Sunteți pe pagina 1din 33

Literatura calea spre o na iune modern

Rolul literaturii n perioada pa optist

1/24/2012 Liceul Teoretic Eugen Lovinescu Grupa a IV-a; clasa a XI-a D

Fi a studiului de caz

Componen a grupei de elevi:


1. 2. 3. 4. 5. M d lina C lin Teodora Mihaela Cioiu Daniela Maria Filip Lucia Corina Radu Lauren iu Marian Vi inescu

Calendarul cazului:
Preg tire : 12 ianuarie 22 ianuarie 2012 Sus inere: 24 ianuarie 2012 Bibliografie: Mihail Kog lniceanu Introduc ie la Dacia literar George C linescu Istoria literaturii romne de la origine pn n prezent Grigore Alexandrescu Oglindele Alecu Russo Critica criticii , Poporal Cezar Bolliac Poezia

Con inutul studiului de caz

1. Introducere :
y Premis y Definirea problemei

2.Cuprins:
y Cadrul istoric y Pa optismul romnesc : y Literatura romn n perioada pa optist (poezie, proz , dramaturgie) y Romantismul y Reviste: Curierul romnesc , Albina romneasc , Dacia literar , Foaie pentru minte, inim si literatur , Al uta romneasc , Gazeta de Transilvania y Scriitori pa opti ti 3.ncheiere: Concluzii privind rolul literaturii n perioada pa optist

Rolul literaturii n perioada pa optist


Premis . Definirea problemei
n al doilea p trar al veacului al XIX-lea, civiliza ia i cultura din rile romane ncep s se orienteze spre Occident. Redirec ionarea are dou cauze importante: pe de o parte criza Imperiului Otoman, iar pe de alt parte, ntr-un context mai larg european, trezirea con tiin ei na ionale. Caracterizat prinr-o puternic manifestare a con tiin ei na ionale n toate provinciile romne ti, perioada fixata cu aproxima ie 1830-1860, delimiteaza o epoca distincta in evolu ia istorica a literaturii romne, numit n mod curent epoca pa optista. Independen a politic i libertatea na ional devin coordonatele fundamentale ale acestei perioade. Epoca pa optist marcheaz nceputul literaturii noastre moderne, iar prin opera scriitorilor se instaureaz un nou climat literar si o nou stare de spirit. Func ia literaturii nu mai r mne doar aceea de a r spandi cultura, de a lumina . Conceptul de literatur include acum noi valen e: transmiterea emo iilor estetice, trezirea sentimentului na ional, educa ia moral , mesianismul social.

Cadrul istoric
Perioada pa optist este o epoc de afirmare a literaturii na ionale. Aceast perioad se caracterizeaz printr-o orientare cultural i literar cu tr s turi specifice epocii de avnt revolu ionar, de emancipare social i na ional , de militare pentru realizarea Unirii. Este perioada n care se ncearc arderea" unor etape care nu fuseser parcurse de literatura noastr i care se desf uraser succesiv n literaturile occidentale, n decursul a mai bine de un secol i jum tate. n 1821, cand au ncetat domniile fanariote i s-a revenit la domni pamnteni, s-au creat premizele unei europeniz ri economice i spirituale, a p truns n coli limba francez i astfel intelectualii coli i au n eles necesitatea moderniz rii societ ii romne ti i au mbinat, ntr-un mod irepetabil, utopia cu pragmatismul, desf urandu- i for ele i energiile n toate domeniile de activitate, inclusiv n cel cultural i literar. Rezultatele lor au fost uimitoare. Dup ce au revenit n rile lor, au nfiin at societ i cultural literare (cu subtile obiective politice), presa n limba na ional , nv mantul i o mi care teatral n limba celor mul i, conform idealurilor iluministe. nl turarea domniilor fanariote i instalarea domnitorilor p mnteni, apari ia unor rela ii economice i politice inexistente pn atunci, constituiau premizele necesare pentru ridicarea societ ii romne ti pe o noua treapt de dezvoltare social-economic , pentru modernizarea vie ii sociale, politice i culturale. Pentru n elegerea rolului pe care l avea ideologia pa optist n orientarea, ndrumarea i stimularea maselor largi populare la lupta ampl de transformare socialeconomic , de reorganizare burghezo-democratic a societ ii romne ti i de eliberare na ional , este foarte semnificativ ntelesul cuprinzator pe care M. Kog lniceanu (acel arhitect al moderniz rii societ ii romne ti) l d dea cuvntului "politic " : "politica ... a ajuns s fie ast zi sufletul lumii

moderne ; la dnsa intesc i largile tendin e ale literaturii ce formuleaz i mpr tie ideile, i prop irea industriei, care asociaz , organizeaz , produce i r spnde te. Politica este puternica circula ie ce a toat gndirea i toat ideea. Din ea izvor sc toate acele valuri de teorii, de proiecte, de sisteme care bat necontenit n opinia public i mping activitatea mul imii pe c i nou " . Mi carea revolu ionar din prima jumatate a secolului al XIX-lea a dat o puternic lovitur regimului feudal, ren scnd n con tiin a maselor, spiritul luptei pentru dreptatea social i libertate, intensificnd mi carea de idei n favoarea unirii rilor romne ntr-un stat puternic i independent. Ele au determinat, n acela i timp, o viguroas activitate cultural , care avea la baz un amplu program de lupt politic . Aceast epoc n eleas n sens larg se poate mpar ii n trei perioade: o o o Prima perioad : Prepa optismul 1830-1840 A doua perioad : Pa optismul 1840-1860 A treia perioad : Postpa optismul 1860-1870

ntr-o prim etap , de efervescen creatoare, corespunz toare primei genera ii pa optiste, acest rol i revine lui Ion Heliade-R dulescu prin articolele din ziarul Curierul romnesc, ap rut la Bucure ti, ncepnd cu 1829, c ruia i adaug din 1837 suplimentul literar Curierul de ambe sexe. Este faza entuziast i oarecum naiv " a romantismului pa optist, cnd distinc ia ntre opera original i prelucrarea unui model str in aproape c nu se f cea. Datorit ndemnurilor adresate tinerilor scriitori: ,Nu e vreme de critic , copii; e vreme de scris; s scrie i ct ve i putea i cum ve i putea", a fost posibil debutul unei ntregi genera ii, ntre 1830 i 1840: Vasile Crlova, Gr. Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac .a. Prin promovarea literaturii, fie traduceri, fie scrieri originale, presa ndepline te o func ie cultural n toate provinciile romne (Gheorghe Asachi editeaz la la i Albina romneasc , n 1829, cu suplimentul cultural i literar Al uta romneasc , iar George Bari iu editeaz la Bra ov Gazeta de Transilvania, n 1837, cu suplimentul Foaie pentru minte, inim i literatur ). n aceast etap se creeaz climatul cultural necesar pentru formarea unei literaturi i a unei limbi comune pentru to i romnii, deziderat formulat clar la 1840 de Mihail Kog lniceanu. n a doua etap , de a ezare a fenomenului literar, Mihail Kog lniceanu impune spiritul critic. El este redactorul primei reviste exclusiv literare, Dacia literar , de la Ia i. n cele trei numere ap rute, se public opere ale celor mai valoro i scriitori ai vremii (C. Negruzzi, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu .a.), iar direc ia imprimat se reflect n toat literatura epocii. Constituirea deplin a romantismului pa optist a fost marcat de programul teoretic Introduc ie, redactat de Mihail Kog lniceanu i publicat n primul num r al revistei, n 1840. La nceputul articolului axat pe eviden ierea necesit ii unei literaturi originale i na ionale, Kog lniceanu prezint activitatea gazetelor romne ti ap rute anterior, fa de care Dacia literar urm re te s aduc un suflu nou, sugerat i de titlul revistei. Se respinge coloratura local i amestecul politicului, revista adresndu-se scriitorilor romni de pretutindeni pentru a publica scrieri originale: O foaie dar, care, p r sind politica, s-ar ndeletnici numai cu literatura na ional , foaie care, f cnd abnega ie de loc, ar fi numai o foaie romneasc , i prin urmare s-ar ndeletnici cu produc iile romne ti, fie din orice parte a Daciei, numai s fie bune, aceast foaie, zic, ar mplini o mare lips n literatura noastr . O asemenea foaie ne vom sili ca s - fie Dacia literar [...]. A adar foaia noastr va fi un repertoriu general al literaturei romne ti."

Primii no tri scriitori moderni se afirm n cadrul curentului na ional de la Dacia literar . Ideile enun ate n articolul-program i promovate de revist se reflect n literatura romn de la mijlocul secolului al XlX-lea, n scrieri din toate provinciile romne ti. Revista a fost interzis de cenzur , dar spiritul ei a fost continuat de revistele Arhiva romneasc Prop irea, avndu-l ca principal animator pe Mihail Kog lniceanu. i

Literatura pa optist
y Literatura pa optist se dezvolt sub semnul romantismului european i parcurge un drum sinuos. Dup literatura anilor 1825-1830, care abund n traduceri i adapt ri dup autori str ini, n special francezi, e de remarcat concordan a dintre manifestul romantismului francez (Prefa a la drama Cromwell, de Victor Hugo, n 1827) i articolul-program Introduc ie, publicat de Kog lniceanu n 1840. Scriitorii romni ai epocii asimileaz rapid manifestul romantismului francez i aplic principiile acestuia, cu particularit ile curentului na ional-popular de la revista Dacia literar . Tematica literaturii de la 1848 cuprinde, n variate ipostaze, istoria (trecutul glorios, ruinele, mormintele, nestatornicia soartei), folclorul, descrierile de natur . Marile idealuri ale momentului erau: libertatea i unitatea na ional , libertatea social (n contextul revolu iei burgheze-democratice, antifeudale). Aceste idealuri sunt ilustrate n tematica i mesajul crea iilor literare ale scriitorilor care sunt participan i sau simpatizan i ai Revolu iei de la 1848 i pun arta n slujba elurilor politice ale epocii. Specii clasice (fabula, satira, epistola, imnul, oda, poemul eroic, comedia) coexist cu cele romantice (medita ia, elegia, poemul filozofic, nuvela istoric i fantastic , apari ia dramei), uneori n opera aceluia i scriitor sau chiar n acela i text. Fondul romantic (teme, motive, atitudini) este uneori turnat n tipare ale secolului precedent, pentru c literatura noastr nu a avut un clasicism individualizat, iar pa optismul a recuperat simultan experien e literare manifestate succesiv n alte literaturi. A. Poezia pa optist n poezie evocarea trecutului istoric dobnde te un larg orizont, o diversificare tematic , o accentuat semnifica ie major . Se cnt , nainte de toate, ruinele vechilor cet i de scaun ale vitejilor voievozi romni, v zute ca m rturii ale unui trecut de glorie i care servesc drept pilde date prezentului n scopul renvierii i perpetu rii faptelor de vitejie i eroism ale str bunilor. Poezia pa optist pune bazele liricii moderne romane ti. Tematica se l rge te enorm fa de epoca premodern . Dup anul 1830, melancolia adnc , organic , va nv lui versurile tuturor poe ilor. Se cultiv specii clasice: epistola, satira, fabul (Gr. Alexandrescu), oda, imnul (Gh. Asachi, C. Bolliac, A. Mure anu); specii romantice: medita ia (Vasile Crlova, D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu), elegia (D. Bolintineanu), legenda cult (D. Bolintineanu, Vasile Alecsandri), balad (Ion Heliade-R dulescu, D. Bolintineanu).

