Sunteți pe pagina 1din 11

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU


Email: scoala_generala_nr2@yahoo.com;
Website: http://www.scoalaecaterinateodoroiu.ro/
Tel.0253214867, Fax: 0353408857

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” Director,


NR.............DIN................/............./..................... Prof. Nănuț Iulia Carmen

PROIECT DE EXCURSIE

COORDONATORI:
PROF. ZAMFIR LIVIA
PROF. BĂLOI BIANCA-MĂDĂLINA
PROF. ȘTEFAN GEORGIANA ALISA
PROF. MĂLĂESCU IONUȚ
PROF. MĂLĂESCU ADRIAN

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 12-13 NOIEMBRIE 2022 (2 ZILE)


PROIECT DE EXCURSIE

DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: 12-13 NOIEMBRIE 2022 (2 ZILE)


CLASELE: a VI-a B, a VII-a B, a VIII a A și B
ŞCOALA: GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU”
LOCALITATEA: TG-JIU
JUDEŢUL: GORJ
COORDONATORI: PROF. ZAMFIR LIVIA, PROF. BĂLOI BIANCA-
MĂDĂLINA, PROF. ȘTEFAN GEORGIANA ALISA, PROF. MĂLĂESCU IONUȚ,
PROF. MĂLĂESCU ADRIAN
TEMA: Educație pentru timp liber
TIPUL EXCURSIEI: Excursie cu caracter recreativ si de infomare, pentru vizitarea
cetății dacice din Munţii Orăştiei în perimetrul vechii capitale dacice, Sarmizegetusa
Regia.
ITINERAR PROPUS: TG JIU–HAȚEG (REZERVAȚIA DE ZIMBRI)- ORĂȘTIE-
SARMIZEGETUSA REGIA - TG JIU
Justificarea proiectului:
Excursia şcolară este un mijloc didactic important care oferă elevului oportunitatea
de a observa, de a cerceta şi de a cunoaşte în mod direct o varietate de aspecte din
mediul înconjurător. Aceasta înlesneşte educarea şi dezvoltarea simţului estetic, trezeşte
în sufletul copilului dragostea şi respectul pentru natură, dar şi pentru oamenii ce o
îmbogăţesc şi o înzestrează, stimulând totodată curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere,
facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă solicită din partea copiilor un efort
suplimentar.
Prin excursii, copiii pot descoperi noi fenomene, excursia formeaza o atitudine
ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice. Excursia
presupune valorificarea cunoştinţele dobândite, contacte între oameni, atitudini şi
comportamente şi trăiri specifice, îmbogăţirea experienţei umane, refacerea legăturii
omului cu natura, relaţionarea, dezvoltarea personală etc., ceea ce contribuie la pregătirea
copilului pentru viaţă.
Proiectul tematic propus într-o abordare interdisciplinară îmbină teoria cu practica,
utilul cu plăcutul şi relaxarea cu învăţarea, dezvoltă spiritul de prietenie, de colecti
SCOPUL: Cunoaşterea , înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale , istorice şi naturale
ale patriei;
MOTIVAŢIA: stimularea şi dezvoltarea pe multiple planuri a personalităţii copilului ,
prin activităţi extracurriculare;
OBIECTIVE GENERALE: De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a
evalua monumentele istorice; de a le cultiva preţuirea şi dragostea de frumos faţă de
monumentele istorice şi culturale vizate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru
și faţă de natura patriei.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE ALE EXCURSIEI:
a)cognitive:
- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
- să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;
- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit.
b)afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre;
- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele
observate şi identificate;
c) psiho-motorii:
- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică;
- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică.
OBIECTIVE EVALUATIVE :
La sfârşitul excursiei, elevul:
 Să cunoască informaţii de specialitate, bibliografii asupra modelelor si
valorilor culturii si artelor traditionale; publicaţii, precum şi alte
materiale de popularizare: pliante informative, ghiduri, etc.;
 Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul
general de cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa
principalelor monumente istorice, de cultură, vizitate;
 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge
particularităţile şi elementele comune ale monumentelor istorice şi
culturale;
 Să aprecieze frumuseţile florei şi faunei acestei părţi a ţării;
 Să valorifice intra-şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor istorice,
etnografice, folclorice, geografice, geologice, literare, religioase etc.
 Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea monumentelor istorice, de
artă, etnografice, ale mediului înconjurător reprezintă îndatoriri
elementare ale fiecărui locuitor al ţării.
PREGĂTIREA EXCURSIEI :
1. Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării
ei, este anunţată excursia pe care o vor face elevii.
2. Pregătirea elevilor pentru această excursie se face în cadrul unei lecţii sau
într-o şedinţă specială de instructaj, prezentându-se scopul excursiei, traseul cu
punctele cele mai importante.
 Se stabileşte mijlocul de transport - autocar - preţul biletelor, banii necesari
pentru vizitarea monumentelor de cultură, pentru mici cheltuieli şi pentru
hrană.
 Folosindu-se albume, internet, profesorul trezeşte curiozitatea, interesul
pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu valorile monumentelor
istorice din această parte a ţării.

