Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA:

Opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor

Paşi în carieră

Rezumat

Alegerea profesiei presupune o multitudine de opţiuni pe care elevul le are. Se


pleacă de la sloganurile „Decizia este a mea!” şi „Viitorul meu începe azi!”.
Obiectivul principal este ca elevii să devină, în prima etapă interesaţi, preocupaţi
de viitorul lor, celelalte obiective derivând din acesta.
Se va pune accent pe cunoaşterea propriilor caracteristici de personalitate,
abilităţi şi limite, deprinderi, interese, valori, în vederea luării unei decizii de carieră,
pe identificarea rolurilor profesionale, a funcţiilor şi a mediilor de muncă preferate,
pe identificarea alternativelor ocupaţionale, cât şi pe diferenţierea între preferinţele
ocupaţionale şi hobby-uri.
Orele de consiliere, aparent o joacă, îi vor ajuta cu siguranţă pe elevi să se
orienteze, sau cel puţin să „întrezărească” traseul educaţional pe care trebuie să-l
parcurgă, bine înţeles după o mai bună autocunoaştere.
Aria tematică

Consiliere şi orientare
Clasă

gimnaziu
Timp aproximativ necesar

6 ore X 50 min
Reperele

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

-să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine - modalităţi de


creştere a stimei de sine
-să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă, ocupaţie şi cariera
-să prezinte sarcinile şi responsabilităţile asumate în activitatea preferată
Obiective operaţionale/rezultate aşteptate

-să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere pentru a înţelege raportul dintre “ce-


mi place” şi “ce pot face”
-să manifeste interes faţă de propriul viitor;
-să- şi însuşească factorii care influenţează alegerea carierei;
-să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine;
-să dovedească încredere în sine, în diferite situaţii;
-să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă, ocupaţie şi cariera;
-să prezinte sarcinile şi responsabilităţile asumate în activitatea preferată;
-să analizeze diferite meserii şi ocupaţii din perspectiva cerinţelor educaţionale
-să evidenţieze caracteristicile unor meserii
-să identifice avantajele şi dezavantajele unei meserii
-să-şi identifice interesele şi abilităţile
-să cunoască calităţi necesare pentru practicarea unei meserii
-să descrie meseria preferată
- să identifice cât mai multe meserii şi să le clasifice pe domenii de activitate;
-să-şi conştientizeze aptitudinile şi să le canalizeze către alegerea unei profesii;
-să-şi poată alege o meserie potrivită în funcţie de interese, aptitudini şi realitate

Întrebări-cheie

Întrebare esenţială Cum vom arăta peste 20 de ani?

Întrebările unităţii de Cât de bine mă cunosc?


învăţare Ce ştiu despre fiecare meserie?
Ce meserie mi se potriveşte?
Întrebări de conţinut Ce condiţii trebuie luate în calcul în alegerea carierei?
Ce factori intervin în alegerea carierei?
Ce meserii cunosc? Ce ştiu despre fiecare meserie?- traseu
educaţional, avantaje, dezavantaje, remuneraţie, aptitudini
necesare, riscuri, etc.
Ce meserie îmi place? Ce meserie mi s-ar potrivi?
Ce carieră voi urma?

Plan de evaluare
Graficul de timp pentru evaluare

Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală


(sumativă)
Metoda Instrument Metoda Instrumen Metoda Instrument
t
Brainstorming -Observatia -proiect- -Ghid de
grupurilor prezentar notare
-Conversatia e pps
-chestionare -jurnal
scrise
-Jurnalul de
reflecţii
Evaluare – sumar

Probele de evaluare şi de autoevaluare pentru această unitate de învăţare


solicită formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare (verbală, scrisă şi
multimedia), de colaborare, de lucru în echipă şi individual, de reflecţie, de
creativitate, de cercetare, de gândire critică şi de coordonare a procesului de
autocunoaştere şi autoformare, astfel:
- prin brainstorming se evaluează cunoştinţele existente. Tot în cadrul procesului
iniţial de evaluare se aplică o listă de verificarea a cunoştinţelor pc.
- Întrebările se vor utiliza ori de câte ori este necesar pe parcursul întregii unităţi
pentru ca elevii să identifice unde ar fi nevoie să recapituleze şi să îşi
consolideze cunoştinţele, astfel încât evaluarea finală să corespundă
aşteptărilor. În jurnalul de reflecţie elevii îşi pot nota concluziile respective.
- Chestionarele „Cât de mine mă cunosc?” şi „Chestionarul de orientare
profesională?” şi jurnalul de reflecţii ne vor ajuta să observăm şi să evaluăm
progresul elevilor şi apropierea de atingerea obiectivelor.
- Produsul proiectului, fiind o prezentare pps, va fi autoevaluat şi evaluat prin
ghidul de notare, şi jurnalul de reflecţii.
Aptitudini şi capacităţi obligatorii

