Sunteți pe pagina 1din 15

Subsemnata Bejan RAPORT Cristina, educatoare la

Grădinița P.P “Ciprian Porumbescu” Structura Gr.


P.P “Tedi”, în anul școlar DE 2015 – 2016 am condus grupa
mijlocie cu un efectiv de 20 de AUTOEVALUA copii (11 băieți și 9 fete).
Marea majoritate a preșcolarilor au frecventat cu
regularitate grădinița, cu mici RE excepții.
În munca cu preșcolarii am îmbinat în mod cât mai riguros cerințele planificării cu nevoile
și posibilitățile copiilor din grupă.
Ca educatoare caut să fiu cât mai informată cu tot ceea ce este nou legat de specialitatea
mea și să fiu pregătită în ceea ce privește activitatea instructiv – educativă.

1.Proiectarea activității
1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de
proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei / clasei
Planificarea activităților instructiv – educative am realizat-o cunoscând, respectând și
aplicând personalizat curriculum preșcolar, corespunzător specificului colectivului din grupă, am
selectat materialele auxiliare în conformitate cu legislația în vigoare și le-am utilizat conform
capacităților de învățare al copiilor, am stabilit și ordonat coerent și corespunzător colectivului de
copii teme anuale, estimând și revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme în funcție
de interesul manifestat de copii față de acesta, am elaborat proiecte tematice în activitățile
desfășurate cu preșcolarii.
Am căutat să asigur un echilibru între activități și să acord atenția cuvenită fiecărui copil.
Am situat copilul în centrul procesului de predare – învățare.
Am fost interesată de confecționarea materialului didactic în funcție de varietatea temelor
și conținuturilor de învățare.
M-am preocupat de amenajarea spațiului educațional pe arii de stimulare care să permită
copiilor să lucreze individual, în perechi și-n grupuri mici sau întreg colectivul să permită
mișcarea, să influențeze jocul, favorizând creativitatea copiilor, oferindu-le posibilitatea să-și
aleagă spațiile de joacă, acestea fiind mobile și transformabile în funcție de dorințele lor.
Amenajarea centrului tematic a fost în sala de grupă, reamenajat săptămânal în funcție de
tematicile și conținuturile învățării – jocuri Loto, Domino, Puzzle, Albume, jetoane etc., ținând
cont de particularitățile de vârstă.

1.2 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității


Am promovat în mod constant în rândul părinților oferta educațională a unității, atât verbal
cât și fizic, prin afișarea acesteia într-un loc accesibil și vizibil.
Fac parte din comisiile de specialitate: PSI și NTSM care sunt constituite pe parcursul
anului școlar, am contribuit la activitatea acestora, oferindu-mi ajutorul pentru elaborarea
documentației specifice și colegelor responsabile.

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare


Am realizat toate documentele școlare, de programare și proiectare a activităților didactice,
utilizând pachetul Microsoft, platforma electronică educrates.ro . Am stocat datele privind grupa,
documentele acesteia, precum diverse materiale didactice, fotografii, înregistrări pe suportul IT –
CD / DVD, stick, iar toate documentele specifice activității pe care le-am realizat poartă antetul
Ministerului și al unității.

