei din Chişinău şi un ofiţer) la congresul reprezentanţilor organiza-
să participe la adunarea generală, programată să se ţiilor militare din Rusia, care urma să se desfăşoa-
desfăşoare la 20 martie/2 aprilie 1917, în sala clădirii re la Petrograd, pentru a arăta că unităţile militare
Asociaţiei de Împrumut şi Economie40. ale garnizoanei din Chişinău de asemenea s-au unit
În realitate, Sovietul de Deputaţi ai Soldaţilor sub drapelul libertăţii. Delegaţii au fost însărcinaţi
din garnizoana Chişinău nu era încă alcătuit defi- să transmită mesajul că în Basarabia nici pe depar-
nitiv. Despre aceasta s-a subliniat în cadrul adună- te nu se petrec acele grozăvii despre care scriau zia-
rii sovietului respectiv, care a decurs la 22 martie/4 rele din capitala imperiului şi, în plus, să stabilească
aprilie, în sala Consiliului Orăşenesc Chişinău. Abia legături cu organizaţiile militare şi muncitoreşti din
acum, informa ziaristul prezent la adunare, unităţile Petrograd. Întrucât a fost formulată ideea că la con-
militare din raza Chişinăului au trimis în soviet de- gresul de la Petrograd, în mod sigur va fi abordată
putaţii săi. Aceştia s-au adunat într-un număr mare, problema privind ieşirea Rusiei din război, militarii
ceea ce a dat posibilitate organizatorilor adunării să întruniţi au adoptat în această privinţă următoarea
aducă la cunoştinţă că a fost finalizată crearea sovi- decizie: „Războiul să fie dus până la victoria deplină,
etului. Soldaţii garnizoanei au fost salutaţi de către iar forţele armate germane să fie distruse complet,
Krâlov, preşedintele Sovietului de Deputaţi ai Mun- deoarece ameninţă libertatea, fiind scopul prioritar
citorilor din Chişinău. Deputaţii l-au ales în calitate al patriei noastre. Război nu pentru cuceriri şi ane-
de preşedinte al sovietului pe Ivaşcenko, iar ca vice- xări, ci pentru o astfel de pace care să satisfacă toate
preşedinţi – pe Şevcenko şi Gurtovoi. Apoi l-au de- popoarele, care să dea posibilitate fiecărui popor să-şi
legat pe soldatul T. Sergheev să reprezinte sovietul în determine singur situaţia”. În calitate de delegaţi au
comitetul executiv al organizaţiilor obşteşti locale, fost aleşi sublocotenentul Ţegoev şi soldatul Gvoz-
iar pe soldaţii Şevcenko şi Dubovoi – să participe la dev. În continuare, prezentând raportul despre acti-
congresul sovietelor de deputaţi ai soldaţilor din în- vitatea Comitetului Executiv, Ţegoev a subliniat că
treaga Rusie41. acest comitet a obţinut succese, mai ales că a dobân-
La 23 martie/5 aprilie 1917, ziarul rusesc „Viaţa dit o reputaţie de organizaţie solidă. Raportorul a
Basarabiei” a ţinut să scoată în evidenţă rezultatele mai declarat că în unele incidente care se întâmplă în
obţinute de Sovietul de Deputaţi ai Muncitorilor oraş se implică şi soldaţii. Este necesar, a mai adăugat
din Chişinău. În informaţia inserată în paginile zi- el, de luptat împotriva tendinţelor naţionaliste ce se
arului se accentuează că orăşenii trebuie să fie recu- manifestă între soldaţi. Apoi adunarea a hotărât ca
noscători Sovietului de Deputaţi ai Muncitorilor şi în comitet să fie cooptaţi delegaţi care posedă „limba
Soldaţilor pentru înlocuirea poliţiei cu miliţieni, moldovenească“ (recte, română), aceştia urmând să
ca urmare a insistenţei de care a dat dovadă. Sovie- facă agitaţie prin sate43.
tul îşi dădea concursul la reglementarea preţurilor
la produsele de primă necesitate. A organizat între Instituirea Comitetului Executiv Gubernial
muncitori colectarea cadourilor pentru a le trimite al Basarabiei
în armată şi în Petrograd, pentru jertfele revoluţiei. În ziua de 25 martie/7 aprilie 1917, la Chişinău,
Iar în încheiere se afirmă: „Cu fiecare oră, activitatea a avut loc adunarea de constituire a Comitetului
Sovietului de Deputaţi ai Muncitorilor se extinde şi Executiv Gubernial al Basarabiei, având atribuţia să
cuprinde noi domenii”42 . dirijeze activitatea tuturor comitetelor obşteşti din
În ziua de 30 martie/12 aprilie, a avut loc aduna- gubernie: orăşeneşti, judeţene, al plaselor şi săteşti.
rea generală a Sovietului de Deputaţi ai Soldaţilor şi Comitetul Executiv Gubernial a fost format din ur-
Ofiţerilor din Chişinău, sub preşedinţia sublocote- mătorii reprezentanţi: 8 – din partea judeţelor Basa-
40
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 75, 19
rabiei (câte unul din partea fiecărui judeţ), 8 – din
martie/1 aprilie 1917, p. 2. partea Adunării Zemstvei Guberniale a Basarabiei şi
41
Н. Л-н, В Совете Солдатских Депутатов, în „Бесса- 9 – din partea organizaţiilor obşteşti (2 – din partea
рабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 80, 24 martie/6
aprilie 1917, р. 2. Н. Л-н, В Совете Солдатских и Офицерских Депута-
43

42
Совет Рабочих Депутатов, în „Бессарабская жизнь”, тов, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr.
Chişinău, anul XIV, nr. 79, 23 martie/5 aprilie 1917, р. 3. 87, 1/14 aprilie 1917, р. 2.

– 13 –
Sovietului de Deputaţi ai Soldaţilor, 2 – din partea privire la organizarea procesului de instruire în legă-
Sovietului de Deputaţi ai Ofiţerilor, 2 – din partea tură cu rechiziţionarea pentru necesităţile armatei a
Sovietului de Deputaţi ai Muncitorilor, 1 – din par- unui număr mare de clădiri ale instituţiilor de învă-
tea clerului, 1 – din partea Consiliului Orăşenesc ţământ din Chişinău47.
Chişinău şi 1 – din partea Comitetului Executiv La 29 martie/11 aprilie 1917, Primăria oraşului
Orăşenesc Chişinău). Misiunea de preşedinte al Co- Chişinău i-a comunicat directorului Şcolii Reale de
mitetului Executiv Gubernial i-a fost acordată lui Băieţi din Chişinău că edificiul şcolii urma să fie ce-
Leopold Gh. Siţinski, iar cea de secretar – lui Vladi- dat în regim de urgenţă spitalului de campanie 435,
mir Gr. Cristi44. poposit în Chişinău. Pentru aceasta, directorului i
Comitetul Executiv Orăşenesc Chişinău era divi- s-a cerut ca toate bunurile şcolii să fie trecute în lo-
zat în următoarele secţii: de aprovizionare cu alimen- calul școlii orăşeneşti nr. 2, situată la colţul străzilor
te (S. L. Luzghin, V. T. Kopâtov, Spivak şi Grinfeld), Gogol şi Sadovaia48.
culturală (Gvozdev, Ţegoev, N. G. Babânin, I. G. Va- Potrivit presei din 7/20 aprilie 1917, comanda-
isman, I. V. Ponomariov şi A. Krikov), siguranţa ob- mentul rus a continuat să rechiziţioneze imobile din
ştească (Ţ. Ţ Şişko, I. G. Vaisman, Gvozdev, Ţegoev Chişinău pentru necesităţi militare. De data aceas-
şi Izbeştski), redacţională (S. L. Luzghin, Migulin şi ta a rechiziţionat clădirea Adunării Nobilimii. Clă-
Spivak), informativă (S. L. Luzghin, E. S. Kenigşaţ şi direa cuprindea o sală de teatru, o încăpere pentru
G. I. Ohanov), financiar-economică (V. T. Kopâtov, restaurant şi alte spaţii, plus pavilioane. Membrii clu-
G. I. Ohanov şi V. I. Grinfeld)45. bului au fost nevoiţi să închirieze casa lui Catacazi,
La 1/14 aprilie, Comitetul Executiv Gubernial al situată la colţul străzilor Kiev şi Gogol49, vizavi de
Basarabiei şi Comitetul Executiv Orăşenesc Chişi- Grădina Publică50.
nău s-au instalat în fosta reşedinţă a guvernatorului
Basarabiei. O altă parte a acestei clădiri era ocupa- Constituirea Partidului Naţional
tă de sovietele de deputaţi ai soldaţilor, ofiţerilor şi Moldovenesc
muncitorilor din Chişinău46. La mijlocul lunii martie (stil vechi) 1917, în con-
textul înnoirilor social-politice care aveau loc pe tot
Spitale militare în Chişinău cuprinsul imperiului, inclusiv în Basarabia (anunţa-
Basarabia acorda asistenţă medicală frontului ru- rea despre renunţarea la tron a împăratului, ştirile
sesc. Pe teritoriul ei funcţionau un şir de spitale în parvenite la Chişinău despre acţiunile revoluţionare
care erau trataţi militarii. Periodic, la Chişinău erau de la Petrograd şi alte zone ale Rusiei, mitingurile şi
aduşi cu trenul militarii răniţi şi bolnavi, aceştia fi- defilările din Chişinău), mişcarea naţională a româ-
ind repartizaţi în spitalele existente în oraş, inclusiv nilor basarabeni era atenuată, stare de lucruri pe care
în Spitalul Duhovnicesc. a găsit-o transilvăneanul Onisifor Ghibu, sosit la
Prin adresa din 20 februarie 1917, preşedintele Chişinău în ziua de 12/25 martie 191751. În viziunea
Comisiei directorilor instituţiilor de învăţământ din acestui martor ocular, venit dintr-o altă provincie
oraşul Chişinău, funcţie pe care o exercita directorul românească aflată sub dominaţie străină, mişcarea
Liceului „Alexandru I”, i-a anunţat pe directori să se naţională a românilor din centrul administrativ al
prezinte la şedinţa comisiei respective din 23 februa- Basarabiei era neînsemnată, întrucât „din garda de la
rie 1917, la care urma să fie dezbătută problema cu 47
A.N.R.M., Fond 1862, inventar 22, dosar 572, fila 4.
48
Ibidem, fila 6.
44
В губернском Исполнительном комитете, în „Бессараб­ 49
Astăzi, strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni.
ская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 83, 28 martie/10 50
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 91, 7/20
aprilie 1917, р. 4. Indicându-se această sursă, s-a scris gre- aprilie 1917, р. 3.
şit că Comitetul Executiv Gubernial a fost creat la 28 mar- 51
Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia ro-
tie/10 aprilie 1917 (Mihai Adauge, Eugenia Danu, Valeriu mânească. Analiza unui proces istoric, însoţită de 186 do-
Popovschi, Mişcarea naţională din Basarabia. Cronica eve- cumente, Cluj, 1926, vol. I, p. CVIII–CX (ediţia a II-a:
nimentelor din anii 1917–1918, Chişinău, Civitas, 1998, p. Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia ro-
14–15). În numărul din 28 martie/10 aprilie al acestui ziar mânească, îngrijirea ediţiei, cuvânt introductiv, note, indi-
se spune că evenimentul s-a produs cu trei zile în urmă. ce de nume şi bibliografie de dr. Marian Radu, Bucureşti,
45
В губернском Исполнительном комитете, p. 4. Semne, 1997, p. 69-71); Onisifor Ghibu, Pe baricadele vie-
46
Общественный дом, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău, ţii. În Basarabia revoluţionară (1917-1918). Amintiri, Chi-
anul XIV, nr. 87, 1/14 aprilie 1917, р. 3. şinău, Universitas, 1992, p. 63-66.

– 14 –
1906 nu mai rămăsese în Chişinău decât un singur decişi asupra naturii acestor organizaţii”58. În timpul
om: Pantelimon Halippa”52 . Pe deasupra, după cum acestor schimburi de păreri, îşi continuă firul aminti-
a remarcat încă la 1911 Pan. Halippa, în Basarabia rilor Vasile Harea, s-au cristalizat două tendinţe. Întâi
s-ar fi putut găsi vreo 20-30 de intelectuali de naţi- a apărut ideea de a reactiva vechea Societate Culturală
onalitate românească, dar care „nu dau aproape nici Moldovenească59, fondată în 1905, idee „susţinută, în
un semn de viaţă”, de spirit naţional53. special, de Paul Gore şi privită cu simpatie de O. Ghi-
Nu e de mirare, a mai constatat Onisifor Ghi- bu”. A doua concepţie „a avut paternitatea lui Pan.
bu, că „în primele zece zile ale revoluţiei, în capitala Halippa, care susţinea necesitatea de a organiza un
Basarabiei, elementul moldovenesc nu dădu nici un partid politic al moldovenilor. La această idee s-au ra-
semn de viaţă şi că gazeta locală moldovenească nu liat, peste câteva zile, O. Ghibu şi R. Cioflec”60.
făcea altceva decât să înregistreze, cu discrete nuanţe Partidul Naţional Moldovenesc s-a constituit la
de simpatie, întâmplările revoluţionare din cuprinsul 5/18 aprilie 1917.
împărăţiei în flăcări”54. În continuare, O.  Ghibu a În iunie-iulie 1917, Partidul Naţional Moldove-
reprodus un pasaj din „Cuvânt moldovenesc” despre nesc îşi avea sediul pe strada Aleksandrovskaia din
manifestaţia militarilor şi orăşenilor ce s-a desfăşurat Chişinău, alături de cinematograful „Orfeum“. Con-
în Chişinău la 10/23 martie 1917, la care ne-am refe- form unui aviz publicat în presa rusă, membrii parti-
rit mai sus, concluzia sa fiind următoarea: „Revoluţia dului erau convocaţi în seara zilei de 18 iunie/1 iulie
de la Chişinău nu era altceva decât o simplă prelun- 1917 la acest sediu pentru a se întruni într-o adunare
gire a celei de la Petrograd, cu aceleaşi steaguri roşii, generală61.
cu aceeaşi marsilieză, cu aceleaşi năzuinţe internaţi-
onale. De nicăieri nici un strigăt de «Deşteaptă-te Vizita ministrului A. I. Gucikov la Chişinău
române», nici un steag roş-galben-vânăt, nici o che- Plecând, la 5/18 aprilie 1917, să viziteze unităţile
mare spre o viaţă nouă a poporului băştinaş”55. armatei ruse de pe fronturile de Sud-Vest şi Româ-
O impresie similară a avut şi transilvăneanul Ro-
mulus Cioflec: „În vreme ce la Chişinău vântul revo- 58
Vasile Harea, Basarabia pe drumul Unirii. Amintiri şi co-
luţionar se înteţeşte”, „Cuvânt moldovenesc” plutea mentarii. Ediţie îngrijită şi „Cuvânt introductiv” de dr.
„la început fără o orientare sigură”56. Vlad Bejan – Iaşi, f. l., Editura Eminescu, 1995, p. 30, 37.
În climatul revoluţionar din martie 1917, drept 59
În luna septembrie 1905, un grup de moşieri şi intelectuali
centru de coordonare a renaşterii naţionale a româ- basarabeni, în frunte cu Pavel V. Dicescu, au fondat la Chi-
şinău Societatea Culturală Moldovenească (numită într-un
nilor basarabeni a devenit redacţia gazetei „Cuvânt act din epocă Societatea Moldovenească din Basarabia pen-
moldovenesc”, situată pe strada Jukovski57 din Chişi- tru Susţinerea Învăţământului şi Studierea Ţinutului Na-
nău. Imediat după răspândirea vestii despre înfăptu- tal), al cărei statut a fost aprobat la 23 noiembrie 1905 de
irea revoluţiei, localul redacţiei, spune Vasile Harea, a către guvernatorul Basarabiei, A.  Haruzin (Gheorghe Ne-
început să fie vizitat încontinuu. Iniţial, vizitatorii dis- gru, Ţarismul şi mişcarea naţională a românilor din Basa-
rabia, Chişinău, Prut Internaţional, 2000, p. 76, 150-152).
cutau „asupra necesităţii de a făuri nişte organe care Conform altei surse, ea s-a numit: Societatea moldoveneas-
să reprezinte interesele poporului moldovenesc din că pentru răspândirea culturii naţionale, sub preşedinţia lui
Basarabia, dar în primele zile, convorbitorii nu erau Pavel Dicescu (O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării
(1917–1918), Chişinău, Prut Internaţional, 2004, p. 45).
În raportul din 15 ianuarie 1907, expediat şefului Depar-
52
Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia ro- tamentului de Poliţie al Rusiei, A. Haruzin a specificat că
mânească, ediţia a II-a, p. 71. societatea respectivă a fost întemeiată de Pavel V. Dicescu,
53
„Viaţa Românească”, Iaşi, 1911, nr. 4. Apud Pan. Halippa, persoană cu orientare politică de dreapta, „străin nu numai
Publicistică, Chişinău, Museum – Fundaţia Culturală Ro- iredentismului, ci şi separatismului, dar care militează pen-
mână, 2001, p. 4. tru specificul naţional al moldovenilor şi limba lor, mai cu
54
Onisifor Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia ro- seamă a limbii moldoveneşti, ca limbă de învăţare în şcolile
mânească, ediţia a II-a, p. 72. primare” (Gheorghe Negru, op. cit., p. 157). Această socie-
55
Ibidem. tate, afirma, în 1917, Paul Gore, a fost silită să-şi înceteze
56
Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei... Note şi impre- existenţa sub presiunea politicii reacţionare promovate mai
sii din revoluţia rusească, în Leon Donici, Revoluţia rusă. târziu de guvernul ţarist („Бессарабская жизнь”, Chişi-
Amintiri, schiţe şi impresii. Romulus Cioflec, Pe urmele Ba- nău, anul XIV, 9 iunie 1917, nr. 142, p. 3).
sarabiei... Note şi impresii din revoluţia rusească, Chişinău, 60
Vasile Harea, op. cit., p. 37.
Universitas, 1992, p. 210. 61
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 59, 17 iunie 1917,
57
Azi, strada Nicolae Iorga. p. 3.

– 15 –
nesc62 , ministrul de Război şi al Marinei al Rusiei, Gucikov a spus că stăpânirea este pe deplin mulţămi-
A.  I.  Gucikov, a sosit, în a doua jumătate a zilei de tă de starea lucrurilor din Basarabia şi în Chişinău.
8/21 aprilie 1917, la Chişinău. Oficialul de la Pe- La Petrograd şi în gazetele ruseşti se spune mereu că
trograd era aşteptat pe peronul gării de către mili- în Basarabia se pregăteşte o răscoală împotriva ocâr-
tarii din garnizoana locală, comisarii gubernial şi muirii noi”, însă Gucikov s-a convins că „Basarabia
judeţeni, primarul oraşului Chişinău, reprezentanţi este liniştită”64.
din partea zemstvei, a organizaţiilor obşteşti, preşe- Luând cuvântul din partea Sovietului de Depu-
dinţii comitetelor executive gubernial şi orăşenesc, taţi ai Muncitorilor, muncitorul Krâlov a declarat
reprezentanţii comitetelor executive ale sovietelor că proletariatul organizat din Chişinău este bucuros
de deputaţi ai ofiţerilor, soldaţilor şi muncitorilor, să-l salute pe ministru în calitatea sa de cetăţean al
ai uniunii feroviarilor, ai comitetului studenţesc şi Rusiei libere. A urmat salutul din partea organizaţiei
un public numeros. Ministrul a fost salutat de că- studenţeşti, transmis de studentul Smirnov, apoi mi-
tre comandantul garnizoanei, după care comisarul nistrul a urat drum bun uni detaşament de soldaţi
gubernial, C.  A.  Mimi, i-a raportat despre situa- care se îndrepta spre front.
ţia din gubernie. Apoi ministrului i s-au prezentat După jumătate de oră, trenul ministerial a plecat
comisarul judeţului Chişinău, M.  S.  Glavce, pri- în sunetul Marseliezei, cântată de un cor studenţesc.
marul oraşului I. I. Levinski, împuternicitul Guver- Ministrul Gucikov urma să revină de la Iaşi în
nului în Basarabia pentru aprovizionarea armatei, cursul nopţii şi, trecând prin Chişinău, avea să-şi
V.  S.  Kossovici, împuternicitul zemstvei basarabene continue calea spre Odesa65. El a revenit la Petrograd
din detaşamentul sanitar al armatei, T.  T. Surucea- la 12/25 aprilie.
nu, şi alţii.
Ţinând un discurs în faţa militarilor, A. I. Gu- Revendicări naţionale
cikov a vorbit despre necesitatea de a continua lupta Răsturnarea autocraţiei şi evenimentele ce s-au
împotriva inamicului, pentru a-l învinge. După aceas- perindat după revoluţie au contribuit la crearea unui
ta, dintre persoanele oficiale s-au prezentat ministru- climat propice evoluţiei mişcărilor de eliberare naţi-
lui: preşedintele Comitetului Executiv Gubernial, onală a popoarelor încorporate cu forţa în imensul
Leopold E. Siţinski, preşedintele Comitetului Execu- imperiu al acvilei bicefale. Masele populare de la pe-
tiv Orăşenesc, V. T. Kopâtov, şi preşedintele Comite- riferiile naţionale, călăuzite de fruntaşii lor, pledau
tului Executiv al Sovietului de Deputaţi ai Ofiţerilor tot mai hotărât pentru dobândirea drepturilor na-
şi Soldaţilor, locotenent-colonelul Osmolovski. ţionale, politice şi sociale. Cu atât mai mult cu cât
Salutându-l pe ministru, locţiitorul preşedinte- Guvernul Provizoriu, chiar a doua zi după constitui-
lui Sovietului de Deputaţi ai Ofiţerilor şi Soldaţilor, re, a declarat că va elimina restricţiile naţionale. Le-a
praporșcicul Ţâgoev, l-a asigurat că în Basarabia nu anulat la scurt interval de timp (la 19 martie/1 apri-
va fi anarhie, iar pentru aceasta ordinea va fi men- lie 1917)66, dându-se posibilitatea de a căpăta studii
ţinută din răsputeri. A. I.  Gucikov a menţionat în primare în limba maternă, de a utiliza, limitat, limba
cuvântul de răspuns că la Petrograd Basarabia era maternă în regiunile naţionale periferice, în justiţie
considerată, din mai multe motive, drept cel mai şi în lucrările de secretariat.
periculos focar în sensul de a se opune introducerii Pentru ucraineni a avut un rol important Con-
noii ordini şi dacă aceste temeri nu s-au îndreptă- gresul Naţional Panucrainean din 6–8/19–21 aprilie
ţit, atunci e doar din cauza că Sovietul de Deputaţi 1917, care a lansat următoarea rezoluţie: „În confor-
ai Ofiţerilor şi Soldaţilor s-a achitat de minune de mitate cu tradiţiile istorice şi necesităţile reale actu-
această sarcină63. ale ale poporului ucrainean, congresul consideră că
Despre această alarmare a guvernanţilor de pe numai autonomia naţional-teritorială a Ucrainei este
Neva a relatat şi „Cuvânt moldovenesc”: „Ministrul 64
Ministru de război şi de marinî în Chişinău, în „Cuvânt mol­
dovenesc”, Chişinău, anul IV, nr. 29, 12 aprilie 1917, p. 4.
62
В. И. Старцев, Революция и власть. Петроградский Со- 65
Военно-морской министр А.И. Гучков в Кишиневе, în
вет и Временное Правительство в марте–апреле 1917 „Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 93, 9/22
г., Москва, Мысль, 1978, p. 93. aprilie 1917, р. 2.
63
Военно-морской министр А.И. Гучков в Кишиневе, în 66
Отмена вероисповедных и национальных ограничений,
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 93, 9/22 în „Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 79, 23
aprilie 1917, р. 2. martie/5 aprilie 1917, р. 3.

