Sunteți pe pagina 1din 25

Introducere Capitolul I : INTELLIGENCE 1.1. Informa ii i intelligence 1.2. Counterintelligence 1.3.

Participarea cet eanului:informa ii vs intelligence I COUNTERINTELLIGENCE

Capitolul II : R ZBOIUL INFORMATIONAL 2.1. Importan a sprijinirii cu informa ii a tuturor categoriilor de for e din armata Romniei 2.2. Rolul informa iilor n monitorizarea situa iilor de criz

2.3. Agresiunea informa ional .

Capitolul III: COOPERAREA DINTRE STRUCTURILE DE INFORMA II ALE ARMATEI ROMNE 3.1. Rolul fundamental al comunit tii de intelligence n r zboiul informa ional 3.2. Transformarea serviciilor de informa ii n contextul actual de securitate 3.3. Cooperarea dintre serviciile de informa ii romne ti cu cele str ine 3.4. Cooperarea serviciilor de informa ii: de la need to know la need to share Capitolul IV: Studiu de caz privind cooperarea intre structurile de intelligence

I SERVICIILE STR INE DE INFORMA II

Concluzii Anex Bibliografie Capitolul I : INTELLIGENCE I COUNTERINTELLIGENCE

1.1. Informa ii, Intelligence i Counterintelligence

C uta i inteligen

i discern mnt i, cel mai important,

capacitatea de a anticipa, de a vedea ce se ascunde dup col . C uta i loialitate, integritate, energie, motiva ie, o personalitate echilibrat Colin Powell i dorin a de a vedea lucrurile finalizate.

Conceptul de intelligence larg uzitat n statele democratice la care ne raport m deseori n stabilirea diverselor standarde de performan nu are o traducere fidel n limba romn , cele mai importante sensuri pentru care este folosit n literatura de specialitate se refer la acesta ca fiind: Element de cunoa tere susceptibil a fi codificat pentru a fi p strat, prelucrat sau comunicat. Produs rezultat din culegerea, procesarea, integrarea, analiza, evaluarea i interpretarea datelor avute la dispozi ie referitor la domenii de interes. Produsul analitic rezultat din procesarea datelor (informa iilor brute) Activitatea ce genereaz informa ii prelucrate Titlu generic pentru spionaj Informa ie prelucrat cognitiv cu o valoare semnificativ de ntrebuinare pentru un beneficiar.

Activitatea informativ

ansamblul opera iunilor i ac iunilor desf

urate de c tre structuri specializate, legal constituite, n mod

planificat, sistematic, unitar, ofensiv i n secret, prin folosirea mijloacelor i metodelor specifice, pentru c utarea, culegerea, verificarea, prelucrarea i valorificarea informa iilor referitoare la factori de risc, amenin ri, st ri de pericol la adresa securit ii na ionale, precum i

n vederea controlului tendin elor i evolu iilor acestora, n scopul prevenirii, contracar rii, nl tur rii lor sau aplic rii legii, dup caz. Componentele de baz ale activit ii informative sunt: activitatea de informa ii i activitatea de contrainforma ii.

Activitatea de informa ii ansamblul ac iunilor, opera iunilor i procedeelor informativ-operative, prin care se realizeaz , n secret, c utarea, prelucrarea, stocarea i valorificarea informa iilor necesare cunoa terii, prevenirii i contracar rii amenin securit ii na ionale. urate n scopul protej rii rilor la adresa

Activitatea de contrainforma ii ansamblul ac iunilor, opera iunilor i procedeelor informativ-operative, desf

informa iilor ob inute de c tre serviciile de informa ii i structurile departamentale, a mijloacelor i metodelor de culegere utilizate, precum i a procesului de decizie mpotriva divulg rilor neautorizate i a ac iunilor spionajului str in, ap rarea institu iilor, activit personalului acestora. ii i

Printre noile provoc ri specifice acestei etape istorice, se num r

cele referitoare la terorism, crima organizat transfrontalier , traficul

de persoane i droguri, proliferarea armelor i sistemelor de distrugere n mas , pentru a nu enumera dect pe cele mai cunoscute.

Din aceast

perspectiv , o component

de importan

major a efortului comun pentru securitate i normalitate a rela iilor n plan cu nceputul noului mileniu, a dezvoltat noi linii de dialog elemente ale procesului de globalizare, proces care, n paralel

regional i global o reprezint

activitatea de informa ii militare care, odat

bilateral i multilateral. n fapt, putem spune c toate acestea reprezint

cu ridicarea la nivel planetar a afacerilor, tehnologiz rii i, nu n ultimul rnd, a informa iilor, presupune un proces de limitare i fixare n spa iu a intereselor fundamentale ale statelor i ale organismelor interna ionale de cooperare.

Este din ce n ce mai evident c accesul larg la informa ii i comunica ii este o condi ie preliminar nceput treptat s fac ceea ce pn de ap rare i securitate regional acum f cea puterea militar i global .

a dezvolt rii, iar info-materia a

sau economic , respectiv s contribuie decisiv la redesenarea liniilor

Romnia, ca stat membru al NATO i al Uniunii Europene, aflat la frontiera estic a acestora, s-a angajat cu seriozitate pentru ndeplinirea obiectivelor strategice de securitate ale celor dou organisme, ac ionnd prin toate prghiile, n special pentru: - asigurarea stabilit ii i bunei guvern ri n vecin tatea imediat i apropiat ;

- participarea la crearea unei ordini interna ionale bazate pe un multilateralism eficient, care s genereze securitate i prosperitate ntr-o lume caracterizat de globalizare; - participarea cu resurse adecvate la securitatea euro-atlantic comun este generat de efortul unitar al statelor; rile asimetrice cu caracter transfrontalier, a c ror i la cea din regiunea M rii Negre, n baza principiului c securitatea

- identificarea, cunoa terea i preg tirea unui r spuns adecvat la amenin complexitate solicit r spunsuri n consecin ;

- participarea la reducerea fenomenelor de instabilitate i criz la nivel subregional sau regional i a tendin elor de fragmentare, marginalizare sau izolare a unor state i de dezvoltare a unor noi mecanisme de asigurare a securit prevenirea conflictelor, pe cre terea rolului diploma iei preventive i a capacit - asumarea propriei identit atlantice. ii continentale i globale, bazate pe

ilor de management al crizelor; ii i ap r rii subregionale, regionale i euro-

i politice i culturale subscrise efortului siguran ei, securit

n acest context, la dimensiuni, energii i dinamici deosebite, Direc ia Informa ii Militare, i ndepline te rolul de factor de stabilitate, r spunznd cerin elor ce rezult european i nord-atlantic . din identitatea sa istoric , apartenen a la o na iune liber i democratic , la comunitatea de informa ii

1.2. Comunitatea Na ional de Informa ii

Conflictele i provoc rile la adresa securit comunit

ii statelor, indiferent de tipologia lor, presupun un efort concentrat i unitar al ntregii

i interna ionale, nu numai al celor implica i nemijlocit.

De asemenea, doar prin cunoa tere, n elegere, consens, colaborare i cooperare ntre instituii, cumunit i, state pot fi contracarate toate celelalte provoc ri i amenin ri care pun n pericol interesele acestora n plan na ional i interna ional.

Sistemul de securitate na ional este compus din autorit Serviciile de securitate, ca i autorit

i de informa ii i servicii de securitate.

ile de informa ii, sunt servicii secrete, de innd, pentru exercitarea atribu iilor conferite de lege, oar activit i de culegere de date prin surse secrete, utiliznd mijloacele i metodele specifice

structuri proprii de informa ii care desf muncii de informa ii.1

AUTORIT

I DE INFORMA II

Serviciul Romn de Informa ii (SRI) Serviciul Romn de Informa ii, a fost nfiinat n baza Decretului nr. 181, din 26 martie 1990, ca urmare a desfiin securitate. I. Ap rarea Constituiei II. Antiterorism i contraterorism III. Contraspionaj IV. Combaterea amenin rilor transfrontaliere V. Securitatea economic VI. Supravegherea secretelor de stat VII. Centrul de surse deschise rii vechiului aparat de

Serviciul de Informa ii Externe (SIE) Serviciul de Informa ii Externe este o institu ie fundamental a sistemului siguran ei na ionale, fondat controlului parlamentar, care i aduce contribu ia specific pe baze constitu ionale i supus

la protec ia, sprijinirea i promovarea intereselor Romniei, n cadrul

concep iei unitare definite n Strategia de Securitate Na ional , fiind organul de stat specializat n ob inerea din str in tate a datelor referitoare la siguran a na ional .

Direc ia General de Informa ii a Ap r rii (DGIA) Direc ia General de Informa ii a Ap r rii (DGIA) este structura specializat a Ministerului Ap r rii Na ionale care asigur ob inerea, rile interne i externe,

prelucrarea, verificarea, stocarea i valorificarea informa iilor i datelor referitoare la factorii de risc i amenin militare i non-militare, care pot afecta securitatea na ional n domeniul militar.

DGIA coordoneaz aplicarea m surilor contrainformative i cooperarea att cu serviciile na ionale i de informa ii, ct i cu cele ale statelor membre ale alian elor, coali iilor i organiza iilor interna ionale la care Romnia este parte i asigur clasificate na ionale, NATO i ale Uniunii Europeane la nivelul Ministerului Ap r rii Na ionale. securitatea informa iilor

Direc ia General de Informa ii i Protec ie Intern (DGIPI) Direc ia General de Informa ii i Protec ie Intern din cadrul Ministerului Administra iei i Internelor a luat fiin este o structur n aparatul central al Ministerului Administra iei i Internelor, n subordinea nemijlocit la 1 februarie 1990 i

a ministrului, cu atribu ii de

ob inere, verificare, prelucrare, stocare, protec ie i valorificare a informa iilor necesare realiz rii atribu iilor ce revin ministerului, potrivit legii. Pentru ndeplinirea atribu iilor specifice i n limitele acestora, DGIPI este autorizat speciale i s desf oare activit i de culegere de informa ii, deschis i/sau acoperit. s de in i s utilizeze mijloace tehnice

SERVICII DE SECURITATE Serviciul de Telecomunica ii Speciale (STS) STS este organul central de specialitate, cu personalitate juridic , ce organizeaz , conduce, desf oar , controleaz i coordoneaz

activit

ile n domeniul telecomunica iilor speciale pentru autorit

ile publice din Romnia i pentru institu iile care desf

oar

activit

i n

domeniul ap r rii, siguran ei na ionale i ordinii publice.

Serviciul de Protec ie i Paz (SPP) Serviciul de Protec ie i Paz este organ de stat cu atribu ii n domeniul siguran ei na ionale, specializat n asigurarea protec iei demnitarilor romni, a demnitarilor str ini pe timpul ederii lor n Romnia, a familiilor acestora, n limitele competen elor legale, precum i n asigurarea pazei sediilor de lucru i a re edin elor acestora, potrivit hot rrilor Consiliului Suprem de Ap rare a rii.

1.3. Participarea cet

eanului:informa ii vs intelligence eanului la

Ceea ce deta eaz serviciile de contrainforma ii din statele democrate de cele totalitare este tocmai participarea cet asigurarea propriei sale securit i.

Ar mai fi de spus o serie de aspecte legate de preg tirea speciali tilor, transformarea n domeniul preg tirii speciali tilor n intelligence. Principiul de baz de preg tire este: Preg te te-te n acelea i condi ii n care i desf ori misiunea. ntregul proces de preg tire trebuie

s fie simultan cu un proces de selec ie. Prin rezultatele ob inute la preg tire, cursan ii, incon tient, i definesc de fapt viitoarele misiuni. S-a constatat c , n majoritatea statelor, fiecare serviciu guvernamental de informa ii i preg te te singur personalul. n acela i timp ns , cel pu in pentru primele etape aceasta este o irosire a resurselor, programele de preg tire ale serviciilor na ionale fiind, cel pu in pe prima etap , de multe ori similare. Tehnica actual permite p strarea confiden ialit preg tirea specific a misiunii ar trebui f cut de c tre respectivul serviciu. ii chiar i cu programe de preg tire comune. Numai

n domeniul utiliz rii informa iilor, transformarea intelligence presupune cre terea eficien ei c tre beneficiar. Este nevoie de un proces de preg tire al deciden ilor asupra modului n care pot i trebuie s foloseasc informa ia. Acest proces presupune i acordarea cerin elor liderilor cu informa ia furnizat ca i cre terea ncrederii liderilor n aceast informa ie i implicit n serviciul de informa ii. Este deosebit de un proces de preg tire a liderilor n acest sens,

important rela ia dintre lider i structurile de informa ii, pentru c atunci cnd nu exist

eficien a utiliz rii informa iilor depinde n mare m sur de tipologia liderului. Transformarea intelligence n domeniul controlului parlamentar asupra serviciilor de informa ii n acest proces de transformare este necesar n primul rnd ca cei care execut parlamentar asupra serviciilor de informa ii s fie i cei care creeaz sau modific Controlndu-le i evalundu-le activitatea pot singuri s vad legile dup care func ioneaz aceste servicii. ii de controlul

ce anume trebuie schimbat n vederea cre terii eficien ei activit

intelligence pe ntregul ciclu. Fiind n acela i timp i beneficiarii informa iilor, i aici este nevoie de un proces de preg tire a parlamentarilor implica i n aceste activit i. ii a

Nu se poate vorbi despre transformarea n domeniul informa iilor f r a men iona necesitatea unei educa ii n domeniul securit

ntregii popula ii. Ceea ce deta eaz serviciile de contrainforma ii din statele democrate de cele totalitare este tocmai participarea cet cet eanului la asigurarea propriei sale securit eanul s aib i. Pentru a exista aceast colaborare este necesar un proces ndelungat prin care c acestea lucreaz n folosul s u i s le sprijine.

ncredere n serviciile guvernamentale i de informa ii, s n eleag preg tirea cet

De asemenea, este necesar a explica n ce const

enilor pentru a putea deosebi ce este normal i ce este anormal n imaginea unui loc public i

cooperarea cu structurile de informa ii. A putea s remarc faptul c tema acestei ntlniri, acestei mese rotunde,

scrie acolo jos, Intelligence. Deci este clar c n procesul de transformare trebuie s trecem de la ceea ce se nume te informa ie c tre ceea ce se cheam intelligence i s nu ne mai fie team s folosim termenul intelligence care, dumneavoastr ti i foarte bine c difer

foarte mult de ceea ce nseamn

informa ie. De fapt la NATO se spune clar: schimb de intelligence ntre alia i i schimb de informa ii cu i s fie folosit n adev ratul lui sens.2

partenerii. Deci termenul intelligence ar trebui s intre n limba romn Capitolul II : R ZBOIUL INFORMA IONAL

2.1. Importan a sprijinirii cu informa ii a tuturor categoriilor de for e din armata Romniei De aceea spun: Cunoaste-ti inamicul si cunoaste-te pe tine insuti; intr-o suta de batalii nu te vei expune nici unei primejdii. Sun Tzu Analiza mediului de securitate actual reliefeaz , tot mai mult, aspectele noi i n permanent schimbare i adaptare a ceea ce definim ca fiind amenin ri la adresa p cii, dezvolt rii economice i continu rii tuturor proceselor democratice.

