Sunteți pe pagina 1din 69

CAPITOLUL VII

MODELAREA LOGICĂ, GRAFICĂ,


A PROCESELOR DE PRELUCRARE
Prezentat de:
Bolohan Bogdan
Bradu Roxana
Curlia Lavania
Livadariu Diana
Tudurache Serban
7.1.INTRODUCERE IN MODELAREA
SISTEMELOR
• Modelarea foloseşte o combinaţie între formele descriptive şi
grafice pentru redarea funcţiilor (proceselor), datelor şi
comportamentului sistemului de o manieră relativ uşor de
înţeles.
• Modelarea este mijlocul prin care cele patru puncte de
vedere(utilizatori, beneficiari, finanţatori, proiectanţi) sunt
reunite, conducând la creşterea probabilităţii de detectare a
erorilor încă din faza de analiză.
utilizato
ri

proiecta Modelar benefici


nti e ar

finantat
ori
• Abordarea sistemului prin intermediul diferitelor modele
permite obţinerea unor avantaje, în comparaţie cu descrierea
narativă, şi anume:

1. Inţelegerea uşoară a relaţiilor care există între sistem şi mediul


extern
2. Comunicarea eficientă şi lejeră cu utilizatorii
3. Analiza sistemului propus pentru identificarea corectă a datelor
şi proceselor necesare
4. Neincluderea aspectelor tehnice de implementare în etapa de
analiză
Modelul logic
Modele ale
sistemului
Modelul fizic
Modelele construite în faza de analiză depind de metodologia
utilizată, astfel:
• abordarea structurată apelează la diagramele fluxurilor de date,
diagramele entitate-relaţie;
• ingineria programării foloseşte diagrama dependenţelor şi
diagrama entitate-relaţie;
• abodarea orientată-obiect se bazează pe diagrama cazurilor de
utilizare şi diagrama claselor
7.2 DESCOMPUNEREA SISTEMULUI PE FUNCŢII DE
PRELUCRARE

UNUL DINTRE PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ANALISTULUI DE SISTEM CONSTĂ


ÎN EXTRAGEREA CERINŢELOR DIN STUDIEREA ACTIVITĂŢILOR CURENTE ALE
UTILIZATORILOR ŞI TRANSPUNEREA LOR SUB FORMA PROCEDURILOR DIN
CADRUL APLICAŢIILOR.
• Un pas important în procesul de abstractizare îl contituie
descompunerea funcțională, prin care se identifică principalele
componenete ale sistemului, obținându-se DIAGRAMA
DESCOMPUNERII FUNCŢIONALE
Diagrama descompunerii funcţionale este similară cu
organigrama unei firme.
Ea poate fi construită apelând la două metode :
1.Bottom-up
2.Top-down
• În cazul bottom-up, analistul trebuie să identifice cele mai de
jos proceduri de prelucrare, pe care să le grupeze, în funcţie de
anumite caracteristici comune, în procese, până se ajunge la
clase de tranzacţii/transformări, şi se consideră că sistemul
este complet
• În cazul top-down, se parcurge sensul invers al acţiunilor, cu
alte cuvinte sistemul se descompune până la cel mai de jos
nivel.
7.3 DIAGRAMELE FLUXURILOR DE
DATE(DFD)

• DFD-urile sunt o metodă de prezentare grafică a


traseului logic pe care îl parcurg datele prin diverse
procese până sunt transformate în ieșiri,redând toate
componentele logice ale unui sistem într-o singură
prezentare grafică,respectiv intrările,ieșirile ,prelucrările
și locurile de stocare ,precum și granițele sistemului.
Metodologiile folosite în realizarea unui sistem,apelează la
operațiunea de modelare logică a prelucrărilor sub formă de
diagrame:
• Diagrame de context
• Diagrame ale fluxurilor de date fizice
• Diagramele ale fluxurilor de date logice

Descrieri ale obiectelor DFD se regăsesc în așa-zisele dicționare


ale proiectelor sau depozite CASE(repository).
Entitate
externă1 Date-de-intrare-1
Enitate externă
2

