Sunteți pe pagina 1din 15

Grădinița Pestisorul de aur

Strada Rotunda,Nr.19
Sector 3, București
Tel/fax: 0213482910
e-mail : gradinita.pestisorul.aur@s3.ismb.ro

Nr. ...........din...........................

RAPORT DE AUTOEVALUARE
AN ȘCOLAR 2020-2021

Numele şi prenumele cadrului didactic:

Specialitatea: ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – EDUCATOARE

Vechime în învățământ:

Studii:

Domenii ale Criterii de Indicatori de Punctaj Argumentarea autoevaluării


evaluării performanţă performanţă autoeval
uare
1. Proiectarea 1.1. Respectarea programei 1.1.1. Includerea în 0,5 În portofoliul meu personal există curriculumul pentru
activităţii şcolare, a normelor de portofoliul cadrului didactic a
elaborare a documentelor de programelor şcolare în vigoare învăţâmântul prescolar, programele școlare în vigoare
proiectare, precum şi care vor sta la baza proiectării
adaptarea acesteia la activităţii didactice
alături de alte documente ajutătoare necesare proiectării
particularităţile grupei/clasei
activităţilor didactice: ghid de aplicare a programei,

reviste , scrisori metodice .


1
1.1.2. Elaborarea 1 Am intocmit planificările calendaristice conform
documentelor de programare
şi planificare a activităţilor legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit.
didactice la termen în vederea
avizării lor în comisiile de
resort (întocmită la termen şi
prezentată)
1.1.3. Alegerea strategiilor 1 Pe baza studiilor cercetate și a studiului individual am ales
optime pentru parcurgerea
eficientă şi integrală a strategiile optime pentru parcurgerea eficientă și integrală
1.2. Implicarea în activităţile programei
de proiectare a ofertei
a programei, chiar și în perioada desfășurării activităților
educaţionale la nivelul unităţii
educaționale prin intermediul mediului online.
1.1.4. Proiectarea unităţilor de 1,5 Am realizat proiectarea didactică pe baza evaluării
învăţare conform
competenţelor generale şi iniţiale şi particularităţilor de vârstă/nevoi ale copiilor. La
specifice pe baza evaluărilor
iniţiale şi a particularităţilor de
începutul anului şcolar am am făcut evaluări iniţiale
vârstă/nevoi ale elevilor
(calitatea conţinuturilor)
căutând forme cât mai atractive şi anume: joc de rol, joc

didactic, concursuri, convorbiri, teste.


1.1.5. Creativitatea şi 1,5 Documentele mele sunt personalizate prin elemente de
personalizarea documentelor
de proiectare şi planificare originalitate. Proiectarea zilnica am realizat-o creativ , în
(creativitate şi personalitate)
funcţie de particularitătile de vârstă , a specificului

cunoaşterii fiecărui preşcolar, întrebările fiind în

conformitate cu nivelul de învăţare al fiecăruia – în grupa

mare au fost integrați și 5 copii cu vârstă mai mică decât

restul grupei, care au împlinit 5 ani după martie 2021. În

cadrul activităţilor am folosit materiale didactice

personale desene, planşe realizate personal, machete,

2
materiale în format electronic care m -au ajutat în

realizarea obiectivelor propuse.


1.2.1. Promovarea unei oferte - Din păcate anul acesta nu a permis desfășurarea optimă a
educaţionale (CDŞ) în unei oferte CDȘ astfel am desfășurat mai multe proiecte
conformitate cu legislaţia în extrașcolare, situând copilul în centru centrul procesului
vigoare şi interesul major al de predare-învăţare.
populaţiei şcolare şi al
comunităţii locale
1.2.2. Proiectarea activităţilor 2 În acest an școlar pe lângă comisiile în care am îndeplinit
comisiilor în conformitate cu
documentele unităţii: plan rolul de membru, am avut statutul de secretar al CA și
managerial, strategii,
proceduri (membru CA,
responsabil CEAC. În conformitate cu legislația în vigoare
membru CEAC, consilier
educativ, responsabil comisie
metodică/cerc pedagogic, și documentele unității, am întocmit și verificat
responsabil alte comisii)
documentele specifice comisiei CEAC, inclusiv

gestionarea aplicației ARACIP, și de asemenea procesele

verbale ale ședințelor CA.


