Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Forme de reorganizare a entitatilor economice:


- Fuziune
- Divizare
- Transformare
2. Fuziunea este tranzactia prin care doua sau mai multe entitati economice se unesc, in vederea
desfasurarii unei activitati comune.
Clasificarea fuziunii:
- Fuziunea prin absorbtie
- Fuziunea prin contopire
3. Avantajele fuziunii:
- Consolidarea pe piata a firmei prin cresterea capacitatii concurentiale;
- Diversificarea portofoliului de produse;
- Posibilitatea reducerii preturilor si ameliorarea conditiilor de productie,distributie;
- Posibilitatea de reorganizare a structurii unui grup de societati in vederea eficientizarii
activitatii acestuia;
- Marirea capacitatii de a contracta imprumuturi.

Dezavantajele fuziunii:

- Posibilitatea aparitiei de disensiuni atat intre managementul companiilor implicate in


fuziune, cat si intre actionarii minoritari;
- Posibilitatea blocarii sau intarzierii fuziunii planificate de catre actiunile antitrust ale
guvernului;
- Ingreunarea accesului noii entitati create prin fuziune la credite bancare sau licitatii, din
cauza lipsei unui istoric al acesteia.
4. Operatiuni privind fuziunea.

Prin absorbtie Prin contopire


Efectuarea inventarierii si evaluarea Efectuarea inventarierii si evaluarea
elementelor de natura elementelor de natura
activelor,datoriilor,capitalurilor proprii activelor,datoriilor,capitalurilor proprii
Intocmirea situatiilor financiare, se det. Intocmirea situatiilor financiare, se det.
Activul net contabil Activul net contabil
Se determina aportul net Se determina aportul net
Se calculeaza valoarea contabila a Se constituie noua societate luand in calcul
actiunilor/partilor sociale capitalul propriu al entitatilor care fuzioneaza
Se determina raportul de schimb Se determina nr. De actiuni/parti sociale
raportand activul net la valoarea nominala
Se det. Nr. De actiuni/parti sociale de emis de Se inregistreaza tranzactiile in contabilitate
catre societatea absorbanta
Se det. Suma cu care creste capitalul social la
societatea absorbanta
Se calculeaza prima de fuziune
Se inregistreaza in contabilitate tranzactiile
effectuate cu ocazia fuziunii
5. Indicatori privind fuziunea.
- Activul net contabil se determina cu ocazia intocmirii bilantului inainte de fuziune
- Aportul net se determina in functie de activul net contabil
- Valoarea contabila a actiunilor/partilor sociale se calculeaza ca raport intre aportul net si
numarul de actiuni/parti sociale.
- Raportul de schimb apare in cazul fuziunii prin absorbtie si se determina ca raport intre
valoarea contabila a unei actiuni/parti a societatii absorbate si valoarea contabila a unei
actiuni/parti a societatii absorbante
- Numarul de actiuni/parti de emis de catre societatea absorbanta se determina prin
inmultirea raportului de schimb cu nr. De actiuni/parti ale societatii absorbate sau prin
raportarea aportului net al societatii absorbate la valoarea contabila a actiunii/parti sociale
societatii absorbante
- Cresterea capitalului social la societatea beneficiara de aport este egala cu nr.de
actiuni/parti emise inmultit cu valoarea nominala.
- Prima de fuziune corespunde cu prima de emisiune pentru actiunile noi emise de societatea
absorbanta si este egala cu diferenta dintre valoarea contabila a actiunii/partii sociale
societatii absorbante si valoarea nominala a acesteia inmultita cu nr.de actiuni de emis de
societatea absorbanta.
6. Metode de contabilizare.
- Metoda activului net contabil, atunci cand se aplica, valorile folosite sunt cele recunoscute
in contabilitate.
- Metoda evaluarii globale, presupune sa se stabileasca atat valorile globale ale entitatilor
care fuzioneaza,cat si valorile individuale ale activelor si datoriile lor.
7. Operatiuni contabile privind fuziunea prin absorbtie. U5
8. Aspecte privind divizarea.
Divizarea presupune impartirea patrimoniului unei entitati economice care isi inceteaza
existenta, intre doua sau mai multe entitati economice sau entitati care se infiinteaza cu ocazia
divizarii.
Proiectul de divizare este documentul de baza in care sunt evidentiate principalele operatii
financiare si contabile angajate de entitatile implicate in divizare si este documentul justificative
pentru inregistrarea operatiei in contabilitatea societatilor implicate in divizare.
9. Operatiunile effectuate cu ocazia divizarii.
- Inventarierea si evaluarea elementelor patrimoniale
- Societatea care urmeaza sa se divizeze intocmeste situatiile financiare
- Impartirea elementelor de active,datorii si capitaluri proprii ale entitatilor care se divizeaza,
care se transmit societatilor beneficiare pe baza protocolului de predare-primire
- Stabilirea realitatii creantelor,obligatiilor,provizioanelor si a altor elemente
- Calcularea primei de divizare
- Reflectarea in contabilitate a tranzactiilor specific divizarii.
10. Metoda de evaluare globala privind operatiunile de divizare. U10
11. Lichidarea voluntara are loc in imprejurari precum trecerea timpului stabilit pentru durata
societatii, realizarea obiectului de activitate, imposibilitatea realizarii obiectului de
activitate,hotararea adunarii generale,reducerea nr.actionarilor sau asociatilor sub cel prevazut
de legea societatilor comerciale, diminuarea activului net la mai putin de jumatate din valoarea
capitalului social subscris sau reducerea capitalului social sub limita admisa in cazul S.A.
Lichidarea judiciara are loc ca urmare a intrarii societatii in stare de faliment in conditiile Legii
85/2014 privind producerea insolventei.
12. Operatiuni privind lichidarea.

Voluntara Judiciara
Inventarierea si evaluarea elementelor de Sigilarea si conservarea bunurilor care fac
active si datorii parte din averea societatii
Intocmirea situatiilor financiare inainte de Inventarierea si evaluarea elementelor de
lichidare active si datorii
Stabilirea tranzactiilor care urmeaza sa fie Intocmirea situatiilor financiare
efectuate de catre lichidator
Valorificarea elementelor de active Vanzarea bunurilor
Achitarea datoriilor societatii Depunerea sumelor realizate din vanzarea
bunurilor la banca in contul debitorului
Stabilirea rezultatului lichidarii(profit/pierdere) Distribuirea sumelor realizate din lichidare
Calcularea,retinerea si virarea impozitului pe Intocmirea si aprobarea raportului final al
profit/venit si a impozitului pe dividende lichidatorului
Intocmirea bilantului de partaj Intocmirea situatiilor financiare finale
Efectuarea partajului capitalului propriu intre Efectuarea partajului capitalului propriu
actionari sau asociati rezultat din lichidare prin
impartirea/suportarea acestuia intre/de
asociati

S-ar putea să vă placă și