Sunteți pe pagina 1din 2

Cerințe educaționale speciale și programe de incluziune școlară

Student: Pal (căs. Pal)Violeta


DAIP, ANUL II, MASTER

Tema 2
Alegeți o categorie de elevi cu CES și dați exemple de modalități multiple de reprezentare,
acțiune/exprimare și implicare pe care le pot folosi cadrele didactice în aplicarea UDL astfel
încât să răspundă cât mai bine nevoilor elevilor. Prezentați exemplele într-un tabel 3x3 astfel
încât să aveți în vedere toate cele 9 tipuri opțiuni din modelul UDL.

Clasa a IV-a, elevi cu dificultăți de scriere


Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecției: ,,Dialogul. Inițierea și menținerea unui schimb verbal.
Cuvântul- formă și conținut” - text suport ,,Micul Prinț” de Antoine de Saint
Exupery

O1 - să citească expresiv, corect, conștient și fluent textul suport;


O2 - să formuleze intrebări referitoare la conţinutul textului ;
O3 - să identifice sinonime/antonime pentru cuvintele date;
O4- să găsească familia de cuvinte pentru un cuvânt dat;
O5 – să redacteze un dialog, utilizând formule adecvate de incepere și de încheiere a unui
schimb verbal
Elevii vor rezolva cu ajutorul cadrului didactic și li se va acorda timpului necesar/suficient
pentru ca elevii să formuleze mesajul verbal. Activitățile pot fi desfășurate și în perechi sau
grupuri mici.

-elevii scriu primul dialog -elevii identifică antonime -elevii răspund la întrebări
din text pentru cuvintele: bătrân, legate de text (explozia
adevărat, imens stelară: Unde?Ce?Cum?
Cine? Când?)
- elevii vor identifica familia - elevii vor citi textul pe - vor scrie un dialog din text
de cuvinte pentru: floare roluri la alegere
- Imagineaza-ți că întâlnești - elevii vor identifica -elevii găsesc cuvinte cu
un copil venit de pe altă personajele din text sens asemănător pentru: a
planetă. Ce întrebări i-ai nota, meserie, adevărat.
adresa?

Elevi cu tipuri diferite de inteligență


Matematică. Figuri și corpuri geometrice, clasa a II-a
Sarcinile de lucru următoare, din cadrul lecției de matematică, pot fi date și individual sau pe
grupuri formate în funcție de tipul de inteligență:
Inteligenţa lingvistică: Inteligenţa logico- Inteligenţa spaţial-vizuală:
•Scrieți câmpul de cuvinte matematică: - Asociați literele alfabetului
pentru figurile/corpurile •Identificați asemănările/ cu figuri geometrice;
geometrice; deosebirile pentru cerc și •Identificați obiecte din
•Formați cuvinte noi din sferă, cub și pătrat; clasă/ natură,
denumirile figurilor/ •Estimați dimensiunile corespunzătoare figurilor și
corpurilor geometrice; rechizitelor din ghiozdan. corpurilor geometrice;
•Formulați întrebări pentru Comparați rezultatele prin •Modelaţi din plastilină
figurile/corpurile din măsurare; corpuri geometrice;
imagine; •Precizați valoarea de adevăr •Schițați corpul
•Redactați legenda/povestea a propozițiilor date. omului/animalelor din
unei figuri/unui corp forme geometrice.
geometric.
Inteligenţa muzical- Inteligenţa corporal- Inteligenţa naturalistă:
ritmică: kinestezică: •Identificați obiecte/ființe
•Realizați corespondențe •Redați prin gesturi și din natură de formă
între instrumentele mimică forme geometrice; triunghiulară, pătrată,
muzicale și formele •Colorați și decupați forme dreptunghiulară,
geometrice; geometrice; ovală, sferică etc.;
•Interpretați Gama Do major •Construiți machete din •Clasificați piesele
în raport cu numărul de diverse forme geometrice. vestimentare conform
laturi ale figurilor (triunghi- formei geometrice;
Do, Re, Mi și viceversa); •Asociați fructele și
•Ghiciți formele geometrice legumele cu corpurile
după bătăile ritmice (4 bătăi geometrice;
– dreptunghi, pătrat). •Adunați și clasificați
frunzele după forma
lor.
Inteligenţa interpersonală: Inteligenţa intrapersonală: Inteligenţa existenţială:
•Simulați un dialog între •Enumerați organele de simț •Asociați familia voastră cu
cerc și sferă, cub și pătrat; și reprezentați-le prin forme una din formele geometrice
•Inițiați un joc de rol între geometrice; (numărul de membri, odăi,
figurile și corpurile •Identificați-vă printr-o aparate electrice…).
geometrice; formă geometrică. Argumentați;
•Personificați două Argumemtați alegerea; •Imaginați-vă că ați nimerit
figuri/corpuri geometrice. •Elaborați un cod al bunelor într-o lume a formelor. Ce v-
Improvizați un interviu. maniere, redat prin ar fascina?;
simboluri (forme •Transpuneți corpurile
geometrice); geometrice în dulciuri. Care
ar fi acestea?