Sunteți pe pagina 1din 41

Proiect finanţat de

UNIUNEA EUROPEANA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

A R G U M E  T

Reforma învăţământului în România subliniază importanţa comutării accentului de pe


latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, ce are ca şi consecinţă
armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală.
Învăţământul modern românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci
formarea de persoane cu abilităţi sociale şi sisteme axiologice ferm conturate. În fapt, scopul
ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului şi implicit pentru ocuparea unui loc de
muncă care să-i faciliteze o integrare cât mai eficientă socioprofesională.
În acest sens se impune necesitatea asistenţei în alegerea carierei, mai ales în condiţiile
în care se conştientizează că educaţia are o responsabilitate mai mare în societate decât simpla
oferire a unui mediu de învăţare. Asumpţia care stă la bază este că educaţia pentru carieră
poate să îi ajute pe elevi să treacă mai uşor din mediul şcolii în câmpul muncii. Cu alte
cuvinte, educaţia devine un mecanism mult mai eficient, depăşind statutul de pregătire a
elevilor pentru universitate (Băban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj – Napoca, 2001)
Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi
adaptarea optimă la mediul social, în luarea unei decizii corecte privind alegerea vocaţiei.
Acest ghid de planificare a carierei se vrea a fi un instrument eficient pentru elevi în
dezvoltarea lor personală şi profesională.
Sperăm ca acest material să vă sprijine în activarea resurselor personale şi în demersul
vostru de a alege opţiunile cele mai bune!

1 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Activităţile de orientare urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea tânărului cu


cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.
Acest fapt se impune cu necesitate în condiţiile unei pieţe de muncă flexibile cu cerinţe care
evoluează în permanenţă:
• sporeşte complexitatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite;
• creşte numărul şi complexitatea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor ce
trebuie exercitate în cadrul locurilor de muncă;
• se exercită o presiune crescută asupra individului de a lua o serie de decizii în mod
individual;
• se accentuează rolul abilităţilor de comunicare eficientă;
• se impune tot mai multă iniţiativă, motivaţie şi flexibilitate în exercitarea sarcinilor
de muncă.
Activităţile de orientare trebuie să vizeze educarea tinerilor pentru independenţă şi
flexibilitate în cinci domenii de competenţă:
● cunoaştere de sine;
● informaţii ocupaţionale;
● luarea deciziei;
● planificare;
● rezolvare de probleme.
Aceste competenţe dobândite permit exercitarea unui control asupra propriei dezvoltări şi
asigură flexibilitate în managementul carierei (Băban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj
– Napoca, 2001).

2 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Planificarea carierei este procesul de identificare a paşilor


care trebuie parcurşi pentru dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea
obiectivelor, a acţiunilor care vor fi realizate, a resurselor necesare (umane,
financiare), a termenelor, a responsabilităţilor, a rezultatelor concrete
aşteptate, eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de consiliere a carierei, planificarea
se desfăşoară după etapele de autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională. În
planificarea carierei sunt incluse aspecte ce ţin strict de locul de muncă, dar şi de activităţile
din timpul liber, viaţa personală, etc. În vederea realizării unei planificări a carierei este
necesară o privire în perspectivă, care să puncteze aspecte precum: scopul în viaţă, imaginea
de sine, tipul de muncă dorit, relaţiile cu ceilalţi, tipul de locuinţă dorită, realizările globale de
pe parcursul vieţii, etc.

Dezvoltarea carierei este un proces de învăţare şi adaptare la


diferite roluri exercitate de către o persoană pe parcursul vieţii, include diferite
stadii, aflate în succesiune cronologică şi presupune medierea între factorii de
personalitate şi cerinţele sociale, în beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea
factorilor psihologici, sociologici, educaţionali, fizici, economici care combinaţi influenţează
natura şi importanţa muncii pe parcursul întregii vieţi a unei persoane.

3 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Planificarea şi dezvoltarea carierei profesionale presupune parcurgerea mai multor paşi,


subliniaţi prin următoarele întrebări:
• Cine sunt eu? Ce pot să fac? Ce vreau?
• Ce ştiu despre profesii? Ce meserie mi se potriveşte?
• Ce decizie am luat? Cum o pot pune în practică?
• Cum îmi caut un loc de muncă? Cum îl păstrez?
În următoarele pagini vom încerca să oferim cât mai multe informaţii care să vină în
sprijinul elevilor, părinţilor şi profesorilor pentru a putea răspunde la aceste întrebări, astfel
încât ele să contribuie la parcurgerea etapelor dezvoltării carierei.

4 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Atunci când alegeţi profesia aveţi în vedere atât factori individuali cât şi factori sociali.
Cei mai importanţi dintre aceştia sunt ilustraţi în imaginea de mai jos.

POSIBILITĂŢI
ITELECTUALE

CALITĂŢI VALORI

ITERESE
HOBBY-URI

EU
MOTIVAŢII
APTITUDII
DEPRIDERI

DORIŢE
ŞCOALĂ

REZULTATE
FAMILIE ŞCOLARE

PRIETEI
PIAŢA
MUCII

5 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Factori semnificativi în alegerea traseului educaţional, profesional

Factori individuali,
personali în
alegerea carierei

Încearcă să faci mai întâi un inventar al calităţilor tale, fiindcă acestea trebuie
valorificate în exercitarea profesiei pe care ţi-o vei alege. Pentru a face acest lucru e necesar
să parcurgi o etapă de autocunoaştere (primele întrebări din etapele dezvoltării carierei - Cine
sunt eu? Cum sunt? Ce-mi place să fac? ) care îţi vor permite să conştientizezi aspectele
legate de propria identitate.
Propria identitate se dezvoltă prin interacţiuni cu ceilalţi în situaţii diverse,
familia având un impact major în formarea identităţii, ea fiind mediul în care învăţăm şi ne
dezvoltăm încă din primii ani.

EXERCIłIU DE AUTOCUNOAŞTERE

EU SUT
☺Elev
☺Membru al unei echipe
☺Persoană conştiincioasăContinuaţi să listaţi ipostazele în care v-aţi aflat în anumite împrejurări,


contexte ale vieţii şcolare dar şi în afara şcolii. Reţineţi aspectele personale pozitive. Nu
ezitaţi, notaţi cât mai multe!

6 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIU DE AUTOCUNOAŞTERE
CIE SUT EU?
Completează următoarele fraze:
☺ Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt…………………………..
☺ Mă simt mândru de mine pentru că…………………………………...
☺ Oamenii pe care îi admir cel mai mult sunt…………………………..
☺ Îmi place mult să……………………………………………………...
☺ Îmi doresc să………………………………………………………….
☺ Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este………………..
☺ Mi-ar plăcea să devin…………………………………………………
☺ Îmi propun să………………………………………………………….
☺ Prefer să……………………….decât să……………………………...
☺ Ştiu că pot să………………………………………………………….

Deprinderile şi abilităţile transferabile se manifestă în uşurinţa cu care


cineva execută anumite activităţi. Fiecare persoană are anumite aptitudini. Pentru mulţi însă
este dificil să le recunoască şi să le pună în valoare sau să-şi construiască un plan de carieră
pornind de la acestea. Putem însă identifica în discursul persoanelor expresii de genul: „ştiu
să….”, „pot să….”, „mă pricep să….”. Gândeşte-te ce ştii să faci cel mai bine, trece în revistă
atât activităţile practice cât şi pe cele teoretice. Implicarea în activitate te ajută să-ţi
perfecţionezi deprinderile de care va depinde succesul tău în carieră. Abilităţile transferabile
sunt abilităţi care asigură succesul în mai multe domenii de activitate şi pot fi transferate
dintr-un domeniu în altul.