1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare,


nevoile și interesele educabililor, planul managerial al activității
Am proiectat și realizat activități extracurriculare în conformitate cu planul managerial al
unității, cu planul elaborat anterior la nivelul grupei, în concordanță cu obiectivele curriculare cu
interesele și nevoile copiilor.Toate aceste acțiuni au adus bucurie copiilor și părinților, dar și
partenerilor comunitari cu sprijinul cărora s-au realizat și desfășurat în spiritul deschiderii
grădiniței, ca instituție școlară vie cu dinamică și organizare proprie, către comunitate în direcția
implicării societății, în asamblul ei, la viața și activitatea grădiniței – am colaborat cu asociația
Delfinul realizând activități extracurriculare de 1 Iunie – Să fii mereu copil, iar în săptămâna
Școala Altfel s-au desfășurat activități specifice – Postura corectă – Asociația Delfinul, Micii
dansatori – reprezentant al clubului de dans Fantezia, Stop alimentelor procesate – Asociația
Med Life, teatru de păpuși – Hansel și Gretel – Freelancer, Să învățăm religie – vizită la Biserica
din cartier.
În săptămâna “Porților deschide” am susținut
activitate demonstrative împreună cu părinții și cu
preșcolarii grupei cu tema DȘ – Cunoașterea mediului –
Coșul toamnei – joc didactic.
Am fost coordonator de proiect educațional
realizând activitate educativă în cadrul Simpozion
Național „Colaborare Grădiniță – Școală. Importanța
activităților educative”, “Educația fără frontiere! Relația
grădiniță – școală –
familie – societate”

2. Realizarea activităților didactice


2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicatic al învățării și
formarea competențelor specific
Pentru a asigura un caracter aplicativ al învățării am studiat constant lucrări de specialitate
– pedagogice, metodice și am utilizat aceste informații în procesul de predare – învățare –
evaluare propriu zis în cele mai variate context, diverse modalități de realizare a activităților de
tip integrat, diversificarea metodelor și mijloacelor de învățământ, creearea și menținerea unui
mediul educational optim, favorabil învățării, observarea și îndrumarea eficientă a copiilor,
managementul situațiilor dificile atât în privința preșcolarilor, cât și-n privința părinților, și a
relațiilor copii – educatoare – părinți.
Am realizat proiecte didactice în concordanță cu documentele de proiectare și planificare a
activităților.
În anticiparea și realizarea efectivă a demersului didactic am avut în vedere corelarea
obiective – conținuturi – activități de învățare – metode didactice – mijloace, cu adaptarea
continua a acestor elemente pe vertical, în sensul interdependeței și condiționării reciproce.
În actul didactic am utilizat cu precădere metodele activ – participative de grup, copiii
participând cu plăcere la jocuri și activități în care învățarea în grup a fost favorizată și
încurajată.
Am susținut activități în cadrul comisiei metodice: DLC -
Ghicește cum este – joc didactic + DOS – E Primăvară, iar Primăvară
- lipire ; DȘ – Numără câte sunt – joc didactic + DOS – Primăvara în
zăvoi – aplicație.
În activitățile ce s-au realizat cu grupa pe care am condus-o au
fost realizate preponderent în formă integrată și constant am realizat
activități integrate transdisciplinare, prin introducerea și exersarea
unor tipuri cât mai variate de sarcini de învățare, din domenii cât mai
diverse. Am observat că preșcolarii participă cu plăcere și interes la
acest gen de activități, mai ales când se concretizează în jocuri tip
concurs, ceea ce m-a încurajat în proiectarea și desfășurarea constantă
a acestui gen de activitate, prin îmbinări cât mai surprinzătoare între domenii.

