Sunteți pe pagina 1din 2

Parteneriatul proiectului:

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea • Asociația Formare Dezvoltare Asistență Forda
capacitații instituționale locale de acțiune în sfera Buzău — beneficiar
dezvoltării abilitaților de viață a copiilor aflați în • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educa-
situații de risc, din mediul rural al județului Buzău, în țională Buzău — partener
vederea capacitării acestora pentru o viață adultă,
responsabilă și autonomă;
Obiectivul specific al prezentului proiect urmărește Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin progra-
ca într-o perioadă de 10 luni, să dezvolte abilitățile și mul: Facilitatea de Tranziție 2007/19343.03.03- In-
deprinderile de viață ale unui număr de 80 de copii tegrarea în societate a tinerilor aparținând minori-
aflați în situații de risc, din mediul rural al județului tăților şi grupurilor dezavantajate
Buzău din grupa de vârstă 13-18 ani ; Material editat de Asociația Forda Buzău Program de dezvoltare a
Data editării februarie 2010
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod abilităților de viață a copiilor
necesar poziția oficială a Uniunii Europene aflați în situație de risc din mediul
rural buzoian
Pentru eventuale informații și sesizări legate de
proiectele PHARE contactați:
cfcu.phare@mfinante.ro

Asociația Forda Buzău


B-dul 1 Decembrie 1918 nr.63
Tel / Fax: 0238/722181
Prezentul proiect va aborda unul dintre grupurile email: office@forda.ro
țintă aflate în situații de risc, cu dificultăți de
www.forda.ro
integrare în societate și de adaptare la o viață adultă
responsabilă și autonomă
Grupul țintă al proiectului este format din copiii aflați Centrul Județean de Resurse și
în situații de risc, din mediul rural al județului Buzău Asistență Educațională Buzău
din grupa de vârstă 13-18 ani, proveniți din Str. Horticolei nr.56 Buzău
următoarele categorii : Tel / Fax:0238/711470
• Copii proveniți din familii dezorganizate, email: cjrae_buzau@yahoo.com
• Copii din mediul rural proveniți din familii
Program de dezvoltare a abilităților de viață a copiilor aflați în situație de risc din mediul rural buzoian

În cadrul proiectului, vor fi derulate următoarele ac- • Organizarea și implementarea unui Program Ghidul metodologic va fi realizat atât în format
tivități: pilot de educație non-formală în domeniul dez- tipărit cât și în format electronic și va fi pus la
• Promovarea proiectului vizează realizarea voltării abilitaților de viață, destinat copiilor dispoziția tuturor factorilor locali implicați în
următoarelor activități: aflați în situație de risc din grupul țintă, din cate- sfera activităților sociale și în special în activități
goria de vârstă 13-18 ani. de educație a copiilor aflați în risc social
- Realizarea de materiale de promovare a
proiectului – afișe / materiale informative, • Dezvoltarea unui număr de 11 module de • Organizarea și derularea seminarului final
care vor promova scopul proiectului, acti- curs cu următoarele tematici: al proiectului
vitățile propuse, rezultatele scontate, fi- - Comunicare, În cadrul seminarului final al proiectului, care va
nanțatorul proiectului, parteneriatul pro- avea durata de 1 zi, se vor prezenta rezultatele
- Acceptarea diferențelor,
iectului; și produsele proiectului.
- Luarea de decizii,
- Organizarea unei reuniuni cu factorii inte- Cu prilejul derulării seminarului final va fi pre-
- Rezolvarea problemelor,
resați în dezvoltarea abilitaților de viață a zentat și distribuit și Ghidul metodologic de
- Gândirea critică,
copiilor aflați în situații de risc din cadrul a educație non-formală, realizat în cadrul proiec-
- Auto-învățarea,
4 comunități rurale țintă tului.
- Auto-responsabilizarea,
• Realizarea unei campanii de informare și
conștientizare privind domeniul abilitaților - Stabilirea obiectivelor,
de viață precum și drepturile fundamentale - Planificare /Organizare,
ale copiilor. Astfel vor fi realizate 800 pliante - Dezvoltare Comunitară/Volun tariat/
și 60 afișe ce vor fi utilizate în cadrul campa- Responsabilitate Socială,
niei ce se va desfășura în cele 4 comunități. - Egalitatea de Șanse;
• Organizarea și derularea unui număr de 4 • Realizarea unui ghid metodologic de educație
forumuri locale – ateliere de lucru. Va fi non formală în domeniul dezvoltării abilitaților
organizat cate un forum local-atelier de lu- de viață destinat copiilor aflați în risc social.
cru în cadrul fiecărei comunități rurale dintre
cele 4 selectate in proiect