Sunteți pe pagina 1din 27

Instituţia ...............................................................................................

Portofoliul consilierului de
clasă

Prof...................................................

An şcolar ..............................
Clasa ....................................
 I. Legislaţie
1.Coordonează activitatea consiliului profesoral al clasei;
2. Numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi
organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
3. Colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea
armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
4. Prezintă elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului
intern
5.Împreună cu directorul şi consilierul educativ încheie cu elevii şi părinţii în scris un
protocol de parteneriat analizat sintetic anterior cu directorul şi comisia diriginţilor.
6. Organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi
profesională;
7. Informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la
testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii,
precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a
studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu;
8. Urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează
familia elevului, săptămânal;
9. Motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al
şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale,
motivate, ale părinţilor, aprobate de director
10. Analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea
îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu
părinţii;
11. Sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de
învăţământ;
12. Informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
13. Felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute
de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi
premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
14. Organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual
sau în plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul
şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor,
despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de
aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
15. Propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
16. Aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul
regulament;
17. Completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea
fizică a acestuia;
18. Calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea
elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a
distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.
19. Proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de
orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
20 Prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.
21. Întocmeşte caietul consilierului de clasă.
Anexe la legislatie ROI al fiecarei unităţi şcolare
Legea copilului 272/2004

II. Mapa consilieului

1. Planificările orelor de consiliere pe semestru/ an, , modalităţi de realizare etc.


2. Caietul consilierului de clasă
• - componenţa clasei
• - componenţa consiliului reprezentativ al elevilor pe clasă
• - componenţa comitetului de părinţi al clasei
• -componenţa consiliului profesoral al clasei
• - datele personale ale elevilor
• -fişa de caracterizare a clasei
• - fisele psihopedagogice
• - monitorizarea absenţelor
• - monitorizarea progresului şcolar
• - monitorizarea elevilor cu cerinţe speciale în învăţate
• -monitorizarea elevilor cu navetă si interni
• - monitorizarea elevilor problemă
• - monitorizre elevi cu performanţe şcolare
• -monitorizarea activităţilor extracurriculare la clasă
• - monitorizarea elevilor scutiţi de sport
• - teste de abilităţi competenţe ale elevilor
• - chestionare elevi, parinti, profesori
• - corespondenţa părinţi – scrisori , declaraţii
• -procese verbale – sedinţe cu părinţii
• - şedinţe cu consiliul profesoral al clasei
• - activităţi extracurriculare
• - orarul clasei
• - planificare practică
3. Chestionare şi teste aplicate de către consilierul clasei pe diverse probleme educaţionale,
curriculare sau extracurriculare( violenţă, abandon şcolar, cunoaştere de sine)
4. Proiecte didactice, schiţe, proiectele unităţilor de învăţare pentru orele educative
5. Rezultate ale elevilor la concursuri, olimpiade, festivităţi, spectacole etc.
6. Situaţia burselor obţinute
7. Cercurile în care sunt antrenaţi elevii clasei
8. Monitorizarea tuturor activităţilor educative la care participă fiecare elev al clasei
9. Alte documente utile
FIŞA DE CARACTERIZARE A CLASEI
CONSILIER CLASĂ
PROF. ..........................................
1.TOTAL ELEVI
...................

...........

4.Elevii cu probleme

2.NUMĂR FETE 3.NUMĂR BĂIEŢI


................... .............

de sănatate fizică
de sănatate mintală

5.Literatura
română .......................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.............................................................................................

6.Limbi moderne Situaţia 7.Matematică


................................................................. la .................................................................
................................................................. învăţătur .................................................................
................................................................. ă .................................................................
................................................................. .................................................................

8.Tehnologii
.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................

