Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea din Pite ti

Facultatea de Drept i tiin e Administrative


Referat
Fondul Monetar International
Realizat: Moiseenco Radu
A.P.I.E. I
Pite ti 2!"
Cuprins
1.Scurt istoric............................................................................................................ 3
2. Funciile FMI......................................................................................................... 4
3. Principiile care au stat la baza formarii FMI.............................................5
4. Rolul FMI............................................................................................................... 6
5. Structura FMI....................................................................................................... 7
6. utonomia !i obli"aiile FMI.........................................................................10
#. Resursele FMI................................................................................................... 10
$. Relaiile Rom%niei cu FMI.............................................................................11
&iblio"rafie
1. Scurt istoric
2
Fondul Monetar Interna#ional este un or$anism interstatal autonom specializat%
din sistemul &'U% care a fost creat pe (aza acordului din !)"" al *onferin#ei Monetare +i
Financiare Interna#ionale de la ,retton -oods% c.nd a fost adoptat statutul s/u 0la 22
iulie!)""1 +i a intrat 2n vi$oare la 23 decem(rie !)"4. 5i6a 2nceput activitatea la ! martie
!)"3% iar sediul s/u este la -as7in$ton. Prin 2ntemeierea FMI s6a urm/rit% 2n principal%
lic7idarea asocia#iilor valutare de felul Asocia#iei zonei lirei sterline% 2n vederea
2nt/ririi pozi#iei dolarului 8UA% finan#area statelor mem(re cu (alan#e de pl/#i deficitare
+i accelerarea procesului de trecere la converti(ilitatea monetar/. Elementele sale
constitutive s6au desprins din planurile -7ite +i 9e:nes% fiind un rezultat al unui
compromis an$lo6american% cu predominare american/.
&(iectivul principal al FMI este acela de a acorda credite statelor mem(re 2n caz
de deficit al (alan#elor de pl/#i . ;n afara acestuia% conform statutului s/u% FMI are +i alte
o(iective
!
% dintre care amintim:
< promovarea cooper/rii monetare interna#ionale printr6o institu#ie permanent/=
< facilitarea dezvolt/rii ec7ili(rate a sc7im(urilor interna#ionale de natur/ s/ contri(uie la
promovarea +i men#inerea unor niveluri ridicate de utilizare a resurselor umane% materiale
+i financiare ale statelor mem(re=
< promovarea sta(ilit/#ii valutare% men#inerea unor aran>amente ordonate de sc7im( 2ntre
mem(ri +i evitarea manipul/rii cursurilor valutare ca mi>loc deconcuren#/ neloial/=
< spri>inirea or$aniz/rii unui sistem multilateral de pl/#i% le$ate de tranzac#iile dintre
mem(ri +i eliminarea restric#iilor valutare% care fr.neaz/ dezvoltarea comer#ului
interna#ional=
< propa$area 2ncrederii 2ntre statele mem(re% prin punerea temporar/ l adispozi#ia
acestora a rsurselor $enerale ale Fondului Monetar Interna#ional% oferindu6le% prin
aceasta% posi(ilitatea de a corecta dezec7ili(rele (alan#ei de pl/#i.
Aceste o(iective urm/rite prin FMI sunt at.t de natur/ intern/ c.t +i e?tern/. Pe
plan na#ional% FMI a primit misiunea de @ a contri(ui la instaurarea +i men#inerea
nivelurilor ridicate de utilizarea a resurselor de munc/ +i ale venitului real +i la
dezvoltarea resurselor productive ale tuturor #/rilor mem(reA. Pe plan interna#ional% FMI
!