EXERCIłIU DE IDENTIFICARE A DEPRINDERILOR/ABILITĂłILOR

Identificaţi în tabelul de mai jos abilităţile transferabile care vi se potrivesc. Ierarhizaţi-


le în „TOP 5” al abilităţilor transferabile importante pentru voi. Găsiţi cel puţin o activitate
sau o situaţie în care aceste abilităţi au fost formate şi dezvoltate: activităţi şcolare, activităţi
culturale/sportive, hobby-uri, ş.a.

7 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Criterii de apreciere a activităţii

timpul meu liber


Activităţi din

mă ţine în priză,

( de cel puţin 6
mă concentrez
realizez foarte

mai mult timp


necesită efort

foarte bine în
abia aştept să

activitatea de
o realizez cu

mereu la noi
moduri de a
mă gândesc

activitatea
chiar dacă
mă atrage

timp ce o
realizez

realizez
înceapă
plăcere

realiza

luni)
des
o
1.

2.

3.

4.

5.

DEPRIDERI

Calităţi pe care angajatorii le evaluează:


• cooperare • exprimare clară
• fermitate în apărarea • bună dispoziţie
principiilor
• calm • capacitatea de a dobândi cu uşurinţă
• adaptare la schimbare noi deprinderi
• loialitate • conştiinciozitate
• spirit de observaţie • respect faţă de colegi
• sinceritate • abilităţi decizionale
• empatie • responsabilitate pentru munca
realizată
• toleranţă • diplomaţie
• perspicacitate • discreţie
• capacitatea de a-şi planifica • eficienţă în realizarea sarcinilor
singur munca • stabilitate emoţională
• iniţiativă în realizarea • entuziasm în muncă
diverselor sarcini şi acţiuni • onestitate
• orientare spre progres şi • imaginaţie
autodezvoltare • adaptabilitate în munca de echipă
• capacitate de analiză

8 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Interesele reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru


anumite domenii de cunoştinţe sau activitate. Cu alte cuvinte, prin interese înţelegem tendinţa
de a căuta informaţii despre un domeniu, mai mult decât despre altele. Nu-ţi uita interesele
pentru anumite domenii de cunoaştere sau de activitate; acestea te pot ajuta să te implici cu
pasiune în ceea ce faci şi, ca urmare, să obţii performanţe.

ITERESE

EXERCIłII DE IDENTIFICARE A INTERESELOR


☼ O CĂLĂTORIE ÎN SPAłIUL NEEXPLORAT AL INTIMITĂłII TALE
Iată un mod uşor prin care îţi poţi descoperi domeniul de interese, acele tipuri de activităţi pe
care le realizezi întotdeauna cu drag.
Încercuieşte enunţurile care te descriu cel mai bine:
1. Îmi place mai mult să fabric/confecţionez ceva decât să citesc o carte.
2. Îmi place să găsesc soluţii pentru problemele care îmi dau bătaie de cap.
3. Îmi place să-i ajut pe alţii când au nevoie.
4. Pentru mine, cea mai importantă metodă de a învăţa lucruri noi este de a citi ceva
referitor la subiectul respectiv.
5. Îmi place munca manuală.
6. Îmi place să fiu şef.
7. Prefer să cunosc toate datele unei probleme înainte de a mă apuca de rezolvarea ei.
8. Îmi place să am grijă de alţii.
9. Îmi place să concep, să inventez lucruri noi.
10. Îmi place să mă exprim prin artă.
11. Mi-ar plăcea o muncă în care aş putea fi în relaţie cu alţii toată ziua.
12. Îmi place să lucrez cu materiale şi echipamente.
13. Îmi face plăcere să aflu lucruri şi idei noi.

9 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

14. Cooperarea cu alţii îmi pare o stare firească.


15. Caut să descopăr cum funcţionează lucrurile demontându-le.
16. Aş alege să lucrez cu maşini şi obiecte mai degrabă decât cu oamenii.
17. Reuşesc în mod obişnuit să influenţez oamenii să facă lucrurile în felul meu.
18. Îmi place să construiesc şi să repar obiecte.
19. Cercetarea pe care trebuie să o efectuez pentru a-mi realiza proiectele îmi convine.
20. Îmi place să intru în relaţie cu oamenii.
21. Caut să găsesc idei şi modalităţi noi de a efectua lucrurile.
22. Solicit părerea altora.
23. Îmi place să învăţ să folosesc diverse instrumente/echipamente.

Cum interpretez răspunsurile la


chestionar

Dacă ai încercuit enunţurile 1, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 23 - îţi place lumea obiectelor,
despre ea ai cunoştinţe, în ea te descurci. Te atrag ocupaţiile care se referă la următoarele
domenii: mecanică, producţie utilaje, construcţii mecanice, reparaţii şi întreţinere,
transporturi, meşteşuguri şi tehnologie.
Dacă ai încercuit 3, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 22 - pentru tine domeniul de interes sunt
oamenii. Îţi place să ai grijă sau să ajuţi pe alţii, să convingi sau să intervii între oameni, să
munceşti în echipă, să conduci sau să răspunzi de alţii. Ocupaţii care te caracterizează sunt din
următoarele domenii: medical, educare şi formare, asistenţă şi consiliere, religie.
Dacă ai încercuit enunţurile 2, 4, 7, 10, 13, 19, 21, 24 - te preocupă informaţia scrisă.
Îţi place să te exprimi în scris, muzică sau artă, să faci experienţe sau cercetări pe o temă, să
găseşti soluţii sau răspunsuri la enigme, să studiezi sau să citeşti. Vei găsi ocupaţii în
următoarele domenii: afaceri şi finanţe, cercetare ştiinţifică, vânzări şi servicii, turism, drept.
Adaptare şi traducere,
G. Marinescu, L. Tăsica

10 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

☼ ALEGERILE MELE, INTERESELE MELE

Acest exerciţiu te va ajuta să analizezi modul în care interesele tale îţi influenţează
alegerea activităţilor pe care le desfăşori.
Te rog să îţi aminteşti o situaţie în care ai avut de ales între mai multe activităţi şcolare
sau extraşcolare. Notează situaţia pe primul rând al tabelului. În prima coloană a tabelului te
rog să notezi care au fost opţiunile pe care le aveai în această situaţie; în a doua coloană
notează ce anume ai ales să faci; în a treia coloană notează tipul de interese care te-a influenţat
în alegerea acelei activităţi.

Situaţia la care m-am gândit:

Care au fost opţiunile în Ce am ales să fac? Ce tip de interese au


această situaţie? influenţat această
alegere?
1.

2.

3.

► scrie toate opţiunile chiar ► precizează exact ► raportează-te la


dacă sunt mai mult de trei activitatea pe care ai ales să o chestionarul parcurs mai
faci devreme şi identifică acele
interese care te-au
determinat să faci această
alegere

Acum că îŃi ştii interesele va fi


mult mai uşor să identifici obiectele
de studiu care te-ar putea ajuta
să te dezvolŃi pe această latură.
Pornind de aici poŃi stabili profilul
şi specializarea pe care să le
parcurgi.