9.Elevi cu aptitudini speciale ( menţionaţi domeniul şi rezultatele deosebite)


10.Elevii rămaşi în urmă

11. Cauzele insuccesului

12. Liderii şi tendinţele manifestate

14. Elevii care ridică


probleme de disciplină
13. Elevii izolaţi

15. Coeziunea grupului

16. Măsuri educative pentru semesrtu viitor


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

În funcţie de problemele rezultate din caracterizarea clasei de elevi şi pe baza programei de activitǎţi educative, consilierului îşi va elabora planul tematic al
orelor de consiliere.
FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI
PERIOADA DE OBSERVAŢIE____________

I. DATE DE IDENTITATE
Numele__________________________ Iniţiala tatălui ______ prenumele__________________
Data naşterii_________________________locul naşterii ___________________________________
Domiciliul părinţilor: str.__________________nr.____bl,____sc.____ap.____localitatea _____________
Jud. ____________ tel. ______________, înscris din data de__________________nr. matricol ________

II. STRUCTURA FAMILIEI ŞI MEDIUL FAMILIAL


Tata: profesia _____________________ , Iocul de muncă__________________________ tel. _________
Mama: profesia _____________________, Iocul de muncă__________________________tel. _________
Tutore: profesia_____________________, Iocul de muncă_________________________. tel _________
Alţi membri ai familiei:____________________________________________________________
Mediul familial: Favorabil  Pasiv  Coercitiv  Nefavorabil 

III. REPERE PSIHOPEDAGOGICE .^


1. Starea de sănătate şi dezvoltarea fizică a elevului
• Starea de sănătate: Bună  Medie  Precară 
• Dezvoltarea fizică: Armonioasă  Buna  Deficitară 
2. Trăsături individuale
a. Performanţa şcolară;
• Domenii curriculare de excelenţă _________________________________________
• Discipline cu rezultate foarte bune______________________________________________________________
• Discipline cu rezultate modeste__________________________________________
b. Capacitate şi stil de muncă
• Capacitate: Mare  Medie  Redusă  Foarte redusă 
• Stil: Interesat, activ  Sistematic  Independent  Haotic 

c. Inteligenţe definitorii: Lingvistică  Logico-matem.  Spaţială  Muzicală 


Kinestezică  Naturistă  Inter-personală  Intra-pers. 
Nivel genera! de inteligenţă: F. inteligent  Inteligent  Mediocru  Scăzut 
d. Echilibru afectiv-emoţional: Calm  Controlat, stăpânit  Emotiv  Hiperemotiv 
e. Comportamentul şi activităţile din cadrul colectivului
În familie
• Faţă de părinţi: Respect  Ataşament  Docilitate  Dependenţă  Independenţă 
• Faţă de fraţi/surori: Ocrotire  Ajutorare  Dependenţă  Indiferenţă 
În şcoală

Disciplinat  Receptiv  Politicos  Maleabil  Cooperant 


Independent  Destabilizant  Neparticipativ  Bravant  Dezinteresat 
În grup şi în societate
Bun coleg  Bun participant, dar fără opinie  Retras 
Apreciat pentru poziţia în clasă  Autoritar, dar bun organizator  Se sustrage de la sarcini 
Apreciat pentru performanţe şcolare  Participă din obligaţie  Izolat 
Apreciat pentru performanţe extraşc.  Lipsit de iniţiativă  Individualist, egoist 
Aprecieri extraşcolare  Nu este apreciat de colectiv  Dezinteresat 
f. Temperamentul

Tipul nervos   Agitat  Fermecător  Entuziast


Tipul sentimental   Timid  Închis  Conştiincios  Sensibil
Tipul activ   Exuberant  Întreprinzător  Aventuros  Bun camarad
Tipul pasionat   Sigur  Muncitor  Adoră succesul  Bun
conducător
Tipul flegmatic   Foarte serios  Ordonat  Fără entuziasm .
Tipul sanguin   Abil  Descurcăreţ  Posesiv
Tipul amorf nonşalant   Nepăsător  lndolent  Apatic  lnfluenţabil
Tipul apatic   Fără mari resurse  Încet  Ranchiunos

g. Trăsături dominante de caracter, manifestate prin:

