Sunteți pe pagina 1din 49

AGENȚIA ALEXANDRU CEL BUN

Coordonator de disciplină: Lect. Drd. Dan Chirleșan

Studenti: Butnariu Sabina –Ecaterina


Pădurariu Aura – Gabriela
Schipor Ionela
Grupa: 13
Anul: 3

Iasi, 2010

1
Cuprins
CAP.1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII BANCARE. ISTORIC ȘI EVOLUȚIE
1.1 Moment istoric. Etape în evoluția sa

1.2 Forma și structura capitalului și a acționariatului

1.3 Principalele funcții, activitați și operațiuni bancare

1.4 Cadrul legislativ general și specific

1.5 Organismele de control si reglementare

1.6 Organigrama generală a băncii și organigrama unității bancare

CAP. 2 GESTIUNEA CONTURILOR BANCARE


2.1 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare
2.2 Operațiuni curente si operațiuni speciale
2.3 Incidente în funcționarea conturilor bancare
2.4 Închiderea conturilor bancare
2.5 Instrumente de plată utilizate
2.6 Moneda electronică

CAP. 3 CREDITAREA BANCARA. PERSOANE FIZICE


3.1 Particularități promovate în legatură cu decizia de creditare
3.2 Jaloane ale creditării
3.3 Creditarea persoanelor fizice

CAP. 4 DEONTOLOGIA BANCARĂ ȘI SECRETUL PROFESIONAL


4.1 Obligațiile băncii fața de terți și clienți
4.2 Implicarea băncii în prevenirea și spălarea banilor

2
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE
ISTORIC ŞI EVOLUŢIE

Denumirea şi sigla:

Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română


Adresa – Centrală Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 București
tel. 4021-301.61.00
fax. 4021.30166.36
htpp://www.brd.ro
- Sucursala Iaşi str. Alexandru cel Bun, nr. 34, bl. H-2, tronson 2,
parter, loc. Iaşi
tel. 0232 24 11 49
0232 24 12 57
0232 24 12 59
Fax 0232 24 12 33
Durata de funcţionare 99 ani, începând cu 1991
Capital social 4.181.408.040.000 lei
Cod fiscal R361579/1992
Obiectul de activitate activităţi bancare, conform Legii Bancare nr. 58/1998

1.1. Momentul istoric. Evoluţie şi etape

Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în anul 1923, prin legea Societăţii Naţionale
pentru Credit Industrial ca instituţie publică. Potrivit acelui an, 20% din capitalul social era deţinut de stat,
30% de BNR, iar restul de 50% revenea unui grup de persoane particulare, printre care şi un grup de foşti
directori ai Mormorosch Bank & Co, prima bancă modernă din România.
Până la cel de-al doilea Război Mondial, Societatea Naţională pentru Credit Industrial a cunoscut o
creştere puternică, consolidându-şi prezenţa în sectorul industrial şi devenind apoi cea mai mare instituţie
financiară din România.
3
După cel de-al doilea Război Mondial, în baza Legii privind naţionalizarea din 11 iunie 1948,
Societatea Naţională pentru Credit Industrial a fost naţionalizată şi redenumită Banca de Credit pentru
Investiţii. În 1957, după reorganizarea sistemului financiar, când s-a introdus o specializare rigidă pe
sectoare, Băncii de Credit pentru Investiţii i s-a oferit o poziţie de monopol în România în domeniul
asigurării finanţării pe termen mediu şi lung al investiţiilor din toate sectoarele industriale, cu excepţia
agriculturii şi industriei alimentare, fiind redenumită Banca de Investiţii.
Majoritatea finanţărilor oferite de Banca Mondială, pe toată această perioadă, au fost derulate prin
Banca pentru Investiţii şi în acest mod o parte din angajaţii B.R.D. au căpătat experienţă în analiza
proiectelor de investiţii prin metode utilizate de organizaţiile financiare internaţionale.
În mediul bancar românesc, datorită schimbărilor survenite, în cadrul sistemului financiar din
România au apărut bănci moderne, capabile să răspundă exigenţelor în creştere ale clienţilor. Printre
acestea amintim: Banca Română de Comerţ Exterior, Banca de Investiţii, Casa de Investiţii, Casa de
Economii şi Consemnaţiuni, Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară. În 1990 are loc desfiinţarea
monopolului de care s-a bucurat fiecare dintre băncile specializate în domeniul propriu de activitate. Una
din marile realizări ale acestei perioade a fost şi transformarea fostei Bănci de Investiţii în actuala Banca
Română pentru Dezvoltare, preluându-i în totalitate activele, pasivele şi întregul personal. Înfiinţată la 1
decembrie 1990, banca nou creată, cu o echipă de conducere omogenă şi extrem de dinamică, în ciuda unor
diferenţe notabile de vârstă sau experienţă, a reuşit să depăşească condiţia unei bănci strict specializate şi să
ajungă în scurt timp în topul băncilor comerciale din România, cu un profil bancar nou şi o identitate
proprie.

1.2. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

B.R.D. S.A. a fost înfiinţată ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, prin
preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii, şi a primit o autorizaţie generală de desfăşurare a
activităţii bancare. În 1997, Guvernul a hotărât să privatizeze B.R.D. şi a numit o Comisie de
Privatizare. Privatizarea urma să se desfăşoare în două etape, în conformitate cu strategia de
privatizare aprobată prin HG. nr.428/1998, modificată prin H.G. nr. 169/2000 astfel :în prima etapă:
capitalul social urma să fie majorat, iar 51 % din capitalul majorat urma să fie vândut prin negocieri
directe cu investitori strategici; aproximativ 5 % din capitalul majorat urma să fie vândut prin negocieri
directe către B.E.R.D. şi/sau I.F.C.; 10 % din capitalul social existent urma să fie vândut angajaţilor,
conducerii şi pensionarilor B.R.D.; iar, a doua etapă: capitalul social deţinut de F.P.S. urma să fie vândut
prin ofertă publică secundară pe pieţele de capital interne şi internaţionale. Această ofertă publică, iniţiată de
C.N.V.M. prin autorizaţia nr. 258/4 octombrie 2000, s-a desfăşurat în perioada 16 octombrie - 15 noiembrie
2000 şi a cuprins un număr de 34.357.315 acţiuni nominative ordinare deţinute de FPS, la preţul de 28.960
lei pentru fiecare acţiune (valoarea nominală fiind de 5.000 lei). Cererea de cotare a acţiunilor la Bursa de
Valori Bucureşti, a fost depusă iar aprobarea de listare a fost solicitată imediat după finalizarea ofertei, acestea
fiind cotate efectiv la data de 1 decembrie 2000.
În decembrie 1998 s-a încheiat contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Societe
Generale şi F.P.S., prin care Societe Generale a fost de acord să subscrie pentru acţiunile reprezentând o
majorare cu 20% a capitalului social al B.R.D. si să cumpere de la F.P.S. acel număr de acţiuni necesar ca
Societe Generale să devină proprietarul a 51% din capitalul majorat al B.R.D.
Prin Contractul de Cumpărare de Acţiuni, Societe Generale a fost de acord să îşi asume anumite
angajamente în legătură cu banca. Înainte de finalizarea în martie 1999 a achiziţiei de către Societe Generale.
F.P.S. vânduse aproximativ 8,33% din capitalul social al B.R.D. conducerii, salariaţilor şi pensionarilor B.R.D.
În martie 1999, Societe Generale a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social
4
al B.R.D., prin intermediul unei achiziţii de la F.P.S. combinată cu o participare la majorarea capitalului
social al B.R.D. Societe Generale a fost înfiinţată în 1864 ca societate bancară, fiind înmatriculată în
Franţa.
În România, Societe Generale, este prezentă încă din 1980, ea fiind singura bancă importantă din
Europa de vest care a păstrat o sucursală în România în perioada comunistă. Prin contractul de privatizare,
S.G. şi-a asumat obligaţia de a fuziona toate activităţile din România cu cele ale B.R.D. Activitatea
sucursalei bancare a S.G. a fost preluată de B.R.D.
Capitalul social al Bãncii este de 4.181.408.040.000 divizat în 1.393.802.660 acţiuni ordinare
aflate în circulaţie, cu o valoare nominalã de 3.000 ROL.
Banca se află în acest moment în plin proces de restructurare, al cărui scop este mai buna
repartizare a sarcinilor şi responsabilităţilor între diverse departamente, direcţii şi sucursale şi creşterea
eficienţei fluxului de informaţii în cadrul Băncii.

Fig.1 Structura acţionariatului la 31 decembrie 2008

Acţiunile sunt emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înregistrarea în registrulacţionarilor


băncii ţinut de o societate de registru independent privat.
Acţiunile conferă deţinătorilor drepturi şi obligaţii egale. Banca recunoaşte un singur proprietar pentru
fiecare acţiune. Acţiunile sunt indivizibile. Orice acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a
Acţionarilor. Orice modificare a nivelului capitalului socialal B.R.D. - G.S.G. este supusă aprobării
Băncii Naţionale a României.
BRD - Groupe Société Générale este la ora actualã a doua bancã din România şi cea mai
importantã bancã privatã, cu o cotã medie de piaţã de 20%, peste 1.400.000 de clienţi 4.365 de salariaţi.

1.3. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare

După înfiinţare, în condiţiile creării unui mediu concurenţial pe piaţa românească, B.R.D.
şi-a diversificat operaţiunile şi a trecut la dezvoltarea activităţilor în sectorul privat. Prin extinderea
domeniului de activitate din trecut, respectiv finanţarea din domeniul industrial, B.R.D. şi-a
diversificat activitatea cu servicii de finanţare a comerţului şi credite acordate persoanelor fizice.
De la înfiinţarea sa, B.R.D. a continuat să se implice în activităţi de finanţare pe termen
mediu şi lung în domeniul industrial din sectorul de stat, concentrându-se în acelaşi timp şi pe
dezvoltarea clientelei din sectorul privat, având ca obiectiv principal întreprinderile mici şi mijlocii.

5
Profitând de dimensiunea sa relativ mică, B.R.D. a înregistrat un avans faţă de concurenţii
săi interni în modernizarea structurii organizatorice, în implementarea de proceduri financiare şi
operaţionale în toate domeniile de activitate, adoptarea de politici şi regulamente, şi prin
elaborarea unor proceduri recunoscute pe plan internaţional.
B.R.D. a fost prima bancă din România care a oferit servicii de factoring şi forfaiting, şi-a
adaptat activitatea la noile condiţii de piaţă concentrându-se in special pe extinderea afacerilor din
sectorul privat şi pe activităţi bancare pentru persoane fizice, punând accent în primul rând pe afacerile
mici şi mijlocii, dar şi pe câteva din cele mai mari societăţi private.
B.R.D. şi-a extins reţeaua, si-a lărgit sfera de activitate şi s-a angajat în servicii bancare
pentru persoanele fizice şi juridice cum ar fi: servicii de plată, finanţarea comerţului, investment
banking, intermediere şi brokeraj, asigurări, servicii de factoring şi forfetare etc.
Banca efectueazã, în condiţiile prevãzute de statut, urmãtoarele operaţiuni în nume propriu şi în
numele altora sau în colaborare cu alţii:
 atrage fonduri bãneşti , în lei sau în valutã, din ţarã şi din strãinãtate, în depozite la
vedere sau la termen;
 pãstrezã disponibilitãţile bãneşti ale clienţilor şi efectueazã operaţiuni de încasãri şi
plãţi, în numerar sau fãrã numerar, prin conturile deschise de clienţii la aceastã bancã;
contracteazã credite, în lei şi în valutã, pe bazã de garanţii, pe termen mediu, cu
rambursare de pânã la 5 ani şi pe termen lung de pânã la 25 ani, în condiţiile stabilite de
lege, pentru realizarea de investiţii de cãtre clienţii sãi din ţarã şi strãinãtate;
 acordã credite pe termen scurt, cu rambursarea de pânã la 12 luni, pentru aprovizionare,
producţie, desfacere, prestãri de servicii, suplinirea temporarã a resurselor agenţilor
economici pentru investiţii, precum şi pentru nevoi gospodãreşti ale persoanelor fizice;
 presteazã servicii bancare privind expertizarea tehnicã, economicã şi financiarã potrivit
destinaţiei aprobate şi prevederilor din documentaţie, analiza ofertei depuse de
executanţi, precum şi alte servicii pentru investiţiile statului care se realizeaza din
fonduri de la buget in baza mandatului primit;
 efectuează servicii bancare pentru dezvoltarea activităților agenților economici, acordă
consultații și asistență pe probleme de gestiune financiare și de evaluare a patrimoniului,
în baza convențiilor încheiate cu aceștia;
 efectuează operațiuni de scontare a efectelor de comeț și rescontare a portofoliului, în
lei și în valută; emite efecte de comerț, în lei și în valută, și acceptă efecte de comerț,
emise asupra sa, analizează si girează efecte de comerț emise de terți, emite cecuri
bancare proprii sau în contul altor instituții de credit;
 efectuează operațiuni de acreditive, incasso-uri, ordine de plată, și alte instrumente de
plată;
 emite, confirmă și efectuează operațiuni de scris de garanție, avaluri, cauțiuni, în țară și
străinătate;
 efectuează operațiuni de vânzare-cumpărare și alte operațiuni cu titluri emise de stat,
precum și cu acțiuni, obligațiuni și hârtii de valoare, pe cont propriu sau pentru terți, în
țară și în străinătate, potrivit legii;
 efectuează operațiuni de arbitrare pe piețele internaționale valutare sub formă de
atragere și construire de depozite la termen și la vedere, propriu și ale clientului; banca
6
poate compensa din beneficiile realizate din aceste operațiuni eventualele diferențe
nefavorabile;
 participă la consoții de garanții și la credite consorțiale interne și internaționale;
 cumpără și vinde valută, aur și metale prețioase sub orice formă;
 efectuează operațiuni de schimb valutar;
 efectuează servicii de trezorerie și de depozitare pentru obiecte de valoare, proprietate a
unor persoane juridice sau fizice;
 efectuează operațiuni privind executarea de casă a bugetului, în limita mandatului
primit;
 incheie aranjamente de corespondent cu bănci și investiții financiare străine și
convenții privind activități financiar-bancare și efectuează alte operațiuni legate de
afacerile bancare și financiare în țară și în străinătate;
 participă, ca membră ,in organisme financiar-bancare internaționale sau regionale, la
operațiuni economice, financiare și bancare în cadrul unor acorduri, convenții și
înțelegeri încheiate de autoritățile române pe plan intern și internațional în scopul
atragerii de împrumuturi în valută, participă la reuniuni cu caracter financiar, bancar sau
monetar;
 cumpără imobile și alte bunuri imobiliare pentru uzul propriu sau al personalului băncii
și poate dobândi imobile prin executarea creanțelor băncii, care vor fi vândute la prima
ocazie favorabilă;
 efectuează orice alte activități bancare și financiare permise de reglementările legale în
vigoare.
De asemenea, tot ca obiect de activitate întalnim și următoarele operațiuni:
 acceptarea de depozite;
 contractarea de credite,
 operațiunile de factoring și scontare a efectelor de comețt, inclusiv foifetare;
 emitereașsi gestiunea instrumentelor de plată și de credit;
 plăți și decontări;
 transferuri de fonduri;
 emiterea de garanții și asumarea de angajamente;
 tranzacții în cont propriu sau în contul clientului cu instrumente monetare
negociabile (cecuri, cambia, bilete la ordin, certificate de depozit);
 tranzacții în cont propriu sau în contul clientului cu titluri de stat;
 tranzacții în contul propriu sau în contul clientului cu metale prețioase, obiece
confecționate din acestea și pietre prețioase;
 tranzații în contul propriu sau în contul clientului cu valută;
 acționarea ca agent custode pentru valori mobiliare;
7
 desfășurarea de activități de depozite pentru fonduri deschise și societăți de
investiții;
 închirierea de casete de siguranță;
 consultanță financiar-bancară;
 operațiuni de mandat: negocierea și încheierea de contracte de asigurare în
numele și pe seama societății specializate în această activitate și prestarea de
servicii în vederea realizării acestor obiective;
 plata beneficiilor cuvenite deținătorilor de titluri de participare ale fondurilor
deschise de investiții și respectiv a dividendelor cuvenite acționarilor societăților
de investiții;
 distribuirea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții;
 distribuirea către public, în calitate de membră a unui grup de vânzări, a valorilor
mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice;
 acționarea ca agent în cadrul contractelor de credit sindicalizat în baza mandatului
primit de la celelalte bănci cofinanțatoare.
BRD beneficiază de două atuuri unice în peisajul bancar românesc : este o instituție cu tradiție
bine ancorată în economie și recunoscută de către populație prin intermediul unei rețele de 177 de
succursale și aparține Grupului Societe Generale și are astfel acces la produsele și serviciile cele mai
inovatoare și la cele mai eficiente metode de gestiune.
În momentul de faţă, B.R.D.-G.S.G. are peste 1 000 000 de clienţi şi mai mult de 800 000 de
posesori de carduri; ea deţine o treime din piaţa cardurilor şi peste 40% din cea a creditelor de consum.
B.R.D. este de asemenea prima bancă a întreprinderilor private din România şi s-a angajat, singură sau
împreună cu Societe Generale, în finanţarea unor proiecte importante. Rezultatele obţinute datorită
clienţilor băncii confirmă poziţia acesteia de bancă de referinţă în România.