y y

1. Vasile Crlova (1809-1831) este primul poet romn modern. Cele cinci poezii publicate anun , prin sensibilitate, prin nota meditativ i eroic , genera ia de la 1848. n Ruinurile T rgovi tei, evoc n manier preromantic trecutul eroic n opozi ie cu prezentul lipsit de glorie i inaugureaz la noi motivul ruinelor, ca vestigii ale slavei str mo ilor: O, ziduri ntristate! O, monument sl vit! n ce m rire nalt i voi a i str lucit...". 2. Andrei Mure anu (1816-1863) a participat activ la Revolu ia de la 1848 din Transilvania i a propagat n presa vremii idei social-politice avansate. A scris un volum de poezii, avnd accente revolu ionare n acord cu idealurile epocii. Din lirica sa patriotic , poezia Un r sunet a devenit un adev rat imn la 1848, fiind pus pe note de Anton Pann. Retorismul versurilor ample, cu exclama ii i invoca ii, exprim direct idealurile revolu iei democrate, de emancipare na ional : independen a politic , libertatea na ional , unirea provinciilor romne ti. Denumit ulterior De teapt -te, romne, poezia a d inuit prin vigoarea patriotismului, prin tonul puternic mobilizator al chem rii la lupt . 3. Grigore Alexandrescu (18107-1885) este unul dintre cei mai importan i reprezentan i ai ideologiei i ai literaturii pa optiste n Muntenia. Debuteaz la Curierul romnesc al lui I.H. R dulescu, traduce din literatura francez i public mai multe volume de poezii. Ultimul, Medita ii, elegii, epistole, satire i fabule (1863), are ca titlu enumerarea unor specii romantice i clasice, ceea ce sintetizeaz i atitudinea estetic a scriitorului: un elegiac de tipul romantic i n acela i timp un moralist la modul clasic".(G. C linescu) 4. Ion Heliade-R dulescu (1802-1872) - Scriitor, filolog i ndrum tor literar, Ion Heliade-R dulescu a fost o personalitate enciclopedic , fiind considerat un deschiz tor de drumuri n cultura romn . A fost implicat n evenimentele de la 1848, participnd la redactarea Proclama iei de la Islaz. mpreun cu Dinicu Golescu nfiin eaz Societatea literar (1827), care promoveaz ideile iluministe: dezvoltarea colii romne ti, crearea unui teatru na ional, publicarea de gazete, de traduceri i de opere originale. ndrum teatrul i particip la nfiin area Societ ii filarmonice (1833). Are o contribu ie important la dezvoltarea literaturii romne moderne: nfiin eaz reviste (Curierul romnesc, prima gazet romneasc , n 1829, urmat de Curierul de ambe sexe, Gazeta Teatrului Na ional etc), tip re te un num r impresionant de opere din literatura universal , multe traduse chiar de el, ncurajeaz i public primele crea ii ale unor scriitori mai tineri, public propriile lucr ri literare sau de teorie i critic literar . Ion Heliade-R dulescu i-a adunat opera literar n volumul Culegeri din scrierile lui I. Eliad de proze i de poezie. Este autor de elegii, sonete, medita ii i ode care pornesc de la motive romantice. Capodopera sa este poemul Zbur torul (1844), prima expresie artistic reu it n literatura noastr a acestui mit folcloric. Descoperirea" folclorului este datorat scriitorilor romantici n Europa i constituie una dintre sursele literaturii cu specific na ional din pa optism.

Ca specie literar Zbur torul este o balad cult , care nf i eaz apari ia primilor fiori ai dragostei: invaziunea miste-rioas a dragostei [...] n plin agresiune. Fata n criz de pubertate e dobort de o boal necunoscut , explicabil mito-logic i curabil magic" .

Perioada premerg toare revolu iei de la 1848 a nsemnat inceputul poeziei noastre romantice. Poezia pa optista pune bazele liricii moderne romne ti. Ea r spunde, n general, direc iilor i principiilor formulate de Mihail Kog lniceanu n articolul Introduc ie din primul num r al revistei Dacia literar , n sensul c este o poezie social , adaptat la momentul istoric si chiar politic, conform cu idealurile de libertate i unire ce animau sufletele romnilor de pretutindeni. Acum se afirma cu putere spiritul na ional, ncrederea n valorile tradi ionale, populare, n istoria, natura i folclorul romnesc, care devin acum, al turi de evenimentele social-politice ale momentului, teme predilecte ale poe ilor. Din punct de vedere compozi ional, operele scriitorilor pa opti ti mpletesc romantismul cu clasicismul, iluminismul cu preromantismul, de unde a rezultat si o mare varietate de specii literare. B. Proza n proz , nara ia alterneaz cu descrierea de peisaj, dup modelul clasic, constituind unul din aspectele specifice ale recept rii naturii n cadrul romantismului pa optist. Dealtfel, raportarea concomitent la cele dou elemente, peisajul i istoria, indisolubil legate unul de altul, devine caracteristic pentru o bun parte din lucr rile n proz ale scriitorilor pa opti ti, n special pentru proza de c l torie. Spre exemplu, digresiunile, comentariile asupra diverselor personaje i situa ii istorice, cu numeroasele citate i indicarea tiin ific a sursei, ocup un loc imens n notele de c l torie ale lui D. Bolintineanu. Dar frecven a uneori b t toare la ochi a referin elor istorice incluse sau asociate descrierilor de natur nu ne surprinde, ntr-o perioad ca aceea a pa opti tilor, c ci dincolo de valorile intrinseci ale peisajului, ale sentimentelor asociate acestuia, descrierea naturii meleagurilor natale implica unele valori social-patriotice, u or depistabile, expresie a ns i angaj rii autorilor lor sub semnul marilor evenimente ale epocii. E vorba de un stil al particip rii la istorie, o form exemplar a patriotismului . Astfel, spiritul pa optist i-a pus i aici pecetea. Al. Russo inaugureaz n literatura romn poemul n proz . Acesta se adreseaz genera iei sale, pentru a atrage aten ia asupra meleagurilor patriei, asocind frumuse ile naturii m rturiilor unei istorii str vechi. Dealtfel, pa opti tii valorific istoria i legenda nu numai pentru pitorescul ei, ct pentru rezonan a ei patriotic , n conformitate cu directiva Daciei literare . Legendele lui I. Neculce (publicate n O sam de cuvinte , reprezint punctul de pornire a numeroaselor lucr ri ce apar in epocii i tematicii pa optiste. Legendele lui V. Alecsandri, ca i cele ale lui D. Bolintineanu, exprimau n mod v dit sentimentul na ional i, concomitent, purtau pecetea unei crea ii artistice, la baza c reia stau studierea i valorificarea istoriei i a folclorului. nterpatrunderea evenimentelor istorice cu motivele folclorice, n oper pa opti tilor, contribuie la sporirea perfec iunii artistice. Pentru a comunica dinamismul istoriei, pe de o parte, i pentru a prezenta aspectele fundamentale ale unei epoci pline de nelini te, zbucium i m re ie, pe de alt parte, poe ii i-au ales drept modalitate de expresie artistic legenda specie literar plin de patos i de evocare.

La modul general, s-ar putea constata c proza ca gen, ca i poezia, se axeaz pe dou izvoare de inspira ie ce se nterpatrund i se completeaz reciproc: cronicile i documentele istorice, pe de o parte, i tradi ia popular , pe de alt parte.

C. Dramaturgia Dramaturgia este reprezentat de Vasile Alecsandri, prin "Iorgu de la Sadagura", scriitorul ironiznd tendin a de a imita Occidentul, prin ciclul "Chiri elor", n care micul provincial este satirizat ntr-o manier ce-l precede pe Caragiale, sau prin "Despot-Vod ", o dram istoric . n general, ncerc rile dramatice ale epocii (multe dintre ele r mase nepublicate, dar i cele ale lui N. Istrati, Al. Pelimon, C. Halepliu, I. Dumitrescu, G. Baronzi, V. Maniu, Al. Deparateanu, C. D. Aricescu, chiar i cele ale lui D. Bolintineanu etc.) sunt pu in valoroase din punct de vedere artistic, dar ele prezint interes pentru istoria constituirii acestui gen n literatura roman i au meritul de a fi veritabile documente i m rturii ale vremurilor trecute. Literatur de inspira ie istoric se afirm paralel cu literatura de inspira ie popular , stimulat n bun parte de M. Kog lniceanu. Pentru unii scriitori istoria este un cadru larg de ac iune din care- i extrag subiectele i eroii; pentru al ii, aceasta este doar un sentiment al trecutului. Pentru unele lucr ri literare istoria e un pretext, n altele izvoarele sunt urmate cu exactitate, ele fiind transpuse, desigur, ntr-un limbaj mai mult sau mai pu in artistic. Abordnd tematica istoric , scriitorii epocii au contribuit la afirmarea ideilor progresiste, revolu ionare ale vremii, actul lor creator mergnd, de cele mai multe ori, n pas cu evenimentul istoric, dndu-i relief social-politic i conota ie literar-artistica, ntre innd deopotriv sentimentul i ideea. Pa optismul revolu ionar nu neag mo tenirea iluminismului, ci doar situeaz pe o treapt superioar lupta pentru emanciparea na ional i dreptatea social . Ei nu au f cut dect s amplifice i s ntregeasc , s contureze i s finalizeze principiile unei ideologii sub semnul c reia a luptat i a creat prima genera ie de pa opti ti. Multitudinea de tendin e i curente n faza de statornicire a literaturii romane moderne dovede te str dania scriitorilor de la 1848 de a ncet eni diverse genuri i specii literare, de a ridica nivelul literaturii na ionale la scara valorilor literaturii universale. S-a produs, numai ntr-o jum tate de secol, miracolul trecerii de la ncerc rile modeste i dispersate ale ctorva boieri lumina i la o veritabil literatur , situat sincron fa de Europa, posednd toate genurile i capabil s furnizeze modele.

Romantismul
Romantismul este o mi care artistic i filozofic ap rut n ultimele decenii ale secolului XVIII n Europa, care a durat mare parte din secolul XIX. A fost o mi care contra ra ionalismului care marcase perioad neoclasica, ce se va pierde la apari ia spiritului romantic. Ini ial, doar o atitundine, o stare de spirit, romantismul va lu mai trziu form unei mi c ri. Autorii romantici au scris din ce n ce mai mult despre propriile lor sentimente, subliniind dram uman , iubirea tragic , ideile utopice. Dac secolul XVIII a fost marcat de obiectivitate i ra iune, nceputul secolului XIX va fi marcat de subiectivitate, de emo ie i de eul interior.n literatur romn , romantismul se face sim it prin intermediul scriitorilor pa opti ti i persist mult timp dup declinul curentului n culturile vesteuropene. Romantismul romnesc poate fi delimitat n trei etape: preromantica, pa optista i postpasoptista. Momentul pa optist propriu-zis, aduce o poezie liric , militant , patriotic i vizionar , de evocare istoric , cu r d cini adnci n bogatul filon folcloric, a a cum apare la scriitori c B lcescu, Bolintineanu, Alexandrescu, Russo, Kog lniceanu, Alecsandri sau la ardeleanul Andrei Mure anu. Principalele caracteristici ale romantismului romnesc pa optist r mn patriotismul i lupt pentru realizarea idealului na ional, o con tiin militar cet eneasc , o inimoas d ruire i slujire a poporului. Ca orientare literar , n cuprinsul literaturii pa optiste predominaromantismul care va atinge apogeul abia cu M. Eminescu, considerat ultimul mare romantic european. Dar elemente romantice sunt detectabile nc n poezia lui Al. Hrisoverghi, V. Carlova, I. Heliade-R dulescu, adic n oper celor care au cultivat motivul ruinelor i al mormintelor, tem trecerii timpului, solitudinea i peisajul nocturn. n aceast ipostaz romantismul se va mbin cu iluminismul i clasicismul. Grigore Alexandrescu, de exemplu, este un scriitor clasic prin cultivarea unor specii literare apar innd acestui curent, fabula, satir , epistol , dar i un scriitor romantic, prin elegie, prin medita ia istoric , prin cultul trecutului. Totodat , ns , elementele romantice se vor prelungi i n epoc posteminesciana, coexistnd cu elementele s m n toriste i simboliste. n acest context, ideea specificului na ional n cultur i art ,anun ata de Dacia literar , va fi preluat de revist S m n torul, la nceputul secolului al XX-lea, care va promova o literatur inspirat din realit ile na ionale, n pofida orient rilor moderniste ale epocii. Preocup rile scriitorilor pa opti ti pentru istoria na ional , pentru limb i mbog irea ei, pentru educarea poporului sunt de atitudine romantic , dar se vor altoi pe dimensiuni clasice indiscutabile, innd de rigoare, limpezime, norm . A adar, romantismul nu constituie singur caracteristic fundamental a perioadei pa optiste, n limitele acesteia se remarc i existen a altor metode de crea ie. Astfel, n snul epocii se depisteaz i elementele realiste, ntruct reflectarea problemelor sociale i satirizarea viciilor ornduirii feudale, erau tr s turi esen iale, promovate de scriitorii perioadei, de i curentul realist se va constitui n literatur romn abia n a dou jum tate a secolului al XIX-lea. Dealtfel, cum sus ine academicianul H. Corbu, romantismul i realismul aveau un punct de plecare comun: destr marea ornduirii feudalea . Deosebirea dintre aceste dou metode de crea ie const n faptul c romanticii vedeau n mediu mai mult un ornament, menit a imprima o anumit culoare local cadrului ac iunii i personajelor zugr vite, reali tii consider mediul c unul din momentele determinante ale operei literare

