Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Petre Andrei din Ia i Facultatea de Economie Specializarea: Management i Opera iuni Bancare

Strategia relatiilor Romaniei Cu Fondul Monetar Interantional

Profesor: Conf. Univ. Dr. Roxana Calistru

Student: Sauciuc Andreea Master, An I

Cuprins
Capitolul I: Fondul Monetar International.............................................3
1.Istoricul FMI...............................................................................................3 2. Structur i func ionare.............................................................................5

2. Func iile FMI..........................................................................................................................7

3. Resursele FMI..........................................................................................10 Capitolul II: Relatiile Romaniei cu FMI.............................................................12 1.Istoria relatiilor FMI cu Romania............................................................... 12 3.Pregatire profesionala................................................................................. 14 4.Asistenta financiara............................................................ .........................14 5.Asistenta tehnica......................................................................................... 16 6.Romania primeste sprijinul FMI pentru contracararea crizei .........................16 7.Criza recenta si raspunsul politicilor............................................................. 17 8.Noul acord..................................................................................................19 Concluzii...................................................................................................... ....22 Bibliografie

Capitolul I Fondul Monetar International

1.Istoricul FMI
Fondul Monetar Interna ional a fost fondat ca parte integrant a sistemului BrettonWoods, fiind institu ia responsabil cu asigurarea condi iilor monetare i financiare propice unui sistem stabil de schimburi comerciale. El reprezint primul sistem monetar interna ional din istoria rela iilor interna ionale i vizeaz un ansamblu de principii i reglement ri coerente, asumat de statele semnatare, privind politicile ratei de schimb i al cooper rii monetare multilaterale. ntemeiat oficial n 1944 prin Articolele Acordului de la Bretton-Woods, sistemul a avut drept ini iatori Statele Unite ale Americii i Marea Britanie, c rora li s-au al turat majoritatea alia ilor din cel de-al Doilea R zboi Mondial. n timp ce Acordurile reprezint punctul de plecare oficial al institu iilor Bretton-Woods, planificarea lor a nceput, de fapt, la nceputul anilor 40. n acest proces de durat au fost implicate dou personalit i marcante, John Maynard Keynes, de partea britanic , i Harry Dexter White, de partea american . Idealul lor c l uzitor a fost construirea unui sistem care s mpiedice reapari ia unor recesiuni economice de propor ii, precum i izbucnirea unui nou r zboi mondial. Un spirit comun de liberalism a animat procesul de planificare, iar multilateralismul a devenit solu ia comun pentru fondarea unei noi ordini postbelice. Datorit diferen ei semnificative dintre pozi ia interna ional (politic i economic ) a Marii Britanii i a SUA, la acea or , cele dou planuri ini iale au eviden iat cteva puncte de dezacord. Keynes era preocupat n principal de asigurarea izol rii economiilor na ionale n cazul importului de tendin e defla ioniste i de furnizarea de lichidit i interna ionale pentru rile cu deficit, pe cnd White era interesat de convertibilitatea i stabilitatea cursurilor i de eliminarea acordurilor bilaterale restrictive n privin a comer ului liber Acordurile fondatoare au p strat spiritul acestei viziuni, de i n negocierile politice dintre cele dou p r i s-au pierdut mai multe elemente importante (Gardner, 1969, capitolul VII). Propunerile americane au avut c tig de cauz innd cont de circumstan ele economice i politice care f ceau din SUA, la acea or , cea mai important putere i cel mai important creditor al lumii, de innd 75% din rezervele monetare mondiale. Scopurile declarate ale noii organiza ii, Fondul Monetar Interna ional, a a cum au rezultat la finalul negocierilor, erau: promovarea cooper rii monetare interna ionale; facilitarea expansiunii i a cre terii echilibrate a comer ului interna ional i contribuirea, prin acestea, la promovarea i men inerea unor nivele nalte de ocupare i

de venituri reale i la dezvoltarea resurselor productive ale tuturor membrilor ca obiective primordiale ale politicii economice; promovarea stabilit ii ratei de schimb, a unor mecanisme disciplinate de schimb i evitarea deprecierii schimbului prin competi ie; contribuirea la stabilirea unui sistem multilateral de pl i i la eliminarea restric iilor de schimb extern care mpiedic dezvoltarea comer ului mondial; punerea la dispozi ie de resurse, pe termen scurt, pentru a asista membrii n corectarea balan elor de pl i, f r a recurge la m suri destructive pentru prosperitatea na ional i interna ional . diminuarea duratei i nivelului dezechilibrului din balan a de pl i extern a membrilor s i.

Resursele FMI, esen iale pentru ndeplinirea sarcinilor enumerate, erau formate pe baza contribu iilor (cotelor) membrilor s i. Fiecare ar pl tea o cot n aur i valut na ional , propor ional cu m rimea economiei sale. Pe lng furnizarea de fonduri, cotele au fost esen iale n determinarea puterii de vot a membrilor. Fiec rui membru i s-a alocat un num r de baz de 250 voturi, plus cte un vot pentru fiecare echivalent a 100.000 dolari SUA din cota sa (art. XII, 5a). Cota i num rul de voturi au asigurat de la nceput o pozi ie superioar a Statelor Unite, n interiorul institu iei. n anii 70, dup denun area convertibilit ii dolarului n aur, la nivel interna ional s-a pus foarte serios problema rolului FMI pe viitor, n termenii permanen ei sau desfiin rii institu iei. Treptat, s-a conturat opinia potriva c reia Fondul r mne forul cel mai adecvat pentru discu iile referitoare la reformarea sistemului monetar interna ional Prin Acordurile de la Kingston, din 1976, FMI lua act de noile realit i interna ionale i punea cap t n mod oficial tensiunilor ap rute n sistemul financiar interna ional ca urmare a denun rii convertibilit ii n aur a dolarului. Acordurile de la Kingston au consemnat: majorarea cotelor de participare ale rilor membre la capitalul soial al FMI cu 33,5%; utilizarea pe scar mai larg a resurselor FMI n monedele na ionale ale rilor membre pentru opera iunile i tranzac iile Fondului; restrngerea rolului aurului n Sistemul Monetar Interna ional (demonetizarea lui), inclusiv prin vnzarea unei p r i a aurului de inut de FMI. n anii 70 au avut loc ns i alte evolu ii, n care FMI a identificat noi ni e de oportunitate. Crizele petrolului au disponibilizat mari sume de petrodolari, din partea statelor exportatoare, pentru mprumuturi pe pia a interna ional . C tre sfr itul decadei ns , condi iile economice i financiare s-au schimbat, astfel c statele care luaser mprumuturi u or accesibile pe pie ele private, mai ales ri aflate n curs de dezvoltare, s -au trezit n situa ia de a avea datorii imense, cu ai c ror termeni de plat nu mai puteau ine pasul. Fiind singura organiza ie interguvernamental cuprinz toare, specializat pe chestiuni monetare i financiare, FMI a decis s intervin i a nceput s ofere mprumuturi rilor aflate n curs de dezvoltare, pentru a le asista n transformarea economiilor lor n economii viabile, care s poat sus ine plata la zi a datoriei externe i a penalit ilor ad ugate, f r a rezulta probleme macroeconomice deosebite. Din responsabilitatea ini ial de supraveghere a economiilor statelor membre, Fondul a recuperat ideea de consultan pentru rile datornice,
4