– 16 –
în măsură să satisfacă aspiraţiile poporului nostru”. În zilele de 6/19–7/20 aprilie 1917, în Casa Epar-
Delegaţii la congres au consolidat autoritatea or- hială din Chişinău şi-a ţinut lucrările Congresul
ganului legislativ, numit Rada Centrală a Ucrainei, Uniunii Cooperatorilor din Basarabia. Mai întâi,
care a devenit o forţă puternică pe arena politică din au fost audiate şi dezbătute rapoartele referitoare
sud-vestul Imperiului Rus, iar prin deciziile pe care la finanţe, acţiunile organelor executive ale uniunii
congresul le-a adoptat, ucrainenii au făcut un pas cu- în anul 1916, bugetul pentru anul în curs71. Pe lân-
rajos în vederea formării statului lor naţional. gă dezbaterea acestor chestiuni de pe ordinea de zi,
În mod firesc, conjunctura politică care prindea delegaţii prezenţi la congres, după luările de cuvânt,
contur în Ucraina, cu un pronunţat colorit naţional, au acceptat programul Partidului Naţional Moldove-
avea o influenţă benefică asupra românilor basara- nesc, pronunţându-se pentru autonomia Basarabiei
beni. Pe deasupra, Ucraina se transforma, treptat, şi naţionalizarea învăţământului. Astfel, se puncta
într-un spaţiu care, sub aspect politic, izola Basarabia în paginile „Cuvântului moldovenesc”, „sub steagul
de puterea administrativă centrală a imperiului. desfăşurat de Partidului Naţional Moldovenesc, pe
Comunicând despre adunarea naţională a ucrai- care e scris autonomia Basarabiei, încep a se aduna
nenilor de la Kiev, la care s-a afirmat că numai au- tot mai strânse rânduri ale moldovenilor. Cei din-
tonomia Ucrainei poate constitui o garanţie pentru tâi, care au îmbrăţişat cu dragoste gândurile noastre,
prosperarea poporului ucrainean, fiind în compo- sânt cooperatorii moldoveni” 72 .
nenţa Rusiei67, redacţia gazetei „Cuvânt moldo- Timp de câteva zile (19–25 aprilie), în capitala
venesc” i-a povăţuit pe moldoveni să ia pildă de la Basarabiei s-a desfăşurat Adunarea extraordinară a
ucraineni şi să meargă „umăr la umăr cu ei, căci nu- reprezentanţilor clerului şi mirenilor din Eparhia Chi-
mai ajutând noi pe ei şi ei pe noi vom putea dobândi şinăului şi Hotinului, care a dezbătut un şir de chesti-
toate drepturile care ni se cuvin”68. uni referitoare la viaţa ecleziastică eparhială în noile
Ziarul rusesc chişinăuian „Viaţa Basarabiei“, ieşit condiţii social-politice73. Pe lângă altele, participanţii
la 20 aprilie/3 mai 1917, a informat publicul basara- la reuniune au adoptat şi hotărârea ca Basarabia „să
bean că reprezentaţii mişcării democratice letone au aibă cea mai largă autonomie, adică să se ocârmuiască
formulat o serie de deziderate prin care au revendicat singură prin deputaţii săi, adunaţi în Sfatul Ţării“ 74.
unificarea tuturor guberniilor letone într-o singu- Asistenţa a instituit un Comitet Executiv Eparhial al
ră unitate politico-administrativă cu denumirea de Basarabiei, compus din 11 membri, care a început să
Letonia. Conform cerinţelor lor, Letonia urma să activeze de la 26 aprilie 1917. Preşedinte al comite-
devină un stat democratic şi să intre în componenţa tului a fost ales Nicolae A. Popovschi, iar locţiitori
Republicii Democratice Federative Ruse69. ai acestuia – preotul T.  V. Bogos şi P.  A. Lotoţchi.
Prin intermediul acestui ziar s-a mai adus la cu- Comitetul îşi avea sediul în Casa Eparhială75.
noştinţă că în ziua de 20 aprilie/3 mai 1917, în in- Şi-au exteriorizat sentimentele naţionale şi polo-
cinta Teatrului Adunării Nobilimii din Chişinău nezii din Chişinău cu ocazia sărbătoririi primei lor
urma să se ţină o adunare a ucrainenilor care locuiau constituţii. Ziarul chişinăuian de limbă rusă „Viaţa
în Chişinău, cu următoarea ordine de zi: 1. Referatul Basarabiei“ din 18 aprilie 1917 a informat publicul
delegatului la congresul ucrainenilor care avea să se
desfăşoare la Kiev. 2. Vânzarea literaturii ucrainene 71
П. Б-а, Съезд уполномоченных Бессарабского союза ко­
şi înscrierea în societatea ucrainenilor70. опе­раторов, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul
XIV, nr. 93, 9/22 aprilie 1917, р. 3.
Asemenea ştiri îi făceau pe românii basarabeni să 72
Cooperatorii Basarabiei vreau autonomie, în „Cuvânt mol-
tragă unele învăţăminte, determinându-i să revendi- dovenesc”, Chişinău, anul IV, nr. 29, 12 aprilie 1917, p. 2.
ce şi ei drepturile lor naţionale. 73
Adunarea eparhială, în „Cuvânt moldovenesc“, Chişinău,
anul IV, nr. 32, 23 aprilie 1917, p. 4.
74
Adunarea eparhială, în „Cuvânt moldovenesc“, Chişinău,
67
Adunarea naţionalî a ucrainenilor, în „Cuvânt moldove- anul IV, nr. 33, 26 aprilie 1917, p. 4; Ştefan Ciobanu, op.
nesc“, Chişinău, anul IV, nr. 30 (230), 16 aprilie 1917, p. 3. cit., p. 96–97; Mihai Adauge, Eugenia Danu, Valeriu Popo-
68
Delegaţia ucrainenilor la cneazul Lvov, în „Cuvânt moldove­ vschi, op. cit., p. 20–21.
nesc“, Chişinău, anul IV, nr. 30 (230), 16 aprilie 1917, p. 4. 75 В Епархиальном исп. комитете, în „Свободная Бесса-
69
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 101, 20 рабия”, Chişinău, nr. 22, 3 mai 1917, p. 4. Comitetul Exe-
aprilie/3 mai 1917, p. 1. cutiv Eparhial al Basarabiei a publicat un aviz prin care a
70
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 101, 20 adus la cunoştinţă că el a început să activeze („Свободная
aprilie/3 mai 1917, p. 3. Бессарабия”, Chişinău, nr. 23, 4 mai 1917, p. 1).

– 17 –
larg că polonezii consideră ziua de 3 mai pe stil nou midt, în calitate de reprezentant al Comitetului
drept zi a libertăţii. Anume la 3 mai 1871 a fost pro- Executiv Gubernial. „În continuare, S.  Kempf a
clamată prima constituţie a poporului polonez. „Po- prezentat referatul despre istoria şi situaţia actua-
lonezii sărbătoreau anual această zi, dar pe ascuns. lă a Poloniei, după care câteva persoane din rândul
Odată cu întronarea libertăţii în Rusia, ei au hotă- comunităţii locale şi a militarilor au interpretat cân-
rât să sărbătorească ziua de 3 mai (20 aprilie) într-o tece naţionale şi au declamat. Sărbătoarea s-a înche-
atmosferă solemnă. În cadrul câtorva şedinţe, repre- iat aproape de miezul nopţii, în acordurile imnului
zentanţii coloniei poloneze din Chişinău au elaborat naţional. În sală au fost expuse patru stindarde şi un
programul sărbătorii“ 76. drapel de luptă polonez” 79.
Solemnitatea organizată de comunitatea polone- Acest eveniment este reflectat şi în paginile „Cu-
ză din Chişinău s-a desfăşurat pe data de 20 apri- vântului moldovenesc“, din care cităm: „Polonii din
lie/3 mai 1917. La ora 10 dimineaţa, etnicii polonezi toată lumea au ţinut mare praznic în amintirea celei
care locuiau în Chişinău, având prinse la piept funde dintâi constituţii pe care le-a dat-o împărăţia ruseas-
naţionale de culoare portocalie şi albă, au început că la anul 1791, după ce i-a robit. Praznicul acesta
să se adune în curtea societăţii poloneze de pe stra- a fost rânduit şi de obştea culturală a polonilor din
da Meşceanskaia77. La festivitate au venit şi militari. Chişinău“. Multe organizaţii din Chişinău şi-au tri-
Fiind „scoase drapelele şi stindardele, procesiunea mis reprezentanţii săi pentru a-i „saluta pe poloni şi
s-a îndreptat spre biserica catolică, în care n-au în- să le facă urare cu prilejul acestui praznic al lor. A
căput nici jumătate din cei adunaţi. După oficierea cuvântat acolo şi P.  Gore, tovarăş de preşedinte al
mesei, Schildkroet, acompaniat la orgă de studentul partidului moldovenesc”, care „a adus salutul mol-
Kempf, a executat la violoncel imnul polonez, care dovenilor la acest praznic şi a arătat bucuria noastră
i-a exaltat pe ascultători. În timp ce corul interpreta pentru slobozenia desăvârşită a polonilor. A pomenit
imnul naţional, toate stindardele, cu vulturi albi pe şi de legăturile strânse de cultură ale moldovenilor
fundal oranj, au fost încrucişate. Pe parcursul servi- din veacurile trecute şi ţara leşească”. Mulţumindu-i,
ciului divin au fost respectate toate ritualurile vechi. preşedintele obştii polonilor, Cazimir Pomorski, „i-a
Când s-a citit Evanghelia, toate stindardele au fost salutat pe moldoveni şi a făcut urare pentru împli-
ridicate în sus, iar militarii şi-au tras pe jumătate să- nirea tuturor nădejdilor noastre în Rusia slobodă”80.
biile din teacă. La ora 12 de zi, procesiunea s-a în-
dreptat de la biserică spre curtea societăţii poloneze, Sărbătoarea de 1 Mai la Chişinău
unde, de la o tribună special amenajată, au rostit cu- În ziua de 18 aprilie, pe stil vechi, în Chişinău a
vântări în limba poloneză Dudkiewicz, Osmołowski avut loc o manifestaţie dedicată sărbătorii de 1 mai,
şi Krupowicz, în limba ucraineană – Şceartenko şi în corespunzător programului alcătuit de o comisie spe-
limba rusă – Şevcenko” 78. cială. La „serbarea muncitorilor din toată lumea” au
Sărbătoarea comunităţii poloneze din Chişinău participat toate organizaţiile politice din oraş: „Sfa-
a continuat în seara acestei zile. Către ora 20.00, ci- tul deputaţilor al soldaţilor şi ofiţerilor şi al munci-
tim în presa vremii, sala spaţioasă a casei poloneze a torilor. Au fost poftiţi să ia parte şi toţi ostaşii din
devenit arhiplină. Festivitatea a început cu executa- garnizoana locală, apoi comitetul studenţesc, uni-
rea imnului naţional polonez, după care preşedin- unea şcolarilor şi alte organizaţii obşteşti. Părtaşii
tele organizaţiilor poloneze din Chişinău, Cazimir Partidului Naţional Moldovenesc n-au luat parte la
T. Pomorski, a adresat adunării un cuvânt de salut, această serbare din pricina că aproape toţi membrii
expunând semnificaţia sărbătorii de la 3 mai. Apoi comitetului naţional au fost duşi la Odesa, ca să po-
asistenţa a fost salutată de Paul Gore, reprezentantul văţuiască rânduiala serbării moldoveneşti de acolo,
Partidului Naţional Moldovenesc, Mitkevici, dele- iar cei care au rămas aici, fiind prinşi cu alte treburi,
gatul comunităţii ucrainene, S.L. Luzghin, trimisul n-au putut să ia parte la serbarea locală”81.
Comitetului Executiv Orăşenesc, şi de A.  C.  Sch-
79
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 103, 22
76
Польский праздник, în „Бессарабская жизнь“, Chişinău, aprilie/6 mai 1917, p. 3.
anul XIV, nr. 100, 18 aprilie/1 mai 1917, p. 4. 80
Praznicul unui popor vrednic, în „Cuvânt moldovenesc“,
77
Azi, strada Sfatul Ţării. Chişinău, anul IV, nr. 33, 26 aprilie 1917, p. 4.
78
Польский праздник, în „Бессарабская жизнь“, Chişinău, 81
Sărbarea muncitorilor la 18 aprilie (1 mai), în „Cuvânt mol-
anul XIV, nr. 102, 21 aprilie/4 mai 1917, p. 3. dovenesc”, Chişinău, anul IV, nr. 32, 23 aprilie 1917, p. 3–4.

– 18 –
Organizaţiile participante s-au adunat la 8.30 pe Între timp, în scopul dezaglomerării spitalelor
„medeanul Slobozeniei”, purtând steaguri roşii. După militare locale, a fost luată hotărârea de a trimite o
cuvântările rostite, manifestanţii au defilat pe străzile parte din răniţi şi bolnavi în spitalele militare din
oraşului, cu cântări revoluţionare şi muzică militară82. Ekaterinoslav. Primul grup de 520 de oameni a ple-
Militarii adunaţi pe Piaţa Libertăţii au fost sa- cat din Chişinău cu un tren sanitar la 30 aprilie/13
lutaţi de preşedintele Comitetului Executiv al So- mai86.
vietului de Deputaţi ai Ofiţerilor şi Soldaţilor, Zahărul continua să fie eliberat populaţiei Chi-
locotenent-colonelul Osmolovski, care le-a „dorit să şinăului pe bază de cartele. Din ziua de luni, 20
consolideze fericirea cucerită şi să obţină o victorie martie/2 aprilie 1917, conform anunţului difuzat
strălucită asupra duşmanului, în numele republicii de Primăria oraşului Chişinău, urma să înceapă
democratice şi măreţiei Rusiei”83. distribuirea zahărului posesorilor de cartele87. Şi la
sfârşitul lunii aprilie, în oraşul Chişinău, zahărul se
Aprovizionarea Chişinăului cu alimente elibera populaţiei pe bază de cartele88.
şi lupta cu criminalitatea La începutul lunii mai, Comitetul de aproviziona-
La sfârşitul lunii martie, Comitetul „Hlebarmii“ re cu alimente a oraşului Chişinău a anunţat că din
(„Pâine armatei“) a furnizat Comisiei de aprovizio- luna mai, zahărul se va distribui pe baza unor cartele
nare cu alimente a oraşului Chişinău 150 de vagoane noi, pe care locuitorii oraşului urmau să le primeas-
cu grâu, recomandându-i să distribuie făina cu preca- că, începând cu data de 5 mai, prezentând cărţile de
uţie, întrucât, după cum era prevăzut, în luna aprilie imobil şi cartelele de zahăr vechi89. Zahărul era un
urma să i se atribuie Chişinăului pentru necesităţile produs raţionalizat şi la începutul lunii iulie90.
populaţiei o cantitate de grâu mai redusă84.
În cadrul şedinţei din 7/20 mai 1917 a Comite- Chişinăul cultural
tului Executiv Orăşenesc Chişinău au fost dezbătute În pofida stării de război, a problemelor create de
două chestiuni: provizionarea Chişinăului cu ali- această stare şi a aflării Basarabiei în apropierea fron-
mente şi stabilirea măsurilor de protejare a oraşului tului, viaţa cotidiană a Chişinăului îşi continua cur-
în legătură cu sporirea considerabilă a criminalităţii. sul ca înainte de izbucnirea conflagraţiei mondiale.
Comisarul responsabil de aprovizionarea cu ali- Funcţionau instituţiile de învăţământ, activau uni-
mente, S. M. Grossman, a explicat că în privinţa tăţile comerciale, circula tramvaiul, se editau ziare,
zahărului situaţia este bună, întrucât exista un stoc teatrele invitau spectatorii.
suficient de zahăr pentru un timp apropiat, iar apro- La 12/25 martie 1917, zi de duminică, trupa Tea-
vizionarea cu făină depindea de zemstvă, care, deo- trului Dramatic din Odesa a prezentat la teatrul
camdată, îşi îndeplinea angajamentul. În schimb, Adunării Nobilimii două spectacole: unul în orele
problema referitoare la aprovizionarea cu lemne de dimineaţă, pentru copii (spectacolul „Cenuşărea-
era foarte acută. Deşi în jur erau păduri, realizarea sa”), şi altul seara (spectacolul „Un cuib de nobili”
lucrărilor de tăiere şi, mai cu seamă, transportarea după povestirea lui Ivan Turghenev)91.
lemnelor erau extrem de dificile, din cauza lipsei lu- Din septembrie 1916, la teatrul „Expres“ din Chi-
crătorilor şi a mijloacelor de transport. şinău dădea reprezentaţii teatrale trupa ucraineană
O atenţie deosebită s-a acordat furturilor, care de actori, alcătuită din 50 de persoane şi condusă
deveniseră mai frecvente. Pentru a combate crimi- 86
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 113, 4/17
nalitatea, Comitetul Executiv Orăşenesc a hotărât să mai 1917, p. 4.
adreseze şefului Statului Major al Districtului Mili- 87
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 72, 16/29
tar Odesa rugămintea de a pune la dispoziţia miliţiei martie 1917, p. 1.
orăşeneşti unităţi militare85. 88
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 111, 2/15
mai 1917, p. 3.
82
Ibidem. 89
Выдача сахарных карточек, în „Свободная Бессара-
83
Приветствие подполк. Осмоловского, în „Бессарабская бия”, Chişinău, nr. 23, 4 mai 1917, p. 5.
жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 102, 21 aprilie/4 mai 1917, 90
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 70, 1 iulie 1917,
p. 3. p. 3.
84
Мука, în „Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 91
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 68, 12/25
87, 1/14 aprilie 1917, p. 3. martie 1917, p. 1; Театр Благородного Собрания. Русская
85
Гор. исп. комитет, în „Свободная Бессарабия”, Chişi- драма, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr.
nău, nr. 27, 9 mai 1917, p. 4. 71, 15/28 martie 1917, p. 3.

– 19 –
de Pavlo V. Prohorovici92 , care juca în turneu. Din l-a susţinut pianista Vekker, solista Teatrului Oră-
cauza condiţiilor grele cauzate de război, trupa era şenesc din Odesa, A.  P. Dicescu, violonistul virtu-
alcătuită, în cea mai mare parte, din actriţe, dintre os C.  A. Bibescu, baritonul Malaneţchi, pianistul
care excela Ana (Gana) P. Zatârkevici93. Se bucurau Conservatorului din Petrograd, Mihail A. Hariton.
de aprecierea spectatorilor şi actriţele Kuşnariov, Organizatoare: A. M. Russo. Biletele s-au vândut la
Alekseenko, Andreev şi Şevcenko94. La 6/19 ianua- magazinul muzical al proprietarei B. V. Belousova101.
rie 1917, această trupă a prezentat la teatrul „Expres“ Pianistul Mihail A. Hariton a mai susţinut un con-
piesa „Taras Bulba“95, la 8/21 ianuarie 1917 – piesa cert în Casa Eparhială, la 14/27 mai 1917, zi de du-
„Vampirul“96, la 8/21 februarie 1917 – o piesă despre minică, cu participarea sopranei chişinăuiene Sofia
hatmanul ucrainean Ivan Mazepa97, iar în seara zilei A. Cerchez şi a tenorului N. I. Kotov, artist al Ope-
de 12/25 martie 1917 – piesa „Hmara“, cu cântece şi rei din Moscova102 .
dansuri98. La 12 mai, în Chişinău s-a desfăşurat o adunare a
Îşi face apariţia un nou ziar chişinăuian. În ziua Uniunii cadrelor didactice, la care a fost definitivată
de 7/20 aprilie 1917, la Chişinău vede lumina tiparu- formarea biroului acestei uniuni în următoarea com-
lui primul număr al ziarului în limba rusă „Basarabia ponenţă: preşedinte – N. Pelipenko, vicepreşedinţi
liberă“ („Свободная Бессарабия“), în urma trans- – S. Javroţki şi P. Iankovski, candidaţi la funcţia de
formării organului oficial al administraţiei basara- vicepreşedinte – A. Mociulski, L. M. Orlova, A. Şul-
bene „Buletinul regiunii Basarabia“ („Бессарабские ga, N.  Babânin, I.  Zubovski şi A.  Rumici, înlocui-
областные ведомости“)99. Adresa redacţiei: strada tori ai acestora din urmă – S.  Orlov, L.  S.  Orlova,
Puşkin, clădirea Cârmuirii Guberniale. Redactor: M. Hammer, L. Kulin şi G. Zavadovski103.
A. C. Schmidt. Pe data de 14/27 mai 1917, potrivit anunţului din
În ziua de duminică, 30 aprilie/13 mai, în sala presă, în incinta Primăriei oraşului Chişinău urma
Casei Eparhiale din Chişinău a avut loc un concert să se desfăşoare o adunare a Societăţii pictorilor,
de caritate în beneficiul Uniunii ostaşilor schilodiţi care, precum se precizează în anunţ, fusese închisă
din Rusia100 şi Azilului-atelier din Basarabia, pe care de vechiul regim cu zece ani în urmă. La adunare
erau invitaţi să participe şi profesorii de desen104.
92
Pavlo V. Prohorovici (n. 1871 sau 1872 – d. după 1925), ac- La 16/29 mai 1917, în sala Adunării Nobilimii
tor dramatic şi dramaturg ucrainean. A început să joace tea- din Chişinău a avut loc un miting al sioniştilor. În
tru din 1895. Iniţial, în componenţa unor trupe ucrainene, mod deosebit au atras atenţia drapelele cu lozinca
iar din 1908 a condus propriul colectiv de actori ucraineni.
93
Ana (Gana) P. Zatârkevici, după soţ Karpinskaia (n. 1856
„Palestina pentru evrei”105.
– d. 1921), actriţă ucraineană. Provenea dintr-o familie de Organizaţia ucraineană Rada „Prosviti“, cu sco-
moşieri din gubernia Poltava. pul de a spori fondul naţional al Ucrainei, şi-a propus
94
Театр „Экспресс“. Малороссы, în „Новый голос Киши- să realizeze în centrul Chişinăului un program artis-
нева“, Chişinău, nr. 239 (270), 27 septembrie 1916, p. 4; tic: în cursul zilei de 21 mai/3 iunie, în Grădina Pu-
Малороссы, în „Новый голос Кишинева“, Chişinău, nr.
256 (287), 14 octombrie 1916, p. 4; Ленин, Драма в 1916
blică să se desfăşoare o serbare, cu participarea unei
году, în „Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 7, orchestre militare şi a unui cor ucrainean, cu dansuri
9/22 ianuarie 1917, р. 4; Театр „Экспресс“. Малороссы, în şi declamaţii, iar seara, în pavilionul Adunării Nobi-
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 39, 10/23 limii, să fie prezentată o comedie în trei acte106.
februarie 1917, р. 4.
95
Театр „Экспресс“. Украинская трупа артиста П. В. hei al acestei uniuni (A.N.R.M., Fond 69, inventar 1, dosar
Прохоровича, în „Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul 206, fila 69).
XIV, nr. 5, 6/19 ianuarie 1917, р. 1. 101
„Свободная Бессарабия”, Chişinău, nr. 19, 29 aprilie
96
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 6, 8/21 ia- 1917, p. 1; „Свободная Бессарабия”, Chişinău, nr. 23, 4
nuarie 1917, р. 1. mai 1917, p. 6.
97
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 37, 8/21 102
„Свободная Бессарабия”, Chişinău, nr. 27, 9 mai 1917, p. 1.
februarie 1917, р. 1. 103
В. Т-к, В союзе учащих, în „Свободная Бессарабия“,
98
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 68, 12/25 Chişinău, nr. 31, 14 mai 1917, p. 3.
martie 1917, p. 1. 104
О-во художников, în „Свободная Бессарабия“, Chişi-
99
„Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 92, 8/21 nău, nr. 29, 11 mai 1917, p. 5.
aprilie 1917, р. 3. 105
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 34, 18 mai 1917,
100
În cadrul judeţelor activau comitete ale Uniunii ostaşilor p. 5. Lozinca în ruseşte: „Палестина евреям“.
schilodiţi din Rusia. Bunăoară, într-un document din 5 106
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 37, 21 mai 1917,
octombrie 1917 este consemnat Comitetul din judeţul Or- p. 1.

– 20 –
La 22 mai/4 iunie 1917, conform avizului din din Rusia „va răspunde năzuinţelor întregului popor
presă, în localul Bibliotecii Orăşeneşti din Chişinău revoluţionar”112 .
(intrare prin pasajul clădirii Primăriei), era progra- La 23 mai, corespondentul ziarului „Noutăţile
mată convocarea adunării de fondare a Societăţii Odesei” („Odesskie novosti”) a transmis de la Chi-
Universităţilor Populare107. şinău despre acest congres: „S-a deschis congresul
Prin petiţia din 26 mai, reprezentanţii Uniunii ţăranilor guberniei Basarabia, la care s-au prezentat
creştinilor unificaţi i-au adus la cunoştinţă arhiepi- aproape 800 delegaţi ai diferitelor naţionalităţi din
scopului Anastasie al Chişinăului şi Hotinului că gubernie. Încă de la început s-a observat un anta-
uniunea s-a pronunţat pentru admonestarea învă- gonism aspru între partea rusă şi cea moldoveană a
ţătorilor moldoveni, care au adoptat rezoluţia de a congresului, susţinută de conducătorii Partidului
scoate portretul arhiepiscopului Serafim al Chişină- Naţional Moldovenesc, sub pretext că ruşii ar fi as-
ului şi Hotinului, expus în sala de concerte a Casei pirat la îngustarea drepturilor moldovenilor. Agi-
Eparhiale din Chişinău. După ce le-a ascultat cere- taţia liderilor Partidului Moldovenesc a adus până
rea, arhiepiscopul a permis organizaţiilor creştine să la schismă. Moldovenii au părăsit şedinţa. Prin in-
folosească gratuit această sală pentru desfăşurarea termediul membrului Consiliului muncitorilor de-
adunărilor sale generale108. putaţi din Petrograd, Sokolov, care se găzduieşte la
Chişinău, şi a conducătorilor ruşi ai congresului,
Primul Congres al Țăranilor conflictul s-a aplanat în urma cesiunilor maximale
din Basarabia ale moldovenilor”113.
Încă la 1/15 aprilie 1917, presa rusă de la Chişi- Nikolai D. Sokolov, care era vicepreşedinte al
nău a anunţat despre existenţa în Basarabia a unui Sovietului de Deputaţi ai Muncitorilor şi Soldaţi-
grup de iniţiativă care îşi asumase sarcina să organi- lor din Petrograd, s-a aflat câteva zile în Chişinău.
zeze o filială basarabeană a Uniunii Țăranilor din Comitetul unit al Organizaţiei social-democrate din
toată Rusia. Persoanele interesate urmau să solicite Chişinău şi al organizaţiei „Bund“ anunţase publi-
informaţii referitoare la această uniune de la directo- cul că în ziua de duminică, 21 mai/3 iunie 1917, la
rul redacţiei revistei ruseşti „Agricultura Basarabiei“, teatrul-circ din Chişinău, Nikolai D. Sokolov urma
N. K. Moghileanski, la reşedinţa acestuia din Chişi- să ţină o conferinţă cu tema „Sarcinile revoluţiei”114.
nău de pe strada Inzov 12109.
Iniţial, a avut loc un congres al Sovietului de Aducerea la Chişinău a unei tipografii
Deputaţi ai Ţăranilor din Rusia, care şi-a deschis româneşti
lucrările la Petrograd, în ziua de 4/17 mai110. Repre- Aflaţi pe Frontul Românesc în componenţa ar-
zentanţii garnizoanei din Chişinău, reuniţi în Pala- matei ruse, Simion Murafa împreună cu Ion Buz-
tul Libertăţii, l-au ales în calitate de delegat la acest dugan au adus din dreapta Prutului la Chişinău o
congres pe subofiţerul Aleksandr Ghinţ111. tipografie românească. Aducându-şi aminte despre
Întruniţi la Chişinău în intervalul 21–24 mai/3– acest episod după un an de la trecerea în nefiinţă a
6 iunie 1917, delegaţii Primului Congres al Țăranilor lui Simion Murafa, Ion Buzdugan a povestit: „În
din Basarabia au dezbătut o serie de chestiuni de or- primăvara anului 1917, fiind în România, Murafa
din funciar. Punând în discuţie şi problema „despre şi-a luat concediu pe vreo două săptămâni şi a por-
felul de ocârmuire în viitoarea Rusie”, ei au conside- nit prin oraşele României în căutarea unei tipografii.
rat că numai formarea republicii federative şi acor- Din Roman se duce la Suceava şi Cernăuţi, de aco-
darea celei mai largi autonomii tuturor popoarelor lo vine la Iaşi, de aici pleacă la Bârlad, Huşi şi Ga-
laţi”. Întorcându-se la Iaşi, el i-a comunicat lui Ion
Buzdugan că, „în sfârşit, a găsit o tipografie, destul
107
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 37, 21 mai 1917, de bună, la Huşi, la un tipograf Leţcaie, dar e cam
p. 1.
108
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 132, 28 112
Congresul ţărănesc din Basarabia, în „Cuvânt moldove-
mai 1917, p. 3. nesc“, Chişinău, anul IV, nr. 42, 28 mai 1917, p. 2; Ştefan
109
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 87, 1/14 Ciobanu, op. cit., p. 105–106.
aprilie 1917, р. 1. 113
A.N.R.M., Fond 691, inventar 3, dosar 993, fila 35 (text
110
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 28, 10 mai 1917, tradus în 1917 din limba rusă).
p. 3. 114
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 37, 21 mai 1917,
111
Ibidem, p. 4. p. 1.

