Sunteți pe pagina 1din 16

Cap1.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

1.1.BERD-Prezentare generală

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este o instituţie multinaţională


înfiinţată în 1991, în scopul specific de a acorda asistenţă ţărilor din Europa Centrală şi de Est în
dezvoltarea unor economii de piaţă. Cei 59 de acţionari ai săi include atât ţări din această regiune cât
şi din restul lumii, la care se adaugă Comunitatea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii1.
Cel mai puternic avantaj comparativ al Băncii relativ la alte instituţii financiare internaţionale,
pe lângă concentrarea regională, constă în abilittatea de a opera atât în sectorul public cât şi în cel
privat şi de a avea la dispoziţie cel mai larg şi mai flexibil spectru de instrumente financiare pentru a
sprijini diferitele stadii ale tranziţiei. Banca dispune de resurse deosebite în ceea ce priveşte
personalul şi instrumentele de lucru.
În mod specific, BERD caută să promoveze dezvoltarea sectorului privat în cadrul acestor
economii prin operaţiunile sale de investiţii şi prin mobilizarea capitalului străin şi local. În
comparaţie cu băncile comerciale private, principalul avantaj al BERD constă, datorită structurii
acţionarilor, în dorinţa şi disponibilitatea de a-şi asuma riscul lucrând şi cu alte entităţi ce aparţin
sectorului privat, cum ar fi bănci comerciale şi fonduri de investiţii, ca şi cu creditorii multilaterali şi
agenţii naţionali pentru creditarea exporturilor. BERD sprijină companiile care au dificultăţi în a-şi
asigura finanţarea:prin aceasta, ea completează eforturile altor creditori.
Deşi structura sa este diferită de cea a unei bănci comerciale, BERD are o abordare similară a
proiectelor şi îşi evaluează propriile servici pe baze comerciale. Banca este capabilă să obţină
fonduri la cele mai avantajoase dobânzi de pe pieţele internaţionale de capital.
Pentru a aborda un proiect, acesta trebuie să fie viabil din punct de vedere comercial. Banca nu
emite garanţii pentru credite de export şi nici nu asigură servicii bancare cu amănuntul.
Sediul central al Băncii se află la Londra, având Reprezentanţe în multe dintre ţările în care
Banca operează, pentru coordonarea activităţii locale.
BERD asigură o finanţare directă, specifică fiecărui proiect, în cazul activităţilor din sectorul
privat, resctructurare şi privatizare, sau finanţarea infrasctructurării pe care se bazează aceste

1
Brezeanu, Petre, “Finanţe Europene”, Editura C.H,Beck, Bucuresti 2007,p.391.

1
activităţi. Societăţile mixte au fost unul dintre beneficiarii majori ai împrumuturilor Băncii, în
special cele cu partenerii străini.
Banca ofera un spectru larg de interese financiare si au o abordare flexibila in structurarea
servicilor sale financiare. Ca indicatie, imprumutul minim standard este 5 milioane ECU, dar aceasta
cifra poate fi flexibila daca proiectul aduce beneficii fundamentale pentru tara. In timp ce Banca nu
asigura o finantare direct intreprinderilor mici si mijlocii, are o serie de instrumente care se
adreseaza acestora (linii de credit, garantii, fonduri de participare la capital si capital primar). O lista
a surselor alternative de fonduri la care BERD a participat se poate obtine de la Banca.

1.2.BERD şi cofinanţarea

În cazul în care BERD poate, va încuraja alţi cofinanţatori să participe la finanţarea unui
proiect.Succesul în atragerea altor surse de finanţare pentru proiecte sponsorizate de Bancă duce la
creşterea totalului resurselor pentru finanţarea altor proiecte.
Potenţialele surse de cofinanţare includ băncile comerciale şi instituţiile financiare, agenţiile
pentru creditarea exporturilor şi alte surse oficiale.Pentru numeroşi debitori, accesul la cofinanţarea
comercială de la o instituţie financiară internaţională este primul pas către accesul independent la
pieţele financiare comerciale.
Finanţarea Comună: în cazul în care împrumuturile de la BERD şi cofinanţatori sunt folosite
pentru finanţarea, în proporţii prestabilite, aceluiaşi set de bunuri şi servicii cerute pentru o
operaţiune.
Finanţarea paralelă: în cazul în care împrumuturile de la BERD şi cofinanţatori sunt folosite
pentru finanţarea unor pachete diferite de bunuri şi servicii.
Sindicalizare: procesul prin care BERD identifică alte instituţii financiare care se angajează să
împrumute pe baza documentaţiei întocmite de Bancă, în termeni aproximativ similari cu cei ai
Băncii.
Participare Sindicalizată: în cazul în care BERD se angajează să finanţeze întregul împrumut
şi, la încheierea împrumutului sau ulterior, vinde uneia sau mai multor bănci o participare la
împrumutul său. În aceste cazuri BERD rămâne angajată pentru întreaga sumă, dar finanţează o
parte din angajamentul său prin cumpărătorul participării2.