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea


optimizării activităților didactice – inclusive resurse TIC
La nivelul grupei și al unității există o bogată colecție de ghiduri și materiale bibliografice
auxiliare omologate pe care le-am utilizat în mod constant în proiectare și-n elaborarea altor
materiale și documente necesare activității. Pentru buna desfășurare a activităților, săptămânal,
am realizat personal materiale didactice demonstrative de lucru individual – desene, picture,
machete, jocuri, jetoane.
Având în vedere caracterul concret – intuitiv al învățării la vârsta preșcolară, am creeat și
utilizat frecvent în cadrul activităților – mijloace TIC, în special prezentări PPT create personal,
adaptate nivelului de înțelegere al copilului pentru abordarea unor conținuturi ce impuneau
observarea de către copii a unor ființe, fenomene etc.
Pe parcursul anului școlar am proiectat activitatea didactică asistată de calculator în funcție
de nivelul de dezvoltare cognitivă a copiilor. În acest sens aplicațiile interactive de pe softurile
educaționale edu au fost personalizate pentru a răspunde atât nevoilor individuale, cât și de grup.
În urma utilizării softului educational în procesul de predare – învățare am desfășurat activitate
ca feedback în urma colaborării cu Editura Edu – Colacul de vacanță, Smart Education – Ziua
internațională a copiilor.
2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate
Am fost preocupată în mod constant de promovarea rezultatelor preșcolarilor în rândul
părinților și al grădiniței și-n cadrul comisiei metodice. În acest sens am informat permanent și
constant părinții cu privire la evoluția copiilor în plan cognitiv și comportamental, atât în cadrul
întrunirilor cu părinții cât și în timpul întrevederilor zilnice cu aceștia.
În cadrul consultațiilor zilnice am explicat părinților necesitatea raportării progresului
copilului la el însuși, reușind într-un timp relativ scurt să schimb percepția tradiționalăîn care
părintele este preocupat de locul ocupat de copil în ierarhia clasei și nu de propriul progres.
În cadrul comisiei metodice am prezentat rezultatele copiilor la evaluarea sumativă, la
concursurile locale, județene, naționale și internaționale – concursuri la care copiii au participat
în mod constant în număr relative mare.
În abordarea conținuturilor sub forma proiectelor tematice, realizate pe o perioadă mai
lungă de timp am avut în vedere finalizarea acestora în produse materiale cu rol util, estetic, de
înfrumusețare a spațiului: machete, expoziții, afișe, programe artistice. Pe lângă funcția estetică,
aceste produse ale activității au avut și-o importantă funcție motivațională pentru copii și părinți.
În cadrul fiecărui proiect tematic am realizat împreună cu copiii portofoliul proiectului,
conținând materialele informative, produse ale activității copiilor, harta proiectului, inventarul de
probleme etc
Feedback-ul preșcolarilor a fost unul pozitiv, manifestat prin participarea voluntară, cu
deosebit interes de activități, fapt ce a determinat o reacție similară și din partea părinților și
comunității locale.
Am susținut activități în cadrul comisiei metodice: DLC - Ghicește cum este – joc didactic
+ DOS – E Primăvară, iar Primăvară - lipire ; DȘ – Numără câte sunt – joc didactic + DOS –
Primăvara în zăvoi – aplicație.

2.4 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni


de voluntariat
Am organizat și desfășurat cu preșcolarii grupei activități extracurriculare planificate la
nivelul grupei:
“Bun venit la grădiniță” – Septembrie 2015
“Paleta de culori a toamnei” – Octombrie 2015
“Crizantema – regina Toamnei” – Noiembrie 2015
“Lăsați copiii să vină la mine” – Decembrie 2015
“Hai să dăm mână cu mână” – Ianuarie 2016
“Pe cărările iernii” – Februarie 2016
“Mamă dragă, te iubesc!” – Martie 2016
Săptămâna Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun! – activități specifice –
Aprilie 2016
“Bună ziua bunelor maniere” – Mai 2016
“Să fii copil în fiecare zi” – Iunie 2016
Am colaborat cu asociația Delfinul realizând activități extracurriculare de 1 Iunie – Să fii
mereu copil, iar în săptămâna Școala Altfel s-au desfășurat activități specifice – Postura corectă –
Asociația Delfinul.
În săptămâna “Porților deschide” am susținut activitate demonstrative împreună cu părinții
și cu preșcolarii grupei cu tema DȘ – Cunoașterea mediului – Coșul toamnei – joc didactic.
Am desfășurat
*activitate împreună cu grupa realizând astfel în cadrul concursului Educrates –
Colacul de vacanță – parteneriat cu editura EDU
*activități aplicative “Bucuriile iepurașului” – obținând astfel parteriat educational
national cu Editura Esențial Media și ed. D’art
*activități aplicative “Zâmbet de copil!” - obținând astfel parteriat cu Editura
Esențial Media
*vizionare teatru – contract de parteneriat cu teatrul Fani Tardini – secția Păpuși
“Guliver” Galați
*concurs județean / regional de creație “Mărțișoare, mărțișoare” – obținând astfel
accord de parteneriat cu Gr. P.P Nr. 8, Buzău
*concurs județean de creație plastic – “Pentru tine, mamă dragă” – realizând astfel
parteneriat cu Gr. P.P “Lumea prichindeilor”, Câmpia Turzii
*expoziție de mărțișoare “În dar pentru mama” – beneficiarul acestui proiect a fost
Asociația Euro Dezvoltare Galați, în cadrul centrului multifunctional Delfinul, obținând
astfel parteneriat de colaborare
*concurs national “Mama, o minune în viața mea!” – realizând astfel acord de
parteneriat cu Gr. Step by Step cu P.P și P.N “Licurici”, Ploiești
Am organizat serbări la clasă cu diferite ocazii și evenimente: Vine, vine Moș Crăciun și
Carnavalul Verii.