1.3. Folosirea TIC în 1.3.1. Redactarea 0,5 Am realizat proiectarea activităţii în format electronic.
activitatea de proiectare documentelor de proiectare şi
planificare a activităţilor Am redactat proiectele tematice şi proiectele de activitate
didactice în format standard
(Word, Excel, etc.) şi
în format electronic.
electronic (CD, DVD, etc.)
1.3.2. Introducerea antentului 0,5 Antetul specific MEC și al unității s-a regăsit pe toate
specific MEC şi unităţii
şcolare în realizarea proiectării documentele realizate.
activităţii
1.4 Stabilirea platformelor de 1.4.1 Stabilirea platformelor 0,5 În conformitate cu deciziile la nivel de consiliu profesoral,
e-learning, aplicațiilor și pentru activitatea online
resurselor educaționale am stabilit platforma optimă pentru activitatea online –
deschise, elaborarea,
adaptarea, selectarea resuselor
Google Classroom.

3
educaționale deschise, 1.4.2 Identificarea resuselor și 1 În urma selectării resurselor educaționale online, am
proiectarea sesiunilor de mijloacelor ce pot fi utilizate
învățare pe platforme în procesul de învățare online identificat și utilizat resursele și mijloacele optime în
educaționale, aplicații, precum
și identiifcarea altor categorii
procesul de predare-învățare-evaluare desfășurat online.
de resurse și mijloace care pot
fi utilizate în procesul de
învățare online.
1.5 Proiectarea activităților 1.5.1 Proiectarea activităților 1 Am schițat, proiectat și planificat activitățile educaționale
suport pentru învățarea în pentru învățare online
mediul online și a desfășurate în mediul online.
instrumentelor de evaluare 1.5.2 Utilizarea instrumentelor 1 În conformitate cu documentele educaționale, am
aplicabile online din de evaluare aplicabile învățării
perspectiva principiilor online
didactice identificat și utilizat instrumente de evaluare potrivite

pentru nivel II, în mediul online.


1.6 Proiectarea unor activităţi 1.4.1. Proiectarea activităţilor 0,5 Am realizat proiectarea activităţilor educative extraşcolare
extracurriculare corelate cu extracurriculare în
obiectivele curriculare, conformitate cu documentele şi extracurriculare în conformitate cu documentele unităţii
nevoile şi interesele unităţii (planul managerial al
educabililor, planul directorului unităţii şcolare, al
(plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.). În
managerial al unităţii consilierului educativ, al
activităţilor metodice, etc.)
planificarea acestor activităţi am ţinut cont de nevoile

copiilor , de activităţile realizate la nivel naţional,

mondial( Ziua Pământului; Ziua Verde; Ziua Mamei; Ziua

Copilului ș.a. ).
1.4.2. Elaborarea - -
documentelor de prognoză
privind implicarea şi
cuprinderea părinţilor, a
autorităţilor locale, a agenţilor
economici şi alţi factori locali
în activităţile extracurriculare
TOTAL 15 12 PUNCTE
em 2. 2.1. Utilizarea unor strategii 2.1.1. Utilizarea informaţiilor Atât în proiectarea și planificarea didactică, cât și în
Realizarea didactice care asigură din lucrările de specialitate 1
activităţilor caracterul aplicativ al învăţării pedagogice şi metodice desfășurarea activităților educaționale am utilizat
didactice şi formarea competenţelor specifice disciplinei
4
specifice 2.1.2. Corelarea proiectelor 1,5 informații din lucrările de specialitate citite –
didactice şi a schiţelor de lecţii
cu documentele de proiectare
Îndrumătorul metodic (Ed. Diana, 2020); Didactica
şi planificare a activităţilor
Învățământului Preșcolar (V.Molan, 2017); Curriculum

pentru învățământ preșcolar (2019); lucrări în format

electronic.
2.1.3. Concordanţa dintre 1 Mi-am propus şi am realizat activităţile urmărind să existe
competenţele specifice –
obiectivele operaţionale – o concordanţă între competențele specifice – obiectivele
conţinuturi – activităţi de
învăţare – metode didactice –
operaţionale-conţinuturi- activităţile de învăţare- metodele
mijloace didactice
didactice- mijloacele didactice.
2.1.4. Utilizarea metodelor 1,5 Proiectele didactice ţin cont de instruirea diferenţiată/
specifice privind instruirea
diferenţiată, centrată pe elev, centrată pe copil/copiii cu C.E.S/particularităţile de vârstă
pe elevii cu CES, pe
particularităţile de vârstă ale
ale copiilor. În acest an şcolar am desfăşurat activităţi
elevilor
diferențiate cu 5 copii de vârstă mai mică, dintre care unul

cu tulburări de limbaj. De asemenea, am desfășurat

activități remediale cu un copil cu diagnostic de dislalie.


