Sunteți pe pagina 1din 101

-v-

'7 rv
1

UNIUNEA JURI$TILOR DrN RoMANra

Prof. dr. \-I(:l.(ftt DrtN ZLiTHSCU

PANORAMA

MARILOR SISTEME
CONTEMPORANE DE DREPT
t

I
)

l:rli Lrr' (i

I, (;IIII ZB,\J,\\

Itr'oate ilrr:Pt urilr'

,.Conlint'nt il L\I"

sunl rozorrale lldilurii 1 5or.ietirliil lAcardonrice

,,'l'ita lluiortscu"

EDITURA,,CONI.INDN'I .XXI" Bncuresti, 1994

li

r4

.t

0uPnINs

o6z:

<o-o f-<-6
--N

(v

Culiintul rditorrrl

rri

I]API'I'OI,UI,I

d-d o
ir.l cadntl SocieLd!ii Ilonrrint dc Drept din cadlul Uniunii Juristilor <lin Ronritria I citl-ri prt-

ratc

Lucrarea lrprczint.it o llirt'l.c tlin cr:r'cttirile clcsfit;u(;on)parat

I)rept t:ornpalat ;i geografie jrrritJic:'r Drept sl.rlin ;i drept cornlt:rrat Ciasificarea nralilor sistctno rlc tlrcpt contemporan llarilc sisteme juridire cr)nlctnlx)rilne
Tipologi:r

11

11

13
IJ JJ rJ

scc.linte cst.e autorul.

CAI't]'OLliL Il

flareh

l)rinrul nrarc pilon ar trrept.lui .onrano-gerrranic: sistemur juridic


francoz

sistr.m ile rlrept ronr:rno-llerntanie Folnr:rrr:a ;i rirspAndirca

28
28 38

llispArrdirea tlrept.ului Ji'ancr:z in lurlo

tsltN

!r;:t-9J4;:r-{i-;}

.Dreplul- rotn|ne:t(

si 0lantkt Ilolia, Spania ;i Irctrlugulia . .


Bel11iu, LLtrunhurg

52
-^t2

l-r6

Greriu si ,Iuponia
(-)azul. spcr:iol

juridicgcrrtralt ... Ilirspindirca tll'plulrri S-eu]lan .in lunte


al tlreplului
uuslriut:

Dreplul bttlgar Dreplul polone: (lt'l rte al rloilea nrarc lriron :rl dreptrrlrri ronlallo-goulranic : sisre.*rl

t)/

i7
fJ2 ,37

102

r02
105

I)repl.uL

I-)replul t:lut,!iun si rercplurcu su in

ouslrittt' itt UttUuriu. Originulilulcu tlrt:plttl tti tttttgfikr . , .

lheplul tlnsluttrr:
I ) rt Tttttl ntnt n t n-ol

7\trciu . . .

112
11u 721.

I)replul sratttlinun
u tt

dca

." 132

2(i

';t,4 ,YIV

.!

(:Al'l'loLtrL III
lllaru"l{. sisl0tI de c{rluBl(}il-I:tw Conrnrott-Inrv in , \ilglia
t:lrI
1::i9

,EDI7-0R{I L(i

Citeva institu!.ii citrlcIttisticc ltctt trtr I)reptul Stalelor' tlnitc ale Arrrerit'ii

cotttttI ott-law

1i: 1;0

C,'\l'l't'oLt,L l\
It:lrtdo sistoul dt drt'pt ,,sociillist" Drcptul ,,socialisl". O irlliilisaro origitrl'l:-r a tenolllolltllrri jtttitlic?
1S() 1lJo

FoLrrllct sisternttliti jttridic,,socialist".


(]AFI'I]OLUL \:
Sistentele jnridict' relil;iotstl

lzvoarcle (hopl-ttlLri,,socialist"

18:t
l

ti5

I,unle:r nrusulrttanir si sistentul siiu dc drt'pt l)repiul rabinic ;i ccl israoliarl . Drcp{ul j:lpottoz tradi[.iontl

Sacrtt 1i prolan

li tradili()nalc in tlrcptul indian .

197
1

{)7

210

.).)r.

232
23-l

l)reptrrl rflir':rtt t tLltttttiur

Trd,im,,neinthtieln,ic, o -perioudd, a irderdeqtendenjelor. .tilo:oJ' germail Katl Jaspcls rentarca. ac bund, rtt'r'plut(t ca ulnailitoleu pilrcurgc o daIJ;L in cari pd;lile t.tu-Si rnai pot gd,ntli sepurut destittele ;i,^rtici nu se ;;;;;1 i n,ura atu de a.e, i, ntr-o I r trt e a hfter dip e tt d e nletoi, gi ie,;i,i -I xittettt.clor j.urtdicc n&t,tonuLc tn tttari 'sistemi ar'itrif t, i,i )"&port' cu elenxentere d,e structu,rd care rc sunt specificei cln'it,ituie o aictorie a stiinteror juridice, ut,d,ncr io,ritiiiii""tii,t r"r'[v ri'uc l)entru teoria cdt .si'peniru p{actica dielttuttn. ,,,".L-!, ustfel de dt'mers i,ntrepri,nd,e proJ. dr. Victor"lifffi lrrirresclr prxn Lucrareet, ,,PANORAltA IIARILOI? SIS_
(,'trttttscTtlul

..
r

RornA,nia pz , Societiitii R;: tjol".3g.ll:.ep] Cornparat, An erlitura, ,,Contri,nent L\|i,, a Societiilii l"cademice ,,'It,tu llcnorescu'1).

:{i9-" q"r$ii Ju.i;tilor in. actualul confent

:tnMn

ioxrnapoRTii iti lttinpr;, i, iiiri'riu din


e1.ffopean cartea

u.s,etnnrftcotie ?parte. ^yt mii mai .f irese, cdiri'' treme ;,;;ri;; !L!!,e petrecutu An iltimii ani i,n phrile'tlitt cenlru,L;i isl',n E u r_o 1n t au p ro[l tr s o n t orl ilica r e' su bsta n-ti"ti' i'.""g ;rg i;it',"
itriUd V li 41i i . I )r e.pt_r rl t t r I ur i q p ar a x i t o.ri-,, i n ii ti,t mvf e st;tu iVe a.r epi b,c_qi.ps st,,' c di7ditr;5j,y*;l nli ;;" cad.ruL marel tt i sistem Af:p!' rirro,, irtn:tartre, "ft rtf,-t,tr.i
ur
r

are,

fd.,rd, |nclotuld,.

,,

ji;

e,,i aJ;{, !:I- J!:ii: fir ! Lry 1* si " 1,ii i' i i,,, *,,, . " Auto, ul - g*tr 2p us s d"a,it*ii,t e' hart a ji r,rid,ic d, a, ttt ii * c o nte n rjt o:ra t e win n i [if" n,fmtii i,i iifor" i chinth iiri faiao-'
.s f
"l.t

4: pr t

;;

-q,

mnfrfa[i.

.l

i#

E'

CAP]TOLUL
lI;\ttEl,ti SISl'ItilI DIi

il
f)RIillT'

RON'IANO.GERIIANITI

H( ) lti\{A}it,lA

st It,\st,axt ltlttt:t

rireptului r'ollrrrn cu r,ut,untt'k' ger,nrarrit,e, rlulrir <,urrr lru esle nici ar:el ,,lreiul,igerr liinrisr,hel Licclrltt, rhultlul 1'(,rlir,lr (,(iltcnrporan, (i:ll'e s-?1, a1rlit,a,1 irr (it'tlrirni:r. l)e;i, usllt'l cllnl () \'onr ar'.it?r pe lat'g rnai ,i<ls, atit t,lerncrrtul rtrrriirric t,ir1 ;i r:el gtrrrnatritr iru t'rcr<tit:rt, irr lrlx,csul situ rlt, lor,lrrirr.e. o influerrtir hotir,r'tiloalt', sub rlerrunrilt'a tle rrriri sus st' irr1t'lege rttarele sistern juritlic cotrtcrl por,:lll, (,itl,e incl rrtlt, sistemele ft'arrr,ez;i gelntan si <.elt'irir,u<lite t.rr ut.cslit. IIstt'o tlenurnilrr t.orrven!,iorralir, pt'rrtr,rr r,l'i urr rrurr,t' ntrntiir. rlt, r.istelre nut,iurnle nu i;i girsest. sor.gilrtea in nit,i rrnrrl rlirr ar.este rlorrii rh'e1rturi, <.i r,cpr,ezirrl:i rrrzullirl ril t'rpor,1 uiui
zo

(rurlI s-a,r'putea (,1''de, sislernrrl

irr parrtx'irrna rrrzrrilot' sistetrre jur,iilit.t' alo lurrrii t,otrtt,lnopli rnai intAi asullt,ir t,t'lui l.r)tlral()-g.('trrriitrit.. Asta nu pentlu cri ar fi cel rrrrri t't't,]ri -- unele rlirr sisltrlrrle lcligioase ;i 1,r'arlilionale surrt, anter,ioir.r.e r.hiar. t.u s{'r.r)k, inlregi, ci datolitli ltrcului inscrrtnnl pe (,ar.e t,l il alt. irr ltrirrea, contenrpolir,nir., tlucAud mai depar,to prirrcipiile ch.elilului rorllan si lelrlt'zentinrl ntr irdeviir.al alelicr. in t,ale arr l,osl. for"iate rtrulte (.or](,epte julirlit.e tlotlelntr si l'iitrtl lirspirlrriit rrstlzi tru trurrrai in lJutolla, r.i ;i irr Arnet.it.a ('cnlr,irlit si rie Sud (qi r.hiar inlrro rnij,sulir rrriri trrir.li irr (lirlirrllr si Slrrtek,Iinite)r plct'unl si in Afli<.a t'-!'. -N'Iarole' sislrrrr tle rlrr'111 r'onl?rrlo-gor.nrtrrir. rrrr t,.rte.
por?trlr) tle r,'oln

lezultal rlirrtlo

l'trz.irrrrt ir

lrla<'tica.1, tle stale t.e au rltrtirtut altirtlal:i ill,irrst, t.olonialtr, c?l SparIi?r, I'oltugalia sau, irr rna.i rrrirriu rr,r,iul'i. Italia. }is giisinr aici, trsl,fel (,unl iufr nrai at'1i1lr1,. in L, t ;1 111111i leceptii rlt' graclul rkti. ,\r'r'as1r"r alhltu'itle il sistemelol' l'r''.ur(rrrz si gerrrriln poale rr .itlr ea, irtslr;i unele nedurner'ili. I)erttr'u plat.tir.iunul ':rr(' ir irvut un anutnit corltact cru anrht'le lutnj iuritlice Irrrnt.('zii ;i gerrrrarti"r sunt evitlent.e dtrosebiljle rle rrrt'nt:rlrllrtt', tle ntod rle abortlale a fenotnettului iulidir,. rlt' te,r'rrrrnoklgio, qi chial tlc con{,irrut, al urtrlr institu{ii. ('ortqtiinttl rrrr,,r'ast,fr-'l tlc rlqrsellili il poat,c fact'sit irc(,cpte t,u tlifjt.nlt:r(r'irlt't,:l c[ rre glsirn in fa{a utruia ;i ar,eluitr;i rrrale sislcrn lrrlirlit'. () ana,lizil altt'ol'urtdatr"t tlettrortstlt'azii insl"t t,t"t itr,estq' rieor'lriri sunt tleparte de a fi esenliale. (lt'lc rkluri sisletrre nir,lrr)nrrle au o ltogatl rrto;tertire colnurlil prrrverritit rlitt rh't'trtlrrl rrxnarr, pt-t tle o parte, tlin tlreptul t'rrtuttitrr gelrtartir,. (:rr'('A influen!,at rtu tturnai legisla!,ia rrtrrtlelrtri ger'ntanti, tlal' r cuturnele lranceze cer au stat lzr baza t'txlifici'rrilor' .rrAlxllr.rni(,n(,. pe rlc irllir pilrte. in iutrlrel. sis1t,lrtr., t'ohrl rlt,iz,i,,r ,lr. rlrrrpt protttttinertt, il joacir, legea. fl'etirlinfa rlc t'txlilit.illc, rlrrslralir <le aparifit t'otlurilol tivile ;i cotttol'triAlt', 1t'rt<lirrlri , r. isi pune anrplerltrr pe inftili;aleit sisteruului, r'eprtzitttri rrrir rlin r.ele mai inserrtnale tlirsiltuli tle rrtfle. l)er1i, cxistr-r, tlesigur, uttele <'ottceltle difelitr:, forulrrl rrrlr jor nption:rl al t'elol tlortii sisletnt' cs1t' irlenlit'. itr ;rt'ittnrl r:rrrrl. dal,oritri faptului t'it elc au o rlligitur t'olttuttii. in ,sfirr;it, tleqi existit o tlil-t't'sitzttc filozoi'it'ir trol.abili irr :rlrr,rr'(tarcA fcrtontertului julitlit', tle;i e-ristir ;t'oli tle tltr'1i'{, ,lcosctrit,e, imple.iulalt' ('are s(' tlatlut:c ltrirt slatolitit'ilca ,rr'('l<lr tleoscbiri tle lnerttalitate iuridicit - elt'rrterrt tle tttale irrleres in tlefinirea sistcmclor dc tllepl - tlt'ost'bililt' itlrirr {'ir a\'in(l un t'arat'1et'rtrinor irt corrtpaliltit't'rt ct'lc trt's('pot ,'onstata la iurigtii tlin sistentnl rornano-gettttatti<' ;i t'ei din ,'ornntott-li't\t'. .l'utelnica influetriit a tltr'lttrtltti t'ctltillt tt de1r,r'rninat irt trtrest sorlii, o nrtuttrili itletrti1a1e tlt' olltit'it hl lo{i juristii n;rr-zi1i .,('ontilrcnttli" (1t'trnt'rrrtl cslt' tle prr.rvt'nienlii englczir ;i st' r'eft't'it lu 1o{,i .iut'i;1ii t'ontittt'tttului {'ul{)p}an, lua,!i in liLrt') ;i ('til'e ?1u ('o1}ttll} laptui t'it ltu stttlt
rrrr;'r'r

rl, lr'11isll{ic

ii

tt.ottt tttr ltt-lAtr't t-rt t'i .

29r

lJ. O lrlivilc islorir,li asuplrl ftrt'tnirt'ii rx,estui trrrirr sistt'trr dt, rlt't'p1 al)iu'(', itt trceasti lutrtitrit,. allsolul 1r('('('silri"l . i\utorii <,ult' rru ('er'('et,at istolia rh'cptului cux)pczur suli (lr-' at'orrl t'u l'aptuI t:i nurtrrettl,ul apalific'i th'eptului lLlllranogcltrrtrtrir sc sil.rrtirzl in sccolul ai -\I1l-letr al elci rtuaslt't'. Asllrl t'urrt ulat:i ll. Davitl r, elentettlelc iulitlit'e au fiirifat, si irraittte r1e accirstlj rlat.ir. I\ista, bitietrlelt's, tlt'cptul rurnal. (rur'() s() :U)licrr pc tt'cstc 1ct'itorii, existau, tlc astrlncltc?lr t,r,r.turttelt: aplicrl"lrile pesttr 1ot, itr Jr)ulopa, tlirtlr'e t'arc rolul lrrel.rolrdt'r'cnt l-uu avut r'nlurrtele llant'eze si gcrtrutttt'. A fust o eptx'ir tle trcrrrrrulit'i, itt t'at'e,' t'tt 1r'ct'ett'rt st't'otrt'lot', s-a sintr'1 izir"t ulr rI()r.l sislt'ttt tlt'rhtltt. 'l'rt'lruie serrrrrallrl irir'i loirrl rlcoselrit l)(' ('ar'o I-ltrr avrr1, in llnx.r,srrl rlt'sirrlelizirt't, rt th'elttului uttivt'r'sitr"t{ile tttetlicr.irle. ttlt,r'l-rt'irte lot:at'c alc culturii lirrrpului. Lt'r.'orrr titlt tkril,r'1lc t't'lt'italietre, l't'ttttt't'zt'i"i :.r-('r'lrrrrtlr'. in cr.r'n rrrzrlii julisli rri epocii ul ('r'elt <ltloctlitti .iulirlicir t'u
t r-t t cr rtlir {ii pcrrnartet rl ii a th'ept ului riisciplinir fiu'irni!,atli tlal.olitli rirrirrri{irlii slatelot' ilrsc\fi -- rlt a st-t lirlit'a tleitsuplil lurnticleltlt', titrzi.trd la o getrclirliza,r'c ('irlc era inrpit'tlictrli tlc suvelatlitirtea rrafionrlir. I)r'ptul tru estc cu, {iklzof irr, cil l.t'oria li1,et'atulii, t'a merlit'itr:l cltiur. o ;tiintri rutiversalit. l)c'oscbililt' tlt regleIllrtrtlrle lru iltiitrr lrutt'r'c irrcAt i;i putt pet'ett'ir lttr itrse;i lrtltitrt'lttele rnatter:r'irtrr pt: ttrenttrlittrtea iuritlit'ti itrsitqi, t'are fllt'r'ir rlttpt,nl sli iie, itt 1u'irtrul t'itxl, o;tiirl{ir trri!iorralii. l'r'irrlr t'trrlli a llroct'sului de uttiversalizart tt ctrnstituit,-o, t'r'irlctltr l'e('('pt,i?r th'cptului rotttan, cal'(' tl ct)nft'r{t, Iiuroliei utt sislcnr iulidir trt:ri rnult sau tttai pulin unitar. I)upti tritrlere:l itttpeliului l'olltatt, liutrpa s-a ttezib irnpr:rr'1;itir itt nettuttu"u'atc stitt.e ('?tt'e s-au gr".rlrit sil-qi fornrczc siclr.trre jut'irlir'r' prrrprii. Optla, itttt'cprittsit rle uttivclsitii(ile eurollt'lte r-ctte,a intr-urr l'el irrrltottit'a u,t'csloi 1t'trrlirr{e tle itit'i,mif,are plin ci'oirr('ir unui cotlt tle plittc,iltii ;i tle rcguli nttiversal nplir

.irrlirlic t,rtl utrrrlor lot,ale, rni.llo<r t'xt.elerrt, itr opr'llr re rra!irlnalir cale int,trpuse irr (ltlrnarrilr si I1,alia. lrirr scr.ohtl al ,\III-lea" 11rr,1i1 rrl l)rurut rloitinrlr'str pr: ,rr r',1.lrr t.lrlt' rlirt ct' irr trt' rrrni rrrrrll 1t'r't'n irr liulopa. Iislc rrrrrrl rlitt aspect,trle leccptrilii rlleptului lrlrlt-Llr. trriri lrrtr'is, 1,,r:rlr'. l. ttvenirii la a.cresla ;i de tl'arrsrnitclt'a hri la popoirr.e ,,rr{ rtVrrsest'r'li irritial alte sislerrre rltr rh'r'ltt.

,l,

r,r,

,l

rrr rrl ir.u

cll,r'ar'tcl rtrtivcrsal. Iisl'c rrot abilit irttlt-.

[,rrrivt't'sit.ii,{,tle erau irrc'lirratt' afa(]al' siL ittlleprirtdi, o opelit tlc sitttt'zir ;i sri ttpt,ltrze Ia, nrarele {olrt1 ,iuritlitl.tr)o (iarg i[ 1p1t1'czetrtir tileptLrl 11)Illirll, cu pr'(rt{1,igiul ;i llerlet'{,iurlea 'sa fot"ltiali, sup(llioi, ittt:ott1t's1 rtltil, tlin 1)tlrl('1. tle vtrdere teh30

t'ahiir'.

:i. ['ror.esul rle t'et,eptale :r rlt't'ptuhli lorrrarr s-ir Iolit, r.rrlrir'. rlt'lot'!rt <,uturtrei. Nrr rrt, n'lclirrr ait,i. tlesigrrr', la , rrtrrrn(rle krt,ale rrrirrttnlc, cul'c ('r'au irrr}cr1't,r,te si t,tt ri lrur,,r rllt(' tlisculabilir, car't' (.u glcu puleitr.r i'at,t, l'l.rtii rrrrrd r llrrr julitlic atirt, tle rronrltlet (,unl (rl'it <,r'l ttrrrrrt,rr, .r,i tle ,,r,r'il('<,rrlttrniclc, irrcle t.otrt'r.1ii rlc t.rrlirru{'{.iu(,(,liru rrl(,!L) r r:it('ln:it,iztrtc rle iulistronsul!:i. |)csigul" at.esle (.utuulielc,ltsupra (.:"111)l:r lorrr I't'r't'rri trriri t,, lor.tnui tlatolitit irtseurrrirtir(ii rolului l)c ('?llc l-ru .inr:ilt rr r lorrf ignlitlea sistt'rrtrtlLii. rrri rr'plt'zcrrttrtr rlcsern'i rtgle,rrr.rilr"u'i. (.ornplet(', <.i aveau trtr t.alat.tcl l'r'ligtrrctrlar,, l'iirril lrpsilr' rlt, t,llaclt'l'ul sistcrnalit, al utrll'lrtlevrllitlt' r,urlilit.il i. irr t,arh'ul r;pern{ici r.lc ttrlat tar(, a ( 1i11 rlt L.t.. lirrlsrt ji ,:irt liit't'?ru palte tlittlrc r,ci nr'.ri lrrcsligir r"i .jurigli ui lirr;pitlrri iru apclat adesca, la, t,unc;1irr{elt'lt,t'tlc rh'cp1 t(l}rfin l)('lr1lu it(,()pelile?l lltcurrclcl tlrir' ;i - pt' irlot,ur.i -, pt,r'1lrr .r t'or'or,1ll arturtrile solulii (,atc \'(,1](,rlrL r^rr llrrllrrlir.lie t,u 1'r'irrt,ipiile drepluhri l'( lrarr. SulrslaIr{a r,ututrrt'lrl tin rt'llt r 1i rlrr 1t1ll r( n itit 1rr lollilil i\a t'lasi|ir,, r.i t,cca (c ('ta tlt'rrLIiit .,rlrt,1rttrl r ulg;rr'", ( (' s(' r1r"rs( ust' irr pcri<r:rtla de tler.iirlcte li irnltlr'iuhri rr rriari. in ur:caslii l lrcia - ;i ultltrii .' ('l)(j( ii ir th'epltritri r( ll:il,n. strut lcllt'r.:1t1e anunrilt' irrlluenlt' gt'r,t.ri,irt it,ilt:r1c, t rl t(' iilt ;tltt'tat, rl:rr.i ne ltulertr t'-rlI irr::l ilsl lt,l. lllil it:ri r i) irit'oiogiri ir sisteurului tltr drelt. .,itr t'1ror'a tlr,rrril:rlului -- irlilir \'. Ilatrgir - rirr jnr, l)()l'14n1 r'ol il joat,ir asa-zisul < rltr,pl r rrlt.t.irr',r. uit jt,l tle rlrt'1tt r.rrlrrrrriul li;rtrral pr'itr urluplnt't,ir sirripJilirirlii ir li()1,rrrt'irl' rlleptnlui rrrrran la rir,r'trilc lcr iilr' irlt' ltrolinr.iikrt,. l)o airri, rrlul pliLctir.ic'niktr', pcrrlru t,atc iriltr'1rtr.1:rlca jur.irlici iqi pielde r,alual'('u t'i r,retlclirtr, rlllt'riir,<[ sinilrli r11littit, iat' stiinla tltt'I1 trlui r l liI (,r,( lrfrill (' l)ul' sl)(,( trlalir a li, itr t'ortst't'itr1.ii. ittutilirt' 2.
3l

-1. \u 1rrr1cttL.1 ttrc ltestt ltt'ettsli tirzi"t iriit'i:rlri :t iot'rtrit'ii sislcrrrrrhri r'(,lniLll()-gelttttt,ui<' Ilili it ntrrittti t'i1t'i'ir rlitr t'rxlilit'iliit't't'st'itttrrgistt'ittt itt str<'o1<rlt',\\- si -\\'I rrlt: t't't'i lrr:r"1 r'r,. rirt'ttitt' si t't't'eze o rtrievirati ltttttlc irrtt't' tlu'ptttl t'olil?r.lr si i,t,l rrl clirlui tttcrlitt 1tt' rlt' o .1llt.t'tt', ;i t't'l iil ltt?lt'il()l' iirvlzii irk'llolloilt't'lol tttiglalrtrtt't'., itttlt'rlsc'lti gt't'ttttlttii:t'. riirr st'r.olt'it' iY si \'. pt' <lc irltil l)1rl'1o. I)in1 rt t't,lt' tn:ii inrl-rol'1ittrte t'txli1it'irri, ttotittt : ^ Ilrlirlunt 'I'ltuxktrir'i, l)r'(,lttulgal itt it tlttttir.jttttri'{itttr ll strr'ohilrri irl \'-lt'u lit \irt'lro, tle'l'lrt'rxlolit'lI, r't'gclc Vizi-

goiiLrr'.

(lrtlt'.t' Iirr.rit,tttrrr:,t. ptutttttluttl pr'1a -1 Ti t'.1r. tlt' t'cgt'ltt

Ihn'it'.

^- Itc.r I?tttn.rt trrt l'' isitlrtlltrtrrttl (rletrttrnil si IJlcr,'itt'tittt Allrrit'i). [rtutrrulgali tlt: r'r:gelc ALilit' II. itt l't'olett{e.

- [,t,t, Il,ont,urLrt Bu,rrlundior?{nl, pl'(}llttllgata rlt' rtgelt' (lirttrlolturl, ltlol'1 ill ;ilii, irr t't'gatul llttrgulttliei :r. ,\r'r,s1r' t'onrpilafii tu s1a1 la baza I'('('e1)1ill'ii tlt'elittllui l'rlriliLlr ;i au t'()trstitrtil, rnai tilziu, LllI l)latcI'i2rl plt'trios p('u{t'rr crNlif it'iu'ilt' r't'ulizirte iti t'ttt'sril I!r'rrhri }lcdirL. Litr rrtorrr(rttl, t,si'trtial itt irtrcst l)rot'cs aveit st-I l'ic jut'lttt f,i{1r1.11 st,t'ol(r ltliti 1il'zitl, rlt'(.lorJ.rrts ,luris (liLtilt,s nl lui Justitrirut. ('irr'(r rr 1ris1 t'r'r'cptirl irr I'lstul |)rttrrpt'i ('tl ill('opore (lill -ttohrl rrl L\-lcu. iat'iti Allus tlitr sct'rllul al Xl-lea si t'ale, intr'-o fortni sitr.r itltrt, lt t'ost atttrlttirl la rrt'r'oile fiqriit'ci cpoci si uk: fiet"it't'i !iti. irr rrrrckr t:-iri. t'urrr tu fost l-lclgia si Olalrtlit, I'eceplitrea, rit't.ptului l{)nlall rL fost tlpl'oi}pe totali. Itr alttr stlrte ea a rltrrt trlrtrtrri rrtr crrt'at'tt'r'par{itll, fiilttl rtstl'iirtsti ori la utt ir,rllurrit trutrriit' rle t'cqletrtt'ntit'i. ot'i ltr tltrtttttit.e l'egiurti gcoglir.fir'r'. irr It'r'iur{a, rtc pikli, se prtt tleosclli ilouti zttttt- bitte ttrtttatt'ille. Itarlcit tle ttottl-est, inr.tttrittzttit t'u (itrt'tttartia.r ctir ttcttutnil,i ,,{,tllt tl.e tlrctpt r{rt'is", itr tintll ('e l)art.ea de su{l-\'()s1 era .,tanr r[r'eptului ttt:st't'ist'. itt t'itt'c gtL\'erltatt ('tl* turrrcle krr'ak'. ;-r. Uir lol ittst'ttttntt, itL t'ct:c[ll,irt't tr tltrrlll tthti trurtir,tt I-art rvrrl st'olilt. qlosalolikrr' :1i lloslgloslrltlt'ilor'. l)at'ii t'tri tlittlAi iqi ltrollr-rse-.rt'r'ir ('iI scolt sil st,abileast'it ..- pracl.icitrd, pr-' rrrillgitttra s<'t'iclilol t'lasit't', gltlst' satr trtl.tttltit'i - - scttsttl erat'l ltl tlispozi{iilot', lrostgkrsttt,ot'ii il.tt ittt'ert'ilt', ittcollitrd
.JZ

operi-r <le t:rtafit', r.t'irliz:inrl nu nurnai l'uziunea l'ollliln r,u plevulcr.i t,r. isi girscau or.iginca in t.uIrrrrr., (.i si irtrltouir{in'il irt,esluiir {.u (lispozilii rroi, ale r.i"u.or, ilrlr,r'r (,r'lrrr ci irr;isi. S-it rri"rs<,ttt, lu,itr aceasta urr drelll rtlllr.r rrrrxlt't'nizat, t,ttttost.ttt sltl) (l('nurnir.oa tle ((?18?{,9 tno'1, t ,u.': ltu.u.tlectuTu,m ", r,t)l,es1)urrzr"l1or, t,eln!iilor.rlt'pt.txlut,!ie , , r , iirr,('IItsclii si"r" st, itrrllttrri. Irr rrit.i una tlirr !it,r.ile eurul)erlc7 cur.errlul postglosatoI rlirr nu ir inlilnit olrstat,olc rruri ser.ioast' rlet.il irr l.'r.al!,a, .,1,:,il:ri, si I'oltrtgalilt. Urr sll(,(,es rlcrxebil a ar.ut ast;tel irr l'r:r rlir $t.otla ,.rtrrutnistilol,t', <,ultlrt tinzind trtr la l:rarrst.rrr)rrl'('i{ li a(la,p1ar('a rh.t'pt.ului llrna,n, t,i lil purifit:ar.eil ' r'-111ii1, ltr inlirtunrrt'lr olit,:hnri inl'luen{,e ctternc, la r.ea,lu(("r{'it i.ui in stirlea or,iginat,ir. l)e bunri rh,eptate s-a r.cnr:rl'itl. r,ri l'r'anr.ezii ;i-au plul,ut ol't'r,i un asetnenea lur, tlal,,r'ili'1, l'iU)tului cii 111'gptul r{)ntan nrl reprezerrla in aceaslir {,'rr1'(.1)iie tler,i,t lir,!iurrea st,r.isi"r, aslfel trir t'l pukir fi intotrl(:iirnil li-"rsat, rk'<lpat,tc, ilt cazrrl trnui crlnflit,t, ru legsa pr.(F
l:ir'111
rlrr'1,111111i

1,lrrl :rl XI\'-krll , sli, rlea e,rpr.csirl rtrror.rroi prcrx,up:ir,i. ||rI(.1'\'t,rr1.iilc krr ei inr urlus rl.czvoltitr,i t'orrsirleraltilt' rlrr 1,11llrri rrrrrr:trr, punirrtl lrirzck' rtrrrlr. tl.iret,lii rxri tltl t'r,rr lrrlr' I rlrr'ptului pr,ival, (.nlll ?rr.fi rlrtptul r.orncrtial sarr , l r,. li 1 r l irrlr't'natitxral lrrir at a. lr ft'lul ar,estu, postglosnttx.ii ,
,,.L | 'r r:

rr

rrr

prrri-zrsr-l

lo,rl
l;r

ln

s{1;p21{

pr (,are o r,cltr.ezenta rlr.ept,rtl cuturrri:rr,5. N)ortrrgtrlitr ;i Spzrnia, rr.srr,l m,rtderntts purtrlectulun it


irrrpun(rr:l (.a, -r,u'tr

1r'lort.?o

iu lluni rnisurii 1x,in t,rurosrrutir lege a

1r'ei.iurist,orrsul{i : I3ar.l,ulus, I3trltlus si At.r,ur,siris. |)iurp<ltt'ivir,, st,oala post,glosirt,or.ilor a avut, urr su(rces 1'q1 1,11{ional in (}crrrriuria, uru[e tr fost corrtirruatir, rlc stoala, ;r:rrukx'ti;tilor, (,at'(l n rlorninu,l girrrrlir,ca iuritlir.ir gerutanl"r l):inl'i, in st't.olul a,i Xl\-leu, <.ulrrrinirrtl <.u clalrr)r.ilrea (,o,lrrlui t,ivrl gel'llril.n tlt'la l1)00.

in t.tr,zttrilc de tfu]yi1, sir se r,trriur'.gii

,,r,itu-

'lrirriil<'rr

{i. lir,ccptal'el (l.l'('l)tului tun..r,rr llu s-ir ollt,it irrsl air.i. l'rrii, tlini,rc triiikr t,cltr rrra,i itrserrrna,tt' ille lrlitr.urrtlerii sale irr l,lrrrolla, au f<ls1 ctxlificiLr,ik'intreprirrse irr rlifer,ite liiri eut.u. l)(.llo, i,n incellero rlin scr,olul al XVIII-lt'a. I:'r'irr arlolttal'e2l ullol. t,rxlur.i r,ir.rle au fost irrl,r,odusr. irr rnultq., stlrlt', un rrurrrirl irrrporlanl rlc ltr,incipii si nor,rnt, tlin rlrr'ptul l'orltan. Ast,tel, lrr fosl, : r.txlul lrrir.axtz rlirr lZ5ti,
;
c.71,1

33

f
(.(xlnlpl,usian (lin l71l-1, ttr ;i crxlurilct.ivilt'utkrlltalc itr secolul al XtX-lea, cultt ar'fi cotlul flartcez sittr t:rrtlul attstlitrc, r.orlul gertrrirrr tlin It]00 or,i t.trtlur.ile elYe{icrru rlin .18EI, 1907

si

1911.

Nu lr,ebuie si ()rtritetn. tlt'aserrr('nclt, f(,(.('l)tiIl'('a cr,,llltltri r'ivil fralrccz <lt'ciitrt lltllli('l'oiLs(' {i}i, t'ttllt al fi lit'}ui:1" Olanda, IrUxelnl)ut'g, l'olotiia. lltlnrini:i., Il)gipt .si slalul 'l,rnrisiaira. Iil a repi,ezerrtirt qn 1l1tt'r'nitr izvrlr rle irtslririrl;ict pentlu t'otlut'ilt' itriliart, sparti'l si t'ltial'p.t'tttglez ,1i rr, 1''st erp0r'ta1 , prin inter,rnedinl lir.esi0r'a cUtr ttt'tttit, irt ttrl)1C

slatt-'lc Anret'it'ii I;irtirrc. Sc poatc zrfil'lIlir t'ii, r'elt'epl,ltr.ea rll'ellttthti t'tttttatt, llirt't'1i-t ori itrtliret.tii, a tnarr.itt, tttt tttttttiti lrc t'rrttlittt'tttltl t'ttrrrltt':tll, ci ;i tlirrtr11lo {r, alesta, prpr.r'sril rk'r,r'r'r'r,t'e lr t.arlruiui irrlitlirr ne('oszll r'lezvollirlii t'('ttttotttiei rie pia{ri. T. o influenl?"1 irrsen|nati :rsupt,a folrrrli|ii sistelrtultti tle t'itlrtttli.c' {x'1lt tl stirleltir. 9t,r,itlt'rrtale u avlt-9 si tlt't'1t1ttl('ittLIlli('): ctrt,irlic. y<lrn :,',ir,ta tle 1a iuccput r.i prin .,tlrt'p1,ttl tr.eltuirr infclese rloui:r r.or,pur,i rleoscilite rlt. tegrtli. l'titrrttl rlintr,c clc estc a;a-truruitul ,,tlr,ep1 rliVitr" r.lrt't" itl ('()ll('cljll?I tctilggilor. r,attilitri, r.ecunga;1e arrnrrritgl l)I'(,(:('l)t(',..izr ptite rhn St,inla Sr,t,ip1't,ti, c^r,irt,tet.l rlrr()r' ll('lrir' .irLtirlit'e. ,{ltftl, rk piitlir, iri t,ur.sul I,lVrrhli Itt'tiiu. irrrlrrirttrtlrtl ,lL ilrr bintlri, i tu.i pr1riribil irr triirlt' It'gis]aliilt' iriIiloI t'tttrrlit't'r rlerrirlt,t,t, lrr,inr;ipill t,..rrruriir. " ntyttt yttr drtit tt iltil i tttlt sltrt' )'tr ttlut" intelzit'etl trlltegolit' tlrlJritttla. itr itlat'a st't'iplrtlii, irll<' izlr;alt' itlt' itt't'st tti ,,tltr'1'{ ll^ivil1" au ftxt rcpttzeniatc tle it,'iit-ttttltritll .,trrriliLil' 1l1t itlli"l pt.('(.lltl'r li rlc lucr.ir,ile tr:0]Ogil()r' rrt';1 irri tlilr l'lVtrl llIriirr. I)ar, <lesprti th,c1ttul r,iur0trit, itt lrrlt,l t'll'll 1ul irltt'lt's aI r,rrviri1ului 1ir sC pga1e l6r'[i rlet.il. itr <'irzttl ".rlt'ep1 tlltli ( a]l(F ili(, urnan". sursir llrincillalir ir at,estuiii il lilst 't(lpil* liiris cttn,tni(,i.,r, tlaltorat in sr.colul irL\\IJ-leii si lot'lnat tliri-lr]'i1ur,ar.ca rri:Li ntul1or,at.1e nolttttrtir.r' l'utttllttttt'tttale alt'lriseririi t,atolit,c. Asttel, cl <.upliilrlea. rrriri itttii, tlt't't('trrl lui (iya{ian ditt attul 1l50, 6 ('ollt}iitrii1ic 1r1ir trli A lll}(}l' l!}{}!)ll,rr.,rri" ftrgislir,tiyg r,2t61it.t', tr"r.<,ulir irr sr,61trrl rle a t'litrriltir dis<'rnrlatr{.ele t'e 51' 1;uteatl ('oll$llItlI itllt'c ltt't's1c?l: t'lilu rr1t0i irrt'luse ,.llet'r'etaliile" llapci . (lIigolc ll IX-lea lrt'te i0ure Co.lificilii itrlt't'pIitrse tle (il'rlliatt I rritrnratiVt'
Iostar
3r[

I'rr rrr.rrLt'rr1 rl. , tlc'scbilir irrrlror.tarr{.ir pent.tr slabi. r irflue.tei r)e ('2r'e a avnt-. rireptul' ca-.'rit, n*.r1rr"o . r i..l('lol'...irr.irlit'e *rrra'iste eslc lelrreze'ta1 <lt, o,frt,i, lrri r].'l''l'r.rrt.<1, (.Alr s-a tirrrit irrl^, jir+e ,.i 150:1. l,a a..st r.r1,,j1i,, s-' slalrilil. pr.i'1.. :rltele, p'.hibitia r,[sriL,riei ,l,' r'olls('nsu, ('?tr'(' rlulri rrr.rlt,lul rlrr,piului r..rrrril,rr ," tr, 'r lr('s1('1,t irr I!ur'pa. ('irsitrr.ia rr. s. r.ai purea 1ri,u"irri,hei. 1,rrr; lilrt'r'rrl irr'orrl tle voirrtil aI 1liir,f,rlrlr., fiirr<l-nt,r,trsari" i* t't'r'r.rrli. t'lericulrri t,a'. rl ea fii.rt ,,,,'sideiaili i, 'tit,ia, ltrttt:t. ilr irfa'ir izv'a.t'klr' 1,r'a,rli{i,rralt,, rli,ept,ul t,anclrrir, t.u,tolit, 'rr', ;i iz'rir rc rrr.(lelrre. I'r'irr<,iparui dintle ac,es1ca, pe oale t, 1r,.x71'2tr7,i1 irrtr.gul .rlr.pt <,*,rr'rrit, ar,t,ual, c*te orit'_.i,irril"i ,.( ,r{k'\- jrrr.is .urr,'i<,i", atl.p1.1, irr or,.,i lf[7 ;i ,f"tii."i 1,:r1rrr,i }lcrrt'rli<'1 aI x\t-lca: a.lt t.ar,r' t,irrca in lrurL instrnnal. .('iilriil dt' t,t'irtrslir.rrrir.il. (.e i-irn lt*xlus irr trr'r.rir..ttr.ilt s.triti_ I r 1,rii ot,citlt'rrtak..
Irr

i'r'ilr'.r li;rrl. t,r'a r,ullr,ins aft-llunlilul .,Libtr Ne;rhrs, " ,r,. ,rr llirn('t'zi\.'tJ,e,\erte", ot.rrlcgcr,e clc tlet.r,etalii datir irr rr,rrr rl1)ri rle I'aprL l'i'rriftrt,iu al tIl-lt_'ri, postcr.i<rrlc cr,l.r .'rrlirt il(, ltlilt $lls ;_ \'cil(fAtt. :rp'i ,,(llCrtrCrttiflele", caI.C I,t,_ r'r' 'r''r)liul curr,arrt'It' (ronr,iliului tlc la vicrra tiiir ltil 1 si ,1" r,trrliiic prrrlif it'a1c aIe 1lapil.r, (rrc'rcrrt rrl y-lea ;i ti,oi, .'l \ \ll,lea, t'rrrist' irrtr* arrii- llJl:l si li31T; i'sfA.1ii,-trf l,r'r ;u'illli[(' trr.r.lr, ..1.]\ll.ilvitgiutl.s.'', . *t,tii. rlr, rltlr.t.lalii rrrr , 1l"1vfif i1rk', t'rxliti.lr1t, 1re lir irrrul li00de.iur.istul ,,ori*i,, lr. , ,r f-lhallotris.

lr

:rr'tiir,Nt'r"r

I'lstc i'1en's*rrt de iu'irtat t'ii, tle;i p.rrt'u 1.trte rtrrlt' <:rrt.lit'r' ctxlifir,t.r'ea Pirpei ]leirdtlicl a'e u' r,elelaltt ,ur,"ili"i lrrrr r'ilnuni(', irr vatit.un ,,a air^un t.til.acter.statal, aplica,rr_ rlrr-s{', r'.. irrt'r'1rc'r'e rlirr. u,rrul 1.92f),.'titl'l rle tlrept p.i".,iprr[' ru'r*inrl .a irr rrrateriile in t,trre ea lru t.upririlciii*1ruzilii sii se irplict't.ulul civil italiarr. , Influenlra. l)c ('are drep|ul carronic a exer,citat-o a$ur)r,a rl.z'rltli'ii rlrcpl,ului r.ivil <ri. liirjlc u.t.itle't:rl. ,,*ti, ,ri,ii_ 'trl,riialli.. spafiul rru rr 1re'rril,t-' sii u.r'i'ir' irrc"ap.,,rali,

:t(.(,iir

{'l)(x,il ut,es1.e :r<,!iuni._. :r rot,iunii tle ,,ius1, pre{t,, u, lr.ittcipirrlui ,.rttulu,.f itle srrpirrtttien.s .r,,,,, ,,,ur.eli, __ rl,,.,,inl,*35

lrrr" lrost'sot'ii. rcflcctart'..a pr.inr:ipiului cirlolic,,rpiitiitir ,rtt.t( ornni.u r(-\t,i.l.u(ndus" - t,rxluiile t,ivilc nccunosirAntl irr

irrl'lucrrlir. Yorrr arrrinti rrurrru,i irrtrtxlur.er.e, ,'"pirr.li_

{
(,ut [i eI rh'eplrtiui t'ttrttalt - stltt lirrritiit ('ir ,]rlts('I1l]1]l- it:::, 'lliiiarle la, r,az;ul d'birrrlilii ( u lrtttti"t r'r't'rltllti. I !( Ili('lrltll -iltiuenla tlreptului r.irrt.ltit ,s.-' tlo'etli1 t'ca tniri iii^-.,oi,n lsllt'1. tliritrrili iii,rni:iti.,ri ,,*i" ,l"t al itl..(ii1rr'.tlr' latrrilir'. influerr{e s-a irdrnis institulia. legilirrrirrii co})iih)t' Iuraccst,ei iii""fi, (,u exceplia .e1'. arl'llt'r'i'i 1i itrt'es.lrttiqi, a f'st. stni,'iritx'ri*tu- iiirt'"itlr-tr,o,tekrt' l^ t'itsittttl'ie si a 1.s1 at'r'etli1a1r' tlistinclia - astl,zi' g;";r;hr.*tri - tlinti'e - inrp-edi'iqf'rt9]n disti'r'ltiii urunit,llit" si t,elt, iiir.irn:r.1e, . f'st elalr.'atii itr s{fu';it, 'rrttul'abilir, '.1 lost' ifi"ii-;-,-i*-,t.ria rruli si r,etr irnlmsit, leoliir clsirtoriei prttalive' ltrfluent,tr cxt,I!(.ilatir rle r'lt'c1l1rtl t".rrtortit' asupl'il t'h"t'p1ului iri'il tliir sislt,r'rrl l.(rl'^1to-g.t,rarrir, u l.st, asl{e}. r'rlr se poabe lestttt l'('ttlt['t'a. rttiisiVi si t'setr{i:rlir' Oriut,Anrt sir t.ar:rt,1t,r,izittt il('('astl-t ilrllrtetr(ii, -1le-liuicr liirerit'ir r,(devate anurnile elt'rrrt'rr.tt, t.ttttsel'r'lttttlitr'. Astfcl, tlptrs rricitttlatri itlcii tlt'ptt1et,t'rrtar.itltlit, t,trltcat,Olici llll S_?l iiti""a"O"-f tot tir'p.l1it' s.t rlrr''t t'a''l lalrrilici. I)tit'1r'i'il rllirlr'illIt)Ixiale: catoli<.ai rrll s-,. ,r.irpi,t'rlt1,t, rl,it't'gii'u'ile r.aLr.rrir. i,u ,'rr1,r'itrrk'.tri.i r1,li-li]:ill:.:t'i''ll1:l:]:l' i.l:,ii'"i,rri la n""*i"o, Lr-r^rrttl astlt'l t r'r trrp lilrcr ilrr^u:tltla{tlt't' tt. llll^t'11. tirlilor (.al,c Se illtAlrrest.- pesle .ttr1 itt ltt,(.ltStl.t l]la1(,l.le lJl trreptul liililor occirlcntal6. I,lai }r,t'sris rlr' or'it't" se l'elll'o*r,ai,:r trlserir.il t,alolicc osti'litalt'u r'otrslitrrti r'^rlift"r-rtirlit .arrr.it. r,1r (,1r-' il;;ir,i;;;',,,*iirniii*t rliv.r,lul.i.irrtt)r'cpf i lrri. rl'r'1r1 rrl rriullur;rr1rr ii;;ii;,,;;,,,-ii i,,*i ir,'t ir. ;i.'.rrlr :rrri.irrrl.lrrrrglrq i --;111 rr It'lrtz.:"1 i,,,: i,ir.i ,.nf .li.r, rrrr lr arl,,i,r,rl-, .niui;i in pl'ezcttt. *ti"t sunt Ittrlia' Slta,ttiit' lrlitrtdtt' iio"j,,,l', Arfentirra, I'a.t'rgttal-., IJlazilil ' ,( 'll]]c' ltt't'il'Iil ttt. .1.:'lilt'ltl:t cir.. ". .\su1lt'a avalitt ttt'ikrt' -ttl'r't itc tr't't'ttl tlt' ?. ,iit,rti",:i-iift"Uo-,1i-spania r.orn leverri 1re lalg rrltri itr,s
irrslitu{ia ::Fe}}ll,r introdu,s' sub acet'a;i inilucrrlit cartritrit"i' rlirrttir^i tle (.()r,l)',,.r,r.i]'i,' tttrt,lt'{it'i itrltrr'ttir'1lr't'r'ttr'lq'1 i:i;'16, rai iri ,ritelt :r.lioncazii in par':rlel rrrt at'es1a'

(]lrsubstitutir.alrlivtlt{rrhti.lt'gislalia.!irriltrr.t,il.t,ti}it,tl

lleceptarcatlr.elrt'rrlrri(,illl(j]li,(,.r.lrtrr1it.:tirr'rt1}tlcirt prl,u:i1r,iip. rl.r-rir ,.iii ii, urrt.lt, li'i, ,.rt irr r,r'giu.i1'r':r1'iit'e irtllllt,urij trr trle (ierlnartiei, tltt,ptrt] t.alttlrtic a ltls1 r'tlt.t,1rtat, iltttrltlttt't'Il('fottrtlrll"t, t'ir si dr,eptul r,olnrlll, firrri urr at'1 tlc ('ulll ill' fi iost ttttrt'l si ttt't'llrsi cot'1r tle ltgrtli' irr aite !'irli
36

olriilor'.^plottrstantrii :tu pist,r,a,l, u,c,,ait,j r.orrrlilie. S,, rr,,lri_ r(lirst{j, irr u<rcla;i t;irrrpr dleplul pirrinlilor. tltl lr ".sfisiirli. ( ilril srl sl)llrro irr literzll,ur.a, t.alr0rrir,i'r, ri tri-rsito|i0 irrclrt.illli l;r ll"r trorrsinr trjrninl rrl kx.. o a,nulnitri influrrntii ir ar-rr1 ;i rllelrlul t.iln.rrit, .r,t.rl.r. Vrrrr rrrerrti.rn r'li. rr(,estlr, spnr rlixrsrrlirt rlt, rlrr,plrLl r,ur,,tir,. :r r'('('lln()s('lr1 irrtotricau n:r insl,i1rr{ ia rl ivru,l rrlu i *i rr rt,*lrirru_d l)(' ('(ra' ir sr'llnlatiei drr t,ol,Jr. (lrrlactcristit'ii, tkrgnrei rlrl,orr.xtr .st,e, rlt, pilrli, i'tr.r.rlir.I,i, t'ekri. tlt' :r put.ir t'risrit'rii giisirrrrrrlsi i'.'irit,,,r 'iuirl-,, rlisllulii, illtr':rt,:i irr anirlele bisur.ii,ii, rlintre irrrpin,utrrl rJiz:rrrIrritti. si palriiu.hrrl tlr, la (,orrstillrlirrolrol. (.itr,r il rtl.rrzirl si-i :rr'1nrl{' dlr'1rtul rlc ir sc r.irsrlori rluliir t:t, rlivor,llst rle t r,t,i (i.i ; r'.gula a .xisl,al irr-rl*rptul Iuturrrr. !irr.il.r.'..ut,,,l,i-r,l'ti rrrllzirstii, int:ir in rl*rlitul- gri'r, rrrrxkrrrr. I)ir alt,fcl, at,t,*tlr <lilr rrr'trr:i' r'elrrezirrtir sistcrrrrrl,.iurirlir.r,rrl rnir,i 1lu1er.rrirl irrt.lut,n.trri rlt tuilogiri or,ltxkrxrj. irr rlir,Irlul g.rtt,, rlc i,rerrrtrlrr. r,irsirloiju,
r

{'tt('au tlin arluller'. Spltr'ltele rlegstitrilr rlrr tl-r.r,}rt1l t,.rl,rlir.. r'trr.t,, .orrsirleriLnll lrr,l,ul c:isr:itrrr.itri rrlninillncrrlc r.onsctrsriitl, ..r rrrlil et'r'in{n <,<lrrsirn{,irrnir,nlulrri r,, iri",ir,l, i,i
\

lr.i -

a aYrl, lOt, irr 1t'rrroirrl t,0trt,orrla1t,l()r. itrt.hr_ lr, 11.1' V*r1,it,:rrr crr slai'elo l.trslltrcl,ivr,. Sc 1r.oa,te xrl,intr insr'i,, ilrrlifelelrl, rltr t,ak,a r,trn. a j.os1 ur,_ rrr:r.li.' <-riL rL'eptrri cirrrorritr r::r1.'ritr a, cxr.rrrital ,r inp,,rtaiiiil rr,llrr..ti asrl)r'rl rlr.Jrt,lrri rli, {*irile,rr,.irlerrtlrl(,.,,,,i,iotl'rtrllrl lil _('()tlliUul':r.t,r,it ll..it,rrltti Sistetrr tr)J1il1o_g(,ltliltrir,s. fiirrt dtrrstrliirrr tlc tln,p1.ul 1.216lir, 111.sptul ,,,fi'1"r,;i, 1ri.,r_ 1r':l:u]1 a' jutrat urr rrrl ..nsitl.r'abjl rrrrrj i,' 1rr.,,,.,,*ui ,ie l()r'nrii.l'o a, :rcest,ui nraltr sistern de rh.tr1il. At,cstri 'ctirrs ,,-o riii"ii . rl. rrltfcl, tle.it sir prt'ia ..'rp'l rrt: r'r'ot,1,rli'ir al ,rr.lpriiiii ,:rloli(,, ciir,uia s-lr nrilr,ginit si,i nrhrr,ij rrrrtrle a,,,,,r,tl,ri,,,,,iie p, r1 rivit dotrtr.intri pnrt,es1...rnle. . l rrtr"utriit llrrrtestarfii_ p.i'.st, r.isirt,r.iu rrrr t.* 1r. , irrilulie st*'r'ir. rra la,.at,rici, ri.:1, r).,ll currtr,,t.l .l 14rr r.irir. rlrr'ptul lol t.antxri<, :rrhtrite f:j,t,ir, rtzervt, rlivor.ful.'iiirpr,. l,i_ r:rr'('('an'i l'at'c t'u liirilt, protcsl,iurt.e si'i, fie li'r.j1ir tlc t',.rr,,,ii,_ t :r'ik' s't'iirle in1.{inittr,'in tr'rrll,ttrit,,l,'.,a, iit,trasra. in slirh,ic ,:rloli(,t,. , I)rlt,esla'{ii. a,u al''t*'i:rt .rrrsirrerirbil listrl irrrll.trir't,rrl.l.r'lir r{sritorie listli (ru lllr tralirctt-r. foar,tc rlurl lir t.;r1ri_ r.r

rrr :r. r'(rr'(fp1al'oa,

elir.rrirrii_rrtl 1l'irrt,r'e

t,ill.. ir'pelrir'errtclt,
1rl'u,in{ilor.

ilr,'lii,,,_

_ura,l'

37

st,irrr.lreic rrurrriLi
r

irr l'a(lr rrtrui 1ltt()t ot'trxlor, fiitrtl itrtt't'zis ,,, l,',-ri ,,i gt't'r' .t'lrrrl'r si se t'isiittlt'cast"i t'tt . llet's*trttit tltl ll:i rt'ligit'.
r

tt'li,i .islt'trr rl(. rItr'1rl 11]lliilllr)-g('lllllllll(" I.lslt' irit.orilrrstallil t.il rlesprc tlreptril ('illtolli(f ('r'1(xlof tru s-rt st.t'is ttittric itL ullilneld tltlt't'ttii ilr litct'ttttt:L ittlastt':'t' ttii .pci.ialitiltt'. Ilsttr r.irra rlit,lalul'ii (".u'(' lr-irt'ii suPol'tat ttrulit,rtit irrflut'rtt,t'i ('allolli('e ilstlpla lcgislalit'i tloitsttt-'
t

!)t.t,1rtul {,irlrr}ltii. sr. irrVt.rlt,rrlrz,ir,.lrs11t'l. rlt'c111 trtrrtl rlitL Illt.loi,ii irtrpor.lurrli (,a,r,('u1 t,olrlr'iJluit. llt t'otrligrtt'?tl'ca lll?I-

li rlat,OIia slrettia,li;lihrr,itt th'tr1lt t'lllll,lri{', itrrleo,selli rlitr irrst,itrrtelc tcologit:t', si-l sc aplece asupl ii irt't'slt't pl'tlf )lelll(' 'sI ,r,i i.,,t'1rtitr.nsc.i rri;i,rr *rar.t-l 1at,urt. tle itrfot't1t.r'e ltc calc le
i1\'('llI.

t'lrrlil.ioturle.

tuit iLslltil iu rlt,r.ut'srtI lllultol stltrole, titrrlt Itr t'tl(. s-ll tleslirtl tlift'ti1c. r.ir.;i1 lilr(luru ullor' fonduri rronnatir.e('arlolli(' I)re1tlitt- tl^r ('uttltll{fltf ,,lla1lt.l'g" ;i tl^'ptll ,',riru,,,, 'l ,,.r ,*,Ir1r,zelrt..rl -Il'r('t,s1, pt()('trs sursclo t.el rlillii
rlc'*clii cclc nliri
sistcruul r.r'zult,ilt. lul se poatc'insit, r(f(lu(:e la tttt'r tlllul tllll :rt'estt'a. Sillt,(rza ,,r,r'" *-ri l)I'o(ltts :r' ctltttlrts ltr' allalitia rtnui
irrsernrrnt,c 1i

i1n'|11rgit't':r

tttllrt'lui sistet* lolllarlo-gcl'llI?LlIi('s-ir irtftip

rrlai lxrgate tlg prirrr'ipii 1i rlt'rl()l'lllt'.

(.il,l1t ti;ti't sir s. tlez5art'tle 1rt*1e tef..ill(' itr cltlt'a <Iez(,rr.c irr. li g.util,, t,,",iiev?rl(' 'epr'oz.tlt,?r1, i-oll ilii sociel.iitii. l)irr.. lrt,rrlr.u r.:i, irr lirrii t'st'trliitir., at'r'st tttittt sisltttt s-A

tlrc'1 u,rr, llr()(l('l,lt.

.r Ir' (,:l(' lltlioilrltt t,rtr,olut,irri fl,il,rrt,ez(, trstt, cunost.utii sui-l rrrrr{'l(' tle,,<lrr'1rt,ul inler;nrerliirr'" si dureazir pirrx la irrce1'rrlrr'ilr'. p('rioa(lei torlifirrri,r'ilor nalroleoniene. in sIitr.;it, cea ,1, :r lltria t'ste crra i11c1lpstti, irr l,iin1rul rrulrt,r,iulni ;i t'a,rc ' 'rrrlirrrui pAnir ast,irzi, ctxlu'iltr erlirboi'ate snb Nrrlxrlt'il' gitr rr I rr,si ltplit,ar,eir. . i'r'irr ,rtr,rt,{tien d.r()it" (rlropLul vechi) sc inleleg nnilroro2r,.tr' (.uturne aflate in r-igoar.t, pe intr.(fg t,er,itoriul tle rr,stirzi rl l"r'iru{,ei..\ctrsr, 1s'itoriu t'r'a, astl'cl tiurn ar.litam rntri sns, 'rrr;riliit irr tlouii, plintr.o iinic de rltrrniu'r,a1ic birrt'stabij lrl:r. l'nlbcil rle riorrl-est,-a Irrarrlei repr.ezcnta ztt:t'a,r1tul1g de ,lt,,il. (c'rit1), irr t,rlr., p't'dornirrir,u i'stitutiile drepttrhiii,trii,arr, rrr Iirrrp.r,r' .iurruita,tt'a rle sud-r,esl .r,a 1.at,a ri*,p1.uhri ,'r'is. arlit,r"r a, t.rrt*rrrci . ,\t.etrst,ri, derrrrrrr.atie rrrr i first, irrsli ',,-1 rl:rI d. c,,lcguricir (frrllr s-^r.p:i'eir.,,\sifel, irr prir!ilc rlc rlrr'1rf st,r'is, ,,^ten.a, qtru.e ,eTwntu, iu.re wri\tt,e,; crxrJ,r,tirtli'r,a, ,l\ ('1. ull 10r' insernna,t, tot irsl,ft'l t,uilr \\ ,.t?rrne tott,sttttutli. trrrt'iu(1' n sullzistilt o t,r,trrlitic a <lrt,titrrliii r,olllall. ('rrlrrrrrr" r.r.r lxrr'1arrte, (,llrll (,r':ul r'clt' rlirr Artleiu'rrt', []orrt.ltrxrrritis rritrt l.'lirn{11'a, rrt'unos1't ilu e-\pl'es rlreptului l.on}a,}r r.rn.ar.lcr,rrl tie ,.tllr'pt colllutttt. Altele,- rrurn elau t,tde tlirr llgi.gurrrlirr, 1.'111111'l1e(lernld,.llelurr, orl(rans, !l\lu's t'l,c. rlisprrrrt,arr t,lri:ri ,rlrlit,nt't'tr, irr.r'stui dr,ept in 1,ullc rn:l1,r,r,iile irr t,a,i,e t,lt, nrr (,u_ ;'r'irt<leau nol'lne. Mai.rrrrtlt t,hiar', unrdc r.rttrrl){r, (.lur} (,r.?ul ,,'1. tlirr IJ<'rly sa,tr Nilcrnais, rln,tor.a,tr thr,p1 trlui rrur,it-r,rr r.t,a. nr:u^llrar'(\ p:trtt' a r.()gulilor, ]x, (.al.e le trulrr.intltriru. I'.general, rlrr'p1rrl i''r.irr .r'u .''sirk'r.ir,t, r,il'rr ri'r,It

rle1,i r'

',t]" t,r.olu1irr, uneori paralclir,.trlteol'i culY(rrg('lrlil 2r' tirr.ti,,if sistc,rrrt,|1. fr.apt,r'z ;i getr:r1a,rr, o priyile isttlt'itrr"t asul)l'?t, tol! rrrir.r'ii ;i strtrctur.ii lrotuirlt' a Ac('stol'?I str itttputtt'('ulleceslt,atre

llttrttrtt

('er'('et?lr'('2t lloa,stri'i.

I'}liIlIt;L NIAlilll I'ILON AL I)ltI'lPit'ULUI IIOIIANO('IrlZ ( i l, ITNIA NI(' : SISTITINIIIL'l U Jt II ) I(' l" Il Ai\
S. Ist,olia, drtrltlului ft'z\ttt'tlz se ilnl)a'rl'(r itr 1'rt'i .qtlritt:itle' (,tra rlirrt,ri,ir pur'ffirxl derrrrrrrirea tle "u,rtci,(',n tlrrtitt'o stl_it5 ltr, tlata pre*isir' tltr l7 iu'ie 1789, iiii,t,'.t,, 1i.risi.i (I"_a (lori1 't.irrui s-u, lirr.rrpii. lr,rlirna,rea (rotlstituallt'it. ('ea 'i,*'i
38

('ont,ratlictiile tlirrt,r.r, (,Lltulrrrr, r,a,r'il,(,t,et.ul flaurnttrtir,r. si rrrt'ornplt:t ll rirrora, rlirrtrt cltr, irrst,irlrilitl,tt'ir,.i, l",,,,r.,,,1t\'r'iztr) u,rr rlt't,r:t'rninat, rrtNttrsitn,t,t,a n_,tlar.1,irlii ior,. i)r,irr i.t,_ Ilii('tiaI'{', t'ttLlttrIL t't'tt t'uplinsrj iirt,r-un ;t,lrtttrtil: rrrotrrt,rrl ir,1 ,'rrrluiit'i s:rlc, irnIr.r'ftrtrtiurriit'r.r'au irrLiluliltt', <,orrlr,itrlicIrrlr'.t'r itilli', ilil llrt'rurt'lt', rrtrt'oli srry;r ini.t,r'. ,\sil'cl iur 1rl)iir,rri rrutt'ilt' culegel'i de cul rurrc, tk'trrrrrrit r,,,<,trt.iilri(,1,(.",,ii,,tr.a r'111'1' 21111i11{.itn ,,il{lrrtlt, r.uttrrilict'lrl Not.rrrirnriit,i,t tliri st,t.0lttl
39

lntlilt'n'nt insii tlirt'ir 1no'irrt.iilt, fir.r,lru ptu'tt, siru rrrr tlru "li.ilo tlc drtJrl, srr.is", dreptul r'or'rllr tta stutliat iri ro:lic rrrrir.elsil,titile rrredier-u,le. lk' lrrat,ea rirspAntlile a strrrliilor. 'l. rh'rrlrt r'olrau srrnt lega,te 'urrr.le urix' jru'is.,rrstr11 i r.;l \tttlrer Alcial sa,rr .Iilcqutrs ()nias ((trr.jat.iusi.

lrl XIt[-lt'a slru ,,fotlt'ttt l't,t,lttttl t'ul,utrtii tlitr [Jn'larriy" (le It.is u ttt iert,tto tntt,rt,nrc tle Ilrck4tne / tlitt st-:t'olul lrl Xl\'-lea". irr tttul L{ir{., r'egele (lharlt's al \rll-Iea a, errtis ccleltra ultklrurttlii rlin N'lont,il-les lf\turs, prin tar'o a stabilit oblidittiir r('(ltrcl.itt'ii cututnelot'. ltt teltteiul ei a iricepul o actir''i-

l,ult. lirlxrt'it)asr-1, ('al'e il tlulilt, rrrai rrrult de urt stx'ol;i :r ar-ut trir lrrzrrlttl1 staltiliza'r'ea t,ut,utueltll'. Opcl'eltl lezult;a1,e era,u lolu'tt, riil'r.r'ite atA,t t:l intintlerrcr cilt ;i ctl, \-?r,loare. Crtt,urna, dirr l'at'is, tle erelriilu, consitlclatli tt fi frlsl, ct'it ttraibitre

l.t,riat.tlrlir, rurrniir"ir ii62 artit:ole, ia,r (rea tlin Oll6ansrtu ttrili prrlirr rlr' -{1)2. 11. itr tltartr th'clttultti cuLutrtial trebttitl sertrtralat'e etlic'tgit', rlurlara{,iile, strlisorile pattrttte et(,.r ('tlllos('utt' irrrpn'rtt-rii sulr'nurnelt' ([o or'(lonallte, ?](it,o rlorlrrative tltnanintl de la, lrutcrerl rt'galit, carc \i g[seilu tlplic'are ptr itll,t'eg regatulh.rrl,oittc Iriryscl, faimosul (x)tlrelltat,or itt vtllsuli a,l tertt'klr' julitlice, il torrnttlat,, spl'() a, sugera tralatltertll suvel'atI a'l pultrlii legislatit-t' pe cal'o o tle{,itrea,.rnorlarhtll, un.- tlict,on i,rrr,, r, {iit'ut, ca,r'it'r'ii: ,,^St re'ut I.t: rti s'i reu,t ltt lor" (,,A;a \'fcil leuole, lrizl \-l'ea lcgtla"). l)ttttl'tra, aoeast?r lltt tr, fost, toir,r;i t,1iar rilit rlt rr,ltsolutii, tlt-,oarecc oldolanfele tt'tlbuiau '-;i inrrrgislr'at,t' tlc pat'laulente - org:rnttle fictli"ll'ei feucle pe (,ate o <ltl{,irteau, r'co11r1rst.t,rl, llro[itintl trneori de lxrzi(,i:r {rrzrrtr sir le ittlegisLt'crzt}, excl'tlitind as[ttll tt t't:ltzul'ii, de fa,pt' rlsrll)l't put,elii lt-igislativc a lcgelui e. i'r'inirt a,ccste ordonailter se pol; ittninti ulrele calt prin 6tlrar.t.r'rul Irr cgtrrplct ;i sistettrati(l rcl)r'ezirrtii atlel'iirtrt,e <'orlur:i . -\stfct, strttl, Orrfurltit,lrt'lt asupl'a colrl(]ltjuiui -d1l la Vrlsailltrs rlirr [6713, (rat'e il reprerltrttttll, tttt<'lettl crttlului de c{)nr(rl'f dirr 180?, sil'tl Ot'tionan!a irsl,lpl'il, m:rrittci. tltt la FonLrlinelrletr rlitt l.il6 l, (litr cillt'r tlt' tt,strttttlnear piir{'i irrrlxr rt'il trlo st-t rogilsels<: irl tltltlul t'otnercia,l l'ra,nt'trz. \fctrlioniitn, irr a'cc,lil;i t,irrtp, itt lnat'(-)l'ie ciVilii, (lunosrtltck. otrlilttti,trl,o :rlc lr.ri I)agucssttttu, in tleccniikr al patrrtlea si al t:itrcilt'll-rlle st'colului a,l XVl[t-lea, care, lit l'indul lttr, Lrn fost pntlttal,t'itr trtllre ltilrtc do tlotlul cir''il rltr la 1{i0{. l)c1i tru i[ln l)uttrt prczettta, itr acest trttnt,ttxto tlc-ttli,l, 1ri1{.c1:1, elt,ttretrt,e rlt' traburii it, trarat'ttrt'izll t-'l;1;trar oste ustlr tli: irrlrt'It's so 1r lel)l'(tzenta,t, lx)I'ioa{a lui rr:l,llciel} d1tlibt.t..() clxlgi, tlt, friri,ruitalo cututniilr'l, {t-t cotttrildict,'ii,, ulutri izlti1orll', de lit tl cttl,tttnti llr llltil, :t,1,t'tntltte insii rle ltlttcrt's1l
40

l.rr1, rlill irnltlirtrztlril rlc fisale in srrlis rr r.rrlurrrclor., ,'ru(hls la el:rtr'r'aloir unol'rrronunrt,nt,c legislal,ir..t' ,.i r?r_r.c Ir ;i:;,ii ':r strla' 1lt'stt' serrolr, la bilza rnar.jlor. r:rlrlific:ir.i dirr tlorneniiri ,l'r'1l1 ului privat. ('a,r'e s-all lealizal sub rlornnin hri.xrr},rtcon. I t). llt'r,olrr1,iir l'r'a rrtrrrzi'i ir lrrr.rrizal; subsl,arrl a llrlf rrrrtlelor t r':r rslinrrriri .lt'gisl^t ir-e pt'tr,t:r.r.rt. irr per,ioritlri ,,1,i-rii,,iri_ I rrlrri,,rlrr"pl irrlt'rrrrediarti. Fitrrrsul rrurrrerrtrstrklr I.gi arl,1rlal.r' rlrrlri l I irnrir, llrig. rlirtir la. r'a,r't' slalclr; gerrclalt' s-:irr l,r,arrsrir.rrrill irr -t,lur,,,i,t, t'otrst'il,rtirrrl,ii l r.orrslirl irr slarl)rrr?rr.('ir rli(!(.Arrir:rrrtrlrri sl irt n_ lrri ft'udtrl ;i irr r'rr'a.t,a, rrrrtri rrrer.irrri.snr pr,pr.iu t,ehri rrr.rl.r.rr. Actul ccl rtrai irrserrurir,l, sub ralror:t,ul th.clrtulrri rl.ir,,t," r,1irt rle Arlurrrr,i'tu, (r.rrs1.il,rrar11ir, a-fosl irlruliit,u ,,,Jii,iui,ii l.riillil ;i irrsl,,,ur.ar.trit *'lir(iilrr rlt, prr,tr.iJ^t": Ai:'f ifll;;';;;i;: list <r:.r'e tirr fo.lrra.t urror.'dctlr.t'1 r, utlopll.r,, ri,'ariii I 7'11) ;i l Tfx). All,e 'bict.tur rri' ur.rr*si pcr{'arrr det'*'r,t' i.sligiilt' rl*'ptuhri . t,Alrorrir,, nrrlrlr.izri.nri it,,1o,,,,,,itui- ,:o "rii"ii,,iii rlobintlii, srrurirrri,rrrl int,g'a,liia1,r'a rlirrlrt, rrr.;i,erritoli, rlirrtl ri.eptnl la prir'{i .galt' rlin snr,<,.siure tutulol irr.;tclrii'.ikrr rlc grad cgal sa,u stabilirrrr rt'lrrezcrrt,arr':r in nra1r,rj,, *,,,.,,,,*o-,'rrlr, in lirrie rlilct.lir rlest.r,nilt'rrlir p.irrr'i liL irrfiriil. Ilrilrr o .cli(' (le rrriisuli tirrzirrtl la. elirrrirriu:i'ir, rlisr,r,irrrinirr.ilor. j.irrrte rlc <l*1r1,rri s.t'r'r's'r'rrl ft'urral si irrrr.t''strlri a regiLrii 1,i.i'irq'erri1u.ii,.-r'a.c aslgu'a, 1r'a'sr'it.r,r'a lifrur'ilrrr. jl fr.,,jiiii,Lirtilol rrobiliale plirrrului rriisr,rr1 rl irr flrrrrilit,. 1t^1,r'rr lrrri rr:ri lirlziu, ('.rr't,rr1iu ,Na1i'rralir rrre.g. r':ri rlepiul,t'pe a.easlir t'ak'r.'.1ir'rr, la, .inrrrrr si-r,,,, ,.lri,i ,le rler'r'elt'rlcsl,inale sir iulirtule r,ririrt'iqitele feutlaliirrnrlrri. Nol,rlrn clinh.r' a(.est(,a, o lcgt, rlirrtlgTl (l2 IIurrrairr,_ rrrnrl II) t'alt-, n1r'ilrrrie copiikrr, rriisciili tlirr ur,,r,,1.,i*xr,,il"i rrr't'lea;i rllepluli *ur.r.er,na]t,r.u si <.t,1riilor. nirst:u1 i,tir,..r-r,*iI,r'ir',. r'1r .rr'r'1rl i:r r.'1riil'l'irrrtrrt.r'irri,.ar,,, utr Irosl.irr.irrt rlr.r.:^rt rr l1'1,11111' tlrrr t.t,r'u <rc ar fi rrro;l,r,nit,,dA,t.I ar,fi iosl lcuiljrrri. o:rlt.ir leg* dir act'la;i-arr (17 Ni"rc) sripr,irrur loari rrifttinlhtur.irrrl rrrlrl,ekr. p-r'ir,ind liurnrril. si trr.igilrt,rr'lor,, us1 fcl rlrrrsobi'ile firt,'te d. the}1rrl Icitrlal irrlr.tj lnrr.rr,ik, rrrrlrile si .elc irrrolrilu (res mobi,tii, res t:ilit Ac.t,aqi f*g,. ,:i,r,r"i,..a ). :.t-ll.ii.^t"l:lro;ttrrilii, irr,liplii dr rle$qt,rrttr(,ntj, ir;(l(I,,r.i 1i,ir.qi - Inrr'{' lrnra lllrlr'l rri si lirriir rrurlr'rrrii - si arlirr.ru, ''ga.r(' st'r'ioast' r'estlir,lii rllr,lilrrJrri rl. lr rlisllule (,u 1iilri eraluii.
47

st,ahiltlr utr rtttt.l)lu lt'girrr ipll,ctrar' ()r.g1uizinfl prrblicil,ate:r ilxlttr:arii, r'cglgtpt',rtt,irtt1 ipottrra., **i,,ur, str, irrs^ir,usi t-'tt,. llltlit,ltrn('est,e a(-lto notltta't'ir,'tt irlfrtttlutxlau i,t,,ii,,r,t,, rr.i, r.r,\,'lutiorra r.t., r'upii ru'l .tt pri yil'giile. k'rrrlnlc si rrorrl,t'ibuirril ltr t,oniurart.it catltrtlui juridic propice dez'ioltrlrii rt,latiilor.cilpil,u,list,e. llletnt.nl;elc intxlittt, rrstfel irrtl'ri'sc, ad repr.ez,'irtat, bunuri crl;tigaLe, Iiintl 1tl'tlttil,l,tr ultot'iot' <le codul civil tle la llJ04' I I . Isl,orit:ul olalnlilii ;i artopLilii t:otlului <rivil, care estie ru,l-ila, sii po&rt.e in cele <lin urml nurnt{e lui .Nr-rlnleollr pentrrr n inlelege rrxxlul tle fortttillc a tlcoscllit ilt, eltlcvent, lnnlelui sistont rollr2lllo-gel'llranl(1. l!labolir,r.ea proiectului noului crxl civil tl irtc0lurl, in tir.'u1 (\rrrsllaiului, fiirrd incredinlalit unci .otrrisii, t*,,ril,in. 1n'itt f{oti,rirezr,4irl 24 lfhcrmidor: altul al \''III-lea al **.,litiei (12 ilugust, 1?99), tlin cart' ftitreau parte: .1"r. 'L\'on,'lict, pre;ctliirtt'.le Tribuntr'lului tlc (rasa!1"' Fl' Iligot t'ridt I'rea,ritt'rrt'tt, co'risa*:l gtr'e11ului Pg lti'ngir agelaqi p{corni.sar gener"al yr lfi,ngi, ()on-siliul ilouot. i. I'ortaliso ,et,,rl inarttirnt_. ni,'ca ".{r,re*ar', Jacqttcs dt, Malevill(f, lllotl}}l'u al'llribuna,lului rle (1aga1ic. (iornisia i.,si destfl,qur.a lucrir,r'ile sub txrrxlut.rereia lui .f can ,1111,iues de ilarnbatr(rirs, clonsul, ,si era supttlveglteatir' de

Iltr

tttx.r.et

dirr

171)5

.N

it,lxrlootl 1(). -trrlu,bo"ut.,o

^intr,eaga literrr,buri oonsacratli acrestui subitlct, s1[iniaz[, pai'te actir.'ri la dezbater:i, nr.eorypn++P-*:1tlt "Yl:i?i tle problcrrrlr lltr falb,.ci 6i-rle.chestiurri jurirlict' 1l'],1: llltl! ;i lishi,zi iru.i, irr callinobul vicellre.*etlitrLt'lut ('ottslllulul .1c loc Nalxrleon in l,irnpul -\irri, * pX*triand,foboliul in c,artiluit Thibautleau, sclis, <lezbatolilot'. [Tn illartor al lucrrilrilor, -a J"*,rr" rtroclul ilt .a1e I'rit'ul corrsul a partic:ipat Ia luc'ii'ri, ,tliti'"to*."te : ,,l.ll vorltoit fririi, dificultat'e, fir'rii prel'ent'ii, cu libertatea gi pe tomrl unci tlonversaf ii care se anima in mod firesc tlupil ctlln o ceretl tnateri:t, c0ntt'a'rietat'ea tle opirrii qi grnrlul de rnaturitato la care ajunscsei discu!'ia' Hl nu a fost

()alt a corrsilttt'irt a ;'st supus tleftrate..r.ii in Consiliul de Sta,t,o n,ce-qtci li'olrl.,tttu un nurn5,r rle 102 tse'tlinl'e' .l)inl're ar''cs[ea, Sf ,,,., fdst prezitlate chiar de Prirnul co.sul, rrare astfel curn

proioctului rru a tlurat' tltNri't lta|r"u lulri' lt)I

;Ifu

rrrl.rirr rrir'i rtrrui nrclrllnr nl ('onsiliului, a, egalat rrnt,'t.i ,lrr.rr lx't,r'i rn:ri crnrost.iitor'i rlirrlr,t,ci pliri ufurlintzr sa rlc a rrrlr'l.g(' rnorhrl prrrblerlcl'r', Dr.in jusfcttra ideikli. si l'or,ta r,rr r(!nirrn('rrtelor s:rk,. Jll isi depir;ca arleser inter'lor,rrtriii r'rr llurlulil fltlzt'lor'. r'a si lrrin or,iginalit:rtea crpr,irrri,rrl.r" r2. l)rricr'1rrl a f'st tr'ir'is 1re't.ru .bstrr'r atii t,ril'rrrirl, l,rr iir irp.i, sull_us tlist,ul,iil'r.ii (''rrsilirrl tle S1^t. Ajrrns rr' rl.zlratcr'('a pl'rllarnt'rrtulrri, liroicr,lril a fosl pr.t'zcrrtai rle l',r'l:rlis. lJl a alr'i tat.ir irrrlririi |r.iet.1ului ii'u t,irrrtal sti p,r ,lllzt,,.1tt, <.it posilril, <,rt1.trrrrelt, si ot,rlorratrlele r,egille, ,, r'('rulnlirul rlc<'it' la celt' aI t,irul s1lir.i1 :r dislrir,ut irr'ft1ri rllri. spiril r 1*islrirrrht-kr lrt, <.t,11. ciLl,(, ( srrirl legrrlt, ti. -;i rrr:rlilc st'lrirnblili t't'lu a,r'ut lot, irr olrlineil trolilit.rir. ."rrr :r('r'i1l ili rtr(,t's{, 51'11" ,\Illor,1, lir-lreirr _ rlieltl trl r.i'il rrl , li,'r,lrrl,it,i nu (.u 1r'a.tlitia rrirlioiral:i, rlirrrlt'lliri, -l.up(,a, , | ,r r',n1inLru ;i <'ornlilt'1a. Ill lr,1ir,r'zt'nta irifkir'ir,,i,r ,rr,r'*i ' I r't:t (.('?1 1112i i11i1ll,1'1't 1:1. ('tL 1,0tr1t' a<,est,t'u. t,or.pru.ik' lt:girri10:rr.t, lrrr r,t,slirrs pr.i_ rrrtl ('rlpitol al llrrlit't't,rrlrri. supzilal , rrlirnrri r.orrsrrl a,,,'it.rr* ;,r,itr'1.irl pon1,r'rr rr rnr-l suplln(, rlin ruru tltrzbalclii rl.t,at ,lrrlri ce a olll,irnrt 1v 1'1,{1111,1'1' a nurrrr-lr,ului tliburrilor,. Ir;rrri, l.r .lrilsit, <torlul a. los1, a,rkrptirt in1.r.u nnii lgt)i] si lg0-1. sulr l.r'rnir llnni nurniil rle li(i ik' legi, r.alc inr fost, r.r'urri1r, irr1r.-nrr rrrqrrr'<:orl Ll 2l ruar.iit'lE(,i (ij() \'err1ost,, arrul _\lI). l 2. r\rt es1 tr krr.rtl sir ittlr,eltr,itrrlerrr o (,\l)lll(,t'(, rllz.r oi_ l.rli a'slrl)r'a rtglcrrrentirr'ikrr t.u1n'ins. in r.rldiir r,ir.ir. Srrnt ' il nos(rrr1,e, rle altfcl, r,r'ar'1iile corrtr.arlictor,ii p<, t.uIt, le_:l lr'r rtri1, tct'sl. r'o<1, r't'l rrrai rirsllinrlil ar:t rror'rrritlir', irllitt itr \ rsoil,l'(i irr lrrrrrt,:r rrr0rler,ni. Srrn1, .iulisti t.aIr. r.l'irl 'irr <.0tlrrl , rr il r,rt'tnltlu f i-rr':i lrlectrlcrrt rlrr logicri irrlitlirir, <le 1ehrrr.i _urr. Lrgislal illi supelioar zi, rlt. sl il corrcis si i.u rlcoseirjl e r ir<<

rrl

llotrallar'l,t. insu;i itfirrrir, pe itrsula Sfirrl u, Illt,rrtr : ..(ikrliil lllea, nu cst,e h<,t'etr, de ir fi ci,qtigrrt piltt,uzctri rle irlitrrlii. (lrre:l crr rrirrreni lnr vir st,inge, ccea i.t va t,r'r--ri t,ttr,lr, cste t ,rlul rnuu civil, sunt plocesr'lc-r'trlbale alc Consiliului tler
.il:r1".
I unoa$1.('cii, ndesetr,,

lilr,r,irr'r,.

Lilurli,ntl virtulilt' stilist,irrc ale cotlului, Sl,tnrilral r.t,il critelt,e (i?1, pe ulr t.rr,nrlrlu rle r,rpr,irnr'(' clegil,lriir si colrtrisir. ('odul rivil reprezinti"r, int,orrtcs-

42

l;11ril, r'rl)I'ciiit.irrlirl'ir':r'
l:-\,t

\.estigiilc orffnduirii feudir,le din ltgirr nrl plslxric{i irn0biliir,r'ri, din r:r,gtr'hlril(, s[r(l0()sol'illt," flirr rtlatiikr tle flrrttilic, rloul (r(xI l)l'olllova ('()]IStallt, l)l'ill('ipriikr rler li[ertatt', egalitiI1,(r ;i frn.l,crrlitilt,e ])r'oc1?lll]a1'e (le l{,r'rihi1 ia, fran0ezli. in privint,tr propriet[tii, ttttlul (r()])sli,(rl'i alxrlilea' rtrgilrtuiui lcrrtkil ;i 1ibcm, cilcula!,ic ?1, pi,mi,ntul'ilrr:. Otldul so lrilzPrrzi lx, pH)pr.iet2rtea pliva,lii, ;i pe principiikr (1oIIS('llsilir,l i:rlllilrri. tirr lirir precgllrptirlitol' t\slc l'ozgl'\:ilt, a,f'a(l[Ir't dlr,purlrri rlt' ltloltt'it'ta,t,e (riil'tti2l' ii suttt, oollsir('l'tl,t,(r rIu Illal lrrr{irr tl. lT66 tle irrt,i(1olc 1ntir, rle 500 qi,f sg t'ezervi 6r'eyrtttriloi,'1,,,.*uIltelol'. I)r'rrptul tle 1tr'tlprit'1lrtt, itr {'olL|clrtilt corltr|ii, r't'prt'zitttit tutul tlin at,r'iirut,elt' pgt'sotta,lit,tilii, troclul rtlrtirNl itsl,fel teztt tlin ,,I)eclllt'tt,{,ia drrlpl,ut'iltlt' tlrrtrtltti;i c(rt'i1c?lllnllli" (,ar'(r il llrtttrla,trrastr : r,I)rept, i\il,(ll'tt ;i ittviollrbil. 'rlc cf?11'() rtitnt,rti rtrt l.xrttt'c fi 1rt'ival, rlt'ti'l, itr lllrztt ttttt'i juslr, si pttirltrltilo intltlttrnizirtii". itt tnrltct'ie su(tcesol'a,l?i, ttotlul t'upritxlc o st-rt'it' tk' tlispozitii (iarc ropl:ezintli o atLutrtit,i, itrtttittlltrt'tl itttr,poi falit titl pli ncipiilc lcv0lution?r,r3. .lstfcl <r<tilLtl rcsl,ilbilc;te voinla ;eftrhri tlt' farnilit: oilrc rctfurllirntle[1,t, ittbr-o rn'isurii considerabili'1, tlrtrpl,ul de a, dispuue rruorti,s Liultsw tltt butrurilo sa,kl, p:isl;ri;rttltt-se irrsl irtstii,ri1.jtr ttzerr.ci srxrctlsora,ltl, c:trc iirnila, droltt,ttl rlc dislxlzitirl. lir irirrrrgel in felul :r,c(rsta la urr ilntttrtit,_.t'otttltltlrnis,.s:llr'garrlipriu-s1r lriist,rartta, butrnrilol in ftltnilir,, t'tlnr intlritrlitrit llit'rir r ril an'a, l uut'iit t'i. in reglemc'ntarea rolat,iil'r, tlel filrrrilie, tr.tlul otrLot02, furniliir, Iegil,irnzi, lipsin{ de tlrept,uri tropiii nliscu{i irt afara t'risiloriei. l,ll a rcst,a,ttral,,,a,rtt,oli1,:r1,t'rl ltiirint'tltscil", itts.tifir,a,rrtl-o yrt'rivit, l,t:ztdor lrri N{:r,11ovillc, pc itltrca,."(lotlserrir,r'ii rttu'ttiurilot' qi mtrn{,incrii li1i;l,ii pu6litre"' Iit tlt'elnIi spir.it, rr tost t'eitrtrrtdus corr,sirnti'rnintui piilirt{ilttt'-la tritsirt,irria, t,opiilor'pi,n'i la 25 ds a,ni lrcntru birioti ;i pinir la 2l tlc Ilui llentru fel,e. .F'etnoitt clsii,tor:il,il cra irtc:llrallilir'ditt putrct tlr, rlulcre juritlic, a'r.A,rttl ttcvoitl dtr lr,tttot'iz,ttrtla solrttltti 1rci.ru a s5vi,rryi anurnite actc jut'itlicr'. ('otlul a, lllentriontit tlivnr{;ul, tltt,t' lr t,rircrtrtrslt'is (lonsi{lorirllii rpetiyt'lg penl,t'1 git,rtr portl,o f i prgrtrttrl'trt, 1i tl rtlittl.r'tltltls

it yi('tol'igi ytlaliiIry t'rtpititlislr'.

irr-

tiltii

rrrd rrdt

rnobiliiLr.e

i il!ilI sclli.tt.irt.it'i (ltr ttot'ltr t'itt'c lttstrse suprittttrlii, itt t,irrr| ,\ oltttiei 1'1. I i ln st,r'ut'1'rrt'u corlnlui trivii, czl insri;i cliti(ral,ll, sunL , r l,r .-rt.., rlupir, (i irlt;icolc pr'olillrinar(' r'efcritoale la cfect,ele r r,,,lir';llt'ii lggikll itt gt,net'ill, trtri ctit'!i,, i'! (tii,r'or intindelc rlrr' i , .ri r:ut'tr stttrl irnlrir'1iter irr f itlut'i. l'l'iriul rlirrt,rt it(,('st(l <rii,t'l,i, intil,ulltir ,,I)es1tt't' })el! ,) rr,, ! sc refclir lil stirt,ut,rtl r:ivil irl pelsoit,nci: nafionilli* t,rlr.;. t{olrtit'iliui, t':isii1,oliit, tlivot'{ttl, rnitrot'itatcit. (1ea de r rlrrLi?1 ('llt't(1, ('r'il, ttlili st,ttt't,ii, 1n'ir e;te ,,I3uttut'ile ;i tlifelil,l,.,rro:lifit'ili a,lt'llrolrriet'itii". (.lcit tttai lr,rtrltlti tlste cat't,t'a r I i r.,rr, intitrrlati .,1)ifclite tttodut'i tle tlollintlirc a plopri,,1 :rr ii''. rrale cr.l l)r'ilule rru nrun?ri I)r'oprietat,(-'u ci iii <lobini I r ,.r, si 1r'ill)sllritelr'it tutul'or dlopt urilol rea,lt',, incrluzintl,

ilr

r.i

l,r 1

lr' ;: rl"lllpll(rll, sttt't't'siuttile, tl()rrrll,iile ;i l,estatttt-itt1,clc, trottI r rrr'1,r,1r spct:ialtt, privikrgiile ;i ipot,ct'iIe, 1tt'escliptia.
i

i. in litcrul

ulir, rltr slret,iirlitlr,tc

;rrlt'pi ii ulmi collsor'\'irlorisrn fiLlii rtzervc, spcciali;tilor cirrt' ,,rlirriL;t rru trttrn'.li tnorlifictlrtir substan{iali a, cttdului tle l;r t..ii!i, ci chia,r' elallollllrra rrtrrrill lurtt.

rrrrli'llLrrgatt"r' opu.lro

tlin I.'r'ant:r o tlislnrlii lttr tr,thniratorii lrasiotta!'i:t,i oodului, allfol. Ilirristtrrul Justif,iei a alciltuil,

,,
,

t'u elil,lxlt'al'eil unui proiecl, tle cotl, ,,1:{i.it' (frlre nlt a t'eu;it irtsir sii-si ituleplineascii szrlcirtile. Irr rrrrttt'r'it: rlc ollligult,ii rrrai tt'elruic cit,at llroier:,tuI frilttcctrt.rrlirllL rlc c,otl a,l obligrlliikn', rlitr 1.1)26, nperir rc'rnaroabilir,, .rr'(.irrsil nu il fost rtloptat; itt ttici una tlirtcelc douir, !,i,ri. lri 191.-r s-?r u)nstiLuit, o colnisitr rle refonnii a c'urlului civil, (:rlr\) li alcilluit uIl arrteJ)Ifoicc[ *I ltrituclor tlouri cirr!,i din ,.1ri. [1 ur.r11, glrsor,t.al,iik1, f9r'rrrulil,tt,, pr.oit'ctul nu :l fost
r,lrr;ilisi(r ittsir,t'citt'.ltir
r

irrlir tliti

190"1,

rie

rrsr"r,

l.r,rlof ta1,,

prr,gnilnt de prrrlt-rsorul Gdrlarrl ()<l'tiu in 'l-ral,atul s[u de rlrtrpl, rrirril 15. ,\ttul 1.964, rrt'lll,ii 1r(f(-lst.?r,, r'cplozintl o Ir)a,I'o rliri,ii itr isturia, Icgislat,ici trivilc tlitt Ft'elrtta, nr?u'ointl iltccpLrlul unci ol'() tkr ler-izuire lirtli<ralii a tlreptului civil. In rrrui 1ttLlin tle lir urLi rh'cp1,ul civil friuxrtrz a l'ost, fundatrtcnI'rli r:onovat,. I)r'sigut', a(fesl,e irrttoiri lru se intittd irsupla inl,r'ogului Oorl civil -- rnultti cir,llilolc ir,tr rtimas ncat,irtse, ca
45

Iir,'olulia ltrgisltllici cililt' frlltu:eztr

es1,o ('ala(11erizatit'

44

tle exetnplu cel a,l obligzrfiilor'. ,\rt lirst insit rrlte tklttttrttti altr (lorlului cirl'e au fost aproape integral irtnoit,e, irrdcosebi reglerncntarea t'elat,iilol tle firrrrilie. Ast;fel, de la 196.4 la 19(i8, trn tturuitt'tlc rtotti legi iirntlarrrentale, ulrnare ale uttui at'eluil.l;i (fulent. tlt' git.ttlit'l', tlu vizatrrraterii tle cel mai malt' irit,eres. ln 11)64 lllint:r irlt,r'r'venlie privintl reforrna tutelci, in 1f)65 t'efot'rtta legirrrttl'itror natrirnoniale, in 19ti8 legea, a,supra ptotecl,ioi itrcapa'llililor lnaiol'i, cuplinzfi,nd o arnpli lt'fonttii tr int'apat'it,ri,filot' r'il'ilc, in 1970 r'eforrna tlt'eplului lutleniei, ('u irlt'rlxlll(x'l'ctl institutici,,autorit[{ii pitlintclti", Itrettitti sit ittlot'uiilscl' vetheA, ,,ptttt't'c piirinteastriitt, ullit tlitt t'ele rrrai rrlil,itr:r1e iltstitul,ii alc (lotlului, in 1972 l'ofolrlrir filitrlit'i, itt l{)75 refot'rna tlivortului, in 1!)77 t'cfolttta irrstitutici al)selltei, iII .l 9?E refornrir irttliviziunii. At'cstttt' ttctt-' tronttat'ile trupt'inzrit,oat'e, plofesorul frilnc,cz le lrtlaugX cfl'a (re ltutrte;ta el. ,'conrplernetrtcle" acestoin: in 1l)Gti si 197(i l'efolltltt atkrlltiei, in 1971 o lefotrtti irt rnatet'it' stx'c('soraiii a l'trlttclillttii libeltrlil,ri{ilor', itt I97{ r'efolrtta r-ilsl,t'i tttajorat.ului trivil. Il,czultatul tr(]est,ui plo(i(fs ('al'('?t tlura,l' l4 ani a f('st o leinnoire apr'oape t'onrplctit a lcglernt'ntirrii rolatiilor tlt, {itrrrilie. Ar,easli lcinrtoile s-tt pt'otlus ittsii --'fa1t1' setrrrtilit'a,tiv - in inl,eriorttl (]<x.lului c'ir-il, ial ntt itt afa't'a aceslllitl. Irlst,e un aspetrt tlt' tnare itttyrltart(ii (leoitl'et't-) el t'xplit'ii rle (fe nu s-a gtisil itt tlotrtlitta ft'att<'t'zli ttit'i ttrr itlttttt' r'ill't'st"t spun[ c[, tlreptul [nrniliei t'sttr o ratttttt'i ,1,' 111'trpt. rlistilretit, 1ls 1L'o1lt,ul cirtil. fJrtul tlitr tr,t'guttrt'ttteltt ttrlettttri ltttft,t'tiitle pe car? se rezenla tcza autortorniei tltr'1t1 ttlui rle fa,rnilic in tririle din I,)st, in (,a,I'e aceAStir, plelevast', <lisltirl'eil in rlltrd
a,lltornat,.

,r:rl , irpx,t,icr.e gktbtlli ilsnpra rroestei rni;criri legisla'rrrl 1'rrrl't'sor.ul (jtx.nu tr', , vrrdo irr ele o reitrnoilc subst,aritial; ,r ,lr,'1r{ ulrri ci'il frarrc(rzr nu rrurnai perrtru ciinstitutiil'efarrrrlr,1r, llu fos1, r'emodelzrl,er poh'ivit unnr pr:incipii mti, dar rrr r: ;),1('s p0nl,t'tr ci"r it,lrsarrrblul llt, ctlr,t: elt' il forltreazn-r'face ,, .,1i;rri, un sisterlr de r.cguli;i tlc tendinte care vizeazir;i r' \ riilil(iit, a,ll,t,r: pii.r'1 i rlin dr,rrlltul civil care nu ilu fost, irrcl rl'rri:11('. Sulr pt'irrrul ilsptrr,t,, autorul rritat, lelevii fapl,ul ci l,;,r.:r 1rnl1)ulrc un rxru nrudcll ftrrnilial lranrat de egalitat,ea ,'r rl,r' fi a, r,utlekrr ;i cirr,tr afir.ntit cgalitatea rlin|r.e r.opii ,,rr{:rr'('ar I'i t,ottrlifia itr rra,r'e s-aunirsout. (]a () crrlnclluziegerr, r': riio se a,filrnir cii ar.estc rrurrlificirr,i a,u fiit,ut sii se r.t,ali_ t. / | r,galitalcir, r,ivilir. \r.r's1.r' r,t,for,rrr(' pnrfigunru,zii un nou 1ip tlt, legislatie , rr il:i. rrrzr,ttri_tul (.(xra cc rlenu_rllczt autor,ul ,,r,er,Olu{ia pa;_ rrr ir ir rllept,rrlui r,ivil t.orrl.cn:l1x)l.al1t', avirxl cl dcschiilerie rlrrr'''1i si itsuprlr lrll't'rir.rrrttri rle rlrr'111. orlati (.u a(.easta. ,,rr. .1,-legislatiil frarurezir intrii ilr cr':l sa sociologici, irrbr_ :rl:i,t. solutiikr adoptate sunt coLsecitrtele unor. studii'.qclcic> lo,'r,'r' pl'ofl.lir lrilr,.
,

o lrcrioudir rlonrinabii rle ;coala e_regeticX,, scoall, ,:r|r rrifuzr), sii ia in consitletale orice alt factor. cleciit'litera r.rxlrrhli, irr gii,rrdir,ca juridicii francezii s-a produs un irrr_
|

i,,il. lxlsterirlr' <rodului,


|rrpL

l.l. Un ta,ctor car,e a r.ontribuit, Ia evoiu(ia rh,eptului


a,

fost jru,ispr,udenla.

1lt'rxlus ttuntai

rle asernenea, afect'ate de serioastr rrrodifit'lr'i. Sunt do notat, in a,cest sells, o lege tlitt l9ti7 a,sultra unor rnodalitfiti de vittzale irttohiliat'it, alt:l tlin 19?1 . privinrl contractele tlo virttzat'e iltrobiliat'ii ;i tliferilt' opcla{ii rle constructii ;i o altir lcgc tlin 197ir pl'ivintl r'eforrrta' t'laruzei penale. O lege tlin 1.978 r't'ferit,oat'c lit lcltlrtrla liispunderii constructorului ;i, in 19813, relorrrta tit,lului IX *l <ttl'iii a treia n []orlului Oivil ilr rnttet'ia socir:tti{ikrl t'il'ile' Iis}r'
46

ct'czu1 ittsit cit rurtrlificirlile legislittil c t-il,u in tlornetriul lcla{iilor tle farnilit'. Alt,e lrrattrrii ale (lorlului lii, in slreci?11, cea a, ('ortt'r't('t('lttt', ttu Ilfitn

Nu trclruie'

lorrfigurarea cont,inutului real ill nor:rnei de dr.ept. incepA,ntl <lirr a rloua jurriir,tate a secolului aI XIX-lea. ir'isprrderr!,il a contribuit substantial la conturarea uncli. rrnrt.c'r'ii,. ca,riispuntlerta llentlu falltul lucr.ului, paternilrrt,rrr din a,fa,r'it crisXtoriei, r.eginrul <lotei rnobiliard. c,a,uzz, irrrpulsir.S ;i tlot,enninantii ertc. o,Snll textele neatinse r,a lirrrrri,, strrir' ltrrllt,sorul (1onlu, se rlezvolti uu clr.cllt rrou. .ir,r'e Lrelluie ctiutat in rntrrile decizii a,le.iulisprutlint,ei cir'ilett 12.
1

lx,r't,ilrr1, r'trl,irirnenhr tladus, pe lrlan doc:trinar, pr,in urar,ele :rsccrulent t,ir,ll:i,t,at rleaqa r[urrita rnetodii stiintifici cle in_ l*l'l,r(iLare, clarr) a(fot,(la jur.islx,ude.ntei un rol insernnat in

rrolnrlii jaloneilzii,

16.

in

afarzl rrxlului civil, al1,e tlouir codifici,r.i tle rnari evolulizr, dreptului pr.ivat fl.ancez : pr,i4'T

ruul (,ste (ro(Iul (.otnel't,i:rl, ct,l tle-irl rloilt'lt t'todrtl


cetlut'il civil:"t.
Itrst,e

t1e pr,o-

rri.i dltpt,ui .anoni. 1u r.'pr.i'4 ttisp,zitii p'ivitc:u'r.' la -Principalele (iolrrer.l. inst,itu!,ii a111 tlreptului. tle torner'! foltnal, in crur.sul Ilvului }/k.diu, intlellsebi itt or'*,;t'.lc-q-au cetate 1ls 1)t-r {iirnrul Mririi n'Iedil,eranc ryi irt tx'a5ele hanscatioe, urti., cir,rter,c:ian{ii rrl obtinut,- srtb {ortntr llllol st,atufe sliecific.e, un r.egiur rlcr.girt,r'iu tle. l-a tlreltltll ('(]lI]un. Clici, i' esenf,ii, inticgul rl.t''t.r.trrer.ial nu (rs1e illl,('eva 4ecr;t .,r, alra1il,ll tlti 1rr.t'r'erieli c1r't' tletogli dc ltr,.rlrt'pluI

irnportant tle tlbst't'r'at t'it nici rlrt'ptu1 l.'orlian ':i

.ir il. in sr.'1rul rrsigrrr,:rr.ii .t.1'$rititii ;i s.r.tt.ililii t:t',r'tur.ilirr.,.,,rrr,,rr.i,'lr'1i lrl prr,rrt,rr:it'ii (.()nstitttlg lt ittlct'r'sclot'
(101 n

Astfel oulll t'cltl'<ll'('llllt l)e th'ept <'u\iitrt, liotlii're ;i H()uitt, th'eptr.rl t'otttercial ir ir\'lltr 121 irtct'1iut,. ('a. [], (l]ept]l 1'ollran rle altftl, uIl cara('tef irttt't'nnf iortttl,.el t'ijtrtl irlt'tttrc i' toa1e ce'tr.r,li' t.''rct.ia,le ale .liutrtpei. Se fit'r'lr tleosclrir.t' nu intrc rh,eptul unei 1[ri sau altei:t, r'i ilttre rtleirtttJ. lrilgurilor (jrrs tnonditturunt' ),t,^1tt' tlt' tl ltat'tt', fr (t1t'ptru rrriri'ii fft.r iiuris ), pe tle irlta 18. Pr.0cesul tlc tliVcr.sifit.zr,t'e il tlrt'lltului r'otneltittl iI in,,"1,oi iii irecolul al XVI-lea ;i rlt' irlunt'jtlatt'azi"t ;irp'cptll r.ornolt ial ft'ant't'2. lln lol inserrrnat irr c|ista,lizru'(|a [i tlefirtilt'a pI'irtcipiilor instilutiil0r, dr,optului rrornerrial l-au a,vt11,'.lslfel rulrr lr,tn ;ri ([e zlr.Itrit. oi,cfulnir,trlele lui ('olbet't, tlirrtle titlc oltloltrtnttl, .f;;ii;r'i <le la'\'c'r'saillt's tliri l6?:1, al t'itrei autor'prirrcipala f'st ui .or'cr.ciant lte llur'. S:r,r'ar')' - ,st'u<'trtra a('ester or'rlonanle a tost reluat,ti de corlltl t'tltttt'ttial rlin '1807' pre!1ry ;i ordonanta asupra trrat.inci, tle la .F'Oiltaittbleau rlirr 1781t ,iitt,jrt* pilrfi irrlregi au fos1, prtluate ilt act'l:r;i r:od tle oolnertll sunt, celc rllili illscllllla'te. 17. Prcgritir,ea cotlului r.()rnt'r'criill ta inctlrttt in anul 1s1)1 (i r'pecla;i :r, fosl; inc.nrlinlatti utrei (lorllisii trlt'iitttiltr tlin tritnina' (\rr{il'r' ;i iilii. S"p"*, t'a, ryi cotlul civil, irr iz.ltri iliiir,'p"6i"t.tui a'fos1, rltzbi-rt,ui tle flottsilirrl rle Sta,f rlt'it'bia in 1806 in urrnre st,antlalulilol' pl'0\'o('a,te rlt' rl seritr tle {alilrlente risunitoat'e2 ('al'(' i-att iri't'as :r't'orr{iir l*i Nrryr}eon ';i a fost adoptat scrtl't t,ittrlt thtpii iltrcirsta'
,,;.

