Sunteți pe pagina 1din 248
long in psihiatrie joderna forma de valproat de sodiu din lume, cu cea mai targa posibilitate de dozare Orfirit long 150/300/500/1000 mg Orfiril” ong - tratament de electie in manie OMS a itrocus valproatul de sod in Lista Medicamentoor Esentiaie pentru tratamentst manioi aovte (eda 11, nov. 1986) > Tratamentul acut si profilactic al tulburdrii afeetive bipolare capsule burairi obsesiv-compulsive "ian ny YoY Minipachete “y., A trecut vremea or mari! he Raprezantana dn Romi Telax: +4 02121128 14 SS ores coat ez2, DESTIN d | DR. IULIANA DOBRESCU ef de lucrari Catedra de Psihiatrie ‘a Copilului si Adolescentului Universitatea de Medicina si Farmacie ,Carol Davila” Bucuresti PSIHIATRIA COPILULUI $1 ADOLESCENTULUI GHID PRACTIC iM iM EDITURA MEDICALA Bucuresti, 2003 (© “Toste drepturle ectoriale apartin in exclusivitate Edlturii Medicale. Publicaia este ‘marca ivegistaté a Esturi Mecca, find protejats integral de lgisaia intra intor ‘national. Orice valoricare a confinutuul in afaralimtelor acestr lagi sia permis ecitoror este interis’ si pasibild de pedeapss. Aces! ler! este valabil pent orice ‘eproducer®- integralé sau partal, Indiferent de miloace (mulled, traduceri micro: fim, ranscrier pe dischete otc, Aceasté lucrare a fost publicat’ cu sprijinul: Opera Center, Sir. Costacho NogH ar. 1-5 Secior 8, Bucuresti ‘el: 302.8208; Fax: 302.82.09 JANSSEN-CILAG apenas canoe ‘Str. Sipotul Fantanilor ne. 8 Sector 1, Bucuresti Tel: 312'47.86; Fax: 314.05.08 Lobby, rossvn Opera Center, Str. Costache Neg nt, 1-5 Sector 5, Bucuresti Tel: 41008.10; Fax: 410.41.30 ° Prisum International Trading Co art Str. Magura Vuturui nr 34 Sector 2, Bucuresti Tel: 250,36.88; 250.14.20; Fax; 250.31.19 ISBN 973-39.0496-1 3 ts CUPRINS ‘CUVANT INAINTE. ABREVIER: Gapitolul | INTRODUCERE IN PSIKIATRIA COPILULUI $1 ADOLESCENTULLI Capitol! I. DEZVOLIAREA PSIHOMOTORIE A COPILULUI $1 ADOLESCENTULLI Copitolul i, EVALUAREA CLINICA $1 PSIKOLOGICA A COPILULUI § ADOLES: CENTULUT som . " : a CopitolulV. CLASIFICAREA $1 PREVALENTA BOLILOR MINTALE LA COPIL $i ‘ADOLESCENT . —— cere Copitotl V. BSIHOPATOLOGIE CLINIGA 1. INTARZIERI MINTALE. 2, TULBURARI DE DEZVOLTARE 2.1. TULBURARI SPECIFIGE DE DEZVOLTARE 2.1.4. TULBURARI DE INVATARE 2.1.2. TULBURARI DE LIMBAJICOMUNIGARE 2.1.3, TULBURARI DE COORDONARE MOTOR” 2.2. TULBURARILE PERVAZIVE DE OEZVOLTARE 2.2.1. AUTISNUL INFANTIL wo 2.22. TULBURAREA ASPERGER 22.3. TULBURAREA RETT 2.2.4, TULBURAREA DEZINTEGRATIVA A COPILARIET 3. TULBURARI DE COMPORTAMENT $1 EMOTIONALE CU DEBUY SIADOLESCENTA : 3:1. TULBURAREA IIPCRKINETICR CU DEFICIT DE AIENTIE., 8.2. TULBURAREA DE CONDUITA 32.1. TULBURAREA DE OPOZiTiE 3.2.2. TULBURAREA DE CONDUITA 3.3. TULBURARI ALE FUNCTIE! SOCIALE 3.3.2. MUTISMUL ELECTIV 33.1, TULBURAREA REACTIVA DE ATASANENT 34. TICURILE 24.3, TULBURAREA TICURILOR THANE TORII 3.4.2, TULBURAREA TICURILOR CRONICE MOTORII $I VOCALE 34.3, TULBURAREA TOURETTE 35. TULBURARI CE ELIMINARE 25.1. ENUREZS. 