Atitudine faţă de societate


 Cinste  Bunătate  Loialitate  Politeţe  Ataşament  Patriotism
 lpocrizie  Perfidie  Răutate  Sfidare  lronie  lndiferenţă
Atitudine faţă de muncă

 Sârguinţă  Seriozitate  Temeinicie  lniţiativă  Exigenţă


 lndiferenţă  Lene  Nepăsare  Neglijenţă  Rutină
Atitudine faţă de sine

 Demnitate  Spirit autocritic  Optimism  Modestie  Curaj


 Îngâmfare  lndiferenţă  Aroganţă  Lăudăroşenie  Laşitate

IV. ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ


• Aspiraţia elevului:_________________________________________________________________
• Posibilităţile elevului:  Mari  Medii  Reduse______________________________________
• Dorinţa părinţilor:  Concordantă cu a elevului  Apropiată  Opusă____________________
• Recomandarea şcolii:______________________________________________________________
• Concluziile examenului de specialitate (după caz): DA da nu NU

V. CARACTERIZARE FINALĂ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 CONSILIUL PROFESORAL AL CLASEI

Consiliul clasei este constituit din:


◊ - consilierul clasei este preşedintele consiliul profesoral al clasei
◊ totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică
care predă la clasa respectivă,
◊ cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei
◊ din liderul elevilor clasei respective.

Statutul al consiliului profesoral al clasei

• are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ conform nivelului de


pregătire al clasei
• la sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii,
în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu
această ocazie.
• analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea
educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea educaţiei
• dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul
anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale
acestora
• dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-
educative din unitatea de învăţământ
Activitatea consiliului profesoral al clasei are următoarele obiective:
 armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi
instruire practică cu solicitările elevilor şi ale părinţilor;
 evaluarea progresului şcolar al elevilor;
 stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
 organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe
şcolare.
 căutarea metodelor de asigurare a frecvenţei la şcoală a elevilor împreună
cu părinţii, tutorele, instituţiile locale abilitate.
Atribuţiile consiliului profesoral al clasei:
 analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui
elev;
 analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a
acestora între diferitele discipline;
 măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de
învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate
deosebite;
 propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de
comportarea acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia,
şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
 propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi
ori de câte ori este nevoie, la solicitarea consilierului clasei 1 / 3
dintre părinţii elevilor clasei;
 propune consilierul clasei, directorului sau consiliului profesoral, după
caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul
regulament şi de regulamentul intern;
 elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi
comportamentul fiecărui elev şi informează, în scris, părintele.

 COMPONENŢA CONSLILULUI PROFESORAL AL CLASEI


NR. NUME PRENUME FUNCŢIA SPECIALITATEA
CRT
.

 COMPONENŢA COMITETULUI DE PĂRINŢI PE CLASĂ


Nr. Funcţia Nume prenume OCUPAŢIA,
crt. părinte LOCUL DE MUNCĂ  TELEFON
Loc foto

 COMPONENŢA CONSILIULUI REPREZENTATIV AL ELEVILOR PE CLASĂ

Nr. Funcţia Nume prenume E-MAIL


crt. ELEV  TELEFON
Loc foto

 ORARUL CLASEI
ORA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

Monitorizare progres şcolar

 MONITORIZARE FRECVENŢA ANUALĂ

 MONITORIZARE FRECVENŢA LUNARĂ


 MONITORIZARE ACTIVITATE ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ

 MONITORIZARE ELEVI PROBLEMĂ


Nr. Numele şi prenumele În ce constă problema* Data Măsuri luate
crt consemnării
.