2
Brezeanu, Petre, “Instituţii finaciare internaţionale”, Editura Economica, p.345.

2
1.3.Instrumentele financiare BERD
Instrumentele financiare folosite de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
sunt:
 Împrumuturi
 Capital social
 Facilităţi comerciale
A. Împrumuturi
Banca acordă împrumuturi îin valută, pe criterii comerciale, clienţilor din sectorul privat.
Rambursarea se face în valută, cu o dobânda fixă sau variabilă ca o marjă peste LIBOR.
Împrumuturile se rambursează în mod normal între 5 şi 7 ani începand dupa o perioada de
garanţie care durează de la 1 la 2 ani. Termenii sunt negociabili.
Împrumutul se acordă pe baza capacităţii proiectului de a genera fluxuri de numerar şi pe baza
abilităţii clientului de a efectua plata după o anumită perioada agreată.
Majoritatea împrumuturilor sunt garantate cu un set din activele şi/ sau creanţele clientului.
Condiţionalităţi specifice pot fi cerute în anumite cazuri. Cheltuielile administrative ale Băncii
precum şi cheltuielile neprevăzute apărute pe durata proiectului sunt suportate de asemenea de către
sponsor. Acolo unde este posibil, Banca caută oportunităţi de co-finanţare a proiectului cu alţi
investitori, în scopul creşterii sumei totale a împrumutului şi a calităţii finanţării disponibile către
sponsori.
B.Capitalul social
Capitalul autorizat al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltarea se cifrează la 10
miliarde Euro, reprezentat de un milion de acţiuni(nominale şi la purtător) cu valoarea nominală de
10.000 EURO care sunt disponibile pentru subscrierea membrilor. Numărul iniţial de acţiuni
subscrise de ţările admise drept membri se decide de către Consiliul Guvernatorilor.

Consiliul Guvernatorilor revede la intervale de 5 ani capitalul Băncii Europene pentru


Reconstrucţie şi Dezvoltare cu o putere de vot de cel puţin două treimi din numărul total. În cazul
unei creşteri a capitalului autorizat, fiecare membru are oportunitatea rezonabilă de a subscrie, în
condiţiile şi termenii determinaţi de Consiliul Guvernatorilor în raport de proporţia la capitalul
subscris anterior3.

3
Voinea, Gheorghe,”Mecanisme si tehnici valutare si financiare internaţionale”, Ediţia a III-a, Editura
Sedcom Libris, Iaşi 2004, p.305.

3
Subscrierile iniţiale la capitalul social au fost realizate de ţările Uniunii Europene (55,8%),
Comisia Comunităţii Europene şi Banca Europeană de Investiţii (3%), alte ţări ale Europei de Vest
(12%), SUA (10%), Japonia, Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie (fiecare 8,5%), Canada
(3,4%), Australia (1%), Coreea de Sud (0,65%), Mexic (0,3%), Maroc, Egipt, ţările Europei Centrale
şi Orientale şi din fosta URSS (10,7%).

Resursele ordinare de capital ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare mai
cuprind pe lângă capitalul autorizat al băncii, fondurile obţinute din împrumuturi, fondurile primite
prin restituirea împrumuturilor sau garanţiilor, venitul obţinut din împrumuturi şi investiţii.

C.Facilităţi comerciale

Banca include băncile locale în diferite Programe pentru Facilităţii Comerciale, pentru a le
ajuta să-şi formeze o reputaţie solidă şi pentru a le face mai uşor acceptate pe piaţa financiară de
comerţ internaţional. În cadrul acestor programe, BERD emite garanţii parţiale de plată, pentru a
susţine tranzacţiile bazate pe scrisori de credit emise de băncile locale.