3.52. ENCOPREZIS| COPILARIE 45 2 at at sor 101 101 10 18 132 138 152 187 164 167 167 193 196 203 22 222 228 238 36. TULBURAR! DE ALIMENTATIE : 1386.1, PICA, RUMINATIA. TUBURAREA DE HRANIRE IN PERIOADA (DE SUGAR Si COPIL MIC 3.6.2. ANOREXIA $1 BULIMIA NERVOSA 27. BALBISMUL : 30, TULBURAREA MiGCARILOR STEREOTIPE A COPILULU 4, TULBURARILEGATE DE STRES 4.1, TULBURARI ANXIOASE : 4141. ANRIETATEA DE SEPARERE 41.2, ANXIETATEA GENERALIZAT 213, FOBIILE, FOBIILE SPECIFICE, FOBIA SCOLARA. FOBIA SOCIALA 414, TULBURAREA DE PANICA 41.5, TULBURAREA OBSESIV-COMPULSIVA 4.2, TULBURAR] SOMATOFORME $i TULBURARI DISOCIATIVE 142.4. TULBURAREA DE SOMATIZARE 4.22, TULBUAREREA DE CONVERSIE 42°3, TULBURAREA DISOCIATIVA 2.2.8, ALTE TULBURAR! SOMATOFORME 5. TULBURARI DE DISPOZITIE/AFECTIVE S| SUICIDUL LA GOPIL StADOLESCENT 6, SCHIZOFRENIA ~ PARTICULARITATILA COPIL $1 ADOLESCENT 7.ABUZUL SI NEGLWJAREA COPILULU! 8, TULBURARILE CONSUMULUI DE SUBSTANTE. os 9, TRATAMENTUL PSIHOTERAPIC $1 PSIHOFARMACOLOGIC LA COPIL $t ‘ADOLESCENT. 8.1. TEHNICI PSINOTERAPICE 9.2. TRATAMENT PSIHOFARMACOLOGIC BIBLIOGRAFIE 268 266 215 283 200 296 330 a6 269 382 296 42 424 455 470 CUVANT INAINTE Odata cu imparfirea specialitalii de Neuropsiiatrie Infantila in Neurologic Pediatricd $i Psihiatria Copilulu’ $i Adolescentulul, nevoia informs in cele doud domenii 2 crescut si s-a diversificat Aceastd lucrare se doreste a ff un ghid practic de Psiniatri a copilulu $i adoles- contului $i se adreseazé in principal studentior $i rezidentilor de psihiatrie, de ‘nourologie pediatrica dar $! medicilor de familie, specialistlor peciatei $i mu in ultimul rand specialistilor de neuropsiniatrie infantilé care dorese sé-si actualizeze cunostinjele. In eleborarea acesteia am selectat informatia prvind cercetérile de biochimie a croioruiu, de geneticé psibiatrica, de psinofarmacologie si neurolmagerie cerebralé, aceste toon! adue din ce in ce mai multe dovez! privind etiopatogenia tuiburériior psihice emotionale si de comportament la copil. Tulburérile emotionale si de comportament cat $i colelate tulburéri psinice ale copiluui nu s-au modificat in expresia lor elinicd, singurele schimbéi au survenit in lasiicdrto giterminologia care defineste entitaile Am Incercat s4 explicam diferentele Intre cele doua taxinomiinosografice (cea europeand ICD sicea americana DSM) $i dds asemenea sa subliniem necesitatea comuna de infelegere i definre a tulburdrilor ‘mintale la copil. Apartia DSM 0-3 ani reprezinté poate cel mai recent succes de recunoastere si identificare apsinopatolagiol copilul. Am dorit ca aceasta carte s8 constitule un manual actualizat cu noile abordari etiopatogenice, nosogratice ai de tratament din ultimt ani prezentate into manier& accesibil, didactick Capitolele de psihopatologie ao fost denumite conforn clasificrit internationale ICD 10, Pentru fiecare (ulburare exista subcapitole de istorie, definite, epidemiologie, stiopatogenio, criteri de diagnostic pozitiv si diferential, tratament, evolutie $i prognoste. a Capitolul de terapie a fost impéiit in subcapitolele Psihofarmacologie $i Psihoterapie, dat find feptul cla copil, abordarea psihoterapica si mai ales consilirea famitiei reprezinté cea mai mare parte a demersulul, iar asocierea medicafiei ‘nouroteptice sau antidepresive de ultims generatio asigurd de multe ori succesul ‘orapeutc.