Tranzactie
Date-intermediare-1 Date-de-ieșire-1
1

Tranzacție 3
Date-intermediare-3
Date-intermediare-2

Date- Date- Tranzacție


Transfomare pentru- memorare 4
2 memorare
Date-de-ieșire-2
Date-de-intrare-2

Entitate Loc de stocare Entitate


externă 3 date externă 1

Fig. 7.3 Model al fluxului informațional și al prelucrărilor


7.3.1 CONSTRUIREA DIAGRAMELOR
FLUXURILOR DE DATE
Nu există o modalitate ideală de construire a DFD,datorită
diferitelor probleme care apar la nivelul sistemului și a
particularitățile de abordare a acestora.Totuși există o serie de
recomandări:
1.Înțelegerea sistemului
2.Ignorarea anumitor aspecte ale sistemului
3. Stabilirea granițelor sistemului
4.Crearea diagramei de context
5.Identificarea fluxurilor de date interne sistemului
6.Gruparea fluxurilor de date
7.Identificarea proceselor de prelucrare în/din care intră/ies
fluxurile de date
8.Stabilirea locurilor de stocare a datelor
9.Determinarea tuturor elementelor din DFD
10.Descompunerea DFD
11.Verificarea diagramelor pentru depistarea erorilor
12.Reluarea procesului de construire a DFD
13.Pregătirea formei finale
7.3.2 SIMBOLURI UTILIZATE ÎN
CONSTRUIREA DFD

În practică,cele mai multe produse CASE apelează la două


tehnici de redare a diagramelor fluxurilor de date:
Gane & Sarson și Yourdon & DeMarco.
7.3.2.1 ENTITĂȚI EXTERNE (EE)
Entitățile externe(sursă/destinație) sunt reprezentări fizice ale
grupurilor de persoane,cum sunt clienții,furnizorii sau ale altor
sisteme,ca de exemplu Gestiunea stocurilor,Salarizare.
Entitățile sunt considerate externe sistemului pentru că nu intră
în aria de modelare a acestuia.
Simboluri convenționale folosite de cele două tehnici sunt redate
mai jos:
7.3.2.2 FLUXURI DE DATE

Fluxurile de date,redate printr-o linie cu o săgeată la unul


din capete(reprezentând destinația datelor),sunt utilizate
cu scopul de a sugera o cale pe care se pot suprapune una
sau mai multe structuri de date.
Fiecare flux de date primește un nume sugestiv,denumirea
acestora începe cu un substantiv.
În anumite situații se impune însă prezentarea câtorva
structuri de date pe o singură săgeată(flux),după cum
rezultă din figura 7.4(fluxul Istoric-încasări-și-Facturi-
emise).
Fig 7.4 Structuri multiple de date pe un singur
flux
Un flux se poate descompune,la cerere,având o singură
origine și multiple destinații,așa cum ilustrează și
exemplul din fig 7.5

Fig. 7.5. Flux de date cu o singură origine și cu mai multe destinații


Prin fluxurile de date nu se redau circuitele bunurilor fizice,ci
numai datele care reflectă aceste circuite.De exemplu ,este
incorect să se includă într-o diagramă fluxul ,,Produse livrate” sau
,,Bani încasați”.Fluxurile corect denumite și care ar trebui
reflectate sunt ,,Documente/date privind livrarea produselor” ,
respective,,Documente/date privind încasarea”.
Fluxuri de date externe

Fluxuri de date

Fluxuri de date interne


sau intermediare
• Fluxuri de date externe,care provin de la entitățile externe și sunt
supuse proceselor de prelucrare,respectiv cele care sunt rezultatul unui
proces de prelucrare și care au ca destinație entitățile externe.

• Fluxuri de date interne sau intermediare, cu referire la fluxurile care


circulă între două procese de prelucrare sau între un proces și un loc de
stocare.

În privința simbolisticii folosite de cele două tehnici,nu există diferențe.


7.3.2.3 LOCURI DE STOCARE A DATELOR

Locul de stocare a datelor reprezintă o ,,magazie” pentru datele


care sunt înregistrate temporar sau permanent în cadrul
sistemului,adică cele care se păstrează în sistem pentru utilizări
viitoare.
Simboluri utilizate de cele două tehnici sunt:
În varianta Gane & Sarson,locurile de stocare au câte un
identificator unic,prezentat sub formă generală Dnn, cum
ar fi D1, D7.
Exemplu:
7.3.2.4 PROCESE DE PRELUCRARE
Un process de prelucrare este o funcție exercitată cu
scopul transformării datelor,utilizarea lor pentru crearea
unor noi date sau pentru reunirea mai multor date în
vederea obținerii unor informații,sub forma
rapoartelor,documentelor,situațiilor.
Procesele de prelucrare care se răsfrâng asupra fluxurilor
de date pot fi grupate în patru categorii:
• Crearea unui set nou al fluxurilor de date,pe baza celor de
intrare
• Citirea unor informații din fluxul de intrare fără
modificarea lui, informații ce vor fi folosite pentru
obținerea unor ieșiri
• Reorganizarea datelor de intrare, cum ar fi sortarea,
reformatarea sau filtrarea datelor
• Preluarea datelor și transferarea unora dintre ele către alt
proces de prelucrare
Simbolurile folosite pentru redara proceselor de prelucrare sunt:
7.3.2.5 DESCRIEREA LEGATURII DINTRE
PROCESELE DE PRELUCRARARE SI LOCURILE DE
STOCARE