Romantismul, n ara noastr , este stimulatorul luptei pentru eliberare i al de tept rii con tiintei na ionale. Literatur romantic din perioad pa optista nu se pierde n zugr virea zbuciumului i a c ut rilor intime, ea este o literatur angajat , pus n slujb idealului na ional. Romantismul romnesc apare c o mi care unitar , cu un program bine definit, care ridica literatur noastr de la ncerc rile minore ale Vacarestilor, la geniul universal al lui Eminescu. Faptul c literatur romn a p it pe calea europenizarii cu ntrziere a exercitat o influen a v dit asupra ritmului de dezvoltare i asupra c ut rilor ei ideatico-artistice. Orientarea spre nnoiri radicale, tendin a de sincronizare la toate nivelurile cu rile dezvoltate din punct de vedere economic i cultural constituie caracteristic principal a pa optismului. M. Kog lniceanu indic asupra celor trei surse de inspira ie: istoria patriei, natur i pitorescul obiceiurilor populare,care de cele mai multe ori se intersecteaz , se interpatrund, n aceast epoc . M. Kog lniceanu public , pentru prima data, cronicile moldovene ti, iar N. B lcescu pe cele muntene ti, precum i nenum rate studii despre trecutul istoric al romnilor. Astfel i istoria, al turi de folclor, c p ta o puternic conota ie artistic anume n crea ia scriitorilor genera iei de la 1848. Artele i literatura ,spune M. Kog lniceanu n Prefa a la Letopise ele rii Moldovei, n-au speran a de via dect acolo unde ele i trag originea din ns i tulpina popoarelor. Altmintrelea, ele nu sunt dect ni te plante exotice pe care cel dinti vnt le ngheata i le usuc [3] . Tulpina popoarelor o constituie tocmai acele obiceiuri, dansuri, cntece, suvenire stramosesti istorice i folclorice. De aici, statutul privilegiat pe care-l cunoa te tradi ia n literatur vremii, conceptul de specific na ional, att de frecvent n epoc , bazndu-se anume pe tradi ie: cea popular i cea istoric . Speciile literare cultivate n aceast perioad sunt: elegia (Miezul noaptei, Grigore Alexandrescu, O fa tn r pe patul mortii, D. Bolintineanu), epopeea istoric (Mihaiada, I. Heliade-R dulescu), epopeea cosmogonica (Anatolida, I. Heliade-R dulescu),epistol (Epistola domnului Iancu Vacarescu, Grigore Alexandrescu), od (Oda lui Schiller, I. Heliade-R dulescu), balad istoric ('Muma lui tefan el Mare', D. Bolintineanu), balad fantasti ('Mihnea i baba', D. Bolintineanu), medita ia (Umbra lui Mircea la Cozia, Grigore Alexandres u), satir (Satira. Duhului meu, Grigore Alexandres u), fabula (Toporul i padurea, Cainele i catelul, Dreptatea leului, Grigore Alexandres u). Nuvela istori este o spe ie literar noua n epo i a fost ultivat n Moldova u mult naintea apari iei a esteia n Muntenia i Transilvania. Cele dou nara iuni sau s ene istori e ale lui Al. Odobes u: Mihnea-vod cel Rau (1857) i Doamna Chiajna (1860) au amodel ompozi ional nuvel negruzziana Alexandru Lapusneanul . i n una, i n alt sunt evo ate u talent narativ i des riptiv domniile elor doi despo i din se olul al XVI-lea. Nuvelele p streaz valoarea do umentar i uloarea lo al , spe ifi e romantismului pa optist. Spre deosebire de semnifi a ia temei ruinelor n literatur o idental , unde ea are emo ioneaz n ruine esteimaginea timpului are tre e i ma in nf ptuirile omului, n literatur romn se remar mai ales valoarea instru tiv a ruinelor.,a east afirma ie fiind valabil pentru to i nt re ii ruinelor din a east epo : Gr. Alexandres u, I. Heliade-R dules u, D. Bolintineanu (n una din pu inele sale poezii u a east tem : Ruinele cet ii lui epe ), Al. Hrisoverghi s.a. Astfel, tem preromanti a a ruinelor, u motivele melan oliei, evo rii istoriei i, impli it, a s urgerii timpului, n literatur romn este onvertit treptat n noi n elesuri pe are a east le p ta n ondi iile unei atmosfere de avnt revolu ionar, de optimism politi general.

10

Melancolia fireasc pe care o trezesc orice vestigii ale trecutului devine un element secundar, care cedeaz prim-planul sentimentului mndriei de a fi urma ii unor att de glorio i str buni. Romantismul european de tip depresiv, str b tut de nostalgie pentru un trecut ireversibil, apare doar c o etap n drumul creator al unor scriitori romni, dep it fiind odat cu maturizarea lor literar . Not intim , melancolic i nduio toare va ap rea par ial dup nfrngerea revolu iei de la 1848, dar f r c aceast s alunece n disperare i pesimism atotcuprinz tor. A adar, motivul ruinelor n poezia pa optista se situeaz n temei pe linia unui lirism de tip meditativ, dar combativ. Condi iile social-politice din prima jum tate a secolului al XIX-lea i idealurile de care erau anima i to i romnii, respectiv libertatea social i unitatea na ional au favorizat abordarea tematicii istorice drept una predilect . Literatur de inspira ie istoric va c p ta o puternic nflorire ndeosebi la scriitorii genera iei pa optiste. Istoria a fost fructificat pentru c trecutul s dea pild prezentului dec zut, modele nsufle itoare, demne de urmat. Astfel literatur se constituie printr-o comunicare permanen cu istoria. Cercetarea trecutului devine la ei o educ rii na ionale. A a cum B. Tincu: Principiul esen ial, dominant ideologiei literaturii pa optiste e cel national . este temelia ntregii activit i literare scriitorilor perioadei. numele n l rii na ionale se combate oprimarea , se degradarea prezentului, se originea trecutul istoric glorios, se ncrederea viitor. Pa opti tii au optat pentru valorile ce au condus spre nflorirea prosperarea culturii na ionale. Acest drum, concep ia lor, trece prin folclor, prin istorie cultivarea limbii na ionale. Suportul teoretic-ideologic interesului pa opti tilor pentru istoria neamului apare clar concis de c tre M. Kog lniceanu: Inima mi se cnd auz rostind numele lui Alexandru cel Bun, lui cel , lui Mihai Viteazul nu m ru inez zice ace ti b rba i, pentru , mult dect Annibal, dect Cezar; ace tia eroii lumii, loc cei dinti eroii patriei mele. Pentru , b t lia de la Razboieni are interes dect de la Termopile, izbnzile de la Racova de la Calugareni mi str lucite dect acele de la Maraton Salamina, pentru c tigate de c tre ! . Interpretarea istoriei corespundea nu numai programului Daciei literare, dar sensibilit ii romantice, curent dominant acea . Ideea de glorificare atare trecutului pornea, , din clasicism. Dar, clasicismul de inspira ie antichitatea, atunci romantismul cu tot dinadinsul la istoria na ional . Tenta ia evoc rii istoriei cu mijloace literare o au cea mai mare parte a scriitorilor de la 1848. n irul prozatorilor de seam , pentru care tem istoric este prioritara, trebuie men ionat i N. B lcescu. Oper s neterminata Romanii sub Mihai Vod Viteazul, scris n exil, ntre 1849 i 1852, i publicat postum de c tre A.Odobescu, l a eaz pe N. B lcescu printre cei mai de seam scriitori din epoc pa optista. De i conceput c o poem istoric , autorul expune faptele cu rigoare tiin ific , cu obiectivitate, c l uzindu-se dup izvoare. Scriitorul i folcloristul P. Ispirescu n Istoria lui tefan el Mare i Bun propune o alt viziune asupra valorific rii istoriei. Scrierea e mai degrab un basm, aproape de tradi ia popular , dar care con ine multe am nunte istorice. Fondul moralizator, tonalitatea romantic , datele istoricodocumentare, toate aceste caracteristici ale operei date o plaseaz n cercuri de scrieri pa optiste de orientare istoric .

11

n elegerea rolului poporului n istorie este principal cronic reasc i cea a scriitorilor epocii pa optiste.

deosebire dintre concep ia istoric

n poezie evocarea trecutului istoric dobnde te un larg orizont, o diversificare tematic , o accentuat semnifica ie major . Se cnt , nainte de toate, ruinele vechilor cet i de scaun ale vitejilor voievozi romni, v zute c m rturii ale unui trecut de glorie i care servesc drept pilde date prezentului n scopul renvierii i perpetu rii faptelor de vitejie i eroism ale str bunilor. Cel dinti poet modern romn, cnt re romantic al vestigiilor istorice este V. Carlova. Versurile din Ruinurile Targovistii transmit admira ie i ncredere n faptele istorice, aduse n contemporanitate, pentru valoarea lor exemplar . Poezia lui V.Carlova anun a acea atmosfer sufleteasc ce avea s marcheze poe ii din prima jum tate a secolului al XIX-lea. Reflectarea istoriei na ionale n poezia de la 1840 urmeaz stilistic dou linii: una liric , n centrul c reia se afl simbolul ruinelor, i alt epic , ce rena te scene i subiecte istorice, mai mult sau mai pu in veridice, demne de urmat. Uneori, c n cazul lui C. Stamati, poezia de inspira ie istoric mbin aspectul liric cu cel epic. E important s re inem c anume ultimele dou tipuri de poezie, adic cel epic i epicoliric, vor servi numeroaselor ncerc ri ale pa opti tilor de creare a unei epopei na ionale, specie n care clasicismul se mbin organic cu romantismul. n proz nara ia alterneaz cu descrierea de peisaj, dup modelul clasic, constituind unul din aspectele specifice ale recept rii naturii n cadrul romantismului pa optist. Dealtfel, raportarea concomitent la cele dou elemente, peisajul i istoria, indisolubil legate unul de altul, devine caracteristic pentru o bun parte din lucr rile n proz ale scriitorilor pa opti ti, n special pentru proz de c l torie. Spre exemplu, digresiunile, comentariile asupra diverselor personaje i situa ii istorice, cu numeroasele citate i indicarea tiin ific a sursei, ocup un loc imens n notele de c l torie ale lui D. Bolintineanu. Dar frecven uneori b t toare la ochi a referin elor istorice incluse sau asociate descrierilor de natur nu ne surprinde, ntr-o perioad c aceea a pa opti tilor, c ci dincolo de valorile intrinseci ale peisajului, ale sentimentelor asociate acestuia, descrierea naturii meleagurilor natale implic unele valori social-patriotice, u or depistabile, expresie a ns i angaj rii autorilor lor sub semnul marilor evenimente ale epocii. E vorba de un stil al particip rii la istorie, o form exemplar a patriotismului . Astfel, spiritul pa optist i-a pus i aici pecetea. Al. Russo inaugureaz n literatur romn poemul n proz . Acesta se adreseaz genera iei sale, pentru a atrage aten ia asupra meleagurilor patriei, asociand frumuse ile naturii m rturiilor unei istorii str vechi. Dealtfel, pa opti tii valorific istoria i legend nu att (sau nu numai) pentru pitorescul ei, ct pentru rezonan ei patriotic , n conformitate cu directiva a Daciei literare . Legendele lui I. Neculce (publicate n O sam de cuvinte), reprezint numeroaselor lucr ri ce apar in epocii i tematicii pa optiste. punctul de pornire a

n legende, inclusiv n acele inspirate din tradi ia neculceana, accentul cade pe discursul romantic care reprezint esen a patriotismului pa optist. De aceea este inutil de a caut conflicte bine conduse, tensiune, atmosfer ori psihologie ntr-o specie de clasicitate formal perfect i care, dac a devenit memorabil , a devenit chiar prin aceast exemplaritate a ideii.