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și-n echipă în vederea formării,


dezvoltării competenței de a învăța să învețe
Formarea deprinderilor preșcolarilor de a se informa pe o temă dată din materiale și resurse
bibliografice adaptate vârstei, am realizat-o în strânsă legătură cu dezvoltarea capacității de
comunicare scrisă și orală (înțelegere și emitere de mesaje, înțelegerea și utilizarea intuitivă a
codurilor comunicării, înțelegerea comunicării ca demers conștient cu funcții precise), și pe
înțelegerea faptului că scrisul este purtător de semnificații, de diverse tipuri (științific, beletristic,
informativ etc.)
În cadrul ariilor Bibliotecă și Știință am pus la dispoziția copiilor cărți, dicționare,
enciclopedii cu ajutorul cărora au avut de rezolvat sarcini simple de informare (în special pe baza
imaginilor) pe teme date, în funcție de conținuturile abordate.
Copiii au dobândit astfel deprinderea de a studia individual pentru rezolvarea unor sarcini
de lucru creative, ceea ce creează premisele lucrului cu cartea în perioada post – alfabetizare. În
același mod am încurajat copiii să coopereze pentru rezolvarea acestui tip de sarcină în echipă, să
studieze în grup materialele puse la dispoziție, să discute pentru a selecta informația pe care o
consideră relevantă pentru tema dată.
Am realizat cu preșcolarii activitate demonstrativă în cadrul inspecției pentru definitivat.
În cadrul concursului “Educrates – Colacul de vacanță” am desfășurat activitate instructiv
– educativă.

Pe site-ul Smart Media Education am publicat articolul – Să construim o lume mai


frumoasă – activitate desfășurată împreună cu preșcolarii, obținând astfel diploma pentru
participarea la simpozion national dedicate zilei de 1 Iunie – Ziua internațională a tuturor
copiilor.

Pe site-ul didactic.ro am publicat proiecte de învățare


3.Evaluarea rezultatelor învățării
3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor
activităților de evaluare
Pe parcursul anului scolar am realizat atat evaluari initiale, periodice–la lectii, cat si finale;
Evaluarea initiala am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a
identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie
de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez planificarea
săptămânală, semestrială si anuala;
Evaluarea formativa am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru,
autoevaluare, teste cu imagini etc.;
Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor şi al anului şcolar;

