Sunteți pe pagina 1din 11

Factorii abiotici şi influenţa lor asupra pădurii (UC13,C2)

Factori climatici:

■lumina
●sursă de energie înprocesul de fotosinteză
●influenţează forma coroanei şi tulpinii
●impune un anumit temperament-lumină,semiumbră,umbră
●pretenţiile faţă de lumină variază funcţie de vârstă
■temperatura
●factor limitativ pentru procesele fiziologice
●determină speciilor funcţie de exigenţele faţă de căldură
■apa
●indispensabilă pentru orice formă de viaţă
●împarte speciile funcţie de cerinţe :higrofite,mezofite,xerofite
■aerul
●absorbţia condiţionată de lumină,căldură şi umiditate
●exercită influenţe favorabile şi nefavorabile

Factori edafici:

■solul
●împreună cu clima definesc staţiunea forestieră
●determină producţia de biomasă a pădurii
●impune distribuţia vegetaţiei pe zone mari

Factori orografici:

■altitudinea
●accentuează zonalitatea vegetaţiei forestiere
●creşterea acesteia determină scăderea temperaturii şi creşterea
cantităţii de precipitaţii
●influenţează regenerarea pădurii
■expoziţia
●modifică regimul de lumină şi căldură,umiditatea din sol şi atmosferă
●la altitudini joase,versanţii însoriţi sunt mai neprielnici vegetaţiei
din cauza uscăciunii,situaţie ce se inversează în regiunile înalte
■panta
●modifică o serie de însuşiri ale solului
●accentuarea acesteia grăbeşte csurgerea apelor şi intensifică eroziunea
■configuraţia terenului
●influenţează distribuţia speciilor

STAŢIUNE FORESTIERĂ =factori climatici+ factori edafici+ factori orografici


Grupe funcţionale (UC13,C3)

Funcţiile pădurii

  Pădurea îndeplineşte în principal funcţia de protecţie, dar şi multiple funcţii economice.


În raport cu funcţiile prioritare, potrivit prevederilor Codului Silvic, pădurile se împart în
două grupe:

 -grupa I –a păduri cu funcţii speciale de protecţie;


 -grupa II-a păduri cu funcţii de producţie şi protecţie;

 A Funcţia de protecţie

 Pădurea participă la procesul de formare, de evoluţie şi conservare a solului, prin


concentrarea în fitomasa arborilor a atomilor veniţi din atmosferă, din apă, din
roca dezagregată şi alterată. Din această fitomasă, ulterior s-a format solul.
Astfel cu excepţia zonei de stepă, solul s-a format sub pădure.
 Pădurea favorizează înmagazinarea apei, împiedicând formarea scurgerilor de
suprafaţă şi a viiturilor de apă în urma ploilor torenţiale şi a topirii zăpezilor,
împiedicând producerea inundaţiilor.
 Apără solul împotriva eroziunii, contribuind la evitarea colmatării lacurilor şi a
terenurilor din lunci.
 Este un generator de gaze şi regulator al compoziţiei aerului atmosferic. Sub
acest aspect , pădurea prin procesul de fotosinteză are o contribuţie deosebit de
importantă în reglarea rezervei de oxigen la nivel local şi global, eliberând oxigen
şi consumând bioxid de carbon.
 Pădurea are un important rol antipoluant în cazul poluării fonice şi chimice.
 În raport de natura funcţiei atribuite, pădurile din grupa I-a se împart în
următoarele subgrupe funcţionale:
o păduri cu funcţii de protecţie a apelor;
o păduri cu funcţii de protecţie a solului şi terenului;
o păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali
dăunători;
o păduri cu funcţii de recreere;
o păduri cu funcţii de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului forestier;

B Funcţia de producţie

 Pădurile produc bunuri materiale deosebit de utile cum ar fi:


o lemn pentru construcţii, industrie ş combustibil ( lemn de foc);
o fauna pădurii contribue la păstrarea echilibrelor biocenotice, iar unele
specii au şi o valoare economică, fiind valorificate pentru blană şi carne;
o fructele de pădure şi ciupercile sunt apreciate pentru valoarea lor nutritivă
şi unele principii active;
o plante medicinale cu rol deosebit în prepararea unor ceaiuri, tincturi sau la
sinteza unor medicamente;
Ecosistemul forestier (UC13.C1)

OCBI
OTBI

Etajarea vegetaţiei (UC13,C1)


ARBORETUL
 arbori

SUBARBORETUL 
 arbuşti

SEMINŢIŞUL
 puieţi din specii
arborescente

PĂTURA ERBACEE
 ierburi
 muşchi
 licheni
Totalitatea plantelor care se ridică la acelaşi nivel deasupra solului:

Eliminarea naturală (UC13,C1)


Uscarea şi dispariţia unor arbori datorită:

- Luptei pentru lumină

- Luptei pentru substanţe minerale din sol

- Dăunătorilor biotici

- Factorilor climatici nefavorabili

Factorii abiotici şi pădurea (UC13,C2)


Lumina

FACTORII CLIMATICI

Căldura

Apa

Aerul
CTFA

Solul

Altitudinea
FACTORII OROGRAFICI
Expoziţia

Panta

Configuraţia terenului

Fitocenoza forestieră (UC13.C2)

Arbori

Arbuşti

Plante ierboase
Mediul vegetalF I T O C E N O Z A
Muşchi
Licheni

Ciuperci
Zoocenoza forestieră (UC13,C2)

Bacterii

O O C E N O Z A
Mamifere

Păsări

Reptile

Batracieni

Insecte
Mediul animalZ

Arahnide

Viermi din sol