11 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Valorile reprezintă cele mai importante aspecte ale vieţii. Valorile după care te
conduci nu trebuie lăsate deoparte. Ele sunt importante surse de motivaţie dar şi standarde
individuale în domeniul ales. Colegialitatea, prietenia, succesul, respectul, familia, banii sunt
doar câteva exemple de valori personale. Pe care ai vrea să le promovezi în activitatea ce
urmează să o desfăşori?

EXERCIłIU DE IDENTIFICARE A VALORILOR

Mai jos sunt enumerate valorile pe care le poţi lua în considerare când alegi un loc de
muncă. Subliniază trei valori pe care le consideri foarte importante pentru tine. Poţi alege
ţinând cont de modul în care îţi trăieşti viaţa şi ţi-ar plăcea să o faci în continuare.

A-i ajuta pe alţii A învăţa lucruri noi


A lucra în echipă A deveni celebru
A lucra sub presiune A fi perceput ca „intelectual”
A avea mulţi bani A lucra cu tehnologie de ultimă oră
A avea un program flexibil A putea fi spontan şi creativ
A avea mult timp liber A lucra în aer liber
A te simţi în siguranţă la locul de muncă A avea sarcini de lucru clar definite

Enumeră 3 ocupaţii din tabelul de mai jos în care sunt respectate valorile selectate de tine.

1._______________________

2._______________________

3._______________________

12 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

O C U P A Ţ I I
Asistent social Ofiţer Ceasornicar Bucătar
Instalator electric Instructor de zbor Horticultor Infirmier/ă
Atlet profesionist Profesor Pădurar Optician
Şofer Coafeză/Frizer Bijutier Medic veterinar
Arhitect Ghid turistic Poştaş Contabil
Casier Medic veterinar Critic de artă Asistent medical
Secretar Scriitor Patron Maseur
Manager Funcţionar de bancă Şofer de ambulanţă Programator PC
Agent de vânzări Pilot avion Fotomodel Psiholog
Tehnician dentar Director de hotel Mecanic auto Muncitor pe şantier
Avocat Zidar Poliţist Farmacist
Bibliotecar Inginer constructor Tâmplar Pompier
Reporter Cosmetician/ă Fotograf Director resurse umane
Muzician Editor Stomatolog Barman
Operator computer Şofer de taxi Balerin/ă Cameraman

EXERCIłIUL „JOCUL VALORILOR”


Scopul exerciţiului : Conştientizarea valorilor personale

Modalitate de desfăşurare:

 În tabelul de mai jos se va nota măsura în care valorile descrise sunt importante pentru
fiecare;

 Se vor alege din acestea 5 valori esenţiale pentru fiecare.

Durata exerciţiului: 30-45 min

Instrucţiuni pentru elevi:

Identificarea valorilor personale este o parte importantă a planificării unei cariere de


succes. În acest context cuvântul ”valoare” se referă la cum te simţi faţă de munca în sine şi

13 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

faţă de contribuţia adusă societăţii. Congruenţa dintre munca efectuată şi valorile personale
reprezintă una dintre condiţiile asociate satisfacţiei şi sentimentului de împlinire în carieră.

Valorile referitoare la muncă pot fi împărţite în două categorii funcţionale. Valorile


intrinseci sunt legate de un interes specific intern faţă de activitatea în sine sau de beneficiile
pe care munca le aduce societăţii. Valorile extrinseci sunt legate de condiţiile favorabile
asociate unei munci. Majoritatea oamenilor pentru a se simţi satisfăcuţi de munca lor trebuie
să aibă câteva valori intrinseci personale legate de aceasta.

Lista următoare cuprinde valori personale, identificate de mai mulţi oameni ca fiind
importante pentru cariera lor. Pentru a începe să-ţi explorezi propriile valori personale
referitoare la muncă, raportează fiecare valoare din listă la scala de mai jos şi adaugă alte
valori pe care le consideri esenţiale.

1- aspecte pe care le apreciez FOARTE MULT

2- aspecte pe care le APRECIEZ

3- aspecte pe care U LE APRECIEZ

Lista valorilor
Ajutorarea societăţii A face ceva care să contribuie la îmbunătăţirea lumii
în care trăim

Ajutorarea altora A fi implicat direct în ajutorarea altor oameni,


individual sau în grupuri mici

Relaţii publice A avea contact cu cei din jur zilnic

Munca în echipă A lucra într-o echipă cu scopuri comune

Munca individuală A realiza proiecte de unul singur având contacte


limitate cu ceilalţi

Implicarea în activităţi în care abilităţile mele


Competiţia
concurează cu ale celorlalţi

Luarea deciziilor A avea puterea de a decide strategiile şi direcţiile unei


acţiuni

Munca sub presiune A lucra sub presiunea timpului

Influenţa asupra A fi într-o poziţie în care să influenţezi atitudinile şi


oamenilor

14 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

opiniile celorlalţi

Cunoştinţe A fi preocupat de cunoaştere şi înţelegere

Expertiza A deveni expert în orice fac

Creativitate artistică Preocupare faţă de exprimarea creativ artistică

Creativitate generală A avea oportunitatea de a crea programe, materiale


noi sau structuri organizaţionale

Estetica A studia sau aprecia frumuseţea unor lucruri sau idei

Supervizarea A avea o funcţie de responsabilitate directă faţă de


munca celorlalţi

Schimbare şi varietate A avea activităţi care se schimbă frecvent

Precizie în muncă A lucra în situaţii unde atenţia la detalii şi acurateţea


sunt foarte importante

Stabilitate A avea o constantă în muncă şi îndatoriri care sunt


destul de predictibile

Siguranţa A avea siguranţa păstrării job-ului şi primirii unor


compensaţii satisfăcătoare

Recunoaştere A fi în mod public recunoscut pentru munca mea

Ritm susţinut A lucra în circumstanţe ce necesită rapiditate în


muncă

Stimulare A dispune de un grad ridicat de stimulare în timp ce


lucrezi

Aventura A avea îndatoriri frecvent supuse riscului

Câştiguri financiare Existenţa unei mari probabilităţi de câştigare a


recunoaşterii materiale favorabile de pe urma muncii.

Implicare fizică Implicarea în activităţi care necesită capacităţi fizice

Independenţa A fi capabil să descopăr natura muncii mele fără


suport semnificativ din partea celorlalţi

15 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Implicaţii morale A simţi că munca mea se potriveşte unor standarde


morale pe care eu le consider foarte importante

Comunitate A trăi într-un mediu în care să pot participa la


problemele comunităţii

Independenţa de timp Să existe posibilitatea de a lucra după propriul


program, fără presiunea timpului

În lista prezentată mai sus puteţi adăuga oricare alte valori pe care le consideraţi
importante sau care vă ghidează în activitate.

5 VALORI PERSO'ALE, ESE'ŢIALE PE'TRU MI'E

1.

2.

3.

4.

5.