Chiar dac amenin exist

rile au forme noi de manifestare, iar posibilitatea unor noi confrunt ri clasice (tip r zboi) s-a redus substan ial, nu

niciun argument care s fundamenteze excluderea acestora n viitor. De i exist o atitudine general , pe plan mondial, de renun area la armat , ci reprezint cu un

reducere a for elor armate i a arsenalului lor clasic sau mai modern, acest lucru nu nseamn proces de adaptare a structurilor i misiunilor acesteia la noile realit posibilit

i ale lumii contemporane, binen eles n concordan

ile de bugetare ale acestui proces. Ideea general a acestui proces este aceea de reducere prin modernizare.

Este clar c sfr itul R zboiului Rece a marcat un nou nceput al abord rilor problematicilor mediului de securitate, mediu concretizat de cteva direc ii noi: - problemele care in de dimensiunile nonmilitare de securitate au luat locul celor de natur - declan area l rgirii spa iului euroatlantic i al Uniunii Europene; - c ut ri n asumarea de c tre NATO i UE a noi roluri; - afirmarea luptei mpotriva terorismului, ca principal obiectiv al agendei tuturor institu iilor i organiza iilor interna ionale de securitate n afara frontierelor lor ini iale; - problematica de securitate devine mai complex , aceasta abordnd terorismul, dar i s r cia, crima organizat , proliferarea armelor de distrugere n mas , dezastre ecologice, competi ia pentru resurse naturale etc. militar , ns f r a le elimina;

Este unanim recunoscut faptul c pericolele i amenin dect amenin rile militare tradi ionale.

rile la adresa securit

ii tind s devin

transna ionale i mai pu in predictibile

n contextul acestui schematic tablou al mediului de securitate actual apreciem c este necesar cadrului na ional romnesc. Politica de ap rare na ional a Romniei este orientat libert

i prezentarea unor aspecte specifice

spre protec ia mpotriva riscurilor i amenin

rilor care pun n pericol drepturile i

ile fundamentale ale omului, precum i bazele existen ei statului romn.

2.2. Rolul informa iilor n monitorizarea situa iilor de criz . Informa ia pe teatrele de opera iuni Managementul Ministerului Ap r rii din Romnia n domeniul inform rii i rela iilor publice n teatrele de opera ii din fosta Iugoslavie, Irak i Afganistan Ministerul Ap r rii din Romnia are o baz comunica ional func ional , consolidat . Adaptarea ntregului sistem de ap rare romnesc la cerin ele noului context nu se poate face peste noapte, dar exist o strategie care ghideaz aceste eforturi. Legisla ia care reglementeaz activitatea de informare i rela ii publice n Ministerul Ap r rii are la baz Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, Legea nr. 182 privind protec ia informa iilor clasificate, Instruc iunile privind activitatea de informare i rela ii publice RP 1 i Dispozi iile Secretarului de stat privind activitatea de rela ii publice n situa ii de criz , O categorie aparte a managementului comunic rii n perimetrul Ministerului Ap r rii o constituie comunicarea n teatrele de opera ii. n general, transmiterea informa iilor de pres c tre redac ii este responsabilitatea coresponden ilor i se face prin mijloace puse la dispozi ie de Centrele de Informare i Pres din teatre sau prin mijloace proprii. n fosta Iugoslavie, armata romn i ofi erii de rela ii publice au nv at din mers din experien a armatelor aliate. In schimb, n Irak i

Afganistan s-au f cut progrese remarcabile n ceea ce prive te sistemul de informare i rela ii publice. Informa iile circul mult mai repede iar reflectarea n pres este i rodul muncii ofi erilor de rela ii publice din Ministrul Ap r rii. Fiecare unitate i subunitate are cel pu in cte un ofi er de rela ii publice iar ministerul organizeaz sistematic deplas ri ale jurnali tilor romni n teatrele de opera ii pentru a vedea, la fa a locului cum tr iesc i cum ac ioneaz trupele romne ti. Sistemul de rela ii publice este, acum, mult mai bine manageriat att din punct de vedere al inform rii i rela iilor publice ct i al protec iei informa iilor clasificate. n timpul briefing-urilor de pres organizate pe timpul opera iilor, Ministerul Ap r rii poate oferi informa ii din urm toarele categorii: atribuibil informa ia este publicabil i sursa poate fi citat n totalitate, cnd purt torul de cuvnt poate fi nominalizat (atribuibil dup nume o oficialitate din Ministerul Ap r rii, nu purt tor

direct) sau cnd persoana care a furnizat informa ia, nu poate fi identificat de cuvnt al Ministerului Ap r rii (atribuibil neatribuibil informa ia poate fi utilizat indirect);

dar nu poate fi atribuit

niciunei persoane (surse informate, surse de ncredere, surse din n nici un fel.

Ministerul Ap r rii); background informa ia este furnizat Pot exista situa ii n care, cnd nu exist alte posibilit

n scopul unei n elegeri corecte a situa iei i nu este atribuibil

i, Ministerul Ap r rii furnizeaz anumite informa ii c tre pres legate de

desf

urarea unor opera ii, dar informa iile sunt supuse embargoului (adic nu pot fi publicate pn la un anumit termen), ceea ce valoare pentru inamic, dar ofer posibilitatea inform rii din timp a jurnali tilor

permite prevenirea public rii unor informa ii care s aib dndu-le acestora timp s - i preg teasc ntreprinde nici o m sur

materialele sau s - i fac planificarea pentru eveniment. Ministerul Ap r rii nu poate

de instituire a embargoului informa ional dac acesta nu este necesar din motive operative. Ori de cte ori este

posibil, motivele pentru impunerea embargoului trebuie explicate odat cu instituirea acestuia, iar embargoul va fi n vigoare cel pu in pentru o perioad minim de timp pentru care a fost instituit i se ridic de ndat ce situa ia a trecut. Atunci cnd coresponden ii de r zboi se afl n zona de opera ii, informa ia aflat sub embargo, nu poate fi nici chiar editorilor pn cnd nu expir termenul impus de embargo. Furnizarea informa iilor aflate sub embargo, se

comunicat

bazeaz pe ncredere. Tentativele de nc lcare a acestuia vor avea ca efect, ntotdeauna, pierderea acredit rii i retragerea tuturor facilit ilor acordate de Ministerul Ap r rii. Ministerul Ap r rii poate furniza doar informa ii generale n leg tur cu circumstan ele

individuale n care s-au produs pierderi pe timpul opera iilor. n situa ia n care se impune ntrzierea public rii pierderilor din motive de securitate, anun area acestora se face ct mai curnd posibil, dup confirmarea lor. Pentru reducerea anxiet ii la care pot fi supuse familiile militarilor participan i la opera ie sau pentru

contracararea propagandei inamice, informa iile privind un grup, o unitate sau un vas care a fost pierdut i detalii privind num rul pierderilor i al supravie uitorilor, pot fi publicate nainte de anun area familiilor celor implica i. Num rul mor ilor, r ni ilor i disp ru ilor nu se public sau confirm dect dup ce au fost anun ate familiile celor implica i. La cerea cu pn la 24 de ore.

rudelor cele mai apropiate, din motive familiale, publicarea numelor celor uci i poate fi ntrziat

Ministerul Ap r rii sprijin jurnali tii n mediatizarea/sosirii r ni ilor i, cu acordul acestora i al personalului medical, faciliteaz n unele cazuri, acordarea de interviuri la punctele de recep ie i n spitale. n ceea ce prive te personalul disp rut este foarte posibil ca Ministerul Ap r rii s re in de la publicare numele acestora, avnd n faptul c simpla militari care au evitat

vedere posibilitatea organiz rii unei opera ii de salvare sau evitarea captur rii acestora. Editorii trebuie s n eleag publicare a numelui unui militar disp rut n misiune poate avea valoare pentru inamic dac acesta nu tia c exist capturarea. Numele militarilor disp ru i ntr-o opera ie, care ar putea fi captura i de inamic nu se public Ministerului Ap r rii. Detaliile privind familiile militarilor, adresele localit fotografii care ar putea ajuta la interogatorii sau ar fi exploatate de propaganda inamic , sunt protejate n aceea i manier . Numele personalului militar i civil c zut n prizonierat, sau ale celor mor i n lupt f r

consultarea ini ial a

ilor de origine sau bazele militare de la care provin, inclusiv

i ale c ror trupuri sunt de inute de inamic, se fac

publice de ndat ce Ministerul Ap r rii prime te confirmarea oficial de la Crucea Ro ie Interna ional . Pn atunci numele acestora fie nu sunt publicate, fie se includ pe listele cu disp ru i. Analiza necesit ilor de informare prin mass-media a opiniei publice privind

participarea militarilor romni n teatrele de opera ii a condus la ideea deplas rii ziari tilor odat cu trupele n zonele de responsabilitate, pentru a da posibilitatea acestora s cunoasc realit interes pentru publicul larg. Imaginea institu iei militare rezultat n urma analizei profilului de imagine este preponderent pozitiv . Se poate aprecia ca principalul ii lor ile i s relateze de la fa a locului aspecte de maxim

beneficiu al asigur rii prezen ei jurnali tilor n teatrele de ac iuni a fost consacrarea profesionalismului militarilor romni, a capacit

de a face parte din coali ii militare interna ionale ca elemente dominante ale profilului de imagine. Trebuie spus c , aproape n totalitatea lor, jurnali tii au reflectat att prezen a echipelor de conducere a Ministerului Ap r rii Na ionale n zonele de opera ii, ct i contribu ia acestora la ameliorarea condi iilor de via a deta amentelor romne ti.

Un alt aspect care trebuie avut n vedere este cel al selec ion rii institu iilor mass-media care au trimis coresponden i n zon . Astfel, vizibilitatea a fost asigurat , de jurnali tii de televiziune, de radio i ai presei scrise. Includerea n grupul de jurnali ti a reprezentan ilor unor ziare cu cot mic de pia a fost de natur s reduc vizibilitatea pe segmentul de public general. Este oportun, desigur, ca pe ridicat i, implicit, cu coeficient de ponderare specific mare.

viitor s fie trimi i n zona jurnali tii institu iilor mediatice cu cota de pia

Totu i, M.Ap.N, prin Direc ia Rela ii Publice, este fidel principiului satisfacerii tuturor cererilor jurnali tilor de deplasare n teatrele de opera ii, pentru a evita impactul negativ al aplic rii unor criterii discriminatorii de selec ie a reprezentan ilor presei. Direc ia Rela ii

Publice organizeaz de conflict.

i desf

oar

cursuri pentru preg tirea tuturor jurnali tilor pentru zonele

Prezen a jurnali tilor militari n teatrele de opera ii n zorii noului mileniu, mai mult dect oricnd, mass-media trebuie s r spund unei nevoi globale de informare a omului. Pe o pia mediatic autohton considerat de mul i suprasaturat , presa militar a reu it n ultimii ani s nl ture barierele scepticismului opiniei publice

contribuind din plin la promovarea unei imagini reale a armatei romne att pe plan intern ct i extern, oferind totodat informa ii oportune i precise de larg interes.

nrolarea segmentului mediatic militar n slujba reflect rii cu acurate e i concizie a transform rilor radicale petrecute la nivel mondial, n campania mpotriva terorismului interna ional, sprijinirea eforturilor Romniei i implicit a armatei pentru integrarea n structurile euroatlantice, i-a conturat n ultimul timp un rol bine definit n peisajul presei romne ti. Strategia Ministerului Ap r rii se bazeaz ntr-o mare m sur i pe presa militar : presa scris , emisiuni de radio i de televiziune. Jurnali tii militari au f cut primii deplas ri n teatrele activitate n toate organele de pres militar . De asemenea, ei i ajut

de opera ii sau au primit informa ii de acolo i au reflectat aceast i i ndrum pe jurnali tii civili prin furnizarea de informa ii utile. Jurnalistul militar tie c trebuie s r spund

noilor provoc ri din domeniu, s lupte cu arma cuvntului pe fronturile care, pentru i zonele de conflict sau teatrele de opera ii

contribuabil, pentru consumatorul de informa ii, nc sunt aride. ntre aceste fronturi se afl unde ac ioneaz militari romni. oare desf

Desigur, mul i se vor ntreba: Se justific

urarea presei militare n aceste focare? Nu avem destui jurnali ti civili care ar s dea r spunsuri la aceste ntreb ri, s

putea asigura un flux continuu de informa ii opiniei publice? Via a a dat i continu

demonstreze c , da, este nevoie de jurnalistul militar oriunde sunt implicate structuri ale armatei. O incursiune retrospectiv asupra misiunilor ndeplinite de militarii no tri, dup 1990, vine n sprijinul acestei afirma ii.