Ion I$nat% 8piridon Pralea% @Economie mondial/A% Ed. 8edcom Bi(ris% Ia+i% 2C
D
tre(uia @s/ promoveze cre+terea armonioas/ a comer#ului interna#ional A. 'umai astfel%
el a putut s/ concure la @ prosperitatea na#ional/ +i interna#ional/ +i s/ evite ca aceste
dou/ o(iective fundamentale s/ devin/ contradictoriiA
2
2. Functiile FMI
Urm/rind aceste o(iective% FMI 2ndepline+te trei func#ii:
funcia financiar
se manifest/ prin mo(ilizarea de resurse financiare lanivelul #/rilor mem(re 2n vederea
ec7ili(r/rii (alan#elor de pl/#i% promov/rii unor politici de sc7im( valutar sta(ile +i
dezvolt/rii sc7im(urilor interna#ionale=
funcia de reglementare
const/ 2n formularea unor principii cu privire la politicile valutare +i financiare%
efectuarea pl/#ilor interna#ionale +i utilizarearesurselor=
funcia consultativ
prin asisten#a te7nic/ acordat/% pentru a spri>ini utilizarea resurselor productive +i
cre+terea economic/.
Fondului Monetar Interna#ional are sta(ilit un anumit statut >uridic% conform
c/ruia acesta are o deplin/ personalitate >uridic/% un sistem de or$ane de conducere% un
(u$et propriu +i un mecanism procedural de decizie +i de interpretare a propriului statut.
De la 2nfiin#area sa% scopurile urm/rite de FMI au r/mas nesc7im(ate% dar
opera#iunilesale% care includ suprave$7erea +i asisten#a financiar/ +i te7nic/% au evoluat
pentru a r/spunde cerin#elor economiei mondiale 2n sc7im(are.
Preocup/rile FMI sunt le$ate at.t de asi$urarea ec7ili(rului valutar al #/rilor
mem(re% c.t +i de administrarea 8istemului Monetar Interna#ional. Pornind de la
o(iectivele Fondului Monetar Interna#ional% care vizeaz/ sus#inerea e?pansiunii +i a
cre+terii ec7ili(rate a comer#ului interna#ional +i promovarea dezvolt/rii economice a
#/rilor lumii% fiecare #ar/ mem(r/ este c7emat/ s/ implementeze politici economice +i
financiare care s/ asi$ure cre+terea economic/ 2n condi#ii de sta(ilitate a pre#urilor +i s/
2
8imona Eaftonic% Finan e interna ionale% Editura Economica% ,ucure ti% 2% pp. )46)C.
"
elimine factorii care pertur(/ ec7ili(rul financiar +i valutar. ;n atin$erea acestor o(iective%
FMI 2ndepline+te trei func#ii principale: suprave$7ere% asisten#/ te7nic/ +i creditare.
Supravegherea politicilor cursurilor de schimb /rilemem(re sunt o(li$ate
s/ cola(oreze cu Fondul +i cu ceilal#i mem(ri pe pro(leme denatur/ financiar6valutar/ +i
de politic/ macroeconomic/.
Acordarea de asisten tehnic de c/tre FMI se realizeaz/ 2n domenii diverse%
cum sunt politicile fiscale +i monetare% (alan#a de pl/#i e?terne% sistemul (ancar
0trimiterea $ratuit/ de speciali+ti 2n domeniile de e?pertiz/ ale FMI% asi$urarea de
consultan#/ 2n domeniul politicilor economice +i financiare% spri>in 2n ela(orarea +i
implementarea politicilor valutare +i fiscale% etc.1
Acordarea de asisten financiar rilor care se confrunt cu dificulti n
echilibrarea balanei de pli 0creditarea1 const/ 2n acordarea unei #/ri a dreptului de a
cump/ra cu moneda na#ional/% o moned/ a altei #/ri mem(re% cu o(li$a#ia acesteia de a6+i
r/scump/ra moneda na#ional/ la un anumit interval de timp. ara (eneficiar/ a creditului
tre(uie s/ 2ndeplineasc/ o serie de condi#ii% cum sunt: s/ fac/ dovada c/ valuta solicita/ 2i
este neap/rat necesar/ pentru pl/#i compati(ile cu principiile FMI% s/ nu fi fost
anterior declarat/ ca neadmis/ la resursele Fondului% din diverse motive% s/ fac/ dovada
c/ 2+i poate r/scump/ra propria moned/ la scaden#a 2mprumutului. *ele mai importante
credite acordate de FMI sunt orientate spre #/rile cu un P',Flocuitor sc/zut.