12

Legendele istorice ocup Alecsandri.

i c volum, i c semnifica ie artistic un loc aparte n crea ia lui V.

Legendele lui V. Alecsandri, c i cele ale lui D. Bolintineanu, exprimau n mod v dit sentimentul na ional i, concomitent, purtau pecetea unei crea ii artistice, la baz c reia stau studierea i valorificarea istoriei i a folclorului. Interpatrunderea evenimentelor istorice cu motivele folclorice, n oper pa opti tilor, contribuie la sporirea perfec iunii artistice. Pentru a comunic dinamismul istoriei, pe de o parte, i pentru a prezen a aspectele fundamentale ale unei epoci pline de nelini te, zbucium i m re ie, pe de alt parte, poe ii i-au ales drept modalitate de expresie artistic legend specie literar plin de patos i de evocare. La modul general, s-ar putea constat c proz c gen, c i poezia, se axeaz pe dou izvoare de inspira ie ce se interpatrund i se completeaz reciproc: cronicile i documentele istorice, pe de o parte, i tradi ia popular , pe de alt parte. Dramaturgia este reprezentat de Vasile Alecsandri, prin Iorgu de la Sadagura, scriitorul ironiznd tendin a de a imit Occidentul, prin ciclul Chiritelor, n care micul provincial este satirizat ntr-o manier ce-i precede pe Caragiale, sau prin Despot-Voda, o dram istoric . n general, ncerc rile dramatice ale epocii (multe dintre ele r mase nepublicate, dar i cele ale lui N. Istrati, Al. Pelimon, C. Halepliu, I. Dumitrescu, G. Baronzi, V. Maniu, Al. Deparateanu, C. D. Aricescu, chiar i cele ale lui D. Bolintineanu etc.) sunt pu in valoroase din punct de vedere artistic, dar ele prezint interes pentru istoria constituirii acestui gen n literatur romn i au meritul de a fi veritabile documente i m rturii ale vremurilor trecute. Literatur de inspira ie istoric se afirm paralel cu literatur de inspira ie popular , stimulat n bun parte de M. Kog lniceanu. Pentru unii scriitori istoria este un cadru larg de ac iune din care- i extrag subiectele i eroii; pentru al ii, aceast este doar un sentiment al trecutului. Pentru unele lucr ri literare istoria e un pretext, n altele izvoarele sunt urmate cu exactitate, ele fiind transpuse, desigur, ntr-un limbaj mai mult sau mai pu in artistic. Abordnd tematic istoric , scriitorii epocii au contribuit la afirmarea ideilor progresiste, revolu ionare ale vremii, actul lor creator mergnd, de cele mai multe ori, n pas cu evenimentul istoric, dndu-i relief social-politic i conota ie literarartistic , ntre innd deopotriv sentimentul i ideea. Pa optismul revolu ionar nu neag mo tenirea iluminismului, ci doar situeaz pe o treapt superioar lupt pentru emancipare na ional i dreptate social . Ei nu au f cut dect s amplifice i s ntregeasc , s contureze i s finalizeze principiile unei ideologii sub semnul c reia a luptat i a creat prima genera ie de pa opti ti.Multitudinea de tendin e i curente n faz de statornicire a literaturii romne moderne dovede te str dania scriitorilor de la 1848 de a ncet eni diverse genuri i specii literare, de a ridica nivelul literaturii na ionale la scar valorilor literaturii universale. S-a produs, numai ntr-o jum tate de secol, miracolul trecerii de la ncerc rile modeste i dispersate ale ctorva boieri lumina i la o veritabil literatur , situat sincron fa de Europa, posednd toate genurile i capabil s furnizeze modele.

13

Vasile Crlova Poporului romn, care a creat Miori a, nu i-a fost ng duit s pun n forme culte de art toat bog ia sufletului s u. Pierznd bunurile culturii antice nc de la na terea sa, izolat un mileniu i jum tate de Apusul Europei, mp r it sub st pniri diverse, n bu it apoi de attea influen e str ine - slavism, grecism, fran uzism, rusism, maghiarism, germanism, inut pn azi, n marea lui majoritate, n total incultur i incon tien , literatura nu a putut ap rea dect ntr-o p tur foarte sub ire i aproape numai n cele dou Principate, abia de o sut de ani ncoace. Dar i pu inii scriitori, c i s-au putut ridica din aceast infim categorie, i n acest scurt timp, au avut de luptat cu attea mprejur ri protivnice, cu s r cia i cu indiferen a, nct n-au dat nici pe sfert din ceea ce ar fi fost n puterea lor. Ba, nc , soarta nemiloas a voit ca foarte mul i, i dintre cei mai talenta i, s fie secera i de o moarte prematur . Unul dintre ace tia e i Vasile Crlova, n scut la 1809, mort la 1831, cnd abia ie ise din adolescen . Crlova este cunoscut. Mai mult: este recunoscut, cu toate c a l sat numai cteva poezii. Posteritatea, ca i contemporanii, au vibrat la cuvntul lui melodios. Totu i n-a fost i nu este pre uit dup merit. Cea mai frumoas dintre poeziile lui Vasile Crlova este Ruinurile T rgovi tei. Trgovi tea, trg a ezat n partea de munte, mai nobil , a Valahiei, capital a rii Romne ti n vremuri vechi, loc de na tere a multor scriitori de dincolo de Milcov, a inspirat frumoase ode i elegii: O noapte pe ruinile Trgovi tei de Eliade R dulescu, Adio. La Trgovi te de Gr. Alexandrescu i minunata poezie de care vorbim acum. Corectnd cteva provincialisme de fonetic i cteva arhaisme gramaticale, poezia aceasta pare scris de un modern i pentru a o gusta nu este nevoie de nici o considera ie istorico-literar . n Ruinurile Trgovi tei Crlova exprim un profund sentiment de melancolie n fa a vremelniciei lucrurilor omene ti, o stare de suflet care nu- i are asem nare dect doar n poeziile lui Eminescu. Acest sentiment g se te expresii i imagini de o emo ionant sugestivitate: O, ziduri ntristate! O, monument sl vit! n ce m rime nalt i voi a i str lucit,

Pe cnd un soare dulce i mult mai fericit i rev rsa lumina pe-acest p mnt robit. Dar n sfr it Saturn, cum i s-a dat de sus, n negura uit rii ndat v-a supus. (Cititorul s remarce printre aceste imagini pe eminescianul "n negura uit rii".) .............. Voi nc n fiin drept pild ne sluji i,

Cum cele mai sl vite i cu temei de fier

14

A omenirii fapte din fa a lumii pier, Cum toate se r pune ca urma nd r t Pe aripile vremii de nu se mai ar t. ............... i-nto mai a p storul e umbl pe mpii, nd vede vijelii,

La ad post alearg

A a i eu a uma, n vis ol de dureri,

La voi spre u urin


u triste viu p reri;


Ni i muzelor ntare, ni i mil voi din er, O patrie a plnge u mult jale er. ................ M v d lng mormntul al slavei str mo e ti i simt o tnguire de lu ruri omene ti.

A este versuri sunt s rise a um o sut de ani de un tn r ie ind din adoles en . Crlova ns ne apare i mai mare, da -l jude m din pun t de vedere istori literar, da , u alte uvinte, inem seam de toate mprejur rile vremii n are a ap rut. A ele mprejur ri au fost protivni e dezvolt rii talentului s u. Autorul nostru este un adoles ent. Adoles entul a esta n-a avut la ndemn oli unde s nve e. ara pe vremea lui era adn it ntr-o umplit in ultur . Un tn r autodida t -- i e-o fi putut el s nve e pe vremea a eea? -1 Ruinele. ntr-un mediu in ult. i mai mult: ntr-un mediu inferior suflete te, um era so ietatea fanariotizat de la n eputul vea ului tre ut, Crlova nu g se te o tradi ie literar . Obs urele i prozai ele versuri ale lui V c rescu apar abia n 1830. Tradi ia g sit de el se compune din cteva stihuri ale lui Momuleanu. Crlova nu are la ndemn nici limba literar , c ci n afar de vechea limb din c r ile biserice ti, improprie pentru genul poeziei sale, nu exista o alt limb literar . Originalitatea, noutatea lui Crlova, ne apare cu toat claritatea i f r nevoia nici unei discu iuni teoretice, dac i compar m poeziile cu textele tuturor contemporanilor s i. Pe lng nsemn tatea sa ca poet de valoare estetic , Vasile Crlova merit toat aten ia istoricului literar i prin rolul s u de scriitor care face tranzi ia de la literatura veche la cea modern . P storul ntristat este nou prin form -- prin limb i versifica ie --, nou i prin unele elemente de fond, care arat deja influen a romantic ; dar este vechi, aminte te pe Conachi i V c rescu, prin subiect i prin concep ie. Amorul dulceag i "rafinat" dintre p stor i p stori este un ecou al genului idilic att de cultivat n toate artele n Fran a veacului al XVIII-lea, care a inspirat pe poe ii 15

boieri din Moldova i Muntenia, predecesorii lui Crlova. E interesant de amintit c idila clasic , ori elemente de ale ei, mai apare, nc o dat n literatura romn n unele pasteluri ale lui Alecsandri. Ceea ce la vechii scriitori boieri se datore te aproape numai influen ei literare a poeziei franceze i grece ti a veacului al XVIII-lea, la Alecsandri se explic numai prin psihologia de clas i prin temperamentul s u, temperament de clasic al unui poet boier. La Crlova, credem c nu poate fi vorba dect de influen a literar a modelelor. Dar natura lui intim d o tonalitate de triste e romantic acestei poezii clasicidilice. Ruinurile Trgovi tei presupun, din partea lui Crlova, lectura Ruinilor lui Volney, scriitorul francez preromantic. n aceast poezie apare sentimentul trecutului a a de frecvent n poezia de mai trziu. Acest sentiment este complicat n Ruinurile Trgovi tei. Este i sentimentul nostalgic pentru gloria trecut a patriei, dar i sentimentul mai general, mai profund, mai poetic al trecutului pentru trecut. Primul va forma tema unei nsemnate p r i a literaturii poe ilor genera iei de la 1848. Al doilea sentiment, mai rar, l vom g si la Russo i, mai ales, la Eminescu. n nserarea Crlova a rupt cu poezia veche, cu veacul al XVIII-lea. nserarea este inspirat de-a dreptul din poezia nou francez , din poezia romantic , din Medita iile lui Lamartine. nserarea lui Crlova introduce n literatura romn sentimentul romantic pentru natur , emo ia n fa a lucrurilor de dincolo de orizont, dar p streaz nc ceva din maniera vechii literaturi, n n elesul estetic al acestui cuvnt. n Rug ciunea apare o alt fa a romantismului lamartinian, sentimentul unei providen e binevoitoare, un fel de teism sentimental i vag, att de str in veacului al XVIII-lea, att de contradictor sensibilit ii literare a inspira iilor poeziei vechi boiere ti. Acest sentiment va forma o parte constitutiv din psihologia unor scriitori din Muntenia, ca sentimentalul C. A. Rosetti i -complica ie sufleteasc ! -- ca ra ionalistul Gr. Alexandrescu. (n literatura moldoveneasc , rece i critic , acest sentiment este absent, cum aproape absent este ntreaga influen a poetului eminamente liric Lamartine. n Moldova, maestrul este Hugo, i, anume, Hugo din opera lui cu caracter mai epic.) Tot n Rug ciune apare i sentimentul social, care a inspirat mai pu in pe urma ii s i, exceptnd pe Cezar Boliac. n Mar ul, scris cu prilejul nfiin rii armatei na ionale, dup o vreme att de lung de dezarmare a rilor romne, Crlova, care, pu in nainte de a muri, se f cuse ofi er din patriotism -- armata cea nou fiind simbolul rede tept rii na ionale --, cnt aceast rede teptare i chemare la glorie. Mar ul lui Crlova, ca i acela al lui V c rescu, scris cu acela i prilej, dar r mas obscur, marcheaz cu putere nceputurile poeziei patriotice i sociale, ale poeziei de lupt , care va forma latura principal a literaturii propagandiste pus n slujba idealurilor, a genera iei de la 1848. De teapt -te, Romne! al lui Mure anu i De teptarea Romniei a lui Alecsandri, poeziile de mb rb tare ale lui Bolintineanu sunt con inute, n germene, n mar ul lui Crlova. n mar ul s u, ideea este att de nou , nct i forma nu mai are nimic vechi. Dealtmintrelea, mar ul este i ultima lui poezie. Crlova a putut fi poetul ncep tor al literaturii romne moderne, pentru c la acest rol l indica i natura temperamentului s u, i clasa lui social .Crlova a avut natura eminamente romantic . El este mai romantic dect Bolintineanu i poate tot att de romantic ca i Eminescu. Are sensibilitatea i imagina ia romantic , are adnca nemul umire de prezent, are aspira ii c tre alte t rmuri i, cu tot optimismul, care e al epocii, din Mar ul o tirii romne, n poeziile sale vibreaz de mai multe ori nota pesimist , n nserarea i Rug ciune i mai ales n Ruinurile Trgovi tei: Acest trist glas, ruinuri, pe mine m-a p truns 16