DESFĂŞURAREA EXCURSIEI:
La data şi la ora fixată, elevii se adună la școală. Se face prezenţa, se verifică
costumaţia, se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la autocar. Se anunţă traseul
excursiei.
REZULTATE SCONTATE:
1. Pe termen scurt:
 formarea unui comportament conştient și activ faţă de protecţia mediului
înconjurător ;
 dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de
cooperare între indivizi;
 cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri
asupra frumuseţilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi
împletirea cu elemente de istorie a trecutului şi prezentului poporului român.
2. Pe termen lung:
 formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor legate de artă,
ecologice, de cultivare a unei educaţii ecologice;
 formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura
unui grup turistic, de cooperare şi respect.

ITINERARIUL
12 NOIEMBRIE 2022
Plecarea la ora 7,00, de la Școală, cu autocarul.
Pe traseul excursiei se va face popas pentru masă între vizitarea obiectivelor.
Cazare: Pensiunea Cotiso (Costești)
13 NOIEMBRIE 2022
Plecare la ora 9,00, de la Hotel cu autocarul.
Pe traseul excursiei se va face popas pentru masă între vizitarea obiectivelor.
Sosire la Tg Jiu, în intervalul orar 20-21, la Școală.
SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR:
 Ce itinerar am parcurs?
 Ce obiective istorice şi culturale importante am vizitat? Prin ce se caracterizează
fiecare dintre ele?
 Reamintiţi-vă informaţiile dobândite, impresiile făcute, învăţămintele desprinse şi
sistematizaţi-le pe următoarele probleme: istorie, geografie, etnografie, artă, etc.
 Alcătuiţi un album al şcolii cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu.
EVALUARE:
 completarea portofoliilor personale şi pe discipline ;
 compuneri, versuri;
 desene ;
 album foto.
IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA ELEVILOR:
 vor realiza colecţii, portofolii, albume , jurnale ;
 vor dobândi noi cunoştinţe prin perceperea directă a obiectivelor şi fenomenelor ,
realizând calea dialectică a cunoaşterii;
 vor conştientiza valoarea inestimabilă a frumuseţilor şi bogăţiilor naturale şi
culturale ale zonelor vizitate;
 vor preţui şi mai mult natura și obiectivele muzeale vizitate.

Pregătirea pentru excursie s-a făcut în unitate. Instructajul cu elevii privind


securitatea deplasării s-a facut de către profesorul coordonator, fiecare elev şi părinte
semnând ulterior acordul pentru participarea la excursie. Asigurarea cazării: a mesei:
cină, mic dejun la hotel, restul meselor se va face o comandă unitară pentru toți copiii și
adulții însoțitori.