1.4. Cadrul legislativ general şi specfic

Banca Română pentru Dezvoltare S.A. face parte din Grupul Société Générale şi în calitate de
persoană juridică română se supune reglementărilor emise pe teritoriul României.
Banca Română pentru Dezvoltare S.A. este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
Municipiului Bucureşti sub nr. J 40/608/1991, în Registrul Bancar sub nr. PJR-40-007-1999 şi are
codul fiscal nr. R361579/1992; autorizaţia BNR, seria A nr. 1 din data de 1 iulie 1994.
BRD S.A. se supune reglementărilor BNR, privind politica monetară, de credit, valutară, de
plăţi, de asigurarea prudenţei bancare şi de supraveghere bancară, precum şi a celor emise de Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare.Regulamentul de funcţionare: toate celelalte reglementări referitoare la
desfăşurarea activităţilor băncii, precum şi toate amendamentele acestora, se păstrează la sediul
principal al băncii şi se transmit la Banca Naţională a României.
BRD-GSG îşi desfăşoară activitatea potrivit legii bancare nr.58/1998 – republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr.78/24.01.2005. Raportul cu BNR este reglementat de Legea privind
Statutul Băncii Naţionale a României, Legea nr. 312 din 28 iunie 2004.

8
Un alt act legislativ ce reglementează activitatea băncilor comerciale şi implicit activitatea
BRD-GSG este Ordonanţa Guvernului nr 10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul instituţiilor de
credit aprobată, completată şi modificată de Legea nr. 278 din 23 iunie 2004.

1.5. Organismele de control şi reglementare

Pentru o mai bună desfăşurare, la nivelul băncii se stabilesc organe de conducere care să asigure
procesul de coordonare, conducere şi decizie.
Adunarea Generală a Acţionarilor este organul principal de conducere , care reprezintă pe toţi
acţionarii băncii şi are ca atribuţii:
 să analizeze raportul anual al Consiliului de Administraţie asupra activităţii băncii;
 să aprobe direcţiile principale de orientare a activităţii în viitor ;
 să analizeze şi să aprobe bilanţul anual, contul de profit şi pierdere, destinaţia şi repartizarea
profitului, dividendele ce se distribuie acţionarilor precum şi descărcarea de gestiune;
 să aleagă membrii Consiliului de Administraţie şi cenzorii şi să le stabilească remunerarea
pentru exerciţiul în curs;
 să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli.
În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară
este obligată: să discute, să aprobe sau să modifice bilanţul contabil şi să fixeze dividendul, după
ascultarea raportului administratorilor şi cenzorilor; să aleagă pe administratori şi cenzori; să fixeze
remuneraţia convenită pentru exerciţiul în curs administratorilor şi cenzorilor; să se pronunţe asupra
gestiunii administratorilor; să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate
pe exerciţiul financiar următor; să hotărască ipotecarea, gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia
sau mai multor sucursale, agenţii sau reprezentanţe.
Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie de a se lua o
hotărâre pentru: prelungirea duratei de funcționare a băncii, majorarea, reducerea capitalului
socialsau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni, mutarea sediului, fuzionarea sau divizarea,
dizolvarea anticipată a băncii, emisiunea de obligațiuni, completarea obiectului de activitate,
conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, orice altă modificare a statutului sau oricare altă
hotărâre pentru care este cerută aprobarea AGA, aprobarea încheierii de către conducătorii băncii a
actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție
a bunurilor aflate în patrimoniul băncii, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilî a
activelor băncii la data încheierii actului juridic.
Hotărârile luate de Adunările Generale sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au
luat parte la Adunare sau au votat împotrivă.
Hotărârile Adunării Generale contrare Actului Constitutiv sau legii pot fi atacate în justiţie,
în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de oricare dintre acţionarii care nu au
luat parte la Adunarea Generală sau au votat contra şi au cerut să se insereze acesta în procesul-
verbal al şedinţei.
Conducerea BRD este asigurată de Consiliul de Administraţie şi Comitetul de Direcţie.
Consiliul de Administrație:
Conform Actului Constitutiv, banca este administrată de către Consiliul de Administraţie ,
care este format din 11 membri, persoane fizice alese de către AGA pentru un mandat de 4 ani, fiind
9
reeligibile. Din rândul acestora, Consiliul de Administraţie alege Preşedintele, căruia îi stabileşte
competenţele. Consiliul de Administraţie are obligaţia de a convoca AGA ori de câte ori este nevoie,
dar şi la cererea acţionarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social şi dacă cererea acestora
cuprinde problemele ce intră în competenţa acestuia.
Consiliul de Administraţie are ca atribuţii principale:
 examinarea şi însuşirea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a
proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi repartizarea
profitului, pe care le prezintă pentru aprobare AGA;
 aprobarea planului anual de investiţii, strategiei şi politicii de dezvoltare ale băncii,
creditelor care depăşesc 15% din fondurile proprii ale băncii, participările cu capital
la investiţii financiare şi bancare şi a regulamentului propriu de funcţionare.
Consiliul de Administraţie deleagă o parte din atribuţiile sale unui Comitet de Direcţie.

Comitetul de Direcţie:
În conformitate cu Actul Constitutiv, conducerea operaţională curentă a BRD este asigurată
de Comitetul de Direcţie. Acesta se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână şi duce la îndeplinire
hotărârile luate de Consiliul de Administraţie.
Comitetul de Direcţie este condus de Directorul General. Acesta şi ceilalţi membri ai
Comitetului sunt numiţi de către Consiliul de Administraţie, dintre membrii acestuia. Atribuţiile
Comitetului de Direcţie sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie. Comitetul de Direcţie ia
decizii în limita competenţelor stabilite şi raportează Consiliului de Administraţie la fiecare întrunire
a acestuia.
Fiecare departament / direcţie este condus(ă) de un director care raportează unui membru al
Comitetului de Direcţie, responsabil de conducerea activităţii curente BRD.

Comitetul de audit
Consiliul de Administraţie este asistat de un Comitet de audit, condus de un administrator, care
nu este menbru al Comitetului de direcţie, reprezentând pe acţionarul majoritar şi cuprinde alţi 2
administratori care nu sunt membri ai Comitetului de direcţie. Comitetul se întruneşte cel puţin o
datî pe semestru.
Principalele responsabilităţi ale Comitetului de audit sunt :
 analizează, independent de conducerea generală a băncii, pertinenţa metodelor contabile
şi a procedurilor interne de colectare a informaţiilor ;
 evaluează calitatea auditului şi a controlului intern, în special în ceea ce priveşte
evaluarea, supervizarea şi controlul riscurilor şi, atunci când este cazul, propune
măsurile necesare ;
 efectuează analizele specifice indicate de Consiliul de administraţie.

Auditorul financiar

10
Situaţiile băncii sunt certificate de către un cabinet independent. Certificarea se referă la
situaţiile statutare stabilite conform normelor BNR şi la situaţiile elaborate conform Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), anexate la prezentul raport. Numirea auditoriului
extern revine Consiliului de administraţie.

Comitetul de credit
Reuniunile săptămânale ale acestui comitet sunt prezidate de către directorul general adjunct
coordonator al acestei activităţi şi se dezbat dosarele de credit – aât pentru persoanele fizice, cât şi
pentru cele juridice – care depăşesc, ca nivel, competenţele directorilor executivi. Dosarele care nu
sunt rezolvate în cadrul acestor reuniuni sunt transmise Comitetului de direcţie.

Comitetul de risc
Sub conducerea Preşedintelui director general, Comitetul de risc se întruneşte trimestrial, dar şi
ori de câte ori este necesar. Misiunea sa constă în gestionarea riscurilor semnificative, precum riscul
de credit, riscul de piaţă, riscul de lichiditate, riscul operaţional şi riscul de imagine.

Comitetul de administrare a activelor şi pasivelor


Sub conducerea Preşedintelui director general, membrii acestui comitet sunt numiţi de
Comitetul de direcţie. Se întruneşte de regulă o dată pe lună, dar şi ori de câte ori este necesar.
Conform atribuţiilor sale, comitetul analizează politica de dobânzi, resursele şi plasamentele,
lichiditatea, rezerva minimă obligatorie a băncii, evoluţia şi structura activelor şi pasivelor ; acest
comitet propune măsuri pentru gestionarea eficientă a activelor şi pasivelor, evaluează riscurile pe
care şi le poate asuma banca pentru a menţine un nivel optim al lichidităţii, aprobă structura
plasamentelor, limitele pentru riscul de lichiditate, dobânzile şi scadenţele.

1.6. Organigrama generală a băncii


Organigrama la nivel de agenție

Agenția Alexandru cel Bun

Director

Consilier CLI/PRI
Consilier clientelă persoane fizice

Operatori Ghișeu
11
Consilier CLI/COM
Consilier clientelă persoane juridice

Responsabilități ale posturilor din cadrul agenției:

Director:

 coordonează activitatea unității BRD;


 are autoritate ierarhică asupra structurilor din cadrul unității pe care o conduce;
 conduce și dinamizează zilnic echipele din cadrul unității, urmărește și animă activitatea comercială;
 coordonează și elaborează strategia Grupului și cu strategia generală a băncii, asigurând condițiile
necesare pentru implementarea acesteia; urmărește aplicarea planului de acțiuni comerciale la nivelul unității
pe care o conduce, pentru atragerea de noi clienți și promovarea produselor bancare;
 gestionează un portofoliu propriu de clienți persoane fizice și juridice; are competențe de a acționa în
numele băncii în orice circumstanță, în limitele care i-au fost subdelegate de directorul de grup.

Operator ghișeu:

 efectuează operațiunile de ghișeu (depuneri și retrageri, viramente, remitere de cecuri la încasare);


 asigură vânzarea produselor și serviciilor simple către clienți;
 dacă este cazul, orientează clienții către consilierii de clientelă; primește și verifică operațiunile în lei
și valută ale clienților, numia în limita soldului contului clienților;
 emite extrase de cont la cererea clienților;
 verifică existența documentelor cerute;
 asigură confidențialitatea informațiilor și datelor referitoare la conturile clienților și operațiunile
efectuate;

Consilier clientelă persoane fizice:

 dezvoltă direct relaţiile comerciale cu clienţii şi prospectează piaţa clienţilor persoane


fizice;
 dezvoltă relaţiile cu clienţii pe care îi are în portofoliu:vinde produsele şi serviciile
băncii; consiliază clienţii din portofoliu;
 urmăreşte creşterea rulajelor conturilor pentru clienţii existenţi prin propunerea de noi
produse şi servicii personalizate pe tip de client;
 supraveghează riscurile şi optimizează rentabilitatea relaţiilor a căror responsabilitate o
are; fidelizează clienţii prin calitatea produselor şi a serviciilor oferite;
 urmăreşte evoluţia relaţiilor cu clienţii : asistă, consiliază şi rezolvă reclamaţiile în
colaborare cu alte servicii ale băncii; actualizează fişele clienţilor; redactează rapoarte
de activitate : portofoliile clienţilor, urmărirea soldurilor şi a operaţiilor; pregăteşte şi
analizează dosarele de credit; acordă credite;

12
Consilier clientelă persoane juridice:

 administrează şi dezvoltă relaţiile comerciale direct cu clienţii şi potenţialii clienţi (piaţa


persoanelor juridice);
 dezvoltă relaţiile cu clienţii din portofoliul său:vânzarea şi acordarea de consiliere
clienţilor din portofoliul propriu asupra produselor şi serviciilor oferite de bancă;
creşterea mişcărilor din cont pentru clienţii existenţi propunându-le cu regularitate noi
produse şi servicii personalizate pentru fiecare tip de client;
 supravegherea riscurilor şi optimizarea rentabilităţii relaţiilor de care răspunde;
fidelizarea clienţilor prin calitatea produselor şi serviciilor oferite
 ;urmărirea evoluţiei relaţiilor cu clienţii: asistenţă, consiliere şi soluţionarea
reclamaţiilor în colaborare cu celelalte servicii ale băncii;actualizarea
dosarelor;redactarea rapoartelor de activitate: portofoliu de clienţi, urmărirea soldurilor
şi a operaţiilor;pentru marii clienţi (CORP): centralizare, animare şi coordonare a
relaţiilor comerciale în colaborare cu ansamblul serviciilor şi unităţilor vizate; caută şi
atrage noi clienţi:analiza pieţei şi identificarea potenţialilor clienţi;aplicarea politicii
comerciale a băncii pe două direcţii:
Obiective: volumul tranzacţiilor, serviciile care se vor dezvolta, vizite la clienţi;
Mijloace: acţiuni personale, contacte cu clienţii, condiţii preferenţiale acordate de bancă;
 participă la acţiuni de animare comercială, organizând împreună cu Direcţia Comercială zile de
întâlnire cu clienţii şi cu potenţialii clienţi (standuri cu credite şi produse oferite marilor clienţi).

