Sunteți pe pagina 1din 30

CONTABILITATE ȘI GESTIUNE

FISCALĂ

Conferentiar univ. dr. Gabriel Jinga


Departamentul de Contabilitate si Audit
ASE Bucuresti
BIBLIOGRAFIE
1. Morariu A., Paunescu M., Radu G., Contabilitatea
si fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderii (pag 1-
90), Ed. ExPonto 2005

2. Popa A.F., Paunescu M., Ciobanu R., Fiscalitate, ed.


2, CECCAR, Bucuresti, 2019, România

3. Vasile Raileanu coord. – Contabilitatea si gestiunea


fiscala a societatilor comerciale, Editura Economica
2016

4. Lucian Tatu coord. - Fiscalitate. De la lege la


2
practica, Editia 8, Ed C.H. Beck 2013
BIBLIOGRAFIE
1. Legislatie:
a) Codul fiscal actualizat la 01.01.2022 + normele
metodologice de aplicare (Legea 227/2015)

b) Codul de procedura fiscala actualizat la 01.01.2022


(Lege 207/2015)

c) Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale


individuale şi situațiile financiare anuale consolidate
actualizate aprobate prin Ordinul 1802/2014

d) Documentele financiar-contabile aprobate prin ordinul


2634/2015
2. www.anaf.ro, www.mfinante.ro, 3
STRUCTURA CURS
Prezentare fisa de disciplina
1. Notiuni generale privind fiscalitatea si
contabilitatea – 2 cursuri
2. Contabilitatea si fiscalitatea remunerarii factorului
uman – 3 cursuri
3. Contabilitatea si fiscalitatea impozitului pe
veniturile obtinute de persoanele juridice - 4
cursuri
4. Contabilitatea si fiscalitatea impozitelor indirecte –
4 cursuri
5. Curs recapitulativ

4
CURS 1,2 - NOTIUNI GENERALE PRIVIND
FISCALITATEA SI CONTABILITATEA

 Notiuni generale

 Surse de drept fiscal

 Sistemul fiscal

 Relatia contabilitate fiscalitate

5
NOTIUNI GENERALE
Principalele resurse ale statului:
 impozite: obligatorii, nerambursabile, fără
contraprestaţie directă din partea statului

 taxe: obligatorii, nerambursabile, cu


contraprestaţie directă din parte statului

 contributii: obligatorii, nerambursabile, cu/fără


contraprestaţie directă din partea statului

6
NOTIUNI GENERALE
Elementele impozitului:
 Subiectul = contribuabilul, cel supus impozitului;

 Obiectul impunerii = masa supusă impozitului;

 Sursa impozitului = venit sau avere;

 Baza impozabila

 Cota impozitului = cota de impunere - impozitul

aferent unei unităţi de impunere


 Termenul de plată = data până la care impozitul trebuie
achitat

7
NOTIUNI GENERALE
Tipuri de impozite:

a) Impozite directe: Impozit pe profit, Impozit pe


venit, impozite locale, impozitul pe venitul
obtinut de nerezidenti din Romania, impozitul pe
reprezentante

b) Impozite indirecte: TVA, Accize

8
NOTIUNI GENERALE
DEFINITII
Anumiti termenii utilizati in Fiscalitate au semnificatia
definita la art. 7 din Codul Fiscal.
De retinut, printre altele, semnificatia pentru:
 Activitate dependenta (pct.1)
 Activitate independenta (pct.3)
 Contract de leasing financiar (pct. 7)
 Dividend (pct. 11)
 Dreptul de autor (pct.14)
 Know-how (pct. 17)
 Persoane afiliate (pct. 26)
 Redevenţă (pct. 36)
 Rezident/Nerezident (pct.22,27,28,37)
 Romania (pct. 38)
 Titlu de participare (pct. 40)
 Valoarea fiscală (pct. 44, 45) 9
 Sediu permanent (art. 8)
SURSE DE DREPT FISCAL
Principalele surse ale dreptului fiscal sunt :
a) Sursele legislative.
b) Sursele convenţionale.
c) Sursele reglementare.
d) Sursele jurisprudenţiale.

a) Sursele legislative, constituie sursa principală a dreptului fiscal. şi


Constituţia României precizează că impozitele şi taxele sunt instituite
prin lege. Deci legea reprezintă actul legislativ care deţine autoritatea
principală în materie fiscală, exemplu : Legea nr. 227 privind Codul
fiscal. Anumite dispoziţii fiscale pot fi date prin ordonanţe
guvernamentale, dacă Parlamentul abilitează guvernul să le emită.