2.1.5. Utilizarea metodelor 1 Mi-am propus şi am realizat activităţi integrate cât mai
activ-participative în actul
didactic diverse în cadrul cărora am folosit metode activ-

participative.
2.1.6. Aplicarea 1 În cadrul activităţilor integrate şi nu numai am încercat să
transdisciplinarităţii realizez activităţi din perspectiva transdisciplinară.
2.2. Utilizarea eficientă a 2.2.1. Utilizarea eficientă a 1 În cadrul învățământului preșcolar nu este cazul utilizării
resurselor materiale din manualului şcolar ales în
unitatea de învăţământ în cadrul activităţilor de predare manualelor școlare, însă am utilizat cu succes suporturile
vederea optimizării – învăţare – evaluare
activităţilor didactice- inclusiv
curriculare de la editura Roxel în cadrul activităţilor de

5
resurse TIC predare – învăţare – evaluare.
2.2.2. Folosirea materialelor 1 Am fost interesată de confecţionarea de material didactic
auxiliare existente în dotarea
cabinetelor, bibliotecii şcolare, în funcţie de continuţurile de învaţare şi de particularităţile
etc.
2.2.3. Realizarea şi utilizarea 1 de vărstă a copiilor, utilizarea materialelor auxiliare
unor mijloace didactice,
originale, specifice disciplinei
existente în dotarea cabinetelor/bibliotecii dar şi auxiliare

personale.
2.2.4. Realizarea softurilor 1 În colaborare cu editura EDU am participat la realizarea
educaţionale şi utilizarea
mijloacelor TIC în cadrul softurilor educaționale și materialelor didactice scoase pe
orelor de curs
piață de aceștia. De asemenea, am utilizat atât softurile

editurii EDU cât și altele puse la dispoziție de MEC, în

activitățile educaționale.
2.3 Utilizarea eficientă a 2.3.1. Derularea sesiunilor de 2 Am utilizat platforma educațională Google Classroom
resurselor educaționale învățare pe platforme
deschise, derularea sesiunilor educaționale și aplicații încă din septembrie 2020, atât în derularea sesiunilor de
de învățare pe platforme
educaționale și aplicații
învățare cât și ca suport pentru activitățile educaționale.

De asemenea, am utilizat în procesul de predare-învățare-

evaluare aplicații precum: Digital Edu, Jamboard,

Kinderpedia, Mentimeter, Padlet, WonderWall.


2.4. Diseminarea, evaluarea şi 2.4.1. Promovarea rezultatelor 1 Am dezbătut și promovat rezultatele preșcolarilor obținute
valorizarea activităţilor elevilor în cadrul întâlnirilor
realizate cu părinţii, la nivelul comisiei la clasă și în cadrul activităților extrașcolare, în cadrul
metodice, în comunitatea
locală, în mass-media, etc.
ședințelor cu părinții, pe site-ul de promovare a grupei și

la nivelul comisiei metodice.


2.4.2. Realizarea de portofolii, 0,5 Am realizat portofolii, expoziții cu lucrările copiilor,
expoziţii, materiale
informative (pliante, postere, precum și postări de promovare a activității desfășurate.
6
CD-uri, etc.)
2.5. Organizarea şi 2.5.1. Organizarea unor 1 Pe parcursul anului școlar am desfășurat activități
desfăşurarea activităţilor activităţi extracurriculare la
extracurriculare, participarea nivelul şcolii extracurriculare atât în mediul online (serbare de Crăciun,
la acţiuni de voluntariat 2.5.2. Participarea la unele 0,5
activităţi extracurriculare la activități cu ocazia Paștelui) cât și fizic – proiecte de
nivelul şcolii
parteneriat cu Poliția, EcoTic, concursul Formidabilii,

serbare de vară. De asemenea, am participat în cadrul

tuturor activităților desfășurate la nivelul grădiniței.