3. Principiile care au stat la baza crearii F.M.I
*onform prevederilor Articolului 8tatutului F.M.I. si scopurile urmarite% putem
spune ca principiile care au stat la (aza crearii lui au fost:
*ooperarea monetara internationala=
*resterea ec7ili(rata a comertului international=
Dezvoltarea economica a tuturor mem(rilor=
8ta(ilitatea cursului de sc7im(=
Multilateralizarea platilor internationale=
*onverti(ilitatea monetara=
Bic7iditatea=
4
Ec7ili(rarea (alantei de plati.
4. Rolul Fondului Monetar International
Fondul este o institui ie din cadrul 'a iunilor Unite care a aparut cu scopul de a o a>uta
s/ dezvolte o economie s/n/toasa pentru arile lumii. Este institu ia central/ a sistemului
monetar interna ional care face posi(il sc7im(ul interna ional. 8copul sau este acela de
a preveni crizele% 2ncura>and arile s/ adopte masuri politice s/n/toase .
;n ultimii ani% rolul sau a crescut i a devenit foarte important 2ntr6o serie de
pro(leme economice i financiare precum cele le$ate de criza economic/ din Asia%
America Batina i Europa. F.M.I participa i la dezvoltarea cre terii economice i
reducerea s/raciei 2n arile celor mai s/raci mem(ri ai sai prin acordarea de a>utor
financiar pentru a sta(iliza economia% implementand reforme structurale ceea ce au dus la
diminuarea datoriei e?terne
D
.
Rolul Fondului Monetar Interna ional se reflect/ 2n urmatoarele:
a. promovarea cooper/rii interna ionale printr6o institu ie permanent/ furnizand un
mecanism pentru consultare i cola(orare cu privire la pro(lemele monetare
interna ionale=
(. facilitarea e?tinderii i a cre terii ec7ili(rate a comer ului interna ional% precum i
promovarea i men inerea unor 2nalte niveluri de 2ncadrare 2n munca i de venituri reale=
c. promovarea sta(ilita ii cursurilor de sc7im(% de a men ine aran>amente de sc7im(
i a evita deprecieri de sc7im( competitive=
d. acordarea de asistenta 2n sta(ilirea unui sistem multilateral de pla i 2n ceea ce
prive te tranzac iile curente 2ntre statele mem(re i eliminarea restric iilor 2n
sc7im(ul cu str/inatatea% care ar impiedica cre terea comer ului interna ional=
e. s/ ofere 2ncredere statelor mem(re pun.nd% pe o perioda limitata% resursele sale la
dispozi ia lor prin intermediul unor $aran ii adecvate aduse de state% d.ndu6le
astfel posi(ilitatea de a6 i corecta deficitul (alantei de pla i far/ s/ recur$/ la
m/suri care s/ dezavanta>eze (unastarea na ional/ sau interna ional/=
D
Petre ,rezeanu% Ilie 8imon% Baura Ell: 'ovac.6 Institutii financiare internationale. Editura Economica% ,ucuresti%
24%pa$ ".
C
f. s/ scurteze durata i s/ reduc/ amploarea dezec7ili(relor (alan ei de pla i a
statelor mem(re.
5. Structura FMI
Fondul Monetar Interna#ional este o or$aniza#ie 7i(rid% reunind caracteristici ale
unei or$aniza#ii interna#ionale inter$uvernamentale dar +i ale unei societ/#i anonime pe
ac#iuni% de drept american. Fondul este situat pe teritoriul 8UA% 2n -as7in$ton D.*.
@Ac#ionariiA s/i sunt #/rile participante la *onferin#a de la ,retton -oods +i cele care au
semnat Acordul de 2nfiin#are p.n/ la data de 23 decem(rie !)"4% plus #/rile care au aderat
2ntre timp la acest acord +i la or$aniza#ie. Euvernele statelor mem(re au decis a+adar
2nfiin#area sa% pentru a rezolva 2ntr6un cadru multilateral pro(leme financiare importante%
ceea ce 2l face s/ fie% 2n e$al/ m/sur/% o or$aniza#ie interna#ional/% afiliat/ de altfel
sistemului specializat al a$en#iilor &'U. 8pre deose(ire de alte or$aniza#ii% statele
mem(re sunt reprezentate 2n structurile sale de conducere potrivit unui principiu de
propor#ionalitate cu puterea economiei na#ionale.