Primele misiuni n teatrele de opera ii de la nceput de mileniu (fosta Iugoslavie, Irak i Afganistan) au marcat pentru M.Ap.N o reconsiderare a importan ei componentei mediatice. n consecin unde efectivele romne ti i desf , au fost organizate deplas ri ale jurnali tilor civili i militari n zonele

urau misiunile, cu prec dere cu ocazia instal rii i rotirii contingentelor. Astfel, indirect, sa creat n mare parte presa civil era n c utare de

terenul propice unei confrunt ri constructive a produselor media civile i militare. Dac senza ional, uitnd s puncteze problemele i riscurile misiunilor, presa militar legate de neajunsurile, greut

a oferit unele dintre cele mai pertinente comentarii

ile, dar i de profesionalismul peace-keepers-ilor, despre factorii de risc i semnifica ia misiunilor.

Prima misiune interna ional post decembrist , una de peace-keeping, s-a derulat n perioada 9 februarie 22 martie 1991. Un spital de campanie, deservit de 363 de cadre medicale voluntare, a fost integrat opera iunii Granby efectuate de contingentul britanic n timpul Furtunii n De ert, din R zboiul din Golf. Nici un jurnalist militar sau civil n-a nso it e alonul romnesc. Rezultatul: minimizarea importan ei evenimentului n fa a opiniei publice, de i, pentru prima dat , armata noastr coopera n condi ii de campanie cu o structur militar a unei ri membre NATO. i nedreapt aten ie din partea mass-media romne ti au avut parte i observatorii militari care, din aprilie 1991, au fost misiune interna ional a O.N.U. de men inere a p cii, n cadrul UNIKOM, n zona demilitarizat dintre Irak i

De o nefireasc

angrena i n cea mai lung

Kuweit. Exemplul cel mai elocvent n acest sens l reprezint

cazul c pitanului (pe atunci) D nu Iovanov, mpu cat la frontiera i

irakianokuweitian , la 29 decembrie 1994, n timpul unei misiuni de patrulare. Incidentul, exploatat de mass-media kuweitien interna ional , n-a dep it grani a unei tiri n presa autohton . Ba mai mult, televiziunea a fost sursa primar

de la care so ia ofi erului

a aflat de mpu carea so ului sau, de i normele interna ionale impun c unastfel de caz s fie adus la cuno tin a familiei, mai nti, de superiorii militarului. Conflictele recente din Afganistan si Irak au demonstrat o dat n plus viabilitatea presei militare. tirbi i de lipsa unei prezen e

permanente n teatrele de opera ii, jurnali tii n uniform au profitat de scurtele incursiuni n zonele fierbin i al turi de cei civili, realiznd materiale publicistice de excep ie. Ei au reu it s fac o disecare complex activit ilor i comportamentului trupelor noastre, a compatibilit ii/incompatibilit a fenomenului terorist, s asigure o transparen a

ii nivelului de profesionalizare i sus inere logistic al

militarilor n raport cu exigen a condi iilor i misiunilor. n acest mod s-au constituit ntr-o adev rata for de reac ie rapid care astat la baza realiz rii unui feed-back permanent cu

factorii decizionali n armat , concretizat, printre altele, n mbun t

irea condi iilor de cazare i hr nire, a dot rii materiale i tehnice a

batalioanelor dislocate n teatre. Interesul crescut al opiniei publice pentru informa iile calde din Irak i Afganistan a scos la iveal orient rile mai pu in ortodoxe ale presei civile. Informa iile spectacol sau senza ionale au stins, nu de pu ine ori, setea de evenimente negative a consumatorului produselor media. n replic , presa militar , f r neinteresat a fi supus unei presiuni a audien ei,

s nfrico eze sau s difuzeze senza ie, a mizat pe veridicitate i obiectivitate, emi nd mesaje care s contracareze de trupe i misiunile lor. Din p cate, seria de coresponden e de ofi erii de rela ii publice care nso esc contingentele a jurnali tilor militari acolo. O prezen care devine

zvonurile i dezinformarea, s formeze sentimente i opinii pozitive fa aproape continue din teatrele de opera ii, asigurat pentru media militar o prezen

romne ti, are darul s suplineasc doar n mic m sur stringent

permanent

n ultimul timp, cnd ofi erii de rela ii publice trebuie s r spund

cerin elor statutului pentru care se afl al turi de militarii

romani, iar limit rile lor jurnalistice devin tot mai evidente, cnd editorii autohtoni, ac ionnd sub deviza o tire rea este o tire bun , se nghesuie s preia de pe diferite canale mediatice informa ii negative despre prezen a romneasc n zonele de conflict, s le garniseasc cu ingrediente apetisante pentru a le face ct mai vandabile. Indubitabil, toate experien ele a rmatei romne de pn acum n zonele de conflict sau teatrele de opera ii, privite prin prisma raporturilor cu mass-media, pun n eviden ac ional al trupelor proprii. O al turare permanent a jurnalistului militar camarazilor s i din zonele de conflict sau teatrele de opera ii devine i mai evident dac component media, necesitatea prezen ei componentei mediatice militare al turi de cea civil n ntregul areal

apel m la unul din rolurile presei militare, acela de vector de imagine al institu iei pe care o reprezint . Ce alt dect cea militar , ar avea interes s transmit n exteriorul armatei o palet diversificat i totodat

dens de informa ii despre militarii i-ar permite luxul de a finan a

romniangaja i n misiuni interna ionale? Care redac ie de publica ie, post de radio sau televiziune

deplasarea unor trimi i speciali n zonele fierbin i pentru a mar a n principal pe profesionalismul trupelor proprii? Presupunnd ca cele dou condi ii ar fi ndeplinite, atunci, n balan a emiterii celui mai bun mesaj n direc ia opiniei publice ar sta gradul preg tirii, competen ei profesionale a jurnali tilor. Capitol la care jurnali tii militari pot s prezinte un C.V. mbog multina ionale, acolo unde i-au f cut meseria n condi ii similare situa iilor de criz standardele NATO. Nici rolul pe care presa militar l joac n interiorul organismului militar nu poate fi disociat de prezen a ei n teatrele de opera ii. Ca it n cadrul aplica iilor procedurile si

i cmpului de lupt , ac ionnd dup

apropiat de zi cu zi al militarului, jurnalistul militar tie ct de important este factorul moral pentru acesta, pentru ndeplinirea cu succes a misiunilor. O receptare pozitiv de c tre compatrio i a angaj rii i desf ur rii contingentelor noastre n diferite puncte de pe i moarte. ile specifice militarilor, la cel

glob va crea ntotdeauna un suport motiva ional benefic, precump nitor n jocul perfid dintre via

Reprezentantul media militare este n m sura s alimenteze cererea de informa ie a civilului dar i curiozit mai nalt nivel. Jurnalistul militar tie ct de important

este perpetuarea sistemului de valori proprii institu iei militare. De aceea, mesajele sale nu vor

omite aspecte legate de onoarea, demnitatea i disciplina militar , spiritul de sacrificiu, curajul i camaraderia solda ilor. El va face ntotdeauna cea mai generoas ofert de spa ii publicistice i timpi de emisie liderilor militari i subordona ilor lor, menit st rile de spirit, opiniile oamenilor i grupurilor, s nt reasc statutul i prestigiul armatei. Necesitatea prezen ei media militare n teatrele de opera ii devine i mai elocvent conflictul din Irak. Am putea spune c experien a mediatic militar, primul neavnd o preg tire specific interac iona cu membrii grupului. Totodat nu trebuie uitat c suntem n NATO, iar o compatibilitate structural nglobeaz i ac ional cerut de cea mai puternic alian de dac o raport m la nout ile mediatice aduse de s influen eze

a conflictului din Irak a trasat o linie de demarca ie ntre jurnalistul civil i cel

i apropiata grupurilor n care se g se te, lipsindu-i competentele necesare pentru a

securitate mondial

i segmentul media militare. Or, armatele tarilor din Alian for ele pe care le desfa oar

nu precupe esc nici un efort de a- i trimite

permanent propriii reporteri lng acestora n Irak i Afganistan.

oriunde n lume, cel mai recent i concret exemplu fiind prezen a

Nu n ultimul rnd, un cuvnt greu de spus pro prezen ei media militare n linia nti a armatei l are istoria. O istorie care cu siguran ar fi fost mai s rac f r aportul reporterilor n uniforma. Cei care, mai cu seama n vremuri de r zboi, i-au prezentat crea iile

publicistice in toata presa din Romnia. Cei care au consemnat printre gloan e faptele de arme ale osta ilor, au cultivat spiritul patriotic si au men inut aprinsa flac ra speran ei in cauza a poporului. Obligat de istorie, dator posterit ii, jurnalistul militar trebuie l sat i sus inut sa lupte cu arma cuvntului pe toate fronturile unde permanent a lui n zonele de

osta ul este prezent. Oriunde pulsul armatei tinde s scape de sub control. Oricine va dezavua o prezen

conflict sau teatrele de opera ii unde ac ioneaz militarii romani va fi judecat de trecut i condamnat de viitor. Desigur, n viitor, strategia de comunicare a M.Ap.N. pentru teatrele de opera ii se va baza, n mai mare m sur , pe presa militar n

realizarea i distribuirea de informa ii, imagini i sunet presei civile despre activitatea militarilor romni n afara grani elor na ionale. 2.3. Agresiunea informa ional

Noul tip de r zboi este centrat pe conceptul informa ie considerat toate conflictele, dar de pe o pozi ie auxiliar , n prezent, exist modul de purtare a r zboiului. Exist

ca principala surs de putere. De i, informa ia a avut rolul ei n

tendin a ca aceasta s ocupe un rol primordial, modelnd doctrinele i

trei aspecte ale r zboaielor informa ionale de care trebuie s se in informa ii eronate.

seama: a cunoa te; a-l mpiedica pe adversar s cunoasc ;

a-l determina pe inamic s de in

Cunoa terea reprezint puterea, putnd fi folosit pentru a pedepsi, r spl ti, convinge ori transforma, este inepuizabil toate celelalte for e. Ast zi ob inerea unei victorii nu ine de for a militar uman . brut

i de ea depind

i de num rul osta ilor, dominante fiind elementele ce in de inteligen a

n accep iunea clasic a r zboiului informa ional, propus de Institute for Advanced Studies on Information Warfare1, acesta reprezint utilizarea ofensiv i defensiv a informa iilor i a sistemelor de informare pentru a exploata, corupe i distruge informa iile i sistemele

de informare ale adversarului, protejndu-ne, totodat propriile noastre informa ii i sisteme. A adar, agresiunile informa ionale pot fi incluse n domeniul ac iunilor care alc tuiesc r zboiul informa ional, cu condi ia ca acesta din urm s nu fie n eles doar n accep iunea sa restrns (strict militar ). Totodat , n anumite privin e, agresiunile informa ionale dep esc sfera care acoper elementele r zboiului informa ional, n special n ceea ce prive te componenta civil a ac iunilor, care sunt

gestionate de serviciile de informa ii i nu de statele majore ale armatei. Conform doctrinei germane, cea mai apropiat de accep iunea romneasc , r zboiul psihologic reprezint ntrebuin area pe baz de

plan a unor mijloace, metode i tehnici de informare n mas , cu scopul de a influen a opiniile, atitudinile i comportamentul unor grupuri ostile, neutre sau prietene, n vederea unor obiective politice, propagandistice sau economice bine determinate. Defini ia NATO pentru opera ii psihologice (PSYOPS) la care a aderat i doctrina noastr militar psihologice desf influen n 2003, se refer la acele ac iuni

urate n timp de pace, criz sau r zboi, ndreptate asupra unor audien e inamice, prietene sau neutre, n scopul

rii atitudinii i comportamentului acestora, n vederea realiz rii obiectivelor politice si militare.

Cert este faptul c nu putem vorbi despre agresiuni informa ionale n afara conceptului de r zboi informa ional, ntre cele dou existnd o rela ie de interdependen .

La modul cel mai general, r zboiul informa ional n sens strict militar ar putea fi definit ca totalitatea opera iilor informa ionale desf urate la nivel tactic, operativ i strategic, pe timp de pace, escaladare a crizei i conflictului, n scopul realiz rii unor obiective sau rii anumitor inte.

influen

Principalele tr s turi ale r zboiului informa ional se desprind din natura sa deosebit de complex : - dificultatea preciz rii adversarilor; - absen a unor frontiere de natur - multitudinea de inte; - lipsa unor metode rapide de remediere a consecin elor pe care le genereaz ; - utilizarea unei tehnologii relativ simple, ieftine i larg r spndite; - dificultatea stabilirii unor responsabilit i clare i precise privind managementul domeniului; geografic i/sau temporale;

- costurile relativ sc zute ale derul rii opera iilor informa ionale n raport cu rezultatele ce se pot ob ine;

- posibilit

ile sporite de manipulare;

- tergerea deosebirilor dintre nivelurile de comand . Agresiunile informa ionale, n sensul de r zboi psihologic, constituie f r ndoial , un element cheie al r zboiului informa ional, ntruct

manipularea opiniei publice constituie baza pe care se grefeaz mijloacele i ac iunile utilizate de cel care gestioneaz aceste tipuri de conflicte. Pentru c r zboiul psihologic este o lupt care se iau n acest sens vizeaz : - manipularea n sensul dorit a conduc torilor inamici politici i militari (pe to i deopotriv sau n mod selectiv); - influen area popula iei din zona conflictului; - manipularea opiniei publice; - influen area formatorilor de opinie. Agresiunile informa ionale nu sunt noi. Noutatea decurge din folosirea rezultatelor cercet rii tiin ifice pentru conceperea mesajelor astfel ca ele s aib efectul scontat, precum i folosirea presei pentru transmiterea mesajelor manipulatoare. Combinarea acestor dou elemente amplific posibilit de bine elaborate. Am putea concluziona, a adar, c agresiunile informa ionale nsumeaz influen are, compromitere, propagand ), desf activit ile de influen are psihologic (manipulare, dezinformare, inducerea n eroare a intelor, ile de agresiune informa ional prin folosirea unor canale de comunicare pertinente i prin mesaje deosebit de influen are a mentalit ilor, iar influen area este de cele mai multe ori asimetric , m surile

urate preponderent prin mass media, prin care se vizeaz

pentru a determina adoptarea unor decizii conforme intereselor ini iatorului, n scopul ob inerii unor avantaje sau satisfacerii unor interese.