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor


În conceperea itemilor testelor de evaluare am formulat itemi pe baza obiectivelor de
referință urmărite cu referire la conținuturile parcurse din care am selectat doar acele aspect
relevante necesare copiilor pentru trecerea la etapa următoare.
Am formulat descriptori de performanță clari pentru fiecare nivel – CA, CD, NS, astfel
pentru a realiza o evaluare cât mai obiectivă, prin eliminarea efectelor ce distorsionează calitatea
evaluării – efectul hallo, de contrast etc.
În conceperea evaluării am îmbinat armonios evaluarea orală, prin joc, prin observarea
comportamentului copiilor cu cea scrisă (fișe de lucru individuale, lucrări practice individuale și
de grup), într-o proporție care să respecte particularitățile de vârstă ale copiilor.
Teste de evaluare concepute au îmbinat în proporții egale itemi de tip obiectiv, semi –
obiectivi și subiectivi, în funcție de domeniul de dezvoltare evaluat.
Activitatea de evaluare propriu zisă s-a concretizat în principal în activități de joc (didactic,
liber ales), fapt ce a contribuit la crearea și menținerea unei atmosphere relaxate.
În evaluarea atingerii obiectivelor de referință urmărite am folosit metode orale, dar și
scrise în activități de joc didactic, exerciții cu material, jocuri de masa, repovestiri, concursuri.
Aceste activități au creat copiilor oportunități de a comunica, de a dialoga, de a face uz de
cunoștințele, abilitățile și deprinderile dobândite de comunicare în situații variate, de a face
schimb de informații, de a învăța unii de alții.
În urma interpretării datelor obținute în urma evaluării nu am constatat situații de regres,
doar de progres, iar acest lucru a fost comunicat părinților și consemnat în documentele specific.

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de


instrumente de evaluare unica
Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu
lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor
prin laude, încurajări, ecusoane, medalii, stampile etc.
Am folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi am acordat atenţie
implicării copiilor în procesul evaluării.
De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele de
lucru de la clasa.
In ceea ce priveste portofoliul educational al fiecarui prescolar acesta a fost prezent la clasa
si a inregistrat toata activitatea desfasurata de catre copil.
La finalul anului scolar a fost inmanat parintilor iar lucrarile lipsa au fost compensate cu
diplomele obtinute prin trimiterea acestor lucrari la diferite concursuri.
Evaluarea initiala am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a
identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie
de profilul grupei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez planificarea
săptămânală, semestrială si anuala;
Evaluarea formativa am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru,
autoevaluare, teste cu imagini etc.;
Evaluarea sumativă am realizat-o la finalul proiectelor şi al anului şcolar;

3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării


Am promovat in cadrul lectiilor desfasurate autoevaluarea copiilor cat si evaluarea
colegilor realizand astfel o preciere obiectiva si din perspectiva copilului si nu numai din partea
cadrului didactic;
Autoevaluarea a fost promovata si prin folosirea caietelor de lucru in cadrul carora este
prevazuta autoevaluarea.
Interevaluarea la nivelul clasei am realizat-o pentru activitatile desfasurate oral dar si
pentru cele practice – aici identificand modul de lucru, acuratetea lucrarilor realizate, curatenia
lurarilor si a locului de lucru.

3.5 Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali


Am aplicat parintilor diverse chestionare pentru cunoasterea situatiilor familiale, a
comportamentului acestora cu copii dar si pentru a cunoaste cum considera ei activitatea de la
clasa cu copiii a cadrelor didactice.
Activitățile optionale, precum si caietele de lucru ale copiilor au fost alese de catre parinti
la inceputul anului scolar, noi prezentandu-le diferite oferte.
De asemenea am realizat intalniri periodice, pe langa cele zilnice prin care am informat
parintii despre demersul copiilor, cu ocazia diferitelor actiuni organizate: realizarea unei machete
cu personaje din povesti, colaje de Paste.

3.6 Coordonarea elaborarii portofoliului educational ca element central al evaluarii


rezultatelor invatarii
In ceea ce priveste portofoliul educational al fiecarui prescolar acesta a fost prezent la clasa
si a inregistrat toata activitatea desfasurata de catre copil.
La finalul anului scolar a fost inmanat parintilor iar lucrarile lipsa au fost compensate cu
diplomele obtinute prin trimiterea acestor lucrari la diferite concursuri.