consultan referitoare la modul de ajustare a politicilor i de eliminare a problemelor structurale. FMI i-a p strat rolul de creditor al rilor n curs de dezvoltare pe tot parcursul anilor 80. n 1985, cu prilejul reuniunii FMI i BM de la Seul, secretarul trezoreriei americane, James Baker, a pledat pentru reomand ri de politici, n cadrul programelor de ajustare structural , care s fie nu att defavorabile cre terii cheltuielilor publice i expansiunii cererii interne, ct mai ales favorabile cre terii economice. Acest nou curent a generat adapt ri doctrinare n cadrul FMI. Criza financiar din Mexic, din 1995 i, mai ales, criza din Asia de sud-est, nceput n 1997, care a degenerat ntr-o criz global a sistemului financiar interna ional, s-au constituit n noi amenin ri la adresa stabilit ii pie elor globale. n consecin , FMI a fost redescoperit de c tre membrii s i marcan i, mai cu seam de SUA, drept o surs posibil de ajutor financiar n cazuri limit (att datorit fondurilor proprii, ct i fondurilor pe care le poate mobiliza din resurse interna ionale private), pentru ri al c ror e ec economic amenin stabilitatea economiei globale. Dezbaterea n ceea ce prive te evolu ia institu ional recent a FMI, ca institu ie creditoare de ultim instan , este o dezbatere nc deschis . Nu vom insista asupra ei, cu att mai mult cu ct, pentru cercetarea d fa , activitatea FMI ca institu ie e implicat n reformele economice i politice ale statelor angajate pe drumul dezvolt rii este mult mai important .

2. Structur

i func ionare

1. Structur Fondul Monetar Interna ional este o organiza ie hibrid, reunind caracteristici ale unei organiza ii interna ionale interguvernamentale dar i ale unei societ i anonime pe ac iuni, de drept american. Fondul este situat pe teritoriul SUA, n Washington D.C. Ac ionarii s i sunt rile participante la Conferin a de la Bretton Woods i cele care au semnat Acordul de nfiin are pn la data de 27 decembrie 1945, plus rile care au aderat ntre timp la acest acord i la organiza ie. Guvernele statelor (viitoare) membre au decis a adar nfiin area sa, pentru a rezolva ntr-un cadru multilateral probleme financiare importante, ceea ce l face s fie, n egal m sur , o organiza ie interna ional , afiliat de altfel sistemului specializat al agen iilor ONU. Spre deosebire de alte organiza ii, statele membre sunt reprezentate n structurile sale de conducere potrivit unui principiu de propor ionalitate cu puterea economiei na ionale. rile membre ale FMI au urm toarele drepturi: dreptul la vot i la participare n adoptarea deciziilor dreptul de a efectua tranzac ii i opera ii cu FMI dreptul de a cump ra valut convertibil sau Drepturi Speciale de Tragere (DST) din resursele Fondului, n schimbul monedei na ionale, pe termen scurt sau mediu, n caz de nevoie pentru echilibrarea balan ei de pl i;
5

dreptul de a primi aloca ii de DST dreptul de a deveni membu al B ncii Interna ionale pentru Reconstruc ie Dezvoltare.

Dreptul la vot este propor ional cu participarea rii la resursele de ansamblu ale Fondului, similar cu ac ionarii, n cazul unei societ i pe ac iuni. rile membre subscriu i particip la capitalul Fondului prin cote-p r i; o cot parte are valoarea nominal egal cu 100.000 de Drepturi Speciale de Tragere (DST), unitatea de calcul proprie FMI. Num rul de cote-p r i care poate fi subscris de c tre o ar anume este decis de conducerea FMI, n func ie de situa ia economic i financiar a rii membre. Tendin a general a fost ns ca, pe m sur ce num rul membrilor FMI a crescut, cotele-p r i s fie diminuate, pentru ca principalii membri (statele cu cele mai puternice economii) s aib o pondere de vot constant , raportat la num rul total. Deciziile FMI se iau cu majoritate de voturi, pentru deciziile importante fiind nevoie de reunirea unei majorit i calificate (70% din voturi), iar pentru deciziile majore, care vizeaz viitorul FMI (schimb ri de cote-p r i, alocarea DST, vnzarea unor p r i din rezervele de aur) este nevoie de o majoritate calificat de 85% din voturi. Structura de conducere a FMI cuprinde organisme care oglindesc similitudinile cu o societate pe ac iuni: exist un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu executiv (de administra ie), un director executiv i dou comitete ale Consiliului guvernatorilor. Consiliul guvernatorilor reune te reprezentan ii fiec rei ri membre, mai exact guvernatorii cu drept de vot i cte un membru supleant pentru fiecare guvernator, cu drept de vot doar n cazul absen ei guvernatorului. Consiliul guvernatorilor este organul suprem de conducere al FMI i se reune te n edin e plenare, cel pu in o dat pe an. Reuniunea sa plenar reprezint de fapt Adunarea General a FMI, care are loc de obicei n luna octombrie sau noiembrie a fiec rui an. Urm torul organ, n ordine ierarhic descresc toare, este Consiliul executiv (Consiliul de administra ie), alc tuit din 24 de administratori (directori executivi. Deciziile Consiliului executiv se iau cu majoritate calificat , fiecare director executiv dispunnd de un num r de voturi egal cu suma voturilor de care dispune fiecare ar membr a grupului care l-a ales. Consiliul este r spunz tor de administrarea activit ilor curente ale FMI. El asigur coordonarea opera iunilor i respectarea principiilor n rela iile financiare, valutare i de creditare interna ional . Consiliul decide aprobarea acordurilor negociate de reprezentan ii statelor i exper ii FMI i, prin aceasta, acordarea de credite. Urm toarea pozi ie de autoritate n cadrul Fondului este reprezentat de func iadirectorului general (managing director). Directorul general este ales de Consiliul de administra ie. Printre atribu iile sale se num r prezidarea ntlnirilor Consiliului de admnistra ie, exprimarea votului n caz de balotaj, participarea la reuniunile Consiliului guvernatorilor. Directorul FMI reprezint organiza ia n mod curent, n rela iile cu ter i i asigur gestionarea permanent a Fondului, sub supravegherea Consiliului executiv. Decizia statelor, devenit cutum , a stabilit c directorul executiv al FMI va fi ntotdeauna un european, iar pre edintele B ncii Mondiale (Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare) va fi ntotdeauna un american.
6

Consiliul guvernatorilor i Consiliul de administra ie beneficiaz , n activitatea lor, de sprijinul a dou organe suplimentare: Comitetul Interimar i Comitetul Dezvolt rii. Comitetul Interimar a fost nfiin at n 1974 i are un rol consultativ. Cea mai important menire a sa este formularea de opinii i rapoarte referitoare la problemele gestion rii i transform rii sistemului monetar interna ional, inclusiv n ceea ce prive te posibilele schimb ri de profunzime n cadrul FMI sau n modalit ile sale de interac iune cu mediul extern. n ceea ce prive te personalul FMI, acesta num ra, n aprilie 2005, 1633 de cadre, dintre care aproximativ 1008 economi ti (un procent de cca 62%, Raportul anual, 2005, p. 89). Din anii 1960, personalul FMI cre te n medie cu 5,1% pe an (conform calculelor lui Vaubel, n Bandow i Vasquez, 1994).