('r'ttlltll

t'orlrrl esl c iurpirr'l,il in llzrl,nr ciu'1i. ('t'rr tlirrliri, itriilnIrt.r ..1)(,sl)r'e c(nrl('rt in gerrelalt', t.ultr,irrrlt', in nfalil tlisport nl()r' s-etr()r'alc t'cft'r'i1,oat'e lil r,orrrert.iant,i, irnttrnil,t' lllttt, r rr sprrriirlc : srlr.ietlit,i, l)1rrsr', trgcnl.i rlt' sehimll si t,ur,jr'r.i, ,,'nr).ri()lritI'i, r'i.ttza,t'ea t,otrrert.ialii, st,r'iso:tttit tle <.t'turtt,i fi I'rlr'trrl lrr ordin. (rea rle-ir rloria t,ar'1 t' pr.iveste irr irrlrrrgilue 'lr, 1rlrrl rnalitirrr, crea tle-a, tleia cupritrrle t't'glt,nrelrl,ilrea .l'ilInrr'rrlrrlui ;i bilrrclulei, izrr r,eu, rlt'-a 1ra.tr,a, ;i ullirnir, re r, l,'r:r la julixlic!:ia rourerrria,lir. l ,ilcru,t,rila lrrotlelrrri rle tlrtpt ('onler'(,iirl (,olrs(rrntrc:l,zir ,.rr:rr'lr'r'ul 111,p:i;i1, irl actrstui r.txl, faplrrl <.ir. fiinrI r:opin1, rlin "r,1,)nlrrlele crnise in sct.olnl al X\tllI-it'tr, t'l:l fost dcsrrrrt ' lrr:rl rl('la int,eput. Iatli rle t,e lt ftrst nevoie rkr urr rrri'll'e , t,,r t .jru'isplurlcntial ;i ltrgislatir' pcnlr'u ti, r.olell r,('glent('llt.r (':r r':r])ortulil<tr cotncr'(,ialo t.n r,t,r'in1 r'lc rlt'zvolltilii t'r,orrrrrrri(,i rritpil,trlistt . Modifit,irrik' irrlrrsrr r.otlulrri irrr losl inLr'ril,.r ir nrrrrretotrsc si sulrstirrrtitr,le. ,,\stft'I, rlc trr.rrrlilu, rrr:rlr,l'i?l so<,ie1ii(ikl't,otnt,n,iale a fost lt'glerrrtrrt,irtir lrlintr.o lr','r' rlirl t966. Itx.ir tlin anul I91 1) st' introtlust'.st' r'cgislr'ul 'l, r'orrrer'f ; pe cru'o t,orlnl rrrr-l lrler-erlt'a,, l'sgis1,nl illt. t.irr.ui r,,'lr.lnt'nti-r:r'i au fost irpoi plofnnrl I'trfurrrratc (in 195:l). Irr r.pl ul catnllil.lr'<.iu'c, tle ?ls(]rllerreir, lillscir rlin t,otl, ir fost rrrl rorlus in t9ii5, cr urtrlA,l'e lr, utrifit,Ilii legislirlile inlt'r'lraI r,,n:rl(r, intcrvenitcr irr at.ea.stii rrratcrit' t'1t.. \rrt,oli c,a ltotlii'r't' ;i I'lortirr pltrtlerzii vigulos pt'nt,ru r lrrrnoil'ea ltgisla,liei t.orrrtlciale. l)e allfel, se rrrcnliorreirzti , rr,rltrtr{it unor J)rcocupiu'i irr act'sb sens, t,otrt,r't'1izn1e lirin , lrrxl it uireir, itr rirml l.tXiir a ulllti ot'gatristn itrtiltrl:r1 ,.(\tnrlrrtl cortsrtlt,ativ al ltrgislrrtiei r'orrrclr.i:ilel' le.
, rr

l:lrrcttLale care au trerut elalli)r'nleil unui ttott rod. lJslt, tle rrollt, ca, fI'uct, a,l aceslol ini!iative, o sttbslartlitrlir t'cfotrn* r,':rlizatii, in at.eastir tlirtt.{ie, irr arrul I1)71 ?0. l'rin a,cerst,e l,r'ei trorluli rlt' rh'e1rt' privnl' - ct'l cilil, crel , ,,rrrt,reiill ;i rle pror:crhtlil trivilil sislr,rrrul jrtritlic rle

l8i La ri,rirlrrl sirn, lllt'giitilctr trorlului tle llrrrr,t'rhu'il ilir a rlurill apl()a,lle un ftil, r.onrisia tle r"6?tii,iliaiti-,r r ir trrl ('a rnorlel o or'(l()rrarrlir rr.eali dirr .l 66?. (kirlul ,r lost volal rle p:rt'lattrerrt la ll ;i Iir aplilic 1806 si a irttr'at rrr i'igoare la I ianualie 1807. I)rx'tlirra irlur't'iazir 5111'1'1' 1ri1lit:rlcii codului rlo plor,t'ttulri t'ivili ;i salritri irriliatilelo pal-

4B

t.

754

49

rtrt'r,1lf

plil'rrt, nilolii.

l:r'iur(1cz se gii,soryll' corrt,ur.ilt

in liniikt sillt tlefi

19. I)oat,tr t:I,

nici

1'crurrncrrul

rle i'ornil'tti, ilr-l it, I'eu$it, sti. int,rtaci, in amploare llr.crlulr,t tlt'ept.ulrti ft'zltt<rcz. lntr.atlgvip', prlcesul de 1et,ep1,a13 lcgisltrliei civik, {i r.orrrcrrrialc napoltxrnicno a a,\'ut loc pe t,tritol'ii tle o intimlercr fririi prectxlent, ou url nunrXr. cnor.ln ttr lor,uil,ori . (lauzcle acestci dcosebiri nu sunf greu de st,alrilil . I)rr,tri, rlreptul ronrtlrr s-a riispir,ndit,, intleosebi da1,or.i1,i o(:upati{'i r'orrra'ne, pt, piirninturilrr stir.p6..nit,e rle r,ornan silu -- plint,r.tl cxt,indere tleptatii, -- pc t,er.itoriikr Lnperiului bizu,rrt,irr ori ale Sfinl,ului intlleriu ronlarr <lt, nat,iune geunanii, cir,ilc tlu llenct,rare a., dreptului fr.arrccz sunt rrrult, rnai variate. Lcgea lrarrcezri rr fost inluxlusl, prirr forla, atrrrelor in tclitorii suprhie irnpeliului, ca [3elgia, Marelt' riucat ile Ilr,rrelrllurg, o pir,rte dfu ltrlr.et,ia, tlin (iennania ;i irr Italia, c?1, Llnnal'e a pricii rle la Arniens (1802) sau iu alt,e l,ir.i satr'lilr acrestuia. ca \\:esLfalia, llanr)rrra, fiIarilcr rlucate de I3irdcrr, der llt'ankfurt, tlr- Na,ssau, ltat.tk' rlucat al Ya,r,qol'iei, regat,ul Nealxrlclui sa,u Olanda. in lu<r Olarrda. In lucr.ar,ea sli desnr.e rnilrii lesple legiuitori leqiuitori ai lunrii. Vlatlirnir Hanga ci1 lurnii, Hansa citea,zil o scristiat'e a lui Naytleon cri,tre flatekr stiu Irudovic, rege al Olarulei, in carc ii scria : ,,I)ar:ti liui si, sc aduc[, unele sc]rimbil.i Ooriului Nalloluln, nu \ra nrai fi (lotlul Nir,lxrleon. . . o naliunc <1o t..{0().000 de suflete ri.u poate avea o legisia{ic propr,ie. Il,ornnnii i;i irhpuneau lcgile ior aliatilor,. De cn I'ra,rrta si-"I, lrr-l punii, sti fic adolltate lcgile ei in Olzlnda. . . Acest fapt aiutri na{,iunile si, aibti acreleaqi legi r:ivile" 21. ]rlsl,e interesant cL infrA,ngerea lui Napoleon ;i lest,zluratia cale a unual, in toate accste state nu au conclus la, a.brogareu, legislat;itri rralxrleonisnlr, cil,l'e, astfel curn sc crlrrirnau Mart.l' ;i Raynaurl, a, inccrtat a se aplirra ru,tione i mperi,i,, lrerrtru a-;i c<lntirrua a,plicar.eztdm,ptrio rutiun,is 22. Asl.fol, rlreptul francez a fost, p:istr.at in llelgia ;i Luxernlturg urxle si astiizi surrl. in vigoar.e cotlulilc atloptate dupX, rrrotlelul franr:ttz. I)e asenrerrtra, el a rluras rrrull, tirnp 1n vigonre in statelt' r{:}n?trra (piinii in 1900), in Illve{ia rorirarulii (pii,nn irr 1907) silu in Polonia (prr,nri lil instaurzrr.ca
50.

lrrir,:n, (1o s-ir Pr0rius

lir tirrrllul siiu irr itrtr.eaga lurne

ret,elltllii rllcl;tului lr
supus

r.urultri sot'ialist.). In .llarlerr, el it tlcr.ut ill)ro?ltrtrtrcrrrorli.r I rrr r,rxlifit.nlt'it lor.ali (Barlctrlir,hcs );andlt'r,ht). ln rrlalrtr rrt,tst,ni rnor'l rlt':r st'irrrpurre irr leritot'iilt'ucusr,rrr'. l1:oiglil{irr frartct'zti it fost le<'t,pl,tl,ii irr unt'le lirri nu,,r r rlr lolil,ir r'aliti'r{ilor ralc itrt.ontcstabik', rrrilrtlrri irsr,t'lr' il, rrl lx' (i?Ll'(' il t,riplita,str iu at.t'st,e lili cul1rrla, flturt,ezilr t,r, i utn si trarUlici t'lrr.ptului l'olnilrr. ,\stfr'l s-a int.inrplat rrr .rrrii l.lfiil, 1865 in liltrninia. irr 1,367 in l'or'1 rrglllia. in | ,.ir rn Spania si irr l88ll irr I,)Uipl. \r'cs1 l't'trornerr i;i gl"rse;be explit,atiu irr trllrrlrict'ca nir,r'lrrlrrr rlt'r[t'zxrltalc e(rottorrri<,o-sor,ia]ii rlirr 1,irlilt'(ra,l'{'r'({,rptrrr rlc r.t'l erist,erri, irr lt'r'unta in nrorrretrlul rr.rloptirii tro,lrrlri. ,\(,('s1t,i aplollieli - a,iurrgiirrrl urrt,ori lt.irrir ltr irk'nrrl,rl(. i st'rlat,oleazli u;urirr{it (.ll (,?u'(r legt'a ft':ttrt.r'zl'l il t,, t :rrkr1r1,a1,rt rle a,crestt' stiltc. t'r-r1,t'r' sfir';it,ul sccolului al XIX-ltrir in<rcllt, ulr trou vill ,l, r'r'r'r'pla,r'r', t,orlul frlrr,t'z ert,itrzitrthr-se, plirr irrt,elrrrulirrl ,lr,'p1 rrlui rrrult,oril rlirr at,este liri, pe irrtirrst' I,t'r'itolii t,xtr^a' ur'1 )l)ene. lntr.arlclirr', (.u e\(.eptitr, llrlrnirrici si a l,)gipt rrlrri acesta tlin urrrtri (,tr un sta1,u1 rltr tlt'1lt'nrlt'nt ir t,':rIr, t,i,r'ilcr arnintitt' er'?Iu pos('soitt't,lt' ruror vrtsl t' irnlx'l'ii ,,rlrtria.l(' sau plist,r'au iru,ir, o putelnir.ti irrfluerrli t,ultrrltr,l;i rrr \lit.te <re fusesell"r sul)us(' irrfluetrlei lrlr ;i i;i rkrbinrlist'r'l'r,
r'
tr,
,r

r,

\slfel, trorlul r,ivil il,a.liatr tr fosl, r't t,elrl,a1 in S:rrrros, \l:rlla, \'cnezuela si t:hiar'-- l)al'lial, sub lolrnil llltol l(fgi rr Iiulga,r'ia. (lodrrl spirniol ir f<lst, r't'<,t'p1,ut, tirlt-tlutlt' ilr t rrlrl,r l)u('t'to llit,o, F'ilipintr, l)anarrrrr, si Ilorrrlutirs ;i t,tt rrrrtrrrit(r rrxrtlifir.riri in llaiti ifostu, llost'sirnrt' l'r'ir,nct'zil). It,rlivia ;i tlepultlica -l)orrrirricirrrir. M ir infhrt'nta1 , rle a,stnr('lr('a. putel'lti(r (,o(lul'ilo cl'rilirrrr, colurnlliarr, p(,I'u?il1, ilt''r'nlinian - (.?t,l'r', la lindul siiu, a fost rtrr:elltn1, irr I'nlir,''ur.\' , rrrexioan;i, partial, 1le ctrl lrra,zilia.rr. Itt afat'a acestei leceptiu'i -- sii, o dt'rrurrrirrr rlt' grurlcle ' )i :l - strnutilliirtr ;i o alfil, 1'111s1lttll'e rlt' glnrlul 1 de r.lr-rrla.t5, -- in rlouir teritorii tlirt Anrcritr:r: Louisiirrra ti (,)rrtl)ecr ?[sul)l,il, t,Irora \'orrr r.('\'(.li rrrai jos, rleoir,r.et.r' elc r,'lrrtzintir, singulele trrr<rlal'e rle th'ept l'()lniln()-f{(,1'rrralric url t-() lllnt(, attgkr-sa sotti. (lel deal rloilea vtl nI recepli'llii dilt'ctt, :r dlept,ului lr;rlr(i(.Iz s-il prorlus itt 1x'irna ,iurniitatc a set'Olulni rtoslr'u in
51

l,.pclrrlt'ttl.iL

crrri,rrtiiic ft'r'l,tttr{'zg. ltltrrxlttst: t::t, ul'rlril,I'e iI llltit'l'L(\llcllt' ri,-r ilr.t{.st,()r t,t'r,i1,or,ii lil st,:rtul l'l'il,II(reZr cOdurile fl'tlrltrez0 n,tr tlfricatrc a1l:i llrttlt'* tlitt strlfi'it' ?ISitt,tice ii 1iyi1s itt 'ig{)!tl'('itt r.rii,r rhrpii tl.ollriillir?il irxlcpemlenl,0i fostelor colotrii. i\s1 fr,i x-ir,lt lx't,l't)(:ut luct'tlt'ilc- irr X'ltlghleb' in hnlochitn, lr'i $*,treg,rl, '11,g., i".1ttt5lit'a ,\l ,r,lgil5ii, trtr. N,ile t'egi'rut'i gl11 11:prezcnt'tru o legir 1',ii.tt'int,'t,rlr1irilg lt':trtt,gzt', rltgrri'gcir: i,iii,', r'..,l,lti' ttr'tl.t'ttri, si: lt,1;li.:1stlt':i in tnediul ut'b:ttr ut i,irirlr |elulir. irrdt,rlturgal 1i 1x'lrlrr-r c'.i trtlilrlr:..statJe iildsltcrn tl,^ilic lt, lips.ru irrl.ierr irLr,iiti rle irr*,ltI cillilli.ir,r'tt, triitttl'il li..r,itur't,riittlt'zit stl*:itt:l rll.iitrti'ii rttrtli tttti ltlgisl*'t,ii'

l, , , rl r iive srurt. ?rpr'oape itletttit:t', rh'olltul civil lriltt<rt'z ,lri, r r, sub urrurrtite a,;pt'trtt', cortsidet'ilbiI tle clel bclgia,rr. rri i, r:itr t,orrsrrlt,ir rruno.souttr t,t':rt'ale tlt' tlt'ept cir.il lltrlgiattr ' rri itrtr'fi cel u,l iui }lcru'i t.[e Ptr'ge siltt a,1 lui ltene I)ekkers,

I] i.SI"INI)IITI.].\ J)Ii I'I'IT-LTI,U T

TTIiAN

CIIN

IN

I'U [I

Ii

,,itr"rtl'\'a st't'ioa,se tlifeltrnte fati, tle motlelul franccz. .il rleoselriri surrt lezult,ill,ul a ceea ce juri;tilcll bclgicrri lr ;,i,lr.r,si nrrrrren,st:)l ,,uationaliza,t'cit," tlleptului t'ivil, ctt rlr' r'uvirrt(r il ullui pr'ooes de zrdaplareacotlului la,ceritr!,cltt l" l'irre trlt' sor'itrtirl.ii lrclgiene. At'est prtt:es rllr s-a realizat ,, , irt r,alt' 1t'r'.islllIiviir cri lrrintr.o inst'tnnat,it ovclltt!ic jur r 1;: ,rrlt,rrtirlir. Iitra. tlitt prittrcle inst,it'ut,ii <trcatc tle noul I,,r linlcJ)(fllelcnt a, fosL (.lult,t'ir dc Oasat,ie. I)irt nrornt'ntul
\r r
rrrr
r
L

Ilelqia. [,uxentbrtltl ;i {flanda i{}. ,\s1.tei ciLttt ilrirl,it,trr. in I}elgia, t'rlt'l urilo ft':lttt:ttzt' forl, i[t(utlusc irr 1ir[p^ul ucupatici acestL'i l,iili tle olitt't' runL<,1r lui Na1l.l.'rr.-irr l8t)li ;i 180.t, cint[ :ttl fttst i'tttil iliftr.itele titlui.i irlc t,orlLrlui frlltx'ez, ISclgitr tlrll ittt:olpot'ir t({,itoliului.tr.irnr.t,z c:r (,f(r(1t al utu-ti d.ecl'et ill (lotrVtrtttici N ti()nale rlin l) \'t.rrrlirrnirrirr" trr[r1 I\'.,O lxlti,r'irre ll I)i|t'trt<l ii.iuiii,i, ii,lti t,u irrr i,r,rr mai t,i,r'ziu, a st',r'bilit irr.13trlgirr oblig.r,ti i,it,,,t,,,l'1,u1urg1 k-.gikrr,ilepublicii. l)csgtriintl ltrgtttrsul.tl ptrrt'tlare r, 4ltrpliiiui trant,ez ,in_I3elgia1 lT*lttsq"1 "l:;13 (rtt glct-l -.-\r,cllslir Sltrrlpl.ri s-1 roalizil,t f.ir,r'ii' nrirli tulbur:iri , tittri aI LilLt]r progresrurrr t.ratura,lc a, Iuolurilor, gs1e t,radi{,itt' outU tlt'eptul,r'.r:lt inia1ir,, ,ii,r ,,r.." t,'ttrrl rlecurge inrleoselti, t:tt ill unei' rnari piirl i ditt vcchcll ]r1111.i flclgii; tot' a,st,fcrl Llea.'rrrai rnalc ptir.kr il, clllu.rnelor 10ta1c i;i datol':r,u^dtr1,e 1.r. gcrr.anic.. Ilxista., tlerci, itl fulrtl'nerrtulo 'lt 'i.igirrii tirt,r., *1l.t1xlst, .nalogii inble sistetlele -pc (':lt'(' altL() ()t'It:irtrs sr c.irluliri ltr irnpr.urr'1rl,arr arltrst'a oul,uurei ditr celt,i tlitr I'ztrii si 1'pls 11. oil.cr l(r:rtlrtrit'tlit' th'.pt'nl txlst iriltri'rull" ". (lotlitlilt) 1t,ft11'czt' 2l,tl llitn?ls itr yigo:r1e ;i tll ilti,iirrgt lra lui Nir,'.1''p, i1 tittr,ttl tlttrlitr:l{it'i .Iarttlcz iru,r,priiii tlin 1811, l)l'irrrr'tlrr ;i rttrlia :I.ii(til, tlirr -l8jl(1, r'it iir,f ui,n qi-a pr,r,Inrruit i r*1.'.,rule.tr1,a. _Ol'l t d. ui"r .cltlt''i ,r.,ot ir,.'rr,,,,si, tirnir () sozrrtr"itliforitti. (rotlttl ci|il IIll [] suf0 rnqtlifirrtili irrscrniirtg irr lit"r'a sa,. Ilst,c atlovtit'itt cr-1, asLitz, rt,,po,,,prntlre l,! tlrrr,etnii tltr alrlica,r'tl, rlesii ittsl,t'ttttLtrtte.
52

,lrllli1t' rlc r,eir ff:rtlcczil, itttllrejnt'are (f:tt'c s-tt, soldat,, t'u t,u', r'i,'I I irnlrului, clr rr(.runulllr'ca ttrtei jurisprudetrte t'onsidtr:ri,', rliferit,i. Srrb rnu.ltc nsptxtle,,ch'cptul bclgian, * (itltIl , ,'r , l:lctu'i tle l'ilge - n-a, fost fiicttl, t1e tlclctt'inli, t'i tltt lritt;1ri'urlt'rrtir. Astfel ouln -\e Itt, 1[rf0a r.'edea, dlclttul ]lel,,r.' r ;i crrl frrrrr<'r'z diferti rtlteoti consitlerallil, chiiltr in ittl( r'l,r'iflrr,r'crl r,0tlultLi. I]a trtLillizii ?rpalc cli opera tlotrtrirrt'i

r,r.rilii urrt'steiir, practicii, .jutlicirn'ir belgianri a unnat' t'iti

r'

.. ('('?l ('a1'(' ir, irrrplitna,t <hr'1tl,Ltlui ttoslr'u elicheta slrtrtrific rrr, rtt:llji" ll. !)npil currr trL' pnn insil itr rnotl internc-.iat itt grrllit \rr.rirrjott", -r\oltle;i Wolfl.25 rtu treltrtie sii exagcl'it'rt illll'('l'iit,rrl:a acrrslt'i ,,tta!,ionaliziiLilt, snt,ol,irul cii, th'eptrtl btrl,,irilr rlo nstirzi al fi cornplet tlifelit tle cel flanccz. I)itnpttlri.,':i. itleul,ifatel de l,exl, rlar"li contunitatea tle g','i,ntlilc lrrririirir, co se ttflcctir ati,t itr doctt'itrit,, crilt, ;i itt utrelt' horrrl';rr,r"i jutltrcuitoreqti, fac t,a ittt,ltt tlcle tlouit, sistcltttl sii' , ..i;.i,c apropict'i rnultiplc. i) soartil oal'(]cultr diferitil ?) avut <'otltil tlt-t trttttror1',. Nlorl rir,iililrr la, <'trc 2r, fost suptls l-au trtutsl'olrnilt. r'a,rlical. l',,,.i1''lnd rklu,r' t,itrh'ul inilial, lcgiuitolul a sultstituit c,irt'ilor r iii,lruikn' oligirralc legi troi, (ri-rt'e surlt ttttrtrc'tutat'tr indctr,'rirl,rrrt. frr unt,lt' tlin a,cestt'a :lu supt'ilvie!uit trit,t'r'tr, tlirt tr'.: tqrlo corlului flattcez. INstc ttc rctittrtt itrsit cii acost(f m()l i i ii'li li ilu iltlecttt t, trtai rltull frttrna tlct,it <'orttitutl,ttl cotlttlui ,.1{! l'r,plezenti,rrd de fapt noi t'etlacl,iit'i, evitleut sttpeliozlrt', ,,li, nr'eleiil;i rnrrledi. Acettsttt fatrc ca legittilea ctlttrct'citrli l, isi;r.n:i sil r'i,rnfr,ttil in cst'ttl;ii, ttti t'otI tit'r'ivat tlitr tlrolttul
r

Illt,rit:cZ. 53

91. l)iuri l3dgia tre oft'r'ii t'xttttpittl tttttri liit'i f ill'1', iit" pe <rale legislat.ivir, fie pe talt' jut'isltlttrlettlinlil a litcuf, urt efolt tle :rtlapt ale a lcgislatiei fralt(,(rze la, prtlpriilc lenlil i t ii, .lruxrlurl)urgttl - . ca,r'e ftlt'tttt'zt,zl"t unul tlili c'elt'rltrri trrit'i s1,:lkl alt, I,)urollri - tte oft'1h,, tlitttlxrtlir':i, itntlsl-irtt'ir trtrci i,ii'ti itt trale rlrt'ptul ft'irttt't-.2 a fos1, ttllst'r'r-at, ('tl o f igoart'tttAi tttlli'e t'hia,r' tltrt,it itt tirt'tt t1e oligittt'. irt rnor ttctrtttl atlopttit'ii t'rtdrtrilor' 1it'zt tltrtrzt'r,NI au'lc l l tlt'irt fit'eil pirt'l'e rlirr Olantla, ('ill'e frtsestr t'tt<lelitit <lt' turnaiele l't'attt,cZc, a,stlt'l itrt,i1, attrllt'lt' t'tttlul'i flattt'eztr rlt' tlt'c111 lllivat iirr rler,trrtit rplit'abile itt <'tltttilttritt'e llittit iri zirtrt tle :r st irzi. ('otrstrt'r'iltolistnul l)e (rl.rl'e il arrlitll clrrrt s-tr fit'ttl. t'r'sitrrl,it irultrosebi itr trtzrterie t.ivilii. Iru\ollll)llt'gul a irtltts trslft'l ttt:li pu{,irte rrrotlifit'iili textultti irritial ;i rtrttlt tlttti tit'zirt tiecit' il tricut-o l.'r'artta insri;i. Se lloltlc rllr astfel t'-rt'lrlpltrl lt'rl.list'r'iptiei itrt<lbiliart', cat'e, lt't'ristittltl itt terlrtl. ini{iatr al t'otlului, a fost, itttrrlrlttsit itt l"l'att(it, in lE;-ri, tlal'itt Irrl\t'!Ilbut'g rttr u fosf itcr'e1ttttli tlet'it <'tt <'ittt'izet'i tle irrti trrtti tirrzitt 26.

.rlr1rit,i,
,

din rrnul

lrlii,tt Ilepl[lit'a I't'gr-ittciiltlt'IItti1tr. Iitx'at't'tlill tIc't''tte siiu tl.e,1 ('ollsu('tu(liltztl'' iil't" qaptc pltrf irtt:ii *r'eir ftlrrttit utt rllt'1t1, ('ol)ltlllr nlllicirbil iri ie rate." <h'tl1rl,r.rl l'olnall 'trtllrittl

22. ( )a,t'trrttrr tlilt-rt'ilti t'stt' istrlli:r I't'<'ept,itt'ii <h'ept'rlirti l'r'rrttct-rz irr Olatrria. intriltte tlt' r'r'i olrtlit', i!'ir}ilt' tle .f tls for'-

prrlvim,iilt'. Afl:rt.ri itt 0t'lrittr lt':tltt'trziir Olarrtlil a atl<llltitt itt 1'$(llr uln' ,,(\x1 Na,p.Iebtt alatrj'l. ltetltl'u Ilegat,l Oltuttlt'i"r'ariillltti a (lorlului lr.r'antozr L,at{' itlsl'l llll a l'(}zistat decitputin tilttll, fiind inkrr,uit, 11e iegisla{ia fllilt,r'zti. Int,r'odu(,err'?I t'otltt}ui r,ivil frtrnr,ez a ar.u1, lot: trr2i itrlii in ltlgvinciile rrtt'r'itliortnle cil,l'e f usesorit t'et,lat c itlt pet'ittltti f tartr'ez irl lutrtl l 81 (). ['a I rrrar.tie 1Bl 2, r.odul a ititt,nt irt 'ig'ir1,r'1t. itrtteg tt,t'ittlirll Ol:1nrlci, in nritr'errtll irr t.ar.e liggtrt,l ..'ltrrrlez al lrti l,qrttis lltntapal'te a fost, anexat la I'\'irrt!it. i* a,trul 1,$lil a f.st, alt,rit,.ilir ' t.orrtisit, ittsii,rr'ittalii, ('1 rpyizuir.ea (ltxlll1i Naltolcgrr, r'lirrtls itrt'it i1 r'igolttr' rltlpii <:ii,tkl.ea iurllt-r.iului. Lut,r.ig,ile a,t,estei <.ortrisii - oil,l'('s-all lo\'it, rle olx)zi1 ia lxlpnla{it'i }relqieilc, 2I (lilI'('i !tu'ii lrtlese
54

rlrrrinr acesl,uu, privirul insu;i 1tl:rnul siiu genelal. ;\stfcl, , ,,iiul olil,tult'z est;(: irnluir'fit, in pzrt,ru cXrli : despre pct'soi,r,tre, rlr.s1.rl'o lltrtruli, rlesple obligaf,ii ;i desprc lltrrlle ;i 1x'escriprri. Slrre dt'osrririrc rlt' corlul l'r'arrt,t'z lr,;tlrlar,, r.erginnr.ile rnalrirrrruLialor itrclusiv contt'ar:1,rrl rkr t,iisiil,orie, sutrt, itrclustr rrr 1rt'irtta (r?lrt(', itr tinrp 1.1. 1r2r,r1.trir a r-loua cultlintle nurna,i .rrr,r'csiunile, l,rlst,inlllcllt,clc;i igrttxta. Insentrr:t,1;c rleosebiri l:rlri rle rnodelul francez intilnirn cu privire la c,onditia r', rlriilor', r'trgirnul sofilot', llosesiunea,, tt'rl,nsrnisiunilc itrrolrilirrrtr si rrxrbilia,r'e, plil'ilegiiltr qi ipott<:ile et,c. s?. l)ciii rtu su pot sernnala rnodifit,rili irnlxx't,arrtc zrduse ,',u{rtlui civil irulalii tlupil l,erlnin?u'oil t,elui de-al doilea r'[zlxri rnondial,, irr nnul 1947 s-a, trurut lir, elalxtrarea pnrieclrrlrri ulrui norr corl civil. Sa,r'cina a, fost, iucredinlat[ prolie.r,r'ulri Il. M. lteijers. Opozitit rigulo:rsir de' (iare s-a lovit lrroicclul din lla,rtoa juri;tilor ola,rrdezi, ulrnrrtil rle incettu'ea rlirr via{,ti i}, automlui principal, a,u fiicut rra, eI sii inregisI r'('zc o foa,rte ltun:i llerioarll dt-' gesla!,in. ,\stfel ounr ne irrforrneazr'i publicatiile tle specialit,atc, lrrrt'ilr'ile la lrroicctul cle corl continul 28. Atloptarea sli de ,'i,iur pallarnt'rrt, nu s-a flcut insii irrleglal, fiet:are crapitol trl ,',,rlului fiilrcl supus adoptilrii printr.o lege sc.palatir, hrdati, ,'r. ir, fost consitleratti c,a t,errninatir. Astfel, crir{ile I ;i II, luJrinzA,ntl drelrtul llet'so:lnelor', tll fa,rniliei ;i al persuanttlor irn'irliccr, an fost. adoptafr, in lg70 si, r'espr.,c1,ir-, 197ti. (li-i,r. lilr: III, V ;i \rI, cultrinzi,rrtl pat'tea, gener:lll-r a rlrcpl.ului prttrirnonial, lrurrur:ile ;i parttra grrneralii a drellt,ului olrlig;ttiilor, au tost; atlopt:ll,e irr 1{}?7 de llrirua ('arncr'[,r urrniltll .ri fic supuse;i celei de-a, rlou:r,. Oca tlt'-u, lriltla trnrte, plir,inrl ill('(l{'siunile, a, ftrst ryi etr, '.rtkrpt,atli, dtlr' nu a, intrilt incii itr vigi)itre. I)in <,ea rle-il VII-:r, carl,e, 1l'irrril Llarrrcrii a, atloptat rktrr,r' o part'c privintl drellt,ul l,r'a,nsprlltulilor' 'rrrtuitirnt' ;i llrr'..iale. Rest,ul codului a,;tcaptii irrcri sli fie supus olgant'55

,lrr 1,!i3(), t-a,t:rr l''j il('(ts{('i t:ili, n, itttpitxlitrzrl insli alltricalt'tr noului trorl. lr,.rtbin, in lSl-iti t,odnl t,ivil ola,ndcz..r cirr)ri,t,irt. frllnrii tlrrl'irrrrii i1 ;i a irrtrirl- irr vigolur.. itt sttllsl.attlii, corlttl olandez rru difeni dt'cel fr'?tl(r('z. iu lrnni"l, insL c-ristii o st.r'ie rlc 11t'ostllili, cea rnai irrstrrrnal,ii.

rrrrrl nr)ul rrod r-rivjl

<,otrtinuat piLnir, in 1829, lltrlgiarrir tr avut fl1'1rpl, urrnarrr doblndjr'o?r indepon(len181 a,rr

ir ()lu,rr<lei

a lusl lluurulg:rt. Ilcr.olu!,ia,

....-.-

I0r' legiuit,ozlt't'. .l,ls1 t, dt' oltst't'r.irt c:i llloit't't.ul olarrdez se rlepitlittnzi, sub rnulte aspet,tt' rle rrr<-rdelul flarrccz, r'r_oluiiricl intit'ost,bi sub influenta tjtttlttlui t'it'il get'trtirrr (13.(:l.It.) 1i n jurisprrrltrnltri ncet'lartdezt'. '' Ijirttlc rroutiltile cel. ttrai insetttrtatt' it<lrtst' rlt' 1ilt;ict't rpel!,iorrit,rtt t'il a,ccst,a zr<'91lc1i ;i tliltelia' tl1'pt,ul1i ('(il!lt'l'r:ial, fii,cri,ntl inutilti, asettreni todului it,aliatt, t'-risttrllit unrti t'.tl tlc ('(llll('l'1 ' Mai ittrritrlirtr, tlc ilselll('ll('it' ('()llsit('l'ltl't"il iIlsemirrrilii altificiale - t,t'rldinl.ir t'olrstalatri' ;i irr aI1 e rt'glernenti;r{ l.ecrentc , , o llottii tr,llol'dal'e a rtratel'it'i rlir,<lt'1tllni ;i o iulcr,zir'211ii, 1r'gintlire a pltlllcnre'j it$a-tturrtitt'i ,,1tlest'l'ipiii irrst,arrtallo("tr sint,trlizirtl-r, ilt cultoscutul a<lagitt .rrti, .lu'it ile meu,bles, Ttossesi6n tutrI, tilre,'.,\t,east.i tl.ginrlil't' rl t'olllltts lu, ideea cit, ficcare, tbltitrtlilor tltt lltrtt"t.-t'r'ctlittlir t'r1 t' tlt't'ot,i1,, fi-"r,r.ii r) tintr S(laltt't tle ttt6tlttl itt t,a1e pel',soillllt tllplrserlatri a pieniul postrsin, ptrrnilirrrlrr-i-se in irt,r'ltr;ri tirrtli t't'ltti rlelNrsetlal, sa-;i t'isc'ntlttrr' lrttttttl laplelltl 1rlirti1 lle titl-

r:rr'(r
't | )it

I)i'sigrrl t,i. tlupii t,irlt'r't,:r rrtrpelirrlrri, 1<late irt,rxt,e stirtr' ;\{'uriilrist'rii sii ir,rlopl,r'r,orlul flirrrt.(,2 s-au gr'ilrit alxri rr Iirlrnrgt'. l)oirl tlurral,ul rle Lu<,zl a pirstlal corlul itr vi['t'.
(

binrlitrlr

?e.

Italirr. Spitniir 1i i'or1rr1;alit 2il. irr ttta't'lt' sistottr 1'ollI'.rllo-gel'rttattit', tll't'llttil itralial ocuDi utt lot'rlc Itunle. At'ea.sl:l ttu ttuttttti pelllI'u 1r;'1 1[1'6'ptnI irrrnatr itrsttsii s-a, nitscrtl 1lt' ltiiutint,ul tle aslltzi ai Itr'Alici, t,i ;i perttut cri rlr'e1ll ttl tttgtlt't'tt italial 1e ilf ili;t'ilz'ii' lur iiister''lriliAit' rltr t1'qr1 lllir':tt t'arc, piitstl'itrtl 1rl'ilt'itrliile tunclu,rrrintale a,le inlr,egii farrrilii l'ol1irrlt()-g(,rrrr:rltit't', 1rt'ezintir, o renrtltr:a,bilit clr'igirlalitalt'. Ita lia il trro;tt'rtit f i a rlezVoltat ti frut,er.nicrii tiarlilie iuridicri ctt 1lt'Ortttti{illetl'il,sirturi c'.rt'at,1,clisti t' e. lJst,e inl,eresartt tltr obst'l'lttt trir itr istol'it tlft'pt'ului prir.at il,aliart trttttlcrtr 5,1r ptlt rlt'lrsebi c'u- u;urirtlii, tkruir lxlliOatle : oea, tlintfii esL{l pe}ioirrla unei putelnit'c infhlett{e {r'a,nct-rzr,r cea (le a tltluil i'stt' t'arilt'telizati"l tletlpotlilit plintro te,nilinl.ri rlc irrrlcpt"tltttt'e tlt- la at'eastli intltrtrrli. Iterioatl:t, 180-t 1801) rr fost l)Iar'(t?lti"l tl t' rrtloptr lu'eil (lorlului Napoleotr-intrrurr rrrrtrt' nunrirt' dt-' s11ttl i.t,alit't}tr: -1;srttlvir, Irtllltbalrlia, I'alllt:I, },ltl-detra, \'ttrr'!'itr', l'itrrrontulr 1u(iil,, 1l-<tsi,ana,, Stzr,t,elc potllifitr:rle, ,\eaptlle, -cxtrttrplt'. tle aclo'i*r,rt fideLi ir, codur.ilor, flanc.zt'. Sitrgurt'lt' .s],att'..italit nir ca'e s-au opus ?u.estli .rp'errt r*r lost Sit'ilia ;i Salliltia.
56

lit, ul'liltl,r'(, ir at.estt'i irrlirl tr|ir|i lrpll)al)e ltrrzrrrirrre, 1re lllifrrt'iul il.a,liatr s-2r (,r'(.at o tlivelsit,at,c krgislativii fiilii prr''r,riclr1. Irorrrb:lrrlin ;i Verre{iir, intratc' sub tlolrinatia ausIr'iiicli, au lrtl<l1rt,irt, t'orlul ausl,r'ia<, (A. Ii.(i.li.), urr irrsernrint, rrrorlurrrt'lit, lt'gislaiiv tlt,rspre (,,(rle ll(' \'ollr o(,ul)a 1re lat'g lir lrir';il,rrl rrcestui (,apitol. lfost,ilrru si Sta,t,u1 pa,pal au rc\'('rril, tlillorili olicrrtiirii lol lrrligioasr., la, th't'1ttul ronrarr;i l:r t,{,1 (,tillorric, in tirrrp <re illle cr.i,tcva sl,i.r,tt', cir, Ilcgal,ul trt'kx' rlrruli Sirrilii. [)trnra. Strrrlirria. I)iernontul sau Mork'na ilu iuirt,lr l, r'rlrl uri plopli i, (.iu'(' s(, i r rspila u insir sulrstau(,iir,l rlin rrlrrlrgtrl trl r'orl 1'r'ant.cz. ${oux'tittrl t.ulrninattt lul tr.r'stci ptrlioarlt-i ir fos1, rrrilrrill, ric t'trrliziu't'a uttitit(ii ita,lietrc. IInificarta, lxllil,icir ir {ir,r'ii iu lrr,lllrrra,1, urrificarcrl legislir,t,ivl-r, cal'(' s-A rc:rlizill l)<' tralca rrrloplririi utrui t,orl cir,il unit'. Jrit l. iitttuir,r'ic lE66 rr, inlrat ilt vigoat'r'<,otlul rrir.il itaIiirn, {'iIl'(' rrltr eI insu;i 0 r'nlia,tttti il (10rlului }ialxtlerln, <'ttplilrzirrr<l uirr'lt nrotlificirri. l)irrt,r'e a(.est(-,ir, cea rrra,i insern: r

e, fiit'ir itrrloia,lii, sulllirrrn,t'ea, tlir.or'{,ului, tltxrarc<,t'itr ptrt,t't'rrit, r'rrsinrlitir influent,:r, r,irl,oli<,ir, oslilil ,':llcgot'it' rlc.rl'rrt'trt'ii <,iislit<tt'ici ptr at'east,ir r.itlt'. in <'u,a t,t' lrrive;t,e |oqisla{ia, rrorrren.ialli, tlelbuie rnentionrll,ir, ittl.torhrt'orea, itr tirnpul rlorrrinntiei nilpoleonien('r ir, ,'orlirtrrri cornerr,itrl flarrcez, r,otl carr, :l fost, irrlirtura,t insz"l irr lxS3, fiinrl inlocuil (le un all t.orl elatroral rlt' iuri;t,ii italit'rri. ['t'nt;t'u troi el plezinti"l itrsl"r. o irnlxtr'l,arr1,ir tleusellit,ir, rlcoirr{'[,e in iunrl ttJET n, fost rtx'cptat in {,ala noastrii, rlevt'rritu[ t'otlttl totnitr dc cortret'l , aflat ;i :r,stirzi in viEtat't. (lril rlc ir, douir, et:rplii pe ('arc ilrtr st'rnnalat-o sc tlesfir-oir.r'i, sub st'nrrrul ulrci itxlt'piiltriti tle rnotlt'lul flant:t'z ;i ,'riut'ir,rii utrei oliginaliili{i cat'c s-a s<lldat' uncori ou rcusile r'(,rniu'('a.l)ilo, rlirl t'a,r'r. ir, sufet'it, irltcori e;tr,uri pe cart' in;i;i
rrrltr-1, t,s1

lllrlili st'lit'r'il

Misrrnrta rk' r'r'r'izuirc tr t'orlului civil a ipl1,put rlirt a,rrul l1lii8, <riil1-1[ a fosL nrloptalii pt'itnit tr)?r,r'to i[ utttri ruri rcglt'rrrt,ut'ili . lttlte trrrii 1931) si 1.9tr1, irr plin t't'girtr fastrisl,, rrtt
5V

1rrri1t,i

italierri lt'-au inu'uis1,r'a,t t'a, ll1,:ltr'.

Iost arkrptillt' irlt,t' trint'i t'irti itlt, t'txlului, ittt' irt 19'lll. s-a rk't'is oa ttxtttr t'ii,r!,ilc de ln t Itr YI, l:r <'irt? tu'llliLu ri"t ne a,rlaugc () lego lefcr.itonr.e la lolta iuridicri ir a,;a-rrurliitei ,,,(laliir a tttuttt'ii", alxri tex1,u1 insu;i aI acest't'i ca,r'l'e' l)r'ei'unr si o st'r'it' de legltutentili plivincl legile ilt gene'rll], si' fortrrtjzt'itrtlrrt'unit ttl:r cotl cilil, clu'e s[ intt'rr itt ligoalr:la 21 aprilie 19-12. .l'r'in tnotlrtl irt crrre a, fost ('ol)('el)ul,r c?l fl pltntl'-o s{'lle de t,xl[jrnir.i folosil,e, cotlul tlin 19.12 tlirtlca ilt lltorl I atlit erpr.e*lie ideokrgiei fasciste. ,\t,ca .,(lilr'fi1 tt rttttnt'iitt I'trpl't't'ttrpgr'lttistt' llltttrroyillt^ (lc ,,'irtl ,, rr:flectale a cotttteptiilttl,;rt.rrlt' elcrnerrtt' ?rtr I'irllll s ('\1ui Mussolini. I)e n,ltft,l, r.egirnul teilioal,e t'Oclului propl'iu-zis, frrlt t'rtt'r'-rrrplit'it tlt' t't' t'It au puttrl, fi clirrrilrate t'rt u;ulirr{i rlttpi elibera,l'eIn0v:rtia <rt'a rtt?r,i iltsctnilal.it tle tll'tljrt tehtrit't>legislaliv p(, (ral.c 0 pr.ezintii, cotlul tlin l1)-t2 t's1 e itltlutlet'eil th'elilltltti iorr(rr.ia,l hi <:0rlul cir-il. llulrirrr{ <.u irrrpiit'tit't'a. tlihotorrtit'[' a rlt'eptttlui 1rt'ir-a,t, r-iolentiri4 . tt'ariitie intleltrrrgati, r'txlul ilaliaii gru'cazri i'tr-una qi at'eea;i leglerltetrlale ittltt'gul rlrt,pt prliyal. I,l l,tlevir,n,t, insir r,ir iir lultlinsul t,otlultti lttt it, -to^ti, ttatelia <1'eptrthri ('orllel'('ialr t'i1tr'a, t'ziltilole inlrirt r.ilrrrininrl cu titlul de legislalit, ext,l'instxrit. :\stlcl t's1 t' titlltcr.ia t,ontct'tultti nrtrt'ititrt c..tl'c ftlrlteazl"t, oltiet'tttl rtrltti t'lrtl aI na'iga{it'i, *tlopta,1 in arlul 11}-l 1,, sau trralt:l'iil. t'cctlltti, t.:rrnbit'i si fulirneirtrrlui, t.iilc tolrrrtazi obier'1rtl urtt'i 1t'gi lru.irrtk,il,il tlisllOzitiil<lr, tle tllt'p1; ootttt't't,ial ilt {,otlttl r,ir-il s-ir r,t,11iz2t trp l1,irr irlitpl'ar'('tl llr('(':rlri('i"r il 1lr()l'r'itJ)ltolc intr.t'gi tlin r.rrhiul r,orl rlt' (.olllct'1 la t'it.'itolelt' t'ot't'slxlrrzril.oar.e ule t.orlllui cir-il. t'i ltrin 1o1ril'ea, tliit'it ttt'lrttlt'ltl rlrllr,irna ilstfel, il t'Cglerttt'ttlitt'ilot', ilt st'ttttt t'i't, s-il ttltrririt cn. tlulri fier,iir,c llrt'r'etk'r,t' rlc tlleltl t'iril t'ltlt't'0ttstilttit" cr"irleni, r.egulrr r[t'-rllcllt (.ol]iun, si'r lic itrselalt, llleytrrlttilc tle rlrrpi t.tinrer.r,ia,l (,ari' l.('l)rtzint,i, r.r'l rrrtri arlt'st'a, tlttogr"tli rlc Irr lrr'r':t tli n'gttli. (,trl rk,-trl tloilca ulcmcrrl irrs<llit l)('(,iu(,il oli'r'i r'orltti (iitr 1942 eslt'irrt.lurls1,1ri1 1'1'gL'rrrt'ntit'ii l't'la1 iikil'tle rtttttrt'ji. Ast ttrl, titttt tlitt t'iir'1,ilc t'orlirllii t't'it tlt' il, t'irt<'t'a ilrtitulnti',,1)trslrlt,n)ull(,il'r t,t'glt'rrrerrl(,ilzir l)l'ol)1('lnt'le lcgitlltrltti rrrrrru,ii,' .jrrr.irrrl pr.irr ar,t'ir,s1.a, r'olul rrrIui trrk't it'ut t,otl '.ll rrrurrt'ii. i'I,.i rrrull, tle<'ir,l, lt1it. (liirt.t'ir irrt'ltttlt';i lcgh'lrlt'tr58

. tlzrr si ,,rlrt'plulilt' ll,sul)t.ir op('a,sul)t'a irtvcrrl iil<ll irrrlrrsi,r,itLlt,", r.t'z[Iizrlliil in 1'r'lrrl at.trr.rtrr u lt'glt'rrrentat,e ir trrtrrrol folrrrt'lor, rlt_' rrunrr'i, itrlelt't.1uali, ttrhrrit,ir. s?ru lll?l.nualit, 1ie <,ri t'st,t. or,gnrri;rlrtl"r, fit, r,ri rrtt. ,,1)cs1 ti 1o1 , pirnir :rici - s<,t,itr ,\r,rrrirri<tn,
lrtt'r.rl forrrluliLrl
r

tllr spilil uait' ;i

tlt'

r.orrrt'r"1

izatt' itrl r't' t,orlrrlile <.ivilt', r,urlulile rlt' r,<lrrrrrr,t, t,orlurilr rlc rrmrrt,ir;i legi spcr,iak', (,al,e lru figu_r.:ru in nici urrul rlitr ir<,r,s1 e t.orlrrri. Or', t'sl.o evitlcnl, <,ii nolitrnea rle rrmrrr.i, lrrtitlt' tttti itttr-utr sitrgur arrsarrrblu rlislxlzilii t,irrt' 1lar. la, prillrir I't'rlt,rt irrtlepr"lr'1,ir1 t,rrrra tle t,e:rlaltri, a,su1)r.2L t,orrtr,ttt,It.tol' r,olet.l ivt' rlr, rrrrnr<,i'r, irrl,r.t'llr.irrtlet.ilor. tlc t,orrrr.r'1 , rlir t,r'st'i<l' folrrrt' tk, sot.iet,trl r'. rlrtntului rlc irrrl,or, si br.r'r't'Ir,1ui rlt' irr\'crrl ie" :]'). I)esi in substarrl:r leglt'rrrcnl,it.ii, rtotlul llu sc irrrlrrlliirlr':lzi ploa rrrult rle lil nxrtlelul n'ltleztrntlt, rlt' t,orlrrr.ilt' <,ivil ii rrlrnrt,rr.iirl fr':r,rrct'2, t'l rr'1tlt'zirrti"r o inr.crt,nr,t'rlt,rrrotlenriziu1,?1, t,t'hrrit.ii lt'gislirlii,t'r.<,p<lalc fi lttivili t,u irrt,er.r's. l:it,l'r'a1ru'a rle spetrialitatt'sullliniuzir t.:rlitrilile tchni<,r', slihrl loilr'is al t'xlrlirrrirlii :ii cirrirr.lr't,ul r,ornplet lrl r,r'glt'rrrerrtiirit'r,11i1t'l
I(

\olrle fi \\'olt'i ,rtrirloliilc tllrtttc in at,easti (':rltc

er.atr

)l'.

rrtrililnttt'.

'l't'r'buir' rncnti<lrrir,1, r.ii <lupi prirllu;irtir lr.girrrului ruus-()liuirur r,orlul l lirsl, sul)us utrt,i oJrtr.a,tii rle r{rvizuir,c, ('lu'1 ir ttrtrtrcii, plet,urn ;i 1oa1,t' r.t,lelillt,tr lrr,evtrlcr.i tltr inspir':t1 it' l'ls<'istir sa u (.il t'(' r't'l'k't,1ir rr <,orrct'111 iilt' r,or,1xrnr,1 ist t' Iiitrrl allrogtrlr'. l)u1til r'rizlloi, lt'gislrrl iir, r.ivilii lr. srrft't,i1 rrrr rrurrrirr. rltr rrrrxlifit'irli rlirrtle <ra,t'c rrriri irrst'rrrnir,tc sunt r,clc r,tr plivt'sc n'llrliik'rlt'funrilie. Notiirrr lrslltrl o lggt'rlirr ll)d7 r.cfcr.itoan' l;r iuloplii, lt'gerL rlin I tler,errrlrlie 1970 ll.ivinrl tlcsfa,r,t'r'ea cisi.loliei ;i rknrl'i legi tlirr l1)75 r,art a,u intlrxlus tra.nsfor,rnirr,i (,s(rlrli?rl(' itr rlrr'1l1,ul l'arrrilit'i . Anstrrrrblul ur,t'slor.rrulrlificiLr.i clhir.ilkrazi"r, (,u o lcirrnoilt' ?rl)l'oirlx' lot,uli a rh,r'p1,ului itir-

lilnl lrl farrrilit'i

:]r.

llirt'1"r, urrrriu'irrr tru ortlint'ir, t.rrrn<tklgit,:i, <,i irrst'rrrrril,rrtt'a l)r {iltl'(r o llttzinl,li lltr pltrn social a(,cst(' r'rrgkrnerrtiir.i, trr,oul .{,(1iiil lx' r,alt, r'l(' l-ilu prrrrlus, t,rtlluie sir irrrrellcrrr (:u nrit.11pi|1r 11'fgf itoart la tlesfat.clca cilsillor.it'i. (ril ut'rrrat'tr A, r,orr<,orrltrtrtlLri irLr.]reia,t (,u Vi[1,i(r?urril in :r utrl l [)29, r't'zrrltrrl, al rrnrri r.orrrpnrrnis irr tlispula riitrtltr puttrttu, rrrligioitsli ;i ct,tr lrrir.i, in Italia sc 1l,trt,lit,ii rklul-l

59

1iur"rr.i

tlt, r,iisirtot.ii : t,itsirtor.ia, t,itl<llit,ir cotr('o1'([atalii, a t'ii,r'ei Valitlitilte st' apr.rciirzt"r irr laltor'1 tle 1ll'eVCtlt,rilt, dlelrnultti calr.ttig qi calef sple tl, cirpiita t'fectecivilti tI'.buiet'al"t:r'is[ ilr legistrele de stare civilit,;i ciisiitoria tlerh'ept civil,.r-'are irrs:i ltoate li celel'['atri nu ltunai rle ofi{cl'ul de stilr'e t'ivi]ir cri qi tler reprezenta,ntii cultt'lor rteca,tolitlt" ('otlul t'ir il nu lt,giementa dir.ortul, dlncl plitl aceasta tlovatla urit'i alinier,i deplinc Ia tloctr.ina catolicir pentlu ci}l'r' r,irsiito}ia t'st.e incheiairi pe via{ti, singur,ir rrroar,tea, unnia din roli.prtiirtclu-i pune*captlt. Lja toate lcgisla{iiltr t'arc irtlt'r'zit' tlivlu'{u}, corlui ci'iI italian reglenrenla sellat'al,ia 11t' r,'r'1r, .rt lral.tttir. zrl acesluia. Italia a, r,rirrrirs irs,t,fel, tlalolitii pult'rtricei inlluente :r t.er.c,urilor. calOlice, ur[rl din rr]tirncle s1a1e tlin lume in cale ciisltoria er':l intlisolullilti. Ilst,tr ulor dc' infeles, in iltt'st' t'ortt'crt, t'ltro{ia ,.'i trr'iinrinta,r'ea sot,iaLi pe (,ar,e a 1t|orlus-o zrdoptalen lir 1 tlt'r'cnlbrie 19?0 a, legii Fort,urta-llirstirli, plirt ctu'e ela jrtllotltts diyortul. Posibilittrtea, legifeliilii tliYor'!ului se trottt,ulitse rlt'tpi1 cc Adunalea constituantii' irlslt't'inati t:u :rtloptiu'c:t' r.lrlei ii,l'esnoi rrorrstitu!ii, r'efuzase s:i itrsct'it' 1rlin1.re pt'intilriile qr.iisir'tliistittlt'i1i. l)ar', dacil itr cilzrtl teia indis6lu[rilitatezr, l,oriilol cir.ile intt'oducelca tlil'tn'{ului ntt pullea, prohlt'rne deosebite, perttt'u a;a-nurllit,t'Ie clst-t,tgt'ii tlortt'ttr'<latir t'tt inslt' 98-99t)l - rniisttl'a, pi'tl'eil it) - si acrestea lepltrzetrtau 'r'ttii iu contlatliclie cu irtsrt;i t'tlttrrttltlitl'ttl itrtrht'i:i't cu Yatitranul, ir cX,r'ci Yzrlabilitatc fusest' t'ottsit,trl'2ttl"l 1lt'in c0nstitulir'., se pune:r, itr acrrste r,Otrrlilii pt'<lbleltra' c()llsl,i11liorralii:itii legii tlin 19?0. Ilirlit,atir rk' t6uiL oli in {il!'a' 61r,1ii Oonstitulionale, exceplia, rle 1t't,gttstitu!,iol1li1,ale rr lcgii a fosi t'esPinsli. derculile cat6lice tlstilc tlit'ol'tului 1l1l ?lll tlt'zal'tttll't' irl f:l{a atrest,ci situ:rlii, r'trulirtti sri pt'ovotlt'e - lttcru f ilt'i-l pltcetlent - or,gtr,nizar.r.a unui lefet't'tltluttr la, st'itt'i"t, trafir.rlialii. J)esf[;rirtl,t la 12 si 1i] lrrai -l 97.1.' r'efelt-'rtt.ltttttrtl a dat' t'ir;tig rlti .auzX,, cu 60O7|, rlirl I'tlt'ti, llat'tiza,ttilr' tli'ot'{ttlni' De-abia rlil acest rtulnretrt se 1tg1te t.gttsitlet'a t'i ittstilttl.itr, tlivor!,ului a fost consat.t,at.r"r in rL'eptul it,aliatr. fl't'clittic insir ,sil r'e.rna,r'cii,tn r'ii - sttpltrttrti plutlcnlii - - legctt nlin 1g?i-r cvitri, ler,rnenul tle riiV0r't, fOlosirrrI ertli'rrtistntll tle ttz. ..rlisolnlitrrreil ctisl-ttur,iei" (scirxlIi trtertt,0 dcl rtrrrtrinttnIo )
60

Iru.r' r'el'orrna rllelllului <le fanilie, itttl'tltlusi:t }l'ilt Icg,ctr, rlrrr l9?5, nu s(r limil,eazit la reglt'tlt<ttttalcit tlilot'{utrui. ea ,rl.r'1i11111, astfel t:rurt alr"ttttttt, lllalrelitl lt'l4'!iilu' tle familie rrlr rli.!-else asl(,('te. Astft'l, pell1r'u ciisiitoliile t'ivile It'gea t:rlrileste rAt'sta nrinintij ,1 li arti, atitt pt'ttllrt ft'rrtei cii rsi pr.rlru brirba{,i, tle;i in <rtltsiltoliilt' cottt'ot'tlalAr'o ace:lF1 a blilbn.ti;i JJ rilri 1lt'rltl'u l't'trrei. tr,e!{oa ', lt rk-'16 ani pcntru putclii rrta.l'itale o l'cgl(frll('rltAl'e care rlrsl ituit' instituliei rl:r crpt'esie itlcii tle t'ga,litalt, itrtt'tr so{i. Itllot'ttl legimltlui rrr:rlrirvronial al sepala{ici lturtrtt'ilot' cslc inllotlns as1{el rr l'('gin rle conunitaltr tle at'hizi!,ii, sof ii pu1 inrlu-;i n.lege rrr:,ri pe trale corrtlactrtali rttr itlt I t'gint rlratr'irrlortiai. Pe .r.r.r,rfi linie irtnoitoare, L'gt'tr it irrlitttrlat ('olx'('J)trll de ,.lrrr1rrle p?"r,rirl1,eascii" ( pulriu' ltolestus / irl fa.r'oalea unei r.qlttrtetrti"l,r'i tle sllictir eg:r1ita1.c ittttc tltlir si nti.ttttr"t. In l:rr sit, scmnirl:inr t'itteva rnodifitrit'i irttllot lantt' irl tllt'pt ul su('{'('soral, legca t'e('uuosciir)tl cgalitalul tlt'plitrii irrtle
,

rrrirritrtl o sel'ie tle ltt incillii ;i legletrrcnlitt i lt'1 r'ogt'a(lt" {i}ce l'r'llilor itlei tle cgalitate inl,r'e qo!i. Srtlt tapor'1r 1t']trtit'. ea rrrlloplintlc uII r'(,IItitl'(:tthil efor'l ilt' ittolttlt', solrlitt <'tt (reltcr
r

rpiii legit,inri rji ct'i ,,ttal,ttltrlitt qi rt':tlizitlrl o 1rll1lll1i15 rrrlilile a pozi!,irri suct'esot'trle il sol,ului sttlx'at'jeluil,or' 33. Sensul clolu(iei cc sc pelr'ct'e itt rlrclrlul ilaliart ttu lr.rrlt' s[ ]Ie sca]re. I.'e plarr sultslarriial , legt'll ilalialril , eliltt;i1,t'.

i f . I)t'rlr,t'sul rltr t'et'e1)t?rt'{r r.l <'orittltti N a llolt'rltt a l)l'Pzlrrtirt irr'.Spania o itttit'zitrt'( t'ottsirlt't'iririlli, fa{ri tltr r'ele.[osl act'irsl '"r inf i I zitrt't: l:r llc sl ate'ellr'()-lxrno. ;\tii r'[tr lrr'(rl'(r il rrrtiit utrt'le tlin fostt{r: t'olottii, ('ltile, tlt' t'rctttpht, alt ltt}ttpt:rl corlur'i t'ilile inilirlezl Sllarrit'i itrsitsi. ('ittrzeltr ci tltrlluio r'iiul,ate itr irtrpt'ejttt'iil iltl itt ('ille lr plodus recortrluist,rl. ('ill'e a r'ttrttlrts lil ttrlitaleit politir'1-q 21, Sllilrtiei , tlitt' si firptului t'it irt llt'ttiltsttlir Illet'ir'ir se r.r'lr('au lrlai mult(r lirnbi, lrittir t'o cirstiliatra s-:l iltipus , :r limtrii oficialii si lilerirt ir. irt at'estt' r,otttlilii, rltelrlul .or)su(:lurlin:ll al fier,iroi llt'rlvirtt'ii, tlt'tttttrtit itr a<'t't'strr'l l:rrir ,,rllo1ll f0r'alt'- tle lit itt'tk:.1'rter,ts (ral'(f l'01)t'ez"inti"l, rrrltr';"r,r'iltc eotlificrili altr <lbictrirtirti - I tlt'ltortstttrt o vi,,orli (r (lcos('ttitit, t'rlntlttt'i,tttl lir tl itrlil zit'r't' a t'otlifit'tit ii.
61

{
irrcellirtrrl rlitr sucolul a,l YI[-]r,u, rlt'c1t1:ul ('ut,nluial' & fosl r'otlif i<'u1. N u o \'ol'l)ir, r'k'sigut', rlesltt tr o <'otllf it'lrle in st'rrsul rrurtltrt'rr irl cuvirrlrtlui, cri, 1lr:ri (rutit,ncl tle strl'pl'irt-l tkrltril in scris a r,rrturrrtri , o1x:ratitr ('atc o tlcl'ittest,<l rttai lrilur si o stallilizeazii. lnt'rrllut rrl a fost fircut rlc t,otlif it'it-i t't,:r rtcrturrril'it I"ttet'o,Iusrltt, (ra,r'(| s-?1, tt,pliral tiutlr rirr citrcl s(*r,olt', lnili l)r'()('is piirrir itr lcitcul ril XII-lt'lt, r'lrttrl lttt lostl ltr:rlizrtl,c allc (lou'i corlifit'irt'i ; F'rrero ,ffcol si I'us S irtd, Pu,rlitlru. .lttdeosciri llceitslit rlitL urttti"t -- ('i1,1'e ili 1t'ngd nurn('l(r tlin falltrrl ci. t'cutu'q1,t, ritirlt' t'it'1''i lr glsit, o, audit'n!,ii tlcoscbit,li,, fiirrrl llintr <'uttoscuti irr istot'iil, <llelrl tlrlui. irr li(i7 ap:r,r'e o norri"r t'orlifit'at'e cututllial'iI., -} rretd Iltrrtltilucirttr, lretrlru ('it, lir itr<,cputul sct'oltrltti rtl -\l-\-1,'ail sri fie lenrritrirlli rrltirna rrutlc (f(xIi{i(rat(} sul) (lt'lttltllir't'it tlQ

('orlrrl civil arloptirt itr lSElf tltl ir lutlizitt tnritrtleaj I$gislativii a !iilii. '\<'(rastil (l()oat e('o 1te tlc o llal'tc, ir{ ulrt.lc plovincii lt, l'iun?ls irt viguirt't' rllelll,ttl liltnl, iat' 1tq dt: alll-r l)al'1e fiinrlt'ir ('(xiul ('iviI, tr,t'<tlo ttrrtkr str tr,plit'l"t irt'{ ulr ('?u'a('1,(l' suplt'tir', fiitrtl, irrliitur':rt ittl,ottleiruna, <'ittr{ d11rir1 ul {ot'al cultritttltra, lrt't,r't,tltrt'i diftrlit(}. ,\('est 1rt'irna{ al t'Lrlurtrtri fa1i"t (l(' l(tge, t,trt'a,tr1ct'ist1,' 1|1'c111 Lrltri spanioll

/v-r'trt,s.r.int.rr

lltr"ostilut:iutt.

il sit:ueazi int,r'-o pozifit I)irrti('ulat'ri itr czlth'ttl tttttt't{uil sistr.rrr l'orlrluro-g(,t'nl?tllic fi :r,t,trstii fot'!il tlt'osclril,ir tltl t'at'o so l)ll('ulir' itr SltilriiL rlt'tr1ttul t'ottsuel u(lillill'. ('otlul <'ivil, tk'rlllfel, tltlsi itrspintt itt tttat'rr pitt'lt'rlin crl l't'iltrtlrz, irrr;)l'ttntttlri rttt ttuttrit' tle t'eglctn<,ntll'i tlinr

tlrr.ptul ('uthrrriar', l)l'('tluIrI si din corlulilt' it,trlitltr si lxtlttt-l gh{'2. ('o(lul (f:it,(} irnlrirr'fit;lr ltzr,tt'rr t,iitli : pl'ir}l?1, stl t'oftrt'5; la, lltlsoittrc, t'ea rlt rl tlottit la lttttrut'i si pl'opI'ictat(', cfc'& dc :r ttrriit trultt'inrlrr rliftt'itolc ttttttlttti dc tlolrilntlit'e a' pt'ttllliotli!ii si, itt sfi l ;it, t'rtt tl{r it, l)atl'a pt'ivcst,c rllrliga{iilo sr rrotrt,t'atrtr'1e. l)itr1t't. 1tt't'r'trrlt't'iit' t'ilt't isi gitsest' ol'igill():r in tt'adi{iiIe iuritlir.tr spltrriokr rirctt{i<ltuittt stillrilit'ctl vit'sltli ttrrrjtlrat,ului, cil i1 llr, fiJ rk' lttti, ?t(lopt,areil ('a folllli itt tttat.ct'itl tle ciisti-r {ulir', iI rrtlt,i torrrllirralii ot'igi rrrtltr itttt'tr tlt'tttcttl,cltr t[c tlt'opt

litigii tra,t'(| ttntr|l'i0r. (,r.ir,rr rlt, <.0nr.instrui(clor cit,trrlnidc, (.lllrr itr. li st'1lar.a1,ia (l() (.()r,p ;:ru rrulitate:r ciisritoritri . in unul liljJ,t il fosl, irrlt.odrii. ptlltl'll 1u'irna tla,tX irr lcgi slrrtil'r s1t:urioli, rlir or.{ul. iai. lr,liirririltr iurkrcitorcsti pr'orLrrrlirlrr rrlri irrairrtrr irr rrutler'ie rlr: s1r[)&rittio rlo cor'p ller'1lrri rril arr fost irsirrril:l1 t' r'livor.trrlui. l)rrpii infr.irrgclca, rrgirnulrri ltpulrlicarr lotl(, i1.(.(,ste l()r'nr() t,t,1t',-r71rt'!c au fos1, inliilrrr.alr', for,rrra irritia,li a, t,utltllrri r:ivil fiintl rcprrsli in vigoaltr. S-ir lt'i'trni1 orl:r1,ir (,u l(x)irsl:r si Ia legirrrul tlc intelrlit,l,itr rr, rli,,-or lrrlrii. I)upiL rrdopt,alea, (lonstiluliei rlirr l9?,:, orlal,ii r.u nnlrilr.sl itt't'a rrnci lltttrtlnirrc rleschirlt'r,i tlcrrrot:r,iL1 ir.e, o scl,i() rle lrrtfircr.r'i nota,bilc s*:nr pt'othts ;i 1te 1t'i,t'rrrrl rlt,t,lrlrrlui lllir rtl. Vortt 111gtt(iona, in utrrrst, st'ns, k,gcit (iil,l.r\ iI arltrs irrtpol'1il,llt(' schirrrbiit'i irr crirrtli{ia iur irlir.i il ll rrrcii. l,r,irit,ilrrrlrrlr. <,lt'rncrrtrr ale actrslei Icgi lrrr lirsl sitrlr,{i;,a,to rlt, o :u llo:rlo slraniolli :rst,fcl : a) sclra,r,lrlcir r.i si lor'iti tlt, t.r,r. r-r,lr irid', irr s.ltslll t.i, in<,hciclca, iri lrrr:ll,(" (,a t,li,r.l rrrorli!'i<rrir r,lr crrt,ilt'niri ; 1l) r'0trurro:Ist,or.l'lI 1[r,lrlirrci r.allrtt:i1,irti a l.nrtrii tlu tt, inr:htriit r.orrt ritci rrl rlt. nlull(,ii ; (,) Dosilriiil:ricit rltotli fit:rrrii 1tc trltkr <,orryi-nrrtilrpiii:r rl,giirrrilli ir'tfirr t'i t's1tr Irrgul, l'i(' (.()n\ (.rilionirl / r"ttTtitrr!rt,.i,t:r:llJ)r'a unor' (i?ltcgOr'ii rltr
1rr,1r'rrfa

unei illst,i tutii lipic t'rrl.rrrrriltle la nr()j()I,r[ ,lrl incl'elI rnaiolalLtlui I)r.in lt,gitirrrltltr. () irnpolt,trnlti, r,trliztriro:l r,otlulrri r:ii'ii a, lrvll1 Ior,r i11 :rrrii I.9ill si 1.132, in l,irnprrl r.egilrtuhri r.eprrlrlirr:r,rr, in lerrrrri rrl (lorrsti tulitri adoptlrle irr l1)ill. .\s1,fol a fosti instit,uitri, collrl)oni'lltrr l,r.ibrrrlr,ltrllr. t,ir.ile
' rIsi}(it.itir'(f?t

11,1111,,t,",,,

ril*l' rloirirnrlito irr tirrrlltrl t'l"rsiloliti


r,,Jr.N).

sistctnul lcgill irr I igolt,r'r' (*{l(r (,(}l irl t.orrrrrrritrjtii lritrlu(t,rtttutt itlrrd rlc rlrtttut!-

cir-il si (icl('(lo (ll'('l)l <'ttttottit', itttrxist,tilrtrr itt vttrsitttteai t'srrlt!,i:lliL a <'otlului, il tlivrlr'!,rtlui, i'r.lgirlrul ttrittt'itrttltrilr,l all colnunil,itii tlc ltttrrut'i, r'i'tlttsi l:l a,cltizi{ii. si. irr st:i rsitri

So1,ul r iirnirrtr insi lr,rlrnirrisi r.ii{,rtr.rr! rurit. ll a<.r,stolt}. \r'r'st, l"cgirn opereazi llulnai strl)l(rti\., irlurrt,i <.irrrl pir.1 ilc nr: slltllilesr' lllirr rronvtrrrt,itr rrrirlr'irrrorrilrlir rrrr lt'girrr rlilli'i1 3a. () tryolulit, irrlr'r'csa,rrtl"t, Jlar.(r 21, s(, l)1.{)(lrtr.c .i in rn:r1('rr'rr tltr dil'or'1,. Un Ir'oict'1 rlt. lc{o, rlalirrrrl rlirr li] rrrilr,t i. l 9l{0. rkr rrat rrli u, irrstil ul iounlizlr rlir.rr'1 rrl rlc lrli fel.
rrr tcrnreni duoscllit dc largi ,l)ru,('lr sr, lor.i rli,o lrrrIr,r'rrir'i opozifio :t rrrrr'(,rn'ilor ck'r'ir.llt'si t,orrst'r'r'l[1o1rlr,:r,.

62,

6g

- (lotlrrl spairiol t1e cotner,t tl:rlcirzi rlitr iltrul I $211 ;i trste p1'ofurrrl irripirtrt,, Ia rArrtlul siin, rlirr t.0r1ul txrttre;'t'ia,l ft'atr^cez. {) st,t'it, dt' k'qi sttilst,t:r'trttltl nu ftlsl ittl't'otluso itt t'otl in u,nul 1S,\ir. t,irrcl u, ar-ul, lo<r o lcvizuilc itl iit tlc ratlit'alti ir"lr.it tle li1 i1111'11stli tla,ti, se lx)410 \'orl)i desl)rtf llll Iloll t'ot[ tlt' ('oItI()l't. [)c-qi intluorr{irt atirl t]tr Jrultlr"rric tltl tlt'op1ul 1l'altctrz, tlrc1ltrri,,,,,r111't,ilrl slrarri1;l t,utr6a;te ;i tltlrntttrii ()l'igilt2l,klt cotin lt. f i tlrt'p1 ttl lirllt it'ittr, (':ll'(r isi glisg;1c s,t'gitrt'cil in Ol'rkitritnla rltr itr' llilba'o (lill l?jlT' clottsitlct':t1.:i th'o1tt tLltul clill r.gltr irrrri lcufitt. 1(,t(, ilor'l1a,1 i\'() itt tpat6t'ig ('()lll(r1 ('ial'l'I, alc lirnllultti. Str"ucttlr?1 ('o{lttltti tltr t'ttttltrt'! rliltlr'i in llttttir' 1)ar1(r llu nutlili tlr Ctrtt rI C(xlUi1i flit1ggz, gi si a t,trltlr got'tttiltt fi italiau. Sr_rrr1, tlc eyirlgrr{i:rt, lrst,fel, (,2,pi1()I(to l)I'i\-ir}(l oJ)era{iiltt tltr lxint'ir bulsele, 1ric1;cltr si lirgutiltl' ('r(ra1 ii ittlcttls:ltttt tltr lt'giuitot'rthti sparritll. i. I)irrtlrr ttjalc r.utluriltr t'iviIt', i :i. I)i neulgl (lut,opci)n s1]) illfhrolrt,:r rlrgpilltti tt'atxltrzr trtll tttai disr,lLt,r.r,t. l)citt lr ol i gi lulli titl,orl rrl trsl tt txdffirirrytrtY. ()ptrt'l-r it lui Atltottio Iruis 1ig Soaltl'it, tlll \'F'\tiffil'iscolri{ilt, ill tirnprrlui, pr,fesor' llt tltriVotsitatett, tlitr (loirrtbrli' - ttttt ctiti t'.lo ttilt,i r-cchi si r eputaltl itrst'it u!'ii tle invii,t,tirrrirtrl itr lt)ttt'tt1ta - tlt,splt' trcxlttl atltllrtit,t in- irtrul

IE{iT s-tr sltus t'i t slc irrpt'tlsitl, ,,uoni ului ittt'itlic ptx't ught"zJ', o op(lr,li <,t, rr-rlr. rlrrtOr'ir nirrric, altor sistettltl itlritlice. ,\fit'ntil.t.iir cslc tIr'sigttt' t'tttqt't':tli. l)acit, itt'co(rir c(r 1rt'ivcslrr l()l'tllllr ltlitltttl nlatoriei, ('odul 1lor.t,uglrtlz str aJrril,ca corrsi<ltr|abil rle Ll tuOtlelul siu frir,nct,z, r,ripritirrtl 11li1i llsgurbil asllt'tll'ul untti trat'at tle drt'1lt iivil-rlt't'i1 :t,1 ttltt'i lcgi, tla,t'it, ilrtt'-lttk'r'r"tr', ptttctu

inti1lli irr r.upritrsll sirr anrrlritg rlisp6zitii t:t, isi glisesc


nurrrt,lt, 1'lrgilot' t'a,t'tr lt'-tnr tlrttis), tlit'tirrtl tlirt sccolcle al XV-lea

srxgittt,ca

itr rcchilrr ttrtlottlt,tl{e,\lfottsitttl si I''ili-pine-J{titli'

qi ai IVI-I(ra, lltl e tltli,i llufitr ir,tloVi"[l'?lt ('it substtt'n{'a rt'ltli inili rlrali pirr,{i a ptt't't,rli'r'ikrl' r'otlrtlui it lirst itttltltrtttttt,ir,t,d,

tlilt r'orlttl tt:l lxll(r()lliil ll. I,lrir 1lt':rltatrtli arnlu'trrttil, t({)rc1ir:i a, ltttrt'iit'ii' }lult'tl tlin arlicglglq ggdqlui trtt t,ttpritttl('Atl noltttc tltr tll'cpt propriuzise, ri lr\,qitU Cl6itt St'o1lttl tltr a r'oitferi iltlrltilitt,tl tltl lgglO
64

rrunlitor' teze ale rlutor.ulni. l)c aici, aspectul siju tloc_ t'irrar', r.:tre, incorrtestalril, ii tliitlea o irrfiLlisare spccificii. l)i't.e 1t'e'edot.ile inetlitc alc atrcstui cot1, carc s_ir,n rrrl)lrs irr ch'cptul polt,ughez, srmnal,iilr: a) inliinla}e:r, rrrrui ,.{:0nsiliu rle 1utclli", (rou}pus tlin judeciLtorul diitrictrntl .si su1-rlca,nf ii ar,icstuia, instati{,|i, la. care so poatc face :rllr,l itrrlxtlr'iya hotiu,i,rilor consiliului tlc furrrilie: [l) tr,ans_ r 'ilrtia ltosesiunii tnollili:u,e ; c) clt,gani z,<\r,ea unui sistcrn ,i'iginal si cornpltr-r de legi sl lu furLr.iar'; tl) stabilir.ea unci r'(,lrr}let('lllcr :r r:onsiliului rle faDrili() in rnir,ter,ie tio sepa|aIir, .tio {,or'l) sau citr ,lruntrr"; e) r,t,c,ntrtiastclea trristenttri rrnci soc'it'tii!,i farnilialc intle fla,ti si sur,or'i sau irrtrc t:liir rrrltnrir si colrii ; t) lit'eitatczr ernfitcozei perrrtrncrrtr' rrrrrrriti (mpt'u.ontellr) ; e) reounclasterea i-alabilitri{ii 1rleieslrurrcntrrlui nurn:i,i in cilzul lrarticipiirii ?r (rinci rnaltori la r.rlnci,lrlea lui ; h) lirnitarea responsaltilitiL{ii penlr,u <1a_ t.r'iile s*crctrsiu'ii la arrti''lui acelsl,eia etc. 'al'a'ea ('u toir,trr At (rsttr clenrcnte caracl,elisticc. codul txlrl u_ llrcz trrL se nblitc:l, in marea rnajot'itate a tl;sprlz,itiii,r, rr )l rnati\'(\, tlc la, rn0tlt-:lul fr.it,rrt,cz, rn0tirPentrru cale rircAriLalt'a sa in rrrarele si stt'rtr l'olnalr()-b^er.marric itpar.c 1,r. rielriirr .jrrst il'ir.atir. Lil I iunic 190? a intr.a,t in r.igonle ult llou <,od t.ivil. \ r'iurrl ar'clea$i 1rr<lp.r'tii rurnuni.rrtrL, c,n si Pi'ctieccsor,ul ',iu -- rnrrniu'l"r nu tni 1lulin tle 2il.il ar'licolt' noul co<1 ritk'stc. tlacii, nu in rrorrl.inut r,el putin irr 1olnrt"r, o anurnili irrtlcpii'1ure ilc cotlul tlin lf67 si r.onconritent o aplo_ ;rit,t't:, rle celelallc krgislalii alc ruirr,elui sislerrr lon,an,> :r'r'lllAlli(,, rtrai prccjs de codul ecr'rrratr, per tle o parte, lt r,r'l lriln ccz , lttr tle alta. Tnfiuen!a <,orlului gerrllalt sc lcgirseqte; itr cristenla rrlrti plir'!,i gerir,r,alc, trat.intl irrl,r'-un 1l.irn titiu rkrspr,e k'ge, intrrr"pletilr'oa si rr,lrlicarea sil, iu,r, intr_un al doilca, rI|spr'(, r'elafiilc .iuritlictr,, tlcnurnil'c sub cat.e sc t,eglernenl,ea;,ri rnatcr'ia pcrsoanelor., bunur.ilor', fapttilit si ar.tclor. juri_ rlic'e si despre ,,crclcifiul tutolei rh'clttur,ilor ". intr-o a tloua t,ar,te estc cupr.ins rh.optul obligaliilor, lrt,ntru r.a, apoi, sti fic. lratatti trlalor.;?1, contracteltx sl)o_ .ilric. rilrrptul btrnulilor, drcptul 1'ls 1tr,p'ietate, uzulr.uc_ lrrl, uzul si irirllila!i:r,, ernfiteoza. supe,rficia, servitutile
r
r

e'5

-}lli\-(-:f Ic tlrclil ul fatiiiiit i (citsrlt)r'edia,le. (ral'tca ul Illiitoal'(f galio. ali rrrt'trt a l ii )' ^iiri nti.,, atlopf it-', chli 't", ir',' ('otlul st, ir t cheit' tu' u'tlo"'[" lrl i v i txl. th'tr]rl ul- t:! liill:'1]; ca'r() 1] r'rrsttitrttrt rt3lli-

rlcrvolut'itr .,'galoateloi 1 o ti*t''clil],'"t,ill;,,,1i,1r"s-i;,,.ii--ur;zar''si i.ttii;i'ottt'l't'tIttal I s t( )l' -rlri]rl i]irii; al, Itor t,ugaLi tt' tt' ttll toscttt

ir;;'i

,Iixc.citiul tl'.pturilor pii.intesti es1c gu'cr.n*t l* li'';i ylrll srirl tle |r,irx,iPiitc eg*lititii solilor. al ,.c,spe,,t,,ii.ii rrrl.r't'sr'l.r'.r.''lrilului. ('rr pr.i'ir.r, llr ilrr'icr.e sr, 1rr.ci.crlr. r.i
lo1;ii ai r,r'lui t,ru.e infiazri. ) oLra ..gle'rerrtu,r'e elirniur tlisclirrrinar,e irrtr.c .,1riii rriscufi dirr t:tisiitolic si t:r,i rlin afa,r.a, acestei:1. o 'r'ice 1r.c'etle'e inerlitri pelnrite marnci sil declare irr fa1,a ofit.r'ului strilii c,ir-ilt' cii sotul si'.u nu estcr tntirl cop;tut"i.
I

rrrr e,sl:t'.posibilh rlnt.ii se face cu pr.eiutliciut interl,est,kx,a,ltor

('otrstitufil tlitt 1"i11.-tl i1 tri:rls tlttrtrettiilc'.'ii'fii pt'fiiittr' a oftl'it tortrtritri ttrtet si ,-;J;;;;lt' ;tt'csto tutniforirniiriortliriatc si itr ltlirtrttl lltl:l: instrrnrtate t'trvizuitl l'i"gitftifit'i rr' fost atlolttat utr t'?:;i,,i;it;re'. .r.itte"r, Iinoitirrtil'itr i1)ii t'otlul rrivjl' tlecret-loge car'o it tlrl"ilt substanliai t' pi n1 ec.ll'li i ri{i i urg tli tt'pritr ,Nlotlif i cilri i n'""*t'i"- tlt'c irxla'ttn'irilt'stttit<lt' :l {osl' 1'('i'lrf}os*t,r,'t.rr'. ,q,*ifcl. lrlirrtlt' firielilatca. coal.'ita,t'eir si ititt'e;;i;;';frtu;i-0,. "A"'ir"irlir(l t'trslltlcf ili ('()trl)('l'itl()' I'tlleLcit tle t,irrertra' si irrtla'lorirea' . i.'1ii ,!i f:rrrrilir' i.^ritalii, a fost **lrtilrtrii,, ri'i..tai't,,r, ('oltttutt: lrtltlt'tL - tlrrrltii so!i ' A lrtst' tlelt'ttitttl ,l sarc'irit-t r:i l ciit,.rltlttlit-riiilrl sotitri esls aitt'ogatli 1t'"t.',ttt'''i" lrot ilvil s. a,lt'st: lltitt t-''lti,.""ri"i'"-iio, si,r,ftiti,,n-tu-sr r,ii tl'rrririliul t1c.rltrztt'tlt.rl'tl' tlc itt"ttttttlt ctir: 1,r,actul cirs'.ittll'icrir ;;;, irt tltr a'-si alest' ^"tt'tu libtrr'lateit' iutlecittolcasc'i',sufii"':l'ltt riJ:i ilonslrnlirnintul sottrJul, Dlofesia *o* u.ottlii^t"', "^"i;^ l'"g'tr,t t,tot'tiutu11121| |sgn'l' lloua lt'glt'ltl''-tit:r|t' itttItli
-

li'l rlr. sil trirl io, lar rrir sc \.rl irrl.esir irrsllrrrt ci. cttr'tr tt t'it tla, r'rr i.L'ttu',r 1u'czui'i;:i"#ll,,Ji:i,1i,l;:",4'c .r'rp.r'tarrtt'lt' r'cldifi<rir,ri a,tluse in a'.1 lgTT lir-il porl.ughcz atestii. tleschirler.ea spt,e pr,ogles ;icotlul'i dtrno_ llalit r,r' a alut lor, in aceastli 1ar,ri. . .l'rirrrrrl r,orllmr,tughtz rle ,,u,r,nt.i a t,st :rtloptat i' arrul tSilij ;i t'ster rlato.at lui li.er,r.eir,* Flo'ges, i,titl i.spi'at rrtit tlin t'orlul conrclcial tr':rnt,cz, cit s'i rtin cele iti,lian .i slrilniol, in c,eca (1() A\-eau a,cesbea ca specitic.
trl

r'-.

lr.l

rriu', (.o(1ul,

tluc't, r,orintnita'1'ctl t1e citsl'igttt'i'cgalitiitii sexclttt '.r' t'ttrttltts' l,ri*cripinl ,,orrrlii"tio'riir,i:rI tr trtal.elitli t'i'sitlrr (Io 2Lsolll(:;ltea, l:t' o trrotlificale escrr{ial:i f.st' iabilit'l'.}'{"tt1'll 1'n]'lt':lt' liei. \ri'st" r. "*riii.'i;;' a' maiot':rtului ciYjl ltt' 15 ittrt' crt iai' t'ca

';

ti

I)ir1o'i1ir r-cllu'rului stiu ercesi' si .aractcr,ului tlocl,ritiil"f lupus unor, r.r.it,ici ser-ere, a fost rirl'r'niL in 18Eir ('u un non cud, concis si rnorlt-.'nl tmct :it "frr,Lg"i, rirr0r' se|ioa,se cet'cc'tl"tIi cOnrptt,r'atiYe.,\cest t,ori est,e irr r ig.11211"1' ,si ast,iizi, <:u o sclic dc rrrotlifir,lili si t,rirnplcrr:lr,i
r

s{,l

nlIll te.

-;-.;, i;'i;'iu.ni,
zr,rnlrilOr

Dre;ttrrI rolnirnesr

il';l'',ll,,niil,llrlll,#ll-:n,lli:lll"in,ii;li,ili{i}i.lr l"tr tleolti't'{'e ttt ptirint,i ,r,ii*.n,it 0r itlenl prOgt'esis1


nri]ntr,i t'otrsirrt{iruilrlul r-ecltea reg.leurenta,l'e ol.r! trocosal'

riilii th'cptului

tatrilrti. t'otlusit ltt"rlnou'cglcttret r t ar e a fost it rl -;]..i::,.^1]:.'.:lt :;, ].1 (Ilvor'!" rrtir't-4 '"'""'1irf ,ri"iitl"'rl"e;;=;;;';ii;'iii'ri''.t'r,i1l: -\cestea' s*rtt l'l::lll:i':ilill'1111,;'ll; 'itlla'r'ea tual sau l)erlllullrol ", ,i"ia,i,,,lti"t.' . -,. +--\r ^ .,,1i.,rr. in ;' 11';i 1l.]:;1, ll\, l^l' 1,'i,tlespir'!h'e Llli,.,,# tljl"J;'rl ;;;\; : zr,) Xill:li ;, I'l lll:,li\:l1l;',1::.:l,T;1'; r,"i ,i,uti",, ile.rii,,r't fi"tli rrici o stll ,- ---.-i .--,,',' ,t. .r*rt ':rrri : h) :tllscttl it' I'i't'"ili-i,",i';,;';',i.;o*"."''i.i"1).'l1l-.;i)l;l,]n',1,iil'1,'ltilJ] 'Jii';,lij,,''i,,iriri ,i'ii'; ,,) rXia,rir, ca,'o it tlut'a,t lil"$ll :lli:] ani cel pulin ryase

!;

lr'-ulr lllolnelLt cr.uciil,l irl evolutiti salc. ,,Sister'ul r''nrlia,l socialist," z.r, dislrirr.ut ca ut.rn?lr.e ir pr'oturr(lelor tra"nsJo'.mili IcVolutional,c petr,c,tru1,r' in tririlc tic ltst ;i.datri cn t-l.easta a aispirrit;i,,r.arele 'is1'g1rr rtc d'cpt al sl'u,tekl. socialiste". sisir-.rnele' ntit iclnalc ;rl. ttreslo[' tiLr,i 1i-a* r,el'irt cu t.il'sf.r.rttirr.i specilit].. rl.lii, l.r'i la iu,rir l-ioc,ul in c.,th'l rrrrri"ri,i'ri*i;;r, ,i.:'.i.;;i
I
r)I

s.irler.a,i al r.[spirr_ fr.ancez rteoarece sistcrniLl iuridic Airi jara rr)lr\tl'i r'a si, tlcrltfel, irrt*'rnr,su'ii rnii rna'e sau rrri.i, luiltc sisterrLelc f'stolor' f,ii'i socialiste estei.ai i'-

tr.eptul'i fr,a'.ez i. . 26. Ar. s.pilr'at r,azuIfcnorrierrului liornirria rle rleschidcr,ca, 'eceptiei

lt..tlto-

g^et,r t ta

nic.

66

67

,ti

ourrl se rnai nurnqt"^- * lunif """t;|t3,:.'"t;til t.i .l"lll. fft",lr,:','.s#i?:;';r,il":-;;:lil',,::tlf'',^f ,J#r,'z.isus,ciit"'are


'

insc'rnirt Pe Irrsre far,tor.ur cel *rtri tirarilor sisterne de dlcpt iuirr:i^

tj.,"'**ri..,"lilli'.1fi.

tttitllt).

rrr lttt.t'i-tt't'tl lil cltt,c l)e-arn lel'elit, ei tloltirrtliselii, corrqtiinta ,'ri :rtit't'lrirtl lorrrirr l-ll rltr,yr11ll r'rtrrrlur. si, l)('lllr'tt trttii, rr|{ iirr:t, iolntli, ir, t'r olntici, a. 1r'trrsfor.rniir.ii tlr,eptniui lo)

u;:ii

ri r,.

it'iu'' ;r n"*i i i liiSiit ii" T;,'i,"Ti#: ;"ili""i;' : irrcatlra itt ltt'cst slslclll' itr Pritrcipatt'le' 1lo27. l-it'ct'ptarea th'elttului fl'attccz n"o, ,,, ii +lili"1i:.lJ'.i :li$iil tj:i ili:j i:lh ff, i" ia'i' ",*,,-,,i nn'i']1 i" "pi"ro1'' llii'fif t,ii.1ii

i r :';g"ll:',;*l i il j"liinll, -:l,l,il,';, o ar st:i se

"]"t.il;X';;i"*"''i' rffi.g,lW .llff ;,"- ],d;ffi j',Jt*itr*)"1:?il;*#ifj':xtli"l"i"i'v'lil,'i{il


,
:

llr

*ilJr;!s,;ix':l i.'.,'*
i,ilJ*
"-

j"4T;'l-lxill$i'li'l*i":::"fij1
:

1.,, r * ii ini,lii'Jlfili'X?'lltl';,J;"'.-t")."'+^q'.:ttTt*:::''li);,:tii'if '\ce'ea;i itlee r)o2r'1. :li f"i'f::l'.i'itI"ii'l'"

ry*li l*t" : i["*l;;i ;i


"'"illti"'i'
:Les'tIe

g#j"l;}*:t.Jtr:lffi ttr*'*i,?,,i; i1i* r0n'u');r 15ri' ns')'

::lf:H"';il'r?t"?'i'l;; U *:1"31"*i;!,x"f i""'1#t"]i:.lilti "".#:li',ffit,,' ,iqlf b'.,i,";rr-i; "xt"f

tlffii'ilit
rnii
6B

: llorolu' -h ereKr(l"lt:tiii"i",' ,i"r]'iirai",t irl-. .tttt]l1le r.ii; [or, in atara uuer ,X'l''l'li"lli'"':;il:lii;:llllill l|i:';'; 'i"Tl'J''li' nostlu sau cunr "*,n,'"r.' A.";;;;;,lillilt, 'ttrelrtutul "'l:::1":,:,:";;.,., spur ]l,irl,lescu "itlliii

lqiillj$$tj,ii*:ffi il*i { *'r;,iiirrr*r,i,


l

l)alcil7 r'egirrrnl rrratr.inurninl, 1l,opr,jc1:rtt,a, uz,irfnir.lul, ser,r i1u1ilc. srrr,trtrsirrrrile ett.. .l]'_fi, tlt'sigttr', erirgt'r'ilt, sl"r r,orrsirlell"rrn ,,.iu,s Jrrtluclri.ioltt rllcllt un colp rle leguli rlt' origirre erc.irisir' r,onrirni-r. I)ittrpol.r'ivir, chinl .r'igirurlitrrteir rrlerilnlui nostr,u culnrniar rleculge rlirr oliqinee irulohlorrlr ii rrrajor.itirtii tlispr,rzitiilor sale, autohto'i1a,te (,o 1nr t'rt,lurlc'lrrsit inrutlii.ea irttlegrrhri sistern aslfel cLllll iru scos-o irr elirlenlir, Ittct'iililt zik:lot' iut'irlictr ba.lt,unir,r' rlin Illilt cu rlr.eritiil r'onsrrt'lutlina,r' tlin ulte lirri irlt' sud-estulrri enro1renrr is I)a,r', itrt,ontesta,llil, rh,t'1ttul l,ol)l?-rlr it fost, t.eieptal, in . 1l'incipirtele lurrrine in plinrul rintl 1rt' r.alea pr.ilr'ilelor. si tl rr*lrrualelor, rle rh,ellt cale cr,au :rllljr,tte r,a, ii.deliu,:rte It'gi, c'u tlle <rut'inte, pc r,alea It.Lrrlul rror,rrrirtir.. I)rqttul aplir,allil irr pr,irnt'le iitnpur,i (,r.a utr tlt,r,1tt .tttrltrriar', c'urrostnt sulr rrurrrelt' tle ,,obit.ciur plirrrintului-tr. 1n ll'r'ansih'aniit,, sple deosebile iie cclclalie rluuri rl,jrrcipu,1e, (,il,,ulrrlale a, orrupi.r,tici ruirghiar.r, lr irrr.epul .ri se ri plice un rh'cpt stliiirr, cale insi nu elu untagoniir in est'nli sisterrurlui rrlrn[nescr, r,ct,lanrirrtJu-se in rrrar,e pirr,tc <le Iir:lcee:r;i fzrrnilie de th'cD1 . ('hiar';i:rcolo, insli. irr":rnlnrile I'egitrIti, a lirrrrtrs ilplitr:rliil jus lrular:hi.tntt. Asfl'el. iri zotra I"ir gir la sului elau a,lrlicabile,. Si :ltrrt cle'l'r'i r j i Fr'r gil la ur u i " i (1608) calc t'eflcrrtau r,rrlunr:l turrrini'usr.ir.
69
t

t't,r'r:t't,irilo llivirrrl rronlinutul rlr.eptuh_ri clrlillrri:.rr., :' lrli.rrlril I iirrlr rli, s,,r.,rl. irr irirrlrr,lr, l,r.irri:iIlrtr, si .rrrr..rltri lrt,ste h<rta.r'e irrtleoselri sult nrrrnek' rle ,,irrs l:uluclticuttr,. ;rrrrr irr lurrrini erist,t'rrta rrrnri rrrur,e rrurriirr,tle elernt'nte lorrrAtritt'. Astfc'l, firruilirr t'r.t or,glrrrizlr,tl"r, altroalie ca ia 'rrrrirni, irrstilu{ia centltllli fiirrrl irr.eil ptttrirt-1totetr!trs, <,*te ('ollf('l"c?l r'ltlnrhri larniliei - birr']lutul - dlepturi dcoselrit rl. irrtinse a,,\upta mr.rnlrr,ilor, ntresteiil, ltrer.ginrl rm pinii lrr ir,trcl ju s tittrt 11s,11:,i;s1:eu(' . ctr in tlr.tllltul t,onlalr -ti:r*ic riir,r', in olir,t' cnz, pinir lil rlezrrrosl.cnir,e. AstfeI t.utu ar.irta, :rirlulul lxl (rrr,r'{-'! l-ilrrr u,rnintil, irrflrrt'rrta, rlr.elrturni r,<lrrurn -(' l'esilrrl,e intr'-o selic tlu irrstitulii a,tit tlin ih'eptu1 famiiit'i, r.it si.tlin rlreptul cir-il propi,iu-zis: arlopliri, e-rrranci-

in sec orul ar I I \'-lea a sis | :r il .lii -11' illt; :J, ;i ili, r,, ,,,, 1,"":'" d'; 'l',1,I]li'i;,;' ili:;iil:illll,,:.;:';;;;, ;i',:irsr,r ;i u'' i1*!.1i 1 r ; 1 lliii; I illi,1",, l
D
I

tiiillili?

";li;,'l';'il''ii,, .",i1,1.i;iJ,,'J'i';l'#'::l.ll;1.?i'iil'?lilllliliiili..lfi*'il -r1:,, "; i;, i ;; i' r a,li. ri"lii;lj.l llt,l: il, ili''ll"! ii itn: lr'i *''

rtthilltali in 1Sl E, r.t,glelncnlrrleii, rler;s,,J,ii ,1" i"ri,,,.i,iliil ('illc llnpl'eurrli trrr ('otrul ('arirrrrr,hi in ]lolclor.li,-irrspir.nt; tlirr ('.rlrrl t'i'il r'iat, rlt. la lsi l" urr ibs1, ''rsl lt'lt' ttttti itrscnrrrirl (' (,('.s-url alrlir.at irr I)t.itir,t<,le riorrn:ltir.e rrr,i1r:rtt, l;il,i; l; :ttloplltlct ('otlulrri r.ii.il.

r1i'rrt'r'lil rLLtolute lrri ]i . rfotirro, l i;oi irlar.ilrricc,astir (.orr_ rlici'i irrlolri ati irr 1T$0 si irrtleosi,lri Lt,siuir.t,tr, t,,,iou,,,i.

''('ilt,ik;

""' il,,!l'1.i,,1,',",i,1i,,";il,ilill;ll:;li"iil:\',1i,;Ii,,;;:,i,,ii:.li,T','J ale utit


urest'urt.:rte

i:t 'i']tlii]:it",t,ri\r'r'irl Irri Ilrttrrrt't";1"'l;;:


f

..'

iil*

**l;*tri rr ;'l,ffi
li5n liitl
;;;;';

#,ffi t$ iii*m 5 :l g;# ; -\tr'.ttrr'1rt'rtii'[t':l]'.t't"]lt:"::..:.'ii:'i;,",.1,',,.ri: ;i


i'r',;:i,;,:

li q;; p,iliii il ! lii* iill


1,
i i i'il i:

r (rrtt'icrt

il

\',1#llhiT'tll,i:-ii:di:i-il;1,*'l:11'''1"'lll"1''''1ll',:::

ff

,Hl

il*lllir

t'

I'l'1

i' I'

li'ljiii i

"' lJlni"',',T*;',n\ll,:lll*:1itit,r'wiii:l"ilillil,: prlr I ol,u'it tto a t.sl iulitut'irt

Ii,iil*rll":1'" ;i"q:1,;:;lif'l'l'l'i'll''l;11 (l(' h];i,l:,,,,1,:;11;']Jili,'.jll':',',,,1r,.:r,r,i.