2.5.3. Încheierea unor parteneriate 1 Am inițiat și încheia un parteneriat educațional
şi colaborări cu instituţiile publice internațional cu Asociația Interculturală Româno-Elenă
pentru organizarea unor activităţi
extracurriculare Dacia pentru desfășurarea proiectului ”Lectură fără
frontiere”.
2.5.4. Organizarea unor 1 Am organizat și participat la activități de voluntariat
acţiuni de voluntariat precum – ecologizarea spațiului exterior al grădiniței,
2.5.5. Participarea la acţiuni 0,5 colectarea de baterii pentru proiectul Ecotic, donații
de voluntariat pentru copiii de la centrul de zi. De asemenea, am
implementat la nivel de grupă proiectul Ora de
Voluntariat.
2.5.6. Întocmirea 0,5 Am întocmit documentația specifică organizării și
documentaţiei specifice desfășurării activităților extracurriculare și de voluntariat.
organizării şi desfăşurării unor
activităţi extracurriculare, de
voluntariat (procese-verbale,
rapoarte, analize, etc)
2.6. Formarea deprinderilor 2.6.1. Antrenarea elevilor în 0,5 În cadrul activităților educaționale am urmărit formarea
de studiu individual şi în activităţi ce promovează
echipă în vederea studiul individual în deprinderilor de studiu individual și muncă în echipă, prin
formării/dezvoltării rezolvarea unor sarcini de
competenţei de „a învăţa să lucru creative
antrenarea preșcolarilor în rezolvarea unor sarcini de lucru
înveţi” 2.5.2. Utilizarea metodelor ce 0,5
promovează studiul în echipă
în rezolvarea unor sarcini de creative, utilizând metode și mijloace precum aplicațiile
lucru
WonderWall sau Padlet, metoda Visible Learning, metoda

pălăriilor gânditoare, Cafeneau, etc.

7
2.7.1 Implicarea în Am desfășurat activități educaționale în mediul online,
2.7 Organizarea și organizarea activitățiilor 2 inclusiv activități extracurriculare (concursul internațional
desfășurarea activităților didactice în mediul online Formidabilii) și am participat la ateliere și seminare
didactice în mediul online specifice domeniului educațional.
2.7.2 Participarea în cadrul 2
activităților online
TOTAL 25 24 de puncte

3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparenţei 3.1.1. Stabilirea criteriilor de Am asigurat transparența procedurilor de evaluare și
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de evaluare şi comunicarea lor 1 notare a rezultatelor activităților de evaluare prin
învăţării evaluare şi a rezultatelor 3.1.2. Prezentarea şi 0,5 prezentare și discutarea acestora atât cu părinții în cadrul
activităţilor de evaluare discutarea criteriilor cu elevii ședințelor și orelor de consiliere educațională, cât și cu
3.1.3. Prezentarea, discutarea 1 preșcolarii, explicându-le în concordanță cu nivelul de
criteriilor şi a procedurilor de
dezvoltare.
evaluare cu părinţii
3.1.4. Asigurarea permanentă 1
a feed-back-lui prin notare
ritmică şi aprecieri verbale
3.2. Aplicarea testelor 3.2.1. Formularea itemilor în 1 În cadrul evaluărilor aplicate la grupă am formulat itemii
predictive, interpretarea şi concordanţă cu obiectivele
comunicarea rezultatelor evaluării, conţinuturile în concordanță cu obiectivele evaluării, conținuturile și
evaluării şi standardele de
performanţă
standardele de performanță prevăzute.
3.2.2. Utilizarea combinată a 1 Am proiectat teste de evaluare inițială, sumativă și finală
itemilor obiectivi,
semiobiectivi şi subiectivi cu utilizarea combinată a mai multor tipuri de itemi,
3.2.3. Prezentarea baremelor 1
de corectare şi notare, elevilor ținând cont de particularitățile copiilor preșcolari. Am
şi părinţilor
3.2.4. Analiza administrării 1
testului şi întocmirea matricei
consemnat în Fisa de progres individual al copilului
de specificaţie
3.2.5. Consemnarea 1 preșcolar, progresele acestora. De asemenea, am dezbătut
progresului/regresului şcolar
3.2.6. Afişarea rezultatelor şi 0,5 în cadrul ședințelor cu părinții baremele de evaluare și am
comunicarea individuală a
rezultatelor evaluării comunicat rezultatele evaluărilor.
3.3. Utilizarea diverselor 3.3.1. Aplicarea celor trei 1 Am aplicat cele trei forme de evaluare pe parcursul anului
instrumente de evaluare, forme de evaluare: iniţială,
inclusiv a celor din banca de continuă, sumativă școlar folosind diverse instrumente de evaluare (teste, fișe
instrumente de evaluare unică 3.3.2. Folosirea unor fişe de 0,5
lucru, chestionare