1.4, Organizarea şi managementul BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare este condusă de către Consiliul


Guvernatorilor, Consiliul Directorilor, de un presedinte, unul sau mai mulţi vicepresedinţi.
Consiliul Guvernatorilor este format din reprezentanţii ţărilor s instituţiilor membre,
respectiv ministrii de finanţe, guvernatori ai băncilor centrale sau ministrii de externe. La
fiecare reuniune anuală a Băncii Europene pentru Reconstrucţie si Dezvoltare Consiliul alege un
guvernator în calitatea de director6.
Consiliul Guvernatorilor al BERD delegă Consiliului Directorilor unele din atribuţiile
sale cu excepţia următoarelor: admiterea de noi membri si condiţiile de admitere, majorarea sau
reducerea capitalului, suspendarea unui membru, acordurile de cooperare cu alte organizaţii, numirea
directorilor si presedintelui, aprobarea bilanţului si contului de profit si pierdere, a rezervelor,
aprobarea modificării statutului băncii.
Consiliul Directorilor, alcătuit din 23 de membri, din care 11 sunt alesi de guvernatorii
care reprezintă: Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda,Italia, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Spania, Marea Britanie, Comunitatea Economică

4
Europeană si Banca Europeană de Investiţii, iar 12 sunt alesi de guvernatorii care reprezintă
alte ţări membre. Directorii sunt persoane de înaltă competenţă în domeniul financiar, alesi pe o
perioadă de trei ani si au un supleant care adoptă deciziile ce vizează operaţiunile băncii.
Consiliul Directorilor7 răspunde de administrarea operaţiunilor băncii si anume: pregătirea
lucrărilor Consiliului Guvernatorilor, fundamentarea politicilor si a deciziilor privind împrumuturile,
garanţiile, investiţiile, asistenţă tehnică, fundamentarea costurilor anuale spre aprobarea Consiliului
Guvernatorilor si aprobarea bugetului băncii.
Presedintele BERD este ales de către Consiliul Guvernatorilor cu majoritatea voturilor
exprimate, pentru o perioadă de patru ani, reprezintă legal banca, conduce personalul, gestionează
afacerile curente ale băncii.
Consiliul directorilor numeste unul sau mai mulţi vicepresedinţi la recomandarea presedintelui
pentru un mandat determinat si cu atribuţii delimitate care să sprijine presedintele prin coordonarea
directă a unor compartimente din cadrul băncii.
Dreptul de vot al fiecărui membru depinde de numărul de acţiuni subscrise la capitalul social al
BERD. În cazul în care un membru nu plăteste suma corespunzătoare obligaţiilor sale privind
acţiunile BERD nu îsi poate exercita puterea de vot.
Deciziile Consiliului Guvernatorilor si ale Consiliului Directorilor se adoptă cu majoritatea
voturilor exprimate, cu unele excepţii la care deciziile se adoptă cu cel puţin două treimi din votul
total al membrilor BERD4.

4
Voinea, Gheorghe,”Mecanisme si tehnici valutare si financiare internaţionale”, Ediţia a III-a, Editura
Sedcom Libris, Iaşi 2004, p.306.

5
Cap 2.Operaţiunile Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare în Europa
centrală şi de est

2.1.Obiectivele şi funcţiile Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare


Banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare susţine reconstrucţia şi dezvoltarea
economică a ţărilor şi în centrul şi estul Europei, intensificarea tranziţiei la economia de piaţă,
promovarea iniţiativei private şi antreprenoriale şi aplicarea principiilor pluripartidiste, pluralismul şi
economia de piaţă5.
În vederea realizării obiectivelor sau de a sprijini tranziţia la economia de piaţă a ţărilor din
centrul şi estul Europei, BERD asistă ţările în implementarea reformelor economice structural şi
sectoriale, respectiv, demonopolizarea, descentralizarea şi privatizarea, prin urmatoarele măsuri:
 Promovarea prin intermediul investitorilor privaţi si a altor investitori a creării,
îmbunătăţirea şi extinderii sectorului privat productiv şi îndeosebi a întreprinderilor mici şi mijlocii;

 Mobilizarea capitalurilor interne şi externe şi îmbunătaţirea managementului pentru


realizarea investiţilor;

 Promovarea investiţilor în domeniul productiv, în servicii, în infrastructură, realizarea


unui mediu competitiv şi susţinerea creşterii productivităţii muncii;

 Furnizarea de asistenţă tehnică în pregatirea, finanţarea şi implementarea proiectelor de


investiţii individuale sau în cadrul unor programe de investiţii;

 Stimularea şi încurajarea dezvoltării pieţelor de capital;

 Sprijinirea realizării unor proiecte viabile din punct de vedere economic care implică mai
multe ţări membre;

 Promovarea unor activităţi şi realizarea unor proiecte în domeniul mediului;

 Realizarea unor activităţi şi furnizarea initiativei private.