,i,,r,,,,r,,i,'trr' ..i i i; i

-';

lu,irrr:i1r:rtt: ille?l lllt srillstt'11 r'orrritnislic ltrrtrrtntlal ('e e'' al1 t'e'rr, rl't'1rt'l llizir'ti', cilr'e fusesa tr,rrrpl, r.t,i't'1i1t1,.drr'i1.rlrr1r1 rrl rrrrnurr in viziunclr tlifer.ilijor.nrrtrl,i li,lrlnvilclor'? J)r'clrlrrl auslr'iar, rle lrst'rrLen(,?1, r,epr.(,,(,lltrr, ,.1r'gisllrlic 1l't''l,rrrrle'ert r',r'arrisli'i ,, rleoar,ei,t, tirtlul riarrstlia(r (nr'(, inspilirs<' (',rrul ('llirrrnr,hi t',,pr."ri,rit,n 'il rlirr ct'I. rrr:i i irrr}'r talrl e t,.riif itrr'ir i r.rrranistt'l rrrril . J,S. '\*rl lslis },r1e fi t',.sirl.r'irt r.il irrcePul ul ^rlei-ir,at rrl eprcii inlr'otlut'r'rii It'sislaliei f.,arrrrezt' iir triirclp,itc,to llor
r

inirirrlt'ir. rrr:irilor'<'otlifir,r"rri,.

srrnt tle not:r1, ri('.ilst'rrrclcir,, irit.i si t,eie d'uiL Iieg.u]:rtttcttte ot'g'a ltir,e tS;:i.t irr l!'irr:l Iigrrrirrr,:rscti ;i 1S:;: i^ llriltlui't - ('Ar'('au rlat, 1'r'irrc,i1ra1t'krr,o slr,nr.tirr,ii irrslitu1iotrlli irrslrilati, tlitr rh.r:1ltul lr.anr,cz. ,\rrr irr,irtll, 1oa1t' ar,eslet -pt.trtr.rr a (l(,lll()ns1r,a t.i. irrt:i

rilrlitril r.t'r,r,rl.rri

rir

trt..

'

"ix'it' l,:*;;:lllT"l'i;'ilJl:Ti:t*tiilr:i';:illiill j;;l*;;

*n.f

: .:i il' "T,"li'ii'l

i#

o :r1,ii.,rr,i-

i:, ;i ;Ul" ll ;:
i

i*litil*;,1:i|lill'1,'\',:"itiiT.',',.,,ix;1,;;,$li3i;i;:'l'i; i';il' l:,iiii'.T.,i, i'x l" rn l.',]'.]'].i.',: ',;l:* l':1- ;lil:', vocatit: ululelsaril' :i't' *, i f i, n :l :l] :r}Iict l; l,uturt'ii11, S() iil;;,',i.1;tul sc|is itt cele t'ttttt"trtiti ili;il:,'li*t lilliii;"' i'u' tlreptul ;l *X|ii3j;ffi ji*l*l; :i,,, ll' i'ililililillJ'u'.,*,.
i

tuh-ti llizrrtttitt'

;:'rT L : T, il:

"il; ::' i' I ;. l ":'l'


n

";;.
"'l',ii'li"'i "'"t

i iri

er

perrlr'u ca in 1E52, srrll 1"r'int,iIirlt,le Stir,lrer- sir l'ic ark-,1rtad ( orltrl l)(.ltill ll:lli()lcotriirtr. I\'irr 11t'r'r't'1 ul rkrrrnt'st, tlirr l1 iulie rgti1, Consiliul tle stat, crt'ir,l rle cru'ind rle rlornnilur'ul llernntli'u loan ('uzt, rirrpir rrrorlt'lul sirrrilal fla,nr'ez lrrr.zirr ,,,,..," *,i - r?ll'e rra.i fust insirlt.irrrrt s,t' tlarrslilrlrt' in ('onsiliu Iegislatir' , tr .rr clillrnri'rlc:r, rrrrrri ploicct rle ('ot[ t,ii'i], trlintl jntlit.al.ia rlt' rr ulrrra, rrrorlelul ('orlului l'r'an<.ez si a rrrorlifir.rlr,ilor. rrrlus(r ae t,stuja, pt'in ('otlrrl civil ittrlitrrL tlin jg6.i. if,.ebuie ar,iia1. r.ri pt..i.t.1ul rle (,'rl ir lirst pt,e.r,rla1 de :rrlo1r1,arca ur,.'i sclii rle k'gi pur{iale, rre irrslrir.ilti:r. fr,lrrrr:r,_ zir.. Irrt,r't' 1,!13 I ;i lEfti,.in unrbele plinr,ilrtLte irrr lpiilul, l.gi parlialc, rle itrspir,nl.ie fr,arrr.t,zii. irrl'elS;;t,,i fri;+ i' rrrrlrr.lt' 1u'irrr.ipute :'r lt,1riru1 l*gi t.r,t'er,i1,r,,r.o i,n tui"il,
n1 .L

arrrrl IEli0 rr l'.st tlurlrrs ilr l'rniirrr,11e si irrlrPlirl t,ir, lcgtr rrirti.rrall'i in rlurrlr'.iir, ('.rltrl <,'rrrer.i,irrl ti,orr,,"r.

in

7A

ernlrllcipal'e' Dr'otLflili$is

ctc''

r't1dit' inspirat'e

tlin dlcptul

l*ltl'tlr:'i.i"i*Il-?,':iiil*":iliiilj;:i'i,:'iii,,r"t';: rcsc .l:;:i ,,UiJ;i.ll,;,I jl:i:l,lilji, jl "J^',,,'i. r:lll;jj,l llli',"I,l,il''*,:ili'iiilti"llUror,iu,,i,,".i,,,,


ixti',
"

l..i;ti*l'!ffi iif l',,,,r'i,',il,ij;,i':,l:ii.:,',,1


f'::Hli[

-t"1 y p t ar i i . i c a r e s c rl.,,r.',f;lJ,.;; I ll itl esuolt:rtii sit fic rxl inltlra tlc itnpolt' t;Lli,,\ 2 e . r'r1.1;.r i tit'!, ;il,1t" i'.i; "' l" r1l:;l,i ;;;{ll'lr,.,lti'it,:,::

";iio

il:it;rxri:riir ;: i:I' i l' *lririli,l:l


^""

jtiii] ;rt,,tii;'.*.'
I
;

lt ilj;;
t'l1

g *tiilx#l$: il*,*ltr; I +il cirr:r"r c* .rabo'^rt.ur.,fl.,.iiriiii ,l:.1:l,r;,ii,,ll,,il]rl,r,ll;l},11l; "*l:,*iin. ,,1; i:'l"il'"'i'ill i) iil
$:

ii

l:,';,'li;..11

.;

t*il'lr!' !,il:;ilt'.,;,,^o r.

t a,l
.

op

hi: * I ;q, li: "iii;' ?l:'i } lililtjl

::: l:l

* 'iit;,,;ff 'l* lit ll i*l t,ilif *i: $#i1i,'il['{:li lf$i:ll;;,r?r \t",i,;;u,,*. u, ., eu.,, ('asir{it-r, lf utlrt' \
: i

Jl

;l

tltii' Iiliti-l,utllililc Filiti si irittt. ,,, ,ra ,zilrr prulxiiril rrrulxrllil (:t)lrlistcilrlt clurat 4O tlc ziic tln,:iiui,t,,,'trsllt' tt':rtlur'r't'ii' au puirlicititlii rrici igst 1f1io listt, tlt' ,,t,"'"'^t'"t'X- rru

f;

iilui : ;r'.1:l'-iiiitil:ltl:11:'- tru :r tost' insolit liiili i,f lui tlt iuslilic t'"tt''^'i-'t"r tt:- t119f.i'r c' Lir 1ir ittttttillie rrici nrical rlt' ,, r.,t1^,,t.tt:tl '\drrrrrir.ii it'gi s"rtliit'1lt'i tttUle ls{i{:rrt l"'1 tltllrt-l'l\'1"rrt"t" li <",rlti ali' ( rrrlttittt'
l';
72

',il

ldlf ;,lilill! i"t'i {t;

dcsignt.. simplii lr.adtit,ole a legii ' .lleclactolii si.i au lual irr sczlnrri si altc .r,t,s", ,,urrt a' fi_legea lrtdgia'L rlin l Bir la ipoi.ci .n., 'ef.r'il'tlr'. ierrtul rlo cror'l civil al lui l,issnrrelii, {oat.to apr,t,c,iat in 1,r,urr,cel lirrrp. (lonrisi:r, rlc redact:lt,e L lt'usit, pe rlc altii par,1e, sil irttlculucii o .sel'i() r1e inovatii, iar' 1.re tle arta, si, eliririrre rrncle leglenrcrntiir,i din codul fr,anccz. I)in|tt_r inolaliilc :uirrsc tle cotlul r,ornliu ltrf,rnr:nr obli_ gttia, de piatri, ullra rirex lt,ereriitriis t-t snlcirrilur.,ji rlator.iilor. sriccesiunii (art. ?7{) si lccrlnoastelca dr,cptului legatar.ilor t,rr 1,itlu unir.er,sal asupr,a ft,uctelor. (at.t. ggS). iri act,ltr,si iirnp, :ur fosl; in1 r,otluse in corl ariurnite instil:ulii r:c ciilii_ i asorit, t'r'atli(ie in drtrpiul rrlnilres(,r r.a, irrrptrtriment-c'lc la cirsi,to.ie t'ezrrliatc din r.utlcnia tlo liotcz ,rr.i tle atlop_ 1,iune , .,t'r'iijmlsiir,tt biu.llatuhti , rril relrrezcntirrtl o cauiti rle rlivor'{, prrntt,u ftirncic, r.ecurroa;ttircu, dlepi.ului la sucr.e_ -siuncl al vi'rduvoi siir.acc. O irnpoltantil inova{ic, explica_ llilir, plin onornla influen!,il J)c (,a'e a a'nt-o iu liorr-riniu, t i rnpului,iuli stul ltr ar'catlti, estcr t,<ln st ituit ii dc r.ecunoAstcrea 1r':rrli!,iunii r.a. mi,jloc, tlc dobintlir,e il ltloprictrifii (alt.'6.14). In atrcrlasi t.irnp. nstfel curn Ar.l'l1,anr, legiuitoiul romiin :r elirnirrat o ser,irr tlo institu{ii rlin t,otlul fr.Arrr,cz (.ull} al. Ii sepiilatia t1e cor,1l, tul,ela ofirrio:rsii,, inslitu{,ia \ti r.;;t.alot, tr'ttt,,t'i:t:t instil,utia tutorelui srrlrlogat, rnoar.tca cir.ilir. (r-. I.-. rSiollr (lurs rle rlrept ci vil, Iasi, 1ti;i1., p. l6 si nlrn.). tlnul tli' il,utorii .al,e -q-Au cu :trri irr rit,tri, rlc ('eea ce a, adus nou corlrrl tle la, 't:upat ftist (,. (i. J)isscscu. 1E6.1 a Clulioasil in pt,ezentar,ea ltr.oblornelor, pnsr) rlu rroul _ coel, pe (.itrl'c o f ircoa ptofesor,ul I)isstrscu, ni ie prlr,e t.ocnrai .;ta,l'ca rltr lucrur,i ce a, nr.mat npar,ifici cotlulni. Sllililul tlc legalllnl() pr,()ltlovitt r'le c,orl i se palc irrrtoruhrj iur itr_ r.onvenit'nt, deoar,occ ile(,lurna"slolen tlO citle rriase a noii
Il'ir,rrcezo. n')

rilcptului lorlincsc. ('orlul nu ltplczinlri

J,:r, 26 troier'ib'ie I E(i-l (,or1,l a, frst sanc!,ionat rle tlorn_ tritor', ittr' lrr -l rlr,r.r,rrrlrr.ic lt{6.l lr iirst lrr.orntrlgirl. l)1llr,t.r,il irr altlicare a avut lorr i:r, .l rleccrnllr,io tSO;. l,itelatur,:l dc silecrialitlrte u. llrs irr Iurninl'i calacter,ul 1'lrt'1ic al noii legi slzr,fii, lillsLL rle p'izir in .lrl'o,.,or,o *o i,"sirr-rlit-o rrrultir \-l'(lnle crlr, str':iirrir rrror.rn rn jLnl irul.lrtoirer irlornovinrl tlestnie insl ilul ii rrecurros(rr11e lriini, atunci

'.j

lt'i: * li: I tll'llrll ('llts(r' scl'1iI ttl t ,'t't'i .t'i1t't' sulct't'lItt tltl 1){race asiti tlotiii lrtrtf i tau de gi slai it'i ;i ctri i,r,*o:i' .1,r"i1tinrt tt,.i -cale stiliri*ii 1ii'ii' i'r1li'r'{'irl'll'itit"tn, Iunt'{'iclnaltrri vicIii ittritlic:c ttr ; n'.ciif ii rtlitt ntt'ul'tittit,,tii'i ttu-se itrtrc trar',r . *' activitii(i i' [l'rnlr,g111:1,*i.t1 cu:-r rrri'."rlrrp,,ri,rrrt,"r. dinir,c
*33:'"
r?., li iJ

-i

1ltffi

j:::J

-13'l l)

11",,ffi

ii,-i

rtslrt'u tlt' 1t* I'"':iiil' ""',',,,,t;t,".'il1*l' ' li"ll,lf ;i;,r;:i; "1 ''i"tilttl t't tt'ogt'ittl l)() gn'si s1 t'. lx^lltl'u .pi utr ctlti tll cr"lrnilt'tlrtrl'oplcz'ortta i,1.'";',;; irJ,rtrrL Irr'piul tri ol

irilii:*u31t',',;lf"tlll'[lli'1ffip:rttrtni ;i ilttt'tl si t:c!


..logit,irrri"
-

']l;:;:l,li{t1l:;lt
sala'ria!'i
'

',ti"iiiqitlttti", ctitlrtl l'outi^ttt 1ll'tttlla'tna Llr,rniLnrl n*r,r.,rr.l *ir* 1i,,r,'r,,,,,r, cittova' tlc a se but"i .,prcltlitrtarcn t*io''iit*i'rttr I:: .'].i:.,

il,' ljl ixi'l'r'ilrttl:tt'r*;:"li'lll,,it l :'tU* i;{r"yri "::' ::] rt'r''rrrt'rlriici lrott'ii it titt'ci:t 1rt'olttilrllttt'a

{ilii".

;tnriu'irta,t, r'u rnai bine rlt-' <lt.uij, rlecenii irrairrtca trtdei ciVi Ic. Plirnekt _rlisltozitii slrccifice lizti,nrl r,el:rliilc pot fi intilnite irr llegularrrerrlul ,,r.garrir, al rtunteirirll. ",,i*,r,.ioi,, irrlr'at._irr- r'igoirrc in l,xiil . -\t.esta r.t.srerrre'ta ir,fiiuioii* :r tlou,i iutlecril'rii c'rrrcr'(,ia]o, ra, Irirt.u'esti si (',,iliri ;: 1i rl*fine'' fapltde t1c cor't'r.{. ficsularrrcrri'i rrrii 1rr"r.,,it,,ii lr't ,,pricitrile tle r:urnct,ciu sc r-orl i1flt,t,a tllpri r:oirtlicn <1. (,orner ciu :r Ii)'antt'i, ('il l1r sc Vir ir.arlur,e iri lirrrba, ,,,rr,,,i_ rrgas5li-"r,, luiintlu-se rlintr-iilsir, r,i1e se r-or, lrotrir.i tru st?r,r,u:I,

illeptulikl sir"le irr cazul r,clnt,ulsuilri cu tlifcr,iti, riii,, 'r'lr, r':rl cqor.ii tlt rno;tt-.nit,r,i, cttlitnt*a rle r.ezt,r,r.a1 ar. ai arres_ Irria' fi intintleleir, rrrzelr-oi sa,le, in sfir,sit, asa-nurnitut rri.;<'iput ktgal, forrn:t1 rlirr 11r't,1-rtrrl lll lotj11ilt,i, pr,"3u,,, *'i ^ja riroliilele rliruilc ca, rlir,r' tlc nrrntii si cololaite ;1,ifl;i; abai,_ { inrind go-sltorlirr icri ' (lntlifir,ar,cr:r, malr,r,ici corrrt,r,citrlc :r ar-ut lorr, a,stft,l c.rirrr

{':lle s(l staJiilearr

r-oerat,izt, sur,c,csori-ll:i rr.

trccsluia, irrtil.rcle_

si 'lttt'ttt rlroli11111. t'tltltll llr,r.tfr utr l,:r,l)(|1,1 ii'i,.u ,li,1ir,iriot' r't'Lrl' ('ill'o (J{'r'r)1r'il ,',,tt*ot'tt"'''t"p"/iliitt'-.1rtri1lt'ictirt'ilot" r'rtalii ale i.,t" \ tt lt au' tlcsi(rtt" itrtga,it'itz.i "i itl" ctctlii"tli tale-r[ta'le' tl[pri' lesiuitolult,i t'u'n'i'1,"t'ft'-'iiiittf llreluatc
""n$1,Jit:,ili.t''i'"o1,,,,t,,,rt'i'ii 1rt'ot'or-zrte t1c
l re r r.
i

li l; l",in lJ iii ' l," "l,,r:}]:t i*.r,*f "'r\il;il;il lil"l,il'illi;li;i';;;; ,,i,,,i i,','i,,.'.i'iil'i "n'ririr itt.a " sau' nu ilx,r.itti dccit r,cprrrsuril0 ttt)astt'er -criticir'bile'
c * i.
il
l

Al' r'

(luza' tru

lli "l.:,:;

ti:,,,:,:,1

*,"li;;i;i,ie c1uza, existii ;i afitrtli tle aspectet;'t1"^'-t*t;tg'i'tlttit in luruinr c'are poate 'iufioient, l',i:k,'-';i"ili: incd ttt''ittdi""ut' tlo seatn[ in plocesul tle crt'tiao consacf
i-I,

,it'"1't

,a,, ll.iut"ltici. trt'ltlt't'ttcaa' legislativtr ale noului stat St:r,llililea totoru*"titelilr

'"ui1);i;.i:?#;iri,.,Tlit*;l6;:;":llffiI,.,i1lj.i,liiilllfl! sulr dottriiri, irt rlt'r'ttt'sttl "nii"" f"gi.f itio t'ir ir il arLrltt:rli rrrodi[i:i strli'r'il nil lui ('uza - *i "iitl"'ti'i'il'ulrrl t acesttlil ileclit Logea lu'i-tlltr ltol'a dilllte ciu'i itrsctunatc' ttirr l1.i-t-l ..tttt'*tt"'i'-tii' i'*tttfc tlrr "l'ogcl''ttrr!9rys-c1]t p'n
ii"';it'tit'c r]tit t"a ;t';pi.,l tt"
4i t't

zrl

s.!ului strlri'ti'i.'uit't''

l,l_rocular,e:l ac,es1t,i tlispozi{ii tir,(r Io<, rlc_:rlriir, irr I B-10. r'iirrtl se lnrnti irr a;'lir,ale irr rlurittrnia tr,ir(lu(..r,(*, ,lo,t.ri,ii .ornercial fla,ncez din 180?, r,u rnotlifirrlirilc pt, ,,,.rn o,lo,,rt,i l. sufe'isc,' rlupii atlopta.ell liergular.rrrrtului .r,ga.it,.-'-_fn Moltlor-zr, tl..si ,i' a,cr1'l .,.stitu!,iotral er,a cupr,insI o ilisllozi t,ie :rsetuijrujtoarc, tr,a<lucer.ea'rrotlului f r,ancez nii s-il fricut. I)in acost ruotir-, dupir urrir.rra Irr.incil_ra1uli,;,-,ii;; 1s64, .'ri.l rle. cor'cr'! rlin l-rurrt.rrirt, der irre ,,t'orrrii.n-,ii, t'omct'ciu a, J)r,inciltateku. Iloririrrrr". Acea,stir corrtli t,:i,.a, rijtrras irr r.iEoii,rrr piinii l,'ie llltiT, t'irtl it' f.st t,dopta,t iirr rr,'r rrrrl llr, l seltterrr_ c'rrr.r.r,ilrl. N oua leglt'nrtinl:rrc si-a, luat rllr:pt, ruorlel t.otlul c'rrr<, r,r,ia,l itu,liil',.'rlifir'arr (1. rrr:r'. pr.esti!.iu i'r.iir,{*;rrriaic,;'i ri lir'pului, cnle lczultir' tlin1'-, iztrutitii alrnlgnnrlri, i, pr,*'erlcrikl' r'orhdui r,culelcial {r,arit.trz 1,p lsgiia,,.ur,n,r.i*l,i gelrnanii' - do unrl<l a, luil,t 'oglenrenl.nr.t'li ilctrrhri absll':IOt,, a ntrlt,erici <.arnlljakr etc. - si crrr legisltrtilr sclciritli_ I ilor cortrclciale rlin Iielgi:r ai. (la si c<lrlul cit'il, il<,cst t,rirl ctinretcilr,l estc si :rstiizi ilr r-;qoarc in tal'a,.,:ts1r'ii si t,ste rl. pr,esupus r,i irr r..rlrlil iile d.zr-oltir,rii trc,rr.rni.i ]lo*iniei .rtaiir r.u orl i'dt,rea pli vatizr"rlii, cl poa1c, cu iurekr arritrndarulrte irrrlruse IJ

:t'i::1i'irTlillj$iffi,I=,"r* i'i r'l rr i r'.,"-n ,iirilir]; iiiiiil,sirijt ,,;,:::' ill*l'; - ;i[*r,u i- ;lii i$ 1',iilll':;'tl}''il',,,-'t',t |1i,-l:.,"
:ilHt?:'

;*

ilffi***
till il
l;,,l,.l.,if,

$*i'i.'i u'*lnlilll.'; "{\r. ."ionti;':::i: ift [,''i'il-' {:l*:: o* :-;"li$i


:ilill I i;
?T

i*
;"

lli t* "

;i

cxtraoldinar..

ulii. 'niti,tile 'i'o:rtc ircestca au_ingristat continuu sfera de aplicat,e ru th'oplului t''r'c'.cial. irrir'as rror'i'ill in vigoare,'coa"i r'onrelr:ial rru rnai selvea aproape la, nimic altceva aecili U:i*,"rl,l ; fi ilceasta hoari-toor,etic _ tL,eptul romi,_ l:-t. ^ rl(':ic ul)[t(.alril in relatiiltl cle corncr! exterior. r'('oclul r1c pt.,ceclurii .ivilii a sufcrit si el serioase morli,,. licriri porrrind de la promovarea rolului'activ ar instanJei, tle la rtkrpt:rrea tlublului glatl dc juriscliclie si a ro."."if"i
rtgricLrll

lrrllrintlcr,ilor. de,sta.t. Separa,t a aptirut ch,cptul agr.icol cooperatist, car,e su_ \'('1i''A r'ate.iu, r'clatiiro' dint'e cooperatist., fiu
I

tttttil' t'illlrtil'i dtr rh.ept,,,<lreptUl CrrononliC,t. ilt't'rtit a a,lrlirut u',,tL'e1lt, Lr intreprintlerr'i'Al[tUri tle rncluzirnri l.skr1p1111i1t'ilc p.i'ljcau- o.ganiz.,r.eii si func!ionr.". l"l _ce

r'iurr r{ lirst liot'czritir

i'

a,.ceasi r'entalita,te

a,

a,utonornizt-r.ii

'**,*iii *lqf{Ii*l1t,r lffi ii il ll"l'! I i:f ii,,.;.",,i : ii,; q r:,i-i:; :t:i,ll;ilrll, *,lxrl'.",,' ii#n i,;,-m ":::,l:,::,] lll;:;;,i'Illll:, "' ::," *i,, :i*r " t,:1""'i]ii til\rl ii I -:r; ;. Jilil:' ililiri,; i

*ffi

liu t'obuie inteles ci, victo'ia a rlitrtr'-'. datri, schiinba'ca .unipr"tx ^ae' str,ucturil a siste'er.olufiei rnarcat, rrrului jur,idic lornA,nesc. Afilmalia cti dreptul nostru ar.e un caracter romanist llli ve;to - tle data acezr,sta suntcnr noi cei ce o sus!,in -esenfa fenornenului iuridic.
Dreptul bulgar ii(,. I )reIJl ul lrulgar r,cpr.ezinli. r.a si r.cI ronrrinese. ull il()u c\cmplu de'eslituil,e, rnar,<,a.1 do rlt.intl.ar"^ *u io _"_ .ea, farnilie rle drcpt tornano-germanic. Ca ;i drept;i;;;_ tr_.],_ ll .si-a_recii,p[bat locul iir sistemul in'carc ifi gt;; llidi,_cirrilo. nsto, in acest proces r.ctlovers cale so contulcazir, in toate statele cle IJst ieqite rrrifit' sovieticii,._ un .Ilur,opei original, pe t1e ..ub domi care clreiptul _fenome-n cor'pa..at r.'a trebuj si-l studieze'1re larg : acela alelirnirii,rii Lrnci rcur:p{ii ulterioar.e ce_ se supl,apu:tese pesto un fontl rrr'iginal (czrre, istoric, er"a eI insuryif.ictut unti arte lret't'cntc. artc'ior). Faptul ci rlr,eptur este s'boraoiilt "ecenTiJ l)()trtr(,rllul , cir, uUneazit fluctua!iile lrcest,uia, nu este urr lsc{r.s1 pent'u nirneni. (-'eea ce i'ter,cseaz[, in ultir'ri analizri, din punctul dt,. rctlere aI -tlrcptului'"o"rpura1; ;".i; r.rd*l in ca.o nrodificirr'ile legislr,tirle irnpuse de urr'arru77

I x;;11i*iriiT#g"Sit'Ii,:l,r*,1il#,'::i'illl'LE
,

r'i"1''r'*,

fi

TI.";i:*::

:,"j'l;;:ilTi .ii"l,$?' i i,l,, l-"j',i

lffiesffi ffi;i[$*tW;rr,j,1
'/ t)

r
tricitltlatii lltl asollelir lrli1, I'cgirrl politic-- calc apro:llxr sc 4111]oitttleagir, sulll'altrl'21 tr' t'cgieitrenfitt'ii 'irrlitlit'tldi- " irl lt t'r'ior" ;T;;;.;?,'""*Ti .t,,i Ae' f ,azlr al si stermrlui iuli tlistr'ir .t*tl ir r(, t1ac,i ele rcalizeirz.i ,ii"rl;,ti"';lui,alriLi.;i pe ccdrilalt' - , t{ininir - -.:--: :i;;;-;;ti; stratuli ilschirnbil'i1e llolitit'tl tlitr tat'a Iecllli'l '^"'irr'"tu",,. rx'tualir,r

liibr"eco'ornico, i,,r ir I9?ll olcge asup'apropr.ictitli cctir|. L:r'rl


.

T]u:lutlonclusincir;inicinuptrt()alrc'txrtluccirrt'r-lrrrtirtrp per.lirrtltrtit itr sistt''trrtrl tle

at,it

c]e scrrr.t

I.;t,

tl

l,r.atisfor'tir:.l'c

cc itr tlit'ecf i a tlctJ)ersllcctiva 1 r'iltrsforlniu'ilor ectltrorni tr(r.ttttttric. rlr?'t't'he?rz:1 t""Jt'l'''tiit','' '

dreP1.

r';.1 !rrr,r.r,rlcril. i'r'i ii cat,acter.,l


I

. i,cgcir [isui)r,tr p.r.s':lrrol'r. si a fanrilioi la ct]l.e rcit'r'it nrui sus, n fost inklc,uitl in anul , '*_arrr trgtig rrrintr-un ,',,r! irl irrrrrilit.i Itr nflul 1{},!ii.l, ar:esta a f'sti'loc,it rle un no. t:od,; carc r:rsii rru sc tleosebcste in locur,ile,' sale funrlarncrrtalc tle

il i,ilffi
31

r'otlc'n al .'.1.a di' sol'fiile adoptatr,, .orlul lnrigal lsrplt'zinti, un act tror.nr:ltir- origirral qi intel
(fsitllt.

rezervintlu-ne poate' ilr I'iitor'' -i"".,tit,t acest'ui sistertr iuritlitr' ii;il J,i

ffi ii\r:".Uir,,(,.'ll.r-1i *i repl'ului .i;,;ii- ..rri1*' "lr;1.1,'*:;iil,#i:"i';iT'ii1'tiiiil


':t"'f
l.t

"-:^r't''"'i;i,^"iitii'^tit;t'ii

ulsar', tl s1alia.se rA c(lrlci'ntl,legi

'*u1"* stalttl inrlgar . Fontlat in socolul al YII-Ica tl'rt'' ci'zintl sttLr trtornatre' tru a lttzistnt rnuit li"ip- 1ll'csitttrii cltotrrattit :r' fost tlonrinalia irnpct'iului 1o''t'tl*"' Stiqlfitrileact'utlii' si a tlrtla't' t1c in acerlstir' p"'ttl "'iit-ot'pei ttttoscbit Ilulgariei I nu. ntai pnlin tle t'it-tti"I*tlofc' Indepttttlenlta t'ottrirto-r'usortlZboiului fost, cucelitiu ir, :i"uj-i'iT8, it' ttt'tttu i'ttptilat'it' itr anul 1946 a in*i 1tr""f.uuratti. llclnblicil turc I 't'it'ziu rt to'l atlopl:rti 1rt'irlra Hulgat'ilt, iat'tttt ,iti "tttj ,.rttlrii"lr,' lotalitali rt nt'estt'i {it'i' l]ulgalia' in tltilrtettiul -11111r't'ia Regirnul ,,.rtt,.u"ist nu a g'[-sit irl I iln()l 1trt'ilot itli.c 'irrl ulivlrl , utr rlt'ept t'trtrijtit''J st't'ic. tle legi rlt' irrspit'it(ic iir ii;'1,,';';',;li*i,ienlati 1rt'inlt'o {ic<'atr.' r'ilr' 'trtrttl' rlin fran<'r'zli sitrt il.li*uit,"i'ili't"iti;"t"t'in c:otluril. .i'ilo' tr)upt. cir,pitolele c*, ,, int[hit'*t]-tf" tif'lt'ei
in

legi slat'iti hul'ghcstauralerlr,"u',t, nioi'" *"tl "rltt, t-echea elrlrt.rt'ri.rt utrt'i lt'gislitzr-r a i'ost i1'lrt,grl,t:'l;'";;;;; --':.1" r'cia!ii sotia'le' ,iii "ur**p"lizi-Ltoiare tt'ilol' intrat in vigoale Itgea asupla iulic 19'19, a Astfcl, la 23 ari' a fost' arlopta'tir' pc,r'soanelor ii a f";ii;i' iti ti""r";i pclrtru t'a iri tgi"rO sir intlt in o lr:ge :lsupra suciesirtniLor', o rcg. p'il;;'li' ;;rid;i*i"" :1,.'.'*:' cotl al ra'rili ei' ";J;ril';;"p'l;;l i;i-ilii, iil 1' e68 .un rt,u *:"i:i ;:,'1i;l 'igoa'e l;' ilJ-' t"s:^1."1:" (.are, (ru e\c()pIIil, tt""tttitl'i''rticole' a,.ablogat ol'ganrza-in sfirlsit, iii igro o oltlonanlii asupt'a

ineg li,
7?,

Nrl vorn 1mtea,. rlcsigur., intleltr.inrle o ltt.eizentare a, lutui'r)r kist,olor coclului , si cu al,iit, rnai llulin cl analizii lr itrr'. Nc tnir,r,gini t1c tr,ccca ca, puninrl irr e'ident,ii rtluctrrla. 'orrr cotlului, sti subliniern doar, acele tlispttzitii ae sri dc.strllesc irr rnotl consitlcra,Jril tle vechea -lcgi slatie lrulgalti s:lu cuplintl solu!,ii cale il par,ticnlat,izeazX. l{irteria car.o a sufcr.it r'odificitr.ile cele r.ai insenrnate cstc, filr'ii irrdoialii, cea a, r,egirnurilor. rnatt'irnonialc. intr-,ttievii.r, ilr rint'lul coriur'iLrrj tlc faniiic ale -tlr,ilor estice, i tir,]roa legisia{,ie llulgariL so singular,iza pr.iri ,rc"a cr-n ,r.r cLrnosteA regiltul conrunitiitii de bunut'i a solilor.. Irotri_ 'it 'irui sistern carc' putea fi r:aliliicat, in eealii mir,surt"r, rllcpt,,solla,r,a-tie ingritditii" sau,,t,ornunitate latentii'., l!er.art rlin cei rloi soli isi pristr.a patrimoniul propriu. {'cl rletll treilea patr,irnoniu, cel crxnunitar nr.- eiista, 1te t,ot timpul cilsritoriei . I)oar in caz. de divort,, in miisula in cale coutr,ibuise la dob.indilea bunurilor,'celuilalt. Irec:rl'e rliritle soli puteta ccre irrstantii sil-i recunoascir, un rllrpt de proprietafe asupra acestor ilunuri . ,,, lf oyl.. cor] pi,r'Lseste acest sistern impunA,nd rcgimul lornunitL{ii legale obligatorii, car.e cunoa;te posibiliiatea rtabilirii corrvenlionale a unui alt regim riatrirnonial. ('i.rrd locuirr!,a familiei este un bun propriu aI unuia dinIre sofi, acesta poatc_tlispune tle ea numai cu consimti_ rrri"ntul celuilalt so!. in lipsa consimld,mi,ntului, actul de rlispozi(ie nu poate fi sd,v-d,rqit decAt'cu aprobai'ea triburrirlului ;i nurnai dacii se sl,abile;te cii el este in interesul lopiilor' ;i zri familiei. Instri,inalea bunurilor cornune nu .t' Iroate face decirt cu consimtiimintul ambilor so!i. Se
79

f
I l: I

;llll'.l:'lll,"l li'Ji'.t',i":i';;
tt%":tl'#ttill"9;tt'"

ll:;iil',' :'rrii il i|lii:l'',h

ilutc:r si ;1ie

il ll

I
i

ni i "l | fliT''il#

t'i

acesl ('('ttsim-

HfiI# f,i#i'#ii{ J ,"*it'",T' J'#t * Yi*


***+^lit"*.+plyrilli'n""-:

stabile;te inscm'atir' este-,.ea crare

113ti1

$$l,Sxfff*.*1f $i:'tsiln*l3;"n'"::i;;i'3r::;;;iJi

rn#*;;t$'htl
1

$st$rug*,,.ru*mru
H$#gt$*kdfffi introdr hl,.i';,.,u i.l i "# F,r,**rqdk nl il,ii i ffi: :'i" ii.ll' ff pot fi l :,.'"t' {tt"t'ii-^i;' celuilall
,
]

ii;"';" att cle la tlir ot'!' il"'ff ?iif :lfi :,i1.;:dEi*i*"'r*Hil1,:J-::xlhl

sol' rIlt

t:

Hll

""f

l-f U:*iil',:,"1.'r'm:.'"ltl;;*;;11** &t'l *1? *ffi -din]''re soti li'JSit**u*',1#"i.1'illiii1i{?""uentru situa{ia vinoviilie'i t:'noiioi^
bilirea

jru:t*li:
,,

rlirrlli"?ttl",t''--ft-*ti:1ffil':$t p'5 -

*or "" -.:,1,1i;;";^'"L'ir i1"i;tJ'iili::*il ^ f*il,1,*lt*:',x1";:, *d'u:i ffil'f'J' :lff3fJ; Iffilllll i;l
*"$i*fr;:'ltxtll"flLl"*"-ufil'3#b;';"teac{'i'lrne
BO

I,H, :

rm poate fi inlrodusi rnar inainte de a -qe fi implinit doi tlni dc la incheierea ctisltorici. in cazul in cale sotii au copii rninoli, acor.dul lreiiuie sil priveascri si modul de exer.cita,r,e a dleptur,ilor, 1ri-ir.intr-';1,i: intretinerea copiilor, dupf c,urn l,r.ebuie sti cupr,indil si ntodul rle impir,r'fire il bunur,ilor. comune, felul in cat,e se va folosi in viitor, locuinla familiei .;i sri stabileasc[ dacl intre fostii soli ulrneazt"l, :r, se presta intrclinercn. Acordul intervenit cste supus zr,probirlii tr,ibunalulni care va a,r,ea in vedero interesul co'piilclr rninoli. Deqi dreptul la actiuncr rlc tlir--or,! nu t,r,ecre zrsupr.a ulmasilor', acestia pot continua ac!,iuneil inceputir, tlacii ea este interneiatr"r, pe vinor-iitia solului supraviefuitor'. Vom rernarca, tle aisemenea, une{e reglcrnentt"rr.i din crtpitolul plivind filialia. l'Igftluirea paternit[!,ii poate fi fir,cutir, nu nurnai de ciitre tatL, ci rsi de ciitre milrnri, dispozilie cc se intiilneste exl,r'ern de rar. I{ama va putea in ba,za acestui tert s[, r,Istoa,rte prezumlia legalil tle patcrr.rdtatc, dovedind cI, copilul nu a putut fi conceput, dc so{,ui sriu. Acliuneu ltu v:l putea fi porniti insil dercirt in tennen de un au tlc la nnqtele. Da cste interzisl, atunci cA,nd mama a fost ferr tllizatil in motl artificial, cu a,cordul solului siiu. Potlivit codului, infier.era nu mai este de cornpettn{a organului administrativ ci a instan{ei judecX,toleqti. ifr;ibunalul sesizat stri,nge infolrnatii tlespie cel ce urrneazil a fi infipt qi cel ce infiazil, de la prim5,riile locale ;i cer,e avizul acestora. Dac:i infierea cste in interesul celui ce \-a fi infiat tlibunalul solulioncazl, (.a:uzt\, in qedintil sccretri, tlup?i, ce a ascultat si concluziilc procur.or,ului, pronltnlindu-se plintr-o hotd,r'iire rnotivat[ si admif,i,nd irrfier,ea nurnai cA,ntl aceasta este in interesul copilului. Ci.t pr.ivcrste c'fectele infierii, noul cod cunoa;te, ca qi lcgislalia rroastr.ti, tlouil feluri tle infiere : cu efecte depline ;i cu'efectc r,estriinse. Subliniern, de asemenezl, irnportanta inovalie adusri tle legiuitolul bulgar in organizarea'tutele'i, cal.c constir in infiintarea unui consiliu tle tuteki. Sarcinile tutelei revin accstui consiliu tie tutelti ilcsenlnat de olg:l,nul tutelar'. Consiliul este folmat dintrrun tutore, un loc,tiitor al a,cestuia ;i doi consilier,i tlintfe r.uti - c. ?5{
B1

clele sau pe,l'soanelc aplopiate -ntinorului' Se lecorrrand5' I".',rrii"i"it" lr".irril. iri..nsili'1 tle tu1eli. s:i se includi;i. it'c lrcrlauogi(,i' llel'-1111111' r',u 1rt'r'glrl ' Tttlcla, in- r'onr't'P1.iii <''rriului bulgat',, dul't'azi -t]Yit;:tl pirruir Ia irirplinirea viistet'der 14 ani, cind.ot--ilt]"]1-T:i?1 'm''cste *ir cu'atol. lli'.r'ul cirstitorit tler-i'e tapal)ir ; ';i';';;"f" tr"" i".ii acte tle tlispozitie -asupra bunu'il'r decit cu pennisiunea tljbunalului' lrr,nttit'e 32. Un alt act rtorrrra,tir- r'ilrrras evidena' tltlar,lrror.izoliu in vigoare' cstie legea asupra proprietltlii cctllenil^trr; ' dirr I 973. Legcrr t'cglt'rrtcntt'rtz'i pt'int'ipalele rtst-tgct:: 11e rttorlttlui itr clll'c st' ttalizcazi ocrotirelt aecstul fll'cpl t ul'otciatea inlercselor lcgilitrte, I rlt'clttut'ilot'oll{inult'.pl'itt iriiiri;i^.iitstiiu,,tal rliirri trtorlali, dovadi rle felrrritnte fatl tle dobindirilc ilicite. (.ir "' t'.rii le H (.(, 1)er,i- r, .r,'rrsitl cl r Ltl]':i i nscr r r r rir t r.. ",i;;;'l;gi rilil, sunt' lt'gea sutcesorall (ulr zu ltltltlill'le zoni a clrc-'ptului

1i;li; ti.'l".gca pr,i..i'tl o'Iigritiiler ;i c'.tractele dirr 22 troicmbrie 1fl"r0. puteil llste inlcresartt tle rlilsen'at - tocnrtri perttru at)l)llgilt'lrt tttai t't:lt'1 llt carll-r z'otri - r'lt lcgelt. rlt':rclt't'izlt iiliu,: S cr.tr.actelor al,e o itrtitrtle'e t'ai t'ar:e decit, arata iiiiirf l'rl i*i"rri"A qi rc'glettrerttare^ urtor i'st,itulii tlrerp-t'a'e, iii tir",r irtri;nuit. su.t' atroitlate in partezr'.ge'erali' a iului cilil, ...rtt o, fi capacitatea, plescripli'' t"q1':-t:t:^tnl.:1: I'entru acest rnotir', fegetl obligzrliilor se apl'ople ccl rllal
tnult
t1e itlec'a

de rlotl cil'il'

l)replul Polont'z din lJll. Aserneni cclo.rlalte sistetne t1e tlrept rrle !['r'ilt-rrse ll rlIcptttl poiorrcz tt'elruie c()nil(lerAl a lisl ul littrollei, reintors irt linul rntu'ii tatnilii rornano-gcllnanrce' Istttliir,tr'"t,tuiui.'p,ll()ll('z estc Ia fel rle zlruciutnalli ca puletilc-vet'itrt' a ii,';;'; i,rili. i.i*','fi'.t" l'r'l.trici intrcsir tler-inti. *qp**" if;; "a'-t ritoriiie ocupate cle '.)ru.sia tllr o,*i"i Allg'crneine t a".ttl"cttt a?. in 1?94 ;i-ap-oi' din.1900' dutlatul Yar;oviei, -1ot'(,otlului ci'il Gerrnan (13.G.B.) ;;i;; ri,,r^ ".io.a"tui oe la Titsil_ rlirr 180? si aflat, i' 'r'bita ilti iltereselgr lrirnceze a ic,st itrtrodus - se sBune cil' dttrf tlodul .:.,iirti,i"ipr'u"t lui Napolet){}, (fr}r't} creasc tiuc:ltul 82

rn 1i legisla,lia t'omert:ialii m st't. Llnificarea legislatir.'ri a foltrtirt, a,stfel cir, qi itr Ronrirtitr, .i (.lehoslovacia un obiet,tiv eserr!iaI tlupi"t' terrnirt:u'eil rlirnului rrizbcli tnondial. .Deqi nu s-a realizat o utrificarc tot'alii, s-au oblinul irr :rt't'tStir direolier inconl,esl,allil, succese inrpor'lartte. A fost :rrkrptilt urt rorl al oliligaliilor ;i utr cotl de cornt'r{, plerfllr}r .i o sel'it' tlc legi asupra cilrnbiei, t,ecului ;i ploprietri{,ii irrtrlectuale. Ilestul dreptuiui ci'i il, curn ar fi rrtateliile perscunelor', bunulilor', fanrilit-.i qi snct't'siunilot', cirrc nu folrrtau ,ririet:tul noilol reglerrtentitli, r'i-rrni,rteAu s?"1, fie gur-clrrate r I c tlreptul p ror.. incial, rno;territ de la fostele pul eli ocupa r rt e. I,)xplicati:r, ar,estei fragrrrerttiil'i este glsitrl tle .JaIr \\:asilikovski, irr faptul cl"r, burght'zia nu ela interesntir in rrrriticarea legislalieri civile derit, itL rniisura in care at'c:rslrr, ltcilita sc"hirrrbul tle rnilfrrli. O corlificare sau rnl'r(,1rr o reforrnir, in c,elelalle rna,lelii ale dreptului cilil nu plt'z.r'trln, rrir'i un inteles. Irall rle llolitica tnanifest revolu-tionilrir' rlusr'l ou incepere din 1926, tnenfinerca in r,.igoare il leglerrrt'ntii.r'ilor din secolul al XI-\-Iea aratiL :lutolul titrrt |
)

( r\ il fulll(iez. I)upir ciitlr:r'eir inrpiilalului si lichirlalcir ,lrrr':rlului Virr'1or,iei, (lrtlul nirpuleunialr a t'irrras irisir in , r{oal'e tru titlul de Cc<l r'ir-il al r'cgatului }'oklniei, i'olrntrt rrr vilt,utea, tlat:rtului rle ltr, \'it'rttr rlitr 1.315, c'or[ (.a]'e rr rr It'r'it' ull elitir r.rurneroitse urtxlif i<'rili. I'artea din teritoliile llokrtrezc lrflirte itt estul legatului lr,rlotlez, sub ocuprr{,ie rrrst"t, ('r'?Lu guyerttat,c tlc Zv<:d zakorr,rv tiu'sl<oi Ilosii ((luieget'e tle legi a irrrpcliului rus). !:a, r'ir,nrlul s[u, dleptul ctlnert'iaI, inlrorlus pe telitrl'iile lrrrlonczer cu aceea;i ocazie, rr irnphr'!,ilii lirrii, ela ;i el tlr: ,rlisine stlriinti. Astfel, ela,u a,plit,abilc in difelite regiutti :, it Jloloniei, codurile de rorrrctf fntrccz, trustriac ;i gelrrul,n,
r'cclr

:rl)ilea ctl foarte explicallili 48. ll4. intlatl dupl terrrrinareir, r'irzboiu]ui si instaulalctl legirnului de t,ip comunist, s-a trecut ;i in Polorriil, Ia realizirreil rri f i clrii l egislalir-e qi la, eli lrri rr trlt'a v echii l egi slati i.,,\ t,err stir, irriport,a,ntli reformii legisla,tivir s-a, tlesfti1ulal, l,r'eptat, intle rrugust l94J'r ;i noiernbrie 19-16. l'r'intr'-o st'r'ie tle riet'rc1 e s-ir, trecut la, reglementalea urritali"l a unor inlr'egi doncrtii rlc relatii sociale, cum ar {i : persoanele, cirsii,tcria,, fatttili:i, liitela, r'egirnurile rnal,rirnotriale, succesiunile, burtulile,
rr

B3

r,rsistl'ul frttrciar, ;i. irr sfir';it,:lu 1tlsl at1opta1e,.1tlt 1tt't'ale ()u toate 1,.-rlc(,rct, () serie 6e rcg'li gerlc'alo tlt'clrept civil. ('olne'cia1, atl.ptate i' u",*t"., i.'4ul obligaliil'' si t.crlul iteri.,atlir dintrt, c.,ic il.lui f.i"lzboirie, Itu au f's1 abrog:t,te. ' Ii.'t,,rtttti ditr rrrrii 19-lir -1tl'1tj :r' reirlizat' intr-ader-tir urlit.irtet) lcgislatir-i a tirrii, tlar cla tleparte de a contluce la nn sisttrn arnrorritr* <10 rcglt'rnentale. Illrni,neren in i:]o,"."" ?1, tlelot tlonti cotlut'i. prccunr ;i.faptul ci' nrirle rk'cretrl uu r0tlerrtau itrteglal tt'ansl'orrnlrile .petrecute in itlfriLsl,r,uctrtrir s0ciall-r. firccau I](rccsal'e llol lntel'\-elItll Icgislutive. Lln rnOrironl; iurltortant ul acestui 1[',o(es zr fost t'tlrtstit'it-<it_. iitl,,ptarea, iin arrul 1950, :i unei legi '.rsupra.r'egulilor g-.,t,.,tLt" deith'ept'cir.il ;i :r pl'ittrultti cotl a'I fa'riliei' '.' S i, 1r,".ut ip'i le i,etlictarcA ntl(ir proicctc de c.tl_,I farriililri qi rlc cstLciyil' t,a1c au l6st larg dezbirtute irr pu5li<r. iir 1955 u' proiect, c1c c'tltl ci'il :l f.st respins de gu'er"tr, **rt"t cir. inc'epintl dirl 1957 llirui irr 1962' s-a trccut' J.a "ltlrol':u'r,a ttttui ttrttt 1lt'oit't'l ('itl'('. rlttlt:-t o atttlllit rltscu{tc ttrrltlir.i. lr I'o*l lrrlrrpilt ;i :r irrt'irt ilr r ig'at't' la I iarruar ie llttii. ('rr jrulirr lirrrlr itrrritrtt.. la j."r I'tln'uat'ie l9ti l. ll lllll'ill irr vigo:iro crtldul ftrmiliei ;i aI tutciei' I)intre dispozi{iile car,c lxrrticulrtlizeaztli co(lul pololtez meriti,rriilrr viit'stn matlirrrotriali rrrai ridicatir decit in alte -1"t" i*ti"e: tlttttr-tzc('i ;i unu tlc arii pentru bir'r'b-a!i ;i .,iit,rp""r"." arti pernlru 1'etttc'i, llineinlels, cu- ltosibilitatetr' uirci-ctispen*e r,e. sc ?l(,or(Iri tlc cittlet tribunalul t1c t*leli. r,,,'f r.u rirolir e {p1y;of rilc. tlt' la r':j'sla rlc ,p1 spt'ez('('(' tllri lrclrtlu birllrafi ;i ,laisllrezecc tttti penlru fernci' LIn alt, capit<ll specific c0thrlrri poloncz este referitor Ll rcgiinr,rlilc'iatrirnd'iale. Cothrl t'eglementeazii cotnurti?"i"ri ,t" bunuri in rnocl asernirriritol celorlalte cotluri de i,ir'itie tlin ltlrile cstir.e, erpresie u re.ceptiirii rnasive a t1'epiuiui r1c fa'iilie so'ictit, 1-re}'et.utii ait'i. Acest regirn rnatriruo'iat legal'u este i lsir llltli gatci'i., piirlile_puti,nt1 tleroga rii'itt u,urti"ntii rnirf'irnoninlc s]r'e 'a-si stabi,li 'singule regiiiiiif fr"r'u..ilirr. in nt,est spns, cod1l p'cvede posi6ilil,atca ite-,r illritura, 4c'a r.cstr,.i1gs sl.ru, tlirnpotriyti, de zr, extiltle ..ro lot" (,o.v elrliulali. culruttitill ea tl e llunti1i. Clonvenl iiler tiu,pot fi opuse. ter{,ikrt ii,iro *" ire leie pr.i* acte sullt curlos(lute de ace;tia' I)at'ii iL,*,it i1 rnX,sula iri care 'otariirlc,
B4

rrr rli,r,p1.uI litstcri lt.l). Gcrmtrne, lcgiuilolul s-a p1'e0(rupa1, ptlt, fi Scoasf-l rlr, .rrlrlgar,tla'r_'^, UrrUi r'itrirrr. tltr bu.u'i ('ilt'e IIu

,i,. riif,'rl"girnul cornunit"Ilii, trotlul polotttlzr tlimpotrir-iit .trilrilcltc .i z,nir irr *rre corr'eltiilc trrat'i'toniztle 'u ltot ,.r t iirqle corrrurlita,tea : <h'eptulile inalicnabiLe, cI e1lt.e1.9 lorpolale sau n s[1ltrilii 1r.rr1r'Lr r,cl)11'?rte:I r-r1ei lezi-u1i ',,111. peutrrr l'eprtr':l.e'.t utlrtr' 1ll'e.ludit'ii, i' gerc'aI, t,r.ezr.rr!ele ,jr.lirircii, rr,.erigilrile izr oiitc tlitr srtlut'ii sau rlitr altc sct'" r i,'ii t,it'rrlc l)cl';.()llill rlc tttrul tlitr so{i' .l)lrrturile tlestilttltei (lrxlni pr,cr.ulc r,a. in t,az tlt: <1ulliu, nc...iltlr lterstln:rle ale u'uia ,,, nr'rl eit,irrsiV satisl'acc'.ii rlitLl,r,t'so1 i sutrt, lttt-rzumatc c:r rrefiirtd ittchtse irr cornurtitlrle' l,;lii' itt.,tl,ir"f l .';i situa!,i'.r, irr t:zrle. pirr{,ile inlirt'url co'rutriir,trrt. firrir, insti, a stabiii \r'eut) al1 r'egittt rrltltl'ir'o'ial. Itr ;,'.;-t',lin, ,,t" tr:iiesc sub regirnul separa!,iei cornplete tle

cilrc t.ilutil'sI c,r'itc i:,rlseci1lelc supli'iitoar'o lti tr.e'ind ptt,sio,"'"rrcor.i apli.carea

I'rtttttt'i. ,\ur rneutiouat a,coste 1cxtepctrtlu?1 ilI\-e(1cl'a curn legiuitle ltu'u.i, f ,,.ui'1rui,*rez, dcqi reglernentdllZir _ courunitatetr

",rilJi iiiiiirii"u, i1 irrteicsul insu;i al ttrctt!,ittg1ii triisritoriei :r pitstlitrii urrilr arlurni|e ltunuri prolx'ii' (rtxlul farniliei a iOst rnutlificat ltrirttrlo lt'g^e carc a inlr':rt irr r.igoatc Ia I rnartie 197ti. t-t'utor Itrxlificlrile, astfel curtr al'itttr rttt pelltl'u poltlrrcz' stl proillettrelt: preocupare t'res.t''i'rltlii, r-rnlit'iL llritlfr-t.r rr)' t:rrrrilit'i si ctltrsolitlitt'ii accstcia Sultus unei clezbateri pulllitre.. t'crdul din 1964 ?r fost c,,n*iJir:at, in gener.al, ca sa,l,isfrit'itor, ir,stfel itlt'lt rlu s-ll (r()rrlpletzlleil trecut la nitrogare, ci riuntai la, nrgtlif ilare?l sixtl unotrt tlin pt'evetlerile strle' i)r.intr,e tlispoziliile noi itttl0<1us0 ('u lt('eilsti ocazie trlclrtlc 2L cerf-l tribul,i,'ir'r tlrtptril aco'd.at, .ttui,. 4itrtrc solri *i i.se plilt'as.i ca sala'iul t'r'6ilalL s'ri l'',i;ii;i ::;,ii$;;; Iui. in (,irzul ofi,nd ace'Stzl, din urrnii llrt ('olrtrlburc Ia ollell ur('iifJ i;r,riifi"if p.sibilitatea :rcordatri instrrl{ei^rle di'ort, d. rr ('t ll(l ullllt lilri.llr jul 1tr',rviz.t,riu lrl _Lr.uitrtt'1 ltitttlt tlc it st' 'r.rtirrrrl.ir ,'1i11 ..rri' ili r rr gisi' , ltrtu:'L l.r'tlitt(i, lr.sillililitlt'lt dotnurttt t'hi:rr irt .at1.tl ;;;i;.ii,;,.'iu'pi,ii;t.". bunurilo' prtice-sului tltr dirort.
85

tiut.tlatri

a,

:rcc.stcia,

'oatc

itt nta,t'erie t1c a.c1o1l{iutrc tt:dul a' 1'rlst nrt;tlitit'at ilr sensttL (t'e:r' tle-a tr'eia)' rii'p,.1 .littt.Ors,, u,,.ii,, irirri'i tlt-'ittlie'e irer ocabilc, llzrzalli 1tc crirt'irrll'irl,iurrtr cu cl'et'tt' ,teptiite, nu (utlosc iirti"i.ti itr alb al p'."ri'irifilor lire'qti'' .(lal'e t1a9r1t'iyr9a Iierst)tlll'a t11r1t1j1 t.elui tzrle infiazir. S t ittiii 'statrllit 9'i celui irifiiLl, ('u loatej ir;ti-iri chitir fxr,ri, c0r-rsiru!,tiniinlul ,;i;;;-ia a iilrplinit--',irsta'tleitllil aniesle tle la t'ttlr'lcgea - in itllelt'srtl stiu <'ale inrDutttr iitttliclea - itt t'i't'zttl sir'l*.r fie .ltdizrl 50' ili. I)erzbzlterea, r'el'elittltrre la au't.no'ria tlrt''tului
ct'(-,rtt''rr\

i'lil I)It -\L

DOILIIA ,\"IAItiI PILO,\ AT, I)RIiI'llULIII iiOIIAliO-GIiIINIANICI : SIS|I'.ENIL L JtIItII)l(1 '

GlmlrAl\

\ (r!\ t ..'"ii; curn alifttrr'rt t <iar.", dul,ir ,'.1 ...r'r,.rptlt'- "-lui_^:T-:l^: 1\ ir:i,i::?.: "",,ii,,"ri", toatc, !r"uii:..:i-1,::]:?l,iil"l s-a int']reiat ilr P,ltltria' in li a.1 or,i'rr 'rlr'oape o'iptil"i t'i'il' qrrir,i a :)ltill.*:li lilliinl.,'ji-''i,^'t;)^-i"' ct''rrir'tic este l:li:-'l-..? de t''ept r'arn'r[ :X;';:"':*i iri'at;"1't"r

autotltllttti

'

'

r goiilj"'i-lil'"i''.ii*ri*tt" c'iiceplicir,c :l-ill:.")1*:i.'1t::.::]: "ft i.;i i -l li' nat eri a- l :" li;":l$.'l:.. 9'l'11 i. ii,' "'Li-i";' "i:""-'ii iii,.:iili;'ii;j -i"i ir';i'1,3 11 1esi1,r,t.t.Y:.li:lli;,I:? I l:;li11I; ;'i'i"';,:'i'j'il '.i, i;:llil'$Yi,"iliii'ii; I , tilriliil iiiii\ii'l:;il;; lliiii ;,,';i,:i', :i : il;,;;"'t J ii i.r" dii j l'^ ::.'1 *i':i..{:l'.f,',* T ;|;i;;:;il' :'L ;;';;;',1 e tiirett ir.rl' l.*^l:l i",,\ i;'ilT'l-.' Ilrti"i' -ii..i^i" io.' - .u"tf :i'.Y.11.,:t::';*:ll',f]: il I' l^1."15-l: st [i; i' i^i'.i rr,,,,iiisliurui e .nrini li-ri :i'] .,i11]li ::i I'
r
.

itr1,r:"*t"

a<,csrej

r.it,torii a t.or-r,s-tjtll-?-:i::1$-.11.i].,,,]lll

11

rr iritTe iil;'i.trili'ii.:ij:{,*lt"4i::tti*:*tli#liliili,:1{'}L'it i,,',..1.i;i'iii',:;;;',;; r.,,iiJ 1,,irlti.oiil e ate sr,liirnhulik


d

''

o ('er' urri1,ir1.,ile ecorttlnliei socialiste o Palte t't tlulr rll' I'ltt'l tlt'i lirlrtlet'list:'r' r's1e tlescliis de lluttuilt lal'o stttrl lt'atalt' lllalel'lllc pelsoaneltll'. gr,rrct'ltli, iii,nl. oct"tor iulitlice ;i plesclipliei' intFo a, rloua t.altt, este lea,lizatit o r.eglernentot," *l ltt1lll: 'i"'0,1,t'i, ('itltc:t rt 1r't'lrr e\lt} f i{11 i1 ,'i,'l .rlt'r'ptul'ik r' .r'crtlr" .

t,otrsitt't'itliolrlrgirtrilcr'it'trlrlitttlt"drtrriol'eglt'ttt('ttlAt'e cle tiprui de ultlin gt'ner.al' t'ffili''1'"tiiale }entrri tlifcrite tlatatir tnateria .luntrr,,t".' in st'ir:;it, itr tat'tea a patt'ea estc
suct'ttsiu ttiltn'.

tlllOr r'cttnotrtit'i lltt t.t,estut. si r.ol' tla rr:tltere irr ctrrtt,irtual.e s.clii tle leglctttetttr.tli inedite'
B6

l'a;ii llotilir!,i lircu{i tlc I'okrnia pe t'alea plivatizilrii

l]{i. l)aci sistcttrul ftartcez coltlerit' substantii urtt'i iti-('nlrrtte pir'1,i din sistttrticle traliottale 1)c ('ilre lc putcrrr trunri .i rrrinaniste, tlrept,ul gclrllatl reprezintli t'e:l tle a ttotttt irtr:ir l)r'irlcipall'r t a,cestot'tt, trl tltlilea clrrlirl prin (fil,r'o s-1t ri linrt'lrltrt ttttr,r'cle sist,ctn tle tlrepi r'olrlal l( t-gel'lrarrit'. (1rl'r,elarea istorici tlreptului gcl'lllarr purte foarte lesttt: rrr er.irlcrrlir uniti-ltt'a f utttltrtttentali tlintre ilt"e;tirt 5i th'eptu1 Ir':rrrccz, uttital,t' t'tt itttheltl[!c;tc inttith'alea lor intrrullul ri at,t,lirsi ntare sistettt tlc tlreltl. I.iri-stir, tlesigur, as|fel (rulll aIrI rttiri alitta,t, intle sistetrrul irrrlri.tz ;i <'el geltturtt dcost'llili, ttarc urtctlri surtt irtserrtnate. liri.ia itr cotrlittutrtl noltni-ltir', tltrt' si itr expl'csia lehnicli tit' ticcstora tlilelcn!o ('ltl'c lterttltt sllecialist prezintit, o irnpr.rl'1atr{it tlcosebitir,. Ilristl tnai ales o tnentalit,ate iulitliril riil'trlitri, o tlitclettlii dt' u,'p'prouch, t:arc tlospart,e pe iuristul lirtirr de t'el gclrtran si titt'c lltl p()atc tletre ncsesizatit, rk'rlrlct'c rloclrina iru'itlic'i tlin l-rntl{a, It,a,lia, Spania ett'., (icrntania pc'tle alta, irlr apitlul 1li: tlc o pa,rtc,;i cca tliti dc gi,ndire, lcoli .iulidicc cal'e au rcllct'irnpoltirnte curcnte tilt in cr'l ruai itrzrll, glatl ilcest unglti tliferit de aboldale. 'i'oirtc :lt,est.er tliferen{er insir t'it,tnLn la suprafa!,a lucruliIor. Pitlurizi,nd in itrteliol sc poate lestte obsttn'a, rtrt ftlntl rronnatir- cornun rlatorat atit, rcc'epttirii palalele a tlrttlttuhii lorrr:rrt, ci1, ;i ?1, Llllot' l)tllll('l'olrse trlt'rrtcnte itlentit'tr ctl *g putt'nu intilni itr cutunteLe francezc ;i gelmarte, cat'e au codificiu'ile I lct,ut, palt,urgintl leluritc :n':ltaruri,, in rnod-elne. 'I'rclruic not:ttti irpoi stluctula iclentitli il, sisterrmlui izvolrclor dreptului, itt ttare logczl sct'isii, tttullii ]l<-rzil.ia durninantl,, precutn ;i locul principal pe care il ocupii irr arnbtlc utzuti, codulile t,ivilc-.. I)e altfel, zrstfel cunr lonr ictlea. r,orlul franccz a reprezelrtat un ertlrnplu - chiar rlucir nu :r l'clst urmat dcci,t in pttrtc - pentlu autolii tn'oiet'tu1ui codului civil gertnatr. ' irrrutlirea, tlintre cc,lc tloui'l sistcrnc a[]are evidcnti tlacii r onr r.irtrta si le cornlriu'litrt cu cc'Iilalt tttate sistem juritlitr irt.t:itlcrrtlr,l : comm,orr,-laar. I)eost'birile dintre accrstil qi .,tlrcpirrl r.orrlittetttaltt pun ('ulII ltu sc poa,tc ntai binc itr lunftii
87

sullsisternele acestula (l1n lx'ofultdele aserllilnilr'i dintre telerincl astlctr l'ealrt iurrtri - tel fl'ancez ;i cel genu:rn sil unit'a1e. ll?. I'eiir.u

Il u, r)l' tlc intelcs cc efecle t al'ttt aslrl)r'in (lollfrgirt'it,r,ii sistt'mului iuritlic gcrrllalr aceir,stir procedurii - ;i ,,,.,r, a t.gldus c:r la rrispintlirqr qi gorrsglitltp't'n tfu'cptllli
r) r'ezer\-i"r.

a in{r,leger rtrai bine sisleurul iulirlic (]elrnnniei tl irtcur"iilt"," asullla.,fr'rnnlrii ;i c'r'oXu!'iei al -iT;n

tltoder.tr

t'";ili;is;i,\'"li
nostt'tt,
r;

iili$liTJillr

aser

!iu.e

p cia1 e

ii'1il1 *:l*uiltif r'Jxi'i'".lffi :'l'?Jiti:llH:l:::illl*;ifitlelruie truturnci ;;tlrt* in t':rte

""

ii""l9"1t'1'91tl'a

fltr rnornettt tlc seatnri itr 1lr'tlt'csul tle ftlrrrtale a sisterriltrtii gerlrurl] cstc rt'ltrezentzrt. {c cudificitlea leirlizltit irr I'mriir- in anrtl 179-1. Ini{iatir':r cl:rlror.itlii uttni t'tr<l gettcr.irl, r,iLle sI cttpt'intlii Irtt ttrttrrai tttlllcl'it1 tlrcpluh.ri ltlivtrt, tltu si lier t:eir- ir th'i'lttului cgnstitu!ignal, a t,clui atlrrrinistt'rrtir', ,, ."tt,l rriillol)i(.;lt1t r,hiar 1i ir r6'cltt,ului 1lt'irirl :r a,par'firrpt lui lrI'erleIir' t'el Ilare, c:['e itrsi ttrt lr tlliit llentt'tt ir-si Yerictr
irrfir,pt,irit visul. '{/lqemeittes I'und'rtrht (,\.L.Il.) culn'ittzirtttl I7.(rug tle 1ta'irg'itfii cste op('l':l' utltti lttltt'c i'r'ist.1tt'acticiatL iil lilllPUhii. (lrrrI (lrttlielr SVarez. lleg()lt' tr eVit:t1 sl"l, ttti,,,errr.'i irr c6trtisia tle rctl:rc'ta1c 1l1.ft'sgl'i t1e tlt'e1lt. ('.'ttsi-

r'(

lllil l! .

';':i,i;i;;i ii,,i ,,t'ut utttu estt' drc1r1ul"' - i'o incep.er;e secolut af lr[-t:irrtoir"li,"*fi11"1i1 .din (:cr poa
o""ln-',,on*,liitlirri altr tlut'ulnei

:,"1h[']:,1,,;t,,;i;$;li;1,#lii;llnruii"li"

i li,filifl';

t:'*i?i;t",:*vllx;:r;i"f lfltJillil'ii':"*l;.1f--,.ir'*
'
e

i:l$3l'#fl r";1;';'T'-'$,1,'il*lll,i:ll" " lrestei,lcrrsttlrepfcuturnials-asup]'apus,incepilrtlrlin td';"f"3'l, I 9: "T.t;,';".3, "# -:, I'Jill : uI' -rY -l ar'# . "lf ".,,fi .":.".in tlc faptul t'ir' SfAnt'uI hnpcrru

rlt'rililtl t'i at'e;1ilt .,sttn1, intottleartrta 1<litr'1e 1lt'olit';i". ,\:.tft'l <'uttr alillatl, <'u tirnlt tetnei. '\r'tttiltj<ltt. l\oltlc si \\;oli'1,. ,.<.otrtlilriu rtotlului t'it'il l't'lLrrr.t'2. (.?u'c rttalcltcilzit ticinrtul'uttt-ri rt<li ltclioatlc islot'icc,'\.lr.Il. cstc lllt;tlrtsnl trrrti cpor.i t.alc tlisprirctr; cl nrr t'st,c rrit,i -rnitt.irl al,itrs tlc' itlt'ile l:ier-olu{iei. Sliit'itul s;rrr eslc t'el al s1il1uluilroli{ist";t2lLitt'clt ltcl,ioiitlit tle inflolir'c a <h'e1l1.ului gcl'nltn a' r'2'llrl2ls irrrsi in stt'irlul rtl -\IX-Ica. Irirlirrritartra Irirlteliulrti (it'ttltart
i,otirhts ltr tlt-rsfiirrf,21'g11 111'cp1 ului lrril'a1r citt't'sltll tietturrrit'c:r <lr .,r[,c1t1 courlntta, rirrnus tr,cla;i in rrr111c flitr statcle irpl-trrrte }c nrirrele fustului inrpe}iu._o tl0t.tlirri 1i .0 .iuIis1111 i1.

*l*l*h;im;'" gerlttttn'
.jn

"#'iHf'"h*iili:iltii$;'ffi

i'i*,iri tlreplrrl irrrpeliului r:. .r.. ^i,.: t'rau aplicate aic' Iristituteie roi roliittiot, ii" "t"1t191u' inlnodtrirect""llti"'i3"''1i"17111t^,t9",:*.]t:pt:|"111;?rili ;'f i" ii1 1 "ii ale irnp i['a !'il or' i1't lili;'l]',:;';;ii ;.T',"t;' i'l!'i lbst i-nscr'"rte in nrodul I.'r'etlelit' I 1i frl'ctlciici al'll-Ittrl tru 5t' t"r.i'iit"si irr (lotlul lui Iustinian

i,,lrnurr'i. Itrsttr epot':r

""i

;+''ffi i;iT"
ploltii
AQ

-,.i^iiriar'. Aceastti subsidialitate-r

ii'l,l;;tllliit';iii?ii:lf

fi :1.'ii"{iilidt.5

;,;;il.d;;i;,i,"g"rnl,,l*",,1+i:lf
t'ertil timlntlui. lttlt
ne'ea pret,e'{'iilor 't'i,*-,ti"-iit

;i;;;";;; rirr,' itt"t""*r

dn:;:li,1-1::,iT,"'1"'.i: aJ-orept to'rlan se bucura tle t'it advcr'salului siru ii l.e'verlea


"otrrutt

lji:ll'u.,**l;Uj';**tl:11"'#i\:'',:"ti"i";it#tr; se aplica fi.u'i' nitri TIu se putea'i.a"",^ti""iitol

pl-r,rr<lct,ttilor.tt s1u ",ilrcp1ul t,ol)tltrn trtriirl", pe ritt o palttr si'.ji.c1;1 .1 1l1ir'irl gt'r'ttt:ttt" liltr t'it1ui irrstilrrlii sc tltrzr-'lilrscl'il ilr irl'ai.ll irrflucn{ei rileplrihri t'olrial}. 1rt' tlt' alt,li llar'1t'. (lel rlintii a rla,t tlc tlltfcl ntr;tet't' t'tll't'ttlrtlui ..patrtlct'1ist" iltrstr.rrt intlcoselli de lu<,rirr.ilt'liri savigrrr'.,\i,slcfirit.l tlt'eplulu,i r()n(Ltt uctu.al (Slstcrrr <lcs ltcrlligett liirltit'ht'tr liet'lt1s)' Ir lui I)e1n111.g, Palrlehlatr. snrr lr-l lrri \\'inrlst'lit'itl' t\litnnir.l rlc rlrcpt irl I'iuulcctel)t (Lrhrltttci tlr,;' 7'uniltl;lett -Ilrr'/r1s). (,el rle irl tloilcir a, fost ;i t'l ilustlat t1t' rillcrt' irrtl:tirtal,1c,

lii.

rirrilr',tno a1 l'rr,r,ilil,ut rlplir,areir trt.gslrri,,rlt't''t tlc inflrt'it'tl li t't'it'llr'c.i $g1rli istot'icc' iiustr:.ti tlt' trunic t:urn sutrt, cc'le nk'lui l'r'iult'ric Iiut'l Yott Sar.igtrr-. Ilittltoln, I'ufft'trtltlrt. l)o'trl[tr.g. ['o1rivi1 at't'stt'i it,.li, !r:r tlrclltpl g['l'ltlttll se tlt'ttstllrciru a;a-tlrttttittrl .,tlt'c1t1
1ri,rr<1crr{ii

89

<lirrlle{'iil'e{'cattt'.lit'tltlos<'titirc'slttlut't'l'tl't'rr'lrri01ttl(iiclke" I)trttstlt es ? rimtytht tlt'rrsttti: ('eltr rtuii itr*",,,",-'ttt lt"alizriri legi'slafive n1e I]'(l ']i'\ Geselr'trtLt'Jr sccrrl :tu ftrsl ttrtiul .ii:ii-lltirO erl'.iches liiti,*r iir rig-'ar,e, .tlatir t.. irrr'rp*tul 'r ,r..rr*rlsirl irr l:itiu,i 'i'i,ii,i ;i cotlirl ci'il scrrt'r-r,1. lil;,iiii':;:i,,r,'t,. (lt'se1z'1[ti'lt - '\'J:i'(;'B')' "it,, i;ti;i"'i,,rilei;i,";tu'* r,iitet"'ilit'1tcr lirii.e ti" iilirlri intt't'itga tlczYollar.tj'" lit"fttiiitti , irrir-rr1 in t'tltluli' tl*tli ;t:t;trl.t;':. a '.,r trt, loi' in .irrrul rictstul' 1'usl itr;r"t 1;r't'r nlir ti ir,S. Altarili1 t,gtlul1i t'ivil ger tnlrrt lr riet'r'siiii{ii rlc , i.iri'r'asii rfirllirtii'i.l,o,"ti.,-, itrlt't''trr'1izu'ii ('}uneau lct'slei acl'iuni' ;:;(liii(:'ilii 1i t'ci t'nlt'se {irilt' get' l)olirrl;a t1e utti.l'it'altl a' th't'lllului.privrt tlirr i-rt t',rititls ri lost,.iilt'ctr 1'21'e ,'1,111g (t'11 t'rcep!,itt'It'iriltii Ileirle]lrel'lr' ?t 1re t't'i tlitrtii. .lo*r.ri*';ri'iit'atttl , lilof.t'sr['la rh.cptuhri rr:ilrtttl' tr ir.,r,ri.,,i'lfi'i,sr-r, tle-?r, lrozitiilc 1t,(}1ii i,;;i.;'i;;iii,1*tx ,,/t,,r2)t"i trecesitr*'t'tr t,tui, tlre pt citil.('rttll'tttl itt fit'rrrt?t;;;;,r;;;;:;iiiii'iiti,r tl,i'rttrifit'irt'ca tile}1ului Iri\ut llr, rr'if.r'rrrizat'r'u llltl'ail,,',ii: rl r,,*l oc 'irtur,ir sI co'lr,ilruier lruilor' ;i obit'einlilot" ctlttIlelllica i-lt losl rlrrti tle ;t'tlala,istoli<':"1 ii tlrcptultti' tl;it]''-ll.{" rIrLs,r rl'.'lrt't'l:t1i Sitrigtrt lt('('ill'('l'ittlt.,trtt'trl'iottltl ot'it'it't'i ('(r(llliq irll. _\celr_ti s..oiiiii .,,.,,. ,i],,'1,ii r-r,.ipirr. o.tili tr th'i'''.ttrilri" t,z*,c (r,Llt'ir\-errc.a i6cii rlc t'lttlitlr^t't sllolila,rrii' n rat I tr" co tt c ep ! iilol s:rle' i ;t,;t,i-;i^;;iroirtliti {tmpnirrtr-, lur:rar.t' (...''e 1r fitlltt t'p'cii , Despre ttx:tt!.itr l::tll:' j'urisprutleiilri'.Saviuttv rilrtr'nrtr.tstrc pt:n,tru itgiit'ti* I; '-- -,tt'Pl'it,r,irtuot'" f11' lrlloca sa ale o vocillie, t'.t:'lttll..:lliL: i;;;;, .l""ii1cr1, 1lar. er-r, riu .u.(, u1r?1 asen,'"rnirttitrr'o l]elIiI'rt irltlrotirii .opuIIe t'txlifit'ale'. Irr p-tr.is, t'I irt'ill'a' pei]1]']l il. sesi Austlia,, ("dI,Lr rlr r,i l,r.usia, ,,.;i;il;i,io i.r: ri gr,".,-;1" clczut ile' :rl Ii tii*1"t*" sit t'r'llriltle lrtloptlselit 0., t'unrntt'tlorlrrri t'ir l,i ai't*tca in flrvoalctr uttui t'otl corrLutr' rtrr ctld l)iscut,iir tr ittct'1';t't ill 1849, t'intl ,tr,fos1':ttlolltlt *t s-?l sttrtcle getlttattt -.,r*,i utiil'ica1 lletttrrt ttlate ,',,,ri"i itI cilllisr"liil')I'" ";oi Irial, hotirr,ir,"a "ltl,.'oliii'ii "iirr"1;"irtii t:od t'otrturiIlstc.. irilelt'sittit rriciotlatir. cal,(f rIrl a firs1 i,,-i, (it]rtrtanu ,,,iiti"rLi.i'u 1cgisla1i'I, ir i'lregii('u rlc ir,r'oil'pe ''st,r,r.ar "i, i,:,.l;,,; i,ii .,i.,,1r1iu -\risttiei), ('ire s-tr, r'ealizat i1'7i4{1i rle ir, lt-rst i11f ir' st,r.ol rrrui lir,zit-r if"..it ,,"n'll l'i'rr{ei,

',',

"*i

;r fo:t iriart.al rle incert'ililc teolclir,r' trlc ruulttn' politir.icrri -i iulisli rle a rlepi;i irreaslit ulelr ltietlit,ir irr. c,ulca urrilritii rrrrliottalc. I,}'a invoctrt irrsusi Lcillrriz r.alc, t1trui seccllc' rrrai illrritrte. sctrtnalasc rtet'csitirtca adollllit'ii nrrtu' r'otluli
rri

u pietlir'ir dc olrliri rrorrstitut,ional. ('orrstitu{ia hii I}iri}l?ir'(.1\ rrri r,ottfelc:l putclii r.cttlr'aIe - uniuttii -- rrotnlrel,err{t tlc.:r lrnite crlluli itt nLiltelic rlc rh'epl privut. Secolul:11 XIX-lca

tice.

il rtrul 1Eii} plopurtct'clt l'r"rtuti rlc tloi litlcli ti pat'1irlulrri rra{iorral-lilrcral - N{itluel;i Lirslicl u lirst trc,ceplttti, 1r't'r.'irtuhi-se lir elalrriralcir t'rxlului r'ir il :':r. I)c-abir, irr arrul lt5li, rlupli tr'eisprczccc utti rlc lut.r'u, itr t.lti'e lirrrlr s-nu !,inut si-ji icrlirrle, t'<urrisirl rr pulrlical plirnul 1tr'<lict'1 uI t'otlnlui. \ rirnir.i l.rlor.cilt'Ic-r'elbale rtunrirlurr 11, 000 pagirri ia"r' hrcrililc llrr'girtitoarc cuprintlciiu ;ilsc voluure. ,\rnpkralca lur,r'ir,r'ilol lru rr lel)l'ozetttat insi utr irrgurrLt'trt Iro{ilittru', ltloit'ctul stilnintl vrrluli rle olricc(ii. [)r'oict'1 u1, iti <:cil tle a tlttui't vclsirtttr'. ir fos1, sultus lleillrstir,glrlLri iit arrul llrlXi, tlirl ttu a fosl ltkrlital rlccit dupii ti'cctn:tlca uttt'i ttoi selii tie rtiurlificiit'i sub-stattlialc. Irrt,r'alea "iir iu \';gottt't'ir 1'ost firati. irstl'cl ('ulll al)I lLliilat,, 1l I iirliritttie 1!XX).
l5'1t. i'rrrlrtl r.itil gr.t'ltr:ril. ('utr{r>r,ul rt:rlcolrslc rlttlri itri{irrlele tlerrurrrilii salc, 13.(i.13. ( lliirq(rl'icltts (iese{:btrrh 1. lci;t"ezirrti urruL rlinll't'cele rrr:ri irirpor'tatr1 c. rlul si nrai or'igililtir" rrrottutnt'trtt'lt'gislalivt'nlt'ttiat'elui sislcrn.jrrli<lit' i'olllilri()-gcntrrtttir' Illtrrrrt,ttlt'lc itrctlitc, iirnlllitrl lchrrit'is1 l)o ri{r't'il lllorrrriveirzit, utititttitc pat't.it'ulirrili,!i itr tlt'fittilt't, rin()l'('{}ll('('ll1c rlt llazir, slr'ucttrltL slr originirli"i, toa"tc a,t'cste'.r il frirr sii rlifele irr1.r'-o rrri"rsrn'ir ittsetnrtlllii tle crxlrrl r'iviI {r'ar:rez, a:is:ulinrlrr-i o pozific ltiu'1it'rrlari irr t.athril l]rirlchri

.is1cnr

t1t"

rllelit.

{Jrrrrl rlint.r'e izr'<la,r'r'le pl'ittr'i1ln1t' u"It' t'otrl itrul rrlui Ir()rrrL:rtir- al t.orlului u los1, 1111r1ltul l'{)r}rtn. ,\l11'c1, cca IruLi tr:ale lr?ll'te tr solufiikrr ltnltrtovittc rle t'rNl i1i gi:rt'sc izvor'nI irt trt't'i ".r1t'e1rt (,olrrulrtt gcrlturtl tit' ot'igittt- t'rtnrartii, Iir t'ttt't' tlo-rllll rrrai lrrl'tl'it. (]iu'ar'lclr.rl lorrrattist ltl <'txittlui t'cit'sc, irt 1lr'itttul r irrxl, r1in, l'aptrrl - tlcrrolitrtl t<l'ttrir!iirttt':r irutolilor pl'o- - t'ir I-t.(l.li.-ul ttt'trtt'iizi"r litit'1 ot'tlittt':r tlti trialclii irtiului
91

90

f
oltisttrtitil
llllIl
Sil)r'

t tl'alatt'lor de patrtlet'le' tlesple t?tl'e aln anrintit

]i]t'litetrlttlt.t,ltriait.ltt,at.terislicti]...r't.r'st'eistltrr.,tut'i a ttrtlulrti' t nle coustir itr t'ristenlf i1tt1'.1 p'i"1i, -:-"t].",t'alt' ltaza t'egletlit'trlrit'ii cnplintlt' 1oir1e,1)rrrc'ipiilti t'c sttrL.la'. in t'.tl . astfcl tlt'r ('l\'llu' itii""ti'ir" a t''prinrle i lratrdet'r't'lrltla 'artt'tu'il'l' 't''i'itit:t'-tto t't.ttt'si'u1uf tic ttiullt' i,,ir,';';;;;;,r'ri,",, t,,*1,tir-,i:i ait, liit'rtl insu[itit list, ArrI(r]rl ]lerse, tt i:tt'"i ilt, ,',,ii.tir:iitJt'ivilc apitlutc irt sct'olrtl al \X-lea' (rrutc:l r irr trt*'a, acester i;;iii.*;;i"'ult-" ""t'" r'ept'ezi'1ii qlt't'ia1e' pirr{i t tl'oicctullli, i3.(i']l'-irl' <'u}r'irrclea patlli tt r'1 ea- u'll1il,;]l'11{ t: i,' i;''; lili.'iii''t''" i*' "*t "'o J llslc itrtelt'strt1' tle le
1

:lli; iit,i jff j:[:l*tt,,',fi;:,n'll:};ruTi]'1,l"'iiliill; i: gcrrer':rlir ti tilelttrthti


r*",,irile^iiiior'tibic't,lul t'ir

{ii I, t il;ti;; ,:;ii",'''^;',,ir*,.li,r i,i'.1,ii ,,


i

oi';1!i,1,',il ttlltlt'I'ilt . sut't't'slllllllol .' Ilnuldirttr',,o*1'*tt"l"celelturitrlt-r'lrt'te'r'istict'tr1et'rltli5a' fi<'ilii gclllr2llle "*.ti tit"r'ji'l ptt t'ttt'"-il folose;rle (' oriur se' r,]arl iliil..l' " 1,,,.,1,,11':l'',].:.']li.,,ill', llll,1i,,l11:il l,irrrlriliul ll.(i.tt.-rrlrtr('\lerrrii('('(':.'l]lill:;'',1,'jl,ll,,l,,',,,,,,,,ir',,,1., r,i fiecalt' 1c'rrrrtrr :rr'( (,ar.nt,ier,isti" ,r,,,,*r,ui siil dstc faltu1 t'rII.siilt' s..s i'r.ar,itrbil, ;,r;ili ir"*,.hi,i,i,i'd rtit'i.tltrlir stiluhri' 'rr rh'agul erlegturt'ei ilc -r ^ ...-,.r .,-r.,, (lii, tle tlep:rlttr slttttt'ttt tlt' t'otlul- fu'anccz t1es1l'e calc u r alor tlc Stcndltal trlrlr'l,ul'lsea"tti-i- i:t'"'t ";te :rdcsel llentr slrle lilel'alc'. ftrtri u.tt t'rt'tuplu ce ihtsirt'azir cgttsecittl':t-:. ]1,11:11',,).: ; i. '.;J li ll { J:'i r,,, o i l'oi,,'i,t," :1:;, i ", :. : J"..l;:'L;f iiJ'i;'l'l'i;,i',;;';'.'.1'n1-11'11- 1:tilili.l:, '.1.,i)li'ti1\':l:il;,i,l i *glllilli * \ i',1 i;.i ;'lii I tnlh ll;i:- iii' il"i' :]1:l'l ;, ll. "':r "r.l t''"t".' ':u 'l'l:::i'l,'\1:;]:.].'l',1'ilili':': )iil*l'il;;"';;,:;'i 'ii^' "" 1rt'lrui" ],'illlll:;t1".'i11l1l;, :ilii:il'i','il';il'i,.ii-.i *i'"1'1" "a *" l.;iii i;l,r' ::,' ;i;,:;i ;ii" f . iit, "t" :1':]., i\1i ill,#'ii ili-:]ll.l ('?I1'(] st' ?Lrtr't?r \:'<r "' ^"-itl;'i..-iii"'1"'.ttt"'i' l,',:#':"':i;;iii',1,i't,..+",ii' ii'.r"r,ri''iti1 !a1e "1'].111';lt:,lt":.''''.I se ar'"rli t'ri tlzrtlti irtlage trrtlitlttt'il irt' _j {,i.._,r,,r,ro irr,_rr,l ilrsrrrrtil iitjccsit at ti si f i grt'eze i tt irc t' .'l.r sertln
^

l5iru l t't'glcttrctrtt'ltz,i

i;;;i ;,'il;ili,i",;l,f[

JI-:o dt.|.,

:1,d.

l]'Ii.i"1:]illl (1ar'1etr t'erlr

ti

?,'iii,ll":

"

'

;'

l*

-r

tl

'l;

in irresl, seris cclt'lurrl palagruf l)Ii crile este alrittrrit rtrrnr..ri tlin tlirniteli la altc 1r'xte. tln :Llt cleurenl, spccifit' ll ll.ti.ll.-uhii este t'et'a ct'. irr rlot'1r'ina, genrranli, ()1 to (lit'rte il tlertutiril .,cirzuislit'tr :rlrstllr<,tii,t'. l)ircir trcesl cotl are o itttirttlelc atri1, tle urale" lt.lutrgi,nrl la 2llE5 tle palrrglzrfc. i'trlrtu1 st tlrttolt'irzi itr trrirt'c palte utrtri t'onceplii - lilirr t'zu't' lJ.(1.8.-uI sc'tleost'lrcstt' rrel tlc nlt,r't'otluli civile, ('u1n a.r'fi t'el ft'itrtcez sau r't'l ausIlia,tr po1rivi1, c'lireia, legel 1r'eltuie sli. r'egletttettlezt' irr r letaliu 1oa1c cortsecirt!,t'le, s[ t'uplitrdii toatc a,spt't'ltlt: (,c s-iir' 1lu1r'a, inli!,isa itrslatt{clrtt'. l)ertlltr ar'es1it., r'o<hrl gel'luilrl er,iti, fonnulirlilt, gettt't'al.e, r'egulile ('u nrl t'orr!itrut ltlu, aii,1, rle flecvetttc in cotlttl l'r'a,ttt'cz ilttttitoltt'r"t,, pt'itlln o lrtrztlclic rk legnli tlt' tletalitt, t'ilt'e fitc tlisl.inclii tle tt sttlrlililale cxr'esi-t'ir, ;i 1r'eltuie si t'et'urtoustt'ttt, obosiloillr'. Unii autoli gilsesc itr irt'tastii tttittuliozitzttc ulr irf iutlil.i . I.'u1l-1. tle t,orlulile rle 1,i1r .1'r'?llIt't'2, t'iu't' r'ct'larttir, ittlt'r'i't'tt1r:r ju'isplnden{'ei lrentm clnlilit'ut'ca t'orrset'infelor' 1tc t'irlc 1e lrnlr'crncazr"l tertele de lcgc, tlet'i l:t t'ale, llinit cc insliittlclt'. rru tlesllrittrl tuato ('orlrpL('at',1c, srstetttul tle t'eg.tlt rtu 1toa1t ir t'urroscut, in intlegirrrt', itt t'ltzui Il.(1.I1.-ului, t'clt tttai rrmlte consccinl,e se 1rot, t'nttoa;te tliu tertul t'orhrltrt irrsu;r, rntelr-e'tr1ra junsplutlerr{t't ttt'trtatfiirrrl rt('r'(,siu'l-r 55. ,\r':lnlaiul accstn, ttu ltoate [i, tlt'sigur', c'untcs1ir1 . ]il se rrdaugii,, rle ali,fel, la celelaltt' calilir{t }}c ('ale le le}er ii, ngoal'ea, forrnuli"rrrr ;i lrelfecfiutrt':r, sistcuafizh'ii. Intr t'bal'ea cale li'r,rnAne, rlupii piilclea ttuastri, tlest'ltisit. ('sf1' rl:rt,ii a<,es1,e calitii,!,i rle trctri,gittlttit plt'r'tleazi, lotu;i ilsrill'?1, lirrrpt'zirnii,, su1t1e{'ii ;i accesibilitl"tdii t'otlulilot' tlc 1i1t 1t'atrt't'2. 40. (lirrc sunt, tllisirturilc c't' p<11 c:rr':rcteliza sttltslatt(a,

iislfrl lil lctlirnit,eli in

Sl,udit'r'ea c{}(lului tltlirte si tttiri tlifit'ili din ciruza 1e}rll,(frl ttllnitelilur tle ln utr ltitlllgllll iiL tltul. Se po:r,te sllurrrl r.,r ll.(i.li.-ul airnzt,nzir tle astlel tlt tlinriteri. Se ajurrge
t'zrscadil <le

glarlul 1ta1r'u. .lJstc cilat

li

Ill'1";';;'i;,''l^,i;"tt ului' at'1


na lr,tlirge
92

rlttlitalr'tr

lcglt'rnentirliklr plornovilte plitt at'eastl't, clca{ic uliir;it si It'lrrticizarrt,iio calc este R.G.11.-ul irrceputul seculului al -\X-len :l itiscttttlil, itr Get'trtatiiil o pt't'ioad[ rle pul,ornit"ir tlezvoltlu'e ct'<lttotttitrii ;i crtlltu'alit" Nu este a;adar rtirnic sur'lrlirrzlitol itr fapl,ul t'a ttortl ttttl r.ir-il sil dea tlrivatlii, 11t'rttL pttlt'r'rrir'lilrclltlistn si irxlividtralisnr. Astfel t:stc c<ltlrrl llrtttt'ez;i 1o1 :rstfel este si j].(i.ll.-ttl.
'!

93

tlir,sr"rtulii cIlI,ut,1t'ristit,li a cc<luIur gcI'ltlaI] c){1e rcpr,czt,iltrrlir rlc eristetrtr :t:1n-nuntttcltn' c'lttuztl gt'tlcr.llc, t,aie i, t,onft'r'i o tizionornic ploprie. l)u1iir l.rirrcI'ca rtoitsttit, () irL insii;i currceplitr ll.(i.ll..-ului se lloirte \'011)i desllfc pt:ri sls trtittu{i3zi(.otlll,ii([i(.tic irrsciurtrrti. Ar1 st'tttttllat, int,,-o ."gi"r1entii1i1rr,, tur.c' tlau exp'esi1 acclci,.r:azrtislit'i irllstr.ur.tctt, r,t' lasir itnplesiir t.[ legiuittnul tr Yrut sir reg]clrerrtrz. tqt1l. Alilrrii tle at.qrsl,ii <':rzuislit'ii t'ragt1a1it, iirtiirrirrr itrsir cltuzt'lt. gencralc ( (icrrcralkltust'ltt) (:utririlrzirrul ltlirrr.ipii q<'ner,alt tr t,:"rlor a1llir'are iuclct:i"t1olul tt poale frrrc frili sii cristt'altc terlc tlc lc,gt', eI liintl supur llulllal nol'lrrclot rrrotalc, uzur,r|r1 stru llulrct-crcd.rlr{e. Ate-qte c'liiuz,tl gcrrt,r,alt, r.cprcztirtli arlcVir,rrtt' sul)tlllc, t,ttt't, tet'cStr iutlct'Iior.ul dt ,r si attgrcn:r totiil iti ttteclltttstrrul pe trarc il irttltrtlre cr:tlui. Asttcl ,,i rtr .,,ltttult,il l,'r,itz litut'rtt, tlct'ste t'lauzt'.ttrt rrrtn}iri tli pcr.ntit si se rcglcze situ:r(ii tltl ftiltt le (:'are tegltlrt6r.ril irl le-a 11rtut 1x'cr:ctlca (lz1'('ru'e ii t'tltrlcli rttt ltii|lcr si' s{1g2ir.'{' <1r' I ailirllta itlt'ptul 1l(lll(il' trcf elsitl"r!'i gertelalt' cstt' trctt LIrrt tlitr <.elc tttiti iirsetrirrirtt' t'lituzt licgultt Jrultei-t'r'cditi{e 116iit'1ri ]tr.i.',-i16rtr.e la lluriu-t.r'c'tli1!ir. th'elrtrrl g(,r.r1rrl) riclrdrircu rle .. 'l'rcue u nrl (,llu,tlteti' irr t'it. itt iti,i"titi t" si <,r,etlirrfir). Serrs'l .ir<.t'stt'i <'l.rizc t'st. t'c1itt{ir, t1clrnie 1;irilti s('alllit t1c irrlr,r'1li,eta,r,cir r.orrtr,at.1r:1or Ie,ihtiilrr sr n inr,r,etlct.tr t't'{"ll)r'{)t'c. I'9 at'eflstl ('ale' lll$tiillo ude'i'll'atiI !,ele uri r:ipatal posrbrltalcr:r tlc lt tlcs{i,;tt.a rlist..l. rle liit't'ir. tt',xtultti. tlezr'<lltirttll oper..i tle i.r'cu,1.itl ('eca ('c st' tturttr:;tt' tl .'jut'is111'1{gtrlit tle ocltitate"' ('tl tirtrlr*l nu f.pt t,r,tia1e, irL'Lclul u.r'stit. tt.i t'cgttli dtr t1'cllt. prrriLlelisrnul't,tr tt'rr.*rt n.tr p.1r't'r',t irr tlrcplrtl ettglez llr apriliiiri lui ctptitr- 5? csltl izilitor'. ('a ;i ctlth.tl f t'rrrtr.'tz, I l. G. ll.- tLI t rrt sitrrctiLDeazL :lli tt z' ul rre tirept. A fust li irt rlr,eptul gel'illrrtt ]olul jrgispru<lt'trlci l)etttltt ttre a tldzleltir ;i trult,r't'tiz1 tt',r'ia ulrtrzrtltti rle ttrellt. t'?l ?I l'e(.uI's lll t'1:rttzt1 gCtrcr':rli t1 l)ull('Iol' tltttt'ttyltt'i' ir(.eir(1it 'Ilrliiiuirrtl, rltt'lcia''i iulisplurlent,n li sa,irc{iottat, itr lctnt'iul(loIIStlttlit) lc;rirLrrt'. tle'a1ect rt,t'lsta tttt ia"l, .i cazurile'de pici'iri ttlclrtul geI'lltilll ttrt lit'itt tic c()trsilrfitlritttt ('ti cill'll('tel gtttcral. Iriccir tkr irpat.erL{i, ;i c:r r,n}ar.tcl.istit:it tlreptului g(r1'lIliltl' ll, 1o't folositi tlc jui'i*tlrutlctlli itr st'rllntl asiguritii rtttci iurlt,tlte seculiliifi ri cili'tritlltri t'i1il si totttettritrl. Itn'ot'iLritl

:i|lileri{a rahtiilu rie 1-rl(}pr'ietur. r cr,lui cLl (,21I'cr cor}1r,a(.tilse. l)('(fiu'r insi rru il (.iirr{iF(.rirrP LL irrt.hei0r,t'a, at.luliri. Ilurr;r.r'e<lirrtti it, p('r,s()altci t,al'e s-a, irrr.r,czut irr1,t,_o allar,eni,i irrst'lli,triale cste tie nutrn':i sl'i-i irrlireasc.i rlrtplul' tsriprlir l.rtr trtrlui rrtiil, rirnri nrl t.ii arlt'r'tjr,iit ul 1;r,opr,ir:t :u. nri,c -rlobij

a1tl"L

pit'itul

pnlr'i'r, r'espirrge llt.ctc'riliile

urili

ntler.i-r1al pr,olrrie,tar:

rlcspiigulteirst,ir ulteririr, rle lrr t,el atr:rlt,lrt. I)t' lrlet'izat cii rrr ar.e:ts1lt .itLirlit' rrtr cslr'r'or,lia nirrril j rlt's1rrt o t'lauzii gerrellrli, cr, nriri rrrirlt, tleslrr,e orr u,lerliiir,t 1;r lrci1,'iu :11 cotlrilui" a, r,inri alrlit,a{iri esl e llrr.ritii iril r.rrrr rrirrrlil' irrsrrrirrral rlet 1er1e.

Ih'eplul gcllrz.r -rlr()r g^e. .rai <[t'}ar.t. lr-s1fel, irr titu.i*11r, lrlorrrovirii c'ornu'(,uiui jurirlir,, tlet,i,t rh'elrtul i.ornlur, t.ir,r,e ri ria('rilir':1, rit'i<rrlatri irrttl'erek' l<lcr irliitrilui plopr:it,1irr..
;
r

(} arler.ir,rtli s1lr1p1i;-r ii, rrra.inilc .iudecritru'tilui rnodclrr r,rrle uirsr'51 e rlerchisir'1r,,rilriiit,alt'Lr orurlilii 1er1rk,r' rrr,,.rorrverrarrile in nrrrrrcle rrrr,ir, j'l itr(.illii g(.tl(,r'lrlc rlr, iirr.gi rr1rll1.,,r',,. .Abscri{lr tolrnalisrrrului sin, irr 1't t,azul, ciu,ar.lerui rrriri rerlus al ilcestuia, irr lapor,t cu rh.eptrul h'iilc,r'z r.eprczirrll-r irrru rlintr,e r,ckt rnai lipice lr.isiluli irle th.epttrlui s,11111x1i. .\r't'ea;i drn'intri de rn'r)llrolirl'(' lr. t.ir'<uitrrh]i iuriir,l iii.e ll. (i 'Il.-ul rrrrri pu{,irr r ig'r'.s rl.r,i1 cr;rlul napiheorriarr, 'iri I e t elrr rinaleir, r iil:tirilitir tii r,ort l et rtiilor,. . (bnsirrrlii'i'tul li'tiLr' esle sulit,ie't pentr,u i't.ht,it'r'er ctxrt'at't.ul.i. s-11v1'p{iile rr. la irt,cst, lii.r.ipiu liiirtl rrrult rnai pulin nurrt'r'r,a*e t,a i' tlrt'1ltul frrirrt.czl .t\Jirrie rrrlitugat la aceasta, r'ir lx,oba c,u rirailoli,' (.?ll,e irr rh,t,lriui IlAttt'cz e lirnitalri, tle valoalea t,r't,arr1ei, sc perrnile tiir.i iret'ontli!iorral. tllul- rlin asper.telt, r,ele,' rnai' irrrfr,ut,ii,i., ltetttru inf,ele9er.ea ll_(i.Il.-rrlui es1 e leplez(,nlrr1 ric r,eglt,_
1t
r
r

tirrrulr,i

Sislenrrrl .,clauzele gerrerlrle" r.r,1n,ezirr1i irr

astfcl

clxrie iri{elt's

lrlril

si

nerr1

-gerl,a' rr' lrutca :r'ea, s'll a<,t,st *si;er.t. cirrar.l.clistici rlti't'r,ite tle al t,r'lui frant,ez. ,\u vurrr irrlihri i'1l.G.lJ. . <ltfirritie a, ltxrp'icliitii. \-r,lil r-:isi itrsir, irr ur'1. 1x)i3, o plezunrtie rle lir.opr.ietrite irr ti.:,,,,i,eri iroscsulului bruruhri atuncj r.irrtl rrrr ier1, ii r,ontrslii rl,t1;tul rie a fokrsi si tlislrutrt' rkr ircr'l burr.
I)esigur., rr'd-ul

art'a pt,olllier1 ir{,ii.