Tipuri de agresiuni informa ionale Dezinformarea Dezinformarea este un termen ap rut recent n limbajul de specialitate, de i se practica nc informa ie, care poate fi viciat n numele unor scopuri bine definite. din antichitate. Este indisolubil legat de

Dezinformarea, n contextul spionajului, informa iilor militare i a propagandei reprezint difuzarea de informa ii voit false, cu scopul de a deruta inamicul cu privire la pozi ia proprie sau la inten iile de ac iune. Se refer face inutilizabile. Dup Vladimir Volkoff, dezinformarea este tehnica ce permite furnizarea de informa ii generale eronate unor ter i, determinndu-i s comit acte colective sau s difuzeze judec i dorite de dezinformatori. i la distorsionarea unor informa ii reale, pentru a le

Bazele fundamentale ale dezinform rii au fost puse n antichitatea chinez (aproximativ secolul V .Hr.) de generalul Sun Tz, n cartea sa intitulat Arta r zboiului. Postulatele acestuia erau urm toarele: n a nvinge du manul f r lupt ;

- arta suprem a r zboiului const - toat

arta r zboiului se ntemeiaz pe n el torie; inferioar .

- un stat inamic trebuie ocupat intact; ruinarea acestuia este o politic

Dezinformarea are scopul de a manipula audien a la nivel ra ional, fie prin discreditarea unor informa ii ce se contrazic, fie prin sprijinirea unor concluzii false. O alt metod de ascundere a faptelor este cenzura, aplicat atunci cnd un grup poate exercita un astfel de control. Atunci cnd

canalele de informare nu pot fi nchise complet, ele sunt f cute inutilizabile prin saturarea cu dezinform ri, sc znd astfel valoarea raportului semnal/zgomot. Un exemplu clasic de dezinformare s-a petrecut n timpul celui de-al doilea r zboi mondial, ducnd la debarcarea din Ziua Z, cnd serviciile de informa ii britanice au reu it s dezinformeze germanii n a a m sur , nct ace tia au crezut c grosul for elor de debarcare s-ar g si la Kent, Anglia, de unde urmau s traverseze Canalul Mnecii. n realitate, debarcarea a avut loc n Normandia, regiune n care s-a putut stabili un cap de pod, datorit ezit rii comandamentului german de a- i deplasa for e n zon . Ziarul i cartea au ajuns rapid s consacre un principiu n spatele c ruia dezinformarea putea lua orice form sau dimensiune, ns epoca de glorie n materie de dezinformare a fost inven ia radioului, n special n perioada celui de-al doilea r zboi mondial i n perioada de

ascensiune a comunismului, care i-a urmat. Definit drept paradisul dezinformatorilor, televiziunea ofer o ntreag serie de avantaje n materie de dezinformare deoarece:

- imaginea este literalmente incontestabil ; - informa ia vizual nu are nevoie s treac prin creier pentru a ne afecta inima sau pornirile instinctuale; - imaginea, prin natura ei, se preteaz la toate manipul rile posibile: selec ie, ncadratur , unghi de filmare, anima ie, trucaje etc.; - imaginea se adreseaz maselor ntr-o m sur subiect de conversa ie. Puterea imaginii este att de mare, nct prima impresie r mne de nezdruncinat, dezmin irile ulterioare avnd efecte minime. Exist numeroase moduri de a construi o informa ie, n a a fel nct ea s devin - negarea faptelor (nu este adev rat c X i-a furat banii lui Y) - inversarea faptelor (nu X i-a furat banii lui Y, ci dimpotriv , Y i-a furat banii lui X). - amestecul dintre adev r i minciun care refuz s -i mai dea napoi). - modificarea motivului (motivul pentru care banii lui Y au fost g si i la X nu este furtul, ci faptul c X i-a g sit pe o alee n fa a casei lui Y). - estomparea (se face prea mult g l gie pentru o sum att de mic ; al ii fur miliarde i nu p - generalizarea (toat lumea fur n Romnia; cum de l-a i g sit tocmai pe X ap isp itor?). ilor esc nimic!). (este adev rat c X i-a luat banii lui Y, dar asta din cauza faptului c Y i datora lui X acei bani, pe apt pentru o ac iune de dezinformare5: mai mare dect cuvntul, este u or de perceput, u or de reprodus i devine imediat

- utilizarea p r ilor inegale (n cazul mediatiz rii furtului, se va acorda un spa iu restrns faptului n sine, iar eviden ierea calit morale i ale faptelor bune ale lui Y va ocupa un spa iu mult mai mare).

Manipularea Manipularea reprezint ac iunea prin care un actor social (persoan , grup , colectivitate) este determinat s gndeasc i/sau s

ac ioneze ntr-un mod compatibil cu interesele ini iatorului, i nu cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici de persuasiune i distorsionnd inten ionat adev rul, l snd ns impresia libert const ii de gndire i de decizie. Diferen a dintre manipulare i persuasiune tehnic pentru convingere, pe cnd n

n faptul c actorul social persuadat cunoa te inten ia celui care folose te aceast

manipulare cel manipulat nu este con tient de inten ia celui care se folose te de acest proces de convingere. Se vorbe te de manipulare psihologic i de manipulare informa ional , de i ambele se ntrep trund. Manipularea psihologic are n

vedere o serie de procese i fenomene ce stau la baza schimb rii conduitei. Manipularea informa ional este modalitatea de baz prin care se realizeaz manipularea. Astfel, procedeele prin care se realizeaz manipularea sunt de ordin informa ional (schimbarea inten ionat de c tre manipulator a con inutului mesajelor transmise receptorului), psihologic (folosirea sl biciunilor personalit ii

receptorului), tehnic (prin lovituri punctuale), semantic, retoric, atitudinal i comportamental. n primul rnd, se ac ioneaz asupra incon tientului, unde for a sugestiei este deosebit de mare i individul ac ioneaz sub o presiune de care nu este con tient. De aceea, fisurarea sau chiar schimbarea sistemului de referin emo ionale. Ct de departe poate ajunge manipularea, ne-o dovede te dublul proces de dezumanizare, att a agresorilor, ct i a victimelor. Scopul fundamental al tehnicilor de dezumanizare este cur area imaginii inamicului de orice tr s tur uman , prezentarea lui drept un monstru poate fi mai u or provocat prin formule oc (sloganuri) puternic

nedemn i periculos pentru specia uman , identificarea lui prin porecle sau prin orice denumiri care nu trebuie s mai p streze nicio conota ie omeneasc . Ideea manipul rii informa iilor a ap rut din nevoia mobiliz rii popula iei civile ca o parte a efortului de r zboi. Dac ini ial aceast

manipulare, n special a sentimentelor, avea drept scop recrutarea unui num r ct mai mare de voluntari, n ultimii 30 de ani tipologia conflictelor militare s-a modificat spre o profesionalizare a participan ilor i spre o restrngere a ariei geografice n care se desf conflictul. Omisiunea, fragmentarea, minciuna sunt instrumentele folosite pentru manipularea mass-media. Cercet rile sociologice au eviden iat faptul c 86% dintre americani folosesc televiziunea ca instrument principal pentru a se informa i doar 51% dintre ace tia citesc un ziar. Se poate aprecia c , n mare, propor iile se respect i n Europa sau oriunde n lume. oar

Presa american este prima supus manipul rii, dezvoltarea re elelor de televiziune americane, prestigiul jurnalistic al unor reporteri avnd un dublu efect: pe de-o parte devin surse de credibilitate, pe de alt Probabil c cel mai bun exemplu de manipulare a fost r zboiul din Vietnam. Rezolu ia Golfului Tonkin, august 1964, cea mai apropiat de o declara ie de r zboi, prevedea c pre edintele SUA este autorizat s parte sunt vectori de informare.

foloseasc orice mijloace pentru a stopa atacurile viitoare ale Vietnamului de Nord asupra vaselor americane. Pre edintele Johnson a ordonat represalii ca urmare a unor noi atacuri ale nord- vietnamezilor, de i n realitate, nu existase un al doilea atac. Adev rul a ie it la iveal mult timp dup finalul conflictului. a dovedit c majoritatea reportajelor de lupt erau furnizate de serviciile de rela ii mbun t easc imaginea. Serviciile de rela ii

Tot n r zboiul din Vietnam, o cercetare ulterioar

publice ale armatei, care numai n 1971, au cheltuit peste 200 de milioane de dolari ca s

publice ale armatei au nscenat manevre ale armatei sud-vietnameze, acestea fiind filmate de operatori militari i difuzate n SUA prin sta ii mici de televiziune care nu aveau fondurile necesare finan rii unor coresponden i de r zboi.

Influen area Influen area este o ac iune exercitat exercit de o entitate social , orientat spre modificarea op iunilor i manifest rilor altei entit i. Se

sub forma persuasiunii i a ndoctrin rii.Cointeresarea, coruperea, compromiterea, antajul i intimidarea s-au dovedit a fi

metode eficiente de influen are psihologic n timp de pace i n situa ie de r zboi. Confruntarea imaginilor, agresarea simbolurilor, miturilor, stereotipurilor i metaforelor, a matricelor simbolice a unor grupuri dintr-o ar metode principale. Desf urate cu predilec ie prin intermediul organelor de spionaj care ac ioneaz sub cele mai diferite acoperiri, ponderea ac iunilor de de posibilit ile i m surile de protec ie a intei. sau a imaginarului social na ional constituie

influen are este n continu cre tere, datorit gradului sporit de permeabilitate fa Aceast form de agresare informa ional se desf

oar pe baza unui plan sau strategii de influen are, n cadrul unor agen ii,

ntreprinderi, institu ii, misiuni diplomatice, asocia ii sau organiza ii culturale etc., toate l snd impresia c obiectul lor este licit neavnd nici o leg tur cu vreo activitate ndreptat mpotriva securit ii statului. a regulilor logicii (se mascheaz minciuna evident i calomnia

Metodele utilizate n procesul de influen are sunt: nc lcarea disimulat prin prezentarea unor argumente); procesul de denaturare logic

(n locul unui ansamblu de argumente, necesare fundament rii unei

anumite idei se aleg numai cele care le convin, omi ndu-le pe celelalte). Din categoria nc lc rii disimulate a regulilor logicii fac parte si alte procedee, specifice acestei metode: denaturarea; falsa generalizare, prin care fenomene izolate sunt prezentate ca fiind generale, tipice. Folosirea etichet rii, prin prezentarea unor informa ii deformate, este completat - repetarea frecvent a anumitor lucruri; ii; i ; prin alte procedee specifice acesteia:

- referiri denigratoare la adresa autorit

- falsificarea hrtiilor adic dezinformarea f - adev rul emis pe jum tate; - denaturarea faptelor etc.

Nu este omis nici penetra ia discret , influen area voalat anecdotele i zvonurile. Datorit

a min ii si sufletului omenesc, cele mai importante i eficiente devenind ii influen rii unei mari mase de oameni, zvonul a fost,

puterii de persuasiune i al posibilit

dintotdeauna, unul dintre cele mai folosite mijloace de diversiune i dezinformare psihologic , ce au nso it conflictele politice, sociale, etnice, culturale, militare, att n perioada premerg toare, ct i n timpul desf reprezint o informa ie ce se dore te a fi autentic ur rii acestora. Ca fenomen psihosocial, zvonul i minime de verificare: o informa ie de cele mai

i cu caracter de noutate, cu posibilit

multe ori tenden ioas , care circul paralel i n mod frecvent n contrasens cu informa iile transmise prin mijloacele oficiale de comunicare8. Ca particularit i ale ac iunilor de influen are, cu aplicabilitate numai pe timp de r zboi, se pot aminti cteva metode probate n diversele

confrunt ri militare de-a lungul timpului. - h r uirea inamicului; - realizarea surprinderii;

- suprasaturarea (intoxicarea) cu elemente puternic afectogene, realizndu-se terorizarea afectiv ; - prelungirea timpului de a teptare pn la declan area ac iunii. i colectiv . manifeste, denumite si gloan e de hrtie

- dezinformarea si manipularea combatan ilor pentru a realiza depresia mental individual n r zboiul din Golful Persic, for ele aliate au tip rit 25.000.000 de materiale de propagand

foi volante, permise de libera trecere, lozinci, caricaturi, bro uri, c r i po tale etc. din care 14.000.000 au fost difuzate cu sprijinul avia iei. Principalele caracteristici care fac din influen area psihologic desf urat de c tre agresor un tip special de influen are sunt: presiune psihologic , prin care urm re te

- are un singur sens, i anume negativ. Prin asemenea ac iuni, agresorul realizeaz o intens subminarea st rii psihomorale a victimei, reducerea capacit capituleze i s accepte domina ia; ii ei de rezisten

, a voin ei de a lupta, cu scopul de a o determina s

- se urm re te, de c tre adversar, realizarea unor schimb ri radicale ntr-un timp scurt utiliznd n acest sens, cu preponderen i metode oc (de tip subversiv), cu influen

, forme

foarte mare asupra lupt torilor. n condi ii de r zboi, succesiunea situa iilor este deosebit asupra inamicului duc la scurtarea intervalelor (pauzelor) dintre ac iuni. ii de rezisten se va realiza prin

de rapid , n cadrul c reia surprinderea i presiunea sufocant

Astfel, subminarea st rii psihomorale a intei stabilite, diminuarea voin ei de lupta si a capacit intensificarea, acutizarea i amploarea crescut a ac iunilor de r zboi psihologic.