În relizarea funcţiilor sale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cooperează cu


ţările membre, cu Fondul Monetar Internaţional, BIRD, Corporaţia Financiar Internatională, Agenţia
5
Minică, Boaja, Claudiu, Sorin Radu, “Relaţii Financiar Monetar Internaţionale”, Editura Universitară
Bucureşti, p.329.

6
Multilaterală de Garantare a Investiţiilor şi cu alte organisme publice sau private, implicate în
dezvoltarea economică a ţarilor din centrul şi estul Europei.

Membrii BERD sunt ţările membre ale Comunităţii Economice Europene:Belgia, Franţa ,
Germania, Grecia , Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania precum şi alte
ţării: SUA, Canada , Japonia, Australia, Noua zeelanda, Coreea de Sud,Maroc, Turcia, Cipru, Malta,
Bulgaria, Polonia, România, Ungaria.

2.2.Operatiunile Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare

Resursele BERD se dirijeaza în vederea realizării scopului şi îndeplinirea funcţiilor sale.

BERD orientează operaţiunile sale în ţările din centrul şi estul Europei aflate în tranziţie la
economia de piaţă, care promovează initiativa privată şi aplică principiile democraţiei pluripartidiste
şi ale economiei de piaţă.

Ţara care îi solicită Băncii să îi asigure acces la resursele sale pentru scopuri limitate pe o
perioada de 3 ani, beneficiază la cerere şi de asistenţă tehnică, alte tipuri de asistenţă financiară
pentru finanţarea sectorului privat, pentru a facilita tranziţia întreprinderilor de stat la proprietatea
privată şi stimularea concurenţei. Suma totală a asistenţei furnizate nu va depăşi suma totală a
banilor lichizi şi a ordinelor de plată deţinute de acestă ţară pentru acţiunile sale.

În cazul în care un membru implementează politici care nu sunt conforme cu scopul şi


funcţiile băncii, Consiliul Directorilor stabileşte dacă accesul unui membru la resursele băncii se
suspendă sau modifică şi face anumite recomandări, cu aprobarea Consiliului Guvernatorilor.

Operaţiunile BERD se delimitează în operaţiuni finanţate din resurse ordinare de capital şi


operaţiuni finanţate din fondurile speciale.Resursele ordinare de capital se utilizează , angajează şi
investesc separate din fondurile special6.

BERD efectuează operaţiile pentru realizarea scopului şi funcţiile sale prin mai multe metode:

6
Voinea, Gheorghe,”Mecanisme si tehnici valutare si financiare internaţionale”, Ediţia a III-a, Editura
Sedcom Libris, Iaşi 2004, p.307.

7
 Prin finanţarea sau cofinaţarea împreună cu instituţiile multilaterale, băncile comerciale
sau prin participarea la împrumuturi a întreprinderilor,pentru a facilita tranziţia la proprietatea
privată şi sporirea capitalului privat;

 Investiţii în cadrul înreprinderilor din sectorul privat, în întreprinderile de stat


competitive, care sunt orientate spre economia de piaţă;

 Facilitarea accesului pe pieţele de capital naţionale sau internaţionale a întreprinderilor


din sectorul privat;

 Coordonarea de resurse din sectorul privat;

 Acordarea de resurse din fondurile speciale;

 Efectuarea sau participarea la împrumuturi sau furnizarea de asistenţă tehnică pentru


reconstruirea şi dezvoltarea infrasctructurii, inclusiv programe de mediu.

În operaţiunile de creditare, BERD nu încearcă prin investiţii să exercite un control asupra


întreprinderii, nu îşi asumă o responsabilitate, în conducerea întreprinderilor.Suma investiţiilor
BERD nu trebuie să depăşească marimea capitalului subscris, surplusurilor şi rezervelor.Banca nu
acordă garanţii pentru creditele externe şi pentru activităţile de asigurare.