– 21 –
scumpă şi nu prea avem bani pentru a o cumpăra”. A doua zi117 după încheierea acestei reuniuni ale
Pe lângă aceasta, mai exista problema dacă le vor „da cadrelor didactice, „boicotaţi şi jigniţi de ruşi”118,
drum aliaţii ruşi” să treacă în Basarabia o tipogra- învăţătorii moldoveni s-au adunat la redacţia „Cu-
fie românească. Pentru a-şi realiza intenţia, ei s-au vântului moldovenesc”, unde au constituit Asociaţia
gândit să ceară ajutor de la guvernul român, prin Învăţătorilor Moldoveni, în frunte cu Vasile Seca-
intermediul Ministerului de Război, rugându-l să ră119. Tot în ziua de 14 aprilie, membrii acestei proas-
le mijlocească cumpărarea tipografiei, iar pentru ca pete grupări obşteşti au redactat un memoriu adresat
ruşii să nu le puie piedici la expedierea tipografiei Zemstvei basarabene, căreia i s-a adus la cunoştinţă
în Basarabia, „să se spună că ea se transportă pen- că asociaţia şi-a trasat drept scop să militeze pentru
tru necesităţile Ministerului de Război. Planul făcut naţionalizarea şcolilor din localităţile cu populaţie
Murafa l-a împărtăşit scriitorului Mihail Sadoveanu, românească.
care s-a pus cu toată inima să ne ajute în căpătarea Un rol enorm în privinţa naţionalizării învăţă-
tipografiei. Peste vreo două săptămâni de sârguinţă a mântului din Basarabia l-a avut Comisia Şcolară
lui Murafa, cu concursul lui M. Sadoveanu, tipogra- Moldovenească de pe lângă Zemstva Gubernială a
fia Leţcaie a fost cumpărată”. Rămânea ca aceasta să Basarabiei, care şi-a adus aportul la organizarea cur-
fie adusă de la Huşi la Iaşi, iar de aici – la Chişinău. surilor de două luni pentru cadrele didactice din şco-
Murafa îşi luase angajamentul s-o aducă de la Huşi, lile primare naţionale, deschise la 18 iunie 1917 în
în timp ce Buzdugan urma să obţină de la Marele Chişinău.
Cartier rus permisiune şi vagoane pentru transporta-
rea tipografiei la Chişinău. Peste câteva zile, Murafa Un miting al soldaţilor moldoveni
a adus tipografia la Iaşi, iar Buzdugan, între timp, a din Chişinău
făcut rost de permisiune şi vagoane. Tipografia adu- În ziua de 4/17 iunie 1917, pe Piaţa Libertăţii din
să la Chişinău de Simion Murafa şi Ion Buzdugan Chişinău a avut loc un miting al soldaţilor moldoveni
(devenită, ulterior, Tipografia „Sfatul Ţării”) a fost din garnizoana locală. La această întrunire publică au
prima tipografie românească cu caractere latine din participat mulţi orăşeni şi un grup de delegaţi ai mi-
Basarabia115. litarilor moldoveni din garnizoana Odesa: V. Matve-
ev (Matei), N. Ciornei, I. Păscăluţă, A. Palade. După
Congresul Învăţătorilor din Basarabia încheierea discursurilor au fost adoptate următoarele
În zilele de 10–13 aprilie 1917, la Chişinău, şi-a rezoluţii: 1. Toţi participanţii la miting aderă la Par-
ţinut lucrările Congresul Învăţătorilor din Basara- tidul Naţional Moldovenesc. 2. Protestează împotriva
bia, care a fost dominat de elementele şovine ruseşti activităţii rusificatoare a arhiepiscopului Anastasie al
prezente în şcoala basarabeană. Deşi s-au aflat în Chişinăului şi Hotinului. 3. Împuterniceşte Comite-
minoritate, învăţătorii moldoveni au reuşit, cu difi- tul Executiv al Partidului Naţional Moldovenesc şi al
cultate, să impună participanţii la congres să accepte Sfaturilor de Deputaţi ai Soldaţilor şi Ofiţerilor din
instituirea şcolii naţionale. Articolul 10 al hotărâri- oraşele Odesa şi Chişinău să intervină pe lângă Gu-
lor congresului stipula în acest sens: „Învăţătura tre- vernul Provizoriu pentru a-l înlocui pe arhiepiscopul
buie să se înceapă în limba copiilor”116. Anastasie cu un moldovean. După adoptarea rezolu-
ţiei, participanţii la miting au manifestat pe străzile
115
Ion Buzdugan, Două icoane. Simeon Murafa şi Alecu Ma- oraşului, cu steaguri naţionale şi muzică120.
teevici, în „Sfatul Ţării”, Chişinău, nr. 116, 25 august /7
septembrie 1918, p. 1–2. Pe de o parte, Pan. Halippa men-
ţionează că S. Murafa, în calitate de însărcinat al Societă- 117
Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieţii, p. 138; Romulus Cio-
ţii Culturale Moldoveneşti din Chişinău, „a adus, în vara flec, op. cit., p. 249.
anului 1917, tipografia românească a lui Leţcaie din Huşi”, 118
O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917–1918),
la care urmau să fie tipărite cărţi pentru şcolile primare p. 88.
basarabene naţionalizate, iar pe de altă parte, afirmă că 119
G. Sima, Obştea învăţătorilor moldoveni, în „Şcoala mol-
S. Murafa a fost însărcinat de Comisia școlară din cadrul dovenească”, Chişinău, iunie 1917, nr. 1, p. 25; O. Ghibu,
Zemstvei Guberniale a Basarabiei să aducă o tipografie ro- op. cit., p. 138.
mânească de la Huşi (Pan. Halippa, Amintiri despre Simi- 120
Митинг солдат-молдован, în „Бессарабская жизнь“,
on Murafa, în „Viaţa Basarabiei”, Chişinău, 1938, nr. 12, p. Chişinău, anul XIV, nr. 140, 7/20 iunie 1917, p. 3; Mihai
11, 16). Adauge, Eugenia Danu, Valeriu Popovschi, op. cit., p. 29
116
„Şcoala moldovenească”, Chişinău, 1918, nr. 5–6, p. 137– (informaţie extrasă din: A.N.R.M., Fond 727, inventar 2,
138. dosar 5, filele 2, 6).

– 22 –
Popasul românilor transilvăneni la Chişinău dreanu de la soldaţii moldoveni, iar V. Herţa de la
Mulţi ostaşi bucovineni şi transilvăneni, înrolaţi Societatea Culturală Moldovenească. Herţa le-a dă-
în armata austro-ungară, au fost luaţi în captivitate ruit din partea societăţii o icoană frumoasă a Mân-
de către trupele ruse. Duşi departe în spatele frontu- tuitorului, pentru ca vitejii transilvăneni s-o ducă cu
lui, ei s-au aflat în diferite locuri ale Imperiului Rus. biruinţa la catedrala din Sibiu. După mâncare, mulţi
În cele din urmă, noua autoritate a Rusiei le-a dintre dânşii au venit să vadă capitala Basarabiei, iar
acordat prizonierilor români dreptul de a lupta în vreo 150 au venit şi la „Cuvânt moldovenesc”. Aici
componenţa armatei române. Ei au fost echipaţi, îm- i-a mai hiritisit un soldat moldovean şi profesorul
barcaţi în vagoane şi trimişi pe Frontul Românesc. Onisifor Ghibu, un bejenar din Transilvania. Corul
În toată săptămâna, prin Chişinău trecea „câte un fraţilor transilvăneni a cântat și la „Cuvânt moldo-
tren lung, împodobit cu verdeaţă şi steaguri“, trans- venesc“ mai multe cântice şi apoi au pornit cântând
portându-i pe voluntarii români121. Unele eşaloane către gară şi răsunau uliţele Chişinăului de cântarea
staţionau mai mult timp în gara Chişinău şi, cu acest lor vitejească”123.
prilej, aveau loc întâlniri de suflet dintre aceşti ro- Şi în presa rusă s-a consemnat că aceşti 1.200 de
mâni, originari din alte zone geografice ale spaţiului foşti prizonieri români transilvăneni, care au trecut
românesc, şi cei din Basarabia. prin Chişinău, având asupra lor tot echipamentul
În seara zile de 5/18 iunie 1917, Vladimir Herţa, militar, au produs o impresie puternică asupra mol-
Pan. Halippa şi alţii, adunaţi în casa lui Paul Gore, dovenilor din Chişinău124.
au „alcătuit programul de primire a întâiului bata- O altă întâlnire s-a petrecut la 19 iulie/1 august
lion de voluntari ardeleni, anunţat telegrafic”. După 1917, când prin Chişinău a trecut un alt grup de
aceasta, la domiciliul Antoninei Gavriliţă a fost im- transilvăneni voluntari care se duceau „la război ca
provizată o „serată muzicală ardeleano-basarabeană“, s-o ajute pe România şi astfel să ajungă mai degrabă
în timpul căreia Simion Murafa şi locotenentul Cris- acasă la dânşii, în Transilvania. Trecând prin staţia
tea, solul voluntarilor transilvăneni plecaţi din Kiev, Chişinău, ardelenii, care ne sânt fraţi de un sânge,
purtând „uniforme militare rusească şi românească“, s-au oprit şi au venit în oraş şi au fost la Partidul
au interpretat cântece din toate regiunile românis- Naţional Moldovenesc, unde au cântat cântece os-
mului122 . tăşeşti şi doine foarte frumoase. De la Partidul Na-
Întâlnirea emoţionantă cu foştii prizonieri ro- ţional Moldovenesc oaspeţii români au fost poftiţi
mâni din ziua următoare a produs asupra chişinăuie- în Duma oraşului125, unde Pantelimon Halippa le-a
nilor o impresie puternică, memorabilă, atmosfera rostit o cuvântare din partea Partidului Naţional
de sărbătoare fiind redată într-un reportaj publicat Moldovenesc, îndemnându-i pe scumpii musafiri să
în „Cuvânt moldovenesc“. În această zi, 1.200 de se simtă ca la ei acasă, cu toate că Duma Chişinăului,
ostaşi români transilvăneni, trecând prin Chişinău capitala ţării, este şi a fost până acum, mai degrabă,
spre Frontul Românesc, au poposit în capitala basa- un cuib al străinilor, decât al moldovenilor. Totuşi,
rabeană câteva ceasuri. Mulţi moldoveni le-au ieşit în prin lupta cinstită şi harnică, a spus d. Halippa, mol-
întâmpinare ca să-i salute. „Fraţii transilvăneni erau dovenii vor ajunge stăpâni adevăraţi ai tuturor aşe-
înşiruiţi în dosul gării sub ascultarea comandanţilor, zământurilor obşteşti din ţară şi din capitala ei şi de
ascultau aşa cuvântările moldovenilor şi după fiece aceea ostaşii români pot să se simtă în Duma Chi-
cuvântare corul lor cânta un cântec. Cel dintâi i-a şinăului ca la ei acasă. Oaspeţii români au cântat şi
hiritisit Simion Murafa, ca ofiţer, şi le-a dăruit din în Duma oraşului, fiind ascultaţi cu mare dragoste
partea moldovenilor un steag transilvănean, care e de o adunare numeroasă de învăţători moldoveni
tot ca steagul moldovenesc (roşu, galben şi albastru). de la cursurile moldoveneşti. De la Duma oraşului
Le-a spus să-l ducă la izbândă şi să nu se oprească scumpii oaspeţi au fost petrecuţi cu steaguri na-
până ce n-au dat slobozenie tuturor românilor din ţionale până la gară de toată adunarea şi de 100 de
Ungaria. Învăţătorul Ştefan Ciobanu i-a hiritisit pe ostaşi moldoveni. Pe steaguri era scris: „Trăiască au-
fraţii noştri din partea Partidului Naţional Moldo- tonomia Basarabiei!“, „Trăiască Republica Federativă
venesc, V.  Cazacliu de la studenţii moldoveni, Co- 123
Oaspeţi iubiţi în Chişinău, p. 5–6.
121
Oaspeţi iubiţi în Chişinău, în „Cuvânt moldovenesc“, Chi- 124
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 60, 18 iunie
şinău, anul IV, nr. 47 (247), 14 iunie 1917, p. 5. 1917, p. 4.
122
Romulus Cioflec, op. cit., p. 262. 125
Consiliul municipal.

– 23 –
democratică!“ La gară mulţimea adunată a trecut cu din direcţia oraşului Iaşi şi-a făcut apariţia deasupra
steagurile naţionale prin faţa vagoanelor, pline de Chişinăului un aeroplan, ale cărui semne de identi-
ostaşi români ardeleni, strigând: Trăiască românii! ficare pe aripi nu erau clare. Întrucât aeroplanul se
Trăiască România Mare! Ca răspuns ostaşii ardeleni îndrepta spre gara feroviară, bateria a deschis focul,
strigau: Trăiască Basarabia autonomă! Trăiască Ru- dar nu asupra lui, ci alături, ca să nu-l doboare, în caz
sia slobodă!”126. de e rusesc. Şrapnelele au presărat spaţiul din partea
oraşului şi, astfel, aeroplanul a fost obligat să se în-
Societatea culturală a moldovenilor depărteze de gară. Ocolind oraşul şi gara, aeroplanul
din Basarabia şi-a continuat cursul spre Bender. Ulterior a fost su-
La 12/25 iunie, în casa lui Vladimir Herţa din pus unui tir. Cauzându-i-se o defecţiune, aeroplanul
Chişinău a fost convocată o adunare pentru a reînvia a fost silit să aterizeze, pentru a fi reparat, dar a fost
Obştea culturală a moldovenilor din Basarabia, înte- reţinut de către infanterişti. La bordul lui se aflau
meiată la Chişinău în 1905, care, peste scurtă vreme, trei aviatori germani, care au fost arestaţi130.
şi-a întrerupt activitatea, deoarece „au fost scurtate
drepturile Dumei, i-a fost înăbuşit glasul, iar puţine- Manifestaţie antibolşevică
le drepturi naţionale dobândite au fost iarăşi călcate”. La 3/16 iulie, în Rusia s-a iscat o nouă criză gu-
După deschiderea adunării de către Paul Gore, parti- vernamentală, în urma demisionării a trei miniştri,
cipanţii, printre care erau şi câţiva membri fondatori membri ai partidului cadeţilor, nemulţumiţi de con-
ai Obştii din 1905, au ales un comitet de conducere cesiile în favoarea autonomiştilor ucraineni din Rada
al societăţii reapărute, format din următoarele per- Centrală. Pe lângă asta, în zilele de 3/16 şi 4/17 iulie,
soane: Paul Gore, în calitate de preşedinte, Vladimir la Petrograd au avut loc mari demonstraţii antiguver-
Herţa, în calitate de vicepreşedinte, Nicolae Ale- namentale ale muncitorilor, soldaţilor şi marinarilor,
xandri, I.  Ciobanu, S.  Ciubuc, arhimandritul Gu- cu schimb de focuri între părtaşii revoluţiei şi progu-
rie, preotul Andrei Murafa, Ioan Pelivan, Arventiev, vernamentali. Demonstranţii cereau ca toată puterea
M.  Glavce, Simion Murafa, O.  Leonard, A.  Gropa să treacă în mâinile sovietelor. În Petrograd au fost
(casier) şi Teodor Neaga (secretar). D. D. Semigradov aduse trupe devotate guvernului, ceea ce a contri-
a dăruit societăţii renăscute 1.000 de ruble127. buit la schimbarea ambianţei politice în capitală. A
urmat reprimarea bolşevicilor, aceştia fiind acuzaţi
Bombardamente aeriene asupra Basarabiei de tentativa unei lovituri de stat şi de legături cu ser-
La 6/19 mai 1917, deasupra Chişinăului a zburat viciul german de spionaj. Conducerea Sovietului de
un aeroplan inamic, din care au fost aruncate patru Deputaţi ai Muncitorilor şi Soldaţilor din Petrograd
bombe în zona gării. Exploziile au cauzat moartea a a capitulat în faţa guvernului, iar o serie de bolşevici
doi soldaţi, doi copii şi trei cai. De asemenea, au fost au fost întemniţaţi. Pe front a fost introdusă pedeap-
răniţi patru soldaţi, doi civili maturi şi un copil, pro- sa capitală, în cazul neexecutării ordinelor comanda-
vocând, concomitent, însemnate daune materiale128. mentului. În fruntea guvernului a venit Aleksandr
În dimineaţa zilei de 15/28 august, artileria an- F. Kerenski, care a continuat să deţină şi portofoliul
tiaeriană care păzea Chişinăul a observat două aero- de ministru de Război şi al Marinei. Prinzând gus-
plane inamice ce veneau dinspre vest. Lăsându-le să tul pentru putere, Kerenski, în calitatea sa de mi-
se apropie, servanţii ruşi au deschis focul asupra lor, nistru-preşedinte al Rusiei, „dădea dovadă de vădite
ceea ce a determinat aeroplanele să zboare îndărăt129. apucături bonapartiste“131. Astfel, după evenimentele
La ora 18.30 a zilei de 27 august/9 septembrie 1917, petrecute în iulie la Petrograd, punându-se capăt du-
alităţii puterii de stat, în Rusia s-a creat o nouă situ-
126
„Cuvânt moldovenesc“, Chişinău, anul IV, 23 iulie 1917, p. 4. aţie politică.
127
Societatea culturalî a moldovenilor din Basarabia, în „Cu- La 6/19 iulie 1917, aflându-se, prin telegramele
vânt moldovenesc“, Chişinău, anul IV, nr. 49, 21 iunie
1917, p. 4.
primite, despre evenimentele din Petrograd, pe stră-
128
Налет аэропланa, în „Бессарабская жизнь”, Chişi-
nău, anul XIV, nr. 116, 7/20 mai 1917, p. 4; „Свободная 130
Налет аэропланa, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău,
Бессарабия”, Chişinău, nr. 27, 9 mai 1917, p. 1; „Cuvânt anul XIV, nr. 210, 31 august/13 septembrie 1917, p. 3.
moldovenesc”, Chişinău, anul IV, 10 mai 1917, p. 4. 131
С. В. Тютюкин, Красный 1917-й, în „Мировые войны
129
Aeroplane protivnice deasupra Chişinăului, în „Cuvânt mol­ XX века“. Книга 1. Первая мировая война. Историче-
dovenesc”, Chişinău, anul IV, nr. 72, 20 august 1917, p. 4. ский очерк, Москва, „Наука“, 2002, p. 389–391.

– 24 –
zile Chişinăului a avut loc o demonstraţie antibolşe- Crâmpeie din viaţa cotidiană a Chişinăului
vică, pe drapelele manifestanţilor fiind scris: „Moarte În pofida faptului că era război, se înrăutăţea si-
bolşevicilor”, „Jos leniniştii”. Au fost rostite cuvân- tuaţia economică, creştea criminalitatea, viaţa cultu-
tări, iar orchestra a interpretat „La Marseillaise”132 . rală a Chişinăului îşi continua cursul.
O altă manifestaţie au organizat-o, în a doua În paginile presei ruse, după alegerile municipa-
jumătate a zilei de 7/20 iulie, subunităţile unui re- le desfăşurate în Chişinău pe data de 15/28 august
giment de rezervă cantonat în Chişinău. Având în 1917, se menţionează că în oraş s-a făcut linişte în
frunte un drapel ucrainean, după care urmau drapele urma campaniei electorale ce a precedat aceste ale-
cu diferite inscripţii („Război pentru pace în toată geri. „Victoria obţinută la alegeri de către organiza-
lumea“, „Jos trădătorii cauzei poporului revoluţio- ţiile şi partidele înscrise pe lista nr. 7 a demonstrat
nar“, „Soldaţii în tranşee, muncitorii la strunguri“), că aceste organizaţii şi partide se bucură de simpatie.
manifestanţii au pornit de la cazărmi pe strada Mo- Această victorie asigură elementelor revoluţionar-
ghiliovskaia, apoi au mers pe strada Aleksandrovs- democratice o majoritate covârşitoare în consiliul
kaia până la strada Armenească, pe care au cotit în nostru nou. Deşi au intrat mai târziu pe arena lup-
jos, deplasându-se până la strada Nikolaevskaia. Au tei electorale decât toate organizaţiile şi partidele,
mers pe această stradă, apoi au cotit în sus, pe strada organizaţiile moldoveneşti unite au reuşit să pro-
Puşkin până au ajuns din nou la strada Aleksandrov- moveze şase persoane inteligente şi cu convingeri
skaia, de unde s-au înapoiat în cazărmi. Pe parcursul ferme, ceea ce poate fi socotit drept un succes”135.
itinerarului, manifestanţii au fost însoţiţi de o or- În urma acestor alegeri municipale, blocul socialiş-
chestră133. tilor a obţinut 59 de locuri în Consiliul Orăşenesc,
Crearea Comitetului Central Militar Uniunea Creştinilor – 13, evreii sionişti – 12, ca-
Moldovenesc deţii – 6, moldovenii – 6. Celelalte organizaţii par-
ticipante au întrunit mai puţine voturi. Din partea
Pentru a duce la îndeplinire revendicările soci- moldovenilor în Consiliul Orăşenesc au intrat
al-politice formulate, ostaşii basarabeni din arma- Ştefan Ciobanu, Pantelimon Halippa, Alexandru
ta rusă de pe Frontul Românesc au lansat iniţiativa Gropa, Teodor Neaga, Vladimir Chiorescu şi sol-
de a constitui un comitet executiv central militar, datul Pavel Harea136.
cu sediul în capitala Basarabiei, care să unească toa- A fost ales şi un nou primar al Chişinăului. La 28
te organizaţiile ostăşeşti de pe Frontul Românesc, septembrie/11 octombrie 1917, presa chişinăuiană a
din garnizoanele ruse aflate în Chişinău, Odesa, transmis ştirea că primarul ales al oraşului Chişinău,
Sevastopol, Novo-Gheorghievsk, Nikolaev şi în alte Alexandru C. Schmidt, a intrat în exerciţiul funcţiu-
părţi. Reuniţi, la 23 iulie/5 august 1917, în Chişi- nii, înlocuindu-l pe Iulian Levinski137.
nău, reprezentanţii acestor asociaţii ale militarilor După cum anunţau afişele, în ziua de joi, 17/30
basarabeni au înfiinţat Comitetul Central Militar august 1917, era programat un concert al violonce-
Moldovenesc al Sfaturilor de Deputaţi ai Soldaţilor listului L. S. Binder, laureat al Conservatoriului din
şi Ofiţerilor Moldoveni, autorizându-l să coordone- Petrograd, cu participarea lui Bobescu, Ozerov şi a
ze activitatea tuturor organizaţiilor militare moldo- altor forţe artistice ale oraşului Chişinău, precum şi
veneşti existente la acea oră. Calitatea de preşedinte a trupei de artişti dramatici sub conducerea regizo-
al comitetului i-a fost încredinţată sublocotenentului rilor Vladimirov şi Dubrovin, care aveau să prezinte
Gherman Pântea, reprezentant al militarilor basa- piesa politică „Văpaia“ („Зарево“), despre evenimen-
rabeni de pe Frontul Românesc. Declarându-se un tele din 1905, interzisă de regimul ţarist138.
organ de conducere în afara partidelor, Comitetul
şi-a trasat mai multe sarcini, dintre care prevala lupta
pentru autonomia Basarabiei134.
135
О чем говорят результаты муниципальных выборов
в Кишиневе, în „Бессарабская жизнь”, Chişinău, anul
132
„Свободная Бессарабия”, Chişinău, nr. 74, 7 iulie 1917, XIV, nr. 200, 15/28 august 1917, p. 3.
p. 3. 136
„Cuvânt moldovenesc”, Chişinău, anul IV, nr. 72, 20 au-
133
Военная манифестация, în „Бессарабская жизнь“, Chi- gust 1917, p. 4.
şinău, anul XIV, nr. 166, 8/21 iulie 1917, p. 3. 137
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 231, 28
134
O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917–1918), septembrie 1917, p. 3.
p. 132; Mihai Adauge, Eugenia Danu, Valeriu Popovschi, 138
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 103, 17 august
op. cit., p. 42. 1917, p. 1.