Director, Coordonatorii excursiei,


Prof. Nănuț Iulia Carmen Prof. Zamfir Livia
Prof. Băloi Bianca-Mădălina
Prof. Mălăescu Ionuț
Prof. Ștefan Georgiana
Prof. Mălăescu Adrian
Proces verbal de instruire a elevilor,
Încheiat astăzi,...................., cu ocazia instruirii elevilor claselor a VI-a B, a VII-a
B, a VIII a A, a VIII-a B , participanţi la excursia din perioada 12-13.11.2022.
Participanţii au luat la cunoştinţă şi sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
Anterior deplasării, toți elevii care participă la excursie și la alte activități de
timp liber, au următoarele obligații:
1. să solicite toate informațiile despre excursie;
2. să își informeze părinții referitor la activitate;
3. să informeze organizatorul excursiei și al altor activități de timp liber despre orice
probleme sau cerințe speciale, probleme medicale, alergii, etc.;
4. să înștiințeze organizatorul grupului dacă are interdicție de a practica sport, pentru
a nu fi implicat în activități recreative care implică efort fizic;
5. să citească atent și să semneze regulamentul excursiei și al activităților de timp
liber, înainte de plecare;
6. să prezinte organizatorului grupului o adeverință medicală eliberată de medicul de
familie/ medicul școlar care să ateste starea – clinic sănătos;
7. să prezinte acordul semnat al părintelui, conform Anexei 1 la Condițiile de
organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în
sistemul de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul 3637/ 12.04.2016,
anexat Ordinului Ministrului Educației Naționale, nr. 3060/ 2014.

Pe durata deplasării spre/ dinspre destinație, toți elevii care participă la


excursie și la alte activități de timp liber, au următoarele obligații:
1.să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu autocarul;
2.să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/ dinspre excursie;
3.să nu pericliteze siguranța și securitatea participanților la excursie;
4.să se comporte civilizat și să nu distrugă bunuri;
5. să înștiințeze cadrul didactic însoțitor cu privire la defecțiunile autocarului, scaunelor,
etc;
6.să nu deranjeze șoferul autocarului în timp ce acesta conduce;
7. să aibă un comportament civilizat în autocar, dar și la urcarea și la coborârea din
acesta (să nu sară pe scări);
8.să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoțitoare,
9. să asculte cu atenție, să rețină și să respecte intrucțiunile personalului angajat de la
obiectivele vizitate,
10. să nu deterioreze bunuri din dotarea unității de cazare;
11. să utilizeze cu responsabilitate mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele
electrice și electronice din dotarea locației de cazare ;
12. să utilizeze în siguranță spațiile locațiilor (să nu sară pe scări, să nu coboare pe
balustradă, să nu sară pe geam, etc);
13.să nu aducă și să nu utilizeze materiale/ produse inflamabile, sau cu risc inflamabil;
14. să utilizeze în siguranță produsele sau aparatele de uz personal (deodorante, uscător
păr, etc);
15. să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, droguri și alte substanțe care îi pot pune
în pericol
pe ei ori pe ceilalți participanți sau care pot determina alterarea percepției realității;
16. să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiții neadecvate;
17. să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de
ceilalți participanți
la excursie pentru a nu periclita siguranta si securitatea indivizilor;
18.să nu recurgă la acte de violență pe parcursul excursiei;
19.să respecte comenzile cadrului didactic însoțitor pe perioada excursiei;
20.să nu părăsească grupul/ locația activității fără acordul cadrului didactic însoțitor;
21.să anunțe cadrele didactice însoțitoare despre orice neregulă în desfășurarea
excursiei și a activităților derulate ;
22.sa instiinteze cadrul didactic insotitor cu privire la defectiunile mobilierului, ale
obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice si electronice din dotarea locatiei;
23. sa nu recurga la remedierea defectiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale
echipamentelor electrice si electronice din dotarea locatiei.
Am luat la cunoştinţă de regulile enunţate mai sus şi ne obligam să le respectam, drept
care semnam prezentul proces-verbal,
NR: NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI SEMNĂTURA
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31

8
32
33
34
35
36
37
40

Organizatori,
Prof. ZAMFIR LIVIA
Prof. BĂLOI BIANCA-MĂDĂLINA
Prof. ȘTEFAN GEORGIANA ALISA
Prof. MĂLĂESCU IONUȚ
Prof. MĂLĂESCU ADRIAN

9
Tabel nominal cu elevii Școlii Gimnaziale ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg Jiu, participanți la excursia din
perioada 12-13 noiembrie 2022
Nr.crt Numele și prenumele elevului Clasa Aviz medic școlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
10
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

11

S-ar putea să vă placă și