In timpul analizei se foloseste un model distinct pentru


reprezentarea modului in care datele sunt memorate si
utilizate in/din locurile de stocare,respectiv matricea
proces-date sau matricea
CRUD(Create,Read,Update,Delete).
7.3.3 DESCOMPUNEREA DIAGRAMELOR
FLUXURILOR DE DATE
DIAGRAMA DE
CONTEXT

DIAGRAMA
FLUXURILOR DE
DATE NIVEL 0

DIAGRAMA
FLUXURILOR DE
DATE NIVEL 1
PÂNĂ LA N
Diagrama descompunerii funcționale stă la baza construirii
scheletului diagramelor fluxurilor date, pentru că din ea se generează
o serie de diagrame ale fluxurilor de date, acestea fiind:
 O singură DFD pentru simbolul redat sub denumirea de sistem,
cunoscută sub numele diagramă de context
 O singură DFD de nivel 0, în care sunt preluate principalele funcții
în care se descompune sistemul pe primul nivel
 Câte o DFD de nivel 1, numărul acestor diagrame fiind egal cu
numărul funcțiilor care se descompun, preluate de pe nivelul
superior
DIAGRAMA DE CONTEXT

Conține un singur simbol de proces


Prezintă cele mai puține detalii
Scoate în evidență granițele sistemului
ENTITATE
EXTERNĂ ENTITATE
ENTITATE
EXTERNĂ
EXTERNĂ

ENTITATE ENTITATE
EXTERNĂ SISTEM EXTERNĂ

DIAGRAMA DE CONTEXT
ENTITATE ENTITATE
EXTERNĂ ENTITATE EXTERNĂ
EXTERNĂ
DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL
0
• Sunt prezentate secvența funcțiilor de prelucrare, locurile de stocare
accesate, precum și entitățile externe cu care sistemul interacționează.
• O caracteristică importantă a tuturor nivelurilor, constă în faptul că tot
ceea ce este reprezentat pe un nivel superior, trebuie să se regăsească
și pe nivelurile inferioare.
• DFD de nivel 0 conține principalele procese de prelucrare, construirea
ei realizându-se pe baza identificării logice a fluxurilor de intrare și de
ieșire.
• Apar fluxurile de date interne.
PROCESELE INCLUSE ÎN DFD DE NIVEL 0

Un proces care asigură scrierea sau citirea dintr-


unul sau mai multe locuri de stocare a datelor
Un proces direct responsabil de obținerea și/sau
transmiterea de date către una sau mai multe
entități externe
Un proces care preia datele de la una sau mai
multe entități externe
DFD DE NIVEL 1 PÂNĂ LA N

După ce diagrama de nivel 0 a fost finalizată și


verificată pentru eliminarea erorilor și asigurarea
reprezentării corecte a fluxurilor sistemului, DFD de
nivel 0 este descompusă pe nivel 1 și, dacă este
necesar DFD de nivel 1 în DFD de nivel 2 ș.a.m.d.
• O regulă principală de construire a DFD de nivel 1 constă în
faptul că un proces-copil nu poate primi/genera un flux pe
care procesul-părinte nu îl primește/generează.
• Pentru asigurarea principiului de balansare a diagramelor,
fiecare proces-copil din DFD de nivel 1 este legat de procesul-
părinte, din care a fost obținut, printr-un sistem de numerotare
secvențial.
7.3.4 REGULI DE CONSTRUIRE A
DIAGRAMELOR FLUXURILOR DE
DATE

DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE POATE FI UTILIZATĂ ÎN


DOUĂ MODURI: PENTRU DOCUMENTAREA UNUI SISTEM EXISTENT
SAU PENTRU SCHIŢAREA UNUIA ÎN CURS DE PROIECTARE.
Sub formă narativă, sistemele sunt descrise prin text, din
care, în urma analizei şi selectării unei metode, pot fi sesizate
simbolurile de utilizat pentru construirea DFD.
După redactarea textului, primul pas va consta în crearea
diagramei de context sau a unui tabel de entităţi şi activităţi.
REGULI APLICABILE PROCESULUI DE
DEZVOLTARE A DIAGRAMELOR