8
3.3.3. Utilizarea unor 1 de lucru, caiete de lucru, portofolii).
instrumente diverse de
evaluare: teste, teze,
portofolii, referate, proiecte
3.3.4. Folosirea unor modele - -
de teste folosite la nivel
naţional (exemplu – modele
de teste de la evaluarea iniţială
sau evaluarea naţională)
3.4. Promovarea autoevaluării 3.4.1. Includerea autoevaluării 1 Am acordat atenție și am inclus autoevaluarea ca etapă în
şi interevaluării ca etapă în demesul didactic în
proiectarea activităţilor demersul didactic și în proiectarea activităților, utilizând
3.4.2. Folosirea unor 0,5
fişe/chestionare de fișa de reflecție precum și chestionare de autoevaluare.
autoevaluare
3.4.3. Realizarea autoevaluării 0,5 Am realizat autoevaluarea și interrevaluarea atât în cadrul
individuale în cadrul grupelor
de lucru grupelor de lucru atât la nivel individual cât și la niveul
3.4.4. Realizarea interevaluării 0,5
la nivelul clasei/grupelor de grupei.
lucru
3.5. Evaluarea satisfacţiei 3.5.1. Aplicarea de 0,5 Atât prin intermediul chestionarelor specifice comisiei
beneficiarilor educaţionali chestionare părinţilor/elevilor CEAC cât și prin cele de la grupă am înregistrat feedback-
3.5.2. Evaluarea implicării 0,5 ul beneficiarilor educației și am implicat părinții în
beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei educaționale a unității. De asemenea, am
alegerea ofertei educaţionale desfășurat întâlniri periodice cu reprezentanții
ce urmează a fi parcursă
administrației locale desfășurate prin intermediul mediului
3.5.3. Întâlniri periodice cu 0,5
părinţii şi reprezentanţi ai
online.
administraţiei locale şi a
mediului socio-economic
3.6. Coordonarea elaborării 3.6.1. Prezentarea conţinutului 0,5 În cadrul ședințelor cu părinții am prezentat modelul unui
portofoliului educaţional ca unui portofoliu educaţional
element central al evaluării model, realizat conform portofoliu educațional ca element central al evaluării
rezultatelor învăţării metodologiei
3.6.2. Prezentarea şi 0,5 rezultatelor învățării, discutând criteriile de evaluare a
discutarea criteriilor de
evaluare a portofoliilor
educaţionale acestora. Pe parcursul anului școlar am monitorizat
3.6.3. Monitorizarea şi 1
intervenţia pentru realizarea realizarea corespunzătoare a acestora.
corespunzătoare a portofoliilor