2. Func iile FMI A a cum rezult indirect din prezentarea istoricului institu iei i a structurii ei, precum i din trecerea n revist a activit ii FMI n ultimii ani, func iile Fondului Monetar Interna ional constau n: 1. coordonarea sistemului monetar interna ional; 2. supravegherea politicilor monetare, financiare i economice ale statelor membre; 3. furnizarea de credite pe termen scurt i mediu, din resursele proprii, pentru asistarea unor dezechilibre ale balan ei de pl i, n rile membre; 4. intermedierea ob inerii unor credite pe termen scurt i mediu, din fonduri private sau na ionale, pentru finan area dezechilibrelor balan ei de pl i n rile membre; 5. monitorizarea i acordarea de credite n situa iile n care problemele financiare ale unei ri risc s se transforme ntr-un pericol pentru stabilitatea sistemului financiar global; 6. oferirea asisten ei tehnice c tre alte organiza ii interna ionale membre. i c tre statele

Dintre acestea, func ii cele mai importante pentru n elegerea rolului i func ion rii FMI: supravegherea i finan area (creditarea) membrilor. A) Supravegherea statelor membre Supravegherea exercitat de FMI se realizeaz att bilateral, ct i multilateral. Supravegherea bilateral se concretizeaz anual prin consult rile prev zute la articolul IV din Statutul FMI. Scopul consult rilor la articolul IV, cum sunt ele denumite de altfel, este examinarea situa iei financiare i economice la nivel na ional i formularea unor recomand ri generale referitoare la politicile monetare, ale ratei de schimb i, n general, politicile

financiare i economice de urmat pentru asigurarea stabilit ii i a unei evolu ii pozitive la nivelul economiei na ionale a statului cu care se realizeaz consult rile. B) Finan area acordat statelor membre Creditele acordate de FMI sunt destinate, n general, echilibr rii pe termen scurt i mediu a balan ei de pl i curente a rilor membre. Utilizarea resurselor FMI de c tre rile membre pentru rezolvarea unor deficite ale balan ei de pl i mbrac dou forme de baz : trageri de la FMI i credite propriu-zise. Tragerile de la FMI pot s ia forma unor schimburi valutare, n sensul c orice membru poate s cumpere de la FMI moneda altei ri sau DST-uri, contra monedei na ionale. ntr-o perioad fix de timp, Fondul oblig acest membru s i r scumpere moneda na ional i s plateasc un comision pentru opera iunile realizate. Nici un stat membru nu poate s solicite FMI o cantitate de valut forte mai mare dect valoarea propriei cote-p r i. Exist de altfel cteva praguri prestabilite pentru efectuarea opera iunilor financiare de tragere. Preluarea de c tre o ar a unui echivalent de 25% din valoarea propriei cote-p r i, n valuta de care are nevoie sau n DST-uri, se poate face automat, n orice moment i f r condi ii. Aceast opera iune se nume te tragere n contul tran ei-rezerv . Acordarea creditelor din resursele FMI se face pe baza unui document denumit acord de confirmare sau acord stand-by, deoarece el reprezint n practic o linie de credit deschis de Fond pentru ara care solicit ajutorul. Prin semnarea aceastui acord, ara care urmeaz s beneficieze de mprumut se angajeaz s implementeze un program de m suri economice i financiare, aprobat i monitorizat de FMI, cu scopul de a ob ine stabilizarea macro-economic i a evita apari ia unor dezechilibre ale balan ei de pl i pe viitor. mprumutul deschis printrun acord de confirmare se acorda ini ial pe o perioad de la unu la doi ani, n trageri trimestriale. Acordurile de mprumut pentru o perioad standard de trei ani au primit denumirea de acorduri l rgite. Ele pot s cuprind o sum mai mare dect acordurile de confirmare, mergnd pn la acordarea a 100% din cota rii la FMI pentru fiecare an din durata mprumutului. Pentru acordarea unui mprumut n aceste condi ii, rile solicitante trebuie s prezinte nu numai un program de m suri structurale, ci i strategii de gestionare i controlare a cererii, pentru atingerea obiectivelor scontate . Eforturile rilor n curs de dezvoltare de a echilibra balan a lor de pl i i de a revigora economia pentru a putea pl ti datoriile lor externe au fost asistate de FMI, ncepnd cu 1986, cu un nou tip de mprumut, Facilitatea de ajustare structural (Structural Adjustment Facility, FAS). Facilitatea de ajustare structural reprezint de fapt mprumuturi acordate n termeni speciali rilor cu venituri foarte reduse, care se confrunt cu probleme prelungite ale balan ei de pl i. La sfr itul anului 1987, s-a ad ugat un nou tip de creditare, cu aceea i destina ie, Facilitatea de Ajustare Structural nt rit (Enhanced Structural Adjustment Facility, FASI).
8