1.
2...
*
- eşec şcolar - starea de sănătate
- integrare dificilă - situaţie materială deosebită ( venituri f. mici)
- comportament deviant

 MONITORIZARE ELEVI CU EŞEC ŞCOLAR


Nr. Nume prenume elev Nota scazuta la
crt. Rezultate slabe la înv. Corigent Repetent un an Repetent în doi ani purtare Motive
1
2...

MONITORIZARE ELEVI CU CERINŢE DE EDUCAŢIE SPECIALĂ

MONITORIZARE ELEVI CU BURSĂ

MONITORIZARE PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI

R – retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului


I – integrat în colectiv, dar fără să aibă iniţiativă
A – are autoritate, bun organizator şi animator al colectivului

MONITORIZARE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE CU CLASA

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII

 PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

TABEL NOMINAL CU ELEVII NAVETISTI INTERNI GAZDA


FIŞA DE OBSERVAŢIE A COMPORTAMENTULUI ELEVILOR


Numele şi prenumele elevului
Data
Disciplina
Nr.cr Situaţia Comportamentu Profesorului Cum a fost gestionată
t. l situaţia problemă.
Ce a făcut?
1
2...

Monitorizarea comportamentului
Descrieţi comportamentul de schimbat (în termeni clari si observabili)
De câte ori apare Luni Marţi Miercuri Joi vineri
comportamentul
15
13
11 o
9 o o
7 o
3 o
1
*Scala se poate schimba, în funcţie de fecvenţa comportamentului

Aplicarea modelului ABC de intervenţie

Elev.......

Atecedente Explicarea Behaviour Consecinţe Activităţi de


antecedentelor ( Comportament) intervenţie
Modificarea
antecedentelor
Prin reguli,
expectanţe clare.
Evenimentele
antecedente
Reguli

Expectanţe

Contextul fizic
( organizarea
clasei)
Nr……../………………..

Regulament privind organizarea,


funcţionarea
şi conducerea activităţii Consiliului
Elevilor

An şcolar 2008/2009
Cap. 1 Dispoziţii generale

Art.1 (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular cu clasele 5-12 se


constituie Consiliul Elevilor, format din lideri desemnaţi prin vot de fiecare clasă
(2) Consiliul Elevilor se organizează şi funcţionează în temeiul prevederilor
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Art.2 Competenţele şi atribuţiile Consiliului Elevilor se stabilesc prin prezentul


regulament.

Art.3 (1)Consiliul Elevilor este o organizaţie a elevilor din sistemul de învăţământ


preuniversitar care vine în sprijinul elevilor unităţii de înăţământ pe care o reprezintă.
(2)Calitatea de membru al Consiliului elevilor se dobândeşte prin vot democratic în
cadrul fiecărei clase (5-12).
(3) Fiecare membru al Consiliului elevilor reprezintă nu doar interesele clasei din
care provine, ci interesele tuturor elevilor din şcoală.
(4)Fiecare clasă (5-12) are dreptul la un reprezentant în Consiliul Elevilor.
(5)Consiliul Elevilor îşi alege anual un preşendinte, un vicepreşedinte şi un
secretar conform cap.4 alin (1).

Art.4 Directorul şcolii este implicat în problematica Consiliului Elevilor din şcoală.

Art.5 Revista şcolii sprijină activitatea Consiliul Elevilor şi promovează acţiunile şi


iniţiativele acestuia în paginile ei.

Cap. 2 Strategia constituirii Consiliului Elevilor

Art. 6 La începutul clasei a IX-a consilierii desfăşoară cu întreaga clasă o activitate


de informare a elevilor în legătură cu rolul Consiliul Elevilor în şcoală, aplică teste de
satabilire a lideului clasei si de coeziune a grupului.