- influen area trece frontiera unor sisteme (popoare sau armate din state diferite), vine din necunoscut i este n afara contactului direct; - sursele de influen are, n mare majoritate, nu- i declin inducerea n eroare, bine planificata, a oamenilor; - se realizeaz o documentare total asupra victimei. de agresor sunt schimb rile atitudinale graduale ale grupului int , identitatea, iar cnd o fac, folosesc manipularea informa ional , adic

Produsele caracteristice ale ac iunii de influen are psihologic derulat

materializate la nceput, n suspiciune i nencredere n valorile, normele i principiile cu semnifica ie (componentele de baz ale sistemului de referin fric al personalit ii. Acestea pot degenera n nesiguran , dezorientare, confuzie i derut , nso ite de sentimente de

i defetism, sau, ca form extrem , n manifestarea anxiet

ii, panic sau st ri depresive, demoralizatoare, constnd chiar n ra ional ).

tulbur ri psihologice (de percep ie, de reprezentare, gndire etc.) i psihiatrice (n ansamblu, de conduit

Propaganda n Doctrina pentru opera ii psihologice a for elor armate ale SUA din 2003 se poate g si una din pu inele defini ii oficiale ale propagandei, nscris influen ntr-un document doctrinar militar: Orice form de comunicare n sprijinul unor obiective na ionale n scopul

rii opiniilor, emo iilor, atitudinilor sau comportamentelor oric rui grup de oameni n beneficiul direct sau indirect al sponsorului n propagand neagr , n care se las s se n eleag c informa ia ar emana

acestei comunic ri. Tot aici, propaganda este clasificat de la alt surs dect cea real ;

propagand gri, n care nu este identificat n esen , propaganda reprezint

sursa; i propagand

alb , n care sursa sau sponsorul este cunoscut publicului. o valoare pentru vorbitor

o propagare sistematic a unei doctrine, ideologii sau idei, care reprezint

(un exemplu poate fi i propaganda electoral ). Cuvntul-cheie al defini iei este sistematic. Simpla expunere a unei ideologii sau doctrine nu reprezint propagand . Pentru a deveni propagand , ideologia i doctrina trebuie s fie r spndite printr-un sistem de comunicare, printr-o serie de evenimente organizate pe o perioad de a gndi. Propaganda, mpreun psihologic const cu m surile militare, economice i/sau politice, reprezint i o parte component a r zboiului psihologic. R zboiul lung de timp, cu scopul de a face ca auditoriul s adopte un nou fel

n folosirea propagandei n a a fel nct s zdrobeasc rezisten a inamicului, s demoralizeze for ele armate a le

acestuia i s sprijine moralul for elor poprii. Profesorul Paul Linebarger considera c : Propaganda militar const dintr-o anumit form de comunicare, planificat din timp, destinat

s influen eze spiritul i atitudinea inamicului, a unui grup neutru sau a maselor str ine cu atitudini ostile, n interesul unui scop strategic sau tactic bine definit. Propaganda continu s fie asociat cu minciuna si manipularea. Prin modul de a putea mpleti adev rul cu falsul, ea este, ntr-adev r, tehnic

forma principal prin care se poate ac iona asupra con tiin ei i sentimentelor. Totodat , propaganda este cea mai important utilizat

n cadrul celor dou metode de realizare a agresiunilor informa ionale (manipularea i dezinformarea) i, prin urmare, are un

anumit grad de autonomie, ceea ce determin

uneori tratarea ei ca metod .

Principiile propagandei sunt: universalitatea (care presupune folosirea tuturor mijloacelor posibile: mass media, afi e, art , manuale colare etc.); simplificarea (ndeosebi prin personificarea unui inamic unic i utilizarea de sloganuri formate din pu ine cuvinte); ngro area (deformarea faptelor); orchestrarea (repetarea mesajelor simplificate i deformate); transfuzia (adaptarea n func ie de public); contagiunea (ob inerea unanimit Metapropaganda reprezint advers o treapt ii). a contrapropagandei clasice i const n discreditarea informa iei provenite de la partea

superioar

i calificarea acesteia, n mod arbitrar, ca propagand .

Un exemplu de folosire a propagandei este cel utilizat de p r ile implicate n conflictul din Irak. Propaganda american a vizat influen area opiniei publice interne i interna ionale, ridicarea moralului trupelor proprii, nfrngerea

adversarului i derutarea lui prin inducerea panicii i desolidarizarea militarilor i civililor irakieni de conduc tori. Propaganda irakian , derulat prin intermediul posturilor na ionale de radio i televiziune, a vizat, similar, influen area opiniei publice mpotriva na iunii arabe curajoase i

interne interna ionale, prin plasarea conflictului n termenii unui r zboi ntre religii, o crim

demne i a lansat mesaje legitimiste (violarea dreptului interna ional i necesitate interven iei ONU), concomitent cu sus inerea moralului poporului i trupelor proprii. n paralel, s-a urm rit contracararea acuzelor occidentale referitoare la cruzimea regimului de la Bagdad i nc lcarea de c tre Irak a conven iilor interna ionale privind tratamentul prizonierilor.

Mass-media instrument operativ al agresiunilor informa ionale Mass-media sunt considerate mediul cel mai propice pentru derularea ac iunilor de manipulare a opiniei publice. Presa nu are numai rol de informare, ea genereaz , prin con inutul informa ional, efecte ale gndirii i ale comportamentului social, percep ia realit depinznd, n era informa ional , de calitatea i structura informa iei comunicate n mas . Astfel, mass-media ofer ii

agresorului

posibilitatea atingerii obiectivelor prin selectarea, orientarea, plasarea sau omiterea (eludarea) unor p r i sau elemente din con inutul tirilor, prin titluri sau prin selec ia fotografiilor sau imaginilor. S-a dovedit c presa reprezint un instrument operativ cu impact direct asupra con tientului, dar i subcon tientului receptorilor.

Sc p rile, din cnd n cnd, ale presei, sunt controlate, acestea fiind f cute doar pentru a convinge opinia public de impar ialitate, de independen a canalului/ publica iei respective, pentru a c tiga ncrederea receptorului i a-i propune acestuia o judecat asupra unor situa ii sau persoane, o anumit importan a libert a priori

schem mental de ierarhizare i valorizare social , ocolindu-se adev rul despre

ii economice i accentundu-se alte categorii de valori. ntr-o lume determinat financiar, este o utopie s credem c

presa este independent , ntruct jurnalistul scrie dup cum dore te cel care l pl te te.

Manipularea presei este o realitate cu care se confrunt politic

fiecare ar

din lume, a sus inut James Humphreys, specialist n consultan

i comunicare la Universitatea Kingston din Marea Britanie, comentator politic pentru BBC, Sky i ITN. James Humphreys a presa este legat de analizarea formelor de manipulare, n condi iile it n

remarcat c unul dintre cele mai dificile aspecte cu care se confrunt

n care principala problem este limitarea acestui fenomen. n opinia sa, moda manipul rii prin pres tinde s devin dep Europa. Conform acestuia, rapiditatea informa iei, considerat

ocant , i viteza cu are aceasta este transmis prin Internet, faptul c

oamenii tind s prefere acest mijloc rapid de informare i comunicare ncep s treac pe un plan secund manipularea prin pres .

Capitolul III : COOPERAREA DINTRE STRUCTURILE DE INFORMA II ROMNE TI

I SERVICIILE STR INE DE INFORMA II

3.1. Rolul fundamental al comunit tii de intelligence n r zboiul informa ional Majoritatea serviciilor de intelligence din ntreaga lume folosesc alian e cu omologii lor str ini pentru a- i maximiza interesele, pentru a atinge i ob ine informa ii esen iale procesului de luare a deciziilor, pe care nu ar putea s le ob in stabileasc rela ii cu ri sau entit i non-statale, acolo unde diploma ia nu poate ajunge. Niciodat n alte circumstan e sau s nu a fost mai necesar dezvoltarea i

intensificarea rela iilor i contactelor dintre serviciile de intelligence ale diferitelor state. Analiza i producerea de c tre structurile de informa ii ale NATO a unor produse colective de informa ii, prin integrarea informa iilor primite att de la structurile na ionale de specialitate, ct i de la comandamentele opera ionale, este una dintre provoc rile esen iale ale cooper rii militare n cadrul Alian ei. Fiecare ar membr NATO sau partener are propriile baze de date, instrumente, metode de

instruire, proceduri de lucru, capabilit

i de ac iune i sprijin, la care se adaug barierele de comunicare, iar integrarea tuturor acestor i diseminare a informa iilor necesit eforturi sporite de asigurare a

elemente n ciclurile tradi ionale de colectare, analiz interoperabilit ii conceptuale, opera ionale i tehnice.

3.2 Transformarea serviciilor de informa ii n contextul actual de securitate Toat lumea a nceput s vad ca unic amenin are asupra omenirii terorismul i crima organizat . Cred c s-a supralicitat pe aceast ri, inclusiv cele clasice, au gre it.

direc ie, iar serviciile care s-au concentrat numai asupra acesteia, neglijnd alte amenin Transformareaintelligence este un domeniu despre care s-a vorbit foarte mult dup

11 septembrie 2001. Nu este, ns , mai pu in

adev rat c s-au i f cut foarte multe lucruri, dar i exager ri. Exager rile au dus la faptul ca unele servicii de informa ii s aib o foarte sc zut capabilitate de a reac iona la o ntoarcere n timp de o manier brutal , rudimentar , att ca planificare, ct i de manifestare a

modului de rezolvare a diferendelor ntre state. Este vorba de conflictul din Georgia. 11 Septembrie a pus n fa a serviciilor de informa ii din ntreaga lume pericolul terorismului. De comun acord, s-a ajuns ca pericolul asupra statelor lumii s cu o distinc ie nesemnificativ ntre crim , terorism i r zboi. Toat fie considerat global i adaptiv,

lumea a nceput s vad ca unic amenin are asupra omenirii

terorismul i crima organizat . Cred c s-a supralicitat pe aceast direc ie, iar serviciile care s-au concentrat numai asupra acesteia, neglijnd alte amenin ri, inclusiv cele clasice, au gre it. Serviciile deintelligence au trecut de la maniera de abordare din timpul rile transna ionale, omnidirec ionale, non-statale i asimetrice.

R zboiului Rece, care se baza pe amenin area statului-na iune, la amenin

Plecnd de la aceste principii, transformareaintelligence a dus la planificarea, culegerea, analiza i diseminarea informa iilor ntr-o modalitate nou , mult mai eficient . A venit, ns , conflictul din Georgia, iar maniera de ac iune a Rusiei nu a diferit esen ial de cea din i de dup cel de-al doilea r zboi mondial. Serviciile de informa ii preg tite pentru a face fa unor ac iuni super-sofisticate s-au v zut din nou n situa ia de a analiza o

amenin are unidirec ionar , de un clasicism rudimentar, cu alte cuvinte, n situa ia de a pune pe mas vechile h r i de opera ii, de a muta stegule e i de a num ra tancuri i transportoare blindate. Transformareaintelligence care avusese loc ajuta sau d una? R spunsul este i da, i nu. Lec ia nv tematici cu viziune global at este c trebuie combinat ntotdeauna abordarea global cu cea regional . Abordarea pe domenii sau a neglija ns analiza i amenin rile care pot veni din

impus de 11 septembrie 2001 trebuie continuat , f r

partea statelor-na iune. Confirmarea acestei ipoteze a venit la doar cteva s pt mni dup r zboiul de 5 zile din Georgia, cnd a ap rut criza financiar mondial , care scoate din nou n eviden abordarea global interdisciplinar a amenin rilor. n consecin , care ar i

trebui s fie actorii i problemele care se pot constitui n preocup ri ale serviciilor de informa ii? Organiza iile teroriste de orice form organiza iile criminale transna ionale, guvernele care produc i furnizeaz terori tilor, finan eaz att activit arme de distrugere n mas , ofer ad post, facilit i i arme

ile criminale ct i pe cele legate de asasinarea liderilor din opozi ie sau a celor ns rcina i cu ii statale poate transforma statul

judecarea actelor criminale, statele cu o guvernare slab , n curs de destr mare, n care lipsa autorit n sanctuar al terori tilor sau poate provoca instabilit redobndeasc prin for foloseasc

i locale i regionale cu poten ial conflictual, state nostalgice care vor s - i s

privilegiile de inute n trecut, unele corpora ii interna ionale sau grup ri politice care ncearc

antajul economic pentru a influen a negocierile politice sau economice interna ionale, for e neguvernamentale de securitate ii civile cum ar fi grup rile paramilitare, mili iile sau chiar unele

sau de informa ii care sunt doar par ial legale sau sub controlul societ firme militare private. Implicarea serviciilor de informa ii este solicitat

n aspecte noi, care pn

acum 4-5 ani nu erau considerate a fi derulate cu participarea

acestora. Printre aceste domenii se pot enumera: ap rarea infrastructurii na ionale mpotriva atacurilor provenite din surse diferite ca i fa de terorismul sau crima organizat informatic , opera iuni interna ionale n sprijinul p cii, care au nevoie de un consistent suport de

inteligence, ap rarea frontierelor i a punctelor de trecere asupra armelor i mijloacelor de distrugere n mas , nc lc ri masive ale drepturilor omului la nivel de state sau regiuni ntinse, evalu ri ale unor situa ii economice sau financiare globale care pot duce la destabiliz ri cu efecte asupra securit ii statelor, ajutor n caz de dezastre prin punerea la dispozi ie a unor mijloace tehnice capabile s

evalueze rapid i clar situa ia, sprijin n urm rirea criminalilor de r zboi sau a liderilor crimei organizate n sprijinul unor anchete penale interna ionale. De la aceste deziderate pleac serviciile de intelligence n procesul de transformare, avnd n vedere faptul c toate amenin rile ca i problemele cu care se ocup serviciile de intelligence sunt dinamice i procesul de transformare presupune o schimbare

continu pe ntregul ciclu intelligence. 3.3. Cooperarea dintre serviciile de informa ii romne ti cu cele str ine

Amenin

rile la adresa lumii contemporane sunt mai complexe dect oricnd, marcate nu numai de impredictibilitate, dar i de amprenta dintre entit ile care le genereaz i cele care trebuie s riposteze, de omnidirec ionalitatea acestora, de efectele

diferen elor de cultur

colaterale pe care le pot provoca i, nu n ultimul rnd, de modalitatea n care diferitele state sau grup ri le pot folosi n interese strategice mai mult sau mai pu in predictibile, cu efecte pe termen mediu sau lung. Tr s tura comun a acestor amenin ri o constituie, f r ndoial , globalizarea lor, nu neap rat ca manifestare ci, n primul rnd, din local sau regional, efectele conflictului local sau regional pe care l-ar

perspectiva efectelor. Chiar i atunci cnd amenin area se manifest putea provoca sunt, de cele mai multe ori, globale. La amenin Amenin rile globale, riposta nu poate fi dect global .

rile i conflictele actuale vor aduce c tig de cauz doar celor care vor avea posibilitatea de a se adapta noilor realit

i, de a- i

integra ac iunile n noile elemente ale spa iului informa ional, fluid, n el tor i ndeosebi complex integrat.

