Sunteți pe pagina 1din 37

Proiect finanţat de

UNIUNEA EUROPEANA
Material editat în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a abilităților
de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian”,
proiect implementat de Asociația Formare, Dezvoltare, Asistență Forda
Buzău în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Buzău.
Autor Taisia Trica
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

CUPRI+S

I. FORMAREA CARACTERULUI........................................................................................4
II. LIBERTATE VERSUS SCLAVIE ....................................................................................9
III. PLASAREA RESPO+SABILITĂŢII ............................................................................15
IV. I+TELIGE+ŢA EMOŢIO+ALĂ ŞI RESPO+SABILITATEA .................................22
V. ASUMAREA RESPO+SABILITĂŢII ............................................................................26
BIBLIOGRAFIE: ...................................................................................................................35

2 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Toţi oamenii sunt OK – fiecare persoană are valoare şi demnitate umană. Chiar dacă
nu acceptăm acţiunile unor persoane, recunoaştem şi acceptăm esenţa lor de fiinţe umane.
Fiecare om are capacitatea de a gândi - orice persoană (exceptând situaţia celor cu
afecţiuni cerebrale majore) are capacitatea de a gândi. În consecinţă, este responsabilitatea
fiecăruia dintre noi de a lua decizii cu privire la propria sa viaţă şi de a trăi în concordanţă cu
acestea.
Oamenii îşi decid propriul lor destin şi aceste decizii pot fi schimbate - majoritatea
tiparelor noastre de interacţiune cu lumea au fost formate în copilărie. Orice convingere
proprie poate fi schimbată şi redecisă, regândirea şi schimbarea acestor decizii fiind posibilă.
Acest concept cheie înlătură culpabilizarea altora, încurajând autoresponsabilizarea şi
dezvoltarea personală.

3 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

I. FORMAREA CARACTERULUI

Spre deosebire de temperament, care se referă la însuşiri puternic ancorate în


ereditatea individului, caracterul vizează îndeosebi suprastructura socio-morală a
personalităţii, calitatea de fiinţă socială a omului. De câte ori vorbim despre caracter, mai
mult ca sigur implicăm un standard moral şi emitem o judecată de valoare (Allport, 1981).
Tocmai implicarea judecăţilor de valoare în definirea caracterului face, oarecum,
problematică utilizarea acestui termen. De aceea, psihologia americană preferă utilizarea
termenului generic de personalitate, care include într-un sistem unitar ceea ce europenii
înţeleg prin temperament şi caracter.
Adevărul este că, raportându-ne la celălalt, nu putem utiliza cuvinte neutre,
constative. Chiar descriind trăsături temperamentale utilizăm termeni cu o conotaţie
evaluativă (nervos, nestăpânit, lent, „moale" etc).

Etimologic, termenul caracter, care provine din greaca veche, înseamnă tipar, pecete
şi, cu referire la om, sisteme de trăsături, stil de viaţă. Acest termen ne trimite la structura
profundă a personalităţii, ce se exprimă prin comportamente care, în virtutea frecvenţei lor
într-o gamă întreagă de situaţii, sunt uşor de prevăzut.
Ştim, de pildă, cu o anumită probabilitate, cum va reacţiona un elev în caz de eşec
sau succes, dacă va putea rezista la o anumită tentaţie sau dacă, într-un moment de răgaz, va
prefera să citească o carte sau să se joace. O bună cunoaştere psihologică trece dincolo de
comportamentele direct observabile şi, pentru a fundamenta previziuni corecte, îşi propune
să răspundă la întrebarea „De ce?". De aceea, pentru a cunoaşte caracterul cuiva trebuie să
ne întrebăm în legătură cu motivele, cu valorile ce fundamentează comportamentele
manifeste. „Caracterul este acea structură care exprimă ierarhia motivelor esenţiale ale unei
persoane, cât şi posibilitatea de a traduce în fapt hotărârile luate în conformitate cu ele"
spune A. Cosmovici, subliniind două dimensiuni fundamentale ale caracterului - una
axiologică, orientativ--valorică, alta executivă, voluntară, Ideea auto-controlului în baza unor
înalte valori morale este prezentă în multe definiţii ale caracterului. Astfel, caracterul este
„gradul de organizare etică efectivă a tuturor forţelor individului" (Taylor, W.S.), „o

4 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

dispoziţie psihofizică durabilă de a inhiba impulsurile conform unui principiu reglator"


(Rohack, A.A., cf. Allport, 1981, p. 44) sau o „voinţă moraliceşte organizată" (Klages, K.,
cf. Popescu-Neveanu, R, Zlate, M., Creţu, T., 1987, p. 321).
Privit astfel, caracterul este un subsistem relaţional-valoric şi de auto-reglaj al
personalităţii şi se exprimă, în principal, printr-un ansamblu de aîitudini-valori.
Pentru definirea caracterului avem în vedere nu manifestările aiitudinale
circumstanţiale, variabile, ci atitudinile stabile şi generalizate, definitorii pentru persoana în
cauză, şi care se întemeiază pe convingeri puternice.
Atitudinea exprimă o modalitate de raportare faţă de anumite aspecte ale realităţii şi
implică reacţii afective, comportamentale şi cognitive. Nu totdeauna între cele trei tipuri de
reacţii există un acord deplin; uneori ceea ce simţim nu e în acord cu ceea ce gândim despre
ceva, şi nu totdeauna acţionăm conform sentimentelor noastre. însă, când toate aceste
manifestări sunt congruente, atitudinile devin stabile şi relativ greu de schimbat.
Definiţia tridimensională a atitudinii are şi o valoare euristică deoarece poate orienta
demersul educativ de formare şi schimbare a atitudinilor prin metode şi tehnici ce vizează
componentele afective, cognitive şi comportamentale ale atitudinii-ţintă. Psihologia socială a
abordat pe larg acest domeniu, schimbarea atitudinilor fiind un câmp de cercetare privilegiat
al acestei discipline.
In structura caracterului se pot distinge trei grupe fundamentale de atitudini :
atitudinea faţă de sine însuşi (modestie, orgoliu, demnitate, dar şi sentimente de inferioritate,
culpabilitate etc), atitudinea faţă de ceilalţi, faţă de societate (altruism, umanism, patriotism,
atitudini politice etc.) şi atitudinea faţă de muncă.
Trăsăturile de personalitate, diagnosticate cu ajutorul chestionarelor şi care intră în
structura caracterului pot fi considerate, într-o anumită măsură, expresia atitudinilor pe care
persoana le are fată de ea însăşi (Bromberg, M., 1994): atunci când i se cere unui subiect să
completeze un chestionar de personalitate, el nu face altceva decât să-şi exprime acordul sau
dezacordul cu propoziţii evaluaţive ce-1 caracterizează din propria perspectivă.
Am amintit deja că nu există încă un sistem de trăsături unanim acceptat cu ajutorul
căruia să putem descrie caracterul cuiva. Numărul de trăsături, ca şi descrierea lor variază de
la un cercetător la altul (Eysenck, H., Murrary, H., Thomae, H., Berger, G. etc). Adoptând un
demers sistematic şi utilizând analiza factorială, Cattell, R., a elaborat un chestionar (16 P.F.)
cu ajutorul căruia pot fi evaluaţi şaisprezece factori de personalitate între care :
conservatorismul, emotivitatea, încrederea, indisciplina, relaxarea etc.
In faţa diversităţii testelor de personalitate şi a sistemelor teoretice, apare în mod
firesc întrebarea care sunt, totuşi, factorii care surprind cel mai bine profilul psihologic al

5 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

unei persoane. Pentru a răspunde la această întrebare, J. Brown şi E. Howard au selectat 400
de întrebări din diferite chestionare, la care au răspuns 1003 subiecţi. Analiza factorială a
răspunsurilor a condus la identificarea a 20 de factori, dintre care doar 11 realizează o bună
discriminare între diverşi subiecţi.
Vom prezenta, în continuare, câteva din scările Inventarului de Personalitate
California (C.P.I.), ce-1 are ca autor pe Harrison G. Gough. Acest chestionar se bazează pe
un demers empiric, operaţional, itemii fiind selectaţi în funcţie de capacitatea lor de a realiza
descrieri specifice şi coerente ale personalităţii şi de măsura în care scorurile obţinute permit
formularea de predicţii comportamentale valide.
1. Dominanţă: evaluează factorii aptitudinali specifici liderului, dominanţa,
tenacitatea şi iniţiativa socială („Majoritatea discuţiilor şi certurilor în care mă angajez
vizează probleme de principiu").
2. Acceptare de sine: se referă la factori precum simţul valorii personale, acceptarea
de sine şi capacitatea de a gândi şi acţiona independent („Viaţa mea de zi cu zi este plină de
lucruri care mă interesează").
3. Independenţă: evaluează libertatea deciziei şi capacitatea de a acţiona în funcţie
de propriile dorinţe („îmi este greu să simpatizez pe cineva care se îndoieşte tot timpul şi nu
este sigur de nimic").
4. Empatie: capacitatea de a sesiza cu cea mai mare exactitate posibilă cadrul de
referinţă intern şi componentele emoţionale ale unei alte persoane, şi de a le înţelege ca şi
cum ar fi ea însăşi această persoană („încerc, totdeauna să ţin cont de sentimentele celuilalt,
înainte de a acţiona").
5. Responsabilitate: această scară identifică persoanele cu un caracter onest,
responsabile şi conştiincioase („Din respect pentru vecini, fiecare trebuie să întreţină spaţiul
din faţa casei sale").
6. Socializare: indică nivelul de maturitate şi spiritul de echitate sociale la care a
ajuns individul („înainte de a acţiona, încerc să prevăd reacţiile prietenilor mei")
7. Autocontrol: evaluează gradul şi suficienţa dominării de sine şi absenţa
impulsivităţii şi egocentrismului („Examinez o problemă din toate punctele de vedere,
înainte de a lua o decizie").
8. Toleranţă: identifică persoanele ce au convingeri şi atitudini sociale care nu sunt
bazate pe prejudecăţi, receptive şi tolerante („Aş fi gata să contribui din buzunarul meu
pentru a îndrepta o greşeală, chiar dacă nu sunt implicat direct în aceasta)...