Analist credite: asigură gestiunea creditelor din portofoliul clientului în strânsă legătură cu
consilierul de clientelă, pe baza dosarului băncii; întocmeşte şi analizează dosarul de descriere şi/sau de
reînnoire a angajamentelor băncii faţă de persoanele juridice:
păstrarea şi actualizarea dosarului client : controlul condiţiilor; crearea dosarului bancă;
clasarea documentelor primite de la diferite servicii; arhivarea periodică a documentelor;
copierea scrisorilor de garanţie pentru a fi clasate în dosar (originalele fiind păstrate într-un
loc sigur);
♦ analizează dosarele întocmite (oportunitate comercială/risc şi rentabilitate etc…):
elaborarea propunerilor de creditare: primirea documentaţiei necesare elaborării
propunerii de creditare; introducerea de date în aplicaţia informatică specifică (MATEX, I-
Factor, etc.); analiza financiară; redactarea propunerii;
elaborarea contractelor de credit: redactarea contractelor de credit după primirea
notificării; transmiterea contractului consilierului de clientelă pentru a fi semnat de client;
verificarea semnăturilor şi a împuternicirilor; transmiterea unei copii către serviciul
gestiune;
♦ deschiderea şi urmărirea dosarelor de credit valide, urmărirea angajamentelor (neplătite,
riscuri, rentabilitate) şi a garanţiilor din sfera de responsabilitate:
constituirea şi urmărirea garanţiilor: redactarea contractelor de ipotecă, de amanetare şi a
diverselor acte; transmiterea documentelor către consilierul de clientelă pentru a fi semnate
de client; verificarea semnăturilor şi a împuternicirilor; înregistrarea în arhiva electronică;
primirea şi verificarea poliţelor de asigurare;
întocmirea caietelor de condiţii pentru clienţi: condiţii derogatorii pentru produse şi
servicii;
 ţinerea scadentarului la credite şi la alte angajamente;
13
 urmărirea conturilor fără mişcare;
 actualizarea dosarului juridic;
 studiul rentabilităţii clienţilor;
 pregătirea dosarelor pentru întâlnirile cu clienţii.

CAPITOLUL 2
GESTIUNEA CONTURILOR BANCARE

2.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare

Potrivit statutului ei, Banca Română pentru Dezvoltare, prin unităţile sale, denumite în continuare
„BANCA", efectuează, în condiţiile prevăzute de lege, operaţiuni de încasări şi plăţi, în numerar sau fără
numerar, prin conturile deschise titularilor de cont la această „BANCĂ".
Potrivit Legii nr.33/1991 privind activitatea bancară şi Regulamentul BNR privind operaţiunile
valutare băncile sunt autorizate să deschidă conturi persoanelor fizice şi juridice române şi străine.
Acest drept al băncilor se regăseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată acestora de BNR şi în
Statutul de organizare şi funcţionare al fiecărei bănci comerciale.
BRD - Groupe Société Générale deschide conturi curente, conturi de depozit si conturi de
credit. Conturile se deschid de către unităţile BRD, în conformitate cu normele elaborate în acest scop,
prin completarea şi semnarea de către clienţi a formularelor standard ale băncii, însoţite de
documentele solicitate de aceasta.

Deschiderea conturilor curente

Deschiderea de cont se va face in baza unei solicitari scrise a clientului si cu respectarea


reglementarilor interne specifice si a legislatiei in domeniu.
În cazul în care o persoană juridică mandatează pentru deschiderea contului o terţă
persoană este necesară prezentarea unui mandat special (procură specială) în formă autentică, care să
conţină datele de identificare ale persoanei mandatate (conform legislaţiei în vigoare) şi limitele
mandatului acesteia.
La deschiderea unui cont persoanele fizice trebuie să prezinte un act de identitate şi cererea de
deschidere a contului.
Pentru deschiderea unui cont persoană juridică pe lângă cererea de deschidere a contului trebuie
să prezinte următoarele documente:
- Contractul de societate, ştampilat şi autentificat la Notariat
- Statutul societăţii, autentificat la Notariat
- Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
- Înregistrarea societăţii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului
Financiar de Stat
- Hotărârea judecătorească privind autorizaţia de funcţionare a societăţii şi constituirea
legală a acesteia în conformitate cu Legea 31/1990

14
- Extras din procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor privind aprobarea
nominală a conducerii societăţii şi a persoanelor împuternicite cu drept de semnătură în bancă
- Codul fiscal şi amprenta ştampilei
- Dovada existenţei spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea
- Fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor cu drept de semnătură în bancă şi a
persoanelor împuternicite a reprezenta societatea
Pentru a obţine cât mai multe informaţii referitoare la noul client şi pentru a evita un interviu
direct cu prea multe întrebari, BRD - Groupe Société Générale preferă să folosească un formular de
cerere, acesta nu va furniza doar informaţii privind situaţia clientului, ci vor standardiza informaţiile
primite, evitându-se posibilitatea ca o informaţie relevantă despre un client să fie omisă.
Este necesară verificarea existenţei Codului de Identificare Client, pentru persoanele fizice după
Nume şi Prenume sau Cod Numeric Personal, iar pentru persoanele juridice după Numele Societăţii,
CUI/Cod Fiscal sau Numarul de înregistrare la Registrul Comerţului.
Documentele depuse de clienţi pentru deschiderea conturilor la BANCĂ se verifică de către
compartimentul decontării - contabilitate, care urmăreşte ca:
- cererea să fie întocmită cu toate menţiunile şi datele prevăzute de
formular, inclusiv cu codul fiscal al clientului, cu excepţia persoanelor fizice (
populaţia);
- la cererea de deschidere a contului, să fie anexate toate documentele
prevăzute mai înainte, după caz, şi acestea să fie complete.
Cererea de deschidere a conturilor care nu are anexate toate documentele menţionate mai
înainte, după caz, sau acestea sunt incomplet prezentate din punct de vedere al elementelor de fond, se
restituie clientului la ghişeu pentru completare.
La solicitarea organelor de control, băncile sunt obligate să comunice existenţa conturilor
deschise de contribuabili.

Deschiderea conturilor de depozit

Conturile de depozit se deschid de către compartimentul decontări-contabilitate în baza


contractului de depozit, cuprinzând condiţiile depozitului, completat şi semnat de depunător, care se
depune la ghişeul băncii în 2 exemplare.
Semnătura titularului de depozit de pe contractul de depozit constituie specimenul de semnătură
al acestuia, care se va confrunta cu semnăturile de pe dispoziţiile ulterioare ale titularului cu privire la
depozit.
Contractul de depozit, după verificare, se semnează de către directorul unităţii şi conducătorul
compartimentului decontări-contabilitate.
Suma depozitului trebuie să fie cel puţin la valoarea minimă stabilită de bancă.
Depozitele pot fi la vedere şi la termen. Depozitele la vedere sunt depozitele care nu au termen
fixat şi a căror durată trebuie să fie egală cu cel mult o zi lucrătoare.
Dobânda se plăteşte lunar sau la expirarea termenului depozitului. Persoanele fizice pot
constitui numai depozite cu plata lunară a dobânzilor. Dobânda lunară neîncasată se ţine într-un cont
separat de disponibilităţi la dispoziţia titularului, la care se acordă dobânda la vedere practicată de
bancă.

Deschiderea conturilor de credit

Deschiderea contului de credite este condiţionată de existenţa, la aceeaşi bancă, a contului de


disponibilităţi.
15
Pentru clienţii cu capital integral sau majoritar de stat, cu cont de disponibilităţi, pentru
activitatea curentă deschisă la alte bănci, deschiderea contului de credite este condiţionată de avizul
prealabil al Ministerului Finanţelor.
Contractul de credite se păstrează într-o mapă separată pe fiecare client.
Creditele aprobate se pun la dispoziţia împrumutatului, prin efectuarea de plăţi din contul de
credite, pe baza documentelor trase asupra contului de credite şi acceptate de împrumutat.
Creditele acordate se rambursează, din iniţiativa împrumutatului, la termenele şi în cuantumul,
stabilite prin „graficul de rambursare".
În lipsa disponibilităţilor în cont, creditele scadente se trec la restanţă prin debitarea contului de
credite restante şi creditarea contului de credite curente.
La creditele acordate, banca încasează dobânzi, şi comisioane la nivelul şi în condiţiile
prevăzute în contractul de credite.

2.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile banacare

Operaţiunile efectuate în cont curent au regim de secret bancar şi nu pot fi divulgate decât cu acordul
titularului de cont sau cu aprobarea Comitetului de Direcţie al băncii în conformitate cu prevederile legale
aplicabile în domeniul bancar.

2.2.1.Operaţiuni efectuate prin conturi curente

Operaţiunile derulate prin conturile curente în lei, ale căror titularii sunt persoane fizice, sunt:
 Virarea salariului în contul curent
 Plata facturilor la utilităţi
 Retragerea de numerar
 Alimentarea contului
Persoanele juridice pot efectua următoarele operaţiuni:
• Încasări/ plăţi către furnizori, comisioane amenzi etc
• Cheltuieli cu abonamente, cheltuieli guvernamentale etc.
• Plăţi legate de judecată

2.2.2.Operaţiuni efectuate prin conturile de depozit la termen

Operaţiunile care se pot efectua în conturile de depozit la termen sunt:


 Constituirea depozitului la termen în numerar şi prin virament, la orice unitate bancară
 Lichidarea depozitului la termen în numerar, la unitatea bancară la care are deschis contul
 Eliberarea extraselor de cont.

2.2.3.Operaţiunile efectuate prin conturile de economii

 Depuneri/ retrageri de numerar în/din contul de economii


16
 Încasări inter şi intrabancare în contul de economii
 Plăţi prin virament din contul de economii in contul curent
 închiderea contului de economii

2.2.4.Operaţiuni de încasări prin numerar şi prin virament

La alimentarea conturilor curente ale clienţilor, persoane fizice cu sume în numerar, se va utiliza
ordinul de încasare numerar, emis în 2 exemplare, care va fi însuşi t şi semnat de deponent.
Încasările în cont curent prin virament se pot face din dispoziţia dată de către titularul de cont sau de
către oricare altă persoană fizică sau juridică.

2.2.5.Operaţiuni de plăţi prin numerar şi prin virament

Operaţiunile de plăţi sau retragerile de valută în numerar în conturile clienţilor persoane fizice se vor
efectua de unitatea banacară unde este deschis contul.
Platile prin virament din cont curent se efectueaza in limita soldului disponibil, la solicitarea titularului,
conform imputernicirii date.

2.2.6.Operaţiuni efectuate prin conturi cu destinaţie specială

Din această categorie fac parte şi conturile speciale care se deschid la solicitarea clienţilor pentru
sumele depuse drept capital social, potrivit legii, până la deschiderea, pe numele persoanei juridice, a contului
de disponibilităţi băneşti , care se face dupa înregistrarea in Registrul Comertului si atriibuirea codului fiscal.

2.2.7.Operaţiuni în contul de disponibilităţi băneşti

Operaţiunile de încasări şi plăţi, în şi din conturile clienţilor deschise la bancă, se efectueaza de către
aceasta, la cererea şi din ordinul clienţilor, care raspund de legalitatea şi realitatea operaţiunilor.
Operaţiunile de rambursare a ratelor de credite şi de încasare a dobânzilor, datorate de clienţii băncii, se
pot efectua şi din iniţiativa băncii în cazurile si în condiţiile convenite între clienţi şi bancă, prin contracte şi alte
documente încheiate.

2.2.8.Operaţiuni în contul de credit

Creditele aprobate se pun la dispoziţia împrumutatului, prin efectuarea de plăţi din contul de
credite, pe baza documentelor trase asupra contului de credite şi acceptate de împrumutat.
Creditele aprobate se pot pune la dispoziţie şi direct în contul de disponibilităţi al împrumutatului, dacă
această modalitate s-a convenit prin contractul de credite.
Derularea creditelor aprobate se poate face şi prin cont curent deschis împrumutatului în cazurile şi
în condiţiile stabilite prin contractul de credite.
Creditele acordate se rambursează, din iniţiativa împrumutatului, la termenele şi în cuantumul,
stabilite prin „graficul de rambursare", anexă la contractul de credite.
În lipsa disponibilităţilor în cont, creditele scadente se trec la restanţă prin debitarea contului de
credite restante şi creditarea contului de credite curente.

17
La creditele acordate, banca încasează dobânzi, şi comisioane la nivelul şi în condiţiile prevăzute în
contractul de credite, iar pentru efectuarea operaţiunilor în cont încasează comisioane.

2.3.Incidente în funcţionarea conturilor bancare

În derularea activităţii bancare, pot apărea anumite incidente în funcţionarea conturilor, fie din cauza
neatenţiei, fie a unor erori apărute în funcţionarea sistemului informatic.De regulă cele mai întâlnite incidente
sunt:
 Transferul de bani din contul clientului pentru plata unei facturi să fie facută de doua ori în
cadrul aceleiaşi luni;
 Realizarea unui transfer de bani dintr-un cont care nu deţine suficiente disponibilităţi;
 Erori umane, neatenţia în gestionarea distribuirii cardurilor
Incidentul de plata este neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor participanţilor, înainte sau în
timpul procesului de decontare a instrumentului, obligaţii rezultate prin efectul legii şi/sau al contractului care le
reglementează, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante, pentru
apărarea interesului public.