10
SURSE DE DREPT FISCAL
b) Sursele convenţionale sunt stabilite prin acorduri, tratate şi convenţii
internaţionale. Se disting :
1. convenţii internaţionale. Stabilite între două state în scopul de a regla situaţia
fiscală a persoanelor fizice sau juridice aflate în situaţia de a le fi impozitat venitul
într-unul din cele două state. Aceste convenţii conduc cel mai adesea la
impozitarea într-unul din cele două state şi exonerarea în celălalt stat, în condiţiile
în care afacerile sunt extinse în afara graniţelor ţării de origine.
2. dispoziţii comunitare Sunt rezultatul tratatului de la Roma şi care funcţionează în
cadrul Uniunii Europene. Aceste dispoziţii au consecinţe în dreptul fiscal intern al
fiecărui stat membru. Consiliul Uniunii Europene fixează directive destinate să
permită armonizarea legislaţiilor naţionale şi de a compara dispoziţii legislative
reglementare şi administrative în perspectiva unei pieţe unice europene.
c) Sursele reglementare, constituie doctrina administrativă prin care legile
sunt completate în vederea punerii lor în aplicare prin decrete sau
ordine ministeriale la nivel ierarhic inferior legilor. Aceasta putere
reglementară în executarea legilor fiscale este autonomă. Normele,
instrucţiunile şi circularele privind aplicarea legilor, revine Ministerului
Finanţelor Publice in domeniul fiscal.

11
SISTEMUL FISCAL
Sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, realizate prin
intermediul unui mecanism bazat pe tehnici, metode şi instrumente
specifice desfăşurării activităţii de urmărire şi control cu ajutorul
aparatului fiscal. Legea fundamentală a statului de drept consfinţeşte
obligaţia tuturor cetăţenilor ţării de a contribui prin impozite şi taxe la
cheltuielile publice.
Obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a contribui sub forma de impozite
şi taxe la constituirea fondurilor bugetare dă naştere la “ Creanţă fiscală
“ pentru buget şi ”obligaţie fiscală” pentru persoana.
Creanţa fiscală reprezintă dreptul statului de a percepe prin organele
fiscale impozite, taxe şi alte venituri în contul bugetului.
Titlul de creanţă fiscală este actul prin care se constată şi se
individualizează obligaţia fiscală a unei persoane fizice sau juridice.
Întocmirea titlurilor de creanţă fiscală este realizată fie de organele
fiscale fie de catre persoane prin declaratii pe propria raspundere.
Creanţa fiscală încetează atunci când obligaţia fiscală a contribuabilului
este achitată, compensată sau prescrisă.
12
Obligaţia fiscală de a vira impozite şi taxe la bugetul public şi la fondurile
speciale extrabugetare, revine persoanelor fizice şi juridice, române şi
străine, numite contribuabili
SISTEMUL FISCAL
Politica fiscală este orientată spre realizarea următoarelor funcţii ale
sistemului fiscal:
 1. funcţia financiară este instrumentul prin care statul procură
resursele necesare finanţării activităţilor de interes naţional.
 2. funcţia economică stimulativă, prin facilităţi prevăzute în sursele
legislative şi reglementare : reduceri de impozit pe profit , reinvestirea
profitului net, scutiri de impozite pentru zonele declarate defavorizate,
etc.
 3. funcţia socială, manifestată prin aceea că sistemul fiscal trebuie să
favorizeze anumite categorii sociale .
 4. funcţia de control dă posibilitatea statului prin intermediul sursei
informaţionale a contabilităţii, să valideze volumul corect al vânzărilor,
costul de producţie, contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor, a modului
corect al bazelor de calcul pentru impozitul pe veniturile din salarii,
taxa pe valoarea adăugată, accize, etc. precum şi plata acestora la
termenele prevăzute de lege.
 5.funcţia de echitate. 13
Nu se poate vorbi de un sistem fiscal perfect, dar el poate fi perfectat în
concordanţă cu dezvoltarea sectorului privat.
SISTEMUL FISCAL
Mecanismul fiscal
Reprezintă ansamblul de metode şi tehnici de impunere privind veniturile
fiscale ale statului precum şi instrumentele impunerii.
Impunerea constă în identificarea tuturor categoriilor de persoane
fizice sau juridice care deţin sau realizează un anumit obiect impozabil,
în evaluarea bazei de calcul a impozitului, în determinarea exactă a
cuantumului acestuia. Impunerea îmbrăca mai multe forme :
 - autoimpunerea constă în stabilirea bazei impozabile şi determinarea
autonomă a impozitului de către contribuabili pe propria lor răspundere
( TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile din activitati
independente). Când evaluarea bazei de calcul se definitivează la nivel
de an, impunerea este provizorie în timpul anului şi definitiva la
sfârşitul anului fiscal.
 - impunerea directă constă în evaluarea directă a obiectului impozabil
de către organele fiscale sau pe baza declaraţiei subiectului impozabil
(de exemplu: impozitul pe clădiri ).
 - impunerea indirectă are la bază informaţii colaterale ( de exemplu :
impozitul pe salarii,contributiile sociale individuale, etc ) 14