6 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

9. Realizare de sine prin conformism: identifică factorii de interes şi moti-vaţionali


care facilitează realizarea de sine în condiţiile în care conformismul este un comportament
pozitiv („Cred că încercările şi suferinţele vieţii ne fac mai buni").
10. Realizare de sine prin independenţă: identifică factorii de interes şi moti-
vaţionali care facilitează realizarea de sine în condiţiile în care autonomia şi independenţa
sunt comportamente pozitive („Am impresia că sunt aproape la fel de capabil şi inteligent ca
majoritatea oamenilor care mă înconjură").
Adolescenţa este perioada în care încep să se cristalizeze principalele trăsături de
caracter. De aceea, cu greu pot fi făcute afirmaţii categorice privind personalitatea unui elev
(mai ales a celui de vârstă mică). De cele mai multe ori asistăm la comportamente
convenţionale ce alcătuiesc o „mască" ce poate varia în funcţie de situaţie. Doar situaţiile
neobişnuite pot provoca reacţii care ne pot ajuta să diferenţiem între atitudinile
circumstanţiale, reacţiile convenţionale şi cele care exprimă „nucleul" stabil şi autentic al
personalităţii în formare.
De asemenea, motivele (uneori foarte diferite) ce fundamentează atitudinile şi
comportamentele elevilor cresc dificultatea interpretării şi valorizării morale a acestora.
Având în vedere plasticitatea deosebită a „substanţei" psihologice ce va constitui
personalitatea viitorului adult, şcoala trebuie să-şi asume, într-o manieră sistematică, mai
susţinută, responsabilităţi formative. Capitolele următoare ale acestui studiu evidenţiază rolul
pedepselor/recompenselor şi al aşteptărilor profesorilor în modelarea personalităţii elevilor.
Acum vrem să atragem atenţia asupra efectului pe care îl pot avea atitudinile profesorului
faţă de performanţele elevilor, precum şi interpretarea rezultatelor scăzute în termeni de
eşec. Cercetări experimentale au demonstrat că intensitatea trăsăturilor psihologice ce
alcătuiesc profilul psihologic al cuiva se distribuie conform curbei lui Gauss. Cu alte cuvinte,
în mod normal, performanţele şcolare şi sociale, în general, ale fiecărui elev nu pot să se
situeze toate la un nivel superior, mai ales când sarcinile şcolare se situează la un nivel
ridicat de dificultate. De aceea, educatorii trebuie să creeze situaţii în care elevii să-şi
cunoască nu numai limitele (care sunt fireşti şi trebuie privite ca atare, şi nu ca eşecuri ce
implică responsabilităţi personale), ei şi (mai ales) resursele.
Conştientizarea limitelor şi resurselor, uneori foarte diferite de la elev ia elev,
conduce la formarea unei imagini de sine echilibrate, a demnităţii şi respectului de sine şi
faţă de ceilalţi. Se ajunge astfel la acceptarea diferenţelor fireşti dintre oameni, la creşterea
spiritului de toleranţă şi Ia evitarea etichetărilor globale care pot împinge pe unii elevi spre
periferia grupului şcolar, cu efecte negative asupra personalităţii acestora.

7 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Formarea atitudinilor, elementele structurale principale ale căraeteralui, implică


metode şi tehnici specifice. Complexitatea şi unicitatea fiinţei umane nu permite formularea
şi recomandarea unei singure strategii. Fiecare domeniu al vieţii are particularităţi şi limite
practic imposibil de cuprins în scheme teoretice (Neacşu, I., 1990). Literatura
psihopedagogică destinată acestui subiect este relativ restrânsă. Unele încercări sunt legate
mai ales de motivaţie, interese, aspiraţii şi atitudini, privite ca factori motivatori în contextul
activităţilor şcolare.
Comunicarea de tip persuasiv, metodele directe implicând condiţionările clasice şi
operante şi unele metode indirecte (mai puţin sistematizate, cu posibilităţi scăzute de
evaluare a efectelor) sunt considerate utile în formarea atitudinilor, proces ce diferă
considerabil de cel al însuşirii informaţiilor, priceperilor şi deprinderilor.
În ceea ce priveşte metodele indirecte, ele acţionează în mod deosebit prin
mecanismele învăţării sociale bazate pe imitaţie, pe identificare, pe exemple, pe modelare
etc.

8 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

II. LIBERTATE VERSUS SCLAVIE

Cel mai important lucru în viață pentru mine este libertatea cu toate
sensurile ei. Să fiu liber să fac ce vreau, să mă exprim cum vreau, să trăiesc
cum vreau. Din aceasta cauză am avut veşnic probleme cu autoritatea.
Părinți, profesori, şefi, oameni care îmi spuneau ce să fac și ce e bine pentru
mine.

Să fii o persoană liberă nu este un ideal ci un scop obligatoriu pentru fiecare ființă
umană, deși mulți oameni azi nu sunt liberi și trăiesc cu lanțuri invizibile pentru că își fac
cadou toate libertățile de bunavoie și se trezesc când e prea târziu.
Trăim într-o lume în care 95% din populație, spre sfârșitul vieții, este ori foarte săracă
ori total dependentă de ajutor din partea guvernului, a familiei etc. În Statele Unite, într-un
sondaj de opinie, 93% din adolescente au spus că activitatea care le provoacă cea mai mare
satisfacție emoțională este să meargă la cumpărături. Să existe oare o legatură între cifrele
astea?
Trăim într-o lume în care parinții și societatea insistă și impun tinerilor să urmeze
sistemul educațional pentru că astfel succesul în viață este asigurat. Ceea ce nu discută nimeni
este faptul că trăim vremuri în care transformările sunt rapide. Dacă începi azi o facultate,
după 3, 4, 5 ani cunostințele pe care le-ai acumulat nu mai sunt aplicabile pentru că tehnologia
și sistemul sunt schimbate.
Trăim într-o lume în care ne simțim obligați să satisfacem nevoile și pretențiile
tuturor, numai ale noastre nu. Urmăm școli și ne întemeiem familii pentru că așa ni se spune
că e bine de către oameni care nu pot să ofere puterea unui exemplu bun. Părinți care zbiară la
copiii lor să ia note mari la școală și să își găsească o slujbă pentru a avea stabilitate în timp ce

9 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

chiar acești părinți se plâng în fiecare zi de lipsurile pe care le îndură DUPĂ ce au urmat
aceeași școala pe care o recomandă și DUPĂ ce au muncit ani de zile la slujba care trebuia să
le aducă stabilitate.
Trăim într-o lume în care familia și nunta sunt accesorii obligatorii. Cu divorțurile care
ating o rată de 50% în unele țări din Europa, lipsa de educație totală în ceea ce privește o viață
sănătoasă de cuplu își pune amprenta puternic pe fericirea cuplurilor. Astfel că după sclipirea
pe care o lasă la prima impresie, nunta, viața de familie, relația de cuplu, ceea ce urmează în
spatele cortinei în viața de cuplu nu vedem în fimele Disney cu prinți și prințese.
Trăim într-o lume în care adulți de 50 de ani se comportă ca niște adolescenți de 14.
Fără să își asume responsabilitatea totală pentru existența lor continuă să facă pe victimele
eterne. În rândurile ce urmează am să îți enumăr primul dintre lucrurile pe care eu le consider
cele mai importante pentru păstrarea libertății și fericirii individuale. Sunt lucruri în care eu
însumi am greșit prima oară, am suferit și apoi am invățat pe calea mai grea ce am de făcut.
Acum sper te ajut să scapi de lanțurile grele, invizibile, dar extrem de împovărătoare
ale lipsei de educație în lucrurile care contează cu adevarat în viață. Cu lucrurile de mai jos ar
trebui să înceapă școala, nu cu un exercițiu de testare a memoriei ce dureaza 16 ani (cu tot cu
facultate) în care ești doar pus să memorezi și să reproduci informație fără să îți dezvolți
abilitățile de care vei avea atâta nevoie pentru bunăstarea și fericirea ta.
Cheltuiala compulsivă. !evoia de a impresiona
Oamenii cheltuie bani așa cum mănâncă. Adică compulsiv. Există un mecanism
psihologic care vine în ajutorul marilor corporații și ne dăunează nouă enorm. Exprimarea
personalității prin cumpărături.
În toată mass media vedem cum oamenii sunt încurajați să cumpere produse pentru a-
și crește stima de sine și valoarea în ochii altor oameni. Fii diferit cumpărând ceva. O să fii
mai sexy dacă te dai cu un anumit deodorant. Banii tăi vor fi în siguranță la noi. Mai știi
sloganul “Dormi liniștit. FNI lucrează pentru tine”?
Prosteala la scară largă pentru suflete naive și slabe.
Marile corporații au interesul să îți ia banii pe care îi faci (și care de obicei nu sunt
mulți) așa că se folosesc de mass media și îți spală creierii cu emisiuni, reclame și știri care să
te facă să te simți inadecvat, că nu ești destul de bun, să ai o stima de sine scazută, și să te facă
să CUMPERI ceva ca să iți iei medicamentul care te va face să te simți bine. Până data
viitoare cand ai bani de cheltuit.
!u mai mâncăm pentru a ne simți bine, pentru a fi sănătoși și productivi.
Mâncăm ca să obținem o clipă de plăcere și pentru a uita în acea clipă de durerile
noastre emoționale profunde. Mâncăm așa cum luăm un medicament. Un medicament pentru