,\utorii geltnani (ptr11t1 1t.t,stt' r'r'l'criri h r1,e1,1ul gurrran)i'8 llun in lrrrrrirrii faplrrl r.i irr corlul Lr,. rror.irirLeii
95

94

ch'eptulrLi t1e proprietate lirr c irtleleas'i cz't' llrezetrti'ntl it-t]l]Ytt.']]].1 L:ii,'tit. ,;i - ,ri.or,!,', .ro" tt.t t'r'elruie si. scapc --"* curn surrt ;iiil.' obligtrlii t'are sutit fie de tlrept ltlivat -

rc's-

it

1t;r1,

l'r'lirrrirnlilt
I

gel'ti i:i

r.

fl

(,u l)r.rlll.c 1rr istot.in

insi;i

lr

^"ii ,,;;r'truti,i ;:;r;f

.r.irt"r,i rr.iirlit'., t:urrl sultt celc tle ?i (lor)'sel'vaurllnolrulnetll' a'e,1';l ist,r,ir. sit* 11. ,rr..nl-,l" apii .ri't'ra1i. I,roprit'tarul letlopeirtlu a-1i ocrot'i dreptul sau at,liurri
,ij,-ii"rriil,ltiirir
, o ac1'rurre ile

i'ai

ait'*-ttirt t'rrpo'.turi de r''ccin'itate

-'

fit:

|e

let'entlitlatc' ce poartil tltlnuntirea lriLirrli irurtul 'rt'r, rlegilitrrn,ur,lultertns:ltrttt,lt des Iii_11r:.ntuntcs;i o at:liune atittge irnp,lrir-a, .rit'ui t.;,it,. itl,ailfirril'.'llr'()'tictar.uliri tr t s'pr u clt' e tn nt e,l.r e-i.r h e'it i1 r',' i i, J't,i. r : I') i g O legletlrt'lltale q'"tli^lii t"rtt-' t'ortsact'atil plolxicln(ii tle irnploI'eginr ror,"i,,rl"i,'.':o.lii'it,r.n li trottl'c'r'it' rn u,soarildestul zr pilrnin1urilot" lrliu ltetrtlu t o*tg,oit rl t'ilt'ula{'ie t<'alizeazh in astfel rle . "'11.i.,u,,*r,,iter,ca pi,ipr.ict,rilii se j il'intr-utt at'tltilerrtn,'|rirt t'arc proptietatul ol 11"]'j:il <,lizur dc )r'ii,,,.,r''rii i1,*tnrl,i ^c.rrluil':r*.1rr,r tr.alste'uhri 'r'''r'*t'trr,: lrelluie rt.rttt't<leoinsc.,ie'e ta"r"zi.'i), .t.tt ',rrruii*ll i,.i.l't in accst. c:.lrtli!'ii "rl;,rr*r,i' !' t.irr,tca ,orr"rr,r.r,. '.alizrrt, dacil trclntraclnI este un act:rlrstr.ncr, "iiiiu,i va.la'lril r:hiirr anrtlrrt' Inlt'tr la ltrtza. sa' cste :i;ii. i,i s^"i*r'trl:rt'tul'crtle sti lrrttluast{el t1t' situtt{'itr, titllrirrtiitt'r'ul r'itrritne l}1't)plit'tul'ul l'ttrul .,t trittc^i-a'tt':rirstrris I*i. tlrtr'p.tt1c ri,rr'iig*t'ti; t"'ipe o itulrogitlirt lrrrii titttz'r' ,it,,,t t1es1;irgulrili ba'zatc iiiiit,i ''^"ii,i-,.*tttl tie"sist,ern ii i,olliius la gcnela,Iizarea- flll,1:l tt'attsct'rlttltt't' t,,n,,i"r,ci. (',rlu1 ge.rlrilti ttrt t'rttttltr;t'c sistt'trtul orice tlansluil'i.']-"^ol.it^11).-"*^i:'l ir;;;l;iii;;* ,ti. i.,,t ri'l*tirt'cz'
t t

"'-],i,;;;;;i rlupill;;r; i;;;r,';il;, teii'clic. c,r.c. vtrl' rri,llirllr tlirucrrsiurri


ttrc_ri

l'rt.r'lrn['rrrrrbalc .rr sc.i,irs.rr, lr.i,l,lr.rrrtl p.,r'" a"'iiii;"'i;;'.; t r r, i g,ir r., rii.,t.,r t *,,,',i l';i'ii,i;ll:; i',1,.,' fie I)t'(:)o(rust'r,ielle
1,1

asl)("(,t(_r

.ulill illi r.tit r.liu' sirtt t.(}trr1rlr,l rlirri'st,(\?l


t .l

I'r'olrlt'rrrr tle lir

t,orrsirlelalrrlc'. pr)rlll pt.tve?t lolul jtrtlrrcirto_ rrr rrlcr'p'.ta,r'r,rr,- 1e-r1'rrii rlt, lcge:r,1 rr'.i ,a,,.iria
c,itr,c ;i-ii,

s;'ri;lllr .i u.irlir':i. g(\'rla ri ili rr'se:ie :rr,easlli irrtr,err,r,c rri(':, r:rirnrl.rr :i1rrr.i1i.i r..rlrrltri r.ir il. liislrurrsul 1re r.itr.t, il
u'i al,urr<,r ol,?[
sr

"iiltl

(rst.0 (,i)ltl'nur1a1,.
"l,i1rsrL

I.gisi.al;1-1r, ilr a .,rrsr..ri, ir izr'l;lrr'rl.l.gr'. 1r'irr.rprrr.g(,a('r'lrrt,p.r.rtt.esespr.i ,lr" ii:ii"l" 'e(,orrllure rlerri, ittriia,.t,asta sr;rrjri)1, l)l'rlrtr'-o <'oJltu'irt th'la gerrer.ai ia 1,:rr.trt.rrlar,, a ttr,_ rlutrrr rii'. u.t'stc ir.irrcipii r,iisllriLsuI lrl pr.uillr.rrrnt"

r.''crrptuaLi). l,r1 r.i'it t cxliei'iir ir i r, tli".,r,rui j rrrltr'i 1,rului r'rrrsta,, i^ .azur i rrsuficieri{cr.,, .iir, ir.l.ru"i*
r.rrr lt'r r ra,

ir;a-r'tIrritir, tlrrt,:'t11.:f,,,:'ip;;;;;,;.

"i,--."*

a{iin",<,r.isiiirrt,iutt'a1'uttt'itlt'it.tLt'sple('al'esep1l('Clzei)"7'1l('21'po

ii,,i,lliii,Jlie,tr,ei furictiuni : uria t1e1'cnsivi"r, 1r|ezunrinri llrezunrltNl' itt ateia;i tititl'.ri' ('tl pu.,1'r.'"ii*l al llr'rnutrii 'ii ia eracte : . a tl<tttit' re rirerrl.i*rte srr* r'ati'icr'' iiitili. ri",,t rle tr,:l*slirtir.r-i. inr,,rr"i.lii ,,.t1,iugi'tl'-s. ltr:<u'tlului t1e pulrli;i itr sf ir;it, rttta 'clilt{l-t, -fiiclrxi sr)r,e ir tit'siVir,\,i rrritttititir,icir, ,:i1,i."" -,^--.^.rr....n,. '' "'lil;,;i;r;lele ilarsfentl,1tozrbil-tcrlilu" le.glenrcrltarea, particular.e se irrtilneso Ei in p,^;-i;.;;ii.'iiara',t.,ri*tic cotluhri s^"1:":-1'^j)!: l,i'11:'i],,::.li$ -({'tI e\ ert'itatl anir'o silri lrt)srFrLtr'r'
iieosclrerrte ltosesirtttt.a ci'Lliliq'ali' i 1l sltt t'iamherl iiir."io r,'a J ii"t etttiit, t,,,n 1't""^ri, t1in proplrt:latc' 1'31t1f stl tlc pltzutr r{ trr c i,;. itl 1,.,'. ;t'intlu1111 a losl privat 11. Setrolul pe cal'c i1 slr'iilatenl (ielnlzrruat tlupil cnt tlitl gintlirea iul'itlit'ii

l''t'cizie n *rrei .1,r''t' rrret,rxle, lrutt,r,trzr .. rliscrt'iiotrrtlii 1rr'<,iu.e cir.o lrroltIir jrrtlet,riionriui.r,rru .l.asi At-'t,i rrrr'cilrr1; r''itlerrtt'. rl;r.r holur,irr,',' ile, a. se pr'ir.li,si ,,,,.^iii rrrr.'t,ritli"r' lr' s-ii ir'pus rl.t,it rl,pii irilirr,i{ia t.,ilrrl.i. I'rir'* r'otrt'tit irrrp.1,r'i'^ r''r.e'tlllui .'ri'1 it a tlu,1_' il;\il,-llr"[ltlitit ;c9uli a {r.ept111i libc'r.. LLr<'r'irile cxlr,ne'!il'r' rle l'r'ur11 e ili,..est.ia, (.'* el.?lu Iirirrtrrr'*'itt't s LL FucJrs,, rlijrrr,:ru t,-xpr.esie ia,,il',rriiii *ui,rr alrs,lul,rr a jurlccitonrlrri, t:irr;e puteir, i. <rir,zul unr'. 'irrrit,iti lrrr'ur:rr-r i* lege, sri rlea s'1.{ia 1," ,,*r',i,r'r,r.ederr rltr cuviirrtli.
tle
1.61gu ,,,, **lt_ sulr irrlr.riul.,,irr'isp',ttcir{ei corc.pt'a re,, .u el,irrr preu, nurli, pcntm cir ;i in ar:eilsti tlin urririi ,rpti,,ii,"lriiiri, l:r rlrllii jurl.ciiL.r'ui .- rle;i rrr'ti'a :rltfer *- pulea sii d.:r Irrt:irir,r'e* r)c (,i.u'c. rl'r'.i1. i' tcor.i'insii, r.elctr,r";i,.,i*i"irrn I'r*' r:rdit,aI ol)use. I)ar.i ,,rlr,rtla rlreptuiui fl5fr.;;-r;ii ,:;;;: Ir'irr;9,';t rrrirrllr ..irrrl.r.itorulrri (.* rliriri,..,,i,,rl_pi.,if..i,ir, (',rlr(rrilttLlalii". il olrlisa rlirrrpol,r,ii'li sir, riu ir*i ,firi rl;rr':i rrrr rlirr lirr.r'rr .rxlrrlrri. grisirrrlrr-si l'rrrrlarr-,iiiiir _f"iiirii. l,,i"ii"i rrr ir;.'r;rt r'txl , rrhitir rlt.a s,lrrriirt, rru t'r.au intlit,i t,, ,,*[i"*.
t ri

^r.pllr

l'Lla1c r,ir,.iri 1l.ar,ticir. tlifererrlck, l.a{ri rltr

irilnrirrrtini in

97

T1

i-:t lttlrt lrlt'tl1 irla St'ulii iurisplrlrlt'rl(r'i ('oll((lllllille 1/ rilr.t'r 's's.rtirl l:lf i1; ,rr,,i'i,"n"'.,ii,ll-ri*irt"ii 'r int''r't'*t'lor" ltl.e:t ('ar(!rrr?rri,' ;i;:;';'t;i;,,''.1i" rle;c'irll tt,t' t" -f .Y,l]rtucr' irrlcr'trsele purre i. llalarrl.i a acest.i curerlt esre'aceea, de a pr't"'tts' lricitltl o irslfel in tlJtloi unt-ti cer se cort{tuntil' sil se prtni in sitrl"t!t^a' t1e tr}recicre, jutlec'itto:iii'1t"ft"it' 11r]ullle ot'totea i11'1r$t31 intercss i.ol"it"r"f.ii, *1r intrerlatlI ce siru' Ac-ertslir tirietrtalc itr'i era h :ffi;;i;;;;l;ii;;" 'ni'oot it.eslA pu1 i ud singurur {atrtor' ""i: .ii' il!'?^l;l il:1::iliot'' iirtlit' tlt' ie iff iift "' .,r itt' s"luf.jl,,r'1t'rctl ea tl e,tcul t'1i z'a|". t,* et' rt'il r' c*re es t e''. r.,l :: lll:l].:n.i e . e'r e gez't'i'l'l'i c1ur

i,'t"'!il;:t:; J "r, :1:iii.;i;ilili; ;; 9ri n 1111r ? Ill a ro*t***'i?"t Iui civil:"i lll::t1li'l:.)'*:l,i"l-io'n, lit'l iar,il*,',:i'"ii;i; i;;;i Ji p i, 1,'",''.'.ir r. st' ir . * r "ii ;ffi ""T' qcror zgudui,ii p"t'ii""i :' i; iil' I I]' ]1il.;:,:,:':ll'],,T1 -",,,'lrul"l*l*llll,l:i,1:*,ti,,',lili!]1.'l'J:iitl[..ii"liil: jr"ttlviariatist''llll11l]1:li
n
11},'"

utrul tlup'i attul, titrir:;ii;;'iJ ; ;1"1; ; i ;'il*tr''^''"" r i gld?,1,':-i111]"1lil-:i i,;l;lil]','ii,,


lisnrlui ;i tltlerea sa'

l':l
f
,

r.it#[ilT*il*+$sll$$i'iil,-$il at(elcrt-urur(r'L-r'r"t"Ttitr'"i'"-rricitrdatiil;icltltttt[itrIIt'it'
lul"ii'*il; pr.i'''iirg"i" i''1.'".:11:':,i:..:':ltili;ji],: s,'r ri'r ,r1r'i l,:1"'li''l'i] ntlr,*u].1ir.(,i,rc ir.i.1.1r's

i,1,jf;*il"TJilllill;li-i' (t(
5e

lruic legruri(!f Lrr rtr,,,ri"',i"1.,.'i'r','"i'utt'^tl']'i.::;":ll'1,;':,1:ii;l] l)ure icsirrir.r.rrl ":tl;i;,;"';tl- i,o,'",,,'".1,, 1t'ui sntrt iilrlit'i si ttecesitllile ltttltt.tc

bilttt' ('rea r.e estr ('unttttrT iri:,(lirr'' r1( t's1o1'. 1.('1ltli.-".,iirtll;lil ,*.if ii,til,i-1" i'iiiui;i ; i -i:i,:.:l:":-':l'.i'.],.1:"]11,.1::i:l':;';: :ll I,rl,li'::i.,,i:lill,i;ll" ;',i"','Ji",;,li;i'i-,"'i,']',ii'*""i iii.'r'uu 1tu iIl t.tlitlr ritr,(rrr\r ({r Lrr'e- -- tttt't'sttrtLtiltit,s0cilllc ;i et iii, f"f al urtni investigtrlrrt'':r1 Irtiu' lrolf ll (le. : ii(l?r. -'r'-'i'1ii' tt'i tt'irslitl .r. r-t',t.'l'!.-.,,,,,,.,,i 1'rebuie -<it arillitttr t'it' itt ]telif t)rrrrlr tl'l,ll)j,'-;" lot i",'i" i, i i'1! i;1, i11::, lXl X :l'lili ;'' i*rai i'J ii usi-ttu fzr.rul' r i,l irIr nt- ;';"Ji.},; t.ele ;, l l' srili 1,,, " ",.,',t;ii'rr1.ele ertrelnl rle llogatir,, ('tl '(!'I'g'tlll'tel..,ii.r.irr

ii,r,,itl"ti

t l"i::il]"i"ill liilli'ill'ii'll',11"'"" ii;1 i' i i' : I i lll :l li' : i: llcrttr tf, ll::fi i.' I;i;fi;;, 1"' ii"'t oi " "J': :1.'"---:i'-l':' -, ii):i..::' 'si1, tlt, ttltlel, ctr /\( t'{1('il

,i.

rrrrr.t,r.i()

,,"ilrr1rll t"iilrlr r'-tllui"' il,;t;i',' iri legile nir:ristc


98

<lc

. -:'-tt,t' -j:' lir' Niirrrbcrg'

.,ltilului"rurtura,l, irr.timp ce noua lege i-it recurrirscut rh.ep1,'l rlr t vctri la, succesiunea ta,tlilui sfu. O alt,ri l.ge itnp.rta,tli, r'cfcril,oare la mrtent,ifit:ar.ea ,rr.l;el,r)r juritlictr, a, fost adoptatir, tot in a,nul 1g69. '\l'il uri insi rle ucesfc terrdintc progrelsisl,e, e.ou a,l un.r roiri^i"l){ii ilr-arrstlte cc-;i rrl,t, lor, in literiltur.il iuririirli tlin ,)('r';rIi'lrt. c:r.r,e ref'lcctti, pr.irrcilliile dernocratice, la p:lsivul
99

at:t-'stLr trrotlificiu,i req.k:rnent:rrea tlt' rldeziunt-r,_lcgea ingr[dind llr.ept.ur,ilo piir!;ii rrrili putemicc tlin punct de vetlere econolnlc. l)c-abin i' Lg69 a f'st adoptatil o lege?rs'pr.n stat.utului .olliihrr natulali, care, clacii nu a realiza,t, egalil,atea rlcplinl rttlrt c.piii"rrtiscu{,i in cadrui ciisritoriei si cei niiscu}i itt :rlirrlt, r'ir a inttirit t,otu;i r:onsitleta,bil pozi{ia a(,e$t([,a dirr rr'Mri'. B.(i.8.-ul nu rconnoftea nici irrr dr.opt, succesor.al

sliirlit. rrotirn printrc


.'nl,1'iectelor

Ilririrngclt"ir legiriruhri l'ust'is1: u tlus lu t'lirrrirr:u.ra :rcestol q,oiiltriil,ii, nrpuninrl dreplul dirr Il. i'. (iermania uri linia uuei evolulii iri scirsul rlt'rnorl'a{,iei uccidentale pojtbelit,c, l)ttpi t'izlroi^. Jl.(l.lt.-rrl a'1.:-rrrrirs aplir.rlril irr arnlrclr. stirt,e ger,rutrrre. irr ltcpublir.a !)elrocrati (ier,rna.n[. cl s_:r rrpxir'a1 -(flr (l sclic, tle rnotlifit'l"rri-pinii, in llnul 1gT6, cii,ntl :r f.si irrlrptat un rr'u c<xl civil dcr o factulri raditrlcliierii,i. .\*r.rll.ir sistcrrrului jur,irlit, di. at,cst f's1, stat l,orrr reveni. Lir t'irrtlul siru, irr (ierrtrturi:r, l.eder.:rLi, ll.C).R.-ul a srrirrrit o sclic de rrrodifit.lili insenrnate. T'rebuie rnenlionat,ii, lrrt itl o arrrrrrritii intirrire a.l,enrlinlelrr egalitarer ;l lillerr.a,lc lc ri, iuceltul sii se trrrrnifesl,c indlrlri tlup.;r pr.tibu;ir,ta r"egirnrrlui rruzist. As1ft,l, irr r.nul I 9.17, piirrti-o rlispozifie.'a ('.nsiliului alial, rle rront,rol au i''st, inli,turate toa,^te aspet,tt'1t, irlirr r'irre crldul - irxltrosebi tlatoritii rrroclii'icrirlilor, srrfrrrilt' in arrii n:ezisrrtului - Llollsa(.r.a irregrrlitatea dirrt,r.e -'tri.t,1ii rle.t1rcpt,, ir'pli<,i1, t.e:r dirrt.e so{i, qi au f's1, aduse ttt r.l t' t rrrxli l'i<'iri, inl r-urr spirit Iiberal, regirmlui divortului. lrr iirrul l1)57 , l',st i'l,truit'echiul reginr rrntrimoni:rl, rl1 ulriurrii rlo |;p11s11, rlc care dispuuezr, lriutai soful, prinl tr-urr rtrgirn rlc sepalatic, cnr.e orrrotelte dr.eptr-[.ile' s,rtiei. l)utrr"r'.ir pit"i't,cilst,ir, polr.ir,it rrrotUli.[rilor. Ii t,ar.e a iost rrrlrus <'rxlrrl, 1r'cbuie I'olositii ext,lusir- in irrter.esul r,opiilor,. \,ik' rntxlifirriili sor'iuler <,u toat,e consecirrlerc pe t.i-rre It, irrrpurrr' ;r,<,easl,ir tcl<ltic lrintcunost,uti,, porneiru ile ilseme_ t*r:r,.(lo Ia ..rx,.p{iu pr..prietirfii cr furcfic, sut,inlir. irr

r t
tlt' 1rt't'r't'tleli -''iidit r'(xlultti g't'r'llrall 2l\t l'illluli irrr'll il st'l'ic
letrogr'r1de.

Cotiula,pirsl'rat'zlsl'fcl'itttrooale(::lletttitsrni"t'itteg:rtlitr t'it'siltol'itr' '\ litrrtea trttpiilttr ,,tiot1ritiii;; *rL t'ei rt'istrrtti rr ili r'rtr l i l i"t u lit t' a g'i lost nrcntinulir o r.,,d;tl tt" pr:oplietat t'rlzrtl tles(lritlelii carc irtrpierlicl firriinilaloi :iYtxilor,ilr st'r'ie tle tlisilozi(ii *terlii' trlu l'iutl'rs itr cotl o 11t'ateliele rtte;suc,t'esiunii, in ;i 1la1r'orrii
1 i

ill iirr,lrt:iert,a si inlcr?r.e1llt,rrit (r()lit1,ilr,telr,r, lli doliilirlir.r'lt. rlr, burrir r,tr.rlitr{ir,'t,ar,t, lr,oltrriiru iilrlqr_ salt' tlin at.cst:i. ll.(l.lt.-ul rlelr,rrr,ir :rs1l'el rlleptul,,or,nm
t.t,lt" r.t'le'r,itoal.tr

slttt

urefcrelrlia,le l)entr';-i11'g-rlsttni i,ersug'ireqti ,.- .-..^,t r ' .,Ou toate ilccste trtoditit'il'i --. sclr(l lrr.i tz stgr.1r, rrr,it,r'- ' -<'rxlutr r'iril 1,Itor r:ritit, ai sistenit'iui itoiai" gelnrarl .'ttsrlc i.ar,irt,teristi.c ,r'isitrirlc. h)l prtttf i],j_,-.:,"'lr,,i*:,tiirif,, I.'rrrt'l al ;ctiii tinu.i sir po2r1.t(, o",pr,,,iiri lin4nrlui sirrr. sellrr?rrl ilitt se'tilul tlectiste ,ii at concJ.pit;;ii-;t;iit" Jittitlit se erlt'iuli' nl XIX-Iea, el dutltt trhslm<'tia lir t'xti't'ttt 1i r'itrtlr ligtn'os 1i tle lreitrleles li{'1!tlll' iirt*""llttrliai in n,lttl"qi
1rl.ofil.lttt.60 -12. (lel

ptttrxt' ttlt tlc al tlttiltril lti()lltllIl('rrt' 1t'gisln1ir' -itt otit'q't'az B'G'B'-ul' rlttl trat'e chia,r'trt,it, a" itts"'iiitttl t':r asrtltlii t[r'c1ttrebuie notat irl ""t:tt-ii' plivire tle attsarltlllu <'rltrler'!' de iirtul pri.'at gcl'rtratr -

subigt:tir., lt,girt tlt lrsli{11lgp pr"rr;1ii t:ar.c il irrc}roie. . Astfel, trot,itrnclr t.r'ulr.irlji rr. rh.r,1rt,uluj r.orrrtrr.r,ilil a rlt"r't'rri1 rr('rr rlc irrtrellrinrlt,r'.' .,,,nrer.rlialra (Il unttelqein,t,i .:rrr l/n1rl'rr clt ,tt'tt) 61. Aceste rrrrxlif iclir.i cilt.c au ilrirrt loc rtr 181)7 lr rr lrsl :rti.t,rlc inserrirr:lte, inciit dr-, Ia rlati str poaltr vrx,bi rlesl;r.e un l)o.u t,tid courcr.t.ial. il<,c*s1.ir sllr* tle'st'hi't' .rit irrilirrlir, .ar,r lllin.rrsc in 'e'siurreil r.trrl.iliilt' r'rislr'r,(t,i rrrrrri sl:rl r.orrlcilcr.rrl I'nirrrrcli rle -\r1'1i, alllrtij sutr hegcrnorrin prrrsiei _ rronfetler.atie jullulrerr schinrtrluli rc<ripnrce inl,re st,at,elL, p6, ,,21.1' t.t, ll.e_ la ini,hrrlt'rr., r'etlecti,.d dezvoltarea tr<,rronrirrii $irr 0cr,rrrunilr irr

ri' i'\-il irir.i. c,rr inrplit'i,rld. iii irrrp.r'tlrrrtt' asp*cte rle *.n{,iirril. ir.ir.,.jipairr, 'pr,i1 t'of*rnrr, ra'e rr produs o inienrnat,ri st.hirribare t,le olit'ri-are ru .rnA1,elle, a Irst leprezerrlat.i de prr.li,sireH .r,i1er.iuiui ,rlriecliv lrl actului tle-t:onrer'r] ;i inlot:irir,ea sa cu ,riit*iui

irr tnrlterirr de rh,cl_rl, pr,ir.:r,t. ]'itrr,'izui'ea cririuhli 11c' ..nre't

"tit'trrrt1ul Crrpalrrrdecertiitrrair'et,hitlct..i1t,crdrl]t.ir.ilALiq'ntt.in.e t t;clul I)eut*cies IIQ'ndels()esetzttttt'lt (1rtt'strtr'1al '\'l)'I-l')' gu"otnt'', tlalt'tizii tlitr 18(il' ilffi;:;;;l g-"tierat la }r'oict'tul }j (] llOu oftrzniir ticJ;rvet'qir:ii ltlt'rir],ilor' |ontel,t r[rl t'ttt .l1"i;:_;;;ii,,.-piot t"*" tlar.ir urater.ia therrtuhri r't'nuri!it'tllr--sc lti ,utt,ttxI a,r ti tlebuit'1t,,,1,.s':i l'i rrttril t'od' tlt' literalu'r'a <it sltt't'irtlin'' 1t:-il tlt' contert,. f'.Xqiuilstii il"t rl st'tttit" tlt- I'lcr'1 ttl ler lr-titrtl {<tst neg:rt,ir'., tlttt'^tloittitt tnt . tl.r, at.orrl |rr pt'()it'r"tul t,odului ,1,, ,,,ur,"rf,'ili,i;:.,'; ii p,r*it t'ilItrltls, tlt' flt}11, lit' Ter izrrir.c crxluhri t.ivil. At]ea.sti e.ltrbrlrare'.r tlnur ('o(l l)otl' I ertrrirxrlosii:n;,*,]i A fosl nece $tttr-t rnai irit i i r1 r't t-lzyil;^ "iir'i".t,"' ;i s.* ;,i , *..'il, l,r",.,i, i l ",i"ti.1, -'] :;,,1' ; l : l] :,, Ill,, lr;'l] a's})e('t' \' ilrtrrr ": ''iti"tili ll:i,iilTl'li.',.li'il'\ ii,'-'i*'iii.','' ti tr" st'iuprtlt's tleti.if i ti tl ll::::l,il,i-i'',i::lil;,;1":i',il i:otlul t1e ('(iulel'! t('l tii. r:,.,-.,,r,,,i,r1nri i tr1'r'* 'iilt I i r.s1 i ri r'.r rui''a ! i irL-tr.-' il. ri.," :.:ffi;,,:::,u, li,r,r'j f i lii irlt, serts. tl st'tit' tle reg l)e tic lilt,it paltt', []'(i'li'-rrl .it',plt'lttirl 'i.t*i'n"i'fi tttiri ittttitrtc irr -\'l)'Ii '' t'rtrtt zrr ifirc .'f .ot','

rrl_1t'cil.ea reglerncrrte:rzlr nrateriitre t.orrtlacickn., t,rlierlitit,i rrrirfrrrikrr', t,ransportul otc. irr tinrp cc irl llalnrleu si' rt.ri1ri, rI t' r'eglernerr1iu.(rn t,crrier.{,uhri rrrarit-irrr.
;r$(,ul()nc?},

p.l'i,lrrla .apilrrlisrrrulrri irrrlri"lli:il, r..tlul rlirr lsr)7't.rpritr.ri sr'lrinrlr:jlilr'.prrrl"urrrlc,prrrilu,e irrrlc rirrrp, lr.girr(- )i (ic rr,irlizlrtr,lr rrrritil.ii nir{iorralr,. ll.irnul '*lurn :r1 t,oclului 1,r'ir,1,rrl.rzli rlospr.r' <.rrrrt:rr"iu.rr1.i, rcgislr'ele rrurner.ciilltr, irrsuriertra $i radieririr firnrekn. q,tlr.l ('cl dc iil t.loikra <,rrprintle rnirlt-:r.in sorrictrilrilor, r"ornt'r.r.iiilel

ll'

nlstlluUe (1Ar.rr itr zn'ul o ati1, tle nriu.tr r.ii,spi,rrtlit.t, irr rh.r,irltri ..nrerr,iir,l rntxlern fiintl r:eccptalL irr Irlrtugalin ((l{X}l), rrr g2:l), irr. 13ulgrtr.ii, i f rr: I i, _Auslr'ia (l 906), in lrokrnia (l rrr lilatr'(a (1925), in Tnr.cia (1926), irr lrns.ar.ia (lt)li{i) ,,tr.. \s1 l'tl, legea privirrd st;rriet^tea r.ri .ilspuirtlel,r' rirrritirlli a, lrrsi at'1ul nolnriiti\. g(tl,ltlitlr (,ltl.e rr-it ltur,ttr,rtl tlt,t,t,tr nriti rrr:rlt' r'iispirrtlire' in lnnrca cont.cnporalrij,. ldt't'a. lcgirri{orrrlrii lr {ost lrceea dc il r.r'rr:i, rrrr tif de sot,ielale riir.t, rru lcr.lllrll.r iortra.liili!,ile r.igur.lrir,st alr. socictirl ii :lrronirrrt,. f;irji, rti-;l 1'11 l.l.or'iatii xii-sj irsrrrrrt' o lisllrrnllt'r.r' lit.lirrril rr l I.. lir,:r,
101

i' 1$92 , lcge tle r'ar.e i,s.rir'i'ita1 r, lr, irrtr.'rhrs. de 0 irr0r,atic : societatcii, t,u riispurrtler.r, lirrrjl;r.ti-r,

"f

1"00

tircpful gerrli?,* s. cx1ili.ir


()l.(l1.Itllitlt's<ltlitlt,tr1;e1tlarte1rtl1rivitl"r.1tcrtl1ruirrLr.e1tr.irrtltri1e|11stfe1.

fri'taprur.ii

irr statero ger,r]ra'e

irrij1.i<,ii,rrti]iz,li1i,i1rtt1l!1t1]l'i::1Tl.'::]'..iett1!ilrrr.rIt'{a'rrrilie fi,rir'1t'risp_intlite in r-'couotrtia gcrtttzt'rtii62. $ri;nfa ju3'idir,I I Cl"il"l -;'.1i.fr" a put,'t astfel pro| ()a1t,l-Jltlgeitrtlceea;itrlaterieeStttct,a1trir'itrr|sot,ictir-[tita"uo*i.j.-.u1,iitlcdtrtltr (,itlt,ltl0gerIItlr(L]9a\\II|1itt]Ufr$UiUUUr.t}Jrrlrrr\r,lIl[ac()'nSrera ,,., !It{' 1)(' 1I('t,lUtIl, "..,ry11j1, 1ilt,1rt,rrctiuiii,adtlp1,a,t,[irr^1965.-St..]P"1,?-:"l1. itriltlu." .i tog'", adorrtal,ii in 19ii?, in plin regitn nazist, ., sltrt!i]t'-Snrrnu.., aducAird la intoa,rcel,ea in tarii, nurnai

Cltt,i,t,tlgItrt,'e,'tarrrattriain.spir.itrilat.eluiI,-iihrerprin'a.tr''j9}1c.t'inilte,r"ii'r.qii',,.,in"ig;;i;;'-Der.nbrtr.g,Ar.ns' 'u

:i"l')i,;,i"ill,l,lilJili;:1111'illui,';],1".j'tiilft,:X;; a rt,i,rrutru* *t,'o"tli.,i';ii;;i;t;',;;';;;;;i";i:'..t-F;i;i iilc sociotri,lii anonitne-gelnranti:. rliret'lirtrrea tt t'.t-t!"i1Jfl l. qcrala ttt.'piutur ge'rnar.
1

ii:li'

;i<'orrsiliulilesupra"egh.el,'(A-ufsi<rhtsral')'Iregeaarrt\-('cattl , Io.t":.t,. r',iriului-ciivil grec est,e insir, pr.ofunri tr,ibulrioi stl|)(l()tliIlISpectecSeIll,laIe.'rl.l[lur.t-l'|lStr.tllt@trt,l,!ar...:]]t.up[eldrnt].eparltlt:It, iulld<lrtii,t,spectecsen1ia1e.Primul'<,<lrtstiiirtat1optal.t'a.i]1lupbeit1intr.e ulI(tl.lluIIfetoaserrtodificlrir.i|irrzA,trdi..tiiirrg ) trr:lirurilor'. clca de a tlou:r, a, lepre.zenllt ltllottl_"-l_"iliil'.t/ trrrul tlirr aecstc prrrl,irti.

i"g'1"it"lri''ii;1:::':9.:ll:',.]}:;:':"+::i]::t]li:]l:1,9.r."..1,]l'll]|,1:j-dii,4.iis_a,t'r.e,cut

,,,iiut,iu1ilu',a,ntlrrirrleesteevidentlegatil:|:]:1'"-r'risnenol.|r|e..c:otl..i'ii;..;;;irrsri,t.,zi'ncl rlireilricestursocicttitiin{'irrilePielei('oltlune' lrl fo.st_plrrisit,atloptir,ndu-seitrr"rrtig+rlunt,orlrlella.cl*r,i, l.tal difer.itti. A.est, cod iristi nu a lezistat rleci1, u. qj

RisrANl)rRIlA DrinPrultrr GIlrisIr'N I l,r,:i:q*ec,ein.1e46,;;d;'d;;;;;"t."Tr::fiij"lii;lli'i|i tN LtINlll l*1]":...,,t::yL1_*:_elaborase proiectut'cl" "o,t- din 11)4{), I :r.esta s-a, gr.irliit sli abro-qe cotiul si x.i, p.rri iri ..ie,r,ir.rl (,irr.l.ir ;i ,l:tporti:r I lrrrrit'r't ttl lt' lrrsr.sr, lrlrl'rsit
rle dreptul gtrrllitlt lit

coI-tligutlJ. Oontribu{ia atlusx, st'ltttttl('il'zil lllsa I'irr'('ir tltit!'('lrti sistetn r'olniIJlo-gel'tttanit'ttu

tril t r:r'it,<lriul Gcmraniei. -'I)irrlre sbal,ele in c,are influerrla gelrnil,nti a fost deosebi (lrecia' ir iri pilmul .e ,uternitft vo'r ;;tdil olrnative tle inspir.a(,ie gor,ma,nii,. avut european, Gleq]a a'A'^tl o pozi{'ir lcgislal,iv singura l'ale'ie in .are ",l,,i,titut irin taptul cti in cazul siiu' ptl]]I' in arlul 1946 s.la,utial de lil, rnodelul.ge:rna,n acesru sc indepir,rlo^zir sirb1o.'il,,,,fut,i, este (,ezl, zr, rdatiiloi il.t'titul Iotnau - sub lorma sa rorlli\no-bizarttini' - s- lie.. in rra.e putorniea i'flucnlii a rrisericii .r.tirrr,xcde f,l;iri_ *,, ;irii;;i iu ttrorl rlirect, fii,rir, a fi fost irrtr:otlus Pfitl--?-l:fl' tcsinrl;i1,i, din piirr. Din tlispozitiilt,, sa,le notirrn astfel i,i,", t,cle irnpe,riu siaiui g'ec intleperrdent se co.sitlt_'r'a u'r'agul apill;:1' Pt'ivind car.acterul exclusiv ril t,.iiril,oliei t.t ligioase t,ar.t fa,,e^c:i, l'orrrane aplicarea iegilor Iriz:rutiri tstfel :rstfei (,unr arrr rrra,i a,rli,lat 6ir, t,a cet,iilerrii'gr.ct,i rk, religid lileascri.' Ncexistiirrcl ?lc,te norrnative, juriqtii,se adr91q'u ri st' P.atd, cirsi,tori derrAb r,, Pr:r,i'a,nt, tk, ar..ii;i tt)*11""u1";1.?l r'r'llglc, ,sX.rtll li" iit,'" tleslu;irea regulilor cle drept, . lyltl:g: 11t'],rr!or olir'i.r't'lr fir'ir,nrlrr-se rlrar in l'nrlr pr.c.l rilrri. lr ruii il;i;il;. po"t, aceria;i ca,r'c tiu .iic'ulat qi irr I'rincipatele r t'gler'tr.ta.ea specificii a i'rptrlirrrerrtelori lir, ;irlid.i; lorniltt pii,irri irr epoca codifictirilor rnoderne' ,r .. celt --.r-.r----' ,'rrle tr'ndlroc fidel rloctr'in:l biser.irrii or.totlo_re sau, irr slir:;i1," I)intre ele, ceil, rnai.tnare autorit'ate a tlvut'-o rtrtcrdicfia.celei dc :r, pntru ctisiitolii, r,t,gulljr ,t,,'"*",,i.ir,,*i] l{t'rirlriblos (;ase cirrt,i), cornentariu al I3azilicalilgl tl' t itrspir.atir: tcologicir. aii, iir,,,t r:lii ,.si rtatiriat, lui llarinel'puhrs. Afinitatea
r r

ljlnborat t:u griiil tleosebitir, rronl cotl, lruzl-nt, po s{111lii :r1l.of'ndate tle drept cor.pa,rat, il,\,(r* (ia i'odel rrirrrrl r,ivil (('|rmrr'n. rnspirA,ndu-se rnilsirt tlin opcrrrle parrrk,r,li;1,ilor gr'nrani r'cpr'd'.a,nd t,cr1,'a,l niull,e ,l'i' urtit,.lere -si_ .lJ.(].I].-ului, cotlul g'e<' so ins.r'ie in r,^1cgtx.iu a11 t'ror

|ru

rffi

rI

tril

103

ll

;rl;,

r
gcrttran in lrlz.llil ['trrtrlitlt'lloL ltrat ilfilli;iiri tlti-:l rlrept,ul bizart'. I.)ac[ r(rrci)trrr('a lt.G.lJ.-rrlui irr. (irecitr llclattr pi-Irea t'iutla,tit. infiucttl lr I)c c,&l'(r codificltr,r'ea gelrnana:l 1l a\-u1-() ai'upta sri.slrrit ri!tti-ju,ridic ju,'ponez rrlotleltt cste tle natur'[ sil st:ip rrcasr,i uirriir,e. Surrturlt in 1u,ta ultuia tiitt cele ntai lxru'iYittr t'xt'rrrplt' itt ca,r'e t'e(,ep1,al'ea, untti sisteln iuridic s-a f ircut, tru tla,-toIi1ii 0cupa1;iei rnilitartr ori influen!,ei polit,ittl t'i, lrur' ;i sirtrltltt, tlatorit.l, plesLigiului ;t,iiplrci jtrr'itlice ditr .,firt.zl tlr cr port". f iiri splcr s{i,r';ittrl sccolultti al X I\-llrt - 'litltulia ellt --rIe
.1,

[.

Ilecclrt,a,t'ca, tll'tlpt,trlur
tr,

sLittel't' gerttirrue

gLlltrt'ttlrtii un siSl,etrl iuridiC tltrri,,ttrlt;11. 'l-t,lrditrti'It' tlc tnt-rrlcrtrizate, ct-'i;i spuntl'.t,tr cur''iitttul rlirr- t'c llI ('e lllill pr,orruiLt;r,1, t'iilre sfir';ittil stlr''olului tletlut, reolatntlu pitriiiircil acesttti sistt-'tn al'1aig, tle factulii fcut6,li ;i a,tltlptarera uriui tL.ept pr.ivat rnotler.n cairabil sii lispunrlii tiin plin cu'itrt,ckrt' ca,llitalisrrrului in irfinuare. Altfel, s-il fr"l.ut cil gu\''rnul japont'z a sttli.itat rt'ui t.al)utirtt iurist fr,angrrz al Lir].pului, I3gissgttatle, urr l}rolc{ll tltir,orl tlivil. Accsta. irr anul*1899, tr, {spus utr ploitlcf inslri|rrf cvitlent,, tlin cotlul ft'a:ncer' tlare insi-L s-a iot"it tle'rezisti'lrta itr'er';urtafii tl .rtei intregi categorii de ti't'r'i jru1;ti cr,orl r" int'r'sese1i, t'crgettt rle la studii dirr Genrralia' ii caltr t'e(,1?uniru un cotl tlupti tnotlelul get'tnan. Ace;1i Iineli, a juu;i cu f,iutpul in postui'i tle rir'spuirtlere, ';i-au itnpus .lruttctul cle r'trlirt'. qi au .tlqit, sri irrii.buro ploiectul lui tloissonade fit'irtrrl. sil scr tltlopte itr locul siirt, irt tltrul 181)8, nn proreol' rir {ut'1 uril germatlt Nu treb{tit si rre inoltipuiru, tiesigtlr', t'i acest- .('(td r,cl)r'czolr1,a o l,r,aduier.c firleld a It.(1.lJ.-ului. I )eosel)]nltr rliiLirle sot:ie1atea ger,'rarrii qi gea ja1'rr.zir il l,iirtpultti erau jtrponezi, atit lle instrrrnat,d, tradi{iilc ce tlorrttreuu itr r,ia,1a(ruru fi al' irrcA,t sub artutttit,e aspect'e'at'rrl; tle iuvcl,erate, utrl.er,iilc lttlsttanelor', ftuniliei, sut,clttsiurtilttl', l't'glt'tneilttllea tlil'tu'L apr'o&p(r itit:rl de tucldclul gerlllarl. Dispizitiilt: incdit,. - t'trle tlu.i Itlulte se i'til'trsc in d,rrrx.niul rela{,iilor tlc fatnitrie - glaviteazi. :lprtrlP! crclusi,; iri jurul ir,leii rle Or'ganizare c'ooperatir.it lr fa,tniliei, tltaterirrlizittri itr rroliunea tlc ,,cas5" (hte). t\rnstcintole pe carc lt-r il,trtrotteazii 2}[ieas1i, jJ0 .strn lir .icletl sir'u ltrti 1'lrtlrttpltt, fenttriltr

.caro st'poa1,e clbtine rliVoltul, r:otlul Nt.?rl)ilin(l t.Iritir, lXriilrilil,alea tlesftrcerii.ciisritorici pi,irr1r,-rur nturuus tlis.rtsux, j rrotificat rkrar. ofitor.ultri de slile civilii . Jlxcepfi. firt'Arrd irrsir de ruilteliiltr sus-anri,1il<,. t,,qiul .jirllo'ez pristleazir in indcosr'bi in 1r.irirr1* tn,i,ut:iiu" 'est, si oblign1 iiloi., o 1onr,tt'lrlat.c:rltrrrpiele de Jl.(i.,ll.

i'tI

;xrt, qi.rti,.tul ;efirlrri firrrriliei, sub rdrrr.liurcn tre r ri t.orrsiinr.-rtrjrsi rlin firrnilic I\'irr t'isi1.r-it', fc'reiu irrtrti irr rurrriria brir.balrrlui, cu {'\('(.p1ia razulilot' de }'11rr-J'u-kan_irt rrinrl lerneiu esltl tir rtrsisi ;cful 1a'nrililri, bii.balul int'i,ntl i' rrr,eastir, fanrilit, si lrrintl rrrrrnclc soliei. vtlrn iirrrinii si ilrstitutia rr.. prxu.i,ri ttutttctre dt 'l[iul,:o],Joslif,_in ,'"r.,, ,.rrii,,rlrrit,cnti t,rr t.irsi-rtr''ia, srrf ul txte :rtlupt,lrl rk'_r.rillc Irrjriitrlii so1 ,i. irllli'1, rrrr r,sl. lr-rr'i, ;rr,,,,.i.rlr,rrl. r,:r ioi, institulic cal,i,, irrlillrrirrrlrr_*r,.i in Zirdniga,, orgilnizuliii fl,rlrilirll'r it r et_rhikll. slzlvi. urr nlt aspect t'arar'tc.istir, -r'eglcrrrcrrl zirii t s1 c ufrri'1,a

lr;rllra.,ii

pini

Ja

2i

rle arri rru se

t:rj,slitoli ir-u,ri

al drelltului uustri:ur {ir. irr l.r,atatcle rlc tir.ept t,'rnpa'*1, tlt.e1r1 ,i rr'sl,tiil,c i's1 (.,, ir,pl'oiLpe fft:ii. exceplit,, fu,atat irnpr.t,untfi (u rlr?pllrl g('l'Illa,il' ca, una rlintlt' nnrll.iplele Tar,ianle uk' a<.esGrin. o ..r'creta.a nrai at,e't[ r't'levi-r irrsri l'a1rtuJ, p'atesu'pinzt-'rtor', rrii in afara lirnbii in trar.e suut retlit,lati', ,r,rtrri i.lvil sernran (If .(;.IJ.) ;i cotlul civil anstr,iat (Alleg'ente,ines hii,r_ tlerliche.s Gesetzbuch A.J-i.(i.8.) rru all plca mulle elt,lrcrrte ('onlune. Ilai lrrecis, asenrinliliit' rlinlrt. cele tlouri :lt,it, nor.rral,ive nn sulrt in nici un aaz rnai nunrcl,oase tle.it. de cst'nrplu, ctk' dinlre codul austliirc 5i r,el frant,ez. i ' irr astft'l-cun-r ,rr r.ai ar'ii1at, fier,a'r, cri'tr.e rrce.ste 'ealitate, legislativr, t'xplirrri un frind rle grinrlire trei opele lrr.idic conrrrr, prrnrr..,af la sfariitul sec'lului at X\i]It-lea 't rrtceputul .clui rle al xlX-lea, ale cirrui'idtit,ini p.t fi qri,sjte in dreptul l,onlan.I,)s1e tot,nrai acel spir.it .nr,,,,ii ,,,l* :r clal coeziune sislenrurui juricrit, }. caie il rrerrunrim
Cazul speci:rl
-

ri

)rnano-ger.rna n ir'.

rtttrltitrle. ,,\s1ft1,*1la'
0.04

lrinii

(le'ceta'ea, is1 .r,ir,ri purre in lunrirri-r laptul r,ii, rlcqi dat,a l,''omnlgi,r'ii sale penllu inlregul iriper,iir t,slt,'rrl1er.ioar,[,

il05

Lit

ct'lt:i tt t'otlutrttj tivil ttaltol{:otriatt, A.Ii't}.1"'-ul tti''lt' itt lt'illiilrl,* t,cl rnai vcchi dinl,ie codur:ikr civil. ct' rrttri sunl int'ii itt ilig,,or,,, p(, (,()rll,ilcnt,ul eur.opcan, (,\.(|lr|1,it' f iit'in<1, lrittcini,'lr'-. r't'lr, rlitr I itt'ilt' sr'lrttt-littavr'. ' Ilt,;i, itr rrratriliti tle ploprietate llirstrctr,zii, as1.1cl .t'ttrn s-ir, rlrir,l,at, 1,tr 1lr.tL.r'nic,-coltx'it, ltrutla'1, t'eglerlr.tilintl,, rle piiili,, l)roplietal,ea feutla!5,, prclounl .;i succt'siutrea irt ciltlrul ii,,i,*tiil, i.n.C.f'r.-nl tll ex]resie .;i intet'esel,t' 5u1glt.zici, ctiplirrziltd. o scrie de aspecte.sub crat'tl se vil'de;te (la lln I*ll.,r.irr.nt, cotl bulghez. AStfel, i1 reglertttrtlbtlr'oa crolltfilctoi,ri " i'f so t't'fell't, i1 21re* ,,liliertattl (lorlt'r'a'(il'ualii,''-at'i'l titl ctxtrer'{ultD' 1rIt'i i0a,sii lltrtttl'u t1c'zl'olt,al.r-'a intlu-qt'r'iei ;i {} operi itlgisla'tivii uni1a'1 lx'l11r'tl irr tlo'i'{,i.r, tltt a t'ca,Lizlt
tuti.l.r.' tc'itti'iile 't'tir,nir,*, ll nurnit
n:r1,ir

,.plicat in l\Iold.r'a de l:l lljl? pi,'ii l:r, lszr-r (c:i'rl tr irrt,r,at rr vigoare act,ua,lul r,'tl- ci'il ro'rA,n). I}.eptll ;i,;lri;^,'; rr'ut r influent:i tteoschiti, ,,supr.a celui iti' lrottt,riii oi. CoJut ;;.i;.,;;"11:;;; rrtr.otlus-inf,ggral din an,r -1E4ti irr pr,i'rripatul iru"rlt"ri*lein, u.rle insii ir, suferit ,lte'i'r. nriltlii'it,r,i'r,i rr"po,iriiiiu.-" +ti. A.ll.(l.ll.-ri t'sle urr t.'tl .l,ll nu r*rrrrii'ri '.lrnlrinos. : decir,t, 1502' a,r'ti.rlt',,irirpirr'1jte.irr tr.r'i lrrir!,i lrr.irriri lrili'r'r r .1to d.t'ptul pc'soanckrr',- i'r.luzirrd rrr^it'r.ii ,,li,ir.r:i,;1, * 'lrpoltu}ilor rlintre pririnli ;i copii, Ille(,unl ;i cea r. trrl<llei rr ?l ('ul.a1,('k'lor'. (rea rlc a tl0ria'parle crupr.inrlt, tlrr,pluI lrrr'uril'r' ;i intlurle.rrrat'ia _tlr.eptu-rilor.r,eali ir,,.lnrii, ,ii,sl] rrrul succesi'nilu' si,t'er :rl rrrep-tur.ilor. p.r.soan.l,,,, u,*.,1,i.,, -it,t,e.loil^iirrittice
r

lttrisful ( l'ist,ia'

['rt url

deosebit,

F'ltr.ht,e'r'a1,11s1. tic.

in elalxrlarea

c_lc,Jutiri

(.]alinrach l_a iuc,at

stit,l1itcr hc .or;oi],na' austfia(ri' Marin' in urui I7lt2 o urttrisie legislafir'I itts[.t'cicu claborarea umri cod, ce urnlll si poal{e <ltlnulnirclt,
h

dt. {lotle,r,'ll

cre s'itt,tr,ttrtt,.

Oii.,rl,la irr ilnul l?86, in tirfpul rlotrrttici lui lost't al II-lea, tlttrltt'le :r, fosl tc,rrnin.at un al'doilea firoiecr1 cttllos(rut, tlultl"r 6a' tlenutttit'ea, dc Clodul lost'firt atrclrtuitt, strll Iiir,zilortiele napoleouione au inta,r'zilti, coltsitltrrallil itrtlil.t'ei| itr vigrlare-a codului. fntclcsant tlc obstlt'va'l' este in iuirfd cir, el"tru a fosl pus la incepul, i' aplica'c.tlecAttt'rpalte a itnperiului ltabsburgic t+rititia Ot'ienlal"t ti.,-'irli"itrt ;i it G:tlil.;ia,Ocgideritalir. l)c-'6ia la I ialualir r.i1: i,rO"f d,'intrat itt'vigoale pc inLlcg 1.ritoliul a..-.st'ri.c cui ctoept,ia llngariei, cair qi-alxistrat 1tt'o't'itrl sit* sisl.tr

irrr'itr.iiiozrs,l i-:r, consirlorat

llt

pr.irrr pr.oiect, inl.in(rrsLui coti a

p'.a tributu,r' dt'ttp1uhti-r.lll-alt.

lilst

lt'sr1rils, tlcoitl't't'e

julitlic.

Douil nttlllc' t1e iurirsti surlt, lega1,(f rle ltrot't'sul el'alrortil'i co,tiitui ci'il genci'ril *irst,riils. I(tr,r'l ,,\tt1.tt 'ott Ma'tini,,i rlr !'t'anz vUrr '''\drxr'rl, l'\ l0a'(lar flrrtrarlalt i,ii'i,*,fu inilialir,-.;i rrr<lrrlr vort. Zcillt'r'' l]"ltti:] 1l-',-1.11?li C',irnpul rie aplicartr a trotlului s-a irirgil itr tlrtNl [reptlt :ii urrgri,ritl sii atopere. tlu-Pir,-o pclirlatlir',rle f itttp, lt]ittl]$-.]tlt ii''t'.iustro-,rrtgai'. Ast ft'I, t'l s-a tr'Iirrlt' i. -lT.garia din 1 lJ5 pinii, in 1861, precurrl ;i in'I-ransilvarritr. Ilocrttia',tnto).] 'Ciriili*, Lorn5-a1d'-Vcn.lia, Slovonii\ Istrirr' (krdul tr' fos *""fk^i qi in a,fara granitelor irtrporirtlui, folosirNl ca plinci palir, s'rs[ de i'spiial,i. pentru'rxrrl*l Ca,lintir.lt, (itl,l'e. sx06

sensul a,cesl,cia, r.or. tr.ebui luate in consider.arr, .ilrru_ aselrrinr,loa'e ce iqi_gisesr, rt'z.rva.e^ in lege sau rnoti'ile .e au dett'r'rrinat iegi a,.aloge. Dacir, litilid r;rirl'e '.1{r l.huqi frili, solutie, instanta va trobui sij stat,ueze in lrrririna ;'trttcrprrl.r'lrrrrdarrrc.nlalr,ale rlreplrrlrri lralur.al, lrrirnrl in lorrsiderart' trurna,i falrte atlutratri cu Sriii si exilrninate rrrirr rrt ios". fl-ot r'ta,t d. rele'trrrt: ri se pa.e ;i art. 16 car,c 1'..clarrii : .tfyl11t'-ortr ir^',dr.pl rr'i innJv.rrtt, p. t.ar.e r.at jur'rerr l. lirr.e r'\roelne, itslleI ln(.til .'l I|ehrrie, pcnlr.rr ircesb motir, ,i l.ie , rxtsiderat tra persoaniitt, pentr.u Ca ar.t. 1? Si p1er.i z+,.tr,, lA 'irrdul sii., : ,,(leea r.e cst. t,onfo'nr dr,ep1,ut.ilor. rratnr.*le rrrntiscute este consit.ler.at ca existent,, atiit tirrrp cit o lirrtitale legalir i,l actstol clreptuli rra fost rlor-ediiiri,.
x.0T

ulilor r.u pr.ir za i rd rn:rtcr,la 5i a contr.:r.t,_ l]l. slrrr,5r1, pirr,tea, a tr.eia inc,hrrlc rlispozitii (,orn1rl]e 'r.reptulur Ir('r'N,arrelor' ryi trl bunurikrr. r.epr,tzent,hnd nraitliile eronsolidlr,ii si rnorlificlrii th.tptuliliol Si obliqatiilor. .t inge'ii a.estor,., pr,r,scriptiei cl- tin r.r,irli' li' .,ir,lil,i,f f : In afar.a influcrrtelor divel,se pc (rrl,t.e le_lr,- sult,r.i t rlin arnintitc l::llll." l_r'gi.latiilor. str.i"rirrc asupr.a rrrai sui., () pr.,,trrr,,l,,u rlrilur'11lir ir r'st t'rer,ci1,atir A.Jl .(i.Il.-illui ilc tt,'r,iir, ,,11'::lr:11| de ]l1tu11l, tn rnar.e t,irdulatie in doctlina tinrpului. rrsre s",llllttlcalr\acest sens a,r.t. (jar.e pr(,\.e(le : ,lI)a,cI rrn litigi.'u poir,te fi srlutionat .ici tlupriiextui i,;gii;r;i.;i rl.upii,
l
rr

rrr

,,,-1ll;

::,1':

*liJllllS;;li1",*L:,;l1lliffi i:-lll,'dllilll'1Jili',il:i' I

li,l'; fril liHr

m*m*r*m*u*** l lllil"*il;iil*rt*i;;,rH'#f.l'*:,il,lgi'"1h:f
iii,,,,rot" de
"..nt?l'i'iii'l A.l3.G.lJ. s-a rnerntinut irr vigoa'rl o rr'

rni;cir';,';;;;;il;'i

i":l.i "ti"ili'l* ""1

l'Hl;:ll";"i';-#ltlJ:i;';'-.1::t*;,','.:,ffi *;ll]:lil,:;l il, a'l Austliei' ,si o int,inderlil tttelu diferif I i[ care codul t*-tt;#iil:rt;:il]iJTfi; Un a,ll, clomeniu
nillit:ltea tticlii,ntl

in rnod evitlent

r.rct

rito:ri'ii
in
{tr

ir.tlttr{,iirrr leligiihrr (fl'eiitirtt si necal,olice perrt,r'u rrrolit'c {l'ir!'r," t.rpl'eci?}1,(i potl'i vit (jon(.()l)tiilor religiilot' lor.. Llodul ,,tr1r:ir r,it,er:a $it,uatii linrit,i"r, tie natur,[ a fa,(1e divor!ul r'\tri.lri t'lc litr'). Jst.orjt, itccslei incerci'i,r,i de slurlar,t', (1ltr!rli{{,llti"t $til) lllut}cle rlt',,cir,siltol,iile Scver.tt, ni st_'par,e t'elc','a,ti1i ]X,lltlu lltprlrtul de for'le rrl rnornentrrlui in (rar'c, levr:ii,;rrrrlrr-st' (i{)it1t'?l rlrelrl,rr'lrri, fiaptele au contlus lzl o ,Jix'n,,rrli, er,iderrl rre.julirlit,a si ltri rr aceilsta rlefect,uoasil si (:lJ lrr ir, :tvut l)() Illlut s0<.ill coltsecinte nefaste. I.rtt pleft't'l {l(r ln'ulil('it', l,c;rurrrt,St'yer, a inventat url ri.s1t'rir lrolrivil r,:'ir'rria, lrcrsoarrelc cur,e ob{inuscr,il s('l)ir,lr'r iirt tlt' t'tit p ptrlealr sri st, i't'r,isitor,easrii"l, in terrieiul urlLri (1ispe1]s(' 1l(llllilrislla,livr'. l''l irt:t,ica er.u \ ir(li1, ilt'giillr, tleoilr.ec,c, slrr.tr tleost,ltir.e rle tiil'or i. sel)u'n1.ia (l(' ({)r'l) r'lu al'e t,a, rrl'ect inr:elilr.c:t ctisril,ot'irti. IrrtI ([(] (,(', irr lrnul I9130, ('ultea rle iustilie const,itulioIralii :r-iI lrrrrrrurr{u1 irr sel)strl r.iL tozrte ,,ciisiittn,iile Seveltt sutil, lnrlt'. Illc{'r'(,al'r'[r, r.le a si' irlxr"te rle ltr, lirri:t, A.l].G.I"i.-ulrri A r{i1itt. Ile-u,lria irr trnrrl 19138, r,rr ul.lllltr'1. ir e\1,in(1elii legislali6,i g()t'rl!.i1lle tt filrttiliei itt Aust,t'itt, o(rupztti, rnateriil Cd,sd,l,rx'iei si t llivor'!uhri lr iosi r.ortrlrlel, ser,ulilrizat[. Te-rtetlc r.efell-r, rli
r

tr

pr-'t

rlentoi

vor! ilu I'irnlls il,ln'()g?rt,rl si rlupri (i8.

r.ecuoel.ir.e?l,

ii. A.I-i.(i.ll.-riI a sulclit, (,utrr (rl,i:t, si f it,esrri irr rlc'cur.sul t,irrririilui rnorlificiili inserrrl:lte. .luri;tii austriecri iru prrriiri'a,1, insii, irr krcrrl tehniciirnodifi<li,li {}xprese:r,tex1,elor
in
1111yv1{,2r,r'6,[],

anurnitu' (iirl.)it,ol(' tlilr (r(xl, rrrotlifir.:indir-L. in ftXui acesta irrrpli.ci1,. N ttrlsita,itrtr, lirotlilir,tj.r'ii trotlulrri a, f(.,s1, selnna,la,tai,, intr"r, iiin 11)0-l , tlc rri"rtre urrul din rrrirr.ii juri;ti ai tinrpuhri, Ioset Unget', tlu,r rrrodific'irilo rlu ilu fost r.ealizatt' rlrrc,iit,

(1o(lLiiiii, folclsirrr:r celei lr" tutt:pt11yi.i. Accastii ttrhniciL cionstir itrlupt,tlr'ca llltor ltrgi dt'rnrrnitc tr()vele, care r.eitr,u r,egle-

Ia c+l al succesiunilol ab inleslctl. Sursele lrincipale rle inspirafie ale acestui not'ele sunt codul elvelian;i li.(1.B.-ui.
109

llclioir,dir, pt'ittitrltti r':izboi rnontlial. a,) in 1914 () pr inr?i tror..elir a r.egletnentzt1, tliter,ite :l,spectc privit,<lar"e la th'cptuI persoanclcl., aI fatniliei rsi'

itt

r:j

rl

tlc tr tlou:l novelii, tlal'ea'zii tlin alittl 1f)l 5 ;i gr.:iniluirile qi I'ect,ificir.ile de litnitt' la terr:nrtri. pr,iveqt,e .{'irnito{,,rnta'clevenise necesa'r'ir se aratir in lite.alu.a' pului incleosebi pentl.u rt'girrrille (itrlitia si 13u.t'ttvitrlto te, flceau palte pe at,unci tlin impeliul hab'sbut'git si in .ar.e, dator;it[, r'irzboiului, lirrritt'le rlrrltgr' 1ttrr1l.itr1,ii!,i tt' nlai pulealr f i sl alrilits r'tt pt'er'izit'. ei ln anul 191ti a fost ernisl cea tle 1I l.reill tlitrlt't' ,rut,,i*,. .Ea t.eprezenta in fonrl t:eil lllai rllilsivlj, pii'tlltrrtlt'r'tr a dr,ept,ului german in sisleruul t,Othtlui auslI'iiI('. Nol'r,itt il intiodus i,hial rtrtcle inslitutii rtt't'utlosctlttl cirepl tllui ir,ustriat', (lurrl al' fi lllelual'tla tlatot'itli. si tlelegillen' Ils1,e tlt' tto1zlt,, tle aserrreltear influen{'a exel'cit'tl'ti' asupr'?l ttovelei tle tlleptul elr'e{ian al obligaliilor'' i' afar".r, irlstil,,t,iilot' r^eceptate din :rll.e si stt'trre ni'ttiolrale. lrgVt:Ia tr, irrtltrtltts 1i ilnutltit0 l'eglellrellt,irli gr'igitlale. I )e piltlir, irceeasi llr.oLrlt'rnli :r lritr'!,ilor frtltcia].e tlist}llse ttin Catilia si Iluc.r'irta', a t'glttltts la' t'eglt'trlellta'l'ea tillri rroi fot'ttie tlc tlirttstttilele ;i tle gl'eva'r'e a ]ll'ollrielitii : rleuozihtl uttrti :,lt'1 srllerlln la grefll 1r'ibutt:tlttltti' 'in itfala nttvelt'lttr atrrintite' A.IJ.G.R.-ul a' rttai [ost dirtlre unor.iegi rlgtlificlt ;i pe r.,alea gr"ii.!ilot' sltt,criale. l'lenlio1ir1rpt'ir.'ilrtl futttriltt't' (1929), ttil asqpr.a ,lcestea, legt'r,i rlccidentele de aut0rnobil (190s) sa,u (rele tle ttviort (11)l{}). irldelleltdetrlit' I)upri Anschluss, Austti:t, ;i-:r 1Ier.tlut' ()t'upan{ii nu l?rn(l irl r'trichului ltitlel'ist. tlevt'niird un au trbrogat, itr"rit, t'cltjul civil gtnt'ral aI.Aust'riei, 1!rullutliintlu-st, sir, i'tr.otlur:ii, it'urnit.. 4is'.zi!,ii r1i. legisialia gt'rrrralri. inrleo;ebi tlitt ntatelia pel'sg2lllelor'. r[isptlzilii t'itt'tr nu fgsl, elinrinate indat:'r, rlu'pir lcrlobi,tttlit'etl, irttlt,pt'rttlt'lltt'1, -\, B.(i.tl.-ul retltllenintl inlcgt'al :rplicabil' I)upit r5zboi'.\.I].(i.ll'-ttl a, suferit o st'r'ie rlc trrtxlitici.r,i, ri'ul tlitr tlglrcniile p1io1i1a1c rle intt t'r'etr{,i. f iilld tcl al lelzrliilor: de fa,rnilic. ,\s1 izi, trstf0l ('tlrl al'a't'il' pl'()fe.sorul Il. schrvintl, r,efclrnra, se irttintle asupl'a ittlrtrgii rnater.ii si poatc fi <tt-rnsitlelatii tt't'll]iliatl. cu tlxcrtrlt{'ia, u1ei o,ma1i r^=fOa,ttt lt, tliv<tlfultli|, t:ll't'itttlit t11i intita'zip61r. t'erfinern .}egile Jlinti'i legile ttten{i.1a,te tl3 ittrest autor j,ridicr al t'.pilede'ale privind: ad,p{in(1960) ;statut*l lului natrir.al (1 9?0) 1 nr'4ifi.a'a r-lllo' tlispozilii t'eferitrnIe la ('?tpacitatea juritlit'ir si lil nlajot'at'ul lttat'r'itttouial
b)
Clea, 110

t'ill'r' i'irta lt'rtirre t'orrla,rrranl;ului. " -\ 1orrl, srrbst,ilnl,iill lnodilicir,t statubul copilului din a,fat.a, cilii,lolici, inct'r'ci,nt[u-sc illxopirrrca, lui ci,t rnai nrult cu ltutirttii de il copiluiui tlin ciisilt,olie. S-a, introdus in accsl, s(r{}li {) plczulntio de loeitirnitatc' ir, copilului nriscut dupii, ir, jj{}j-ir, zi tlc ia dcsfilculea sa,u arrula,lea, ciisirtor.iei mrlmei, plci,uln ;i <l altli prezunttic in r.irtutca, ciireia billbatul, ciirr. it coabi1ll1 (,u lnrilllrtr iri ter.rnenul ouplins inl,r,e 302 ;i lli{) zilc inirirrl,c t1c tia;tcle, ost,rr consirlcrat 1at,ill copilriiui.

I ofcrrtole per'5611irl,, ir,lt' cii,s2lfef iei (197ir) ; statutul prlsrarr<'lor' (197(i) I lurtlificarca rlreptului filialiei (l97?); rrrciii licilrea legleurenl,iitii cirsitoliei (f977) ; rnodificar.ea rrrlril' rlispozitii de drept succesoral, dreptulile rnatrimottirllr. rllt' so!,ilot' si utrcle ir,specte ale dir-or'!ului (1978) ; rilt'prir1 il)lrrllllrl,i()nai 1x'iva,t, (19?E). I)intle tlir.er..tiile (tii, ir1,ii ilrrlro;'1 :rr11e altr rrrudificri,r'ilur aminlirrr par.tir.ipat.cll, trin1 ;irn' sol,i, l)(r l)itzli rlc egali1,a1,e, kl intr.eaga tleilfii;nI'il|r. l{ -r'llpr.ll't,ur'ilor' rle t,isrit,orje. r\ fost rnodificatii,, tle it,s{:!ir .r){iil, r't'glertrerrttu'trir, dle.pt,ru'i1or. succc'sor.ale a,lt stl1,iloi' ri,iljolirrrllrr-scr r:otir, sri{ului suprar.'ietnitor. precurn qi, itr ;:r,,tl ('r!l(:l,rillz:jjrll. t'{'z('t\il ltr'r'slU!a. jisir' plci'izu t,, irsr,rncui aitor legislatii (utaghiar,i,, chirir':rji). tlilor'{rrl plin r,onsirrrl,ijnrint ntutual, legea cer"i,rrri r.lt so1 ii si int.lrt.ic, in uct'st, (l\2, o conr.crrtie scr.isi, f)r'i rr 1.111'1' si srl.u,Iriit,rastrlj, rh'r']tturilo qi o]lliqaliilc, pelsonalc dirri.r'o ei :;i <rolriii lor rninoli, ltodul <lc e-rer.cita,r.e a th,eptuiui rle lirzit,i :r ltiir"intclui ciiruiu, tin i s-ll, incr,edirrtat copilul.ollligaliilc tlt, intrt-tirxrle a r.opiilor' ;i ck' intr.c{irrer.r. rlitrtlc so1,i, l)r'ocrrrn ;i pretenliile patriurorrirllc reciploce. lilliltruralul trltr posibilitittca, tle a, susperrda proccsul pe 1.lrlir,i'rr dc (i lurri in r.-crlerc:l conoilit'rii, dupi., ctrle tr.ebuie sii prrnruntc tlt'sfa,cercit cirsiltoriei. S-a, inti.otlus, cle asel)x,rlr^ri, in rnlrtcrie dc divor{, posibilitatea desfa,cerii cilsir,tol'ir,i imlNrtlivll vointci sotului pA,r'i,t, tleci in cazur,ile in
(11)i;i;

, irr na1 clic srrcccsoralli, copiluhLi din afar,a ciLsiitoriei i s-il, r"ccunoscut rh'cptul 1il suecesiun<ta l,atrilui, lu, cale insti rl vitre irr urltit ttopiilor tlin cirsir,torie;i I <.cltir ilrfia1i. ,trlodificr"r,r'i iriscmnatc au fost :lduse ;i rnater.ic-,i thrept,ului international privat. S-a prcv.i,zut, in :r,cest serrs cii,
1[1

ill

legca st,t'iiirtit Lrebuie aplirral:i tlitr olir:itt, jtttltlciilttnrl fiind littrtL sa rl r'Llttoas<'ii. ' in rnabet'ie de tlir-ortrr se stribileqte cir ati,l contti!,iilen t,rit fi eliectelc clir,orfului trelruie aplu:itll tr in laprl'1, de Iegea pc,lsonalii a sotilor', r'al'c, (laci, nu pt'r'rttilc tlivr-il't'nl instanl,,a rm lroate clesface t:t"t,stittlria, evit'irrtltt-sc prin rl,ooa-stA o fla,utlii la lege fotrlte frerrverltii. Pentru r(f('urloa,ft,crea sau <rt't('t'titt'ea .paItltrlitir.{ii se aplir,[, legea nalionalit, atroltihilrti. .l)at,it, tttrt'it,sta itt:ri, ltu adrnite t'crcefarea patenrililii, se tllrlicir lt'gt:a rtal't" r,a tL:veni ull,cliol a copihtltti,, tlt'ci (i(tll a, plesuprtsultti tl'i,tit.

I .18. (ln fi codul civil flnrrccz silll ca B.Ci .ll.-ttl, codul civil ausl,ria,c s-a itplicat o \'l'clrlo ;i t.lilrcolo tier tet{torirtl Aust,r'iei de nstiizi. :\cezrsl:t a, fost, t'ezuh,alrtl dt'sctltlilrtlnerii irnperinlui auslt'o-ungar' ;i rrl formtlrii in ccnlltl -[trulopei a unol stilte nafiortale, cuttt suttt Ung:rria. Oelxrslovaiciu,, Iugoslalia, caI'o ittl pirstrat' iu conrliliiltl socie.ti,lrii burghezc, total satt ntttrlai par'! ial, r'eglerr entarea :'\,llsur:lrlllril
t

llreptrrl artstriittr itt Irrl1;rtriit" Orillinali trtlta drcpttttrui

lult:r, regal,ul ruaghrar.. ;\t,cst !l'ripu,rti.tnrtr. ol,?l o tr,lcuei.c r,as1.ir rlc rlisper,zii_ii rlal.t) rnl culllirr<1ea, ('t.ll1l s-itt' lrtrt,etr, r]'t'tle, rrtuilai principii tle thcpt ci'il, rri qi nolme tlin lele nrai rlirlelsc lrrtri r,alnilr.i ;rle ^rlrept,ului, trunr ar fi lrcnalul stu ntlnrinislr,ativirl" lntinderr,'u sa' c'rrside'airiliL il fir.ca g't,u rl. t.onsriit.at in pract,icii;i rlc a,ct,eil gr.t'u cle alrlicil . lalri, tlc r.t,in l:rl,a, inst,:rntel.r rlu se aplier, in nrod irzriar, il'r,ipar,t,itrurr, ti iin I'ezurrrat rrl lccirtuia, pur'1 inrl tk'rnrrnir.t'il de. f)Iqtrurt, toltttl,omtrn.

r,urrr)scntt'i rronsolidi"rri sub nurnele tlc lL.i7rttrlilunt ttpus iu.ris cort.tttehrdirta,rii ,in,t:l,uti, Ilegni Iluntor,itiic, t,onsolirfal,e .ale.;i-a-g[,sit a.plit,alt'lirrilt rle trrai rrruitc s.t:ole, irr toiLte 1r'ovinciile asupr'rr . (fi"u'ora, s-rl t'-rtiris, irrt,l-o lrerioarlii ,<iiu

t'iitt'ir.

I)intle tr,cesttr state, o pozitit' pzlr'tittulalil a octtp:rt LTngalia. ]Nste intet'ttsarrt trtf in ca,<[r'ul tlualisrrtttlui attstl'oirngar', stu,tul ntil,ghiar nu ;i-:r pit'r'dul irlentitatea juritlicii, pii,it'r'rintlu-;i llropliul siiu sistelrr rle th'ep1, cille ir fost l'ela. tiv pulin infhlerrlat rlc th'elltul ilrlsl,l'ittc. (lilntl in anul 1852 A.lJ.G.J].-rtl ir, 1'os1, trxt,ins pe tt:r'itr-rriul Lingariei, juri;tii tttir,ghiali au consitlt'r'at, at'ea,st[ rnlsur'5 ca ilegali qi au lcu;it sil detertnine organiziirrca unei conferintb cunosoule sul) denurnirea de Jutlerkuriol KonJ'eren:: c:lt'e a, stabilil, r'(lvenirril la 'l-tr$iul sistetn, cu corect,ivul reprezent:rl, de lllstraletr itr \rigtxile a catorva legi irnperiak'. 49. Ungaria a fost, singtuul stat, ettropt'art ca're, la sfA,rqitul celui de al tloilta lirzlxri rtrorttlirrl, Iltl aIe?I, illclil, o
legisla{'ie '-

Dreptul prii'at maghiar elil tle originc consuetudinar'[Nonnele cut,urniat'tt ftlrrlrascrti, in l')vul -I{txliu, olliectul
112

civili

scrisri.

irr aet'ste r,onditii, urr lol tlt,ust'bit irr r.onfigullr,cll sisl.rtrrrlrri rl. rllr'1rr l-ir irr ut - lrsl li,l .rrrrr s-ir iurlirrrplrrl in I.at,e .azu'ile rlc irct'st, lel i' ist,r'ir'- jur.isllrritlerr{r. Ir'rul judiria. cel rna.i irralt,, ('onft'r'irr1 a juiler,iri'r.itur,*uplerni, a. enris irr dec'ursul tinrJlului selit' rle r,r'guli c1t's' prinse dirr_plac,lita instan{eloi; .iutlecrilort,;ti, t.ar:o, rlilto_ .iti-r a,scerrdentului dcoseirit de riar,e st' builurja, lin.rrl t,rrrilent, au ci,priltrt lrutet'ea, unor ader.lir.al,o ltrsi. lriter aturil de spet,izrlil,ate din 1 arlr r t,cit rr"i l'(,1 r1 iulr(,ir,zI .fo'turile fri,cute irr^secolul al XlX-icl. irr r-ecler.ea ri',itiri'irii rrtrci codificirri civilt. .\stfel, irr arrul 15-lli, le{e yrurli,nrl nurnii'r'ul xY, a fost tr,bolit legimril lx.intrro lrralr.irntxri?ll lirudal 5i s-a disllus elzrbora'ea u'ni r.od ci'il r.al,t. insii,'-a iost nicioda,til infri,ptuit. Toate efoltur.ile-depuse rlt:-a lungui rurilor., soldale r,u :rlci._tuirt'a uno_r' proiectt' carc au f'ost pc r.inrl r.rlslrinse rr*a,u ('ondus la realizarea unui.cocl, rnateria obligtrliilor., c,ii, 1i {'ea ,a 'sotrietS,tilol conrerciale fiind lcglerrrentilte pr.iir rlreri rrrultr legi speciale a rr5r.or, atloptar.e. se int,inrle lr*r o pe_ t'ioad[ cuprinsd, intr,e 18?5 (lege:l nr'. XXX\ill)'$i 1{i:J0 ilcgea m'. V). . Il,egimul hortvst a pr.ornovat o legisla,.,ie r,eac1,ionarl,, :rrlevrh'r'atzi reintoarcele la, irrstitutiile drtlltului'ftud:r,1. :n,iind ca s.cop ocr.otirea irrtereseloi. pirtur.ilor sociale pd ('ir,r'e- se sprijinea, ildeosebi a chiabulintii ;i a jarrtlar,rrril6r. \stfel, s-a introdus legea fonduiui fu'ci^r' iriirlierrabil al ,,ritejilor'", loturiltr tle pinriint fiind acolclate in lbrrne
c. 75{

113
ill

il

lii

r
r

.
,

llblis.au irtstitu!ia. lrrj.cii,ltrclplieit:11,c gir,1ia, de firlel 1'rcl'sonalii,, tr,l i,itii l'icleirrr.rrnisilrtr. irr rloureniul drepb-ului fnnriliei ;i tltt slrr,r,r-,sigrril11r er.rlu 1lrrrriulrratrrt'tl strt'itt de <listrt'itriini'll'i or'igitrc [ourlil]i't, cllt',1 ,t'tt attas,. llli.tll tl]ll.t. *tt al'aLir' itr e-x19ti0, critit:i irttotnc1r,,,i*r.,rn rlg rrxltivt: a rlodttlui ttivil tlin iilte 11 intr.gilga, lultit t:ivilizirtii, ?0. Atrest,ora Ii s-it, lr,rlilitgtr,t, prgi ig lnsitr,l('. i.iir(r i u li ttrtci.r,tr tlisct'ituiniiri a,llsurtlt . ;r0. IiltlSorir,r'ea corlului civil urg:rr il, illCcpul itt .11)iii.lt prrritgt,ul Liiltl aruplu tlezbirlut in forut'ile ;tiilrt,ifit'tr ;i ttntrttlt'sittlltl, pt'tttluitr si in instant;ele iudir'ialt'' 'iri vigoilrt' tt cotlului a tl,r'ut loc itlr'i' t.lri-alri:r' ltttrarcit irr .li)0{). Sl,t.rrclurryauosLrliil, se intlcptit'tei}zii (lo lll rrrotlclul
a(i.lrr.ilu'Ltoiu.L:

ill\,('slit,ulii feudal(', oare

pri-'rJulltltl('11,

la llaza,

csl,e o oafegorie iurirlicri abstr':lctti. <'i o irrst,itutie de <lrr:pt, tlet;ernrinat?"r,, ('oresl)unzliirrl rir lior'tuljlot' soriale calc stittt
sir,.

['unctul tkr lllrrcale :ll sislernuhri arlopt,at, se rtt'atit, ttrt

. ,

lcgislirl,ia :iPt'ti*lli,.

o"''.1i!liil,.'i*:rii,'.11,:.,1,:tl"*,,]t,,r,!'iiiilirl,ii,'.';.'.,,,,,,r,,rr,noirrit'i ihttptului ccononric rul a ar'-u1, sll(i(i(lsr t'e1llc;ltcltt,tlrea ltrlriizaiii prirr cod includt-', cel ynr1,,irr.in ptincilliit, ;i niil,t{1.iit r.apoit,ulilol juridict-. tlinl,t't-. urrifirtiit' tle. stitL, cil't.t', tlt'itlcri{', i*i giisg;rte g rcglcmt'rlbale ttrili tlttt'tllitltl't' itt
UorILri tlebLrt,rrlrzl-r r.u o pu,r'le d.o tlisl.rtlzitii 1t|eiirtriirir,r't)., f.r,trlte r,trdusli dc irlLfel, rrrilntiortintl nutntri rit'tllltll logii ;i pt,ttpiziu.rl ruo{ul iu cili'c zl,r'tr loc trrut'ciLttt't'it, rh'tlllluriltit' ;i a u6ligaliiigr ;i iriterzic.itulu-scairuzul dc tlt'cpt' ."lregitti-

inlerlesant, cti, astlel tlurn se a,r'zltir, in I'a,pot'l'nl pt'ezelta,t la proiertul rle cod, Iegiuitolul tru a ulntirit sil introducr"r solu!.ii noi c:r scop iqr sirre, t'i s-a stlriduit, rrtai c,uri,nd sI atlapteze noua situu,{ie lzr soluliile -- plep(}nrlerent judicia,re, dupii, currr zr,rn arritat, - incetiiletrite. S-a consideral, ci abandonarea tot,rrlti. a, iit't'sl.or soltrtii rr-ilr' {i tost indic:lfti, cu z-r,tri,l rna,i rnult atunci t'lirttl t'r'art irt t'attzii ilnurrrite insrtibulii iuridic'c, irvintl lirdircirii 1l'ofitrttle in lon;tiinta poporului ungar'. Astfel, rle ext'rulrlu, itt ttulttrlie tle sut'r:t'siuni, corlul mr a firtttt, altcevir tltrcit sit sinTetiztl,zt' solutiile anterioare. A fos1, ctutstrlval'ti itt iv1lt'st rtultl o institulie 1r'adifionalir a drelrl,Lrlui trttlgltiar', tttostertirea cu fantti, <,onsidera,tti de altfel, t'a {iind tle natut'it sti int5,r'eascii,,,con;tiin!,a propliet:itii plivat,1''' ii. Iregirtitorul ungal' a avu1, o tleosebitil griiii sil evite ticfinitiilc. L:'alat,telul pr':rctic aI t'cgletnentiilii s-tr lirtlit tle ultfel ,,si in a'r'ersillnea pe care a inspirat-o idsra de n se incepe codul cu o palte genelali esen{ialrnemte dogrtialit'il. -\utorii au unn:irit sil lasc, in$elegerea anurrrilor no{iuni pe sealna opiniei publict', iar a, a,ltora, indeosebi rt trtrlot' ('11 lln ralrrctur rlc tehnicil,a,te nrai ridirrat,, 1)o cel, a ;liinfei jtirlDs1,e

t,orrrlnragirillr:lt't-'nun|it,t,ril;adar;la,.sisterrtulprit.!iigtucrir,lc. (lorisitlclerrtekr cliro au corttlus la a<'{riist,a, irrfil.i;trl'tt ccrdului,.tiu relx'ezitrtli l)e iip,g iu e.rpuner:r,a ti.tl lrtotive a,ordin logit-r ca,l'ti' 13, t'1'!dertirl, ielu,.r."[ lru(]r argurnente do ,r,,rr,,'lur,, ir,u tost, lortnuil,te ;i irnpotriva piu'lii gettortr,lt clitt ts.G.lJ.'Oca tle a doun partc esl,e consilclatit tnat,t)r'iei lltrrr sglnelor,. eerl do u trciJ reglcrnentf ii proplicttitii, cc," de * pir,1 r.rl t1cp1 ul.i rtltligaliilor (cotlul ungar Itlt urtnt'ttzti

rid ir.r'.

cr,l.-ur-slov*c si esl,-geruran tle. '.t r.egtrertrt'ttt,:l nuscrr,iciiic 1i 1 riizolva, rnir,teria oilligl,iiili-rt' itt. turstltnr1:ri lllul leglcttrgrttil'ii)' in sfi'r';i1', cca tle ti' triltoeil ;i ult'irtttt' cal't,e frive;te droir{'ul itltlcesoral' Itrxlrlirir.nd cont-rt:l-rtia, c,t' tt lrt,lil lir birz:l t'ogltltttelttir,r'ii prgprict,iLtii, espunr,r:r,u drr trrot,it'c llt'l.rtit' cit s-tt dzrL ini,i,ie'r,,i. t irarlrtrtcr,ului st,ructul'itl, dc dl'tt'p1, ieir,l, al trrf.ti ,ar. rh,cptri6i t1t plopt'iel,trl,c, ci inst,itu!,iei ittt'itiittr itr sitt0.

err:rlplul

Astfel (,urn se lrrezintir, t,otliticaleit ttraghialii din 1959 leprezinl,ir u leillizare legislativri'irtteresatttit, (fAle tr, ;tiut s:i letinii, tlin dleptul tratli{,ional o sel'ie tlc institnlii. cu t,lr,l'act,el' pronurt!,at l.ehnitrr pe carc le-a cottsitlt't'tt1. t:orespunz:itoarr'. ittserrrna,tt.lc 1r'ansforrttiili ptodnst' irt llngalitl in ir,nii ('(-l All trecut dt-' la intrarea irr vigoalt' a t'otlului c'ir-il au irnpus o retorrnl, :r, codului. I)rirtr.o lege tlin rltrtorrlbrie 1977 s-au adus o selie de substanl,iale trtotlific:iri ;i conrpletri'r'i vechiului corl, u.rrrrzlte de o re,.publicrare, tle naturii s[ prezinte trn adevii,rat cod civil leirrnoit. llni pI'ecris, legiuit'olul rrta,ghia,r foloselte adesea, astfel cul)l a fi"tcut-o ;i in at'tlst cilz, tehnica,,Iegilor uniforrnett potrir-it, t,t"u'eia rnodific:alile.arluse l.eiririi lcgi rru rna"i srtnt itrt'rorhtsc pe calea unui

llE

1X4

iulr'cclol'l'ct nr()t.lilir-rtt,ttlt', tit'trtirt, utteot'i, tlct rcllulrlit'at't'tt srrhrit'e,. ci sc ,adopt'i llII llou ?l'ctr gii l"gi ctl tttollifit'ir,r'iltr irrc:1ulrot'luitt,i\', ,',,,r'r' ,',t*rrr,,iut'" tltt lit"ittt'erput' 1'tlit'ul ltlgii' atluse' i-a,lt lost zirrrl tnoilifiicXrilc t'tr l)int't'c ircesl,e:r ,r puit't' insomnat'it . plivc;te ,:rtateria '[],r-rr's{)illloi()i"jttlitlitlo. lrlu ll }itmas, ct'ttlt-ltt:' lllll('ttlirlil lr

clec'izio rleliirritir.ir lua,tir rlc a,ce;l,itr, r:rr condilia, t,ir ttcorLhll St'rl'ii,rt' sii, fit irprclbat tle {,riltttttii,l. i lilt pt'i l'ef ter reginrul rrrzrtrirnonial, lt ee:r r.c'glenren Lrirz:i

iruiti lotrtt'st iroliti,.' legiuiLIna tlin intervelrliiitl t,ole tttai itnltorttntel :lltr at'cu'rlafii pet'soatx'lol 1]:ll1: t'oruhti 1rt'ir-e5tc,,prritor:1iil -oi*c'it*inarea .r*,iriiriii loi. ci{lile,'. scmnali,m dintr.e rrccsl,t,il t,e\tur tle sex, II'il: iYl\'il.'],1.lttli1.: ;;;ii:t''t1,'i'ti..iil" gia, i azirrr,n, ii bar:l'i1,ii tlt-' conltiittf ii ; r. l'nt t al'('il l lcL .'sa,.r reli t'ottrora.ler,.a s;il^;^iib;l'iritii p,:rsonale, lez'trrea-integrit'iliiutnartc se rlroirist'ei gi dern'it5't'ii i:,niit,itll, ;i a l)ittlt't-r assr.r,iu irr id.cil tle l,,r:iol*,,n i't,t-.r.ds.lor, persci*ale. 'r'citum rcfkxrtare

i;i gitscrsc 1io'i,,i., legate tle r"iala rnotlernti., card ^ ' tele yrt'I'ivil'. citt,or':r' oric'c trbuz in i;; ;;,.1, tiiii,iari,'" t'o-r unei perlesir,tru'a tu foi.ogrzlfierea stir it-nprinarea vocii persorltrle' t9xil; t;t;;'ri,tili-n v'iitit'mare a diepturilor carizit' Ptltttt;: tiJ'-","r'tlt,f t:ttttsittrtiitrtrirll'ul persoanei in Dnlrlicrlreil fol,ogliltit'i siru pentrtt inrcgistt'rrt'l'tt.,,t.l::t]. l: 's,',,t,ul rlituzirii. ('u c\('cptilt lcelrt'inI'('glstt'ill'1. litr('ut(' lrr .litL ast lcl se Prevrrdt, r,i trrclu('l'llI'eiI ue i1lri.ta,,.rl,, 1lrrlllir.r.. calculatorul dlectronic ni poate atluce rlnle t-'Iectuil1,a cu atingcre th'epturilor personale' \ll(' llls(rrlllrlttt' ciilritttlc itr r'at'r' ltu lost inLt'otltlsc Ill{)pri'inrl {1'qpturil{r tl. t't't'itt ie tli tir,irri tlttltl('l'oi.l,rc *uiit "t't" iitclectua,li,. lrropliel,atea cornuni' a so!'ilor etc' il ttu suttt iruuiri.;r,'il" ,iou*" itt attul 1977 r'odtrlui t'irce,'.tace ca eserlfiale, clar sunl, nulncroarse,- imprejur&re ;i;;:;itiiti a,'riutit .ii 1o,.,," *n rol detiscbit itr oo'tigura'reir drcptului trivil rnaghiat'. ,'r1. ootlui farrriliCi su,u, ctl tlenutn"irea sa, exatlt'it "Lf$!'t' nr. I\'' tlin 1952 **.iptr' iln*ilt'oriei $i tu1'elei" rtu ouprinde .ii-p)i. a**rrltf',i"-,,ilc a,lt .otlur,il.r t:r'*ilitii rlin alto strttc ?1. '' "' ll"g"^ ilur'ghiarri (lurloil! t e divot't' ul pliu t'o tt si ttt!11nffgt ,*oio,fi. p,trivit,.,,r.uia, iii contlitiifl 11t,. 18 (r), cfisx,toria voin!'[ ,oo'cor:;"ir',r.#"-,i"-ro,* i' teirreiul declara{i.i deqi btrza't'il pc o neitrflucn!'at[ tlin atarri ,. sofilot',
,l"t"t1
115

lr r,.lcl it'r'. (lqldul lil'imiliei lr, suferit,, ca ;i coclul r,ivi1, u rrrotlil'ic:rr.c inr..,rr11111115.irr a,plilie 197{, soldat;ii, de as(rnrL}ll{ttr, crr iltkrpflrrl,ra unLri,,1,cx1, urritblmtt. ["r'irrcillaleit' jnovatii adu-qtr rlc noun legr, :Lu fost sirrLrrtizrrle ir rrrorinl uttnritor. ?ir : . ltr scolttrl drr il cvita incheier.eil unei c:is:itorii pl.ilrii,e, a tos'i ;.l,rrbilit urr tennnn de a;t,trptar.e ticr ilO zile tle lll clata infl'rilluccrlii declalatii cle crisiitorie piln:i la, cea rr incheirllil tlrestein. irr acdlali tirnlr, il Iosf, intr.orlusrl, obligtr,l,il-itrltrlu ppnllrr anrltii so{,i, tle i} trece, inaintca incireierrii cisii,trlioi, pri n fa,ta scrr.ici ului cousult zr,tir- pent,ru ocrotir.c:r, fa,nriiiiktr' ;i ftrrrreiktr, organ clr.eati in scopul de a dzl sll:atur,i 'u-iiln,r'ilol sol i irr vedtrer irrlt'nrcicrii urrei r.Isitorii solidr,. Ofii,,.'rul-stiilii cil'ile rru poate inchcia ciisirtoria rlarii piir. 1itrc liu fir,c dovada cti iru consultat in pr.ealabil sbrviciul amiulit,. O trodificl,rt inscrnnal.ii prive'qlc rriir-qta rnatlirnolriali"l. ln rcrhiul tert al cotlului, ririnorii de ambele sexe se put,eilu rir,siitori, in rnod sulprirrzltrx. ;i cu totul cxcrlptional Ia,ti, rlc nlte legislatii, de la, irnplinir,eril r-i,r.stei <le 12 ani. t r,.itlt nt, cu a,utorizarea autolit,ftii l,utcla,r.e. I'r'il noul text,, vi,rsta limit:i a lost t,idiczrlir lzr lS alri ptxrt;ru bnrba,!,i qi 16 penh,u fomei, auboritateil tutclarii puti,nd acortla o dispensii, tle vii,rsbir, in c:lzur,i Lrine inte 1n6ri;lte, de cel rnult doi zrni, penl,ru a,rnl;ele sere. In ceea, co pfil-st1a, rlesfilcelea cirsrilor.iei, rnotlific:n,clr ser l'rfer5 Ia, <livor'lJul prin colsirnttirni,ntul ntrrtual, astfi,l curn rnenl,ioltaru anteriot', arritind cii acesta nu 1loa,t;e fi lllonunta,t tleoii,1, clacii sol,ii cad de rcor.d asill)rirr inrrrrtlintririi ri in1,r'ctinerrii copiilor', asupra contat,tt'krr, <tu u,rrt'q1,irr", ir, iul,r'otinerii sotului aflal, itr nc,r'oie si rr lirlosilii Lrt.nirrfci cor Inllre. {Ju privire ltl corrrunil,:rl.c:r, rle }.runuri, legtra, stilbiltlstr, un tollnen in calo se poa,tc cere -qfabilir,ea calilr"rtii rk 'lrtur proprlu. ll,r, e,,*ru,
!:'it'i
.

coluulritat,t::r, <lbligatorie rle lturruri a sofilot, in aceiasi ltrrr nrr',tri ca ;i celdalle legislatii r.cft'r.itoar,c la, fa,rnilic rlin

6qq TqY
:-..."