- Cunoştinţe elementare de operare PC;


- cunoştinţe de bază privind descrierea unor meserii;
- ordonarea şi structurarea logică a ideilor într-un text scris;
Procedee de instruire

Ora1.

Pentru o mai bună acomodare cu tema, elevilor li se cere să rezolve câteva ghicitori
foarte uşoare despre profesii.
Se lansează problema: v-aţi gândit la viitoarea voastră profesie? Elevii, aflaţi în etapa
fanteziei (de alegere a carierei) vor da diverse răspunsuri... mai mult sau mai puţin
realiste. Li se care să dea un motiv pentru alegerea făcută.
Profesorul prezintă partea teoretică privind condiţiile fundamentale care ar trebui
luate în calcul în alegerea profesiei: realităţi economico- sociale, instruire teoretică şi
practică şi nu în ultimul rând interese şi aptitudini. Plecându-se de la realitatea
economică profesorul clasifica profesiile în 6 categorii- activităţi în aer liber, activităţi
manuale şi tehnice, activităţi de apărare, etc şi împarte clasa în tot atâtea grupe-6.
Fiecărei grupe i se cere să dea cât mai multe exemple de profesii din categoria lor.

Ora 2.

Pentru fiecare meserie elevii trebuie să spună ce aptitudini şi priceperi trebuie să


aibă persoana care practica meseria respectivă, identificată anterior.
Elevii sunt încurajaţi să spună pe rând ce traseu educaţional cred ei că trebuie să
urmeze persona care va practica meseriile respective. Se va lua fiecare meserie în
parte şi va avea loc o dezbatere liberă.

Ora 3.

Elevilor li se aplică chestionarul „Cât de bine mă cunosc?”.


Elevii sunt rugaţi, ca pe o coală A4 să scrie cât mai multe atribute, calităţi, aptitudini
despre ei înşişi au prinse pe spate, cu un bold, câte o foaie de hârtie A4 şi fiecare scrie
pe foaia celorlalţi ce atribute crede că are celălalt. Se poate crea un mic haos, dar
este foarte interesant. Elevii nu au voie să se jignească. După aceea, se dau jos foile şi
fiecare cu foaia în mână se descrie din perspectiva colegilor. Dacă se constată că
cineva nu este perceput real se vor face reevaluări. Profesorul prezintă materialele
pps: „Alegoria broscuţelor” şi „Povestea măgarului”.

Ora 4.

Elevilor li se aplică un chestionar de orientare profesională.


Profesorul prezintă materialul pps. „Alegerea drumului în viaţă”.
Elevii sunt rugaţi să se imagineze peste 20 de ani. Ei desenează o schiţă de proiecţie
în viitor: eu- carieră- familie- copii- locuinţă- maşină- ţară, inclusiv ce vor să devină
când vor fi adulţi. Se doreşte de fapt să se răspundă la întrebarea esenţială: „Cum
vom arăta peste 20 de ani?”
- După identificarea aspiraţiilor se trece la steaua autocunoaşterii. Pe spatele colii de
hârtie, în colţurile unei steluţe, ei sunt rugaţi să- şi noteze calităţile care îi favorizează
în realizarea proiecţiei în viitor. În timpul prezentării individuale, colegii lor mai
adaugă calităţi (dacă cel în cauză este poate prea modest) sau îl combat dacă acesta
se supraevaluează.
- Se poate face, dacă resursele umane o permit analiza SWOT a autocunoaşterii.

Ora 5.

Hotărâţi şi convinşi că vor deveni ceea ce şi-au propus, elevilor li se cere să efectueze
o prezentare power point despre profesia aleasă. Aceasta trebuie să conţină cât mai
multe date: definiţie, sarcini şi îndatoriri, avantaje, dezavantaje, pregătire teoretică şi
practică, aptitudini, identificarea cu sine, etc.

Ora 6.

