Sunteți pe pagina 1din 1

lucrare practică / experiență de laborator / experiență de

laborator digitală realizată conform instrucțiunilor;


caracterizarea unor substanțe. raport de activitate experimentală elaborat;
4. Substanțe pure și amestecuri în viața cotidiană. joc didactic realizat;
test de evaluare formativă/sumativă
Exerciții: rezolvat.
4.1. Operarea, în diferite situații Substanțe pure și amestecuri.
de comunicare, cu noțiunile ce se Amestecuri omogene și • Descrierea amestecurilor omogene (oțet, sirop) și eterogene
referă la: substanța pură, amestec eterogene. (lapte, apă carbogazoasă) întâlnite în viața cotidiană, indicând:
omogen/ eterogen, soluție, Metode de separare a substanțelor din starea de agregare, culoarea, compoziția, utilizarea.
metodele de separare a amestecuri eterogene (acțiunea • Corelarea compoziției amestecurilor omogene și eterogene
cu metodele de separare a substanțelor.
amestecurilor. magnetului, decantarea, filtrarea) și • Elaborarea schemelor de separare a amestecurilor din mai
4.2. Caracterizarea amestecurilor omogene (distilarea, vaporizarea, multe substanțe.
utilizate în viața cotidiană, cristalizarea). • Exemplificarea aplicării metodelor de separare a substanțelor
aerului, apelor naturale; a Aerul - amestec de substanțe gazoase. din amestecuri întâlnite în viața cotidiană; purificarea apei și
Compoziția aerului. Substanțele care aerului, separarea metalelor din deșeuri, prelucrarea petrolului,
metodelor de separare/purificare extragerea zahărului și purificarea lui etc.
a substanțelor din amestecuri. poluează aerul.
• Formularea unor întrebări cauzale/răspunsuri privind metodele
4.3. Aplicarea practică a Apa naturală – amestec de substanțe. de separare a amestecurilor; caracteristicile aerului, apei naturale,
metodelor de separare a Purificarea apei naturale. Apa apei potabile și distilate; metodelor de purificare.
potabilă și distilată. Importanța apei. • Modelarea procesului de purificare a apei.
amestecurilor în laborator, Protecția resurselor acvatice.
respectând regulile de securitate; Activități experimentale:
Metodele de separare a E 5. Separarea substanțelor dintr-un amestec de fier și carbon
în activitatea cotidiană pentru amestecurilor și asigurarea calității
protecția mediului și sănătății. /sulf prin acțiunea magnetului.
vieții.
4.4. Elaborarea și prezentarea E 6. Decantarea unui amestec de apă și nisip; lapte de var.
unui proiect creativ privind E 7. Filtrarea unui amestec de apă și cărbune.
Elemente noi de limbaj E 8. Decantarea unui amestec de ulei și apă, utilizând pâlnia
substanțele pure și amestecurile
chimic:substanță pură, amestec de separare.
în viața cotidiană.
omogen / eterogen, soluție, Lucrarea practică nr. 3. Purificarea sării de bucătărie.
4.5. Formularea concluziilor vaporizare, cristalizare, distilare,
personale referitoare la Elaborarea și prezentarea proiectului nr. 3.
decantare, filtrare.
beneficiile cunoașterii Creșterea cristalelor de clorură de sodiu.
substanțelor și proceselor Temă alternativă: Factorii de poluare a apei/aerului în
chimice. localitatea mea.

Produse de învățare recomandate:


întrebare cauzală formulată, răspuns formulat;
exercițiu rezolvat;
fișă de lucru completată;
poster elaborat;
proiect elaborat și prezentat;