Art.7 (1)Alegerile reprezentanţilor clasei se fac anual, la începutul semestrului I şi


ori de cît este cazul pentru a respecta principiile democratice
(2) Din fiecare clasă (5-12) se alege un singur reprezentant in Consiliul Elevilor
(3) Reprezentantul clasei este ales în mod democratic, prin vot , fără a fi impus
de cadrele didactice
(4) Alegerea reprezentantului aparţine doar elevilor. Cadrele didactice nu au
drept de vot şi nu se pot împotrivi alegerii elevilor.
Art.8 (1)Prima şedinţă este convocată şi condusă de consilierul educativ
(Coordonatorul de Programe şi Proiecte educative) în prima săptămână din anul
scolar. Ea are ca obiective cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliul Elevilor şi
identificarea calităţilor necesare pentru exercitarea funcţiei de preşedinte,
vicepreşedinte şi secretar.
(2)Consilierul educativ popularizează prezentul regulament şi alte informaţii
privind îndatoririle în cadrul C.E.
Art.9(1)La a doua şedinţă au loc alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinte şi
secretar, prin vot
(conform cap.4, Art.17, alin (1)). Preşedintele conduce şedinţa în continuare.

Cap. 3 Mod de funcţionare şi organizare

Art.10 (1) Şedinţele Consiliului Elevilor sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa
acestuia de către vicepreşedinte. Aceştia sunt asistaţi de către consilierul educativ.
(2) Consilierul educativ este prezent la toate şedinţele Consiliului Elevilor. Acesta
trebuie să prezinte celorlalţi profesori problemele ridicate de elevi în cadrul întrunirilor.
(3)În cazul absenţei consilierului educativ, acesta este înlocuit de către
directorul adjunct sau un alt profesor desemnat de conducerea unităţii şcolare.

Art.11 (1)Şedinţa se supendă dacă nu sunt prezenţi jumătate+1 din membrii


Consiliului Elevilor
(2) Dacă reprezentantul unei clase nu poate participa la o şedinţă, acesta este
înlocuit de un alt coleg.
(3) Dacă locul unui membru al Consiliul Elevilor devine vacant (conform Cap.5
Art.19), se fac din nou alegeri în clasa din care acesta provine.

Art.12 (1)Pentru a păstra evidenţa activiăţii Consiliul Elevilor din şcoală se alcătuieşte
Mapa Consiliului Elevilor. Aceasta conţine:
• Componenţa C.E.
• Regulamentul C.E.
• Agenda întâlnirilor.
• Procesele verbale ale întâlnirilor.
• Alte documente ce reprezintă iniţiativele Consiliul Elevilor: Codul de
conduită al elevilor, fotografii, proiecte etc.

Art.13 (1) Întrunirile se desfăşoară în mod regulat,in fiecare saptamana.


(2) Consiliul Elevilor. se poate întruni ,la nevoie, în şedinţe extraordinare şi în
afara agendei dinainte stabilite.
(3) La sfărşitul fiecărei şedinţe se stabileşte ordinea de zi pentru următoarea
şedinţă.
(4) Dacă este nevoie, se pot adăuga puncte noi la ordinea de zi, la începutul
şedinţei.

Art.14 (1)Şedinţele pot avea loc în pause sau după orele de curs, cu acordul
direcţiunii

Art.15 (1)Agenda întâlnirilor se realizează pe baza sugestiilor venite din partea


elevilor şi a cadrelor didactice. Aceasta conţine, de obicei, patru puncte importante:
• succese şcolare
• iniţiative şcolare
• evenimentul săptămânii(lunii)
• evaluare
la care se pot adăuga alte probleme. De exemplu:condiţii mai bune pentru elevi, vizând:
exursii şcolare, proiecte şcolare, probleme legate de conduită, activităţi caritabile, şcoală
şi mediul înconjurător,revista şcolii, probleme legate de programele şcolare, planificarea
temelor şi proiectelor, planul de dezvoltare al şcolii-opţionalele, cercurile, etc.
(2)Sugestiile din partea elevilor pot ajunge în dezbatere la C.E. direct prin
reprezentanţii lor.

