Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 4 - STATUTUL JURIDIC AL GREFIERULUI ȘI ASISTENTULUI JUDICIAR,

ATRIBUȚIILE ȘI ROLUL ACESTUIA ÎN CADRUL PROCESULUI DE JUDECATĂ

Acte normative relevante:


Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească
Legea nr. 59 din 15.03.2007, privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din
instanţele judecătoreşti
Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public

1. Drepturile și obligațiile profesionale ale grefierilor și asistenților


1.1. Grefierul asigură, sub conducerea judecătorului sau preşedintelui instanţei
judecătoreşti, suportul administrativ şi organizaţional pentru desfăşurarea eficientă
a procesului de judecată. Grefierul îndeplineşte şi alte atribuţii procedurale
prevăzute de codurile de procedură civilă, de procedură penală şi cu privire la
contravenţiile administrative.
Grefierul este obligat, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile şi
libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un
tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procesul judiciar,
indiferent de statutul acestora din urmă. Grefierul are următoarele obligaţii:
a) să respecte disciplina de muncă;
b) să nu divulge datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul funcţiunii;
c) în şedinţele de judecată să aibă o ţinută vestimentară corespunzătoare;
d) să respecte normele deontologice ale profesiei;
e) să participe, în modul stabilit, la formarea continuă.

1.2. Asistentul judiciar este angajatul instanţei judecătoreşti care asistă judecătorul la
exercitarea de către acesta a funcţiilor sale. Fiecare judecător este asistat în
activitatea sa de către un asistent judiciar. Asistentul judiciar are următoarele
atribuţii:
a) colectează actele normative necesare judecătorului şi altă informaţie
necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;
b) generalizează problemele de drept în dosarele distribuite judecătorului
respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea
şi aplicarea legii;
c) verifică prezenţa actelor care urmau a fi prezentate de către participanţii la
proces;
d) elaborează, la indicaţia judecătorului, proiectele de acte procesuale;
e) asigură depersonalizarea hotărîrilor judecătoreşti şi publicarea lor pe pagina
web a instanţei judecătoreşti;
f) participă în grupuri de lucru şi în comisii, în limitele competenţei sale;
g) îndeplineşte, la indicaţia judecătorului, alte atribuţii legate de înfăptuirea
justiţiei.

2. Condițiile pentru accederea în funcția de grefier sau asistent al judecătorului


2.1. Candidatul la funcţia de grefier trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să aibă cetăţenia Republicii Moldova şi să domicilieze permanent pe
teritoriul ei;
b) să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ori
studii medii de specialitate absolvite cu diplomă;
c) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
d) să nu aibă antecedente penale;
e) să cunoască limba de stat;
f) să fie apt, din punct de vedere medical, conform certificatului medical de
sănătate, pentru exercitarea funcţiei în cauză.

2.2. Poate fi asistent judiciar persoana care are diplomă de licenţiat în drept sau
echivalentul acesteia, cu o vechime în muncă în specialitate juridică de cel puţin un
an, selectată în baza prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public și care sunt:
La o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de
bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite
în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru
funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1)
lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei
judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă
dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

3. Pregătirea inițială și continuă a grefierilor și asistenților


Așa cum rezultă din prevederile legale privind accederea în funcțiile numite,
pregătirea inițială a grefierilor se rezumă la studii medii de specialitate, iar asistenții
judiciari trebuie în mod obligatoriu să dețină diplomă de licență în drept și un an de
experiență în funcții juridice.
Grefierul, cel puţin o dată la 3 ani, participă la formarea continuă, organizată
de Institutul Naţional al Justiţiei. Formarea continuă se desfăşoară sub formă de
seminare, sesiuni de pregătire, conferinţe, vizite de lucru, stagii în străinătate şi alte
activităţi. Cursurile de formare continuă a grefierilor se organizează conform
planului de formare aprobat de Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei, după
coordonarea cu Consiliul Superior al Magistraturii. Planul este comunicat tuturor
instanţelor judecătoreşti în luna decembrie a anului anterior desfăşurării cursurilor
4. Rolul grefierilor și asistenților în organizarea activității instanței de judecată
Grefierii au rolul de a asigura lucrările de secretariat necesare activității unui
judecător, cum ar fi – prelucrarea corespondenței și repartizarea acesteia în dosarele
respective, întocmirea procesului verbal al ședinței, comunicarea cu justițiabilii în
afara ședințelor de judecată, pregătirea și expedierea citațiilor, introducerea datelor
necesare în Programul Informațional de Gestionare a Dosarelor (PIGD) ș.a. Toate
aceste activități care nu sunt deosebit de complexe și care aparent nu par a fi decisive
pentru actul de justiție, au însă un rol important pentru realizarea corectă a actului de
justiție. Astfel, dacă spre exemplu grefierul a omis să expedieze citația, fie nu a
repartizat corect la materialele cauzei avizul de recepție a citației atunci judecătorul
în ședință de judecată nu va putea purcede la examinarea cauzei dat fiind lipsa citării
unui participant la proces.

Asistentul judiciar așa cum indică expres legea asistă judecătorul în


exercitarea funcțiilor sale. Având în vedere că asistentul judiciar nu poate participa în
ședință de judecată, unde judecătorul este obligat să participe personal, asistentul
judiciar, de regulă, asistă judecătorul în realizarea funcțiilor din afara ședințelor de
judecată. Astfel, de regulă asistenții judiciari pregătesc proiectele de hotărâri, decizii,
încheiere pe care le emite, pronunță judecătorul. La fel, asistentul poate efectua la
indicația judecătorului o analiză a unui anumit domeniu de drept, a practicii judiciare
naționale, internaționale sau străine în anumite domenii, pentru a ajuta judecătorul la
examinarea corectă a cauzei și emiterea unei soluții legale și întemeiate.

Normele propuse nu reprezintă unica sursă, ci doar una primară și absolut necesară. Nu vă
limitați doar la acestea.
Altă legislație pertinentă o găsiți pe pagina web www.csm.md , dar NU urmați linkul direct de
pe www.csm.md, poate conține surse abrogate sau modificate.
Pagina lex.justice.md nu conține actele normative actualizate. Chiar dacă multe surse oficiale
vă direcționează pe această pagina ea nu conține toate actualizările actelor normative.
Vă îndemn ca după identificarea denumirii sau numărului/ data emiterii actului normativ care
vă interesează să îl accesați pe pagina www.legis.md și urmăriți ca în coloanele din stânga și
dreapta paginii să fie cel mai actual an și ultima modificare din anul respectiv.

Succes !

S-ar putea să vă placă și