2.4..Închiderea conturilor bancare

Închiderea conturilor curente

închiderea conturilor curente deschise la bancă se efectuează după cum urmează:


 la cererea scrisă a titularului de cont;
 în caz de deces al titularului de cont, pe baza cererii şi actelor legale
prezentate de moştenitorii legali;
 în caz de dizolvare sau faliment a societăţilor comerciale şi agricole, la cererea scrisă a
lichidatorilor numiţi potrivit legii,
 din iniţiativa băncii dacă în decurs de 6 luni consecutive, contul clientului (exclusiv
contul persoanelor fizice) nu prezintă rulaj creditor mediu lunar, sau pentru încălcarea
prevederilor din cererea de deschiderea a contului

Închiderea conturilor de deposit

Conturile de depozit se închid la expirarea depozitului sau înainte de termenul stabilit prin
contractul de depozit.
În cazul în care la expirarea termenului, depozitul nu a fost desfiinţat şi nici nu s-a depus în
bancă un nou contract de depozit, se consideră un nou depozit pe acelaşi termen şi în aceleaşi condiţii
ca ale celui iniţial, a cărui sumă va fi egală cu:
 depozitul iniţial - pentru depozitul cu plata lunară a dobânzilor;
 depozitul iniţial plus dobânda aferentă - pentru depozitul cu plata dobânzii la expirare.

18
Închiderea conturilor de credit

Contul de credite se închide la termenul prevăzut în contractul de credite pentru rambursarea


integrală a creditului prin debitarea contului de disponibilităţi băneşti.
În cazul lipsei de disponibilităţi, contul de credite curente se închide la scadenţă prin debitarea
contului de credite restante, care se închide la rambursarea efectivă a creditelor restante.
Contul de credite curente poate fi închis şi înainte de termenul final stabilit prin rambursarea
creditului.

2.5.Instrumente de plată utilizate

Ordinul de plată este dispoziţia necondiţionată dată de către emitent/ordonator, în formă


scrisă, unei societăţi bancare, de a plăti unui beneficiar, o sumă determinată, în vederea stingerii unei
obligaţii băneşti provenind dintr-o relaţie directă existentă între emitent/ordonator şi beneficiar, în
condiţiile în care unitatea bancară, care recepţionează ordinul de plată în vederea executării, dispune de
fondurile băneşti prevăzute în acesta, şi nu prevede că plata trebuie făcută la cererea beneficiarului.
Participanţii unui transfer-credit sunt:
 emitentul (non-bancar sau bancar) este persoana care emite un ordin de plată pe cont
propriu;
 plătitorul (client al societăţii bancare iniţiatoare sau însăşi societatea bancară iniţiatoare)
sau primul emitent;
 beneficiarul (client al societăţii bancare destinatare sau însăşi societatea bancară
destinatară);
 societatea bancară iniţiatoare este prima societate bancară emitentă a unui ordin de plată;
 societatea bancară destinatară este ultima societate bancară din lanţul transferului-credit,
cea care recepţionează şi acceptă ordinul de plată pentru a pune la dispoziţia beneficiarului suma de
bani înscrisă în acesta.
În vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiei plătitorului exprimată prin emiterea ordinului de
plată, societăţile bancare participante în cadrul transferului-credit respectiv trebuie să efectueze, în
ordine, următoarele operaţiuni:
1. recepţia – procedura de recunoaştere a primirii ordinului de plată;
2. autentificarea – procedura prin care se determină că ordinul de plată a fost emis de
persoana indicată ca emitent pe ordinul de plată;
3. acceptarea – procedura prin care se recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat,
sau
refuzul – procedura utilizată în cazul în care o societate bancară receptoare decide că nu este
posibil să execute un ordin de plată dat de un emitent sau că executarea ar determina costuri
excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit;
4. executarea – procedura de emitere a unui ordin de plată acceptat anterior.

Schema de circuit pentru ordinul de plată:

Societate bancară
intermediară
Societate bancară intermediară
3 Receptoare Emiţătoare
Receptoare Emiţătoare

19
2
4 4
Societate bancară
iniţiatoare

Receptoare Emiţătoare
Societate bancară
destinatară

Receptoare
1

Plătitor Beneficiar 5

Ordinele de plată pot fi emise pe suport hârtie sau pe suporturi neconvenţionale: magnetic,
electronic.
Finalizarea transferului-credit se face atunci când societatea bancară destinatară acceptă ordinul
de plată în favoarea beneficiarului.

Biletul la ordin este un înscris prin care emitentul se obligă să plătească beneficiarului, la
ordinul acestuia, sau celui care este posesorul legitim al înscrisului, la o anumită dată, o anumită
sumă de bani la scadenţă. Spre deosebire de cambie, biletul la ordin nu conţine ordinul de plată
adresat altei persoane, ci numai asumarea propriei obligaţii de plată. Pentru a fi valabil, biletul la
ordin trebuie să cuprindă menţiunile obligatorii şi să îndeplinească standardele de conţinut şi formă
prevăzute în Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin modificată prin Legea nr.83/1994.
Biletul la ordin este un titlu de credit care pune în legătură, în procesul creării sale, două
persoane: emitentul şi beneficiarul. Titlul este creat de emitent în calitate de debitor care se obligă să
plătească o sumă de bani la un anumit termen sau la prezentare unui beneficiar aflat în calitate de
creditor.

Avantajul principal al biletului la ordin rezidă în faptul că, la scadenţă, biletul la ordin devine
titlu executoriu. Din punct de vedere practic, aceasta înseamnă că dacă debitorul nu şi-a achitat datoria,
creditorul poate să treacă la executarea silită a acestuia, eliminându-se faza îndelungată a judecăţii şi
obţinerii unei hotărâri definitive care să fie ulterior investită cu formula executorie.
Dezavantaje:

Schema de circuit pentru biletul la ordin:

20
1 – între emitent şi beneficiar se încheie un contract de vânzare-cumpărare de bunuri sau
servicii;
2 – emitentul emite beneficiarului biletul la ordin;
3 – beneficiarul prezintă la plată biletul la ordin;
4 – emitentul achită suma la scadenţă (se stinge creanţa).

Cambia este obligaţia scrisă de a plăti sau de a face să se plătească, la scadenţă, o sumă de
bani determinată.
Cambia este înscrisul prin care o persoană (trăgătorul) dă mandat sau ordonă altei persoane
(trasul) să plătească unei a treia persoane (beneficiarul) sau la ordinul acesteia, o sumă de bani
determinată, la o dată precisă şi în locul specificat. Denumirea de cambie este menţionată pe faţa
înscrisului.
Cambia este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură, în procesul creării
sale, trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este creat de trăgător în calitate de creditor
care dă ordin debitorului său numit tras, să plătească o sumă fixă la o dată determinată de timp, fie unui
beneficiar, fie la ordinul acestuia din urmă. Pentru a fi valabilă, cambia trebuie să conţină menţiunile
obligatorii cuprinse în Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin modificată prin Legea
nr.83/1

Schema de circuit pentru cambie

1 – banca X acordă credit trăgătorului;


21
2 – între trăgător şi tras se încheie un contract de vânzare-cumpărare de bunuri sau
servicii;
3 – trăgătorul trage o cambie asupra trasului;
4 – trăgătorul remite cambia trasă asupra trasului;
5 – se stinge creanţa;
6 – trasul achită suma la scadenţă, astfel stingându-se ambele creanţe.

Avantajele cambiei sunt : este emisă la iniţiativa exportatorului, materializează datoria


importatorului, cerinţe formale relativ simple mai ales în cazul formularelor standardizate oferite de
bănci, permite trăgătorului să-şi mobilizeze creanţa, elimină riscul de schimb.

Cecul este un instrument de plată utilizat în efectuarea operaţiunilor de decontare internă şi


internaţională. Cecul este un înscris de valoare ce cuprinde ordinul necondiţionat adresat de o persoană
fizică sau juridică, numită trăgător, unei persoane numită tras (o bancă sau o instituţie de credit) de a
plăti la vedere, o sumă determinată unei persoane fizice sau juridice, numită beneficiar, menţionată pe
faţa cecului.
Beneficiarul poate fi o terţă persoană sau însuşi trăgătorul emitent.
Cecul, în afara numerarului şi cărţilor de plată, este cel mai folosit instrument pentru a face plăţi
la magazine, restaurant, etc. Cecul este definit ca o instrucţiune scrisă dată unei bănci de a plăti cuiva
valoarea menţionată în această instrucţiune.
Cecul este un instrument de plată care pune în legătură, în procesul creării sale trei persoane:
trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Instrumentul este creat de trăgător care, în baza unui disponibil
constituit în prealabil la o societate bancară, dă un ordin necondiţionat acesteia, care se află în poziţie
de tras, să plătească la prezentare, o sumă determinată, unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului aflat
în poziţie de beneficiar.
Cele trei persoane care sunt puse în legătură prin cec fac toate operaţiunile legate de acest
instrument în nume propriu: trăgătorul emite cecul, posesorul legitim îl încasează, iar trasul îl plăteşte.
Pentru ca trăgătorul să poată emite cecuri, banca îi eliberează acestuia (clientul său) formulare
de cecuri în alb, dacă acesta deţine un disponibil corespunzător în cont. Cecurile sunt tipărite numai de
către bănci şi se pun la dispoziţia clienţilor prin unităţile acestora.
Posesorul carnetului de cecuri completează formularul, îl semnează şi îl predă beneficiarului
care, la rândul său, îl va prezenta băncii sale pentru încasare.

Schema de circulaţie pentru cec :

22
1 – trasul (banca X) eliberează carnetul de cecuri;
2 – trăgătorul încheie un contract de vânzare-cumpărare de bunuri sau servicii cu beneficiarul;
3 – trăgătorul trage un cec asupra trasului (banca X);
4 – trăgătorul remite beneficiarului cecul tras asupra băncii X;
5 – beneficiarul prezintă cecul la banca sa (banca Y);
6 – banca beneficiarului (banca Y) prezintă cecul la plată trasului (banca X);
7 – trasul (banca X) achită cecul băncii beneficiarului (bancaY).
Avantajul cecului consta în evitarea detinerii si mânuirii banilor iar pentru fisc avantajul consta
în posibilitatea controlului platilor.De aceea reglementarile legale cu privire la utilizarea cecului sunt
abundente, pentru a oferi garantii beneficiarului si pentru a impune(în Franta) efectuarea unor plati prin
cec. Inconvenientele majore ale cecului sunt: incertitudinea platii (datorita emiterii cecurilor fara
acoperire) si costul ridicat al prelucrarii fata de costul transferurilor electronice.

Acreditivul documentar reprezintă angajamentul unei bănci, acţionând la cererea şi în baza


instrucţiunilor unui client al său, în calitate de ordonator (beneficiarul unei mărfi sau al unei
prestaţii), de a plăti o sumă determinată în favoarea unui beneficiar (furnizorului unei mărfi sau a
unei prestaţii), contra prezentării, într-un termen prestabilit, de documente conforme, care să ateste
că marfa a fost expediată sau prestaţia efectuată.
Pentru protejarea contra diferitelor tipuri de riscuri (comerciale, financiare, politice) care pot
interveni într-o tranzacţie comercială (de export/import), BRD recomandă cel mai sigur instrument
de plată şi garantare, care oferă o protecţie echilibrată exportatorilor şi importatorilor: acreditivul
documentar. În plus, acreditivul poate constitui şi o modalitate de finanţare.
BRD propune şi un instrument de protecţie contra riscurilor potenţiale ale comerţului
internaţional, care îmbină avantajele unei scrisori de garanţie bancară cu cele ale unui acreditiv
documentar. Acesta este acreditivul stand-by.

Schema de circulatie pentru acreditiv

1.Contract comercial încheiat între parteneri, care prevede livrarea în anumite condiţii şi plata
prin acreditiv
2.Solicitarea emiterii unui acreditiv
3.Emiterea acreditivului/ transmiterea lui la banca avizatoare
4.Avizarea acreditivului la beneficiar
5.Livrarea mărfii/ prestarea serviciilor conform
6.Prezentarea documentelor la plată
23
7.Remiterea documentelor la banca emitentă pentru plată
8.Plata documentelor- transferul fondurilor la banca beneficiarului
9.Creditarea contului curent al exportatorului/ furnizorului
10.Eliberarea documentelor la importator
11.Recuperarea fondurilor de la importator

Banca la domiciliu

MultiX: este un instrument de gestiune a conturilor bancare, care permite stabilirea unei
legături permanente cu banca şi efectuarea unei game diverse de operaţiuni fără a mai fi nevoie de
deplasarea clienţilor la sediile unităţilor BRD
Compusă dintr-o legătură telematică şi un soft, MultiX permite:
 consultarea soldurilor conturilor bancare;
 iniţierea transferurilor inter şi intrabancare;
 schimb valutar.

VOCALIS: este un serviciu telefonic asociat cardurilor, care permite prin apelarea acestuia
(fără deplasarea clientului la bancă şi fără ca acesta să aibă abonament):
 consultarea în deplină siguranţă a soldului contului de card şi limita de creditare;
 efectuarea de transferuri din orice reţea de telefonie (fixă sau mobilă);
 solicitarea unui credit de consum;
 aflarea de informaţii suplimentare cu privire la oferta de produse şi servicii BRD;
 efectuarea de viramente cont card-cont card şi cont card- cont curent, pentru conturi
deschise la BRD;
 obţinerea de informaţii despre operaţiunile ce implică contul de card;
 aflarea de informaţii cu privire la banii trimişi prin intermediul serviciului Western
Union;
 aderarea la serviciul Mobilis;
 blocarea contului de card (în cazul pierderii sau furtului cardului) sau deblocarea codului
PIN asociat cardului sau a codului PIN Mobilis.

Infocard: este un serviciu de asistenţă telefonică prin care clientul poate obţine toate
informaţiile referitoare la cardul său şi la utilizarea acestuia.
Mobilis: este un serviciu de mobile banking care permite clientului să fie în legătură cu banca
24 ore din 24 şi să transfere bani direct de pe telefonul mobil. Pentru un client care este posesorul unui
card BRD şi are telefonul mobil conectat pe bază de abonament la reţeaua Orange, Mobilis este soluţia
ideală pentru a avea un control deplin al conturilor de card.
BRD – NET (Internet Banking): este un serviciu ce poate fi accesat, în deplină siguranţă, prin
intermediul oricărui calculator conectat la reţeaua Internet. Prectic, este ca şi cum te-ai “teleporta”
deodată la bancă, având posibilitatea de a afla imediat situaţia ta financiară şi de a efectua diferite
operaţiuni. Mai mult decât atât, dacă la bancă poţi merge numai între anumite ore şi exceptând ziua de
duminică, BRD-NET îţi stă la dispoziţie 24 ore din 24, 7 zile din 7. De asemenea poţi dispune de
situaţia detaliată a conturilor personale sau ale firmei pe care o conduci (conturi curente, conturi
colaterale, depozite, linii de credit şi conturi de card), ai acces la istoricul operaţiunilor realizate în
ultimele 45 zile şi poţi cunoaşte ultimele noutăţi cu privire la oferta BRD. Tot prin intermediul BRD-

24
NET clientul îşi poate administra singur conturile, realizând şi urmărind executarea tranzacţiilor proprii
către conturi deschise la BRD sau la o altă bancă din România.
Clienţii pot avea acces nelimitat la serviciul BRD-NET pe baza unui comision lunar de valoare
simbolică. În cadrul aceluiaşi comision lunar de utilizare pot avea acces maxim 10 clienţi.