Art.16(1)Elevii pot depune plângeri privitoare la reprezentanţii lor, cadrele didactice


de la clasă sau la încălcări ale legii sau ale regulamentului de ordine interioară al
şcolii în “Registrul de reclamaţii” care este anexat la Mapa C.E.
(2)Plângerile nu pot fi anonime.

Cap.4 Atribuţiile Consiliului Elevilor

Art.17 (1) Consiliul Elevilor îşi alege un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar


din rândul membrilor săi, prin vot
• Alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinte se fac separat de alegerile pentru
secretar astfel :
• Alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinte :
-nu se poate candida pentru funcţia de vicepreşedinte separat
-fiecare membru al Consiliul Elevilor îşi dă votul pentru un singur candidat dintre cei
care candidează pentru funcţia de preşedinte
-candidatul care întruneşte cele mai multe voturi devine preşedinte
-candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi după preşedinte devine
vicepreşedinte
• Alegerile pentru secretar :
-fiecare membru al Consiliul Elevilor îşi dă votul pentru un singur candidat dintre cei
care candidează pentru funcţia de secretar
-candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi devine secretarul Consiliul
Elevilor
(2)Dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte
(3)Implică elevii şcolii în activităţile desfăşurate
(4)Cere permisiunea direcţiunii înaintea implementării unui proiect
(5)Alege modalităţi suplimentare prezentului regulament de a motiva elevii să se
implice în activităţi extracuriculare
(6)Promovează cooperarea, parteneriatul, munca în echipă, dezvoltarea personală a
elevilor
(7)Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încearcă să
găsească soluţii şi să rezolve problemele
(8)Cere sprijinul direcţiunii şi a cadrelor didactice dacă este necesar
(9)Dezbate problemele şcolare care afectează direct elevii
(10)Apără drepturile copilului şi pune în discuţie situaţii când acestea sunt încălcate
(11)Contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul
şcolar, delincvenţa juvenilă etc.)
(12)Veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă
la elaborarea lui prin reprezentanţii acestuia
(13)Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare
(14)Sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala
(15)Organizează acţiuni în comunitate(strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi
speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.)
(16)Poate organiza serbări , evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii
(17)Nu poate desfăşura activităţi care intră în contradicţie cu regulamentul de ordine
interioară a şcolii sau cu legile ţării
(18)Alege un delegat care participă la Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara în
cazul în care preşedintele nu poate participa, pentru motive întemeiate.
(19)Organizează realegeri pentru funcţia de preşedinte dacă CJE Hunedoara
semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile.

Cap.5 Consilierii – membrii Consiliul Elevilor pe şcoală

Art.18 Atribuţiile consilierilor membrii Consiliul Elevilor pe şcoală

(1) Membrii Consiliul Elevilor respectă regulile şi convenţiile stabilite şi raportează


colegilor de clasă tot ce se discută la întruniri;
(2)Discuţiile din cadrul Consiliul Elevilor. se transmit în rezumat tuturor elevilor, în
cadrul orelor de dirigenţie;
(3)Elevii consilieri participă la şedinţe, pregătiţi să vorbească concis despre
problemele propuse
spre a fi dezbătute;
(4)Desemnează un înlocuitor dacă nu pot participa la o şedinţă;
(5)Propun spre dezbatere în Consiliul Elevilor sugestiile colegilor de clasă;
(6)Sesizează Consiliul Elevilor cu privire la neregularităţile pe care le observă în
şcoală;
(7)Propun proiecte;
(8)Participă la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor;
(9)Respectă Regulamentul de ordine interioară a şcolii şi prezentul regulament;
(10)Păstrează legătura între clasa pe care o reprezintă şi Consiliul Elevilor;
(11)Implică colegii în activităţile Consiliul Elevilor;
(12)Propun demiterea preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului dacă
sesizează nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetenţă din partea acestora;

Art.19 Încetarea mandatului de consilier are loc în următoarele condiţii :


(1) Este exmatriculat
(2) Este făcută o propunere motivată de excludere din Consiliul Elevilor din partea
unui alt membru şi e susţinuţă de către jumătate +1 din membrii prezenţi
(3) Demisionează
(4) Încalcă prezentul regulament sau a regulamentul de ordine interioară al şcolii
(5) Este sancţionat conform Cap.7 Art.26
Cap. 6 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarului

Art.20 Atribuţiile preşedintelui,vicepreşedintelui şi secretarul.