9
3.7 Realizarea și aplicarea 3.7.1 Realizarea și aplicarea 1 Am realizat și utilizat instrumente de evaluare a activității
unor instrumente de evaluare a unor instrumente de evaluare a
activității online, valorizarea activității online online și am transmis feedback preșcolarilor.
rezultatelor evaluării și 3.7.2 Transmiterea feedback- 1
oferirea de feedback fiecărui ului și valorizarea rezultatelor
elev. preșcolarilor
TOTAL 20 19.5 puncte
4.Management 4.1. Stabilirea unui cadru 4.1.1. Prezentarea şi afişarea Am stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea
ul adecvat (reguli de conduită, normelor care trebuie 1 activităților în conformitate cu normele legislative în
clasei de elevi atitudini, ambient) pentru respectate în timpul orelor de vigoare și cu particularitățile grupei prin dezbaterea
desfăşurarea activităţilor în curs, conform ROFUIP şi ROI ROFUIP/ROI în cadrul ședințelor cu părinții și realizarea
conformitate cu 4.1.2. Întocmirea 1 activităților specifice în acest scop. De asemenea, am
particularităţile clasei de elevi documentelor care justifică
întocmit procese verbale în acest sens.
prezentarea normelor
4.1.3. Realizarea de activităţi 0,5
specifice care să conducă la
cunoaşterea legilor ţării, a
normelor de conduită,
circulaţie, etc.
4.2. Monitorizarea 4.2.1. Completarea unor fişe 1 Având în vedere colectivul mare de preșcolari (31 de
comportamentului elevilor şi de observaţie a copii) au existat situații conflictuale având ca declanșator
gestionarea situaţiilor comportamentului elevilor comportamentul uneori violent al unor preșcolari. Am
conflictuale „problemă” intervenit la timp și am ameliorat situațiile conflictuale,
4.2.2. Intervenţia pentru 1 astfel am gestionat cu succes aceste situații. Am completat
ameliorarea situaţiilor
periodic în caietul de observații comportamentele
conflictuale/monitorizarea
comportamentului elevilor preșcolarilor și am intervenit în monitorizarea
problemă comportamentului preșcolarilor.
4.2.3. Completarea unei 1
strategii de gestionare a
situaţiilor coflictuale
4.2.4. Îndeplinirea corectă a 1
sarcinilor în timpul serviciului
în şcoală
4.3. Cunoaşterea, consilierea 4.3.1. Completarea fişelor de 1 În cadrul grupei am avut un copil diagnosticat cu dislalie
şi tratarea diferenţiată a observaţie a elevilor și doi copii cu tulburări de învățare. Am înregistrat
elevilor 4.3.2. Consilierea permanentă 1 observațiile despre comportamentul preșcolarilor în
a elevilor prin forme şi caietul de observații. Respectând particularitățile psiho-
mijloace variate individuale dar și nivelul de dezvoltare a preșcolarilor am
4.3.3. Respectarea 1
tratat diferențiat copiii cu CES și am consiliat permanent
particularităţilor elevilor: de
vârstă, caracter, temperament,
preșcolarii prin mijloace și forme variate – jocuri,
cunoaştere, condiţii sociale, convorbiri, videoconferințe, etc.
10
etnie, etc.
4.4.4. Tratarea specifică a 0,5
elevilor cu CES
4.4. Motivarea elevilor prin 4.4.1. Implicarea elevilor în 1 Am implicat preșcolarii în activitățile de voluntariat și
valorizarea exemplelor de activităţi de bună practică atelierele de bună practică desfășurate la nivel de unitate
bună practică 4.4.2. Responsabilizarea 1 sau în mediul online.
elevilor
TOTAL 12 12 puncte
5.1. Valorificarea 5.1.1. Valorificarea Am valorificat competentele dobandite la cursurile de
5.Management competenţelor ştiinţifice, competenţelor dobândite la 0,5 formare prin redactarea documentelor, demersului
ul didactice şi metodice cursurile de formare, prin
dobândite prin participarea la redactarea documentelor,
didactic și realizarea activităților extracurriculare sau
carierei şi al
dezvoltării programele de formare desfăşurarea demersului a proiectelor educaționale.
personale continuă/perfecţionare didactic, etc.
5.1.2. Prezentarea de exemple 1 Am prezentat verbal exemple de bune practici utilizate în
de bună practică utilizate în activitatea didactică sau dobândite în urma unor cursuri de
activitatea didactică prin mese formare, în cadrul întâlnirilor comisiei metodice.
rotunde, referate, lecţii
demonstrative
5.1.3. Redactarea unor articole 1 Am publicat trei articole de specialitate în colaborare cu
metodico-ştiinţifice în reviste Editura EDU, Girafa Rafa și revista școlară a Școlii nr. 81.
de specialitate/lucrări de
specialitate
5.2. Implicarea în organizarea 5.2.1. Participarea cu lucrări - -
activităţilor metodice la metodico-ştiinţifice,
nivelul comisiei/catedrei/ organizarea unor activităţi
responsabilului metodice la nivelul
catedrei/comisiei
5.2.2. Participarea cu lucrări - -
metodico-ştiinţifice la nivelul
unităţii şcolare
5.2.3. Participarea la activităţi 0,5 Am participat online la activitățile metodice organizate la
metodice organizate la nivel nivelul Inspectoratului Școlar al Sectorului 3.
de ISJ şi CCD
5.2.4. Organizarea de activităţi - -
metodice conform
programului CCD organizate
în şcoală/cerc
pedagogic/responsabil cerc
pedagogic
5.3. Realizarea/actualizarea 5.3.1. Realizarea şi 0,5 Am realizat și actualizat permanent portofoliul profesional
portofoliului profesional şi actualizarea permanentă a și dosarul personal cu documente relevante conform
dosarului personal portofoliului profesional şi a
11
dosarului personal normelor în vigoare.
5.3.2. Calitatea şi relevanţa 0,5
documentelor cuprinse în
portofoliul profesional şi în
dosarul personal conform
normelor în vigoare
5.4.2. Participarea la şedinţele 0,5 Am participat la toate ședințele CP și CA precum și ale
CP, la comisiile de celor organizate de comisiile de specialitate din care fac
specialitate, etc. parte.
5.4.3. Realizarea integrală a 0,5 Mi-am îndeplinit integral atribuțiile specificate în fișa
atribuţiilor cuprinse în postului și am respectat prevederile ROI și ROFUIP.
fişa postului
5.4.4. Respectarea 0,5
regulamentului intern şi a
normelor de organizare şi
fucţionare a instituţiei şcolare
TOTAL 8 5.5 puncte
6. Contribuţia 6.1. Dezvoltarea de 6.1.1. Atragerea de 1 M-am implicat activ în parteneriatele și proiectele
la parteneriate şi proiecte parteneriate educaţionale educaționale desfășurate în vederea dezvoltării
dezvoltarea educaţionale în vederea instituționale. În acest sens am inițiat și derulat proiecte
instituţională şi dezvoltării instituţionale 6.1.2. Derularea unor proiecte 1 educaționale cu Asociația Interculturală Româno-Elenă
la educaţionale Dacia, Școala nr. 81, Romconcept International, Editura
promovarea
imaginii unităţii
EDU.
6.1.3. Implicarea activă în 0,5
şcolare parteneriate şi proiecte
educaţionale în vederea
dezvoltării instituţionale
6.2. Promovarea ofertei 6.2.1. Promovarea ofertei 0,5 Am promovat oferta educațională a grădiniței atât în
educaţionale educaţionale la nivelul rândul părinților cât și prin intermediul mediului online.
instituţiei/ în comunitatea
locală
6.2.2. Promovarea activitătii 1
scolii la nivel local, judetean,
national
6.3. Promovarea imaginii 6.3.1. Participarea şi obţinerea 2 Am participat cu preșcolarii la concursul internațional
şcolii în comunitate prin de rezultate la concursurile Formidabilii, etapa I si II, obținând rezultate deosebite.
participarea şi rezultatele şcolare/olimpiade/evaluare Am participat cu preșcolarii în cadrul proiectului
elevilor la olimpiade, naţională municipal ”Să-ți vorbesc despre mine” – secțiunea
concursuri, competiţii, 6.3.2. Participarea la 2 activități plastice.
activităţi extracurriculare şi concursuri/competiţii
extraşcolare locale/judeţene/naţionale
6.3.3. Participarea la 1 Am participat la simpozionul ”Te caută o carte”,