4. Managementul clasei de elevi


4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru
desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi
Regulile stabilite a fi respectate in clasa au fost prezentate copiilor la grupă prin activități
din domeniul Om și Societate vizualizate pin imaginile postate pe peretele clasei.
Am promovat in special la clasa egalitatea de sanse.
Am incercat sa creez un ambient placut in clasa, confecționând și lipind pe perete albinuțe
și bondar, dând astfel denumire grupei – Zum Zum.
4.2 Monitorizarea comportamentului copiilor și gestionarea situațiilor conflictuale
Ameliorarea, stoparea situatiilor conflictiuale a fost posibila si datorita activitatilor
saptamanale de consiliere ale parintilor prin care acestia au fost informati de comportamentul
copiilor si au contribuit eficent.

4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor


Un efec benefic in consilierea copiilor l-a avut desfasurarea activitatilor de dimineata ADP
- in care am discutat permanent despre comportamentul bun/rau pe care-l pot avea in contact cu
colegii, parintii, educatoarea cu cei din jur.
Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate
ritmului acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor
posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie).
Am situat copilul in centrul procesului de predare –invatare.
Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul
unei zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a
copiilor, atunci cand timpul ne-a permis, chiar daca numarul mare de prescolari si grupa mica a
fost un impediment.
Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul
activităţilor artistico-plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate.

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica


In activitatile pe care le-am propus, atat in cadrul parteneriatelor cat si in cadrul
activitatilor de la clasa, din proiectul pentru gradatia de merit, am implicat prescolarii in
realizarea unor activitati de buna practica precum: donarea de haine, jucarii, realizarea de planse
practice, plastice donate in scopuri caritabile etc.
Cu acest prilej am reusit sa responsabilizez copiii si au invatat ce inseamna sa iubesti si sa
ocrotesti natura, sa-ti iubesti semenii etc.

5. Managementul carierei și dezvoltării profesionale


5.1 Valorificarea compotențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin
participarea la programele de formare continuă – perfecționare
Am participat la
*simpozionul național EDU cu tematica – “Proiectarea didactică și management european
în spațiul românesc”
*revista Smart Education nr.3/iunie 2016 prin publicarea de articol educational (Ziua
internațională a tuturor copiilor)
*simpozionul international “Educația fără frontiere!” – Relația grădiniță – școală – familie
– societate și a activității applicative – “Zâmbet de copil”
*simpozion national / schimb de experiență “Colaborarea Grădiniță – Școală! Importanța
activităților educative” și a activității applicative – “Bucuriile iepurașului”
*simpozion regional “Promovarea valorilor culturale românești” din cadrul proiectului
regional “Mărțișoare, mărțișoare”
5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivel de comisie / catedră /
responsabil
Am participat cu referat in cadrul comisiei metodice.
Am participat la cercul metodic – set grupa mică, desfășurat la data de 5.12.2015 cu tema –
Exemple de bune practici privind abordarea integrată a activităților instructiv – educative din
educația timpurie – Educația pentru schimbare și valențele ei în societatea cunoașterii
Am participat cu preșcolarii la diferite concursuri județene, naționale, internaționale:
*concursul de desene “culorile Europei” organizat de către Centrul Europe Direct din
cadrul Consiliului Județean Galați unde am obținut locul I cu preșcolarul Iscu Denisa.
*în calitate de coordinator – îndrumător, la concursul national “Mama, o minune din viața
mea” – Ediția I, am obținut premiul II – Chiriac Ștefania și mențiune – Groiță Clara și Cireașă
Alissia.
*în cadrul concursului județean din cadrul proiectului “Obiceiuri de Paști” – desfășurat la
Gr. P.P Nr. 64 Galați, în calitate de evaluator – organizator , am obținut premiul I – Danciu
Denis și premiul II – Bîznă Radu
*în cadrul simpozionului national “Colaborarea Grădiniță – școală! Importanța activităților
educative” – activitate aplicativă – Bucuriile iepurașului, în calitate de membru în comisia de
organizare / evaluare am obținut premiile I, II, III, mențiune cu toți preșcolarii grupei
*concursul Educrates – Minunile Primăverii și Colacul de vacanță
*în cadrul simpozionului international “Educația fără frontiere!” – activitate aplicativă –
Zâmbet de copil!, în calitate calitate de membru în comisia de organizare / evaluare am obținut
premiile I, II, III, mențiune cu toți preșcolarii grupei
*la concursul județean de creație plastică “Pentru tine mamă dragă” am obținut locul I –
Borș David și mențiune – Cioabă Iulian
*la concursul regional de creație artistico – plastică “Mărțișoare, mărțișoare” am obținut cu
preșcolarii Bîznă Radu Andrei – premiul III, Danciu Denis Gabriel – premiul I, Iscu Denisa –
premiul II
*la concursul interjudețean de creație “Mărțișoare, mărțișoare” am obținut cu preșcolarii
Bîznă Radu Andrei – premiul III, Danciu Denis Gabriel – premiul I, Iscu Denisa – premiul II
*sunt membru în comisia PSI și NTSM