 - impunerea forfetară presupune stabilirea unei sume forfetare de


plată pe o perioadă de timp
SISTEMUL FISCAL
Aparatul fiscal
Decurge din însăşi legile care reglementează impozitele şi taxele. Statul îşi
îndeplineşte sarcinile fiscale prin instituţiile autorităţii
Menirea aparatului fiscal este, ca prin impunere, să urmărească încasarea
veniturilor bugetare ale statului şi să combată evaziunea fiscală.
Activitatea fiscală a statului cuprinde latura legislativă care se
înfăptuieşte de către Parlament şi cea executivă, realizată de Guvern,
prin instituţiile administraţiei publice de specialitate, în structura
cărora se include şi aparatul fiscal.
Instituţia administraţiei publice de specialitate, prin care Guvernul îşi
îndeplineşte atribuţiile sale executive în domeniul fiscal, este Ministerul
Finanţelor Publice. Activitatea fiscală este condusă de ministru, în
subordinea căruia se află direcţii generale, direcţii, administraţii fiscale.

ANAF – Agentia nationala de administrare fiscala


Directiile de impozite si taxe locale
Trezoreria finanţelor publice este organizată la nivel central şi teritorial şi15
are ca obiectiv încasarea veniturilor bugetare pe baza unei evidenţe
stricte pe fiecare plătitor
SISTEMUL FISCAL
Aparatul fiscal
Direcţia generala a vămilor aplică dispoziţiile legale cu privire la taxele
vamale, perceperea lor şi a altor venituri cuvenite bugetului de stat în
legătură cu activitatea desfăşurată de aparatul de control vamal.
Organele financiar teritoriale acoperă prin activitatea lor întreg
teritoriul ţării şi execută atribuţii cu caracter fiscal în toate localităţile (
municipii, oraşe şi comune).La încasarea taxelor şi impozitelor îşi aduc
contribuţia şi alte instituţii publice, cum ar fi :
Instanţele de judecata, tribunalele şi judecătoriile, care percep taxe de
timbru pentru litigii şi acte ce intră sub incidenţa acestor taxe ;
Notariatele de stat, care percep taxe de timbru şi de succesiune, pentru
modificări, autentificări de acte ;
Primăriile, care percep taxe pentru eliberări de titluri de proprietate,
autorizaţii de funcţionare şi alte acte supuse taxelor de timbru ;
Organele de poliţie, care percep taxe pentru examinarea conducătorilor
auto, eliberarea permiselor de conducere, eliberarea de paşapoarte, etc. ;
Alte instituţii publice
16
PROCEDURA FISCALA - LEGEA 207/2015
 Raportul juridic fiscal:
 cuprinde raportul de drept material fiscal și raportul de drept
procedural fiscal in legatura cu creantele fiscale