12
simpozioane, sesiuni de simpozionul ”Educație=Creativitate+Profesionalism”
comunicări în unitatea şcolară organizate de Școala nr. 81, conferința internațională
şi în afara ei EduMagic și am susținut atelierul online ”Rolul
atașamentului în integrarea copilului la grădiniță și clasa
pregătitoare”.
6.3.4. Popularizarea 1 Am diseminat și popularizat activitățile extracurriculare și
activităţilor extracurriculare şi extrașcolare desfășurate pe pagina de Fb a grupei mari
extraşcolare prin mijloace Curcubeu.
mass-media, site sau alte
mijloace
6.4.Realizarea/participarea la 6.4.1. 0,5 Am participat la activităţi în domeniul educaţiei pentru
programe/activităţi de Organizarea/participarea la cetăţenie democratică, inclusiv prin abordarea acestor
prevenire şi combatere a programe/activităţi în teme în cadrul ședințelor de consiliere.
violenţei şi comportamentelor domeniul educaţiei pentru
nesănătoase în mediul şcolar, cetăţenie democratică,
familie şi societate cuprinderea şi dezbaterea
temelor specifice în orele de
consiliere
6.4.2. Implicarea în activităţi 1 M-am implicat în activităţi de prevenire şi combatere a
de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentului
violenţei şi de prevenire şi nesănătos, am participat la un simpozion naţional cu un
combatere a referat “Prevenirea violenţei asupra copilului”, acţiuni în
comportamentelor deviante, a
parteneriat cu Poliţia de proximitate- prezentări ppt, vizite,
delicvenţei juvenile, etc.
etc.
6.4.3. Implicarea în acţiuni 1 M-am implicat în acţiuni realizate în colaborare cu Poliția,
realizate în colaborare cu Asociația Ecotic, Salvați copiii, etc.
poliţia, ONG- uri, etc.
6.5. Respectarea normelor, 6.5.1. Cunoaşterea şi aplicarea 0,5 Cunosc şi aplic procedurile de sănătăte şi securitate a
procedurilor de sănătate şi procedurilor de respectare a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare. De
securitate a muncii şi de PSI şi normelor de sănătate şi asemenea, m-am implicat în acțiuni comune cu instituțiile
ISU pentru toate tipurile de securitate a muncii, de PSI şi abilitate și am diseminat normele și procedurile specifice
activităţi desfăşurate în cadrul ISU prevăzute de legislaţia în
preșcolarilor.
unităţii de învăţământ precum vigoare
şi a sarcinilor suplimentare 6.5.2. Implicarea în acţiuni 0,5
comune cu instituţiile abilitate
6.5.3. Diseminarea normelor 0,5
şi procedurilor elevilor şi
întocmirea documentaţiei
specifice
6.6. Implicarea activă în 6.6.1. Diponibilitate şi 0,5 Am manifestat disponibilitate și promptitudine în
crearea unei culturi a calităţii promtitudine în realizarea realizarea sarcinilor prevăzute în atribuțiile comisiilor
la nivelul organizaţiei sarcinilor cerute de ISJ,