Facilitatea de finan are compensatorie imediat (Compensatory Funding Facility,FFCI) furnizeaz resurse pe termen scurt pentru acele state membre care ntmpin probleme legate de sc derea veniturilor din exporturi sau de o cre tere a nevoilor de importuri agricole. Ea se acord n condi iile n care problemele cu care statul vizat se confrunt sunt temporare i nu in de puterea de decizie i control a acelui stat. FMI acord aceast finan are pentru ca statul n cauz s men in ritmul reformei i al m surilor structurale necesare corect rii balan ei de pl i atunci cnd se confrunt cu anumite ocuri economice externe. M surile de ajustare asumate trebuie s vizeze consolidarea balan ei de pl i i, mai recent, s ncurajeze cre terea economic . Succesul lor este indicat de criteriile de realizare, care reprezint anumite obiective privind nivelul unor parametri macroeconomici, fixate n documentele de solicitare a mprumutului, a c ror valoare, analizat trimestrial, indic m sura n care programul de ajustare a fost bine implementat, producnd efectele dorite. B) Asisten a tehnic oferit de FMI O a treia func ie pe care FMI o ndepline te, pe lng supraveghere i finan are, esteacordarea asisten ei tehnice rilor membre. Aceasta reprezint un domeniu de activitate mult mai pu in vizibil dect acordarea de credite i aprobarea programelor de ajustare structural , de i joac un rol aparte n economia politic interna ional actual . FMI ofer servicii de informare, formare, asisten i consiliere altor organiza ii interguvernamentale i rilor n curs de dezvoltare sau n tranzi ie. Cele mai frecvente forme de asisten tehnic sunt deplasarea unor echipe de exper i i evaluarea/consilierea pe teren, formarea unor reprezentan i ai administra iei centrale cu putere de decizie n implementarea programelor de ajustare i acordarea unor burse i stadii de formare, la sediul FMI, pentru economi tii rilor n tranzi ie i n curs de dezvoltare. O form a acestei asisten e tehnice este i desemnarea unui reprezentant permanent al FMI ntr-o anumit ar , ale c rui sarcini vizeaz consilierea guvernului i a b ncii centrale n privin a politicilor economice de urmat i, desigur, evaluarea implement rii acordurilor semnate de ara n cauz cu FMI. Asisten a tehnic oferit de FMI se refer cel mai adesea la: - politici fiscale i bugetare (legisla ia referitoare la fiscalitate, colectarea impozitelor i taxelor, inclusiv cele vamale, controlul cheltuielilor publice, privatizarea, modalit ile de gestionare i monitorizare a cheltuielilor publice, gestionarea datoriei publice i finan area politicilor sociale); - politica monetar (organizarea i func ionarea b ncii centrale, func ionarea pie ei valutare, reglement rile bancare, interven iile b ncii centrale pe pia , controlul pie ei de capitaluri, gestiunea rezervelor valutare i mecanismele de compensare bancar ), - statistic i analiz economic utilizate la nivelul administra iei centrale i a b ncilor centrale (metode de programare financiar , previziuni macro-economice, statisticile referitoare la balan a de pl i, statisticile monetare i cele bugetare);

- alte domenii ale gestiunii financiare la nivel macro (negocierea i restructurarea datoriei externe, asisten juridic n domeniul financiar, reglement ri fiscale, .a.)

3. Resursele FMI
FMI folose te, pentru eviden a opera iunilor i resurselor sale, o unitate de cont proprie, denumit Drept Special de Tragere (DST). Aceast moned proprie scriptic a FMI a nceput s fie emis n 1970, fiind ini ial echivalentul unui dolar american. n timp, valoarea DST a ajuns s se calculeze n func ie de un co valutar alc tuit din monedele celor cinci state membre cele mai puternice. Statele membre trebuie s i raporteze cotele lor p r i la un nivel constant al DST, atribuit lor, pe baza unei rate de schimb a monedei na ionale determinat de FMI. Cu alte cuvinte, statele membre contribuie cu o anumit sum n moneda lor na ional la activele Fondului, o alta n devize i n aur, dar aceast contribu ie se calculeaz , n interiorul FMI, n echilvalentul ei n DST. O schimbare n valoarea activelor Fondului n moneda unei ri genereaz o debitare sau o creditare, n raport cu ara respectiv , pentru a men ine constant valoarea n DST a de inerilor FMI n moneda rii. Resursele de creditare ale FMI sunt mp r ite, dup cum rezult i din prezentarea func iilor organiza iei, n resurse proprii i resurse atrase din exterior. n prima categorie intr cotele-p r i ale statelor membre, rezervele FMI constituite pe baza profitului net rezultat din perceperea de comisioane i dobnzi, precum i alte resurse proprii. n a doua categorie intr mprumuturile contractate de FMI pentru completarea i diversificarea resurselor de creditare i alte angajamente ale FMI fa de rile membre. Membrii FMI cu economii puternice, alte organiza ii financiare interna ionale sau alte institu ii financiare private pot decide s aloce resurse c tre FMI, la cererea de mprumut venit din partea acestuia, pentru ca la rndul s u, Fondul s acorde credite n cadrul unor programe de asisten financiar pentru statele membre aflate n dificultate. Cele mai impun toare cazuri, din punctul de vedere al sumelor mobilizate de FMI au fost Mexic, n februarie 1995, acordul de confirmare prev znd un mprumut de 12,1 miliarde DST i Coreea de Sud, n decembrie 1997, cu un mprumut de tip FRS n valoare de 15,5 miliarde DST Rezervele FMI se constituie pe baza profitului net nregistrat de institu ie la finele fiec rui an financiar. Potrivit Statutului FMI, profitul institu iei poate fi canalizat c tre constituirea i sporirea rezervei speciale, constituirea i sporirea rezervei generale i distribuirea de dividende rilor membre, propor ional cu cotele-p r i. Este de remarcat c a treia variant nu a fost utilizat niciodat de c tre FMI. Cotele-p r i subscrise de statele membre pot fi revizuite, att n sensul cre terii lor, ct i n sensul sc derii. Pn la acest moment, fiecare modificare a adus o cre tere a cotelor p r i, fapt ce a fost primit n general foarte favorabil de rile care recurg la ajutorul financiar
10

al FMI, ntruct cre terea cotelor-p r i semnific care o ar le poate primi de la FMI.

i cre terea cuantumului mprumuturilor pe

FMI dore te s oglindeasc schimb rile intervenite n economia mondial , n pozi ia diferitelor ri n cadrul acesteia i, totodat , s men in un anumit echilibru ntre grupe de ri. Semnificativ r mne faptul c revizuirile cotelor-p r i au decurs de fiecare dat , pn n prezent, de o manier care s nu aduc primele cinci economii ale lumii la o pondere total a voturilor lor sub 40%. n mod similar, indiferent de evolu ia economiei lor, Statele Unite nu au avut niciodat un num r de voturi mai mic de 17%, ceea ce implic un drept de veto n chestiunile fundamentale ale FMI, care trebuie adoptate cu 85% din voturi.