La baza funcţionarii BERD sunt aşezate următoarele principii:

 Banca aplică princiipile de gestiune bancară la toate operaţiunile;

 Banca creditează proiecte specifice individuale sau din cadrul unor programe de investiţii
specifice sau pentru asistenţă tehnică;

 Banca nu finantează o activitate pe teritoriul unei ţări membre, dacă aceasta se opune;

 Banca nu acceptă ca o parte disproporţionată din resursele sale să fie folosită în beneficiul
unui singur membru;

 Banca se preocupă de menţinerea unei diversităţi rezonabile în toate investiţiile sale;

 Decizia pentru acordarea unui împrumut porneşte de la un raport scris de preşedinte,


însotit de un studiu si de recomandări;

8
 Banca nu acordă împrumuturi sau facilităţi, dacă solicitantul poate obţine finanţări sau
facilităţi suficiente în termenii şi condiţii rezonabile;

 În calitate de creditor sau garant, Banca analizează capacitatea debitorului şi măsurile


adoptate pentru realizarea proiectului de investiţii;

 În cazul unui împrumut direct realizat de către banca, aceasta îi permite împrumutatului
să folosească fondurile pentru efectuarea cheltuielilor;

 Banca nu aplică nici o restricţie în procurarea de bunuri şi servicii din orice ţară, din
împrumuturile şi finanţările realizate din resursele ordinare şi speciale;

 În cadrul investiţiilor, banca asigură finanţarea în termenii şi condiţiile pe care le


consideră potrivite;

 Banca adoptă măsurile necesare pentru ca investiţiile sau garanţiile să se realizeze numai
pentru scopurile pentru care au fost angajate.

În cazul împrumuturilor şi garanţiilor, termenii şi condiţiile( dobânda, scadenţa, moneda în care


se va efectua plata) se prevăd în contracte încheiate cu beneficiarii.

Proiectele elaborate în vederea creditării de către BERD se structurează pe următoarele părţi:

Partea I privind informaţiile operaţionale şi legate de proiect reflectă natura proiectului,


istoricul, stadiul, motivaţia finanţării, experienţa, forma legală de înfiinţare, structura acţionarilor,
conducerea societăţii, numele băncii şi al principalilor clienţi, situaţia financiară, produsele şi
serviciile ce se realizează, evoluţia producţiei, amplasare, echipament şi clădiri, proces de fabricaţie,
necesar de producţie, costuri, forţa de muncă, piaţa, concurenţa, strategie, preţuri, distribuţie, vânzări
şi management.

Partea II cu informaţii de natură financiară evidenţiază costurile proiectului, implementare şi


achiziţii necesare, surse de finanţare, capital, împrumuturi, garanţii, fluxuri financiare de încasări şi
plaţi, proiecţii financiare.

9
Partea III care se referă la informaţii privind mediul şi cadrul legal, respectiv , amplasarea
proiectului, terenul necesar, măsuri de reducere a impactului asupra mediului, licenţe
guvernamentale, restricţii de import, tarife vamale.

2.3.Operaţiunile BERD în Bulgaria

BERD este unul dintre cei mai mari investitorii în Bulgaria. Banca concentrează eforturile sale
în proiecte care susţin, infrastructuri municipale, dezvoltarea sectorului privat în domeniul energiei şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijloci (IMM-uri).
În anul 2009, Banca a investit 233 milioane euro în Bulgaria, banca fiind principalul furnizor
de finanţare, în toate domeniile economiei bulgare, în special în sectorul financiar.
Banca a colaborat îndeaproape cu clienţii corporativi pentru a monitoriza situaţia pieţei
bancare.
De asemenea Banca a acordat un împrumut de 5,500,000 euro care a avut ca scop sprijinirea
eforturilor unei companii de lactate. În plus, BERD a continuat să colaboreze cu autorităţile bulgare
privind parteneriatul public privat şi absorţia eficienţa a fondurilor UE şi a semnat un memorandum
de întelegere cu guvernul pentru durabilitatea energiei.
Priorităţi pentru 2010 include îmbunatăţirea competitivităţi în sectoarele corporative şi
municipalităţi ajutând cu prioritate investiţiile infrastructurii rutiere şi dezvoltarea transportului
urban. Banca va încerca de asemenea punerea în aplicare a unei modificări instituţionale recente în
sectorul apei.
Banca va continua sa promoveze investiţiile în regenerarea energiei şi de asemenea sprijinirea
unor noi instalaţii de stocare de gaze, destinate la îmbunatăţirea eficienţei energetice de securitate a
ţării. Eforturile vor fi de asemenea să introducă mai multe gaze în gospodăriile din Bulgaria.
Între timp, în sectorul financiar se va pune accent pe asigurarea accesului la credite pentru
IMM-uri şi furnizarea liniilor de credit pentru eficienţa şi regenerarea energiei.