16 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL „AFIŞUL PE SPATE”

Materiale: foi de hârtie, bandă de lipit


Obiectiv: autocunoaşterea, dezvoltarea stimei de sine
Desfăşurare:
Se cere fiecărui participant să noteze pe o foaie de hârtie 3 calităţi personale. Foaia
este lipită pe spatele fiecăruia cu partea scrisă în jos astfel încât nimeni să nu poată citi ce este
scris.
Fiecare participant se va plimba prin clasă şi va nota câte un lucru bun, pozitiv pe
foaia de pe spatele fiecăruia dintre colegi.
După ce elevii au scris fiecăruia dintre colegi, foile se dau jos şi aceştia citesc mesajele
primite.
Discuţie:
Se discută despre concordanţa dintre părerea proprie despre sine şi părerea celorlalţi.

Exemplu fişă de lucru:

Glumeţ

Sociabil

Sufletist

Prietenos

Amuzant

Tipul de inteligenţă predominant (lingvistică,


muzicală, logico-matematică, spaţială, naturistă,
INTELIGENŢA kinestezică - evidenţiată în sport şi mişcarea
zilnică, interpersonală - evidenţiată în relaţiile cu
alţii, intrapersonală - evidenţiată în înţelegerea şi
prezicerea propriului comportament);

17 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIU DE IDENTIFICARE A TIPULUI DE INTELIGENłĂ

Citiţi cu atenţie următoarele propoziţii. Scrieţi în dreptul propoziţiilor:

0 = nu mă caracterizează deloc
1 = mă caracterizează foarte puţin
2 = mă caracterizează foarte mult

I.
1. Scriu şi public articole în diferite ziare şi reviste.
2. Citesc în fiecare zi ceva care nu este legat de şcoală.
3. Citesc avizierele şi reclamele scrise din fiecare instituţie nouă în care intru.
4. Îmi place să rezolv cuvinte încrucişate.
5. Folosesc planşe, afişe, tabele, schiţe realizate de mine când învăţ. Verbal-
6. Scriu multe mailuri. lingvistică
7. Dacă ascult un cântec de câteva ori, îi memorez cuvintele.
8. Le cer adesea prietenilor să vorbim mult pe meesenger.
9. Scriu la sfârşitul caietelor sau în agenda mea multe cuvinte sau expresii care îmi plac.
10. Îmi place să le citesc poveşti copiilor mai mici.

II.
1. Mă simt mai bine atunci când dau un răspuns ce poate fi măsurat sau calculat.
2. Pot calcula foarte uşor fără calculator.
3. Îmi plac jocurile de cărţi si şahul.
4. Îmi plac orele de matematică la şcoală.
5. Sunt convins că toate lucrurile şi evenimentele sunt logice şi raţionale.
6. Îmi plac jocurile de strategie pentru că îmi solicită gândirea.
Logico-
7. Mă interesează ultimile descoperiri ştiinţifice.
matematică
8. Când gătesc, măsor exact toate cantităţile.
9. Îmi place să rezolv probleme logice şi matematice.
10. În relaţiile cu prietenii sunt foarte riguros, ei ştiind astfel la ce să se aştepte.

18 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

III.
1. Nu am probleme când e vorba să identific un ritm.
2. Când ascult o melodie, mi-e uşor să o fredonez.
3. Pot spune când cineva cântă fals. Muzicală
4. Am o voce expresivă, care poate varia ca intensitate şi înălţime.
5. Când trebăluiesc prin casă, deseori mă trezesc cântând.
6. Cânt la un instrument muzical.
7. Ascult muzică în maşină, mijloace de transport, chiar şi la şcoală.
8. Ştiu melodiile cântecelor preferate.
9. Când sunt singur fredonez şi fluier adesea.
10. Mă simt relaxat când ascult muzica mea preferată.

IV.
1. Sunt atent la culorile pe care le port. Vizual-
2. Fac multe poze. spaţială
3. Îmi place să desenez.
4. Îmi place să citesc cărţi şi reviste în care sunt multe poze.
5. Îmi plac manualele cu multe grafice, tabele, ilustraţii şi fotografii.
6. Mă descurc uşor într-un oraş necunoscut.
7. Le arat prietenilor foarte des fotografii realizate recent de mine.
8. Îmi place să răsfoiesc albume de artă şi să merg la expoziţii de pictură.
9. În şcoala generală am fost/sunt foarte bun la geometrie.
10. Ştiu că felul în care mă îmbrac influenţează atragerea sau respingerea prietenilor.

V.
1. Recunosc uşor păsările şi le pot denumi.
2. Recunosc uşor plantele şi le pot denumi.
3. Îmi place să grădinăresc.
Naturistă
4. Îmi plac animalele de casă.
5. Recunosc uşor mărcile de maşini şi anii lor de fabricaţie.
6. Recunosc ce vreme pot să prevestească culorile norilor.
7. Deosebesc cu uşurinţă buruienile de plante.
8. Îmi place mult să mă plimb în natură.
9. Îmi place să am flori în camera mea, chiar şi în sala de clasă.
10. Îmi place să citesc despre roci.

19 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

VI.
1. Îmi plac plimbările lungi. Chinestezică
2. Îmi place să dansez.
3. Fac cel puţin un sport.
4. Îmi plac mult activităţile care cer îndemânare:cusut, sculptat, împletit.
5. Consider că e mult mai practic să exersezi ceva decât să citeşti despre acel lucru.
6. Adesea îmi vin numeroase idei când fac jogging sau dau cu aspiratorul sau fac orice
exerciţiu fizic.
7. Îmi place să lucrez în aer liber.
8. Îmi vine greu să stau pe scaun foarte mult timp.
9. Adesea îi solicit pe prieteni să participăm la activităţi ce solicită mişcarea.
10. Cele mai multe hobby-uri pe care le am implică o activitate fizică.

VII.
Interpersonală
1. Îmi place să merg la petreceri unde este multă lume.
2. Când am probleme îmi place să mă descarc vorbind cu prietenii.
3. Colegii care au probleme, vin deseori la mine.
4. Mă implic îm activităţi sociale sau de ajutorare a persoanelor dezavantajate.
5. Îmi place să îmi distrez prietenii la petreceri.
6. Mă consider un bun lider şi adeseori îmi asum rolul de conducător în grupul de prieteni.
7. Îmi place să explic celorlalţi cu multe detalii cum să desfăşoare unele activităţi.
8. Am numeroşi prieteni buni.
9. Mă simt bine la întrunirile unde este lume multă şi multe persoane necunoscute.
10. Colegii mei mă ajută deseori să hotărăsc asupra conţinutului temelor, eseurilor,
portofoliilor.

VIII. Intrapersonală
1. Petrec multă vreme meditând.
2. Mă consider independent în gândire.
3.Ţin un jurnal în care îmi scriu toate gândurile.
4. Prefer să îmi creez singur propiile eseuri şi referate decât să le copiez de pe net sau de la
colegi.
5. Inventez deseori activităţi şi creez discuţii originale cu prietenii şi colegii.
6. Îmi revin uşor dacă sunt dezamăgit sau rănit.

20 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

7.Vorbesc uşor despre valorile care mă ghidează în viaţă şi despre obiectivele mele pe termen
lung.
8. Aleg adeseori activităţi în care trebuie să lucrez independent, singur.
9. Încurajez liniştea în grupul meu şi respec timpul de gândire a prietenilor mei.
10. Îmi plac hobby-urile ce se desfăşoară în singurătate.