A devenit deja un truism faptul c

informa iile joac , poate, cel mai important rol n conducerea opera iilor militare. n mod implicit, total a tuturor componentelor

ntregul sistem de ap rare al statelor este dependent de informa ii, ajungndu-se la o dependen sistemelor na ionale de ap rare, de mijloacele informatice la dispozi ie. Secolul al XXI-lea marcheaz

nceputul unei noi ere, era informa ional . Totul are de acum alte dimensiuni, iar r zboiul se va duce,

practic, n toate dimensiunile i mediile: aerian, maritim, terestru, spa ial i informa ional. Cea mai nou dimensiune a confrunt rii, spa iul informa ional, echivaleaz cu cea mai spectaculoas domeniul ac iunii militare. revolu ie existent , inclusiv n

Structurile interna ionale de securitate, n primul rnd Alian a Nord-Atlantic , au suferit profunde transform ri adaptndu-se noului mediu de securitate. Statund, prin declara ia final a Summit-ului de la Riga, securitatea liniilor de transport energetic drept una dintre misiunile prioritare ale NATO, Alian a a devenit dintr-una politicomilitar o alian de securitate. De aici a devenit necesar ca misiunile de culegere de

informa ii ale statelor membre s se diversifice, ele evolund de la abordarea unor inte strict militare c tre inte care pot influen a securitatea statelor i, implicit, securitatea global .

Superioritatea n domeniul informa iilor trebuie s se realizeze prin cre terea sprijinului cu informa ii strategice ce cuprind: - avertizarea timpurie n domeniile definite ca amenin - analiza poten ialelor de dezvoltare a acestor amenin ri la adresa securit ii statelor membre ale Alian ei;

ri dincolo de hotarele Alian ei;

- monitorizarea factorilor de risc transna ional, geopolitic, economic, politic, sociologic i militar, pentru a preveni transformarea acestor riscuri n amenin ri.

Dup cum se vede, ntreaga activitate de informa ii este redirec ionat dinspre ap rare c tre securitate. Conceptul de securitate al Alian ei Nord-Atlantice este v zut i sub aspectul ac iunii asupra amenin cre terea gamei amenin care Alian a ac ioneaz rilor, acolo unde acestea sunt generate. De aceea, pe lng n

rilor care sunt identificate la adresa statelor membre i a celor partenere, s-a l rgit mult i aria geografic i s-a diversificat natura opera iilor la care particip .

Plecnd de la aceste deziderate, a fost necesar crearea de structuri i mijloace capabile s depisteze asimetria n amenin s creeze asimetrie prin valoarea informa iilor ob inute i, mai ales, printr-o rela ie onest i profesional cu factorii de decizie.

ri, dar chiar

Structurile de informa ii militare pun la dispozi ia factorilor de decizie politicomilitari i militari informa iile necesare n procesul de luare a deciziei politico-militare sau militare. Evolu iile actuale ale rela iei dintre serviciul de informa ii i factorul de decizie arat urm are nevoie nu numai de informa ii, ci mai ales de cunoa tere, ca element superior intelligence-ului. De la nfiin area sa, Direc ia General de Informa ii a Ap r rii, prin structurile sale subordonate, a aplicat forma modern a acestei c acesta din

rela ii, punnd la dispozi ia factorilor de decizie intelligence ac ionabil i furniznd variante de ac iune cu analiza posibilelor implica ii ale deciziei liderului sau comandantului. Furnizarea de cuno tin e cu privire la amenin capacit i de culegere de informa ii. rile cu implica ii globale nu poate fi posibil folosind n mod exclusiv doar propriile

Nevoia de colaborare, de cooperare n domeniul intelligence, care n prezent este evident , acum 10 ani era pus sub semnul ndoielii. Direc ia General de Informa ii a Ap r rii i structurile subordonate au insistat pe solu ia cooper rii cu alte servicii de informa ii, chiar i atunci cnd procesul schimb rii de mentalitate n domeniu intelligence abia ncepuse n Romnia. Cooperarea cu structurile str ine de informa ii a nceput prin vizite reciproce de prezentare, fiind rapid urmat de schimburile de

informa ii. Acestea, chiar nainte de aderarea Romniei la NATO, au avut la baz schimburile de informa ii cu partenerii, precum i schimburile de intelligence cu viitorii i actualii alia i. n ceea ce prive te cooperarea bilateral , structurile de informa ii militare ale Armatei Romne au impresionat prin abordarea direct , sincer , i prin disponibilitatea pentru cooperare. Propunerea p r ii romne de a face o prezentare a propriului serviciu de informa ii, n anul 1993, la Washington, a surprins ntreaga comunitate de informa ii a SUA, Romnia fiind astfel primul stat din fostul bloc comunist care f cea un asemenea pas spre colaborare. Acest demers a marcat nceputul unei colabor ri de succes. Au urmat deschideri c tre to i viitorii parteneri ai Alian ei Nord-Atlantice spre care se ndrepta atunci Romnia.

n cooperarea cu Alian a Nord-Atlantic n domeniul intelligence, nu trebuie s uit m faptul c Romnia a fost primul stat non-NATO care, n anul 2000, a avut, ntr-un teatru de opera ii n care participa, o coali ie sub conducerea NATO, o celul de informa ii militare. Contribu ia cu informa ii la Alian a Nord-Atlantic a atras de atunci aten ia asupra viitoarei contribu ii a rii noastre.

n octombrie 2001, imediat dup ce tragedia de la 11 septembrie 2001 a ocat ntreaga lume, pe baza hot rrii CSAT, Armata Romn i-a oferit o serie de capabilit de a oferi intelligence. Ulterior s-a dovedit c a f cut-o cu mare profesionalism. Dezvoltarea schimbului de informa ii (intelligence sharing) n timp real, la nivel aliat i na ional, la nivelurile strategic, operativ i tactic, are la baz : - un sistem sigur, flexibil i prompt de furnizare de informa ii credibile, oportune i relevante; - dezvoltarea structurilor de sprijin cu informa ii; - extinderea capacit ilor de culegere de informa ii prin dezvoltarea capabilit ilor HUMINT, a imageriei prin satelit i intercept rii integrarea unor elemente cu specific i pentru participarea la lupta mpotriva terorismului. Una dintre aceste capabilit i a fost disponibilitatea

comunica iilor satelitare clasice i a altor emisii electromagnetice; de asemenea, este necesar

nemilitar n structurile de analiz sau accesul la expertiza acestora n domenii precum sociologie, ordine public , economie, psihologie social sau teologie, i abordarea standardiz rii ca mijloc de integrare rapid interoperabilit ii tehnice cu structuri similare aliate; a sistemelor i de asigurare a

- onestitatea n procesul de schimb de informa ii pentru evitarea circula iei n cerc a informa iei; - asigurarea permanent a protec iei surselor; - evitarea tendin elor de secretomanie excesiv .

n schimbul de informa ii, condi ia principal este s ai ce oferi. Doar serviciile de informa ii puternice sunt capabile de a face schimb de informa ii pentru c doar acestea au ce oferi. Nu po i niciodat procesat cu propriile capabilit Din experien a acumulat i. oferi ceea ce ai primit de la un alt serviciu, ci doar ceea ce ai cules i

i mai ales din analizele efectuate, s-a constatat n timp scurt eficien a schimbului de informa ii. Baza de date

a crescut, procesul de confirmare sau de ncruci are a informa iilor a devenit mai facil, iar mediile de culegere de informa ii s-au diversificat.

Dup o alt

perioad

de timp, a avut loc un proces natural de selec ionare a partenerilor de cooperare. Unii parteneri aveau n i.

continuare o mentalitate bazat pe secretomanie excesiv . Al ii, sub aceast imagine, ascundeau practic lipsa de capabilit Din aceast

selec ie s-au ales partenerii solizi cu care s-au extins rela iile de colaborare trecnd treptat de la schimburile de informa ii

c tre cooperarea n domeniul operativ. Este cunoscut faptul c n intelligence este esen ial s informa ii poate s tie, s n eleag ce se ntmpl sim i, s intuie ti fenomenele dintr-o anumit ar sau zon . Un serviciu de

n acea zon , dar nu va putea s intuiasc posibilele evolu ii viitoare.

Aceasta nu o vor putea face dect cei care i au r d cinile acolo. Acesta este un alt motiv pentru care cooperarea cu serviciile de informa ii din zonele adiacente zonelor de interes este extrem de productiv .

Cu timpul, experien a a venit sa suplineasca lipsa cunostin elor in ceea ce privea diferen a ntre schimbul de informa ii bilateral i multilateral. n schimbul multilateral de informa ii, po i s p strezi valoarea informa iilor respectnd mndria na ional dintre parteneri. Cooperarea n domeniul intelligence impune o etap nou n conlucrarea dintre serviciile de specialitate: deplasarea centrului de greutate sau sensibilit ile fiec ruia

dinspre schimbul de informa ii cu caracter de generalitate spre cooperarea pe cazuri i ac iuni punctuale, ca modalitate de valorificare optim a poten ialului oferit de partenerii implica i.

Colaborarea cu serviciile na ionale romne de informa ii a fost ntotdeauna pentru Direc ia General de Informa ii a Ap r rii i structurile sale subordonate o activitate natural , deschis , desf Deschiderea de care a dat dovad urat n mod curent, f r re ineri sau restric ii.

Direc ia General de Informa ii a Ap r rii a g sit n rndul partenerilor na ionali aceea i disponibilitate

spre beneficiul tuturor acestor servicii. Comunitatea na ional de informa ii nu a dat dect formula institu ional a unei colabor ri deja existente a Direc iei Generale de Informa ii a Ap r rii cu aceste servicii.3 Pentru a face fa provoc rilor induse de globalizare i societatea informa ional la adresa intereselor de securitate, n interiorul rilor

sau n spa iul euro-atlantic, structurile de informa ii sunt supuse unui amplu proces de transformare. Transformarea structurilor de informa ii reprezint compatibilit i, cu scopul de a mbun t un proces continuu de dezvoltare i integrare de noi concepte, strategii, doctrine i

i eficien a i gradul de interoperabilitate al acestora i de adaptare la noul mediu de securitate,

complex i n schimbare rapid , care eviden iaz necesitatea de reevaluare a informa iei ca factor de putere. Acest proces de transformare impune schimb ri la nivelul doctrinelor, organiz rii structurilor de informa ii, educa iei i managementului personalului, activit ilor de culegere i analiz . dou domenii de interes major: conceptual i al capabilit ilor. n plan doctrinar, Direc ia

Transformarea structurilor specifice vizeaz

General de Informa ii a Ap r rii, prin structurile sale subordonate, a ac ionat pentru reducerea ciclului informa ional, prin sporirea vitezei de culegere, analiz i diseminare a datelor i informa iilor, cre terea calit ii i vitezei de analiz

/elaborare a produselor informative, prin introducerea sistemelor moderne de gestiune i prelucrare a informa iilor. Contribu iile doctrinare la procedurile NATO aduse de c tre structurile Direc iei Generale de Informa ii a Ap r rii au constituit elemente de viziune n evolu ia Alian ei Nord-Atlantice. Asigurarea cu informa ii multisurs n teatrul de opera ii, prin prezen a la fa a locului a propriilor structuri HUMINT, SIGINT i IMINT, sub comand teatrul de opera ii, a constituit la vremea respectiv unic , precum i prin intermediul propriei structuri de analiz situate chiar n

noutatea cu care Armata Romn

i-a adus contribu ia la diversificarea i

eficientizarea c ilor i mijloacelor de ac iune ale Alian ei Nord-Atlantice. Acestea sunt argumente ale faptului c NATO a aprobat propunerea romn i a decis deschiderea unui Centru de Excelen HUMINT n Romnia.

Aceast institu ie vine s sus in adaptare la noile amenin Alian ei pentru viitor4

procesul de transformare pe care Alian a i l-a asumat pentru a ndeplini cerin ele din procesul de institu ie este o dovad a modului responsabil n care Romnia contribuie la preg tirea

ri globale. Aceast

O alt

ini iativ

a structurilor de informa ii ale Armatei Romne este Conferin a Serviciilor de Informa ii militare din zona Marea Neagr

Marea Caspic .

Punnd la aceea i mas

lideri ai serviciilor de informa ii militare din

ri cu culturi, civiliza ii, mentalit

i i, mai ales, interese diferite, s-a

reu it identificarea amenin

rilor care ar trebui s uneasc pe to i aceia care sunt responsabili pentru dezvoltarea n pace a na iunilor i responsabilitate pentru c ele sunt ochii prin care deciden ii politici i militari v d i fa a

popoarelor. Serviciile de informa ii au aceast nev zut a lumii.

Nu trebuie ns s c dem n gre eala c , n noul mediu de securitate, ac ioneaz exclusiv for e omnidirec ionale cu moduri de amenin are perfide sau sofisticate. Evenimentele militare din Caucazul de Sud din vara anului 2008 au dovedit faptul c un conflict clasic asupra unui stat vecin nu poate fi exclus. Rezult culegere de informa ii, ca i capabilit deci c serviciile de informa ii pentru ap rare trebuie s - i p streze capabilit ile de analiz ale unor conflicte de tipul celor din al Doilea R zboi Mondial. ile clasice de

Referitor la viziunea pe care orice serviciu de informa ii trebuie s o aib asupra viitorului, aceasta trebuie s anticipeze viitoarele cerin e sau evolu ii ale mediului de securitate i, de aici, condi iile propriei transform ri i moderniz ri.

Gndirea proactiv

a liderilor, cu anticiparea evolu iilor viitoare, n vederea propriei adapt ri. Aceasta este precondi ia succesului.