(1)Cei trei reprezintă Biroul Executiv al Consiliul Elevilor
(2)Elaborează ordinea de zi şi vegheză la respectarea ei
(3)Organizează şedinţele Consiliul Elevilor
(4)Păstrează evidenţa proiectelor elaborate şi a iniţiativelor Consiliul Elevilor
(5)Ţin legătura cu organizaţiile cu care Consiliul Elevilor colaborează

Art.21 Atribuţiile preşedintelui:


În decursul mandatului său (de 1 an şcolar) are următoarele atribuţii:
(1)Conduce întrunirile şi se asigură că discuţiile respectă punctele menţionate pe
agenda de lucru.
(2)Participă la şedinţele Consiliului de Administraţie al Şcolii în cadrul căruia
reprezintă interesele elevilor.
(3) Veghează la respectarea prezentului regulament
(4) Păstrează ordinea şi disciplina în cadrul şedinţelor Consiliul Elevilor
(5) Nu poate demisiona decât având un motiv întemeiat (boală, transfer, scăderea
rezultatelor şcolare)
(6) Reprezintă Consiliul Elevilor. la evenimentele la care este invitat
(7) Se consultă cu Consiliul Elevilor înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în
numele Consiliul Elevilor
(8) Reprezintă elevii şcolii în Consiliul Judeţean al Elevilor Hunedoara.
(9) Comunică Consiliului Elevilor din şcoală hotărârile luate în cadrul C.J.E. Hunedoara
şi veghează la îndeplinirea sarcinilor primite
(10) Verifică periodic actualizarea dosarelor Consiliul Elevilor
(11) Semnează procesele verbale la sfârşitul şedinţelor Consiliul Elevilor
(12) Transmite propunerile Consiliul Elevilor în cadrul şedinţelor C.J.E.
(13) Dacă este eliminat din C.J.E. nu poate fi în continuare preşedinte al Consiliul
Elevilor
(15) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii şi însărcinări date de Consiliul Judeţean
al Elevilor Hunedoara.

Art.22 Atribuţiile vicepreşedintelui


(1)Vicepreşedintele preia atribuţiile preşedintelui, în cazul în care acesta se află în
imposibilitatea de a le îndeplini, şi colaborează cu acesta în privinţa organizării C.E.,
implementării şi organizării de proiecte, promovării Consiliul Elevilor
(2) Vicepreşedintele exercită şi atribuţiile ce îi sunt delegate de către preşedinte sau
de Consiliul Elevilor

Art.23 Atribuţiile secretarului


(1)Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului şi efectuarea lucrărilor
de secretariat
(2)Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului
(3)Scrie procesele verbale ale şedinţelor.
(4)Semnează procesele verbale ale şedinţelor şi le depune în Mapa Consiliului
Elevilor
(5)Actualizează dosarele Consiliul Elevilor
(6)Poate îndeplini şi alte responsabilităşi primite din partea consiliului, preşedintelui
sau a vicepreşedintelui

Art.24 Încetarea mandatului preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului are loc în


următoarele condiţii :
(1) Este exmatriculat
(2) Rămâne corigent
(3) I se scade media la purtare
(4) Este făcută o propunere motivată de excludere din Consiliul Elevilor./demitere din
funcţie din partea unui alt membru şi e susţinuţă de către jumătate +1 din membrii
prezenţi. În acest caz se fac din nou alegeri, în cadrul următoarei şedinţe, dintre membrii
Consiliul Elevilor, conform Cap.4, Art.17 alin(1) .
(5) Încălcă prezentul regulament sau regulamentul de ordine interioară al şcolii
(6) Demisionează
(7) Este sancţionat conform Cap.7 Art.26
(8) Dacă este demis şi nu întruneşte condiţiile de încetare a mandatului de consilier
conform Cap.5 Art.19, îşi continuă activitatea în calitate de consilier/membru al C.E.

