Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al


Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994;
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Nr. 122 din 14-03-2003,
Publicat la 05-11-2013 în Monitorul Oficial Nr. 248-251 art. 699;
3.
4. Cod Penal al Republicii Moldova din 18. 04. 2002, Publicat : 14.04.2009 în
Monitorul Oficial Nr. 72-74, art Nr: 195;
5. Codul Contraventional al Repubici Moldova din 24.10.2008,
ublicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6 art Nr: 15;
6. Codul de Executare al Republicii Moldoval, Legea nr. 443-XV din 24.12.2004,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35/112 din 03.03.2005;
7. Ansamblul de Reguli Minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările
referitoare la acesta, Rezoluţia Adunării Generale a ONU din 30 august 1955, Nr. 415;
8. Ansamblul Regulilor Minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea
justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), Rezoluţia Adunării Generale a ONU din 29
noiembrie 1985, Nr. 40/33;
9. Recomandarea Nr.R (93) 6 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu
privire la instituţiile penitenciare şi aspectul criminogen de control asupra maladiilor
transmisibile, inclusiv SIDA, şi problemele de sănătate înrudite în penitenciare / Adoptată de
către Comitetul de Miniştri la 18 octombrie 1993;
10. Recomandarea Nr.R (98) 7 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu
privire la aspectele etice şi organizatorice ale ocrotirii sănătăţii în penitenciare / Adoptată de
către Comitetul de Miniştri la 8 aprilie 1998;
11. Convenţia europeană cu privirela supravegherea condamnaţilor condiţionali
sau a infractorilor liberaţi conditional de la Strasbourg din 30.11.1964;
12. Recomandarea Rec(2003) 23 privind managementul de către administraţia
penitenciară a condamnaţilor pe viaţă şi celor pe termen lung, adoptată la 9 octombrie 2003;
13. Recomandarea REC nr.20 (2003) a Comitetului de Miniștri către statele
membre cuprivire la noile modalități de tratare a delicvenței juvenile și rolul justiției juvenile,
adoptata la 24 septembrie 2003;
14. Recomandării Rec nr.22 (2000) a Comitetului de Miniştri către statele membre
cu privire la stimularea implementării Regulamentului european privind sancţiunile şi
masurile comunitare, adoptata la 29 noiembrie 2000;
15. Recomandarea Rec nr. 23 (2003)a Comitetului de Miniştri către statele
membre cu privire la managementul condamnaţilor pe viaţă şi a celor pe termen lung, efectuat
de către administraţia penitenciară, în privinţa persoanelor condamnate la detenţie pe viaţă;
Manuale şi publicaţii:
16. Anghel N. Dreptul Executării Sancţiunilor Penale. Bucureşti: Universitatea
Titu Maiorescu, 2002;
17. Basarab M. Drept penal. Partea generală. Vol.I. Cluj-Napoca: Lumina Lex,
1997;
18. Bodrodac A., Gherman M., Maldea N., Aldea C.T., Costa M.M., Stiuj V.
Manual de drept penal. Partea generală. Chişinău: Tipografia Centrală, 2005;
19. Botnaru S., Grama M., Şavca A., Grosu V. Drept penal. Partea generală. Vol.I.
Chişinău: Cartier juridic, 2005;
20. Ciobanu I. Criminologie. Vol.II. Chişinău: Cartdidact, 2004;
21. Costache Gh. Discuţii referitoare la liberarea condiţionată a persoanelor
condamnate la detenţiunea pe viaţă. În: Revista Dreptul. 2007;
22. Grama M., Martin D. Istoricul apariţiei şi evoluţiei măsurilor alternative
privaţiunii de libertate în Republica Moldova// Revista Studia Universitatis. Seria Ştiinţe
Sociale. Universitatea de Stat din Moldova. 2007, nr. 6;
23. Barbîneagră A., Berliba V., Gurschi C., HolbanV., Popovici T., Ulianovschi
Gh., Ulianovschi X., Ursu N., Codul penal comentat şi adnotat, , Chişinău: Cartier Juridic,
2005;
24. Bulai C., Drept penal roman, Partea general, Vol.I, Bucureşti, 1992;
25. Augustin Ungureanu, Drept penal român. Partea generală. Bucureşti, 1995;
26. Oancea I., Curs de drept penal general, Vol.I-III, Bucureşti, 1954;
27. A.Borodac, Drept penal, Partea generală, Chişinău, 1994.
28. A.Borodac, Drept penal, Calificarea infracţiunilor, Chişinău, 1996, pag.5-29;
29. Boroi Alexandru, Drept penal. Partea generală. Ediţia II-a, Bucureşti, 2000;
30. Dobrinoiu Vasile, Pascu Ilie, Drept penal. Partea generală. Note de curs.
Bucureşti, 1992;
31. Grigoraş J. Individualizarea pedepsei. Bucureşti: Editura Ştiinţifică 1969, p.
126;
32. Poalelumgi Mihai, Dolea Igor, Vîzdoagă Tatiana (col) Titlul VII CĂILE DE
ATAC// Manualul judecătorului pentru cauze penale, Ch. 2013, p. 379-431;
33. T. Dima, Drept penal. Partea generală, București, Lumina Lex, vol. II, 2001, p.
198.
34. Osoianu, Tudor, Căile de atac în procesul penal, Îndrumar pentru avocaţi,
Chișinau 2016;
35. Cuciurcă N., Ursu A., Donciu R., Popov A., Note de curs: Drept procesual
penal, Chișinau 2013;
36. Dolea I., Roman Dm., Vîzdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu S., Botezatu R.,
Şterbeţ V., Erjiu E.. Codul de procedură penală. Comentariu, Cartier juridic. 2005;
37. Mateuţ Gh, Tratat de drept procesual penal, Bucureşti, 1999;
38. Ion Neagu, Drept procesual penal, Partea speciala, Bucureşti,1992;
39. S. Kahane, Dreptul procesual penal, Editura didactică și pedagogică Bucureşti,
1963;
40. Iordache M., Judecata în prima instanţa în procesul penal, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008;
41. George Antoniu, Volonciu Nicolae, Zaharia Nicolae, Dicţionar de procedură
penală, Editura ştiînţifică și enciclopedică, Bucureşti, 1988;
42. Chiriţă, Radu, Convenţia europeană a drepturilor omului, comentarii și
explicaţii, vol. II, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007;
43. Pop, Traian, Drept procesual penal, Partea specială, vol. IV, Tipografia
Naţională, Cluj, 1948;
44. Theodoru, Grigore, Drept procesual penal. Partea generală, vol. II,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1974;
45. Udroiu, Mihail; Predescu, Ovidiu, Protecţia europeană a drepturilor omului și
procesul penal român, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008;
46. Tulbure A. Ş, Tatu A. M, Tratat de drept procesual penal, Bucureşti, 2001;
47. Vida I., Drepturile omului în reglementări internaţionale, Bucureşti, 1999;
48. Volonciu N., Tratat de procedură penală, Vol. I, Bucureşti, 1997;
49. Maтвиенко E. A.. Судебная речь, р. 33-34, M. П. Maляров. Обвинительная
речь прокурора// Поддержание государственного обвинения в суде, р. 11; И. Д. Перлов.
Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном процессе, р.
49;
50. Кудрявцев В. Н.. Теоретические основы квалификации преступлений. -
Мoscova: Госюриздат, 1963, р. 22;
51. Мотовиловкер Я. О, «О принципах объективной истины и
состязательности процесса, Iaroslavl, 1978;
52. Фаткулин Ф. Н, Зинатуллин З. З, Аврах Я. С, Обвинение и защита по
уголовным делам, Cazani, 1976;