3.4. Cooperarea serviciilor de informa ii: de la need to know la need to share

n ceea ce prive te cooperarea dintre serviciile de informa ii ale aceleia i

ri, n foarte pu ine state, s-au ob inut rezultate care

mul umesc toate serviciile Prima i una dintre cele mai importante transform ri n mentalitatea serviciilor de informa ii dup 11 septembrie 2001 a fost necesitatea g sirii mecanismelor care s duc la o cooperare real ntre serviciile de informa ii ale aceleia i ri,

ca i dintre serviciile de informa ii ale unor state diferite. Pe planul organizatoric, n acest domeniu s-au f cut progrese reale. n statele n care existau comunit i ale serviciilor de informa ii, acestea au c p tat valen e noi sau modalit i noi de distribuire a sarcinilor. n statele

n care nu au existat, aceast

formul de coordonare a ap rut avnd forme i formule diferite. Aceste forme cuprind practic ntreaga la simpla ntlnire periodic a

gam , de la planificarea i distribuirea fondurilor serviciilor de informa ii i controlul cheltuirii acestora, pn

serviciilor de informa ii sau a adjunc ilor acestora, cu raport ri par iale, reciproce pe diferite teme. Ce s-a ob inut concret? n ceea ce prive te cooperarea dintre serviciile de informa ii ale aceleia i ri, n foarte pu ine state, s-au ob inut rezultate care mul umesc toate serviciile. Rezultatele pozitive s-au ob inut acolo unde au fost realizate programe comune de dezvoltare i acolo unde s-a ac ionat concentrat i coordonat n perioadele de criz . Coordonarea i schimbul de informa ii nu trebuie s presupun neap rat constituirea de colective comune de anali ti. Realizarea unei re ele secretizate cu leg tur virtual ntre anali tii serviciilor de informa ii ale aceluia i stat cu acces comun la mini-baze de date realizate pe problem sau pe domeniu este un mod real de cooperare permanent . Centrarea

re elei se poate face att pe problem ct i pe serviciul care este responsabil de gestionarea domeniului: un serviciu de intelligence intern pe probleme interne sau country intelligence, respectiv un serviciu extern pe probleme externe i un serviciu militar, atunci cnd este vorba de un conflict militar. Colaborarea dintre serviciile de intelligence apar innd unor state diferite a dus la o ierarhizare evident a acestora n func ie de valoarea i de seriozitatea abord rii. n schimb, provocarea cea mai mare o reprezenta circularea informa iilor de la stat la stat. De obicei, serviciile de intelligence care nu au capacit i de evaluare, de culegere, procesare i analiza informa iilor, recurg la asemenea procedee neloiale i se autoexclud din circuitul

interna ional al intelligence. Cooperarea dintre serviciile de informa ii a dus la eliminarea sintagmei need to know n rela ia dintre servicii, care a fost nlocuit cu sintagmaneed to share. metod de culegere de informa ii din surse deschise este prin utilizarea unor centre extrage informa iile de care au nevoie.

Informa ii din surse deschise Cea mai eficient

na ionale din care toate serviciile de informa ii s - i poat

Transformarea n domeniul planific rii informa iilor a fost i ea esen ial . Planificarea informa iilor este un domeniu de multe ori neglijat, ns , acesta este un proces de permanent ob inere a informa iei. Acestea difer evaluare a raportului cost-eficien , c utnd s se g seasc cele mai eficiente mijloace de

n func ie de natura informa iei ct i de urgen a n furnizarea ei. La nivel na ional, planificarea n

domeniul culegerii informa iilor pe un anumit domeniu trebuie s permit asigurarea unei suprapuneri controlate ntre misiunile diferitelor servicii, ca i a complement rii ntre acestea, n func ie de mediile accesibile de culegere. La nivelul aceluia i serviciu,

planificarea ine cont de posibilit

ile propriului serviciu de a culege informa ii. Cu ct varietatea mijloacelor este mai mare, cu att i ii informa iilor este mai mare. Cooperarea dintre serviciile de informa ii ale

posibilitatea de culegere sau confirmare a veridicit

aceleia i ri presupune i folosirea de mijloace tehnice complementare ndreptate asupra aceleia i inte.

Transformarea n domeniul culegerii informa iilor se desf

oar

pe mai multe direc ii. n primul rnd, acordarea unei aten ii sporite

domeniului HUMINT. De i aparent pare a fi un mijloc mai simplu i mai pu in costisitor, totu i acesta este realmente cel mai dificil, cel mai riscant mijloc de culegere de informa ii. El presupune contactul direct ntre p r ile adverse, aspect care nu se ntlne te la mijloacele tehnice.

n prezent exist f r

un exces de informa ii comparativ cu perioadele precedente. Acest exces provine i din diversificarea i eficientizarea c i: prima se refer la o bun planificare a culegerii de informa ii

precedent a mijloacelor de culegere. El poate fi prevenit pe dou

prin utilizarea numai a mijloacelor i serviciilor cu cea mai mare eficien

n raport cu inta i cea dea doua este de a utiliza tehnici

moderne de filtrare, stocare i acces rapid la informa ia necesar . n al doilea rnd, utilizarea surselor deschise, care a f cut subiectul multor analize la nivelul serviciilor de informa ii. Acesta nu e un proces facil datorit cantit ii mari de balast n informa ia analizat . Este metod de culegere de informa ii extrage informa iile de care

un imens consumator de timp, iar probabilitatea de dezinformare este foarte mare. Cea mai eficient

din surse deschise este prin utilizarea unor centre na ionale din care toate serviciile de informa ii s - i poat

au nevoie. Diversificarea mijloacelor tehnice de culegere de informa ii a f cut s creasc foarte mult costurile i tocmai costurile ridicate i utilizarea eficient a resurselor ar trebui s stimuleze serviciile de informa ii ale aceluia i stat s realizeze programe comune de dotare cu a- i deranja partenerul de sistem.

astfel de mijloace, mai ales c , din punct de vedere tehnic, fiecare poate s - i extrag informa ia f r Interese n costume diferite .

Un alt treilea aspect care trebuie avut n vedere este faptul c au fost sofisticate mai ales mijloacele electronice de ob inere de informa ii n condi iile n care destul de multe organiza ii teroriste recurg la mijloace i metode mult mai simple de comunicare. Majoritatea organiza iilor teroriste sau criminale nu dispun de tipul de infrastructur pe care mijloacele moderne de detectare le pot folosi. Pe de alt parte, alte grupuri criminale, dispunnd de fonduri uria e i uneori cu personal cu experien de ar activit i fa ile. , care din p cate au uitat de loialitatea fa

de structurile n care s-au format, pot folosi mijloacele cele mai moderne pentru a- i proteja sau disimula secretele i

n al patrulea rnd domeniul analizei informa iilor, adaptat complexit

ii lumii actuale care nu mai este o ciocnire dinamic de ideologii, a informa iilor nseamn n

religii sau etnii, ci este evident o ciocnire a intereselor mbr cate n costume diferite. Transformarea n analiz primul rnd identificarea intereselor principalilor actori. Acestea nu se pot face dect prin analiz multisurs

i multidisciplinar . De aceea

este necesar ca printre anali ti s se g seasc exper i n anumite domenii cum ar fi finan e, macroeconomie, religie, sociologie, psihologie, microbiologie. Procesul de outsourcing a proliferat i i-a dovedit eficien a exact n domeniul analizei. Aceasta a f cut posibil privatizarea evalu rii, multe firme oferind expertiz n analizarea riscurilor globale, produsele i serviciilor acestora fiind de multe ori superioare ca logic serviciilor guvernamentale. Sunt binecunoscute printre firmele private de analiz a informa iilor Stratfor sau Janes Defense. Completnd aceste analize cu informa ii la care firmele private nu aveau acces, au rezultat lucr ri excelente ale serviciilor de informa ii guvernamentale care stau la baza unor importante decizii. n fine, domeniul disemin rii informa iilor a fost considerat de foarte multe ori Cenu important deoarece ntregul efort depus, de planificare, procesare i analiz reasa ciclului intelligence. El este ns extrem de

poate fi inutil dac acest domeniu nu func ioneaz corect. A

crescut n ultimii ani cererea de informa ii din partea multor institu ii guvernamentale i neguvernamentale, dar i din partea marilor corpora ii care au n eles c accesul la informa ii duce cu certitudine la cre terea eficien ei i de aici la profitul companiei. Binen eles c acestea nu pot beneficia de produsul final al serviciilor de informa ii guvernamentale, dect dac este vorba de aspecte legate de securitatea na ional . Produsul intelligence diseminat trebuie s difere n func ie de beneficiar i de aici apar eforturi suplimentare n ntregul sistem.

n unele servicii de informa ii exist

al turi de compartimentele de diseminare i structuri de disclosure care analizeaz fiecare material

diseminat n func ie de destinatar, nivelul de clasificare, n func ie de nivelul la informa ii. n cadrul procesului deoutsourcing serviciile private de informa ii func ioneaz pe acelea i principii ca i serviciile guvernamentale, cu singura excep ie c nu folosesc dect surse deschise. Consider ns c porti e pentru ca aceast activit n majoritatea statelor lumii legisla ia nu este nc destul de precis activitate s alunece n domeniul ilegal. Exist n acest domeniu, l snd destul de multe ii civile asupra

un strict control parlamentar i al societ

ii serviciilor de informa ii guvernamentale, dar un superficial control asupra serviciilor private care, sub acoperirea legilor legate oare i activit i ilegale.

de func ionarea firmelor de detectivi particulari pot s desf Cei trei piloni5 Pilonul I: Comunit Comunit ile Europene

ile Europene (plural, abreviat CE) constau n dou (singular, de asemenea abreviat a Energiei Atomice (abreviat

comunit

i: Comunitatea Economic European , CEE)

Comunitatea European Comunitatea European Comunitatea European

CE; pn

n 1993 era denumit

CEEA sau Euratom) ile europene pn n 2002, cnd a fost

a C rbunelui i O elului a fost de asemenea una dintre comunit

desfiin at . n mare, atribu iile acesteia au transferate n tratatul Comunit vigoare din 1967) cele trei comunit Comunit

ii Europene. De la Tratatul de Fuziune (semnat n 1965, n

i au organe comune, printre care Comisia i Parlamentul.

ile Europene sunt unul dintre cei trei piloni ai Uniunii Europene.

Pilonul II: Politica extern Politica extern politic

i de securitate comun (PESC) este stabilit n Titlul V al Tratatului Uniunii Europene. Astfel, PESC a nlocuit Cooperarea comun n domeniul ap r rii, care ar putea conduce la un moment

i de securitate comun

European (CPE); pe termen lung este planificat

i o politic

dat la alc tuirea unei for e de ap rare comune.

Obiectivele acestui al doilea pilon al Uniunii sunt stabilite n Articolul 11 (fostul Articol J.1) din Tratatul UE, fiind urm rite prin intermediul propriilor instrumente legale (ac iune comun , pozi ia comun a Consiliului), adoptate prin vot unanim de c tre Consiliul Uniunii

Europene. De la intrarea n vigoare a Tratatului de la Amsterdam, Uniunea dispune de un nou instrument, de a a numita strategie comun (noul Articol 12). n plus, a fost creat i func ia de nalt reprezentant pentru PESC.

ncepnd din 1999, n urma mai multor sesiuni ale Consiliului European s-a decis avnd n vedere provoc rile la nivel extern (Kosovo, atacurile teroriste etc.) dezvoltarea n direc ia unei politici europene de securitate i ap rare (PESA). Aceast hot rre s-a reg sit n Tratatul de la Nisa.

Pilonul III: Cooperarea poli iei i cea judiciar Cooperarea poli ieneasc interguvernamental .

n materie penal al treilea pilon al Uniunii Europene i se refer la cooperarea

i judiciar n materie penal reprezint

Atribu iile acesteia sunt stipulate n articolul 30 al Tratatului de la Maastricht.

Institu iile create pentru acest pilon sunt Poli ia European (Europol), care are rol de coordonare i strngere de informa ii. Mai exist un organism european pentru mbun t irea cooper rii judiciare (Eurojust). Academia European de Poli ie (EPA) intermediaz

cooperarea academiilor de formare na ionale. Capitolul IV: Studiu de caz privind cooperarea ntre structurile de intelligence

ncepnd cu anul 1991, Romnia s-a implicat activ n opera iuni ONU de men inere a p cii, cu un spectru variat de for e: batalioane de infanterie i geniu, spital de campanie, poli ie militar , capacit opera iuni militare, de la cele umanitare i de reconstruc ie pn stabilit ii regionale. la gestionarea i rezolvarea situa iilor de criz , Romnia dovede te c este un real factor de stabilitate i i de transport, observatori militari, ofi eri de stat major. Palierul larg de la cele de lupt , a contribuit n mod direct la dezvoltarea securit ii i

Prin participarea activ

securitate. n noua configurare a zonelor de interes major pentru organiza iile interna ionale de securitate Romniei i sa recunoscut

valoarea geostrategic

i, ca urmare, i se va atribui un rol deosebit ca punct de control strategic al spa iului situat la est de Marea