– 25 –
La 30 august/12 septembrie 1917, Tribunalul mobilizarea ostaşilor ruşi de pe Frontul Românesc.
Chişinău a înregistrat Societatea Ucraineană „Pro­ Într-o rezoluţie a Sfatului de Deputaţi ai Soldaţilor şi
svi­ta” din oraşul Chişinău, iar mai târziu a trecut Ofiţerilor Moldoveni din Districtul Militar Odesa,
în registrul său câteva uniuni profesionale: la 13/26 dată publicităţii la 25 iulie 1917, la care ne-am refe-
septembrie 1917 – Uniunea Profesională a Învăţă- rit mai sus, s-a atras atenţia că este necesar de a lua
torilor Școlilor Primare Inferioare şi Superioare din măsuri pentru a preveni posibilele devastări pe care
oraşul Chişinău, la 22 noiembrie/5 decembrie 1917 le puteau produce militarii ruşi, înapoindu-se prin
– Uniunea Profesională a Medicilor din oraşul Chi- Basarabia de pe Frontul Românesc145.
şinău, la 5/18 decembrie 1917 – Societatea Juridică În ziua de duminică, 20 august 1917, o bandă de
Moldovenească139. soldaţi ruşi a atacat persoanele prezente la via ingi-
În cadrul şedinţei colegiului Primăriei oraşului nerului hotarnic Andrei Hodorogea, aflată în Valea
Chişinău a fost creată Comisia de alegeri în Adu- Dicescu de lângă Chişinău. În timpul acestui atac au
narea Constituantă, compusă din următorii mem- fost asasinaţi stăpânul viei, Andrei Hodorogea, şi Si-
bri: P. M. Morgulis, G. S. Landau, N. N. Alexandri mion Murafa, un exponent remarcabil al mişcării de
şi V.  G. Globa. Prima şedinţă a comisiei formate renaştere naţională al românilor basarabeni146.
urma să fie convocată la 18 septembrie/1 octombrie
1917140. Congresul Militarilor Moldoveni
Pe data de 25 septembrie/8 octombrie 1917, la În cadrul şedinţei din 29 septembrie/12 octom-
teatrul Adunării Nobilimii a avut loc un concert cu brie 1917 a Comitetului Executiv Central Militar
participarea cântăreţului de operetă Mihail Vavici şi Moldovenesc s-a accentuat necesitatea de a convoca,
a pianistului Samuil Pokrass141. într-un viitor cât mai apropiat, un congres al repre-
Pe lângă aceasta, în Chişinău se efectuau şi lu- zentanţilor organizaţiilor militare moldoveneşti,
crări edilitare. La sfârşit de octombrie – început de care urma să-şi asume responsabilitatea de a decide
noiembrie 1917, a fost finalizată instalarea parţială a soarta Basarabiei147, de a întreprinde măsuri energice
conductelor de canalizare. Urma să înceapă monta- pentru a pune stavilă haosului care se amplifica după
rea ţevile în direcţia cazărmilor142 . dereglarea sistemului administrativ.
În ziua de 16/29 decembrie 1917, după patru luni Congresul Militarilor Moldoveni, care şi-a ţi-
de absenţă, a revenit din Moscova arhiepiscopul nut lucrările în intervalul 20–27 octombrie 1917,
Anastasie143. în Casa Eparhială din Chişinău, s-a dovedit a fi un
La 21 decembrie 1917/3 ianuarie 1918 s-a anun- eveniment politic extrem de important în contextul
ţat că în Chişinău au sosit 3 cisterne cu petrol şi 2 mişcării de renaştere şi eliberare naţională a româ-
cisterne cu gaz lampant şi, astfel, avea să fie reluată nilor basarabeni. Mai întâi de toate, potrivit datelor
circulaţia tramvaiului144. contradictorii redate într-un şir de surse ale vremii,
la reuniune s-au prezentat de la 500 până la 1.000 de
Crime comise de militarii ruşi în Basarabia delegaţi148, numărul mare al participanţilor produ-
Încă la sfârşitul lunii iulie s-a dat alarma despre când un efect puternic.
pericolul la care putea fi expusă Basarabia după de-
145
A.N.R.M., Fond 727, inventar 2, dosar 99, fila 55; Резо­
139
A.N.R.M., Fond 39, inventar 12, dosar 190, filele 4 ver- лю­ция молд. совъта солд. и офиц. од. воен. окр., în „Сво­
so–5, 5 verso, 11 verso, 14 verso. бодная Бессарабия”, Chişinău, nr. 89, 25 iulie 1917, p. 3.
140
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 223, 17 146
Буйство солдат и убийство трех человек, în „Бессараб-
septembrie 1917, p. 3. ская жизнь”, Chişinău, anul XIV, nr. 203, 22 august 1917,
141
Театр Благородного cобрания, în „Бессарабская жизнь“, p. 3. Acest atac banditesc este descris de Romulus Cioflec,
Chişinău, anul XIV, nr. 231, 28 septembrie 1917, p. 3. Mi- care a fost martor ocular al celor întâmplate (R. Cioflec,
hail Vavici (1881–1930) artist de operetă (bas), interpret Zile de urgie. Amintire de la moartea dramatică a lui Mu-
de romanţe rus. Samuil Pokrass (1897, Kiev – 1939, New rafa şi Hodorogea, în „Sfatul Ţării”, Chişinău, nr. 112, 21
York), compozitor şi pianist. august/3 septembrie 1918; R. Cioflec, Pe urmele Basarabi-
142
„Бессарабская жизнь“, Chişinău, anul XIV, nr. 250, 3 ei..., p. 277–284).
noiembrie 1917, p. 4. 147
Gherman Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldove-
143
„Свободная Бессарабия“, Chişinău, nr. 192, 19 decem- neşti în actul Unirii Basarabiei. Ediţia a II-a, Chişinău, Ti-
brie 1917, p. 3. pografia Dreptatea (Pasaj), 1932, p. 27.
144
Возобновление движения трамвая, în „Сфатул цэрий“, 148
Valeriu Popovschi, Biroul de organizare a Sfatului Ţării
Chişinău, nr. 22, 21 decembrie 1917, p. 4. (27 octombrie – 21 noiembrie 1917). Studiu şi documente.

– 26 –
Înainte de amiaza zilei de 20 octombrie, citim în Pantelimon Erhan, în numele comitetului tuturor
reportajul semnat de Mihail Minciună, în Chişinău ţăranilor din Basarabia, Elena Alistar, în numele
se adunaseră „peste 500 de trimişi de la un număr Obştii Moldovencelor, Valentin Prahnițchi, delegat
de 250.000 de ostaşi moldoveni de pe toate frontu- al marinarilor moldoveni din flota rusă de pe Marea
rile şi din Rusia“. După amiază, toţi cei peste 500 de Neagră, Teofil Ioncu, din partea Partidului Naţional
deputaţi au purces de la Palatul Libertăţii spre Sala Moldovenesc, colonelul Martânovschi, împuterni-
Eparhială149, ambele edificii fiind situate în centrul citul cavaleriştilor din Novo-Gheorghievsk, Vasile
Chişinăului. „Cu muzică, în rânduri, mase mari Gafencu, trimisul Comitetului Executiv al Sfatului
de soldaţi, ţărani, ofiţeri şi intelectuali moldoveni, de Deputaţi ai Soldaţilor şi Ofiţerilor Moldoveni din
de toate dogmele, cu steaguri naţionale, defilează Odesa, Vasile Secară, în numele Asociaţiei Învăţăto-
prin târgul acesta, din care un veac întreg au por- rilor Moldoveni din Basarabia, Constantin Osoianu,
nit toate rusificările. Această manifestare de forţă şi împuternicitul Regimentului 30, Anton Crihan,
ordine a impresionat adânc pe toată lumea şi a con- inspector al miliţiei moldoveneşti, Ion Păscăluţă,
tribuit, în mare măsură, la supunerea şi respectul delegat al Comitetului Executiv Militar Moldove-
adversarilor”150. Reprezentanţii diferitor unităţi mili- nesc Moldoveni din Odesa, Vasile Țanțu şi Grigore
tare, care au îndurat străduinţe neomeneşti pe front, Cazacliu, delegaţi ai Comitetului Executiv Militar
– relata şi Gheorghe Tudor în paginile gazetei „Sol- Moldovenesc Moldoveni din Iaşi, Toma Jalbă, soldat
datul moldovan” – mergeau pe străzile Chişinăului moldovean din stânga Nistrului, şi alţii. Oratorii au
cu „steagul tricolor moldovenesc”, toţi fiind împreu- subliniat că „îmbunătăţirea stării poporului moldo-
naţi „de un sfânt şi mare gând: Basarabia autonomî, venesc atârnă de autonomia mai largă a Basarabiei”.
Basarabia slobodî”. Atunci, în acele clipe de înălţare Ei au mai declarat că apăsarea îndurată de moldoveni
sufletească, „m-am gândit: s-a trezit neamul nostru din 1812 i-a prefăcut într-o „naţie puternică, care n-a
din somnul cel de moarte, s-a trezit Moldova”151. putut să se trezească numai din pricina că n-a fost or-
După defilarea impresionantă a delegaţilor, pre- ganizată şi unită”.
şedintele Comitetului Executiv Central Militar A doua zi numărul delegaţilor a depăşit cifra de
Moldovenesc, Gherman Pântea, anunţă deschiderea 600. Având în vedere „cultura naţională a neamului
congresului, misiunea de a prezida şedinţele fiindu-i moldovenesc şi trecutul său”, dar şi „plecând de la
acordată rotmistrului Vasile Cijevschi. Până în seara principiul revoluţiei că fiecare popor are dreptul să-şi
primei zile a congresului au fost rostite saluturi din hotărască singur soarta sa”, aceşti peste 600 de dele-
partea împuterniciţilor „ocărmuirei locale, a partide- gaţi au proclamat „autonomia teritorială şi politică
lor obşteşti şi politice, a organizaţiilor naţionale de a Basarabiei”. În ziua următoare, asistenţa a adoptat
pe front şi din spate”. Primul a cuvântat Ion Incu- rezoluţia de a începe cât mai degrabă organizarea
leţ, în calitatea sa de ajutor al comisarului Basarabiei. armatei naţionale „de tot felul de arme”. Totodată,
Urând congresului un început bun şi menţionând „pentru potolirea anarhiei şi susţinerea rânduielii în
că, „dintr-o ocină a guvernatorilor ruşi”, Basarabia „a Basarabia pe vremea demobilizării, congresul a hotă-
ajuns acuma o ţară slobodă”, el şi-a exprimat dorinţa rât să se sporească numărul cohortelor de la 16 până
„ca de azi înainte să nu mai fie nimeni altul stăpân la 100, fiecare cohortă având câte 100 de soldaţi”.
în ţara noastră, decât poporul moldovan”, închein- În continuare, la 23 octombrie, după audierea
du-şi discursul cu exclamaţia „Trăiască Basarabia raportului „Basarabia şi ocârmuirea ei (Sfatul Înalt
autonomă!” Apoi au luat cuvântul Pan. Halippa, al Ţării)“, prezentat de Ion Buzdugan, şi dezbaterea
din partea redacţiei „Cuvânt moldovenesc“, doctorul lui, militarii au votat, în unanimitate, decizia de a
Arzumaneanț, trimisul Partidului Social-Democrat convoca organul suprem al Basarabiei – Sfatul Ţă-
Muncitoresc din Rusia, doctorul Lurie, reprezen- rii, alcătuit din 120 de deputaţi: 84 de moldoveni
tantul Partidului Social-Democrat Evreiesc (Bund), (70%) şi 36 de reprezentanţi ai celorlalte „neamuri
Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugată, Chişinău, Pontos, 2013,
din Basarabia“. Din cei 84 de deputaţi moldoveni, 44
p. 11–12. urmau să fie aleşi de către delegaţii acestui congres,
149
Gherman Pântea, op. cit., p. 31. 30 de mandate erau prevăzute pentru exponenţii ţă-
150
Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918, rănimii, iar 10 – pentru persoanele înaintate de către
Chişinău, Ştiinţa, 1992, p. 290. „organizaţiile şi partidele moldoveneşti“. Pe deasu-
151
Gheorghe Tudor, Ceva mare şi sfânt, în „Soldatul moldo-
van“, Chişinău, nr. 8, 4 noiembrie 1917, p. 2.
pra, au fost rezervate 10 locuri pentru moldovenii de

– 27 –
peste Nistru, „dacă dânşii vor voi să le prindă“. În re- litarilor moldoveni. Ceilalţi 12 deputaţi urmau să fie
zoluţia „Despre Sfatul Ţării“ se mai stipula: „Unirea aleşi de către comitetele militarilor moldoveni.
cu capitaliştii nu-i doritî. Sfatul Ţării va fi vremelnic În ultima zi (27 octombrie), participanţii la con-
şi va fiinţa numai păn la alcătuirea Adunării Înteme- gres au instituit „o comisie de organizare“ (Biroul de
ietoare Basarabene. Toate aşezămintele administrati- organizare a Sfatului Tării), autorizată să urgenteze
ve din Basarabia se supun pe deplin Sfatului Ţării. deschiderea forului legislativ basarabean, în virtutea
Îndatî ce se va înfiinţa Sfatul Ţării, toate comitetele hotărârilor adoptate. În componenţa comisiei au fost
din Basarabia capătî un caracter curat profesional şi incluşi sublocotenentul Vasile Ţanţu, marinarul Gri-
n-au dreptul de a se amesteca în treburile politice”. gore Turcuman, voluntarul Ion Buzdugan, soldatul
În cadrul şedinţelor congresului au mai fost luate Zamfir Munteanu şi sublocotenentul Nicolae Suru-
hotărârile „Despre pământ şi colonizare” („Pămân- ceanu, acordându-li-se dreptul să-i coopteze pe acei
turile mănăstireşti, bisericeşti, cazone şi celelalte trec dintre „părtaşii congresului, care le vor fi de folos”152 .
fărî platî în mâna celor cari le vor lucra cu braţele lor. Astfel, prin rezoluţiile istorice ale congresului,
Stăpânirea de pământ se desfiinţazî pentru totdeau- militarii moldoveni au restabilit statutul autonom al
na. Împărţirea pământului se va hotărî în Adunarea Basarabiei şi au impulsionat iniţiativa de a constitui
Întemeietoare Basarabeanî. Colonizarea Basarabiei un organ suprem, capabil să orienteze viaţa publică a
cu streini e opritî. Au dreptul de a veni în Basarabia provinciei pe făgaş naţional şi să readucă calmul în
numai acei din basarabeni cari, sub stăpânirea veche, societatea basarabeană, în condiţiile haosului ce se
au fost nevoiţi sî părăsascî ţara”), „Despre naţiona- întețea.
lizarea şcolilor, aşezămintelor şi a dregătoriilor din
Basarabia”, „Despre moldovenii de peste Nistru” („Sî Sfatul Ţării
se propuie moldovenilor de peste Nistru 10 locuri în În ziua de 21 noiembrie/4 decembrie 1917, în ora-
Sfatul Ţării şi sî se dee tot sprijinul organizaţiilor lor. şul Chişinău a fost inaugurat forul reprezentativ al
Sî se îndrepte cătră Stăpânirea Vremelnicî şi Rada Basarabiei – Sfatul Ţării, care, pe 2/15 decembrie
Ucraineanî cu cererea ca moldovenilor de peste Nis- 1917, urmând exemplul altor naţionalităţi din Impe-
tru sî li se încuviinţeze aceleaşi drepturi, pe cari le riul Rus şi aplicând principiul autodeterminării po-
au alte neamuri din Basarabia autonomî”), „Despre poarelor, proclamă Basarabia Republică Democratică
fondul naţional”. (Populară) Moldovenească, la 24 ianuarie/6 februarie
În cadrul şedinţelor din 25–27 octombrie 1917, 1918 adoptă Declaraţia de independenţă a Republi-
delegaţii la congres au desemnat primii 32 de de- cii Democratice Moldoveneşti, iar în cadrul şedinţei
putaţi în Sfatul Ţării (câte 4 deputaţi de la fiecare din 27 martie/9 aprilie 1918 a votat Declaraţia de
judeţ) din cei 44 preconizaţi a fi aleşi din rândul mi- unire a Basarabiei cu România.

152
Gherman Pântea, op. cit., p. 31–51; Procesele-verbale ale
congresului militar moldovenesc ce a avut loc la 20-27 oc-
tombrie 1917 în Chişinău, în „Arhivele Basarabiei“, Chi-
şinău, anul VIII, aprilie-septembrie 1936, nr. 2–3, p.
121–131.

– 28 –
Constantin Stere și Marea Unire

Theodor CODREANU

Profunzimile şi dramatismul istoric al Basarabiei plexitatea privirii istorice eminesciene şi cea steristă:
trec intacte, după momentul eminescian de la 1877- Eminescu concepea înfăptuirea României Mari lu-
1878, în fiinţa unui alt colos al gândirii româneşti, ând în calcul toate provinciile româneşti, chiar dacă,
chiar dacă nu de cuprinderea şi vizionarismul lui într-un moment istoric (1878-1879), va da prioritate
Eminescu. Este vorba de Constantin Stere (1865- Basarabiei, Dobrogei şi Bucovinei, iar la 1882-1883
1936), spiritul cel mai eminescian în raport cu des- Ardealului, pentru care a devenit militant activ în
tinul acestei provincii, în conjunctura care a precedat cadrul Societăţii „Carpaţii”, de la înfiinţarea aceste-
şi a succedat realizarea idealului de unitate politică ia la 24 ianuarie 1882. Iată de ce poetul a fost ostil
a tuturor românilor în 1918, vis pe care l-ar fi putut încheierii Tratatului secret cu Puterile Centrale în
trăi şi Eminescu dacă existenţa lumească nu i-ar fi 1883, fapt pentru care el a şi fost eliminat din viaţa
fost atât de potrivnică. De astă dată, geniul istoric publică, la 28 iunie 1883, odată cu scoaterea în afa-
naţional venea chiar de la un fiu al Basarabiei. Stere ra legii a Societăţii „Carpaţii”, profitându-se de cri-
a fost o dovadă vie că eminescianismul a pătruns, în za nervoasă provocată de context şi dus la sanatoriul
cele din urmă, şi liberalismul până la cel mai orientat doctorului Alexandru Şuţu3. Interesant că Stere îşi
spre „stânga”, însă nu cea „roşie”, cum o catalogase va baza proiectul politic al Unirii tocmai pe conti-
poetul, liderul poporanist având o mare şi statorni- nuitatea acestui Tratat, încheiat de Ion C. Brătianu,
că admiraţie pentru Mihail Kogălniceanu şi Ion C. dar pus în nulitate de Ionel I.  C. Brătianu, în pofi-
Brătianu, fapt care l-a aşezat în tabăra liberală alături da voinţei regelui Carol I, a lui Petre P. Carp, Titu
de Ionel I. C. Brătianu. Stere era pe deplin edificat că Maiorescu ş.a. Dezaprobând atingerea de nulitate a
idealul României Mari venea ca moştenire eminesci- vechiului Tratat cu Puterile Centrale, Stere voia in-
ană, de îndeplinit de către generaţia lui. Îşi încheia trarea în război alături de acestea, ca garanţie că uni-
răsunătorul său discurs din Cameră la 16 decembrie rea Basarabiei cu patria-mamă va fi posibilă. El avea
1915 cu aceste cuvinte: „Eu până în ultima clipă nă- în vedere „putreziciunea” Imperiului Rus, principalul
dăjduiesc că voi vedea eu, că vor vedea copiii noştri duşman natural al naţiunii române, în faţa agresivi-
România mare, întreagă, neştirbită şi liberă, pornind tăţii căruia ne apărase, după 1880, Tratatul cu Pute-
după cuvântul poetului: «De la Nistru și până la rile Centrale. Era o situaţie inversă decât aceea de la
Tisa»…”1. 1711, când Dimitrie Cantemir considera ca „putred”
Ne aflăm însă în faţa unui paradox: eminescia- Imperiul Otoman, voind emanciparea Moldovei cu
nismul basarabean al lui Stere nu s-a cristalizat prin ajutorul imperiului rus creştin, aflat în viguroasă ex-
frecventarea expresă a publicisticii de la „Timpul”, ci pansiune sub Petru cel Mare. Ironia a făcut că Trata-
din însăşi plasma biopsihică basarabeană a celui năs- tul de la Luţk a deschis pofta ţarilor de „emancipare”
cut la Ciripcău2 , nu departe de Horodiştea Sorocăi, a Ţărilor Române şi a Balcanilor de sub vasalitatea
de unde va pleca în lume şi Ion Druţă. Faptul se ex- turcească, încât, peste un veac, la 1812, pofta s-a sol-
plică, probabil, prin apartenenţa lui la partidul libe- dat cu ingurgitarea unei mari „hălci” din teritoriul
ral, după trecerea printre socialişti, în urma „trădării Moldovei, creând dramatica problemă a Basarabiei
generoşilor”. Pare să fie o diferenţă însă între com- pentru două veacuri. Stere, care a trăit pe propria-i
1
Constantin Stere, Singur împotriva tuturor, ediţie îngrijită
piele, în Siberia, despotismul ţarist, gândea corect că
de Alina Ciobanu, Editura Cartier, Chişinău, 1997, p. 42.
2
Victor Durnea, autorul Tabelului cronologic din volumul Pentru cunoaşterea problemei, a se vedea cărţile lui Nicolae
3

Viaţa ca un roman (2015), închinat lui Constantin Stere de Georgescu, începând cu A doua viaţă a lui Eminescu, Edi-
către academicienii Eugen Simion şi Mihai Cimpoi, indică tura Europa Nova, Bucureşti, 1994, şi până la Eminescu:
drept loc de naştere Horodiştea lui Ion Druţă. Eroarea este ultimele zile la „Timpul”, Casa Editorială Floare Albastră,
preluată din Dicţionarul general al literaturii române, S/T, Bucureşti, 2016. Cititorul îşi poate lărgi orizontul proble-
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007, p. 433, Vic- mei prin alte contribuţii: Dimitrie Vatamaniuc, Ovidiu
tor Durnea fiind coautor al articolului despre Stere. Eroa- Vuia, Theodor Codreanu, Ion Filipciuc, C. Popescu-Ca-
rea este remediată de Mihai Cimpoi în capitolul „Stere şi dem, Călin L. Cernăianu, Constantin Barbu, Gheorghe
lumea basarabeană”, p. 119, dar nu şi de Victor Durnea, p. 7. Sărac, Dr. Valeriu Lupu ş.a.

– 29 –
imperiul se afla în descompunere, de unde şi miş- te ale lui Iorga în favoarea situării noastre, la ieşirea
cările revoluţionare care culminaseră în 1905, eve- din neutralitate, în favoarea Antantei şi Rusiei, pen-
nimente care-l aduseseră în vechiul regat, devenind tru dobândirea Ardealului şi Bucovinei din Imperiul
cel mai aprig doctrinar antipravoslavnic, alături de Austro-Ungar, au fost hotărâtoare. Evident, Iorga
Take Ionescu, autorul cunoscutului articol „Duşma- se gândea şi la Basarabia, după cum Stere nu ignora
nul natural” (1891, 1900). Din acest punct de vedere, Ardealul şi Bucovina: „Vom face un stat naţional şi
autorul vastului roman ciclic În preajma revoluţiei popular, cuprinzând cu aceleaşi drepturi pe românii
venea pe urmele imaginii create de Eminescu în ar- din toate clasele şi pe românii din toate ţările” 7, în-
ticolele din „Timpul”. Dar ceea ce la 1883 trecuse de cheia istoricul în aplauzele prelungite ale deputaţilor.
sub spectrul direct al războiului în diplomaţie, între De-acum încolo, Stere devine singuraticul împo-
1914-1918 diplomaţia europeană se vedea deja sufo- triva tuturor, destin pe care şi-l asumă cu toată for-
cată de uriaşa criză a războiului. Stere vedea bine că ţa caracterului său. Vederea lui Stere era pe termen
alianţele cu Imperiul Rus se sfârşesc cu amputări din lung, istoria dându-i dreptate, căci Basarabia va fi
teritoriul naţional, cum s-a întâmplat la 1877-1879, din nou pierdută, România însăşi fiind înglobată
tendinţa fiind extinderea „graniţelor naturale” impe- în noul imperiu, răsărit pe ruinele celui ţarist. În is-
riale până la Carpaţi, chestiune pusă în dezbatere şi toria imediată însă, politica de neutralitate, urmată
de Eminescu. de alianţa cu puterile Antantei, a dat câştig de cauză
Temperamentul vulcanic l-a situat pe Stere îm- politicii lui Ionel I. C. Brătianu. În virtutea conven-
potriva orientării liberale de la 1914, silindu-l să-şi ţiei cu Antanta, România intră în război la 14 august
dea demisia din Partidul Naţional Liberal. La 15/28 1916, împotriva Austro-Ungariei. Totuşi, începutul
decembrie 1914, i-a trimis lui Brătianu scrisoarea de campaniei pentru cucerirea Ardealului a însemnat
desolidarizare, gest care stă la originea viitorului „caz un dezastru, părând să-i dea dreptate lui Stere: în de-
Stere”. Niciodată România nu mai trecuse printr-o cembrie 1916, trei sferturi din vechiul regat, inclusiv
ţesătură istorică mai complicată. A spus-o şi Nicolae capitala, se aflau sub ocupaţie germană, rapiditatea
Iorga în discursul din Cameră de la 14 decembrie dezastrului fiind posibilă şi datorită lipsei de interes
1915: „Oricât i s-ar destăinui cuiva direcţia generală a aliatului rus de a lupta, pentru România, cu ar-
pe care o urmăreşte un guvern, mai însemnate de- matele Puterilor Centrale. La încheierea umilitoarei
cât dânsa sînt împrejurările, nespus de complicate”4. păci, Stere a rămas în Bucureşti şi a continuat lupta,
Dacă Stere aducea zdrobitoare argumente în favoa- pregătind terenul pentru eventualitatea când victoria
rea Basarabiei, aflată la limita rezistenţei etnice, Ior- ar fi fost de partea Puterilor Centrale, misiune care,
ga proceda la fel cu Ardealul, Banatul şi Bucovina. altminteri, a fost şi a lui Alexandru Marghiloman şi
Austro-Ungaria, de pildă, a trimis în tranşeele răz- a altor personalităţi care n-au plecat în refugiul de
boiului preponderent nu maghiari, saşi, secui, aus- la Iaşi. Al. Vaida-Voievod, B. Brănişteanu, D. D. Pă-
trieci etc., ci, în majoritatea lor, români, „cu intenţia trăşcanu l-au sprijinit pe Constantin Stere să editeze
hotărâtă de a distruge elementul bărbătesc al ro- ziarul „Lumina” la 1 septembrie 1917. La scurt timp,
mânilor de dincolo” de Carpaţi5. Bucovina: „Nu se în Rusia, Lenin va declanşa revoluţia împotriva pri-
poate spune cu cât drag, cu câtă inimă, cu cât spirit mului val de schimbări revoluţionare albgardiste
de sacrificiu, cu cât respect de onoarea militară au ale lui Kerenski şi se va grăbi să încheie Tratatul de
mers toţi flăcăii acestei Bucovine, toţi urmaşii lup- pace de la Brest-Litovsk (20 noiembrie/3 decembrie
tătorilor lui Ştefan cel Mare şi ai marilor domni de 1917) cu Puterile Centrale. Toate îi dădeau drepta-
odinioară ca să apere tronul Habsburgilor. Şi în acest te lui Stere şi analiza profundă pe care o face în ar-
timp, acasă la dânşii era sila femeilor pentru a lucra ticolele din „Lumina” subliniază carenţele politicii
în tranşee, era tot ceia ce (sic!) samavolnicia, sărăcia, româneşti din ultimii ani în plan extern. În esenţă,
împilarea şi dezonoarea pot să săvârşească împotriva argumenta Stere, cheia realizării României Mari este
unei populaţii”6. Articolele şi retorica impresionan- Basarabia, nu Ardealul, cum credeau Ionel Brătianu,
Nicolae Iorga sau A.  C. Cuza. Duiliu Zamfirescu,
4
Nicolae Iorga, Discursuri parlamentare (1907-1917), ediţia „prim guvernator” al Basarabiei, îi va da dreptate.
a II-a, texte, prefaţă şi note de Georgeta Filitti, Editura Me- Însă momentul istoric aşeza România între mun-
sagerul, Chişinău, 2011, p. 795. ţii fioroşi care se bat în capete: a te posta de partea
5
Ibidem, p. 792.
6
Ibidem, p. 800. Ibidem, p. 807.
7