ci a huli via a n stare m-a adus, cea dinti expresie a pesimismului literar romn. Acest temperament romantic l-a ndreptat n chip hot rtor spre Lamartine, adic spre poezia nou . Crlova nu mai este boier din protipendad , ca to i poe ii de pn acum, i nici ca Momuleanu, om de cas boiereasc . Clasa aceasta era cu fa a ntoars spre trecut, ea era veacul al XVIII-lea. Boierina ii i burghezii, mai ales, erau clasa viitorului, clasa care voia schimbare, nnoire, care mbr i ase ideile Revolu iei Franceze. A adar, i prin clasa social , Crlova trebuie s fie un om nou.Influen at de poezia nou european i de ideile politice, sociale, na ionale ale Revolu iei Franceze, Crlova trebuia s nceap poezia modern . Dar vremea -- sfr itul epocii fanariote; cultura sa greceasc -- el a nceput s scrie n grece te; un rest de influen e ale literaturii veacului al XVIII-lea -- el a tradus din scriitorii din acel veac -au f cut s mai r sar n opera sa, ici-colo, cte o not din literatura veche, fie de fond, ca n P storul ntristat, fie de form , ca n celelalte. Acest lucru se observ , desigur, n mai mic m sur , i la cel lalt poet de tranzi ie din Muntenia, la Grigore Alexandrescu.Dac poe ii boieri din Moldova -- Conachi, Dimachi, Beldiman -- sunt n totalitate vechi, dac poe ii boieri din Muntenia, V c re tii, au deja ceva nou n fond: apari ia ideii latiniste i a sentimentului patriotic na ional, Crlova, poet modern, are nc ceva vechi.n Crlova, cum am v zut, se g sesc n germene toate caracterele de fond ale poeziei romne de pn la Eminescu.Limba lui Crlova este nou , afar de cteva rare arhaisme. Este deja limba literar modern cu cteva provincialisme muntene ti, n aceea i propor ie ca i moldovenismele la Alecsandri.ci mai modern nc este Crlova n versifica ie. Cititorul i poate da seama de armonia versului, din cita iile de mai sus. Acel care deprinde mai ales urechea romneasc cu muzica versului este fecundul Bolintineanu -- posterior lui Crlova --, dar muzica din Ruinurile Trgovi tei este superioar muzicii sonore, dar prea simpl a lui Bolintineanu. Muzica lui Bolintineanu e un fel de melodioas Traviat . Ritmul din Ruinuri are ceva profund i sugestiv. S-ar fi inut Crlova de f g duin , dac tr ia? Cine poate r spunde? Dar dac s-ar fi inut, atunci dispari ia lui att de timpurie este una din cele mai dureroase pierderi suferite de literatura romn .

Curierul romnesc
Curierul Romnesc a ap rut la Bucure ti la 8 aprilie 1829, sub conducerea lui Ion Heliade R dulescu. Este prima gazet romneasc cu periodicitate constant i cu apari ie ndelungat , gazet care pune bazele presei romne ti. Cu unele ntreruperi, ziarul a ap rut pn la data de 12 decembrie 1859, fiind difuzat n special prin librarul Iosif Romanov . Revista a ap rut cu sprijinul lui Dinicu Golescu, comandantul armatelor ruse ti, care a ob inut aprobarea apari iei gazetei. Ini ial, gazeta trebuia s poarte numele de Curierul Bucure tilor. n cuprinsul ziarului se publicau texte administrative, tiri politice i militare, articole i note de ndrumare, cuprinznd no iuni elementare de istorie, geografie, comer , economie, industrie etc.

17

Primul num r cuprindea un articol editorial privind istoricul ziarelor in lume; n tiin ri din l untru ; n tiin ri din afar ; informa ii despre mezaturi , plec ri i sosiri de demnitari la Bucure ti; tiri despre lucrarea p mntului, care merge nainte cu mare spor . Tot ziarul Curierul romanesc a anuntat ca joi 12 ianuarie 1839, tipografii au avut un banchet sau ospat mare de saizeci de servite, la care au fost poftite si alte persoane. Acest ospat a fost o adunare de veselie fabricareasca . Banchetul cu cele 60 de servite (tacimuri) a fost organizat la Bucuresti de fruntasii tipografi, care au tinut sa inchine paharele in sanatatea tuturor minuitorilor de litere, poftindu-le sa-i vada invredniciti de a se face stapini pe tipografii, si sa aiba trebuinta natia de a face atitea tipografii citi ucenici si lucratori mesteri se afla astazi in tipografiile in fiinta. ncet, ncet, Curierul Romnesc devine ecoul ntregii mi c ri literare din ar ; i face o datorie s reproduc din confratele moldovean Albina Romneasc a lui Asachi, tiri politice, culturale, literare i mai trziu face acela lucru n ceea ce prive te ziarele din Bra ov ale lui Bari iu : Gazeta de Transilvania i Foaia literar . Totodat , n Curier urm rim i evolu ia colilor prin d ri de seam la finele anului i prin discursurile inute la diferite ocazii. n el vedem na terea i primi pa i ai teatrului romnesc. n el se g sesc coloane deschise dup b trnul Iancu V c rescu, Grigore Alexandrescu, Ion Voinescu, Costache Aristia, Cezar Bolliac, Costache B l cescu, Vii oreanu, K. Caragiale, G. Baronzi, Ion Catina, I. Genilie .a. unii din ei r ma i necunoscu i, iar al ii ilustrndu-se mai trziu prin lucr ri de valoare. Curierul romnesc ne ine la curent cu tot ce se public n limba romn , mai ales n Valahia. Ne face cunoscute foile literare ce apar n vremea aceasta, cum este Foaia tiin ific i literar de la Ia i i Magazin istoric din Bucure ti, pe lng foile proprii ale lui Heliade: Gazeta Teatrului (1835) i Curierul de ambe sexe (1836).

Prin intermediul Curierului Romnesc, Heliade se formeaz ncet. Spiritul s u se mbog e te prin citiri variate i o sum de idei culturale i literare se r spndesc n public. Acesta spune in num rul 93( 1842) al revistei : Aceast foaie a fost nainte merg toare i ferice vestitoare a a ez mintelor celor noi i 18nfluent ap ce am dobndit; limba ei a crescut dimpreun cu cuno tin ele na iei i colec ia perioadelor sale poate fi cel mai ndestul tor ajutor la istoria literaturii noastre . Marea 18nfluent ape care el a avut-o asupra scriitorilor epocii s-a exercitat mai ales prin articolele sale teoretice publicate in ziarul Curierul romanesc, prin care autorul a indemnat in primul rand la scris si mai putin la spirit critic. Datorita insa atmosferei create de indemnurile sale a fost posibil debutul, intre 1830 si 1840 a unei intregi generatii, din care s-au remarcat Vasile Carlova, Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac.

18

Albina romneasc
Albina Romneasc a fost o gazet politico-literar . Apare la Ia i, bis pt mnal (1 iunie 1829 - 3 ianuarie 1835; 3 ianuarie 1837 - 2 ianuarie 1850). Proprietar i redactor Gh. Asachi. A publicat i suplimentul literar Al uta Romneasc . Dup Courrier de Moldavie, tip rit la Ia i n limba francez , Albina Romneasc este primul ziar n limba romn din Moldova, care al turi de Curierul Romnesc redactat de I. Heliade R dulescu, la Bucure ti, i de Gazeta de Transilvania a lui G. Bari iu de la Bra ov pune bazele presei periodice romne ti. "Curierul romnesc", care ncepe s apar n Bucure ti la 8 aprilie 1829, i "Albina romneasc ", n Ia i la 1 iunie acela i an, sunt, e drept, la nceput gazete aproape oficiale, pentru c public mai ales tiri politice din ar i din afar ; dar mai trziu ncep s dea i mici informa ii literare, s dea articole istorice, nuvele, poezii, astfel c ajung s strng n jurul lor toat mi carea literar din ar .

Dacia literar
Dacia literar este revista ap rut pe 30 ianuarie 1840 la Ia i, sub redac ia lui Mihail Kog lniceanu. n ciuda titlului, revista nu i-a propus s se axeze exclusiv pe literatur . Pe parcursul apari iei, ea a avut urm toarea rubrica ie, marcat prin supratitluri: Nr. 1: Scene istorice din cronicile Moldaviei (text: Constantin Negruzzi, Alexandru L pu neanul), Scene pitore ti din obiceiurile poporului (M. Kog lniceanu, Nou chip de a face curte), Alegeri din alte foi romne ti (texte reproduse din Foaie pentru minte, inim i literatur , Curierul Romnesc i Albina romneasc ), Telegraful Daciei ( tiri culturale); Nr. 2: Scene pitore ti din obiceiurile Moldaviei (studiul lui C. Negruzzi, Cntece populare a Moldaviei), Literatur str in (fragmente din jurnalul de c l torie n Banat, Valahia i Moldova de D. A. Damidoff, ambelan al mp ratului Rusiei, cu prezentare i comentarii de M. Kog lniceanu), Poezie (Cavalerul C. Stamate, A. Donici), Alegere din alte foi romne ti ( Arhiva romneasc , Curierul romnesc ), Critica, Telegraful Daciei; Nr. 3: Scene contimporane (C. Negruzzi, O alergare de cai), Suvenire din Italia (Vasile Alecsandri, Buchetiera de la Floren a), Literatur str in (continuare Damidoff), Poezie (Grigore Alexandrescu), Alegeri din alte foi romne ti ( Mercur , Curierul romnesc , Albina romneasc ), Telegraful Daciei. Din porunca domnitorului, dup primele trei numere, revista este suspendat dup 1859, n edi ia a doua. Programul Daciei Literare n primul num r al revistei, sub titlul Introduc ie, M. Kog lniceanu, ntemeietorul revistei, public un articol program care sintetizeaz n patru puncte idealurile literare ale scriitorilor pa opti ti: i va mai ap rea abia