11

Capitolul II Relatiile Romaniei cu FMI

1. Istoria relatiilor FMI cu Romania


In momentul aderarii la FMI, fiecare tara contribuie cu o anumita suma de bani numita "cota de subscriere". In urma reevaluarii din 1998, cota de subscriere s-a majorat cu 45 % ajungand la 216.75 mld DST (aprox. 323.31 mld USD) in ianuarie 1999. Reevaluarea din 2003 nu a adus nicio modificare cotelor. In 2006, cotele au fost majorate cu 1.8 procente, aceasta masura inscriindu-se intr-un program de reforme ce se desfasoara pe o perioada de doi ani. La sfarsitul lunii octombrie 2009, totalul cotelor se cifra la 217.4 mld. DST (aprx 346 mld. USD). Romnia este membr a Fondului Monetar Interna ional (FMI) din anul 1972, cu o cot de participare care n prezent este de 1 030,2 milioane DST sau 0,47% din cota total . Romnia de ine 10 552 voturi, reprezentnd 0,48% din total. n cadrul FMI, Romnia face parte din grupa de ri (constituen a) care include: Olanda, Ucraina, Israel, Cipru, Moldova, Georgia, Armenia, Bulgaria, Bosnia Her egovina, Croa ia, Macedonia, Muntenegru. Grupa de ri este reprezentat n Consiliul executiv al FMI de un director executiv olandez - domnul Age Bakker n cadrul biroului directorului executiv, Romnia are un reprezentant care ndepline te func ia de consilier al acestuia. Guvernatorul Romniei la FMI este Guvernatorul BNR; guvernator Supleant este Secretarul de Stat din Ministerul Economiei i Finan elor cu responsabilit i n domeniu. Romnia a acceptat obliga iile prev zute n Articolul VIII al Statutului FMI, la 25 martie 1998. Prin aceasta, Romnia se angajeaz s nu recurg la introducerea de restric ii cu privire la efectuarea pl ilor i transferurilor pentru tranzac ii interna ionale curente i s nu participe la aranjamente valutare discriminatorii sau practici valutare multiple, f r aprobarea/consultarea FMI. ncepnd cu anul 1991 asisten a financiar acordat de FMI s-a concretizat prin aprobarea unui num r de opt aranjamente stand-by. La 4 mai 2009, Consiliul Directorilor Executivi al FMI a aprobat solicitarea Romniei privind ncheierea unui aranjament standby pentru o perioad de doi ani, n valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,9 miliarde euro sau 17,1 miliarde dolari SUA) i eliberarea primei tran e n valoare de 4,37 miliarde DST (aproximativ 4,9 miliarde euro sau 6,6 miliarde dolari SUA). n calitate de stat membru, Romnia furnizeaz FMI informa ii i realizeaz consult ri anuale cu aceast institu ie, n conformitate cu prevederile Articolului IV al Statutului FMI. n cadrul politicilor de evaluare a gradului de adoptare a standardelor interna ionale n domeniile relevante pentru activitatea FMI, Romnia a participat la: Programul B ncii
12

Mondiale i FMI de evaluare a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program FSAP). n acest context, exper ii BM i FMI au realizat raportul Financial Sector Stability Assessment - FSSA, raport ce identific principalele vulnerabilit i ale sectorului financiar romnesc i ofer un set de recomand ri pentru corectarea acestora. ROSC - Data Module (raportul privind respectarea standardelor i codurilor), prin care exper ii FMI realizeaz o evaluare a practicilor romne ti privind diseminarea datelor vizavi de Standardul Special de Diseminare a Datelor - SDDS (Romnia a aderat la acest sistem n mai 2005). n calitate de ar membr , Romnia a beneficiat de-a lungul timpului, de asisten tehnic n cteva domenii incluznd politica monetar i organizarea b ncii centrale, supravegherea bancar i statistica.

2. Pregatire profesionala
FMI asigura instruire profesionala prin intermediul cursurilor si seminariilor organizate la sediul central si prin sponsorizarea Joint Vienna Institute. Aceste programe sunt astfel concepute incat sa fie la nivelul cerintelor in crestere ale tarilor membre. In acest scop, programul de baza include cursuri elementare, medii si avansate despre programare si politici financiare si management macroeconomic, statistica balantei de plati, operatiuni monetare si valutare, conturi nationale si statistici guvernamentale etc. Obiectivul de baza al acestor programe este instruirea profesionala a oficialilor din tarile membre ale Fondului. Instruirea are scopul de a creste nivelul calitativ al elaborarii politicii economice in tarile membre si de a imbunatati intelegerea reciproca a unor chestiuni, de catre oficialii tarilor membre si personalul FMI. Pana acum, prin programele sale, Institutul FMI si Joint Vienna Institute au contribuit la instruirea profesionala a numerosi oficiali romani, in domeniile: programare si politica financiara, tehnici de analiza si programare financiara, politici de sector extern, finante publice, operatii valutare si monetare, statistica. De asemenea, Biroul Regional al FMI pentru Romania si Bulgaria organizeaza cursuri de pregatire profesionala in tarile respective. Astfel, in iulie 2007, domnii Costas Christou si Juan Jose Fernandez Ansola au sustinut prelegeri in cadrul unui seminar de 2 zile pe teme de politica fiscala si coordonarea politicilor macroeconomice. Seminarul a fost organizat la sediul biroului de la Bucuresti.

3. Asistenta financiara
Una dintre responsabilitatile principale ale FMI este sa acorde imprumuturi tarilor care au dificultati de balanta de plati, oferind acestor tari posibilitatea de a-si reface stocul de rezerve internationale, de stabilizare a cursului valutar, de continuare a platii importurilor si

13

de reinstaurare a conditiilor de crestere economica. Spre deosebire de bancile de dezvoltare, FMI nu acorda imprumuturi pentru proiecte specifice. Tipuri de imprumuturi De-a lungul anilor, FMI a dezvoltat o serie de tipuri de credit, numite si "facilitati", concepute astfel incat sa raspunda nevoilor specifice fiecarei tari membre. Tarile cu venituri reduse pot lua imprumuturi cu dobanda preferentiala, prin Facilitatea de Crestere Economica si Reducere a Saraciei (PRGF) si prin Facilitatea privind Socurile Externe (ESF). Imprumuturile nepreferentiale sunt in general de tipul Acordului Stand-by(SBA), ocazional folosindu-se si Facilitatea Extinsa (EFF), Facilitatea de Suplimentare a Rezervelor (SRF) si Facilitatea de Finantare Compensatorie (CFF). FMI ofera si asistenta financiara de urgenta, pentru a sustine refacerea economiilor in urma dezastrelor naturale si a conflictelor, uneori la dobanda preferentiala. In cadrul Strategiei pe Termen Mediu, FMI discuta posibilitatea introducerii unui nou instrument de finantare pentru economiile emergente, care raman vulnerabile la socurile externe, in ciuda politicilor interne solide. Acest instrument ar oferi finantarea necesara mentinerii increderii si reducerii riscului de criza. Asistenta financiara pentru Romania s-a materializat in programe de imprumut de tipul Acord Stand-by. Incepand cu 1972, Romania a folosit resursele FMI in unsprezece ocazii (detaliate mai jos) ca suport financiar pentru programele economice ale guvernului. Totusi, Acordul stand-by aprobat in iulie 2004 a fost unul de tip preventiv, pe 24 de luni, din care autoritatile romane nu au intentionat sa faca trageri. Nici acest acord nu a fost finalizat. In data de 4 mai 2009, Consiliul Director al FMI aproba un nou Acord stand-by pe 24 de luni, in valoare de 11.44 milarde DST (12.95 miliarde EUR), ca parte a unui pachet financiar international care inlcude alte 5 miliarde EUR prin facilitatea Uniunii Europene de sprijinire a balantei de plati, 1 miliard EUR prin programele DPL ale Bancii Mondiale si 1 miliard de la alte institutii internationale. Totalul creditelor nerambursate la sfarsitul lunii octombrie 2009 se ridica la 6088 milioane DST, respectiv 690.95% din cota. Tipul Acordului Stand-by Stand-by Stand-by Stand-by Stand-by Stand-by Data Aprobarii 10/03/75 09/09/77 06/15/81 04/11/91 05/29/92 05/11/94 Data Expirarii sau Suma Aprobata Suma Trasa Rezilierii (milioane SDR) (milioane SDR) 10/02/76 09/08/78 01/14/84 04/10/92 03/28/93 04/22/97 95.0 64.1 1,102.5 380.5 314.0 320.5 95.0 64.1 817.5 318.1 261.7 94.3

14

Stand-by Stand-by Stand-by Stand-by preventiv Stand-by

04/22/97 08/05/99 10/31/01 07/07/04 05/04/2009

05/21/98 02/28/01 10/15/03 07/07/06 03/15/2011

301.5 400.0 300.0 250.0 11443.0

120.6 139.75 300.0 0 (nefinalizat)* 10569

Suma trasa este zero deoarece acesta a fost un Acord Stand -by preventiv (precautionary). Programul nu a fost finalizat, numai prima evaluare fiind incheiata.