– 30 –
Vienei însemna a sacrifica Ardealul şi Bucovina; a te noştea corespondenţa dintre istoricul german Hans
posta de partea Moscovei însemna a sacrifica, pentru Delbruck şi Piotr Mitrofanov, în care rusul spunea
a treia oară, Basarabia. O situaţie fără ieşire pe care răspicat că Balcanii nu constituie une guerre de luxe,
Brătianu a încercat s-o rezolve prin diplomaţia neu- o visătorie slavofilă, ci o necesitate vitală politică şi
tralităţii, apoi prin alianţa cu Antanta, sacrificând economică: „Numai stăpânirea Bosforului şi a Dar-
Basarabia. În realitate, totul depindea de o arun- danelelor poate pune capăt unei situaţii intolerabile,
cătură de zar. Iar aceasta a fost lovitura de stat din pentru că existenţa unei puteri mondiale ca Rusia
Rusia, împotriva lui Kerenski, Denikin şi Wrangel, nu poate atârna de la… arbitrariul străinilor”. Hans
transformată în Marea Revoluţie Socialistă din Oc- Delbruck a înţeles că Rusia voia stăpânirea în Con-
tombrie. În asemenea obscură poveste, „profetul”, stantinopol şi Balcani, ciocnindu-se de România şi
bazat pe o profundă analiză din interior a imperiu- având ca principală piedică Germania: „Noi stăm di-
lui, era Constantin Stere: el aştepta iminenţa acestei rect în calea acestui Drang nach Süden”10. Stere iro-
revoluţii care va destrăma imperiul ţarilor. Anihila- niza obtuzitatea unor politicieni ca Grigore Sturdza,
rea uriaşei armate ţariste prin războiul civil declan- punând în faţă dovezi din Leon Casso sau din L. P.
şat de Lenin şi Troţki îndrituia poziţia lui Stere că Fonton, ca aceasta: „Dacă în locul acestor români ar
Antanta va deveni vulnerabilă prin scoaterea Rusiei fi locuit aici sârbii sau bulgarii, cât de simplu s-ar fi
din ecuaţia războiului şi că balanţa va înclina de par- dezlegat chestiunea orientală sau slavă”. Şi: „Nu vor
tea Puterilor Centrale. Dar următoarea provocare a da voie Franţa şi Anglia, aliatele de azi ale Rusiei?
hazardului, ignorată, desigur, a fost intrarea Statelor Ah!... Rusia biruitoare va primi tutela Angliei şi a
Unite de partea Antantei. Între cele două aruncări Franţei, în ce priveşte realizarea scopurilor seculare
de zar ale istoriei a fost posibilă înfăptuirea idealului ale politicii sale, fără ca să fie silită direct prin for-
naţional: România Mare. Iar începutul l-a făcut Ba- ţă? Sau Anglia şi Franţa, după un război ca acela care
sarabia, după logica istorică a lui Stere, la 27 martie însângerează astăzi lumea, vor porni imediat într-un
1918, rolul său fiind determinant prin discursurile alt război împotriva Rusiei, pentru a o goni din Bal-
rostite în Sfatul Ţării, al cărui preşedinte va deveni. cani şi Dardanele?”
Drept recunoştinţă, regele Ferdinand îl va decora cu Istoricii de azi (Ion Bulei şi alţii) dau dreptate lui
Ordinul Coroana României în grad de Mare Ofiţer, Stere11. Basarabeanul face şi o incursiune în raţiu-
la 30 martie 1918. Curând însă idiosincraziile poli- nile anexării Basarabiei la 1812, reamintind că Ale-
tice vor izbucni şi Stere va fi acuzat de înaltă trădare xandru I voia transformarea Principatelor în patru
(pentru rămânerea în Bucureşti în timpul refugiului gubernii, că Moscova a ştiut mereu să se slujească de
guvernului şi al regelui la Iaşi), adversarii săi provo- Anglia şi de Franţa pentru a-şi împlini dorinţele ex-
cându-i scoaterea din învăţământul universitar şi pansioniste, invadându-ne de nouă ori la intervale de
arestarea la 10 mai 1919, fără ca să i se poată aduce 15-20 de ani, din 1812 încoace. Panrusismul însuşi
probe pentru a fi judecat şi condamnat. „s-a născut” „prin înecul slavilor”12 din Ucraina şi
Prima întrebare adresată de Stere decidenţilor po- din alte părţi: „Ah, d[omni]lor, idealul naţional prin
litici, încă de la izbucnirea Primului Război Mondial, armele Rusiei? Veţi putea pe calea aceasta să distru-
a fost: ce se va întâmpla dacă Rusia va fi câştigătoare geţi stâlpii de hotar dintre noi şi Ardeal, – dar numai
la sfârşitul războiului? Un răspuns dă el însuşi în cu- pentru ca să venim sub jug comun, mai grozav de-
vântarea din Cameră în decembrie 1915. Va însemna cât cel unguresc, şi în loc de viaţă naţională să avem
anexarea Galiţiei, a Constantinopolului şi Strâm- un mormânt obştesc. / Dar măcar puteţi avea sigu-
torilor, Marea Neagră devenind rusească8. Deja în ranţa că în forma aceasta am putea lua Ardealul?”13
cântecele şi în şcolile ruseşti fluviul Dunărea era elo- După Stere, ar fi fost o eroare „să scăpăm din vedere
giat „ca fluviu naţional rus”9, în doctrina autocraţiei totalitatea chestiunii româneşti”, cu atât mai mult
ruseşti imperiul fiind văzut ca moştenitor al Bizan- cu cât Basarabia şi Bucovina au făcut toată istoria
ţului. Chiar înainte cu două zile de izbucnirea răz- lor de până la 1775-1812 împreună cu românii din
boiului, istoricul rus Piotr Mitrofanov argumenta că
Rusia trebuie să învingă Germania pentru că aceasta 10
Drang nach Süden (germ.) – marș/năvală spre Sud.
e obstacol în faţa expansiunii sale spre sud. Stere cu- 11
Cf. Ion Bulei, „Acum un veac – oameni şi probleme
(XVI)”, Ziarul de duminică, 2 iulie 2015.
Constantin Stere, op. cit., p. 24.
8 12
Constantin Stere, op. cit., p. 31.
Ibidem, p. 27.
9 13
Ibidem, p. 32.

– 31 –
Regat: „Acolo s-a făcut ruptura dureroasă! Un orga- care a pus stăpânire pe „elitele” politice. El a încercat
nism sănătos reacţionează înainte de toate la rănile să identifice şi cauzele înstăpânirii acesteia în Româ-
ce i se aduc. O rană pune în mişcare toate forţele vii nia. Le găsea în sistemul rotativei puterii între liberali
ale organismului pentru ca înainte de toate ea să fie şi conservatori, instaurat de regele Carol I: „Rotativa
cicatrizată”14. În consecinţă, „victoria rusească pe a dat ţara pe mâna unei oligarhii lacome şi corupte,
care o doriţi, fie chiar alături de noi, şi mai cu seamă organizată în asociaţii pentru exploatarea avantajelor
alături de noi, nu va însemna numai imposibilitatea puterii. Cele mai hotărâte bunăvoinţe individuale, –
materială pentru veci de a mai revendica Basarabia, spre cinstea noastră, acestea nu ne-au lipsit, – rămâ-
dar înseamnă şi consacrarea, sancţiunea morală din neau neputincioase în faţa sistemului”17.
parte-ne a păcatului (sic!) rusesc din 1812 şi 1879”15. Primejdia rusească este pusă de Stere şi-n lumina
Stere avea deplina conştiinţă eminesciană că, acum, unei teorii personale asupra centrelor de putere din
în 1915, aidoma înaintaşului său la 1878-1879, este Europa. El explica, astfel, şi cauzele izbucnirii con-
vocea singulară pentru Basarabia: „Da, unul singur, flagraţiei mondiale. Într-un articol din 4 septembrie
care se ridică în numele veşnicei fiinţe a neamului, 1917, apărut în „Lumina”, observă că Imperiul Bri-
are dreptate împotriva tuturor”. Şi mai ştia că această tanic, adunând bogăţii uriaşe din colonii, a favori-
dreptate a lui îi va aduce marginalizarea şi scoaterea zat apariţia unui „capital vagabond”, „care a pornit
din viaţa publică, refăcând, în alt plan, destinul lui din «ladă» în lumea largă, pentru cucerirea globu-
Eminescu, cel care, după ce a fost vocea Basarabiei la lui şi subjugarea, mai cu seamă, a ţărilor înapoiate
1878, va deveni vocea Ardealului la 1883, cu toate ur- economiceşte”18. Faptul a dus la supremaţia comerci-
mările morţii civile. Cu alte cuvinte, atât Eminescu, ală, la „stăpânirea exclusivă a mărilor”, Anglia deve-
cât şi Stere gândeau nu pentru o clipă istorică, ci pen- nind cel mai mare imperiu al lumii, încasând numai
tru destinul naţiunii. din întreprinderile externe şi din comerţ peste 200
Împotriva lui Iorga şi a lui A.  C. Cuza, prezenţi de miliarde de lire sterline anual. Cu această forţă,
în Cameră pe 16 decembrie 1915, Stere găsea că des- Anglia a înlăturat, rând pe rând, din cale Spania,
tinul nostru e să fim împotriva Rusiei: „...  nu mai Franţa, Olanda… Numai că în Europa s-a ivit un
avem deschisă decât o singură cale: împotriva Rusiei concurent puternic – Germania, care se bazează pe
şi pentru Basarabia! Altfel vom pierde şi Basarabia şi ştiinţă, muncă, progres tehnic, talent organizatoric.
vom rămâne şi fără Ardeal. Ardealul nu a pierit într- Rivalitatea a devenit inevitabilă, polarizând Europa
o mie de ani, nu va pieri nici de azi înainte”16. Era între „perfidul Albion” şi Germania, între Puterile
chiar argumentul forte al lui Stere în privinţa Ardea- Centrale şi Rusia. În viziunea lui Stere, antrenarea
lului. Prin contrast, Basarabia, sub cnutul gubernial Rusiei împotriva Puterilor Centrale este opera An-
rusesc, se afla pe marginea prăpastiei etnice. Ca şi gliei. Rusia este cea împinsă la declanşarea Primului
Eminescu, Stere aduce „argumentul Kant”, care a Război Mondial pentru a-şi asigura supremaţia în
făcut ca Ardealul să supravieţuiască în Occident, pe spaţiul fostului Imperiu Bizantin împotriva Impe-
când Rusia a fost lipsită de elementul spiritual din riului Habsburgic şi a Germaniei, pentru ca Marea
„hegemonia” germano-austriacă, ceea ce a dus la ra- Britanie să nu fie „deranjată” în dominaţia de peste
pida anihilare a conştiinţei naţionale în Basarabia. mări şi ţări. Stere invocă din nou autoritatea istori-
Iar, pentru aceasta, vinovaţi nu-i găsea pe basarabeni, cului Mitrofanov de la Universitatea din Petersburg,
în majoritate covârşitoare ţărani, care au conservat care a spus că drumul Rusiei spre Constantinopol
caracterul etnic românesc al provinciei, ci indiferen- „trece prin Berlin”19.
ţa şi corupţia „păturii superpuse” din vechiul regat. Ca şi Eminescu, Stere observă că „perfidul Albi-
Stere aducea probe că, după încercarea ultimă a lui on” este regizorul din umbră al stimulării ambiţiilor
Kogălniceanu şi a lui Ion C. Brătianu de a pleda ca- imperiale ale Rusiei. Poetului nu i-a scăpat amănun-
uza Basarabiei la tratativele de pace din 1878-1879, tul că Poarta Otomană a fost presată să „renunţe” la
intelighenţia românească a stat în nepăsare faţă de 17
Ibidem, p. 48. Interesant că sistemul rotativei, mult lăudat
viaţa culturală, politică şi economică din Basarabia. de analiştii politici actuali, va fi practicat, după 1972, şi de
Ca şi Eminescu, repet, la 1878, Stere acuză corupţia către Nicolae Ceauşescu: faimoasa rotaţie a cadrelor, care,
în argumentaţia istoricului american Larry L. Watts, va
14
Ibidem, p. 35. aduce corupţie şi degradare în administraţia comunistă.
15
Ibidem, p. 36. 18
Ibidem, p. 55.
16
Ibidem, p. 38. 19
Ibidem, p. 56-57.

– 32 –
Basarabia în 1812 şi din pricina prezenţei unei flote tat fatal nu numai o cotropire brutală pentru Orient,
engleze în preajmă. dar şi o formidabilă întărire a reacţiunii în restul
S-a dovedit că, prin forţe interne proprii, popo- Europei. Niciodată profeţia lui Napoleon, că Europa
rul rus nu a reuşit să producă o schimbare profundă într-un veac va trebui să ajungă democratică sau că-
a mentalităţii, altfel spus să se „europenizeze”: „Nu- zăcească, nu era mai aproape de realizare”23. Şi asta
mai războaiele externe, – şi bineînţeles, războaie- fiindcă în 1917-1918 nicio putere nu era în stare să
le nefericite –, i-au putut înlesni şi în trecut fiecare ia locul Germaniei în concurenţa cu Anglia. Victoria
pas de înaintare în viaţa lui politică şi socială”20. De Rusiei însemna şi compromiterea locului şi rolului
aceea, „Rusia ţarilor, chiar din cauza formei sale de României în bazinul Dunării. Testamentul emines-
stat, apare în istorie ca rezervorul reacţiunii univer- cian era ca România să devină „hegemonă”, dar soli-
sale, care veşnic ameninţa dezvoltarea normală din dară cu celelalte popoare din Balcani şi din Europa
Europa”. Dar nu altceva scria Eminescu la 1878. Ste- Centrală: strat de cultură la gurile Dunării. Acelaşi
re spera că a sosit vremea ca Rusia să se europenizeze este şi idealul lui Stere: „Pentru grupul român, situat
din interior, iar faptul era aşteptat de la o revoluţie chiar la gurile marelui fluviu al Europei Centrale şi
care se cocea şi care eşuase la 1905. Iată de ce pariul pe ambele laturi ale Carpaţilor, participarea la aceas-
istoric al lui Stere în privinţa Basarabiei era revolu- tă asociaţie pare şi mai imperioasă, fiindcă numai pe
ţia din Rusia, dar nu cea leninst-stalinistă, ci mai de- această cale el şi-ar putea desăvârşi organizaţia poli-
grabă cea kerenskiană, singura în stare s-o scoată din tică. Economiceşte, numai legătura organică cu Eu-
ecuaţia instrumentată de Anglia. Grandoarea acestei ropa Centrală i-ar da putinţa să tragă toate foloasele
privelişti istorice face obiectul vastului ciclu epic În din bogăţiile sale naturale, la adăpostul concurenţei
preajma revoluţiei, titlu pe deplin sugestiv21. cerealelor şi a petrolului rusesc. Iar politiceşte, situ-
S-a dovedit că Stere a avut dreptate: revoluţia albă aţia geografică şi raportul numeric i-ar crea chiar o
din Rusia a readus Basarabia la patria-mamă, trecând situaţie privilegiată în sânul bazinului dunărean”24.
prin faza democratică din numirea Republica De- Toate cu condiţia ca idealul naţional al Marii
mocratică Moldovenească, evitând a fi roşie. Stere Uniri să aibă ca reper Basarabia, ruptă de sub ocu-
n-a dorit evoluţia către comunism a acestei revoluţii, paţia rusească, pe fondul stopării influenţei Rusiei în
năzuind, conform doctrinei sale, la o perspectivă li- Orient. Stere aminteşte, la 1  octombrie 1917, ca pe
beral-poporanistă, opusul social-democraţismului. un simbol al orbeţiei politicienilor, blestemul unui
El spera într-o schimbare poporanistă în Rusia, pe senator împotriva poziţiei sale şi a celor care „nu-şi
urmele curentului narodnicist, pe care l-a dezvoltat pot rupe din inimă Basarabia”25. Aceşti politicieni
într-o teorie personală în remarcabilul studiu publi- au uitat complet Basarabia de la transformarea ei în
cat în „Viaţa românească”, imediat după eşecul miş- gubernie până la revoluţia din 190526. În scrisoarea
cării revoluţionare din 1905: Social-democratism sau târzie, din 1930, către bătrânul Ion Codreanu, fostul
poporanism?22 . membru al Sfatului Ţării, Stere aprecia: „Basarabia
În logica momentului istoric, exerciţiul deducţi- de sub stăpânirea ţaristă a fost parcă mai îndepărta-
ei lui Stere suna aşa: dacă ţarul Nicolae al II-lea şi- tă şi mai străină de Regat decât oricare colonie eu-
ar fi făcut intrarea triumfală în Berlin, revoluţia din ropeană din Africa sau Asia. / Nimeni mai bine ca
Rusia nu s-ar mai fi produs, iar Basarabia ar fi rămas d-ta, Moş Ioane, nu poate şti cu ce greutăţi a trebuit
definitiv în imperiu: „Ceea ce însă ar avea de rezul- să luptăm ca să putem întemeia primul ziar românesc
la Chişinău, să punem începuturile unei acţiuni na-
20
Ibidem, p. 58. ţionale în Basarabia şi să formăm măcar un grup de
21
Cititorul are acum la dispoziţie ediţia critică a romanului tineri adăpaţi la izvoarele culturii naţionale – pregă-
sterist, îngrijită de Mihai Cimpoi: În preajma revoluţiei, tiţi pentru misiunea de apostoli în sânul norodului
I, II, prefaţă de Eugen Simion, postfaţă de Mihai Cimpoi, basarabean”27. Aşa s-a ajuns că până şi cei ştiutori de
Editura Gunivas, Chişinău, 2016.
22
A se vedea Constantin Stere, Social-democratism sau popo-
carte nu auziseră vreodată de existenţa lui Eminescu,
ranism? ediţie îngrijită şi prefaţată de Mihai Ungheanu, cu
o postfaţă a lui Ilie Bădescu, Editura Porto-Franco, Galaţi, 23
Constantin Stere, Singur împotriva tuturor, ed. cit., p. 59.
1996. Studiul este reluat în C. Stere, Publicistică. II. 1905- 24
Ibidem, p. 62.
1909, text ales şi stabilit, note şi comentarii, indice de nume 25
Ibidem, p. 69.
de Victor Durnea, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 26
Ibidem, p. 74.
Cuza”, Iaşi, 2012, p. 285-433. 27
Ibidem, p. 310.

– 33 –
a lui Alecsandri, nemaivorbind de Creangă, Cara- „ţara-mumă”, 26 octombrie 1917). Când, în 1905,
giale sau Coşbuc: singurii robi din lume care nu au pentru prima oară tineri din Basarabia se înscriu la
voie nici să citească o carte în limba lor, cum va spune Universitatea din Iaşi, profesori ca A.  C. Cuza i-au
Take Ionescu. Şi cu toate acestea, la primul vânt de tratat de sus, ameninţători, precum prigonitorul lor
libertate, din 1905, basarabenii au început să se tre- de la Chişinău, „celebrul Cruşevan”, numindu-i „ji-
zească, fiindcă, în gubernii, revoluţia lua un caracter dano-ruşi” şi chiar ameninţându-i cu bătaia32 . Ali-
popular şi naţional, cerând separare de Rusia. La fel anţa României cu Moscova a produs, asemenea, o
în 1917. Basarabenii cereau autonomie. Dar, exclamă impresie dezastruoasă, încât, în năzuinţa spre auto-
Stere: „Această ţară românească, aşa de străină de nomie, Basarabia s-a orientat nu spre ţara-mamă, ci
tot restul Imperiului moscovit, această ţară ai cărei spre Ucraina, care abia aştepta să realizeze „unirea”
strămoşi au trăit veacuri viaţa obştească cu toţi mol- cu Chişinăul! Uimitor, dar, la un moment dat, ca-
dovenii, – acum când Rusia este pe pragul descom- zacii generalului Alexei Mihailovici Kaledin (1861-
punerii, reclamă autonomia, numai autonomia!”28. 1918) rămăseseră ultima nădejde a Basarabiei!
De ce numai autonomia? Fiindcă s-au văzut abando- În context, bătălia lui Stere pentru reorientarea
naţi pentru a treia oară de patria-mamă, abandonaţi spiritului public basarabean spre Bucureşti a fost
prin alianţa cu țarul, prin Parlament: „În Parlamen- grea şi decisivă, alături de patrioţii din Sfatul Ţă-
tul român li s-a aruncat în faţă celor de peste Prut: rii. Împrejurările se văd nu doar din scrisoarea tes-
«Basarabia? Cine vorbeşte despre ea este un vân- tamentară, deja amintită, către Ion Codreanu din
dut…»”29 Un „vândut” era considerat în 1883 cine 1930. Pe de altă parte, „ezitările” din Sfatul Ţării
vorbea despre Ardeal. Acela era Eminescu! în orientarea spre România se datorau şi faptului că
Spre deosebire de Stere, care îşi punea atâtea nă- încă zeci de mii de tineri basarabeni erau înrolaţi în
dejdi în germanitate, Eminescu, cel care cunoscuse armata ţaristă, demobilizarea acestora fiind obţinută
bine lumea germană, nu aştepta nicio „mântuire” de cu eforturi „diplomatice” extrem de dificile (Şerban
la Puterile Centrale, pangermanismul prezentându- Micloveanu). Mai mult de atât, ţărănimea, majori-
i-se nu mai puţin primejdios pentru destinul româ- tară zdrobitor în Basarabia, care conservase caracte-
nilor şi pentru ordinea democratică a Europei decât rul românesc al provinciei, se afla sub influenţa lui
panslavismul. În pofida săgeţilor aruncate asupra Vladimir Ţiganko, „revoluţionarul de profesie”, un
superficialităţii pariziene, Eminescu era solidar cu comunist fanatic, care nu ştia o boabă româneşte,
latinitatea europeană, garantă a ordinii democratice comparat de Duiliu Zamfirescu cu personajele din
a Europei. În perspectiva ofensivei panslavismului subterana dostoievskiană şi din Amintiri din casa
şi a pangermanismului în Europa, Eminescu regre- morţilor, un „criminal care «vede idei», dar nimi-
ta rivalitatea dintre Franţa şi Italia: „Pentru orice ceşte oameni”, cum îl caracterizează şi Ioan Adam33.
spirit nepărtinitor, rivalitatea Franţei şi Italiei poa- Ţiganko a inoculat ţăranilor ideea că românii vin să
te produce cele mai triste rezultate pentru viitorul le ia pământul, nu să li-l dea aşa cum promiteau bol-
gintei latine”30. Aşa se explică de ce poetul n-a putut şevicii34. Acest Ţiganko a salutat prezenţa trupelor
consimţi la veleităţile politice pangermaniste ale lui româneşti la Chişinău, convins că au venit să spri-
Titu Maiorescu, cu care va polemiza în „Timpul”31.
În 1917, Eminescu ar fi consonat cu Stere în privinţa 32
Constantin Stere, op. cit., p. 81.
Basarabiei, dar ar fi fost la fel de neîncrezător în ex-
33
Duiliu Zamfirescu, În Basarabia, Editura Biblioteca Bucu-
reştilor, Bucureşti, 2012, p. 47, 58.
pansionismul Puterilor Centrale. 34
Stere scrie despre Ţiganko şi ţăranii basarabeni: „Iar la
Stere reproşa, pe bună dreptate, României că un ţăranii moldoveni pe care i-am găsit uniţi în bloc sub con-
veac întreg n-a stabilit „nici o legătură sufletească” ducerea lui Ţiganco, la ţăranii care prin revoluţiune au şi
între ea şi „moldovenii” din Basarabia (Basarabia şi pus mâna pe pământurile marii proprietăţi, era puternic
sentimentul de teamă şi de neîncredere. Ei aruncau priviri
28
Ibidem, p. 54. bănuitoare peste Prut, unde credeau că este o ţară feudală,
29
Ibidem. în care ţăranii nu au nici un drept, nici măcar dreptul de
30
Timpul, 29 iunie 1882. vot, şi n-au nici pământ, reforma agrară nefiind înfăptuită”
31
La 31 decembrie 1880, Titu Maiorescu făcea o adevărată (p. 131). Stere a dus o adevărată luptă pentru a-i scoate pe
pledoarie pentru orientarea politică a României spre Aus- ţăranii moldoveni de sub influenţa nefastă a lui Ţiganko,
tro-Ungaria, într-un studiu apărut în publicaţia germană fapt mărturisit şi în cuvântarea din Cameră de la 5 martie
Deutsche Revue, intitulat „Zur politischen Lage Rumäni- 1921: „Şi nu uitaţi că numai în ultimul moment am reuşit
ens” / „Despre situaţia politică a României”. să smulg din blocul ţărănesc al lui Ţiganco pe ţăranii mol-