:-:;J

tr
Noua legp iniritur'..i u 1x'trrrt'rlel'tr exist,t'rt1ii autt't'iur, califigat,ir pe ltunir tlreptate de litt'r'atul'a, dt' speciitlilale ttngar?-l' Ut'1'pt irllsttrrl:"t ?a, potIiVit <'iireia in lipsa urtei Ccslafalii ,,*111,.'*r', birllratul ce se cilf.2itol'ea' ('u lllalll?l lltiui ,,opit' nrisciul in:rfala <.ils'itoliei d(rt'eneit ilut<lurat l,ttill rcestgi lopil. Irr sisternul nou introtlus, so(ttl tl'ebuie sii ,.u.,or..rrr*,,5, in plealabit copilul penttu a, 1i <'onsitlclat tiitirl itcestttitt.

l)re;rtrrl elur'!iirrr 1i retreplitrt'it sil iIr'l'rrrr'i:t ir2. llzr,bloul rnat'elui sist,enr l'onl'lno-gelrllitnic p(' ('l1I'e qiiut,S,nr a-l inf[tila, n-ar fi corrrplet, tlarli n-a,ltr llrezctrtll ;i sisttrrnul juridic elveliart. I)ac[, intt.er cele tlouri larrtuli a,lt' ttralelui sislc'rtl - f['a frartt.eztj, qi cea ger.rnanit. - au cxist,at irnpr,rrrrru|ur.i ;i ilr. fluente r.scilrloce, tlc tlilta act'astit, putem vot'bi nriri rnttlt rlecAt atfri,ilesllle o adcr'.ilat,li sintezir intle cc'le tlorti l'ttnrurj. Nici rur alt sistenr rra-tional ttu lmieil incheia nrai bine aecst czr,pitol tler,il, cel elvelriart. ApiLlut, po telilurti gar,e aplicaser[, anterior fie rh'elttul gelmzl,Il, fie cel-f_ranc,e, cot-lol civil trlvel:iari ;i conrplcrnentul si"ru co<lttl obiigrr!iikD, rnirrtur.isesc irr acela;i 1,ilr-rp at,it o putelnict'i, irrspiralie germanit, ctit ;i, deloc rrcgliiabilri', o I'eceptil're- :r' tirr"pluiui lrancez. Il,ezultatul a fosl una din cele tnai fllirlrtlase rcu$it,e ale codifit'rlrilor din Oct'itltlntul Eulopei' Ifator.at profesor,ului liugen llubel', cotlul civil tttlop tat i1 nlul 1-90? a intrtrt in vigoare irr 1912. Jll inlotrtti:l o serie tlg corluri civile protnulgato in diferit,e ca,tttoalie in gur,sul secolului aI XIX-lea, r1in1r'e cale unele reproduccil,u Coclul Napolecltr.} altelc ctldul austliac' iar a'ltele' in sfd,rsit. lJ.(i.R.-ul. ccl mai lcalizah tlintre ?Icestea a fost firri ititloial.i t.orlul civil rlin Zrit'ir:h, arktptat irr anul1855 ;i rerlactat cle iulistul J. (1. Illuntscltli, (1al'('[t ofelil' un mater,ial pretioi codului fetlet'al, plecurrl qi codului obligaliilor.. Al5turi de acest,a vot' nota cod'l civil tli* t'a,ntrtlul Grisons adoptat in 1862 ;i inspilnt' atir,t tlin rruttrul tlin Ziiriclt, cit 5i din Codui i\:tlrolcon' liste de notat cd, intl'c tlal.tt' public[l'ii ;i cea il intrti}ii vigoar.e a t:otlului t,ir,ilr rtlti.i pr'tlclis irt arrul 1881, un in alt cdtl a fost arloptal inl!h't'!ia : trotlrtl obligattiilor.lnspi118

rll itr urare pal'te din logislatia g'elrrratti,, ilcesla pltrzerrttl <'anrrtelisticil cle a reslernent,a irr acelasi tirnn a,tl,t rnatcli;l civilir. r,i1 ii ,r.ro.',rn.,r'.,ialli,. iJslc o solufiti trure, tlupri, {iulr) ?ull alir,i a,1,75, a fost lt'lna,til l}est(} un nurnir,r'de llrri rle coritrl civil il,irliarr. (1odul irlr'e!ian cst;u sr:r'is int,r'-un linrbaj sirrrltiu, usot' irt,l',.sihil ncirti!,i:r{,ilor'. llocrtra,i acest fapt, de all,fel, rr irllils irrtirol,r'iva sa rrlitirri lllir'!rrrl o '.rnurnitri lipsil rlc prrrciziurrtr jtu'irlic5 ?ri. ( laracI rrlrrl rnultilinevistic a,l ]Jlvtrtiei a, detclrnilat tr.r,rlr'lrttclr r'orlttltri r'ir ii in trtiri ttrttlle lilnlri. Flrist i :Lsl;l<,i ul1 1o-\t ofit,irrl iu lin-rba gt'r'ur:lnti Di traduccri, tlc aserneneir rrficialc. itt lirttbile flttncezrr ;i italianir. I)ot't,r'ina, r'1vei i:l uii s{r l)r'(roculril ;i ast iizi rlt, rlificult,ri!,ilt: clcl,te rlc arrr:lrittr int.x:rt:titI,!j stlcr:ulate in a,cestc' lrlacluccli. Hst,e irrterr,.san1, cir, tleqi a a,vrit lol, 1,irn1lul in ftr{X, lrrt> drtrrll coduhri gcrrnan, Iluber a renun!:rt l:l actu, p:lr'te genlrr'nli,, cirlu,ct,t'r'isticii, si1,uA,ntI plevedcrile tlin aceast,lr in iiifrtritele <':rpil,ole alc codului. (lodul sc' rlcsr:hirlc cu 11rr titlu pleiirnintrr, cliluin, ii u,rruirazd, citrr:i ci"r,r'1,i lllivirrd rna,l,0r'iil(} pers()ir,uelor', rh'eptulrri familiei, succesiurrilot', dreptnlilor lezl.lu qi obliga,liilor. Vorrr rnonl,iona, pcrrtlu inetlitul lor, qi concluziil: la cirr'{} conduc, rloul te,rte. lrr. cadlul capitolului rlu tlispozi!,ii generale, se stabiltqte astferi u regul5, dc rnilre intcrr,'s pctrl,r'u sistetnul cotlulu.i.,, I )ispozit,iile gorrcrrale -.- prevede ati,. 7 - aler dleptului oblign{,iilol lcferitoa,r'e la incht'ierea,, efer'l,t-'le ;i stittgeleit, contt'a,trtelot' sutrt, rlt' a,s{,'rntrne:1, llplicrlbile allol rnatelii illc droptnlui civil". I)upri culn se l'ctIIrr'l'cri, sittguri, il0easti-I, prOr.crk'rc inlocuic;tc Otra iltiri rnarc parttr u tlisl.roziliilol plr'lii genelalc tiin Ll.(i.Il. ?7. f)a,r, ccl tnai des citat dintrt-' textelc codului Lrlvol,ian li"r,rniirrt-: art. 1. ,,Tn lipsu unei tlisltozitii lcga,ie ilplica,bikr, sl,a,l-rile;te 111r1,st tex t , .irLtlt,cir,tontl pronun!,ir, hotii,ri,r'cir, potl'ivit rh'epfului cu1 ulnial' ;i, in lipsa unci cuturn(,, poLlivil, r'egrriiior pe cale le-ar' .st:rlrili dncri nr fi legiuitor'". Prirna idetr plonrovatr"r <lc a,r,csl; text, ccu, lr sullsirlia,rittilii cttt,uinci falil rlc cotl :r fost aspnr criticr,t[. Llea tlrr r tlorrn, insil', care vcrle in jutleci,t,or un lcgiuitol' a(l-hori, s-u liispi,nrlit, del't'nintl o itlrrt' <lc ltrrgft r,ilcula!ir irr rllc'ptul
st,t'ttr,rlol occident,..r,le.
119

r
lllr,ot,iir ll11 it.l'e utt cod tle, trrtntt''t. Arn aliil,a1, rrti'ti sus cil lct,l cotl al ohligrlliilol inr:Iude :rt.i,t, tlisprtzitii tlc titl't:pt cilil. c.it si tle tlt'ept cortret'citll. lrr lealil,a,t,e ol cupt'inde rrtai ttmlL dcrrA,t, atit. corltilritnd. o s?,,r'io intrragit rle lllt-rveduli de dlepl (rolll(|l'('ialt (luI(r {Jt'piiqcsc rrlat'(,r'ia oliligatiilor' ])t'oplltl-zisc' l'epl'ezorltitnrl tistfel o n-'glernelttilt'tr (ul)r'inzlitoaltt ir, r't:liltiilol rle clolnex{. 5iJ. I'r'esl igiul <'otlului a fost il ust l'tt 1 de lt'crelttal'r'rt irl 'I'urcia. Saltul l)cste douir lrtmi f5cut astfel lroate ptlitcn, ln prinrl r.odele ltizat'. Ill sc cxlllicit plirr faptul t'it, 'lir'1oiiotsir, rrr,oltt(ia ,junilol tulci i,ttrtdusd, tle KetlLal ,'\ta,tilrk il ulrniilit sii qteat'gii ulrttele l,t'trcutului iutlteti:rl ;i otla'l tru 2roest,ea, lruternica tt'atli!,it' islattticli. I)r't'1ltul islatnjr trste -- astfel curn \iorlt vt'de:l ?8, lt1,it' tler lcg:rt tkt rrtoralt ht'a'rlit,ionnl:i si de te'ologia rrtrtsultntrniL int'it rtu pot fi t1es1t:"tr' !ite. Nu tlt,buie scl,pa1, t.lin vt'tlcl'e c[ iz-r'olul lllitrri'tl tle rh'ept, in acest sistem iulidit e'ste Cot'annl. J?,ernrnfarca 1i1 {11rptrtl islirtnic a avttt aqir,tltrr s{'}l}1rifica!;iile rtnli act, r'rxolu!iotr:rr rle secularizitl'e. Rectptalclt, codurilot' elve!,it'rte a avut ltlc in nnul l fi26 Codul obliealiilol a' fost tlatlus cuviint cu crtr'-A,nt. In schinrb, codul civil a rlecesittlt, o serie tle itttttt'r'elttr,ii ln rrratelia, pttrsoanrilot', r'elaliilol de familie si succesirttrileu'. Irnportante nlotlifit'Ir i au fost'necosare [i ltin crr,'ui45, cii, *pi'er deosebirt de Lronferlt'l':r,!ia Dh-elianit, Ilepuhlit'a 'l'ulcia, este urr st,at unitar', itnlrt'eiurale care a itnpus elirninal'rril, tuturor tlispoziliilo1 1re isi giseitu la.tiulxra in ;pecificul stntct,ttrii statale. I)e ttol,al, cti ablogartta drept,ului islautic al familici 5i iriloglirea acestuia cu 6 r'eglctrtentare de fagturti otlc:itletttal[ s-a rca,lizitt ff i ft'rirniltlitri sociale tleoselrite. intr.adevitl', in lttotttetrlul lllribuqirii intllt'r'iului'rltornan mol'avulile evoluaselil crxtsitlelabil, lnulte rlin instituliiie t,r'adilionale ale dreptrtlui islamic ;i, in prinrlrl r'ftnd poligamia, nem:l'ifiind tlcruult ltlacticate. Este intertsa,nt de ttbserva,t cX, al['tuli rle codlrl ti'bligaliilor', 'llurcia a sirnlit ttttvoj:l ;i a, unui cotl comereial. Al6[tulr.ea a,cestuia estt, 4eosgili l, 4g eterogrruti,, fiicA,nthr-se imprunutuli din tliferittr cotlttri sl,r':iine. Coclul comercial
:'1,

pl'il

.frt'cc, sttlr ttttclc :rspeck', tl rrlill"r irrtlelluiirl;tllt. r:rr r,odul olrligrrfillur', litpt calc lnne plolrlcrrrc tlct.rsc'lli1c llerrtlu iurislir',tt1.ir
.

lirrceptutr,li t1r'cptului elr'c{ian a fost, thstivlillitii plin ar{oplitrtrit utrrri t,orl rle ploccrlLu'ri civiliir, tlirrlus tlupi, cctduL t,a t il,ottuhri r.( euch:it:cl. ,\;<tfel s-a, protlus utnrl rliri (rt'le rru.r,i itrtertsartlc lletr<-r-

meue

tlin tlt't,pt,ul contenpolzrn.

l)r't plrlI r.rltoskrr':rr

5i.,,Iic'r'olrr(irt rle <.iitilr,tr" ir sr:hilrrilll tit'sl.irrul 1tor,olr si slovitc, sr,ot,iirxiu-lc rlirr ,,iltgirliilt' sot.itr,li sf si oliltrlirrrlrr-kr lroliilil, splc t.rrltula, <,ivilizir{,irr si (t(iollotrria ltrrolxran:i, ci,1r'e o lrialii lillclii. Til;itc rrrorrrrrnl ul in (,itr!'(,, (,a, ilr toillc c,elel:llttr ti,t'i clibenrlc' tliu t.,,1 ul Ilrrrollrii, cohii si sloi'acij so intorr. r,litu-. t,ratiitile
lx):11{11()t'

lr;r' ltx^islatiyr'. a,lrir,ndonirrtl tltptnt sislrunul .jru'itlic lrn1

l,t'! r,r'.

lrot'tittrlt'. I)txriti'c't'e l)u a,\'(lt)t irrr'ii o inlirt'ntu,{;ie ptlr'1,i ruln1,zi 1r'ilrtsiot'rnljt'ilor'legislulivo irr cul's ll(f nrirgirrirn s:i lrreztltl,:itrt in lirrii gotttrlalt.sislerrrrri, iIslfr,l r,urrr cr':r el irr viglrir,;c la tlalu soptrrt'irii. i{i. It'ctltttr{ia cohli si skri'acir s-a inc.lrt'91,1 , tiulli 1,er'rrriir:rrc:t lrrirrrulrri lizlroi rnrlrrtlia,l, 1le loli.|olii t,tr:rpiuliItu-qt'r'r"r, urtot slilttr rlifclito, t'rllliczr(it' rlc al1 lill a tlir clsi1ii(ii sistcrnului *iu .luritlit.. St sl,ic cir, ilr t':trh'ul irlrlroliulLii :rust,t'iirr,, ticr,lu'c crrti1itlt. r'ornporrcntri i;i plisttast' prrrpt'ia, sa k'gisia,{io. Asl lol s-a fitut c:-i lrirrii la arloJrt:rrrra untri legislrrtii lircprii si t,onu l'etleit r'l"r irt:t,a,sia s-u lrctrrrr,ut rlt>a,lria irr 195()--rroul sltt,l t'tllosl<)\'irc 1r rirrrnlirrul irt r.'igolrlo rog'ltltricii1,,1r.ilc erisr;tsrrl)r'ii

liste utr l)r'(!cos, cvirlcnl, tlt,-lt,lriit sclri!,iLt, lxr (,ii,r'c l)utcltl lnlti rlegl'itlrir sii-I itrl,uirrt rlet:iLt sri-l l,r'gurrurrr{,iirrr crr 'tt'iit,,i' rlo ll.ge, rltxrai'()c() ()l)(rl'R rle logiter,a,r,o , t.tr si llr troi in {,:ilri - osll rkr-ir,lliu la irrt,trpnl Ilileci jtr rrctrstui l)r'oceii cslc insir, celtrj. llr.sig111', irnlrit'{ilc:r foslr'i (lc}rosl<lvllt,ii irr licpuhli<,a ('chr'.i 'i ,llepulrli<,a, Slolacti {r-s{1r 11" rial ulir sii atlu<,ii irr titr cllr(r,([in1r'o zrr'trst,t'itr rnrlrlifir,ili le{-fi satir'o e-rtlerrr rlc irrr.

r21
12CI

('iYiI ttrrrtt,. irr ir,r,t,st fcl, in ('(}iiia, l.l }.ir,trra,s itt Vigoirt'tt^(lodul :i't'elr' ,,rr.*iti,ii', ,'u ,,,,lldel,t ctlrc il a'tntrntlaserii pi'1[ la ,iJii"ll iOi,rna,i rle acce:r, a,nr irrsti,is si-qternul rrchoslclvlre'sttt''.esi utleil tlle'iririi',i"rft s.* r^'ai pulirr a''ltitl'at'- irtpalte, tt' <'onlirltt:t'1' Storiacia, pe tlo a'11'ti t..,"irri-o",*rltrt'- in sil se a,1tli t'e ttleptJ tii"gttlttt', cri'stalizill , it-r 1x'int'iprli' in u.l"l rrrn,tt,rntc,r,t, i1e clrepl'- fc'rrttial tletturnit Trillartittttt".' *" sir5i,., trrlirlr,, la ace,.i rn'tt'ttrtrrit, ttste irttelesatt1 ile iiittp itt :lcela'qi UliIiiat'tt lttttet'nitatoa lui este l'evendiOil'tli il tturncsl pe ,iel .f.,' unqtrri c.it si t1e slovilc'i ' N{aghia'r'iisl"irt' t'u lltitrit'1e iur"]s1 rntic1i,'r-*l ,rrrt., il fost' atitot'ttl <'c slovacii suslirt ""f..^,frr..i ir;ilhi..lr'il;t de vt'rbdcz1r, i1' tinip ltulrro arklYiirlll, li'r' t:t li t.ir.rri ,r.u.ii"."r-rati<ural ,.t tu,,, ai \telharrskr'. iti (ltrr,t, estt' r,ii, lliripar'liulll s-il ii,plit'irl lintp itlrlehtltglll zlrrrhJe !it'ri '

(TX)ca.pr'ecorr,unislittloclur.iitttrttt,tcl.itltlt.tlt'ellt'pfi\.i1,1,. (1,6u1 trivil I)t,-a5ia, la lli ..1tinr5rllt, 1.9ir() rl l',sl, atloptal


('e ltttsltlr.'a,t'. gti() tr )ripii l

i7.,\stttlltlunrtriittirrt,(.elirrsltivit,t.iil,ttitltlr.tltlplal,trt

llri firsl' :r'tlotrrla'1'e. ciltci rttli crtt tluli : c'otluI e.<l*'uric, t.'ilul r,ir-il, c,dul t''rnt+t't'tritii itlnrurtr..ii, t,'tl.l tet'ttat,ional si ctltlul fir'rnilitli' t'ivil' l'lte a .\e t'txn tlpt'i rntli inf i'i asitplil te'. ^trottttliti la, I a'llrilirr ltltil itrttnt, irr vigodle ^i;i ira'ttir gett.r'ali-. sir :Li'a'ti, itt 1lt'itr*il 'irlrl' 'itit't'tttl st' plcoiza tl.'ttror',,gr,,t;tJiii.,iiii,1'tt i,itittdu-str - 1){'rlttlu tt a .orlul'i .i'il, irr -r'np.t't t'tt t'.tlul ('('{)noiriilt,t. a1lli.a,l* tlt't1rtur iiot ,;ri(; -,.'("i'cr,l tli'ti,i *i'* ,:o st:.1i r"cgleriretrtar*tl f izicti si pt't'soatrrrl*t' 'itlt itlit't" p^i, i,t'u,ri,olt, :iltt pftt's.,a.el'r' -altt,lo tlt,t,iit tlt'ganizttj,iiltr tle st it1 '
Alliltrtlottitrrlcorrst'r.rrtliilt'rlt'ti1lt'tlttttl,ttist,,c,rrtlul l'itinc.'. lir.irr ir, 1lr,ecizl.r, ltr.irirripiiitr l)e (rul'o srt'1. lillz,t.e lotitl, stitll' in 1:'ll'':1i:1]: l.)ol't,rlilc tltr tilcpt' civii. tra'r'tl' itr (':rrt' regk'tt"'ltiiui,ti:il,,t ,',,rlultti. itrsi;i irt'itrt'ilriik'- f izi('c :ii- jriritlir', ''iitit't .ilr i.l'/,i ,:op,,r,tu'iki tiirrtrt.^ ,(.r,s(;rrtrrfl tltt tltltltil 1'1'11111;11lic'
11y1-1;i11r'il.

clc t:t..le ttr:li r'ilt'aert ot'ist i t'e ale t,otiificit ii t'cltosiovilt'tr rnorlul irr <,ilt'c corlui <rortt'tr1re tlt'e1ttr:t'ile fi oltligal;iilo pa,tl'irri()nial('. $rr 1tt'evtrrlc li itteslrt t'ste utI elertrettl irri'slil. t:li t,oat<' orgiltrt,'lc tlc stat, tle olicc folo sutrt obligir,1o sii ltrglrtizo la loslrcclit,t't,a dt'ept,ut'ilot' r'ir.ile. ('tr irlttr cuvirrtc, ltpit:rt'eit rlleptutikl'cir-il<l Ittt ntiti e ltri','itr-t t'ao clri.qlirrne lx.r'sorr?tlii, a litttlrrt'nlui tt,crcstclt'dteltlttti. I)teptrrl subict'tir', t,r'rltt't'1lttt suii i ap<tt t.ul ftrrtt,tiurtilttr sale sttciillc, lrtbrrie sir' fit.' lrt'otcjal, tiu lmrnai plirr atr!iurtea itttlilirtrrrlui k'zir1 , t'i si 1lt'i tr a'c(iuttoa ot'gllrtiz:ttit 21, i11{r'egii st> cie{.i{,i. [rr ir,r'trlasi 1r:lt'te gcrtt't'a'lii sttttl cuplittse rlispozi{,ii llrivitritrtr la, 1rr"i.r'filo rlin titlrot't,ttl cilil, lrt'evotlct'i t'trfet'il,oilic 1u, nrllt'ezrrttta.trr, la' ilcttrlt'' julitlic,e, la' galan!,ii, 1a rrtodificill'(fil si stirrgclt,:t tllr'ltturilol si obligir,liilol si la ltt'rscripf i lt orti ttt'1 ivii. i'rrtr'-o llrr'ze ntllt'e :t t'otlului, Ztlettt'k Kt'tt,torrltlil srrbliniu,zli tritcr':r tlirr elernt+ntulo r'alactOristicc a1() acestuitr. Ill .i rrsistir,,, irstlt'I, irrJupla cott!,itttttului p5,r!ii gttterale, in t'at'e ir(rcl,rrtul cstc pus 1lc oct'otiltra tlrcyrtnl'iloI' l)a1r'iIIl()tti:tlt', ctl 6i 1rt'ccrr a as:t-tturnilelot' ,,tlteptuti ztle pclsottalitr'i1,ii'1, pc tlislxrziliilc 1rt'ii'itrrl plollt'itrlaltra ltclson?rli"l. Jtsle selllnrlllr,tri ap:u'i!ilr unei troi fot'rrr(r d61 1tt'oplict2lt,c ('olrluni irltt'e so{i, flit'ir pl-Lt'ti firr, si rt unr'i ttoi t'ittt'ep!ii trsupta dt't'1tlulrii rlc fokrsinlit p(\l'solrillii a locui ttlcl<)l', ('ttl'() estti privil nu {-':I o\l)r'(rsirr lr ultrri r'llpot'1 lx}l'sont}l irtttc tIoi sullit',t'ti tlo tlrtr1ll ,, ci r'rt, tirr tltr'pt t'ivit'ittrltortanl;, tr,1tt'olliat (r2t Iral,ulii (le llrn 1n'ici,a1 ea prrl'sonali.
rnrinl
o-st,tr

ilt't's1tti Irart,gil, iir,iVinri rlispozitiilt {t,ttttttlc tirnttlazit iritlt'I't^i1uli slxrciilltr |trftlt'ilrtit't'r' t,trrt dt, lti'irrcipitt si ttlr' i'u1'-i r'lt'-

itt trat,, ttu-'**'t

i'tiq-'ltttrrt'ti1:t'tt

la

1tr.ot

r.{ia,t,..,1,i',,i.ii,,,.'lrftllirrrorliilL'. I'rrrrl riittttt.

'l'r'elluic ilrrrirrtitir, rie As(rn()nr-'4, t'ottt'cpfiit t,orlrtltti t'rr l)t'ivil'() la ltlest,ittiltt tlt sct'r'itrii..\scltetti r,<irllrlui fostei It. I). (lrrruralur, cl so itxlcittit'teazit tle stlut'trrlir clasicii lt rnrrlrri'ici olrligal,iilol', collstt,('l'itr<l stttr rictturnil'rra tkr ,,st,t'r'icriil' o st't it. rlt' r'trlrot'tttti ollliga{iorttr,ltl il, cirror' par'1 it.,ulrllitale conslil, irr ftrptul cir, lit, tlattl, :rpa,rjtiei ('lorlirlui, sc itt<'lteiilu ntltttai it,ttlo olgartiza!,ii sotritilist,, ptr tlu o lrat'te,;i ceti{,crti, pc rlc alta Asttcl sutrt: fttlrlicttt'e:r unui burr Lr t:ornilntlir,, t't'1raralizt lrttttttt'ikrt', t,otnisirxtttl, tlepozit,ul, solviciilt' holclicrrr si allclc ast,'rrirnirloal'1', irnprururrrt,rrl tlc folosittfti, srrt'r'iciilc fittanr.'itrtt (tltryozitttl biulirllr si irrrpt'rrrrrutul ltancitt'), sel'Yiciilc t'll<'1itirlt, tle arvoi':rti, t t'it ttsltot'1 ul, rrsigttliit'ilc c1,c. 80.
ct^lrosl<tvrrrr L23

722

r"
Iixtt', t'r'itlr,rtt. tl atlttttilltr {oitt te ctt''t'ogettn('z('IIt O l l{!tlilr tl ill. t (r1)l :lt:,lt]l":].:]ll iur.i tlir.e, r[0.s1n,e {.rt] c s(r stts( it trr t'il ctlrll rirtita prolesorrtl t'a'lcgolie tle cotrtratrte. Astfc-'1 , ir'*lU, sr. t,a, 1ip getrct'al tle <'ottl r'llcl , set'r'iciiltl au inloctrit lttric rrrni rrtttlt,c (iorIti'z't'(ite jstoritle. itttletlseLri pe t'tl} rlt' lo.ca'1 rr;i fttlosi'1:il. Il e'idtit ii.i |ti rrii.ii sa' t1. ir'pt'ur'rt1 rlt,
accastri pa,r,t(i ,'t'a

'l\crrrovitir'l ttrrlle solrrfii tttotlt't'rtt'. irrtlotllt<'irrl ilrovlr{,i i teri ci [,e, co<lul celloslovtt(r ll,l t'rttttet'! tt]tti i trl t't tr*t,icillal cste frecvent, celct'tztt si tntrttfiotl:t1 itr litt't rt1 tn i'. tlt' s1.rtt'ialit,atc din toatc {iilile. I)csigul irrsi, t'ii tti<'i t'l tttr t'ste trft irtlirpost tle st't'ioil,st-'plefar't't'i ('it tll'llrl('ir itltl'(xlii('{'l'ii
Reglc'rnentitleil int.ro(lnsii pt'i tt tltrtlul t'otttt'r'1. ului i lll e'r' na{,ional esle intiln legatir dt' t't'tt, initrrtlttsii i}I'ill lege itsupra drelrtului itttelna!iortal 1tt'i r-iti ;i tlt' lllocct'lttlii s3 Lrt,r'r.rt,ir, in vigoare to1, cle itr I apl'ilic I1)6-l; ilrletrs1 [ lege leprezintii un cotnlrlt'ntettt ttt'r'esitt' :tl r'tltlltlilol',.a(1{}p1:rtc in i 96:1. Itt plititil stt llltt'tt', lcgt'tt itr<'lrttk' rt"gLtl!le cle conflict refcr'itoale la sitLllt{ia.iirrirlicir it s1 t'iitrilot', (1 itbilirrtl nol'rne privilul <1t'ept,uliltt I't'a,Ie, oltlig:ttiilt', tlt't'ptitl nrurrcii, succesiunilc qi dreptul ftttrrilici. ('t'lt tlc it thrua pa,r't,e a lcgii, calc rcpt'czitttli, aspet'1.rtl oligitutl ttl t'trglenlenl5,r"ii, priveEte dleptul intelnlltioltitl rl trtloccrlurli. Sunt, st,u,lrilitc a,ici leguli pt'ir-intl .itrriirtlir'{irt in lralirt'ic l)?rttinlortialii, tle faririlic, tlc t:it'1tnt'ita1 t' si rlc tttlr'lii" de
t'c11rronritri

fle piafl

82.

' "ra,,i.ii.lil'i iluntlil,iile ilrtl'ottrutrclii et'ttntntliei tlo pitrtit' imlxrtalill 1t, 1112l1rliin r,"i*ptt,i"l'ii, ct't1ul :ltt-trrtll o t'to.'sar'l'irtt1 ii ,ttluttelol imitrtrttt*' ,t*,,.iitriilu pr'incif iLltti cle 'r'*ilti,rri'iirrir pr,tri.r,trifol' crpr.csiti tr, SuSit't1i'tr rltlclltttl'ilol' "',,iriig.l,l"'seneralii rr".n',,itut',,tt g.ner.a} .a,r.. it'pu.e jrolr'ivi1 inlet't'selttl societrilii iE. (,ot1ul p616111rnric. ('rll'(\ 1t intt'at, in vigoare itr, ii;litl

tlint,ii srilxrsii 1's1.,1'111iri

iD

olrit't,t. rgo+.-'rturxi cr eninx,rrtelit tliri tr 1)81) u r iirrras 1ipsi1 tlc ('elloslovacia rr ittlo}ta{- 1111 t tr{l l-r.9. in:tl'oltlsi trtr, I961, lleglcr.t'ritit'r'ett, ('ttpl'ill,rii in. iit'tist .rl *urrrerful'i e-rterior'. iir iltl:iiitliscutl - c'AI'o lltl tlellttig cgiif rrrltltrl ctt lirgisal ()l'girlrizAl('il. r'ulrlel(rrlui,. t'-ltl'.].i'.;,,;. .*. i',iiit" Ptir itrrl (|l!('l'lll li r(" (l(n I'aixr't lll il()l' llal I iltt,tti:tlrt r't' rlc<'ttt'g (llll rr (.,rr(il't, tlr-tet'i't', ttti cAttl oli th'e'tul t't-ih'slo'att csto ltpli'lir'i craliil itt vit'1,utea rtortnclot' tltllrfiict'uale' -\1arl:tr'' .iLl''ri11a } ( :t Iil' t,cldului tle trrxrtlr,{, (}rtcri0t' 1iat,e ittopor'arr1 rt t1'rltIll( itt t':l'tl ilirt'i']']]!'I ioriiit .,itit sir,u 1ir'c(-ll ecollo.lic', in eaz'1 lor.,irltr altlicill'oa legii cohoslo\ Ace' llisPtizil.ii f,rtrltij rloluliittt tlirt rorl Ptircsr'.::*:'1.,"{'::.t':' ctxrtrae'1tdoi' 6*11111111ritle irttt't'tt:t{iolla'le ft-tl):l'{l)t('1('lt'llloclului, lottultti si tirnlrului' llrta' Ilrlto int,(}r,esnnt, cii iu cotl t'ul];a trtl figttt'ttttzi titelti a(l('.oslr'i situ;itit'" cliri c'rrditiil, rirspriitrlc,t'ii tlt'ii.isn|6'. in tlltt'ri iil'r't' cioltit,or*l sc p,atd glilxrltl t1r l'itsp't*l(i!'tr, lltltttili rlt' tr:ttttti *sttlt,t'rlitlitt:-t' t itre ,i,,r,u1,, urr.i. irrp'c.iu.ri1i ('l rlu survr,nit irrr'lrei,iiii t'rrttl t':tt'l ttltti(i(.(}ll(}lll|(,:till'(r {.tIIl\t|. ' fi l)1' f llu ' ]' .1" ltrllltt, irrlitttt,lr.,.Itttltrrsillilit:tlr'it $t' 1tt'cr.'trtl* c'xi.;i;",, ;i;,;;itit,",'.n'i,,'t,ro d(' f i-tspuntlt..' t'lr.i.itt'r.l:tt';", sttti,,."r,.ii.lrligirl.iiltr r.rr.tl':ri.lililir.trtt s('siitrtl 'rli,',' ,, -,'l,i,it,i,'n ltttt<[iitrtt'irlitli rt ititl'tr.irtt it ilrl itt r: tt it (1tu sil' fost itrrrhtriat ('olilf it'(ltlli, ('ti t'ontlif ili ('il ilsr'lrllltl)iti altlpl t'ost tlir afrr.tt:2. s(,ol)ul r,r'rlrttrtt,it" irl tt('esl ttilt, .zlt o ('\lll'('s il) ('()l)1 I il'('t ' 1lt'<'r'itzrtl itt ttttttl.
724

- lr,nt'hetrrl tlc le,qi tli'iltrirollrrtil.ri ttr:t'iolX adoplat, ln '-fill cstc c:onsiclelrrlril il itttt'ltl itt vigerllrc si legein asupra nr'bitlaiului itt lola{iilc lruttet'ciil,.!e ittle llra!irxrale 1i asripril eretruliit'ii selrlitr{t'krt' :lt'bi1t'ale E'r. 'ln <'lu't' ttt'-llltt l'ctr'e60. Ultimul tlin ccle cittc:i t'orltlt'i jttt,ilula,t ofit'litl ,.1,t'gt' 1tt'i vitrtl flttnirit estc cel al fanriliei, 1ia", cale a jn1 r'at in vigoatc la'J lprilic ll)(il Lectrrla lcgii. nt-' ?u':rt;r tln t'orl ltl flitrtilici lrertlt'tl l irr ile
('orrtrorrrilenl,
.

rler'laralc

a,

ntot'tii, tle

suctresitttte.

rlin est,. l'r'irrcipiilc tle ltazl'i, t'<trts1 art itt ittr'ttt'li,.jlt'trlt t';isititlriei si a, fanrilici, in cgalitalt'll, sot'ilor', in ot't'olit'eit t'olriilor si in ega,litale:r ctrpiilot' t1irt citsiltolit' r'tt <'t'i ttiist'tt!i elin
I

a,fala r:ir,sitoliei, in sfirqit, iri I)J'olno\'?tl'('il solirlalill-l{ii l'a,tr. ilia,lc prirr orgiutizitrt'a oltliga{iei lt't'ipt'occ tlt' ilttleilrcr c.

61. llti inteles dt'ost bit il 1l'ezitrlr"r t.tltitoittl irrl itlrtrat .,1)esprc (r()nculrrnl riirl tlt'socriel:lit'lil ori't't'ilittr'rt tli'cplulilor si indeplirrit'ell iltrlalolit'ilor 1li'tt'ittlilot'". S(x'i('1 trlea yegllea,zri tt, lririn!ii sii 1to:ttil c.ret'rrillt itt t'rlttt'lut'lt, <tolriilor rh'epl;ulilc qi sir-si intltrlrlirtcns<,ii itrtialot'jlilt' itr ntrttl o-r{'trtplar. .lrr a,cesf stroll lcgc:r pcllrrile fiot'rii tria, tlittlr'tt prit ill!i
725

r
Sii cgrr,r,l"r :rintgt'ttl ;C6lii, al gt'gatrtrltti i6t'al lll 1-rt1{1t1ii, 1t';hgnlrlrrlui si ah,u. or,gane tle st,a1 , l)r'er,rrrrr si olgurrizl.r't iilor
trsl,el ilrtercsa,tii iittt'tl littttii t'tttlot'itte cet'ir{,eall sau rlt'gattizir'{it--' tlirslea'stli' c?l1'o a cttpiilgt', e.:te 9[Iigrit,ii si, scrrrrrtr,leze piirin!,ilor t'eaua put't,ilt'g it' trglliikrl. 10r.. oel,rifonii rii or.$irnizatiile obsteqti pot, si sctrrnaleze collriuit:r coltiilor sa,u ittci,lcaloa tle g[f1's llitt'itr{i a th'ept1r'iIrt' ;i itttla,t,6t'i1il9r' gg lt' r'evitt, tlibtrna'htlLti sau unui zllt or.gtt,n rle sltt r,urrrllet,trnt, trit,r'e 1t't'ltuit: sit rtl irrii,stu'iltr rle crlttr'ir{ic eo!'('sl)tltlziloltt r'. Lirrrillt],t':l tlttltl'uril<lr'llti1.irrf,ilol tltt ltoit'1 t'fi irrsi tlispusri, tlet'ilt t1e 1r'ilntttlrl. llst,c tle sclnttalilt, 6i :lrleil dispozi!,itr itol't'iYit' oin'()iit' oI'girncle lgcirlc asiglri1, ip cit,r.rirlsrtliptriilC l9r', itt t,gla]xrt'il1tr cu 1rri,r'irr{ii, lcolrla, si ot'gatrizatiilt'ob;t,e;ti, t'orttlifii.fat'ttlillrile etlirc'ririii, insti'uilii 1i tlozvolt'iirii in 1oa1,tr priuin{'elc a, t,{)piikrt' ttti ttttri si lc <lctrrt'estl inlci't-'scle. Itt. itoest -st'op elt, rrir rlr.cptul sir atlopte, selie de rn'.isu'i vizri'trd ittth'tt1t-

olr1l cst,i. 'l)t0a|ct't'socit'{.trtca

tarca rnirril,ilor. (.rl r,orLllultllrpcnt rlevitrt strtt t'ttlijillea atriltulinii lttit'irtliltlr oli I lrLtorilrlt'. t1ii,rir1 ittt,t't't'sele tttittorului sutrt itt joc, tlotttil"ertul na!iollAl va l)ulea sir, inor,rrtliu{,czt' ocrlltil'ea, a(lestol'?I llnor allu-

rxrc l)ol.soil,1g, 1ir,r.e, itr r-gde1eir, iltleplinirii intlaltlt'it'ilor' 'r.'rlr' prtt.t'tt vizita pe rninori acast"l, la qt'oali cr lt' r'c'r'irr. sirrr la krt:ttl de tttttrt<'r"t l)clltlu ir cortstal,a' dacii tri Nulll' tllll itt i ;i t'tlut'rrli iti rrrotl trrtlesputtztltt'tt" Jls1,t' dt: t't,'rttillt:it1 t'ii in tpdul familiei lltl so gilstr;tc

ccl pulin negliial . Dr'n ilrrtsl rrrolir-, r.ea, rnai lnalc pilr.1 {'a corllllalal.ii{ti.lol a evilat, si iir ll il urlirrt' rlcst,lrisir in lrloblerna, arnintitir. l)upri p[rerea' ]loastrri, rlttct-"r irlivinr lur"r'ulile irr ruocl lealisrt, ollservtinr r.ii in esen!5, dreptul apli<,airil in l,irile scatrdinar,e (si nrr tilcpl,ul tcclretit: i'r'1;r'trzr'n1al rlt' rrr:lrile corlrrli (far'(r ?:lu tlevenit, in bunii pzlr'tt, tlt'suctrr) trrr se tlr'1;lir'teazii de la eiernorrtclt r,r'zr,r,ter'i slir,e th'r'p1 rrirri lolnullo-Sellnt,nir' : preponcleretr!,a actulni rrrlrrrrativ st,ris, ileristenla (sa,rr exislenla foalte limital[) a t'egulii plt,r.erlen.trrtrtri itttlicilr', r'olul nrinol'. al r,ulurnci si rnr in t,l'Jc clin rillnli tladilia, dreplului rcmarl. Trr,t,ir de ct:, rlr'eptul scan<linirr'. rrlc'ilr'rrr" tnr ltorrl e Ii' suctit,il, (,?l un rnare sist,ern jui'ir'lir,, t,i se pltrscirzi, e arlr't';il'at, inlr-o pozilie rnarginalil si ctr rrrullr paliicularillili itt t'atlr'ul sist,errrultri lr)lnan()-S('trrurriir,.
6.1 . Sii tre r'-rplicirn. .l)ozi!,iu, t1l'r'1r1 rrlrri sr.arrrlilr?rv n11 lloal.o i'i itttt'lcasi fitrri o itrr,ur sir.irrt'. r'lti:r.t' srrrriirlii, irr rl:'r,1rtttl sttorlt,z, rlAttezr trolvcgian, finlarrdt'z si islarrrlcz, 1t.;r,rrrai rlalolil,ir, fa,p{.rrlui ciL 1r'ilxrlatiilr'ist<lrici rru l'licut (.:r rl(.('s1e statt'sii l'it, cind lil)itcr intro lillrlrrilii sutr ll1l. r.: ,nti sr'lilrl'?lT

fie,

lTa,t'cu, lrrajolilale il lruloril<ll nrotlelrri lospirrg ar.t'si, ltnttct tle r-erlelc' sau, cel pu!,in, fitr,.irrrl r.lasrifit.iilul rtralikir' sistertler iulitlir'e, nu il ttrett!ionc'12i" ('(rp:l ('(', e'iticrrt, lelllezintii o u,1:itudine irr a<reasl i proliltrnir, ,,\tlcviirul r:ste cil lrontlerlea ()At'c{,ulr nrinolri si pozitiir, oar'(j(',uln in:llginalil, a st,atelol scarrtlinnr.'e" urrilir, t.u fa1;1,rrl cii, scriind irr lirnbi ile tnicir cilcrrlntic, autolii st,arrrlirrirvi surtt pulin (1unos(ruti, a, flj,t.ut r.rr, 11r'r'p1ul :rcestor tiit j srri rl:l<'ri,

nu conrpltt igriolal in rrreiliilt

{,(}ltl)a,l'?llis1 e,

rculcructrl,itl r'(,gilulll tttalr'irnttnial obligat'oliu al (iotnurrii,"rtii rle lrurrrui. lrr (lelroslol'a,rtia lccst lcgitn i;i are sediul in <,titlul cil'il. Ilste o t:,spr.esit' il r.orrccp!,iei }o1r'ivit' c[t'oi:r, fl1'arptul farrrilici rru jlrr,h.rtle'rel:l{,iile patlitrxrnitlltr tlin1,r'(] sot;i, :tccslt'il liirr<i tlc tt'patrajul dl'eptuiui t'ivil'
l)rr.1lt

t).

rrl

st'it

rttliltttt'

{;;i. tllu'lt' 1r'atirlrr rie latgit trir'ctrltrlitr ttittt :l,l' fi Oel ss, r'tid irl $t,iltttiLt' tlc .\ttrtirt.iotr, \oldll ,si \\'titif llrcptul

stni,clol sctrtttlittave : Stretlia,, I)attertra,r'ca, N ttn'egiit', Isla'n(1[I qi lrlittlalrtlit! tlll .ttlilr(' sistctlr tle dt'e1il, tlislittrrt tic dlcllttil ror!r?i.llr)-gclIII'(llll(" tlar si tlt' t'tttttttttln-la'\"
126

lle c:ir'(' o lat,c tnr istroi'ic ai rllt'lit,rilrri rrii sisterrrelt. !iir'ilol irrnirrl ite lirr avllt pondeli tlifelitti si clj tielzvolt:ilet sisterrrelor' .irn'iriit.e n,le I)anernarcei si Snetlici-irrrealilale s1 ltlcle t,r'le rriui nrl:ia,ti rtvut o llutel'r)icii irrf.luerr{ti asupnt t,elollitl1e. ^{t'cas1u sc cxplir,ii ltlin islolilt polilir,i :r s1 tr1 r.kit'anrilttilc: llin 11387 lritrir in I814 Nru'r'egia a, lirsl rrlrili r.u I)rrrrerlralca. Irr lil8t) Srrt,rliir, n ltrst r.uct'r'i1li r'lc I'osii (lanczi. rlat. lirroaslli or.npatit' nri a tl:"rirnri1 tlt,r.i1 iririir it I llti. r,irid
<'onst,a,tnle

I'r'ilut

stri,ttttliriirr'

1rg,{:g 21,111'21

r27

j{i l trsiarrrlar lr lgsl si-rr, r!6lritrrtlil itylt,pcrrtlr'lr{:t. I)itr ittlt_tl i o lrluvittcit' ii1;1'1'pgiatlir pirri itt lutul 19tr8, t'inti s-a tlespr"ilrs tlt, \ 1y1.1'1'git, s-tr r.grrstiirrit intr-Lrn slat )rttlt'1ttlr(l('t11 il I,r'\-('l.iyt, l1gir1 rlt' I )ltrtetrta't'a 1tt'itttt'-o ltttitttttr I'('alitt c.'titl il tlttrlll ltritrii. itt 1lf {{. !'}t'tlt'a11 ii l)a.l't(lr lritrlatttilt:t, fost, t'ut'tttili'r ittt:ii tlilt ser'61u1 trl \ I I I--leri tlt' stttltle'zi, tftltttitta!ia a<'es1.ttt'a luittrtl stir';it rlortt'itt 1.\t)8, cirrti !.irlit :r frlsl :rlipitti ltnsiei !al'istc' De-rilria irr I 1)l fi t'rerr,il inrI tllepl ul de ilutotlelt't'trrirta1.e pl,g111,rlp.r1 ile lrelitr, sl,rrtul f itrlandez tr tlt'r'ertit itttlt'pettdent. ^ La il('r'itst21, 1r'eltuit' lttllittgirt fa1ll rrl t'it tlitr lSl I pltlttl in 11)0; \ ot'r-cgia '.1 (i()rls1i1ui1 rl ttttiutte lcali cu Suetliit, pelltilr ir st, irr{,e1t'gc rlt'piill lr,cr,utttl st,t'llts lt'grrt lrl ac{'s1ol' firi si rittiiir'irr;lt' ior' .iurirlir't' ('()ltlllllc. -.\ceste 1r'ilrula!ii:rtt fr"tt'tt1 r'ir itt tit'eptttl ptir-ii1 al-trii.ilcl stltrtlitia\-e sii st, tlelilrcilst,ii tl<lul"t glulxtli rlt'lcgisll!ii : ccl rllttttzo-tlolt'eg-iittt. si i'cl srtt'tlo-fitiiandez. .,Ai,grrrrrt,nt ul cscrrl iul al susf,init<n'iklr' l ezei ilttlottorniei a;a-rrLrrrritulu! rrIilr.c sisterrr iiu'idirr st]tltttlirta,v cs1,e falliul irii tl'cir111 t'olll?Ill rrri it 1lii1r'tltts, <'ol ptr!itr i1 faza d.df'rrrrirrc. irr nit.i rrriul rlirr th,.ptulil11 (:elol'('irl(ri fllate. ,,!)rr'lrtrti rirtt,ltn - sqrtil'ttt ,\r'ntinjtltt,,,\oldt' si \\'.lft ^-a pir{ r.r.ins irr sistcrrrplt. sr,atrrLitralt' ta.tlir, qi itrdilctrt, t'att1l *tr.iilirrralclc l()r, au lrt'rri ar,<.cs lzr plintipiile si t'ort()(}p1,iilc rrir<:rr1t'tlitr r]1'c'plttl trtttuttt 1lt-itttt'u a a,sttrptr lat,tttlele tlt'elrtulilot' klt' tta,{itltttlic 8';. Irt ttltirrrtrl st't''l, s.l i'rtt'le scantlillztt t' ltu 1r'r'r'ttt ]:t o olrer ri{,i t' t'ortsl,it;t1 ir tlt' ttrotlt'r'rr i z|rl'c l tlrcpl ului lor'. fii'cittd allei la sistcrncle cur.tll)enc, dar. fiitrind prirrtripiile a(restgl^u. arlalrl.irrtlrr-lrr ;i luegt,i po1fp1!iolrii,ntll-lc, ltt lurttitta culttrrii ittlitliee tlll1i(nlirlc. Atcaslir opt't'i rii' lttrltlt't ttiztt,t e a. 1tls1' r'ealizati irt COlngl, ltstl'cl i.turr r',,r'r i1,i1a rrra.i.lgs, 1lilt tlfor'l'ttl coil(1er'trlt. ti,'p1111'lritttri stltt,t', l'trnlizitttltt-st'o vast:"t irr'ie tlt-r legislalrie trnifit'ati. falli 1n'ccetlcn| itr lrttne. ,\t't'st iltrlt'tls tle tttrltlt't'ltizal't', ('aIe 2l' il\rtlt (lil ulltlal'e iptl{'tlrrr,t,r.r'a 11r()1. lrilril0l,olrse instit.tr!,ii si lcglernentiili sillLilirr.e irr .troil{irrrrt, r,elot' tlitt statele liul.(tlttli ottidcntnlr:. tlt' [a,c1..lli 1'()llrullo-gcntta,tlicli, au ]'et]sit] sir' rrrodifice int,r-0 ruisrrr.ir atii dt' corrsirlet'alrilir lllitrci ltiile, inst.itu128

tiile 5i lcglerrrrent:ililc tlin vecJrilc corlur,i, incA,t ne pcrrrrit sii vedrrrn in tlreptul scarrdir-ral t,cirtcrnpolan, in for,rna, sil ltplicabili it rnotl conclct, unificatii dal.oritil ace"qtei legislalii unif ic:rtozrt'c. nl1 till ruar,e sislenr iulitlic de sine sti1itor", <,i o fol'uiir a tnar,elui sistern romano-gcrrna.ni<-,. (ii. 11t,.11,, croduli, cale stau, r,t,l lrut,in rlin punct tlt: vctlcrc istolit', 1:r baza iegislatici statelor, s(rantlinave ,sllrrt, (lorirrl rlarrez tlin 1ti83 (I)ansl,:e ltrn ), (lodui norvegian rlitt i Lill? ( )ior"sA.e I'or ) c:tt';e estg o copie apr.ape liitlelir, :r, r,chli t.lirrlii, la1rt explicabil plin a(,('ca t:ir au f<lst adoptatc, itr*il,rlrknrri. irL titnpni donruiei aceluiasi r,ege (lr,ixt,ian al 1'-lea, i1i ('<ttlul suerle;r tliri -l 7i3.1, cunoscut, sull nurnele Nreriqcs llol;ts -,lllrtrurrttu liu. Acesta tlin ulrnil r'eprezintir, o r'orlitir.ale a rllt'lrtuhti suedcz antelior,, a cdreiclabollr,r'c a tlura.t rrriri binc tlc o iuuriitai,e rlet secol. Ilste, inconteslaLlil. ccl lrrni r,urroscut si trrri t.orrrerrtitt tlitttle nronunrenl,elc lcgislative sr,antlinar.'e. Jlesi arc h lraza, ';cc,hile legiuili si ctutulue sueclezc, (lotlul r.cflectii sriir nunret'oas() aspectc principiile tlr'eptului roman. l-a,lltlri se t"splicii pr.in aceea r:ii, incelrrintl din secolul al NVIIlca. rrunrclosi tincri fi,uedezi au studiat itr universitir,file g^crriiltrl1r1) in ci.l,r't fllgptrtl l'olnatl sult fonna in r,a|e se altlica itr (ielrriania,, acel,,I{eutigcu llontisclrt'r. Ilet.irt", tle cale i ot llcit Sit r igtrr . ,\r:el:rsi ft-rnorrren ;dc altlei. s-a pctt'er,rr1 si in I)a,rrcsi Nor,r'egia. ,'\uloli dle t:alia urrur' ;\r'rrrinjon, Nolde si \\'oiff, {icl.t'eta,nri r,odulile scatrrlinave, tratatelc rntidet'ne tle drelrt, t'ivil rlirr Suetlia, l)anernai.ca satr !'inlanda, prograrnele rle itrrr'r{itrnlnt rlin universitzi,{ile tlrilor amintite, pun irr iuurirrii stlrrcl lllr r'ornrlrlistii a grintlirii iur,idirte searrtlilnal'r:it,
ltA\:C lr;.

('ornpar,intl stmt.tur':r t,orlurilor' :ltnintite 1'onr r,etnal'('ltr (rii r.r'l tlilncz si (,el nolvegil.r,n lm o structur.L rnult, rnai plinril.ivi dcclt ccl succlcz, fiinrl nrai t.ur.irrrrl r,ult'ger,i r[e solu{;ii r.oner'otr., pc c.irrd r,e1 suedcz virtktsl,e o sl,nrctr.rri"r rrrai elahorat ir. (lele rli nti i sunt asenrtinirl,oarc tnai t,utur{)r' t,orlif i cir,r'ilor t'on1;elril;olane kl' tlirr lhisitr salr (lelrnania, incluziLn<1
-t

- c. 7.r4

729

'

r,eglementlli (le ot'git.llizrre iu('liciillrI d_e thept t'tll,ilriit,' tllel;l, ttta,tititn, tlr'cpt t'ir,'i1. (obligalii)' ttrept lten:il' ('cldul suet'lcz est,tr tlilizit.t, in titlurilc (t'at tl pllat'1 ii 4 enlmirea tlc ,,llallitt) ulmr"tloiLlc : tlesple triislitorje. srir'cesiuni, irrrgbile, (ronstlur:{ii, <rorncr!. inflac{itilti ;i llerlepse. c,iri de e,recutalc, itloc,ctlulli jurlicia.r ii. I'lilir H liitli tit'tri et.legti srpul r,o{ur'ilor'(l2rrrez si ntlrle'giatt, e cvitleltt ci trici crodul srirrdt'z riu esttr ttttitltt', r'el'ct'intltr-se --'tlq-'ni fat't' tlist,inc{ii rrra,t,t,a,te intt'r' rrrirteliiltr tlilt't'ite - irilte leE}t'rrrt'1t,irr,ile rlc't[r,epl, pt,ivtrl , rlc tltept lmblit'si tle thr:pt, atltrrinist'ra,t ir-.
il,I e un cotl civil, itrsL' legilt" uu lor.t rrrtlll. tiliill a,pli t11l;il1' si iit 4a1cze si nor,r'rrgi eno

I)in arrul 1f)l{} lrilrianrla s-a lilit,ur.nt rnis<trirji pa,ir-s(.ilnrlinii,r'(r tlc trnificrtt't', cooltlonarc si (,ool)el,a,r,c lt'gisi:rtivrj, lczult,rltcic ci liirrrl tlc ccir. rrrai rrrare inserunitate lentr.u corrt;llllu'ca sistt'rtntlui .iuri<[irr fitr]ant':lez 88.
urril'orrnizar.e legislatiyli a irr(.eput rlirr iE7{}, rrriri irrlii inlr'e l)irrrernar:r,:'r, Succiitt si Nor.r,egia, lrentnt r.:r, tlullli lr,ccelea anikrr,, si se r':riir.zr' llr ea tr1,i 1 l'inlllrtrlir c,it si Islarrrla. J.l.r1 e rk' iret,ligr"Lrluil r,ir jrr lnturniie tlonlenii ale th,elrtLrlui r.ivil leg'ilr, rrrrilonnt' au rll1, nrr r.oritinul rrrorlcrit, ar-arrsrrt. rislenrt.Ior, jur,itlict' alc 1;iililrlr. ltat,ticipanl.c si r.onfer:i srrlrsllurtli sisl,crnului rle 11r'ept scanrlintr-. l)irr,ii in nrater,it' rlc llopr,iclilte si, in gcner,e, tle tlt'cptlui rr,'irlc trrrifoi'niizlrrcr lru rt ()l)('r'rr1 , in rIiver.se tlornenii rlc.lrrarirrri irrrpoltanfr"r rlin rL,r,pln1 faririliei si <lirr cel t'ivitr s-au arlolltut legi rrniforrne. r\st i cl, sunt rnatcliile in<,heier.ii si rlcsfact r,ii r,i'isii,tot,iei, eleciele cr"rsiit,oliei, ininolitirt,ii, interriic{iei si lntclei, in{it'rii, st:rtutlll copiilor rrutur,ali, in trritterie tle tllr.ltt a1 lirrriliei stnr cele a,le corrt|aclului tle Yinza,t,e tle l[rrrur.i tnobilialc, virtrzili iti latr', si altor. ar.le .jur,idic.c, irr tlorneniul rllr,llt r-rhri civiI. in theplul <,orrrr:rr.iir,I rnetrtioniirn urrifir,nrerr <llcptului t,ir,rnbiei ;i t.ccului (t'cfot,rrrulatr' llotrii'it (,orrr criliei rle Iu (ieirer':r tlirr 1 1)il0 si 1l)iJl ), r.r'gistt.ele rlt" c,otrrt'r r;onrisionul, l, lgcn{,ii tlc r,ornelt si loiitjorii corrrelciali. r,rrrrlr lrctul rlr, lrsiElu'ai'e. lalirncrrtrrl si coirrror'rlulul lllcYcnlir . I)e ascillclle:r. lr:giki trullilirrre i{litr1, utrilicate. l.r'ciruie rnentionat t,ri rrit.i urr:r tiitr {irile sr,arrtlitrrlr-c l}ll ltrl rrrr r,,rl (le cr)lller1. {id. () trlt,irni par,tit.nlllilatt' 1r<' (.a,t,c o serrrnal:jrrr irr tllr'ptui s<,lrrtlirrtv eslt' rohrl inscrrrn:rt 1te cilr,r' cste cltettrat sri-l joacc <,ut,unur. liste us,r, t1e cxltlir,a,t tle ce, irrl.r,-o :zorrr"r (,rl r.eglerrient:ir.i moilelttt' ('a,l'e nll elnrizelrzi in1r.r'irgr olrliue rlri rhtlrt, r,u trorluli irrleclrite si tieptisite. a,lrclul ia, cutunrir esie frr,i,r'crr1,. Iixislij nrittclii irrtr,esi irr t1t,c1l1 rrl t,ivil t.nre, trefiirrrl r.cslt,_ rncnl,at lilirr lcgisl..rfi:t, sr,t.isir.' t,iinrirr cuturnii. lrlirrtre airest,t'a serrnrirliirn rnatelin resp<lnsiririlit,l'r!ii t:ir.i1e si crea a (iontract,clul spcciale.
:s,-r

se rrurrrifeslr'incir

ti7.'l'crulintu tle

I)c rrcltat cii I slantltl lltl


C6.

aceastir lat il.

,if

I)r,eptul fitilandez a illul o cr cllulie otnle('u]lt ]lAr! 1icula1ir, tlator itir, (,ontolsi unilor' lttt t'eu t lc-a t'rittrtst'tll islgr.ia atestei {,ii,ri, rlar c?lle r}u t-r, iesit tlin t'tt.tllrtl st'lreral :r,i legisla!,iei scandiltaive. llir sturliu alrlo{untla,t ltt'ivintl cr.olutia act'sttti t1l'cp1 1e i6'atir. rru1r, tlupri, cr) :i, t'nttoscut tt pcr'ioiltlil lltillrilili in gale i;i gziscil loc a,plir,:rle?t nttol'c'ututrte lor'llo si i1, lttttlt' gSirreiur i cirnscrlna.te i n Kulelala, e])opeea, na,!itltl alit. tlirl a,rrul I 7il1 a fost atlopllat (-'otluj general stle(lez in |ale" itrsr-r, t:u 1irnpul, au fost inlr'otlusc tliferiit' lttltelttllliltt'ltte" i1 tirnpul itifhrentei ''sc (ltrlul 1lusit'i ela ;i Male l)ttce nl Irinl:r,ndei) s-ri, r'irtlit 1t'ntlinf:t unei a,pt'opieli tlc legisialiil rrcestei !,.ihi, intleoseiri tle at't'l ttroltuntcttl lcgisiatirderrrltrit ,,Zr.,"ll Z(tltottrrt turis;l,oi. -Ilo.sritt (('cltlul tle legi al

.l

I)upir t,rrcer.irea irrtiepenrlen{tri t'ste tle tiota1 o i,Lllu)lii rrri;c,2,rl rie rrrotler'triztle it'gisialivr'i tr<llttlust"l t1c 1n'ofesgr.irl Ilgbcr1. IIonlg<,lrr]'r'.v, llrifcar'(f ill ('ill(l s(l f:tt'c r'e*irlttitl influertla, pantlectisti]ol geltttatti' i* sec.lul t)ost'u, tlupit, 1x',clal]1al'ea Jlt-'prtlilieii, tlrt fttst atloplate o set'ie tle tltrle rlor'lrlaiivc a'tltlltt'lint1 tlivt'r'se tltrrtelii ale th'eptului trivil, ('ullI at' 1i titslilolia si t:rilrtt'actele (i1 roalita,[c. nr?11el,irr oblis-a1iil(]l') irr arnrl 11]2!]. Sconttl a,c('s1,()1' ittrtt' ttolttizLtile a 1'tls1, tttl<'ltl tlc lr :-rtlapla f'otlul lt-tnclal tlin 1913'f' (iirl'o esto irrcri in tigoitt'e' ti'tltlesi1ir1.ilol unci legislaf ii ltttitlt'tlie'

Il

u si

ei

{ati

st e)

130

13tr
,

,l]r'tlhrrieinsiisrtJrlilliatt,Iar.eastilt.tlturtrit,ta}.c]}l} cste inscrisd, in rtici ulr trut'urnier'' ca' in (itlrrtlllt-'la.,stttt tris1cr ir;r"6" l,rebuie sir, fie c()nstr(ir.atti .iur.ispruden!'iai'sir-r or t opi erea tle cortunon-1:r'n' ditr drcptul artglo-. . ldil;t;p si clepiirtarea consitlera,bilir tle tlufuma extlajudit'iat ii
i,."ri
"'*1* tral,ii iucii tlitta,r'.

inl,i,lnitir, i1 tou,te !,iirilc pc r:o^titetilul c,,rtt'"ir:r. utt ltspect ce ilartit'ularir'ta'it rh'e1r1'rtl start-

I)rcPtul romano-olaudez 69. llste tlatoritir, tocrt:ri faptului cir' ;i-a' trtrs fiiltftr din sistenie diferite cale in pi;actici au fost colltopit" ,i", u nttrin, completate, in1'r-o" ireclie ori ginali, ":i jJl-il]; tul it,;il, nurnit ,roruano-olandeztt, cal'e nu estt sistellltlL
c1

,d tr"!

lr.tt"ot, -l ci in Africn, tle Sud ;i Sri-Iranka (Cc'ylon), -se pi"ri"in celcetittorului ca un adevit'r'at sistetn .lu}illitr ;risinai. Iatri cle cc eI cste gr.eu tle inclus intr,-urr ?tliulfie rnai,e sist.rn-ilc rtrepL - fie.l t.r'l .,r.ottlint'ntrl" - l(t!llil-

iuridicaplicabilinolanda_-astfelciull}l}e-a[lllrrtea,

i't, irttlat in vigoarc .,(lotlui i\lilroieott" l.t'lutial pctrlrtt Jl{'gatul Olatrrlei, c'itle tie alt[el il fost iir r,igniut-r o pct'ioatlir t1es1 uI tle scutt:i dt' lirrrp. I)rrpir ilceastii datr"L el a <'otrtirruttt sil st'aplit'c errropcrrllor rliri c:olotriile cllatrdeze. Ilrrglezii carc intlt' 1ujl1 si 1816, t.a, ulrnult, tr, inflingclii hiiNitllriletnr, au stipirrit irr fapt, toattr t'okrrtiiic olatrrlezeT llu atr st']rinrb:rt rtitiric in sisl,errnrl rIe r[r'r'pt altlical;il tlrrr', aslfel ('lil]] \'oln :u'iit:r lniri .jtis, tur pus blr,zelt'rtttei irttlttettte t'rlle s-it t'xclciiat lt'rtto ,1,,t',.rttal lr rltts lrt t, scl'irrltsi st'llitrrlrrtrr'tlc r'onl.ilnll n.isterrrulrri irtsrt;i. l)in rnrrneloaselc troltitiii ol:rrrilr'ze (,a,r'(,, utla rlupir rl1:r iru a,tloplrit t'otluli rlc tip fla,lrt't'2, rilelrtrrl lo.urnno-olarrdez nu a, rnai ll"ululs nlrli<'irllil irstfel ('urll AllI rllilat, det'i1 irr Aflica rk' Sutl si ('erlort, pirrir la tlollinrlilen irrtk'pt'ri-

rrretlopolir pinii ia, l Ina,i t t()9, tltt,tri trirtti

tlerrlei.

fi. r't'I ,,insulai'" - Cotnntorr-lltrt ' Solttliit ."r-*"1 plutlentii, dar"dupd piilerea rroastlii ;i cea mai stiintificti este r1i a-l prcigr-rta drept un sister' hib'it1, ir;ilft-i" lutninti alit asern[nirrilb, cit 6i diferenle]e
no-glttt-tnt-tit',

ialir, de rnarile sistemLf de dlept' cunoscute'


si

Niscpaleer.'idetttcilinteresulpetr:rleilsusoitit;rqrt'st' scolian or.i cel dirl Ilouisiiirla - acelasi ca, dleptul nu constzi in,intintleiea deosebitir' a suprateft'i lte tritte se aplic5], nici in null}iirul tnale tle I'esol'tlsalltl,.('1ll('ll aptitX, ci tloar itr curiozitatea,stiinlifi cir pe,qarc,o :lit] :lll]l;; Ar1] clt'ezul neoesal' sli facem loc intrurt rrlhcall'llltl .leg.iil si rrnor :r,stfcl t1e sisterne uiai nlult siln rrliti prt-{,il lti'ltl'itle' ix,rrtrir ia infltisa t'ititorului cele rtrai r-llriate alt'itlrtiyi pe i'are lc capritii t'eglc'mcntir lile k';":alt'' si st ern-ele din car.c isi r'age subst an{a si st etltrtl t'(}l}}tll}{}olan4ez Sunt cel trrurrin, r.til ulanrlcz. Ca.e cl itrsrt;i este itt .'rrtlltiile iiii pirA"* al r.ecepti-i'ii' rlrept,ului f'att.ez, totttrttou-larv. tirai sus si r'el tlc i.i.rt:ii,Llr* ca,re le-anr a,r'iilat Nunrelo rle,,sistenr rorna.tur-0landeztt i*a fost tllrt tlt. Sirnon vail Lcou\.en in anul 16i2 si s-* incetir{eriit. Iil este lil originc act'l th'epl. ,,rotttll,l'lo-olaIttlez" a,lliit'ti'ltil irt
st,em
1

dc Surl alc A{ritii (tlcl.nrie sn}.rlirrial tL lrtrlr'ccut trrr nurnai irL hotar'elc sl :rlulrri tk'nurnil :r,zi ,\frir,ir, rle Sutl, ri si tlincolo tle tlcestt'a,, trurrr ar'1i rrcluu,hr] Zirnbirbn'e) 1ly'eptul lorirantrolandt'z il, fost atius 1l p blrli, Ierrnieli, <'oiotristi olatrriezi si t, rrupl'illietuit rru rrrrnrai rrlxrt:ii itt t'itle folrrra{iile sti-r,1 ale r'esper,tive elau colorrii lrri1,anice,, tlar si ulter'iot', rrirrtI eie ;i-au tlobilndit irrdt'pcnrlcn{a. tlevcrtitrrl rnerrrlrrcr al(r t,urnrnr.lrru'eirllh-rrlui. -{eresl.e sistt'rnc -- si nc lt'felirn in }r'i-rrrul rilrl lir tel surl-a,h'ir,ilrr - s-nu irrrbogii!i1, penrranerrl . Sul'sa. pt'inr:ipa,lt-t, tle irrrir<lgii{,ile :r lirst, t,ornrn<ln-lau'. Lcgisia!ia rnorlertrii, rlitr Aflicit, rle Sutl leplt'zt'lrt:t1li rle legi eie o litlirralli fat.1ulir, lrrrrftrsi<lrralti, tli. erplt'sie llnci rnasile l'e(:ept2ili it, rllt'ptrrlui lx'itartic, ilitr.u folrnii legifer':r1 ir. S-a, rrleat irr felul ::,cestu, o lt'gisla{ie etcrugenir, irlc ciu'ei izvoale surrt, (,otllll]o1]lle rle o pa,r'tc, rlrcptul r'olna,rr, iar'1rt'tle alt:r, -lar'. Ne girsirrr in fzlf,il, unei a,lcii.tuit'i apt'o:tpc- treintilrritri irr rrll.li pa,l'1,(r si, irrcotrtcstabil, rieoselril rler intct'csarrlii crrb aspect s1,iinlific. Ar ti grtrsit, insir sir clcdetrr r,ir tkral itr.estc tloul"l slrr sn Iogi slat,ive l,lirrrcnt t':r,zii rh'ep1uI corrtorn politrr sutl-af li r:rn. lin lrtl aJrt'trcialril iotrtrir, in a(rest sist.r'ln ;i t,ulunr:1. ('a rrr 1oa.,l,e st,at,ele ilfli('a,Ile, dlcptul r.onsnetrrtlinal estr-' 1a, rrrur'c pfe1, si itr ittclirrilt-' de spt'trialililte se tl:lr.r exenrpk'

in

p;ir'1,ilt-.
s-it,

tt'neirnerrul

132

133

r
itt calt' zrttritititc irrstilul;ii cu1 urniarc irtlorornirno;;;,il iit"i:.,,tu.ilt' "t'*il""'it.ale ditr thcptrtl -"tt]i'-(l;:i, t:ornunit:i!ii esre alir,tntri instit,ul ia 1111t1nu[rii ei' irt eazrtl tfjt].lil tlilrtt'c c1e llrttrtli tr so{'ilot' t1rtpri.rnoir't'tea bunuin carc sclltil stlpravic'tuitor tlu a' tlrcut inventilrul tttt'ti.r", lcglctrtetrtirrile rrtert{iona!1
asul)ra t)u)drtlui
poate 1i inlarial
1u1,ii, r'egl("nrcrrtiir'i sau

, lilirrl

ia, tt fi goiit tle r'orr(inu1 de instirlolrle rlirrlr'-nn aI1 sislrrrr iuli<1ir',.

tle ltsctuttiei-r, .1111ntlettott'ivit' citlcia' ittlirtut"tr,te, tl,;tl ttttttii'l''.,'lcgc-ii'tra-stasiti'tri'"' d^t.rie dai,i t''ttttiltt'til it' .clrit.r.ul se "iif]i'.ri-r1il itrfclior valot'ii trottiittalc a tet'[ ce<1'.i1.-o trrrui'oate f^"iiit- flr'''t .i trilini:,tr'ul*i prc!*I acerstei cuma(rcstcia
Jlucrila t'ututtttt' )c prtt el'uicir , trutot'il attl tlc cat'e se c'ttrrleltrillltl' I')lc' ltrittau profitat irt*,-u, ""i"t"o1ii, uzu|ile'. lx'itanic' 2ltt tlt'l'enit tr,-uri lenonr"r, ,,.,u*""i ,i, "fri,rlui irrrllus "u ,ti"t-:ii:].1 cu titnllul adevllt'ale t'ututtle cal'e s-au in1.r'uciL it(rttstc ttztltr tlt'eptttltti l'otu:luo-tllantlez' atlusc t'itili'^tii'i t""tu"utt-la$" rre sr-tsiilt irr fa{it' "r".ir'it]-iririi,' rr .,,,,",ir"i,,rt in.ut'r' lrilt'ttirrlt' itl rl.eltlttl *lrr.i rr.i r,rri e acei:r al itrlot't'tit'ii itrstir'otrlttn. Lin e'xemillti stlilucit es1 'r.i i t1c' f:tt'ttu'i 1''ililfi"",'t"iin",rliri-i.i"i i,,., "",, ir 1r'*stuf t""il'.lio,,rr1ti t1t'cptului enslez, *:r f'li:llf..l;'c;ii'11:'),,i'1,/1," 'a-llittrurts'itrtlettserbi irt th't'ptul cillca jtllislrt'u,tttt'ti'i, t'zrre SUlrstatrfitrl 1a', rlrrrc{tsua[, insl,arrta'supi.enr.i-. cclnlr'ilrt]irrtI r...ra'*.1a'tlez. i :;;i|i'"ilrii,ii,ir,,i.l a hrepr'hii irL tatltttl ci itrt'[ lixplicatia r2111s5'{gi terrililite t'otrsti ',u, tttot'tl.t"rrJt iii 'sutl-af i'*rri isi l:tc sttrrliile s! astilzi falrtiliarl ('tlttttlttttt-Iatt' i.n -\Ttlt'ea lJt'itirttitrr tiirrtlu-le rnai rlt'r'il rll'r'pt ttl t'otttl-ttt' t'rtlsllerlt'st'rriialill:tt't'slrtiptrx't'scslcltlllit'lrt('all('('()llii] r'rrl.r'ii rtlrsotliti'natii u l,, i"t'ii'it'r"i 'ti"' t-ifti lsis' atlit'ir i.ri,, pt'ccettcttlrtlui iutlit'ar" ii 'iutid'ic'e O" tilralizir ttt*i o1"t'ftrrrtlat"-t a I eglenrcntir lllt't'rrr alclt si <l ttu,c-'lttt'ul ttiir Atlit'a t1t'iruil, 1''" t"t" sttttt irislilu{iilc tlc t'orttttttlttt'it <lc '"'ittit'toztsc rre alati it * p;,tt'u' t' itt th'eptril ac'csttti star pt:ltt'lu a Arn irJrot,rl:r1 arler1 sislerrr iuridic 1ot'miti t1e th ept' siste rtl ntotltrlital e:i itr t'zit (' tlr) alltlllrit
I

l)'.[r'irr'1

-". 'r'rbursrr'if

Ilaliie sislerne r1c thcpt, ne arirtii acest cremplu, rnr srrnt tlatc otla.li penlr'u tottiearurir, eristirrtl t':ii de tle('('r'e de ln unul la celirlu,ll . IJxcrrrphrl sutl-al'r'it,an ne irrrleanrnl"r sli al irrrriirtr rir irr t,onfrrrutiu'ea, dinlr't' rrr:rlile sistetne tle drep1, inlirltrirn sislernr' 1a,r'i si sislcnrc slabe. ('ele tar j, cvitlcnl , inlirlulri rrpliczrrea r,tlol siabe. (ilatlul rle tiilie ul rrnui sislenr 1r'r'buirstribilil in conc'r'et rlc la un taz\a altul, in taltolt tle r.ilcnrrrs1 ir,rrfelc par'1ic'ulale fiet'iuei tiui. I)ar.ri in r.azul Aflit'ii tle Srrtl r.ornrriott-lalr, s-:t, rkx etl it nitr,i puttr'rrir,, nn tot astfel st:ru lur,r'ulile in Queircrl sau Lorrisian:t, asper,te pe (riu'c It. r'orrr itrl'it i*lt Irr:ti .jos.
\()TD
I r'. Il. l)alitl, op. cit., p. lt1. j r-. \'. Ualg:r, l)rincipiilt'tlreptrrlrri ltrivlt rotrrr)n, I.ltiit. l)acirr, (ilrrj-Napoea, 1!it31), p. 19. irr. Ii. Schrrritller, (1..\. (larrrratl, l)r'oii ltriri'rorrrailr, r'rrl. I, Irrlit.
I):rrol, Larrslrrrnc,
a r'.
:l:1.

p.

]I. (i. Losano, I grurrtli sisIerni giurirlici, I.lirr:rrrrlir'l'olirtrir l97ll,

1.()fi.1,

p.

r-rii.

stirlal, in zilrle loastrt', cn si asrrpla inlltrcrrlri (lrrplului sllrt:rl :r,;rrpra .1. l):rssicos, l)roit c:urorrit;rrt' cI rlroit conr;ttrr'6 iltt.iour(l'hui. Ilt'nouvollcrrre nttl'ttrrt' pro blr-.rrratiryrrt', irr llevuc intt'l n:rlio-

op. cil., p.42. 6 r'. I). -\rrrrirr.ion, I3. Nolde, ll. \\'ollf, l'raitI tltr rlloil eorrrlt:rli'Lorrr. ], 1..(;.1)..J., llalis, 1(l5t), p. 71 si urn]. 7 r'. irtlrrt. s in cot':t cc privr:ptc intltrcnIa tlrrptrrlui curronit', usrrltre tlrrptului

; r'. Ii. l)avid,

(ircptllllri c:uronic r:atolic, r'.


rrirlc tle

1l l,o Ooclt' cir,il, 180.1- ltX).1, LiVre (l(' ccntellrir(., t(lnl. J, l)af is, ni)0,1, Irrlrocluctiorr p. -\-\\' \-\\'1. r'] r,. -\. Iislnt:irr, L'origiirrrlit0 tlrt corlc cirilt,, irr [.ir-t'c <lr crntcit:rirt.

' r'. l)..\rnrirr,iorr, N.,\oltle, ll. \\:olllr olr. ci[., I, 1t. 125. ro r'. \'. IIangri, op. cit., p. 2ii1 si urnr. 1l r'. I). -\rrrrin.jon, I3. Noltle, ll. \\'oll[, op. tit,, p. lil{).

tlroiI conrpar6 nr.

1i 11)131,1r. 17

si rrlrrr.

srt'blitria t34

rr Lc (lrtlc civil, 1.(3{)4 1lX).1, p. -\-\l\'. li' \'. (;. (lot'rttt, [)t'oit cir,'il, I, llrtro(lttclioi), lt's 1lt'ts9rr1cs, les 5iqrr, lllii. \lorrtercsticrr, ['ltris, ].(]lJO: itlerrr l,u leltrt'rlu (lot]c it l'r'1trr.'rrre rlrt
135

1r. 14.

67

.r,,, .'L

G9 lr. l.-

r.t:.,]ii'1.'{i.' ii,'l r i.,(,o(rtr cir i l, 1e Irri r':r I.rl.li: "r],..''1.1.',,n.,n,"',1,: r )"1, i',,,, l' sons, r... in :rccst "'"','t t' i'r'' ''.i li;ii;;irlchirn dt, ta tarnillc. irr,,Ilo\rte i::,'li:,'i tl
sch\\illd, l,lr rc[orntc . -,_..-^,, ,,r ,ti1!tx{t- D. :}74. ,,fi,lllll,'iil;,,',,i' I'i'li""ii,;l; ;:;'l:i':l:f:,,ili ;;l l,l-ii;,1-,;1,1, ,;l;li:l;i;1,'l irtxr:rpest'

I). AltninI'.p $i ttl'ill ' cilat dtlpi \-. Wcllsplckt'r, lit'slsclrriit -187

CAPITOL(IL
UARIII,E SISTIIII

Iil

""'i;''1,.i',I;ill;l:'lii'lJ,li',.11:,lt:lil::t\ii,iI'llll:;ii:1.'';1"'"'..* ooroina' .,,,,,,,1 l;1l),.:i:'':j'"'ll;lii;i;;;1J"iillo'li;';::"ii"lls'"i'"'


19tili. P.

,,1,,,1'

D11 {10}IIION-LAW

1(i6 )'' luli,rri,t"r.u,'[" I 1>ttlrt'scu' i'l' : i.il..:. I';,," ] 7r r-. Iiato*irtrt, tlt ' rittra,ii"ill],i]t"'.,i ).,i;;il:lil,l'li,.',i,J,ri,,'i.l!;::);,ilirli:;;i,il,lll:1,"1r,,'ll,,li',,t,1,-li; tlc ia--1ur;<ticrion c' t.atitrc rrrc.rrtatiorr horlgraisc {l[ ' r -r-..:r r...,,dr,ri{-, ,,r.2/tg76, p.2:t.

;ll

ii:\ li:'I rir larrrille, irt...iic\u(,"; I":i.i::l*;l:," ;lj;,illiT"l'll,,i;l lililil':l:'i: iiliiili"J: l}rcsrt.1:,.,._,. i;;t',;,;,iiij:".r".r" r[1.1y'11 rlt: lanrillt','itt ?. I.
r.. ['. I,:rlr,
r

u"

" ,,^,11,,'i""i.Ji:,::$:\l:lii,l

'r. I irl" :ii:l''lll .il.:.11,:i ,li'lli,'i:1'J':liii",, ""1,i; ; il;'i;i, ]; ,:j:riiiii:l'*l.,:: !l$:::l :';;l L' r)opcscu' op' lii!l'iil"-, ii'f:r:'l::fi': l;;illili,l;*; i. li'i:";l;l'i :i; i.'i;'';" i'rn'i""'"n''r"

.. e..i,,r,]) ltiiiigtoit" nr' 2/197ti' p' [i si ttrltr' ?! lllidcttt, loc' cit' tt' . - S,,l'l-tt. rrr" )l' crrlr' II op cit ' p' l]{)f)sl tll'IIl' ?6 r'. l'.,\r'rrriu,iolt, ro''iititrt' rr' \!olIl' ;? llridctrt, P 399' ;o \'. iltr:r. rtt'.1. tll1r. t t ?8 \.. inlr:ri nl'. 1, cap' I\" ' tla's la tlelublitluc i-. i..'ii;:,.i,r,rr^'ill, i.a 11en!cllg,l0gisll:"]:,:1''i::.t,,,"osrrvaqrre.'
,1" ,i.,,i't

"" ':i

l'{,.

,:liijii'i.i]".i}i,,lL',,,,.,

,1},

:l:lil

::il;lii:

ii:

;iil$$$,,ffi
natiotral Priv6 cL clc Pt'ot n,' *'9;''.'1, "i",

]'r?iffiil:;.ii

iiiit[t$lli',,:,1.:1ru*-il
lti:];:'J:ij*'ilii1
sys.

]?1.l:"i:1

tcm juridic contemporan. Timp tle secole, dezvoltarea sistenrc_:lor julitUce a tir,ut loc in pa,ralel, pe continentul european, pe tle o par.te, in insulele britanice, pe do alta, fiirii, crontacte lecipr.oce prea fl'ecverrte ;i mai ales fdr,ii ca vleunul dirr aleste sisteme sri, exercite o influen{ri, t.ealii asupra celuilalt. S-au cleat in felul acesta clonii, rnedii iuridice rlifelite, tlouti lurni iulidice inchise -- cea ,,continentalti), qi cea ,,insulaliitt - care se ignolau lecripr.oc.
irr plefata, uneia rlin luclirr,ile sale, consitct,atil r.h,eptului l)avid putrea irr lurnin:i consecint,ele ci s-an rirs{ri,nt asupla vie{ii economice flanceze din necunoasterea dleptului cnglez. ,,Pl'etul cll c?t1 e t,ornet.riirn{ii frant-rezi au piiitit indifelcn{a, lipsn tle irrlt.r'es rr, iur.istilor. lor, rru poa1r. fi nrisrrrtti. Qe poale afir.rrra r'li at.csl pr.ef a {os1, r'idir:at,: el rru a fost sultoltabil tlecilt ptntru cri sarcina sa era supoltati, in ultinrir, inst,alr1.,ti, t.le mas:l
engle.z, R,entr consumator'ilor'1.

COM}ION-I,AW il{ '\XCI,I, 7. Commott.-law teprezinti cel clc al doilea marc

sjs-

'"nu-:,":r:';,i,oi1r:;mil$i[*,{ti!*lx*[fu

''

':ii.Ii{liii*,}iiftl.tfi,',iil.l.',^,},:,.i,,,:;1,r,,,i,l*1i,,,,,.,,,,cga, * l"io lri.,*i.ai, _A. histor ica I .,t,:,:I*i3X,!" 222 si ,"',',:j"i'il J,l"i"lli;; .lJli., ron,c r r I, p
si sulscle citatc acolo

lnlllj:ll'*:l:i:;

intr-ader.ir', lolul jucat cle- dr,eptul englez in rtonultul intclna!,ional este cronsidelabil. l)omina{,ia pef (iar.o Anglia a exelcitat-o timp de mai bine de un secol asupt,itr comer'lului rnonclial a irnpus in practictl relatiilor. c,nrrtrciale tipurile tle contracte engleze chiar. aturrci cirnd pirr.til,
[39

lr I
.

i,r'rtEsr$ffi..|.P

si cotrrpctctrtrr itrstttrlelor a,\reilu alte ual;iottalit'ii'li pleollln zn'bitrale englezc. vlclneii' noastlir' Puternica intluellli tlconornicil tlin

Statelor Unitc ale Americii ?l iirntltnlltiot t1e corrttnon-latt''


Contlactele nrtrct ica trust-'lui

21cc(-)lltu:rt:rscenderntul

;*H'.t-t:#ili,l'::'ff :J'.:l'$',1":t?:;:"1*li-t4ffi de I'norv-how, factoring" leasina' ft'ianchaisiltg'

*:';;i' ;;;tt"'ul"ini *t'i'i'de rlspinaitte ir;,,:*f :llil'":'.iT:.:;n:*-i.i3l,lliili-'i1lill*L:i*11: tliferit. *l]] t1i]ltt.:::hil:

-,\cest sistern iuridic, foarte tIu cs[c u$ol ue -ir,:oi,,sul O,, ,*i*i"i',t"1c cienurnite .,,continenlate'll' unei. evoluf,ii_ ind.elungatc, cunoscut. El "st," ll'itanice' ci,ttttiliite il;;;;; u'eiri-rne nt"',iii i t' i,vo'it]5e alc .insulelol i,:''; ir.l ii f "ii: t :dt""1 int.ilnitii Pe contir -ii'ibuttlr[- unei .L:i-*, p'agnttltictl' gi''diri nzrlismul trartezia',

l*$"":,:l

acestui tlrept t'stc tlificili'' Iatri tle ce cunoalterca *"otulit"ttt int'r-o t'radi{ie 'si ttr,ii f"tt-i' Dtr presupuln Y1

rlx*[i$1llit"*:l*1";::liffi ilE.$HIii:I =li-$


i

i',li L',",,,1 ; ; z' r.r. pr.r, z n t ii 1,i ail l:t',,;'Ji 1: " ";; ;ii, il J orice comparatist' Dacri irr secolul tra t1e incercare 1'eot'tu roviu rlin ('oll11'q,cu1, gintlirc:r *iitlttt'"iisli--':i-a^,1r'as cu ccl solmitu' misc:trca il"i;i'"; drcpfului frant'cz i;i g5'sesie in prinrul rri'nd conrpara,tist[ in ziiele-""o'*ltu, ce'existJ'^irttre diforisubsianla in inlclcgixc' Iint*f iiifoi tip ryi de #i;'"";i#;; j,i'iaili"-"4io""te "continernt:r1"
ce 2. Cornmon-law-ul reprelintil un sistern iuridic idtiose -cn $e9,ale1c 1l- Tl*l suverneazi, lncti teritorii britanice nu sunr' ilrnii"i". Marii llriianii' I)acri insulele sisteili' aspect' asupra iotousittre ;ii.:;ilil]n- I'c\-cliii"uide acest' ensltl :1,lTP::: ios, drcptul cirruitr, vonl colonial0 Lfitanice, pc Yas[e terllorr,rat"ritx expansiunii tr)esigur' irirperiul d in Atrica' Asla ;i^ lmerica' -111]tli1: :l o amintire-' Cetr' mai r]rar'o partc a ffi-.rtfu ;sl[,zl decnt dobAndlt' in zilelc uoasl'r'e {ostelor posesiutri "oin"it't" ;i-au
11u

ccl

cnglez-

inrl*pentlt'n!,a. Trcgriturile pe care le mai pirstreazX, in r'adr ul (lomrnonrvealtir-ului a;a nurnita "cornunitate britanicri, de nafiuni" au mai degra,bX un caractet economic, er-.cluzi,nd, in rnarea majoritate a cazurilor dependenla politir:[. Il;;tc intclesa,nt insf cii, toate aceste foste colonii au lristlirt; rno;tenirea sistemului de common-law. Aceasta cste valabil nu nurnai pentru statele Commonwcalth-ului, tlar ;i pcntlu altele, cum ar fi Statelc Unite ale Arnericii care au ie;it de rnult din orbita politic[, economici, qi cullui:al[ a metropolici. Aceast[' perenitate a sistemului de drept creat in insuleit' blit,anice, suprinzXtoa^re la plima vetlere, igi giise;te ins[ explicaf,ii solide. In multe, chiar in marea rnaiorii,ate a teritoriilor ce aparlinuser'5 alti,dat5, coroanei briitanice, clreptul introdus de colonizatori a gd,sit un krrelr r:.id .- c5,ci aceqtia reprezentau primele populalii ce sfiipiincau efectiv teritoriile in cauzi' - si care au adus iI" propriul lor sistem de drept. In alte i,eritorii, drepl,ul "r, colonirslilor era confruntat cu sistemele iuridice locale, adesea arhaice qi cutumiare, care erau departe tle pertet'fiunea common-Iav'-ului, neputi,nd reprezenta o solulie tle schirrrb. In sfi,rsit in alte !'5ri, cum ar fi India sau Pzrkistarrul, clin confruntal'ea dreptului englez cu sisterne luritlice bine conturate usi profund inridicinater cum sunt t'cl hinrlus sau cel musulman, au rezultat regiemcnt5,ri hiirricle, care au imprurnutat atAt din caliti,lile, c6,t qi din rlefectele :lmbelor sisteme. Nu mici a fost, in acest context, influenla pe care au avut-o iuriostii acestor ltiri, formali Ia qcoala dreptului englez, devenili abili mir,nuitori ai instrumentelor common-law-ului. Up rol insemnat in puternica implantare a tlrcptului englez a fost jucat de Copitetul judiciar al r'onsiliului privat britanic, care avea statutul de instanid, suprem'i peste toate jurisdicliife din teritoriile coloniale, r:u exceplia Indiei, Pakistanului ;i Canadei, instanld, ce a desf5,lurat o ampl5, ;i profundii, operi de unificare a drcptului teritoliilor coloniale dupi modelul englez. SL vedem pe harta juridicir, a lumii contemporane, ce telitorii sunt inc5, guvernatc de marele sistem de
tr'rmlnon-Iaw.
141

r'***

.--f -..**J"-"-'_-,

P-.:!

Aliltnrnlnaisuscril,niiscnt'ininsulelebritzrnice'sis' terniul nu guYclneazil in int'r't'ginte tialilo' siinsule' I'Iai --aceste in ;;;;il: ei se i,plicx in Anglia, in fara care liirni'neJ'lantla' supusir ti;;'-ti; *", idtinrle asupira' sco!'iei, unui sistenr .lulidi<''pt'opt'iur' *-' ilo-*on-ia'w-ul ti.r-;i gi,*";te, tle- ascrleneat aplicare intclralii, nici in insulcle tirkner ;i Shetlanrl' Insu1a Man sr,irnrlirrade ;;i;!..;i;.";i:i inci, de o v.c,he cutumi in or.iginet'e inslllele 'iat:rrrrl rlin sccohtl lI VIIIlea' iitnlt r,i, Jei'se;' ;i Guernesev dirr. Canalul Md'necii sunt supuse unot' r'et'hi lcgiuili dc ot'iginc 1r'ancozil' "^^ll,lt.-1.'rir.e!te teoriile ertt,aeuropene' trebuie tlisti's dinti,i estc intrl aoirl caiegolii rle stir,1,e. oca blitanicii' nufolilratir din a s'c'creda't in care colo'izalea itn*ioiorttele fi C-'anada - cu ;;I;i . t-reunei !i,ri europene' cum ^arcurn anr a'it'tata' ;;;;pti, pio'lncibi Que'ei caie, astfel de tip frSncez -, anli# in continuare un sistern juridic f{oYa. ftr r,azul l;i-ii^liu,-X"", Zeelanrlir, sau Terra uc"*l* ..tutd, anul in ca'e au tle'renit oficial colonii b'itaoi"orr"oinsenrn[,tateesen!'ia]i1''sisternulprecetlentuioi t^.,n ca atir1 corrunon-Iawlul, in sens restri'ns c1t ;i slaLute_larv, r,u intrcgul lot. corlegiu rlr- hotriliili """ii" sau i, aplitabil in rrtt'l t'opoll nirnir la a('eA dalil' iutl,'c"Itot'c;l in hoileiroionii' ffit;;;;;;;ir;t"i;;i ,i"or"' coloniei, cleci de De ra dtrta la data la a ul'*r.irXill i,1*ini*trutive se presupune cit ;i-au ineeput,activit'atea propriile care in"i*,fi"tii, c,tipul rle nt,r'nrc lranspl'rntat rlin mctt'opolir l;".'p" d tl.',,lutie orisi.alli in fun.lie t'le p'actica instanfeIor coloniale. Iatii cunr sistetnul iulidic zrl acestor t'colii, chiar tlirci'
,'r:totane ir"t

ache llolrnativc ale autoriti!,ilor coloniale blitalice sau r,tlit,tr-,, r'cgulii ultelior stabilitii cle organcle locales' ' i.rilc ln,i"peltt.k'nLt' au l)XsLraL par'lial at'eslc "Lot,' sist,cme tle dlept, caie au fost ulterior dezvoltate, potrivit ,a".ioouli legittili ale cornrnon-law-ului, de instanlele na!ionale. i3. f,ronunlatelc par.ticuiaritS,fi ale tlreptului britanic nu liot fi inleiese in- afara unei,privili istorice' Common-lau-ul :i, fosl sistemul juritlic af uuei societi'li feldale in ti;;u;1" t'ir,t'uia a fost turnat confinut'ul unui drept burghezl)entt'u a, oaracteriza sistenrul englez, elementul cel rnai insentnat estei moclul de formare. Dup5,, ex-presia iiii'-rlu,"tftnm, clreptul .englez este o iudge mude law, o clcallie a jurisPrudentei. T)e;i iocul ocupat, indeosebi in zilele noastte, de clreptul scrlis este consid^erabil, tlreptul ettglez r'5'mine, indeosebi prept. aI, p.rediitorit:t rnentalitritii julistilor iusulali,. u1 incontestabil, Prccedintut jurlicial rcprczintii, *".d""t"fot. iriei,,itrisn,ul cel mai important in folmarea acestui sistem,

steaunsapolari,.Dstefrecvent5qiastd,Ziinfalainstarilg. l,ri' crngter6, invocarea unior decizii judiciare datA'nd de *".nio.- I-,ucrurile merg atit de departe incit, chiar in utezetrta unui text db Iegc sau a unei reguli-d'e. drept ljuiiiiitiot., iuclccatorii preferi sl itt-voce hollririlc judeclaplicar.ea i"*i6 care au fflcut anterior sau regulaacestora, - dccat care stabileDte *ii- uirfi"" in rnod d.irect textul

cadrul general al lrrarelui sistem tle contntolr-lalt" cu titnpuf o infti!'i;are calacteristictl' capiitil anume CA,t priveqte cea tle a douzl categorie de teritorii, ;i inriirrle tle a 1i stlpust' t'ot'oanci cngleze :rpartinllsc(siitl):rrilrll ""t,.-,lotj. r':i al(oI puler i t'olonialc, r'utrr at'.li -A'tt it'a de Sud buli), Zirnbabu-e (de ase'urenea aflat'd' inainte anterior'rle -*ir'-Upn"irea irulilor'), plovincia Quebec (fost:i colonie f""".nril etc. plincipiul tle la cale s-a pornit a tost lnenlurictice existente inaintea ot,upa{,iei ii;;;;;;' sisterirelor fi a;a,-nurnitiul elrept rtlmatro-ol'antiez lx'itanice,,,ot,, o,.l itlllut.ilot',inntlsttt.ititrt.at.cnllflulostalrrtlgntcpl.lr|
1.tiz

sediul materiei. Acest drept al plecetlentului^cuprinde, cel mai adesca, ..,noii extrem' de t^ehnice ;i cle fo_ruralist'e, accesibile doar' iricialiltilor'' flcute pentru tribunale, iar nu pentru jurist i.iiriiti"Uifi- bste citat- in acest sens un cunoscut_ malilig.* Fletlerik Pollok, cale -afirma - nu fd'r'5'.inteligibilS' l;i;i;;., nu este mai

pcntru un profan tlecA,t un tratat de inginerie6' .Mecanisrnul de formare explicd', in tlund' partet catacteruf original al dreptului englez. Influenlele din exterior ^Sunt rale sistemele de drept moderne nu sun1, numeroase. pulin afectate de evolu-tiile p-roduse ;;;';;.i ri,mas a,tA,t de in rlrt.rrtul altor f5r.i ca-dieplul englez. Niei micar dreptut ;,;,ii;;i - cu toail inttelungata stiipirnire a insulelor b.ita143

;'i;'affi;i.i,

cu"tii-ab apcl

nice de c5,t'e romaniT, nu a avul, la ti*tpul siu, o infltrentl I)rept'l englez s-a arlitat, tle la prirneie sale inceputuri, consel'vil1,or gi ner,eceptiv. Cindindu-ne la pulernica erpansiunc pe (,alo tr (.unos_ ."qt-o. acest^drept in aite continente, suntem tentati sib introducem intre sistemele de drept o distinctie in : sisl.eme de impo't si sisteme de export. Commonlar,r,_ul ar,ilustra prin excelenti aceastri din urmil categorie. -4... 4t Aspectul cel mai al cornmo'-lar,r-*l*i este 'r.iginal ICpl'ezentat de r'oexislerrta a tICi sUbSistcln(, rr{)rnl?rliYe zr,utono_me paralele, care .eglementeazd,, fieca.e, uneo'i ^;i in mod diferit sa' chiar contradictoriu, r.elaliile s'tiale : g,qmrnon-law (in lcns lestr.ans), equity ;i stafute_larv" llle exprirn[,_ d9 fap1, c.ele trei jzvoaie princip:a]e ale
pr_ea insemnat5,.

dreptului

englezs.

Cel rnai vechi dintre ele este common_law. (Telmenul de ,reomrnon-law" ar,e, dupd, cum se poate lesne irrtelege. doud accepliuni de intindere diferitzi prin *xnr.in-lilnl in sens larg, este denumit r'arele sistem cie tl.ept cle origine engleze. ln sens termenul indicd, unui din itele trei izvoare, ori 'estrA,ns, subsisteme, sau mai precis r.amurj tle ry_glgpentd,ri care sunt, tipice marelui slistem de tlrept). El rimd,ne incd,, chiar in timpurile noastre, astfel cud sf exprim[ rn autor mai funclarnentalil par,te ^e^nglez, ,,cea

'

regale de justifie, eare qi-au liirgit cornpeten{,a ;i, inceti'rl ,s[-J_yai urnreze ^pe r,ege in cleplasXrlie sale, s'_au statiiUtIu, \\/estminster'. rn secolul al xrrr-lea existau tr,ei astfel de_Cur{i : a) Cilrtea eqi.hierului (IJxchequer), cornpetent:i indeosebi materie finaneiarii,, b) Curtea pl6,ngerllor, 6r*oou ( Cor'mon I,leas), competentii, incieosebi in rn"aterie p.opri *_ trilii funcj'are '5i a posesiurii i'r'bilirre qi c) cur,te* t iit.ti legelui _(King's Bolql).,. cornpeteltl in rnateria pu""t,i ;i tle tulbul'a{e a pi,cii "r.egelui',. Cu timpul Aiviziuiea ite cornpe.tenf,ri, tlintr.e cele tre,i curli a, dispirut, fiecar.e din elc tlobAndind o compete.fir, generalir. Iia mijiocul nvului Mediu' curlile regale au irimas singurele or.g"ane jucriciare rlin Anglialo. . organiza.ea curlilo. supe'ioare a variat in crecursul lunputui. tn anii 18?3_;i l8Z5 acestc Curli au fost reorganizaterlcgile purta,nd de'umirea de Judica.ture Acts. crea-'t[ o curte_ super.ioari uniel, Supremc ('ourt of .fudicatult,. ln anul 1971, o le,ge,intitulatd, Courts Act a prev5zut organizarea, in cadrul (-]urtii Supreme, a trei entitir,ti jutliciare distincte : High Cat'nt o! Justice, Crown Couri l:. Court of Appeal.

a dreptului

nostru,'e.

\\'ilhelm Cuceritor.,l. lll r.clleitzi opera dc unifi.a'e a acestor cutume locale iu_1 r'un clrepl conrun perrt,r,u in_ tregul legat, datoratri, exclusiv Curtilorregale de la \Ve"ctrninistcr. I)upX cucerirea not.rnandii existau un mar,e nurn{,r ele organe jurisdiclionale_ care aplicau, ficrca,r,r cutume qi reglementiri diferite. Regele nu exerciba decib c.eca r,e se tury9a ,,o justilie supremri", cat:e nu opera, crel rnai atleFea,, decA,t atunci cf,,nd.,,pacea. regatuluit' era amenin{atil. Cu.ia regis,_ instan!,a regali rbpr.ezenta o iurisdictie tte exeeplie. Cu timpnl tlin acea,sta s-au deip,ins {hrrlile
144

Comnron-law-ul (termenul provine dim conrrtunr: Ie41 - legea comund,) iqi girseqte originile in cutumele, atiate . in vigoare inaintd de oucerirea no.mantl[, .si carc' au f'st rn_e,nlinute^;i dup5, ace-asta,, pr'intr-o declaralie a lui

Curti nu r_epr-ezenta, cet pu!,in pi,ni in a,nuI,1875, un drept al iustiliab^ililor. Ea nu udprit"r-zu" rlecir,t in temeiul unui_ pr.iv_ilegiu pe care justiliaUifii lf .iip:itau a,tlresA,nclu-se CCncelariitui -- mare ofilerial Curlii t'egale. Aceasta urma sii-i acorde un v,rit (irdin) cai.e at,esta dreptul p[rlii de a seliza Cur{,ile regaie. Cu timpr:I, "rvrits-urile nu s-au acordat de la caz la caz, stabilincli-s. in schimb o liqtr denumitri breaia {re cursu. Aceasld, ristri lrrevedea anumite situat,ii iitigioase in care contra pllitii unei sume de bani, Cancelar.ia-regalX elibera writ_ul. Fulin ci,tc pulin, lista, rvr.its-ulilor creqtea, ld,rgintl 1n motl continuu cornpetenta curlii regale in dezavantaj'l jurisdicliilor senioriale. Aceasta a fost cre natuli, sii deterrnine o r*r,cf,ie a aristocr.aliei care se vedea frustra,tli rie puterea de a judeca ryi de o importantX sursd, dc venituri.
l0

rcgale. . I Sesizarea acestor

- iI. Pertr,u a inlelege modul in care s-a creat comuron-larv-ul este necesar sd culoastern cum funelionau Curlile

-c.7i

14s

-fusese Dupi ce in anul 1215 regele Ioan f5'r5' {ar[ Magna u,'otttJ act'l act tlenumit ,,ulr.irT,iit ,r" ""rriri',.[ t'i',,,1t'u Liberlalunlr, crplcsic :.r ('otnprumi-*lYi aulort' -tJ].l11.i" i,'q;riiur,- fi nobilinr". un rto.umenl, rlup:i unii tle cea urai mare litif,ott'o"lrl pentiu istolia dreptului sta,tut tie la Westminster a extle aI ""r,r"r- i'r'l ti*Jrr doile.iacelasi contprotnis' pr: bala ,utt^u,i ixu, ;;;til;i. lr^ ('rcaL (r('('utr qrto. r\ici u.n lt'til nou llu lnai puLea lt Curttile ':falrr

<le Parlament

i:;.i;^;;L"a rvlits-uri, in

writs-uri' nlal'e aserninare cu lele in carc se elibeiaserX' deia statut de la Potrivit lui llend I)avitl, cel cle al tloilea \\-estrninster nu

o " costmtl,i cas'tt, in acele' spele ce- prezentau

bredv, tle cttrsu era inghef'atit" ;"at"" nurnai -potrivii categoriil:r'

t1e

totu;i in -realitate importanla ."i-" i"*t atribuitl. Evolu-tia dreptului englez a co3ii11]'! in care ir"-n cak, ntlu[,,, aceea a-acf'iunilor on the cose' unei declaralii in,.t'emeiul i*t."i"f- *" ."'.iruo- singure, acliu,ni-s-au diversificat cu H;;;';; r'*Llrt trnfi'. A;este' specialc'-i-n

zrvut

1inrpul in trtocl

"on=i.t"tur'il i,;il; "; l;lri"t- ('e au trroiivat sesizarca' tlenumifi sutt assum'psil' care sunt cunoscutl 'ii ptu"ti"ute 1i astilli :
anul 1875, o reforii"i:,tti i-*"rr,iegu{trrr. e'ic. ue-abia'in oric5'r'ui cetd'lean do rh'eptul rnX importanta a "ucoouicot * "s* ai1r"*, in rnod direct instanlelor jud.ecritorersti. 6. Privit tlin afarl, cornrnon-lar'-ul-aoale ca o lnsul]]a--p,:g le rlc prececlente. ri"J"tiiti""i pij" gt^t 1ill:lt"^i: slo inchegat est'e .'*i, tut'^"r" trlr sistem tle drept

priminrL denumiri

ti"fq's. {1ec?sl
i'.

o":""* ;;;?;..r "ii";is . g*lylii'l-TJl It^ t:i; Cam :i inalta Cur:te, Curtea r1e Apel' a"l"*titiu: ""tiirirt (insl,anla suprem5') se impun jurific!1t]it d"'-l: Lorzilor grad - poa i,-,}""iot'. iurtea d.e -{pel^-rnai hare in iar Camera Lorzil

Iiegula precedentului

l;

incepuj

l4

se conturezc

anula o d.ecizie Oati-ielnalta Curte, poate anula o decizie dat'i tle Curtea deApel' tla Noul precedent il anuleazi, pe cel vechi' Deciziile cu except'ia tl tle Clurtea'de Apel o leagti pe ea ins[qi, ('lamerei Irorzi lor in care sunt incclmpatibile cu cele ale tleci sunt sau in care au fost plonunfate pel inuuri'am'
146

trinbajul nostru - rrelegale. Carnera Lor.zilor - or.san jucliciar suprern - este intotdeauna legirtl, de hotirr.irile sale. 'Iennenul stare decisis clesentnetrzi tocmai pr,incipiul lrotrivit cliruia hotSrA,r,ile pr,onuntate de anurrrite, in-stau!e rodnc efecte numat prt\-lr.e Ia par{,ile I)r'ooltc recte nu numaj cu prir-ir.e la pirlile litigante. i,i r,i lczlgri ,1i a,lte instante. O rlecizic jutlecritor.eascii cupr.inrie tkrui pirli csentiale : rq,tin tlecidentli ;i obiter rlrcln. Sulrs* 1,ir,nt,ir, precetlcntului se grise;te in r,eir, tlintiii. Reti,o decitlenii crprirnii, rlotivele pentru cat,e instanl,a a tlat hotirrir,ca, pt'incipiul de drept degajat prin acezl hot,ii,riir.e. I,entr,d ca o decizie juclecitor,eascl, sil poati ser,vi drept pr,ecedetrt intr'-un litigiu, nu este necesar ca cir.cumsthni,ele celor tlouii spele sI, fie identice -- o itlentitate t,ornpletir, nu se 1ruate int5lni niciodabii, - fiintl suficient, ca r,atii tlecidentli ('are a justificat-o pe cea dintii sii e_riste si in cea, clc a rioua, in pofida faptelor particulare care in nrod obi;nnit difcni. _ Oliter d,icta, dimpotriv:i, nu exprimil r.egula tle tlrept tlegajatil de instantri, ci reflectiile juridice ft ca,r,t, le fi-ii,e ltcozlsta pe malginea spetei. Aceste cornentar,ii sutrt c,-rtr,erir rle utile celor ce studiazi dreptul, intlucli,t pun rnai ltine in evidentr'r, rnodul de a gindi al iudecitorului. 0 disputri, care dureazit tlt', secole, a aprit'ut in jur,trl rroblemei privitoar,e la latiunile autor,itt'rtii pr,ecedentului . lilackstone, qi .aiti autor.i mai lechi consideri.u cri jutlccl{oml care rezolvi, o nouii problern:i de clrept, nu face altceva, rleci,t s.i degajeze o nor,rni tle dr.ept imemor.izrli, ;i sir o ('()Trsaole. Hot5rA,rea pe car.e o dii relrr.ezinti, in nccastii o111,ic5,, o rnl,rturie a judeciitorului- asupla e-\lsteni ri rurrrnei, pe- care ceilalti judecirtor.i sunt chcrnati a o unna. I-mpotliva acestei teorii, calificatd, drept,,ficlirrne colrilS,reasciat', care caut:i sd tr,tr,ibuie c,omriron-iau'-ului r itloare eternti, s-au litlicat o ser.ie de mali tlunl{r ale rlreptului englez, ca Austin, Ilentharrr sau I{enr.v Mainc, :rr:esta din urmi considerli,nd sistetrnul englez (.a l)e utl rlt'ept de sorginte cutumiarS, scris intl-o manicr,ii, rleoselrili tle legislaliile continentale, nu in coduri t.ri in culeger,i
1

r, .jruisprudenJ,il. Mai aproape de noi, Sahriontl ;i l)ace_v pr,opun aban{lonitl'ea a,cestor teze, recunoscind ci judecritor.ii a.ri o lrttl.cxe legi"qlativzi proprie, pe car.e o exercii,L in mod
rI

747

I \ rrot'l Lu rczolvarr':t I'ier'it'ui {'il z de atloptarg Pertrlnlni :ir"iL-' : b) ur-rsibiiitatca dc cre;tcre, noilor circurnstan!'e rle drep1, rtla/tate I i;i'ffi;Lr'r:"e"ri;,ii ( i'i;;';;i;l;;i;;i -;('i.tii{i 'irr .'nlinuri s.hintbarc.; c) bo.grtt czr.acterul ?i"-'i"'i;ui-a" aor,uri"; .11) colidierrc' practic putt'tl nevoilor irispundc. iu uryurintti sunt .menJ'ionate: a),rigiditatea t'. Printre,f"rri","iai*rru. rnai p0alt' fi rnodilical,[,.; lteri1' ,r ,.,,$uii otiati riiur,i-,' tl unor distinct-ii ,letoglt'", odto sit' con*uci' la aplica'ea crt-r"lte; "otui ,' ,."",irniiui' t*uti in situatii pentru carc nu sunt consid0rabil i c) \'olumul ;i com'pl;-;i;i;-t'"a''c .i"gt'nun('rzi-r L t'unoa.:1erea notlrreltll' Apll('lI.l)llc" Datoritd, acesl,or inconvcnictrte * foarl'e qPYe,-pl:lt-

aducl desc'his 1i legai. Autorii ttrot'lt't'lli llar totuqi.sil ' atirrntr{ii. Arrrritrj,n ;i c'laix''aini,"r1rlt"'ateriuxri ncestei stare rlecisis 10r,ii sai srrbliuiazi ;i.-"i ,,i ni".,,ui plincipiului un legiuitor' i;r"". itt t"pL, aiir luaeiiitor ronstS, irr aceea lru "ti IJi subliniaz[ insti .,i, itt leoi'ie, cel llutin, iud'ec:itontlcsbe trlI rire putelea tie tr niotlifitrtr' t'irturnri t-ristentir'' o erplicii.' .cti-o l"*itt, irtirtrip"* tloar cit o tleclalt'r', ciisunt nevoif i s['recunoasca Lu toat'e acestca' autorii citati d]*'1111: in t:i realitar,e ;uAci*ioml stabileqte reguli "9i .t1: at:estur " pun'ina fali in falz-l avanlaieie';i dezai'antaiele notcazil sistcm rlc ra.se rnr',"uli iuiut' "i'gtnz eonterttporan o (]lcra rlinlii : a) .t'ot'r'r'liLudinca pe care iii .i^i",rirI t'clur ('al'c cs1 c csentialtncttl e

rlccit norura dc drcpt din sisl,ernelrr corrtintmtale. Ila cst,c. in tolrd o regulii, 1plinutii dc instantii,, in spet,ir, nu pr,in intol'prel,area, unui texl, do legc, ci potrivit- tehnicii dis_ t,inciiilor' ;i este valabilii nurnai pentru cazul in carc a tost degajat:i cn ;i pentr.u ccle absolut identice. O notil it-i llius in incri,lcii,tura flrpticii a spelei I'a face regula, itraplicabili ;i la irnpurre judccritrtrului sil desprind[ o a,Itli norrnti. Itrtti tle cc, a,bortli,nrl ploltlerua nor-ruci dc drept, deoria gener:liir a . _clrcptulni r-a treltui sii, se aplccc, perr iitor,

tlc

cu atenlic deosobit,ti ilsupra car,:lct,cr,ului icgulii cle, th.ept ilr ;ristcrnul englez, capabilti sli rnodilicc esential concluziilc ctr s-a,r' pritezl tlagc tloar irr tctnciul sisttnrelor tlc dl,ept
1le conlinent. 7. Il.gt i/i7 r'eprczirrli irr

cipiul ,stare decisis suterri itr practicir' anumite atenuan' .Iudecrltorii inqiqi reourg tlneon ia anumite tlistinclii dreptul *"iiti"irt", rr, id,ti*rmorr1"-.9".n' sau chiartenden{'ioase' , ilorrg" li hoti.ri,ri dilclite scutili opuse tr)re(1e|,ontru ",.i'""i Ili sunt tlentului ,te ta P,tp"J:l" l:

iolrl un r.ort'r.1ir. arlus reg.ulihrr. . rl,.r'.rni'irin-lirrr'. Nlaleil rrrallrrlic r rlrir,Jr.ui :risleln rlc rll.r,pt lia,zat pe precedenl,c este perirnrtrea. Iierpeturindu-se tirnli indcli:rrgat, rL'eptul crc'at dc pr.cccdente ajunge ncreceplii' Irr irrpulsurile sociale, ostil or,iciLr.ei socieiirti in cvolitie. IJI tlevinc pritl ilccu,sttr o tl.rini t,e poate atiirce preiutlicii tron,riclt'rttbile. (-'ornrnon-larv-ul nu a sciil.lttt de acest, pericol. lientlu lepurlerea in ot'dinc a lurr.urilclr', a, zrpiirut, incil, tlin trrli'rrl Mcdiu, equill'. Ira, olisino, cquitl diitlca crpt,csiei ideii cii, in {ata une legi rrctlrepte, supu;ii pot, facc npel Ia lege ('ar'(.- liazrinrlu-sc pe imp.cral.ivelc con;tiiul ei putoa acliona contr,a k'geru, r'esta,bilind t'chitatea incrilcatri. in fapt, nu rcgelc, ci t'unclionarul sii,u, (lancclarul: cr,a cel ce solutiona plAngcl'rtc.