4. Asistenta tehnica
Asistenta tehnica oferita de FMI sprijina dezvoltarea resurselor productive ale tarilor membre, ajutandu-le sa-si formuleze politici economice si fiscale in sprijinul cresterii economice. FMI ajuta aceste tari sa-si consolideze capacitatile umane si institutionale, si sa formuleze politici macroeconomice, structurale si fiscale corespunzatoare. Asistenta tehnica reprezinta aproximativ o cincime din bugetul operational al FMI. Finantarea asistentei tehnice se face atat din resurse interne cat si externe, cele din urma reprezentand fonduri din partea donatorilor bilaterali si multilaterali. FMI a oferit Romaniei asistenta tehnica in numeroase domenii, cum ar fi administrare fiscala si vamala, politici fiscale, managementul cheltuielilor bugetare, politici monetare si organizarea bancii centrale, supraveghere bancara, tintirea inflatiei, statistica si practici procedurale si institutionale pentru prevenirea spalarii banilor.

5. Romania primeste sprijinul FMI pentru contracararea crizei


y y y

Consiliul Executiv al Fondului Monetar Interna ional (FMI) a aprobat un mprumut de 17,1 miliarde dolari Programul are ca scop diminuarea efectelor crizei El include cheltuieli suplimentare pentru sistemul de securitate social

Consiliul Executiv al FMI a aprobat un mprumut de 17,1 miliarde dolari pentru a sus ine Romnia pe durata crizei economice globale curente. Dup c iva ani de cre tere robust , in anul 2008 Romnia a fost puternic afectat de declinul economic global. n prezent, produc ia e n descre tere, exporturile s-au redus drastic, iar fluxurile mari de capital, care finan au bum-ul, s-au mic orat treptat. Efectele colapsului mondial au fost agravate i de sl biciunile economiei romne ti.

15

Declinul economic a condi ionat solicitarea de c tre Romnia a unui mprumut de la FMI n martie 2009. La 4 mai, Consiliul Executiv al FMI a aprobat acordul stand-by n valoare de 17,1 miliarde dolari. Din ce motiv a apelat Guvernul Romniei la FMI pentru ajutor? Deficitul contului curent a crescut cu mult pe parcursul ultimilor ani, deoarece volumul importurilor a dep it cel al exporturilor. Dup cum am explicat, o mare parte din consum a fost finan at prin datorii ale sectorului privat, majoritatea acestora fiind n valut str in . Mai mult ca att, n timpurile bune, guvernul a admis un deficit fiscal tot mai mare, ceea ce a l sat pu in spa iu pentru manevre atunci cnd a ap rut declinul economiei, iar reformele menite s fac economia mai productiv i mai flexibil au fost stopate. Pe m sura nr ut irii condi iilor din regiune, autorit ile romne au decis s elaboreze un pachet cuprinz tor de politici pentru sporirea capacit ii economiei de a dep i criza. n luna martie a anului 2009, FMI, de comun acord cu Uniunea European , Banca Mondial i alte organiza ii multilaterale, s-au angajat s sus in eforturile autorit ilor. Consiliul Executiv al FMI a aprobat un Acord stand-by de mprumut pe o perioada de 2 ani, in valoare de 12.95 miliarde euro, parte a unui pachet de sprijin financiar de 20 miliarde euro. In cadrul acestui program, imprumutul de la FMI va contribui la atenuarea efectelor declinului economic. De asemenea, se va sprijini Guvernul sa realizeze ajustarile de politici economice necesare pentru a evita cele mai grave consecinte ale crizei. Cum se va desf ura programul? Programul cuprinde trei domenii principale: consolidarea fiscal , reforma sectorului bancar i reducerea infla iei pentru a facilita restabilirea stabilit ii financiare. Guvernul a ntreprins deja unii pa i pentru limitarea deficitului fiscal. Cheltuielile necontrolate vor fi nfrnate. ns , n acela i timp, guvernul va spori investi iile publice pentru a asigura o mbun t ire a competitivit ii pe termen lung. Reformele fiscale includ m suri de mbun t ire a procesului bugetar, ra ionalizare a salariilor i pensiilor publice i eficientizare a ntreprinderilor publice, pentru a asigura men inerea deficitului la un nivel jos n viitor. Aceste reforme trebuie s conduc la situa ia, n care sectorul public va fi mai suplu, mai eficient i mai transparent. Pentru a preveni afectarea grav a grupurilor vulnerabile n societate de c tre aceste reforme, guvernul va lua m suri de protec ie n raport cu angaja ii publici cu cele mai mici salarii, cei mai s raci pensionari i alte persoane vulnerabile la declinul economic prin sporirea cheltuielilor pentru sistemul de protec ie social . Guvernul a mai ntreprins i pa i ntru asigurarea st rii bune a sectorului bancar. B ncile i-au exprimat acordul de a oferi capital suplimentar pentru diminuarea consecin elor unor pierderi viitoare, iar b ncile str ine din Romnia s-au angajat s - i men in banii n ar . Sistemul de asigurare a depozitelor este n curs de fortificare, iar legile cu privire la securitatea bancar sunt perfec ionate pentru ca guvernul s poat reac iona imediat dac b ncile vor avea probleme.

16

Al treilea pilon al programului sus inut de FMI este politica monetar . Banca Na ional a Romniei s-a angajat s reduc infla ia i s-o readuc n limitele intelor asumate i s-o men in n aceste limite. Infla ia mai joas trebuie s conduc la o stabilitate financiar mai mare, f cnd posibil reducerea treptat de c tre banca central a rate dobnzilor i lor stimularea rentabilit ii cre terii, evitnd riscul plec rii din ar a capitalului sau instabilit ii a cursului valutar.

6. Criza recenta si raspunsul politicilor


Criza economica si financiara globala a lovit grav Romania la sfarsitul anului 2008 si in 2009. Intrarile de capital au secat subit in mijlocul crizei financiare globale, exporturile au inceput sa scada si cresterea fara precedent a indicatorilor de risc de tara s-a produs pe fondul perceperii tarii ca fiind printre cele mai vulnerabile la recesiune. PIB-ul real a scazut2, odata cu cererea interna redusa semnificativ, in timp ce presiunile balantei de plati au dus la o depreciere cu 15 la suta a leului fata de Euro in intervalul octombrie 2008 inceputul anului 2009, punand presiune asupra bilanturilor gospodariilor, companiilor si bancilor .