2.6.Moneda electronica

Cardul este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informaţie standardizat,


securizat şi individualizat, care permite posesorului utilizarea disponibilităţilor băneşti proprii sau a
unui plafon de credit stabilit în prealabil de bancă, în vederea efectuării unor operaţiuni.
Un domeniu important al activităţilor BRD pentru persoane fizice îl reprezintă activitatea cu
cărţile de credit, pe care BRD o desfăşoară începând cu 1995.
La sfârşitul anului 1999, fuseseră instalate 87 de ATM-uri. La 30 iunie 2000, numărul de ATM-
uri în funcţiune ale băncii era de 135, iar numărul de terminale POS furnizate de bancă comercianţilor
era de 71, alte 170 fiind deja instalate la sucursalele şi agenţiile BRD.
În prezent BRD are emise peste 900.000 carduri, are 372 ATM-uri şi 2.800 POS-uri instalate la
comercianţi.
În acest moment BRD oferă cărţi de debit VISA Electron, MasterCard Standard în EUR, VISA
Classic în USD, VISA Business, Cardul 10 şi cărţi de credit MasterCard Gold şi VISA Classic în lei. În
plus, faţă de cardurile VISA, BRD emite cărţi de debit Maestro, sub licenţă de la Maestro Card.
Cardurile Maestro sunt în general emise pentru angajaţii clienţilor BRD reprezentând societăţi
comerciale, în baza contractelor dintre BRD şi respectivii clienţi pentru plata salariilor direct în
conturile angajaţilor.
În raport cu funcţia lor atributivă, cardurile se pot clasifica în:
• Carduri de credit;
• Carduri de debit
• Carduri de garantare a cecurilor
Diferenta majora dintre cardurile de debit si cardurile de credit este aceea ca, cardurile de debit
presupune posibilitatea utilizatorului de achizitionarea de bunuri si servici sau retragere de numerar în
limita soldului disponibil în contul aferent cardului. Condiţia esenţială de funcţionare a acestui tip de
card o reprezintă existenţa disponibilului în contul dedicat cardului pe cand cardurile de credit ca
instrument de plată dă dreptul posesorului de a realiza o linie de credit pe o anumită perioadă de timp,
egală de regulă cu termenul de valabilitate al cardului. Pe baza acestor linii de credit, titularul poate
face plăţi şi retrageri de numerar până la un plafon prestabilit.
Principalele tipuri de carduri emise de BRD sunt :
 Cardul Visa Electron
 Cardul Maestro
 Cardul Mastercard Gold

25
 Cardul Visa Businnes

Cardul Visa Electron (“Portofelul tău la modă!”): este un card de debit în lei, vândut la
ghişeele BRD, clienţilor persoane fizice în vârstă de cel puţin 18 ani. Este un card care se adresează
clientelei de masă şi prezintă caracteristicile următoare:
 se poate utiliza de către posesor doar în România;
 nu poate fi utilizat decât în mediul electronic: automate bancare (ATM) şi ghişee ale
BRD-GSG şi ale concurenţei dotate cu terminale electronice de plată (POS) şi comercianţi acceptanţi
dotaţi cu POS care afişează sigla Visa Electron;
 nu este un card de plată a salariilor.
Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:
 servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD,
consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din
contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin
VOCALIS;
 servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific):
servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de
card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, virarea dobânzilor aferente depozitelor în lei cu plata
lunară a dobânzii direct în contul de card, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata
facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor
credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET.

Cardul Maestro(“Cardul tău de zi cu zi!”): este un card de debit în lei, rezervat exclusiv plăţii
salariilor de către societăţile comerciale salariaţilor lor în vârstă de cel puţin 18 ani. În acest scop el se
adresează înainte de toate unei clientele de masă. Clienţii care primesc salariul în contul de card
Maestro pot obţine un overdraft, în funcţie de condiţiile Convenţiei de plată negociate de către bancă cu
angajatorul. Valoarea overdraft-ului acordat salariaţilor firmelor cu care s-a încheiat Convenţia de plată
a drepturilor băneşti este:
 70% din salariul lunar net, maxim echivalentul a 1.000 USD;
 cu derogare, 100% din salariul lunar net, maxim echivalentul a 2.000 USD;
 până la echivalentul a 3 salarii nete pentru firmele care au încheiate o Convenţie
“Benefici
Cu acest card clienţii beneficiază de următoarele servicii:
 servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD,
consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din
26
contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin
VOCALIS;
 servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract specific):
servicii de tip mobile Banking prin Mobilis, transferuri de sume dintr-un cont de card în alt cont de
card direct de pe telefonul fix, prin VOCALIS, virarea dobânzilor aferente depozitelor în lei cu plata
lunară a dobânzii direct în contul de card, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, plata
facturilor la utilităţi pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor
credite deţinute la BRD şi servicii de tip Internet Banking prin BRD-NET.
Caracteristicile principale ale cardului Maestro sunt:
 plata salariilor în conturile de card este propusă de societăţile comerciale salariaţilor săi;
 limitarea utilizării în mediul electronic (ATM şi POS).

Cardul MasterCard Gold (“Succesul se răsplăteşte!”): este un card de credit în lei, recunoscut
în întreaga lume, destinat persoanelor fizice cu potenţial financiar ridicat. Acest card, emis începând cu
1 iunie 2004, oferă o linie de credit cuprinsă între 3000 şi 10000 EUR, echivalent în lei, la care clienţii
pot avea acces în funcţie de resursele financiare proprii. Titulari pot fi persoane fizice care dispun de
resurse financiare remarcabile, realizând în mod constant venituri familiale nete lunare de peste 2.000
Euro. Perioada de valabilitate a acestui card este de 2 ani. Obţinerea unui astfel de card se realizează
prin completarea unui “Contract de emitere card” la care se va ataşa o copie a actului de identitate;
Cu acest card clienţii beneficiază de un pachet complex de servicii:
 asigurare accident voiaj – acoperire pentru deţinătorul cardului pe plan extern, pentru
transportul public şi privat, de maxim 250.000 euro;
 chetuieli medicale – de maxim 10.000 euro, acoperire pe plan extern;
 indemnizaţie de spitalizare – 50 euro/zi, minim o noapte, maxim 60 de zile spitalizare;
 asigurare anulare voiaj – maxim 6.000 euro;
 asigurare întârziere bagaje – 450 euro pentru o întârziere mai mare de 4 ore şi 1.000
euro pentru o întârziere mai mare de 48 ore;
 asigurare întârziere transport – 400 euro pentru întârziere minimă de 4 ore;
 răspundere civilă pentru daune aduse proprietăţii sau persoanelor de maxim 100.000
euro;
 servicii de asistenţă voiaj, asistenţă medicală, legală şi servicii diverse;
 servicii de urgenţă în străinătate: asistenţă telefonică, declararea pierderii sau furtului
cardului, înlocuirea de urgenţă a cardului în caz de pierdere sau furt, avans de fonduri în regim de
urgenţă;

27
 servicii adiţionale: plata facturilor de telefonie mobilă (Orange) de la ATM-urile BRD,
consultarea soldului contului de card la ATM sau prin serviciul VOCALIS, transferuri de sume din
contul de card în alte conturi, transmiterea lunară a extrasului de cont, asistenţă telefonică prin
VOCALIS;
 servicii opţionale (la care se obţine acces pe baza semnării unui contract): transferuri
între conturile de card sau într-un cont curent prin VOCALIS, servicii de tip mobile Banking prin
Mobilis, plata facturilor pentru facturierii parteneri BRD, prelevarea din contul de card a ratelor altor
credite deţinute la BRD, asigurare CONFORT pentru card, chei şi documente, servicii de tip Internet
Banking prin BRD-NET.

Card Visa Businnes sunt destinate societăţilor comerciale care permit salariaţilor lor să
efectueze cheltuieli în interes de serviciu.
Cardul VISA Business în lei este un card de debit ce permite societăţilor comerciale utilizatoare
să gestioneze într-un mod mai eficient şi raţional cheltuielile salariaţilor efectuate în interes de serviciu.
Acest card se poate utiliza doar pe teritoriul României. Societatea comercială fixează, pentru fiecare
salariat, un plafon de utilizare a cardului ce include retragerile şi cumpărările de bunuri şi servicii
efectuate în interes de serviciu. Cardul poate fi utilizat în mediu electronic: automate bancare (ATM),
la ghişeele BRD-GSG şi ale concurenţei dotate cu terminale electronice de plată (POS) şi la
comercianţii care afişează marca VISA, precum şi în mediu neelectronic (imprintere). VISA Business
în lei oferă şi un pachet de servicii gratuite:
 asigurare medicală obligatorie în cazul călătoriilor în străinătate, care acoperă
cheltuielile medicale de urgenţă rezultate din accidente sau îmbolnăviri pe parcursul călătoriilor, până
la valoarea de 20.000 EUR;
 asigurare în caz de accident pe parcursul deplasărilor, în România sau în străinătate, cu
mijloace de transport public;
 asigurare de deces şi invaliditate din accident, până la valoarea de 10.000 EUR;
 asistenţă voiaj (asistenţă medicală, transport medical de urgenţă, repatriere medicală);
 asigurare în cazul întârzierii bagajelor sau a cursei aeriene;
 asistenţă legală în cazul unui accident petrecut pe durata deplasării în străinătate;
 reduceri pentru rezervările făcute în cadrul unor lanţuri hoteliere din străinătate;
 servicii de urgenţă în străinătate (asistenţă telefonică privind utilizarea cardului,
înlocuirea în 48 ore a cardului pierdut sau furat şi primirea unui avans de numerar în regim de urgenţă.

Emiterea şi întreţinerea reţelei de bancomate şi POS


28
ATM-urile le permit clienţilor o serie de funcţii suplimentare, cum sunt consultarea conturilor,
operaţii de transfer sume între conturi şi operaţii de virament, interogarea soldului.
Ele se pot întâlni în interiorul întreprinderilor sau al sediilor de firme, în centre comerciale
etc.în general, aceste dispozitive se întalnesc acolo unde există potenţiali clienţi pentru serviciile oferite
de aceste dispozitive.
POS dispun de o casă clasică cu sertar pentru monezi şi cu funcţii de gestiune.Tastatura lor este
altfel realizată încât să permită apelul unui număr foarte mare de preţuri prin simpla apăsare a unei
taste.
ATM-urile şi POS-urile prezintă anumite facilităţi:
 băncile nu mai sunt nevoite să prelucreze manual chitanţele emise de către
comercianţii,ci beneficiază de o prelucrare automată legată de telecolectarea operaţiilor efectuate cu
ajutorul terminalelor de plată, scăzând astfel costul prelucrării plaţii prin carduri
 comerciantul beneficiază de creditarea mai rapidă a contului său.
 Comerciantul dispune de un sistem rapid de plată, nerestrictiv pentru clientul său
 Purtătorul beneficiază de rapiditatea operaţiei şi de simplitatea plăţii.

29
CAPITOLUL 3
CREDITAREA BANCARĂ
PERSOANE FIZICE

3.1 Analiza criteriilor luate în considerare în decizia de creditare

1.Principii generale

• BRD prin unitățile sale acorda credite sau alte angajamente pe termen scurt a căror
durată de rambursare nu depășește 12 luni, pe termen mediu cu o durata de rambursare cuprinsă intre 1
si 5 ani si pe termen lung cu o durata de rambursare care depășește 5 ani.

• Sucursalele și agențiile pot acorda credite si alte angajamente clienților care au sediul
social pe raza teritorială a județului în care unitatea băncii iși desfășoară activitatea sau in localitățile
cele mai apropiate din județele limitrofe în care nu există alte unități BRD, cât și clienților care au
sediul social in alte localități dar au deschise subunități(sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții) pe
raza teritorială a județului respectiv.

• Banca analizează si urmărește imprumutații de la acordarea creditului și până la


rambursarea integrală a acestuia.

• La analiza solicitării de credite precum și pe parcursul derulării activității de creditare


până la rambursarea integrală a acestuia; salariații implicați în activitatea de creditare vor sesiza orice
elemente neobișnuite, raportate la contextul activității curente ale clienților, informând operativ, în
scris, Direcția Inspecției Generale, Direcția Credite sau dupa caz Direcția Marilor Clienți Corporativi.

• La credite și la alte angajamente acordate, Banca percepe dobânzi și\sau comisioane ale
căror nivele se stabilesc si aprobă de Comitetul de Direcții.

• Cererile de credite sau alte angajamente indiferent de competența de aprobare, se


analizează și se însușesc și\sau se aprobă de unitațile băncii, pe baza documentelor prezentate de
solicitanți, potrivit competențelor aprobate de Consiliul de Administrație sau Comitetul de Direcție,
dupa caz.

30
• Valoarea creditelor, destinația, duratele de creditare, garanțiile, dobânzile,
comisioanele, condițiile de rambursare a creditelor, precum si alte clauze se stabilesc prin contractele
încheiate între banca și clienții săi.

• Volumul total al angajamentelor băncii(credite, scrisori de garantie bancara, scontări,


avalizări ale efectelor de comerț, investitii și alte valori mobiliare, acreditive deschise sau confirmate,
factoring și alte angajamente bancare fața de un singur client(debitor) nu poate depăși 20% din
fondurile proprii ale băncii(Legea bancara nr. 58/1998; art. 3,lit. 5 si Normele BNR nr. 8/1999, art. 6)

• Banca poate acorda credite clienților săi; pentru preluarea împrumuturilor contractate de
aceștia de la alte bănci.

• Creditele se pun la dispoziția clienților dupa aprobare, in condițiile negociate prin


contractele de credit încheiate înregistrând concomitent angajamentul si garanțiile aferente în evidența
extrabilanțiera a băncii.

