Sunteți pe pagina 1din 2

Antet şcoală………………………….

ATRIBUȚII ŞI RESPONSABILITĂȚI
ȊN CADRUL COMISIEI PENTRU CURRICULUM
AN ŞCOLAR 2017-2018
Nr. Funcția Nume şi prenume Atribuții specifice
Crt.
1 Coordonator Director/Director  Asigură consultanță membrilor comisiei ȋn
adj. domeniul curricular
…………………  Realizează convocarea membrilor
 Participă la şedințele comisiei
 Asigură fundamentarea dezvoltării locale de
curriculum pe baza experienței-coordonează
activitatea de stabilire a CDL-urilor
 Se ingrijeşte de asigurarea bazei logistice
pentru activitățile curriculare şi
extracurriculare
2 Responsabil Prof.responsabil  Reprezintă comisia ȋn fața echipei
aria curriculară ,,Om manageriale;
şi societate”  Prezintă informări şi rapoarte ȋn numele
………………… acesteia;
 Achizitionează materiale utile desfăşurării
activităților
 Prezintă schemele orare ale claselor
 Răspunde de buna ȋntocmire a dosarului
comisie şi de păstrarea acestuiaIntocmeste
procesele– verbale ale sedintelor
 Prezintă informări şi rapoarte din Aria
curriculară “Limbă şi comunicare”
 Prezintă Curriculum-ul umanist la clasele V-
VI si schema orara a acestora
 Centralizează disciplinele optionale pentru
clasele mai sus mentionate
 Ȋntocmeşte raportul final asupra opiniei
elevilor şi părinților privind opționalul ales
3 Membru Prof. responsabil  Reprezintă aria curriculară ,,Limbă şi
aria comunicare” şi prezintă informări şi rapoarte
curriculară ,,Limbă din Aria curriculară
şi comunicare”  Prezintă curriculum-ul pentru clasele V-VI şi
………………… IX-XII şi schema orară a acestora
 Centralizarea chestionarelor privind opțiunile
elevilor/părinților la nivel de arie curriculară
 Coordonează activitatea de sondare a opiniei
elevilor şi părinților privind opționalul ales
 Realizarea chestionarelor privind eficiența
disciplinei opționale studiate
 Centralizează şi prelucrează datele obținute in
urma aplicării chestionarelor la nivel de Arie
curriculară
 Asigurarea bazei logistice pentru activitati
curriculare si extracurriculare
 Monitorizarea desfăşurării examenului de
corigență
4 Membru Prof. responsabil  Reprezintă Aria curriculară “ Matematică şi
Arie curriculară ştiințe”
Matematică şi Stiințe  Prezintă informări şi rapoarte din Aria
………………… curriculară
 Centralizează procesele verbale de la
şedintele cu părinții – clasele V-VI şi IX - XI
privind optionalul viitor
 Asigurarea bazei logistice pentru activitățti
curriculare şi extracurriculare
 Monitorizarea desfăşurării examenului de
corigență
5 Membru Prof responsabil  Reprezintă Aria curriculară “ Educație fizică şi
Aria curriculară “ sport/ Arte”
Educație fizică şi  Prezintă informări şi rapoarte din Aria
sport/ Arte” curriculară “ Educație fizică şi sport/ Arte”
……………  Centralizează procesele verbale de la
şedintele cu părinții – clasele V-VI şi IX - XI
privind optionalul viitor
 Asigurarea bazei logistice pentru activitățti
curriculare şi extracurriculare
 Monitorizarea desfăşurării examenului de
corigență
6 Membru Prof responsabil  Prezintă informări şi rapoarte din Aria
Aria curriculară curriculară “Tehnologii”
“Tehnologii”  Redactarea documentelor din comisie
……………….  Prezintă informari si rapoarte ale acesteia
 Prezintă curriculum-ul pentru clasele V-VI şi
IX-XII şi schema orară a acestora
 Participă la activitatea de stabilire a CDL-
urilor
 Coordonează activitatea de sondare a opiniei
elevilor şi părinților privind opționalul ales
 Monitorizarea desfăşurării examenului de
corigență
 Asigurarea bazei logistice pentru activitati
curriculare si extracurriculare
7 Membru Prof responsabil  Reprezintă aria curriculară ,,Consiliere si
aria orientare”
curriculară ,,Consilie  Prezintă informări şi rapoarte din Aria
re si orientare” curriculară “Consiliere şi orientare”
……………  Centralizarea chestionarelor privind opțiunile
elevilor/părinților la nivel de arie curriculară
 Supervizează activitatea de sondare a opiniei
elevilor şi părinților privind opționalul ales
 Realizarea chestionarelor privind eficiența
disciplinei opționale studiate
 Asigurarea bazei logistice pentru activitati
curriculare si extracurriculare
 Monitorizarea desfăşurării examenului de
corigență

Director, Ȋntocmit,
Responsabil arie curriculară,