• Procese:
1.Nici un process nu va putea avea doar iesiri.
2.Nici un process nu poate avea doar intrari
3.Un process este etichetat printr-o expresie care incepe
cu un verb urmat de prezentarea obiectului la care se refera
verbul.
Stocare:
4.Datele nu pot fi transferate direct dintr-un loc de stocare in
altul.
5.Datele nu pot fi transferate direct dintr-o sursa externa intr-un
loc de stocare a datelor.
6.Datele nu pot fi transferate spre o destinatie externa dintr-un
loc de stocare.
7.Un loc de stocare este etichetat printr-un substantive
Entitate externa ( sursa/destinatie)
8.Datele nu pot fi transferate direct de la o sursa la o
destinatie.
9.O sursa/destinatie este etichetata printr-un
substantiv
Fluxuri de date:
10. Un flux al datelor are doar o singura directive de
flux intre simboluri
11.Ramificatia intr-un flux de date inseamna ca
aceleasi date se transfera dintr-un loc comun in doua
sau mai multe procese.
12.Asocierea dintr-un flux de date inseamna ca exact
aceleasi date vin dintr-unul sau mai multe procese
sau locuri de stocare, sau sursa spre un loc de
stocare comun.
13.Un flux de date nu poate reveni direct la procesul
pe care l-a parasit.
14.Un flux de date spre un loc de stocare inseamna
actualizare ( stergere sau schimbare).
15.Un flux de date dinspre un loc de stocare
inseamna restaurare sau folosire date.
16.Un flux de date este etichetat printr-un substantiv
ERORI ÎN CONSTRUIREA DFD:

• omiterea unui flux de date sau direcţionarea greşită a sensului,


• legaturile intre doua locuri de stocare se pot stabili numai prin
intermediul unui proces de prelucrare
• denumirea incorectă a proceselor sau fluxurilor de date.
• utilizarea unui număr prea mare sau prea mic de fluxuri,
• descompunerea nebalansată a diagramelor superioare în
diagrame-copil.
7.4 DEPOZITUL METADATELOR

Este întâlnit şi sub numele de bază de date a proiectului,


enciclopedia proiectului, dicţionar al datelor.
Depozitul metadatelor colectează şi descrie termeni
specifici, asigurând înţelegerea, de către diferite persoane din
firmă, a semnificaţiei noţiunilor folosite în modelele sistemului,
fiind folosit pentru:
• oferirea documentaţiei sistemului şi eliminarea
redundanţei în privinţa descrierii elementelor acestuia,
care ar putea proveni din diferite surse;
• validarea diagramelor fluxurilor de date din punct de
vedere al completitudinii şi corectitudinii lor;
• descrierea fluxurilor de date din perspectiva structurii
lor şi a datelor elementare pe care le conţin;
• oferirea punctului de plecare pentru proiectarea
ecranelor şi rapoartelor;
• determinarea structurii locurilor de stocare şi
utilizarea lor în realizarea diagramelor entitate-
relaţie şi în proiectarea logică a datelor;
• identificarea relaţiilor dintre date sau cum o structură de date se află
în legătură cu o altă structură;
• descrierea logicii proceselor de prelucrare, ce vine în sprijinul
generării modulelor programelor sistemului;
• păstrarea informaţiilor privind managementul proiectului, respectiv
cerinţele proiectului şi rezultatele aşteptate, planificarea resurselor, a
perioadelor calendaristice pentru fiecare etapă şi activitate, echipa
de dezvoltare a sistemului etc.
ÎN GENERAL, DESCRIERILE ÎN DEPOZIT CU
PRIVIRE LA COMPONENTELE
DIAGRAMELOR SUNT:

• numele componentei
• tipul componentei
• structura
• caracteristici
7.4.1
Descrierea
fluxurilor de
date

7.4.2
7.4.5
Descrierea
Descrierea
structurii de
proceselor
7.4 date
Depozitul
metadatelor

7.4.4 7.4.3
Descrierea Descrierea
locurilor de datelor
stocare elementare
7.4.1 DESCRIEREA FLUXURILOR
DE DATE
• Completarea depozitului metadatelor se realizează cu ajutorul
informațiilor oferite de fluxurile de date.
Un nr de identificare a
fluxului