"al"'i;;;"'' ilsernenctL rnurr"1r"r"f


s

rnod manifest nerallional sau preZint[ .in9o1veni9'1if3 "'f-,ptil"iio'i d acr' este in


c

t'ir'ntl precedbntul est'e in

i* i r oiottlp' ir,t in on u eiti ent..)' -;;;ttit'; ,,cardinalii,'' in clreptul opozilie ,,o u unele din ""go1; englez. Aceste atenoriri,-tle natii5 sil elimine insS' altcev? tlezavantaj"t" *"rnrriiriL,*{ 1** ^*::e'1i,1 poalc rugrtcra neingritdit.
sporeascl puterea jutleciitorului care, prl('t'lc'

Fatri tle acest lnod de ela}nrarc a drc1t,,ului, norma.'tl silcclll.l( rlrcnt' insili plezint'i iu si'il clrtul ctrglcz un alluinlL 'il;i';;,;; pi"ri"fl,'"II gt"a de generalitzr'tc mai rcd'u
148

rlin nrarinrclc clele rnai cunoscute ale di'eplului englez &rqupr.& t'ireia vorn reveni mai ios csta ,,Equily fottrm th,e law,' (erluitv respectri cornrnon-lau-ul). Cancclarul uo lslcrqte nr{,otdeauna, de a declara regula d.e drcpt inaplicabili,. lfijlocul sriu -inpcrioatla inifial[ cei pu,tin era acela rit lr lefuza eliber':l,rea, unui 'lvlit, inrpreiurare - lipsca pc ce rnlir, tlin piir{iie de dlcptul de a sesiza instarLtll, inlfrrziirrcl 1ic calea unor oldinc e\eculal'ea, zrnumitor acte s:nl irnlriuri,rxlu-i efecLu:r,rea a,ltor, tlc nzlturl-r, sii, anihilczc' int<,tr
7,1t)

Niciodatii inlert'ent,iir Oancelaruiui rr-a fost, pr,ezentatX r'a fiintl de naturil srl, ruodi{ice legea. l)inrpotrivl, una

t
ti

\'(,lrt

ttcsttpuncro' ('lrll('clal ul ,'tilea (.elui lr('>tlptls oti st'ltt'slI''.l('a l-'tlllu,,rl,l,intr inlr,irrrritirr.et'

irr "rtrstiliei . itr t'itz rlt'


salt'.

lilol'

}Iarele llrrrrti'r. a,l unor. :rs1,fcl tle cerel.i - irr getrer,al art imp's t'etr'rrr',,^i*bil., juticcritii - atlresate Llancelt''ului instan{,e pcntru solu('ionarea l'r'' Asti;;';.i;rtevriraie fel a apii'ut, gtr'tcra Ca'ceiarirlui. in catit'ul ac,esteiir, rt'r'1 tlelenit'

,d
I
F

t t

;l;t'"rrii;i;it,ti - rhi mu'ster <tf .the- Rolls - ir ,ii;i :;;-,fi"i *r rvrrt_lea, u. irtterirrat 'iceca.celar': el eslr' itslizi plt'st'rlitrtelc ('ultii t1c Apel' -(lultta ^Oarit'elalului a 'desfiiquiat' in feiul aLsta ,, onuriu ct'tra1,oat'e, indcosebi in materie civili' Ou tirnpuln itta,'p.l.1 sir solutioneze toate (lazurile care - ca ul'llltlr'e "^ ^ nutean in' iir,,*i,itet t'ei oonl r'vrits-uli speciale :- nu ptecllr] {i frr solutionate tlt insta,nl;cle de cornnton-law, ehial trauze ce ar fi fost de compt'ten{-tt,^-1-:.-l.;: ,rrai'ti.rio, sau ('itn(t l'elll'"(ty

tola. efi,rttl acliunea, era respinsit' in dleptr 'il;',;";t-irr t1e elc' - uu era e{icace' - r,ilutia rlatir, Inodul acesta, in cleculsul secolelot'si-tu' C'ut'tea (ltrncela"ltllui cr-insideiAntlu-sc'- la r1nclul --.o a doua I'cgleln('lrlaI'e lcgat',-r rle priur'ipiul pt'cccdentrrlui -uuni,ti ilt'nt I'lrttictorie ('u ct'a tlirrlii' leuali. pat'alcL-r lt j;ii;:;r,;';,',,,io **., r.ek.ilatte a aju.s si rlelrin'egle'renlxri ul sc lttlt'csa ('url.lloI' ([r' td rlii tlc l'a pt ul cii t eclamant \\''estmirrsler stltl Ourtii flancttlalului' ' llolul etluitr -ttltti in tlczt ollareacii rnulte dln qog]1" ..tli'epluhri. llisrreste enornr. il suficient, sri' nren{ionirm uses' iiii;ir,, ,*'i" rn{i iniiernnate ale accst'uia ca rrusltt'I' :rtlus' (lancelar' Etluitl' ..ir. i,uii.i;ri^ nu ltist, cleate tle tle asertterttla, rl seI'ie rle perfecliorr5'ri ;icontpleti"tli escn1ia,le nnutttitill instit,utii tlc tl<lmmon-lalv' '""^iloi.,-ir,' nota'l, - tlercetiitori de prestiuiu ne t1r'19 lrteriiia t'i t't1uilr. lltl lr rerr;il sli tlcr inii un sistent uolrllatlv *,-, o,,nl,nr e g :i1ie rle t't'glementare asentinl-rloa,lri,,pi-, "i,r,j ('lt c()rntt,un-,nn-lt, t'inlinittrl, nrai .t'ut'itud' o t'oler'tie ]'c tceslllra'"' rlr, ttornte oal('('llln tlispalatc, tlc t'ot'ct'tive atlusc ili girseilc coerenli' in lumina' unor Aceslt'nolnlc ,,r,r-*i*", tlesprinsc iii.t ],t""tica secuialzi 3 *ilil:.:t.f.: l.r"iii'.", tr;r;il;f";;" ln''l- pennite inlelegerea sistemutrui tlc (ial'e il gur''et'neaz'li ;i t l'apolturilor" ce exist'i intre i'orrrrnon-la,rv qi etluitY
150

Llca nrai cunoscuti'r, dintrc acestea stabile;te cii ,,equity ilctirrrreazil 'irt, person,o lri, i:rt rru i n re'tt" ( r,HqtLit'y acts in ltersonattt, ttot itt, rem') ). I'riricipiul ;i-a pierdut pract,itr intelesu! La, originc, in.iorrction's - ordinele tlatc dc Clurtea (.-ancelarului - erau irrdrcptale contla persoanei debitorului, iar 4u impotriva patrirnoniului acesl,eia. I)oar mai t,ilrziu, Curtea Clancelarului a itrceptrt s.i ernitti urrwrit.for sequ,estrutio'n, care ditdea r-r llctiurie asupra bunurilor'. () :r doua, rnarirn:i prevedea : ,,equit-}- nu adrnite ca o r.iola,r'e a rlrcptului sri riirnini frirri -sanctiune" (Equitu doe,^ not su,JJer a, rc)otl,g to be utithont rt, remed,37"/. Acest, plint,ipiu confer:i [-lurtii de cquitl- tlreptul de a re<:urge la rcrnrxlii noi - sanctiuni sau solutii ineditc - atunci cA,nd aprecia,zli c[ cele oferite de cornrnotr-la$, nu sunt suficier-rtc. ln accst sens, de exernplu, (lancelarul poate ordona exccularerr efectivti a unui con1,r'act d.aci, consider'[ cL daunelc intel'ese acorda.tc potrivit soiuliei de t'ornmon-Iarv nri

li

suirt sufir:iente. .,l)quit1' unncazli conunon-Ian'-ttl" ( r,Htluitu follous the [,aw )" (Interesant de remarcat uri terrnenul de lnrv ,,legt-"' riesernneazri, prin cxcrelertt,ii, in lirnbajul iuri;tikrr'
englezi, comrnon-lau'

pottii-it criruia cornrnon-law lcprezintit baza jurispruden!ei (rurtii tlc equitl', de la careaceasta nu se tlep5,rteazl tleci.t atunci cii,nd cornandarnentelei morale o impun.

in

sens rest,rAns) este principiul

Iil erplirnii, tle asemenea, ideea tlupil care Curtea de equitl' :rpiicir, plin analogie, rcgulile rle cotnrrron-Iaw. ,,CA,nd ditt punctul tle r.edere al lui equit-v, p:irlile sunt intr-o situatie de cgalitate ,se aplicri' cornrnotr-law" (ll'h,ere th,e Equities are erlual, the Lu,ut shall prettai|) ), l?otrivit acestui principiu, cromrnon-lal-ul apare intr'-u pozifie oalecurn subsidialii, in ipoteza in care arnbele pi,rli litigante sunt, in cgaL'i rnrisur:i, titularele unor argurnente trase tlin reguiilc tle tquity. (tu principiul: ,,cii,nd potrivit lui cquity, plrlile sunt in situalrie de egalitate, primul in timp are cirytig de cauzil (,,uhwre th,e Equities are equal, the .first in' time preaails') ), tlreptul englez exprirnil principiul cunoscut din maxima : ,,pl'ior tempore, potior jure" intA,init pentlu prima datit, irr rh'cntul roman.
151

ril

I'
lil

lit;i;

iil

llilil

ilil

tllll
IrLtlll

.F
plincipui stabile;te cit : ,,cel care i{i {il rloleSte un lt-rnediu de equity treiluie sii aclitxrcze in rll squitv" (r,He uho seeks eqwi'ty rnust tlo ecytilt1" ), teeit ce # {il inlearnrrtl t'it, r'etnetliile (solutiile tle equitrlr) nu pot, {i l obt,inute folosintl }r'ocedura tle corttrtttln-Iau'. l'e acclafi l,iirt,rrr al :i.n:rlogiiktr r-ru putettt sii nu ne lcaltintirn plinCel rle
t-r,I fa"qelea

.$

r'ipiul !orrr?rlr clealtr trnrt ria. Insolit prin nrotlul siru de forlnula,re este prineipiul : ,,cel cale teculge la etluitl'tlebuie sii o facit cu rnitinile ciurate" (IIe who (ont'es i,nto equity rnttst conte mitl' tl'eun hantls" /. Ilstc un principiu tli{icil tle e-rplicat fiilii cunoa;-' tcl'e:1, terneinicri a rrtecattisrnului dleptului englez. $s tlil, perttru ilustralr', exernplu unui avocrat care, dupir, ce.a ?lat ctientilor sii sfatul tle a intLeplilri anurnite acte prin carcr sii-qi incalce oirligatiile ce le leveneau tlintr-ul trust nn poate, ulterior', in calitate cle parte in rapol'truile jru'itlicc cLl se ct'eeazti, in catlrul aceluia;i trust, s[ se inillepte contla celor tiintii. GAndul ne poartilla plincipiul : ,,nint o cen etu,r pr opriu,m tur pitutlinem alleg an,s", culloscut' tuturor sisternelor tle drept continentale. Origilral plirl rnotlul in care iqi giseqte aplical,in erste
ts

lt

(lel mai interei,ant insri, drntre ucrste pr,incipii ni scr pale a fi : ,,et1uitv consideli a fi flicut coeii (,c ar, 1-i tlci:ui1 fiicu[" (Eqtitu^looks (rt thet as d.one uhir:lt rtul|ht to hare been. don,c"J. lntllnirn in acesl caz o conccpl,ic iutliciai.l anrr,iogii ceici forrnult,c rlc c:rnoni;li ;i dtr alti luri;ii uredielali - sunt cita,tt-' in acest setls nurrlelc lrtrpei Inoctrtrtiu a,l lY-leia ;i ai Iui Jatlues; tle Ilcr-ignv, curro.scnti_i sub rrurnele tle doctrina lui ,,jrr,s rt,rl rentr, . Lrotrivil, zr,rrt,st,eia. oricc tlrcpt ('o aro ca ol;iect, rin irun indiyitluirl rlt'tclrninat :rr tla nnltere unui Slrept irnpotrir-a rlric;ilui ter'l, rlobAnr.litor rle retr,-crctlintiil6. in terneiul il(rr.stui pr,int:ipiu, rlr excrrlplu. tlir,ci, r-ir,trz[totuI unui butr ;i-u, Llansfcral, rir.r.lltirl tlc proii.iel t,a,tr cuurptirill.orufui ,itrcesl,a, 1loblir-it Iui et1uitv, esti, tr.lltat oa 1i cuur l,ransferul tle propr.ietabe irl Ii olrti.rrt. (lel rle al unsprez,ccelea, prinr,,ipiu stallilestc t,ti : ,,cr1uit.\. lrlezr.rrrri intcrr!,ia tlc a intleplini obligatiile" ( ,,EcLuitrt imptr,te un, 'itttr:ntiort, to .fu,l.l'ill, un, obliqutiott,,, ). ljotrivit, arrestui:r., tltrc:"r o llellro:l,ni t,ale ar.t! o obligntic iulitlicr"t intlellline;te anurnite trcte ce sunt rle natulri'u, tla riatisfactic acelci obiigatii, elc sunt consitltrlat,e (,a ilctr. rle e\e(,utaror deqi, poilte, interrlia rlciritor ului t'r,tl
r.l'r, o legc srrris'.-l sli rltrvinii insl.r,urnt:tr1, rle frautiirt, (r,llr1tr.ity rloes n,rfi u,l.Ioto tt, stttttt,tr: lo be ntade o",tt, i.n,strument ol' .[rn,url'] ). III :rrc o serrrrrifir,:r,lie tnai lirlgli, tol,usi tlcciit fl'autlrr la icgc currost.utir, in dlepiul !iir.ilor tio 1,r, troirtirrent, lit'o1tt'.rin<l;i alte situatii in r:alc una rlin pilti cstc pusi itt tliticultalc. lJste cit'.r,tir, o iur:ispnirlt'rrtii potrirrit rrl-'rr,cia crcrlitolril poale inliitura, crcclltia tle 1tr.es<.r,ipl ic, at.:it,inrl cii rrl a, ignor.at tlitt,oria din calrza unoi; rrralrirncrlt aLe debi-

prirrcipiul

anuleazf,, eqriity" ( ,,J)elag <IeJeots equ,itu" ), founulat, cle ztscnrena, ;i in tertnertii: ,.er1tuty ajuti fe' cci tiiligeirt, iar nu pe cel n^ep:is5,tor" (,,Etyuily helps the tigilant a'ntl nti in'tlolenl" ). In liurbajtrl cu care

: ,ter"n,enul

irr toatt, sistcrrrrrlc rir: tlrcpt. I)r'cptul englez cunoaqtt. principiul: ,,ert1uit.v tru
it'l'i:.utla, la, lege cst,e inttrr.zisil
tr,tirnit,t'

li i li'r'i

:-i .

suntenr obiqnuili, plincipiul configureaz[ ideea unei.pl't'se-rtincl,ir;p. Oeca ce ttre cal'acteristic acest fel de prescriptic este'fa,ptul cri nu opereazii in laport de 11 icrrlrs,ti ple<letclrniiiat, ci de anumite ,,lirnite la,lionalc" ln - car'oirrrlrurr, ilqadar', o aplectiele dela caz la, caz t'a,r'e rlreptnl t,r'ebuie e-rert'itat. Pentlu o jutlecntil in erchitate, tlonceptil este foalte poLrivitir. Lin ai1, plincipiu stabile$te ci, : ,,cquit1r line seaffIil rle itttentie. iul llu tle folmiu" (,,rUt1uitE ir,,okt to tlte intetfi,, un,d not to the J'ornt" ). Ilolmularea nu lr'ebuie si"! tre cortducX iotuqi la idgea rrii, splc <leosrebile tle ceirrtttton-1an', etluity ar fi un sistem ostil forrnalisinului. Dimpotrivii, formalisntul spccific rireptulri cr:g-lcz giise;te ;i in ac'est c&z un telen plopiee.

cliplii

I
1

ln sfir'git, o altri rirarinrii l)(, (ral,c o \'oliI irrrrinli in ilt,csf tradru estc ,,ctlnit,f inseatrrnii cga,iil,ate', ( rrHqtt.ittl r,s eryt,rtlittl" ),ltlincipiri rru insenrrrate uirlictrlii in tiiftrr.ilc tlotncnii, inrlcoseiti in rrrntelir-' rlr, pr,opr,itrt,att' si <lbiigalii. Irincilriile rnentionate rnai suri rru sutrt, rlt'sigul siugut't:lc t:e pot fi desprinse tlin vnsta .jur.ispr,uc{cntil 1ic (rat.c o relrrezitrtri ctluitl'. I,lle ni s{'l)ii,r'5ufi1ri1.11{;r' insii itcrrtnl i." ll(' lonna o inraginc desprc cc insea,mn[ accst sislelri no:t53

Iot'rr !rri.

l rit

llrlrti\-. ir(lest (ll'cpt tle p11'cp1,i,r' 'su1]ll"t :r t'01'ecl';\'('lol rle :(, ir(li.l(' untti itlt sisl('lll ll()l llllt1 i\'. ' iiiip,,.frlrlt, do r];tat ni se pare faptul cir' equitf iliil:t e\])Iesr(' t. [)e untle, lzl ittccltul'urile sale, ea didetrttror lr ttt' n "rloi.it in realitate, jutletlto't'ttl unui sist,ent itt cilt'e, 11;i;;t,' riatir, .efiititl' 1in.t pt'at'tic ie nici o 'cgttlt'r'-t'li' ;i,,;;l :rl IVII-ietr tlit'terr tlurcclrrrului tr' int'trput sii' sr: -irtt;pt;ii" sale hotirliili' - Sislt'rnu'l so('otea,s(rir iegzrtir ;; rr'e3e4r'ntgtli - lrci,alistnril fuptlattrcltal tr,1 tlreptului aici' }tuuitv a tlerctrit i;,;j;;'-';'ii'",'piii s,i trt,liuttt''e. {i palalel <rortcut'etil cu rtortnaljv ;i irr'c,orrscc,in{ir uil sistt'rn tr-l iln'- ul' t'otrittttl ptotltt''i. i';; a,'c.rn corrtlilii etit rlt'u;lt'ptat si 11 t'lrt'e- a trtt r,ir tcgolii tlt' .ittt i''tlit'lii i'It(:at1 itrl t'r' rloui ('ir'l'('Ill I su ",,,'lti,'i ttoulr r,cgk'rrrr,rrtiri rlili'r'itr,. ln t'ir,pot'l tlcin.titrllll serts rlrll iet,llrtrratrtul. stllut izt' 1)utea' fi irttl'un
ildresa int,r.altul.

Interplc-rtalca legii ,- ccl llutin tcolcfirr estc deoselrit dc l"estrictivir.IJa se face prtrivit t.rr ceeir - un cunnsct t.c .jru'isl englez, jutleciitorul I'nrker', a denutnit ,,r.egulrr, tle aut' t, {rirr.r-) stn bileSte nccesitatea adopl,ilrii sen sului obisnui t ruI cur,'irrtclor int,rcbuintatc tle legiuitor. ;i iL intcrltret,it,ii gt'antlttit'ale. Jutlecirtorul nrr l,reltuit' sii cclc,ctczc sulsclt-' (iare l-au inspirat pc lcgir-rii.or' (lur,r'ririle 1l'rrltaratolii, tlczbatclile parlarrlentarer) nu ale tlreptul tltr a lua in searnir, utilitatea. sociali'L a legii s:lu terrrlinlelc cconornicels. .trntlc'ciil,orul englez estr olir ;i tlt'zannal in faln k'gii. (lhiar dacii constatli inadt't'r'tc'n1 e, ei nu po:ltc lrr:rctionar tlt-'oillct'c rru lui, ci Par'lanlentului ii levirrt' sarrrirra (.ol'e(,t

tiirii lcgii.

(lotrflictul il, fost irt nr:lte par't'tr cvitlrl. lnirr.l'ef()LIllcle t'atLtel''tltt'r iutiicitlre tlin a,rtii lliTi3 ;i 18?ir, cintl l)ilizil una tlin-sec1iiti,i11i]lfi a tlcr.,onit, astfei c.rrn ,,rir,. ar[tat, i:"tiii ,i"' Jiisl,itie, t'uplirtsil la lintlul siu in Eupreme

(ou,rt a.f ,I'utlidure irtsit 1r'r;llt;at i'" planut tlreptului sub-qtarrlci.el, rtu a' fost specitr'li' s--tr iir 113Ti3, t'itnt[ prirrtr'-u lege tlefinit,ir.' r.lecit iior,riilit cit, iri ipofezil uttui conflii't 1n11'p squii'! ;i trotrrttrtttt-larv, trea tlirrtli la Prcl'ala-" ju tirrrpul. lesil:;' tle rlczvoltare ale olictillli sislc'lrt t 'po telurica' precredentului littll ,rurntl.ti. 'froTol 3ll:t ittrptltltvil -,t.tl"t'u'"i' i.ovlo,tut. Ii)quit,r'i ntistrutil ca un lernediu tinrpul ea tt dr-c'ttit ctt <rt'l1se'val,r'ist'ului ;i sistcttr t"l"tti'"t' Un alt l'etllediu ir tlt'r.ettit itrsti,si utt rtcest ;,il;;t'.'itr *i,ii ii"r ti rnpur il.r' rnodertte,Lquit'v' 1't tr|{.*t-,tu ;stiwil-trlw:f it'gi'a strlisii' J)upil lrnteil fi altul oet,et, cea (l(l ,i iit;;; r'eactie de^at'orirotlirlo n- th'cptuletrt'ezitrfii ili^;igi; ia irnpeln'tivcle trttnternporatreitirlii' :e{rtln.j. ll-c'ori:r cla,sicLi ritr r-ctle ilr lege clccit utt izVtll'11t't'irt o sunt i' :.ireastir t'utrc'e1t1 ie a,,ri,t,.-Ar*pt. Iregile ,,u ti:'t"t ]]:l.',tj.l' serie tie t'r'rrfitt;i tle rrdrlerr'do t't'tm se e\pl'ilrlil -il,rto,,ti,,a t1,c,i a(lus(r atrt'st,*i ('or'p 1l()llllatrr' lttlttc'tpn-r ,t,i ('il' () pres'a' ,:;r,t,'-;;i; tilelrt,ul jtttisptritltrrtt'i.,Ble apru' .t rr"rini itt ,'islt'ttrttl tll'epl ttlttt ettgtez'
15'I

tlc orrlin idcal. Nc'-o c,onfilrnri faplul r,i itr intt+r'llr,etarelr legii strrise ar,tionc'az;i at,cla;i lrrincipiu al ltrecctlcnt.ului : st,:u'e decisis. llezultalul apliciu'ii a(,cstui principiu cstt-. rtctrln cir disllozil,iile lesii nu inl,ilzie sii fic inet,at,t' intro nras:i rle tlecizii rlc spet,ri, a ciirol aut.rx'itate ajunge st"r se sulrstituie (,elei a lcgii. Irr hir1,i$ul iurisplutlenl.ei se lrieltle sensul prirnal nI iegii insii;i, iar rlispozitiile ei se t{}}x'sc itr pirst,a rlceluiuli sistcnr iuridic crcal, plin pt't'r.t'tlt'nt,c1e. () altri t,t'ilsritut'ri calacterist,it,ii a sistcrrrului tltr sl,atul,t-law rlecurge din faptul cii dltrpful cngkrz rru (,unoaftc ttici alrtrrgarea irnplicitil ;i niri rle.sut'trrtlin('a : (,a ululal'e, litttirtre in vigoarc utr rrunriil cnorlrr tla ilcle rxllrrrrr,tirc (ttl'e l)-:lu fost tticiorlal;ir abrogate crplcs si carc rlateazii de setolc. Accasta, fa,ct-: t'r1r'errL dt' tlificil:i (.ulloaDler'(':r t'x:t"t,tti a lcgii perttru judeciltor', ('alrr rllr urc nir'iotl:rtiL
t,eltitutlinca cii a aplicat eract disllozitiile legalc itr r.igotitr)entr'[r a se fa,trilita, cunoa;teretr, stnl.ulclor', s-a,u alcii1,uit, iti rlecursul sccolelor', t,ulegcli ck' st.:r1,u1,c. l''Icntioniurt rlittt,r'c" :rcestea The Ste,tute s of the 1leo1, r'alc includ leqilc edilatc intre anii 1011 si liIi1, nl'he I'ultl'it' Gett.erql Acte (rle la t71-t). "f'he Ri'r'ised Skthrtes (187() -11t97). nf,'he Nfnlttlcs u,t It(.rQ( (181ir-1870), IIu,lsltttrrl's l\lrtlirlc.i','.f Ilnql,ant:l ctc. StatutelLl ('ont()lllx)r'rurc sunt pullli(rat,(''irI fasr:icole suplirnentare alu lui /,r.rtr: R,e:itrtrts20.

Accrrstir, r'iziune rir,rrrA,ne insir.

tluui l)iilelerl,

noast.r'i"r.

le.

155

!
,{

liind Act'sfe t,olectii tlt'slatute nu tlcbuie initilese-ca ;rtstolP; tilnp <le nirir, t't,ntlifir:rili'. I)reptul englez a' rllttrtls ostil itlcii tltl trotli{icitt'e. (lu toa,t'e ac,,steiiu tlxistii in Anglia ci'1'eVa' t'otlificirli p,u'iiiit.i in rnaterie ile sociefir'ti pe ac{iu-rfl:,|t.. tl::1.-,:ll iouie't, tlc tt,ririspor.tur.i .tar.itiure t'l,c., aplectirtc c'.t, r{rilt re l'eulll,e. -''-ii,,trui. r'en1 iotu,r.t cii, i. zilele ''a,str.e, itnp'r'tan1a lpqii sclise nu tacer t1t'ctit s'.-[ tlt'eas('t-t, I)u1ril' tlel tle aI tloilea tll;t:a1e' i.,"i,f ,ri r'''rlial inrleos.iri a,"risflii' la . insetrrltlt[' in anul .l 96ti n, fost' cleat chiar rttr ol'grun -f"oi*irnti,'n. ':..j,;;;;"tt,,"rr),iiiii* ale c'it'.i sa.ci'i atrti.tesc tlt' cele ale (lonsilirrlui [.;tgislativ tle ltl noi' .e ..eteze t'cf'r'l'ele g'rnisi., *ri"'i"*,ii.,iriatti sti ,\stfcl, irl ce tlebuio fir,trute itr th'eptul t'nglez ;i si alc'ituiirst'il'
.

n
:p

,fi

t
i}
i

i t
...

,i i

t:ornerciale. spr'o r)

- opeli-i, a dlurl,ilor regalc - [,are s:i, der-inii rlr'cptul {jomun al Angliei. Outumele aplicabile in prezent l[mA,n, in continuil,r,c, c'utume localc. Nu existii, alildar., o cutumii generali,, aplit'abil5 pe lntinsul intrcgii tir,ri. I)intrc cuturnele in r.isoitr.c rnentionil,m cele leferit,oale lzl veciniltate, la folosirea, pisunilor sau a anurnitor lacur'i oli flur.ii, cuturnt'le eclcsilsl,it.c etc. llxistir,, rle asernenell, utr rnAr.e nurnirr tlc cutume
i,euierrte'lor

i !

t
,l

st'lts, 1lt'oit'r'1r' rlt' lt'gi. t'it cilir,nrlu-'l ,lin n0il 1,t, llt,tr,i l)eVirl llutelll ltl'itttiir tlu l't)I tllr'o lt,gea, jorrcil in fa,pt irr ,'\rrgli:r'.cotttertlpttt'auit' nu este cii'tufi dc pulin iiiieriol cclui :ll julisplutlt'li{t'i21' eir, ittscriintlu-stl pi'in aceastft in lindul plint'ipl.rlt'lor izvoare irlc tirepl,ului lllitanic. g. ltolul;i irnpor'1art{ia cut'ulnei in sistelrtul izVtritr'.''ltlr dleptului enla^lez iilrt, i ricc'rt t estrr bitr,,in tlestrt';t iIele' o ii,cl'el'ilrrlu-nc la t'utrtttti, ril tt'elrui' :l)t'e .1'\itit . rt tIlsl111t.'\l('. }osilrilii r.0nlrrzie, sir sulrlitri('rrr dt'Il itrct'1tttt utttit gonel'ii' - s,' t ut'lrc;f t' 21lsst'lf in ,\rrglit. rlespt'e tl t'ul l.i irnernorialii, car.t' ,,,: i.1rt"r"ota.te'reiul corttnttlu-lan'-liIuio. iltrueilt tle.iziile jurlec..-itot'csti ;i-4. girsi irr ea lttrltlttrlielltul iuritlic ;i :rut,rllitat'eil molalli'
i11'1.s1

Privit ristfel, intreg tlt'*:ptul ellglez ar :r'pileil ca tr,r'i,nll o oliginc cututrtizrt'Irllsza erlte'rlesigur inexat'tli. Acttastit. rrutuitt'."t iuterrtril'ia'lri, n- a f0s1, in rcalit,al,e tlet:{if tl sitnpll fictiune, rle-stilratii

sii intlepiir,teze brinuiii,la cri jutlecrittx'ii a,r' u'ocetlit' ill'l)]1liil" I)r'eptul ertglez tr-a tlr'ut ctll'actel' cu adevi'lat cuturniar riecit iiraintc, iie cuceliletr, nolrtt:tndii ci'nd intratlelil'' pe

"'

inttf;g-ieiitoriut insulei se aplica rlreptul :,ttlY't-l!1t]i1 anglt-saxt,r). -,\palilia cotrttnon-lawului este legatlt t(x'lnal il"ir.u,,"*..I tte |onsirll{111'e in priterii regikll ltorlttattzi, t:ilt'e

Douii, condi{,ii estc ne(resar. sti indeplineasrrr"r, o cututnil fi luatii, in eonsirleralo' de iustilie : sii, pt.ovinil tlirr lirnpuri irnemoriale si sri fie ratiotralil. Spre deosebile de dlo1t1,ul zlltror. tiiri, care r,ertunoa;te v:i,loarea, cutunrelor dacri ele surrt stabilite de un titnn intlelungat, tlreptul englez cere nrai rnrllt, ca ele sit fiie inremoliale. llegula a fost stabiiitii pritrtt.o legc clatAnll tlin :rnul 126ir, cale es1,e inr.il in I'igoale. Potr.iiit rrctstei legi este imemoliali o cututn:i c:ar,e e-xista deia in a,rrnl 1189. It evitlenf cri asti,zi ar. fi greu de flcut proba pozitivri il tlatei dc naqtele a cutumei. I.legt-ia a,rnintitii produce insi"r, tonsecinfe jucliciarc insernrrate, pr,in faptul cii oft'r.i o fine rle ncplimire ca,tegoricri in cazul in care se dovetlegtc c:i cuturn:i nu put,ea exista In data:lrnintiti. llegulu inreurorirriitir,f,ii cste astfel de natulil sit inlitule :lplicar.ea unui rnilltr rrurnrir tle cut,ume. l)ilncl cxpresie unei cotrcrrptii ctr-si girscqte or,iginea, ilr. rilepful ronlan qi irr cel (larroltio,r.egula .1,alionalitii,lii cuturnei pelmite judecXtolilor sil elimine, 'tle asemenea, nn rnare num,ir de cuturrre, spre deosellir,e de ceea ce se intimplh, pe continentul european unde, orlatti r.ecunost,ntii cutuma ea valabil5, judecrit,ot,ul este linut sii o itplice, rrcputAnd-o cenzura) iniir,tru,incl-o ca fiind ner,ationril:j. Locul oeupat de cut,urnii in viata gener.alii englezil nu lste ci,tuqi de pulin negliiabil. D dr,ept insri cii, cea mai ulale parto a, cuturrrelor, in vigoare opcr,eazii in alte dorrrenii ale th'cptului dccir,t in cel civil.
r_r

:rs1.fel

""

ii"rit.- -,i iniot,ulascr'l vcchiii t,tltuttte cu

tlll

d1'girl

iil

p1e-

10. Dacil cutuma gt-'ner.alii internor.ialti este o fic!,iultc. cum arril,aln lrai sns,sub aceastit fic{iune se:lscrirxle rlupr-r, eunr girrrlest, juri;tii bt,itanicri, insit;i r.a!,iunea.
1ci.J,

t
I

,,..,,,s{rl#ffqq

--'

j-l-ra _ :@

4'

-iutieciLtorul lacturc' a iu'isprutr"iti"l^'ii oa o solulie echitatlebuie sh apeleze la la!,iune' spr'c a


bilit,.

,,n.,'.11,?""1.111?iiLffi

J"'ii""':'*i,tlru':i"r1liiJtl.i""li;i -iifi's-t.' poate'

,,";1::,1X";:'i'#'o',:*li,i,?'l"i:,'hTliti:i;LHilli'H
lll i l, Jl; "llil'I.ilH' iit !,. cr, rr,,;i con,,, ro n^;.ili:il -1n*. tttt estc altcer'" ti""ni tl^tiunea"insd';i'-ace.asta it!b"i: a legii" (orti'l'r'":(r:t:ti# irilli,'i,in .,,., u ,,r"1iiittc artificialti la!'iur -X'ii,','i,,* este ), cu'altb cuvintc, tle a t'ttnsl)r'c{'ol)a.I'oa iir,:,'-l,i"'i,i,i.'i';r,,,:i. t't' ('ocl'elll ""' t'scrrl'ialii it tti ut' sislellt rlc rlt't'1lt i';l

t'"'i,l

i4

,"11,'u'u'"i,i*tlll,f:,,1|r!:"1ilffi lrfl ,ii1,ii:jll,'#Ti'ii,"ti i.."lli. ij"i'" ,rt" in rctlerc instituliilc si jifi,l"-'iiili,f,"^'iu,t#:'' li,1l1 f aprrrr cr trr eprur e,rgl* ilu"ttttli 2a'. atrrt tle obi;nuiti' r1r1 tunoa,:tc ilnprirt'it"o"p" it t"ui' Sistt: rnele sister ttclol de le -d::Pi.*"t: 11 tTlil;

rtri,ne ins5, dupii, pirerea noa,strzi, mai cleglab[ o incereare rlocl,t'inari,, de contur'arc a unot' discipline de stut'hu. tlr:c;it o icndiri{.ii 1tr-ofundi, a insusi sisternului tle dt,ept tlc a sc rrutoleorganiza <lupil rnodclul crontinenlal. (le:l de a rloua lllccizar,e plir..eqte pr,oeminen!,a rlleptrnlui procesual asupra celui ntateliaT. rrRe,m.etlies prer:eile ri,qltls", acrest ll'incipiu fundamental a,l th,ept,ului ensle,z t'xlximd, toctnai o astfcl de pt.oeminerntir. Pontr,u .jut,istnl l,nglez este rrrai impolta,nt, sir gitsetrscir, ca,lea pr.ricerlut'aj:i r'ale poate pronrovitJ un anurnit interes tlecrit tllrrptul xubsla,ntiir,l cale il guvct,neazi. Intercsul pr,cpotrrleieut porrtm pt'oceduril l-a fricut pc l{enr,i Maine sii afirntr: ci"l th'eptul mat,crial s-a nliscut in Anglin in inter.sti-tills pro-

Ilcntm Schrnithoff aceasta constituie un starliu a\-atlsrt al gir,ndirii julidice engleze contempor.ane 25. Jla rri,-

;*

ilffi i'til?Hllx:iiffi 1l11ffi i:if.i'i'1il


lllnil'*1,:l'"ili",*,1^1ll-';"il1",:l:,o,;'';l'.t'Ti[Hi:':T'ffi
i

"o'it

i
I

ft:iili,tJl\1fl;,.1il i:i]!.+'ilii*, x'alnu, i" lilTJi:liir,:1,ii'nl:,';i*1hffi ;..,iri:.:,;.",rifi *;i


si
.

gtiscste

l*liilii;':i#i"?,li;'i3l,iSJiikiil#ltl:;"t",,"r'i'."i'itir

ilgffi*
1581

nrrrtrr:i chiar pe cel de a descoper,i adevlilul. Adagiul ,,,1 ?rst,ice be..lore ?ru,th" (,,Justilia inaintea arlevii,r.ului"), ciu.e in ochii noqtli poate apiirea ca urr veritabii t.irrisrn, e_xplirnir, in fond o consl,arrtii, funtlarnentalii petrtru drcptul tnglez. La-aceasta qi-a adus contlibulia ;i faptul cii .j1ilps21* se rlcsfiiqoalir, adesea in f:r,!a iula{,ilor.. IlAni, in :rnul1BJ6 1'oate proceselc se desf:iqulau in fir,ta unui iuliu. I)e la r.eIolrna din anul amintit, nurnrilul ctluzelor, in cille irrter.r.in ,iuralii a seizut. lll insii riinrine consitler,abil. atit in c,.ir-il" c'rI si in pcnal. Itlcea dominanti,, chiar. in zilele noastr,e, este ar:t,ea ci-r, l)orsoana chernatil in iurlecat:i - in 1rena,l sau in t,ivjl l,rebuie sX aibri un fuir lrfaZ, sli fie tleci iudercatri in rnocl loier,l, ceea ce nu-este posibil, in conccptia, juriqtilor errgi,,ri, rleci,t in temeiul unui due ,pro(:ess of' Iau, a,dicli cu t,esJ)eci urea sl,ricl,ii a forrnelor plocesuale. I)acX forrna tle procedulii, est,e respectatrj in1 ocrnai, solu!,ia la care a.iurrge iudet,ti,torul nu poatc fi - intr-tj rriirre opticri decilt cea burrti. O atat'e rnent,alitate so e-rplir,il, cr.itlent, 1tr,in <,onrliliile istolice ir,le fonnllii dleptului errglez. )ieti_ristirrtl un sistern de ntx'me tle rh'ept subsl,antiirl binc plctriza,l , irrrletirt,orul fiintl rlcci r,el chctnzlt sil degajc llol.Init rle drelrtapli159

t:edulii. Acest interes cste atit de nralc incit

p111s

;*

! I

tr
callil5,,et'afircsctl2tlllotlillincat'l'prtlccdoazilacest;as,; rlevini't factorul plelela'nt' '-' Particularltil!,i inrllortatltt'- se 1to0 constata 1i cu privire Ia c'i,ilel tlt' tlsecutare. t)reptul englez este infinit' rnai opede ra,tir- din acest, llunct tle r"ctlorc tieclit cel aI multor !d'ri tlc a erecuta o irotlri'rc iudec:itctl*' .r"tiiti.nl. Iiefuzul -rlc lec,onceput. proccdura exccutir,rii sili{,e. ir,,-r_;;^';,.i; I"il"i""g't tir ;i costisitoai'c, t'stc-tret"ttnoscutti'' Astfel, tle exemplu, anulitltrl nu .act adnlinistrativ noslg' co.rt"o"lul.tl adminiitpitir- esttt culcn1 in tlrcptul prinl'r'un ttlministrativ ir;.ii;tttu tu ordona ttrganului orJi' a" t,andarnus si arl'ptt . ari'rnitL rnii,sut'ri. P'i^t.u' u.rit rlc ltaltrrLs (torplts ea poatr'. tol astfcl, si"t ortlottc.polif it'i -,1 rruili irr libcriale o pcl's.anl rlc{inul,ti lll mo11 rl('i{tlt' ttrI'lrr.lir.rrlar,ul sau frrn<'ligrratul t'ltrt, llll a e\ecut'al; lnchisorlrlirrul iustilici poal-e ii iri'ris lit itrchis'zr,r'.. o r*u- Aiitnt'tiicilol a subzisl'at prirl[ tle crurii'nd'tlin tle rt:.c'tit' ar"rti dii", inaintca 'efornrtri iiirtitii.,i tlest.l pii'n{'ia $ase f iiio, t" girseau arcstr!,i p('lrtru rlrrt'rn'ii cincia tosb i'sii, arloptat[ o lcge ,riti ,i" aeiiitnr,i. ir ,,'.,i ainintit, rr,rt.itit t'iireia inchisoaroa perrt'rtt datorii ttu rrrali oste '-"i',:llir'fl',i""it l,"t,ttu olrlig',rliurri alitnettLitrr" pt'nlrtt.r'tlc ,il,""istii,r',tiii-ii,,1,urit rrl'r',i'r'rrit rr.i sau'etrtru tblisft1.iilt' pl ivirrtl secut'jtr att'a so('lal:l' ' 1,-rl stucliu foarte conrplct atluctt o selie tlc infortnalii p1oiti irnn.r.ta.tc asupla rtrotlttiui20' t'a1tl csbc organizati jtlri,sl itr ,\nglirt fc*iurt,',r tlc " l.iu.,i,,, r,er1rr.:rlri rrr r.?*trr, .i ur irli.I lr.ilrrrrir.ir, r'stc ..r,r/i.fnu ar'(f drcptul tle a rr,'ot'.'i.lij;li il ,,-'u.,*t, ,i,tt"ttt't't'solir,ilor'-ul arc rrrisiirr l.a{a irrsrantelor'. i;,,,;;; .orr,.iurii a.tt.le !t('c('sal'e i'i,.,, ,r" a pr.eglli 1l'or,esul, rlt^ ll rli'. tt,,'s.ttiitritit'? 'r'.r.u'il tii l)(' ('ale lt"::1tli.lY,1l,l*ttt }il ,l,,iril,ic itl ,, tt't r r';tt', rk'sl'r't';ttriit'i tl vctlctta bttlrei ,t,. ltntt"lYoll..r^ olganrza'e- pl'ole-r,l'ttti S'liciior-ii sunt unili astirzi i.tltr, llrtc'ir.tt1')' Acezrst'ii' unire dateaz[ sionaliL tlenumita a ttei .atcgorii rc'lirlt,atul tii' 1'9il ;i oste Att'orne.vs, cristentc antclior' : ''iiicir,r'ii Proctors ;i Solicisiotriilt' 'tflfgtortls, *ot, tlcnurrirca acosteia tlin urlutii'' Scrlicitor-ii sunt' furtcJ'ioriiu'i ai lui llnghsh. ti,utt1r:rlt',e ( tlltt'l u.|, ,I utl iratttt't'IiittrI sitlru|i urrui stt'it,I t.orttt.ol pl'0re. corrlsional itt ceea <rc privc;tc irtltuitcrea', relnltnerftl'e&t
I.DU

I tt
jl'

I
't
I

:i

poltamc'n1,ul, contirlrilitilt{,..t, irnlrozitelc. Alratct,ile dc la ctica 1rt'ofesioriahi sunt iuclc't,irl e rle urr tr.ibunai plofesiclrral slleciitl. 1u'r-rzirlat rlt' 1l'c;edintele [1ur,tii tlc apel. LIU solicitor pozllo Ir'ofesa in tlomcnii rliferitc. IIl poate Jtrnl)r.i urr ltcist intr-r'n serviciu gu\-rr.trarnental, inl,r.-o admitristt'a(ie loc:rlir, intr,o sociclate r.orncr.ciali, sc lroate ltsocirr irrtr.o ,,J',it'ttL o.f sol,ir:itorstt, 1)oatc lucra pcntr.u Lln itlt solicitol' sarl por-r,i,e trctiva singur,. Sulic'i1 orul preglte;to pt'occsul, lrrocur.:i actelo, se ocupir tlc tlcschiclcrea succcsiutrilor., ltari;icipi Iu- r.ctlaclalelt, trestzunt'ntului, Ia. constituir.ca rlc' socictliti si trstc adest'ti rlt'sctirtiirt th'cpt lr'irslce, pt'ntnL arlrninistltr,r'c:r,tt.ustului. .iucintl. in uce:rs1 il calitatc, r.olul unui tutor,e, con-

Ilitt'ir cste iuvcstit, ;i cu c,alitatcir rlet cottt,rnissiotr,er frt san de pubL,ic ntiurtt ,, -qolicitclrrul poatc fit(to actc ;ut clttirt. in fa{:i institn{crlor' de irrdccatir, corrcluziile rru sunt 1tnse. de lcgnlir, tle scllic,itoli, ci tle bur,ristert. Act';t,ia fot. rtteazr'i Iarr]ut'a tre:r rnai inallri a pt,ofcsici t'kr :r,r.oc:lt lii sttut foarle pu{in nurrrero;i (In tiurp ce in Anglia si in lf'ara (ialilol c'xistt"l cilca 27.000 <l' solirrit,or,i. nunrirr.ul ball'isterrilol cste rle nrrntai 2.900). flneor'i r.i rrrr ii,tint' in
Dr,,l/t

nt<lr', sr-'t,u1 cu' testarncnt,ar, ctc.

f:rfn

1r'u. sslif

ittstari{olor', r'ezurninrlu-srr tkrrlr, Ia () (.{)ttsillllrlii^pcrr-

ilefi.

la lilrrgul rk' sr'rj, rtnt ut, law. IJtt set'icarrt, avea thcptul t'-rr'lusir-'rlc lr lturie r.oncluzii in fala'instilDlei tle c,itrnrrrou-plcse si ulrua sii dcr-inir iudcctitor'. J)e uturxri ,jutlcciitrtrii suttt lcr.r'u1 trfi din i'rirrrlul ballislcr-ilor,. I.'a1tl,nl do a fi irtttttit iutlctritor csl,o sul)t'enril inccllon:rrc :l activitri!,ii urrui
I

eristti lelalii in1,r'e .]usti!irlrili ;i fiintl :rngai:r!i. tle solit,it,oli. Hitrlistet-ii din inl,r'caga Anglic surrt insr,r,i;i in pat,r,u sor:iet,itti tlatitrti tlin secolul al XIY-lea pul't,intl rlenunrirea gerict'ir'ii de y'rirrs oJ' Cottt, ciu'e i;i au sediul la Londria. LzL sfir';itr-rl sccolului a,l XI\r-Iea crist:r obicciul clr, I;ort{itl ('ant:ctr:rl sii lidic:e pe ltnllistcr.ii cci tniri pr.<ts1rt'r.i
rric,i rru
a,c.eltitr

_ in plincipiu, Lritt't'ist.cri,

)al l'istol

1'r"eJlril' r'rtmat'cat rLurnrinil foalte lcthrs :rl iudcc:itor.ilor'. inal1 a rnag^istlalulir e compusii tlin 75 t1c iridecirtor.i r.j
ll--C/.,i

161

rl
inaltei Curli de Jusl,i!,ic, gci 1-l lorzi iucl.ciito'i_ai C'*r'tii tle. ,\pel $i cci 11 lorzi .iudcrcii,toli ditr Carnera, Irol'zilor'. ' ,Jutlet'itolji inferitlt'i, t'uttosouli sub nurnt'le tle rirr:llii itrrloex. rlcoltt'et'c iurlr'r'i il itrt't'itlll. sunl in Iiurnir rlt' t'it't'it :OO. ir. afar':.1, .cds1<)l'a' ltll'i,i .xistl si un nurni'r' tle l3g() de rpcot'ile'rs) juclccritori pe ull titnp tletet'rninat. ' (lircuib jrir,lges ;i recot'tlel's judecti' de obicei singut'i, fiinrl a,sista,fi, t]oar in rtneltl tartz(;) tlc' un juliu. I,'cis:r,'iul'r'ielii iutliciale cngleztl estc tlcosebit, til' r'iu :ii tolor.at. ifl colfir.rn5, Iaptul cri profcsiurtea, iul'itlitrt"I l'.Ii1ezintii o ctujcl'ii bintr t'otzrtit, fcllltt,e llirte I'etliiruil.il |i celle pelrnittt :ttlcrcsul pc c;eltl rna.i inalte cnhni ale "'ocictlt'tii
('rlglezc.

tanice si, nrai atliinc chiar,, r1e stratificarezr socialii t'ttr':ltll,eristici, Ma'ii Bl'itanii, inci"t ttu llitnas cil atle'it'ltte clt'rnentc tle irlenfifir,al'o ale sist,eurului rlc crirnnrort-latl . i'c'a rnai tipicir, pcntru accastil din ulrni, calegolio este l'eglemetrtat'e:l dreptului tle llloplictate' Oonservatortsmul <.h'eptului englez a colrdus la pilstlalea uttei structut'i tlt till feudal a ploprietll{'ii. Aceastri stluctur.ti es1,e insii uurirtr,i apar,cntir, deoat'ecc sub ftD'rncle metlievale se ascund rnotl:rlitiil.i foa,r'tc propice dc apiit':lre Plcipr:r't1- Lar-r a proplielirlii plir-at-trirpitaliste. gonsi(lo'abii - tl-t1ltt1tl difctitir' tle propriitllli,'criprinde o 1chnic:i lealt', fa.tri, tl-e,cea cale poate fi irroieclic'a'tlrelrtulilol din sistemtle julidice tle pe cotll.illt'rtt. intAlnitir i1 'r.icil1c pe cat'e o fa,ce currtnon-lzlrv ilr irccasti Pr,incipr"ia diiitirrclic

cATE\rA IN STITUTUI CAItA(rTIllilS:f I['E I'DN'l'li U (1()1[l'i0N-LA\\r 12. I'rezc'ntarca dleptului englez nu potri,c fi ctinrpletl in a,falil unei ltri\lili, fic ;i sutrtarii, lisupl'tl' urtt)r' jttstri'ru1 ii ctuiiclur,isl,icc acost,ui rnat'e sistenr del t.l|t'pt. Lrnt,lt' tlitlt}e acestea, outrl ar fi t,l'ust-ul, au fost, exporl,ate, ele- tlovctlintl :isti,zi iirstrtnlii fi'ecven1, utilizate in tlrt-'p1ul urllto-t' st'.rteAltc'le insti sirnt, atA,t <lc lcgate de tladiliile jlr'itlice ir'i-

Apltipiere'ir al fi insii foartc apr,oxirnativii, rleoarece anurnitc categolii rlc bunur,i curn ar fi imobilcle prin dos_ tirratie nu intlri in categor.ia lui r,ctrl ploper.tl', if carc se inclrttl urajolitatca dreptutilor. asupr,a. bunuiilor. nrobilt,, ci irr cca:l lui personal pr,opcllv. f'r.itcr,iul nu estr:l.sarlar: rlecit, <'rt'ic"ntat,ir., dar, irr lipsa unci t.lescr,ieli arnplc a ficcrilei cirtegorii rle th'eptuli, poalc oft.r'i lotu;i o i,cprc,zcntare u,rulrla trcestt'i tlist,incl,ii islolicct din th,eptul cnglcz. i!\'tinie semnal:rt, c5,, daci1 in vechime intre c[le douri cab,egorii rle bur.rut,i crisLau insernna,tc deosebir.i tle regirn, tlupli lcfolmelc arluse th,ellt,uhti fls ploplieta,te in -anii 1922 ;,I 192,ir_ t,egirnul lor s-a apt.opii,rt corrsidcrabil, tcrr rnc'nii fiirrd folosi-ti in pr,ezent, mai mult in rnntcrie suticcsoralir, ulidt' se obi;nnie;tcr incil un linrba'i :llir:ric 2?. ('orrlcpl ul r!e prrsr)nal pruperl4 llrr'suprrrre rlonX <.irbr.golii tk' lrunut'i. LIriele sunt asa-nrirnitcle r:hosesritx,t)osse
rfctrttttritr,:l dc r./r,r.sr,s itt nctir,tt,l'iit'rri crcltisc rlr, l;: trtrilct.liit po car'(f o confelii. acrtiunikr spccifir,c pr,;rnti cait,girlii. Aic,i itttrilnim cleanlele, acrtiunilor rnr"u'cilc rle flrln'icii-si rrrr cn-

perty al rrcopcli sfera dleptnrilor.pr.otcjate pr,in acliuni pet'sonale. Inrpirrtirca cste in realitatc arbitrarri. Giosscr moclo - pcnt,l'u cil, este rieost'bjt tlc pelirulos sL facem aplupicli intre iristitutijie tlc cornuron-law si eele tlirL lltelltul I'ornano-g'ermariic -- lre-lllrr putea tluce cu gAndul la iurpirltiroa in bunuri mobilc si imobile.

ll

iiil

- Liuriru,ile suscrrlltibilci r1c :r fi posetla,ic_ cunr- ar. fi llrnurik' corlrorakr qr cele inc,olllor.alc, rrc.lelallr. rtur,1,i,ntl
ss?.rin

- institu{ie guvcr.natir, c_rclusir.' tlu cotn_ rnon-lan- in s(fns lestri,ns -- rrorrfcr,ir, ca qi ir-L clrcptul franct'2, cl adeviila,tii plezrlrn{ic rlc lx,oprict,ate - i,r,e,l ytrittru, ,l'ur:ie eri.tle,nce o.f ownerslr,r7 (I)o r.ornat,cat czi in 1imbajul iulidic telrncrnii 11c .,1x'clper.t)"t fi ,,,orvrit,rshi1)", dc;'rc'rrrnilnd zunl;ii itleea t1c pr.<tpr,ietatc', sunt pra,cti?: sino.l)oscsiuntrir

rner'{,,

rhcpturile rlc aut,ot. si invcntlrf,or..

rrirni).

rlivirriii,

tnLFo' ex Lrlirtrl ir. ln( !d('l'ttizitl i *i <'ottsitir't'itlril sitrrplif it':rt i. lcal llropelt1' ar ctrllrirttle tr(rele (ll'eptuti subiecl'ile cale' -srrrit ocr;titc plin niliuni lcale, in timp ce pcl'son'.tl 1it'tl0,62

rs1.e ccrt, tlittt,re reil,l pro'pcrt,y

;i

person'al propert3l

l?l'incipala zrc,tiurie de (,at,e se lmculir, ltosesolul cste oila lrespa,.ss. Ac!iune delictualil Ia oliginc, tlt,slrrss-ul rl rlevenil rru timllrl un corrcept foilt,te la,r,g, rlestinat si sane {,inncze olice alingelc :rdusii pi.opr,.icrtti{ii printr,-un :rct fizic. irrrliferent do mrldul in cale rlyctr loc-. Acliunea de ' "., h'e,11;ass sc conlinu:"1 Si se completeezX, in cea dc

dc

163

t
t

il
l
l

az

i,

tl
I

I'
r'lirrtii' l)o?r'te il ]'tli::l! Irttrer, cal'c, slll'(' tleoseJlii't' tlrr ct':t t'i si iurtrcill'iva' ttt'i('ittmpot'tir':l tutolul-ui'tatit tnr ttttttttti c'etlitr{it" rlo'indi."t' .ot'"]utj;t;;'ii;;f iie uutt;i sari t":u ftios'::te tle'pos'scsr'ori sc 'ui list,(r de ltlurt'tclat clti' 1e'nrtertul in liurii c(' pt''lltt'11 nurttiti in lcgir,turtl cu ilulrotlttl rrittirill' (sezinri). ,j"i,,'iir,,,i,ilJ so. totose;t(} crl tlo .reisffl, tlc llittc <lttlltctt'r'tll Xici o ltr:ltctic liu ilttsl'r'cirzil atil' -1i rtici tttl-l'Yg' t,"'iiir stluctur"ii lh:eirlului rlc pt'oJx'ielatctlinller tri)alenlil "t irr c'r'itltrrtt,ri, ... o,,,'"u;i" acuit'atc'-l''llf::lttl

I {
;

;i *"1rii ; " a 1;r1.' j,";;;ilil, tt'utttl tlt elri ulilttr'

,.;i,,X::J.'Tli. {,?{'.f
t1e 1'itr

rent:t rtttot' r'elal,ii il'"i;t'';i;;;;tate ii",,i;;-;l'iiti,t;.ii.. tio'cori1intrL, :l-fu*t colespunzirl::'-11;.]'.it";;;;;t i;,l"uilt"t" i"i t ot.'t tliferitir' t'civolui'ilt' ilulgttt'zlt' instaul'rttl tlupl"r [it,i.,tt lllothrclic ctllrslil itr tt{'crclt r-'l"t' itl .Apat'crt!:r, la citr'e ttc'r t'efelctLttr o st'iuttifitlr(ie tlcsi. tru esett{it, si ttccst' flrititli'itt, :]ti-: "it'i ptiii'ti":i,'untairirn. r'e'cunoscrtt' intrce ?rr econtttttit'lt) est,c' futit:itu'i Irn ];l;iJ-i;ii'ii a,parfiiit' coloarrt'i''l)ctcntoriir1t'eDtul lor, a'sufi in :r,ceast,r opricir'ritf"i:Xt"ti pl.oprictzu'i' lapoltulilc tle ti""ili'gh"tI clin 1l'a, pi-Lrnrrnt,l.r..i, t"t""ttt,^ 'r':r.irlilirte rlirrt,.',','*,'.'i 'upl.l'*i., rlilt't'tc sau itrrlit'('('t('(('il';l:tt:i"tit'"tii'l' rlc tot fehrl ttu zul a1a-rturnif,ilor ,\'asaliieste scrtsul tt't'rtrclil,oei;"; n,-.ri'l,nturi, "i il ,,11'i" (:lig:1,' I)csigur' r'epetltrr lor' nului tlc ,,t,'t,rt'"*;;j tltt ltr"it'rliorirtl ziua de astiizi fi'r'il nici' irt acest sistern mcclicrlai'n-i'",lltiot cn ,11,*i'"tt1o este ilt'sil' pitstlat'ii tttttleantr:l trirltsen'atorisnrul :rtroce "l, ",,tit*..r,. sliiir, su'Iir',iitttr t'hiJii nrtr'i rnult ',trlc1ot ttltti etrglt'z 28' il rlu poal'e fi insri inStlut'1,ura pl'oplietiL!'ii irrrboiliare t'"tt' tt" se.ilurnt'ste rktctt'rtttt' eslot'es-' -o' tclea,sii, fririi a cun'oa;f'e :ilil ofi;,, i'rpoi.t rr'1 ir, r.e'rinis.cnfti fcutlalit. in th'eptul tnrilor contirtentirlc' coexisten!:l' ruai tilulaceltiit-l;i l'utr t'ste srllut,or tlreptut'' '"at"'asttlit'i it*it' ;r <lezmcn1l;f i1111i11{ 6i ale ^a;a-nurnitelor' tionatil cu a.lutorul piltli' th'eptrtl de plopliotir,!ii. r" "'J"f'"o7t'ttiitttttlui., rlcr tlolntlortentelc sale : th'epin Dlopliclttrte so tre)in<'rnlllcn'zl-t' t':-trrrrrtriitrtl irsrtlll'it'' "trtttlttlui rlc rlispozilic ;';;;;';;'^' / iuI' tle a ;rr tirnll"'ti"'tit{f'tt't, tle ftiosint''i si ccl 1tt'opr.iet,ar'''' ilsuplr?l' a'sil-nutuitului tlec culege ll'uctcle r",t"t lijt""lIs 7
1n.t

feutlal "111'1iii-.ill]j.l'tl] }iist'.alt-t r"ll't1l\.:n

ll

,
J

I:I

I I
{
,l

{ t

rtal'. 1)r'epltrl t'rrglcz lltl ctlntllt;1t' tehrlica' tfezrnsrriix'it'ii, rii ilizi rrtI ilt locttl siu posiltilil ztl eii, r'tit'rist etl(ei rniri rrrnltot' r'sl l1c:,-ut i lts'tt1rl'tt ilr'elui lntlt. liittttri;i111 a, ploplit'tir{,ii rliriztrle tipicr feutlalt" elt' 1tl'r:srtlluil tlt'tl1l1uI tle plolilirtilllr cotltltlelti a fi<'t'irui titttiiit', asul)l'1.1, t'-qlates-r.rltii sirrr. Jlrplica!ia t'olrsti irl frrlrtul t:i estiti'es-ul'i1e crtlltjs1.ri r,ru'c'rrttr snrt1, tlc trat ut l"t sit-tt tlt, irrt ititlclc' difelitir. l'h t'it1t'gtli'ii tlc estiltr.'s : ct'le 1te tiullttit ttedcilstlr'l tiouii tttltt'i 1r'r'rrritltti (1tc liitlit, tlc t'rcttlpltt) rl<'ttrtrttite rslalr.s rll .l ttehrtkl >:i trclc r'u 1t't tttett, Icttse ht,'ltl eslules. 1lris1 t'ni.it, ttttuiil dirt ltce.qteit, tlitt ulrtti, <lt'crctltllltl. nti t's1 c t'rt ttittritr itlt'otnpatibilri t,tt r't'll ir utttti ftct'hriltl. Sitnlrlii-L eslc trrt.'rr'1t' asctrtitttt"lto:It'e ('tl r'eir tlitr c'lrzul uzliflu<'tnlrii. Se aittnge lrslft'1 lzr ?tcet ('tll)ost'u1 it teot'itl a, ,,soltil.iiior' irlcrtticc 1le t'iti tlift'ritt"'. inl r'cg:r t'eglcnrt'trt a1'p 2, 1'1'gilltrtlrti funt'iltt' est.(r tlollrirrirtil rltr rret'esiltrt,ea ttrt'trtitterii ar t't'ilol' <li' ftttniiie. Ilcelerrt'nl:alcll sur'r'esittrtilol', ltuttlottlii,lttlittt';tc tle ltr itlceir r:ii intleaga lrvcl'e! jrtt'Iusiv titlurilcr lt<tltililllt', sit I'l"tlrrinlt' lllirrrulrri rtist'ut, ",,,','t111cr1uI urtot' srlllcttrents' rle falttiliel inalieriillrilc. Arrest, r'egittt l't'utltrl a fost, arllentllrl' tloal in 192;. Ntt r-. r'ot'bA tlc o sttll'itltilt'e lL t'r'gttlilor antel'itiale, ci rlt, o itrtlulcile a, I'egirttttlui tt'ttrt.qtrtisiurliltn' irrttlltiliale, cu lrirstlalcz--l r'errhilcll'fttlttte. Astfcl, fitt'irtdn-stt cl tlistincfitr intle Intnulilo ccr I'cplezirttil st'ttletrtcltt-ul <lc fatrrilit, s-a lrtlrriis cil urtele tlirttlc cle, ctlttt lr fi castelt'lt's,itl galt'tiile rlo irrnc, oli tlc ta,blotn'i, rtu ltot fi irtstlirirrale sull ltit'i un nrotl: altele ittst"t, cate ttu rltt tl astferl tlc villtiale afec'tit'l'i , pot folntir, cibiet't tlo inslritirtat'c', stltttt,ltr tlollintlittr irt sc'hinrlluI lol sultlogirttlu-se ttc<'stot'tl, in ltatl'ilrroltiul filrnilial. l!f<lr'lrtl tle iicornoclale tt utrci legisltttii :tnat'r'ottir:ct in cilcruilul t'r'ottotttitr t':t-pi1alisl, e r-litli1. 13. Institu!ia tle th'elit, t'ttgl('z ('41'e tr fttlltrat t't'l tniri rrrult obiect tle lcceplar'e, <lirtcolo <lt-r litttitt'le lttalehti sislcrn de cclnnnon-l:m-, cste lrttsf-ttl 2e. Nn ne lefelitn nutrtai la, tttatile hustriri t'ayriltrlistc, l)('l'soalre irtlirlit'e ('a,r'() ilu lrtal, tloat' rttttrtt'it' ;i st'ltetrr:l t'alroltur'ilul Jle (iu,r'e 1tr Tl'csr,tlrttn rle la ilstittt{ia, t'u llcr.liili ltullle, t,i la insirsi a<'eastil instit.utir', coi'eslrutttlent ut'igitral lrl rrtror foalto rliferile irrstilutii ('l.itlos('111 ('sistenrtilui lonzrrfrucl

ili

il
I

lrilL

ill

i65

llllL

r
lll:u10-gonirauic, rraLe tr fosl, rctct-'ptati,

in rnai t-nullc st,lte

rlin t'ach"tt1

sutr(csrrl tr.ust-ului se t'xltlicit plin furrc!,iutrile- pc calc ; It,irrrk,|lirrt,;tr.. J,,l tirre:rsl f.'i l,rt,rl., rlotritlie s:ttt legal ,.tt " sar.irirri'tftt legim rlgtlll, tle t'c'g-itrr r1c tutcli silu (l(f t'uliltellt, i c tlcstilat clcr'tir.ii iltclcselil' 1r:rtliqr'nittlc alc unei :tltc irei:r,,",ii, irispt,ctul ocr,olir,ii intoresclot'. rl('PrtlinroTll",.jl ,l iir,.stt rlift,rtJ rlc irrsliluii!lc |u|t'sllutrzitolrl('(lill (l11'l)lul- i

itc'es1ui lllil1'(i sist('lrl

,",'rtiii,,.irnt), irrtic'li*i.t'1, in :rt'eh;i titnp, func{i''nile 'trui il ctrrr,t{ll. lcsl,irrrx'irt:rr'.'i't'ust-*l ltttate fi folosit, tltl lrSe- ! (lolIst,it,uiI'ii ,nu,.,ara, }t,trt,r.ri cr.itilr.0zl uttui ftllilneut sau lt t /r'u's/ Jirt'.'srr1r'sc { srlu fljl' i'i,,,; S,',1,',tii t't'itlt'(iprtlcrit ^['tr llrtttttt'i, I rr,,,ri,i trolrstittti itr r r,ricrt'ir l'itt'ilililii r ittzlttii ttttot' 'un,.lt,tt,rittltlr'it'ttsl irrrlt'lllirrcslt, I'unt'liile uttci l'tttrtllttii. utt I i*i,..,oll'tts-f:]0|irit1ot:rr1uireistlcie1,il{i.rlc.capi1alur.i('.e tlrnsti j e.ct{.,. a{rr([ir,r,, un tlu,rt, i liscrrt:r lzl'pttt'tui'ilrr' .jul'itlit't' itr irict,criirr{.:.r.cll rrnoi' lturtuli citlc o tmttniti pelsoalialt cu I intr-un o tlestitralic slltrtrilrlit,, llurturilc trebttitttl folosiLesubictr!i. *,,o1i ,.,,r.,i,ic. I,i:rp.r.t*1 .iru,itlic p'esr-r1t.ne t.ei Fic|at't' rlitrlt't' itIt'llilt ('sl(' llll l)('l'stlllai.r'u- o lrtlziIi(! lritrc (lls- I ;.1i1lrilili irr crr.,.rrlir|r':r lrrtsl-ttlni. pttr'litrrl tttt lltllll{' t,r'ust- | iirrr,tir . Astfel, :Jettl(n. oste pe]'sot-tlia cal'c const,ituie cel -ril. ittstt'iritti,rtrl 1rt:,a,t:iiri* i'*"irlilt"l' tt'uslee cstctt1,,ea i sli c-recutc t lust-ul, plirrritrrl 1ri't 4lrict fi ,,,,r,,, a,r.rr,.azli irr slr'rt1it, lt(nr.fIt'irt'i7 t'st{'('('i lll..l()ll(lu-l { ir{.r,s1(}r.lrrrrrrrr'i;i,
q
y,

<.iitrtiir sr.ilr.l,iorir,ltz,i. ('tL :tllr.r.ttrittlt,. t'I llll (';.t('lll)(j1'sa I tlisllrrnir ,,urrr c,r'r'rle tle cu_viiil{i tltt. ztccste burtuIi, ci tt'e- i itrrilr sit, le fol(rscesci,- sii'Ic tltlrrlitListlcze Silll r:hizrr sir le f Li*i,irii"-, i' i*tc^r'csirl lui ccsirri qre trusl,si irt scnsul in l" (rillc il fos1, ctlrtslituit, tlust-ul fi

5rrru.i iri rlt'tltll'cli

,'.-"''---' 't',,,riiri,t'ii rului il'lltllllit' s('()p.! 5utruri olr.lii^i"-,,,,,,i f,u.,,,ni, iirs ttirt p:r1rirno1ri,I corrslituit'r'ttlui ;;,i'i,'; i,ti'o irr ct'l irl lui lrustt-'-e, fririr itr-sir l:t tlf::'i1'l.l:i*ill; .$:i"i;:, ;;,; ;,k r:ir,r a,t'rop'ie1 ar', t'i i'ut ninintl itt, lotrd o1 iit'rrrt. Iialrortrtt ilc it's ii'li1i illi':d:,:l,:l,l1l"'l piii "ii" i ii,r,.li t.irrirl sr,1 tl,ir sc t,r't.'tlii (frl o()st,tti tlue t,r'ust,.

rrr-

rillrr

lni r'e S'"i.f.1illl':..t't'1...11]'t::,tj tnt.-qtt',' -a'lc^ 11('cslttit, tritrtitllnli sr"r. ft]t].TJ:tt il,tll".,.:rt i,i.r1uli,'tt,tu'it :ilt{el , [i*1:t'*l:1..::T',*:*?; ilniilntntti"lt, tlist,ittt't,t'. I)er'i fntsl,et: nu cste uII adcvil r''-'^--irlrrnu sit ri('c('ntu('zc itlet'tL t'ii trustee tttt i,rLli
1,"iili",,t,iul ltti
160

lrlir'. I)eosellilea tlititle ytritatr il,usl ;i prrbl,it.: lrrrsl rru 1;oilte Irvca a,;ailzrl sernnjficatia unci distinctii irrir.e un tr.u,st tlc rlt'cpt pt'ivnt ;i unul rlc th'c1rt pulrlir.. ,serrsul r,eal irl tleriselrilii este acela cii ltlin pr,ir.ate tnrst, g1r i11!plggp th,cptul conrun irl trustului , in tinilt sp pultlic tt,ust st, r,r,fr.,r,.i Ia fornrclcr speciale - deloga,tolii - alc irrstituliei. si tltci"r nnt,L. rlinlr'e acestcir, opere?[zr"l irr rnater,ii <rale in alte tirli al fi consitlelate cle clrept public,, faptul r111 1.p1n.ezirr1i tlcc.lit o coi nci dent ri, telrninologi r:ir. _ 'l'ipul r,lasic aI lui public tr,usi {'s1c n;jii-}turlritul t.lrurttoble tru:;t. ilste institutia cat,e, trstfel currr :rnr ar,:i,lnt, iltrle_ pline;tc unc'lc tlin funcl!,iilc funch{ici, nccuiloscutir rlreptulrri eng^le2. ltll at'e ca, obiect olrer.e tk' lrirrefact're, rleirrstiuc1iune. de ;tiin{ri si de s:-rnitalc pu}rlicti. t'etil ce rralacter,it,t'ltzit, acest c.har"itable tlust e, pe de o piri.tc faptrrl cir esttr corsirlelirt va,labil chiar dacir lc(,slLri (luo tnrst, uir c,srte tlcsernnat oli nn poa,lc fi idctrtjfica,1 , iar., 1te rle altir par,te, l'llpl,ul cir, 1r'ustect sur:rt sullu;i urnri r.igur.os t'<tntr.ol ltlirrinistla,tir. si iurliciar. In vir'1u1,(ir1 2l[a.-lturnitt'i rloctline :i Ini cv-pris se atlrnitc cL in cazul unui char,itable tr,rrs1, r'r-lrnas lirril obiect sau al r,rirlri olliect a rlevenit irnllosibil cr.i ilegal,
iL67

proprirrl,lrr' - el rler th'clttul iii fie intlerrrnizitt tlin valoalca brrnurilor ce llolrrrcazii, olriec,tirl 1r,ust-ului rle pagubcle pe c:tle le-il sufclit rlin cauza exucutl'ilii. Jll rru ar.e insi rh.eittul la re1.r'illul ie, tlcoirrecc tmst-rrl ste , snlr.irui qr'irlui1ii. tirrul rlirrtlr-' clcrrrenlele sliecilice zrlt' irrstitrrtir.i estt, r.i lrust-r.rl rru lcplezintir urr r:ontr,irt,1: ;i, cn atnr.r', rtu rerrlarrrii un irct['<] rlc r.oiiltii. El izrrx'ir1to rlirr r-oir11a, rrniltrtelalir n, t'rinstil rritolului. l)r'signr', rlzrc:i, o trutrnrilii l)el.soilrr:-r lefuzii sl-r rlcvinij, lrustee, cil. nu es1 t' iinutri. rlc tricri o olrligil!1e. in lipsa urmi lefuz'erpr.es irrsi, tr.ust-ul isi r.a, protiiir,e t'fet'telc'. I)c nltfcl,-1rust-ul rtr eslo niciorintii rrul t]iir t.rlur;ir lilrsei r1e trustee. Irt olit,c sitnlrtic itr t.lle nu e_ristl 1i.ris1t'e - nloilr'te, irnposibilil,alr, r.cfuz, irrrrtrpzrcil:r1;e. (,()lltt.alielalc' tle inlr't'ese - at,esl u, va fi riesenrnat rle tr.ibunal. l'ent,r'u astfel de ,si1,ua!ii esle or,ganiztl I utr cot'p drr Inrrctionali, ltnt'tiind rit'nurnir,eir 111. ptiltlic trtrslee, r,i-1.t,^e lot rlcveni ercrrutrtrii olit,:"trrri 1r,ust,. Astlel -r.urrr irt,it,rru.,i*lernul tle t'orrrmon-llrl- rrn t.rrrroasto riistilrr!.ili.' ll,oplie <'elui r'otua,no-get'rnu,riic,, tlintle rir.elrtril 1rr,irat ;i ,',,,t 1,.,-

illt

itllLil

-i::rtiir;:a:-,4;'ai.i

L.3'

I I
r

fl

idf

t
at4-p|'is
'lr

br.i}lunaluipOatos(llrill}l)aclllicctul,afect.irrtlllurrur.ilcrrtlui scrlsul alt stlo]), ct'I tnai tnp.:"jri,J cu put,ilf it' -,aceast'a este j scttlor"

"ijrt"*i.i

tlti cel strr'bilit de

"lli',1i,:,11T1:i'l :::i.:';\,1\" J;:l:.:ii:i,:: :HL'll;,_,tl,,,l,Ji'iX:;lil;l"i;'i;;)ll:i.1',,.'.1-'i,,,,,,,, A(,tj(,,tit:(,-r,,t0. ;' .*.r *r i ur i tr il; : i ;ii., . * ri'cp r,i}''.:":':il,i';{$,, *\!-'i;;;.' este,11,r'or,':r ic. in nu i{.;i;",;.;.1-i'ffii.. tlu'i i i u t1i c i ;. J9 !*t "i,lI ll'l,i:i,ilii.t "!" "5 tritnic specific. OctllL cte oaract'er' zilltil ;;;gil, ".i., p,,,ia,,tcir tieoscl'ritil-pe crare o t'apilL rlisprrzi{iile th'c1l1ul it"Tru.",l,,"rl,-1. I-lacli itt sist'etutl-r'olnano-gt'l'ltranit' c2) un a'coosoriu al'celui substan!'irrl' ;;d;;;i';,t;t pti"itinconlesl'abil, nu-.1stc de 1x'irnit irnpor6 reglc,tx'ntalc?ale, tan{l-r,pclllru,t,,,r,,t'scl1.l-t,ellllur(}pl'()zirrtlitlecittnci'otlo-tle loeia ltcrnilu ?1, ptllle'i"-ilnit"ttt't' drelltuliic tcctttt<lsc:ttttr i;i:;; i-iri;.,r.i,iii,.t,,'"" tot astfcl stir,rt luclut'ile iri ['[a1ea ilii t i u n pi'occ hu"'r es t c t'egi na,r'lli,lltl,li;,,i}',-t,'11;

;il ,.

treia

*{:;1rtlrrtaffi

t * r p!,','jil,iii:11 * l':i i,* li:,: l.illl tor,,rii'i'*"",.'rtlir ti; ;*i.' ll' ii ;i, i; ni .it, 1i celei tol atilI irrl,t-rres tle
;

"' ",

il

cr

tul

trri

l.qii

rle fontl.
.\1'

fi <i1'a's,i li irrsil sir nu rliirn itttt'cltga:r1'ctt{ie uturi si-stetn turn est'c) io,'i,ii" n[J,iu Pr,,turri1, tk'.c;onr,t111r;).,:: 11" elir'bolat supeltir-etlere ptlatc pitl'ell' cel ltr,it,ilriic,. (rcct1 cc la lrlirntr, .;r.pr.otrtndatir, r'ospct'tul cialitat c lltlretlc;tt,, 1:l d ccr,r:etare infirptuilt' :r ju'ssi irtclstltl'trtl (:e,s() tr,,iittLt-t nnot ga'rttllfii t1o por.nesc j_ulistii l)r'itani(,i est,e iiri,,i.'l;.ni.ir)tiii rit, ltr carc p'ot'"iltttii .tt'tlucc in tnotl :rct'la cil t('st)ecttLl'ca tis;tl":l" sigur" la o soltLlic iusl il'

caic tle ulntal jutlecal p'l'ri'u-it ;;:;;;/ rn'nrl. rjl.n,trtl ":rre riieptul 'sir' ficcu loilliil'at\' (fuir .rrl.,.,e,t,r'ii t,r',,vizutii ,i" t,,g", lrylic:r,tii n* fttloi]l;,li'f.'o"*ii.ii.'ri' iJJ lo. ii.i,gr.atic, gitrtlesc tri, I'ecllrlostlrir'1,*1e t1:r.l"r ,,ceastrt rllr csle *,,tf"'t,,.,ii'rric sri iri ;iri;i ;'; .i".,irt". i rr jur:ul 211.1rsltt' idti grtLr-i1'cttzti irtl'rc*ga

estt' sirtgur.a A1llit:irr.tlir ctxctltir a r,tlgttliltrt. tle pr,trctltlurti iu"ilr'(lltt tlue propctltr:u s1''njunfc-laJof

,"""i "i'itt,-"'
1SB

rloctt'init rlt'splc ttlicc'tivc Itrrv' juriqtilor (lc pg l)e0seltir,en ftl{r1 <1(] tnotl.ul tle a gilrdi al n i'ircurrstair!'c i st o'i cc' " Ct'lc tloud'' *irii.n''i'i i

acccptat-o 31. l{u trebuie sr"i, uit,rirn cir, izr-or,ind r.lin hotirriri jutlcc.irto_ re;ti,. dt'eptul etngle'z a fost fr"rcul, nu cle teor.eticicni', legis_ latori srru plofesoti, r'i rle iudec5,r.or.i. IJI este, asr,fr:r r:tinr zlfirnrii,-pe brilir dreptate_:rcelali irutol ulr tlrcpt .lI llr.ocedru'iqtilor si al practicienilor.. l{a.j oril atea ce,lot;- ce pl^acti cri profesiunea iuliclici, nu au. absolrit o facrultate tle tileut. ei folnrindu-sc Ia qcoal:l practicii, ascultincl acele ibiter dicta ale st'ntinfelor sau fir,cind ucenicie in biroul unui solicitor. Iatit de ce, .iulistul br.itanic este mai pu{,in sensibil Ia evoiulia pt'incipiilor tle clrept tk'cit la, cia 'a practicii iudiciare. Secolul al XX-lea a irisemnat pentlu pr,ocetlnln judit.iarii, englerzir, rrrornentLrl sirnplificirr,ii ;i sistt-ma1,izft.ii'. Cu toate :rcestear ea, so prezintti, inc:t"r, oliser,vat,orului slr,iiin ctr, o procctlulir, complica,ti"r, indelungatd, ;i, in cclrnpa,r'atie cu tcndint cle rnoderne ale stiin{ei dr,eptului ploeesual, r.eiu st ir. fDesfl;rua,rea procesului incep", ,,,. ,, setlintir, puirlicir the, day in, Llourt - in cale se tlesflsoal.X arlminisir.area probel_or', indeosebi a celei cu rnaltor,i, potlivit unei tehnlct ."-speciale de intelogare supcesivii dc ciirtrc irvot::llii celor. tlduil, prirf,i, pultrin<l tlerrutnirea, de e:ran.inatiott. irt, clt,ie.l',si t:tosst',:t:u,ntinutirtfl. Plincipiilc or,alitir,tii si cotrlinuitir!ii capritir, tr,ici forrna lol cea rnai desiivi.rsiti. intr-adcviir, , pt.oct,sul st' tlesf[lclalli itrtrro singur.ii ;edintli si frirri a, c,*ista nn rlosar, juriul (pentlu tril rnulte cauze sunt dc cotnpeten{a, instantclor cru iurati) tsi iuclecirtor,ii pr.onunlindu-stipe ltir. 'l'oate accste aspccte, prcpondelenta for,nrei pl.oceriuale asupra corr{,inutului sullstanlial al ll,ocesnlui, rnodul pal, ticular irr care sc tlesfii;oalir judecilta, lre-ap fircut sii ir,fir,rnlrn cri filr'ir, cunoaltclea locului pe car.(] il ocupii, adiective law in ilnsamblul sisteurului iur.idic, ch,t'plul englez nu poate fi in!,eles cornplet.
a,rn 169

atitutlini - scrie in aeesl, sens Ren6 David au fost. frir.ii, indoialil, del,tlrnina,te de istor,it'. Atiturlinea enslezil s_a stabilit,, in nrorl fir,csc, irrfr-o fnr.ri irL ct:u.c nu eristii un cor.p <lc drept la care sil sc r.efc,r,c si unrle iudccitorii er.au irnpin{i sri constluiasc:ii., in rnotl entpir,ir., cunrirrorr-larv. Atitutiinea fi'anr:ezii se erlrlicii, llimltoflir-i, 1rr.iu leccptalea, sau cel putin prin plestigiul tlreptului lornan, a t'irlui rno;tellr.e

r
astfei'"ii,o'urrt irrirtaf, dirr rnare:l laurilie t1e c<)rrlnrot.-luY' -iiezultatul trairspianti'ii tlreptul'i cnglt'z pe conlli'.,*t" plittcipalele instifr.,r*i"f rt1er.icarr. Strudtut'a izvoare,Ior , (':lrilctcnzcazil pe a,ccl rnotl de a raliona ce tufii, chiar
i

I
DliEl'TLIL STA!|ELOR UNITE ALE AN'IEIIICII li. Dleptul St:rtelor tlrrite ille A-tnelicii facc par't'et
urirsi,ii englc'zi, su.nt, asetnlniit'oare' insir' Aceastt-i asern:r,nare nu trebuic s[ ne contlucii'

la

iiientitiilii. Dc;i ftr'c pilrte tlin aceeali nrare farni"ntt"iirzi^ tiL, cele douii sistoine diftlrir' sutr anumite aspecteinlportant'e' fgde;Ileosebirile se tlatoreazir, in printul ri'nd' stucturii ca;ro irnprimi dreptului acestordil,ai,i-a-St"telor llniie' al unei evolufii deosefr*ri.itfoi'itX,-!,i iusernnarc' Iiezultat ill-chip diferit' anurnite ilite. d,rcpl,ul tlnrelican collclcpe- tf9 drept cstc asemd'ri.iitr.tiii iie;i sisttrrnul izvoar:elor cliu acestea in ansamnutn, ,'lruodei'ea ocupatii' tic ficcare irr"i-.iJt'"*'lui s. A"i,ieir"lt" consid.erabil d.e cca rlin tlrcptul

"t'*I';

it6

t'cbuie ,tttis, dt' asclrrclt('a' nici faplul 9r-1 asyqla tnrlrt,plrrlui american, influen{a sisbemclor l'()nlirnisle ;i rnai fi,cut resimfit[ 'rult ;;;_i;i;i; irr"pi"r"i francez's-a engtez. Itste ik' menf,ionai a"...i,t'".opr" dreptutni ii,i"iiii" clintre statele ct-' injt'rri in componenla firiiunii Ame; c'.i unul i"-ll "ot oni c f r ancdz, ii, a r.ccept at drepl,ul nffi*,^ L ";i""ri,' cod.uri tlupi' modelul ce'lor franceze' i;;;;;; gi po*",ii, nordToate acestca au conclus la sepal'area drePl ului sisLctn apat'tet r:o tlebuie sfudiaL seParat antcricatt intr-rln cle rlrePtul englcz. absolut 16. Pentru inlelegcrea tlreptului american este fortttat cat'c s-a

iuni*i,cnsar,ile o iriiire a*upra mod'ului itr pe.i oa'da colonialX' plni rr prcz'ent' ;,;;i;;' i t .-"p1,",r'di n fi inleleas5' desprinderea itreptatr a poat'e N;;;i **ttnt a;;;ft;i am"iicuo-d",,.9o-t1t*ta'i" clasic'si particulajuridic sub: lit:itile De care ie prezinl'i' ast"izi, ca un sistern stan{ial' diferiL de cel britarrir" coloni alii' 3 2' Fcnomenul trebuie privit inc [ -tlin -pelioaclil niciodatd' fost CofJtiiir" u"glere aiti i'ile'ricrr rie Nold nu au cle' Cind celo i"g"t*i iuridice intre unificate $i nu au ,""i iril;;;;"; colonii *-ao-p"octutnat intlepe^c1e'te, ele au

lipsa ma'ilo' c*legeri dt' jru'isp.utten{r irritai-icr4 te.,;, ('are eomrnon-la$' est.c de.neaplk,at. in Oar.ecarc' m:isurri, i'.locul lor', a tiobi'clit o rirspiirdire exceptionalri, rucr.ared lui Blackstorre intitulatti,,dor,errrta'ii a*irp'u, crrcptur.iloi: I' Itngliterei", care devenise aploape oficitrlir. r 17- Afirrn*tia cri colonistii t,uslezi stabiliti pe pii'rArr1ul americtr,n au adus l"gorf coglezii, ar.c va,loare "o de rrtult teo'eticir, rleoa'ece, "i clele rnai 'rili ^'lte u*i,.' iiurri""i t'erta!,i c. l.gea, ace;ti colonisti n' aveau nlci cirno'tinte serioase clespre dreptul englez si nici un entuziasnr deosebit pfnt_r.n aplicarea lui. Accaslrr, situa{ie r-a fric't p" rnui,..i,, ,trinrlitol amt,ricarr Roscoe Irounrl sl'i a[ir.rrrc t,lj, ignor,anla n I.st principnlul factor de forrrrare a trr.cptulni-ar'erirlan. l'roblema drrptului aplicabil in coloniile elgleze ._; ,;r,,lientru prima riatX in anul 160E, in Iergirtu'ii i.., rerolva'r",t
[71

rlevenit..i'eisprezcce state, tr'z".i'rr i'tr-o fcder*!ie, tral, care pr"rstr,at auto,cl^r.i:r lcgislalivil. Cea r'ai rrrar,e perte a coloniilor au fost la inceput-,,colonii pr,opr,ietilrc,'. (.oirana lrritanic:ii acrortlA,'ti unui profr:ietar," tir.eiruli in Ar'e.icla r:u cr.rloniza;ieuverna in riurntle ."i ti* ll:"ptlil9j'trrlecatl}ul aceslor.a uncr plilli. se bucur,au tle ,,pr'oprietar.iitt ""e"i"i, o adevlratti, autonornie iulitlii:ri, ic le-a pcr,nris sir, creeze r-ariante lotrale tle d'ept., ftirii n fi obligaii st"r,:rptrcc a-iri lclfre dreptul crrglez. Acr:a,slri politici rle,.rloisse: [r,r" conrlasta putet,nic -Jtr r.u politica t:olonialii a -[r':rrrcezillr. qi slla'iolilor., '.ur" l* irnpus de o manier.i rigirli c:oloniilor icgtii rnet,r,opolei. l)e not:r,t c,5 pr.irna colonie in Arner.ica de I ortl, \-ir.giniir. c'u capit,al la Lanes'I.9yr.', a fost fondali i'1601, i;i:,,ili] r.na - (ieor,gilr,,- in 1720. in acest intcr,r.al C" f imrr ._air Ir)r'nlztrt toate coloniile, clintle calc, in final, un nurriirr de tleisprezcr:e au devenit stale jntlcncnclcrrt,e. Intr-o in uoua perroacla, cunoscutji, .^ -rrrL,r.-o a rloua perioadl,, cunoscutii, sub. numcle de ,,lnalta perioadri colonial:i", coloniile au iesit ttrin faza de pioniera,t, avli,nd nevoie de un tlrept rnai evoluat. Proglesul social qi econotnic a fticut ner.e.qarl l,(freD_ ta'ea uno. institutii clin ce in r.e nra,i corn},lexe din t,,r',roir_ -larv. Acest ptog."'. a ficui ,-t ;fi},i p"e pr:rnentul arntrican 1x'ofesiunea tlc iulist. Dific*ltatea cea mai r'are in calea recepti'ii a fosi; ",i*

;i-au

i70

r
cu.zulLli cirlvirr. s-a st,attuLt clr rccst

t
plik',] c'fL drr:ptu1,errglez *iip";11 lrrititnici at'unci ci'rtt1 se slabilcrsc pe l* dc natiunile "t'"*"rL tclitor.ii '.(lc 1l-au rost 'sirillilrilc pitri atunt'icltl'tr ltor'lntile irrsri riut.ai iri rnirsut'a ilt <:ir-iliz.;rtc". A(rcaslzr .* to tiii rficalrilc sutrt 1;otriYite cu contli{'iile dc via!:i cxistente in accste tt't'i1,olii. -,---ffi..-i l(l(]lllolllur l)rlltirtrrlitclt itlrk'1lt'ntlctrlt'i itt [;;(i I tttltl't'al(1r'sc crease rrrt,r.icrrr. Arrirn'zitaica .1" iirlii'r" a cl,cptrLl-ui r3lyr.rrt rnult piLtluutlclea i,-, ,.'trirrili,, tru foit,a nrc|t.t-tpolit L tlin ullol (ion(lcpt,ii ;i a rirLci rrienlrrtritili iu|irlicc inspir':rte diri ccl gcltrtan' ilrcptul frahccz ;i losf itl gtllicral I)ncri rcguliltr tlc t:ottttt ttnt-luw ',*i ctlu:it11 au cclt'tlc sluttrt'e-luu' rt'plezt^rLtirtt:t-l:S:3 zrccelttittt'('a'at'.llct 1piru1 rn sr:r'isir tr {os1ei 1rrell:opolr3-' au fost' r'epurlilttt' -\ i'ouiui stat, rnt'rrii it si inlot'uitst'i po rt

'rii:iirc t'lc. Pc

nn constatl'irn plev:rlt,rLla t.arrtilrrtivzl a actelor n*ormative rn ltlport cu situatia clin sistcmul englcz.
a'qupl'a coilurron-law-,ului

sult rrecrinstitut,ionalc llt r'ctn:l'cat locul tlcoscbit clc inser'nat pc care il ocupi"L legea, in sisternul jzvoarelor drcplului. I_leli areptui aurl'ir'arr lir,rni"ne un drelrl trl prcctle'n^telor', tlesi, datririti, t'sr'nfci unni astft'l de sisteirn julidic, comntr'n-lu,, ,si eituilutt t'irrr:irr, t.,r'r.l it, r.el pul irr, izr..a'clr, Ir,int.ip:rle, lu pul,irn *i,
c?1l'e

rr

{,irlt,:r,- accstui lcrul'ri) (rLrrtca suprcmii. se prlir,r(' plcirrunla, :rnulinrl lcgiicr sitrtelor. fetleraler, iir rnd,srua

i"iiii"lr-tl,'s'isl'.Uic

cca oltglezl"r. itnlltts llsri defa Str.'irclura terl0rirl:i zl Stat,t'Lrr L]trito a i".-,p"tl,r'fr*ii""f,"tt a'te noului sist't'rn iuridic' I;egisla-tiei lcgisl:r,lia s1rrt.lol tii. cultririsul feder:r1ici li st' r'zl a6liuga
ullrLinl I.

('orrst'itu{in -Sttltelor []cl rlc-lrl N-lt'lt utrendatuent l-lr' tu'incipiul ot)mpei" aitr.I 1791, stabilc;tc U"it"., ,r.to1,tof,

{9art9 [i ril;i^t..d. i"""it,", ;';c'"H' i"; ;" ;1 *' ! i" t,' a"'' ",-"1]' g au a 9 c eli1-f .11\,'1"#*. *i: au ederale ""f ;;;'J;'- "ri"ltii i" c'are ^aitorit rt'ile f prin aceas' il'J :J " legitcra',$i tlit'cii" fost rccunoscutc cornlletentc a f'l=.t 19'ltilt:!,,1'::t."tnat'' i;-'p;fiii-t' rapoltu'I el :r'tost serios.tnotlificat' nu 0 .aitcviir:rt c'i, 1" 1 m-i'it"ii" -;-^ impr'rrtantir' ploblemti pc care o | !:tirn indoiali, crca nrai,-tpotiifi"ii' estci cca a cotrtrolulul ridicr-l aceastil *tro"iu"ii' constitu{ionzllitri! ii 1t'silor' l)otrivit OonstiltLlriei a,utt'ticanc, OLu'tii-, Supretne ,--1 inl ---.in Stai,Jor llriit'c ii lovirre sarcitra ^rlc ti.,contrt'l"'Jl']l,11 cu rnot,lir.rl unui rcculs s1rt.ciir,I, confcx'tnit'tlteil -(lilil:1-1"1 liniunii, tlc ,i'r.,oiii,r. -.1. rliii,r.il;clc st,ir,t,e nrenrllr'c lrle ",rrise ,,. nprecirr asui)r?r firlrtrtlui tl:rcri aces t*i,'-.'iii'iiJ", legisla'tir-c il fiecS'rcl ztr-r fost ctnisc ptltlir"it t'otnpctcnlc:i

1,;5:;;q#T{$*itli. *li#'':fi.fi",t':l'i a' tost insri int't'r'plct ati


;;ffi
I

1.J. Structura federtrlii, a statului iqi pune arnprcntil in sens rcstri"ns. Juri;tii rlirc*ti tle lirrrp i,delungat dacir existri sau nu un arniricani commonl:trv al Statclor. Unitr,.sau poalc ll ocstat. t.or.bi rlecir,t dcsple uI colllmonJarv specifio ficeiimi Arn putea r.eprodu'ce, rn ar.est cilcir,u, a,rnltla rlislruti iur.ispr,ucl6nlial[ qi doctrij trari irpiluti) in ju.ul at.estci pr.oblernc. ) otirrr irumai ci, .ll)tl'-., spefr'r, cclebr5, Ourtea Suprerni, a Statelor Unite s-a p'.onurr{,ab in scusul cr nu existii ulr (jommon-larv fctleral. ti rl'ar un coll]l'on-larv specific fieci,r.ui stat. (,I,lu:re is ni qenerul contnott-lito). (Spela azi poarltri numeler : "1.::l.rrr!-1, I.li'it' liailroarl Cornpan\. :r3si S-ir, jirdccat ^in anul 1g3g. li(.llrll(,r-lll' cu acest prile,i ruodul in carc se citeazi, spe{ele iu lileratur':r de specialil,atc anglo-saxoni. Bte 1ioarU r.rrrrrrt,k,celr,rr, rloui pirli irrlili*i u-in cuzul trostlu t'oliprnia fe',r-iar':i rlin statul ]h,ic si numitul Tornpkins. Litdt,a r,. estr' ltrescurtarca tcnrrcnului latin,,t-et,susrt, cal,e inseamnd, irnpotrir''a . r' rnocl ciudat insir, angro-amer.icanii citesc in loc de 1'L)rsus cuvintul against,'carri'ar.e, de jrlcrrlir.in hnrba en_glczi). ComcntAnd aceasti,altfel, "" *""a spel;, n. na_ 'irl :r.ali ci in.ealira1.e, rk,si nu s('J)oale susline existt,n!a un,.i cornuron-larv ferleral, existtj tt_rtuqi un spirit cotnon carl' anirnd rniqcarea j.urisprudenliali di'toate itatele, ceea ce il face si afirme cri,,,de;i nu.se poate statua in numele *nui co'rmon-lar,v federal, sc poatc si trebuie si, se ratio_ nezc arhninintlu-se postuiatul unei'uniti,li funtiamentale ll c(ll)rlrron-1ar--ului din S1,atc1e llnitc 3a. 19. Specificdreptului amet.ican <:slte si faptril c:i acesta, spl't, tlcoseltire tlc ctr,olttul englt-'2, cunoa;te ii posibilit:r1ca lrri' i rirncntuhii de j til i sprurlolr{,l. CLrrtea supl.emli a Sbatelor.
,l t

t72

f
r

li

!
rr-sd]nite,1i tlut.t.ile Suprerne a]tr state]or }l1r Sulrt|ilrrrte -<;i-;i putinilu-se tleci pronutt{it"' in alte rr.,.'f., irturt,'iif,, tiei;zli, lnate. irr chip rlil'elil '''i;1,;, itl'cnlr1 ir'p,r,tanla pil ca'e o a'e a,ceastr"i liSer'l", t:rto. Ctltotncrn-larv-ul' din Statcb tlriite patr'.astiel fnt'it rlC s<'it't'rlzll tlr, CAtc sttft't'i c(^l (illl llistlli-l r.r,l fiUtirr lrrOt.r'tir. i;;i;;l.;,r.' i.a i.,innui siu, r.r1uilr. n r r.olrnrt lrc.lrii.r.irntrrl i"tr-un chip tliIt+rit. in '\nglirr, ac{'iunile tle tlrep^i"Lr.i"-" tul farniliei, outtt aI fi t'.rlt: plil itttl tlir'or'!-ul sau. anttlt'r'era ,,ri*litit*i, sunli do t'orrilrcltrn{'a -instau!t'}ot l'i1''l:l-il:.:: ('?l1l01ll tt stlttt'rc rnater,ia, fiintl r.cglerrrertrtatir tle rh'Cptrtl tr'ci <1re1l1;ul t,ancl-nic, nici. inslirll{t'-}e ll-t" nec[nosc,inrl *iif"riu*ti",'. Curlikr scrsiziltc cri astfel de ac{'itrni se giii'eau iri fala unui r.'id legislatir'. o Oea rnai irttpoltanlir, l)oat(l' pa'r'ticultlr'itate pe tlale irr Stltele Unito const'ii t'ocrna"i in laptul ,,,'eziirti. rituit,i lri""l,^t .il.r"irt sri, c'1pli1r't1sc5, ilcest rol,-aiungrirrtl la iui"iii .,o totul tlo neconciprtt in tlreptrtl t'ngltlz'

',i

:l
!

il !!i
c

Ir

t.