Fişă de răspuns 0 = nu mă caracterizează deloc


1 = mă caracterizează foarte puţin
2 = mă caracterizează foarte mult

r.item I II III IV V VI VII VIII


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Rezultatele şcolare , atât pe disciplinele de studiu cât şi pe aria


curriculară, îţi pot sugera spre ce domeniu să te
orientezi. Dacă ai note mari la disciplinele umaniste şi acestea te atrag mai mult, ar fi
bine să alegi un astfel de profil. Opţiunea pentru un profil real, unde se studiază aprofundat
ştiinţele exacte, ar putea fi într-o asemenea situaţie o alegere neinspirată, ce ar presupune
eforturi foarte mari pentru a face faţă sarcinilor şcolare şi pentru a te ridica la nivelul aşteptat
de profesori.

Ai un Ideal ? Poate visezi dintotdeauna la o meserie! Încearcă


să-ţi faci un proiect de viitor şi, pas cu pas, pune-l
în aplicare!

21 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIU
Dacă dintotdeauna ţi-ai dorit o anumită meserie şi ai constatat în timp că ai abilităţile
necesare pentru a excela în domeniul respectiv, încearcă folosind următorul exerciţiu să
determini paşii traseului educaţional pe care ar trebui să-l urmăreşti.

TRECUT PREZET VIITOR


Pe această linie ascendentă poţi trece cât mai multe etape şi experienţe legate de
formările educaţionale pe care le vei urma dar şi de formările practice (spre exemplu voluntariat
sau angajare pe perioada vacanţelor şcolare). Acest exerciţiu te va ajuta să-ţi stabileşti obiective
pe termen scurt şi pe termen lung care vor avea ca finalitate obţinerea carierei profesionale
dorite de tine.
Reuşitele anterioare/înclinaţiile – dacă ai obţinut premii la diferite concursuri
la care ai participat din plăcere, iar cunoştinţele din aceste domenii le-ai folosi cu plăcere în
orice moment, ar fi bine să te gândeşti să îţi alegi o profesie în care să poţi valorifica aceste
cunoştinţe.

Factori
sociali în alegerea
carierei

Şcoala îţi deschide orizonturi noi spre cunoaştere


şi autocunoaştere. Aprecierile profesorilor, discuţiile cu
ŞCOALA
consilierul şcolii, îţi pot confirma decizia sau te pot ajuta
în alegerea unei specializări.

22 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Familia poate sprijini copilul din punct de vedere moral, îi poate oferi modele
profesionale, susţinere financiară dar şi afectivă.
Rolul acesteia este acela de a ghida şi de a oferi
sprijin în alegerea liberă a viitoarei cariere a copilului,
FAMILIA
atingerea obiectivelor, dar şi în oferirea unui important punct
de reper pentru stabilirea standardelor pe care acesta doreşte să le atingă.
Şi prietenii sunt cei cu care te poţi sfătui, întrucât
preocupările şi sfera motivaţiei voastre sunt
asemănătoare. Nu e indicat să iei în calcul doar faptul că
PRIETENI
cel de lângă tine are o opţiune şi o vei urma şi tu doar
pentru a rămâne împreună.
Asigură-te că pentru profesia aleasă ai aptitudinile şi abilităţile necesare şi că îţi va
face plăcere să lucrezi în acel domeniu.

Piaţa muncii este asemenea unei hărţi. Cu drumuri posibile, suişuri şi coborâşuri, te
orientează „în teren” şi-ţi localizează axa în jurul căreia vei gravita. Învaţă să o citeşti,
informează-te ! Informaţii locale despre piaţa muncii
poţi afla de la AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea PIAŢA
Forţei de Muncă. Vei afla care sunt profesiile MUNCII
căutate în prezent pe plan local (cerere şi ofertă). Pentru a înţelege cât mai bine ce înseamnă
piaţa muncii mergi la micul dicţionar din acest ghid şi vei primi informaţiile necesare.

Reprezentările sociale despre meseria X ( exemplu: Toţi medicii sunt deştepţi şi


bogaţi, prin urmare dacă devin medic, şi eu voi fi la fel!). Aceste mituri legate de anumite
meserii pot reprezenta o capcană. Mai întâi întreabă-te dacă ai aptitudinile necesare, apoi dacă
îţi place domeniul respectiv, dacă te poţi obişnui cu programul de lucru şi dacă poţi fi atât de
bun încât să fii căutat ca profesionist.
În alegerea carierei profesionale şi stabilirea traseului educaţional pentru atingerea
scopului propus, este esenţial a se ţine cont de factorii menţionaţi mai sus. O bună corelare a
acestor factori îţi va garanta succesul profesional.

23 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Cunoştinţele despre diversele aspecte ale mediului muncii sunt de asemenea o sursă
importantă de informaţii pentru planificarea carierei. Obţinerea acestor informaţii necesită
declanşarea unui comportament explorator, prin care se investighează diverse medii
ocupaţionale şi se explorează mai multe posibilităţi de carieră.

EXERCIłIUL „SCOPURI DE CARIERĂ”

Ţinând cont de fanteziile tale despre carieră, formulează câteva scopuri legate de muncă
şi carieră pentru următorii 20, 10, şi 5 ani. Fii cât se poate de concret şi specific. Pentru a stabili
scopurile, începe cu punctul cel mai îndepărtat – 20 ani – şi apoi continuă în ordine
descrescătoare. Procedând invers rişti să stabileşti scopuri ce nu sunt legate în mod strict de
visul tău.

Scopuri pe 20 de ani:
……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...
Scopuri pe 10 de ani:
……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...
Scopuri pe 5 de ani:
……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...

EXERCIłIUL „JOB-UL MEU IDEAL”

În construcţia carierei un lucru foarte important este să te proiectezi în viitor. De aceea


îţi propunem să te gândeşti cum ar arăta locul tău de muncă ideal şi să descrii:

☺ Atribuţiile pe care le vei avea


Va trebui să identifici care sunt îndatoririle pe care le vei avea, care sunt sarcinile
necesare să le îndeplineşti. Dacă întâmpini dificultăţi în identificarea lor te poţi adresa

24 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

părinţilor, diriginţilor, consilierilor şcolari din şcoala ta sau poţi căuta pe site-ul
www.go.ise.ro , în alfabetul ocupaţiilor pus la dispoziţia voastră cu scopul de a vă informa.

☺ Programul
Gândeşte-te foarte bine cât timp eşti dispus să petreci la serviciu, dacă vrei să lucrezi
în ture sau să ai un program bine stabilit de 8 ore pe care să îl respsecţi în fiecare zi. Ţine cont
de faptul că unele meserii presupun muncă peste program, sau deplasări pe perioade de timp
mai scurte sau mai lungi.
☺ Stilul de lucru
Sunt meserii care prin natura lor te provoacă să fii inventiv şi să rezolvi sarcinile prin
modalităţi diferite. Priveşte asupra ta şi decide dacă eşti o persoană care îşi poate schimba
stilul de lucru, strategiile pe care le adoptă pentru a rezolva anumite sarcini. Dacă nu eşti o
persoană flexibilă şi eşti bun în ceea ce faci apelând la o singură metodă, nu îţi alege o
meserie care îţi cere să fii inventiv.
☺ Mediul în care vei lucra
Activitatea ta poate fi desfăşurată în birou, ateliere, laboratoare, centrale, şantiere,
magazine, şcoală, închisoare, poliţie, tribunal, stradă, etc. Pentru fiecare mediu există un
anumit mod de a te îmbrăca şi un anumit comportament riguros sau libertin.