2.4.Operaţiunile BERD în Polonia

BERD rămane unul dintre cei mai mari investitorii din Polonia. Banca a ajutat la consolidarea
sectorului financiar de energie şi sprijinireea investitorilor cu capital de risc.

10
De asemenea Banca a promovat investiţiile transfrontaliere prin firme poloneze şi stabilirea
ţintelor de eficienţă energetica .
În 2009 activitatea BERD în Polonia a crescut substanţial ca urmare a crizei financiare,
investiţiile Băncii ajungând la 441 milioane euro.(inclusiv tranzacţiile transfrontaliere).
Banca a acordat o linie de credit de 100 milioane euro pe temen mediu Băncii Millennium
pentru acordarea de credite întreprinderilor mici şi mijloci.
Europejski Leasingowy Fundresz, cea mai mare companie de leasing în ţara, a beneficiat de un
împrumut în valoare de 70 milioane euro pentru furnizarea de lesing pentru întreprinderile mici şi
mijlocii.
Banca a continuat să sprijne sectorul energetic polonez, în special în domeniul energiei
regenerabile.
A mai existat un împrumut de 29 milioane euro care a fost semnat cu MW Baltica în sprijinirea
unui proiect eolien, în Tychowo din nordul Poloniei, cu o capacitate de producţie de 50 megawati7.

2.5.Operaţiunile BERD în Rusia

În Rusia, BERD continua să ajute companiile, să îmbunătăţească eficienţa lor şi


competitivitatea acestora şi să utilizeze resursele energetice mai economic, în timp ce criza financiar-
economică a dus la o creştere a cererii de finanţare BERD, sub forma invetiţiilor de capital de lucru.
Banca sprijină deasemenea eforturile Guvernului Rus de a aborda blocajele infrastructurii şi
dezvoltarea parteneriatului public- privat, precum şi pentru a sprijini creşterea sectoarelor high-tech
şi sectorului agroalimentar.
În 2009 BERD a semnat 56 de proiecte cu o valoare totală de 2,4 miliarde euro care a
reprezentat aproximativ 30% din afacerile Băncii.
Rusia a mai beneficiat de un împrumut de 150 de milioane dolari SUA, împrumut destinat
modernizării şi restructurării unei producţii de pompe pentru industria petrolieră, denumită Borets,
deasemenea a mai primit un împrumut în valoare de 500 milioane de dolari SUA destinat
restructurării căilor ferate.

7
www.ebrd.com

11
În 2010 Banca a continuat să colaboreze cu autorităţile ruse, pentru îmbunătăţirea
parteneriatului public-privat, în special în transport şi infrastructura sectoarelor municipale.
Finanţarea BERD, va permite modernizarea încălziri urbane din două oraşe din Rusia, Lipetsk
şi Vologda, şi sisteme de tratare a apei, ca parte a unei strategii care aduce investiţiile totale ale
Băncii în reinoirea infrasttucturii municipale a ţării de peste 750 de milioane Euro, în ultimi 14 ani.
Vologda, situat la 450 km nord-vest de Moscova, a beneficiat de un împrumut de 467 milioane
ruble, pentru munca de urgenţă privind reţeaua de termoficare. Lipetsk, situat la 500 km la sud de
Moscova, a obţinut un împrumut de 311 milioane de ruble pentru reinnoirea principalelor instalaţii
de tratare a apelor uzate.Ambele împrumuturi sunt emise pe termen de 10 ani în temeiul unei garanţii
de la oraşele respective.
Economiile care rezultă din programul finanţat de BERD, în Vologda sunt estimate la
aproximativ 5,6 milioane de metri cubi de gaze naturale, 1,6 milioane kwh de energie electrica şi
6000 de metri cubi de apa, în timp ce cantitatea de căldură folosită pentru a furniza apa caldă şi
încalzirea pentru cei 300.000 de locuitori era de aşteptat să scadă cu 2,035 Gcal/ an.
În Lipetsk, care are o populaţie de aproximativ 500.000 de persoane, prin programul de
investiţii de capital finanţate de Banca, este de aşteptat să se reducă contaminarea râului Voronej şi
bazinului Volga-Don.
În furnizarea de finanţare pe termen lung în moneda locala pentru sector BERD urmareşte trei
obieective prioritare şi anume: îmbunataţirea mediului şi în special calitatea apei, promovarea
eficienţei energetice şi a ajuta furnizorii de servicii pentru a atinge durabilitatea financiară astfel
încât să poată permite în timp să facă investiţiile necesare în infrastructură.