– 34 –
jine alipirea Basarabiei la Ucraina bolşevică. Eroa- va Ardealului, demonstrând încă o dată că „drumul
rea se va strecura, la antipod, la un moment dat, şi în Ardeal trece prin Basarabia. Şi aşa a şi fost”37. De
în conexiunile făcute de Stere. El apreciază prezenţa căderea Imperiului Rus a depins şi căderea Imperiu-
trupelor româneşti la Chişinău ca sprijin dat de Ro- lui Habsburgic: „Austria a căzut în momentul când
mânia aliatului ţarist împotriva Armatei Roşii, nu nu mai era picior de soldat rus pe teritoriul ei, dar
pentru a facilita Unirea cu patria-mamă. Eroarea lui după ce a izbucnit revoluţiunea în Rusia, după ce s-a
Stere consta în aceea că, în context, el era înclinat să prăbuşit ţarismul. Şi din prăbuşirea Rusiei a rezultat
considere bolşevismul ca susţinător al emancipării prăbuşirea Austro-Ungariei”38. Stere argumentează
popoarelor din imperiu, sperând că bolşevismul va fi că şi tratatul îndelungat cu Puterile Centrale, reîn-
preluat ceva din revoluţia albgardistă a lui Aleksandr noit în 1913, avea ca prioritate Basarabia în realiza-
Kerenski (1881-1970). Aşa şi părea într-o primă fază, rea idealului naţional, Ardealul însuşi recunoscând
cea „albă”, a revoluţiei, ceea ce a şi îngăduit asuma- această prioritate: „Da, d[omni]lor, toată politica de
rea „autonomiei” basarabene. Dar, pe termen lung, 40 de ani a statului român dovedeşte că ea era înte-
nu a întrevăzut, atunci, perpetuarea ţarismului sub meiată pe acea concepţie, care recunoştea prioritatea
obrăzar comunist, el crezând că „maximaliştii” vor interesului de emancipare a Basarabiei”39.
opta pentru o adevărată democraţie şi vor accepta În virtutea acestei priorităţi, condamna Stere indi-
generoşi unirea Basarabiei cu Ţara. Există, desigur, ferenţa culturală a statului român faţă de Basarabia.
o ambiguitate din partea guvernului român refugiat Pe 5 martie, Stere îşi recunoaşte şi propriile greşeli,
la Iaşi, pe care Stere o sancţionează astfel: „Aşadar, fără a fi îngăduitor cu cele ale guvernului Brătianu.
campania românească din Basarabia nu are, în fond, Întâi de toate, o greşeală „de concepţiune”, apoi „de
caracterul unei acţiuni de stat, ci se înfăţişează ca o execuţiune”, căci un război alături de o Rusie victori-
participare a trupelor române la luptele dintre dife- oasă ar fi implicat o renunţare definitivă la drepturile
ritele partide revoluţionare din Rusia. / Oricare ar fi istorice asupra Basarabiei. Stere arată acum, cu docu-
rezultatul acestei participări, din punctul de vedere mente, că Rusia a pornit la război, alături de Antanta,
rusesc, ea nu poate duce, din punctul de vedere naţi- cu obiectivul că va stăpâni Constantinopolul, Darda-
onal românesc, decât la un nou dezastru”35. nelele, Marea Neagră, România etc., după cum rezul-
Din fericire, lucrurile nu au stat aşa şi la 27 mar- ta din publicarea, de către bolşevici, a „convenţiunilor
tie 1918 Sfatul Ţării proclama Unirea. Contribuţia care asigurau Rusiei toate aceste posesiuni, care trans-
lui Stere fusese enormă. Să se ţină seamă, arăta re- formau România într-o simplă enclavă rusească”40.
cent istoricul Bogdan Bucur36, că meritul Basarabiei Întreaga strategie a guvernului român atârna, aşadar,
la înfăptuirea României Mari a fost excepţional, cu de un fir de aţă. În consecinţă, Stere va reitera nece-
atât mai mult cu cât Sfatul Ţării a votat unirea cu o sitatea vocii sale singulare: „... dacă n-aş fi existat eu,
ţară învinsă, aflată sub ocupaţie germană, o Româ- trebuia inventat un basarabean de inimă care să se
nie care renunţase la această provincie prin intrarea sacrifice, ridicându-şi glasul de protestatare împotri-
într-o alianţă cu Rusia. Pe deasupra, adversarii lui va fatalităţii istorice”; „în vremurile acelea eram sin-
Stere, glasul decisiv al unirii, vor reacţiona, cum am gurul român din Regat care aveam putinţa şi dreptul
văzut, la scurt timp, chiar şi după ce tentativa de a-l să vorbesc în numele Basarabiei româneşti”, cu vul-
da pe mâna Curţii Marţiale pe genialul orator a eşu- nerabilitatea de a bea „până la fund paharul umilin-
at. Ales, cu majoritate zdrobitoare de voturi, ca depu- ţei”, de a fi trimis la eşafod, sfâşiat în bucăţi, „fiindcă
tat în 1919, la Cetatea Albă, apoi în 1921, la Soroca, prin mine grăiau toate generaţiile stinse în robie şi
s-au făcut demersuri pentru invalidarea mandatului nemângâiere, memoria fraţilor de luptă pieriţi în
sub acelaşi pretext de „trădare” în anul 1917. Stere se furci şi în ocnele uitate ale Siberiei”41.
apără în două strălucite cuvântări în Cameră, la 4 şi A rămas să-şi ducă blestemul şi sub ocupaţia ger-
5 martie 1921. El spulberă acuzaţia că a fost împotri- mană din Bucureşti, ziarul „Lumina” având drept
scop să-i convingă pe nemţi că nu pot fi atât de orbi,
doveni, asigurând astfel majoritatea pentru actul de Unire
în Sfatul Ţării” (p. 132). 37
Constantin Stere, op. cit., p. 111.
35
Constantin Stere, op. cit., p. 98. 38
Ibidem.
36
Vezi şi Bogdan Bucur, Cartea de aur a Centenarului Marii 39
Ibidem, p. 113.
Uniri, replică la ediţia din 1929, Editura RAO, Bucureşti, 40
Ibidem, p. 120.
2017. 41
Ibidem, p. 123.

– 35 –
încât să admită proiectul rusesc de nimicire a Ro- putea trăi fără Basarabia”. Argumentul final al lui
mâniei, fiindcă asta se va întoarce împotriva germa- Constantin Stere este profetic şi de nezdruncinat,
nităţii înseşi, deschizând calea panslavismului spre dovedit până în zilele noastre:
Occident42 .
După înfiinţarea fantomaticei RASSM în Trans- Dacă este adevărat că un popor îşi asigură viaţa is-
nistria şi după „revoluţia” de la Tatar Bunar din torică numai în măsura în care fiinţa lui naţională
1924, Stere va deveni martorul preluării moştenirii se afirmă în cultura lui proprie şi distinctă, ca un pri-
ţariste de către bolşevici. El a atras atenţia, în diverse nos adus civilizaţiei omeneşti, – Basarabia, ruptă din
ocazii, dar mai ales în scrisoarea către Ion Codrea- trupul naţiunii româneşti, nu poate fi decât o materie
nu din 1930, că România nu trebuie să facă jocul inertă44.
Moscovei şi să declanşeze represiuni şi starea de ur-
genţă în Basarabia, ceea ce ar fi dus la catastrofă, la În fine, profetismul lui Stere anunţă posibilita-
naşterea resentimentelor faţă de Ţară, ca oglindă şi tea catastrofei expansiunii bolşevice peste Nistru:
a proastei administrări a provinciei: „Concluzia, co- „...  dacă vreo conjunctură internaţională va îngădui
modă şi cunoscută şi vechilor fabulişti: aleşii Basara- trecerea oştilor moscovite peste Nistru, astăzi nici o
biei, toţi conducătorii ei sunt bolşevici şi ascultă de stavilă nu le va mai putea opri la Prut. Nici măcar nu
glasul Moscovei – atunci, evident, Basarabia însăşi e ne va aştepta numai robia comună, ci naţiunea sfâşi-
bolşevică; şi întrucât singurul nostru titlu asupra Ba- ată va fi ea însăşi expusă primejdiei de moarte”45.
sarabiei se întemeiază pe dreptul norodului la auto- Scrisoarea către Ion Codreanu a apărut în „Ade-
determinare şi pe voinţa lui liberă, – se justifică chiar vărul”, la 10 aprilie 1930, rămânând necitită de eli-
prin aceasta pretenţiunile sovietice, care tocmai sub tele noastre politice. Exact peste un deceniu, la 28
acest pretext tăgăduiesc României orice drept la iunie 1940, Consiliul de Coroană va constata că
stăpânirea Basarabiei”43. Or, politicienii trebuiau să România nu era nicicum pregătită să-i întâmpine pe
înţeleagă că „Basarabia nu mai poate avea viaţă fără bolşevici la Nistru. Calea spre Bucureşti şi spre Ber-
România, precum astăzi nici România nu va mai lin era deschisă.

Ibidem, p. 130.
42
Ibidem, p. 315.
44

Ibidem, p. 314-315.
43
Ibidem.
45

– 36 –
Misterele Casei lui Șmakov

Iurie Colesnic

În Casa lui Șmakov (str. Armenească 30) a fost


sediul redacției ziarului Basarabia (1906-1907)1, pri-
mul ziar de limbă română din Basarabia, fondat de
către Constantin Stere, venit special cu această mi-
siune la Chișinău. Este casa în care au avut loc eve-
nimente de-o importanță epocală pentru mișcarea
națională din Basarabia. Aici, feriți de ochii și ure-
chile Ohrankăi țariste, au fost puse la cale planuri
îndrăznețe de editare a broșurilor și ziarelor pentru
luminarea poporului băștinaș, făcute planuri pen-
tru participarea la alegerile din Duma rusească și
înfruntarea ostilităților provocate de oponenții po-
litici. Casa lui Șmakov era privită ca un loc unde se
zămislea viitoarea revoluție, care urma să fie o revoltă
națională.
Concomitent cu editarea revistei Viaţa Româ-
nească, din conducerea căreia făcea parte, Con-
Constantin Stere
stantin Stere poposește la Chişinău în prima zi de
ianuarie 1906 şi pune bazele unui ziar românesc.
Era dimineaţă. Timpul mi se părea că trece
Adună în jurul său un grup de tineri intelectuali,
foarte încet. Eram nerăbdător să-l văd pe Stere.
în frunte cu Emanuil Gavriliță, Ion Pelivan, Ni-
În sfârşit, mă văd într-o cameră a Hotelului Su-
colae Popovschi, Vasile Oatu, Nicolae Florov, Pan
isse din etajul de sus. Pe Dl Stere nu-l văzusem ni-
Halippa, Vasile Hartia, Nico­lae Andronovici, Ioan ciodată, deşi auzisem şi citisem ceva despre D-sa.
Petrilă, Constantin Partenie, Ştefan Usinevici, Di- Înaintea mea apare un domn în vârstă şi statură
onisie Er­han, Ion Inculeţ, Teodor Inculeţ, Alexe mijlocie, bine legat, cu barba neagră, în costum de
Mateevici, Tudose Roman, Constantin Popescu, cesucea2 gălbuie, cu o voce plăcută. După o con-
Gheorghe Druţă, Gheorghe Stârcea, Nicolae Bivol vorbire de jumătate de ceas, dl Stere m-a cucerit.
ş.a., şi deja în luna mai reuşeşte să tipărească primele D-sa mi-a pus mai multe întrebări. Eu i-am expus
numere. Pentru a da o mai bună prestanţă ziarului, situaţia aşa după cum o vedeam eu, adăugându-i
îl aduce la Chi­şinău pe feciorul basarabeanului Vic- „aveam nevoia de o gazetă care să fie şi naţională,
tor Crăsescu – publicistul şi scriitorul Ser­giu Victor şi democratică”.
Cujbă. Responsabil de partea juridică a publicaţi- – Veţi avea gazetă, care să fie şi na­ţională, şi
ei îl desemnează pe publicistul şi avocatul Emanuil profund democratică, a termi­nat dl Stere.
Gavriliță, de la Baxani (Soroca), vecin de moşie cu Peste câteva ceasuri dl Stere, invitat de grupa-
Cerepcăul lui Stere. rea noastră naţional-democratică, ne expune, în
Peste un sfert de secol, Ion Pelivan avea să-şi casa lui Nicolae Alexan­dro­vici Popovschi, situaţia
amintească în detaliu cum s-au derulat evenimentele politică a Româ­niei, ne vorbeşte de Nicolae Iorga,
privind fondarea ziarului Basarabia: de poeziile lui Goga, despre Ardeal, anali­zează stă-
rile din Rusia şi, la urmă, ne dă o serie de sfaturi
… Mă pomenesc într-o zi că cineva îmi comu- privitoare la mişcarea moldovenească din Basara-
nică că dl Stere, care se afla în Ho­te­lul „Şveiţarski” bia, făgă­duin­du-ne din partea D-sale concurs bă-
(Suisse, azi Biblioteca „B. P. Has­deu” – n.n.) mă
pofteşte la D-sa la ora 4 (p.m.). Cesucea (de la rus. чесуча) – stofă de Shantung (mătase sau
2

bumbac), foarte populară pentru costume bărbătești de


vară până la mijl. sec. XX. Se vede că Pelivan vorbește des-
Apare între 25 mai 1906 și 11 martie 1907. Au fost publica-
1
pre o întâlnire care a avut loc în vara sau la începutul toam-
te 79 de numere (nota red.). nei lui 1905 (nota red.).

– 37 –
Ion Codreanu, unul dintre miile de citi­tori de la
ţară, își amintește următoarele despre acest eveni-
ment remarcabil:
Pe Constantin Egorovici (Constantin Stere –
n.n.), începe să povestească moşul, l-am cunoscut
în Chi­şinău, întâia oară, în primăvara anului 1906.
A ajuns vestea şi la noi în sat că o seamă de tineri
basarabeni scot un ziar naţionalist moldovenesc,
care se cheamă „Basarabia”. Am venit pe jos de
la Şte­făneşti la Chişinău, lăsându-mi acasă soţia
şi mama, şi întreaga gospodărie… Am găsit pe
Constantin Stere înconjurat de o sea­mă de cola-
Un grup de colaboratori ai ziarului Basarabia. Tudose Roman, Pan. boratori. Dânsul le povestea diferite întâm­plări
Halippa, Sergiu Victor Cujbă, Mihai Vântu, Alexe Mateevici, Theo-
dor Inculeț. Chișinău, 1906. din viaţa lui şi le dădea o serie de sfaturi şi de în-
demnuri în ceea ce pri­veşte alegerea materialului
nesc pentru scoaterea unui ziar. A doua sau a treia pentru pub­li­cat şi, mai ales, îi îndemna să se fe-
zi, dl Stere se înapoiază la Iaşi. Însă în toamna ace- rească de numeroşii duşmani care roiau prin toa­te
ea memorabilă, precum şi în primăvara lui 1906, colţurile Chişinăului [...] M-am apropiat de masa
D-sa ne-a vizitat Chişinăul de mai multe ori [1]. redactorilor şi am făcut cunoş­tinţă cu viitorul
autor al romanului „În preaj­ma revoluţiei”, l-am
Firul cronologic al amintirii este pre­luat de Ni- condus, pe jos, până la ho­telul „Londra”, unde lo-
colae Popovschi3, care consem­nează sub aspect me- cuia [3, p. 33-45].
morialistic momentul formării echipei redacționale
a noii pub­licaţii: Cea mai importantă concluzie pe care au scos-o
basarabenii din această primă revoluţie rusă a fost că
Stă­team cu locuinţa pe strada Re­ni­lor (azi, str. nu este suficient să învingi țarismul, că românii ba-
M. Kogălniceanu), nr. 67, în curte. Într-o dimi­ sarabeni au nevoie să obțină drepturile lor naţionale.
nea­ţă a venit la mine „Ivan Ego­rovici” Peli­van Ideile autodeterminării au început să fermenteze în
(aşa era for­ma de politeţe pe atunci), cu care eram inimile patrioţilor basarabeni nu în primăvara anu-
vechi pri­e­teni. Dân­sul mi-a comu­nicat că la Chi­
lui 1917, ci în toamna lui 1905.
şinău a sosit de peste Prut prof. Constantin Ste­
Pan Halippa, participant activ la acele evenimen-
re, care proiec­tează să pună începutul unui ziar
te, își amintește de zilele încordate prin care i-a fost
moldovenesc cu ajutorul inte­lec­tua­li­lor moldoveni
din localitate. Pentru în­făp­tuirea acestei idei, se dat să treacă:
luase hotărârea să se înfiinţeze un comitet. Dl Pe- … în anii 1906 şi 1907 am participat la prima
livan mi-a propus şi mie să iau parte, ceea ce am gazetă moldovenească „Basarabia”, pe care au în-
acceptat cu deplină satisfacţie. Tot atunci am de- temeiat-o intelectualii moldoveni, în frunte cu
semnat împreună şi pe alţi membri ai comitetu- Emanuil Gavriliţă şi la apariţia căreia ne-a ajutat
lui. Întreprinderea era pe atunci prea neobişnuită Constantin Stere, care a venit special de la Iaşi.
şi extraordinară şi despre toate vorbeam cu multă Secretar de redacţie a fost întâi Ion Pelivan, unul
preca­u­ţiune, în şoaptă [2, p. 500]. din iniţiatorii mişcării studenţeşti din Dorpat,
unde înfiinţase şi o bibliotecă secretă cu cărţi de
Apropo, familia Popovschi s-a implicat plenar
istorie şi de literatură românească, şi eu ca stu-
în mișcarea națională: în februarie 1906 membrii
dent am citit multe cărţi din această bibliotecă.
comitetului de editare a ziarului Basarabia, având
Al doilea secretar de redacţie la „Basarabia” a fost
premoniția că nu vor putea obține autorizația de ti- poetul român Sergiu Cujbă, fiul d-rului Victor
părire a ediției, decid să mai facă un demers, ca să li Crăsescu (Crasiuc), cunoscut în literatura noastră
se permită deschiderea ziarului Deșteptarea, cererea sub numele de Ştefan Basarabeanu, care emigrase
fiind depusă de Natalia, soția lui Nicolae Popovschi. din Basarabia în România. Sergiu Cujbă ne-a fost
trimis de C.  Stere, ca să ne deprindă mai temei-
Nicolae Popovschi (5 dec. 1875, Visterniceni – 1948, Bucu­
3
nic cu limba românească literară, dar secretariatul
rești) – pedagog, istoric, scriitor basarabean. A publicat și
său a fost de scurtă durată, căci poliţia rusească l-a
sub pseudonimul N. Visterniceanu (nota red.).

– 38 –
dibuit şi l-a expulzat din Basarabia. În locul lui În mărturiile documentare lăsate de Constantin
S. V. Cujbă am ajuns secretar eu, căci ceilalţi cola- Stere, fondarea ziarului a fost un proces greu și cu
boratori ai gazetei erau ocupaţi în slujbele lor: di- multiple riscuri. Aceasta se poate deduce din suita
rectorul responsabil al gazetei, Emanuil Gavriliţă, de scrisori publicate de Ileana Ene în revista Manu-
era ocupat cu avocatura, Ion Pelivan, cu magistra- scriptum sub titlul „C. Stere «...într-o țară aservită
tura, Nicolae Popovschi (Visterniceanu), cu profe- ca Basarabia»” [5]. Corespondentul lui C.  Stere era
sura. Ion Inculeţ plecase la Petersburg ca student politicianul Barbu Catargiu, prietenul său, căruia îi
la fizico-matematică, Iulian Friptu era ocupat cu comunică:
preoţia lui în provincie, Vasile Oatu şi Gheorghe
Codreanu erau învăţători, Alexie Mateevici, Ghe- Chișinău, 3 ianuarie 1906
orghe Stârcea şi Toader Inculeţ erau seminarişti şi Iubite D-le Catargiu,
ocupaţi cu învăţătura, iar Mihail Vîntu a plecat la Scrisoarea aceasta /o/ vei primi prin Iași, până
Iaşi şi s-a înscris la chimie. unde o va duce un om sigur.
Gazeta „Basarabia” a jucat un rol frumos în Am făcut demersurile necesare pentru deschi-
trezirea conştiinţei naţionale a basarabenilor, dar derea gazetei, avem asigurarea că ne va t/ă/răgă-
totodată ea a învrăjbit şi mai tare administraţia ni prea mult cu formalitățile, totuși până atunci
ţaristă împotriva mişcării noastre. Ca să ne com- vom scoate începând cu 15 ianuarie suplimente
bată, administraţia ţaristă a început să ne facă gre- în românește la o gazetă democratică rusească, fi-
utăţi la expediţia gazetei, să ne-o confişte la poştă, indcă agitația electorală e în toiul ei și timpul nu
să-i prigonească pe vânzătorii gazetei pe stradă. ne iartă. Toate zilele acestea am discutat progra-
Şi ca să nu fim singura gazetă moldovenească în mul partidului, pentru a împăca toate elementele
Basarabia, adversarii noştri au început să scoată naționaliste.
şi ei ziarul „Moldovanul”, ca tipăritură favorabilă O greutate nespusă prezintă chestiunea agrară.
guvernului şi administraţiei, angajându-l pen- Putem spera că maximum 4-5 dintre membrii
tru redactarea gazetei pe Gheorghe Madan, un nobleții vor adera la programul naționalist (deși
emigrant basarabean, care era artist la Teatrul nici ei nu prea știu românește), totuși aceasta ne va
Naţional din Bucureşti. Polemica între cele două fi de mare ajutor din punctul de vedere electoral,
gazete a mers până acolo că „Basarabia” a publi- mai ales în ce privește „nervul” alegerilor, – și pri-
cat şi marşul naţional al lui Andrei Mureşanu: mele alegeri sunt foarte grele într-o țară aservită ca
„Deşteaptă-te, române”! Pentru acest lucru, ga- Basarabia și ne trebuie mulți agenți mai ales între
zeta a fost oprită să mai apară. Eu, în prealabil, țărani.
mai fusesem arestat la Moscova, pentru că parti- În curând vei primi știri mai complete.
cipasem la un congres ţărănesc din toată Rusia, Al D-tale prieten C. Stere [5, p. 81].
care încercase să se ţie fără aprobarea guvernului.
Revoluţia fusese învinsă de guvernul Stolâpin şi Reacția locală n-a întârziat prea mult, fiind afișată
reacţiunea triumfa şi se manifesta prin acte de te- de publicistul de tristă faimă Pavel Crușevan, unul
roare [4, p. 14-16]. dintre liderii mișcării „Adevărații ruși”, care vine cu
un denunț făcut public în ziarul Drug (din 6 ianua-
rie 1906), editat de el:
Se fac încercări care treptat pot să provoace în
sufletul basarabenilor înstrăinare și uitarea dato-
riei față de Rusia [...] S-a format un cerc, al cărui
scop tinde la deschiderea de școli românești în Ba-
sarabia, predarea limbii românești moldovenilor,
dezvoltarea gustului pentru literatura românească
etc. Într-un cuvânt, s-a făcut primul pas, care fatal
va duce la antagonism și separatism [...] Poporul
are prea puțin timp ca să poată învăța deodată car-
te rusească și românească. Și, desigur, majoritatea
Redacția ziarului Basarabia. În picioare, de la stânga la dreapta: va prefera să învețe în limba maternă, în cea româ-
T. Roman, Șt. Usinevici, Gh. Racicovschi (om de serviciu), Pan. nească [...] Deci, înstrăinarea de Rusia este inevita-
Halippa, N. Roșca, expeditor Gh. Stârcea. Pe scaun: Th. Inculeț,
A. Mateevici, S. Cujbă, M. Vântu, I. Pelivan. Chișinău, 1906.
bilă [...] Nu știm dacă numai din lipsă de gândire

– 39 –
s-a primit o telegramă că țăranii devastează moșia
Găleștii, proprietatea mareșalului P. Dicescu (aces-
tea vor trezi și pe boierii rusificați). Politica guver-
nului e de neînțeles [6, p. 83].
Și tot în acest răvaș e făcută o simplă mărturisi-
re care însă peste ani devine o informație extrem de
prețioasă – fondarea primului partid național din Ba-
sarabia: „... partidul nostru s-a organizat, am să copiez
programul să ți-l trimit să-l comunici unde trebuie.
M-am hotărât să mă duc la Iași, unde voi continua
această scrisoare, vei vedea pentru ce” [6, p. 83].
Clădirea redacției ziarului Basarabia – Casa Șmakov (Chișinău, Scrisoarea acesta are o importanță majoră pentru
str. Armenească 30).
istoria noastră din două puncte de vedere. Primul
s-a format acest cerc sau el s-a întemeiat sub înrâu- moment e legat de finanțarea viitoarei gazete, o temă
rirea discursurilor seductive ale vreunui emisar din despre care se vorbea până acum evaziv. Acum e clar:
România... [6, p. 194]. C. Stere nu numai că a fondat prima gazetă româneas-
că din Basarabia, dar a fost și finanțatorul ei. Conco-
Denunțul acesta pare straniu și din cauza că Pavel
mitent, el a fondat și primul partid politic național
Crușevan și Constantin Stere erau rude prin alianță
din Basarabia, scriindu-i programul politic. Un mo-
și, după cum mărturisea cel din urmă, îi legau mai
ment puțin cunoscut până astăzi este următorul:
multe fire: „...  vestitul Crușevan, prin rândurile
subliniate, își saluta astfel pe vechiul vecin de moșie Iași, 15 ianuarie [1906]
părintească și camarad al jocurilor din copilărie, cu Fiindcă nu aveam încă „chec” pentru corespon­
care pe vremuri învățase în taină carte românească, dență, am venit la Iași, să aduc eu însumi această
înainte de a-și descoperi vocațiunea de «adevărat scrisoare și să o continui aici.
rus»...” [6, p. 104]. Pentru moment reacțiunea se încordează tot
Apariția unui partid național îi sperie pe mulți mai mult [...] În fiecare moment pot să fiu arestat
funcționari din administrația țaristă, care se îm- și am crezut că iau oarecari măsuri de precauțiune.
păcau bine cu starea amorfă politic în planul unei Plecând la Chișinău, am luat cu mine 10.000 ru-
mișcări naționale. Apariția unui pol național la o ble (27.000 lei) pentru a începe gazeta, apoi încă
3.500 ruble (aproape 10.000 lei), pe care le-am
populație românească majoritară putea strica jocul
depus odată cu petiția de autorizare a gazetei la
bine pus la punct al multor politicieni. Dar tot el
guvernator (restul a rămas în depozit la bancherul
genera riscul arestării lui C. Stere, ca agitator filoro-
Groswald din Iași).
mân. Acesta risca enorm, căci cu paisprezece ani în Pentru ca în caz de arestare să nu fie găsite la
urmă revenise din surghiunul siberian și figura în lis- mine 10 000 ruble, ce ar putea cauza în urmă o
tele de persoane periculoase pentru statul rus. Din- mulțime de dificultăți, le-am depus pe acestea
colo de problemele curente apar altele, neprevăzute: în mâinile protopopului din județul Chișinău,
Chișinău, 14 ianuarie 1906 Petru Bivol, om ce nu poate fi bănuit nici într-
Mult iubite D-le Catargiu, un caz, bun român, a cărui situație oficială și
Mă aflu într-un moment de depresiune; s-a nevastă e aceeași cum o garanție că n-are să fie
început o goană turbată în contra noastră (citește percheziționat etc. (îl ferim și noi) [6, p. 83].
Corespondența a IV-a din „Indépendance” ce va Iar în continuarea răvașului vestea cea bună și,
apare luni sau marți). probabil, mult așteptată:
Alaltăieri a fost închisă gazeta „Bessarabskaia
jizni”, care s-a angajat să ne publice începând de la ...  Mâîne îți voi trimite programul Partidului
15 ianuarie o foaie românească în formă de supli- național democrat din Basarabia, pe care deocam-
mente. Ne-am hotărât că dacă până la 1 febr. nu dată l-am dat să-l tipărească cu litere rusești (până
ni se dă autorizație, să înfruntăm toate riscurile și la autorizarea gazetei, toate publicațiunile noastre
să scoatem gazeta într-o tipografie secretă, altfel în „limba moldovenească” suntem siliți să le facem
ne vor surprinde evenimentele, satele fierb: astăzi astfel).