☺ Stilul de viaţă pe care îl permite


Ţine cont şi de faptul că mediul în care vei lucra va influenţa şi stilul tău de viaţă, atât
din perspectiva relaţiilor sociale, dar şi a sănătăţii. Decide unde vrei să petreci mai mult timp
– în familie sau la serviciu, deoarece unele profesii te pot solicita şi în afara programului de
lucru.

☺ Recompensare
Nu uita că pentru orice activitate prestată tu vei fi plătit. Unele profesii sunt mai bine
plătite decât altele. Dar înainte de a alege profesia în funcţie de banii pe care i-ai primi
gândeşte-te şi dacă poţi face faţă tuturor cerinţelor acelei profesii.

25 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL „BALONUL PLUTITOR”


Scopul exerciţiului: identificarea resurselor, oportunităţilor şi calităţilor personale
specifice meseriei menţionate.
Desfăşurare:
Fiecare participant va primi câte o foaie pe care este desenat un balon. În centrul
balonului va trebui să scrie ce profesie ar dori să aleagă, şi pentru ca balonul să fie cât mai
strălucitor şi să plutească în aer cât mai mult, să scrie în jurul lui:

1. O persoană importantă
care te sprijină.
2. Trei calităţi care te recomandă pt. meserie
3. Cinci lucruri pe care trebuie să le faci pentru …………………

A ajunge ce-ţi doreşti.

EXERCIłIUL „OMUL ZILELOR NOASTRE”

Scopul exerciţiului: identificarea trăsăturilor de caracter specifice domeniului


profesional

Desfăşurare:

Elevii vor primi o fişă de lucru pe care sunt scrise trăsături de caracter. Li se cere să
aleagă 5 însuşiri semnificative pentru omul contemporan şi care ar condiţiona reuşita în
carieră. Este preferabil să le ordoneze în funcţie de importanţa acordată. Se va lucra în grup,
iar alegerile făcute trebuie argumentate.
Fişa de lucru:
Alegeţi 5 trăsături de caracter care, după părerea voastră, ar trebui să caracterizeze
omul zilelor noastre. Ordonaţi-le în funcţie de importanţă: sociabil, egoist, creativ,
descurcăreţ, inteligent, competent, perseverent, optimist, cinstit, calm, agresiv, materialist,
tupeist, cooperant, independent, responsabil.

26 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Decizia de carieră reprezintă procesul de selecţie a unei alternative de carieră din


mulţimea de variante disponibile la un moment dat. O abordare sistematică a procesului de
decizie ia în considerare o succesiune de etape, între care investigarea propriei persoane şi
explorarea posibilităţilor de carieră, prezentate deja, ocupă un loc important, fiind baza de
informare a deciziilor.
Stilul decizional reprezintă modalitatea proprie de a rezolva o situaţie ce presupune
alegerea între mai multe alternative.

Stilul decizional Caracteristici


Planificat „Sunt organizat şi îmi fac planuri”
Agonizant „Nu mă pot decide”
Impulsiv „Decid acum şi mă gândesc mai târziu”
Intuitiv „Simt că aşa e bine”
Delăsător „Mă voi gândi mâine”
Fatalist „Ce va fi, va fi”
Compliant „Dacă crezi că e bine…”
Paralitic „Ştiu că trebuie, dar pur şi simplu nu pot să o fac”

EXERCIłIUL ”DECIZIA MEA”


Scop: identificarea paşilor în luarea deciziei pentru cariera profesională
Exerciţiul poate fi lucrat pe echipe sau frontal în funcţie de nivelul grupei. Puteţi folosi
ca material fie schema de mai jos, fie puteţi scrie individual paşii pe foi de hârtie şi împreună
cu elevii să stabiliţi ordinea lor. Discutaţi despre fiecare pas în parte pentru a putea sublinia
importanţa lor şi faptul că nu este indicat să sărim peste vreunul din ei.

Pasul 1 – stabiliţi care este decizia ce trebuie luată.


Pasul 2 – analizaţi toate posibilităţile pe care le aveţi (spre exemplu pentru liceu
profilele şi specializările care v-ar interesa, dar şi liceul în funcţie de rezultatele şcolare,
facultăţile care vă interesează, etc).

27 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Pasul 3 – identificaţi cât mai multe surse de obţinere a informaţiilor despre profesiile
care vă interesează (spre exemplu site-ul www.go.ise.ro unde găsiţi ghidul ocupaţiilor din
România).
Pasul 4 – după ce aţi cules informaţii, raportaţi-vă la ele şi faceţi o analiză a datelor
obţinute pentru a alege cea mai bună variantă.
Pasul 5 – exprimaţi hotărârea finală pe care o luaţi în urma analizei tuturor
posibilităţilor pe care le aveţi.

I II
DEFIIRE AALIZA
A POSIBILITĂŢILOR
DECIZIEI

V III
LUAREA DECIZI CULEGEREA
HOTĂRÂRI A IFORMAŢIILO
I FIALE R

IV
AALIZA
URMĂRILO
R FIECĂREI
POSIBILITĂ

Decizia pentru carieră depinde de fiecare din cei 5 paşi aşa cum se observă în
imaginea de mai sus. Dacă vom sări peste pasul 3 nu vom putea face o analiză riguroasă a
posibilităţilor şi oportunităţilor care ni se oferă sau de care dispunem. Fără parcurgerea
pasului 4 nu vom putea lua o decizie finală deoarece vom avea o mulţime de informaţii ce vor
rămâne nefiltrate. Nici pasul 2 nu este de ignorat pentru că el ne oferă posibilitatea stabilirii
posibilităţilor pe care le avem din mai multe puncte de vedere: a ofertei educaţionale pe plan
local dar nu numai, sprijinul financiar, adaptabilitatea la noi cerinţe (chiar şi emoţional),
rezultatele şcolare.

28 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL ”DECIZIA ÎN CARIERĂ”


Criteriile trecute în tabelul de mai jos, te ajută să compari opţiunile tale de carieră.
Completează mai întâi rubricile din coloana I şi bifează apoi în dreptul opţiunii care valorifică
acele caracteristici. La sfârşit vei avea o imagine complexă a gradului de compatibilitate
dintre opţiuni şi caracteristicile personale.
OPŢIUEA 1 OPŢIUEA 2 OPŢIUEA 3
……………… ……………… ………………
A. Interesele mele
1.
2.
3.
B. Valori de muncă
1.
2.
3.
4.
C. Deprinderi
1.
2.
3.
4.
D. ivel educaţional pe care
intenţionez să-l ating
1.
2.
E. Stil de viaţă dorit
1.
2.
3.
4.
F. Alte nevoi / dorinţe
1.
2.
3.