G/rile mem(re ale FMI au urm/toarele drepturi:
dreptul la vot +i la participare 2n adoptarea deciziilor
dreptul de a efectua tranzac#ii +i opera#ii cu FMI
dreptul de a cump/ra valut/ converti(il/ sau Drepturi 8peciale de Hra$ere 0D8H1
din resursele Fondului% 2n sc7im(ul monedei na#ionale% pe termen scurt sau mediu%
2n caz de nevoie pentru ec7ili(rarea (alan#ei de pl/#i=
dreptul de a primi aloca#ii de D8H
dreptul de a deveni mem(u al ,/ncii Interna#ionale pentru Reconstruc#ie +i
Dezvoltare.
8tructura de conducere a FMI cuprinde or$anisme similare celor unei societ/ i pe
ac#iuni: e?ist/ un *onsiliu al $uvernatorilor% un *onsiliu e?ecutiv% un director e?ecutiv +i
un director $eneral i dou/ comitete ale *onsiliului $uvernatorilor.
Consiliul guvernatorilor reune+te reprezentan#ii fiec/rei #/ri mem(re% mai e?act
$uvernatorii cu drept de vot +i c.te un mem(ru supleant pentru fiecare $uvernator% cu
drept de vot doar 2n cazul a(sen#ei $uvernatorului. *onsiliul $uvernatorilor este or$anul
suprem de conducere al FMI +i se reune+te 2n +edin#e plenare% cel pu#in o dat/ pe an.
3
Reuniunea sa plenar/ reprezint/ de fapt Adunarea Eeneral/ a FMI% care are loc de o(icei
2n luna octom(rie sau noiem(rie a fiec/rui an. ;ntre prero$ativele *onsiliului se num/r/
primirea de noi mem(ri% retra$erea calit/#ii de mem(ru% sc7im(area 8tatutului%
cooperarea cu alte or$aniza#ii interna#ionale% tranform/ri ale cotelor de participare ale
#/rilor mem(re.
Urm/torul or$an% 2n ordine ierar7ic/ descresc/toare% este Consiliul eecutiv
0*onsiliul de administra#ie1% alc/tuit din 2" de administratori 0directori eecutivi1. *inci
dintre ei sunt reprezentan#i direc#i ai unor state mem(re ale FMI 08UA% Iaponia% Fran#a%
Eermania +i Marea ,ritanie1. Federa#ia Rus/% *7ina +i Ara(ia 8audit/ au o(#inut +i ele%
ulterior mem(rilor cita#i anterior dreptul de a avea propriul reprezentant. Restul de
administratori reprezint/ #/ri $rupate 2n @circumscrip#iiA% care 2+i ale$ un sin$ur
reprezentant. Deciziile *onsiliului e?ecutiv se iau cu ma>oritate calificat/% fiecare director
e?ecutiv dispun.nd de un num/r de voturi e$al cu suma voturilor de care dispune fiecare
#ar/ mem(r/ a $rupului care l6a ales. *onsiliul este r/spunz/tor de administrarea
activit/#ilor curente ale FMI. El asi$ur/ coordonarea opera#iunilor +i respectarea
principiilor 2n rela#iile financiare% valutare +i de creditare interna#ional/. *onsiliul decide
apro(area acordurilor ne$ociate de reprezentan#ii statelor +i e?per#ii FMI +i% prin aceasta%
acordarea de credite.
Urm/toarea pozi#ie de autoritate 2n cadrul Fondului este reprezentat/ de func#ia
directorului general. Directorul $eneral este ales de *onsiliul de administra#ie. El nu
poate fi ales dintre $uvernatori sau dintre directorii e?ecutivi. Printre atri(u#iile sale se
num/r/ prezidarea 2nt.lnirilor *onsiliului de admnistra#ie% e?primarea votului 2n caz de
(alota>% participarea la reuniunile *onsiliului $uvernatorilor. Directorul FMI reprezint/
or$aniza#ia 2n mod curent% 2n rela#iile cu ter#i +i asi$ur/ $estionarea permanent/ a
Fondului% su( suprave$7erea *onsiliului e?ecutiv. Decizia statelor% devenit/ cutum/% a
sta(ilit c/ directorul e?ecutiv al FMI va fi 2ntotdeauna un european% iar pre+edintele
,/ncii Mondiale va fi 2ntotdeauna un american.