10 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

uitare care din păcate are un efect de scurtă durată. Cumpărăm din aceleași motive. Plăcerea
de o clipă.
Să crezi că statutul tău social, respectul și stima de sine vor crește dacă îți cumperi
mașina, haine, obiecte este cea mai mare prostie a secolului nostru de mari consumatori. Și de
naivitatea aceasta profită cei care vând aceste obiecte. Oricine și-a cumpărat o mașina ca să
impresioneze, haine, obiecte care credea că îl vor transforma în alt om, sunt sigur că poate
oferi mărturie că nimic nu s-a schimbat după ce emoția de moment a cumpărăturii a trecut.
Câți dintre noi nu au spus: “daca aș avea acel obiect, aș fi cel mai fericit din lume și nu
mi-ar mai trebui nimic” doar ca să ajungem să ne dorim altceva la o săptămână după ce ne-am
îndeplinit visul.
Și eu am crezut că haine de firmă îmi vor aduce succes cu femeile. Și eu am crezut că
mașina îmi va crește statutul social. Și eu am crezut că dacă o să am laptopul acela special o
să pot să îmi fac treaba de 10 ori mai bine. Până când le-am avut și am văzut că eu sunt la fel.
Rezultatele mele nu sunt altele. Stima și respectul meu de sine au crescut doar când am lucrat
la adevăratele cauze ale problemelor mele, care erau ÎN INTERIORUL MEU. Rezultatele au
început să apară doar când am început să îmi dezvolt abilitățile și personalitatea.
Acum, vreau să trec la problema de 100 de ori mai gravă decât tot ce ți-am descris mai
sus.
Credite și împrumuturi.
Atunci când ai acest gen de comportament pe care l-am descris mai sus și faci toate
cumpărăturile acestea EMOȚIONALE pe CREDIT ȘI ÎMPRUMUT, în acest moment sapi o
groapă din care probabil nu vei mai ieși toată viața. Acest gen de comportament,
cumpărăturile pentru a simți o emoție de scurtă durată, este cea mai sigură cale de a te
îndeparta de adevarata avere și bogăție pe care o poți dobândi începând de la 0. Nu există rău
mai mare pe pământ în acest moment, un pericol mai mare pentru libertatea ta decât creditele
și împrumuturile pentru a cumpăra lucruri care își pierd valoarea.
Am urmărit programul lui Eben Pagan, “Self made wealth”, care m-a inspirat pentru
acest articol, în care se vorbea despre aceste lucruri. Și era o poveste:
Acum 100 de ani, când europenii vroiau să emigreze în Statele Unite însă nu aveau
posibilitatea, semnau contracte cu americani care le finanțau emigrarea. În schimb, acești
oameni se angajau să devină servitori ai lor pentru o perioadă determinată de timp: 1 an, 2 sau
3, până când era achitată datoria. Problema era că din cauza lipsei de educație, acești europeni
nu știau să găsească în acel contract condiții și comisioane ascunse ( cam cum e și azi cu
contractele de creditare) și astfel pe măsură ce anii treceau deveneau și mai datornici în loc să

11 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

le scadă datoria. Astfel ajungeau sclavi pe viață. Atunci cand mergi la cumpărături și mai ales
când o faci pe credit, în mintea ta se petrece următorul proces:
Îți spui că va veni o promovare, mărire de salariu, moștenire, îți va ieși afacerea aia ce
o plănuiești de mult și că nu va fi problemă să te mai incarci cu o sumă lunară de câteva sute
de mii sau milioane. Problema e că mintea raționalizează totul în favoarea deciziei de
cumpărare și de cele mai multe ori, lucrurile pe care le așteptăm, banii ăia mulți ce trebuiau să
vină, nu mai vin, însă datoria este acolo și trebuie plătită. Astfel, te oferi voluntar ca să devii
sclav al datoriilor tale.
Astfel, îți amanetezi viitorul, pentru că tot ce faci, sunt compromisuri pentru a-ți putea
achita datoriile. Sistemul este în așa fel pus la punct încât dacă ai datorii neplătite să nu mai
poți face nimic. Nu mai poți avea proprietăți, firme, conturi, nu mai poți să construiești ceva
care să îți aducă avere și bogăție în mod legal.
Ești un sclav în toată puterea cuvântului, prizonier în groapa pe care singur ai săpat-o.
Hai să vedem motivele pentru care oamenii au ajuns în situația asta:

1. Programare negativă
2. +u suntem pregătiți pentru aceste vremuri
3. Relația emoțională proastă cu banii
4. Obiceiuri proaste.

1. Programarea negativă
Programarea negativă constă în faptul că oamenii au un creier care emoțional, îi îndeamnă să
accepte recompensa imediată, deși dăunează pentru viitor. Creierul ne îndeamnă să avem
ACUM ce se poate avea, fără să conteze ziua de mâine, la fel cum urșii acumulează grăsime
pentru lunile de hibernare, și oamenii acumuleaza ACUM ca și când mâine nu mai există.
Problema e că mâine există și devine azi, un prezent care a fost sacrificat pentru plăcerea mică
de ieri.
Așadar, în primul rând, e foarte important să depășim această programare negativă și să
învățăm să trăim azi pentru ca ziua de mâine să fie abundentă din toate punctele de vedere. Să
învățăm să sacrificăm prezentul pentru un viitor lung și prosper.
2. +u suntem pregătiți pentru aceste vremuri
Azi, totul se petrece în viteză. Oamenii nu sunt pregătiți să trăiască în ritmul acesta. Dacă
părinții noștri megeau la școala și căutau o slujbă de la care să iasă la pensie, astăzi nu mai
poți fi sigur că până termini școala, industria sau domeniul de activitate pentru care te
pregatești va mai exista.

12 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

E nevoie să scapi de mentalitatea de “angajat”, mentalitatea sărăcăcioasă de a-ți vinde timpul,


orele din viață pentru un salar. E timpul să te concentrezi pe cum să devii acea persoană
competentă și capabilă să rezolve probleme și să ducă la bun sfârșit proiecte. Să investești în
educația ta și abilitățile tale. Altfel nu vei supraviețui în mediul economic a cărui eră deja a
început.
3. Relația emoțională proastă cu banii
Iubim și urâm banii în acelașii timp. Îi iubim pentru că ne pot aduce ceea ce ne dorim, îi urâm
pentru că au așa o putere asupra noastră. În familiile care nu sunt bogate, încă de mici copiii
sunt educați în ideea ca bogații sunt răi și că au făcut lucrurile rele ca să ajungă să aibă mulți
bani. Orice pădure are uscături, dar cum vrei tu să fii ca cineva pe care nu-l apreciezi și de
care nu îți place? Adică cum vrei să fii bogat dacă nu îți plac bogații? E important să nu judeci
dacă nu esti în cunoștință de cauză și să cauți în familia ta ce anume din educație a fost greșit
în privința banilor.
4. Obiceiurile proaste
Mâncatul compulsiv, cumpărături compulsive, datorii permanente.
Acestea sunt lucruri care ne îndepărtează în fiecare zi de bogăția adevarată. Obiceiurile
proaste sunt mai greu de înlocuit pe masură ce trece timpul. Cu cât mai repede cu atât mai
bine. E un subiect vast și am un material în format pdf în care poți găsi exact cum să scapi de
obiceiuri proaste și cum să le înlocuiești cu obiceiuri bune: Puterea ta interioară
Dacă e să fim sclavi, atunci să fim sclavi doar ai pasiunilor noastre, ai viitorului nostru
strălucit și al cauzelor pe care le susținem, a valorilor noastre.
Ok. Acum că am vorbit de problemă să vedem și soluția.
1. Devino adult!
Gata. S-a terminat. Acum e vremea să îți asumi responsabilitatea. Nu te mai poți gândi că
altcineva va trebui să îți rezolve problemele în timp ce tu poti să cheltui. E timpul să nu mai
fii o oaie care trăiește din inerție și să devii un adult responsabil de viața și viitorul tău. E
timpul să devii o persoană educată și informată, care se pregatește să fructifice oportunitățile
când ele apar.
2. Învață diferenţa între valoare și bani ( valoarea aduce bani, nu invers)
Dacă te concentrezi pe bani nu vei face niciodată bani. Cum se fac banii? Cineva are de oferit
ceva ceea ce alţii percep valoros. De la pasta de dinţi până la maşini, cârți și orice lucru care
costă bani.
Tu ce ai valoros de oferit? Angajatul clasic își imaginează că dacă își vinde timpul ( 8,10,12
ore pe zi) este îndreptățit să fie plătit. Ei bine, cât valorează acele ore luate din viata ta și
vândute ? Merită investiția asta? Să îl faci pe altul bogat cu orele vieții tale în timp ce tu

13 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

primești niște fărâmituri? Dacă îți place, continuă. Dacă nu îți place, învață să creezi valoare,
să îți dezvolți abilități care să te facă o persoană valoroasă. Abia atunci vei începe să faci bani
adevarați, când vei înțelege ce înseamnă valoarea.
3. Inveșteste, nu cheltui
O mașină este o cheltuială proastă dacă nu produce bani. Pentru că va continua să consume
bani fără să producă. O barcă de rafting este o investiție bună, pentru că va produce bani când
este pusă în slujba unei afaceri. Așa să gândești de acum. Orice lucru pe care îl cumperi, e o
cheltuială sau o investiție? Un calculator performant, o conexiune rapidă de internet sunt o
investiție bună pentru că te poți educa și poți crea valoare multă cu aceste unelte. O plasmă
este o cheltuială proastă.
Să cheltuim mai mult în fiecare lună pentru o mâncare foarte sănătoasă, vitamine, fructe, e o
investiție bună pentru că te fac o persoană mai puternică, mai productivă, mai sanatoasă și
poți crea valoare, poți face bani mai mulți. Mâncatul la fast-food este o cheltuială foarte
proastă.
Dacă poti implementa aceste concepte, am convingerea ca viața ta se va schimba ENORM de
mult în bine.
Cele mai importante 3 lucruri în care să investești:

1. Bunuri ce produc bani.


2. Educația ta.
3. Relații cu oameni valoroși și care pot produce valoare.

EU Î+TREB – TU RĂSPU+ZI
Gândește-te o clipă care sunt consecințele acțiunilor tale?
Te îndrepți spre libertate sau sclavie?
Construiești fundația pentru succes sau groapa în care vei rămâne toata viața?
Preferi beneficiul mărunt pentru satisfacția pe termen scurt, sau poți sacrifica plăcerea de
moment pentru fericirea adevarată pe termen lung?

14 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

III. PLASAREA RESPO+SABILITĂŢII


Cei mai multi oameni care nu au facut nimic pe lumea asta si a caror viata e un lant de
esecuri se pare ca au doua obiceiuri extrem de proaste: vaicareala si plasarea
responsabilitatii in exterior. Daca te numeri printre cei care apeleaza la cele doua metode,
cursul acesta e menit sa te scuture putin si sa-ti explice ce legatura e intre ele si
responsabilitate.
Vaicareala a ajuns sport national si international. Avem emisiuni la televizor dedicate
oamenilor care vor sa-si planga de mila in fata maselor. In fata ecranelor, milioane de oameni
asculta cu solemnitate si zic „ia uite, saracu’ prin ce-a trecut…”. De la 9595 in Romania la
Jerry Springer in America, trendul vaicarelii e cel putin constant, daca nu cumva in usoara
crestere.
„Am avut suferinte in trecut si mi-e frica de esecuri” ● „'u mai vreau sa iubesc,
pentru ca toti băieţii sunt niste nemernici, fara nicio exceptie” ● „Toata lumea e pusa pe
inselaciune si pe furat” ● „Am o mama atat de nesuferita, mi-a mancat zilele” ● „Copiii nu
ma asculta deloc” ● „'u vrea nimeni sa ma angajeze”

In ceea ce priveste plasarea vinei in exterior, la fel. Avem emisiuni, rubrici in ziare,
discutii informale la bufet si bloguri in care invinuim politicienii, sistemul social, planeta
s.a.m.d….oricine altcineva e responsabil pentru situatia noastra mizerabila, in afara de noi
insine. „Ei” (statul, UE, E-urile, Politia, Dumnezeu, Secolul XXI, globalizarea) nu ne dau
voie sa ne dezvoltam, sa crestem, sa fim cineva, sa avem o viata buna. Noi suntem absolut
perfecti, avem tot ce ne trebuie ca sa facem treaba pe lumea asta, si ne straduim din rasputeri
– dar circumstantele ne ingradesc.
● „'u poti sa te realizezi in tara asta”
● „'u da Dumnezeu bani decat la aia care au deja”
● „'u mai e ca pe vremuri, domnule…”
● „Economia asta de tranzitie nu-mi da voie sa [...adaugati orice aici...]”