• Creditele acordate clienților nu se eliberează în numerar decât în cazuri bine justificate,


conform prevederilor legale in vigoare, cu aprobarea conducerii unităților băncii.

• Banca nu acorda credite pentru rambursarea altor împrumuturi scadențe și/sau plata
dobânzilor contractate de la BRD.

2.Clienții băncii
Clienții băncii care pot beneficia de credite pot fi persoane juridice române care au conturi
deschise la bancă, respectiv:
 Societăți comerciale cu capital privat, cu capital de stat, capital mixt(particular şi de stat)
constituie potrivit Legii 31/1990, republicată şi completată

 Societăţi agricole constituite potrivit Legii 36/1991;

 Regii autonome;

 Societăţi naţionale, companii naţionale, multinaţionale şi filialele acestora;

 Instituţii publice constituite pe baza de Hotărâri ale Guvernului;

 Autorităţi ale Administraţiei Publice Locale (Consiliile Locale, Consiliile Judeţene, Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, primării şi unitaţăi de interes local, organizate în conformitate cu
Legea Administraţiei Publice Locale nr.189/1998 si nr. 215/23.04.2001);

 Societăţi şi instituţii financiare, altele decât băncile:

 Societăţi de leasing;

 Asociaţii, fundatţii cu sau fără scop lucrativ, cu personalitate juridică;

 Grupuri de firme definite în conformitate cu Legea 58/1998 şi normele BNR nr. 8/1999; că
orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice faţă de care banca are o expunere şi care sunt
legate economic între ele, în sensul că:

31
3.Analiza creditelor
Beneficiarii de credite:
 Clienţii băncii care înregistrează o anumită performanţă economico-financiară;

 Clienţii la început de activitate, după prezentarea unui bilanţ certificat sau în cazuri
justificate, după obţinerea avizului din partea sucursalei zonale. Societăţile nou înfiinţate care aparţin
unui grup de firme cu angajamente în derulare la bancă, pot beneficia de credite, analiza efectuându-se
la nivelul grupului.
Nu pot beneficia de credite:
 Clienţi ai altor bănci care potrivit datelor existente la Centrala Riscurilor Bancare,
înregistrează restanţe de tip B (rate restante ţntre 7-30 de zile), C (rate restante peste 30 de zile) şi X
(contracte investite cu formula executorie);

 Clienţii înregistraţi la Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul BNR, cu incidente de plăţi
majore;

 Clienţii pentru care banca a primit de la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare


(AVAB), ordin de poprire a contului în lei şi valută;

 Clienţii care potrivit performanţelor financiare se încadrează în categoria D sau E şi/sau


cei care au serviciul datoriei substandard, îndoielnic sau pierdere.

3.2 Analiza bonității clienților

Bonitatea clientului se stabileşte cu ajutorul indicatorilor ce o definesc şi exprimă


capacitatea acestuia de a-şi achita obligaţiile care urmează să şi le asume prin semnarea contractului de
credite.
Elementele de bază utilizate în determinarea şi cuantificarea indicatorilor bonităţii se
regăsesc în principalele situaţii financiar-contabile întocmite periodic de agenţii economici.
Când analiza se efectuează în cursul trimestrului 1, în calculul indicatorilor se vor utiliza
elementele din bilanţul anual, contul de “Profit si Pierdere” şi ultima balanţa de verificare încheiată, iar
pentru analizele efectuate în cursul celorlalte trimestre pe lângă bilanţul anual se vor utiliza elemente
din ultima balanţă de verificare încheiată, situaţia patrimoniului şi din rezultatele financiare.
În determinarea bonităţii clientului, analistul de risc utilizează în principal 4 tipuri de
indicatori financiari şi anume:
 Indicatori de lichiditate – care măsoară capacitatea firmei de a-şi onora obligaţiile de
plată pe termen scurt;
 Indicatori ai îndatorării – care arată măsura în care firma se finanţează prin creditare;
 Indicatori ai rentabilităţii – care arată măsura în care o firmă realizează vânzări care
depăşesc costul activităţii şi obţine profit;
 Coeficienţi de rotaţie – care arată eficienţă cu care firma işi gestionează resursele.

32
3.3 Analiza creditelor – Linia de credit

1.Obiectul creditării - creditul asigură împreună cu celelalte fonduri acoperirea tuturor


cheltuielilor pe care clientul le face pentru producţie, valorificare şi transformare în mijloace băneşti
prin încasarea mărfurilor livrate, lucrărilor executate, servicii prestate şi reluarea continuă a activităţii.
- Creditul se pune la dispoziţie sub forma de linie de credit pentru acoperirea diferenţei de
fonduri între capitalul de lucru necesar desfăşurării activităţii într-o perioadă determinată şi fondurile
proprii ale clientului şi cele atrase, cu caracter temporar şi permanent.
- Creditul se acordă de regulă pe o perioadă de până la 12 luni.
- Aceste categorii de credit se pot acorda şi pe perioade mai mari de 12 luni, în cazuri bine
justificate.
2.Analiza plafonului de credit

Analiza solicitării de credit se realizează pe baza documentelor prezentate de client, având in


vedere:
- Performanţele financiare ale clientului ;
- Bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat ;
- Politica capitalului de lucru adoptată de clientul respectiv: nivelul stabilit pentru fiecare
categorie de active curente, modalităţi de finanţare a acestor active ;
- Necesarul de capital de lucru ;
- Proiecţia fluxului de numerar ;
Volumul creditelor se determină pe baza analizei fluxului de numerar. Acesta oferă informaţii
relevante privind încasările şi plăţile firmei în cursul perioadei analizate, iar diferenţa dintre acestea
reflectă disponibilul sau necesarul de lichidităţi nete, evidenţiind capacitatea firmei de a face faţă
angajamentelor de trezorerie pe termen scurt.
Disponibilul de lichidităţi e determinat de realizarea unor încasări superioare plăţilor din
perioada prognozată şi va fi utilizat la rambursarea unor credite scadente, sau la efectuarea plăţilor
exigibile.
Necesarul de lichidităţi intervine în momentul în care încasările sunt mai mici decât plăţile pe
întreaga perioadă prognozată şi reprezintă nivelul maxim de fonduri al firmei necesar pentru
desfăşurarea activităţii curente prognozate.Aceste fonduri pot fi asigurate din:
- Creditul comercial pe care firmele şi-l oferă una alteia ;
- Împrumuturile de la instituţiile financiare ;
- Creditul pe care îl constituie obligaţiile lunare sau semestriale acumulate ;
- Efecte de comerţ ;
La analiza fluxului de numerar trebuie avute în vedere următoarele reguli:
- Fluxul de numerar prognozat va cuprinde numai încasările şi plăţile ce se vor efectua în
perioada prognozată ;
33
- Determinarea disponobilului sau necesarului de lichidităţi pe baza cash-flow-ului se va
influenţa cu încasările şi plăţile aferente unor cheltuieli de aprovizionare, producţie, desfacere, finanţate
prin alte modalităţi ;
Linia de credit se poate acorda numai pentru acoperirea activităţii curente de aprovizionare,
producţie, desfacere.
Volumul creditului se determină pe baza analizei proiecţiei fluxului de numerar, urmărindu-
se ca acesta să nu depăşească de regulă 60% din media lunară (totalul plăţilor anuale aferente activităţii
de exploatare împărţit la 12 ) a plăţilor aferente activităţii de exploatare, ajustate cu intrările şi ieşirile
de lichidităţi pentru stocurile activităţii sezoniere. De asemenea, se va corela acest plafon cu capacitatea
clientului de a-şi achita la scadenţă obligaţiile faţă de bancă.

3.Garanţia creditelor – linia de credit

În cazul tuturor clienţilor, se vor solicita garanţii care să acopere 100% volumul creditelor şi
a dobânzilor aferente pe 3 luni din care:
• La clienţi din categoria A si B, minimum 50% să fie reprezentat separat sau cumulativ
de: scrisori de garanţie, garanţii reale mobiliare constituite asupra bunurilor mobile corporale
individualizate sau pe sume de bani prezente, titluri de valori, ipoteci, garanţii emise de fondurile de
garantare agreate de bancă, asigurarea riscului de neplată a ratelor creditului.

• La clienţii din categoria C, 100% să fie reprezentat, separat sau cumulativ de: scrisori de
garanţie/contragaranţie bancară, garanţii reale mobiliare constituite asupra bunurilor mobile corporale
individualizate sau pe sume de bani prezente, titluri de valoare, ipoteci, garanţii emise de fondurile de
garantare agreate de bancă, asigurarea riscului de neplată a ratelor creditului.
4.Acordarea creditelor în lei şi valută

Condiţii speciale – linia de credit


♦ Soldul debitor al contului de împrumut, care e contul de activ, nu va putea depăşi
valoarea limitei de credit ;

♦ Nu se pot efectua plăţi cu numerar din contul de credit decât în cazuri bine justificate, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu aprobarea conducerii băncii ;

♦ Zilnic, la sfârşitul zilei lucrătoare, în limita disponibilităţilor din contul curent,


respectând ordinea legală de plăţi şi după rezervarea sumelor care urmează să se plătească din fondurile
proprii ale clientului prin blocarea acestora în cont, se poate rambursa creditul utilizat

♦ Rambursarea se poate face zilnic pe baza Ordinului de Plată prezentat de client sau pe
baza clauzei din baza contractului de credit ;

♦ Pe baza Ordinului de Plată prezentat de client la bancâă sau a notei contabile emisă de
bancă, se diminuează la sfârşitul zilei soldul de împrumut, majorând concomitent şi angajamentul din
evidenţa extrabilanţieră ;

34
♦ Comisioanele şi dobânzile cuvenite băncii se încasează din contul curent ;

♦ Dobânzile se încasează cu prioritate, lunar în ziua în care s-a pus la dispoziţie creditul
sau la fiecare rambursare de credit, calculată la soldul creditului din ziua precedentă ;

♦ Comisioanele, în cazul lipsei de disponibilităţi, se încasează şi din credit prin


alimentarea contului curent ;

♦ În cazul lipsei de disponibilităţi dobânda calculată se trece la restanţă în aceeaşi zi

♦ La solicitarea clientului, linia de credit se poate reînnoi periodic, înainte de expirarea


duratei pentru care a fost acordată la nivelul plafonului aprobat iniţial sau modificat, ţinând seama de
performanţele financiare şi fluxul de numerar, de contractele de aprovizionare şi desfacere încheiate
pentru perioada pentru care a solicitat creditul ;

♦ În cazul în care clientul nu solicită reînnoirea liniei de credit, soldul debitor aferent
contului de împrumut înregistrat la sfârşitul perioadei de creditare, se trece la credite restante urmând a
se rambursa cu prioritate, respectând ordinea de plăţi ;

3.4 Rambursarea creditului

Creditul se rambursează conform graficului de rambursare convenit între părţi, anexă la


prezentul contract. Ratele de credit se încasează de către bancă din contul curent al împrumutatului , pe
baza de notă contabilă , la termene stabilite prin grafic. Ratele de credit se încasează de către bancă, cu
notă contabilă , la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare în limita disponibilităţilor din contul curent al
împrumutatului ( respectând ordinea de prioritate a plăţilor şi după rezervarea sumelor care urmează să
se plătească din fondurile proprii ), împrumutatul autorizând banca să ramburseze cu nota contabilă
creditul. Creditul poate fi rambursat şi anticipat, în condiţiile solicitării de către împrumutat şi a
acceptului băncii, în condiţiile negociate cu banca. În cazul în care , din creditul acordat împrumutatul
efectuează plăţi în alte valute cotate de BNR , acesta va suporta riscul de schimb valutar generat de
efectuarea plăţii cât şi de reconstituirea sumelor pentru rambursarea creditului în valută în care a fost
acordat.
Dosarele de credit ale clienţilor care înregistrează 45 zile întârziere la plata debitelor ( rata
de credit sau dobânda ) se vor preda compartimentului Credite Neperformante potrivit competenţelor
revăzute în Norma de Recuperare a creditelor neperformante.
În cazul în care clientul face parte dintr-un grup de firme . analiza economico-financiară se
va efectua la nivelul întregului grup .În situaţia în care se constată că neperformanţa unei firme din grup
determină neperformanţe pentru toate firmele din grup, atunci se vor preda şi dosarele de credit ale
celorlalţi membri ai grupului, dacă nu , se va trece în gestiunea creditelor neperformante numai clientul
cu probleme. Decizia de predare a unei firme sau a întregului grup la compartimentul Credite
Neperformante se va face şi la nivelul departamentului Credite şi Credite Neperformante sau după caz
la Direcţia Marilor Clienţi Corporativi. Predarea în gestiunea creditelor problemă şi neperformante se
va face pe baza unei note de predare întocmită de analistul de risc de credit care a urmărit derularea
împrumutului devenit problemă sau neperformant. La nota de predare se vor anexa :
♦ Fişa sintetică de prezentare a clientului şi de analiză a creditului, actualizată la data
predarii ;
35
♦ Situaţia sintetică a creanţelor în sold la data predării;

♦ Dosarul de credit care va cuprinde documentele prevăzute în anexa 1 , pentru toate


angajamentele în derulare ;

♦ Dosarul clientului care va cuprinde documentele prevăzute în anexa 2 ;


Dosarele ce se vor preda vor fi numerotate. În cazul în care creditul este în evidenţa unei
agenţii ,nota de predare , însuşită de directorul agenţiei va fi înaintată sucursalei , iar pentru creditele
din evidenţa sucursalei nota de predare va fi însuşită de şeful serviciului Creditare în vederea aprobării
acestuia de către directorul sucursalei. Pentru creditele aprobate la nivelul Centralei nota de predare
aprobată pentru trecerea creditului la credite problemă şi neperformante va fi transmisă de analistul de
risc de credit spre informare şi Direcţiei Credite sau Direcţiei Marilor Clienţi Corporativi respectiv
analistului care urmreşte activitatea de creditare a sucursalei.
În situaţia în care la analiza trimestrială a bonităţii clientului se constată înrăutăţirea situaţiei
economico-financiare faţă de data analizei. Pentru toţi clienţii din categoriile de performanţă D şi E dar
cu serviciul datoriei standard, se va proceda astfel. Se va efectua împreună cu clientul analiza situaţiei
economico-financiare, urmărindu-se:
♦ Identificarea cauzelor ce au condus la deteriorarea performanţelor financiare ;

♦ Măsurile întreprinse de client şi perspectivele pentru redresarea performanţelor


societăţi ;i
Dacă din analiză rezultă că sunt condiţii de redresare, atunci se va urmări lunar
menţinerea serviciului datoriei la nivelul standard.Dacă nu sunt condiţii de redresare, atunci se vor face
propuneri de diminuare a expunerii, de întărire a garanţiilor şi modificare a procentului de dobândă.
Rezultatul analizei şi propunerile se vor consemna într-un raport care se va prezenta
conducerii unităţii băncii. Se vor comunica clientului noile condiţii de creditare (procent de dobândă şi
garanţii suplimentare ) după caz.
În situaţia în care clientul nu respectă clauzele contractuale banca va proceda după caz
astfel:
♦ Anularea sau redresarea creditului aprobat, în cazul în care se constată că împrumutatul
a prezentat băncii date nereale. Această măsură se ia numai dupa expirarea unui termen de preaviz scris
de minimum 5 zile ;

♦ Întreruperea imediată, fără preaviz, a punerii la dispoziţia împrumutatului de noi tranşe


din creditul aprobat în cazul în care s-a constatat utilizarea creditului în alte scopuri decât cele pentru
care a fost solicitat şi aprobat. Creditul utilizat în alte scopuri cu dobânzile aferente se retrag imediat
din contul de disponibilităţi al împrumutului, iar atunci când aceasta nu este posibilă se trece la
restanţă.
Pentru creditele care au fost în competenţa de aprobare a Centralei Băncii măsurile
întreprinse de sucursală pe parcursul derulării creditelor, se vor comunica Direcţiei Credite sau
Direcţiei Marilor Clienţi Corporativi după caz, respectiv a analistului de risc care urmăreşte activitatea
de creditare a sucursalei.