;al

1:
il
i,
JI

,xl

i#'_r

in-Statelc ITnite oliiectril ".,"rili ,ri.il,tratjzilli ;i culgg'gri, fiili tronsulta'ea ciirol':t, clrepiii,,,l esl,et,uI amer.ican nu poale fi-in!,eles. I',r'itna dirrtro acesl.ea :iiriii'iriro:it of tlti J,rrerr. llesl,atement-ul, r-ast'i t !+s''L:.'^l: julisprudenlt1 sisl.errlaliz'atit,, rtu tiste ul tlocurnent rlltclAl' Elabolat, cle o olganiztliic plivatit' - Antcriunr l'au) Ittsti:r,*toirne _ for.!a, sa c'trstii n' irr investirea otieialir, ci in c1e tlal'cr se hutuli-t' litatea -qtiintificir ^ '-ii, ti'c,uisul lt'i1ii. *u fost p'irlicai,* 19 r'oiutnr, tlitt jntol.es ex{,oJlacelastl lrrrlr'ar.c. (.rrntln;tcre:t lor. llr,ezintS un ilriroi *,,r't'u or,icc 1tt'i,soirnii r,ale st,u.rliaz:i, dre1l1 rrl arne-: ;;;;";. fiat.,tille culir,iirsg in llestalemertt, sunl ltrr'i"ttoilr'tJe tlouil volume apirrute in anul 19112; a) Contra,cta
irr.,pr*.]"r-r, for.rrreaz,x,
_

20. IJrr a1t element specific sistenrrr]ui jrrritlic-, -arrtel.iclan f'ornrnon-, urezint,zi o itrsetnrli-iiattr caltr nu ne poate sc5'pa'

lt

,t;

I
fq,

t I

{julegelca ficutil rlo rl,utorii acestui r.ostalemont nu esto inturnpiitoalc,. Itri n-iru rrf,inut, docirl spefcle ct.le ruai r.eplezont,ative 1;entlu sisbernul tlc dr,elrt arrrciicir,n. l)oLli srr,ii rle publica!,ii au r:eni1, sti, cornllleteze cclc ltf r-oiurirc alc rcstatcnrentului. Priula clintre acestct-r, cste res{,utement iyt. th,e co,ut'ts,, carc r.eJtr.ozintii, un indc,r privinrl sptr{ckr iil care a fost citat, fiecr:lle tcrt tlin r,estalernent of llrc lilrr-. (lca de-a doua oste State Annotuticns, car,c a,r.atir, itr ce m.Lsurri iurispluden{a d!feritclor state reflcctii principiilo tkr th'ept cuplinse in culegerea dc lla,zil. I)eceniikl {re :[ir tr'ccrit dc la aparitit pr.ineltl. r'olurrre nu au fzicut iotrt;i irractualir, arnpla lucr,at,e 1)e c,at'* o r.epr.ozintii restatcrncnt. Ficcale r.olum tlitr cclc 19 a pr,irni1, rnai rnultc sultlrrnr:nts, in cale s-a flcut, actualizarca jtuisprudcnlei con.qrrnnatc ini!,ial. in anul l952 a inceput,, r1L altfel, putttirrilrea rrnui secontl restatementr lucr,arr' cc reia intlcag-a, jurisprutlon!.i a Our'lilor. ameri canc, ac tuali zi,n<1-o. I)esj nn repl'ezintii un izlor cle tlrept, - in ntod irrte-

- un volunr aitritut in ariul lgJT ; h) ?r.u,sls - rogleatclt tlu:ilrrllri lr,r.c1tt r.i () lliu.(.' :r,t,ie dc relalii socia,le tiouri toiurrrc :l1t[r'u1e irr anul 1g5,ir si i) .lrLtl(]ernerzls (pr.olrltrne lrr procesuale) - lrn l.lurn alliirut in anul ].g12.t
tcitrr)
rrrcill

rnciat, r:l a, fost, asemuit t',u Di(testele - Restatentenl se llucurir, rir, rl rnare autoritate in lurnea iuridicir, american:'t, fiintl flccl-ont citat in lucrii,r.il<r cle spccialitate.

|)-.7'tlt,nt,t|(ntatrrlalttl)tlou:ir'etlulttt.nllirult'ittittrttl 'ti,,,it;, tel,it, lr.tli.., rrrr r.rilrilrr a_prinrt irr ilrrrrl f ri;llii ,.1 iiiSi I ai ?bri.r (r.esp''saliilita,t.a rrivil.i rlelic,luaii) - 4 ; e) 7)roperi.y (!11"p|,,ri""," npilute inti'o anii t9:l-4-1939 intre anii 1936 5 volurne apii'rut-e i*ii" tuoi") ttn I'olurn

"""..it ff6 ',

I s++ , {) o'et rrrifil (gl-u an!'iilo pei:sonale ;i rcalc) -itr ar,.l tg+f : g) -I1e.sti{,tion (rnateria iru:l,si-cottt'ac,

21. Lrn alt instrument t1e lucru _al juristilor. arner,icari At.csi airsatirblu de colec{ii iurisprudentiale, a ciirui aparilic a inceput in anul t8?1, csto c<rntinuat astiizi ltin Ameri(:a?t, Law lleports. (A.L.R.) pulilicat ca ;i restaterne,ntul d.c or.ganizalii pr,ir.ate. I)e;i lillsite de caracter, oficial, acest,e coloc-tii sunt foarte consultate, fi,r5, eJe nefiind, practic, lrosibil sii, te descur.ci in rrantitate:r enormii, r1c decizii pronuntate de iurisrlicliile 'n,nrericane. O statisticri arat[, cil in fiecare ani in Staiele [Inite sunt pronunlate intre 2J'r 000 si 30 000 de dccizii, ittrprejut'arc (1are puno din plin in lumina necesilalea unci ast;fel de culegeli. (lnlegerea A.L.R. a elirninat t,oatc hotiirAriie cle interes pur local, pc cele adoptate f[r[ disculii, pe celc plonunlate rn lnalcrie penalt"r, si pe cele ce nu prezint[ un intores genecst.e :trrrnolutetl. Report fry*tent.

[75

r
lal
foar,te rnat't:tt. Fiecale r'krcrizit' este pttltlicatli, irnlrreturtii ['n u]] npaltrl c}itic cuplirrzilrtl llll sttl]ra,l'! o iisti a pl'ei'itlemelol tle dlcpt I'itlicatii t1e lttltit'h't', utt istolirr a'l Iitieiului, url l'czurnat, lrl pledtaliilol ar-ocatilot' etc. Irt Ii-sta 5lg llroblerne ilrnintite, iioc,:u'e tlintt'tr rtceste a, este trlirsati ilrtr-o lublicii ctifelilri, poti'ilit ttlaler'l'('i in catt opelearii si oste nr-rrnerutatit. Notele trale itrsotesc, ltotr'lririle sunt tlin ce in ce rnai boga,te. l]n lol irnporl:lnt irl r-irr,!a iurit'lit'ri atllelit'a,rti-t cste jucal, si t1e o alta culcgcle ,jurispmdenliaiir - Jtifir,rrrrl Reptn'ter btlstent. l )tt asettrenea' llrir-atii, actrilstl cntreget'tl a incoput sii, altali clin trtml 1.376, in stalul Nlinrrtisota, pclltlen ca in anul 1E?9 sli dol)i,n(icas(tii caractet' foclel'al. l)ulrlit,:r-tiilc p] c:llc Ie itrclutle si sternul, impirr{it pt" st:rte, snr)l, in lttttttt"tt' de i : Atlurttic Ileporter, ;uortlt' Ettstet'n I?eporLer, N'ortlt, ll'estrrn ll,eporter, Puci,f ic Eeporler', 'Sa'tt'lltEistcrn, Il,epttrter,, SotdherrL Reportrer .,si Sorttlt'- ll' estr:tn, ll,e'port er, tuplinzrlntl fitrtat'tr j uli spmdenla urrui,nutrtii,r' tltr -4 ia lil state fetleilale. I )ooarece arlestt'. culeget'i lltl tra cuplind rlecirt i uri splutlenf a rurionalt't, elc sultt, corttpltrt'a,tr or pcntr;u tleciziilt' instan(elor din stat,cle letlerale pl'i4 : Suprent,e {'ourt Repot'ter, I"ederal lleporter - fil'st antl stltrontl scries, ltetleral. fiupple nrcnl si I"edera,l' Rules I)ecis'iott.llxistii,, tle asemcnea, apiilintl ditt anrtl 1988 un Ncw 1-ot'1,: Suptle' nre nl (fir'.st antl sccotttl). N atiotlu.l Jleporte'r Systcttt, se calactelizeazit pliu fa,p1,ul. ci"l, la {iecar"e tleicizitt, puLllicri ttlal,e opinillo 1,rsn1}a{c itr toa,te ltotitli,r'ilc plonutrtilttr, lirsi,nd insil deoparte pletloaliilo avocaliLor'r*i nofitt:titttl nici o adnotare. Sllt'e li stl l':-tctr logtittrla cu alte hotiilili pronun{tlte in uratolic, la f it't'altl palagrat rr"l sunralului oricitt'tti r-olunr e-r.is1 i'1, utt rlutllilt'(1iyc,io, Iiclnutullt-'t', (i?lt'o l)el'Il)i1s 1'sgiisit'ea tttatelitii in I)iqest, rSiTslan, cttlcclia tlti tligeste, traltl ci:llifir:t"t "lm,rtrit:u,tt loate tlociziile tl:ttc tli si lezunrit, .iuristlic!,iilc st:ltoXor'

llai ap:rr,, in acclasi t)tnp, culeecli tle hotiir.;iri sttccializate pe rnaterii, cutn ar fi cclo ltr.ivirul ar'cirlenlelrr tle rnit,,tttobil, asigur':it'ile,^lrreveilokr, r.inerrra,t,oglafui, irripozittrltr, socricllitile e1,c. 35. in a,restc coutlitii t sle usiir, <,iplitraltil cfor'1,uI i.t,r't l'i's i' p'eze't, i' stii*tc fi"l r,'-ir"l,tr.J i,l,rrl,nrenta,r'ea pe c,:tlcula,tol a 1l.a,crt it,ii iudoc[tr,olesti , pr.ioli t itea, fiirrtl tie{,irnrtI tle nratt,r'ia, dr,eptului fiscal.
22.l'ozilia po (rare tr.atli1iorra,l o a,r,e legoa in or.icti sislcrn na{,ional cro fate par,te ditr falnilia tlc r,orrtrnon-la$:, (.?r, u}t izr'or tle tllepl, secundar, si nerrsen!,ial, nu tr,eltuie sri ne insele. J)acii,, teor,etic, autor.ii o rnentione:lz:i tlupii, <.t, tt,a1tia.z:i tlcspre eolelalte izvoar,c de 11r.o1r1 , ei rru ornit nicti<ttlati'i, sri subliniczo nrale,le rol po r,ale, irr fa1tt, ca, este trhcural:i sii,-l joacc in rh'eptul arhtrlican si tliferurla consider.abil-l (:e se poatO c<tnstata, sub atest aspect, fa,tii t1(} .lr.oplul
cr

lale, tlitttlc ('al'o (.! n ited rSttlf es Srrprtnte Oourl Rep<trts pulrlicalri in pl'ezcrtt sttlr ttertunrirea tle_ O.1'f icial .Jleports
,,f the Uu,p'eme Court) crale c.uplintlc tlcciziiler ()ut'{,ii Suprenie a St,atelor llnite, tr'etlerul ll,eporter, ft'ederul ()ases, Sh,eyturil's

fetlorale. Vorn menliottit tlc asetttolioa culegel'iltr de

hottilrirj ftrtltr

Iederal C itut'ions etc.


J76

lln luc plorminent in cradml th.eptului legislatir- osto ocrrpat de constitu{,ie. I):r,rr:i Ariqlia nu a,l.e trici n,stizi o (:otrs1i1u!ie sclisii,, in Statole Llnite r:orrstitut,ia -- adoptati in :lhui 1878 si rnodificatir srlri rornp)clat[ pr,intr.uri nurniil. rlo arnentlanlcnto, clar niciotlatir, inlocuit[ cornplet, rrsto 1x'ir.itti, jncrontest:r,bil, ca, urr a,ct, fundarnental, l)c -aicri si glija permanentil de a asigur.a conformitate legilor fodet,ale cu constitulia, explesie a institulionalitilfii lccilor. Splti tleosebir.e t1e constil.,utie, Icgile or,clinarc pal. A a\-(|?l o rrrai nicii autolitate pt,itr ele insele. Se citeaz:i o decizirr u, ('rir'!ii Suplture a Statolol litriter semnifica,tilir, sutr a,r.est, aspect, potlivit c5,r,cia (lultea a refuzat, sii rrxarnintrzo d:lr.i-r, o lege arloplatii in1,r.utr anurnit stat ostt r,onforrrri c,u constitutia, ati,ta t,imp cit, iur,ispr,utlenta nu a pr.r't.i:zal , pe calea irilerpretij,r,ii, sensul t,eal al ar,elei lt,gi 36. Actele rrolmatire sunl publicate in cnlegerile slxit.ializa,1e, dintre ca,r'e cele rnai irrsernnatc sunt Nlo/,rrs ut .Itarae si ryes.siora f,el{ts \7.ln fala lnzr,r.catei tendinte clc pr.olifelai,o a legilor, unele si,ate au incer.ct chiar, sii adoptc codnri. Oel rnai cunoscut dintle acestea este l/rr.rlcrl fJtqtes (,r,dt:, Artn,oted. Tehnica sa difel[ insii subst,anlial tle cea il c,otlificiiribr napoleonione, deoa,re(re in cuprinsul siiu lcgile sutrt rrlasificate nlfabetic. flrebuie linut searna, in acclasi t,inr1,', c')i, culegerea priveqte numai actole norr-.tati\:l, lirsintl rle-o
2-c.754
Il
t

rglcz.

ill

palte regulilo dogaj:r,te pe cale jurisprutlenlia1[, intprejttrafir cale face cotlul insuficient, pcntru inlelcgorea si.qterrrrrltti rlrr 41','Ot atrtet'ir'att.
{)ur'oJlean

cuno,qcute pe corttinetttul sunt cele adoptatc dc unele state tlin cuprirtsul fotlc-r'a{,iei. Astfel, in (lalifornia, I)akota de Nord, si l)aliota rie Snd, (ieorgia si Montzl,rta existit' coduri civiler jar in 2i r{o state, cod.uri de procedur'5 trivilii. Oltiar pc acestea insir, astfol cum I'etnarca cu acuitatc acela;i Ii. I)avitl, juril;tii arnericani Ie viid rnai curi,ntl ca incerciri de ctinsolidare a jurisprutlenlci eristente in matclie, tleciit ca pe aclevilrate acte notrnativo 38. in afara codulikrl rnentionato, vom rnai nota l:gilo adopt,ate in rnaterie administrativiL, tiscali, etc., in toate stat,olc uniunii, carc, plin nuniiirul lol insemnat, fao ca l'aportul cantitatir- dintrc julisprutlert![, 1i act'ul normat,il' si fic r'ripus irr cauzl. Iie:lnfntrrn, in sf'.i,rqit, dosprc particularitatea pe calc o prezintii dreptul statului lrouisiana, ad.ovd,ratd, enclavti l'ornarlo-gcrnranie:i in nriilocul sistemului de clrept arnerican.

llzri aplopia,te de codut'ile

l3 v. P..Arrriirrjon, B. Noltlr, II. \Voltt, op- cit., lorrr. II, p.5{){} r{ W. (lrldarl, oD. cil., p. 1l} si urnr. 1s v. P. Arrtrinjon, Il. Nolde, lI. \\iolfl, op. cit., p. irlir, Il tlick, Inil.iatiolr au droit anglois, l.lrlilion I-arcicr, I3rurt:llts,
si ttlrrr.
16

5ii1.

rs v. P. Arminjon, I3. Noldt', lt. op. cil., [o1]r r!'v. R. Dalid, op. cil., p. ll{.}5. Wolll, 2{r v. It. .A.rrninjon, I}. Nolcle, }L \\-olfl, op. cit., p. \Yalkland,'l'he l,euislativc I)rocess il (lrcat I3r'itrin, lrrl l-lrrrvirrr [,onclra, 1969, pag. 9 si nrrrr
':

l7 op. cit., p. llt)ti si

r-. P. Arntiniolr,

li. Noltlt', tI. \\rolll', op. cit., p.51|i.


rrrnt.

lI, p. -0ll

si

:r op. cit., p.
32 Ibidern,

r
N

2a

p. -100. 2:] v. Il. l)avid, op. cil"., p. 404-405.

li{}fl.

v.

(1. XL

,T

'I

I
I .i

I
r"

i1,

NOTE
1 l-es contrats cn droil englais L.(;.1),.]., Paris, 1973, p. 6.
2

op. cit., p. l)10" v. I). Nelille lholn, I-cs.iur.istcs d'Outrc \Ianclrc, ln Iltrrclcs ollcr.ls ri Jaques Lambcrt, Iid. Oujas, Ilaris, 1975, p. 44t)-469. e7 v. ll. li. l{irkpatrick, op. cit., p. 234. !8 v. P. Arnrinjon, I). Noldc, lI. Wolff, 'I'r:rit6 dc tlroii conrpar(', loitrIl, LGD.I, I)aris, 1951, p. 7 9i urnr; Il. I)avid op. cit., p. i)61 ;i ur.rrr. re v. -lloberl, It. Iiirkpatrick, op. cit., p. 216. :ro v. ll. J)avid, op. cit., p. li5tg 361. irt op. ci[.. p. llti7. 32 v. J. Ii. i)rabb, Le sysldnre juridique :rnglo-anrcrican, Neuu-rl:r-. ortz, l,ouveilr, I)aris, p.89 si urrrr.'I'unc A. gi 1'unc S., I_e svsti:m{: (,c,nstitulionncl dcs Etats Unis d'Anreri<1uc, llistoirc Constitutionnellt,, 19b4"
?6 I ):lris. :r3

,,'fhe.Iourrrll ol llusiness Latv, octobcr,


25

schrvithoff, Ihc corrccpt of cconorrric larv in Iinllarrrl, 1!i6{i, p. 312-313.

v. 'I. R. Popescu, l)rtrptul corncrlului internaIional, T'ratat, htliLtrra rlidacticd ;i pedagogic.i, l3ucttre;ti, 1976, p. ll6l).
a

<iupii P. Arrninjon, El. Noldc, M.


1970.

1921), p. 272 si urm., citat Wolff, op. cit., vol, lI, p.492. ? v. A. Maurois, Istolia ;\nqliei, vol. T, Etlitura Politicd, I3ucurcsti,

i'v. intrl. v. supra, nr. 28, cap. I[. r' v. supra. c v. lir. Pollok, First book of iurisprttdcncc

ir4 i]5 36 37 38

op. cit., p.

v. Iornpkins.
S. 'I'unc, op.
4i33.

v. A ;i

cir., p. 381 ;i urrn. v. Il. I)avicl, op. cit., p 462--1(i:). v. A. si S. 'I'unc, op. cit , p. 477 si urtn. v. -Ren6 l)avicl, op. cit., 464 -465.

I v. Y. D. Zlirtescu, Probleme dc drcpt civil comparat in legituLi cu clasificaroa rnarilor sislernc de drept in,,l).evista romdni de drept" nr.
li19ti9, p.62. e v. W. Geldert, Illcrrrents of Iinglish Larv, Oxford Llniversitv l)ressr Lonclon, Nerv York, 'l'orolrto, 1966t p. 2. r0 v. Il. T)evid, I-t's grands sysidlrtc:; rle droit contentporains, p. l)2[i*
-'l^)orr

1r

v. A. lVlaurois, op. cil. v. ll. I)avitl, op. cit.' p. 3lt0-331.

L?8

tl::T.l.,l^t i}-1i Iri{1rat, itxlcoscbi itt itiittet'ic tle th'c1tL t'ir :1." iurniliei - r'echclr legletncntat'c, itrt'ctnciatlt fie to(turlre tllllt)nllle " Li"tzt'lol ,,repultlicanctt lltlt-rpt,irt,c iti tlezvolt;lrea urrei troi lcg-isl:r'!ii c"i reirlizii'r'etr L]r"'r"siri;f,ici". Ptirtttru iii ,.,,t'lt clirrneliiu csttt tt stlcitrl tleosctrrit tlc diticilii' ne putt,'m :lltcpta cir :tt'eirst'i situt-l!ie sii' rna'i tlttreze itrcii''

CAPITOL{,IL V
sIs'rE]tltt ti .tr[ II II}I{]E RI'I,I {iI{}.TSF] $r T.{l q r)t'$'I()x.[L!i

\t)'l'lt
it
Ll

1i
l:).

I r. {,. .'I. (lonstlrniirttrst tr.'l'raitI tlt tlroit cotttp:tl'i', Iottt I ltrtroclrtctiott rlroil cottlp:rrt L.(; l).J.' I'aris, l(i72' r r-..\rril:r NlrsilitT, lrtrta Iitttlor, lloltrl pl'ai:licii.lrrrlicilrrc in ltlrtnllrea 1{'}ti1' pe,t"ct-iir,r,,r.,* clr:cptLlitri ,,'.'i'li"t" lrtlitrrr':i '\catlctttici' iltlctlrcsti'

sA('ltLt sI i,tiolr.\N iI I)li Iil,lt'L l, INIIL\\


{qrrrrelt' r't'ligioitsr, ;i tlurl.il iorrl.rlt' ur'irlatrr r.i, rlt,;ri rlu\ e1'1}('irzi, stti e tlt' trrilioa,ttc rle oarnt'rri tlirr irrrrren t.orri.t,rrrlxtr':rnl"r,

rl r'. )I- I":tizitr'. lrtttllc cotrtparativc tlt' la lcgislatiott <lt:i repttblitlt'lt's jtrrirlitllte en lll{SS ttu ilroit tl(:tltr('ts, irr I )iYciopl)clllclll 'liSS, c1 rle llr scicrtcc lLrscotr, 1.97ft, p. 52 1i ttrtrt' tltr I'I ,\cad6:ttir: citrs Scit'tlctrs

12:1

i ;i().

1. Iit,fclitrtlu-nt' in 1l'ilrrrrl t,ir pitol rr1 iur.r'ilji lii

.is-

ele strlt, ltlotlusrrl lurol'{'l)o-(,i 1r'et.rrtt'. lrt,orrrorlitrrtlrr-ie ttncrn'i ('u nlat'e gterrlirtt'r't'lttl.iilor sot,ilrlr, jrrorlt,ltrr,, t,,rigt,lrlekrt' unol sor'ic'tit1i rlezlollale'. il'r'l'rrrt,trul irrsu;i tlt' ,.,sistt,nre lciigio:r sc si 1r'trlil.iotriric'o lct'lartrir 1l'cr'iziri. ('ele rrrui rrrultc rlitrtle ar.t'stt'tt, t.rirrr surrt, tlt'eplrtl itittrltrs, r'cl islarrrit., t,eI t'lrll'r,it, sirtr rllr'lllrrlile llrlt'ettnrllri Olienl li r.r o irrcritrtesl ulrili or'igint'. t't'l igiotLsI " Irr lslirttt, l;tttuioitlit, slll'i'ir illirrr:rli rlt, rit't pt, o lt'lllezirrl:-t f'ot'nttul --- ('rl1'1 etr sfirrll"r, a," lllirl)onl(]tlrtrriltu'. ,,\t,etrs1ir, lrttirtsearnrii"r ci in islarrL s,.lll irt rilir,at't'iil1rrl rlin :ir,r,s1 t'sis1 e rtrt'. toltlr, ttolnrele julirli<,e aii t,trr':rt,1,et'r't'ligios. l,lste rrtlei.i-r1a,1, <'ir itttr.o ollt'r'il r'ruri e ('olarnrl itrtihrirtr trrr sirrr.t'<,lisnr lrtrrtrrrtrtat, irrlr'ir leligit', rrrolrrlii ;i th'c1rt, (,t'{l'e, insli, rriiri pr'orlirritirt lil ot'igittc, s*li, irt t,rrurtl r.rr 1t'et.cler 1irr11lrrlui. Ntr itrt,nrrreliirn si ltfilluiiln <,ii sull at,tintrea, inlct'plr.tririlrl. srrcr'esive ir (,ee?r (,o itlr lnrtt'a rlt'nrurrj - ulleo]'i <lesttrl tle itrrlx'oplitt .- l)ra,('1i('rl jrrrlir,ilrri, (.tr 1r't't,t,r'r'rr lirnpulLri Ittttrrrril(' lIollu(' jutitlit'e:ii-ltu picttltrl, t,okrlu.lrrlu lt'.[iqitritsii, s-tul lai('izir t. I )t'sigrrt', r)u l(,olrlli lrr<.r'u st' 1toa1e sputro (,ri plir-it'r-' in, sisteirml .fulirlit, in irrlr'cgrrl sirr, r,Alt' n, (,oltlirruat sii lilrir rrlllr]('r1)irs{' r'otrlilrgtritt' (:u t'oligjl si rrrolirlir. l.'it.1ttul
197

r
i

111)trl.tl

Cvi(ltfltt, :LLttttCi Crtlttl lltLsolrlr,'1c t'lttttrtlltt' sit, (lt'cpLirt('lr ntur1 (:lIiilr' 1''eoiii r'csptcti\-clor rtligil' irirpalt[ 'C,,rt*ct'itrit-,, tlilecl,i'L il sitrt'i'et,i,iI11ilhli trttlint'it corlstil' irr alaqalrtetitul sisternelot' tt'ittlitiolla,lc la s1:rtutill ltcr' sortal. l)rrt'it itt a11.c tii:tl'i sistt'ltre rlc th'cpt ttot'tttclt 'i111'1(lr(:c surit irplir.?rbiie trrlrrl0r' ce ti1:etiilol' strt,tttltt i ('itI'c lc-li txlir'ttrt 1tc l'elitot'iul ;i r:hiri' lrlt(]r' llcr';io:l1l{' (rirl'e i;i lltr tkrrtticiliul t'l<' strttt pcr' ircclrri strrt, itr't.itzttl sisltrtttt'16r lriitliligtLlrltl i,.,t,,,1,,, irpfici.rtrlu-se ttt1*r'tlt' sttlrit'ctiI't' rle tlt'e1it - itxiifclctit 'tlc sl,lttul lti <timi lestlt'tislrltl.i sLttll sit u itr ct' tillil drlpririliaz:-r - cr,l c,oltl iliir sri rLiltri 2,t:celrsi lcligic -- fi

l)ili

1xn'niruiLr-se t.lc

nurnai ?1ces10r'4. l);rr', pt'utltt trI itrtr-o trtlit cri'st,it li leliqii ]ttit1'l:lti]t-9 carr,, pi'iri tlt-li1i1 ic. scal)ii sist,t't.ttltti. tlt' tlt'i''[ 11"'lrli1.l()lrllI dorrrin'rnt, stirtelr surrl llrlest'. ttsi'ttil,t'sl"t itrtt't'l'iltlt slit'cl i sirririli rlcgirrtul .irLr,irlic sLrlr ciil't, t|iiesc llcest.e rilintlrii.i1.ri 'Se r.r.ricazii a,stIel o rlubli s:tu ptltrirtr utttltiplii, t.rligioasc. leglt'tttt'tttltl'o cil"l'c tlltet'cllzi itl llrlla,Iel. '-

ltl 1.r'clXric nixri s.,-r' sulrLirr.irrlll cillit('1.cI'ul iirtorrlllltlt (1iI' l lll sistt,uel'r tt,nilil ior*r,1.. \ it,i utrttl tlitttre ttt'est,t'lt s,,r,'iltlt'. .,,,pi.'*i,,rLnei r,t,glctrrcltili ir tr-rtil16r'r'llirtrrlttt'iLrr Cti lnai iltlcsgir, t'le sc rlit'giitgst' lil tl*t1t't'ilL. 1'('l11l.li[o1' r[L) la tirurnil,t'|
dC:rr.r'st()
tIt_,.

tlt'epl irou. afa-tlutrritul,,th'c1rt inrliarr,t. ,i't'rrr'r,sul rle rnotL.rrriz:rlti r.lru cirilr.de iniocuilr: tr si.:tt-rrrelot' l,r'atlitiorrillc, ilrontestrrbil in sine, nu i,relruitr sl'i, ne rr-rrrtlucir insii llr irlec:r cL acestt, sistetne iurirlir:e si-au pierrlLrt inter.r'sul. Net'r,.itirtr'a tle a le t rurot;tu nlr sc iustificir irrsir rrrutr:ri pt'in fit1r1 ul ci clt' se lplir,ii inrl"i irr liter,a lot,. I,lst,i' unarrinr l,('(,rlltoscu1 r,i, in l1l1ir,at.ca lot, st,t.ular.i, th'c.iltiiiilc 1,r':rtliliorrale ttu cr.eat in llir:ile in ctuni o 1lu1cr,trit:ir rrrerrl.:rlilatr'. c,irllrc.tt't,isticii. i;le arr tietrenninal, o olltirii iulirlicri irrconfuntlirbill'i, t,are ;i-ir pus in rrrulttr tritz.uri irrll)r'on1'a risr.rlu'il intlegii rlczr-oltlili julidicc a a<.elor, tirt'i si lr pelriisttrl chirrl rlrrpl"r r,c lct.hilc sistcrrrt-. r,eliqioasc a.u.fost irrlocuile, trut,r,ind ruull,t'tliri rlczvclltir.ile, in1cr,1lt,r,t,rililc :.i tplic:rl iilc lclilclr. r,r,glenreritlli. O r'ritici stiirLtificii u felorncnnlui iur,itlirr conlernl,oran ttu lxriilt fac,e rle a(,eea lbsl:r,iir,1ic rlc sisterrrtrlt:.juritlictr tt'urliliorrllt'.
1)t'spre tlrcptttl, hindtrs, pr.itrrrrl tlirrlr'e ar,r'r,,Lc sisl:r (':tl'r1 r)o i.onr leli,r.i - sc poitl.e sprnr(,, t,orrfir.rrriirrcl l,czll st:ltultrlui ltclsorral Il t.itlc cslc lrtir5tr.1, r.i i,i iln t.('llt,ezittiil rlrr'ptrrI Tritlit'i rrici al Itrcliei fcurltk,. rrit.i rrl I'rxtci ,,-l)t"ltrtr ir r,oloilnci o1)ukrz{r)', rlar, rri<,i lil llt'1lilriit,ii httliu t'i cst,t., listfel t,rrrn foar.tc pr.ccis a fost tlclinit ,,dr,cptul col)ttlriilitii r'ule, irt f nr[ii'r, sllu in altc 1ir.i ult'surl-i'$tului asiat,it.. lutleii tru hinrltrisnr, cu irlte cuvirrl,c Iu, r'etrigi:l blerhrrrtrnici". 1)r"rrilrr lr ilrlelcge sensur.ilr' :lt,estrri th.ept trtrltuie alit:r1" cli 1.1 1l'csuprirre crislr'n1ir urrei uriurrrilt'rir.ur.lur.i sor.ilrir,, t'ei)l'cz(.rrl?t1ri rlt' sislenml t,:rstelrr., pl,crullt ;i ir, unui nrotI tle r iirlir r:alnctelisit.ir,, neintilnil r,tr ir1,ar,c in tiir,ilrr irr <.ar.c lrt'nhnilr rrisrrrul cst,t' rrcrrunos<,rrl. Il rreirrdoieinil, t.ir, t)r'itl ltLpirrl t,onsat,r'illii rrrrci itr.ar.hil sot,iiLlo lir'ut,tir. irrlrrrrgilrik, 1i n lrrurl lelatii sor,ialc izvor.iie rlirr ritgurile anticltilitii ir;.,iti"lit'r', la t,ale se a.tlilugir o ostililatt' lrirrr.iirt.ri itupotlivll otic'irrr,i inrroili, rlt't'ptul hiutlusr, alit.rn,i t'le ct_rl rriusulrnarr, se vilrlcstc <,lt rrrrul tlirr t,t,le nrai t.otrst't,\'n1():lre sislcrrrc iur.itlit:c t'tir:iltrr,uti, 2.
i'crnc,
199

la i'ei,hiul th.elrt 'hiirrlrrs, ilar. t.iruti,nrl-a stj pit.tr":t, lap<l'tul tlirrtle tt,atiitit' 1i inoriatie, :l llpi-rlut urr

Irr

Inr1ia.,

as11'c1

{.uir} \.o1}r r-cdctr irr prczentul r,:r,pitol,

!.

f4.rrrilie, a stiitulul"rii 1xlsolr,rrclol,,.ltt._su(1(,ositlrli sir.tl! tllleol'lt' rtIr,c, t[tt,tir irirplirrrrui,i rruekt t,()trctlltc

riit' thltptuitti tlc ploprit'trrtc'.l)itLt'olo tklrrreriii. s1,lr,t,Cltl ititct'r'itt Ctl 1'('$L('ltIt'lli:tl't lrl{)(ttr''(tJsp(tL:te slt,tL

tltttt t'lpresie

trnrrrnitrir..reirtti,iliti. pr.p'ii sist,t'trrt'lttt'r't'ligi,itsc, t'ol)l'cziirlir lolrrqi corptili dc I't'gtLii tiifclit'tr 1[e 111'ps{r1ttI' j Itttt'glitlc'it, itir in sistt'rtt c.Ltl littittttit'li ;i, tttltrseil, lltlllrtl'l

dc sititlal:il

urLrL' stzrto llu pr-r,r'isit Yt't:ltiltr sislclne 1r'lttiitiotttrle :rd,rlltiritl intr,t1Ira1 It;r;isltllii ttttrtlt'tlu" ('hitLrt,, "t"li]':::l:l; a pilisit sisttlrrrttl tlirtlitiotLal itrc:i tlirL ,,l itrrIttl I'egrLlIllItll lrui,gitcz 1. .Iayxrrrirr, l:r l.:trr{lLrl s:irr , trsl,fel (1tllli itllr ilyut or,irilirL,iir a,r.iiirirrr, tr lriit.isit si.it'rrtrtl iru'itlit'il'lrtlitirlttal, lrrli ir rtItt-sc rrui.r'ii' t:r rrrilii l'ol l ltlllo- gt)r'tttlt tii't" ishitt.ric' -t-rli, asifill , l['tlrt:ilt" il ]'('lltltLtiti l:t sisleirntl r'L'cl it'itt,. O se'i* tltt lt'ltr' 1i'i. islit'ricc, :rtl',ii'tl c't1ir'ilc ,.iiiii-'"t ii l.)gi'1rLl sfrLl' .\lscriir,. tttt ir5^tttl-.nitl lrr r'int{ul lol' 1ola1 sittt lrattiltl sistt'itrttl tttttsttlttt:ttt'
t

ii.

198

;i sridla, ..iltnale rle r:irtegolia r.ekll, i'iit,:i rrir:.1i, lo-rtrir tnentional in orrlirrelr irrrltoil,atrl rri ior, rtot,iiile li st: a lllicii, r'egu.li de tllcf.rl proirr,ii. -,\;irtlar, (,Nt.ir('1r,r ir.tic sisteniuiui hirrclus r'ste rrrultipiitr:tr,c'rr, rruirriirului t,eglt'nr.crrtililor uu cel :lI c.irsielir'. liste ntetrt ion:tl , in total, rul nur;,:'ir. rltr :100() la IJ000 tle ctistt' sltu snlrt,a,sir' :r. lt'it'rnle rlin ac,cstca itr'(' o t.utnmir p.o1l.ie. Sulririol:u'('a, litigiilot'rlirrile rtrerrrlrlii t,ir,stei st'l'atrt rle t,ir1r'e tr_rarit'e:i,iio, arlurrir'ile gerrelalc aIe c:ls1 ek)t', t:ilt,tr aplici"r rurc'oli slltr,lilnti sovelc, tlint,r'c ( ilt'(r (,('it rruti nl.1tr,ti. r'slt, r'rt.llrrir.r.t,a tlirr r'ii::1ir, ltetlelrlrsii ce echivitlt'zizii rrtor'1,ii r,iviIt"l. ltitpoltuli julitlit-rc inlr'c tnurtrblii tlifclitclot' cusle nusunt, teolt'tic crl pu{in., rle corrctrput, iu'at'iriil r-,ilsteltn, <'otrrlur:intl Ia, un tlisplel, sulelall fa.1il rie pcr,sc.r:lncle i.t, far.r
itt!1r'ia, r'iiisia,

'i.iltgtrrul -lil"!tq:lpl: lu'e irnplit'atii cseril.inlt', (l(,lr,,r'r.t,e lietriltiu, tiintlrr c.cle patt'rr clt,t'got,ii t1e r,:rste : ll,ahrrr:ini.

Yonr giiti, i;r


sr.ns

nc,usttra,r tiacii rru nolrne julitlicerinildelilt'a1nl al tclrnclului, insotite rle -si111g1iptii colespunziitlra,r'e, ccl pu!,irr o sclie tle reguli cie cornlloltatnent, ca,l'o (rfelii tctirt'iul oldotr:ln1[t"ii iurirlic.'. 1ri'lr{r'u il in{ekrgr, con{igur':riia cxacrtri a, rrtilrrrelol'. Sniti nu sutrt suficicUl.:, -[itrrrI nt,t.t'sitl' sii se fircil. lptl 1tr, ^cel a,l1.e cirri,,i, tit,nurrrit,t,6rlsi,iJ,lirlr"r irrrr putcu, spun(,, de

-]{iiel;-sunt si I).aryubhrrgu, (;co:L}ir (lin ll(,llglrl1. in t itrinrl l)r'irnei tlint,r'e a(iest('?] se llut, tk'oscbi patr'u oli<'rrliri rlerr sebitt'r cunoscute sull trurnclc dt' ;colilc din Ik'nalt.n,, rlirr l'li'Lila, tlin l'Iat'h'irl ;i rlirr Ilorribar'. St'olikr irnputr un rnurl spccific r1e illct'plctaltr :t r,utunrci, r'eirlizintI in felul :r-cesia, o diversitate a.ti.t, de ]lrill'e. it.rcit se poa,ti(f slllr nrr cl-r l)r'orr]or-t'azii, fiecar'(] 1lt rj sl ell jru'itlic, lrlopliu. I)ivelsitate l)r'in al)altt'neril il lit, cast,c, rlivelsil atr', t1e aselnerrea! J)r'in apirltenentit la, ;t.rili, iatir factoli cirlc n1;oles<., rlificultalea, e,unoirstt'r'ii rruui sistetn tltr rli'r'l11 cale -\e inr-edercazI c:r, irtrplecis 1i irtlcseiL contr':rrlit:t oljri. 3. I.A or-u!-pt' g-r(rilll1i\1."-dlllilrutreligioasq tl irr'' i itl rl_g4qtulni, t,stc li'1u't'zt'n1,:rt rit' l cxtelt' s:rt:r'r' dctrulnitc f$lt?i" ctirrsitlt,riltt. t':t, o\prosiil a,devitlului insusi. Ille ffrfrrrl ('i,l(, llill,l'u l'trlr'(hig-\',,ila, Slinrl-\'r,rllr, \':rrirrrr -\'ctta;i,\tltri,r'r-n-\'ctla), t'ilr'!ilc sfirtte irlc blrtltrruuiiior'.
200

palte tiirrtr.o c'astir irr{eliolrlt-r. ,\ltlr:a rlir.et'silir,tc il lxl'trrrlol rle th't'ptr t's1 e ilrnplifir..alir, lrlitr e-rislenltr, ullol' ;coli, irr eq2tli tnit\ulir, 1r'ologi,rt, ii iurirlice. Iri urreltr t'egiutri tr,lc' r.ilstului subr.otrl itrt'rr'r irrcliatr ckluitrti linurrritc scoli in lirnp ctr in riltt'it'1x'cr tileirtit o au s<'oli livale. I)orrir surrtr cult'n1 cle juliriice ct'ie rrra,i ilrseuuitl,tt,r:

l'ol,r'ivi1, tlot'Lr'inei itittcluistc. coutuottantetrlril luuarr este {lrl,r.r'rninal, tlt' ilt,i rriobiluli t'ser1liak : r.irtul,r'u. in1,clt'r:ul si lrilict,t'r::r. L,lilli curroast,elea lrcest,t'i divir.iinii cont'opt,utlkr, intcrlcgt'r'r'a, scrrnrificafici S:rstlcl<ll uu esl.e llosillil.i, penlt'u cil ricrr:sl e t'ii"!i snt,r'e tlcz\-<1lt5, nolnrr"l,.t rie <'otr<luit,l"t, l)(, ttlr'(r tltrllrric sii Ie lt'alizt'ztr sulru;ii pt'tLtr'rr it inrlr,lilini t'orrrilrrrluriri'nt<'Icr supclioarc cuplinso irr Smti" Spt'r, :r' lrt,inge viltutell, t'i tlt'lluie sir pltr,ctice ;tiitrtil tliiirr ritci, lrcttlt'ir lr, t't'alizn, irrtelt'sul lc stli lrl dispoziJio sl iin{il u.rlltt"i , ia,t' lretrit'rr t'r, a,l irtgc plircclea. stiitrtr liumr:i- li tr irlcltl <'ii riinl.r'tr lrcestctl tren, trrni inst'rrrtratii perrlt'u ilrteicger'('a serrrni fitratiiLl' iulitlir,(f cst e llhrtr nu. r\cetr*t ii, rril cttprintle clr insti:1i plilicilrii tkr rh'cpl, plopliu-zisc, rlul t's1 i' relt,r'itnt,I, plirr f:r.pt,ul ci, irrrlicii atrszrrnblul irrtltt"tolil'ilor' <rolrcl'el,o (ril,r'rr lq.r'in fietrilci l)(,rsoane irr r':tpor'1, r,u strrtiinl din existcriti pc ca,r'c il parcru'gc. Irrint'ipiilc tlhu'mei surrf, tlezlollatt' iu lr;a-nuuril cle rTlrrrrtrrrsrrslr(t c'ale c'rpr'irrrl"r iii substirntri' nrltrrl"rra,t.tr tr':lta,te tltrsple .dhalrnil. Arninlinr tlinl,r'r, ele ctra, pririnrl legilo lui l'lanu (Ma,trarrt, illt,trl.nrtstr,sl,ru /, c<'lc :rkr lui l'rrjnu,r:trll;ryr, ;i celc alc hri Nrllarlzr
(

:rl tJoilca iy.tttt'rl,' riffi

lir

lti

(lonsull,erea rlltalrrtasash'('l(t' lru poa,te fi t'onr1r1el ii fir,r'ir sturlirtl asa-nuutittlol tliltirrLrlr, gi11'1r lsltt'ezirtll-t itt escni ii crornentaij i ?lk' ir('(,stur',iffiii :r,tc inl rd sccol,lc il l

){ orutl,ad,h,a,r nra sa.stra ).

XI[-Ic:l ;i al X\rII-lea irle ttt'i noastlt'


adesea, alrotrirrri. (lunoa,stt'r'ea, incorrrl)lct.ii,

<le

auttit'i t'irttt;i
l)oli(rul(,asr"r.

Atlt-vir,rir,tele pt'rrt'trptr: alo il('est.()l'a, ttu

rt rllrirr'rrrt'lor esttr
.1tot,

rle cunoscr"rtor'i
Bfygu,rlid-*G

(i('o?lr'('c(f

;i dt

t'uttt ltra,ti,\ttiuttia' ('ootttitt'lts\.rirrrv, acea.sli cat l,c cu 01tlsl)l'czc('e trltltilolc ]lu cst(', (rllrll
201

se intorprel,t'azii locil)r"or, :'. lJn loc clcclseliit irrtlc clir'filc lx'aitttranice

t'lc

intelese riccit sc cotttlll.rtetlzii, sc r'rlriir':i,


cs1

fi

it(.'\stftl

ocrtpat

f
l1 i

1ot ii' atlcst'ar t'stc rccitatii in fiec:rle zi tlin rrrtrrrror,ir, dc milioanc de hitrr1u;i r_le toate c'etlin!ek,. Ea, po:rte fi coti_ sidtratii ca llri r('z1lr]lirt al irrtregii rtoctr.ine 1'edico arl.fcl curll.o giisirn_in prirnelt' cirr'-ti sat'r'e. Iihaqamd-(i ffa poate ti consjrlt'r'ati, th'ep1, furrtlarnentul lutulorj' tlezr-olti'Lr.ilor ulteriottt'e alc :,rccs1.or,a sau, rtstfcl cunr se er1t,,inta, :rctl:rsi itutot, clt ,,focarnl insusi al spiritu:rlitii!,ii hinthisr.;" 6. .. | -\utOt'ii tnotk,r'ui, car,e s-:ill u,ltlcc:rt asullr,lt, sr)rrlrliti(.11fici iulitLi.c a, sc.ie.il'' hi'tlusa,-st,rnntllrnlli cir lr.ahrirattislml I'el'uzil idcca rlc 1rg,:. cri cl nu n r-irzut liciod:rlli irL ttccstt' sclit,r'i un cot,p_ tltr r.eguli iuritlicc. Ilnglezii, r.rrlo int'rpinrl rlin secolul al xYrIi-lctr, si-:ru irrrpnii d.rrriuutitr iti rrrclia, au fost c.i .'r'c ic-lu atr'ilriiit r-nloa'e iririrlic..L.''irr tle r1r.1rl, gii,st,sr: sru,szL .iur,i_.1 'Lr-;i tlit'ri in'urlitlr,tc,.nori'rlt, r'i irr/irfirruajfor,rrrati, irr r,iirtlril :rccstc ci.r'{i sucrr', l){}l)lllirlill(}l' ('ill'(. llilir..r. lrol Iii il 1n't,t.r,fllclcit. ltt.r,sl or. r,it.l i. r\il t'iirtilc reprczintri, u..iatl:rr,, 1r'Lnic i.orbirrrl , iztor.ul il r th'r,pt. t.i crrlurna internditri,i llc in'liltitur.:r, Lrr,. Ia,tri tlc cc. tot lltlnr l)trr-i11 sc cxplirnii. tlcspre tlrcptril hintlurr c:i, es'rt in l'ealitutc nn tlrcpt cuturrrilu' irai nruli sau rnailrutin tkrnrinltnt rlr, o r'locl..r,inir lcligio:lsir, hinduisrnul , car:e. si:a_ Jrilcstc lcgul:l tlc <rontluitlj si in corrlor,rnittrlc t.u calcr (,rrtuulclc au fos1,, in difclite gr,arlt,, tnotlificatt,,, ot,icnl,atc sari irrtt,l ltrctalc. Itrlclesunt, esl e irrsii flt1r1 trl r,iL liclrstc r,rrt,ume surrt cirr init'lt' rlir-elsc ;i rrurnt'r'uasc. .I,lristir cuturx' r.egio rn.lt', lrlt_,. utLci lot,illitii!,i, alc,rrnui 1r,ib, ale unti i:et,1 t, si t,hiarl alo rtnti {iunilii. !fu:ite acestclr iru r-aioa.rc iuridici. tlifir.u.llir._ ltit cottstlitrtl in r.unoa1ler,ca Ll' erllrrtli. ltrrt.tor';lul rlr. rlir-r't'si1rr1c serrrnala,li nrri sus li st ac.r'.ugr'i inci urrul, rlcosrririi .rle inst-'urna1,'. (,2rlc fircrr <lin tabltiul dr,eptului liili(i;s urr-lrrluvilat r:osrira.l'lrcrrlr'r r,rl r,lrr.c treirrric jii,-l clrrroirscl-r, sir-i inlelcasii si sii-l :rplir.t'.

,!-ri sl)rls adesca, opera unei ,,secrte". fja, este sttrrlitrtri lrestc

s,1r poL tlcsltrittdc dc ztici, in seusul ci nu rrici unul ditr inrpetlitnentelc l:r ciisiLttn'ie itllilrrite itL legisia{iile modertre. As1'fcl, }runtioali, cl admile lioligernia I irr tlecut doa,r' castt'lt supcrioal'c ilvcau act'st rlrcp,i. tlirl irL tirnpulilc rlLotlelnc cl s-a, ertirtsla to:rtc castelc, intrlusir- 1:t Suth'tt, cu contlifit clidtntl t1t'a alt':t ctt ce intrri,itrr: tnai rnultc ncr-estt'. Foliarrrhi:r, itt genet'al prohiiriili ast.[zi, a fos'r 1tl'tttrtica,t l't in l imliulilc vttchi - 1,retn1llc in acc-st sclt's stttlt t:ita'r.r tlin }lairitlthirlat:r - si cstc iltt'it tolt'r'atti itt ilnutrritc

r:oLcluziile 1'g

tecur-roasLc

cclr: rlitLtlc' srr Jtindrts (llelsotltrelc ttirlc ilthrc rtfltrntlc frtrt<'r'at't' ac{ri(i'l'rrsi si t'lirtroli ). Eliru cunosculc, cel qtu!'itr itr r-cchirnr'. ollt ftu'mt" de citsir,tolit riinlt'e calc patm t'r'au aln.rlhat,e si llatltl irlirlratr,, tl:tr act:t'1t1l,te ca efcctrt 'iul'it1it'tl. trrr prczetrl. rtu nrai cxist:i', rlocit rlouii fot'tno: clislitot'ia, lrrairtnlutir'i. irlt-hcia1 ri lrlirr Ir',.rrlrlio ltuallac url, nt,rlitt.nti, flilii tt t'et'llttttlr, o crtttttt'a1x'tsl ntic tlin 1lt.t'1.,eri't biililal rtlui, ;i critslil,olia, 115'?f /'d. cill'tr 'pr.e\ulluil{.' t'utillilillu'ct tnit'tlsci tlc 1rr ltitt'itl.t,i "qiii. I.)r r'1rtr.il ltitrtlrts 1,r'arlifional 1ll1 ctlllotl,.i:c tlii'tn'iui, <ri rloAl' lr irrstitu{ie ascttriltuittl:11'1' ,<,1'112r'trtici dc cor'p. I)t-lllrirL rlupli tlobintlii'ca intlependen{ei, rlivor'!ttl :L fost' ittl't'tltlus

irnpcrlirncnt spct'ifitr 1a r:itsrilot"ie era tlifclctrfir tlo c:rsiil. ('irsii,Loliilc nu pot '.lr-ca loc tlet'itl itttt'c urcurlll'ii .acr,lt,irrii c:t,ste, sub sii,nctiunee nulitlitii. I)r'rir1ul. ltintius cunoir;1,e, cli' tsetnett(ftl) jrlllle(litticnl cr sprtiii{r(, r'rzultitttl tlitr nrtteliic si afilril,tttt, tlultr itt' fi

rcgiluli. 'LLr

O rlti'r ilrstil u{io fttaltc rrispintli1r"L itr Ittrli:t cslr'-91]9y$]l}ga. liiisllitrrrlilc:r ei isi gli'stl;te .iusti{irlrt'r':r itL rlot'itrtrt rlc a asigru'il {'x('(ittttlt'ta :lnutnittil' tlbligatii ltligi<lllsc tle clifrEr Lrlrnasi rl:tr si itt crea cl<' a asigLu'it ('olltiilllil lltt'll frtrlriiici, 1lr,'r'1tc1rrnt'ca nuttritliti si-ltttt lrtli"trtgl'l tttli -- rrtt'rrtincre[r ur-cr"ilol in fl.rniiie. LirLa t.lin ftn'rne1e atlop1:ir.tttii, tk:ltul;u, ttlr t'stl' llr'rn'tiltlit (ic(:i,1, l)ii,r'l;il1i'lot'. cal'(' t)tt rttt tlt'st'ctltlettti rrritsctrlini. I LL rrt:c;i ill irlrrl f:rt :ldo1t{itt, t'i so1 iile lol' cirrtl ti,ti t'i'it}ul-s vl"tc1uve, lu lutrt,.'lc t1r'f lttrctului. () llli,iL fol'rnii. ,{'r'iflittrrr, pl'at'ticiit;l"r insi nurnlti iti urrlt i'i'girirri, poatt'fi c':tt't't'iiati alii llr-, l-lillltirii, rilt qi tlrr fotrtei . t'ititl in cursul vit'Iii.

in

1e..:islat,it,.

Pc't'u a i'{c'lcgc la't,icuiariliitilc rli't,[rt,lui irinrlus estt' uccesilr'l cur)oa,;telea citolvlr dirr insfiluliiie salo r.rrlc lil:ri ( iu'lt(.1 r,t'istir.c. Irrlii, dc ltildir, c:[g!!S$,g. ('onsir,leli,ntl-o r,a un act -qilcl'u hintiuisrnul irrliituli llu rrurnai c,unt,cpl ia potr.ir-it, clil.ilr, oa cstc un act .iurirlit., ci tlagc consc(.l-citt, to?rtc
-1.

202

203

t
li
t,

ruir tirrtrqlur'{'l'('ll l'it;ltti tri:ti ltlitl'r". Iiegrrlile pt'ivil oale la,.:g!g$-i!tii ;tlllt ('oitll)liclrtt', itt1lut'rL1,u,te tlc stt'uc1'rtra. frltnilitliL ;i sulrt tlifelt'ti{iir.t,'itt r':rp()r't' t1e ;coillir iulitlicri cttt'e prt'tlontitrit. AtcsLe tliti l','ittiiti rlupir st,oli pt, culr-', lrrt'1'iflttis causa, tiu le-ittlt tttLiit;1i1, rlt'fir.trar"t'tllrtl"t rttcrtl.iottiittl rloitl dtlctt'irI;l llr'("1)otl(ler',rtitii: rrrisll"r irrsi itt carilttl fiecitrt'i instituf,ii, (rec?r. ('(' r'rtttit 'lrr.titr ilt'sigrii' 1u, slrot'ilrrri' rlificriltiL{ii tl<: t'ttplitttlt'r'c lt thi'1ti'.tlui
hinrlrrs t.

ilrtiitritn si itr tn'gattizllr'ea faruiiiei" tipuli tle l'lltrtilii': ttit 1-'ilui1'iin rLrhrriii si er't t:oit't'tivit. I'r't,trrili:l patrili'ltaiii citplitrt'it ntt t.atri ;i rlt'sct'ntlenlii siri. ('inrl tatil lllolll'(', fittrriliii :t' tlizolr'i, luiLnr.l fiinlri farlriliiie liilor slii. itt clzul f:tttiilirri'toiec1,ir.'r'st'1x-'tstleirzir tl corttinrtil 2rtc, t'lt, ltlttlittti t1 t:;istil
gt'rrl.*'r' st: irttirlrri'st' tltluii'

Iilcrrrcntt-r ittstilit,e

L'otrivit, ;trilii .1[itui:ahuru,, sutct'sittttoir" sd <{t'sr']tit1c l)a,tlillroltiulrti pelsortai :rl ltli tie ctiitts ilr't'rttl asuilrir trtrlui lrl fatrrilici siltt il 1tr-tltii 1re ('il1'() iu'fi tit'!ilir.t.l--tr rl('{'rsl u tlin lla,tlitttcltiiitl I'a,rttilia,l. Iiirrrpotlivit,;t'ttitl:r /,ln.rlultlttrrltt inr'ltttle iti iiilrsil srtt'r'extl'alii, inlr'cgul ltlutt'i irr,.rlliu
<kriLr' :rsrrlrra,

furnilia,l. IJxist i o sr1('c(fsiulrc t.cst.itrtrttrrt,zu'it ;i ltttit :tlt intt'siat. Acear;l,a, rlin ult.rrii st' irnltirli,t', ctl itt sist.t'ttrul g{'I'1}Iirl}, l}e piu'nrrtele. Art lot'i-ttia sll('(icsor'2r1ii in llritrt:i olrlirle tir'sr.'erirlent,ii m:lsculi tri obligati sti, 1x'egi,1,ea,st'it' pti'tttlrt (utt fr,1 tlrr ctiilir tlitt^ rx'r'z). .\ct;tia surtt fiii, rrt'po!ii tlt' fii 1i r'opiii ?r('est{)r'?1,. In lipsil rttro} astft'l tlt-t tlcst'orttlettt'ir vin lii, stlc(.esiune so!,iilc, ir,ltoi fiicelt' tlefurrct trlui ;i fiii (birlltaii) ai

) tcesl,o]'?r. 1l'ot,i cei tle tiuli sus r'(rl)r'(rzitttli 1tt'itlril ptu'tlifl?ri. ln lipsil unot'astfcl tle lutle, r.otritfia tt'cce 1:r' 1tllr':rrttt'lt1 iL (luua (talirl, tIIanl?l, ft'it{ii gt'trrr'tli fi ('rrf':llrgvitti, ttclttl{ri si fiii nepo{ilor). Ut'tltt':r,zri apoi o il tleil, ptu'tult('lil si ztq':t ttltii

rlclltu'lc.

tlltt'i, rrr0;letiitOill'e ostt'() f('ltt('i(', tr1rl lltt a]'i, (rltiltf itr legilttul utrt'i lt'gi rlitt l ilii]. ('il'l'('a intburiiitil{it, itrliro otrl'('('ttl'(} ttristtt'i"t <'otrrlit.i:l stlr:.-'()"solall'i l, f(rrrrcii. Nefiintl 1n'oplietat'i llu iilc til'ep1li1 tlo e tlispune Iuol'iii (r2t.1lsii, tlt'llultttl'iltl t'{i i-lltt t'ittt:ts tlt'ia riltul 1.i 111'ql1ltrrrt,rl2)1 1 ('?r,r'(' se t'r'itttot't' irt fiitttiliir itt(':rttlill, s::,ti-, ill 8. l iilsi, tru 1u'<'t'<'lttrlrrl si it sliit'itultl l)t'ttOttrt
t':"t

rlt'r,'irie prolrlir'1

N ecunoscitori ai limbii, igttorirnd dhat'rnilsastrcle qi nilrandclc, judecXtorii englezi s-au .trezit in imposibilitatea tlc :r ilplica dreptul hindus. Ei tlu fost nevoili si, lecurgir., in accsl,g condi{,ii, Ia, serviciileirandi{ilor'. lnttlop{i tlin 1)opor', plesul)uSi cunoscXtori ai ci,r{,ilor sacl'c. llucur"lnrlu-se tle o rna,rc consi{lcratio in mase (Javahallal Nchlu insuyi pult,a cu nlA,ndlie titlul tlc pandit), acestilL

pentru cca brahtnanic[ (nu trcbuie uitat, cti teritoriul col'rnir:i lrritanice cuplinderr,, altituli tle l{indust,anul lrrzl,hrnan iii teritoriile locuite de populalia indian:"t, islamizatii ce formeaz,ri ast[zi R,epublica Islamicii l)ahistan si ll,cpublica llcrnocratii, l3angladesh).

i. ,,[lognralul" doptului ltiuilus la cale se t'cfet'[r& :ntl.oiul arrriril.it nrai sus zl fosb inccrcat ltra,i a,lcs tle ottrpanlii. cirglr:zi, clll'(' iul nuntif plopriii lol iu.tlecirtot'i cu -qacritr';i d,, _d.-t!&a" IJFZolicrrtalea [i gt'oaza acestorir estc ilustral,ti tle curittklr lui I. H.,lielson, I'eput1r1, iurisb diri secolul al XIX-le:r, car"e scr lefetca 1"a ,,acest morlstrll denutnit dlcptul hindu*tt. Un alt uutot' brifanic. Macirulal', spunea cil prima lcc{ie pc cale trebuio sii () in1-6-r!tr uri functiot}ar chernat sii aplice th'cptul hintlus t:sle cii c zaclalnic sti creatl:i cir ar' prrt,,il. gXsi o certiturlinc irL crir{,iIe iuli;t,iIor'. l)t:r-enittd colonizatolii Intliilor, englczii au grisi o sit.un!ie flilir pr'ocedent. l[ongolii, care stiipetriselil lntliat,inrll dcr ;i('cok-l, clirninaser':"i oficial r'orbintl - dreptul liiritlu.. inloc'uindu-I cu cel islamic. Judccir,torii rnusultnani :r,ptirau in rnorl exclusiv acest, th'ept. (tu toate accrslea, dreXltul hindus rlu :r, rrrurit'. S-rrplodus aiciun proces uriic poatc in istoria drepl,ului, care rlerrronstreazri cit tle ataf:rt c^r'ir pcrporul indian tle propt'iul situ sistenr dtl drcpt. illcptul hindus, dcrsi nu cla sisternul iuridic al putet'ii statnie. a cont,inuat s:i fie aplicat, tirnll de secolc, cu ztdcviil^rit in clandestinitatc, in cadrul panccaiatelor ^- arlunirrilt" gencralc tle castit, tlespre catc arn a'mintit. In fciut aco.itn cl si-a plst;r'at vigoarea, a cvttluai tt'hiai',, lt,st,tel cir, englrzii, cllre rlu au rcpetat greseala rnortgolilol tlp a, inrpunt p<lpula{iei plopriul lol sistcrn juritlic, au fost' nevoifi sii, r'et'urloascir cxistenfa a doul sistenle dc tlrept: cel islauric, pentru populalia rnzlhorncdanii,, qi cel hindus,

z\l't

205

sii, devinii, adevlralii juclecltoli, astfel judeciitolilor errglezi nu lc rnai rirminrra clerilr, sit sarloliorleze avizrle l)e care It-' tlih,deau pantlitii. Putclea lol a dcvcnit cu atiLt tnai rnalc cu cit r-'{,ea ce aplicau ci nu erau c5,r!ilo sacl'e, ci cuturnele apiilutr-'in tenriul plcsclipliilol acestola, cale crau cu :r1 4,1, mai gleu cle cunoscuf rle c[tre iudeciitorii ernglezi. irnpotliva putelii e-rcesive pe car:e o tlol;irrdiscl'L panrlitii, s-au lidicat insir, critici r-ehemente, r-enite chia,l' r.lin sinul int,electualit[!ii indierrc-'. Li s-a rgploqat ci abuzau zrtlesea tle aceastir, puttr'e, ci, clevc'nist-'r'ii' venali, cil fai'ificau uneroli cuturnil si intc,lesul ctir'{ilor sacro. llstt'de aclmis cil fnlil de autolitatea clc fapt lic cale o c:"lp:itasr.rl'i1,, fall do lipsn, totall rle control, aceste invinuiri putc.eu fi

all r'ruiit l'cpede


iriciLt,

fondate.

Ileaclia englez[' ?i, constat, pe de o parte, in tlaclucevea, ciir'lilol sacle in limba englezi, iar' - pe de alta - in culegcrezl cuturnelor. Nici utra, nici cealalti, tlirr act'strr nretotle nu a, fost tlusri insii, pA,nd, la capit, tleoalece ilrl au putut fi tlzr.tluse decA,t' cel rnult iumltate din rrulnill'ul cfu'{,ilor, in tirnp ce extrem cle numeroaselc cutun}{} il-au putut fi leciactate nici ele integgal. Alirtarn'mai sus sll {lpptul hindus se refuz5, urir"i cru-noaqtcri par'!itr,le, cleoalece tlifcril,ele izvoare se con'rpleterazir,

;i st' rrplit'il r'eciploc. Il uqor de in{eles tle ce opera incompletii fri,cutil rle englezi nu putea sii clucX clecirt, la cronfuzie, confuzie care a fost, sporitil de tleoscbilea elrr.tr'lnti, tlc rnentalitale iulidic:i dintre judec[1.orii care aplicau legea si supu;ii cl'rlora aceasta le ela aplicatil. 1'onrr:ri,i la ;coala conunon-larv-ului,, jutleciLtolii englezi au fost irdescra tenta(i sri rccurgi' Ia plincipiile ;i lcgulile drcptului t'rrglez pe care le cunoqteau mai bint,. Astlel, a apirl'ut, in dlcpl,ul ltintlus trust-ul. institulie specific:i rle comrnorl-larr,, sllu an fost tletectate anumite eleurente din sistcnrul britanic de ploprietate funciarir. Dirrtrrun pnnct tlc vedere, astfel de intrusiuni pot fi consitlera,te rh'ept alter'5ri alo dreptului hinclus, dint,r-un altul insri leprezint[ rnugulii unei reinnoiri legislativt Di unui rrou sistern luridic 9211'1' ;i-a tras seva atrit din cutumele hinttrusc', cit si tlin ligoarera noliunilor tlreptului julisplutlen{irLl englez.
20s

ij:ptit.l'1. 18,5?,- ryr.iyi_n1] pr.cscr.ipl ia- e-rtincfivl, S,,,1...1 t,?rf-4"t;, attopl?1"-tgl8ti3, in mal,eric dc rnolteniro, (.ar.e rr iusr' rrrocuitii in 192i r.u o rrouli reglcmentara. (rttl.tutt -{c/ rlin lS72 cu privi'e lir contracte, Euitletrce ,,lcf. iri' acr'rasr an, eu privire Truns.fer ctf properl.tl',lcl , in 1882, rnodificate in lu^plulg, t9io, Tiusts i"it i" 1gg2 etc. Ir:inil_l*'b{'ine'ea irrd.pe'trenlei, nurnir.rl a.tel'r,,'r,rnr.tive tle facturil crurolrr'n,nii ri, '(.rcscu1, nccontcnil,. J.rlle itrgusl,au nlel,eu rnai- rrrLril. r,.r.irr rlc lrlrliratie o .*i*t.irir,,ful lrirtrltisr rlar'. l.lrrsitrrl nr:ri rrtrlrr, r,rrirnt,rrlt,lrle x1.1,5111i1l. r''rrt,r'iliujau subst.a'!,iirl lil r.r,ea'r':r urrui'riu sist.rir ,i"irrl"iii. ti. l)obi'tli'ca, irrdepcrrtlerrlci ir i;rst-r,'a1, penlru Iradir-r itrrre1,,t,'l .nci fet',ndc pe.i'atle tlc de{irrir,e ll sislcnrurni iu'itlic p'o1r.iu. Au cu*1,'ilruit r* *.casla, a1,it . le()r"ganiza'e fudecilturea.s.i,, r,iit si prog.esele '}'r.1urx.!. spetti-r,mlare uncoli - r'calizalrr in oper.a rie c,irdificar,e. (la ,r''rar,e a indcpende.{ei rrali'rrale, i'stnn!cler jrrrlic'ia.e e'glcrzc sri,r-r orga'iz*te de puter.ea cor.o'ialii riu 1'st,
it rlirtulir,t,r'.

car,c_s-?1 pr,otlus ,., fost far-or.izat, in partc', rle, incerci*'ire tlc ,,irtlilicar,,";i rre actel,, oorl rnative.em]f.g..d., puter.ca colorrialti. incil'din rLunii_ ra.i,, Sir' \\-illia,rn .{o1cs propunc o coelificar,, fZSS, ,, arlft,ri.il hind's ,,tlupx motkiul r.citirirabrl ar pandectclor luii'stinian". Ila a fost redact*tir,-rlt puttttitul,log,r:ni,oiii,-tii*r,t :rpoi trad.sl irr lir'ba t,'glt,ziri iu 1gg3 d frs1, infii;t;;i; p'inra c.misic lcgislatir-ir, :l rrrrriilor, care a reruat itieerr, unei codifi.r.i. ('a urma'c a .ctir-it[tii acestei comisii, iu ;b':;s;; I*?,:: 1 90,s 11"t|11 ""tr,t6pffiiiT-ilfr i a ircuffi3 60 ;'i;-i; {::1, r'* ocazi a,p oi ^ rdopla,t urr corl nenAl, iar un an rnai tir.ziu ",rlii +,,-:1""_ acestora au rt st emise o serie de W'a egi.destinate sii, codifice .egulile de commo'-la*- dcfi'itle clc jurtsprudcnla instanlelol, coloniale. I)e notat cI din 1?65 pirnir in 1g57 iusti{,ia crtrdintatti cornpanici Inrfiilor de est, pentiu a fost in_ ca de la aceasbd, datir' si, t.e,acii s'b autoritatea c?rroanei brita,nire. intrucA,t lggele Angliei purta ;i tifl.l de ,,iiriptr;;";il;: drilor".. _Menlioni,m .intl.e acesl.;. tegi i' Li;;,,;i;1;r;: ;;i,

P.ocrrsul de osr*ozi,. .b'riii

i'

,s1'*t+-r'"q"rrfi

207

crxliiicale" instituindu-sc ilI accst s(1ol) o corrri:rie lil4islrtir ii. t'oniij!,i-t1tlia ltottlu i slat a llrrtr:la,tnirt rrtctrtinerca itt r ig,-xua- rrTdigilol ado1ltirtc inairtte rle tLrl;fr,iulirea indeltentlen1,ei, tlar: r'u anulriie c(D'e('tive, itrrprtse de necesitatell urodclnitziilii rclatiilol' soci:rlt'. (iuln rtr fi ilt,clz.itlgr:"QAj:eliului. I ltt'er:'izttt t'lallrrt'ittclt l]iltrrit,i ::irrr .+i--r.t('Ilor?liz;rt'r'it rlivol'll--,: *-_ rrirrri r'otl r.rviI rrnicli,lrfi'[-iJrlrc:lg:r Itlrlie si a ltror'lirttrirl rrri"rsuli sociale tle enonnii irnltort:r"ttfit, - allrogtrrea l utrir'or' riisi:r'irnin:ililor de c,astri. ina,inte:r adoptirrii utrr,steia, -' uryrx rle inlaginat ci,t tlc dificilil, t-'ste o ?rselnenea sart'ittir. - au 1'ost r-rlaholirttr o st'r'ie rle legi speci:rtre in tlifelite (l(xncllii ale tlrerptului t'ir.il
A apilrut irstfel urt sistertt juritlic ascrniiinittor sulLl multo :rspecte t'elui de cornrnort-lari-. Noul sistem a irnpntmutat.

olri, rest:rbilirca in tlcplinir t:ortc;tittfli de cattzl"i, D Lrlr(!i' llriiu'ipii nle drcptnlui- irindus ;i ('ontittunlea unul trtii direc,tii 11r' cr.olulie, irt dot'in{,a irttr:t1;litrii tristtrrnului juridit trndi{iotral la ceritt{ole rnctlcl'ttc. Irr a.t'elasi tilnlt, s-au 1icu1 clortuti conside'rahile cle

t,r'cat o it'r'arhio iuriit'ial'ii irviirrl itt 1'runtc {'urtctr, a Incliei ri t,rlrnlloltirttl l'tttt<rtiotraiitatt::1, ciite rrtici Ilr.r1te [1ulti t]e Justi!,it' iti fit'calc slin statclc cr)rn]lonel)tc e. I)rincip:rlul ollic<'tir' :tl :tct's1rn' instiltt!e it {(j-\t elirniunt'ca rluol solut,ii cronate stler'rilate itr jttrisl;r'utler"r{a rrnt,rliSu1;r'erriiL

S-l

'engk,z pclate inqela,


de.lnl'l rit.

l)c rnulte ori,

ter.rrrnol<lgia

iniprunrutati din rtrept,ul ca aSruuzrrrxl un con!,inu1 rrofirlrral

0 tlifelcn!ir izltitoale po:rte fi intihrilir si cu privire iir irrtliene ncr r.efelitn iiici lir, lrctcle adrcsindu-sc unot,rnuse in car.e prorcrrtul tle rinallabeli-. t.rrrrsirl'r.a1ril, iar. ignor.a.n{,u atlit c I de lispi,rrclitii, folosestr tg.hnica ilusl11atqlor', insotind fitlt.ar.er} i reguli tle exrrirple conci.r-t(tErilmil,('rc-lilteiegcrea ci. o fl Dst,e cl tehnicir po carc nu o rnai intii,lriirrr irr rrit:j lrrr sitt-rrr legislatir', rlar' <lesllle (,trlc scl spune t,ti ar fi corrccputir dc lnsrisi llerrthnnr. Nu ;t,irn ci,t tlc r.eali t'stc ar,ersti ptr,tcrnit,nte, riar sislenrul pale sii f i dat r"czullalc cxceleirt,c irr rnqliul intliarr. l'r'octrlcul cstc e-rplicallil, tlupii piirt'r.c:l rroastl'ii, rru nulrai pr,in tiurinta rle ar.cesibilitale a, Iegiuitorului, ci si - in plirnulr.ind chiul' pliri ('al.a(:tclul (lirzuistit, trl gi,nrlirii .iuridicc iudirne, -rrt;it rlc inspirati rlirr th'elrtul crrglez.
tehrrica lcgislntil'ir. l,egile trol'rrrativc proplirr-zise

;i

crxnercial

10.

tle Ia irceasta, intleosebi caracte'uI jurisprr.rtlenlial, rolul deoscbit care este cronferrit luer:ederit,ului jutliciar. I)r'eptrrl india,n este el insu;i. rrtr rlrept rrl precrderitelol', in p'ofiti:r rodific:irilor realizat[', tleoa,rct't', lrr, fel ca in dreptul englez, litera legii nu este altceva <-lecit colriiacralea unor n(il'rlle dcsprinse din prtrctica judicialr"i, r\r fi o rnarc eloare in.qt"I, desigul', si consitlerr-tm tlrclttul indian ca o lamuf ii t r:elui engLcz. Itrxir;tti itttt'e ceLe ttouil sistenie o surnii dc rleosebiri rale iuilrisdi.; crice aserrtiinnre grilbitir,. Astfel, butttioalri, in dreptul indian, doosebirea, tlintre (rornon-law ;i equitii cr.rcntialit pciitru tlleptul englcz, nu-;i giise;te loc. I)up[ or]nr se e'rplima un aut<ll indiatt: ..... iu lrdia, erluitv operreazri pli n conrmun-1:i,rr'. iar nu 1n tipczitie r'rr
lrt:eastit rr.
2()8

poiitc apret.i:r, t,ii o1lcr.il rle crtiarc it, sistt'rnului iurirlir: indian rcprezintii un:r <lirr celc ruai inlelesunler erpericntc Iegislative ale zilerlclr noastrc. Tratlifia ;i-n dat ait.i, ltstfel crlrn spulrearn, rni,na cu irxrr a{ia. Fonrlul tle c,<inceptc ale tlr.eptului hindus) supus unt"i <.litici cornlrlere qi unei r,einzuri riquroase. a oferil; substarr!,a rr<llnratir':i I urrui nrnr sist,ern dt' dlept, (1al'c se infi"iiisea,z:i folosind procctlt'c si reguli tchnice irnilrunrutate dirr rh't'plul ensk'z ;i irrrlrog:il irrrlu-sc r.rr corrt.r'111,J,.,,r.e*l,ur,ziitoarc lclaliilol sclciale rnoder.rrc pr,uvelitc rlin ateersi
sursil.

Sistcrrrul lrarlitiorul ]_tt4ttartZJcsltr inludil trrr cel u,{ r.el-pu.tin'i nlr lea ritoale la populalia cr practir,i'r, r't,ligia lrinduist,i. Pentru ltopulzlfia budistti c-xistti un dlept cuturniar carc are la liazir dreptul hindus, urisindu-;i lundamenl,irl dognratic in 36 de cilr{,i sacrc, tlcnunrite clamrnzrtc, dupli I)turnu-Sast.ra a hindu;ilor'. Butlisrnul,dupil uum se stie, este o doctrini, filozoficri si religioasil, aplr'utri cll, o rearrtit' inrpotli'a brahmanismului, o diziden{ir, tlacii, nc putem cxprirna astfcl, de la aceastrr. care. potrivit iegii h_ri Karnura, r'ecunoa$te iirdivitlual capa_
h i nrt

i.l

i.it-c.754

209

I
il

lil.irtc:r rle a-;i rletclrnirra eristcrrt,a, t'ealiziu.ca, sr.ollur,iloi. uttui intlivirl nerlellirrzitrrl tlt't'it tle trl irrsuli. -\treasl,ir este. tle itltlt'1, si pt'eriiisli tileptulrri l;utlist. Ililt,r'etr1r,1e rljrrtl.,: tlt'eptul lturlisl, si th't'lrttrl hitrthrs l,rarlifiorral suul lllin()t,('. Sult rrolitlt'as1 leI inexislerrfa llleferitrft'i peltru lirria rrr:rsculini, irr trrittelie rle snr,r,csiurre, sau csle r,onsrrt,r,irtir r,isiitpt'ill r.ir ilir, in lor.ul (clei t'eligit)?lse, (,ilt'e lit hirrtlrrsi este c'rt'lusivi. Sple rleosebile tle rh'ept,rrI hitirlus. sistcrrrril lrit.Jrriuiez rrtlrriitt'rlivor'{ul. r.ltiilr'pliri corrsirtr{iirnirrtrrl rrnrlu:l1. lil a,rlrrrite lroiigarrria si, falrt (,uti()s, iru rrurroa;te inrpr:r1itttt'irlrrl lczrrllat rlin irrr.t'st, i2.

l)cninl lroprrlirfia rlt' r'dieit' islirrrir,i, r.c<lai,lur.r'l a<.tt,lrirl tl" 1;l'or'rtlulir ;i l.r scrrlirrft'Lrr fircinrlu-se in lirrrlra lomirr,-r It l)r' rlt' ul1i par'1 e, rru trr'elrui. sir .li relill,iir. 'r.il,errr r:ollrt'r't,irrlt', (,(x)l)rr.:u'(,:t t'i,()rrrurrit.ir si t,ultru.al:i r,e s_atr stulrilit irrtlt'{:rr';r tlr)its,lt.ij.sl:rlr.lr.iq1.;1lr1j"ir.r^lr,llrl1(,-lill(,rrru.*rtl_
lnirrl{r, r'nllortrrlilr' pelsornle rlirrlr,e t.t'tlr1t,r,i 1rr.t" i'ui,i,;r,,r,,.a, irtrcrn'i r.otllrlicale lrrr,rlrlcrrrt, rlt, rlr.r,1lt. Irrti'rrlirrrri r':rr. rrr'rirr'r.ir. irr lrr<.sri itrlilrr'irir rlirr rr.rt'ct'ai'('2r rrolrslr'ir at't'st sislcrn, sir-i ar,orrii"rrrr kr<,rr'[ c.c ist, r'ur irrte irI lurnea .iur,irlitr.r t,orrtcrrrpolitrrii.

Lf

]1

1...\ Il l 'r\i' l,il .\ \ \ sl Sl s'l'lillt' 1, s.\t-' t)1, t)lilil,'ll

;i

8. t'r,rr.r1tlelt rh'rlltului Islarn rrlui itrtlrtrlur,c lte iur,isl ul erlrolleall irrtr'-o lurrrc .jru'itii<,i r.rr lotrl tlcoscbil:i rlt' a sao rliferifi prirr izt'ozu'e, 1lt'irr slrrrt,ltir'ii, tl;rl rn:ri 11'l1'* lrliti
]]r etItrll
i
1

ttrLtsulrrrarr

a.

l.rl.

Petilr'u rrnili,i,rlrt'irtu1 rirusuinn,rrr li"rnriut' o rririrplir t,rrr'it.zi1a1e .iuli11ir,i. licrit! Iiotlii,t't' u,tilnttl t.hiur, r,ir sl rrrliul irri cstt'ii1rsi1, rlc selrs pt'irtlu r.orrrpatiili;ti, rietitrr.t't,t'eI t,t'tlt,t,tr'i () ('ull uli-r (,ollll)I('t s1r'iiirii lurnii ot.t,itlt'rrtalc si. t,:r. ilt?u e. irrslit,ul,iile si rcglcnrt,ntilile sulc iu'fi irrrposilril rir lirrrpallit ('Ll ('ele rlin rlltrpltrl lrirtrcezr:r. I)utt'ttr reltlizrr cirt, <1c er'()nii1o, dilrriL rru t.hirLt,tllunitorrLt'.. pot. fi t,otrst,r,irifele rrnci as1,fel rlt' optit.i, rlrrr.i lrr.i virrl llrrl til ,iurirlicit rr lrrniii (,(intoltrl)olarre" I)r'r'111,ul rrrrrsrrhruul gp1.s1,ttt,iizi itii.i iil ziiia, rlt, lisliu:i t.irt,u lrei ',rr1j,_rl.t,_!illritJlr_dt_ ori rlrrr ri. I slaunrl esi t' sist erritri .jr u [iTiTliTill;I;if=-lr,t r - ! ] rrrirstr|i tlriii litiiL'(' slLu rntii rrrit,il irr tri[1c si:i1ele a],ltl)(1. in P:ihislurr si i' ttstjClt-L('\..irr trg1rr 'ii .\]giiglli!i41 -ir.rr sirrgrrrir {irrir tirrr lrrrrrr.ir,,,rr.,ffi'11i-1111,.,: tj'&E.-ji-" lrit:isil rrr irrlr'r'tirrre sistcrrrrrl ltatli{irirritl, a(lol)1iln(l o 1t'gislrr(ie 11t' tip eulolteull {,slr'. irs,t,lt,l <.urrr :rm arii1u1, 'l'r.tr.t,ia. Irr liila, troilstlir t.lriar' - rlirr pir<,ate, sturlii irr ir.t,est seiis rru t'risl:i irr iilt'r'u1 ula rroastr'li t.<lrrl.ernprn'anl'1 tle spcr,ilrlitnle rilclrtrii nrlrsuhrnrr ii fost, pt':rcl irrtlt o ltcliciariii rlcslul tle ittrlelnrrgittti tlc popnlil1.irr tle origirre turcil si tit:r,t,ir ri,in I)olit'ogea. l)u;.rri, r'eirtt,egt'ilr'(,:I lloln'rigei lzr lilrrrritrirr itu lir.t *icirle lll (lonst,anlir ;i l:l l'ril,e:i, ial rlupir l9l:l ,- in Silii:-

9. rirrul rlirr r't'i rruri brr'i t.rrrrrsr,ril,r.i .i rh.t,lrtrriui i;i int,r'pea r.asttrl sirri lr.alat rlctlit.rrl a(,c"ltii rilst{'rr t'u u|rrrit0itl,elc t'uVirrtr' : ,,Nu s(' lrrriilt, irrl lir irr Isliirrr t'nrrr irrtri irrlr.o rirorilii; ('lr(r(.esar;i. pcrrlr.Lr ar.t,its1l,
1tt'euit1ilr'
f

i.

irrlr'atlerir'. .iu'istirl ca't' all'rrleazir rh.r,1i1rri isl:rrrir. cri ochii ('u ('iile lrr'priVi nrr sislcrn our'(![)(,ar), iir <.:r}r, t.autl] sil. irr!,elergri liip.r'r tu'ilc rlirrlr'e irrstitriliik, .jrlritlicc lirirr l)lislilt1 rnet0rlei t.at,tezierrc, iir.cla (,?ll,c it' ll;tt,a1r1a r,ii gir_ st'lrsr'iL irr cI un sisttrrrr lonrrrrt riirr institurii I,,git.r,r.s,,rriziitt, 'si 1-r-r'r,rrror att, pt irr izIoar,t' tlntliliorralt, r;isi,i iirlt,lcasir (l('j rl lttitt. ..1)r'cplul rrnrsulrnall lru \-lr prrlca sus{irrt' irr Ir..furrzirrrr, (rilttll)al'a1iir t.u rirar'iltr <.0ns1r.trt.{ii ,iuririit.t, 1,e <,rir,,,rri le_tti ;E:rilL-I.rr.*l _F:1...\a1r,l.,rr - st,r,ie 'lr .iuiisl i,.r,,,cr,, l-, (Llr:fUUlJ,lr. llt r.irlrrr.irrir .r'l:lrrr ".u1,'ll..t,t, rir trr rlt, l)rrrr. $$l-Ll") ()t's1t',itt,ct'le dirrtii o lr,iigffi (.il11ttt':r r, rl:rl rlir Ar-errr tlr'-ir far,c. rrrai rlegr'iilri rler:it t.u riri sistt,rrr iulitlir. 't,t1.i1eg:rt1 (,t.I ulr.jtrr,isrtr, t.u o lllilrrlale tlr,r.t,urrli .[.,,.,,,,,t,,,r._ tiu't'tlcslrrinsr'" ('fl sursir furrtlarrrt,rrtlrli, tlirl t',rrirrr. r,;lr,lt,:r stirlrti a rrnrsrrlrrrirrrilrr', r'cgrili r.iu'e p<lalrii . l'r.rrrai tiirr itcr:ir$tir t.trrrzii, rrrr Vitlil cil',lr<,tcr. r.t,lig:ios. I)r irr,t,ca. siilr(._ liruielr rrelcspr:<'lirlii lt'grrlii tle th't']rt rrrr cste r,ir,iotlali irrst'risi"r irr t'irltclr r'ea sfirrli; r,rr t,sltJstar.tir dt'pirt,a1 irr 4,i111, tit{Lr,rnusLilnrurrnl (,Ri'c rrll lr.slrt'r.tii lrturrrrt.ili, tlir irri{t1ii.
27\

2rc

rstfel

ricea,st,zl,

i* T

Islalttuiui) 18. Asttrrritttirrile cu (lI'('p1ul ]tirtthrs sutrt, sull accst aspectn izbilriiu,e. @Lii, I *:rlr rrrrlui/,'o1p1 por'1 i rloui la lt,f c rlil'erite. l'r irrrir tlitrlr'e tk' t,ste q_!-co1tg|q cale fireazii rkrgtnele, pt,et,izintl ('{rea, ('(r 1t'cltuie s[ clt,tt<lii fiet:ale rnusn]trrtrtr. ('ea rkr a duria estc s:rli:rttrl * t.ale itr r'<lrnirreste s-ar tladut,e plin ,.r,alea rlt ulrifl, tt - cr.rprirtzitttl leguiile rle t,alc' liet.ale (rle(lirlcios tli''[luie sa {ittL s(,urnzl, s1}r'e a purre irr aplir,u't'1l'int.ipiile lutrtlirrrrotttirle ale irrr ir!ritulii ltt'ofetului. Sarial ul esle :rstlt'l utt sistenr rle leguli rlc cottduitil? ttu'c lru rlistirrge ir.Itre obliga,liile cir.ile tlc lllrr1ri, t1e lcsl.ituilc a irrrplurrmtnlui etc., s?Lu obligal,ii tlilelse, ('uln aI'fi cele tle ir a.irrta |e cei silirei,,<lct !irre posturile, rle a, spurrt'r'ugirc.iurri rtc. 1e. llat,eliil r,eil nrai tlezvoltatti itr irccsl, cor'p rle r,eguli lisirrcl ltr o lalte t,ele plirinrl organizareu itatuiui, rlrepiurile qi obliua{,iile supu;ilot' sl-Lu nr:r'rnelc pcnale - este (,eil i.r pelsoanelor'. Airi,^ 11t'eptul rnusulrrrarr isi girse;te itttlr:agzl sit orisinirlilate. In Iskirrr ttu ittrlii-!.d!il t.i frlniiia r.o s l i i r e urbitr. l l t's e n LLa Ifrltreffl-Ii,h-s l l: s l T'FiIe('riffi,:plti'it. J!ui''pa, r'i-rnrile'o a*orire Irzilut'alil t'u litlu viager'. Cirrd pilintele nroal'e, urr alt hitrenr (,,I'altrilic") iu, ttaltt'r'e, l'iilir olegirtuli tle continuitate ctt t'el ltrt'lti. Sropul t'risltoliei cste plocletrlea. Perrtlrl ca ur) lli bat sii aibii t'i,t nrui rrrulfi <,u1lii, el poate avea concouriterrt utr uuuli"rr tle lriirrirJa plrlr'u rrert'str:, plirilegiu tlc ciu'e nu se .---i.* lrrrr.rrrli itrsi. rlr,,rlrir.r:r. rlet.lil r.r'l irrstiri!i. .\t.r,.1t.i lloligalrii t'ottt'urrrilettle i se atlaugir, asl,fcl cunl renlrll'r.n I-i. Chatles, o ,,ltoligtrttrie irt tirnp", r'ezulttttri tlin farilit,alet t'epudit:rii20. l)upi, t.urtr se ver1e, teoriilt' unoL liilotologi ai th'r'ptului r.u privilt'ln stlut,tnlile fanriliei in secolele urnrtitoarc sunt nrai pu!in rnotlclne tlecit t.t'ed ei in;isi. I)otlivit rilcptuiui islarrric, t,iisirtolia este plir-iti rilept rutt cottlr'.'tt'1, te se itrt,heic tru ittlt'e liitolii so1,i, r,i ir-tle Tmfifff ,ii:i*lorir, r,otrlr'ar.t al cirlrii obiect surrt, pt' de o lFITiEf rr-rilt,?rstr l)e lale ri tlnu piliri{ii siri, ial pe tle altir parte, o.strrrtii rle bani, g1ltr', l)rr (.ale o <lau t,ei ai nrilehri. Prin
rr r i rr

t.ii,, t,el pu!,in lcolctit.. pcrlt'a!slr ii ln, fi apiic,ati <1e r'u o<'irzifl jurlecir-{,ii rlin ulruii. (Cu prir.ilc la istoria,

;rrui1 e,,n tai pulir r r,ele strct,t,sl ;1,21p zz. I:4lflfUti- _ -"i i*n ('('ll llliir l';l\p:rr(tjllr * r's1t' t,lrrrost,lrl r,r'}rrrliul r,rirrdiliorral suu la, lelrirerr, slabilit t,hial irririrrlr'tle r,tisitor.ie. ;fcate rur'estea tlarr. posilrilitalea rrrrrsrrhrrarrrilui <lt' ir, schirnhil ("1r. u;rilirr{ti nriri rnulle rrer-es1i, irr rlet.ur,sul r ie{ii. o *11 i t'a'irr'ter'istit,i rL rlr'r'ptrriui rrrrrsur'rarr t..rrs1ri, irr falrttrl t'li nu l otrtt' rkrrnt't riilc I.ietii socialt+ isi g1ise3(. ; loglt'rrr.rrtlrrr' :rsr'rrirril,,lrr r'. /rrlFil) slrrr lr,u.r,it. irrr.isrriul
rubi

lrrrrr:roru'i - )ii1ri r.clrr.r,zirrti urrrrl tiirr iltilt !ltsctltlr:ll(, r'tl lll t t,slr, 1rr,t.rrrisi () l.or.trri rlC r.isi_ lolie lerrrlritalli t'rrle plorIu<.t' torite el't'ctr'le urrci t:isi1'r,ii

, ('(,1(I

)tr r]J,ctilttl+ij!

(.r,.1).itt(,

lit'icri1 tlczrol1a1 , rrrotir'lrentrrr car,e c.ele rnai rrmllc stnle rrrusrrlrnane s-arl Irjzul rrtl'oi1e sir let.elrlczt- r,egk,rilt,trtir,i rie tiir ot'r'it1en1irl,_str)r'c a ar,riper,i la,r,unr'kl irr*r,,rrrrrri1 c, 1r" ,,,r:.i lc r.onl irrc rlrr'pl trl r.oriuri<.. Iatir, rle t,e at,cst:r rrn lr,r,lluie irrtelcs rrit.i t,ir, urr sist.rrr uttivcr'sal, rrjr'i r'a urrul r,r,rrrIlt,t. Ll lri.t'*tlr lr,clnrie arl:iugatii nlal'eii.' rlivt'r'sitate irleoklgir,li e-ris1 t'rrtir irr lurrrt,a rrursulrrrinir. in ilrteli'r'r.rl r,onulritiltii rrrrrsuhnAlre se irrlilrresc un rlriu,e tturui:rl rle riluri, tlc sr,oli care irrler'}r,e1ea,zir (,or,ir.rrnl, fir.rar,e riirrl,r'-ri rrr:rrrielii ploplie. ,\t.r'ste r.itur,i t,orrstitrric in' st't,olrrl aI lllea _tle la hesira, (rrralcir fr.r-{ir:r }r,olr'rului llahorrrcrlr,lela, Ilerlirra lil ,\lect.a), ,se itrrpitr.t irr orlu&lrrt, (sarr surrtriie)

li

rlr,slrr.irrs

rlirr ('t,r.ff,,slr.irrr.,,rri,,*t,rt',il

ir,.rr_

pinilit, irr ll'ulcia, resiunile 1r'arrscirui.azicrrlr,'"iirS.ir,, -rig-arri,starr, I'a,li.is1an, lrrtlia si, in rrrirsur,ri. in'Hul!-t, 'rlr.er.ilr.r' rr;11t-l_rltalc_lilt,. r,iLspi,rrrlii, iri tirile rn:rgr,t,lrierr. si i' ,l'ir.i,.ri occiderrlrtLi, .11-trflgjl't_1_rrirryrlndit la, Jiu'zi, irrllrilaezia .i pi, cozlsta olirnthlii n, Alr'icii si ri1r:l hirrrlialil. <,are rk,nr;irii itt Alairia Surrtlilii. J)irr1r'e t.;ffif,,--;;p;," Surrdilii. I)irrtle r.jtllrile-i.i;;a" cel rpni itr_ ."t ,r,,,1 i,,st'rnna,t esle, int,onlestairil,, r.cl ;iit, st'trtna,t esl e, .int,onlr,stltlril, t.el siit, ]iF?iiiii1_urrr anrirrlit, fi, r,ar e tttai sus, rlorrrirrttnt in h,arr. . l''rrrirrtl tle ln p*irr.iyrii t.'rrnrrre, irr,r'ste r,i1ur.i se tlt''sebest, suJr null('r'oirse aspet,ltr rle rleialjn calc irrrtriitil si o ntirre rlivelsitale rle solu!ii jru'irlit,e. Itrste u;or. rie irrlt:les itt a<'este rontli!'ii r'i1' rle firirvil erste urrillleil th,t'lltulni
1t

rrrtt strlrr ratr.

2i2

I
1

273

tl
lr

Ir

l/

4---fr

Iogir'. Iit'1'cr ilcu rlt' rnlLi sirs lir irrctit,ienlir rnt'l orlcl r,ar'1 r'zir'rrt' :rlr,:i tit, f irpt il vtrtlclc tottrrui irr.r'u.slli pr.t'tlilct,{ic. Iia{ioriirri.rentrrl llrirr urialogir' (rlivas; ot,rr1;l"r rrrr usllel rLc Llt, irr tlrt'ptul rrrusulruirn int,irl cl u f,s1 r.irlit,u.t, r[ut,ti ('Lrl]r \'otrr:ill"rta rrrtti .jos, lll l.?urgrrl rlc iz,r rir.{,t'-rhe pt ::r. ,Juristrri rrrtrsuhrrrln lrrecizir at,cla,;i Milliiil,r.ru't, l,tir.{' aillolitltl.e 'irr rrrillt,r'it' -- r,ste olrisrruit si girrult,nsr"ii t.ir rh,cpttd t'i'it'ut rlirr solutii rlt's1rr,tri, rlirtt,zi tlti zi . in r.orrsirlr.r,tu,i,a rrt,r'oi1or'1t'nrltolitlt', tlc rnrirrreril, rrlti tlegr.alri, tlcr,il tlirr print.ilrii gt,rrt,r'alc lluse r) 1tlior,i. rlin r.lr.t'sll st,rlrtLrrt.i rrlroi t'ottst't'itt1r' jrr l'iet,alc sil Lratic rlltir. At,est .iLu.ist isi r-ir r.r,1uz:r ulit't' abslr'actiurrr', ot'it,e sislcrrrnt izillt'. olit,r, t,otlifir,er,t'. etr l'a cvitu gurelalizalcir ;i cltiar,rlt'finitirr. l,ipsu orir.it't'i tiis<,ipline ligur,oase rlcvirrc irsl ft'l lloatr, cirlat'1e|isti(:?r (.(,ir trrai 1r|egrialltl-l a li|t'lrtuliri rrrusrihrutn. li ilrutil ;ri"t lltili ut,irtiirtr t,i rlir-iziunjk'rlc bazir u,le th.clitrrltii asliel r,Lrnt sc irrtilrresr. pe r.orrtilrcrrt uI etrlopt,.alr - in rlr,c1.t pri)rlit.si 1l'iva1 sllrr irr lanrur,i rlt'dlt'p1. surrl r,orrrplcl slriritrt' tlc rllt'ptul lsl:Lrrrnlrri. Iialnrorul ('lrar,lc,s l.('lnal'f1i, 1te rlr.<'1lt t.ur.itt lipsa ot.it'irlei tetx'ii itrstiltrl,iorrrrk'. Irr Iut.r'ilik'.iulistilol rrrrisrrlrrrtirri. tle piitli. rru \'olu irrl,ilrii liri urr er,hivaltrnt zrl rrrrei.trror.ii getitt'itIc a olrligaliiku'. Aceirstl"r libsen{ir rlc coct,crrti ;i rkt ttoliuni .julidit.c - <.orrt.r'pliik' ilrLrsi1r, ln'irrtl. tle r.r'lt'rrrai riiult('oli, lLtirt rln selts jnr,irlir., ci1 si trrrul r,c'ligios ili qr'iscste rrplir.rrl ii.r, ast.l'cl t,urn irr.:rti uutor'u1 <,i1,rtt, irr t,ir.trrrru>lrrtr1t'le istru'it.c':.i soc.iale (,lt'(' .(ru pi.r'zitlat rrastclca IsliiriitllLli
21.

., 10.. Urr lilt:isper,t pr.(.iiu'c tlor.irrr si-1 rriat,t.irrri ('st,c llr.('rlilet'till juri;11ilol rrrrrriulnnni 1rt'rrtln lirl,iorrirrrrt,rrlul lrrir-

tlerilli plin

Orisirralilrrtca th'elll ulrri islanri(. irl)irf(, si rrrrri t.r.ic.err.rrlar't'a sistcrrrrrlui izvoalt'klt..

11 . l )r'cDtul rrru,sulrrran t'stc, itr t,ont,ep{iit islarrricir, rtr-(_rrl _ .-----__= lcitLrtiei tlilittt,. licgulile tlr. t.onrptiltalt' 1te (.tu.r le r:u' a"=: '-----:l-lttrirtle er itl-rrrr t'xplesilr ,,rr()nrr(r t1t' rlr,r'p1." inrllr.oplit: tlzltoliti ('ala(,1ct uhti cterogt'n ai ar,r'strrr' r't.gtrli - au f()s1, 't'('lc\-ti1o. potlivit irrr i{it,ut'ii rrmsuhrrarr(', ric I )lllunezcu, llitr itrlelrrrctliul allr:inghelului (laln'icl, lllofctului Mnlur
l
rr

ri('gu!r{'(r('('()llrl)'r'1a,rc llrivos(i il(,un} rrrotirrl tld vialir iri :t{t's1r)l'n, se.t'fe'i Ll irlcreg^e.ile tri'tr,c ci. rir i,:iz,lr.iu} sfli.tr, 1r. r,r.e :tr,t,stia, il p,a.ti ir'11<ltr,i'ri ,,,,,r..,t],u1i,,;ilrr. t'orr1.r'trtli<'tiile rlintle 1cr1,r'le ('ora,rrtihri l)rrr, rr se rlatrl,i-r,

ir,r'r'ir, i' r't'tlt'r,., ei-irit,'rrt,'ir poprrlalie eitrLeti-r*,,,., -;; or,rrpl'i i.rrtleoselti r,u <,orrrt r,trrl. (le. rle-ir tLr*a, r't'flerr1i.r't'aliiril iile irr .ill.o a tttl tlrrpll ln2rr'('Ill sa l'ueri. l,ip:rit tle'sut,r,es irr fir1a,1r,i'ii1 pr,.le-. poprrinliei' yl]l:11]ii elili into:rr.r.c t,utr,r, ci-rlr,e, rrorrrazi-i dc*rtului b'c,friii,ii.

pr.' :*r f'st irtlu'.te rle rrr*rl rlirr rlist.ilt'lii irestuio,'-p"fetul*i z,titl,.i.tr'-. car'1 rr t'r' il .irpitat, treirru'ir,ea a,' ttiri" ;i.;;;;,, 11,.,, ttre'nl ,r, 1ru1t'il [i lr,atlus pt.in r.,r.intul ,,is1.rir,isi;d;li;\.; nitl"r ca,r.tea, si. rrtir a Irrrnii irruhonretlilnt,. ri_|t){) rlr, \.(,r.s(,1e Pe (,ar.e Ie cupr.inrk,, ,,.,..i.]'-i11,1rJ1 l IlIlp:l.tll,e rn 31',ste ll t':rpir,L',.urr rrrirrr;ir. rle .irrtri pirrrri ]* szrsc sut,r' 1ur1, se.r'i t'u urr rrrnl.t'r'ial rli. <,ar.t, se p.t urlrii,gc r,eguri tit' t'.rrrp.r't,re. rJle t'rp.irrrri, irr esenli-r, iritr.-' i,,r,,* f,r,i.i,, tr<tttc'ret,ii, rl<'cizii rle spcliL, tliferitt't,ri'surlrrtii rre 1iru1t'1,, li'l c.r't'r'r.' *au lrcirtl'u a, l)r,e'eni ilrrunlit(, 'ler,itt, rlificultriti ri rr, l'r,li,ri'i , irr rrr:rt.r.:i l.r. rrr;r.jrir itrrlr,, l:r r,,,,1,,r.i.r'i.,it,;iiii:;,, {lr, l:t tullt(,. silt,(.r,siurrilrrt,, ltr (.nli(lil ilt l.r,rrrr,ii. r1'lrrlte rlirr u,r.r'sto r ei,se1 c itlpr.eiuralea, tri st, pale , I'ar'1 t's.r,rrifit'a,1 i'ii str.'rrtr,*zic. naptul ro p"r,,',.i'li ,eli.istil: pr.t'ir, rrirrlt pc j'r.i;1 ii r''srrlrn:rni, rle,ritr.t,i,o, :lsifel .Lt*i .stc a'it,.1, irr <rtjl rle_ul rlrile. ,,.1rit,rl rli' (,o'irlr. l)trr..t'2.* ir, r'cr.rri1u,t, er i'srrsi ll ,rr.l'e ,Lit,'- rirtiiilil;Ji 25. Sper,iali;1ii oct:irlt,nt,uhii tleost,b(rs<r inrritritirrile 1}le _ (''rl'rului rl.rrir <l'it'rrl,ij..i rre.sebi1.e, rra,r.i in,t,,-*'iiil,r;t.'i ()lllls('. ',,, l't.irrra riirrtr,cr :ir.(,sl,cit rri st, p;lr,r erltlesia. r,eiatiilor. ce se s.abilistr.ii irr ..rr.ritrrtea urlrarii r.i'eia ii ti,u,r.iirru.c 1x',fehrl i^irir1.tr fle Ilt'ui'.,, frrgu, si. tl. l:i, lrt'rli'a i'rier.t,ir. IJir,
ca
r:i

)in .r'rl i'ul

iif.f i,,\ l*i- r,ri'kr,r i' r'irl trrrilt,

.llp;rlrrl.
e-r

nekr tle .egler'e'1,ar'() s(l (,eraA* c'irpletirl,e ,,r, ,r,i1 ," iz''ar,c,. sittgru'ir t''rrrlitir: pt'rrt,r'rt ir, st t,la,Jloi.Lr, rtn sisterrr,ru,trli"ri
srt,

^ rtt 1r'irnul 'irrrl :lcestol rlouli 'r.it,ntiir,i rlcriscrril e rt s-r1u vr"lrlit in rrctivil uti':i pr,ofr:trrlui j\lahornetl. (lrx'a,'.1 .stt' rrrr irrst.ur'rrr1, lt'gislltii' int,orrrpiet. La.rrparrsiutre.

t.tl.

r'isprrrrrli, ner.csil,litil.r' rrnci sot.ielirti in pliiri,


215

27+

Iiccurgerea insii la, :rlte izr-oare cornillernerrtale ser lovea, itr conccplia irtnsulrnaniL, tle tlifit,ultriti insurrnontallile. Cot'arrul cla t.orrsirlerirt o ,1t.r'r-r r.r'k,r'ir rrtli si irrlirililrill-r,..\ u se llute:r athnitc cu u;urintli nici cji ea a gr,e;il, nici cri este incornpletii, tlupii cullt elil dificil dcr atlrrris ca laruncle tlin g'indirca alhanghclului (labriel, inspir.ator.ul profetului, sil, fic cclrrrpleta,tc: prin dispozitii cct nn sunt tlc tratrilii, tlir.inii. Crrr.intul inor-a1.ic estc un ter.rut,rr pu{in agre.:at de rllusuhntrni. Pentlu ca o regulli ce nu sc gise;tet irL ()oran si aibii qansa a se irnpurre, ttclluia fircut. neaplir:rt apcl la tta{-|!ie, Ia cec-ra, ctr eristii 2rj. -T6rn1rlc,t:i,r'ile la, Ctolarr ;i-riu gasit dc aceea furrrlurnentul itr tladifit'. Colpul dc reguli car.e o erprirnri poarti nurnele dclSuirtra,f Priu Sunna insir, tnusulrniurii nu intcleg tletilt acorl t t'arlit r-9.!g4!gtlt_'_:j:ii1.ri ,,cLt-f LB tSt -l_q1- _\l_arhorrred. liil t'('l)r('zilllir lllodlll rl(' lr lr si rlr'ir so (.()lilpor.la:rl pro{etului, carc tlcrbuie sti serveascii dr.ept ghid cr.edinciir;ilor. Cu altc cuvint,trr ca cuplintle cornportijr.ilc, gesturile, spuscle sau chiar l,iicerilc pr,ofetului, care lxrt ser,r.i rh.ept piincipii de cletlintti. In Sunrur sunt, dc as()rnenea, iniluse exernplelc rlatc. dc discipolii protetultri, pc ci.rul erau in

rousidelat autentitr nl.r,irici r,intl existr rnai mult,e rnotil.e penbru a-l zldtnite tlecAt penllu ir-l respinge. frlr:ontestabil, ir_r!,e,legg.ea e\zncti'r a I,ointei profetului este, in zrccste contlitii, deost'llit dc dificilir.' ur,'ec1in:riosul de l'ilnrl rnr \-2rr li'i.i,rlal,ii in rniisur.:i sii se <lcscurce in l-riiielrjenisul tertelor (roranului sau in rrurnrirul imens rlt: Jraclil,h-ur,i, uneori contraclicl,or.ii si ades"u irr"u-lrleic rt. l)c dc altir parte, rslarnul rro r'.r,,ua6t,e o autoritatcr suprt'nrii religioas[, ca,r'e sri tie insi"rrr,inatir cu irrbcrpretarea lerfclor sa(:rc. trnitdlgl qf irrtcr'P.otarc estc asigirati i. ,3j1,':,-1,'r.orrrlitii lrr.irr@jTrrrfccl <lc-:rlt..r..o_i-l-r,n-izr_,r[,,t",i',:,.1,_ '7 I u l u i rr r u sul ra ri. r.aIe -o l'ot'i l rcr fii-ri.i,iu liii-?,;;i l ;ii;t,l u'a.i rr_ to.Lll c'iimia el pra,l.. r'c(,unoaste st''srrl eract al tc,xtei'r.
rr

-ilil
l

Na(.te.

viali.