DE REŢI+UT:

15 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

„Taci din gură şi asumă-ţi responsabilitatea.”

Vaicareala si plasarea vinei in exterior sunt doua modalitati josnice de a te eschiva


de partea ta de responsabilitate. Sigur, exista intotdeauna mult adevar in ceea ce spui atunci
cand te plangi si te victimizezi. Dar intotdeauna ai si tu o parte pe care o poti controla in
toata ecuatia. Ei bine, partea aia trebuie sa ti-o asumi – nu sa te prefaci ca nu exista.
Sa va impartasesc si voua un graunte de intelepciune care mie mi-a schimbat perceptia
asupra lucrurilor. Cand spui ca altii sunt de vina pentru necazul tau, practic le plasezi lor in
brate controlul situatiei.
Cand spui ca prietena te face nefericit, practic i-ai dat prietenei toata puterea asupra
fericirii tale. Ea trebuie sa faca ceva in legatura cu fericirea ta, nu tu.
La fel, daca spui ca Guvernul Romaniei e de vina ca tu nu poti sa te imbogatesti, asta
inseamna ca guvernul trebuie sa faca ceva, nu tu. Tu n-ai nimic de facut, decat sa astepti cu
mana in san ca guvernul sa ia atitudine fata de situatia ta.
Suntem crescuti si cultivati de mici in spiritul iresponsabilitatii, si tare ne e drag sa
folosim cele doua strategii descrise mai sus. Pentru ca toata lumea o face, ne e foarte usor sa
gasim imediat pe cineva care sa empatizeze cu noi, care sa spuna „te inteleg, cum sa nu…crezi
ca n-am si eu necazuri din astea?”. Mediocritatea si iresponsabilitatea mascata sunt mai mult
decat tolerate in societatea in care traim. Sunt chiar incurajate pe alocuri. Asa ca scapam
intotdeauna cu basmaua curata daca stim sa manuim cu maiestrie cele doua tehnici. Necazul e
ca o facem in detrimentul nostru.
Paradoxul paradoxurilor este ca in momentul in care te ridici si iei responsabilitatea in
mana (sau „apuci taurul de coarne”, cum se zice) devii mult mai liber si ai mult mai multa
putere. Cand devii responsabil si incepi sa cauti solutii, iti dai seama ca ai libertatea alegerii
si o mica lume de posibilitati se deschide inaintea ta. Dar daca stai si te balacesti in problema
ta, habar n-ai ce-i dincolo de gard.
Cand iei tu hamurile in mana, poti sa mergi unde vrei tu. Cand i le dai altcuiva, nu ai
garantia directiei.

16 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

DE REŢI+UT:

Să ne fie clar: toata lumea are probleme.

Ati intalnit vreodata acei oameni care par sa o duca din succes in succes, bucurosi,
fericiti, frumosi? Priviti din exterior, par sa nu aiba nici un fel de probleme si sa treaca prin
viata fluierand. Ei bine, am o surpriza sa va impartasesc. Si ei au probleme! In viata oricarui
om vin probleme cu kilogramele, zi de zi, saptamana de saptamana. Doar ca ei au o atitudine
total diferita. In primul rand, nu au obiceiul sa se lamenteze…deci n-ai de unde sa stii prin ce
trec. In plus, ei nu le eticheteaza pe toate ca fiind „probleme” si „necazuri”. Daca stai pe langa
oameni de succes, ai sa vezi cum folosesc exprimari de tipul: „avem o situatie delicata”,
„avem un obstacol de trecut”, „a mai aparut o provocare” sau „hai sa trecem si hopul asta”.
Ei se orienteaza intotdeauna inspre solutie, nu inspre problema in sine, ceea ce e extrem de
logic, dar mai rar aplicat.
Un om mediocru se va lamenta ca are 2 milioane datorie la intretinere, in timp ce unui
om de afaceri i-a intrat o firma intreaga in faliment. Cel de-al doilea are probabil mai multe
sanse sa gaseasca o solutie in timp util, in comparatie cu primul…pentru ca in loc sa se
vaicareasca, isi stoarce creierii sa gaseasca o solutie, “da din colt in colt” ca s-o scoata la capat
cumva. Cine a facut afaceri stie prin cate sute, poate mii de „provocari”, „obstacole” si
„situatii delicate” trebuie razbit. Poti sa le numesti „necazuri”, „ghinioane” si „insuccese”, sa
te declari infrant si sa te retragi in vicareala si acuze aruncate in exterior. Sau poti sa preiei
controlul si sa inaintezi prin ele.

DE REŢI+UT:

Alegerea îţi aparţine strict ţie.

Majoritatea vaicaritorilor care au citit pledoaria mea vor ramane la fel ca pana acum. Mai
mult, vor veni cu argumente care ii indreptatesc sa fie asa: „dar situatia mea e speciala…”,
“dar tu nu stii ce inseamna sa fii ca mine“…„dar despre sinistrati ce poti sa zici?” etc.

17 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Am o veste pentru tine: viitorul ti-a pregatit probleme si esecuri destule – ele vor veni,
fie ca le prevezi sau nu, fie ca le doresti sau nu. Stiu ca-ti vine greu sa crezi, dar si oamenilor
fericiti si celor nefericiti li se intampla destule de-a lungul vietii. Adevarata diferenta o va
face felul in care fiecare se raporteaza la ele. Cand dai de necaz, tot ce conteaza e cum
gandesti si cum actionezi. Aici, atitudinea este probabil singurul lucru care face diferenta
intre învinşi si oamenii de succes.

APLICAŢIE
ASCULTĂ POVESTEA – PUTEREA GÂ+DULUI BU+
Rosanna Benzi, lovita, in copilarie, de o grava forma de poliomelita a fost “condamnată” să
nu se poată misca.

Desi fata aceasta si-a petrecut viata cu trupul inchis intr-un plamin artificial si nu a
parasit niciodata camera de spital in care era instalata aceasta masinarie, intrebata de un ziarist
daca nu se simte uneori "limitata", ea a raspuns: "Limitata? Unica limita pe care o admit este
timpul, care nu-mi permite sa profit de toate posibilitatile pe care situatia mea le ofera".

Sigur, unii dintre dumneavoastra ar putea spune ca nu este vorba de un caz de exceptie.
Sunt nenumarate exemplele in care fiinta umana a demonstrat capacitatea de a infrunta
cu succes situatii aparent fara iesire. Renuntand la o retorica facila, care ar presupune
comparatia cazului prezentat cu cei foarte multi,care au parte din ceea ce isi doresc si totusi
viata intr-o permanenta nemultumire, este bine sa ne punem anumite intrebari.
Cum se explica faptul ca anumite persoane reusesc sa depaseasca groaznice
nenorociri, transformand existenta lor aparent condamnata intr-un triumf, dintre cele mai
diverse, "izbutesc" sa-si conduca vietile catre mediocritate, poate chiar dezastru?
De ce pentru cineva o nenorocire, un faliment, un ghinion reprezinta calea catre inertie
si depresie nervoasa, in timp ce, pentru altcineva, acestea se constituie in impulsul catre
autodepasire?
De ce acelasi fapt, poate acelasi mijloc, aceeasi situatie determina rezultate atat de
diferite?
Sau cu alte cuvinte, care este "diferenta ce determina diferenta" (nota: este intrebarea
care va fi prezenta, intr-o forma sau alta, in toate articolele mele...).

18 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Desigur, fiecaruia dintre noi i se poate intampla sa fie confruntat cu o sfidare de genul
acesta si, de obicei, fara "preaviz".
Dar exceptand, binenteles, evenimentele de un tragism extrem, trebuie sa
constientizam faptul ca a ramane fara serviciu, a da faliment, a fi parasit de sotie s.a.m.d. sunt
lucruri care fac parte din viata.
Nu ar fi nemaipomenit daca ar exista un sistem prin care noi sa putem sa ne pregatim
pentru a infrunta orice situatie cu spiritul pozitiv si a obtine astfel un rezultat pozitiv in ciuda
tuturor greutatilor?
Sa ne amintim de cuvintele a doi importanti filosofi ai antichitatii: Epictetus -
"Oamenii nu sunt afectati de dificultati, pe cat sunt afectati de opiniile pe care le au asupra
acestor dificultati" - si Seneca - "Reactia noastra este ceea ce determina semnificatia faptelor".

Plecand de la aceste afirmatii, consecinta logica este ca primul obiectiv pe care ar


trebui sa-l urmarim este acela de a impiedica posibilitatea ca problemele sa fie abordate cu o
stare mentala negativa.
Fireste aceasta nu inseamna a trece cu vederea dificultatile, a "ascunde capul in nisip",
ci dimpotriva, inseamna a intelege ca o stare mentala negativa este cea mai serioasa piedica in
calea gasirii unei unei iesiri fericite.
De exemplu, daca slujba pe care o aveam a fost desfiintata, este clar ca am o problema
grava, reala, care trebuie infruntata urgent si cu decizie. Dar, daca datorita complexitatii
problemei devin deprimat, ma subevaluez, pun in discutie capacitatile mele, nu mai am de
infruntat o singura problema, ci mai multe, si aceasta va determina o stare psihica ce foarte
probabil va face imposibil accesul la resursele mele cele mai bune.