2.6.Operaţiunile BERD în Belarus

Anul trecut activitatea BERD a fost destul de semnificativă în Belarus, banca a adoptat o
strategie de ţară noua, care prevede o abordare mai precisă a operaţiunilor punând accent pe
spijinirea sectorului privat, în special a întreprinderilor mici şi mijloci.
În 2009, BERD a investit un total de 52 de milioane euro pentru ţară. Banca va extinde liniile
de credit pentru IMM-uri şi ia în considerare furnizarea de asistenţă tehnică pentru Agenţia de
Privatizare şi pentru a lucra la pre-privatizarea unui număr de firme mici şi mijloci de stat.

12
Cu toate că Belarus a fost unul dintre puţinele ţări din regiune care a evitat reccensiunea,
presupune multe provocări pentru sectorul financiar.
Banca s-a axat pe spijinirea financiară, continuând să îi ofere resurse financiare, în special
pentru finanţarea IMM-urilor şi urmărirea oportunităţii individuale de investiţii.
Un împrumut de 15 milioane de dolari a fost acordat de Pinskdrev cea mai mare companie
privata de prelucrare a lemnului, producătoare de mobilier în Belarus.
Belarus a lansat o serie de iniţiative importante în avansarea procesului de tranziţie cum ar fi
îmbunatăţirea transparenţei standard corporative de guvernare.
O investiţie de capital a fost efectuată în mod eficient în sectorul comerţului cu amănuntul în
Belarus.

2.7.Operaţiunile BERD în Moldova


În Moldova, BERD urmăreşte oportunităţi de investiţii pe o gamă largă de sectoare, inclusiv
cel bancar, procesare alimentelor de fabricaţie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, comerţul cu
amănuntul şi a bunurilor. Banca promovează investiţii străine in Republica Moldova şi urmareste sa
sprijine proiectele de infrastructura si energie.
Alte priorităţi cheie sunt îmbunatatirea climatului investitional şi sprijinirea sectorului financiar
din Moldova. Economia a fost profund afectată la nivel mondial de criza economica şi financiară
precum şi producţia industrială a fost în scădere cu mai mult de 30% in 2009.
În 2009 BERD a semnat 12 proiecte în Moldova cu angajamente totale de 57,3 milioane euro.
În sectorul financiar, BERD a răspuns la restabilirea unei relaţii cu doua dintre cele mai mari bănci
din ţara MAIB SI MICB , şi semnarea unei linii de credit pentru IMM-uri în valoare de 20 milioane
euro şi 15 milioane pentru îmbunatăţirea transparenţei guvernari corporative.
Anul trecut, Banca a acordat sprijin direct pentru economia reala din Moldova prin finanţarea
atât extinderii de noi investiţii cât şi munca de capital a clienţilor corporativi.

13
Sectorul Guvernamental a reprezentat aproximativ o treime din afacerile BERD , acordând
împrumuturi de 10,3 milioane WJ Republica Moldovei şi 8,3 milioane euro de Transoil ambele fiind
companii de combustibil de cereale respectiv ulei.
BERD a acordat un împrumut de 10,4 milioane de euro pentru finanţarea Union Fenosa, unul
dintre cel mai mare investitor strain în ţara, pentru reţeaua de distribuţie de energie electrica.

2.8.Operaaţiunile BERD în Ungaria

Din 1991, BERD a fost un important investitor şi în Ungaria contribuind la trecerea ţării la
economia de piaţa.
Ungaria a facut progrese pe această cale, concentrarea operaţiunilor BERD făcându-se treptat
de la sprijinul privatizării întreprinderilor şi a băncilor pentru parteneriatul public –privat, finanţarea
proiectelor de infrastructura, precum şi sprijinirea intermediarilori financiari pentru a spori finanţarea
pentru IMM-uri.
Pe parcursul anului 2008, BERD a investit în Europa centrală şi de Est fonduri de capital
privat, care acoperă Ungaria8.
Banca a acordat un împrumut de 75 milioane de euro pe termen lung pentru autostrazi. În cazul
în care criza financiară globala a lovit Ungaria în octombrie 2008, Banca a început să lucreze la un
pachet ca răspuns la criză.
2.9.Operaţiunile BERD în Ucraina