Are loc prezentarea, discutarea şi evaluarea finală a produselor proiectului. Evaluarea


va fi: autoevaluare, evaluare colegială şi din partea profesorului. Evaluarea se va face
pe baza unui ghid de notare. Fişele de evaluare ale profesorului sunt în concordanţă
cu fişele de autoevaluare ale elevilor şi cu obiectivele stabilite pentru această unitate
de învăţare.
Se concluzionează că alegerea carierei este un proces complex şi dificil; e bine ca
alegerea meseriei să fie un act de voinţă şi nu o tradiţie de familie impusă sau de
dorinţe irealizabile.
Meseria aleasă trebuie să aducă satisfacţii, deci este bine să se plieze pe aptitudinile
şi posibilităţile valorice proprii. (parte finală pps profesor).

Adaptare pentru diferenţierea instruirii

Elevul cu Elevii (puţini la număr) aflaţi în această situaţie vor fi integraţi în


grupuri şi vor fi monitorizaţi corespunzător. Se recomandă atât lucrul
dificultăţi pe grupe, cât şi obiective diferenţiate adaptate nivelului de pregătire
de învăţare al elevilor; Instrucţiuni speciale şi suplimentare din partea profesorului
în rezolvarea sarcinilor de lucru.
Elevul - Rezolvă sarcini de lucru cu grad sporit de dificultate; primesc teme
suplimentare; Teme suplimentare ce necesită abilităţi de analiză
supradotat (chestionare, prelucrarea datelor). Colaborează alături de profesor în
conceperea şi realizarea unor materiale necesare proiectului.
Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

×Computer(e) × Imprimantă Altele


× Aparat foto digital ×Sistem de proiecţie
Scanner
Conexiune Internet
Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

Bază de date/ Calcul tabelar


×Tehnoredactare × Browser de Internet
× Software de e-mail Multimedia
Enciclopedie pe CD-ROM
Materi Chestionare scrise
ale
tipărite
Resurs Prezentări powerpoint
e
suplim
entare
http://consiliere_online.profesor.info
Resurse Internet

http://www.didactic.ro/

http://www.google.ro/images

www.edu.ro
Alte Invitaţi, conducerea şcolii
resurse

ANEXE

ALEGORIA BROSCUŢELOR

A fost odată un grup de broscuţe… care voiau să se ia ia întrecere. Telul


lor era să ajungă în vârful unui turn foarte înalt. Se adunaseră deja mulţi
spectatori, pentru a urmări cursa şi a le încuraja pe broscuţe.

Cursa urma să înceapă… Totuşi… Dintre spectatori nu credea niciunul că


vreuna din broscuţe va reuşi să ajungă in vârful turnului. Tot ce se auzea erau
exclamaţii de genul: “Oh, ce obositor!!! Nu vor reuşi niciodată să ajungă sus!”
sau: “Nici nu au cum să reuşească: tumul este mult prea înalt!”.
Broscuţele începură să abandoneze … Cu excepţia uneia singure, care se
căţăra vioaie mai departe…

Spectatorii continuau să strige: “E mult prea obositor! Nu va putea


nimeni să ajungă sus!”. Tot mai multe broscuţe se resemnau şi abandonau…
Doar una singură se căţăra, consecvent, mai departe… Nu voia cu niciun chip să
abandoneze! In final, renunţaseră toate, cu excepţia acelei broscuţe, care cu o
imensă ambiţie şi rezistenţă reuşi să ajungă singură în vârful turnului! După
aceea, toate celelalte broscuţe şi toţi spectatorii au vrut să afle cum a reuşit
broscuţa să ajungă totuşi in vârf, după ce toate celelalte se văzuseră nevoite să
abandoneze cursa!

Unul dintre spectatori se duse la broscuţă s-o întrebe cum de a reuşit să


facă un efort atât de mare şi să ajungă în vârful turnului. Si aşa află că…
broscuţa învingătoare era SURDĂ!!!

Morala

Nu asculta niciodată de oamenii care au prostul obicei de a fi


întotdeauna negativi şi pesimişti… fiindcă ei îţi răpesc cele mai frumoase
dorinţe şi speranţe pe care le porţi în suflet! Gândeşte-te mereu la puterea
cuvintelor, căci tot ceea ce auzi sau citeşti te influenţează în ceea ce faci!