Reflecţie şi acţiune
Cum putem proceda pentru a nu permite starilor negative sa isi instaureze controlul
asupra psihicului nostru?
Atunci cand se confrunta cu o problema majoritatea oamenilor sunt tentati sa isi puna
intrebari de genul: "Cum de mi se intampla tocmai mie?"; "Oare de ce sunt asa de
ghinionist?"; "Aceasta sa-mi fie soarta?". Evident, oricare ar fi raspunsurile la aceste intrebari,

19 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

ele nu pot determina decat cel mult o consolare momentana.


In schimb cei care par a depasi cu usurinta orice dificultate isi pun intrebari cu o structura
diferita, de genul: "Cum pot folosi mai bine ceea ce am la dispozitie pentru a imbunatati
situatia?".
Sa fie oare o lege ca diferenta intre modurile de a reactiona la ivirea unei probleme
depindem de intrebarile pe care ni le punem? Este oare posibil ca operand schimbari in
privinta acestor intrebari sa obtinem schimbari si in ceea ce priveste modul nostru de a
reactiona?
Da! Fara nici o indoiala! Din cauza faptului ca opiniile pe care ni le formam despre
anumite fapte au legatura directa cu particularitatile asupra carora ne concentram, este evident
ca intrebari diferite despre acelasi fapt pot determina raspunsuri, solutii complet diferite. Spre
exemplu, un director de firma este confruntat cu o problema de aprovizionare si desigur se
intreaba: "Care poate fi solutia?". Un alt director confruntat cu o problema similara
formuleaza o alta intrebare: "Cine este de vina?".
Fapt este ca aceste intrebari schimba imediat subiectul asupra caruia ne concentram si
implicit orientarea eforturilor noastre.
A formula intrebari constructive in momentele de criza reprezinta o abilitate
determinanta pentru viata noastra personala si profesionala.
Aceasta abilitate poate fi dezvoltata prin invatare? In majoritatea cazurilor se poate da
un raspuns afirmativ. Secretul il reprezinta dezvoltarea unui set de intrebari "productive" pe
care sa le folosim ca ajutor la momentul potrivit.
Ori de cate ori am avut ocazia i-am intrebat pe oamenii de succes cu care m-am
intalnit despre felul in care ei infrunta dificultatile. Analizand aceste raspunsuri, am descoperit
ca in marea lor majoritate oamenii de succes isi pun anumite intrebari pe care le-am putea
numi "tipice".
a) "Ce putem gasi pozitiv in aceasta problema?" Chiar daca primul raspuns care va vine
in minte este "nimic!", orice situatie are cel putin un aspect pozitiv. Cautati-l!
b) "Ce anume poate fi imbunatatit?" Aceasta intrebare permite izolarea aspectelor cu
adevarat importante si concentrarea asupra rezolvarii acestora. Chiar modul in care este
articulata intrebarea sporeste increderea intr-o rezolvare satisfacatoare.
c) "Ce anume sunt dispus sa realizez (sau refuz sa realizez) pentru ca situatia sa
evolueze in conformitate cu dorintele mele?" Aceasta presupune in primul rand ca avem deja
o idee despre cum ar putea fi rezolvata problema (daca nu este asa inseamna ca nu ne aflam in
fata unei probleme ci dorim pur si simplu sa ne plangem), iar in al doilea rand semnifica

20 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

acceptarea faptului ca lucrurile nu se pot rezolva de la sine. Astfel, intelectul nostru se va


"pune in miscare " in directia potrivita.
d) "Cum trebuie sa actionez pentru ca eforturile necesare imbunatatirii situatie sa nu fie
percepute ca obligatie, corvoada, ci sa-mi mobilizeze cu adevarat interesul, devenind poate
chiar placute?" Aceasta implica constientizarea faptului ca, desi infruntarea unei probleme
complexe poate cere mult timp si multa munca, asta nu inseamna neaparat ca rezolvarea nu
poate fi obtinuta intr-o atmosfera placuta. Cu alte cuvinte, este o invitatie la actiune
inteligenta.
Verificand personal de nenumarate ori puterea acestor intrebari (si va sfatuiesc din suflet
sa le supuneti si dumneavoastra unui "examen") m-am gandit ca nu este neaparat nevoie sa
avem probleme pentru a incerca sa ne instalam intr-o stare pozitiva. Va propun sa incercati
pregatirea unui, hai sa-i spunem, "ritual al succesului", care sa va permita concentrarea asupra
problemelor, aspectelor pozitive ale existentei, in loc sa va lasati prada gandurilor negre.
Pentru o perioada de o luna incercati ca, la inceputul fiecarei zile, poate inaite de a bea
prima ceasca de ceai, sa va adresati urmatorul set de intrebari.
Ideal este sa gasiti cel putin doua, trei raspunsuri pentru fiecare iar daca chiar nu va vine in
minte nimic este bine sa recurgeti la o constructie de tipul "ar putea".

1. Ce m-ar interesa in mod special sa realizez astazi?


2. Care este aspectul ce m-ar putea motiva in mod deosebit astazi?
3. Care sunt conditiile despre care astazi pot spune ca imi sunt favorabile?
4. Ce anume m-ar putea bucura in cursul acestei zile?
5. Care este principala problema in rezolvarea careia astazi trebuie sa ma angajez?
6. Cine ma apreciaza? Pe cine apreciez?
7. Cine ma iubeste? Pe cine iubesc?

Seara puteti sa repetati aceste intrebari la care sa adaugati, ca o consecinta logica si


interogatiile urmatoare:
1. Ce anume am oferit astazi celorlalti?
2. Ce anume am invatat astazi?
3. Ce am intreprins astazi pentru a-mi imbunatatii calitatea vietii?
Nu sunt o sustinatoare a optimismului cu orice pret, mai ales atunci cand este foarte
usor ca acesta sa fie un pretext pentru a refuza infruntarea vietii. Dar raman convinsă de faptul
ca o stare mentala negativa nu a ajutat niciodata pe nimeni in solutionarea unei probleme.

21 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

IV. I+TELIGE+ŢA EMOŢIO+ALĂ ŞI RESPO+SABILITATEA

Multi psihologi inca considera ca IQ este singura care poate garanta succesul. Daca
esti o persoana desteapta, daca ai un inalt coeficient de inteligenta, daca ai absolvit o
universitate recunoscuta, sau ai o calificare superioara, poti sa nu-ti mai faci griji. IQ este
foarte importanta, insa, pentru a-ti creste competitivitatea, trebuie sa iti construiesti planurile
de dezvoltare ulterioara cuprinzind si propria inteligenta emotionala.
Plecand de la rolul adaptiv al afectivitatii s-a constatat ca persoanele care au un
coeficient intelectual (IQ – indice al nivelului de dezvoltare a inteligentei, stabilit prin
raportarea varstei mentale la varsta cronologica) inalt sau o inteligenta academica foarte bine
dezvoltata se descurca mult mai putin in viata de zi cu zi, in timp ce alta categorie de subiecti,
desi au un IQ mai redus in comparatie cu primii, au rezultate deosebite in practica.
De unde a aparut intrebarea: “Cum reusesc acestia sa aiba succese in situatii critice, sa
faca fata oricand in imprejurari de viata?”. Sternberg (1988) a rugat oamenii de pe strada sa
arate ce inteleg ei printr-o persoana inteligenta. In urma analizei raspunsurilor la acest sondaj
a ajuns la concluzia ca ei dispun de o alta abilitate decat inteligenta academica, datorita careia
reusesc sa depaseasca obstacolele vietii de zi cu zi. Aceasta abilitatea a fost raportata initial la
inteligenta sociala, care desemneaza capacitatea de a intelege si de a stabili relatii cu oamenii.
Spre deosebire de IQ, care se schimba destul de putin dupa adolescenta, inteligenta
emotionala pare sa fie, in mare parte, invatata si continua sa se dezvolte pe masura ce trecem
prin viata si invatam din experienta. Competenta noastra in acest domeniu poate continua sa
creasca, iar pentru aceasta exista un cuvant popular: maturizare.
Spre deosebire de IQ, inteligenta emotionala (IE) s-a dovedit a fi un predictor mai de
incredere al succesului in viata personala si profesionala. IQ si IE nu reprezinta competente
opuse ci, mai degraba, separate, dar prima nu poate functiona la potentialul ei maxim fara cea

22 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

de-a doua. Analizand lista de competente necesare pentru 181 de posturi din 121 de mari
companii si organizatii din lume, inclusiv companii ca Lucent Technologies, British Airways
si Credit Suisse, Daniel Goleman a aflat ca 67% – doua din trei – din abilitatile considerate
esentiale pentru performanta erau competente emotionale.
Deci fata de IQ si experienta, competenta emotionala conta de doua ori mai mult. Un
studiu independent i-a confirmat concluziile. Cand a facut o comparatie, la nivelul pozitiilor
de senior leadership, intre cei care erau staruri din punct de vedere al performantelor si cei cu
performante medii, a constatat ca aproape 90% din diferenta dintre profilele lor putea fi
atribuita mai degraba factorilor inteligentei emotionale decat abilitatilor cognitive.
Alti cercetatori au confirmat ca inteligenta emotionala nu numai ca ii distinge pe
liderii remarcabili, dar poate fi legata si de performante economice ridicate. Se pare ca tot mai
multi specialisti recunosc importanta inteligentei emotionale, atat in viata sociala, cat si la
locul de munca.