29 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Piaţa muncii este mediul în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de
muncă, se stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă, se
realizează schimburi de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se
evidenţiază oportunităţile profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc de
muncă sau să îl schimbe pe cel existent. Aceasta impune adaptarea structurilor de formare
profesională iniţială şi continuă la cerinţele angajatorilor, precum şi dezvoltarea resurselor
umane prin policalificare şi recalificare.
Se identifică pe piaţa muncii o diferenţiere între ocupaţie, funcţie, meserie şi profesie.
Pentru o mai bună înţelegere şi deosebire a acestora vom preciza în rândurile
uşura alegerea elevilor spre cariera profesională.
Ocupaţia este o activitate socialmente utilă care-i aduce beneficii sau constituie o
sursă de existenţă pentru persoana care o exercită. Ocupaţia se exprimă prin funcţie sau
meseria exercitată de o anumită persoană activă. Ocupaţiile pot fi clasificate pe baza unor
criterii precum: domeniul de activitate, nivelul de pregătire profesională, complexitatea
sarcinilor de îndeplinit. Toate acestea au ca elemente specifice: uneltele, instrumentele
utilizate, spaţiul de lucru, durata muncii, condiţiile de salarizare.
Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de
conducere sau execuţie).
Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de activitate dobândite prin
procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare practică, necesare exercitării anumitor
servicii şi activităţi.
Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai
înalte). Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări,
prestigiu social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de
identificare a unor modele de viaţă.

30 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

EXERCIłIUL ”REALIZAREA CV - ULUI”

Curriculum vitae
Europass

InformaŃii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane) Mobil:
Fax(uri)
E-mail(uri)

NaŃionalitate(-tăŃi)

Data naşterii

Sex

Locul de muncă vizat / Domeniul


ocupaŃional

ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

EducaŃie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

Aptitudini şi competenŃe personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

31 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Autoevaluare ÎnŃelegere Vorbire Scriere


Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaŃie

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinŃă Pentru Limbi Străine

CompetenŃe şi abilităŃi sociale

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice

CompetenŃe şi aptitudini tehnice

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a


calculatorului

CompetenŃe şi aptitudini artistice

Alte competenŃe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

InformaŃii suplimentare
Anexe

EXERCIłIUL ”REALIZAREA SCRISORII DE INTENłIE”

Structura unei scrisori de intenţie:


☺ Numele candidatului pentru post şi informaţii de contact (adresa, numărul de telefon, e-
mail);
☺ În intenţia…
☺ Numele persoanei din organizaţie care realizează procedurile de selecţie (aceste informaţii
sunt obţinute din anunţul pentru post); opţional se mai pot include:
- poziţia/titlul persoanei respective;
- adresa persoanei respective.
☺ Formula de introducere (de exemplu: Stimate Domn/Stimată Doamnă);
☺ Fraza de introducere, care trebuie să conţină:
- postul vizat;

32 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

- sursa din care au fost obţinute informaţii legate de post (ex. anunţ din ziar).
☺ Două sau trei fraze care se referă la competenţele candidatului – acest segment se axează
pe principalele abilităţi şi cunoştinţe cerute pentru acel post şi modul în care candidatul
îndeplineşte aceste cerinţe;
☺ Două fraze despre motivul pentru care acest post este potrivit pentru candidat;
☺ O solicitare politicoasă a unui răspuns în legătură cu postul vizat;
☺ Numele şi prenumele candidatului, tipărite şi semnătura de mână a acestuia, prcum şi data
de întocmire a scrisorii de intenţie.

CUM SĂ TE PREZINłI LA INTERVIUL DE ANGAJARE

♣ Înainte de prezentarea la interviul de angajare adună cât mai multe informaţii despre
organizaţia angajatoare, despre cerinţele postului şi abilităţile tale pentru acel post;
♣ Pregăteşte în avans răspunsuri la cele mai frecvente tipuri de întrebări ale angajatorilor;
♣ Modul în care te îmbraci pentru un interviu comunică multe lucruri intervievatorului. Poartă
haine elegante şi sobre, în care te simţi confortabil;
♣ Orice spui la interviu este dublat sau contrazis de comportamentul tău non-verbal. Identifică
acele aspecte ale comportamentului tău non-verbal care sunt deficitare sau pot fi îmbunătăţite
şi exersează-le înainte de prezentarea la interviu;
♣ Captează atenţia intervievatorului prin tonul vocii, ritmul vorbirii şi conţinutul mesajului.
Vocea ta este un instrument important şi de aceea este indicat să nu adopţi o tonalitate
monotonă. Subliniază aspectele importante într-o tonalitate mai ridicată a vocii şi marchează
prezentarea aspectelor tale pozitive printr-un ritm dinamic al vocii;
♣ Ascultă cu atenţie întrebările puse de către intervievatori. Concentrează-te pe ceea ce spune
intervievatorul şi pe modul cum pune întrebările şi cere lămuriri suplimentare. Astfel, vei
putea identifica mai uşor care sunt aspectele de interes deosebit pentru intervievatori.

SUCCES!

33 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

CHEIA
SUCCESULUI

Primele lucruri pe care trebuie să le aveţi în minte sunt:


o Nu există o cheie a succesului
o Nu există o reţetă universală pentru succes în carieră
o Suntem oameni şi suntem diferiţi
Deşi uneori ni se potrivesc aceleaşi haine, sau ne plac aceleaşi flori, avem aceleaşi
maşini, fiecare are calea lui în viaţă, propria carieră şi un singur drum spre succes: cel
personal. Ce trebuie să „ai”? Nu sunt reţete universale însă constituie nişte puncte de sprijin in
cariera ta.

Studiile

Deşi majoritatea oamenilor din ziua de azi nu se mai angajeaza în domeniul pe care l-
au studiat, cei care fac asta sunt norocoşi pentru că au început de undeva. Au noţiunile de bază
pe care le pot dezvolta şi aplica în favoarea lor. Însă, chiar şi cu noţiuni de bază sau fară, este
nevoie ca tu să continui să te documentezi şi să te perfecţionezi. Dacă vei rămâne la ceea ce ai
învăţat fără ca măcar să citeşti o carte sau să afli ce mai e nou, subordonaţii tăi te-ar putea
devansa! Cursuri gratuite, cursuri în cadrul companiei, cursuri online, workshopuri, cursuri
deschise etc.! Omul cât trăieşte învaţă! Ai grijă să faci din această zicală un ingredient în
reţeta ta a succesului!

Prietenia

Nu te încuia în casă sau la birou! Ieşi afară şi cunoaşte oameni! Prezentul e cel mai
bun moment. Cunoscând mai mulţi oameni vei intra în diferite cercuri de prieteni, vei ajunge

34 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

să iţi cunoşti limitele, vei învăţa tipologii, caractere, reacţii, care sigur te vor ajuta să comunici
mai uşor cu colegii de la serviciu, cu superiorii. Vei învăţa să fii mai sociabil(ă) la conferinţe,
şedinţe sau alte evenimente. Şi nu numai, poate în unul din aceste cercuri de prieteni iţi vei
cunoaşte viitorul şef, viitorul partener de afaceri sau viitorii colegi de birou! Profită de orice
oportunitate de relaţionare cu oamenii. Vizibilitatea ta este importantă într-un job la nivel
înalt.