*onsiliul $uvernatorilor +i *onsiliul de administra#ie (eneficiaz/% 2n activitatea
lor% de spri>inul a dou/ or$ane suplimentare: *omitetul Interimar +i *omitetul
Dezvolt/rii.
J
8tructura opera#ional/ a Fondului cuprinde% 2n afara acestor or$ane de conducere
+i consiliere la nivelul conducerii% departamente $eo$rafice% departamente func#ionale +i
servicii speciale% departamente care au atri(u#ii 2n domeniul informa#iilor +i le$/turilor +i
serviciile de sus#inere. Departamentele $eo$rafice sunt or$anizate 2n prezent pe
urm/toarele re$iuni: Europa I% Europa II% Asia +i Pacific% Africa% &rientul Mi>ociu +i
Emisfera &ccidental/. 'e$ocierea acordurilor privind utilizarea resurselor financiare ale
FMI de c/tre statele mem(re +i monitorizarea 2ndeplinirii an$a>amentelor revine 2n
sarcina departamentului de care apar#ine fiecare stat care solicit/ asisten#/. Hot din aceste
departamente provin +i repezentan#ii reziden#i ai FMI% care sunt func#ionari deta+a#i 2n
unele din #/rile mem(re pentru a facilita comunicarea dintre FMI +i $uverne +i pentru a
constitui un factor suplimentar de monitorizare +i presiune 2n vederea respect/rii
an$a>amentelor asumate de #ara respectiv/ 2n raport cu Fondul.
!eparta"entul "onetar are in vedere pro(lemele (ancilor centrale si
re$imurilor de sc7im(% de concepere si im(unatatirea instrumentelor de politica
monetara=
!eparta"entul de #inante publice are scopul de a spri>ini reformele fiscale%
pro(lemele le$ate de celtuieli pu(lice si sistemele de protectie sociala=
!eparta"entul de statistici sustine tarile mem(re pentru ele(orarea datelor
statistici% acestea fiind indispensa(ile masurilor impuse=
Institutul F.M.I pentru #inante internationale ofera intermediarilor cursuri de
pre$atire% ateliere de seminarii pe diverse pro(leme macroeconomice=
!eparta"entul $uridic acorda consultanta in ela(orarea noilor te?te de le$e in
conformitate cu cerintele economiei de piata=
!eparta"entul $uridic acorda consultanta in ela(orarea noilor te?te de le$e in
conformitate cu cerintele economiei de piata=
!eparta"entul pentru elaborarea si ea"inarea politicilor econo"ice ofera
asistenta in domeniu% si in pro(leme de administrare a datoriei pu(lice% de definire si
aplicare a reformelor depolitica comerciala=
%iroul de servicii in#or"atizate acorda indicatii asupra te7nicilor specifice
"
.
"
Petre ,rezeanu% Ilie 8imon% Baura Ell: 'ovac 6 Institutii financiare internationale% Editura Economica% ,ucuresti%
24% pa$ !)62.
)
&. 'utono"ia i obligaiile FMI
Fondul are deplina autonomie pe plan financiar. 8ursele FMI nu provin din
cotizatiile statelor mem(re 0ca in cazul ,ancii Mondiale1% ci din varsaminte in conte?tual
cotelor su(scrise de statele mem(er ale Fondului% din comisioane% ta?e si alte venituri.
*omisioanele sunt cele calculate asupra sumei o(tinute de FMI in moneda unor tari
mem(re peste cota6parte cu care acestea participa la Fond in moneda nationala.