APLICAŢIE
TEST Inteligenta Emotionala
Referitor la inteligenta persoanelor cu care interactionam adesea obisnuim sa raportam
totul la nivelul IQ-ului. De altfel, pana nu demult, acesta era si singurul criteriu de apreciere
ce ne garanta (sau nu) “desteptaciunea” cuiva. Ei bine, odata cu evolutia lucrurilor, cercetarile
au demonstrat ca mai exista un aspect demn de luat in seama si care a fost atata vreme trecut
cu vederea in mod nedrept si complet eronat. Este asadar vorba despre inteligenta emotionala
(IE) care demonstreaza cumva demersurile prin care, adesea, persoane cu un IQ ce nu
depaseste nivelul mediu reusesc sa aiba o ascensiune fulminanta. Cheia succesului?
Capacitatile fiecaruia de relationare si de comunicare care pot cantari deseori mai mult decat
un bagaj imens de cunostinte care insa nu pot fi puse in practica tocmai din lipsa abilitatii de
transpunere a acestora in contextul real.
1. O prietena cu care stabilisei o iesire in oras tocmai s-a despartit de iubitul ei si nu mai
poate sa ti se alature. Cum reactionezi:
a. te duci imediat la ea ca sa o imbarbatezi
b. te superi pentru ca ar fi trebuit sa-si tina promisiunea fata de tine
c. o intelegi, dar iesi cu altcineva
2. In grupul tau de prieteni esti:
a. confidenta
b. liderul
c. timida

23 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

3. Din greseala, incercand sa ii calci iubitului o camasa o arzi:


a. data viitoare sa si-o calce singur
b. ii ceri scuze ridicand din umeri
c. profiti de prima ocazie pentru a-i cumpara alta
4. Colegii spun despre tine ca ai fi:
a. extrovertita
b. echilibrata
c. introvertita
5. Ai uitat de ziua celui mai bun prieten:
a. stie ca-s uituca deci nu se va supara prea tare b. ii pun la cale o petrecere surpriza si ii spun
ca “am uitat” intentionat ca sa nu stric surpriza
c. am avut multa treaba in ultima vreme asa ca ma revansez spunandu-i “la multi ani” imediat
ce imi aduc aminte - mai bine mai tarziu decat niciodata!
6. Daca iubitul ajunge acasa suparat:
a. il intrebi ce s-a intamplat ascultandu-l si sfatuindu-l
b. il lasi sa se linisteasca
c. ii povestesti despre ce ti s-a mai intamplat tie in speranta ca asa o sa uite de problemele lui
7. Seful te anunta ca tocmai ai fost promovata. Cum reactionezi:
a. incepi sa plangi de fericire
b. te bucuri si sarbatoresti dupa serviciu
c. la cat ai lucrat in ultima vreme, era si normal sa te avanseze
8. Cel/ cea cu care faci echipa pentru realizarea unui proiect s-a imbolnavit brusc si
trebuie sa termini singura toata treaba. Ce faci:
a. o sa am grija sa afle toti ca m-a abandonat
b. te impaci cu situatia pentru ca nici el/ea nu se putea opune neplacutei situatii
c. esti suparata ca o sa ai mai mult de lucru dar te resemnezi
9. Mergi pe strada si vezi o femeie care isi cearta prea “vehement” copilul. Cum
reactionezi:
a. ii atragi atentia ca un copil nu se educa astfel ci cu blandete si rabdare
b. probabil ca acel copil a facut ceva rau si nu ii strica o mustruluiala
c. esti neplacut surprinsa de ceea ce vezi dar fiecare isi educa propriul copil cum crede ca e
mai bine
10. Sarbatorile sunt pentru tine:
a. perioade in care toata lumea se distreaza
b. ocazii bune de a face sau a primi cadouri

24 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

c. clipe minunate petrecute alaturi de cei dragi


11. Intr-un magazin vanzatoarea iti spune ca nu are marimea ta. Ce iti spui:
a. ar trebui sa mai slabesc
b. nu trebuia sa astept perioada reducerilor
c. de ce nu-si suplimenteaza stocul?

Acum calculeaza-ti punctajul folosind urmatorul tabel:


a b c
1 5 1 3
2 3 5 1
3 1 3 5
4 5 3 1
5 1 5 3
6 5 1 3
7 5 3 1
8 1 5 3
9 5 1 3
10 1 3 5
11 3 5 1

Rezultate:
Intre 11 - 20 de puncte: Trebuie sa inveti sa iti cunosti si gestionezi propriile emotii fiindca
la acest capitol stai destul de prost. Repete-ti permanent in minte ceea ce doresti sa obtii si sa
nu te abati de la acest scop. Invata sa ajuti, dar si sa te lasi ajutata, sa iti acorzi timp suficient
de lucru, dar si de relaxare. Accepta-ti propriile greseli si invata sa le intelegi si pe ceilalti.
Nimeni nu este perfect!
Intre 21 si 34 de puncte: La majoritatea testelor de acest gen esti tipul din mijloc: echilibrat,
nici prea-prea, nici foarte-foarte. Ai abilitatea de a empatiza cu cei din jur, iti cunosti limitele
si ii intelegi pe cei din jur. Mai ai insa de lucrat la capitolul "motivatie" fiindca de multe ori
realizezi ca nu ai un scop precis in actiunile pe care le desfasori. Acesta este motivul pentru
care de cele mai multe ori nu esti multumita de rezultat!
Intre 35 si 55 de puncte: Stii exact cine esti si care iti sunt reactiile in aproape orice situatie.
Esti o persoana foarte calculata si nu lasi la iveala niciodata o emotie nedorita. Cei din jur de
apreciaza fiindca stii sa ii asculti si dai cele mai bune sfaturi. Chiar daca ai atributele omului

25 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

ideal, uneori ti-ai dori sa pierzi controlul si sa te lasi purtata de val. Incearca si vei vedea ca nu
este chiar atat de rau!

V. ASUMAREA RESPO+SABILITĂŢII
Esti responsabil nu numai pentru ceea ce faci, ci si pentru ceea ce esti. Succesul, vointa,
devotamentul, energia, prieteniile, afacerile, etc, totul intra in responsabilitatea ta. Indiferent
cum ai fi, este responsabilitatea ta. Retine trei lucruri simple:
- esti responsabil pentru ceea ce ai fost.
- esti responsabil pentru ceea ce esti.
- esti responsabil pentru ceea ce vei fi.

Unii dintre voi ar putea juca Jocul Neasumarii sau jocul Victimizarii si nu vor fi de
acord in niciun chip cu cele trei lucruri spuse mai sus. Sunt convins ca poti gasi o mie de
motive pentru care nu esti responsabil nici pentru ceea ce ai fost, nici pentru ceea ce vei fi.
Este si acesta un joc. Putem sa ne lamentam si sa ramanem in aceasta situatie.
Vestea proasta este ca adoptand o asemenea atitudine, cand vom vorbi peste ani,
probabilitatea ca viata ta sa fie mai buna decat astazi este extrem de mica. O asemenea
atitudine nu va atrage succesul. Oportunitatile parca s-au vorbit si te ocolesc, la fel si lucrurile
bune. Este o vorba veche: o veste proasta nu vine niciodata singura. Cam asa este si in acest
caz. Cu cat fugi mai mult de responsabilitate, cu cat te victimizezi mai mult, cu atat mai mult
lucrurile vor merge mai rau. Este o alegere!
Putem astepta destinul sau sansa pentru a ne „lumina” viitorul sau putem prelua noi
initiativa. Fiecare dintre noi poate fi prin sine „farul” cu care se pot vedea oportunitatile si
lucrurile bune din viata. Sa ne inchipuim ca suntem intr-o camera intunecata si cautam un
obiect, pe care o sa-l numesc Vointa. La un moment dat, ne putem enerva pentru ca nu gasim
Vointa. Ne putem supara si incepem sa ne vaitam ca nu l-am gasit. De asemenea, putem spune
ca nu-i vina noastra ca nu am gasit Vointa in nici un coltisor al camerei , mai ales ca era
intuneric.
Poti insa sa faci altceva inainte sa te victimizezi si sa te enervezi. Incearca sa te
gandesti ce ai fi putut face pentru a gasi Vointa. Dai vina pe intuneric, pe lipsa de timp sau pe

26 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

dezordinea din camera. Poti face altceva - poti sa aprinzi lumina. Avand lumina poti gasi
ceea ce cauti mult mai usor. Cel mai probabil vei gasi si Vointa in acea camera.

Idemnul meu este sa aprinzi lumina. Metaforic vorbind, lumina este in cazul nostru
Responsabilitatea. Fiind mai responsabil pentru ceea ce esti si ceea ce urmeaza sa fii, ai o
viata in care nu mai bajbai prin intuneric.
• Esti o persoana ghinionista sau una norocoasa?
• Esti o persoana care are un job bun sau nu?
• Esti o persoana care are prieteni de incredere sau nu?
• Esti o om care are o afacere de succes sau nu?
• Esti o persoana care are masina pe care si-o doreste sau nu?
• Esti o persoana impacata cu ceea ce face sau nu?
• Esti o persoana care ii inspira pe ceilalti sau nu?
Lista poate continua. Vreau sa subliniez un lucru simplu: Esti ceea ce esti datorita
alegerilor pe care le faci! Fiecare alegere iti poate schimba viata in bine. Chiar si atunci cand
nu alegi, de fapt ai ales sa nu alegi. Fiecare alegere iti influenteaza prezentul si viitorul, al tau
si al celorlalti. Intrebarea nepusa in acest articol pana acum este urmatoarea:

Esti pregatit sa-ti asumi responsabilitatea sau nu?


Asumarea responsabilitatii iti poate ghida actiunile. Asumandu-ti responsabilitatea,
atat pentru esecul, cat si pentru succesul tau, poti invata si iti poti schimba viitorul. Nu ai cum
sa schimbi viitorul fara sa-ti asumi responsabilitatea prezentului. Asumarea trecutului si
prezentului este punctul de plecare pentru viitor.
O asemenea atitudine, mai ales pentru noi ca popor, este greu de acceptat. Suntem
puternic antrenati sa aruncam vina pe ceilalti, sa fugim de responsabilitate. Ne place sa
vorbim prea mult „in principiu” si prea putin „concret”. Mass-media este foarte reticenta in a
promova modele pe care merita sa le urmezi, zona politica sufera o decadere tot mai mare, iar
oamenii, ori de cate ori observa o idee buna, cauta o mie de motive pentru care ea nu ar
merge. Cu alte cuvinte, contextul nu este unul favorabil, iar jocul Responsabilitatii devine
greu de jucat.
Spuneam ca sunt Jocuri ale Succesului si Jocuri ale Insuccesului. Responsabilitatea
este un joc al Succesului. Este privirea intr-o oglinda curata in care iti asumi exact ceea ce
esti. O intrebare simpla pe care ai putea sa o pui ca cititor este „Si cum pot juca acest joc al
Responsabilitatii?”. Pot demonstra matematic ca acest joc merita jucat, mai pot aduce si mii
de argumente pentru a te face sa intelegi importanta lui. Mai trebuie insa ceva, trebuie sa

27 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

CONSTIENTIZEZI. A constientiza importanta si necesitatea acestui joc nu este un demers


teoretic, nici un demers fizic si nici macar unul psihologic. Cu sau fara ajutor trebuie sa
SIMTI Responsabilitatea. Asumarea Responsabilitatii este un sentiment.
A-ti asuma Responsabilitatea pentru ceea ce faci si pentru ceea ce esti este un demers
usor de inteles si poate reprezenta un punct de cotitura in viata fiecaruia dintre noi. Am auzit
oameni spunand: „Am inteles ca pana la urma sunt responsabil pentru ceea ce mi se intampla.
Pot sa ma mint, sa dau vina pe context sau pe ceilalti, pana la urma insa am constientizat ca
pentru a schimba ceva in viata mea trebuie sa imi asum ceea ce sunt, inclusiv ceea ce
urmeaza”.
Sunt insa oameni care nu vor sa-si asume responsabilitatea. Asa este firea lor si nu fac
nimic in acest sens. Multi dintre ei nu pot fi convinsi niciodata. Sunt cazuri insa cand acesti
oameni constientizeaza brusc si-si spun: gata am inteles si am simtit ca eu sunt responsabil
pentru ceea ce mi se intampla!
Iti propun un exercitiu simplu care sa te ajute sa fii mai responsabil decat esti acum.
Citeste randurile de mai jos numai in cazul in care ai doua minute libere si vrei sa mai faci un
mic pas in asumarea Responsabilitatii. Trebuie doar sa citesti si sa incerci sa simti ceea ce
spui, fie ca esti de acord, fie ca nu. Este o adaptare dupa exercitiul „Muntele de Cristal”
folosit in 'LP pentru a intelege pattern-urile de limbaj utilizate de Milton Erickson. Este
important sa citesti cuvant cu cuvant randurile de mai jos.