Un nume descriptiv

Informații despre fiecare


Descrierea generală
flux date
Sursa fluxului de date
Destinația fluxului de date

Structura sau conținutul fluxului

Perioada de timp

Alte comentarii și observații


privind fluxul
DESCRIEREA FLUXURILOR
DE DATE
• Exemplu de descriere a unui flux de date pentru sistemul de
gestiune a clienților unei firme
7.4.2 DESCRIEREA STRUCTURII DE DATE
• Structurile de date sunt descrise cu ajutotul unor notații matematice:
Semnul egal (=);
Semnul plus (+);
Acoladele { } (in alte notatii asteriscul * );
Parantezele rotunde ( ) sau cele drepte [ ] ;
Paranteze drepte [ ], in alte notatii cele rotunde ( );

• Semnele diferă de la tehnică la alta , un exemplu concret este cazul Gane&Sarson


respectiv Yourdon&DeMarco,prin redarea structurii datelor pentru introducerea
comenzii unui client .
DESCRIEREA STRUCTURII DE DATE
• Exemplu de descriere a structurii datelor în
tehnicile Gane&Sarson și Yourdon&DeMarco

• Vor fi incluse și alte elemente cu ajutorul


cărora se va efectua descrierea structurii
datelor :
Cheia primară;
Câmpuri de stare;
Coduri pentru identificarea
tranzacțiilor;
Controlul grupurilor repetitive;
Limitele minime si maxime pentru
datele elementare;
Parola ;
7.4.3 DESCRIEREA DATELOR ELEMENTARE
• Fiecare dată elementară trebui să fie definită o singură dată în depozitul metadatelor ,dupa care poate fi
folosită ori de câte ori apare intr-o altă structura de date .

• Descrierea datelor elementare cuprind următoarele aspecte comune :


1. Identificatorul,
2. Numele datei elementare;
3. Alias-urile(pseudonime);
4. O scurtă descriere a datei elementare;
5. Specificare dată elementară sau de bază;
6. Lungimea;
7. Tipul datelor;
8. Formatul pentru intrare si ieșire , folosind simboluri speciale “X”, “9”, “Z”, “V”, “ , ” ,“. “ ,“ /” , “ –”;
9. Crieteriile de validare: - “discrete” sau “continuous”;
10. Orice valoare predefinită pe care o poate lua o dată elementră;
11. Alte observații
DESCRIEREA DATELOR ELEMENTARE
 Exemplu de formular de descriere  Exemplu de formular de descriere
a unei date elementare numerice dată elementară de tip alfabetic, discret
7.4.4 DESCRIEREA LOCURILOR DE STOCARE
• Când datele elementare ale fluxurilor de date sunt grupate pentru a
forma un grup de înregistrări , este creat un loc de stocare .
• Descrierea locurilor de stocare se realizeazăprin intermediul
elementelor:
1. Identificatorul;
2. Denumirea semnificativă;
3. Alias-urile;
4. O scurtă descriere;
5. Tipul de fișier;
6. Nr maxim și minim de înregistrări;
7. Numele;
8. Structura datelor
9. Observațiile.
7.4.5 DESCRIEREA PROCESELOR
• Descrierea proceselor de prelucrare (minispecificație) este realizată
pentru primitivele din DFD-uri, explicând logica si formulele prin
care sunt transformate intrările și ieșirile.
Reducerea
ambiguității
Obiectivele proceselor
întocmirii
speficicații
Validarea lor Obținerea unei
proiectării proceselor descrieri cât mai
sistemulu exacte a ceea ce se
execută in sistem
i
DESCRIEREA PROCESELOR
• Fiecare specificație de proces trebuie să
includă un formular de descriere cu
urmatoarele elemente :
1. Numarul procesului ;
2. Denumirea procesului
3. Scurtă descriere;
4. Lista fluxurilor de intrare;
5. Lista fluxurilor de ieșire;
6. Indicarea tipului de proces: pe loturi ,on-line ,
manual;
7. Numele subprogramului;
8. Logica procesului ;
9. Dacă nu exista spatiu suficient pentru
descrierea completă a procesului cu ajutorul
englezei structurate se realizează cu ajutorul
arborilor sau al tabelelor de decizie ;
DESCRIEREA PROCESELOR
• Deși contituirea depozitului de metadate , cu
toate detaliile si descrierile fiecarei componente
a sistemului solicită un efort imens, rezultatele
și beneficiile obținute se vor vedea în timpul
proiectarii , implementării și întreținerii.
• Depozitul metadatelor contituie suportul
esențial pentru generarea specificațiilor de
analiză.
BIBLIOGRAFIE

• 1. Analiza sistemelor informationale-Dumitru Oprea, Gabriela


Mesnita, Florin Dumitriu, Editura Universitatii “Alexandru Ioan
Cuza” din Iasi. 2016
Sfarsit!
Multumim pentru atentie 