Desi in general bancile au intrat in criza cu un nivel de capitalizare satisfacator, au inceput sa se confrunte cu o crestere a creditelor neperformante (CN), o lichiditate redusa pe piata interbancara si limitarea accesului la surse externe de finantare. Dezechilibrul fiscal al tarii dinaintea crizei a dus tara in situatia de a nu putea raspunde in mod corespunzator la aceste evolutii
17

In fata conditiilor pe cale de a se inrautati, la inceputul anului 2009 autoritatile au pus la punct un pachet comprehensiv de politici cu sprijinul unui Acord Stand-By (ASB) incheiat cu FMI si a fondurilor din partea UE si a altor institutii multilaterale. Acest program avea menirea de a corecta dezechilibrele fiscale si de cont curent, acumulate anterior crizei, in paralel cu evitarea unei reduceri excesive. Printre instrumentele acestor politici s-au aflat (i) consolidarea fiscala graduala insotita de reforme structurale vizand refacere sustenabilitatii fiscale si cresterea increderii in piata, (ii) masuri de elasticizare a sectorului financiar si de obtinere a angajamentelor din partea bancilor mama de a mentine capitalizarea si lichiditatea sucursalelor din Romania3 si (iii) o politica de gestiune monetara prudentiala vizand reducerea inflatiei. In 2009, comertul exterior si deficitul de cont curent s-au redus semnificativ in Romania. Prabusirea comertului global si a fluxurilor de capital a lovit grav economia romaneasca. Datorita reducerii masive a cererii interne care a urmat, importurile au scazut cu aproape 35 la suta (an/an) in primele noua luni ale anului 2009, apoape dublu fata de rata de scadere a exporturilor in acelasi interval. Asadar, criza a contribuit la o ajustare externa semnificativa, [e fondurl scaderii deficitului de cont curent la 4 la suta din PIB in 2009 de la un varf de 13 la suta inregistrat in 2007. Aceasta ajustare a fost una dintre cele mai mari inregistrate intr-un stat membru nou al Uniunii Europene. Reflectand tiparele de comert global, comertul in Romania a inregistrat o revenire pe finalul anului 2009, exporturile fiind iarasi intr-o crestere mai rapida decat importurile.

Dupa 2010, PIB ar trebui sa recupereze, prognoza de crestere fiind de aproxiamativ 3 la suta in 2011 si pana la 4-4 la suta pe an in intervalul 2012-15. Echipa FMI estimeaza o oarecare prelungire a efectelor crizei asupra cresterii potentiale a productivitatii pe termen mediu datorita stocului redus de capital si a prelungirii efectelor asupra intermedierii financiare.

18

7. Noul acord cu Fondul Monetar Interantional Acesta ar putea fi incheiat in luna mai, dupa expirarea celui in curs, FMI va insista in negocierea noului acord pentru privatizarea, reorganizarea sau lichidarea marilor companii de stat, apreciind ca prin vanzarea unor societati viabile statul va reusi sa finanteze la costuri mai reduse deficitul bugetar. Misiunea FMI - Comisia Europeana va efectua in perioada 25 ianuarie - 8 februarie ultima evaluare din acordul stand-by incheiat in mai 2009 si totodata va demara negocierile pentru un nou aranjament, de tip preventiv. O misiune FMI - CE a acordului stand-by, in care va fi analizata indeplinirea criteriilor de performanta stabilite pentru ultimul trimestru din 2010 si vor fi negociate conditiile pentru un nou acord, de tip preventiv. Romania are in derulare pe o perioada de 24 de luni, incepand din mai 2009, un acord de finantare externa cu FMI, UE si alte institutii financiare internationale, in suma totala de aproximativ 20 de miliarde de euro. In functie de modul in care autoritatile romane si-au indeplinit obiectivele structurale din acord, boardul FMI de la Washington va decide, la finalul lunii martie, eliberarea ultimei transe, in valoare de aproximativ 800-900 de milioane de DST (drepturi speciale de tragere). Se pare ca tintele din noul acord, de tip preventiv, vor fi finalizate de reprezentantii FMI impreuna cu autoritatile romane in cursul lunii aprilie. Este posibil ca noul aranjament sa includa adoptarea de catre Romania a unor masuri de reforma care sa asigure revenirea economiei la potentialul sau, printre cele mai importante fiind ajustarea deficitului bugetar, astfel incat decalajul dintre cheltuielile si veniturile publice sa se reduca la mai putin de 3% din PIB. O alta componenta prioritara in cadrul programului ar putea fi privatizarea, reorganizarea sau lichidarea marilor companii de stat, insa cel care va decide care dintre cele trei variante va fi aplicabila societatilor monitorizate va fi Guvernul Romaniei. Intr-un nou program, este posibil ca FMI sa doreasca sa se asigure ca autoritatile vor rezolva situatia arieratelor companiilor de stat si problemele din sistemul de sanatate, unde presiunile existente se pot transfera in deficit. De altfel, seful misiunii de evaluare a FMI, Jeffrey Franks, a declarat in cadrul conferintei Euromoney, desfasurate recent la Viena, ca urmatorul acord care va fi semnat de Romania cu Fondul Monetar International va cuprinde tinte privind arieratele companiilor de stat, intrucat rezolvarea acestei probleme va elibera resurse suplimentare pentru reluarea cresterii economice. Totodata, vor fi incluse obiective privind continuarea imbunatatirii administrarii sistemului de taxe din punctul de vedere al reducerii birocratiei. Nu in ultimul rand vor fi vizate rezultatele obtinute dupa aplicarea noilor legi privind pensiile si salarizarea unica. Pe parcursul derularii noului acord, reprezentantii FMI vor continua si discutiile cu reprezentantii BNR. Oricum, in functie de cerintele stabilite si de celelalte institutii, Comisia Europeana si Banca Mondiala, mai pot fi incluse si alte tinte, cum ar fi, de exemplu, cele specifice pietei muncii. Pana la finalizarea negocierilor, nu putem cunoaste nivelul asistentei financiare, insa surse guvernamentale estimau recent ca suma ce va fi acordata Romaniei de catre FMI va fi de 3,6 miliarde de euro, de trei ori disponibilul existent la Washington. Potrivit reglementarilor institutiei financiare internationale, un acord de tip preventiv presupune si o componenta financiara, dar banii vor ramane la Washington si vor fi disponibili doar pentru situatii neprevazute, cum ar fi cazul aparitiei unei crize regionale care
19