APLICAŢIE

„Esti un om responsabil, uneori mai mult, alteori mai putin. Ti-aduci aminte de intamplari din
trecut si intelegi ca uneori ai fi putut face mai multe, alteori mai putine. Te voi ruga sa-ti
imaginezi anumite lucruri… si nu conteaza daca tu simti ca nu-ti poti imagina aceste lucruri.
Poate gandurile tale vor rataci putin (poate te vei gandi la altceva), iar tu poti sa citesti cu voce
tare in soapta sau in gand, dar nici asta nu conteaza, caci cuvintele citite vor continua sa te
relaxeze… si nu are nici o importanta daca nu intelegi unele cuvintele, deoarece foarte
curand te vei simti mai relaxat/a decat te-ai simtit vreodata…
Poti vedea in fata ta o poteca naturala. Urmand poteca, mirosi parfumul dulce al
florilor in timp ce ajungi la o poarta. Intri intr-o gradina si observi pe lateral o cararuie
pietruita pe care tu te hotarasti sa o explorezi. Cararea serpuieste prin gradina, printre florile
minunate, printre tufe si alte plante…In scurt timp ajungi la coltul unui gard viu. Cand il

28 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

ocolesti, vezi in fata ta un munte minunat. Este multicolor si seamana cu un cristal imens. Te
apropii de el si vezi ca are o multime de trepte naturale - responsabilitate, vointa, asumare, iar
tu te hotarasti sa le urci. Pasind pe prima treapta, observi ca, la baza, muntele are culoarea
rosie. Este un rosu puternic aprins si observi, in acelasi timp, ca intr-o parte a muntelui cresc
flori rosii, iar in partea cealalta se gaseste un cires incarcat cu cirese rosii stralucitoare. Esti
relaxat, responsabil si plin de viata. Florile rosii degaja un miros imbatator si te gandesti sa
culegi o cireasa. Cand musti din ea, sucul dulce iti umple gura…Mai urci cateva trepte pe
Muntele de Cristal si zaresti sub picioare o culoare portocalie stralucitoare…Se pare ca ai
ajuns intr-o livada cu portocali, fiindca toti pomii din jurul tau sunt incarcati cu portocale
imbietoare. Ti-ar placea poate sa ai un viitor stralucitor si poate ca ti-ai dori sa bei niste suc de
portocale…direct dintr-o portocala…Acum urci alte cateva trepte si ajungi la un nivel in care
vezi mult galben. Peste tot se zaresc flori galbene…inalte, scunde, mari si mici…in lateral
curge un paraias si decizi sa te racoresti in undele lui…te scalzi la umbra unui lamai si aroma
puternica si proaspata de lamaie te revigoreaza si mai mult…Dupa alte cateva trepte, ajungi in
mijlocul unui verde luxuriant. Este plin de energie, tu te simti mai puternic, mai relaxat si mai
plin de responsabilitate. Parca ai fi intr-o jungla tropicala. Din sutele de copaci zboara pasari,
si animalele tale favorite iti ies in cale si te saluta…Urci la urmatorul nivel si totul in jurul tau
este albastru. Niciodata nu ai vazut un albastru mai frumos… si niciodata nu ai simtit atata
bucurie. Intr-o parte a muntelui, poti vedea marea si cativa delfini care se joaca in apa
limpede, albastruie. Zambesti, esti tu si lumea, alegi sa te scalzi in marea albastra, poti inota si
te poti juca cu delfinii pentru un timp…Revenind pe munte, urci mai departe si in jurul tau
totul se preschimba in violet…parca te-ai gasit si regasit pe un munte gigantic…lumina se
reflecta din piatra si totul scanteiaza in jur…In cele din urma ajungi in varful muntelui si totul
devine alb…orbitor de alb.
Toate gandurile si visele tale favorite se afla aici…ingeri, zane, nori, raze de
soare…orice doresti se afla aici…totul fiind scaldat intr-o lumina alba, stralucitoare…Acum
te bucuri de Muntele de Cristal. Aici, pe Muntele de Cristal, esti pregatit/a si receptiv/a pentru
tot ceea ce iti voi spune in mod pozitiv, inaltator, armonios…si tot ce citesti bun pentru tine
pe acest munte este acceptat de tine si de subconstientul tau.
Esti o persoana care constientizeaza ca este responsabila pentru ceea ce face si pentru
ceea ce este. Culorile prezentului si ale viitorului sunt luminoase. Privesti catre trecut si il vezi
asemenea unui Film. Auzi vocile prietenilor tai care te-au sprijinit si te-au ajutat. Ti-aduci
aminte de copilarie, cand te jucai si erai lipsit de griji. Lumina trecutului este tot mai
stralucitoare, iar in minte iti vin imagini. Unele nu sunt foarte colorate. Vezi aceste imagini ca
intr-un album si sunt din ce in ce mai colorate si mai intense.

29 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Esti acum pe varful muntelui de cristal unde esti fericit si incarcat de energie. Totul in
jurul tau straluceste, albul este cel care lumineaza totul in jurul tau. Simti ca ai toate resursele
pentru a reusi. Si mai stii ca poti hotari in numele tau. Ceea ce esti este o consecinta a
actiunilor tale, iar actiunile tale sunt alegerile tale, iar alegerile tale sunt ceea ce esti. Stii ca
esti responsabil pentru ceea ce esti si pentru ceea ce vei putea fi. Dispui de vointa, energie,
responsabilitate, incredere, bunavointa, sprijin, abilitati cheie, instruire. Pe muntele de cristal
ai gasit un cufar cu resurse infinite, ai totul pentru a putea reusi si esti bucuros. Este un cufar
plin cu resurse. Il deschizi si iei din el Incredere si imediat ce ai luat-o simti ca ai incredere tot
mai multa in tine, apoi bagi mana si iei Responsabilitate. Acum te simti mai responsabil, mai
puternic, mai plin de incredere. Accepti ceea ce esti si ce urmeaza sa fii. Acceptarea este
insotita de sentimentul ca toate actiunile din prezent iti pot schimba viitorul. Zambesti, parca
te-ai gasit si regasit pe un munte gigantic unde lumina se reflecta din piatra si totul scanteiaza
in jur. Totul in jurul tau este alb.
Toate gandurile si visele tale favorite se afla aici…ingeri, zane, nori, raze de soare,
asumare, …orice doresti se afla aici…totul fiind scaldat intr-o lumina alba,
stralucitoare…Acum te bucuri de Muntele de Cristal si privesti in viitor. Esti pe varful
muntelui de cristal si vezi foarte departe. In dreapta ta este cufarul plin de resurse de unde tu
tocmai ai luat din el increderea si responsabilitatea. Inchizi ochii si-ti imaginezi viitorul. Iti
apar in minte o serie de imagini. Esti pe muntele de cristal, iar lumina alba stralucitoare
lumineaza imaginile care iti apar in minte. Te imaginezi pe tine in viitor drept un om
responsabil si constient ca este regizorul propriului tau viitor. Te vizualizezi pe tine in acest
fel din ce in ce mai clar, iar acum te simti din ce in ce mai responsabil si din ce in ce mai
relaxat. Sunt multe lucruri pe care le poti face pe muntele de cristal. Ai urcat, ai ajuns sus
acum este momentul sa-l parasesti cel putin pentru o vreme. Ii multumesti muntelui de
cristal…iar tu stii deja ca poti reveni pe acest munte oricand iti doresti.
Acum zambeste si respira adanc, iar cand vei termina de citit vei fi in plina forma si
perfect sanatos/sanatoasa, cu toate simturile ascutite. Si vei fi cu totul in masura sa petreci o zi
plina de vigoare, eficacitate, energie, optimism, entuziast si bucurie pentru a trai cu zambetul
pe buze. Esti mai responsabil si acum trebuie sa revenim la starea initiala. Inspiri adanc si ai o
senzatie de bine, acest excercitiu este la final. Inspiri si mai adanc, iar senzatia de bine urca
tot mai mult in tine si ai constientizat ca asumarea responsabilitatii face parte din tine.

Reflecţie şi acţiune

30 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Îmi asum….
Îmi asum asta, spune cineva, referindu-se la o atitudine. Îmi asum decizia de a ieşi
dintr-o relaţie nocivă pentru mine. Îmi asum tristeţea, furia faţă de tine, dezamăgirea ori faptul
că m-am amăgit. Îmi asum sentimentul de drag faţă de tine. Îmi asum gelozia. Sunt posesiv şi
îmi asum asta. Îmi asum lenea. Îmi asum nevoia de atenţie, sentimentul de dor de tine. Îmi
asum preferinţele de petrecere a timpului liber ori preferinţa pentru un anume gen de literatură
şi film.

Îmi asum dorinţa de a dansa, de a participa la o conferinţă… Îmi asum un rol de


partener într-o relaţie de afaceri sau de cuplu. Îmi asum un rol profesional. Îmi asum o idée
inovativă în domeniul psihologiei. Îmi asum ignoranţa în privinţa unui domeniu al ştiinţei. Îmi
asum identitatea. Îmi asum responsabilitatea pentru propria mea viaţă.