19

1. Combaterea imita iei scriitorilor str ini i a traducerilor mediocre: ngrijorat de s r cia literaturii romne, ale c rei opere se puteau num ra pe degete, Ion Heliade R dulescu lansase un apel ncurajator c tre tinerii scriitori: Scrie i, b ie i, orice, numai scrie i! Interpretnd ndemnul din punct de vedere cantitativ, multe publica ii ale epocii au ncurajat o literatur mediocr , adesea imitat dup crea ii siropoase occidentale, pervertind gustul public. M. Kog lniceanu avertizeaz asupra pericolului unei astfel de literaturi, care elimin criteriul estetic; 2. Crearea unei literaturi de specific na ional: n loc s imite pe scriitorii str ini, romnii ar putea f uri o literatur autohton , inspirat din istorie, natur i folclor. Preluat din estetica romantic european , aceast tripl recomandare se va reg si n operele pa opti tilor: * Folclorul va face obiectul preocup rilor teoretice, dar va deveni i surs important de inspira ie. Alecu Russo, n studiul Poezia poporal , define te folclorul ca pe o oglind realist a vie ii poporului i ca pe un izvor nesecat de inspira ie pentru literatura cult . El l va ajuta pe Alecsandri s alc tuiasc prima culegere de Poezii poporale ale romnilor (1852), urmat de Balade (Cntice b trne ti). Multe dintre poeziile volumului Doine i l crimioare, de V. Alecsandri sunt n metru popular. Gh. Asachi valorific mitologia popular ntr-o suit de balade i legende. Expresia cea mai profund inspira iei folclorice se reg se te ns n capodopera Zbur torul, de Ion Heliade R dulescu; * Natura va face obiectul unor ample relat ri de c l torie, ca O primblare la mun i sau Balta Alb , de Vasile Alecsandri, Memorial de c l torie, de Grigore Alexandrescu . a. Elogiul frumuse ilor patriei apare de asemenea n volumul Pasteluri, de V. Alecsandri; * Istoria este privit ca model pentru contemporani, fie pentru a exprima idealul de eliberare i unitate na ional , fie pentru a ilustra satiric realit ile sociale. Alexandru L pu neanul, de C. Negruzzi, face parte dintr-un ntreg ciclu de Fragmente istorice n proz , n timp ce Alecsandri creeaz ample poeme eroice, ca Dan, c pitan de plai, Dumbrava Ro ie sau drame istorice ca Despotvod . Foarte gustate n epoc sunt fiziologiile (echivalente n proz ale satirei sau ale fabulei), cum ar fi Cuconi a Dr gana, de Ion Heliade R dulescu sau Fiziologia provin ialului, de Constantin Negruzzi; 3. Lupta pentru unitatea limbii: lul nostru este realiza ia dorin ei ca romnii s aib o limb i o literatur comun pentru to i . Eforturile colii Ardelene de unificare a limbii sunt continuate de pa opti ti, care ncearc s formuleze normele limbii literare, respingnd exager rile latiniste i plednd pentru introducerea alfabetului latin. Alecu Russo, ntr-o serie de Cuget ri publicate n Romnia literar respinge curentele latiniste care prin sistemele lingvistice propuse nstr ineaz mo tenirea na ional . Ion Heliade R dulescu scrie Gramatica romneasc , n care combate scrierea etimologic i are p reri juste despre mbog irea limbii cu neologisme; 4. Dezvoltarea spiritului critic: spernd ca prin impunerea acestor reguli s creeze un sistem de valori pentru publicul romn, M. Kog lniceanu introduce i conceptul de critic obiectiv , subliniind c analiza critic se va face numai asupra operei: Critica noastr va fi nep rtinitoare. Vom critica cartea, iar nu persoana.

Foaie pentru minte, inim si literatur


Foaie pentru minte, inim i literatur a fost o revist romneasc cu caracter cultural, ap rut la Bra ov ntre 2 iulie 1835 i 24 februarie 1865 (cu unele ntreruperi). A fost condus de George Bari , iar ncepnd cu 1850 de Iacob Mure anu. Publica ia a avut un mare rol n dezvoltarea culturii 20

romne ti progresiste. n paginile ei au fost dezb tute, dintr-un unghi de vedere n general iluminist, chestiuni ca: emanciparea cultural i politic a poporului romn, ridicarea lui economic , rolul educativ i cet enesc al teatrului, necesitatea unei bune organiz ri a nv mntului, lupta pentru unitatea i cultivarea limbii i pentru prop irea literaturii originale, stimularea culegerilor folclorice, etc. Revista a dus o ndr znea campanie mpotriva despotismului, n numele ideilor generoase, i a salutat cu entuziasm revolu ia de la 1848. Au colaborat la ea personalit i din toate provinciile locuite de romni: Ion Heliade-R dulescu, Ion Ghica, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Ion Ionescu de la Brad, Andrei Mure anu, iar difuzarea ei peste mun i s-a realizat de librarul Iosif Romanov din Bucure ti .

Al uta romneasc
Al uta Romneasc a fost prima revist literar din Moldova, supliment al gazetei Albina romneasc . A ap rut la Ia i, la 14 martie 1837, sub redac ia lui Gheorghe Asachi. O nou serie a revistei a ap rut n 1838, sub redac ia lui Mihail Kog lniceanu. n acela i an, n paginile sale, Kog lniceanu a sus inut teza afirmat de Dimitrie Cantemir n Descriptio Moldavie (1716), conform c reia n spa iul romnesc s-ar fi scris cu litere latine pn la Conciliul de la Foren a (1439).[1] Revista a fost suprimat la 1 septembrie 1838, datorit tendin elor ei de critic social la adresa ornduirii feudale din acel timp.

Gazeta de Transilvania
Gazeta de Transilvania a fost primul ziar politic i informativ al romnilor din Transilvania. ntemeiat de George Bari iu, a ap rut la Bra ov, la 12 martie 1838, sub titlul de Gazeta de Transilvania . De la 3 ianuarie 1849 s-a numit Gazeta transilvan , iar de la 1 decembrie 1849 Gazeta Transilvaniei . ntre 1 ianuarie i 25 iunie 1838 a avut ca supliment Foaie lietrar , iar ntre 2 iulie 1838 i 24 februarie 1865 Foaie pentru minte, inim i literatur . Situndu-se pe pozi ii democratice patriotice i iluministe, publica ia lui Bari iu a avut un rol important n lupta politic a romnilor din Transilvania, solidar cu cercurile progresiste din principate, unde era difuzat prin libraria lui Iosif Romanov .n timpul revolu iei de la 1848 din Transilvania, a militat pentru egalitatea n drepturi ntre na ionalit ile din principat, unitatea na ional a romnilor de ambele p r i ale Carpa ilor, desfiin area iob giei n ara Romneasc i Moldova (n Transilvania fusese desfiin at n timpul mp ratului romano-german Iosif al II-lea) etc. Gazeta de Transilvania s-a bucurat de colaborarea unor personalit i de seam din via a cultural i politic a romnilor, ca Timotei Cipariu, Andrei Mure anu, Florian Aaron, August Treboniu Laurian, Damaschin Bojinc , Pavel Vasici, Ion Heliade R dulescu, Costache Negruzzi, Nicolae Istrati etc. Gazeta Transilvaniei i-a ncetat apari ia n 1944. Din 1990 Gazeta apare din nou, sub acela i nume. n data de 26 iunie 2009 activitatea Gazetei de Transilvania este suspendat temporar din motive financiare.

21

Am decis s ne ntrerupem activitatea. Este o consecin declarat Eduard Huidan, directorul publica iei.

a maneliz rii i tabloidiz rii presei. , a

Scriitorii pa opti ti
Superba i voluntara genera ie de real sacrificiu, dedicat unei cauze, cea a zidirii Romniei, genera ia pa optist ne apare, la peste un secol i jum tate, dezb rat de sechelele ironiilor caragiale ti i ale ironiei necru toare a lui Maiorescu, fiu de pa optist, marele filtru al culturii na ionale, nen eleg tor ns i nedrept judec tor pentru faptele celor care au avut ndr zneala de a se ridica n zbor c tre viitor. Ironiile sale sunt mai adecvate epigonilor, celor care au tras foloasele luptei i jertfelor lupt torilor de la 1848. Pa opti tii s-au nsumat ntr-o genera ie minunat , care m-a fascinat nc de la nceputurile mele istoriografice. Primul meu studiu le-a fost dedicat - tinerilor romni de pe baricadele pariziene din februarie 1848 - acum 56 de ani i am considerat c se cuvenea ast zi, n acest Discurs de recep ie, rostit la cap tul unei vie i, s m rentorc spre ei, pentru a aduce un postum i meritat omagiu celor care au avut ndr zneala de a rupe cu o lume i de a zidi cu for e proprii, d ruire i mult dragoste de ar , o Romnie. Astfel i ncheia profesorul Dan Berindei discursul de recep ie n Academia Romn , rostit n ziua de 26 aprilie 2001. n sala devenit nenc p toare, domnia sa a facut aceast profesiune de credin , dup ce nf i ase, cu c ldur i putere evocatoare, opera unei genera ii ce pusese temelia Romniei moderne: genera ia de la 1848. Se cuvine deci, s amintim cteva cuvinte despre ace ti precursori ai Romniei moderne care au dorit s construiasc o ar care s nsumeze na iunea n care credeau i, totodat , modernitatea. Genera ia pa optist a fost aceea care, nfruntnd piedici ce p reau de netrecut a reu it s - i al ture poporul, transformnd un ideal ntr-o realitate, devenind f uritorii Romniei. Au mai fost i oameni de cultur , ctitori ai istoriografiei moderne, constructori i slujitori ai unui nou nv mnt i cei mai talenta i dintre ei au fost cei care au realizat, ntr-o etap hot rtoare a existen ei na ionale a romnilor, opere literare devenite clasice. O genera ie deosebit de complex ca tipuri de temperamente i personalitate ca educa ie. Scriitorii pa opti ti au voca ia nceputurilor i, poate de aceea, disponibilitatea de a aborda mai multe domenii, genuri, specii, mai multe tipuri de scriitur . Polimorfismul preocup rilor individuale se explic n contextul epocii.

Vasile Alecsandri (1821-1890) Vasile Alecsandri s-a n scut la 21 iulie 1821 la Bac u. Copil ria viitorul scriitor i-a petrecut-o n casa p rinteasc . ntre 1828-1834 Alecsandri i face studiile la pensionul lui Chenim. La sfr itul lui iulie nceputul lui august 1834 Vasile Alecsandri "n vrst de zece ani trecu i" merge la colile din Paris a "Craiei Fran ei". La 27 octombrie 1835 trece cu succes bacalaureatul. ndat dup bacalaureat ncepe s se preg teasc , ntru ndeplinirea dorin ei tat lui s u, pentru studiul medicinii. Din

22

noiembrie 1836 pn n aprilie 1837 Alecsandri urmeaz cursurile de drept romn la facultatea de drept. n 1839, probabil, pe la nceputul verii, ntreprinde o c l torie prin Italia. C l toria a durat cteva luni, ns n acel scurt timp Vasile Alecsandri viziteaz Livorno, Siena, Roma, Bolonia, Floren a, Vene ia. Italia cu natura fermec toare i cu imensele-i tradi ii i bog ii culturale au produs asupra tn rului scriitor o impresie profund i de ne ters. Prima sa scriere publicat - Buchetiera de la Florenta(1840, Dacia literar )- a fost scris la ndemnul lui Mihail Kog lniceanu i i datoreaz apari ia ntmpl rilor din timpul acestei c l torii. Al turi de "Buchetiera de la Florenta" n 1841 Vasile Alecsandri public n revista "Spicuitorul moldo-romn" a lui G.Asachi poeziile "C tre d. De Lamartin(Oda unui tn r moldovean)", "Cazacul" i "Fiica cea tn r ". La 11 noiembrie 1840 vede lumina tiparului prima sa oper dramatic -"Farmazonul din Hrl u". ncepnd cu anul 1843, n diferite "Calendare", iar apoi n paginile "Prop irii" (1844), coredactor al c reia era, precum i n alte publica ii, una dup alta apar numeroase scrieri n versuri i proz cum sunt cunoscutele sale poezii "Baba Cloan a", "Hora", "Sora i Ho ul", "Andrii Popa", "Strigoiul" s.a. scrise sub influen a nemijlocit a crea iei populare. Pe scena teatrului apar comediile satirice i farsele "Iorgu de la Sadagura"(1844), "Ia ii n carnaval"(1845). A participat activ la ac iunile revolu ionare din anul 1848. Atunci apare i renumita sa poezie "De teptarea Romniei". n ianuarie 1885 Vasile Alecsandri este ministru plenepoten ial la Paris, post pe care l-a ocupat pn la sfr itul vie ii. ncepnd cu anul 1888 pe scriitor tot mai des l ncearc simptomele unei boli grave, care va deveni fatal pentru el. La 4 iunie 1890 n c utarea lini tii mult rvnite i pentru ngrijirea s n t ii ruinate, poetul se ntoarce la Mirce ti. n seara zilei de 22 august 1890 Vasile Alecsandri se stinge din via , mistuit de nemiloasa-i boal : cancer la ficat i pl mni. Alecsandri pleac l snd, n urma-i o uria d rnicie i abnega ie. trud , desf urat timp de jum tate de secol, cu o rar

" i-acel rege-al poeziei, ve nic tn r i ferice, Ce din frunze i doine te, ce cu fluierul i zice Ce cu basmul poveste te-veselul Alecsandri, Ce-n irind m rg ritare pe a stelei blond raz , Acum secolii str bate, o minune luminoas , Acum rde printre lacrimi cnd o cnta pe Dridri " (M.Eminescu)

Personalitate marcant a epocii de la 1848, prin "totalitatea ac iunii sale literare"(Titu Maiorescu), Vasile Alecsandri a contribuit la fondarea i dezvoltarea a numeroase specii literare i a publicat prima mare culegere de poezie popular romneasc .