&(li$atiile cu titlu $eneral pe care tre(uie sa le indeplineasca tarile care adera la
FMI. sunt:
8c7im(area orientarii politicii economice si financiare astfel incat sa incura>eze o
crestere economica ordonata intr6o sta(ilitate a preturilor=
Evitarea folosirii ta?elor de sc7im( sau a 8istemului Monetar International cu
scopul de a impiedica adaptarea efectiva a (alantei de plati sau de a6si $aranta
avanta>e competitive nedrepte fata de alte state mem(re=
Urmarirea politicilor de sc7im( compati(ile cu an$a>amente prevazute=
Promovarea sta(ilitatii favorizand conditiile de (aza economice si financiare
ordonate si un sistem monetar care sa nu fie o sursa de pertur(atii
4
.
(. Resursele FMI
FMI folose+te% pentru eviden#a opera#iunilor +i resurselor sale% o unitate de cont
proprie% denumit/ Drept 8pecial de Hra$ere 0D8H1. Aceast/ @moned/ proprieA scriptic/ a
FMI a 2nceput s/ fie emis/ 2n !)3% fiind ini#ial ec7ivalentul unui dolar american.
;n timp% valoarea D8H a a>uns s/ se calculeze 2n func#ie de un co+ valutar alc/tuit
din monedele celor cinci state mem(re. 8tatele mem(re tre(uie s/ 2+i raporteze cotele6
p/r#i la un nivel constant al D8H% atri(uit lor% pe (aza unei rate de sc7im( a monedei
na#ionale determinat/ de F.M.I.
4
Petre ,rezeanu% M. Alina Dima% Baura Ell: 'ovac6 8isteme Financiare. Editura *avallioti% ,ucuresti% pa$ 3.
!
*u alte cuvinte% statele mem(re contri(uie cu o anumit/ sum/ 2n moneda lor
na#ional/ la activele Fondului% sau cu devize +i aur% dar aceast/ contri(u#ie se calculeaz/%
2n interiorul F.M.I% 2n ec7ilvalentul ei 2n D8H. Resursele de creditare ale F.M.I sunt
2mp/r#ite% dup/ cum rezult/ +i din prezentarea func#iilor or$aniza#iei% 2n resurse proprii +i
resurse atrase din e?terior.
Marimea cotei de participare la resursele Fondului a fost sta(ilita initial% in dolari
americani% in functie de dimensiunea economica a tarii respective in cadrul economiei
mondiale% luandu6se in considerare o serie de indicatori economici importanti% si anume:
Drepturile speciale de tra$ere 0D8H sau% interna#ional% KDR1 sunt moneda virtual/
a Fondului Monetar Interna#ional% conceput ca 2nlocuitor al standardului aurului.
Hranzac#iile 2n interiorul Fondului Monetar Interna#ional sunt calculate 2n D8H. & serie
de valute na#ionale sunt fi?ate la un anumit raport 2n rela#ie cu D8H. Laloarea sa se
calculeaz/ 2n func#ie de dolarul american 0""M1% euro 0D"M1% :enul >aponez 0!!M1 +i lira
sterlin/ (ritanic/ 0!!M1% conform cota#iilor de la (ursa londonez/.
Drepturile speciale de tra$ere au fost create 2n anul !)C) din dorin#a de a $/si un
instrument monetar mai sta(il destinat s/ acopere o parte din nevoile $lo(ale de lic7idit/ti
interna#ionale. Desi initial a fost definit printr6un continut 2n aur% ec7ivalent cu cel al
dolarului% respectiv %JJJC3! $r% f/r/ a fi converti(il 2n aur% 2n prezent se utilizeaz/
metoda co+ului compus din cele " monede lider utiliza(ile 0N% O% P% Qen1% menit/ sa6i
confere o anumit/ sta(ilitate.
D8H este o moned/ emis/ de FMI +i se utilizeaz/ ca:
6 etalon monetar=
6 instrument de rezerv/=
6 mi>loc de plat/ pentru anumite opera#iuni 2ntre FMI i mem(rii s/i=
6 mi>loc de procurare de monede na#ionale converti(ile.