Atitudinea

Contează cel mai mult, nu? Într-adevăr, pentru că ceea ce arătăm că suntem este ceea
ce oamenii percep. Dacă nu ai încredere în tine şi îţi ţii privirea în jos, oamenii vor vedea o
persoană timidă, o persoană cu care se poate comunica cu dificultate, şi nu vei atrage decât
păreri negative. Dacă oamenii văd că eşti o persoană deschisă, cu un limbaj îngrijit, atitudine
triumfătoare şi îmbrăcat într-un mod adecvat, atunci lucrurile se schimbă. Cum? Vei atrage
imediat atenţia şi oamenii te vor simpatiza şi îşi vor dori să lucreze cu tine. În afară de prima
impresie, atitudinea te va ajuta să obţii ceea ce vrei. Dacă vrei să fii promovat, ia atitudine şi
comunică-i această dorinţă şefului tău. Acest tip de comportament le va demonstra tuturor că
eşti o persoană implicată şi interesată de ceea ce face.

AmbiŃia

Perseverenţa. Puterea de muncă. Încrederea în propriile capacităţi. Da, da, da, da! De 4
ori da! Ai nevoie de toate acestea pentru a avea succes! De ce? Pentru că ambiţia poate muta
şi munţii din loc, trebuie doar să vrei să faci acest lucru şi prin multă muncă vei reuşi (nu ştiu
dacă vei putea muta chiar muntii ... dar cu ambiţie vei reuşi să obţii ceea ce vrei cu adevărat).
Dacă se va întâmpla ca un plan sa nu îţi reuşească din prima, nu renunţa. Încearcă până îţi
iese. Schimbă modul de implinire, dar nu renunţa! Şi mai important, când te apuci de ceva nu

35 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

renunţa la jumătatea drumului. Perseverează în tot ceea ce faci. Aceasta este o calitate
importantă care aduce de la sine succesul.
Ai grijă de starea sănătăţii tale, scapă de stres prin sport, dormi bine noaptea, mănâncă
sănătos, relaxează-te, profită de timpul frumos de afară să ieşi în parc cu bicicleta, cu rolele
sau să citeşti o carte! Ai încredere în tine. Fără încredere nu vei reuşi nimic. Tu te cunoşti cel
mai bine şi ştii ce poţi să faci, aşa că înlătură-ţi frica şi cucereşte lumea! Poti! Aşa că spor la
treabă şi mult succes!

Aceastea sunt câteva


aspecte de care e bine să
ţii cont în formarea ta
profesională.

Mic dicţionar

Aptitudine, însuşire fizică sau psihică a unei persoane, care condiţionează şi asigură succesul
într-o activitate; dezvoltată prin învăţare şi exersare, aptitudinea devine abilitate, fiind o
condiţie importantă a succesului profesional.
Atestat profesional, act din care rezultă pregătirea profesională.Carieră, interacţiunea dintre
rolurile de muncă şi alte roluri de viaţă ale unei persoane, incluzând atât munca plătită, cât şi
pe cea neplătită; toate acestea considerate ca un tot unitar, indivizibil.
Clasificarea ocupaţiilor, operaţia de sistematizare a ocupaţiilor (funcţiilor şi meseriilor)
populaţiei active, publicată în Codul Ocupaţiilor din România.

36 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Competenţe, ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, care se formează pe durata


unui ciclu de şcolarizare.
Decizie de carieră, procesul de selecţie a unei alternative de carieră din mulţimea de variante
disponibile la un moment dat.
Funcţie (grad), activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere
sau de execuţie.
Informare şcolară şi profesională, acţiune prin intermediul căreia se transmit cunoştinţe
despre anumite tipuri de şcoli şi profesiuni.
Interes, componentă structurală a personalităţii, care se exprimă printr-o atitudine pozitivă,
activă şi perseverentă faţă de anumite obiecte şi activităţi.
Interese profesionale, preferinţe cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de
cunoştinţe sau de activitate; surse energetice care îi direcţionează pe tineri spre anumite
profesiuni, reprezentând, în acelaşi timp, unul din elementele importante de decizie în carieră.
Meserie, complexul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi obţinute prin şcolarizare şi prin
practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a
obiectelor muncii sau pentru prestarea unor servicii; profesiune.
Ocupaţie, activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăşoară o
persoană în mod obişnuit, şi care constituie pentru aceasta sursa de existenţă; aspectul concret
al unei profesiuni, desfăşurarea ei efectivă.
Orientare în carieră, un program sistematic de acţiuni educaţionale (informaţii, experienţe),
coordonate de o echipă (consilier, profesori ş.a.) şi proiectate pentru a facilita dezvoltarea
carierei individuale, şi, mai specific, managementul carierei.
Piaţa muncii este mediul în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de muncă, se
stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă, se realizează
schimburi de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se evidenţiază
oportunităţile profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc de muncă sau să
îl schimbe pe cel existent. Aceasta impune adaptarea structurilor de formare profesională
iniţială şi continuă la cerinţele angajatorilor, precum şi dezvoltarea resurselor umane prin
policalificare şi recalificare.
Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte).
Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări, prestigiu
social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de identificare a
unor modele de viaţă.
Valoare, convingere de bază a unei persoane, care influenţează activitatea acesteia, deci şi
opţiunile şcolar / profesionale.

37 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Bibliografie:

1. Băban, Adriana (coord.), Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj - Napoca, 2001.
2. Gabriela, Lemeni, Mihaela, Porumb (coordonatori), Consiliere şi Orientare – ghid de
educaţie pentru carieră, Ed. ASCR, Cluj - Napoca, 2004.
3. Drăgan, D., Ozunu, D., Tomşa, Gh. (coord.), Dicţionar de orientare şcolară şi
profesională, Ed. Afeliu, Bucureşti, 1996.
4. Jigău, Mihai, Consilierea carierei, Editura Sigma, Bucureşti, 2001.
5. Codul Ocupaţiilor din România, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2003

Resurse informaţionale web:

http://www.go.ise.ro (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – CNROP România)

http://www.edu.ro (Ministerul Educaţiei şi Cercetării)

38 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Cuprins:

1. Argument……………………………………………………………………………….1

2. Specificul activităţilor de orientare a carierei…………………………………………..2

3. Etapele dezvoltării carierei……………………………………………………………..4

3.1. Factori individuali în alegerea carierei……………………………………….5

3.1.1. Identificarea deprinderilor………………………………………….7

3.1.2. Identificarea intereselor………………………………………….....9

3.1.3. Identificarea valorilor……………………………………………...12

3.1.4. Identificarea tipului de inteligenţă………………………………...18

3.2. Factori sociali în alegerea carierei…………………………………………..22

3.3. Explorarea posibilităţilor de carieră…………………………………………24

3.4. Decizia în carieră……………………………………………………………27

3.5. Explorarea pieţei muncii…………………………………………………….30

3.5.1. Realizarea unui curriculum vitae………………………………….31

3.5.2. Realizarea unei scrisori de intenţie………………………………..32

3.5.3. Cum să te prezinţi la interviu……………………………………...33

4. Concluzii. Cheia succesului…………………………………………………………...34

5. Mic dicţionar…………………………………………………………………………..36

6. Bibliografie……………………………………………………………………………38

39 PLAIFICAREA CARIEREI
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Program de dezvoltare a abilităților de viață


ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul:


Facilitatea de Tranziție 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparținând
minorităților și grupurilor dezavantajate

Material editat de Asociația Formare, Dezvoltare, Asistenţă - FORDA Buzău


Iulie 2010
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a
Uniunii Europene
Pentru eventualele informații și sesizări legate de proiectele PHARE
contactați: cfcu.phare@mfinante.ro

40 PLAIFICAREA CARIEREI

S-ar putea să vă placă și