ar pune presiune pe curs. Totodata, in cadrul acordului de tip preventiv vor avea loc evaluari periodice, in urma carora boardul va decide eliberarea transelor. Insa, in cazul in care autoritatile romane nu indeplinesc, pe parcursul evaluarilor, obiectivele stabilite, pierd posibilitatea de a accesa eventualele transe aprobate anterior. Cu alte cuvinte, fiecare evaluare este eliminatorie. Datorita faptului ca banii nu sunt accesati, Romania nu va plati dobanzi pentru acest tip de imprumut, ci doar un comision de angajament de 0,3%. Un alt punct al viitorului acord ar trebui sa fie, in continuare, calendarul de plata al arieratelor. O mare problema a Romaniei, care ar fi trebuit luata mai in serios de Fondul Monetar International, este reprezentata de aborbtia fondurilor europene. Potrivit lui Daniel Daianu, acest lucru ar fi fost singura modalitate de a contracara accentuarea recesiunii, survenita si ca urmare a efortului de consolidare fiscala. "Un lucru pe care nu il spun acum, dar in august 2010 au accentuat, este problematica absorbtiei fondurilor europene. Atunci au spus ceea ce si-au dat seama de-a lungul timpului, dar nu au spus-o public cu atata emfaza, si anume: desi FMI, dupa ceva timp, in 2009, si-a dat seama ca nu poate fi evitat un deficit bugetar mare, in conditiile aterizarii fortate, trasatura de prociclicitate a consolidarii fiscale nu avea cum sa nu accentueze recesiunea", a explicat analistul. De altfel, el considera ca un minus al programului cu Fondul, si chiar al Fondului in sine, precum si al Comisiei Europene (CE), este ca nu au accentuat importanta aborbtiei fondurilor europene asa cum au facut cu nevoia de consolidare fiscala prin reformele structurale. In conditiile date, singura posibilitate de a contracara accenturea recesiunii ca urmare a efortului de consolidare fiscala nu putea sa fie decat absorbtia fondurilor europene. De ce are nevoie Romania sa continue relatia cu FMI? Dupa cum ii spune si numele, acordul de precautie va exista pentru a asigura accesul Romaniei la pietele financiare, pentru a-si putea finanta deficitul. De asemenea, linia de credit pusa la dispozitie ar putea fi accesata in momentul, de exemplu, unei contagiuni din cauza crizei datoriilor suverane, care ar conduce la inghetarea pietelor financiare. "Romania, care isi propunea sa faca emisiuni pe pietele financiare la costuri rezonabile, isi vede dintr-o data, prin efectul de contagiune, o suire a cotatiilor, care duce costul imprumutului considerabil peste ceea ce ar fi justificat de mersul economiei romanesti. Si atunci ce faci? Acum ai cotatii de sub 300 de puncte de baza, poti sa ajungi iar la peste 450 de puncte de baza cotatiile la CDS-uri. Daca ai aceasta linie, vei recurge la ea. Asa cum si polonezii s-au gandit. Eu au o facilitate care merge pana la 20 de miliarde de dolari", a explicat fostul minstru. Desi imprumuturile de la institutia financiara internationala au un cost mai scazut fata de cele din pietele financiare, Romania, si orice alta tara aflata intr-o situatie similara, trebuie sa demonstreze ca se poate autosustine financiar. "Nu ar fi mai bine sa luam de la inceput de la FMI. Aceste resurse nu sunt fara sfarsit. Ele sunt si ca o morfina. Adica te obisnuiesti. Trebuie sa cauti sa traiesti pe picioarele proprii. Costurile imprumuturilor arata ca, de bine de

20

rau, perceptia Romaniei pe pietele financiare s-a ameliorat si este bine sa revii pe pietele financiare", a spus Daianu. Fostul ministru al Finantelor estimeaza ca, in 2011, Romania ar putea avea o crestere economicade 1 la suta, sub nivelul estimarii FMI de 1,5 la suta, insa, pe fondul redresarii economice din tari precum Germania, Olanda si Franta, in care exportam masiv, am putea avea o crestere de 3 la suta in 2012. "Asta nu inseamna ca in 2013 si 2014 vei avea automat 4 la suta. Noi va trebui sa absorbim mai multe fonduri europene, va trebui ca reformele, asa cum sunt, sa dea rezultate, sa avem o politica economica coerenta, sa alocam mai mult pentru investitii, sa-si revina creditul in economie", a incheiat Daianu.

21

Concluzii
Pe parcursul anilor de asisten acordat rilor n curs de dezvoltare, FMI i-a schimbat doctrina de mai multe ori, ca urmare a criticilor care i au fost adresate de c tre guverne i de c tre observatori exterior, dar mai ales ca urmare a experien ei practice acumulate. Doctrina Fondului a trecut prin mai multe stadii: programe de ajustare economic i financiar , programe orientate c tre cre terea economic , programe de ajustare structural i programe menite s combat s r cia. Nu ntotdeauna rile vizate au adoptat cu adev rat m surile cerute de FMI, care lovesc n anumite grupuri de interes. Liberalizarea importurilor elimin surse de profit de care beneficiau c iva importatori i cteva ntreprinderi privilegiate; dereglementarea financiar este nso it de rate ale dobnzii mai ridicate, ceea ce provoac revolta ntreprinderilor cu datorii; de asemenea, eliminarea subven iilor pentru anumite produse de consum provoac nemul umirea popula iei urbane. Din toate aceste motive, guvernele prefer adesea programe de ajustare pur marcoeconomice, care sunt n aparen mai neutre i mai abstracte, fa de refrome structurale care aduc atingere unor interese particulare. (Lenain, 1993, p. 59) Experien a arat c sunt respectate mai degrab criteriile macro-economice, dect reformele structurale, care ntrzie adesea s fie implementate. Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor, unul dintre cei mai relevan i indicatori ai nivelului de trai, va reveni n Romnia la nivelul din anul 2008 abia n 2013, potrivi t estim rilor Fondului Monetar Interna ional (FMI. Astfel, dac Romnia avea n anul 2008 un PIB pe locuitor de circa 9.500 de dolari, indicatorul a sc zut la 7.500 de dolari in 2009, respectiv 7.390 de dolari n 2010, i urmeaz s urce la 7.700 de dolari anul viitor, 8.700 de dolari n 2012 i 9.800 de dolari n 2013. Dup 2013, FMI anticipeaz o cre tere puternic , la 11.123 dolari n anul urm tor, respectiv 12.660 dolari n 2015. Estim rile au fost modificate n jos fa de cele de acum ase luni, cnd Romnia revenea din 2012, n opinia exper ilor FMI, la PIB-ul pe locuitor din 2008, iar indicatorul ncepea s creasc nc din acest an, pentru a ajunge la 13.700 de dolari n 2015. FMI are un rol bine definit n economia Romniei, acela de-a crea un sistem financiar i monetar puternic i de-a ncuraja dezvoltarea economic durabil .

22

Bibliografie

1. Bal, A., Dumitrescu S. - Economia mondial , Bucure ti, Editura Economic , An 2000 2. Frederic Teulon- Fondul Monetar International, editura Institutul European, an 1997 3. http://www.fmi.ro/

23