Neagr , denumit de altfel punctul zero al politicii pentru urm toarele decenii. n prezent, contribu ia Romniei la gestionarea situa iilor de criz a c p tat amploare i diversitate, for ele noastre armate dovedind capacit i reale pentru ndeplinirea ntregului spectru de misiuni al Alian ei. Pentru promovarea stabilit ii regionale i globale, inclusiv

prin utilizarea diploma iei ap r rii, Romnia particip cu for e militare la opera iuni sub egida ONU i conduse de NATO, UE i OSCE. n cadrul misiunilor externe6 , Armata Romniei particip opera ii de r spuns la crize (CRO); opera ii de asisten umanitar n afara teritoriului Romniei; la urm toarele tipuri de opera ii:

opera ii militare n cadrul unor coali ii ad-hoc; particip la ini iative de cooperare n domeniul ap r rii i la ii;

implementarea m surilor de cre tere a ncrederii i stabilit oferirea de asisten militar i sprijin pentru alte state;

contribu ia la eforturilor na ionale i interna ionale de control al armamentelor i de combatere a prolifer rii armelor de distrugere n mas . Transform rile militare declan ate de NATO i moderniz rile impuse de UE implic direc ii ferme de ac iune a statelor care se integreaz n cele dou organiza ii, precum i implementarea unor sisteme de management al securit ii na ionale. cu alte state constituie att o garan ie indirect de ii, care s se conformeze cerin elor

standardelor celor dou organiza ii n toate dimensiunile securit

Conform concep iei privind securitatea na ional , colaborarea pe linie militar securitate, ct i o modalitate de perfec ionare a structurii militare. Preg tirea n vederea ap r rii na ionale se organizeaz pe ntreg teritoriul disponibilit

rii, dislocarea armatei asigurnd capacitatea de lupt

ile opera ionale necesare ripostei ferme mpotriva unei eventuale agresiuni, din orice parte ar veni aceasta. Continua tocmai adaptarea la nevoile de ap rare specifice Romniei, derivate din ii cu structurile militare

remodelare i reconfigurare a for elor armate na ionale vizeaz

contextul geostrategic subregional i regional, precum i realizarea, inclusiv n acest plan, a interoperabilit

europene i euroatlantice. Romnia contribuie la toate misiunile i opera iunile Alian ei, inclusiv la cele din afara spa iului euroatlantic. Participarea rii noastre la opera iunile i misiunile Organiza iei Atlanticului de Nord (NATO) ofer o sus inere concret a angajamentelor

politice asumate de Romnia ca membru al Alian ei Nord-Atlantice, amplificndu-i credibilitatea de aliat. Principalele misiuni ale NATO la care particip for e romne ti n prezent: a) For a Interna ional de Asisten pentru Securitate (ISAF) reprezint prioritatea opera ional cea mai important a NATO i, n acela i n 2001, prin rezolu ia Consiliului de Securitate al multina ional sub egid ONU,

timp, este cea mai ampl opera iune Aliat ONU num rul 1386, dup limitat

din istoria Alian ei Nord-Atlantice, lansat

ndep rtarea de la putere a regimului taliban. Ini ial a reprezentat o for

la asigurarea securit

ii capitalei Kabul i a mprejurimilor sale. n 2003, NATO a preluat comanda opera iunii care acum ii guvernului afgan pe ntreg teritoriul rii i instaurarea unui climat de securitate propice reconstruc iei guvernului afgan n construirea i

prevedea extinderea autorit

economice i a statului de drept. Opera iile desf

urate de ISAF au ca obiectiv acordarea de asisten ilor afgane, facilitnd,

men inereacadrului de securitate n vederea extinderii influen ei autorit

astfel, derularea, n mod corespunz tor, a proceselor de stabilizare i dezvoltare n Afganistan. O component esen ial a strategiei pentru Afganistan a constituit-o extinderea ISAF pe toat suprafa a Afganistanului, inclusiv prin echipele de reconstruc ie provincial (PRT), promovnd stabilitatea i reforma sectorului de securitate. ara noastr Participarea Romniei la ISAF este fundamentat este unul dintre contributorii importan i la ISAF.

prin Hot rrea nr. 38 din 21 decembrie 2001 a Parlamentului Romniei, care acord participare.

Guvernului mputernicirea de a stabili for ele, mijloacele, finan area i condi iile n care se va asigura aceast b) Misiunea NATO de Preg tire Irak (NTM-I) Decizia de a nfiin a NTM-I a fost luat

de efii de stat i de guvern reuni i la Summit-ul

NATO de la Istanbul, din 2004, ca urmare a unei solicit ri a guvernului interimar irakian. Scopul misiunii este acela de a acorda asisten aliat n preg tirea de c tre autorit tehnic . Alian a ofer ile irakiene a unor for e de securitate. Prin intermediul misiunii, NATO ofer preg tire, echipamente

i asisten

instruire att n cadrul centrelor aflate pe teritoriul Irakului, ct i n cele din afar . nc de la nceput

(14 august 2004), Romnia a sprijinit Misiunea NATO de Instruire a for elor de securitate irakiene.

c) Opera iunea KFOR. NATO este implicat n Kosovo din 1999, ca urmare a Rezolu iei 1244 a CS ONU, cu misiunea de a asigura un mediu de securitate sigur i stabil. n acest scop, a desf urat n provincie o for militar (KFOR). Dup declara ia de independen a

Kosovo din 17 februarie 2008, Alian a a reafirmat c for a militar

KFOR va r mne n Kosovo pe baza Rezolu iei 1244 a Consiliului de rilor NATO, din decembrie 2007, cu excep ia cazului n

Securitate al ONU, conform celor hot rte la Reuniunea mini trilor de externe ai care CS ONU nu ia o alt

decizie. KFOR va continua s coopereze strns cu popula ia din Kosovo, ONU, UE i al i factori interna ionali.

n prezent, Alian a i continu eforturile n vederea asigur rii unei dezvolt ri stabile, democratice i multietnice a Kosovo. Dup declara ia unilateral de independen a Kosovo, Romnia i men ine angajamentul fa de KFOR. Militarii romni i continu

ndeplinirea misiunilor n baza mandatului ncredin at, acela de a asigura securitatea popula iei civile. d) Opera iunea Active Endeavour (OAE), lansat n 2001, a reprezentat una din cele opt m suri luate de NATO la acel moment, pentru a n istoria Alian ei, a articolului 5 al

sprijini SUA n urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie, ca urmare a invoc rii, pentru prima dat Tratatului Nord-Atlantic. Din 2001, navele aliatepatruleaz

n Marea Mediteran n scopul de a monitoriza i identifica eventualele vase ii de escort a vaselor comerciale aliate care tranziteaz la

suspecte. Din 2003, opera iunea s-a extins prin includerea posibilit

strmtoarea Gibraltar. ncepnd cu anul 2004, OAE a fost deschis particip rii partenerilor NATO. n prezent, Rusia i Ucraina particip activit ile de monitorizare. Romnia particip la aceast

opera iune din anul 2005.

Spre deosebire de tipul imperial al NATO, Uniunea European (UE) se define te par ial ca o organiza ie interna ional regional economic i cu un recent profil politic, care a dep it etapa cooper rii interguvernamentale i a forumului de suprana ionalitate). rilor, statele membre UE, ntre care i

n mediul de securitate actual, caracterizat de schimb ri n natura i complexitatea amenin

Romnia, au decis s creeze un instrument specific de ac iune interguvernamental n domeniu Politica European de Securitate i Ap rare (PESA), subsumat Politicii Europene de Securitate Comun (PESC). La baza ac iunilor UE pe acest plan se afl Strategia European proces de reactualizare, n vederea asigur rii compatibilit securit ii, pe care l asum de Securitate, adoptat n decembrie 2003 i supus n prezent unui

ii cu provoc rile actuale i cu noul statut, de actor semnificativ n domeniul

n ultimul timp Uniunea European .

n sprijinul acestei viziuni, au fost lansate numeroase misiuni de gestionare a crizelor. n timp, Uniunea i-a construit reputa ia unui actor capabil de o abordare comprehensiv n materie de gestionare a crizelor, punnd accentul att pe latura militar a implic rii n

diferite misiuni de gestionare a crizelor ct i pe cea civil , mai ales n domeniul statului de drept. Contribu ia na ional a Romniei, al turi de a celorlalte state membre, acoper prezent civil n numeroase misiuni desf att palierul civil ct i cel militar. Astfel, Romnia este

urate sub egida PESA, derulate pe mai multe continente (Europa, Asia, Africa): EUPM (misiune n Bosnia i Her egovina), EUPOL RD Congo (misiune civil n RD Congo),

n Bosnia i Her egovina), EUFOR Althea (misiune militar

EUJUST LEX (misiune integrat

n domeniul statului de drept pentru Irak), EULEX Kosovo (misiune n domeniul suprema iei legii n la grani a dintre F ia Gaza i Egipt), EUPOL Afganistan (misiune civil n Afganistan), EUFOR

Kosovo), EUBAM Rafah (misiune civil

Ciad/RCA (misiune militar cu caracter tranzitoriu bridging operation), EUMM Georgia.

Romnia are rela ii de cooperare i colaborare de toate tipurile i acestea sunt reflectate n documentele oficiale ncheiate cu diferite state, guverne sau organiza ii nonstatale, fie c este vorba de organiza ii cu competen e multiple (ONU) sau specializate (NATO), universale (OMC) sau regionale (OSCE), organiza ii forum de dezbatere (Consiliul Europei) sau care furnizeaz servicii specifice (OCDE) . Instrumentele juridice utilizate cu predilec ie pentru legitimarea juridic a acestor rela ii se constituie n: conven ii, acorduri de cooperare, acorduri de nfr ire, protocoale sau protocoale adi ionale, memorandumuri de n elegere, toate acestea

fiind valabile att pentru rela iile bilaterale, ct i pentru cele multilaterale (pentru unele dintre acestea, Romnia avnd i calitatea de depozitar). Cooperarea regional reprezint o dimensiune semnificativ a diploma iei romne ti. Att n palierul conceptual i politic, ct i n cel

pragmatic i al ac iunilor concrete de politic extern a Guvernului Romniei, s-a consolidate complementaritatea ntre demersul n plan regional i obiectivul major al integr rii euro-atlantice i europene. Cooperarea i interdependen a n plan regional reprezint util n vederea particip rii la promovarea intereselor i aspira iilor comune europene i euro-atlantice. un exerci iu

CAZUL ZIKOLOV: n cadrul activit

ii informativ operative desf

urate de Direc ia General de Contraspionaj a Serviciului Romn de

Informa ii au fost ob inute nc din anul 2005 date referitoare la derularea pe teritoriul na ional a unei opera iuni de culegere de informa ii clasificate n favoarea unor structuri informative str ine. Urmare a m surilor complexe ntreprinse n caz, SRI a documentat informativ modalit ile concrete prin care documente cu caracter

militar apar innd Ministerului Ap r rii Na ionale au fost sustrase ilegal, fiind ulterior transmise reprezentan ilor unui alt stat nealiat. n cadrul opera iunii, ofi erii SRI au stabilit cu certitudine faptul c transferul documentelor s-a realizat de c tre cet eanul str in

ZIKOLOV Marinov care ac iona pe teritoriul Romniei ca agent de informa ii al unui serviciu special str in. Acesta l-a recrutat i angrenat pe cet eanul romn ACHIM Floricel, subofi er MApN cu acces la date i informa ii cu caracter clasificat, n culegerea i transmiterea de complex, specific serviciilor speciale, c tre

informa ii. Dup prelucrarea datelor, acestea erau transmise printr-un sistem de leg tur cadre de informa ii str ine. 7 Pentru activit ile desf

urate i n func ie de importan a documentelor furnizate cei doi erau recompensa i cu diverse sume n valut . rilor i a stabilirii existen ei elementelor constitutive ale unor infrac iuni la adresa securit ii na ionale,

n momentul clarific rii amenin

SRI a sesizat Parchetul de pe lng Organizat

nalta Curte de Casa ie i Justi ie Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate

i Terorism cu care s-a ac ionat n cooperare pentru stabilirea tuturor circumstan elor n care au fost s vr ite faptele

men ionate. SRI, conform competen elor legale, a continuat s acorde sprijin specializat procurorilor DIICOT n derularea anchetei precum i Direc iei Generale de Informa ii a Ap r rii n vederea stabilirii prejudiciilor generate de activit ile prezentate.

n Bulgaria, Zikolov era urm rit pentru c se tia c spiona bazele americane de la Novo Selo i Bezmer. Zikolov i subofi erul romn Floricel Achim transmiteau informa iile ata atului militar al Ucrainei, Serghei Ilnitski, care juca doar rolul de cutie po tal . Informa iile ajungeau ntr-un final n Rusia. n acest timp, surse apropiate pre edin iei de la Kiev recunosc voalat c intermediari pentru ru i. Sub protec ia anonimatului, oficiali din Consiliul pentru Ap rare i Securitatea Na ional a Ucrainei au declarat presei c ru ii, care sunt interesa i de ac iunile NATO, ar fi putut ac iona la Bucure ti prin intermediul ucrainenilor. Aceasta, deoarece diploma ii ru i sunt supraveghea i cu aten ie n Romnia.8 diploma ii ucraineni expulza i din Romnia ar fi fost

BIBLIOGRAFIE:

Infosfera, Revist de studii de securitate i informa ii pentru ap rare, Revist Ap r rii, I.S.S.N. 2065 3395

trimestrial editat de Direc ia General

de Informa ii a

Rolul serviciilor de informaii n invesigarea, gestionarea i monitorizarea crizelor, Gheorghe Nicolaescu, Academia de nalte Studii Militare, Suport de curs, Prof.univ.dr. Mireille R doi, Colegiul Naional de Ap rare, Suport de curs, Gl.bg.(r) Prof.univ.dr. Gheorghe Nicolaescu Tehnologie i inteligen n conflictele militare, UNAP, CSSAS, V.Popa

Tratatul Atlanticului de Nord, Doctrina de Intelligence a NATO R zboiul informaional, Defence Intelligence Journal Strategia de Securitate Na ional a Romniei raport de analiz politic , Analiza Strategiei de Securitate Na ional a Romniei, Institutul Ovidiu revista Forbes Romania revista Intelligence, publica ie de specialitate a Serviciul Romn de Informa ii Nelini tile insecurit ii, Cristian Troncot , editura Tritonic, Bucure ti ii Na ionale de Ap rare: incai

revistele de specialitate ale Universit Impact Strategic Colocviu Strategic

WEBLIOGRAFIE:

Stratfor, www.stratfor.com Centrul de Studii Strategice de Ap rare i Securitate http://cssas.unap.ro/ NATO, www.nato.int Mas rotund cu tema Societate, democraie i intelligence, Declaraie General (r) Sergiu Medar,http://www.scribd.com/doc/11833839/Transformarea-serviciilor-de-informaii-in-contextul-actual Comunicate de pres ale Serviciului Romn de Informaii, http://www.sri.ro/subpagini/340/comunicat-de-presa.html