Ce înseamnă asumarea? Ne putem asuma orice şi oricând? Oare există anumite etape
de dezvoltare mai potrivite pentru anumite asumări? A asuma este un verb, care face trimitere
la acţiune. Dacă îmi asum ceva înseamnă că iau asupra mea acel lucru şi mă angajez să duc la
îndeplinire acel lucru. Dacă îmi este sete, caut o sursă de apă. Oare aştept ca altcineva să-mi
ghicească nevoia şi să-mi ofere un pahar de apă? Îmi imaginez cum beau apă? Cine îşi
asumă? Eul. Dar dacă eul este mititel ori traumatizat, cum îşi poate asuma un lucru mare? Poţi
fi un prim-ministru la 20 de ani? Dar un CEO la 27 de ani? Ce părere ai de practica
psihoterapiei la 25 de ani? Poţi sa îţi asumi responsabilitatea pentru propria viaţă la 5 ani? Nu
vreau să spun că vârsta e un criteriu absolut, dar este un criteriu de referinţă în privinţa
asumării unor roluri sociale, profesionale. Toate la timpul lor ne spune înţelepciunea populară.
Îţi poţi asuma un rol de partener de cuplu când tu nu te-ai separat de fostul tău iubit şi nu ţi-ai
încheiat experienţa de cuplu din trecut? Sigur, poţi doar fantasma cum ar fi să conduci o
corporaţie ori gruvernul unei tări tot aşa cum îţi poţi imagina că ţi-ai asumat rolul de partener
într-un cuplu. La fel de bine poţi visa că eşti pilot de curse şi participi la campionate de
formula 1 ori ca la fiecare sfârşit de săptămână faci o excursie în galaxia vecină ca să îţi
vizitezi rudele mai îndepărtate.

31 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Îmi pot asuma o anume trăire? Sunt îngrijorat şi vreau să vorbesc cuiva care să mă
asculte fără să mă judece. Caut o astfel de persoană. Îmi asum îngrijorarea şi nevoia de a-i
vorbi cuiva imparţial.
Unele sentimente sunt foarte dureroase. Îmi pot asuma sentimentul de abandon, de
neputinţă, de singurătate? Cum? Îmi dau voie să îl trăiesc. Îi dau voie să urce şi să trăiască în
conştiinţa mea. Nu te blamez pe tine. Nu tu eşti sursa lui. Nici nu fug de el, refugiindu-mă în
activităţi de tot felul, care să-mi distragă complet atenţia. De ce aşa? Pentru că va reveni.
Unele sentimente seamănă cu nişte musafiri insistenţi în a-ţi face vizite.

Îmi eşti drag. Cum anume îmi asum că tu îmi esti drag? Îmi dau voie să manifest asta
şi nu doar să îţi spun, pentru că simt nevoia de a oferi şi de a primi afecţiune. Fac eu primii
paşi. S-ar putea să mă refuzi şi să pui nişte limite. Am anticipat asta. Nu te acuz pe tine pentru
nepăsare şi respect limitele. Un eu mititel forţează limitele, apelând la diverse strategii
manipulative emoţional.
Sunt îndrăgostit şi tu îmi răspunzi. Tu îţi doreşti o rel`ţie de cuplu, un angajament.
Deşi îmi doresc şi eu, mă tem de implicare pe termen lung. Dacă teama de implicare este mai
puternică voi evita un angajament şi voi menţine relaţia cu tine, pentru că mă tem de abandon
şi singuratate. Eu nu îmi doresc un angajament, deoarece am alte nevoi prioritare.
Disponibilitatea mea emoţională este minimă. Nu-ţi voi spune asta şi păstrez relaţia cu tine
pentru că mă tem de singurătate. Dacă ţi-aş spune, apare riscul ca tu să pleci. Nu-mi asum
acest risc. Nu-mi asum rolul de partener. Nu-mi asum nimic.

Este atât de facil să trăim fără asumare. Când îmi asum, devin responsabil şi nu mai
am cui să pasez vina, greşeala, eşecul, prostia, ignoranţa, respingerea. Cu alte cuvinte, nu mai
există nimeni şi nimic vinovat de consecinţele actiunilor mele. Nu pot, decât recunoaste, că
îmi aparţin şi că sunt nevoit să le suport.
Dacă îmi asum, mai întâi sunt conştient. Ce simt, ce vreau şi la ce să mă aştept dacă
acţionez într-un anume fel? Criteriul asumării este acţiunea. Iar asumarea este legată de ceva
ce eu trăiesc şi nu altcineva. Ca să fiu conştient sunt atent la realitatea interioră şi la cea
exterioară a vieţii pe cât posibil în fiecare moment.
A trăi în prezent implică asumare şi responsabilitate. Un eu mititel va fugi de
momentul prezent al vieţii sale, refuzând să crească. Îşi poate chiar imagina că trăieşte în aici
şi acum îndrăgostit fiind de carpe diem.

Oamenii puternici sunt cei care înving.

32 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Mult timp am căutat să înţeleg ce anume face distincţia între un om puternic şi un om slab.
Corectitudinea, curiozitatea, încrederea. Dar cred ca cel mai important lucru este
ASUMAREA RESPO+SABILITĂŢII.
\ 1. Asumarea responsabilităţii presupune în primul rând acţiune. A face ceea ce
trebuie.
Suntem pasivi şi în general suntem obişnuiţi cu o anumită stare de expectaţie. Cel mai
bine dintre toate lucrurile ştim să aşteptăm. Începem din copilărie, când o aşteptăm pe mama
sa facă pentru noi. Apoi în adolescenţă, când aşteptăm ca celălalt să facă primul pas. Maturi
fiind, aşteptăm de cele mai multe ori. Să găsim un serviciu mai bun, o amantă/un amant mai
bun, poate o ocazie, poate o ofertă.
Şi ştim să protestăm. Ştim exact ce nu vrem. Cârcotim mereu, indiferent de ceea ce ni
se oferă. Pentru că a cârcoti este cel mai uşor lucru. Abia când începem cu puţină acţiune,
când ne implicăm personal în proiecte, vedem că toate greşelile pe care le comentăm cu atâta
uşurinţă se încadrează în normalitate.
Acţiunea ne deschide ochii şi ne face mai permisivi, mai îngăduitori. Mai puternici în
faţa cârcotaşilor, a celorlalţi, pasivii, care nu au simţul acţiunii, ci doar al criticii.
Ne-am transformat în timp. Omul activ, luptător pentru supravieţuire, s-a transformat în omul
de consum, care a inventat servicii şi produse care sa facă munca pentru el. Am pierdut acel
simţ al acţiunii, al implicării.
Desigur, există acţiune în viaţa noastră, nu suntem în totalitate pasivi, dar poate că
măsura succesului este dată de măsura acţiunii noastre.
2. Asumă-te pe tine însuţi. Cel mai greu lucru.
Ca să te asumi pe tine însuţi, trebuie mai întâi să te cunoşti foarte bine. Cu părţile
bune, talentele şi abilităţile tale. Dar şi cu părţile rele, comodităţi, prejudecăţi, reţineri.
Ştim că succesul provine din maximizarea punctelor forte. Ca să folosesc ideea „pedalelor”,
este foarte important să apăsăm pe pedala punctelor forte. Ele sun motorul nostru cel mai bun,
deci există toate probabilităţile ca ele să ne ducă cât mai departe şi cu viteza cea mai mare.
Desigur, cunoaşterea punctelor slabe ne ajută să le controlăm. Şi să controlăm
pierderile, evitând a apăsa pe pedala lor, în momentele critice.
Sfatul cel mai des întâlnit în psihologia copilului este: ignoră-i greşelile şi faptele rele,
nu le dramatiza / accentua, şi lauda-l şi încurajează-i faptele bune. Punctele slabe nu trebuie să
fie o frână, o frustrare, o dramatizare. Ele trebuie ignorate. Accentuate, încurajate şi
dezvoltate punctele forte.
Suntem vânători ai faptelor rele, ale defectelor, ale minusurilor, şi pierdem energie
preţioasă încercând să le ascundem. Asumarea sinelui presupune triumful asupra noastră şi

33 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

asupra lumii. Nimic nu este mai greu decât curajul asumării propriilor limite. Câştigarea
bătăliei cu tine însuţi conduce automat la câştigarea bătăliei cu întreaga lume.
3. Asumarea deciziilor proprii. Asumarea atitudinii, a stărilor noastre.
Asumarea responsabilităţii apare cel mai des ca o scuză a unui eşec. Trăim într-un
iureş şi viaţa nu ne oferă numai părţi bune. Trăim din / cu regrete. Mereu ne roade îndoiala
unui „poate”.
Şi aceste îndoieli ne trag înapoi, ne fac nesiguri, indecişi, temători.
Stările noastre ne domină şi evităm din comoditate să le conştientizăm. Ajungem acasă
stresaţi de proiectele nefinalizate şi căutam motive de ceartă pentru a ne revărsa furia. Sau
suntem foarte obosiţi şi brusc luăm toate lucrurile foarte personal.
Asumarea stărilor şi acţiunilor proprii este o victorie asupra noastră înşine. Un om
puternic va avea tăria să spună întotdeauna: ok, am greşit, a fost responsabilitatea mea şi am
dat greş. Recunoaşterea greşelii aduce tăria de a trece mai departe. De a nu lăsa în trecut
probleme nerezolvare care ar putea trage înapoi. Recunoaşterea şi asumarea greşelilor aduce
automat străduinţa reparării lor. Conştientizarea şi nerepetarea. Învăţarea.

"Suntem cu mult mai buni decât credem că suntem, atunci când nu ne


străduim!”

34 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

BIBLIOGRAFIE:

• Cain, Anne – Psihodrama, Editura Trei, Bucure;ti, 2008


• Iloaie, Ştefan – Responsabilitatea morală personală şi comunitară, Editura Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2009
• Mitrofan, Iolanda – Orientare experienţială în psihoterapie, Editura SPER, Bucureşti,
2000
• Mitrofan, Iolanda – Terapia unificării, Editura SPER, Bucureşti, 2004

35 AUTORESPO+SABILIZAREA
Program de dezvoltare a abilităților de viață ale copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

Program de dezvoltare a abilităților de viață


ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul:


Facilitatea de Tranziție 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparținând
minorităților și grupurilor dezavantajate

Material editat de Asociația Formare, Dezvoltare, Asistenţă - FORDA Buzău


Iulie 2010
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a
Uniunii Europene
Pentru eventualele informații și sesizări legate de proiectele PHARE
contactați: cfcu.phare@mfinante.ro

36 AUTORESPO+SABILIZAREA