23

Ion Heliade R dulescu

I s-a zis p rintele literaturii romne i i s-a ridicat o statuie la Bucure ti. Este, a doua mare personalitate a literaturii romne dup D. Cantemir" (G. C linescu). Vede lumina zilei la Trgovi te, ca fiu al lui Ilie R dulescu. Urmeaz coala greceasc de la Schitu M gureanu. Trece la Colegiul Sf. Sava, ajutndu-l pe Gh. Laz r i devenind, la retragerea acestuia, succesor de n dejde. Va preda aici romna i matematica. Public la Sibiu Gramatica Romneasc (1828). nfiin eaz primul ziar Curierul romnesc (1829), urmat de suplimentul literar Curierul de ambe sexe (1837). n 1836, i adun produc ia literar n volumul Culegeri din scrierile lui I. Eliad de proze i de poezie. Particip la preg tirea Revolu iei de la 1848, redacteaz proclama ia ce s-a citit la Izlaz, e membru al guvernului provizoriu i e silit a se expatria, tr ind 10 ani departe de ar la Paris, Constantinopol i Insula Chios. Abia n 1859 se napoiaz din exil. Cel care preg tise revolu ia n-a mp rt it ideile radicale, violente ale confra ilor politici. n opozi ie cu aripa radical a revolu ionarilor, I.H.R. era adept al ac iunilor moderate, pentru a feri ara de interven ia str in . S-a pronun at mpotriva mpropriet ririi claca ilor, pentru desprinderea total de sub influen a Rusiei i pentru o n elegere cu Turcia. Mul i din fo tii prieteni i-au devenit adversari. i ia aere de profet, mpro cndu- i adversarii cu furie nest pnit . Scriitor, filolog i ndrum tor cultural, Heliade domin o jum tate de secol de poezie romneasc . i face planuri mari, dar nu le duce la ndeplinire. ncearc toate speciile genului liric, ns produc iile literare sunt inegale: unele excelente, altele slabe, lipsite de culoare. S-a dovedit nzestrat pentru poezia satiric i fabul . i n proz , unde are talent, se distinge spiritul s u satiric. Cea mai important oper este Echilibru ntre antiteze, prima schi romneasc a unui sistem filosofic. Capodopera literar a lui Heliade R dulescu r mne Zbur torul: "Vezi, mam , ce m doare! i pieptul mi se bate, Mul imi de vinetele pe sn mi se ivesc; Un foc saprinde-n mine, racori ma iau din spate, mi ard buzele, mam , obraji-mi se p lesc!" Porne te de la mitul folcloric, de care vorbe te i Dimitrie Cantemir n Descriptio Moldaviae. Acela i mit l inspira i pe Eminescu n C lin (File de poveste) i n Luceaf rul. Poetul nostru na ional l admira astfel n Epigonii: "Eliad zidea din visuri i din basme seculare Delta biblicelor sfinte, profe iilor amare, - Adev r sc ldat n mite, sfinx p truns de-nteles. Munte cu capul de piatr de furtune detunat , St i azi n fa a lumii o enigm nesplicat , i vegheaz-o stnc ars dintre nouri de eres."

Nicolae B lcescu (n. 29 iun 1819 - d. 29 nov 1852)

A fost un istoric, scriitor i revolu ionar romn. N scut n Bucure ti, ntr-o familie de mici boieri, era fiului pitarului Barbu sin Petre i al"serd resei" Zinca Petreasca-B lcescu. Va lua numele de familie al

24

mamei sale, originar din B lce ti, Vlcea, n locul celui al tat lui, Petrescu. Tat l lui Nicolae B lcescu a murit n anul 1824. Nicolae B lcescu avea doi fra i: Costache i Barbu, precum i dou surori: Sevasta i Marghioala. ntr-un alt document se mai pomene te i de o alt sor : Eleni. Studiaz la Colegiul Sfntul Sava, ncepnd cu 1832, fiind pasionat de istorie, avndu-l coleg pe Ion Ghica, iar ca profesori, ntre al ii, pe Ion Heliade R dulescu. C l tore te prin toate teritoriile locuite de romni: ara Romneasc , Moldova, Transilvania, Bucovina, precum i prin Fran a i Italia i studiaz istoria, fiind editor, al turi de August Treboniu Laurian, la o revist istoric numit Magazin istoric pentru Dacia, care a ap rut ncepnd cu 1844. n Fran a se va implica n revolu ia din februarie 1848, dar inspirat de aceast revolu ie se ntoarce la Bucure ti pentru a participa la revolu ia din 11 iunie, fiind timp de dou zile ministru de externe i secretar de stat al guvernului provizoriu instaurat de revolu ionari. Va fi de partea liberalilor, dorind mpropriet rirea ranilor i vot universal. Ca istoric, marea sa oper a fost "Romnii supt Mihai-Voievod Viteazul", pe care a scris-o n exil, ncepnd cu 1849, r mas manuscris i publicat de Alexandru Odobescu. Se exileaz la Paris, unde ncearc s coaguleze for ele revolu ionare europene aflate n exil, pentru ntemeierea unei confedera ii europene. Cu un pa aport eliberat la Paris, la 27 septembrie 1850, "au nom de Sa Majest l'Empreur des Ottomans", n prim vara lui 1852, pleac la Constantinopol, de aici, la Gala i i ncearc s p trund n ara Romneasc , ns autorit ile nu-i permit, de i era bolnav i voia s o vad pe mama sa, care era n vrst i bolnav . Medicii i sf tuiesc s se stabileasc n Italia, unde clima e mult mai blnd . Trece prin Malta, Napoli i se stabile te la Palermo, n Sicilia, la hotelul "Alla Trinacria". Moare la Palermo de tuberculoz la vrsta de 33 de ani. n anul 1977, Cantemir Ri cu ia a f cut parte dintr-o delega ie romn plecat la Palermo pentru a descoperi locul n care se spunea c ar fi inmormntat B lcescu. Totul pornise de la m rturia unui marinar, care credea c trupul romnului mort n exil se afla n galeria de mumii a c lug rilor capuccini. Ri cu ia a analizat 2.000 de schelete, dar nici unul nu se potrivea tr s turilor lui Nicolae B lcescu. ntr-un final, au aflat c romnul fusese nmormntat ntrun osuar de onoare al capuccinilor, loc sigilat n urma unei epidemii de holer . Trupul lui Nicolae B lcescu nu a mai fost scos la lumin .

Andrei Mure anu (n. 16 nov. 1816 - d. 12 oct. 1863)

A fost un poet i revolu ionar romn din Transilvania. S-a n scut n Bistri a, ntr-o familie de rani. A studiat filozofia i teologia la Blaj, a fost profesor la Bra ov ncepnd cu 1838. A nceput s publice poezie n revista "Foaia pentru minte, inim i literatur ". Poezia sa e din ce n ce ma combativ , mai legat de fr mnt rile sociale ale poporului. La 1848 e printre frunta ii revolu iei. Cu acest prilej scrie R sunetul, care devine mar ul revolu ionarilor romni din Transilvania. n 1849, dup nfrngerea revolu iei, poetul trece n Muntenia, mpreun cu

25

Bari iu, unde e luat prizonier de armata arist i dus pn n nordul Moldovei. La ntoarcere se stabile te ca func ionar la Sibiu: "concepist guvernial" i translator de limba romn la Buletinul oficial al guvernului. Aici colaboreaz la ziarul local Telegraful roman, cu poezii i cu un ciclu de articole, nesemnate (Romnul i poezia lui, Romnul n privin a muzicei, Romnul n privin a picturei, M iestria tiparului), care urm reau ini ierea publicului cititor n diferite ramuri ale artei. Munca de contopist poetul o suporta greu. C iva ani el nchina ode m gulitoare mp ratului austro - ungar i guvernatorului Transilvaniei. Treptat se nsingureaz . Rndurile scrise la 1855 fostului s u profesor Simion B rnu iu, care-i propunea s vin la Ia i, unde-i f cuse rost de o catedr , sunt ale unui decep ionat. "Domnul meu - spunea el - chemarea mea ar fi s m cuprind cu Pegasul, aspirnd la Olimp, i ca s o pot face aceasta bine, aveam trebuin de cteva peregrinajuri pe la p mntul cel clasic, iar nu s vnd participii, sau, mai r u, sa traduc guvernului meu h r ii ciocoie ti, pe care consor ii mei nu le vor, sau nu le pot descifra." Poetul continu s scrie poezii patriotice, cu caracter social protestatar. n ultimii ani ai vie ii traduce Nop ile lui Young, precum i o bun parte a Analelor lui Tacit. Cu ani n urm scrisese i o gramatic romneasc n limba german . Manuscrisele acestor lucr ri nepublicate nu s-au p strat. La 1861 e pensionat, dar pensia dat de guvernul cezaro-cr iesc al Transilvaniei nu-i ajunge s - i ntre in familia. La 1862 i tip re te n volum poeziile. Volumul cuprindea cea mai mare parte a poeziilor originale publicate de autor n pres , precum i o parte din traduceri. Vnzarea c r ii i-ar fi adus, pe lng o reconfortare moral , o oarecare nviorare n bugetul familiei. Dar c r ile se vnd greu. Iacob Mure anu face apeluri insistente c tre publicul romn, n Gazeta Transilvaniei, de a-l ajuta pe poetul aflat n mizerie i bolnav, cump rndu-i poeziile. Societatea "Astra" acord lui Mure anu un premiu de 50 de galbeni. Peste un an, n noaptea de 11 spre 12 octombrie, poetul se stinge la Bra ov, n s r cie, "n urma unui morb nervos ndelungat", cum se men iona n anun ul mortuar publicat n Gazeta Transilvaniei, l snd n urm un b iat, pe nume Gheorghe, elev n clasa a VII-a la gimnaziu, o feti de 11 luni, Eleonora, i pe so ia sa Suzana. nmormantarea i-a fost cu pomp : a luat parte un numeros public, profesorii i tineretul colar din oras, care nso eau sicriul cu tor e i decoruri.

Constantin A. Rosetti (n. 2 iunie 1816, Bucure ti; d. 8 aprilie 1885, Bucure ti)

Deseori numit C.A. Rosetti - fiu al sp tarului Alexandru Rosetti i al Elenei Obedeanu (n scut Cretzeanu), a fost om politic i publicist romn, unul din conduc torii Revolu iei de la 1848 din ara Romneasc i ai luptei pentru Unirea Principatelor Romne.Studiile i le-a f cut la Colegiul Sfntul Sava din Bucure ti, unde a avut profesori, printre al ii, pe Eftimie Murgu i Jean Alexandre Vaillant. n 1832 (sau 1833) ntr n armat , servind pn n august 1836, cnd a demisionat. "Se apuc de literatur , apoi intr n administra ie, fiind eful poli iei din Pite ti n 1842, i dup aceea n magistratur , fiind procuror la Tribunalul civil din Bucure ti. i d du demisia n 1845." n cursul anului 1845 pleac la Paris, unde audiaz cursurile gnditorilor Jules Michelet, Edgar Quinet, i al i reprezentan i ai spiritului revolu ionar francez al epocii. Aici, se str duie te, mpreun

26

cu moldoveanul Scarlat Vrnav, s nt reasc rela iile dintre studen ii valahi i cei moldoveni, uni i n jurul ideilor noi de autodeterminare na ional i dreptate social . n aceast atmosfer , se nfiin eaz , n decembrie 1845, Societatea studen ilor romni din Paris, al c rei scop m rturisit era s -i ajute pe tinerii mai s raci, dar dota i, s fac studii la Paris. Ca pre edinte al societ ii este ales Ion Ghica, secretar C. A. Rosetti, iar casier Scarlat Vrnav.Se ntoarce la Bucure ti n iulie-august 1846, lansndu-se n afaceri: deschide mpreun cu prietenii englezi Winterhalder i E. Grant (viitorul s u cumnat) o libr rie, iar n noiembrie 1846 cump r tipografia asocia iei literare care acoperea activitatea societ ii secrete Fr ia: "Asocia iunea literar a Romniei". n timpul revolu iei din 1848 a fost unul din liderii curentului radical al revolu ionarilor; a fost secretar al Guvernului provizoriu, prefect de poli ie (ag ) la Bucure ti i redactor al ziarului "Pruncul romn".Dup nfrngerea guvernului revolu ionar, face parte din primul lot de exila i, urca i de turci cu dou plute n susul Dun rii, pn la grani a cu Austria. De aici pleac spre Fran a prin Ungaria, Croa ia i Austria. Ajunge la Paris n decembrie 1848. n anii exilului (1848-1857) a contribuit la editarea revistei "Romnia viitoare" i mai ales a revistei "Republica Romn ", n care a militat pentru unirea principatelor ntr-un stat democratic.Revenit n ar , a editat ziarul liberal-radical "Romnul" i a avut un rol de seam n Adunarea ad-hoc i n alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor i n ara Romneasc . n paginile ziarului "Romnul", care a ap rut timp de aproape o jum tate de secol, a militat pentru reforme democratice, pentru unitatea na ional , pentru independen a na ional a rii.A fost unul dintre conduc torii Partidului Na ional Liberal, creat n anii 1874-1875, dar n 1884, intrnd n conflict cu Ion Br tianu, a organizat o disiden liberal . A sus inut cu entuziasm proclamarea independen ei rii i participarea Romniei la r zboiul ruso-turc din 1877-1878. A f cut parte din primul guvern al lui Carol I, fiind pentru cteva luni ministru al "Instruc iunii publice i Cultelor". A fost de dou ori primar al Capitalei. n amintirea revolu ionarului romn, n Bucure ti exist Pia a Rosetti, unde troneaz statuia lui C.A. Rosetti.Publicistica lui se caracterizeaz prin avnt romantic, stil patetic, vibrant.