Deci: Fii MEREU OPTIMIST! Si mai ales, fii pur şi simplu SURD când cineva
îţi spune că nu-ţi poţi realiza visurile! Gândeşte-te:

Poţi reuşi în viaţă dacă vrei cu adevărat!


POVESTEA MĂGĂRUŞULUI

Într-o bună zi, măgarul unui ţăran căzu într-o fantana. Nefericitul animal
se puse pe zbierat, ore intregi, in timp ce taranul cauta sa vada ce e de facut.
Pana la urma, taranul hotari ca magarul si-asa era batran, iar ca fantana,
oricum secata, tot trebuia sa fie acoperita odata si-odata.

El a ajuns la concluzia ca nu mai merita osteneala de a-l scoate pe magar


din adancul fantanii. Asa ca taranul isi chema vecinii, ca sa-i dea o mana de
ajutor.

Fiecare dintre ei apuca cate o lopata si incepu sa arunce de zor pamant


inauntrul fantanii.

Magarul pricepu ce i se pregatea si se puse si mai abitir pe zbierat. Dar,


spre mirarea tuturor, dupa cateva lopeti bune de pamant, magarul se potoli si
tacu.

Taranul privi in adancul fantanii si ramase uluit de ceea ce vazu. Cu


fiecare lopata de pamant, magarul cel batran facea ceva neasteptat: se scutura
de pamant si pasea deasupra lui.

In curand, toata lumea fu martora cu surprindere cum magarul, ajuns


pana la gura fantanii, sari peste ghizduri si iesi frematand...

Viata va arunca poate si peste tine cu pamant si cu tot felul de greutati...


Insa, secretul pentru a iesi din fantana este sa te scuturi de acest pamant si sa-l
folosesti pentru a urca un pas mai sus.

Fiecare din greutatile noastre este o ocazie pentru un pas inainte. Putem
iesi din adancurile cele mai profunde daca nu ne dam batuti.
Foloseste pamantul pe care ti-l arunca peste tine ca sa mergi inainte.

Aminteste-ti de cele 5 reguli pentru a fi fericit:


1) Curata-ti inima de ura, frica si egoism;
2) Scuteste-ti mintea de preocupari inutile;
3) Simplifica-ti viata si fa-o mai frumoasa;
4) Daruieste mai mult si asteapta mai putin;
5) Iubeste mai mult si ... scutura-te de pamant, pentru ca in viata asta, tu
trebuie sa fii solutia.... nu problema.

"Tot ceea ce oamenii iti vor spune ca nu poti face, incearca si vei afla ca poti."
Henry David Thoreau

GHICITORI DESPRE MESERII

Autor: Cristina Vuşcan

Când nu este semafor Pentru şcoală pregăteşte


Strada poţi s-o treci uşor Grupa-ntreagă de copii...
El maşinile le-opreşte (educatoarea)
Doar să treci...şi le porneşte... înaintea cui
(agentul de circulaţie) Trebuie să-şi scoată fiecare pălăria?
(frizerul)
Cu arome îmbietoare
Pâinea rumenă apare Tunde cu îndemânare
Din cuptorul dogorit Şi îţi face şi cărare
Cine o scoate mulţumit? O frizură să-ţi stea bine
(brutarul) Nu-l întrece orişicine.
(frizerul)
Ciorbe, supe, sărmăluţe
Sosuri calde, chifteluţe Ţevi, conducte instalează
Pregăteşte iscusit în perete le fixează
Că e meşter la gătit. Iar în urmă el ne lasă
(bucătarul) Apa şi căldura-n casă.
(instalatorul)
Cine le face pe toate cu măsură?
(croitorul) Ea ne e a doua mamă
Şi ne învaţă doar la şcoală.
Dimineaţa îţi zâmbeşte (învăţătoarea)
Când la grădiniţă vii
VALIZA CU ACTIVITĂŢI

Este un instrument pentru stabilirea punctelor tari (relevarea calităţilor,


competenţelor) ale unui adult sau ale unui minor, pentru facilitarea luării unei
decizii.

SPRIJI
SURS
E DE

N
INTERE

HOBBY
SE,
ABILITATI,

EXPERIENTA
VALORI

PROF STUDI
ESION I
CTERI
CARA

STICI

ALE

RUXACUL CU CALITATI
PUNCTE TARI
ABILITATI
RETEAUA DE
AJUTOR
(relatii)
VALORI

S-ar putea să vă placă și