 Reprezentanții legali ai persoanelor fizice și juridice sunt obligați să


îndeplinească obligațiile ce revin potrivit legislației fiscale persoanelor
sau entităților reprezentate

 Obligatia inregistrarii:
 Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic
fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscal:
CIF sau NIF

17
PROCEDURA FISCALA - LEGEA 207/2015
 Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale:
 5 ani regula generala incepand cu 01.07.N+1
 10 ani in caz de evaziune
Inactivare
 Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără
personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din
Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre
următoarele situații:
a. nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio
obligație declarativă prevăzută de lege;
b. se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin
declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit
organului fiscal identificarea acestuia;
c. organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal
declarat;
d. inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
e. durata de funcționare a societății este expirată; 18
f. societatea nu mai are organe statutare;
g. durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.
PROCEDURA FISCALA - LEGEA 207/2015
 Dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati de nedeclarare,
majorari de intarziere
 Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a
obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și
penalități de întârziere
 Dobanzi 0.02%/zi
 Penalitati 0.01%/zi
 Penalitati de nedeclarare 0.08%/zi. Se reduce cu 75% daca se achita in
termen
 Majorari de intarziere 1 % pe luna în cazul obligațiilor fiscale datorate
bugetelor locale

 Exemplu: Determinati suma totala de plata, astazi la data cursului, in


cazul unui contribuabil care prezinta urmatoarea situatie:
 TVA de plata neachitat 100.000 lei, termen scadent 25.01.2022
 Impozit pe cladiri neachitat 5.000 lei, termen scadent 30.09.2021

19
PROCEDURA FISCALA - LEGEA 207/2015
 Tipuri de control fiscal:

 Inspectia fiscala

 Control inopinant

 Control antifrauda

 Verificarea situatiei fiscal personale (pt personae fizice)

 Verificarea documentara

 Sanctiuni – art 336-339

20
RELAȚIA CONTABILITATE - FISCALITATE

 Obiective diferite

 Principii diferite

 Fiscalitatea isi ia informatii din documentele


financiar contabile

 Evidente fiscale distincte

21
RELAȚIA CONTABILITATE - FISCALITATE

 Politica contabilă-Principii, reguli de evaluare, baze de evaluare,


convenții și practici specifice utilizate de profesioniști contabili în
prezentarea și raportarea situațiilor financiare.

 Politica fiscală este definită de ansamblul măsurilor inițiate si


implementate de guvern, prin intermediul bugetelor publice, în
scopul realizarii si menținerii echilibrului macroeconomic în
economia reala.

22
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE

✓ Raportul contabilitate –fiscalitate trebuie să fie discutat şi analizat
prin poziţia contabilităţii în cadrul gestiunii fiscale şi prin măsura în
care contabilitatea este sau nu deconectată de fiscalitate.

✓ Analiza poziţiei contabilităţii în cadrul gestiunii fiscale scoate în


evidenţă faptul că reprezintă sistemul informaţional necesar pentru
funcţionarea sistemului fiscal.

✓ Structurile informaţionale oferite de contabilitate şi funcţionalitatea


lor sunt orientate spre onorarea de către intreprindere a interesului
fiscal.

23
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
Contabilitatea reprezintă un instrument de cunoaştere şi
gestiune a patrimoniului, a situaţiei nete şi a rezultatului
obţinut. Ea trebuie să se orienteze şi spre mediul economico-
social reprezentat de protagoniştii sociali consumatori de
informaţii ca produs al contabilităţii.