3.5 Dobînzi și comisioane

36
Creditul se acordă cu o dobândă, pe an, indexabilă, care se va calcula la sold, de la data
punerii la dispoziţie şi până la rambursarea integrală a creditului.
Pe parcursul utilizării şi rambursării creditului, banca poate indexa procentul de dobândă,
în conformitate cu costul resurselor de creditare şi dobânda de refinanţare practicată de BNR. Noul
procent de dobândă se va comunica împrumutatului în scris, la sediul ales pentru comunicarea actelor,
sau prin fax la numărul indicat în termen de 10 zile de la aprobare şi se va aplica la soldul creditului
existent, de la data modificării a altui nivelul al dobânzii.
Dobânda se calculează şi se încasează lunar, cu prioritate, la data corespunzătoare zilei în
care s-a pus la dispoziţie creditul sau decada/direct de către bancă din contul de disponibilităţi al
clientului, pe bază de notă contabilă fără nici o altă notificare. Banca eliberează împrumutatului un
extras de cont sau în cazul liniei de credit dobânda se calculează zilnic şi se încaseaza lunar în ziua din
luna punerii la dispoziţie a liniei sau cu acordul împrumutatului la fiecare rambursare , la soldul
creditului din ziua precedentă. Calculul dobânzii se va efectua la un număr exact de zile raportat la un
an 365 zile.
Dobânzile de referinţă pe pieţele monetare, la data de 06.12.2010 erau următoarele :

PERIOADA ROBOR (RON) EURIBOR (EUR) LIBOR (USD)


3 LUNI 6,3800% 1,0270% 0,3034%

Dobânda anuală efectivă include costul cu dobânda, comisioanele plătite la acordare, precum şi
cele lunare sau anuale. De asemenea, mai sunt incluse costurile cu administrarea contului curent, în
cazul în care acest cont a fost deschis doar în vederea derulării creditului.
Anumite costuri nu se includ însă niciodată în DAE, cum ar fi:
- comsionul de rambursare anticipată;
- comisionul de penalizare în caz de întârziere;
- costurile cu serviciile opţionale.

Tabel nr.1 Dobânzi şi comisioane ale principalelor tipuri de credite


1.ANALIZA TIP
CREDITELOR DOBÂNDĂ VALUTĂ TERMEN DOBÂNDĂ% TARIF/COMISION

a.Credite de consum
EUR 6 – 48luni 7,7
49- 84 luni 8,5
- AUTO ( noi 2,5%
85-120luni 10
sau de ocazie, RON 6 - 48 luni 8
Dacia, Renault, Fixă 49- 84 luni 9
2,5% min. 25 LEI
85-120luni 12
Nissan)
6 – 48luni 8
49- 84 luni 9
Fixă RON 2,5% min. 180 LEI,
85-120luni 12
max. 800 LEI
6 - 48 luni EURIBOR 3M
+ 8 pp
37
- EXPRESSO Indexabilă EUR 49- 84 luni EURIBOR 3M 2,5% min.50 EUR,
+ 9 pp max.225 EUR
85-120luni EURIBOR 3M
+10 pp
2,5% min. 180 LEI,
-CREDITUL Fixă RON 8 max. 800 LEI
2,5% min.50 EUR,
MULTIPLAN 12- 60 luni
EUR 6 max.225 EUR
60–180 ROBOR 3M +
luni 2 pp
180-300 ROBOR 3M +
RON 1% min.800 LEI
luni 2,25 pp
-EXPRESSO Indexabilă
NonStop 60-180 EURIBOR 3M
EUR luni +6,5 pp
180-300 EURIBOR 3M
1,8% min.200 EUR
luni + 7 pp
-StudentPlus Fixă RON 13-60 luni 7 2% min.200 LEI
-CREDITUL 10 Fixă RON 13-60 luni 7 2% min.80 LEI

EURIBOR
-CREDITUL Indexabilă EUR 3M + 6 pp 2% min. 20 EUR /
LIBOR 3M +
Work&Travel 4 -15 luni 20 USD
USD 8 pp
-CREDITUL RON ROBOR 3M
Pt.NEVOI + 3pp
EUR EURIBOR
TEMPORALE Indexabilă 3 -36 luni 1,5%
3M + 5pp
USD LIBOR 3M +
6 pp
DESCOPERITUL Indexabilă RON ROBOR 3M 0,2% max.100 Lei
AUTORIZAT DE reinoibil + 10 pp
EUR EURIBOR
CONT la 2 ani
3M + 10 pp 0.2% max 30
STANDARD
USD LIBOR 3M +
EUR/ 45 USD
10 pp
RON ROBOR 3M

38
-DAC CU + 7 pp
DEPOZIT Indexabilă EUR reinoibil EURIBOR 0,2%
COLATERAL la 2 ani 3M + 7 pp
USD LIBOR 3M +
7 pp
b.Credite imobiliare/ ipotecare
RON 10 –20 ani ROBOR 3M
+1,5 pp
>20-30ani ROBOR 3M
Avans>20%
+1,75 pp
1% min.800 LEI
>20-30ani ROBOR 3M
-CREDITE Indexabilă Avans<20%
+ 2,25 pp
IMOBILIARE ŞI (marjă fixă) USD 10-30 ani LIBOR 3M + 1,8% min.250
IPOTECARE 6 pp USD
EUR 10-20 ani EURIBOR
3M + 3pp
20-30 ani EURIBOR
Avans>20% 1.8% min.200
3M +3,5 pp
Avans<20% EUR
20-30 ani EURIBOR
3M +4,5 pp
-CREDITUL ROBOR 3M 1% min.800 LEI
PUNTE Indexabilă RON +2,25 pp
HABITAT (marjă fixă) EUR 2 ani EURIBOR 1.8% min.200

EXTRA 3M +6,75 pp EUR


-CREDIUL 10- 20 ani EURIBOR
PRIMA CASĂ Indexabilă 3M +2,5 pp Gratuit
20-30 ani EURIBOR
(marjă fixă)
3M + 2,75 pp

39
2.RAMBURSAREA ANTICIPATA TARIFE/ COMISIOANE
a.Credite cu dobanda variabila / indexabila Gratuit
b.Credite cu dobanda fixa (in Lei, Valuta)
- daca perioada de timp dintre
rambursarea anticipata si data convenita
1%
pentru incetarea contractului de credit este
mai mare de 1 an.
- dacă perioada de timp dintre
rambursarea anticipată şi data convenită
pentru încetarea contractului de credit este
0,5%
mai mică de 1 an
3.ALTE COMISIOANE/ PENALITĂŢI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE CREDITARE
-Punerea la dispoziţie a creditului Gratuit
-Neutilizarea creditului imobiliar 1,50%/ an
-Descoperit autorizat de cont standard Standard cu depozit colateral
-reînnoire/ majorare 0,2% max.100 LEI/ 0.2%
30EUR/ 45 USD
-restructurare Gratuit __
-penalitate pentru nealimentare 6,5 LEI/ 5 EUR/5 USD 6,5 LEI/ 5 EUR/5 USD

-Penalităţi pentru înregistrarea în cont restant 20 LEI/10 EUR/10 USD

3.6 Categorii de credite acordate de BRD

Creditele acordate de BRD sunt grupate în credite acordate persoanelor fizice şi credite
acordate persoanelor juridice.
Creditele acordate persoanelor fizice sunt grupate la rândul lor în :
- Credite pentru nevoi personale;

- Credite imobiliare;
Credite pentru nevoi personale:
1. Credit Expresso Dublu
2. Credit Revolving
3. Credit Expresso pentru nevoi personale
4. Credit Expresso pentru nevoi personale nominalizate
5. Credit pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată

40
6. Credit Auto în lei sau euro

Credit Expresso pentru nevoi personale

Permite finanţarea oricărui tip de proiect: finanţarea unor cheltuieli planificate sau
prevăzute; aniversarea unor evenimente; îmbunătăţirea standardului de viaţă, etc.

Avantajele clientului sunt următoarele:


 Beneficiezi de un răspuns imediat la solicitarea de credit ;
 Condiţii accesibile - pentru acest tip de credit nu se solicită avans, şi nici vreo justificare
pentru modul în care vei utiliza banii, valoarea fiind stabilită în funcţie de venituri şi capacitatea de
rambursare ;
 Economie de timp - fără formalităţi dificile şi documentaţie complicată, creditul BRD
este uşor de obţinut. De asemenea, ai libertatea de a alege orice unitate BRD pentru a achita ratele
aferente creditului. Si mai mult, dacă ai un card BRD în lei este şi mai simplu: cere ca ratele tale la
credit să fie rambursate automat din contul de card. Acest serviciu de rambursare automată a ratelor de
credit îţi este oferit gratuit.
 Dobândă atractivă - pentru acest credit, există două opţiuni de dobândă:
- fixă, la un nivel atractiv;
- variabilă, care se actualizează periodic, în corelaţie cu evoluţia pieţei financiar-
bancare, asigurându-ţi astfel rate convenabile pe toată perioada derulării creditului.
 Termene flexibile - tu decizi, în funcţie de necesităţi, durata de rambursare dorită (fără a
depăşi termenul maxim admis). De asemenea, poţi opta pentru varianta de rambursare care te
avantajează. Alege rate lunare fixe, ceea ce înseamnă un efort financiar constant în timp sau rate lunare
descrescătoare, ceea ce implică un efort financiar ce scade în timp.
Creditul EXPRESSO pentru nevoi personale nenominalizate poate fi utilizat pentru finanţarea
oricărui tip de proiect. Astfel, poţi obţine banii necesari pentru aniversarea unor evenimente, finanţarea
unor cheltuieli planificate sau neprevăzute, sau toate aceste lucruri la un loc, întrucât tu eşti cel care
decide destinaţia creditului, fără a fi nevoie de justificarea utilizării banilor.

Caracteristici:

 Durata creditului - maxim 48 luni, minim 6 luni.


 Valoarea creditului - minim 600 Ron, maxim 60000 Ron, respectiv 200 si 15000 euro
 Dobânda:-pentru acest tip de credit existã douã opţiuni de dobândă: variabilă sau fixă.
 Dobânda anuală : 8%
 Dobânda anuală efectivă : 15,10%
 Rambursare:- rate lunare egale sau descrescătoare.
 Garantarea creditului - pentru garantarea creditului, în funcţie de suma solicitată şi de
analiza bonităţii, se poate solicita prezentarea de garanţii reale din partea unor terţi (maxim 3 giranţi).
 Asigurare - complementar creditului se încheie o poliţă de deces şi invaliditate
permanentă pe toată perioada de creditare. Poliţa se încheie în momentul semnării contractului de
credit, pentru întreaga perioadă de creditare.
 Documentaţia necesară (împrumutat/co-împrumutat) :
 act de identitate: BI, CI, CPI (original şi copie);
 declaraţia privind angajamentele de plată şi litigiile cu terţii;
41
 certificat de căsătorie (original şi copie);
 documente care să ateste veniturile (adeverinţă de salariu model BRD, copie după cartea
de muncă/contractul individual de muncă, ultimul talon de pensie în original, etc);
 documente girant (numai dacă este cazul): act de identitate, documente care să ateste
veniturile.
 Destinaţia creditului - acest tip de credit nu are o destinaţie declarată şi nu trebuie
justificat, putând fi utilizat după propria dorinţă. Aniversarea unor evenimente fericite sau dorinţa de a
va îmbunătăţi standardul de viaţă, etc., acest împrumut acordat în funcţie de situaţia dvs. financiara, vă
permite sa finanţaţi orice tip de proiect. Fără a fi necesare documente justificative pentru folosirea lui,
acest credit vă este propus, după analizarea situaţiei dvs. financiare, pentru o perioadă de până la 4 ani.