5.3 Realizarea / actualizarea portofoliului professional


Am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii
folositoare clasei, diplome, curriculum vitae
5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și-n afara
unității (cu copiii, personalul grădiniței, echipa managerială și cu benefeciarii din din
cadrul comunitatii-familiilor prescolarilor)
Am sustinut permanent legatura cu colegele pentru orice activitate desfasurata in scoala, cu
conducerea unitatii.
Responsabilitatile mi le-am indeplinit in termene si nu am fost obligata sa astept dupa
documente in cadrul comisii pe care am condus-o, asta si datorita comunicarii permanente cu
colegele.
Nu am avut conflicte majore cu colegele, iar daca acestea au existat au fost minore si s-au
rezolvat pe cale amiabila, prin comunicare si am respectat intocmai regulamentul de ordine
interioara, normele de organizare si functionare ale institutiei; acestea fiind expuse si parintilor in
cadrul sedintelor de consiliere/lunare.
Activitatile extrascolare de la clasa le-am desfasurat in colaborarea stransa cu parintii,
acestia fiind dispusi sa finanteze cea mai mare parte a acestor activitati.

5.5 Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament),


respectarea și promovarea deontologiei profesionale
Consider ca atitudinea morala pe care mi-am format-o ca, cadru didactic in unitate, este
una de respect atat a mea fata de colege si personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, fata de parinti,
cat si invers.
Mi-am sustinut punctul de vedere acolo unde am stiut ca am dreptate si am cedat in fata
unor divergente de opinii colo unde am stiut ca gresesc, fara a-mi stirbi integritatea morala, fara a
jigni pe cineva intr-un limbaj de mahala

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare


6.1 Dezvoltarea de parteneriat și proiecte educaționale în vederea dezvoltării
instituționale
Am desfășurat
*activitate împreună cu grupa realizând astfel în cadrul concursului Educrates – Colacul de
vacanță – parteneriat cu editura EDU
*activități aplicative “Bucuriile iepurașului” – obținând astfel parteriat educational national
cu Editura Esențial Media și ed. D’art
*activități aplicative “Zâmbet de copil!” - obținând astfel parteriat cu Editura Esențial
Media
*vizionare teatru – contract de parteneriat cu
teatrul Fani Tardini – secția Păpuși “Guliver” Galați
*concurs județean / regional de creație
“Mărțișoare, mărțișoare” – obținând astfel accord de
parteneriat cu Gr. P.P Nr. 8, Buzău
*concurs județean de creație plastic – “Pentru
tine, mamă dragă” – realizând astfel parteneriat cu Gr.
P.P “Lumea prichindeilor”, Câmpia Turzii
*expoziție de mărțișoare “În dar pentru mama”
– beneficiarul acestui proiect a fost Asociația Euro
Dezvoltare Galați, în cadrul centrului multifunctional
Delfinul, obținând astfel parteneriat de colaborare
*concurs national “Mama, o minune în viața mea!” – realizând astfel acord de parteneriat
cu Gr. Step by Step cu P.P și P.N “Licurici”, Ploiești
*coordonator proiect educațional internațional cu activitate susținută în cadrul
simpozionului “Educația fără frontiere!” – Relația grădiniță – școală – familie – societate
*coordonator proiect educațional / activitate educativă în cadrul simpozionului național /
schimb de experiență – Colaborarea Grădiniță – Școală! Importanța activităților educative