– 40 –
Programul a fost dezbătut în mai multe întru-
niri ale fruntașilor și sperăm să atragem chiar și pe
puținii boieri nerusificați [6, p. 83].
Peste un timp, în nr. 12, din 5 iulie 1906, al zi-
arului Basarabia este publicat programul Partidului
Național Democrat din Basarabia:
Programul nostru
Poporul român din Basarabia întotdeauna a
Frontispiciul ziarului Basarabia.
fost şi a rămas credincios legăturilor sale istorice
cu Imperiul Rus. de ani ei au rămas fără şcoală, fără judecată, fără
În toată vremea convieţuirii sale politice cu limbă naţională – osândiţi la sălbătăcire!
poporul Rus, în curgere aproape de un veac, de ... Punctele de mai sus ale programului de faţă
la 16 mai 1812, de când s-a încheiat tractatul din cuprind toate cerinţele noastre de căpitenie.
Bucureşti, prin care Basarabia a fost trecută către Românii Basarabeni nu vor da pe viitor în ale-
Imperiul Rus, şi pân astăzi – niciodată în sânul geri pentru Duma Imperială glasul lor decât ace-
Românilor Basarabeni n-au ieşit la iveală nici do- lor candidaţi care se vor lega să apere în Adunare
rinţa de separatism, nici răscoală împotriva ocâr- aceste cerinţi.
muirii legiuite. Precum şi deputaţii aleşi de noi nu se vor putea
Cu toate acestea, împotriva judecăţii sănătoase alătura altor partide ruseşti decât dacă ele vor spri-
şi a bunului simţ, Românii, care alcătuiesc peste jini aceste cereri naţionale.
trii pătrimi din locuitorii acestei ţări, sunt ei sin- Cu acestea având credinţa nestrămutată, ros-
guri, din toate neamurile aşezate în Basarabia, tită de părinţii noştri, că Românul nu piere, în-
opriţi de a se folosi neîmpiedicați de limba lor în crezători în viitorul neamului nostru, păşim cu
viaţa lor obştească, de a-şi trimite copiii la şcolile hotărâre neclintită la muncă şi luptă pentru înăl-
lor naţionale. ţarea poporului Român din Basarabia.
Grecii, armenii, nemţii, chiar evreii au şcolile
lor, sînt slobozi în obştile lor de a-şi întrebuinţa Mişcarea naţională din Basarabia o putem consi-
limba naţională. Numai noi, Românii, cari de vre- dera pe deplin afirmată în momentul când au apărut
muri uitate veacuri întregi frământăm cu munca trei componente de bază. Nucleul politic propriu-zis,
noastră câmpiile mănoase ale acestei ţări, cari am alcătuit de către un grup de tineri intelectuali, con-
sfinţit cu sângele părinţilor noştri fiecare părticică duşi de Ion Pelivan, care era îndrumat de Constantin
din pământul strămoşesc întru apărarea lor împo-
triva vrăjmaşilor, – numai noi păn la ieşirea „Ba-
sarabiei” n-am avut drepturi în Basarabia de a citi,
de a scrie, şi nici păn astăzi nu ne putem învăţa co-
piii în limba părinţilor şi strămoşilor noştri.
Deşi în Statutul pentru întemeierea provin-
ciei Basarabia din 18184 (Adunarea legilor5, nr.
27.357), dat de împăratul Alexandru I Binecuvân-
tatul, se spunea că „Basarabia păzeşte orânduiala
ei naţională şi din pricina aceasta primeşte o de-
osebită formă de ocârmuire” şi că Basarabenilor
sunt pentru totdeauna preamilostiv lăsate întrebu-
inţarea limbii moldoveneşti în şcoli şi drepturile,
privilegiile şi legile lor locale, şi totuşi atâtea zeci

4
Устав образования Бессарабской области. Emis la 29
aprilie 1818. Publicat în Полное собрание законов Россий-
ской Империи. Собрание первое. Том XXXV. 1818 г., р.
221 (prescurtat: ПСЗ 27.357). Foaia de titlu a broșurii „Către țăranii mol-
5
Полное собрание законов Российской Империи. doveni din Basarabia” (Chișinău, 1906).

– 41 –
Foștii colaboratori ai ziarului Basarabia (1906-1907), peste 25 de ani de la prima apariție (Chișinău, 1931).

Stere, era în corespondenţă cu generalul Constantin schiţează un partid politic. În acest program a fost
Stoica şi frecventa cursurile de vară ale lui Nicolae formulat cadrul politic al viitorului partid, scopurile
Iorga de la Vălenii de Munte. De aici reiese că suflul care şi le propune, obiectivele prioritare. Sub aceas-
românesc naţional era în sinteză cu tradiţia politică a tă doctrină puteau să semneze zece oameni, o mie,
Basarabiei şi era aplicată această tradiţie reieşind din- zece mii. Momentul numeric nu era esenţial, conta
tr-o experienţă politică, utilizată pe ambele maluri realizarea unei sinteze legate direct de afirmarea po-
ale Prutului. litică a unei noi mişcări. Prin publicarea programului
Al doilea semn care confirmă existenţa unei miş- politic ea s-a definit. Conjunctura politică din Rusia
cări naţionale, ca un fel de anticameră a viitorului ţaristă din acea vreme a permis o eliberare temporară
partid politic, este ziarul Basarabia. Acesta, deşi ti- a spiritelor naţionale. Manifestul din 17 octombrie
părit cu caractere chirilice, apărea în limba română 1905 a servit drept program politic pentru toţi in-
şi aborda problemele cu care se confrunta populaţia telectualii care râvneau la schimbări structurale în
autohtonă, inclusiv problemele delicate legate de lim- cadrul Imperiului Rus, care nu nutreau speranţa că
ba maternă, de şcoala naţională şi de alte aspecte ale Rusia poate fi reformată pe calea unei evoluţii politi-
vieţii spirituale. Drept confirmare a îndrăznelii pu- ce fireşti, aşa cum au făcut statele Europei. Cunoaş-
bliciştilor de atunci ne servesc rapoartele cenzorilor tem prea bine că, începând cu anul 1907, monarhia
şi procesele de judecată intentate directorului ziaru- ţaristă şi guvernul au schimbat tactica şi strategia,
lui Emanuil Gavriliţă. Însăşi suspendarea publicației mizând mai mult pe o reacţie feroce împotriva tutu-
este o confirmare a acestui proces de coalizare a ror tendinţelor de modificare a structurii existente, a
scopului politic şi a trecerii lui într-o nouă calitate – situaţiei existente. Şi atunci au fost închise ziarele, au
partid politic. fost arestaţi membrii primei Dume de Stat. Ohran-
Al treilea argument, poate cel mai important, ka ţaristă a întocmit dosare pentru potenţialii lideri
fiindcă este cel mai sesizabil, este un argument pe politici şi, în felul acesta, la 1908, tuturor li se părea
îndemâna oricui. Publicarea în nr. 12 al ziarului Ba- că avântul reformator în viaţa societăţii a fost stârpit.
sarabia a programului politic al Partidului Național A fost o iluzie. Evenimentele ulterioare au de-
Democrat din Basarabia, compus din zece puncte, nu monstrat că, odată căzută într-un sol prielnic, să-
este altceva decât prima etapă doctrinară pe care şi-o mânţa a dat roade. Listele „Pământeniei basarabene

– 42 –
de la Dorpat” din anul 1902 [7, p. 125-126], listele întârziere pentru a fi util în campania electorală. Pes-
echipei de la ziarul Basarabia (din 1906), listele pri- te aproape un an ziarul își sista apariția, motive fiind
mului parlament basarabean Sfatul Ţării arată că nu- multiple: cenzura drastică, lipsa de cititori, probleme
cleul naţional al Pământeniei de la Dorpat, trecând financiare, dar despre unul dintre cele mai grave mo-
prin ziarul Basarabia, a ajuns în Sfatul Țării şi a fă- tive nu se prea pomenește – discordia din interiorul
cut unirea cu România la 27 martie 1918. O perse- redacției, echipa redacțională divizându-se în două
verenţă politică de invidiat. O consecvenţă strategică tabere adverse: una moderată și alta radicală. C. Ste-
de netăgăduit. Şi un devotament demn de urmat. re scrie despre acest moment în răvașul său:
Insistența cu care C. Stere vrea să scoată ziarul îl
2.III/19/07 Iași
face nerăbdător. El încearcă să găsească motivele pen-
Iubite D-le Catargiu,
tru care guvernarea țaristă ar beneficia de apariția
În sfârșit m-am putut duce la Chișinău pe față
unei publicații legale: și să stau acolo mai mult timp liniștit.
16. feb. 1906 Chișinău ... totuși am reușit să aduc la împăciuire tabere-
Mult iubite D-le Catargiu, le din Basarabia, și să conving să fuzioneze ziare-
Oricât aș voi, e cu neputință să-ți descriu ce le rivale într-o singură gazetă: „Viața Basarabiei”,
grozavă e viața aici: nu numai nimeni nu poate hotărât naționalistă, dar mai moderată în celelalte
ști ce-l așteaptă a doua zi, dar nici măcar peste un privințe ca „Basarabia” (întrând și cei de la „Basa-
ceas. rabia” în combinație, ea va înceta). „Viața Basara-
Amân descrierile până la sosirea în București, biei”, sub direcția lui Petrilă și Nour (Gavriliță și
sper, deja degrabă. ceilalți rămân în comitet), va apare cel târziu la 15
Îți trimit un document interesant: o procla­ martie a.c. [6, p. 85].
mație a guvernatorului Basarabiei în românește
Opinia autorităților țariste este expusă de guver-
(cu litere rusești) în chestia agrară – nu e vorbă, și
natorul Basarabiei, A. Haruzin, într-un document
această românească cam seamănă cu hotentota [...]
Și, cu toate acestea, până acum nu poate apărea
oficial scris la Chișinău, la 15 ianuarie – „Scrisoare
legal nici un ziar românesc.
Se zice că la 1 Martie vor fi autorizate în sfârșit
trei ziare românești și, să sperăm, că precum data
convocării Dumei, care se tot amână, în sfârșit,
s-a fixat pentru mai, tot așa această dată va fi de-
finitivă.
Aceasta ar fi și în interesul chiar al guvernu-
lui, fiindcă el nu poate opri, în starea actuală de
lucruri, manifestele și broșurile de propagandă în
românește, cari se tipăresc ilegal. Autorizarea ga-
zetei ar face să dispară această literatură ilegală,
și deci ar înlesni chiar pentru guvern controlul
acțiunii politice a diferitor partide [7, p. 84].
Prima veste bună vine la finele lunii martie:
1906 martie-aprilie
Iubite D-le Catargiu,
În sfârșit, pot să vă comunic o știre îmbu-
curătoare. Acuși am aflat că a venit din Peters-
burg pentru amicul nostru, d. Advocat Bradea,
autorizația de a scoate un ziar românesc „Viața
nouă” – fără cenzură.
Dar această publicație nu mai apare. Cam peste
o lună vine și autorizația pentru ziarul Basarabia. Dezvelirea plăcii comemorative pe edificiul redacției ziarului
Primul număr e tipărit la 24 mai 1906, cu o mare Basarabia (1906-1907), str. Armenească 30 (Chișinău, 1931).

– 43 –
strict secretă a guvernatorului Basarabiei, trimisă di-
rectorului Departamentului de Poliție, în legătură
cu manifestarea curentului românofil în Basarabia
și cu necesitatea de a-l contracara «rezonabil, dar
permanent», pentru a evita apariția unei «serioase
probleme separatiste», adresată Excelenței Sale, M. I.
Trusevici” și publicată în cartea lui Gheorghe Negru
[8], din care spicuim un fragment:
Firește că de mișcarea revoluționar-naționalistă
începută în Basarabia s-au folosit naționaliștii ro-
mâni nu fără acceptul și implicarea autorităților
românești. Evident că a fost luată decizia sis-
tematic de a agita populația în spiritul ideilor Placa comemorativă, dezvelită la 22 noiembrie 1931, pe fostul se-
revoluționare și românofile. Evident că în acest diu al redacției ziarului Basarabia (1906-1907), str. Armenească 30,
demers naționaliștii români și revoluționarii lo- Casa Șmakov.
cali și-au dat mâna. Scopurile lor până la un punct
sunt comune. De aceea, cu forțe comune este creat
Cine crede că Sfatul Țării a apărut ca o formu-
un organ de presă special „Basarabia”. Acest organ,
lă ad-hoc în 1917 greșește amarnic. În revoluția din
după cum sunt informat pe canalele de agentură,
anii 1905-1907 au fost formulate pe înțelesul tuturor
dar foarte exacte, se editează pe bani românești și
rolul principal îl joacă profesorul din Iași Stere și principalele lozinci și au fost structurate organele vii-
funcționarul departamentului de finanțe Cujbă. toarei conduceri a Basarabiei:
De la primele numere gazeta „Basarabia” s-a plasat În unele țări norodul singur este stăpân în
pe calea iridentei revoluționare. țară. Cum se face treaba asta? Iată cum: toți locu-
...  am convingerea că există o singură cale de itorii aleg pe aleșii săi – deputații, cari se adună și
luptă cu această gazetă, editarea unei gazete moldo­ fac sfatul țării. Acest sfat al țării, sau după cum îi
venești cu orientare opusă „Basarabiei” [8, p. 156]. spun Rușii: „Gosudarstvennaia Duma”, duce toate
În continuare, guvernatorul constată cu satis­ treburile țării, hotărăște și face legi, pune biruri.
Din sânul său el alege pe capul țării și acesta va
facție: „Ideea mea despre editarea unei gazete moldo­
împlini toate legile făcute de către sfat. Acest cap
ve­nești, grație mijloacelor financiare alocate de d.
al țării, așa ales în țările slobode, se numește pre-
Ministru se realizează (se editează gazeta „Moldo- zident, este cinstit de toată lumea, face legături și
vanul”, adică „Moldovanin”) și eu sper la succesul contracte cu alte țări; el împlinește numai voia po-
acestei publicații” [8, p. 156]. Redactorul publicației porului; el este numai cel mai mare dregător din
Moldovanul a fost actorul Gheorghe V. Madan. țară; și dacă calcă legea sau face după voia lui, e
Pentru prima oară discuțiile despre fondarea Par- dus la judecată și i se ia puterea. Dar nici atâta nu
tidului Național Democrat din Basarabia au avut e de ajuns: pentru a apăra norodu de orice răuta-
loc în cele două hoteluri – Suisse și Londra –, unde te, se alcătuiește așa fel stăpânirea că prezidentul
a poposit C. Stere la începutul anului 1906. Acestea nu poate face nimica cu de la sine putere; orice
au continuat în Casa lui Șmakov, de pe str.  Arme- hotărâre trebuie să o ia după ce se sfătuiește cu
nească  30, unde a fost discutată și adresarea către miniștrii; nici o hotărâre a prezidentului fără sfa-
electoratul basarabean, tipărită tot în 1906, cu titlul tul miniștrilor n-are putere de lege. Iară miniștrii
Către țăranii moldoveni din Basarabia, cu caractere sunt de a dreptul supușii sfatului țării [9, p. 6].
rusești, fiind un material programatic al Partidului
Despre locul și rolul miniștrilor găsim în adresa-
Național din Basarabia. Aici nu mai figurează în de-
re opinii foarte interesante, valabile și până în zilele
numirea partidului și formula „Democrat”, probabil
noastre:
din considerente politice. În acest material, scris de
C.  Stere și adaptat lingvistic la nivelul cunoașterii Deși în țară democratică miniștrii sunt întăriți
limbii române de către țăranii basarabeni, se pune în la locurile lor de către prezident, dar aceasta n-are
prim-plan problema Sfatului Țării ca organ de dirija- nici o însemnătate; prezidentul nu poate singur
re democratică a treburilor țării. să aleagă și să numească miniștrii, după gustul

– 44 –
său, cum îi va plăcea, ci trebuie să țină socoteală Așezatu-s-a această lespede în ziua de 22 no-
de legile acestea: miniștrii numaidecât trebuie să iembrie 1931, sub domnia M.S. Regelui Carol al
fie dintre deputații aleși de norod pentru sfatul II-lea, în amintirea celei dintâi gazete românești
țării și anume acei care să bucură de mai mul- din Moldova dintre Prut și Nistru „BASARA-
tă credință în sfat; după ce au fost numiți, ei vin BIA”, promotor al redeșteptării naționale a româ-
înaintea sfatului țării și spun acolo ce vor să facă nilor basarabeni, ce a fost adăpostită în această
și după aceasta, sfatul hotărăște dacă îi vra (sic) ca casă str. Mareșal Badoglio (fosta Armeană) nr. 30
miniștri sau dacă nu-i vra [9, p. 6]. din Chișinău în anii 1906-1907.
O altă temă promovată insistent este cea a votului Placa a existat până în 28 iunie 1940, când Arma-
universal, care presupune egalitatea de gen și drep- ta Roșie a invadat Chișinăul, iar bandele de activiști
tul fiecărui individ la vot. Și motivarea este una pe din rândurile foștilor ilegaliști au distrus-o ca pe
potrivă: „Și nu numai bărbații să aibă dreptul de a multe alte vestigii românești. Ca până la urmă să se
alege, ci și femeile alături de bărbați, căci adesea în ajungă și la mutilarea Casei lui Șmakov, care păstra
treburi de astea femeile judecă mai bine și mai așezat încă vii misterele unor începuturi revoluționare...
ca bărbații” [9, p. 9]. Din programul politic al acestei grupări naționale
Problema serviciului militar era una acută, cu atât care-și propunea fondarea unui Partid Național De-
mai mult că războiul ruso-japonez generase pierderi mocrat din Basarabean, program publicat, în 1906,
de vieți omenești și se încheiase cu victoria japone- la Chișinău, sub forma unei broșuri (subsemnatul
zilor. Se propune organizarea armatei pe alt princi- am găsit-o într-un anticariat din București) și dis-
piu, teritorial, cu serviciul liber: „Dar în țara slobodă cutat în clădirea din str.  Armenească  30, reiese că
nu vor mai fi soldați în cazărmi cum sunt astăzi – anume aici a și fost rostită public pentru prima oară,
despărțiți și sălbătăciți așa că trag cu pușca și cu tu- probabil de către Constantin Stere, sintagma deveni-
nul în părinți, frați și rudele lor. Fiecare locuitor va tă ulterior celebră – Sfatul Țării. Este ceea ce am nu-
avea pușca la dânsul acasă și va fi dator la zile anu- mit „misterul Casei Șmacov”, pe care am căutat să-l
mite [...] se vor aduna toți și vor învăța meșteșugul dezlegăm în timp.
soldățesc” [9, p. 11].
Și ceea ce era și este foarte important – libertatea Bibliografie
individului, drepturile omului: „... în o țară bine al- 1. Amintiri de Ioan Pelivan. În: Cuvânt Moldove-
cătuită sfatul țării va îngriji de toate trebile țării și va nesc, 1931.
păstra cu sfințenie toate drepturile fiecărui locuitor. 2. Popovschi, N. Istoria bisericii din Basara­bia în
Între aceste drepturi a fiecărui locuitor sînt mai veacul al XIX-lea sub ruși. Chişinău: Museum, 2000.
întâi că fiecare om este slobod și nimeni n-are drep- 3. Marent, R. Cu moş Ion Co­dreanu, despre Con­
tul să se atingă de dânsul; că fiecare om e slobod, a stantin Stere. Amintirile lui Ion Codreanu despre Con­
vorbi, a scri și a tipări, a crede ce vrea și cum vrea; stantin Stere. În: Viaţa Basarabiei, nr. 4, 1939, p. 33-45.
că toți locuitorii au dreptul să se sfătuiască, să se 4. Colesnic, I. Pan Halippa. Apostolul Unirii.
înfrățească cum vreau și pentru ce vreau” [9, p. 11]. Chișinău: Ulysse, 2006.
Programul respectiv a fost reînviat în aprilie 5. Ene, Ileana. C. Stere „...într-o țară aservită ca Ba-
1917 de către Partidul Național Moldovenesc, creat sarabia”. În: Manuscriptum, nr. 1-4, 1992, p. 80-85.
atunci. Dar aceasta e o altă etapă a mișcării de elibe- 6. Stere, C. Singur împotriva tuturor. Chișinău:
rare națională. Cartier, 2006.
La 22 noiembrie 1931, foștii colaboratori ai zia- 7. Colesnic, I. Un dosar uitat al Istoriei. Pămân-
rului Basarabia s-au adunat să participe la dezvelirea tenia basarabeană de la Dorpat – prima organizație
plăcii comemorative pe Casa lui Șmakov din strada națională. Chișinău: Ulysse, 2008.
care purta deja numele mareșalului Pietro Badoglio, 8. Negru, Gh. Țarismul și mișcarea națională a ro-
nr. 30 (așa s-a numit str. Armenească între anii 1924 mânilor din Basarabia. Chișinău: Prut Internațional,
și 1940). Trecuseră 25 de ani de la apariția ziarului 2000.
Basarabia. S-au rostit discursuri, au fost depănate 9. Către țăranii moldoveni din Basarabia. Chișinău,
frumoase amintiri. Pe placa comemorativă era scris: 1906.

– 45 –
DIN ACTIVITATEA SIGURANȚEI ROMÂNE DIN BASARABIA
IMEDIAT DUPĂ MAREA UNIRE DIN 1918

Pavel MORARU

După unirea Basarabiei la Regatul României (27 Sediul Inspectoratului Siguranţei Generale a Ba-
martie 1918), activitatea Ministerului de Interne al sarabiei se afla într-un edificiu din imediata apro-
României a fost extinsă treptat în regiunea dintre piere a intersecţiei străzilor actuale Alexei Şciusev
Prut şi Nistru. Iniţial, s-a constituit un Subinspecto- şi Tighina, imobil care, printr-o decizie a Primăriei
rat General al Siguranţei Statului cu sediul la Chi- Municipiului Chişinău din 2003, urma să fie demo-
şinău, care va deveni ulterior Inspectorat1. Misiunea lat în legătură cu planurile de reconstrucţie a acestui
lui era, ca prin organele din subordine, să asigure or- raion al oraşului.
dinea internă, să prevină actele teroriste, să contra- Subdiviziuni ale Siguranţei (brigăzi şi servicii) au
careze acţiunile spionajului inamic, a propagandei fost instalate în toate reședințele de judeţ din Basa-
iredentiste şi de subminare a siguranţei statului ro- rabia şi în zonele vulnerabile din punctul de vedere
mân2 . Subinspectoratul se afla în subordinea Direc- al ordinii publice şi al siguranţei statului (aflate la
ţiunii Poliţiei şi Siguranţei Generale de la Bucureşti graniţa de stat; populate preponderent de etnici mi-
(din punctul de vedere al sarcinilor şi atribuţiilor) şi noritari refractari noii autorităţi) – la Hotin, Bălţi,
a Directoratului de Interne al Basarabiei (din punct Soroca, Orhei, Tighina, Lăpuşna, Cetatea Albă, Is-
de vedere administrativ), ultimul în scurt timp va fi mail, Cahul, Reni, Bolgrad, Chilia Nouă, Vâlcov,
desfiinţat3. Pentru adaptarea Ministerului de Inter- Leova şi Chişinău. Atât brigăzile, cât şi serviciile de
ne la realităţile de după Marea Unire şi organizarea siguranţă dispuneau de o vastă reţea de agenţi secreţi
uniformă a structurilor afacerilor interne pentru în- şi informatori, recrutaţi din diverse medii, indispen-
tregul teritoriu al României, la 22 iunie 1919 a avut sabili realizării misiunilor informative şi contrain-
loc reorganizarea lui reorganizare . Oficial, în această formative. Aceştia culegeau informaţii şi le prezentau
zi, structurile Ministerului s-au extins asupra între- sub formă de note informative, scrise de obicei cu
gului teritoriu al României Mari4. creionul pe o jumătate de coală de hârtie în limba ro-
Cel care a organizat şi a con­dus Siguranţa din Ba- mână sau rusă (traduse apoi de un translator special,
sarabia după Unire a fost Romulus P. Voinescu5. Din care exista la fiecare brigadă de siguranţă). De multe
1919, şef al Siguranţei basarabene a devenit Dumitru ori, aşa după cum vedem în documentele de arhivă,
Zahiu, care prin acţiunile sale a consolidat instituţia textul notelor conţinea multe greşeli ortografice şi de
Siguranţei basarabene. Din 1920 postul a fost ocu- exprimare. Unele note erau semnate de informatori
pat de către basarabeanul Zaharia (Zinovie) Husă- cu numele conspirativ sau cu cel real.
rescu, iar din anul 1930 până la cedarea Basarabiei În baza informaţiilor obținute de reţeaua de
din iunie 1940, de către Constantin Maimuca6. agenţi şi informatori, erau întocmite note informa-
tive asupra diverselor probleme legate de siguranţa
1
V. Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne. statului, erau semnalaţi şi ţinuţi sub supraveghere
Vol. I. 1921-1944, Editura Ministerului de Interne, Bucu- indivizii suspecţi şi periculoşi, se făceau descinderi
reşti, p. 133. şi arestări etc. Notele informative constituiau re-
2
Ibidem, p. 151. zultatul activităţii agenturii şi a subdiviziunilor Si-
3
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare –
A.N.R.M.), Fond 680, inv. 1, dosar 2055, fila 23. guranţei şi erau înaintate pe scară ierarhică pentru
4
Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne, 149. informarea factorilor de decizie7.
5
M. Pelin, Un veac de spionaj, contraspionaj şi poliţie politi-
că. Dicţionar alfabetic. Ed. Elion, Bucureşti, 2003, pp. 301-
302. rabiei şi răpirile ruseşti. Antologie, ediţie îngrijită, note şi
6
Zaharia Husărescu şi Constantin Maimuca, după activita- comentarii de Fl. Rotaru. Ed. Semne, Bucureşti, 1996, pp.
tea la conducerea Siguranţei din Basarabia, au lăsat posteri­ 233-350; Constantin Maimuca, Tehnica şi tactica comunis-
tăţii lucrări excepţionale despre problemele de sigu­ranţă tă, cu 14 scheme în text. Monitorul Oficial şi Imprimeri-
na­ţională din Basarabia interbelică: Zinovie Husă­rescu, ile Statului, Imprimeria Chişinău, 1936, reeditată în 2011
Mi­şcarea subversivă în Basarabia. Atelierele Imprimeriei într-un tiraj de 100 ex. la Oradea.
Statului, Chişinău, 1925, republicată în Suferinţele Basa- 7
A.N.R.M., Fond 680, inv. 1, dosar 18, passim.