13
conducerea şcolii, responsabili specifice și am fost permanent preocupată de
ai comisiilor, responsabil autoperfecționare și implicare activă în realizarea
CEAC, etc. sarcinilor.
6.6.2. Autoperfecţionarea şi 0,5
implicarea activă în realizarea
tuturor sarcinilor în mod
corespunzător şi exemplar
TOTAL 15 15 puncte
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii 7.1.1. Adoptarea unor atitudini 1 Am adoptat atitudini morale şi civice faţă de preșcolari,
profesională morale şi civice (limbaj, morale şi civice faţă de elevi, părinţi/tutori legali, colegi bazate pe respect, onestitate,
ţinută, respect, părinţi/tutori legali, colegi solidaritate, cooperare, corectitudine, evitarea denigrării,
comportament). bazate pe respect, onestitate, confidenţialitate, competiţie loială.
solidaritate, cooperare,
corectitudine, evitarea
denigrării, confidenţialitate,
competiţie loială.
7.1.2. Evitarea lezării libertăţii 1 Am respectat dreptul colegilor privind libertatea de opinie
de opinie vizând convingerile vizând convingerile politice şi religioase şi nu am
politice şi religioase şi a manifestat atitudini discriminatorii.
discriminării în relaţiile cu
ceilalţi colegi.
7.2. Respectarea şi 7.2.1. Excluderea oricăror 1 În activitatea educațională și comportamentul personal nu
promovarea deontologiei forme de discriminare faţă de am manifestat forme de discriminare de orice natură față
didactice sau normelor elevi, asigurarea egalităţii de de preșcolari.
deontologice şanse, precum şi respectarea
demnităţii şi a meritului
personal al fiecărui elev.
7.2.2. Informarea 1 Am consiliat și informat toți părinții privind evoluția
părinţilor/tutorilor legali copiilor, evitând tendințele de prezentare parțială sau
despre evoluţia activităţii subiectivă.
şcolare, evitând tendinţele de
prezentare parţială sau cu
tentă subiectivă.
7.2.3. Încurajarea diseminării 1 Am încurajat diseminarea cunoștințelor profesionale în
cunoştinţelor profesionale în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în
vederea atingerii unor activitatea didactică.
standarde superioare de
calitate în activitatea
didactică.
TOTAL 5 5 puncte
TOTAL PUNCTAJ 93 de
puncte
14
Având în vedere aspectele menționate, am întrunit punctajul necesar pentru acordarea calificativului anual FOARTE BINE.
Vă mulțumesc!  

Data: Prof. ……………………………

15