6.2 Promovarea ofertei educaționale


Oferta educatională (activități extrașcolare și de la clasă) a grădiniței am promovat-o prin
intermediul paginei instituției. Acest lucru a dat posibilitatea tuturor persoanelor ce doresc sa-si
inscrie copiii in unitatea noastra, sa cunoasca oferta gradinitei.
Oferta a mai fost promovată și prin intermediul părinților ce recomandă unitatea datorită
modului (bun) în care sunt tratați copiii în gradiniță.

6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele


preșcolarilor la activități extracurriculare și extrașcolare
Am participat cu prescolarii, prin intermediul lucrarilor la competitii locale / judetene /
nationale / internaționale / regionale obținând cu aceștia diverse premii promovand astfel in mod
deliberat imaginea unității.

6.4 Realizarea / participarea la programe / activități de prevenire și combatere a


violenței și comportamentelor nesănătoas în mediul școlar, familie și societate
Am promovat in cadrul activitatilor de la clasa sau in cele desfasurate cu parintii
comportamente sanatoase, activitati de combatere a discriminarii si a vilolentei in gradinita, in
afara ei
În cadrul săptămânii Școala altfel prin activitatea de Stop alimentelor procesate s-a
promovat stilul de viață sănătos

6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și


ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate ân cadrul școlii precum și a sarcinilor
suplimentare
Am desfasurat activitati despre sanatatea copiilor, protectia sanatatii atat la clasa cat si in
cadrul activitatilor de consiliere si in cadrul parteneriatului cu cabinetul medical al gradinitei si al
medicului MedLife

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației


Implicarea mea in diverse activitati in care de cele mai multe ori materialul (informativ, de
lucru), persoanele implicate din afara unitatii, au fost sponsorizate si nu a necesitat implicarea
parintilor din punt de vedere material ci doar umanitar sau prin simpla lor prezenta,
responsabilitatea de care a dat dovada fiecare dintre cei implicati, a dus la creearea si
intretinerea in bune conditii a calitatii culturii la nivelul gradinitei.

7. Conduita profesională
7.1 Manifestarea atitudinii morale și civice(limbaj, ținută, respect, comportament)
Consider ca atitudinea morala pe care mi-am format-o ca, cadru didactic in unitate, este
una de respect atat a mea fata de colege si personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, fata de parinti,
cat si invers.
Mi-am sustinut punctul de vedere acolo unde am stiut ca am dreptate si am cedat in fata
unor divergente de opinii colo unde am stiut ca gresesc, fara a-mi stirbi integritatea morala, fara a
jigni pe cineva intr-un limbaj de mahala.

7.2 Respectarea și promovarea deontologiei profesionale


Consider ca atitudinea morala pe care mi-am format-o ca, cadru didactic in unitate, este
una de respect atat a mea fata de colege si personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, fata de parinti,
cat si invers.
Mi-am sustinut punctul de vedere acolo unde am stiut ca am dreptate si am cedat in fata
unor divergente de opinii colo unde am stiut ca gresesc, fara a-mi stirbi integritatea morala, fara a
jigni pe cineva intr-un limbaj de mahala.

S-ar putea să vă placă și