Cap.7 Recompense şi sancţiuni

Art.25 Recompense
(1) Activitatea şi prezenţa la şedinţe a fiecărui membru este trecută în Mapa
Consiliului Elevilor
(2) La încheierea unui an de activitate cei care au participat activ la şedinţe şi s-au
implicat în activităţi primesc diplome semnate de către directorul şi consilierul educativ
din unitatea şcolară
(3) C.E. poate găsi şi alte modalităţi(care nu pot intra în contradicţie cu regulamentul
de ordine interioară şi cu prezentul regulament) de a recompensa membrii implicaţi

Art.26 Sancţiuni
(1) Pentru absentarea nemotivată la 3 şedinţe consecutive consilierul este demis din
Consiliul Elevilor şi se fac realegeri în clasa din care el face parte
(2) Pentru neimplicare sau nerespectarea atribuţiilor sesizată de Consiliul
Elevilor.consilierul este demis din Consiliul Elevilor şi se fac realegeri în clasa din care
face parte
(3) În caz de demitere sau demisionare neîntemeiată înainte de încheierea
mandatului fostul consilier nu mai primeşte diploma pentru activitate.

Director, Preşedinte,
Prof. ELEV.
Director adjunct,
Prof.

Coordonator programe şi proiecte


educative,
Prof.
Nr……../………………..

Mapa
Consiliului Elevilor
COMPOENENŢA CONSILIULUI ELEVILOR PE ŞCOALĂ
Agenda întâlnirilor

Nr.crt Săptămâna Tematica Data Evenimentul săptămânii


1 15-19 IX
2 22-26 IX
3 29 IX-3 X
4 6-10 X
5 13-17 X
6 20-24 X
7 27-31 X
8 3-7 XI
9 10-14 XI
10 17-21 XI
11 24-28 XI
12 (1)2-5 XII
13 8-12 XII
14 15-19 XII
15 5-9 I
16 12-16 I
17 19-23 I
18 26-30 I
19 9-13 II
20 16-20 II
21 23-27 II
22 2-6 III
23 9-13 III
24 16-20 III
25 23-27 III
26 30 III-3 IV
27 6-10 IV
28 (20)21-24 IV
29 27IV-1 V
30 4-8 V
31 11-15 V
32 18-22 V
33 25-29 V
34 1-5 VI
35 8-12 VI
Nr. Crt.Nume prenume elevCompetiţiaSuccesul obţinutRecomandări

Iniţiativa 1
Proiectul 1

Iniţiativele
Consiliului
elevilor

Iniţiativa 2 Iniţiativa 3
Proiectul 2 Proiectul 3
GRUP ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII „ION MINCU” DEVA
330126 – DEVA, Str. TITU MAIORESCU, Nr. 30, JUD. HUNEDOARA
Tel./Fax: 0254 230564 e-mail: ionmincu_deva@yahoo.com

Nr……../………………..

Proces verbal,

Încheiat astăzi ___/____/2008 cu ocazia efectuării şedinţei Consiliului Elevilor cu


tematică_________________________________________________________________________________
_______________
având pe ordinea de zi următoarele:
-
-
-
-
-
Şedinţa s-a
derulat .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
NR. NUME CLASA CONSILIER SEMNĂTURA
CRT. PRENUME CLASĂ
PREZENTANT
CLASĂ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................La
şedinţă au participat conform tabelului

Întocmit,
Secretar,
Elev :

Consilier educativ,

S-ar putea să vă placă și