– 46 –
Obiectivul general al organelor Siguranţei era hivă-cartotecă. Multe dintre persoanele cercetate de
prevenirea şi combaterea acţiunilor de subminare organele Siguranţei erau verificate şi în baza vechilor
a autorităţii statului. Pentru asta erau identificaţi fişe, primite de la organele de siguranţă ale Imperiu-
factorii interni şi externi de instabilitate, riscurile, lui Rus9.
ameninţările şi vulnerabilităţile, în vederea asigură- După cum am menţionat şi mai sus, organele
rii unui climat favorabil pentru dezvoltarea Basara- Siguranţei erau cu ochii pe persoanele cu cetăţenie
biei. Printre problemele urmărite erau: ameninţarea străină, fără cetăţenie, străine de localitate, persoa-
comunistă (cu acţiunile de propagandă şi terorism), nele care au trecut ilegal graniţa în România sau
iredentismul, spionajul străin, manifestările împo- călătoreau mult prin ţară şi aveau ieşiri în străinăta-
triva autorităţii statului şi a regimului constituţional te, mai ales la est de Nistru. De cele mai multe ori,
etc. Potrivit dreptului poliţienesc din epocă, prin cercetările au arătat că persoanele bănuite (în urma
„siguranţa statului” se înţelegea „starea de echilibru semnalărilor făcute de către informatori) nu erau
neîndoielnic, din punct de vedere politic, juridic şi ostile statului român şi nu desfăşurau activităţi sub-
economic, şi al forţei publice de care dispunea statul, versive, aveau cazierul curat şi se deplasau în interes
în raport cu situaţia şi atitudinea adversarilor săi şi de familie sau din cauza evenimentelor din stânga
starea de superioritate certă, din acelaşi punct de ve- Nistrului. Spre exemplu, unii doreau să se stabilească
dere, faţă de adversarii săi din interior, stare care se legal cu traiul la Odessa, dar, din cauza situației de
reflectă într-un sentiment de linişte şi încredere ge- acolo, au revenit în Basarabia. Obligaţia Siguranţei
nerală”. Noţiunea de „siguranţa exterioară a statului” era să le cerceteze şi nicio semnalare sau bănuială nu
era utilizată în privinţa adversarilor din afara grani- era trecută cu vederea.
ţelor statului respectiv. Siguranţa internă era asigu- La 7 noiembrie 1919, informatorul „Gh. P.” adu-
rată de Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi cea la cunoştinţă că, în urmă cu câteva zile, la Clubul
Parchet, iar siguranţa externă a statului intra în com- de Adunare Publică a avut loc un banchet de adio cu
petenţele Ministerului de Externe (prin diplomaţi şi ocazia plecării din Basarabia în Polonia a lui Rod-
ataşaţi militari) şi organele de informaţii ale Guver- zievici, fost preşedinte al Clubului şi fost judecător
nului şi ale Armatei8. de instrucţie la Chişinău în timpul Imperiului Rus.
În primii ani de după Marea Unire, în Basarabia În discursul pe care l-a ţinut, Rodzievici ar fi spus:
a existat o categorie de persoane ale căror viziuni, „Domnilor, eu părăsesc scumpa mea Basarabie, unde
posibile misiuni, poziţii trebuiau clarificate de către am trăit mulţi ani ca funcţionar rus, şi plec în patria
organele Siguranţei. Printre ele erau persoane care au mea (Polonia) cu mare speranţă că nu este departe
luptat în armatele lui A. Denikin sau S. Petliura, care acel moment când Basarabia va fi rusească şi eu sunt
aveau rude în stânga Nistrului (la Odessa) şi mergeau sigur că voi [re]veni aici cum am fost şi înainte func-
des acolo sau persoanele cu cetăţenie străină – rusă, ţionar rus”10. La 8 noiembrie 1919, i s-a cerut Brigăzii
ucraineană, germană, franceză etc. de Siguranţă Chişinău să verifice această informa-
Studiul documentelor de arhivă ne-a permis să ţie11 şi la 23 noiembrie ea a confirmat veridicitatea
constatăm că, pentru orice persoană, implicată di- celor semnalate. Dar Rodzievici nu a putut fi intero-
rect sau indirect în vreun caz de spionaj, de propa- gat, deoarece deja părăsise teritoriul Basarabiei12 .
gandă subversivă, de subminare a autorităţii statului În vizorul organelor de siguranţă a intrat şi Ioan
etc., se întocmea un dosar-fişă (cu copia raportului Gh. Vizitiu. Un informator semnala că, „acum câte-
privind cazul respectiv), depus în arhiva serviciului, va zile”, a revenit de la Odessa un oarecare Evghenii
care ulterior, uşura munca de căutare şi descoperire Vizitiu, care a activat în biroul de contrainformaţii
a altor cazuri. Spre exemplu, într-un caz de spionaj al armatei ruse de sub comanda generalului Dmitrii
erau descoperite trei persoane. Lor li se făcea câte un Şcerbaciov13. În urma măsurilor de identificare a
dosar pentru arhivă. Dacă ulterior, unul dintre cei lui Evghenii Vizitiu, s-a constatat că în realitate era
trei era descoperit într-un alt caz (spre exemplu, de
propagandă), se făceau, pe baza dosarului din arhivă,
conexiunile şi se putea descoperi întreaga reţea. Per- 9
A.N.R.M., Fond 680, inv. 1, dosar 3167, fila 166 verso.
soanele bănuite erau mai întâi verificate în acea ar- 10
Ibidem, fila 53.
11
Ibidem, fila 52.
Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne,
8 12
Ibidem, fila 59.
295-296. 13
Ibidem, filele 99-100.

– 47 –
vorba despre Ioan Vizitiu din Chişinău14. El a ur- vegherea lui urma să continue „până vom avea posi-
mat Şcoala Comercială din Chişinău şi a lucrat la bilitatea să culegem probe materiale contra sa”20.
Banca Rusă de Comerţ şi Export. Cunoştea limbile La 15 martie 1920, agentul Gheorghe Turtureanu
rusă, română, franceză şi poloneză. A făcut armata la de la Serviciul Subinspectoratului de Siguranţă Chi-
Brigada 14 Artilerie rusă, cu gradul de soldat, aflân- şinău aducea la cunoştinţă că Dumitru Isac Crasna-
du-se în anii 1914-1917 pe frontul austriac. Apoi a jan din Chişinău, de etnie rusă, mecanic de profesie,
fost sublocotenent în armata lui S. Petliura. A trecut „n-are din cauza răului său obicei ca băutor (beţiv),
fraudulos frontiera fără acte în România la 7 februa- nici un serviciu statornic, ci e numai din când în
rie 1920, pe la Chiţcani. Pentru această faptă a fost când chemat pe la unii fabricanţi din localitate spre
judecat şi condamnat de Curtea Marţială Chişinău a face oarecari reparaţiuni”. Agentul Turtureanu
la plata a 50 de lei amendă şi 10 lei cheltuieli de ju- menţiona că „se zice” că Dumitru Isac Crasnajan
decată. După ce a revenit în Basarabia, s-a angajat la împreună cu fiii săi au „oarecari legături” cu fiul său
Biroul Militar Francez din Chişinău (str. Kiev 41)15. Alexandru, aflat peste Nistru, făceau spionaj mili-
Serviciul Siguranţei al Prefecturii Poliţiei Chişinău a tar şi propagandă comunistă. În anul 1918, când a
cercetat situaţia lui I.  Vizitiu şi la 27 martie 1920 a venit armata română în Basarabia familia Crasna-
prezentat un referat cu rezultatele obţinute: „În ca- jan se afla la Tiraspol. De acolo a revenit la Chişi-
ziere nu este urmărit, totuşi avem informaţiuni că nău, iar acum avea de gând din nou să plece peste
nu este cinstit, pentru care [motiv] suntem de păre- Nistru21. Situaţia familiei Crasnajan a fost verifica-
re a fi supravegheat de aproape, întrucât duce o viaţă tă şi de agentul Udrea, de la acelaşi Subinspectorat
destrăbălată, unde înserează acolo doarme şi e o fire de Siguranţă, care avea informaţia că membrii ei ar
uşuratică”16. După o perioadă de supraveghere a lui desfăşura activităţi de spionaj în favoarea bolşevici-
Ioan Vizitiu, la 19 aprilie 1923, Inspectoratul Gene- lor şi, în schimb, „primesc banii necesari traiului de
ral de Siguranţă Basarabia raporta: „A fost ţinut în la bolşevici”, căci „n-au ocupaţii nici unul”22 . Un alt
supraveghere, ca fiind suspect, însă din supraveghere agent aducea la cunoştinţă că informaţiile furnizate
nu s-a constatat nimic în sarcina sa”17. până acum nu corespundeau întru totul realităţii.
La 13 februarie 1920, un informator aducea la Dumitru Isac Crasnajan lucra mecanic la o fabrică
cunoştinţă că, în magazinul de bijuterii din Chişi- de rachiu, iar doi fii îi erau ajutori. Bănuiala că cei
nău al lui Johan I. Schlichenmeier, se adunau „zilnic” doi fii plecau cu alţi doi prieteni de-ai lor în oraş pen-
foşti ofiţeri din armata rusă, foşti funcţionari ruşi şi tru activităţi de spionaj nu s-a confirmat. Ei mergeau
„toţi proprietarii care sunt contra Românilor” pen- să citească la biblioteca orăşenească, după care mer-
tru a face „politică contra României”. Informatorul geau pe la casele lor. Astfel, conchidea agentul, „după
adăuga că Johan I. Schlichenmeier avea doi cumnaţi părerea mea, nu există nici un pericol cu susnumitul
– unul era ofiţer în Armata Roşie, iar altul era stabi- individ”23.
lit la Odessa, cu care ţinea legătura prin Consulatul La 4 mai 1920, comisarul D. I. Blându, şeful Bri-
Franţei18. Imediat a fost verificat cazierul acestuia, găzii de Siguranţă Chişinău, a raportat că, în urma
stabilindu-se că nu avea dosar19, iar rezultatele cer- cercetărilor făcute în teren, s-a putut stabili că Du-
cetărilor au fost prezentate de Brigada de Siguranţă mitru Isac Crasnajan, de 54 de ani, de etnie rusă, era
Chişinău în data de 30 aprilie 1920. Într-adevăr, Jo- văduv şi avea patru copii, cu vârste cuprinse între 16
han I. Schlichenmeier era proprietar al unui magazin şi 24 de ani. Comisarul Blându sublinia că „nu s-a
de ceasuri şi bijuterii din Chişinău. Se confirmase putut stabili nimic compromiţător în sarcina sa şi
faptul că, „în toate ocaziunile critică ad[ministra] m-am convins că este un om straşnic sărac şi simplu,
ţia română şi se vede în strânse legături cu diferite care prin felul său nu poate fi periculos siguranţei
persoane din localitate, care sunt suspecte, ca fiind publice”24.
cunoscute că nutresc sentimente antiromâne”. Supra- La 6 decembrie 1919, Serviciul Siguranţei al Pre-
fecturii Poliţiei Chişinău aducea la cunoştinţă că
14
Ibidem, filele 94-97.
15
Ibidem, fila 91-92 verso. 20
Ibidem, filele 106-107 verso.
16
Ibidem, fila filele 97-98 verso. 21
Ibidem, fila 194-194 verso.
17
Ibidem, fila 101 verso. 22
Ibidem, fila 195-195 verso.
18
Ibidem, fila 104. 23
Ibidem, fila 196.
19
Ibidem, filele 103, 106. 24
Ibidem, fila 192-192 verso.

– 48 –
„avem pozitive informaţiuni” că profesorul univer- berat lui Vladimir Tverdohleb un paşaport pentru a
sitar Vladimir Tverdohlebov era preşedintele Co- se putea deplasa în Cehoslovacia la tratament28.
mitetului pentru Salvarea Basarabiei. El a plecat din Aceste câteva cazuri de mai sus (dintr-un şir foar-
Basarabia în luna martie 1918, la Chişinău aflându-se te lung) demonstrează că organele Siguranţei dădeau
fratele său Serghei – „un om bolnăvicios acum”, care dovadă de multă vigilenţă şi activau intens în inte-
„de mult timp trăieşte retras şi nu s-a mai observat resul liniştii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
nimic suspect asupra lui”25. Vladimir Tverdohlebov Persoanele bănuite erau supravegheate fără a fi supu-
se afla la Odessa, unde se găsea şi Comitetul pentru se unor abuzuri sau represiunii din partea organelor
Salvarea Basarabiei. Acolo, în toamna anului 1919, el Siguranţei.
a acordat un interviu ziarului „Odesskie novosti”, în Pentru unii basarabeni, care nu prezentau un pe-
care şi-a exprimat credinţa că Basarabia va fi salvată ricol pentru siguranţa statului, organele poliţieneşti
de sub jugul românesc. El spunea că, în cadrul Co- dădeau avize favorabile în vederea refugierii famili-
mitetului, starea de spirit era bună, având în vedere ilor lor din Rusia în România. Spre exemplu, la 25
ştirile favorabile primite de la Conferinţa de Pace de ianuarie 1921, Serviciul Poliţiilor din cadrul Direc-
la Paris. Speranţe mari erau legate şi de Armata Vo- toratului de Interne din Basarabia a intervenit la
luntarilor (din sudul Rusiei, parte a Armatei Albe), Subinspectoratul General al Siguranţei din Basara-
care considera Basarabia ca fiind parte integrantă a bia pentru a i se da curs solicitării lui Savva A. Carra
Rusiei. Tverdohlebov mai spunea în acest interviu că de a permite intrarea în ţară a fiicei sale, a soţului ei,
„în cel mai scurt timp” se vor organiza un şir de în- a celor doi copii şi a soacrei, refugiaţi de la Odessa la
truniri, la care vor participa „cele mai marcante per- Sofia (Bulgaria) din cauza bolşevicilor. Era sublini-
sonalităţi politice”. De asemenea, în „câteva zile” va at faptul că „atât petiţionarul, cât şi fiica şi ginerele
pleca la Rostov un delegat al Comitetului pentru a-i său sunt persoane onorabile, bine cunoscute de noi şi
prezenta în scris generalului A. Denikin problemele intrarea lor în ţară nu ar periclita ordinea şi siguran-
legate de Basarabia. Una dintre acestea era situaţia ţa Statului”29. Savva Carra era născut în Basarabia,
„funcţionarilor şi profesorilor basarabeni, rămaşi era domiciliat în oraşul Tighina şi avea proprietăţi
fără slujbă şi îndurând cea mai mare lipsă”. Mulţi în judeţul Tighina. Până în anul 1920 a fost preşe-
dintre ei „literalmente n-au ce mânca”26. dinte al Zemstvei judeţului Tighina30. La 12 martie
Brigada de Siguranţă Chişinău ştia despre Vladi- 1921, Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale i-a
mir Tverdohlebov (informaţii raportate la 12 octom- solicitat Subinspectoratului General al Siguranţei
brie 1920) că în martie 1918 s-a stabilit la Odessa din Basarabia avizul în legătură cu solicitarea lui
pentru a face propagandă în vederea recuperării Savva Carra. De la Chişinău a venit răspunsul că
Basarabiei, fiind la conducerea Comitetului pentru „nu avem nimic de obiectat contra venirii în ţară a
Salvarea Basarabiei. La Chişinău avea proprietăţi, pe numiţilor”31.
care le-a lăsat în grija fratelui său Serghei. Acesta era Procedura eliberării unui asemenea aviz era ur-
fost funcţionar la Tribunalul din Chişinău. Timp mătoarea: după ce era depusă cererea respectivă la
îndelungat, cei doi fraţi au menţinut legătura. Ser- Directoratul de Interne din Basarabia, Directoratul
ghei cunoştea limba franceză şi ţinea lecţii particu- intervenea la Subinspectoratul General al Siguranţei
lare. Nu se putea angaja în vreun serviciu, deoarece din Basarabia pentru soluţionare32 . Subinspectora-
„nu inspiră încredere” şi avea „sentimente antiromâ- tul, la rândul său, cerea brigăzii de siguranţă din ju-
ne şi insultă pe români”. Soţia lui vindea lumânări, deţul în care era domiciliat solicitantul să-l verifice
chibrituri etc. În urma primirii acestor informaţii, în privinţa loialităţii faţă de statul român33. Apoi
Subinspectoratul General al Siguranţei din Basara- referatul brigăzii, cu avizul pozitiv sau negativ era
bia a dispus ca supravegherea lui Serghei Tverdohle- trimis la Subinspectoratul General al Siguranţei din
bov să continue27. Putem presupune că, în privinţa Basarabia34. Situaţia era raportată la Bucureşti, la Di-
lui nu s-a putut stabili nimic compromiţător, având 28
Ibidem, fila 241.
în vedere că, la 2 ianuarie 1924, Prefectura Poliţiei 29
Ibidem, fila 269.
Chişinău informa că, la 26 decembrie 1923, i s-a eli- 30
Ibidem, filele 264, 268.
31
Ibidem, fila 279-279 verso.
25
Ibidem, fila 237-237 verso. 32
Ibidem, filele 263-263 verso, 269.
26
Ibidem, fila 238-238 verso. 33
Ibidem, fila 266.
27
Ibidem, fila 239-240 verso. 34
Ibidem, fila 262-262 verso.

– 49 –
recţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale35, care dădea retragerea militarilor, civililor li s-a interzis să circu-
avizul final. le pe căile ferate. „De două zile a început evacuarea
Mulţi funcţionari care nu ştiau limba română arhivelor din Tiraspol”. Liderii denikişti considerau
sau care refuzau să depună jurământul de credinţă „situaţia Odessei ca disperată”. Din Odessa la Novo-
preferau să plece peste Nistru, în special la Odessa. rossiisk se evacuau în cea mai mare grabă depozite-
Dar existau şi dispoziţii privind expulzarea celor le militare. Evacuarea se făcea inclusiv cu vapoarele
care refuzau să depună jurământ de credinţă statu- aliaţilor. Civilii care, din considerente politice, nu
lui român36. puteau rămâne la Odessa urmau să fie evacuaţi cu
Deseori, în cazul celor care subminau autoritatea vapoarele aliaţilor la Constantinopol41.
statului, nu s-a procedat la trimiterea lor în judeca- Tot atunci, şeful Brigăzii de Siguranţă Cetatea
tă, ci la expulzarea lor din România. Aşa, la 28 oc- Albă informa că, „deşi nu ne-a sosit încă trimisul
tombrie 1918, Directoratul de Interne al Basarabiei nostru” de peste Nistru, au parvenit ştiri că o parte
i-a ordonat Prefecturii Poliţiei Chişinău să ia măsuri din ofiţerii, intelectualii şi marii proprietari basa-
pentru expulzarea din ţară a unui şir de activişti po- rabeni stabiliţi în Ucraina (în special, la Odessa), se
litici, printre care Vasile Curdinovschi, Arcadie Os- pregăteau să se refugieze din calea bolşevicilor în Ba-
nialevschi, Ivan Crivorucov, Gheorghe Ponomariov, sarabia. Ei susţineau că vor încerca să treacă în Basa-
Mihail Starenichii ş.a.37. Era vorba de opt persoane rabia chiar dacă vor fi întâmpinaţi cu focuri de către
expulzate în toamna anului 1918 (în baza ordinului grănicerii români, „numai să nu rămână în haosul
Directoratului de Interne nr. 2.500 din 28 octom- produs de mişcările bolşevicilor”. Ei erau dispuşi să
brie 1918), pentru că au „lucrat făţiş contra interese- vină în Basarabia chiar dacă bolşevicii nu ajungeau
lor, ce tindeau la unirea deplină a Basarabiei cu ţara la Odessa, deoarece nesiguranţa vieţii era foarte
mamă”. Romulus Voinescu, „pe atunci Consilier mare. Se așteptau că şi trupele lui A. Denikin se vor
Tehnic Administrativ, studiind afacerea, în acord cu transforma în bande de jefuitori şi „cu aceasta se va
Dl. I. Costin (şeful Directoratului de Interne al Ba- da semnalul sfârşitului acţiunii lui Denikin”. Sosirea
sarabiei – n.n.), au hotărât expulzarea lor”38. Printre aproape zilnică la Ovidiopol (aflat vizavi de Cetatea
persoanele în cauză erau unii care au fost deputaţi în Albă, peste Limanul Nistrului) a persoanelor dintre
Sfatul Ţării şi s-au opus Unirii, fapt pentru care s-a cele arătate mai sus demonstra intenţia lor de a reve-
dispus expulzarea lor. Adevărul este că aceştia ori au ni în Basarabia, precum şi faptul cât de grea era situ-
intrat fraudulos în Basarabia39, ori aveau altă cetăţe- aţia politico-militară dincolo de Nistru42 .
nie (spre exemplu, ucraineană). Organele de drept ac- La 10 ianuarie 1920, Z. Husărescu informa tele-
ţionau în baza Deciziei nr. 7 din 17 decembrie 1918 grafic organele superioare despre situaţia din stânga
a ministrului delegat pentru Basarabia: persoanele Nistrului. El scria că, de la un informator revenit
care desfăşurau activităţi periculoase siguranţei sta- din Jmerinka şi Moghilev, a aflat că printre trupele
tului erau trimise în judecata curţilor marţiale, iar bolşevice care au înfrânt armata galiţiană a lui De-
cetăţenii străini care desfăşurau asemenea activităţi nikin şi care înaintau în direcţia Moghilev se găseau
erau condamnaţi sau expulzaţi din ţară40. regimentele I şi II basarabene, organizate în primă-
Existau informaţii că mulţi dintre cei plecaţi vara anului 1919 la Moghilev de Comitetul pentru
sau expulzaţi peste Nistru, din cauza evenimentelor Salvarea Basarabiei din „răsculaţii” din judeţul Ho-
politico-militare din Rusia, doreau să revină în Ba- tin şi alţi refugiaţi basarabeni, cu concursul lui Kri-
sarabia. La 9 ianuarie 1920, Siguranţa basarabeană vorukov şi Ţiganenco. Toţi aceşti refugiaţi, în luna
raporta la Bucureşti că informatorii reveniţi de pes- august 1919, s-au retras spre Moscova împreună cu
te Nistru au constatat că „armata voluntară (rusă – trupele bolşevice. Alături de cele două regimente ba-
n.n.) se retrage în grabă spre Odessa, unde se îmbarcă sarabene, era regimentul III internaţional, alcătuit
pe vapoare, pentru Novorossiisk”. Pentru a facilita „din mulţi” dezertori români43.
În aceeaşi zi, Z. Husărescu revenea cu o nouă
35
Ibidem, fila 270. telegramă în care informa despre situaţia de peste
36
Ibidem, fila 202. Nistru: trupele bolşevice au sosit la Jmerinka, având
37
Ibidem, fila 48.
38
Ibidem, fila 26. 41
Ibidem, fila 32-32 verso.
39
Ibidem, fila 30 verso. 42
Ibidem, fila 38.
40
Ibidem, dosar 3194, fila 65. 43
Ibidem, fila 52-52 verso.

– 50 –
intenţia să înainteze spre Nistru. De la acelaşi infor- partea bolşevicilor, a ruşilor şi a ucrainenilor), în Ba-
mator s-au putut afla numele agenţilor propagan- sarabia au existat suficiente vulnerabilităţi şi pericole.
dişti care urmau să fie trimişi în Basarabia. Organele Pentru a preveni acțiunile de propagandă antiromâ-
Siguranţei şi ale Jandarmeriei au luat măsuri pentru nească, de spionaj şi terorism, organele Siguranţei au
identificarea şi arestarea lor44. reacţionat prompt la fiecare sesizare. Orice informa-
Aşadar, în primii ani după Marea Unire situaţia ţie de interes era verificată, iar persoanele bănuite
din Basarabia din punctul de vedere al siguranţei erau atent supravegheate. Nu s-a procedat la repre-
şi ordinii publice era destul de complicată. În afara siuni pe baza denunţurilor sau a suspiciunilor, fiind
ameninţărilor externe (de peste Nistru, venite din respectat cadrul juridic de atunci.

44
Ibidem, fila 53-53 verso.

– 51 –
Geograful francez Emmanuel de Martonne
în Chişinăul anului 1919

Vasile-George URSU

Hotărârea Sfatului Ţării din data de 27 martie/9


aprilie 1918, prin care se hotăra unirea necon­di­
ționată a Basarabiei cu Regatul României, a re­pre­
zentat unul dintre actele de curaj decizional pentr­u
întreaga regiune europeană și a fost urmat de mai
multe manifestări de acest fel ale micilor sau marilor
grupuri etnice din fostele mari imperii. Decizia a fost
luată de majoritatea membrilor prezenți în adunarea
constituantă cu o proporție faptică de 68,81, printr-o
proclamație ce prevedea din primele rânduri:
Republica Democratică Moldovenească (Basa- Clădirea Sfatului Ţării
rabia), în hotarele ei dintre Prut și Nistru, Marea Sursă: Colecţia de fotografii – Muzeul Virtual al Unirii (accesat la
03.02.2019), https://www.mvu.ro/index.php/product/palatul-sfatului-
Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia tarii-din-chisinau-1920
acum o sută și mai bine de ani din trupul Moldovei,
în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam,
al deputaților din Sfatul Țării și asentimentul en-
pe baza principiului ca noroadele singure să-și ho-
tuziast al întregului popor din Republica Moldove-
tărască soarta, de azi înainte și pentru totdeauna se
nească.3
unește cu mama sa România.2
După proclamarea unirii, prim-ministrul Regatu-
Sfatul Țării, acest organism reprezentativ al tutu-
lui României, Alexandru Marghiloman (1854-1925),
ror grupurilor etnice basarabene, funcţiona asemeni