.-\ Irieealc dintlc princiqiile dt cr.edint,ri cupr.insc irr Sunna (! lin'rneirziobiet.tul uirui1hl-rlitTi.rlnsecolulall\-lr.rriruapiir.ub.
celclll'r' r.ulcgeri de hectti t'lt . dintr.c r.ar.c rrrui r.urroscul.e. sunt cele legate clc rrunrcle lui l.ll-FJokhari ;i ale lui Moslern. Acesb_c culcgeri sunt fructul unor cercctiiri rninutioase, aviind c,it scrop si, selectionezc hadith-urile autcutice de cetle apocrifc. Fiecar'c hadith ouprincle douii elenrernte : t.e.rt,pl (matn) 'sa (isnad) care exprirnl iantul de transrniteri sucli laZa cesive, de la profet pA,nii, in zilele noastr.e. Verificarea autenticitrifii unui hadith presupune cer.cetarea fiec:irei verigi a acestui lan!, apreciind_u-se spir.itul religios, vi,rsta, mori,Iitatea, puterca de in{clegere qi mcrnoria fiec[rui transrnilritor, preculn ;i alte inrprejur,i,r.i, culr ar fi caracterul ncintrerupt al lantului Acestci critic:i a originii i se alltut.ii, o cr.itic,it cle fontl a fier,rirui hadith. rn accst c^z or)ere^zir, insri un" criteriu canf,itativ, tipic pentru gA,ntlirea rnusulrnanir, : un hatlil,h c$te
216

lecrrlsul lir, consirnlliuni.ntul unanirrr. trririrn sc giiselt,cl irrt_r-u' hadith, ca,rt' pr.'crlat.t-r : ,,(,ornuriitat*a, ,,r"rr'-raa, ,.,n t'rrrlt'il rri<'iotlatii tle acortl asuplil unei elolirr. srx,unri:r e-{te ur} tcxt r.lt'oolan care ilfinnri: ,,(,{,1 ce urrncrazir o alti, cale rleclit ce:l a tL'ept-.rcrlinci.r'riloi" r.a urer.ge in rnfer.n". Ar'cst,r-' tlouri bextc-: s.A(f.e .ep'ozirttir, in con?,cptia rrusultnalii, un tcurei suficierrt pcnfr.u a iustifi<.a'autoritateu tle izr-or, tle tllept a itlirnaei :s. I'crtt'et ir', r,a (,il(' {.{)trtcptr l:-t t.;t t,('l}1.(,2{.ltl:'ril I :tr,.r.rlttl unarrirrr ill rrrlur'()r',ilr..r'lrlr.r'er.lirrr.iosi, <lt,irrrrrririrrrHrtlillgtlili,care _poscrLi calitiitile (rle tlisce'nrinint, curr.!T-inte'"li iicr o'to(lo\i.. ) .e-r''te l-;i frr'rt. ,' .pi'ie pei.soiralti, .r.i'r.i l ri rrrlr![!!]g$ -pcrLlru i i i l a teir i rr l cleri t rra l:t rlr. nat urir ul;r rql sii du.i lir r.alizar.rl l)r'('{'('r)tt,lorT-u1ir.i rrs. irr (',r.arr sart irr .!yl,t_',,.,1 )r'siglrr', ur.ol'rlul_porrti-i:i,zrrliir rru rrrrrrirri'iiirr pirr.r,rlir'i{'\t_ulrl e::1rrirnzr"t,e rle nnrjaheclini, <,i si clirr pr,ac.tic,ile u'l*irtc tlc a,cc;ti:r, tiin tiLce.ildlor. iri nirur'itt situ'atii. <rrrt pe'*rit sii se contu.cze o a,pr.oba'e. Ittlrrra sc i,;r,;ii;it;;, ;i harlith-urile, in rnotl gl:41, tlin gcnciatie in serLeralic 2e. . I'r'lt'1ic', !dinn po:r,te fr?'rihoscuiri tlupri tratnTeie, r'arilor Jur'!*('{)ti{rrll i.,.Sar lt nt ii srrrr l rrrosl r,rril()rlii Dr.o1.el ulrri... stir_ Irrlr'slr' . rrrarirrri. .-\r..r'rlul rrrirrir.r' .irrr.i.i.,rrsulr i esupra utrc'i pi'oblerrrt' crorrft'r'.i s.lu!iei la ciir.il s-:ru opr.ii, putti.ca unei rr{}r'ure ric dlepl . Irste accir ,,{:ontmut,rr,,is ,,1ti.iio trieortntt,, l)r'cr\r'e o int.ilnirn si in tlrcptul lunran.
tea,zii
i
'lit

Act'st, c'ite'iu este a,tro.dur u'auiur a,l .o'r'nitirtii nrusttir'il't'. [)ouli r'a,,rir'c, zltri buil.e llrofetului, furicia'it rr-

iilil

iil

tii

riil

rillrli

ltilrl
rll rilllr

217

=-lt,'
li iil

Nlalile t,ucelili a,u atlus la islarnisrn netturnt"r'a1 i atletti rnetrtalitilii ru totul cliferite t-le celc aie rr.riet'itorilor ar':rbi. ('lurteu, sacrrri ;i 8unnu, ntr putc-.au rla liispuns in a.ccst,c contlitii unui rnale nunrrh'de ploblenre. Itl,jtih*dui, efortul cleator de dlept, a, cilpiital, astfel noi rlirnerrsiuni ;i tr, fost chenal, sir ioact' un lol cu tcltul tleoselrit, rit, rel pe t'are il avea tle jucat aluttci crintl Islarnul ela prat'lir'at rle-r o rnicli cornunitate urnatrri. Intelepl.ii au trebuit sii apcleze itr conset,in{ri din t'e iri tre mai rnult, la ploplia lol ll,1iuirt,, irnbogi'rtindu-1i cor'pul dtr doctt'inir, tlar indeptiltinrlu-sc, a,stftl, culn era fircst', de Ia, ol1,od<l-ria plirtrelol incetr;trtuli. tr[etotla <ru ir,iutorrrl cilr'ei:l a avut loc idjtiharlu] a fost' q'[rya,s, r'ationarrrt'rttril prin analogic. Arn avut oc,aziz si:r nrentioniinr rnai sus cii la,ticirtanrentul prin analogit leplezilrt,ii unir, din cheile rie boltir penlr'u inlelegerea rnentalitri{ii iulitlice musuhnane. Se pollte ilrltiuga chial cir el leplezitttri, a;a (:urr toti autolii o irr'1,ir, un arleviilat izvor tle th'ept. 'I'ehnica lui tlivas constir, in asitniLalea uneri sit,ua{ii ir,ite in practicii cu o a11,a,, avutiL in vcdi'r'c intr-un tert silct'u, oli intr.un hadith. Nu trebuie sli cilderrr in gre;ezr,l:r corrrisri tle unii :lutori otrcitlerrtali rlc'a vetlea, in qi.vas o arrlivitate de intt'r'plettu'e n, legii. intr.atlevfu', int,erpretal'ea plesupune desplilrdelea sensului exact al legii, pcn|ru a o aplic:l ci.t rrriri crilecrt anurnitor situatii pe oal'e le este tlest,inal,:i, sli le guvet'n(.te. J)irnpotril'ri' <1i1'as corttlu<'c la solttliorrAl'ea, unol' llleiitlerrte pent,r'u cir,rer legea rLu zt fost fticutri. Nu tnai sunteln,irt ntotl rnanifest, in celcul de lelatii supus legii, ci dincolo t.le a,resta. I)acri, interpretarea, legii lcplezinl,ri un izvor de dlept, t1i1'as ester tocrnai rrtr astfel tle izyor'. Legifirrrila,tea, at:c'slui izvot' a fost' cu gl'eu le(rutlrtsi'utri qi rmnrai rlup:i rntr,r'i tlisputtr lt'ot'et,ice. Reculoa;telr'& t'st,e rlatorat'ir, in rnalc pa,r'to, erret'git'i t1t'sfri;ura1,e tlt Atrrz-IIanifa,, interncit'tonrl unuin tlirt celc rtta,i insetttu:ttt. r'ituri
c,u obi<,eiuli si

(10 spetil.

In prirnelt' tirupuli, irlilihatlul a, tost przr<'t,itrnt in rnod sporrtan ;i urreoli itrcon;lient dc discipolii proletului si tkr succesorii acestora, pcntlu a solutiona tlifelite plolrLerrre

rnrrsulrnilne.

illlll(';tl'{,it litlll ttltti |i sUIrl (,()ilsil(,t.ill0 rle irr.r,sla.

si fie rlor-erlitl"r. Itnlxrrlanta pe car.e o^r.ep.r.ezin1,i irl.jtrra perrtru tlr.eplul ttr's'hira' cste tn.rr'li. i. ti'11 cr' (r'ri.*'l'$i surr^a J*'i Lr rh.clrl r,rririrrtl, ttl.r,eti,.,,, .,i,.*ii 1.11.::;i-:",'.,,1r'lrlr',:i.. 1,,liii_ ('rl)irl;l il ('('a r.ai lr.r'rrrrrli r':rrrr:rrr. irl,irrra. lirl.ua'rl l.rrrriircr.L rrunoscritul crornpzr,ratist rle la i_rrceputul secolului, *,,rla-in il,:.:l_::]lt_, ,,Irljrua reprezinti\ ta oir,r, actualir,, ri"g..,.rri,"rii (toglnatr(':r ir rr}t'ptului rnusuhn:rrr. (rc,,.anul';i Sunrra s''l ri.ritt baze isl,or.icrr,. l\u irr (tu'an sl in t,uleg.;ii; nu ii; lratliiii.r:r r'irrlr.iutlet'rlt,rul r.,rrrorrr)()r.:r'rlrorirr.r. lrorirl'irl'il \itl('. r'r rn r'it'rilc itr r'atr. sttrr[ (.\r)rrs(. s()]rtriilr.r.0trsat'r'ate ltlirr itljrnatt. orir,lrl'r, rrr. l'i or.igirrcit lol., isi rlulor.eltz:.r, . ,,tlnsltlilj'rlt^ /iq.
2[9

r.r, urrnclrzii a pr.imi o lezolyirr.[J ,i) SLu;-u cnlitatea trornLrnr.i ('a'c :i 1l'rrlrie .ei rloi t.r'rrrcrri ..c-i, nr,'azi ,r Ii ,.,,rrr1'ar.rt1 i'; d) juds+4ate' - r'atiu*ca in terneiur t,rircia r,ergura *t. l;ii;i-; de l:i, rrn te'r.nren la, celtilillt,. ,{stfcl cutn s-a, obsert.:lt, aceste elernerrte 1ta,r _illcnl.icc :::,::]g ale silogisrrrului obi;ir*it,. ,,riitiiit,ir,o,, tiliiia i;;;;;i_; rttalo.i,.,,l,ztlltu.a" pt.etnisit r'i'o.it,,rt:ALlzitu, tenncrtul lllldju, iin',.judecatf" concluzia,. I)ii.c,r,en1il rfintr.c aceste (rr)uir rrr,(irlrr tte |ationanrent cOrrsl,ir in flllitril cii. in ,,or.,l silrrgiitrrtrlui. lrr.errrisa rlir.jrr.i t.u1rr.ir14e' i'nj,;t,'l;:.i;;;a' ;,,1;:_ _ lr lrrrrP r.c. _irr t.irzrrl lrri r;ir-as, ,,r.irlicirrrr.. 1l,ll:n.,:1r,,1,j)t.ir , ('srrr (r (tr-('rzle (:ale erlrandr tlc la I)urnrrr:zeu ,sa,tr dt,ili pr.0fetul jir;,;;;,; i'tottteauna :lli.:::::i:l:lapr'oa1rc r'i .r1 sli, o for,urii ,,,,,,,,,1"t,i, url('r'rr)r' lll'ille:r zi lt r'a r.cgurlt gcll(,r.ir ri 30. J'ctr tt'u q,. sq putea li rL rsi tlir-a s .*1",_,.i,,oru 1 gn 1lrriitcla.cler cronrlitii szi fie inrieplinitc : ai t'itlicina sri, fie culx.itrsli, ilcultest,trltil, i1 O4ralr s21 in ^\trnrir. TNa'u lrebrri6 sil fie,,r,a'.r'itt,uirei alte rirrrrici'i -- rler.i sii ru'r'rrrczinte ea irsrisi i,czutt,.tul urrei a'._ bgii .' qi'as trc fratlul at rlrirea irliiintr atrr,isit,if ;-' " b) r'urrza sii fie r'Lllti si.intcligibilir, . corrtlilrli<rtie int,r'irrsecti si sii nir fic Lisri nu .,1;r,irrrlir 'it.i r,inrlrri *iu ('oran, de Su.nna sau rlc, itljrn,rt. F)rr tr,r,bLrie, r,,lr,l,r,ir_ rle ase_ lilil d" lnellclr)

Pol'r'i'it tloct.irr.i t.atritiorrilre, t1i'as r.r1n.i'tle'atr.' ';.;,,,:';:;,:'ri,gar:i r'lerrrerrl r : t\ rd,rrrrit,r ,r esr.r'i'r irr iii'i,; llt'slr' lir)rrillrenrrrl l rrr r,r11111 v)1 :r.per.rrrr lirigi,J
1';1

lil

218

lifort,rrl crelrtor 11e th'e1tt ,- iiljtihad liirrrint' irrsi, tt'cbuit' sublinia,t ar.est Iap1,, o oper:"r a vretnurilor tler.riie. IiI s-a dcsfli;urat, in pliiueie set,clle ale t'rpansiunii ,;llabe. rl:rl a, incctut in coi rkral Jlft,tluloa secol de la *legila. e,lltrtl legilimil,a,tetr oric[r'or tlczvoltiili a,le tircrpt,'.rlui it, i'ost t.ottlt,stafir. Atnrrci poartil efoltului (:r'eator' (lnb-el,-idjtihttl) a fost iru'hisi. Legea a, 1'os1, r.txisitlelatir ela,Ltora,tti 1i oiir.e irrcelczirt norra dcr a o inrltogili il 1'os1, intclzisil . -^\strel se e'rplicr"l falrtul crri, rlrelrtul nrusulrnarr se irLliltl"r, si st aliiir,ir tle ss'olc dupii acrleafi (,iu'i i. lii a rlat rior-arlti (l(\ un (.orrserla"t,orisnr firril plecerlt'nt r,ale l-a, corrtlarnnal rle nrrrlt ia
st'lelozlr.

s-i'r'

et'a r'oirrlrn'1

puturi, la forrnalezl siilerrrului ,julitlit. rrl Iiilarnului. ('r'itica ;tiintiiicri ,r (loctlinei rraltotrterlalle l)une in lnruinri i'rrplul (ri-l r[lrner'o[i,se cutulne pleislarnic.t', (,Are llu elau (o111r'll]'e l'it1-ului,au fost inglobat,e in tllelttul rrrusuhrrarr pr'irr jrltertnt'tliuI itljrna,ei . Se atltrtitt'r in a,celaqi tirnlr, ci"r rnultt' din lt'gulile fitl-ului pot fi cornplel,trte ;i, urrcclri, chiar inlor-:uittr sau modifit'rlte cu cuturncle si uzulile localc. (lr'ca ce este r:orrsaclat plin uz -- sc ala,ti"l in ,ltedjelli, (.(xlific?uoa uficialir par{iali, a tlleptului, potrivii"'T:itului ly111,Jit - ale it('("(rir$i frlrtir cir, si t'eea, r'e <'s1r'fcx'rnal st,a,llilit'lrlirr legt'. I:)entlu c'a o cutunrir, si poatil fi luatii in ronsitlet'a,r'e, ea trebuie "1i, indgplineas0ir, anurnite conrlitii, printle crirre si pe aeeea tlt' il, nu fi contrani itljrnat'i. I)e relnarfat c:i nrulte tt'iixtri musultttant', cllln at' fi iiabilii; bclbelii etc. ir,scultii tkrlu' tle 1l'opliile lol reglerrrert"tiiri;i cu1,urne. ('ulegelilt,tle r'ltturrtc pclartri, <le 1riillii, in {lgeria,-"}rutnele (lt' ('!r ttou,tt, iirl iIr,,n-Iaroc'ile a|;:r"t';1 , -'dfilltl.
sa u

12. l'relrorttlet'ett1a, t'ekl' patm cirtegolii rle izr',rlLte lir ('ill'e llL)-anl rcfelit, rnaj sus iru ert.ltttk-. itrsil r'olul irnlort,ant lx, ('al'i' it l'osl t'hetttrtl s:-r-! .it'rrr'e/fffurJI'rlfrr rlt't'pl ttl trtttrrrl'r.,,rrrifiiT*fiiift nirni,. rrrr p'1 ls i,',,r,. in :rt.r,s{ irrrpr-r'irr rrl surpl'irl(l(r. (lutnrrta (o4l) tr <'6nt1ilrrtit, tlc la pr1rrtcle irr{'e-

nr otlet'ne.

lr^gisllrtir r'. 11rlrr;1r:rr. r.rr rrr iz.rrl ;rr.irr,.itr:rlrrlrri l.r. :llt(.1'ilr lrrttlr'tit,.irlrirlir.i. ttt,it,.r:.!!.rtrrUlirr ;it tr.srir._,ri_ l"_lt(ttt. _ )lrrlri airl rx,i sototr.sr rr,.tt.lil.liJilTi,r.r.etrtir",ut"' 1*i.+i, <lt'..1,11. tlr:ri_ rlr,::t.:rlrir rll.r,lrl lrr.ll i.t,glr.rlrplrlitr.t, tlr,r.:.rl lrr.lp I('slrlill ti'r,. l'r,l.soti:ll. lrr, jr11111i111 r.l-r :ir.r,:tsli r.:rlil.ir.lft.t, t,stc c sil uirfiilr,. I ]t,sigrrr,, i, ,,,l,rr"r*,ri., 'ala'lri]ii pe'rrt,.r 1.a1rlc slat, , .. (iitzuliT rlt.klt' pu1t,t,ii r|1,1rrrrri1'e.f.i'rtttutr ii, :p.rr,jin sau I.rrrr, tlecr.t rrciriurr in 1'nrrisiu, rleil'r., tiiitir in Ira''t. i't.r'i'r'r<.a.u rl.r,i1 perrlr.ri lr, r,c'tlcstt.pt:r, i'stilrrtii alt, '* y.t;;ef;tutu1 sit(,tlr, r.:lzrrlt'irL rlt"suctrrtlitre siiu Perrt'rr tr, st:rltili ittle[(,. ll()1, lt(,r..ttrrs(,,1(r tl. accsl*, fi'i. ir t,'rttr,trzit,e ittsi-. ilrcrr rr{il1i .:-rt r i, l rr l :r1. Irrt r.-o r,()rr r.or,llir.t, aItrtir t, rr,\btloulah [)tr<1 Fl.vt!, 1'ost rrri'ist'rr ,] irrstili.i di' Iitrpubrit,a Israrrrit,ri, a.r's1a fur,iriz.t . st,r.ir, ,l,i iut,,,,ii,,,1ii,p't,_ ll.L],l.lO,orltn, 'e-*, !loa,sc a,slll)tl t'tor.lului l)o (,at.o il far,e 1.ar.a sir, irr rierltlr.clt, ela lrrl'rir.ii u rrt'i I egi slal ii rrrorl clrrt,. ,\ceii15li. irrr'histlr'e t'stc rrea,rtl'er rirrir, tli' erpi,esiile trtrlc nai cirlirr'tt'r'islirre rlc' s<,lelozt,i rh,ept rilui rrnrsirlrnan, inatlaptititilititii sa,le frrlt.iar.t'l1 t,cr.irrlcltirprei r ie1 i s'cialJ
('f llf

tttistrli

_{s1 l't,i, irrrlri,r'iluiztlr,_tlt'tirr'1riul t'atii, r'egii si plinlii ruusrrlirruni irrr inter.i.r,riit, arleseu 'crr

talc

('ilr'(' !iu ('r';iu

iirlr'is. 1.trryi, i._1 .iitc tirrliri'ilt,, t,li a,r.err,s1i putl,r,e t'iltii :,i (.()ilrllI('t,ozc rrr.r,lt' rlouit,rri! tlc r,egli,rrrcii_
srrr,ru.

in sPt,r,iali;li rri rrra1r,r,iei, rri se Par.t, er.i_ .r.._l'il:, jl ji:,1:.lllr],,.t ,rl, 'n,('lxx,?r, rroaslr.ii, s1a1,clt, rrrrisuhriarlt,, al)a,r._ Iruiirr(l lrr llr:rr'r'ir l.r'rrrrt.ioritirrr,..lrrrrrii rr lr.r,iir", lrlllrrr,irr plin 1x'o.es rl. r.orlerrriza.e ;i ite rlt,zr",,rtar,i, .,i ,*,iii,i,,ii, s-a,u viizrrt, nt'r'oile sr"r-;i r,otrstr.uilrst.ti r.arh.ul iur irlic,.,.,r.",*] punziul,ru', r'upind urrc.r'i r,rr 1r,rrri1i:r. 11i11,, rr e,,."rr.'iolerrt pI11, lazul 'l'r.r'it'i, urrrle t':1, ll'r'ur'o a r,di'.rrrtit,i'kerlaiiste it l()sl lr{'('l)l:tl - it"ll'r'l r.urrt:rtrr:u.lrlitl tllili *irs _ ill}t.oitl)(,
rLe_rtiirr
t.il-1.,,*l'"1

(lale ester iit ilt'es{.e t'onrlitii, r'ohrl ;i kicul a,t'tului legislr\tir', ernatta,t (lo la llutert'it tltr st:ll ? Oorrsitlcrlrrtl sisl,ernul ,1,' 111'tr1lt,, ca plutlus al t'evt'la.t iei, rnusulr]l?r,nii nu 1rot, evitletrl,, coIIt'epe ca cl sil fic' lrltltlificat saii inlotrriit rlc t't'r1t'e l)utel'c?n tentlroralt-t.
220

Jtlr('rrx.

rrRrsnlriurrre lre .csi-a*cuce'il tlc'.r''rlrirlirrilelrerrrlerrrrr. iir rr.llte tlirr ar.este tir.t'i -iru irpl'r,r'rrt' t''tlilit.r'ir i ,,ivlle rhrliit rrrritlt,rul e rrr,1re,rn.

t,az'l if'rrjlrrl,littt rr'uii r.pgre'egirr*rr ' lll,'ltjj:il: ,l r.,l,,r,1rr.il,r rle t'rtrrri_li. rlrrli rrr.rlr,lrrl .rrr.,r1,tlirrr
srelr.(lir'r'er sub'I ele'e1 ia.n, Jr)ste,
rf

rl.e|1

rlcst.rr.iirrr,

e ,nr,:,,,"r,"rl,
tr,

:ri -lrg.l'r('r, p'c('ulrr si apr.,n

al tutrilur.^ti|il0r,

f)r'u.esrrl d. rrr,rrer'r.riza't, lt,gisllr,t'ir li q,t, se }r,.rrur,c s*b r*r irr '.hii n.;1-r'i Ilrr cs1.e sirl'ir'ic'1, c,c'r,t'tar,z:u. rit.tr:i1ilr* iii'or..,pt tr0ril1rir'r'a,t. st trrliu ap}.I'urrrllrt t,0nrlrr<,t'. 1r,llr1r,. ia
221

--l1
cionturirl'oa ulrci

treiil 3:r. 1jl. Iirtrrl rlirr t'ritcr,iilc t'c tletitrcs(: ull lll?r]'(' sistt'rii tltt tlrcl:t estt'. irsli't'l t'ilrrr attt ttttti iu'it:rt, c'cl it1 cristt'tii'ti unor / iirstltui,ii t,aractclistit.tr. \.onr cirria, in ccle (,c 1lr'rlte2lzli . sil pt'tr1 r'ti ttttLsrtltttlltt t'itcvit tIitttlt'a('e.1tca. ..' t; ititii{ilirrrr si ,,,,,f t['cptul ittti'i. :isrr'r'it tri-tsiil'r'iei. irL Islarr/6:ifir: 5l'tti ,i1,.'i,,i, -f1ffiD,ri r,*tt, irlir.itii .u, . tiirrir, r' rltri elibelati rle u'it'e iifilcnl rrristii.. {iinrl c'rrsitlcrirli. urr sirrrpll t''tt1r'agt. Se l)itlc t'it, sttlt ttt'est itspect, rht'1lt,trl tttusulltttttl ?r piisl'r'ir't ilritii!irr t.Lrttrtttt'ltll ltlrrJre 2tttet'irllre islltttrizitlii, llrrtlil'ii, t'tilclir citsitoliit llll of il illf lrcvir tlet'it t tttt t'otttlitct 1tt'in t'ltltl
222

1;ozi{iiLn'ittcottt-crLitltilc trltt Srrriultrlrti 1;1'1'plczitrti folosilca, stlatirgt'r)telot' ( hi4rtl / ;i rt lir'!iutLilot' ittritlirt' :r2 'ltgi' ttt-t tttllrLai ci t's1c ltcllrrisit. ci t'st(!]- ; I.'raurlil la, .-s1 iTiTl iotritliz.itlil>li. l).rr irl irc olt't'i t'rit('\':l ('\('lllirlt' t'r'lt'\iittltl'rrstililrr rit,,thilui irr ('?tl'c se ir.ittltge la ot'tiliica rlispozitiilpr. legale. l|rtt'iyit srtliittr.iltti. itl1tlurtLll'tll t'u tloititltlil t'crirr{i irrrlrtts'i tlc tlezcste itLtt:r'zis ; pelrtlu ll-i cltxllt 'lil li<'{,iutretr 1ulta1e2 t'6rtrertului ;i irl llirrt:ilor' -- s-:I l'(r('tlrs (lc ir tLtr t'r'ctlitol'ttlui. t'tr utici tlrtlrlt't'itrzitri siLu lll tlt'ce:t tillu tle garan1.,it, r'elrli, toitlsitt{,il ttttui lrutt cc l)r'(xiu('e r etriirrt'i. S-rr c'ottsitlcral . 1tt' t1c trlt,ri plu'tc, t'ii interrlit'!'ill ';rlrtititit',i rru pl'i\.c;ttl tlet'it llcrstlltttt'1e l'izice ; ('a alal'(r, l)irIcilc. irascle tlc tl,.'lltltieri. sot'ietir{ile tle olitc Ic}. t'li l)('I'soallc julitiit't', tru stil)1 $tlpuse tltcstt'i irttellit'!ii. I)rcptul ilru:iulilliin estt, o cntie ir sur'ltlizchrl si t,ott1,t'lrt'lic1,ii1orl, ('c itl'e titt'ttl si, tc' ltlcir sir cri,nf ile;ti tltl ztrt't' <n'i fietiare ulirrrn!ic. lll rirrlrirltl. ittsil, tlultit ltitt'elcit ttttitslt'it, 1se llrttlleit l ttl ttltx' sist,ctttcltu' tt'irtli{iorr:tlc, tt l'cglt'tttt'nta1o rlua('l'olli('i-t, sol'i,it,tlisll:u'ifiei, ('?I tlrllitil'e a llnrltttttltllol tr.a|rsfor.[Uir.i silt.ililt'])e (,iit'(' 1e t.tttt0st: stalele lrttttii:1,

ttlldilttc <le iltgustttlc ir sfcl'ei t1e alilicare a t1r'cptttlui ttttsttltutttt, tlt' evttlttlie a lcgislatiei trmlt,or !,illi tirusrtltttirtie (]t"ttfc r.ist('ltit' juritlict' tle itrspiratic trtltoperui,. - intleoselri iu tlilile de rit,r'til, proctltleul tle a clea' noi reguii de th'cpt, pt'ezutni,trcl rtctx'tlul tle voirrlii itl pitri,ilor, a cotttlus llr t.,otlsrl,tt'a,l'oil' tllIol' inslit,utii rlecuttostttte si-ltl uncot'i cotrtt'at'c th'cptttlui fal'iirtului. l)ar'., poirle. ciil('rt t'ttii ruiti uzuirli ilctrtlu elutlitlt'n <lis-

o ir r;irrt,t'rr. in s1,ll1t'k' rrrrrsrrlrnarre rrrorlt,r,rir,. llolig:trtria lirrtli: tit tlispari si tlriat,tlirr.ii rru esic 1,r,,,i,ilrit,i,,.1rr,,* ii" 1t'ge - 1lt'r's'urrelt' t'alt'tlrrt. lrr rrrrtl rltl r iati rrrrxlri.. surrt,
Ilrollogti 1il(l.
('ii.szi1.oliir, r,et.hrrrrii rrlt,ilnrit.eli rle t,ir1t,e irirlliut, il unei tklte 1'errreii, rlenirrrrite rrutltr.. It't,rneil ulc ollligali,, A,, tli tcl_ lila1t' si ust'ultalc. Ilu 1r'el;uie sli ro<.rrilr,t.i 'in'tlonrit.iiiul c'njugal, s.tul p'lirrtlu-i i'1t'r'zice sii, iasri tli' r.asi si sii-i ('crzuleze r-izitele. I)at,ti rur bilr.lxrt ur,e rrriri rrrulte *,,iii, el e tlatrn'si"r, le 1ra,tt'zt'irr rr.tl egal si si,i..ier,t ,r kr,,iriirti scltala,tii. Ialir de t.e.poligatrrilt estc un lur l)e (.alo rrtr si_l 1lu1: pelrrrite rlecit t,ci irrslilit.i. I'r'irrile rrrol ir,.elc rle tlivor.1, irrl ilrr jrrr lr llgsl.u,zi.ll__l.1l.c(,(,l.citr la O altli, eretlinlir ir unrria rlirrlr.e s'!i), atrurrel.ul, r,ellu(ir!]-9+' ell l-l rr.( r,rl gn'i r r cor si r t ir r r i r rl ul r nr t u rffiiiiiTij

birlnrlul isi rurrrlli'ilu, sr;tiu rit' 1:r, plir.inl ii t'i. ,\r,eastrr tljrr riit'i lrir'ar llll e1'., lurr'1c iri t.orrtt,irr.t, r.i tloar,uri *irrrlilu . Arecasi <''nt'ep1ie rlrrririir t,el pulirr ir, 1rer,i,,rli,iii 'iriecl itritiuLi - si in th,eptul islarrrir,. I'olig:rrrria .s1e'egula. Bir']ratrrl - t,cI puiirr i. th'eptuI pulca a'ea piru'r In p:ril,rr trtt.,.este, ;irrpetfir,,ci,itii 'et,]ri h t'iisi,tclit' irrlt'r'r.errirrtl lrurrriri iilurt,i t.irril arcsta ,l,,rrla,
u_rrnit

ln .lustluc.

(la.a.te'is1ir'i .s1e tlrlirrca r",t,lrtirurii s'r,t,r's.r.ule. Se ('un()sc tlei orrline rlt'lroslerritr;r,i, irriilulirtt,: ,,,r,li_ji,rqirl,
h

tr,sltu,h,,.:i zuu

i,l.-

r h atrt

ill

1t'tL!,ii
lt

- in prirurrl rxrlirr irrtri at,ci rrr'sttrrrit'r.i t.irr.. a.u rlr,t'plul Itl pa'te t'r'erlit,a'.ir .lttt'irlrir, ir r.irlt,i irrl irrtlt,r,e t,ste fiirriri rlc ' t,exl.ele (l.r'arrrrhii. Itri srr nl, irr rrrrnrlir. rle drisprezet,e, ittt'r'pi,ntl tu ns<'t'rrlerrtii pe lirrie lratt'r'lri, r,.rrtirrriirrrl cri
t't'ils1 i"r r,a l egririi'.

Itlanrir,

utclirri, soful, so1'ia, l'iit,a,, qi'lclrnirrinrl crr sul,r,ilt'. r'tc. I )r' olrselvlit t,ii, I'irrl si h.a,1ii llu sc girsesr. iri

tr'rir'{,ilc a.t,or,tlate sur.t.esilriiilor, sunt t1e 1 19, t i{, I /E, ll:lj 1/ti, rla' t(.es1e lr.rrctirrrri pr.1 ti r.ctlusti rlar,i *ur,_ t'esol'nl Viile irr ('orr('lll's (,u ull rrrrrrrrii, ltl1, rrr0sterrilrlr..

2i:1.

22s

--11
1)irr Iu,,sira lt. orrlirr t.iir.(' r'int' la sut,t egiLul(. irr irbserrfir, t:ckrl lrririrrtifi lniri sus, 1'rrt plu'tc tlci subrrr.tcgor.ii de rno;1r-:tritoli: ir) r'u(ktlc rrrasr.rrlirrc ale rlcfurrrttrlrri: f ir-rl lrr,cstui:L sau, irt liirsir. rlt'st.cnt1t'iitii sii. tatril, fr,a{ii silu, itr li1tsir. rlest.entler{ii lor', rriirrhi si. irr lilisir, rlestrrrtrrlerrt.ii l<1r., b) liit,t'ie rlt'i'unt.1 uliri. fiit,cle liuhri -sliu, srrlorilc salr'; <') sul'olilc rkrl rrrrr,lului t,irrtl virr irr (.otlcrlr.s cu fiir.clr tlt-,1'rrnt'tirlui sau rrr tiit,clc fiuhli sinr. liegril:i <1r'lrlrzri rr ar.cslr'i (,a1egol,ii csie r.i hasltirhii tlinlr'-o sribr.atcgolit'r.rr.lurl 1;t't,cilirlli lursr'lrahi, tiin trt-scltr ut'urritoalr'. l)r irst irrcnt't, irr f iccar.r' strllr':rttrgoric, hasLrahii (rei nli,"i apropia{i ii err.lurl 1le cci rrrai irrrltrlriir.trrti. I;a egulitate rle glarl. ltu.sbuhii urri{,i r,u tlefunt:tu1, ltrirrlr-o rtruillti, leg',itulli tlt' r'utlenit., irr<lift'rcnt rk' st'rul lor'. c'rt,llrd 1lt' t,t'i cirtt ?r.Ll nrrrlLlri o sirrgiiril Icgiiturri rlt'I'tLrlcnic. {lcI tk,:rl trcilcir r)r'(lilt dr) sut.tr,rsoli. zanilalhir.tn. irrtrlrrtlc lttrlt'lt' {':ll'(' ilL.t :r1l:rt'litr r.t,lot' rlott:-r r.:rlcgorii lrlr.r.r'tictrlt'. i,a t'itirirrl si1ri, onliiiul sc rlivitlc in 1tir1t'ir t,ltl:rt': iri r,ea tlintiLi surrt inr,his(' toillc m(lelc leglltc tlr' <1t' t,uirrs plitL fiit,ir . fiit.rr Iitrhri si rlcrrrcntlctrtii 1or', llr inl'irri1. irulii't'r't.nt, tlc :er. itr r'Lrs:r lL rlouri sunl (.ul)l'irisi ust,errrlt'ir1 ii crtlusi tlt' lil sui'c(.sinttt', tlc rtrir.t g^r'ar1 . irrt ro u tlciir t,lasi ilrlr'ir tlesr'cttrlt'rr1,ii i'ra{ ikll si srrlolilor tk'i'urrr,t rrlui, i rr or"ict' gnl.ti. \"inr il,lroi a irutlit r.iasri, r.orrrptrsir tlirr unt.hii tlin par tca Itu,itrrci ;i 1r'al ii i-ilt'r'ini lii tlLli"rhLi, l'ralii rrrirrrrtri, nrirtu;i1r, -i r'lt,sr,cntlerrl.ii kx' . 1,-r. {) rrLtilti't iiislil rr!ic spcci{it,i l)(' ('at'c o \'()nl lr'{,ittc t'.icf@i:i'/-ril"); ','t riirliil' siiu ltult,trts (iri 1;rililr rrraglrnrbit.trt'; ', :t' iti{r'1t'qr, rk.sliir:rlt'lr rruui ltrrrr 11111ri lrllclt' r,ti r,altLctcr' llir;s $iItl (lt'itiit'r'ts gt'trcltr1. <,trc cristli siltr (.lle Ll1'nlcaz'i s'i t':t1tt'1t'liiril,ir. t'oitstituitolrrl 1;i:rtt':tntlri-;i llir'ultatea dt, rt

flspt,t:l , rlist,ine{,ie r"e ni se ' rsr.*erian, ,,,. ,.,ilf ::;;i,l,,lllil,.'l1li,:;.;1';ti,il1,,,o1l:l,.';,1 "'." sl,a1.r rn<litercrrl, rte l_:Jig]:rJ',, si rlrepr'l 1r."iil;iil;;,;i;'.;r"; gnve'nctrzir irr'rirsu'* i' t"ar.t'o f*te rlr,rar,'1re,:ii-,rrti_ sirn{,ii de r,eliuie iutla.i<.rj. Pr,oblerneie sla.1 utului pet,sollal, rle pilrlti, srrrrl, r,sgl6,-

J;i;ii;; sisterrirrlii-irt, evitletite, ;i. sisternul iur.itlir, trr,t;fi,,rof t,''irr''*i*,rv srr^1, , O" rrl.rtur"l-r r,t,li_ gitx,i,sii, cir.ui:r, ii srirt, jrrpu*e :ra. I)irr rrel.iit,;r,c.,,.r,,rr,,i1" :is1rer,1e illt, r,r:la{ii}or. rle ia*lilit' ,til,lu"i"i,t.r,"o *e ca'e clis_ pt.lIlcIl) 1tt'ir-cste ntirrrui th.e1.i,1rrl l.artrilit i', ,tl 1r.r,*r,r,i;i"i. lTlif sttr.r.esi lt rilt.rr.. Ilerrt r.rr r.t,lr^r irr(t,lt, Lr i"1olit,ul si leglerrrerrlar,ca rlin th,eli_ t rrl isrrrt,lil rr rrrrr lulosit rir sulsi-l , irr pr.iirt.illal, slrrtliul r,rt,tif. :r5. I). Shifrnrrrl ll'r'eli*ie su,riniali tie la irrce'ut, sri' lrt.esl
t

''ep'ez*1ii' infr.errlere rrrrxler'r, irr r'a'e

])IiDI-'T[II, ]iA}'iINI(' SI (.IiI, ]SITAIII,IA}{ 1{i.. I)irr irulrt.1, rlc strirrtific rh,eJrl.ul 'crlcr_c. i'te'rrsarrtir ir'rririar,e i't'e , .r,, iir1"r'isr,aclialr

iil

isi*;;;*, sir-i crint irtne. Srrrrtern. tlt, fnnt irr .pr.ezetrfn, trriui, tlualisnr jur,idic : L'gi 1r'artiti..*ie si 'lesi cii'iri' ;,;;r:; ,;;";;, rr,.(,\.en1e r.o'flir,re tle legi si tte, lur.istiit.qii.
cA, a1tui,

l'ol-1lL:,1::. _ 1, a rn''tt,rnut

!i:.lif :li,ti!#ilil",ii,liiii"1:$iH.iil'H'.*itii',x,'.:f,,:l riirt,iei cxt,lusirrc s,lu (,on(.ur.c,nte a ilsttrrrleiir; ;;iiljr,;;;. fii.tl asatlar. f*()a.{e rle srub ,,,,,,ar*i"riiri ..";:ii*iri, *.i;fff nalelor rivile. Origirrile ar:e.slei silua{ii - se irr,alri itr literatur.zr, tle spe_
glse.sq in inrperiut
a.reslt

sisler', lrerrtr.'

ijt,liiir.'.

Or,'itu1

li",i;;ib;il;;i"

il

,-_r_-t

7: {-1*I1.oria, si riir rrlf ui. lrroirlc,niclt: r.iriit<;r.iei si

tlir,,etr,_

atriitui uzuiliir.lu'l sau uzul i)unulrri lr:spet'tir' f itt uttol bctrtrlir,ial'i ir..1t'r'rri('rliirli. tic t.hial iui insu;i. Ascrrriirrat'ea
cu 1t'rist-rrl artglo-sa xorr cstr izllitoat'rr. t 'a si l r't's1 ir. .,i'tiii f -rr1 t's1 c olosi t 1lt'tt t t'rt rt it rt,rtlii.iii, tloturliilt itt l'ai'oalc.l silat'ikn' ;i Iurrrla{iilor' (t(' 1111xs(rhei, ;r-'o1i. spitlrlo" r'rsirllll'u.l'cir lruriuhri t'ontlir t'otri'isr.i'tt'iirir'. piLstnrt't'ir Lrr irr litrrrilit. t'tt.
f

*i:t:{{.i1tif, i:Iff iil:1",:f ,liH:;:tfix,;:tl:;ls;'s*'r:lll nir{ionalri (lt',r patriael pcnlr,u *ti"lini.'


1

l;, i I I tI lll',i::' L:'; ll i* iil* l" i, J 1r I ;'.iT' : I il llig:imie. IVljnot,italea tiureazir _itr dr,eplul lli ari pent'n br.trati|'i 12 ari p*"i'" i.r.zteiilr.rr pl,rri la ierrrei. ln rir.eut,l
i'1111 :

I'ii
-

I
ll
l

oo I 4 L't

15

e. 754

225

tradi!iotral, r'irstrr ttttt.ior:rtultti cste' lirrritir ale lii (lare persi),Lnele sc l)ii1 i'irsiitrn'i. 1'or'ttlrtlitrtltt-si lllilllilrt'stttl'('a d(,' r-oirrlit cle ittst.lt' itt t'lllit:rttra lol tle tttir,.jorc. ('isitoria poate {i itrciicirr,f i ittsit irt ltt't'st sis{etrr si itrainle tlc vitr'.s1,:t. naiotrrtului, rlar nrt tlt' t'il1 rc t'ei ('c se ('isilloles(' l)(tls(trtal, ci de r,itle pir'intrii ltlt'. t'iit't' ptl1 t,orttt':tt'ta itttlt' t'i trirsitoliir, ropiilrx' ku' flilii t'tltrsirnfitltitttul irt'cstolli-. I)t'c1tt'trl st'ris ( JIuriaQe Aqe lnr't', atlolrlirtii itt attul 19;'r0 -- Ireger 1tt'ir-itit1 r''irsta itlt'lrt-:ict'ii t'isiitolitri) irttct' r-in0 r,tl r.Ltt t'ott'c1iv tlt'osc]rit rk'pulertric. Irogca ttu trtodificl \i)r'cs 1'tgulilt'ttt'epttrltti 1r'irtti{iolrill. d.irl ittt'r'irnirlt'trzl'i, fapla t'clui (:rll'c ?1 t'cicln'rlt stlrl a aiutirl lil t't''lelrrlirtll ttltt'i lu,si'prcttgit t'irsitlorii itttputritill, irlit(lilr'. sattc{iurri lttrnitle ;i aut.olitIiilr'('af('tlfit'iirzti t'itsiitol'itl lcligitutsi. Ilstt'ltlt crenrplu rlsrtllllt rrrorlalitllii itt t'lllc s1,atul itttelvitte. pcrttm tl nrotlifica tle firpt. pe t'iri ot'olilt', tlrcptrtl 1r:rtli{iolurl. Irrclinrittatcir p{}atc ti irrlittrla,lri irrst'r iti tlrrtti silua{,ii, clirul t,r,iltrtrta"lttl ittlnttr lrtttolizlt t'tjsittot'i:t ttttt'i lt'trrt'i cttt'c rru :i irtrplirril 1? trrri : r) rlzlt.l"r ll rlirt rrtrltcrc urrui cqpil rf i tslt irrsi"irtirrrli ; b) t:i,tttl itrstatr!,a t'tlttstllti cristctltir uttclt' cirt,rrtttst,rttt{c sltecialet ("{Il'(' r'et'ttltttrtttli t'irsittllitt si tlacii fctncirl a itrrPlitrit l6 atti. IlsLe inlt-'resant, (1c] olrsct'r'at t'it lcgelt nu sltltiltr$te utr rpilirlurrr rle r,it,rstii pt tttlu lli"rr'lla1.i. Irr tlrt'ltlttl cjtlaic t1at:lifi6nal, t{isil|rn'itl tlint,rc tlll e\:lctl si 9 pc1s6a1i tltl altii reii!,-i" este lovitir tle tiglitirtt' 'a5solutii. 1)1'gpt11 is'aeliatr l'cscstrl .o'fruntat irLsii clr situa!,ii ttrtr'i t'lltrtplt'r.. I]1

'tl Ditrge t1c Dlalr() posibilitat,ea ullor crisitolii intle pelsoa,tre (<lcti in lllitrcipal ctt it. i"ti'r'ii ttiieriti'. itl caz tlt-' 1llot'es or..lzir,t,'tlir-or{ulLri), prcqetlitrtelc [r,t"1;i Sullleltre arc lacult,atea tlc ir stabili - itt tttrxl dist't'cfitltttu' - <It' cotnpeten!'tr, cirei irrstati[c t:ivile' silu t,ratlifitllialc estc (:lrtlzil. () -

rlatii si.irr t.t'r,.nrlitii o par,t(' priate ii ,lrlig:it;r rernitir sall si"t lir.ilieirs<,ir ulr il(.1 tli tlir.r,i1,. (l* rr'rrrar.r, h,tii.ir,t'u, .inriet.i1.r,t,irst,i tr' ar,. cf.r,1e ilsulrni, stl"rrii t'ir ilc a..pir11 il,r', t,lr,e r,iirrrirr t,irsi1or,i1t, 1.,l,i,i irr rnolrenlul lernilt,r.ii iir,1rihri ric tliltilt. rlrr ril0tiV irrrlrr,r'1lrr1 r (,ill,(r r',rrrlut,t' ltuttlrna,t lll tlesfilr'elea rirslilrl'iei. si (,ar.e.nu lloillt' l,i inllilur,at rrili pr.in irrrtrrii_ (ralelr ullr'r'ioalli a pirliLrr. rrit,i prin r,errunlar.ca Ia a<.tirrne ru leclanrzurl rrhri es1.e irrlirlelituleil sotiei. <lisp.zitii irlc th.e1l1,ul.i .irr,irir, lr,arli{ional :urrt, , ,At:cst,e iistfel tuln ilrii aliilat, alrli.,rllilt, rloar. iri ,.nrril irr (.iu,e irrrririi so{i suril t1e r,cligit, nrozuit.i. , Ilatrri, insii,, sunt, rle conl'esirrtri difer i1e, cirsitot,iir lol estc .eglerrrerriatri, d. th'cpt'l r.ir iI isr,irr'liar,, irrr. rtir,,rriutl$ uaseryte tcrrreiul irrtr,-,r 1.'gt, rliri l lr6f r, ,.,.',.,i^ntt Oer,uinireli ol Disssoltrti,,tt,t.l ,ll rrrriurlr La,u (,lfir,istlirl,irt,tt i.rt, 'l[rrtters (lo,vrs) bpeci,ul - L('{crr plilinrl irra,ler,ia deslircer,ii ,.,iri'rtrn'ie.i,(Jrr'isdi<,tiri itr..r.nz.rrri sp.r,iakr). i. itctstc,,"r).ol sllt-'lrialct' t':rle sunl t,i"rsirtoliilt' irrixtt', (,olnllet(rlrtc surrl fie instunt,ir t'ii'illio f ir. n' 1r'irnural r,eligiris, tlulrit t.urrr <lecide. rlist,r'c{,irl,ar,, pr,c;erlirrlt.le (,*r,!ii Srr}rir,,"'"f,nii,i* :i; 'i;:;] nutr{,e irrr rc'gulatot, tlt' contpetenli. I'ot,r'i'i1 rrr'1,. i rtrirr It'gca rrre'{,i'ru1i. t.,rrsirrr!ir'irrrrul pirr{,ilo' rep'ezintii, 1tr.irrt,i1'ahil rrr'ti.l, tlr,' tlir'rlf.'ir; .;,;i;i itt t'a'e pirr'{iie nu surrt rll' ac''tl t'. tli'or.!.1, iir*tautir,'tlir 'pr,inci}iilc' f^r'c rl.ieI - 1r'et.izeirzi at,t,irr;i.tc\1 - lrr, gttlerneuzir confli<,tele rle legi s6. "ar. 1i3. (rirsii,t''iir rlt' fa.pt,. Legca is.aeriarrir ri* iirsii uriruteil lilrer,ir rlirrtr,t: rktuir ltelsirarrc (rrsrt-riurnila ,,crisl'rtoiie
1c';te nurrrai
siL

reglcnrctrtttl'tr trtt (tilt'il('tcr frttrrte slrccific ptl:rte fi tlrcpilltirllritii, itr nt1l.erie tle tlivor!,. Illctrtctrtul s;igtL!'itrl i1(loIlscelrrait:, trlrtli{ionirl, tliti t'alr: tlet:ulg t)tltrlel'otLso 1ui jttttcf,irr.{c, csto gii r'liy3r{,uI tlu e ([c t'9tn1rt'tclll,ii instattfcltl' ritt n1t a1 llirrfilor'. Ill lrltlsiri i1 laplul i.,rto1tllti. r,i rrrltrczintii 1i sg!ul rr-intit.r' sLr{,ici rttL irct tle tli.,'tn'l . ltttt'titrtl tir,ttrtttlit'trit' tlc rthet. Irisi,:l,ut,lt inltrlr'itrt' t|rlt1 itr trirzul tlczltt'6t'tlulli pilp ti|1', C..itul c;l nLl pl.{)ltltn1i'r, tlcrflr,ert'g t.lisitgt'ici, t'i st1}i226

\r (.llliI.

s.q!qil11git,,ri") i,'fu'ir nte'lici sule, r;* , s1ar.e ac lili i;1,r, l1r'ago t'.rrsct'ilrtr'iulitlit'e. I)irrrlrt-rtr.ir;ir, ea, (,()rlsir(,l.ir r..ateg()l'r1r, rrslr-ilurrritt'l.r'.1)(,1'roalle r,t,lrulatt' irr sot,ietate rh,ep1, s'{i, .a't' esle luatil irr t'.rsitltr'are, pr,otl'ci,nd anurlril-e elt'ct.u. juliriit'c, irr nralt'r'ii t,ii pt'.sia, pt'rrtr'u vechirne in ttturtcir ;i 11t' ulnras. sec.ulilutea sritiuLi, rlilp'r,t,ulile lcr.:rtil,e

sur.r.csittirile.

- I)esigur'. ac{:stt' .ft't'1t' s.rr1, irt...iprr'a1lil r'ni r,erruse rlccAt,r'elepe .a'e le p"tlut,. irrstitrifiri clisi.to'ici, rn, ,ilni lirtlin insri t'le contuletrzir o ilrstitulit, jurirlicri. t'tarii r*ie iurtdarrrcnlul areslt'i corrsircr,ljr,i r-.u jlnruiitate tle rrriirru,ri ,i
227

\
/l

illtii iiirl iil r,.t rli :illrrl{,iir' 1rr irrrlrr,liirnt'rr1r'il' !)(' (.ltt,e rii"t'llt,ul li'tiii{iotriri lt' lrutte itr <.lrlcir risir{clici ltrrlro:luolor tlt't'lrttlt,,irtrli tliir.r'i1t.. Alt!i rirt itt c:r rrit lrerrcl'iciu lr,ot'(lir1l icrteii ('ti1'{' s-iL rlcr-oll'11 rrrrrii iliirlr:r1 qi t.lilr'. i;i iilr:i:r rnrrii ;tr't rLt't'sitln'it'. at'li 1ii'ir:r1i tlc iri)ull](,iivairlirit sor.irlle. 111. iJ1'et'lclc ciisirtot ici. l)itrt,t'r' rrrultiplclc eft-icLe pe cilLc kr fr'odu('o tilslitoriir lcga,l inclteiati, r'orrr ruentiortl, rllrlorilii ;lsJrcclclrrt'sllt,r'il'ir'{'lJe (':u'c lr.r'irlit.i. lrt.r,clr,ilri'r irtrl irrtr'('lilrollir si itllrtiilr" gltttilnori:tlc rlirrIrr, rot i.' lliLrt uria lctgilrlrrlilor nr:r,1r'iilonialc tlcl)uie si,rrtliill,ir, itL laprrlt dc I'(qrrr 6prrir,l'cs ( Prrtperl q llelolions I'aw ) (Legt.u 1;r'ilinrl I'irJ)or'1 tirilc rlc propliel,alr, rlintlc so{,i), rlirr 197ii, irrtlatii, irr r-igotlc 1rr L ialruarie 11)71. Falil tll' apalil,iit Llc('s1('i lsgi s-ilrr cr'('ir1i (louii siiunfii IcgiLlc difclitc. ('ea ir soliloi' ciis[toriti irrainte rlc l1)74 si L:ci1 :r ('elot' cristitoliii triterior legii. in lc.girnul u1lt,(llior', \'a trci)ui rlistins irLtlc ciisz"ttoliile rtu:heiirtc sub ilr)licliLil tlt'cptului tlatti{iotr:il ;i r.etre gu\-erluatr. snl) rh'cptui t'ivil (islaelial). !|$g[fllradiliorral irnpurlc o scp:rra!,ic de burruli, irr scnsul cii sotul rln ca,piiti, un rlrcpl. ds ploplit'1?r,1c aslil)r'a brrnut'ilol sofici, ficca,re linti,ttiittri ti1,ula,t"ul pl'oplirrlui p:ltl'inrolli u ; s()1;ul insi, rlevittc alltninisl,r'ntonrl lirrrmlilul so{,iei, dlrl;irntlirrrl tllr:plrrl tlc ir iltrlcepe fl'ur,telc rlal si obligalia, rlt' :r-;i irt{rr'litrc srrliit ;i topiii. itrli'r sofi se itrclicir', ocl:ltii tlu c;t$i"rlolia, o (iolrv(lnt,ic rle l;elrtrtboh, care sl,ipultazli o sutnl lcprezertt,ind tlol,a. llractitrll .iutlicial'il a itrt;rotlus aici o ituir.irtit. rlo rriltull, tlar:il, rru sX tnotliticc, cel pu{itt sii' afcctczt' in1 r'-o ttu'!suri-t (:oltsi(loln,l)llir lt'girrru, st'pllrat;unli : la incetiil'ea ciisit,oriei so1;ul 1,r'elruic sii lest,ituio uu nurnili tlota prirnitri (ketoubah-ul), ci si o surnli .suplitnentar'5', stairilit,ii <lc instilnfii, {ini.ntlu-sc s{'a,lni} dc sit,utiia financiit,t'i, ll plir'filol' qi rlr: conttibutia rrfctrt;ir-li a fiecrilcirt ttintrt u(ic)stur lt tlobintlilca 1i cotls()r'\-iu'cll l;urLruilor'. I)l'olflul civil (islacliirn) t's1 r' trriri cotisccvt'tif decit ccl t latli{ionul itt liistt'iit'cll s{-prri':itiei tlc lturtuli. Ilar'[ el nn trtrillif!cr"L t'u tiirnic t1t'citlulile so{itri lo{cli1o:rlo l:l licl,oubnlt, rr.stfcl ctrttr surtt strlrilitr rlc rlrt,p'iul
22E

{l

inc,epcrea a;;;;;_ *:,:li:i celur.pr,ovcnilc din rkrnatii sau succesiuni, t:t,l 1,1]ij] qur:r

tt'iit imprt'uni"r, in .'unti fntei.,gi,." u ir's,1;;;"lii!,;r. - , !-a p'o.i,at i'sii cir,.p'ezu*ri,iil nu sr-) rrplic,iu rr.*,iJr-: dollitrulil,t_r irra,irrtc rle rl"slitor.i,,'.u.i-Ou
[r'.r{rL

1'otrivit rrnrri.jur.ioprudcn{e tlrtrninanto, tnunca desfii_ ii tlc fcrrreie in gospocr,"r,r'iir ;i irentm c.e;Ler.ea coniilcir.. ,;l,l,.il.ill:l-lll,-,,1 tl. i.rcr^srrr sarr.irri. ii <.,,rricii';;;;i;i;;',; li..:.i,::,:=]-.,..r11.1r,"t"tar'[. ]rai rmrlt tlerc,it al,A,t,-iur,isprn_ a 'e'1lr .rllL'r'ii piir*i acoro incAt a aplicat p'ez'rnl ia tle cohrunil,lte si ln cazul in crlle ptirf,ilc.i fi,r,i.r'a ti ,,Xiitoiii*,-uu
s.r'rrf

t'iirliiional., rl .u r'ct''rroa;tc snlrrrLii rLir,i urr dr,op1 ,.s'1r.lt, liirlI irnrllriului sol iei. ,.) . llg! rlin l9i1 ll'ottierL!s ^F)Eral, Ri(thts f,(t.10 _ (Legen, prir""i.rrrl tlrepbulilc egalt' alt, fcrireii) car,e este 1c'i.i. pt"oclamil- egalitu,tt,s dcpli'ri :r soliei c' ser!iul rna_ solul siiir .ap.rt'l r,cgir'ului rn*t.irnonial. in ar.t.'Z ea aratii, i,i_ 1rrt.ll. t'ir ft'r'eia citsito'itir a'c clcpli na .apacitate t1e'aposerla ;i fdosi bnnurilc strl. c,a si cirn ar fi^nectisrit.ritn,'cnsir1,r'i' iel t're cfccte ;.,riai"".,i-,lir*. 'cproth.Lci'd nici '' I)utr,ivit r1r'r'l,fru ilor srrle unei decizii a {lurtii _pltr,irnonialt'. Drij'1'('rur' te-\lul :r'r' scclpul dc a inlirt'r.a l)r.C'rerr{'io'at r r^rlclilr. rlin rlr.cplul tr;rrliliorral cu llr.ivirr. la rlr.enlrrl so_ 'r l'tr'r '\r'Ittiui lrsul,l';r t'rtri.lcllr, lrurrrrr.ilrr. s,li"i rt.' ln literiitu'' tr. specialit.,tc is.aclianii se r)tecizea"zi\ ci pe lr'za, zafirr'ri'i zr inrrelrentrt'nftri p-atrrmoninre -ri) 'rcestei ):'.t,ilil].,.1_l*lp,urtentir a o'o1uai, citre ri teti.ic p""ri*,_ rr('i (r(' 1i.rp'i.r are. I'rstr,.o.r,r'or rrli. irnll'r.l rrntii " 'lrrirri rrc ;i \1.lllt)ili('itlrii ,.,rtr', n. l'orLrl rlrrpi liircrct _i rli {'('lrr (rrli u',rrr:r, ra t'ansforrnar.e a nolr*lr,i, a eonrlrrs corrcelrtitri tlespr.c ' pI"o1l'ie1,a,tca scpalatl.i, in opusul ti :s. tlobintlitcr :.- t,i*rpul pr.ez''rtiei r'en{ionure, i* il:l!tl:tt *isiito'iei pr"in_ etirrtuilii" l^r'ur,ile ,,le solilor. i,n-orrc -i"f aprgl.ll n-i 1- 1119-( cg:lfarnberlor pirrti. S_ a i nsta,urat, i" a c c\ l, ir, @r:ilfittf -fi 11 rqln t, f -1lilil "i v,i tlirr irxtit'lia, fra^c6zn rrc.nu.iitT -,lrontmr.nctutiinrdrhtite ",Ig!" rf ti sp ir ai rtt.t,r: rrcqucts)'. thcii un bu. estc rlolliiitlil, p. nunrele orr.ri, tlin soti, cel.ilalt ar.e, autourat tltcptul la iurnlita,t", pr"ii li {}r)lr}rr\ irt'cst d'ept rrtrir rit ula'ul'i r.rit 1i icrtir,r.. La ,'r *i,i_ lirt'a t,otci.tiyl l/: S$gjit ln consir.lerare contribul,ia con_ '-liunuiui. ' -' ---crc{i a, ccluilalt sot, Ia iioUr
f
_

- fr lur-,oasti prcCizare

expr,intir, tClt inlerpsul


229

n
!' - intentia pri,rtilor ilc a e-relcita copr.ctprietatea, nu rezulti frilil cchir-oc din rir.curnstanlele rilrrzei 40"
probleltrei
l

rle mrlil,zr,le ar. \ Oea tle a, rloua ipotezi-r, 1l,ive;te sotjf--eilf,Lo_t-rJr drtp[ 1974 sub inrpeliul 1ui ,Spouscs (I'ropert,y Rekftions ) Luw". Principiul tle ln car6lfriil{G-legt-'zr cii, in prirrc;piri-rlacri pirtile nu incheie o couven{,ie matlimoniali"l in sens contrar' patt'irnoniile sotilor. r,iimin distinctc pe toatfl durata cirsiitoriei. 0inrl aceasta ia sfir;it, pirlile intercsate sau mo;tenitolii surrt oltliga!,i sti restabileascii, eclriliirr,ul intre valolile totale ale ce.lor cloui patlirnonii, cn extrlu(lerea anurnil.or bunuli slteciale, cutll ar fi cele asupla czilora ei elau proplietali inainte de ciis:itorie care, rlesi* gul', nu sunt afectate in nici un fel de regirnul nratr.irnonial, nici mticar tle re.qirnul dotal - sau crire sunt tle{,inute cu titlu de succesiuno sau tlonalie. Potrivit at't,. 4 tlin lege, pril{ile l,r.:iiesc in t.esitn de separ a!ie de lral rirrronii. Legea pennite 1,ot,usi ca la, desfacerca ci,sir,tor,iei, fie prin moalte (cinrt so{,ul tlecedat este pr.ezentat, tle suceesorii sd,i), fie prin divor'!,, s:i se incheie a;a-mrrrritul ,,acorrl rle echilibrare ir, l'esulsclor'".

Jurispmderila zr a,.jurrs la ideea, r1e marrtlzlt tacit. Astfrd solul netitula,r' este ltlesupus cii ;i-n ilat consinr{itrriintul_la actul sii,r'ir';it t1e 1,i1,ular., in absenta, urrei lal,iuni spetialc' de a a,tlrnite corrtrllliul cintl actul eslt'. cr-itlent. lovit

I
I

\
d

\
'\1,
1

ilii r1e un t,,ert interes sunt si cele referitoare la inliele. P.i,nI in 1960, cA,nd a aplrut o tlduytlion oJ' Children,,Lnrr (Legea privind infierea copiilor,l, rrra1,eria era reglenrentatii, tle rlreptul tradifional.-In 1$81 , o noud, lege, cu aceea;i tlenurnire ca qi r.ea rnen!,ionatii mai inainte, a dat o altii reglementare rnateriei, pioruor-rind o noud, definitrie a rrazurilor in care se poate apr,oba infierea,. Ilobrivit noii lcgi, infielca se incuviin[eazra pe cale iu,tleci,toreasc[. ],a rrerel'ca infietorului, tlillunalul afx.ollri aotul clc infierer nurnai dacir, stabilestecir aceasta eile in interesul infiatului (art,. 1,lit. t,). I,otririt art. 2 r.lin arleea$i lege, inlielea nu este pelnris5, decit dacd, infiatul nu a implinit virsta de 18 ani. f)oar in cazuri speciale. atuncj
230

t:i,nd socol.eqte ci. aceasta estc in interesul infiatului, triilrrnalul poate :rpr<-rb:r infiorca ;i rlupir irnplinirea acestei vitrste ftilil a se cele contlilia rra infiatul sii fi fost crescut t1c inf ietori. {) prer-cdcre irnportantti stabile;tc cri irrfietor nu poate fi o persoanti singur':i, ci rrurnai un culrlu crisd'torit. J)intre contli!,iile de llond puse de lege o amintiur pc cezl t-a intle infietori ;i infiali s5 e-xiste o diferen!5 dc' vi,rstir, tlc cel pulin 18 ani - contlilie postc caro insil, tribunalul l)oate trece irr situa{,ii erceplionale - si aoeea c?} infiatul sll aibl o religie ident'ici, cu infietorii. AceastX, contlitie, care pulre llncori probleme dificile, se solu{ioncazX irr practicit, prin sc'hirnbarea statutului religios al copiluhri. (lirt prive$te cfcctele intierii, este de precizat cX tlrelttul i^-.raelian rlu ollnoa;te tleci,t ad,optio yplenu eeea ce noi nurnirn infierc cu efecte riepline. lrioptio rrrinus plena, infiele uu efecte lestrense) nu este cunosoutl' in tlreptul israclian. Cit atare, intre infictor ,si infiat, infierea creeazi acelca;i tlrcpturi qi obligalii ce reunesc, pe piirinli cu copiii lor. Totodatii, ia sfi,r'iit orice leglturit iutre infiat ,si rudele saie fire;ti. I't-rtrivit lui A'uccesf on, Luu cliri 1965, persoalla infiatS, nu irielde dreptul la rnoqtenire falir, de farnilia sa fireasc5,, tlar deqi succede infietorului nu vine la succesiunca rudelor acestuia qi nici reciploc. Ircgea nu prevedc nirnic Di nu ayern la. tlispozilie surse colespunzitoare pentru a stabili dacri, in cazul decesului infitr.tului, succesiunea sa tsr.itrc rutlelor fire;ti.

t {
I

I II

'i' {
1

'',
I

21. Metode genetice. Ca rnulte a,lte legislalii ntoderne, leglernentarea israelian'i se ocrup5, tlc efectele noilor mel,odc gcnetice asupra relaliilor tlc farnilie, atlit in cazul inserninirii artificialc cAt ;i cea a fecundirii in vitro. I'r'oblerna inseminXrii artificiale a ajuns in fala Oullii Suplcrne, care a avut astfel priiciul sii, tlea o decizie foarte cornentat[. Instanla a statrilit cir, birbatul care a luat, hotlrirt'a de a fi clohator se obligil prin aceasta sii asigure intra{inerea copilului rezultat, din inseminarea artificial'i irr at,eleaqi rrondilii in carc ar fi acrortlat-o plopriului slu copll. In fc.Iul a,cesta s-a trecut, atit peste o anumitii apre231

lr
Ii
T

Irensiune lle (:are dlt'ptul tr.a,cli!,ional o a\rea pcntru aplicarea unor asernenea rnetode, cit qi peste ideea ci inserrrinarea altificialii, al infr,inge or.dinea publicii. Soiulia a, fo,st, facilitatii, 69 al{,fcl, de imprejur,aria, ci,, in spelX, solul rnarnei a fost tie acord cu operafia a2. in .anul 1979, -Slinisl,elul S[nritiltii a pr.orriulgat, r.egu__ lile refc.rjtoare lil, fu'.ti'.area unci bziniri tic sperrnli'qi rlirecl,ivele prir.intl irrserninar.ea, artificialii,. Litela,tura rle specialitatc israelianii prile;te ar.ea.stii leglemcntarc :ldnrinist,r.ntivii cu r.ezel.ye, indoinihr-se t.li ea ar avea un rtaractel oblig:r.tor.iu pentru instanti,a:r. ('rrtea, SuprernX, s-a pronunlzrt insri in sensul cir, qpetraf ia rl-ar,pul,etr, fi efectuatri unei {ernei necisiltorite aa. . _h'ei.,u1ilatia in r.itr.o estt' reglementatir, de o lege spttciald,. Publio Health Rcqulations (ilrtru Corporatf irtilisal,icnt, ) \lrcgea privind .qirnzitatea publicil - fecunrjatia ex_ tra<rorporal:i) ditr 1987. Potrivit aeestei legi, este interzis sd, se implanteze un ovul feeunilat in coipul unei fernei ,,care nu cste desl;inatri, sir fie rna,ma copihilui". Este exclus5, ast,fei prin lege un:l din formele ferlundirii in l,jt,r.o a t1a1ne] purtiitoare, cal,e clevjne purtltoarea unui embrion de Laborator ce rru este opcra sa, pentru a cla apoi c,clpilul, tlupf nastele, pdrint,ilor. s5i genetici.

24. Exist,ir, la oliginile sistemului tratlilional iaponez, o celt[ influen!,il a dlcptului tlatliliorral chinez, datoratai, itr bunii parte, confncianisrnului, tioctrind, eare a' reprezentat unul tlin izvoarelc leligiei naliorrale japoneze .citttoismul
a5.

})REPI]UL "TAi'ONI'Z TRADITIONAL

sus, !n cotlul civjl iaponez. I)acii, sub celeialte raporl.urj, rrodrrl japonez invetlereazra t:a o legisia{,ie rnotlernd,,^tle {:lc_ 1 uri r e n 1 a I I, i n-*reclemeilar:et ma I criei-@:g_*ry_lF li _o11i a q!ila,{iilu' tie farrrjrFel se tlcosebcqtc lotullii-c-oiturit. eu,rop enc, i nt.u c a t prornor.0a,Z I o regle'ientaie iliillie i are 6p're,a pulin ^sir, spunem cii este num?ii inspiratd,, ci-reflt.til din plin dreptul tr,adi{ional. Iatd, cle ce cunoaqter.ea ci:i,torva elemcnte ale acest,ui sistem este necesari,.
I -

. 2:1. Interesul . pentl,u st,udierea dreptului traililional iapgn-ez nu este riici el pur istoric. Desigirr., acest sistern _ feudal in esenll nu-;i rn:ri g[seqte niclieri aplica,r,e ea _atarg. Iiriistii, l,otuqi, o ser.itr tle reguli care s-au tr.ansrnis legislaliilor morlerne intrAnd, astfel cum aan ari.l,tat, rrai

in Franla. Plimele acte nornlatir-e, ltoa,rtI ttttntele tle ritsu-ryo - sunt cunosctlte tttihtrrtlo ;i qoro-ryr.t - ;i sunt dafate tlin secolul al YIII-lea, al erei nozrstre. Ele replcrzint[, itr lnare parte, cornpiltlt'ii alc unor tnodele chineze a(i.. Substanfil acestor regletnentlr'i consl[ in consacrarea unui sistcnr tlc. intptir{,ire :l pilmi,rrtului satt, rnai precis, a orezdriilot', itt l'aport tle rrurn5rul membrilor fiecill'ei farnilii. Astfel cltlrl s-A renalcat in mod judicios' ritsu'-t'?tot:rla aiunseser[ la concept'ul dc th'eptuli subiective, dar se apropiau ckr tlorneniul iulidic - ele riimAnA,nd mai mrilt resu[l de corrtportament neintovX,rt"t;ite tlc sanc],iuni julir'lice in mlsura, in care stabilcau obligalii concrete. in secolelc ce au urlnat, sistemul a fosl, p[riisit treciindu-se la fot'rna,tea, acelor shO, feudelc japoneze, care reprezentau tlornenii inviolaltile. Ira rA,nclul s5,u, sistemul shtl a fost, p[rtisit pentru ca in secolul at XIIlea sL asistlm la infloiirea c:rstei rnilitare a sarnura,ilor, care tr5,ia sub imperinl dreptului cutrtmiar, codifir:at in arsa-nurnitul bulte-kr, utt adcr-irrat cotl al car.aleliei. I'entru restul populalit'i continuau siI, se aplice aceleaqi ritsu,-r11o, pi,nii spre sfirsilul secolului aI XIY-lea, cind acesteii au cizut in dersupublicat lucrririlc
ara1,i, acesta,
r:l

nez

llele rnai rnulte informil,!,ii despre vechiul drept iapole datord,m lui L Noda, utr jurist, japoucz caro ;i-a

tttli ne.

La fe-l ca in Ohina .si, probabil, sub influenla acelora;i factori, ideile rle drept ;i de iusti{,ie nu se bucurau tle fayoa,r'e, ele fiind de rtdturi, sri, iulbura pacea social5. ln locul nonnelot' de drept. in societate aclionau gfri, reguli cler compofiament asern['niitoare riturilorchineze. Ille erau foarte rlivelse, variind in func!,icr de raporturile tle rudenie, tlc subordon:r'r'e qi tle alte raporturi, unele incridentirle, rurrr ar fi situaliile tle vi,nzii,tor ;i curnp5ri'.i,or', creditor ;i tlebitor', care existau irttle cliferite persoane.Fiecale iip
233

232

il I
lI

,l

i\

itlrsh'act de astfel rle raporturi cornporta un giri special, care leglemcnta atitutlinile cclor irnplicafi. -Sf.ir;itul dreptului tradi,tion:rl s-a prodrts -ia rnijlocul sccolului trecut, ci,ntl, astfel cunr ari.tam, 'Iaponia s-a intcgral in sc,himbul tle lalori rnaterialc si spilituale cu restul lutnii. S-a 1,r'ecut atunci - este zr;a-rrurnitit' erti JIeiji - 1a lcceptarea lcgislaliei curo]r-ene; au forit a'doptate. primelc coiluli. Ou pa,;i repezi, .Iaponia a intrat in tttltt'cle sislcnr l'ulnallo-3el'lnlni<'.
]

)REPTUi,

AF

ITI(IAN (]L-'I'U-NIIA]T

Cea de a dou:1, iunriitatc a secolului al XX-len a fost tn:rrcat5, tle procesul tle doblntlire a intlepeldentci

2i.

na{ioualc pentru un matc numtir de {iri din Africa ;i Asia. Itarile imperii coloniale s-au dezintegrat. l'uterile coloniale gisiserit pe aceste teritorii un tli'ept antolrtcrn de naturi, citunt'iard'. -r\u se poate vorbi dt-'sprtl un singur siste[r tle th'ept, cri despre un nurnd'r infinit tlc sistelrre iuritlice. intrucA,t fiecare cornunifate ctnic:1 avea plopria ia cntt'uind', se putcau iritd,Ini tot atitea sist'eme tle i,lt"irt clt" conruniti,.ti cle aces1 fel cxistau. Cu toati acea'std' tlivirlsitate - incontestabilf si caracteristiczi - aut'olii care ilu studiat dleptul trfrican surrt de acortl c[ existti in cut'uuxr anurnite tr[^si.,turi colrlulre' care le fac si se opunil sistcrnc'loriuridice de tilt europealr. E-rist:-t, astfel curn s-a rernarcat, arnlrnite similitudini de procerlirrit, tlo principii, de institulii-qi de tehnicl c-are ^permit s:i consicleriirtr cii aceste drept'uri cutumiale ne o far'ilie cu toate c5, nu li se poate descoperi nici cooJtitoi" un striittto; comun 47. in lucrarea sa clctlicat[ drepturilor africane' P' {' 48' Gotritlcc incearc5 o caractelizare globali a acestor'zl Astfel, el calific[ dreptul cutumiar african ca un clrept de.cl![r:inesc, r'egulile de clrept fiind rnarcate putelnjc,lurrtini.' al cir,iliza-tiei africane. In aceastl iacterul'agt"ar tle t'rernpl"u, eI vetlc institulia ''seficri, generali' aproape in lulrca .tr,icnni. Acclst:l rr.lferea qefului dc trib cartrctelul de atlministrator al puterii colective, ceea ce ii dltlea de aceastii, tlrcptnl de a percepe trili*t, tle la cei ce

propricrtatt-' sau il intilituiau sii solu{ioneze conflictele llintre tnetnbrii glupulrti. Oea tle a cloua caracterist,icti pe care autorul flancez o giise;te th'eptului african este t:aractelul colect'ir-ist san io'rirni1,ar. Societatea t,ribal;,, aflatti atlesea i'ci' itr faza irnterioari, sclavagisrmrlui, presupullea un ltlod de rial:-t' in comun, t,clt'esllunzittor', tlesigur, a'celei tlelincri in cottrun rr, plirnriniului. l)e aioi.' inexisten!,a 1,otalii, a, tlotrcept'n1li tle autonotrtie tle r-oin{,ti, ca,r'e tlebuie sir, aibri la bazir, eritlent, un sist;ern'iuritlic indivitluzr,list. t'ea r.[e :r, treia caracteristicil, sublirriat]i de (]oniclec, este sensul profund rtligios al acestui th'ept cutnttlia'r. f{u ne leferirn la religi:r, islarnicii,, r'eligie in cal'e, dupl cutrr arn r.irzut, cste profund implicnl, th'cptul, ci-la, religia- tlibali, zl, cirt-.i tlonfnantX, sunt liturile agrare. P[r!i,ntul, in aceait;, r'eligie, este considerat ca proprieta,tc'a tlir-initi'!ii' ciLre I-a incirettinlal, strlmo;ilol', iar aceqtiil la lintlul lor generatiei rle astir-zi care nu dispune astfel tle un tlrept tle trroprietatc, ci de o simplii tleten.tiune. irr sfit'sil,, tste de notat, calacterul oral nl dleptrilni afi'igarr. N tt rte refelim nunai la cuturne, tleoarece :rlilturi cle acest,ea, :tstfel cutn foarte iudicios arii'ta aut'orul citat' se pot intir,lrri si alter nlodaiit[li de exprirnarea tlleptului, clin, ao' f i etlitttele orale ale ;efului cornunit5!,ii, ori cele ale unot st'rt'itrt,irt,i secrete, ale claselor de v6,rstii,, ale asociarneqtequgtire'i1 i liilor cotnercia,le sau ale eo,opt'raliilor tle dellega(ie pe cal'e' calL) k'gifclau in terneiu.l unui fel irneoli, sau tle la ;ef. Erista,, chiar, lit tt'ilml o pr.irrreirtt de la rege -basutilut', o legisla!,ie care ela opela aduntil'ilol poptlale, 'bitrelabola,til itr leuniuni publice la, calepart,icipau to{i

balii a,tlulfi din tlib.

'zau

tit,lu de exceplie, unelc inceltrili tlc redact:rnr a cuturnelor'. Dintre acestea nrenlrionitn pe cele privitoale la rL'eptul rna ga;, tlatolate regelui Andrianatlpoininxrlintr, tlin regatul Imerintr,, la sfirr;itul secolului al XVIIl-letl. llste cunnsctut crhiar un ,,{:otltt cupririzitttl 305 a,rticole, tlatorat reginei Iianal'alona a II-a ;i adr-rptat in anul 1.3,31 .
Se st'rtrtralcazt-t, clt
235

234

akr c,i,rnpului relatiilot' s<tcialc, rrLrrrr sunl, stalutul pelsonal, fiLttiilia, proprietateir fiau succcsiunilc. I)esigur, a existir,t urr tlrcpt aI putcr.ii colonialc locale, folr,n:it rlin lcgislalia erlictlti dc' guvernator.i. dal. a existat tluL,rrrpra acestui:r, rlreptril tncllo1tolci, rrll'c a rlt.r't nit aplicabil in colonii. Ast,fcl, tel'itoriile a,flicane :ru ck,vunit sul)usc sistcrnului dc rronrrtrol-Ia*'or,i tlrcptului ft'ancetz, italian, spaniol, p<tltughez, ltt'lgiarr sau. gclrnan re. Lipsa tle sulse ile inforrlrart uctuale rre inipicrtlicir sii trag,;cn concluzii asupla stnrliului rle dczvoltare a sisternt,lol iulitLice din acestc state. I)in informa-tiile pe ctrlc Lc tk:lirretrn, in Angola ;i }3t'nin t'r::ru irr curs de clabolarc' pr,oirrrtc t.lo acte nonnlil,ir-c tit' urale intindcre, dtrstina1,c sti e'eflt'c1,c' cursul 1r':lnsfot'nrililor polit,ico-sorriale pcirecute

Nc perrnitern a arl"mgi la ?xrcsle (,alacter,isiici itrci o tlirsltur5 de cel rnai lnat'e inteles. I)e;i prezln[ij, rt rnalr: clivclsit,ate, dreptul cuturnirrr cstc utr si^stern incloniplet. {'uturnele nu lellrr-'zin1,:i sisternc cler tlrept tlesiviirsil,ir, in ciu't-' intrcga rnaterie a ltlirl,iilol iuridice dc natur.ir plilrrtii sir-;i gtiscascri o reglcmentalc rtnitarri, organizal,il, sisteruicir. In obiectir,ul lol nu intrau riccit arruurite seclolu.e

nu sc face f5,rii o incontestabili lcgiitur.ii cu tlreptul clrlopean, intleosebi cu ccl ltritanic qli franccz 5(). llfortul de creare ir unci legislaf,ii nalionale nu :l fost insl de naturX siu clinrine th'cptul cuturniar calc, coexista cu cel oficial. Ilaliunilc accstei suplavict,uili au fost ar,Xtatc rlc Pre;eclintele Curlii Suprenre tlin Ooasta-de l,'ilde$ : ,,Nu 1,r.r'lruie pierdut din veclere cI, iu !5r'i1o noastr.o ruijloaccle cie comunicatie sunt inci, precale, cii, urele sate sunt incii izol:rte in plin[ pi,durc qiinai ales cii analfabetismril isi mai intinde incX trista sa pinzi, pentru un anurrrit tirnp't rr. Iat[ curn, din cauza grelei rno;tcniti" slabului nivcrl de tlezvoltale al a,cestor stili rlc lucr.uli, dr.cptul cuturuiar, continu'i si fie incti :l,1tlical,. I)e;i nurntirul {lriiol nfiiltc in aceastii catcgolie csto lll2u'el Di soluliile zr,tloptate sunl tolrrto dir.er,ser se polrtc,
insl"r
236

in rll,irnii arri. ('it plive;tc cclelaltc' !:it'i akr r:ontirrerrl.ului afr,ir.an, cstc de relinut cri peste tot ploccsul cle tlccolonizar.o ?r fost irtsotit tle rlel de crealt' i.t, uriui dr.ept national. Aceasta,

genel;tiizirril, s[ cotrsi{l{}r'r-rirr c'i th'cpful cututniar' - ci.t, sist{rm iulidic tradilional -- isi g:ise;t,c aptricare pe dotiir crii rlitclitc. l'e de o part'e, cl a reprezentat,, pentru multe lcgisla{,ii rle fa,cturli rrtod,--rtttii,, un ilnportant izvol de inspiln{ir. N u s-:r, rLriinrs, a;adar', la o consolitlare a cuturncior". rhl in tcritclc noilol coduri cir.ile rnateria pcrsoanclor', furnilici, succesiunilor', cuplitttl instittt!ii inspilate in uiod lirlit, rlin dreptul cuturnia,r'. d5 Llr t'rt'rrrplrr in a,ccst sons 1x) estt' t,fet'it tle Sent'ga.!, uiilh in I {)?ll rr itrt,rtrt in l-igoalo un cotl ai furrrilieififta: st',l rrpr,r'ii rltr corlificarc - sctie utt tlutot'sericgalez - operii, tle c:onr1l'orrris suit tnulte lspectc,csl,e, aselnerli prr.ltlcrcc;soztlr.i si irrspirrrt,oruoi salc (cotlul cir.il franccz), utr crvrnimcrll ist.olit' <'irrr-r tlarlucc r-oirrla stat,u(t1. sctlcgalcz oe [t] actionil, in scrrsul clezvoltiilii n.rliolttrle,aci:lpti,nd rcguiiltr cutirlniar'(' (f(.1(' ilt:l,i constant :lplitiitl,e 5'?. I-'c tirr lll tr'r, plirtc, sub cel dc al doiltla a.spect, tlreptul cuturrri:lr' ('lllroa:jtr), intr'-o tniistrrii tna,i ttrale sa,u rtrai rnicir. qi o :lplit'lLlc tlirct'tit, c:u'c insii cstc il.{ies(}i} subsitli;r,:1,. ill sr-.nsul rrir, r,:r rrrr ale loc,1gsi,{; in ca,zul unorla,crtnt'in legislatia stt'is.\. l,lxirl.i, si state acc'asta ar putea, consl,itui o rxct^p{it irt cate nu s-:l t'tritlizat incli o cotlilitart:, drcptrrl r'rrlrrrrriitt' continui,nrl a, fi aplicat ca, t'ltzll't), inprittcipal si irr nrotl rlilect. I]ste cazu] Ntgerul-Ur. (.-1it1r'i.rr lrrriitulnt,c, prl cftre le grisirlr irttr'-utr sl,utliu :rl unol'.1 LLi'is1,t' ttigelieno pot, fi utile ptrnt'rll:tr il\-tttl, tttt e\(llllplu rrsuirlrr, slliritului qi principiilttl dleptului cutumiai'. Regiirtrrl rt'lrrlriilor dc fttnilie esto l)azilt pe principiilc vic$ii ilr ('olruul a, int,regii tarnilii (in sr.lrts foarte larg) si ptl intl'a.lrti ol'lt,r'oi! rn{rtnbrilor' :ltrtlsi,eia. I,',rrrrilit oste c,on(lusii tlc un ;ef ; in inctliul rur.al, acttsitt .qte ir.l('s rlirr ri,ntlul biilbatilor, in funcfitt de vi,rsti,;i clo autoli trr,1 r; in mtdiul [lban., utrtle fartrilillare tendiIqatltt a rkrr..r'rri irriri lcstri,nsii' solul iqi asurni, intotdeauna functiir, tle;ef irl filrniiici. $eful arc obliga,lizr, tle a sal,isface nevoil{) rtt:ttt-rli:rllr akr meuibrilot' farniliei 'si tlc :l le asigura, scculitattu. lll rL:citle ayA,trtl o tlutoritiitc tleost-rititti asllplil r',.'zitlt'rr{ei frlnriiiale, llsupltl sistttnului ti*-t educa!'e iLl ci.lpiilrir, rrslrpril cilslitorir-i cripiilor <le ilrnbt,le sc-rc. putilrdtt-..i r','Pitr!ilt :'ol i:1.
237

ciisiilorie se supor.tl de 1atd. vii'sta cxshto.iei este situatd, intre 12-15 ani la fcmei si 15-20 de ani la bfrbati. I)esfacer.ea c[sd,toriei face ca piardd, statutul ln_t]::1tl,*il-li i se ineredinla sd,u social gi adcsea chiar, ,yi (lrel)Lut rlr. a copiii. stutliul la ca,re ne-am referit subriniazd,'ecesitatea impe'i'as[-', adolrtrir,ii unui cod al familici, care sii, i;t"o_ tiut-li,egalitlltea,se r gl-or, iniiitur:rntl toai c aspectele tlisci_ rrri rrir,l orii si r.r.i iograde.

. Cit privo;tc conditia femeii, autoarele pe ciu.e le_ani cital a,ratii or"r' aoeasta nu arc o eristen!?i pr'oprrt. n^-**t" o el,erni incapabild,, tr.ccintl tle sub tuteld tailltui ,irU ct ri solului. Jla are, in cXsitorie, tloar. obligalii dlri .o;.; .;; nrai inserntrati este, dc. rr, pr.oi.rca inrpr.euni, cu so{ul. I)a_ to'it:i rle rlr.ptu.i, so1 ia ,u r,.. 1irat" ul)ure rzt uoliganrrer (f.lips.i a('& aceasl a esto dorirr!a sotului 53. (1 trlrtttu utt ,Tabile;te^condilii de fornri .p"nlru ciisltor.ic. Acen-sta,=p",,_ zi1liU^in csenfr"r,_o alian!:i care se innoadi intre rjr.iu#fa_ urlll, ur sr.opul rlt il avea copii. (.iisitolia sc inchele intr,e l'ep'ezentanlii celo. d'ui. fanririi, fird, preze'la viitor.iror so!i. - rn t',rrrlitiile_poriganrit'i, earc rcprczintr ., sl irr,e f'ar.1 e I'i1sp:rndrLa, solul are obligatia dt, a_si itrrpIr.l i in nruri cgal rioplile intre in genc,l;al pe perioatic cie doud, rruiti -sof,ii, consecutive' Nerespecta'ea aceste'i'eguli poate constiirr un nrotiv de divor.!. rlrcpturilor discre!,ionare rlcr car,e dispune _ . -1u. i(,ruL ::rjj]'u.lse r.cntioneazI ci cl i;i poate tla J,iir.a,lr,ept ',alluti.i, or'"n(lar (s((rr.rt, / urru-i tnarqhu (ol'iciant de cultl. irr a"t lrcl rlc r'azuri drrrrl lr.buie sd fie r.rrrrplel - cbcrt.ierire rrc -

! v. pcnlr.u isl()r.ia ltrrrlisrni.rlui \L lili:rcic, Isloria crcdin-telor; si itlcilor Ieligic,:r"r, l'l.S.lj. llucui t'sti, tr f)l'i(i, r" I I I, ,p' 205 si urtrt' - -, ,,. .i ,\,ru,.,.1. li. (liroirrahasrrlirr\', llirrrirti:;itlc ot ltotttlltiiittrc' (iallir;rarri, !'l;t'is, 19'19, p. 42 st rtrtti.

{i {iriilt'lrr' 11. 1(i. ? r'.1'. Il. Noltic. lI. \Yollf, <ip. cit', lotrr' III' ll)51, p' 'i1nl;111ou, ;t4; - :) 11i. 8 ilrirltirr, P. i}tt) 5;0. 1l r,. (i. Los:rit0, I grandi sisterili'gitrIidici, f iccola 13illtiotcca Iiiuatrrii '1'orinc 1 1i7li, P' 2:)!) 240. j'r ,r'. Il. l)avirl. op. cit., p' 22;-r' 1!v. (1. Sclal'atl.'l'lte cirtttlrt.rr-l:trv irl lrrrli:t, p l-r7, citat dtrpit tl' l)avrd. op. cit., P. 521i. 1- t. I'. ,\r'rnirr!on, 13. Nrtltlc, \l' \\-olli, op cit , p' irir'l' 1,r r,. ii. li0di0rt,, ll)[ro(luctiolt t]ltrts lc tlr()ii- c0ttlp:rr(" in t4l. cit', 1tl(i7. j1 r. [.. \Iil]iot, Irrtroclrrciion ti l'6trrtlc tlc droit tltrtsttllttltlt' l)aris,
Sirry, 19i1, P. 1. 15 r'.,\. liilcltllr:sctt, L []itolt:anrt, Istoria rotttiitrilor dittlrc I)rtnl'tt'c si p' llart-l;oLrogcl, lidit. Stiintilit:ir si [')nciclopcclicit, [3Lrcrtrc;tt' 197!), 2ll{t - !9i r. (lttrs dc tlrcpt. trttlsttlttt:ttt, IiltIrltrittl cstc scttlttallt si tlc L . ,\fcltcr crtlLli-tr, irtitrrt:tliort:tlr-r pctttt'Lt sttrtliril tlrcpttrltri colrlpariti' Slrasbotrrg,
19ri7.

i6 v. |). \lilliot, op. cit., p. \'lI'


1? 18

vol' lll r\'S'I: ' -\1. Itli:rrlt', [slorilt ct't'tlitttclor si irlcilol rcligioasc ilucrtrcr'li. l{)lilt p. !21 si rtrrtl' 1r r.. ll. I)aYitl, op. cit., p. 47i| si urnr.

r. r.

tri. (lirarles, Lc

tlroit tttttsttltltan, l)[]l)' l)1ilis,1t](il-t' p' it'

NOTE
'[-rrng, (irrv:'urI atlrr,:;at Oorri.critrIri preace throrrgh _ I r, I frrll Yrr Lrrr'-, l\ladritl, :;cpterrrbric I f)79 . (rcrogrlf int). ,,\\-orkl ' v. ll. l)avirf, l,os grandcs s\sL(\llles tlu droil contcltponines p. 495 . sr lrIrlt. ' v. A. (1. \Virlgt:r'r-, I.r:s ijfan(les doc[rines <lc l'histoire, rie Confucius i) l'or.rrl;cc, (iallirnalii, llaris, lg6l, p_ irl si urrrr.

io r. ll. Oltarlcs, op. cit., ll. 4L' ri lbirlcrrr. p' 4ll. ri \. 1). r\rrliriiriorr, Il. Noltlc si lI' \\'olf l, op' cit , p' 442 44:\' l,i r.l-.\lilliol,l,trltcnsiciirritlicetltI'lslarrr'iti,,llcYrtcinttrttt:rtittttalc tlc tliorr cotltp:tt'i"', 1t)l-r'l, p.'141 -44lt' jl r. ll. (iirarlcs, ()p. cit., I). I l. rri \'. l). -\rr1ipjJp,ll. Noltlc ;i \1. \\'olfl, op. cit', p' 441 si ttltli' :(i \'. li. {)ltltrlt:s, o1l. cil., p. 12 ;i ttrttt' :? v. l). ll. n-oltle' ll. \\'olll, ttlt. cil', p' 4'l2 41lt' '\rrqip.jon, :iJ ll)i6ern, p. .114-415. 1r)r,. li. l)avitl, op. cit.' p.47lt. :r0 rv. l). \rrninlr,ri, li. Noitlc, \1. \\'oI1l. op. cit., p.417 4llt' i r. l,. llilliot, op. cit. p. 1713 si rtrltl.: li' Oharlcs, ()p' cit ' p' f{)' :': ll.titlettt, P. 4*X)r:ri \.. si t-. i_1. Zti,t"rc,r,,,licflcc!ii asupra sistetrtrtltti clc tlrcpt tltusulruun" ir ,,'stutlii ;i r:clcctitri ittritlict" lo l/1077' p 4il si tlrrtr' :ir \-. \/. I). ZlItcscu, lritta lloroianrt Zliitesctt,,,'l'ctidilt{c llo{atoal'o irr rlrtptttl isracliun contt'lrlporan al larniliei, ill ,,1)rtpttll" nr' 1-.2/19!X)t p. l1 -\i urrlr. ' rri \'. 1). S1iIlrrarr, Ir;rarl, ip,,f ,t'gislrtion <'otrtp:tt6" rrr' 8ll!)t{8, p. 1 1t' i{i r. i)tcizia our{ii rie .,\pcI Dr'. :lil4i1{)01, irt l}islioi-l)irte , ol}. crt., p. 'l{i2'.tr{r!). ' - .;i-\. I)eriz.ilr irraltci (iur!i tlc .Iusli!ie nr. 2t)2/1957, in l)islioi-i)ittt'' rrp. cl;., 12, p. 1528, soltt!ic urtrrat:i cotrstlrtt tlc inst:rnlclc iirIet'irl:trc'
;r

2SB

239

*tu -\

p.

3():i.
'10

r (.it.. l: \'. (reoTll (,urtii op.,.\pcl p. ri. " l,.S.trilnran. (lc nr. 1:lJ/196g,
lbitlcrrr.

in lrisliai_Ilinc,

rsy

. :i1., 2j,

. p''l_.t:.l)ecizia Ctrrtii rlo,\pel rrr..59ll1g{_t9. in triskai-I)ine, rr}r. cli.,25, 1, ;61' v' si I' \\-eir;rrr:rn, {)an lrt'ttrrrr titlc'r:r:r he p'scsse:;? irr ,,lsratl Llrw llcvtre.' " ".,p"".,, "n,ri"i." 197i, y:. :lll2. 42.v. t)eci.zia ourIii rlc ,rpet ,,i..'<+ii 11'019, iu I)isliui-l)irrc, ,.,r. cit., ll1 -, ll, p. 7ig. 1l r. t' St.lriJnr:rrr. op. t,il.. 1r. ii. "' r'. l)ccizia irrrrrtci (inr!i crt'.Iirstific nr.24*11f.17(i, apua rr. Sl:hiir,...ar, op" cit. r5 v. l{. (i. Losarro, op. clt., p. 247. aG v. li. l)rrr itl. op. cit.. p. i4?. "' r. _\. \. \llt,l, _\lricarr I_arv, citat ac Il. J.)ar,i<l drrpir I0\l l)rlrctt? itr I.r.s lr:rrrtlr sYsli.rrrc:, lltttl,, p. i)ti2. l'. I;. (irrnirlcc,. Les rlririts alricairrs, cvolrrtiorr et sorrlct,:-, ;1,(itr).I, _"1 ".. l):rris. l{trifi, p. ll si rl.rrr. "" \'. li. [)trlirl. I.t,s gr:rrrrli,s rrsIi.rr:r.s.1i. i02. 50 op. cit., D. iJ6. tt r.. ,-:,. rrrist'r* pr.atityuc dcs lois durs lcs'a1i'rrs err'ric rle tlc,,,el'_ pl)r.ltr('llt, cilal rlupri l'. lr. (iorrirlt.t,, op. r.i{., n. 42. "z vtzi IrlIissrr l)iop. (luelrlu{.s rrfi(.\i(rn sirr rc trroil trcs srrt,it.. rrrr lil'g-rafiai' ,\g.ince rrc c''pcr.Ii'' c,lturcil* r't recrr.iqrLt,. irrt tSi:csal.,. .i-cole intcrnalionalc dr llordeaux, lgg0. 5't v._lss:l i-arrre, Lirtlc Fal.irna, errcltJrrcs aspects de la siIrratirro juri_ ,. dico-socialc rit lu farrrilltr au__Nigcr,,,,*l,,gir.i,pirtic _litogr.afiat _ Agrjnco <lc co'perati,. crrlturcilc, ]icoic irrtcrrratinttor,''.i" rior(rc.rux,10gii.

l'{CTOR 1J,{AI ZL,ATESCLi s-o ttdscr{t in, Buuritt, I 9,;.i. Doctor in drct't al Llriucrsitii{.i.i tlin IJuc:utsli si, tliplomttt in c{rcpl comparal al FIDC tlitt Slroslrtttrg. Il xan'tenl geilerale dc doclortft itt drtpl
re,yii,

coni,)t/r(t/

dini:' d ,lsociulict fe nlru l{aliu,rtilc Llrtile din llomdnia, ui Socicltilii roilx(ina tlc drcl>l comforat si al Comisiei i{.t t{rcfiltil _fantilici a Llniutii Itiertttiiantole a O/ganis)iiL'lot' tra.ntiLiulc (Pnris). L'ice-t'rcxul.i n/c al Li ni.rtnii ^{uriglilor Democrafi. d.in Romirtio. lJ[cntbru al Conzi:;ici d,e I)ctnografie tt;tcarJcntici. Ilomdrt,r: si ol Socitlt!lii -frrttceze de legislnlie contl>urald. Pro_fcsor l(t $coo:,t ){tlionulti tlc $iiinlti folilict st utlntirtislrsliztt:.

Ileuolulia, judccdlor

f3tfunrliti' al .Tcademiei l?omdrtc. Fost urocol si, du;fiti

lo FIDC Strnsbourg. Prentittl ,,Sinriott.


lo Curlea Coitsliltrlicntoiti.
PrcSc-

I ,
I

il

Prilciualr:lc lucriri
,,Trlr.tat ckr circirt lthc: ,t;', ) ( l!)()!)) :
,,

civii - Pttr/t'tt p(:nt:rol(i" (ti,tt co-

G:r-antiilc crcrlitorului" ( l97tt 1 ; ,,I{rglcmcntarca lcgallL a org:Lniza:u unit;Lirior de stat'" (1 !)7 l )


16

ii

9i corrchtci-'rii

-c.

754

:-ll