). Rela iile Ro"*niei cu FMI
Rom.nia a devenit mem(ru cu drepturi depline al Fondului Monetar Interna ional
prin v/rsarea cotei sale de participare% la !4 decem(rie !)32% Rom.nia devenind 2n acel
moment al !246lea stat mem(ru al FMI.
!!
*ota6parte de participare a Rom.niei la Fond a fost de !.D%2 milioane D8H% care
a reprezentat %"JM din total. L/rsarea acestei cote i6a conferit /rii noastre un numar de
!.442 voturi% reprezent.nd %")M din total. Rom.nia dispune 2n prezent de
disponi(ilit/ i la FMI care pot fi trase 2n urma unor acorduri stand6(:% tra$erile fiind
posi(ile 2n limitele implement/rii pro$ramelor de reform/ convenite cu Fondul. Dup/
aderarea sa la Fond% Rom.nia a participat activ% 2n perioada !)326!)3"% la lucr/rile
*omitetului celor 2 pentru reforma sistemului monetar% iar 2n perioada !)3"6!)3C la
lucr/rile *omitetului interimar pentru modificarea statutului FMI.
FMI a >ucat un rol activ 2n procesul de tranzi ie a Rom.niei% conditionand
acordarea de imprumuturi financiare de efectuarea unor reforme radicale 2n economia
rom.neasc/. FMI poate fi considerat responsa(il de realizarea tranzi iei 2n Rom.nia i 2n
celelalte /ri foste comuniste 2n m/sura 2n care acestea au implementat pro$ramele de
reform/ 2n le$atur/ direct/ cu respectarea condi iilor impuse de aceast/ institu ie i cu
dezideratele proprii fiecarei /ri privind reforma economic/. Pentru Rom.nia% rela ia cu
FMI a fost uneori controversat/% at.t ca urmare a lipsei de profunzime a reformelor
promovate 2n ara noastr/ 2n diversele perioade ale tranzi iei% c.t i a ri$idit/ ii FMI 2n
ceea ce prive te unele pac7ete de pro$rame propuse% inadecvate structurii economiei
rom.ne ti.
!2
%ibliogra#ie
!. Ion I$nat% 8piridon Pralea% @Economie mondial/A% Ed. 8edcom Bi(ris% Ia+i% 2C=
2. 8imona Eaftonic% Finan e interna ionale% Editura Economica% ,ucure ti% 2 Petre
,rezeanu% Ilie 8imon% Baura Ell: 'ovac 6 Institutii financiare internationale%
Editura Economica% ,ucuresti% 24=
D. RRR.fmi.ro
". RRR.Rordpress.com
!D
Co"itetul "onetar si
#inanciar international
Co"itetul Co"un de
dezvoltare F.M.I+
%anca Mondiala
Co"itetul eecutiv
%iroul independent
de evaluare
!irectorul eecutiv
%iroul de
investitii
%iroul de
buget si
plani#icare
%iroul de
audit
intern si
inspectie
!eparta"ente de servicii #unctionale
si speciale
!epart"ent zonal In#or"atii si
legaturi
Suport
te,nic
%irouri in -uropa
!eparta"entul
-uropean
!eparta"entul de
#inante
!eparta"entul de
a#aceri #iscal
Institutul pentru
dezvoltarea
capacitatii
Institutul vienez
Institutul de
#or"are
Signapore
Centre de econo"ie
si #inante din
.rientul Mi$lociu
!eparta"entul
$uridic
!eparta"entul
de piete
"onetare si
capital
!eparta"entul
de strategii/
tactici si
control.
!eparta"entul
de cercetare
!eparta"entul
statistic
!eparta"entul
de relatii
eterne
Fonduri .01
Secretariat !eparta"entul
'#rican
!eparta"entul
'sia si Paci#ic
%iroul Regional
pentru 'sia si
Paci#ic
!eparta"entul
de servicii
generale si
te,noogice
!eparta"entul
'sia Centrala si de
-st
!eparta"entul
-"is#erei 2estice
8ursa: 7ttp:FFRRR.imf.or$Fe?ternalFnpFo(pFor$c7t.7tm
!eparta"entul
de resurse
u"ane
Consiliul de
'd"inistratie
Ane?a ! &r$ani$rama FMI
!"