În 2009, BERD s-a concentrat pe implementarea unui program amplu de gestionare a crizelor
în Ucraina, oferind sprijin prompt, şi de înaltă calitate pentru economia ucraineană, care a fost grav
afectată de criza globală.
Banca a continuat de asemenea să depună eforturile de promovare a utilizării durabile şi
eficiente de energie din Ucraina, una din ţările cel mai puţin eficiente din punct de vedere al energiei
din regiune.
Anul trecut BERD a investit 1,1 miliarde euro în Ucraina şi a semnat 42 de proiecte.Mai mult
de jumatate din acestea (57%)au fost semnate în sectorul bancar, pentru a restabili încrederea în piaţa
şi stabilităţi financiare ucrainene.

8
www.ebrd.com

14
BERD, a oferit un împrumut în valoare de 134,5 milioane dolari SUA, celei mai mari bănci din
ţară, Ukreximbank, pentru a contribui la stabilizarea operaţiunilor sale şi să promoveze creditarea
către economia reala.
BERD a mai acordat un împrumut de 62,5 milioane dolari SUA, pentru administraţie de
transport feroviar din stat din Ucraina, cu scopul de a finanţa achiziţionarea de vagoane pentru
transport de marfă.
Deasemenea BERD a sprijinit Ucraina acordaându-i un împrumut de 450 de milioane euro,
pentru 15 anii, în scopul de a finanţa modernizarea şi restructurarea drumurilor naţionale, care
reprezintă coridoarele cheie, europene şi naţionale în Ucraina.
Finanţarea BERD, care va fi furnizată în două tranşe, este de asteptat să fie dublată de un
împrumut de dimensiuni similare de la Banca Europeană de Investiţii. Această ultimă tranzacţie
marchează un deceniu de cooperare de succes între Bancă şi Ukravtodor, în care BERD a oferit deja
375 milioane euro în trei împrumuturi pentru reabilitarea a aproape 700 de km de autostrada M06.
BERD este cel mai mare investitor financiar pentru Ucraina.Începand cu 1 noiembrie 2010
aceasta a cheltuit peste 5,3 miliarde de euro prin 206 de proiecte9.

Concluzii

Banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare susţine reconstrucţia şi dezvoltarea


economică a ţărilor şi în centrul şi estul Europei, intensificarea tranziţiei la economia de piaţă,
promovarea iniţiativei private şi antreprenoriale şi aplicarea principiilor pluripartidiste, pluralismul şi
economia de piaţă.
BERD asigură o finanţare directă, specifică fiecărui proiect, în cazul activităţilor din sectorul
privat, resctructurare şi privatizare, sau finanţarea infrasctructurării pe care se bazează aceste
activităţi. Societăţile mixte au fost unul dintre beneficiarii majori ai împrumuturilor Băncii, în
special cele cu partenerii străini.
În mod specific, BERD caută să promoveze dezvoltarea sectorului privat în cadrul acestor
economii prin operaţiunile sale de investiţii şi prin mobilizarea capitalului străin şi local. În
comparaţie cu băncile comerciale private, principalul avantaj al BERD constă, datorită structurii
acţionarilor, în dorinţa şi disponibilitatea de a-şi asuma riscul lucrând şi cu alte entităţi ce aparţin

9
www.ebrd.com

15
sectorului privat, cum ar fi bănci comerciale şi fonduri de investiţii, ca şi cu creditorii multilaterali şi
agenţii naţionali pentru creditarea exporturilor. BERD sprijină companiile care au dificultăţi în a-şi
asigura finanţarea:prin aceasta, ea completează eforturile altor creditori.

Bibliografie

1. Brezeanu, Petre, “Finanţe Europene”, Editura C.H,Beck, Bucuresti 2007


2. Brezeanu, Petre, “Instituţii finaciare internaţionale”, Editura Economica
3. Minică, Boaja, Claudiu, Sorin Radu, “Relaţii Financiar Monetar Internaţionale”, Editura
Universitară Bucureşti
4. Voinea, Gheorghe,”Mecanisme si tehnici valutare si financiare internaţionale”, Ediţia a III-
a, Editura Sedcom Libris
5. www.ebrd.com

16