Credite imobiliare:

1. Credit imobiliar în lei


2. Habitat Plus
3. Habitat
4. Primo
5. Credit ipotecar ANL

Habitat

Creditul imobiliar Habitat are ca obiect cumpărarea, construcţia, terminarea, extinderea sau
modernizarea de imobile cu destinaţia:
• Locuinţe şi case de vacanţă (inclusiv terenul aferent)
• Terenuri intravilane pentru construcţii.
Caracteristici:
 Moneda: lei
 Durata: maxim- 30 ani pentru cumpărare/construcţie de imobile şi maxim 10 ani pentru
modernizări de imobile.
 Perioada de graţie: 12 luni pt. cumpărare/construcţie de imobile şi 6 luni pentru terenuri.
 Valoarea creditului: maxim 80% din valoarea proiectului de investiţie, a contractului de
vânzare cumpărare sau a proiectului de modernizare
 Dobânda: variabilă
 Avans: minim 20% din valoarea investiţiei
 Rambursare: rate lunare egale sau descrescătoare
 Garantarea:
 Ipoteca de rang I asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea beneficiarului de
credit sau al altor persoane - giranti ipotecari
 Ipoteca de rang I asupra imobilului care face obiectul creditului (excepţie construcţii,
terminări)
 Scrisori de garanţie/contragaranţie bancară

42
 Depozite colaterale/la termen în lei ale benefiarului de credit sau altor personae - giranţi,
deschise la BRD
 Asigurarea:
 Asigurarea imobilului ipotecat (pentru toate riscurile), încheiată cu o societate de
asigurare agreată de bancă, pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea băncii;
 Asigurare de viaţă (deces şi invaliditate permanentă), încheiată cu o societate de
asigurări agreată de bancă pe întreaga perioadă de creditare şi cesionată în favoarea băncii.
 Taxe şi comisioane:
 Comision de întocmire dosar de credit: 3%, minim 250000 lei pentru creditele asigurate
pentru risc financiar şi 1,5%, minim 200 EUR pentru creditele neasigurate pentru risc financiar
 Comision de neutilizare a creditului: 1,5%/an
 Comision de rambursare anticipată: 3%, minim 25 EUR (se aplică la suma rambursată în
avans).
 Documente de remis clientului:
 Un exemplar al contractului de credit;
 Graficul de rambursare al creditului;
 Dupa caz, un exemplar al acordului de prelevare automată a ratelor de credit din contul
de card;
 Poliţa de asigurare – deces şi invaliditate;
 Memo Card
 Dosarul de credit trebuie să conţină următoarele :
• Cererea de credit, însoţită de documentele care să ateste veniturile realizate şi fişa fiscală
sau declaraţie de venit pe anul anterior solicitării creditului depuse la Administraţia Financiară (după
caz).
• Documente care atestă obiectul creditului şi valoarea investiţiei:
- Precontract vânzare/cumpărare pentru imobilul cumpărat, care să cuprindă valoarea de vânzare,
modalitatea de plată şi valoarea avansului achitat (după caz)
- Acte de proprietate asupra terenului de construcţie
- Autorizaţia de construcţie însoţită de proiectul şi devizul general de lucrări.
• Actele de proprietate a bunurilor imobile cu care se garantează creditul
• Raportul de evaluare pentru imobilul/imobilele aduse în garanţie·
• Dovada constituirii avansului.

Avantajele clientului:
 Condiţii accesibile:
-finanţează până la 80% din valoarea investiţiei
-prag de acces redus: echivalentul a 200 EUR/luna; se iau în calcul veniturile
familiei si nu cele individuale
 Transparenţă: dobanda stabilită în baza unui indice monetar (BUBOR) ofera
posibilitatea clientului de a-şi calcula singur ratele aferente creditului
 Economie de timp:.ratele aferente creditului se rambursează automat din contul de card ,
serviciu oferit gratuit sau pot fi achitate la orice unitate BRD.
 Flefibilitate: Perioada de creditare adaptată poate ajunge până la 30 de ani. În plus
clientul poate opta pentru rambursare în rate lunare egale sau descrescătoare
Alte avantaje: Oferă asistenţă de specialitate pe toată perioada realizării dosarului, cât şi în
timpul perioadei de creditare. Creditul este oferit cu o serie de servicii complementare: evaluare şi

43
consultanţă imobiliară, întocmire de devize pentru lucrări şi proiecte, intermediere în asigurarea
bunurilor imobile.

Tabel nr.2 Credit Expresso pentru nevoi personale vs. Creditul imobiliar Habitat

CREDIT EXPRESSO PENTRU NEVOI CREDITUL IMOBILIAR HABITAT


PERSONALE
Poate fi utilizat pentru finanţarea oricărui tip Destinaţia creditului: cumpărarea sau
de proiect, acest tip de credit nu are o construirea de locuinţe şi case da vacanţă,
terminarea, extinderea sau modernizarea
destinaţie declarată şi nu trebuie justificat,
construcţiilor existente, precum şi
putând fi utilizat după propria dorinţă cumpărarea de terenuri intravilane.

Durata creditului: maxim 30 ani, cu


Durata creditului: maxim 48 luni.
posibilitatea acordării unei perioade de graţie
de 12 luni pentru construcţii şi 6 luni pentru
terminări.

Valoarea creditului: minim 600 RON, maxim Valoarea creditului: maxim 80% din valoarea
60000 RON. proiectului de investiţii, a contractului de
vânzare – cumpărare sau din valoarea
proiectului de modernizare.

Dobânda: pentru acest tip de credit există Dobânda: variabilă, în funcţie de evoluţia
două opţiuni de dobândă: variabilă sau fixă. pieţei financiar – bancare

Rambursare : rate lunare egale sau Rambursare: rate lunare egale sau
descrescătoare. descrescătoare.

Garantarea creditului: în funcţie de suma Garantarea creditului:


solicitată şi de analiza bonităţii, se poate • Ipotecă de gradul I constituită asupra
solicita prezentarea de garanţii reale din unor bunuri imobile aflate în
partea unor terţi (maxim 3 giranţi). proprietatea solicitantului de credit
sau a unui girant;
• Ipotecă constituită asupra imobilului
care face obiectul creditului.

Asigurare: complementar creditului se Asigurare: complementar creditului se


încheie o poliţă de deces şi invaliditate încheie o asigurare pentru toate riscurile a
permanentă pe toată perioada de creditare. imobilului ipotecat şi o asigurare de deces şi
Poliţa se încheie în momentul semnării invaliditate permanentă, încheiate la valoarea
contractului de credit, pentru întreaga finanţării şi cesionate în favoarea băncii.
perioadă de creditare.

Documentaţia necesară (împrumutat/co-  Dosarul de credit trebuie sa contina


împrumutat) : urmatoarele :
 act de identitate: BI, CI, CPI • Cererea de credit, însoţită de
(original şi copie); documentele care să ateste veniturile
44
 declaraţia privind realizate şi fişa fiscală sau declaraţie
angajamentele de plată şi de venit pe anul anterior solicitării
litigiile cu terţii; creditului depuse la Administraţia
 certificat de căsătorie (original Financiară (după caz)
şi copie); • Documente care atestă obiectul
 documente care să ateste creditului şi valoarea investiţiei:
veniturile (adeverinţă de - Precontract vânzare/cumpărare
salariu model BRD, copie pentru imobilul cumpărat, care să
după cartea de cuprindă valoarea de vânzare,
muncă/contractul individual modalitatea de plată şi valoarea
de muncă, ultimul talon de avansului achitat (după caz)
pensie în original, etc); - Acte de proprietate asupra terenului
 documente girant (numai dacă de construcţie
este cazul): act de identitate, - Autorizaţia de construcţie însoţită de
documente care să ateste proiectul şi devizul general de lucrări
veniturile. • Actele de proprietate a bunurilor
imobile cu care se garantează creditul
• Raportul de evaluare pentru
imobilul/imobilele aduse în garanţie·
• Dovada constituirii avansului

Tabel nr.3 Tarife şi comisioane la creditul Expresso penru nevoi personale şi creditul imobiliar Habitat

OPERAŢIUNI PRIVIND TARIFE / COMISIONE


ACTIVITATEA DE
CREDITARE
1.Întocmire dosar de credit Credit Expresso pentru Credit imobiliar Habitat
nevoi personale
Lei 2,5%, min. 180 lei max.800 1%, min. 800 Lei
lei
Valută 2,5%, min. 50 EUR, max. 1,8%, min. 200 EUR/ 250
225 EUR USD
2.Gestionare credit 0,35% luna 0,1% luna

3.Rambursare anticipată
Credite cu dobândă Gratuity Gratuity
variabilă / indexabilă (în lei
sau valută)
Credite cu dobândă fixă (în
Lei sau în valută)
-dacă perioada de timp dintre
rambursarea anticipată şi data
convenită pentru încetarea 1% --
contractului de credit este
mai mare de 1 an

45
-dacă perioada de timp dintre
rambursarea anticipată şi data
convenită pentru încetarea 0.5% --
contractului de credit nu este
mai mare de 1 an
4.Alte comisioane/ penalităţi aferente activităţii de creditare
Punerea la dispoziţie (în lei Gratuit Gratuity
sau în valută)
Comision unic pentru servicii 50 EUR (echivalent în valuta
suplimentare prestate la 50 EUR (echivalent în valuta Creditului)
cererea clientului, pe Creditului)
parcursul derulării
contractului de credit
Penalitate pentru înregistrare 20 LEI/ 10 EUR/ 10 USD 20 LEI/ 10 EUR/ 10 USD
pe cont de credit restant
Penalitate pentru recuperare 10 LEI/ 5 EUR/ 5 USD 10 LEI/ 5 EUR/ 5 USD
precontencios
Neutilizarea creditului 1.5%
Analiza dosarului de credit în
vederea reeşalonării
creditului, la solicitarea
clientului
- credite în Lei __ 1%, min. 87,50 Lei
- credite în valută __ 1%, min. 25 USD/ EUR

CAPITOLUL 4
DEONTOLOGIA BANCARĂ ȘI SECRETUL PROFESIONAL

46
4.1 Obligații ale băncii

Banca nu trebuie sa acționeze în detrimentul clienților sau al persoanelor terțe prin transmiterea
de informații, când vinde un produs sau prestează un serviciu, sau, la modul general, prin natura
informațiilor furnizate, de exemplu, către o instituție similară.

4.1.1 Răspunderea față de clienți

Clienții trebuie să beneficieze de informare, protecție, și tratament care asigură egalitatea


absolută între ei, pentru a păstra echitatea și a asigura protejarea lor împotriva vulnerabității.

Personalul BRD, în relațiile cu clienții trebuie:


 Să satisfacă cerințile clienților cu profesionalism, promptitudine, loialitate, onestitate fără a
prejudici interesele băncii;
 Să informeze corect clienții cu privire la produsele și serviciile oferite de bancă, precum și cu
angajamentele reciproce pe care le implică;
 Să utilizeze informațiile confidențiale primite de la clienții BRD numai în scopul pentru care
acestea au fost comunicate;
 Să asigure o vigilența crescută în ceea ce privește operațiile sau tranzacțiile, în special cele
legate de spălarea banilor;
 Să cunoască clienții și tranzacțiile pe care aceștia le efectuează în scopul prevenirii unor
activități cu caracter fraudulos;

 Să refuze cadourile sau avantajele, sub orice formă ar fi, din partea unui terț- cu care sunt în
relații profesionale sau în virtutea poziției lor din bancă; pentru cadouri sau atenții de natură
simbolică primite ocazional cu prilejul unor evenimente speciale, precum și pentru cele care
depășesc o anumită valoare simbolică- șefii ierarhici vor stabili atitudinea ce trebuie adoptată;

 Să evite legăturile personale cu clienții, pentru a-și asigura imparțialitatea față de aceștia;

 Să evite/ gestioneze corect conflictele de interese și în special cele care pot apărea în activitatea
de acordare de credite/ alte angajamente, sau de constituire depozite; în acest sens trebuie
respectate următoarele reguli:
• Pentru creditele și alte angajamente acordate depozitele clientelei care prezintă legături
de rudenie până la gradul al doilea inclusiv sau legături de
acționariat/conducere/administrare cu salariatul băncii:

 Dacă salariatul participă la luarea deciziei de creditare/constituire a depozitului,


competența de aprobare este nivelul Centralei, iar dosarul va conține și viza
controlorului de risc;

 Dacă salariatul nu participă la luarea deciziei de creditare/constituire a


depozitului, trebuie informat controlorul de conformitate al Grupului, care va
întocmi lunar un raport cu astfel de situații și îl va trimite la

47
Secretariatul General al BRD.

 Să se conformeze cu strictețe regurilor de confidențialitate în relațiile cu clienții și cu terții.

În relațiile cu autoritățile:

 Să coopereze cu autoritățile în eforturile acestora de a asigura dezvoltarea unui sistem bancar,


credibil, solid, bazat pe profesionalism.
Dacă banca nu furnizează destule informații unei autorități, acesta din urmă îi va reproşa
împiedicarea bunului mers al investigaţiilor şi anchetelor, aşa cum, şi clientul, în anumite cazuri îi
poate reproşa băncii reticenţele acesta le-a avut şi care l-au împiedicat să intre într-o relaţie de afacesri
cu unităţi. De asemenea banca va trebui să fie vigilentă în privinţa investigaţiilor care sunt făcute
asupra conturilor clienţilor săi prin natura şi frecvenţa cererilor de informaţii ale diferitelor autorităţi,
dezvăluind astfel dificultăţile apărute care pot dăuna evoluţiei relaţiei.
În cadrul activităţii sale, banca nu trebuie să dezvăluie niciodată clientului faptul că acesta este
urmărit de o anchetă sau de o cerere de investigaţie de către una dintre autorităţile mandatate să
întreprindă un astfel de demers, pentru a nu fi acuzată de complicitate şi pentru nu a împiedica buna
desfăşurare a anchetei care îl vizează pe clientul resprectiv. Aplicarea secretului profesional şi în acest
caz este mai mult decât necesar.

4.2. Implicarea băncilor în prevenirea şi spălarea banilor

Cele trei faze ale spălării banilor din activităţile criminale sunt:

• Conversia: introducerea în sistemul finaciar şi bancar de fonduri, adesea în numerar,


provenind din orice infracţiuni sau delicte;

• Suprapunerea: ascunderea originii fondurilor care provin din activităţile criminale, prin
multiplicarea operaţiunilor între diverse conturi, produse, instituţii, şi/ sau persoane din
mai multe ţări.

• Integrarea: reciclarea câştigurilor din activităţi ilicite, plasându-le în economia legală


pentru a fi utilizabile.

4.2.1. Obligaţiile băncilor

Obligaţia de declaraţie

48
• Orice operaţiune în care identitatea celui care dă ordine sau a beneficiarului rămâne incertă în
ciuda verificărilor de identitate care trebuiesc efectuate de organisme financiare;

• Orice operaţiune care determină crearea unui fond financiar (mai ales trust sau vânzare fictivă)
în care identitatea membrilor care constituie sau beneficiarului nu este cunoscută.

Obligaţia de vigilenţă

• Să verifice identitatea oricărui client înainte de a încheia o relaţie contractuală cu acesta;

• Să identifice clienţii ocazională care cer să li se facă operaţiuni mai mari de 10000 EUR sau
care închiriază un seif;

• Să monitorizeze în special operaţiunile mai mari de 150000 EUR care se fac în condiţii de
complexitate neobişnuite şi care nu par a avea o justificare economică sau un obiect legal.
Instituţiile bancare trebuie să întrebe clientul despre caracteristicile operaţiunilor şi să
consemneze aceste caracteristici în scris.

Obligaţii de organizare

• Să scrie procedurile interne descriind măsurile de urmat pentru a respecta obligaţiile;

• Să-şi formeze şi să-şi informeze personalul astfel încât să fie capabil să depisteze eventualele
tentative de spălare de bani.

49