Discutată din acest punct de vedere, contabilitatea trebuie să


asigure informaţii pentru investitorii de capital, STAT,
creditori, partenerii de afaceri ai întreprinderii, salariati şi
public.

Informatia contabila trebuie sa fie:


 Relevanta
 Credibila (exacta, oportuna,verificabila)
 Inteligibila
 Comparabila 24
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE

Principiile contabile:

 1.Continuitatii
 2. Permanentei metodelor
 3. Contabilităţii de angajamente
 4. Necompensarii
 5. Prevalentei economicului asupra juridicului
 6. Evaluarii separate a elementelor de activ si
datorii
 7. Prudenţei
 8. Pragului de semnificatie
 9. Intangibilitatii
25
 10. Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost
de producţie
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
Principiile impunerii:
 echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie
stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcție de mărimea
veniturilor sau a proprietăților acestuia;
 certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care
să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de
plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată
urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina
influența deciziile lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
 neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele
categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate,
asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;
 eficienţa impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de
la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor,
taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de
avânt economic, cât și în cele de criză.
 predictibilitatea impunerii, asigură stabilitatea impozitelor,
taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp 26 de
cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul
majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții
obligatorii
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
✓ Conectarea contabilităţii la fiscalitate ridică problema
concilierii raporturilor dintre principiile
contabile şi cele fiscale.

✓ Pentru stabilirea situatiilor financiare anuale trebuie


să se aplice regula contabilă. Această regulă este
obligatorie în plan contabil, chiar dacă diferă de
regula fiscală. In schimb, pe plan fiscal trebuie
aplicate regulile fiscale.

27
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE
Dată fiind situaţia de mai sus, se ridică problema delimitării
şi ierarhizării raporturilor dintre contabilitatea
întreprinderii şi fiscalitate.
Aceste raporturi pot fi grupate în două categorii: raporturi
integrate şi raporturi neutrale.
Raporturile integrate sunt de conectare sau angajare, fiind
determinate de intersecţia dintre interesul contabil şi cel
fiscal.
În cazul acestor raporturi apar divergenţe între principiile
contabilităţii şi cele fiscale şi în consecinţă ele trebuie
conciliate sau armonizate.
În sfera acestor raporturi se înscriu cu precădere
trei cazuri:
 impozitarea profitului,
 amortizarea imobilizarilor şi
 evaluarea contabila.
28
RAPORTUL CONTABILITATE FISCALITATE

Raporturile neutrale nu afectează direct rentabilitatea


firmei; ele apar în cazul impozitului pe dividende,
impozitului pe salarii, contribuţii la asigurările sociale,
taxa pe valoare adaugată.

Raporturile neutrale pot deveni incitante pentru gestiunea


fiscală a întreprinderii, implicit pentru contabilitate,
numai în măsura în care mobilizează subiectul impus la
un comportament înscris în eficacitatea fiscală.

29
STUDIU DE CAZ
O companie care desfasoara activitati de constructii, avand drept cod CAEN 4120
“Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” prezinta
urmatoarea situatie:
 In dec 2021 se achizitioneaza un buldozer in valoare de 100.000 lei.
 Conform catalogului privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe,
aplicabil incepand cu 01.01.2005, echipamentul are un cod de clasificare 2.1.20.1.
si o durata normala de functionare cuprinsa intre 4 si 8 ani. Amortizarea fiscala
permisa este liniara, degresiva sau accelerata (cf. art. 28 alin. 5, lit. b din Codul
Fiscal)
 Prin politica contabila aprobata de conducerea unitatii durata de utlizare economica
este de 5 ani, iar metoda de amortizare liniara (baza legala: art. 238 din
OMFP1802/2014)
 Cerinte:
 In calitate de manager de taxe stabiliti durata de functionare fiscala si metoda de
amortizare fiscala;
30
 Prezentati tabloul de amortizare contabila si fiscala; comparati sumele si comentati
 Precizati ce tip de raport este intre contabilitate si fiscalitate;

S-ar putea să vă placă și