Andrei aguna

S-a n scut n 20 ianuarie 1809, la Mi kol n nordul Ungariei, din p rin i aromni, originari din Grabova, lng Moscopole n Balcani. n 1814, Naum aguna, tat l lui Andrei aguna trece la catolicism. n 1816 Anastasie (numele de botez a lui Andrei) ncepe coala la Mi kol . n 1826 termin gimnaziul catolic la c lug rii piari ti din Pesta. La 29 decembrie 1826 trece la ortodoxie (religia str mo ilor). ntre 1826-1829, urmeaz filozofia i dreptul la Buda. n 1829 pleac la Vr e unde urmeaz teologia. La 1 noiembrie 1833 se c lug re te i ia numele de Andrei. La 15/27 iunie 1846 este numit vicar general la Sibiu. La 18/30 aprilie 1848 este hirotonit la Carlovi ca episcop. Atunci el a spus: Pe romnii transilv neni, din adncul lor somn (vreau) s -i trezesc i cu voia c tre tot ce e adev rat, pl cut i drept s -i ndrumez . La 3/15 mai 1848 prezideaz mpreun cu episcopul greco-catolic Lemeny, Adunarea de la Blaj. n fruntea unei delega ii, duce peti ia de la Blaj la mp ratul de la Viena. n 16/28 decembrie 1848 organizeaz o adunare la Sibiu de unde trimite o nou peti ie mp ratului. Ideea unit ii romnilor este con inut n Memoriul na iunii romne din Marele Principat al Ardealului, din Banat, din p r ile vecine ale

27

Ungariei i din Bucovina, prezentat tot mp ratului. La 12 martie 1850 organizeaz Congresul bisericesc, la care partcip i Avram Iancu.

la Sibiu,

Angajamentul lui aguna luat la Carlovi ncepe s prind via . La 27 august 1850 se deschide la Sibiu Tipografia eparhial , ntemeiat pe banii lui aguna. Aici se tip resc abecedare, c r i i istorioare biblice. La 1 ianuarie 1853 se ntemeiaz Telegraful Romn, singurul ziar din Romnia cu apari ie nentrerupt pn ast zi. ncepnd cu anul 1855, aguna reorganizeaz nv mntul teologic din Sibiu sub forma unui Institut de teologie i pedagogie i care poart numele de Seminarul Andreian. ncepnd cu anul 1854, a organizat peste 800 de coli primare confesionale. Tot sub ndrumarea sa au fost ntemeiate gimnaziile ortodoxe din Bra ov i Brad. Gimnaziul de la Bra ov, inaugurat in 1850, este una dintre cele mai vechi coli superioare romne ti, ast zi purtnd numele mitropolitului aguna: Colegiul Na ional "Andrei aguna". colii din Brad i d ruie te Andrei aguna n 1870 suma de 2000 fl. Din ndemnul s u vor fi tip rite 25 de titluri de manuale colare, Andrei aguna sprijin ideea lui Ioan Pu cariu de a nfiin a Astra. aguna este ales primul pre edinte al Astrei. aguna a fost un dang t de clopot care a trezit din amor ire con tiin e i destine, a redat speran e i vigoare, a pus plugul n brazd i a dez elenit ceea ce amenin a s devin prloag . A a a procedat i n ara Mo ilor unde ne tiin a de carte, n rndul romnilor ortodoc i, era foarte mare, i se datora s r ciei, restric iilor i mai ales lipsei de organizare. Situa ia colilor romne ti ortodoxe era jalnic . Lipseau localurile de coli, nv torii, manualele colare, i mai ales o institu ie care s dea nv torilor cuno tiin ele necesare. Comunic rile (rapoartele) primite de la protopopiate oglindesc pe deplin cele afirmate.

Gheorge Asachi (1788 - 1869)

A fost un poet, prozator i dramaturg romn care s-a n scut la Her a, n nordul Moldovei (teritoriu al Romniei pn n 1941, azi n Ucraina). Precursor al genera iei pa optiste, Gheorghe Asachi a fost unul din ntemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase n tinere e, manuscrisul iganiadei, epopeea buf a lui Ion Budai Deleanu. A fost ndrum tor cultural n domenii diverse: teatru, coal , pres , activitate tipografic . Asachi a fost i unul din ntemeietorii Academiei Mih ilene. A publicat prima gazet romneasc din Moldova, Albina Romneasc (1829). A organizat primele reprezenta ii teatrale n limba romn (1816) i Conservatorul filarmonic dramatic (1836). Traduce i adapteaz piese de teatru str ine. n poezie, abordeaz toate speciile: ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, medita ii, balade. Versific legendele istorice Dochia i Traian, tefan cel Mare naintea Cet ii Neam . A scris i nuvele istorice (Drago , Petru Rare , Rucsandra Doamna .a.), care au constituit sursa de inspira ie pentru nuvelele lui Costache Negruzzi.

28

Alecu Russo

S-a n scut la 17 martie 1819 la Chi in u. Poet, prozator i eseist, a f cut studii n Elve ia i la Viena. Dup ce s-a ntors n ar , la 1838, a petrecut ctva timp la o mo ie p rinteasc i mai trziu, la 1843, l g sim ca judec tor la Piatra-Neam . Un moment l-a ispitit teatrul, scriind dou comedii: Jicnicerul Vadra sau Provincialul la Teatrul Na ional , B c lia ambi ioas cea dinti, care nu ni s-a p strat, ca i cealalt , a fost reprezentat la teatrul din Ia i n 1846 i pentru c cuprindea unele pasaje care sugerase pe cei de sus a avut ca urmare surghiunirea lui la Mn stirea Soveja. Lund parte la mi carea din 1848, a trebuit s se refugieze i el n Bucovina. De acolo, trecu n Ardeal, s vad desf urarea evenimentelor, dar, urm rit de unguri, fu arestat i nchis n Cluj, iar dup ce fu l sat liber, se ndrepta spre Bucure ti, de unde decep iile revolu iei l silir s - i continue exilul, lund drumul spre Paris. La ntoarcerea n Moldova, dup doi ani, se hot r s practice avocatura i mai trziu i se ncredin cteva func iuni, pentru care nu pare s fi sim it deosebit atragere, cu firea lui de vis tor, nesupunndu-se nc tu rilor. Cum fusese al turi de cei care preg tiser Revolu ia de la 1848, l g sim i printre aceia care luptau pentru ideea Unirii. Dintre scrierile sale, parte din ele tip rite ct a tr it n Romnia literar , altele p strate la Academie i publicate dup moartea lui, aceea tocmai care ar ta rarele lui nsu iri, Cntarea Romniei , a avut soarta s fie mult timp nconjurat de mister. Autorul ei adev rat s-a crezut de cei mai mul i c ar fi B lcescu, cu toate c unele m rturii excludeau aceast atribuire. Cnd s-a publicat ntia oara Cntarea Romniei n Romnia literar , g sim ntr-adev r acolo numele lui B lcescu, dar f r s reias c el ar fi scris-o; dnsul spunea n cteva rnduri care o predau c ar fi g sit-o la o mn stire i ar fi fost scris de vreun c lug r. S-a presupus de aici c B lcescu ar fi inut s ascund paternitatea lui asupra poemului n proz , p rere pe care i-a nsu it-o i I.Ghica, cu toate c se exprima cam vag cnd admitea c nu era exclus ca B lcescu s fi colaborat cu Russo, la prelucrarea manuscrisului descoperit de cel dinti. Asemenea presupuneri sunt nl turate de o parte de tip rirea a doua oar i de data aceasta chiar cu numele lui Russo, a Cnt rii Romniei la 1855, n Romnia literar , de alt parte de afirma iile categorice n mai multe rnduri ale lui V. Alecsandri c lui Russo i se datoreaz Cntarea Romniei . M rturii hot rtoare care arat c Russo este autorul Cnt rii Romniei i ne l muresc asupra mprejur rilor n care a fost tip rit : scris n fran uze te de dnsul a fost tradus de B lcescu ca s apar n Romnia viitoare, pe urm a tradus-o nsu i Russo, dndu-ne textul din Romnia literar . Alecu Russo a murit la 4 februarie 1859 la Ia i.

Dimitrie Bolintineanu

Poetul era macedonean aromn de origine, p rintele lui, Ienache Cosmad, a venit n ar din Ohrida. n pu ini ani ai tat lui s u Ienache i f cu n Valahia o situa ie acceptabil . Arenda , mic proprietar,

29

apoi subprefect, cu re edin a la Bolintin, sat aproape de Bucure ti, el nu apuc s -i lase celui de al doilea n scut, Dimitrie, o avere care s -l scuteasc de griji. Orfan de ambii p rin i nc din 1831, tn rul a fost crescut de ni te rude mai avute. Se sus ine de timpuriu, precum Grigore Alexandrescu, I. L. Caragiale, Mihai Eminescu, prin slujbe func ion re ti. n 1841 era copist la Secretariatul de Stat, n 1843, secretar la departamentul pricinilor sudite ti". Printr-un misterios concurs de mprejur ri, e ridicat, n 1844, la rangul de pitar. Faptul c publicase n 1842 admirabila poem "O fat tn r pe patul mor ii", prezentat elogios de Ion Heliade R dulescu ( i invocat mai trziu de Mihai Eminescu n Epigonii ), a jucat probabil un rol decisiv. Poemul "O fat tn r pe patul mor ii" era o imita ie dup La jeune Captive de Andr Chnier, i a fost publicat n "Curier de ambe sexe". Ca at i al i pa opti ti, tn rul nu se trudi prea mult s intre n gra iile principelui. Inima l tr gea mai curnd spre lumea care va s vin ". Cooptat n Fr ia i n Asocia ia literar , i nsu i rapid mentalitatea de carbonar. n acel timp se formase n Bucure ti Asocia ia literar , sprijinit de fra ii Alexandru i tefan Golescu care trimiser pe la sfr itul anului 1845 pe Bolintineanu la Paris. Plecat la Paris n 1845, cu o burs din partea Asocia iei literare, audiaz i el cursurile lui Jules Michelet, Edgar Quinet i Adam Mickiewicz. Nu tr ie te dect pentru Revolu ia pe care o presimte. Cnd aceasta izbucni la Paris, n februarie 1848, tinerii studio i hot rr s se ntoarc n ar . Conjura ii i d dur un rol de primordin, acela de a stabili contacte cu revolu ionarii din Bucovina, ceea ce poetul nu putu s fac . Aga poli iei, Ion Manu, l mirosise" i, refuzndu-i pa aportul pentru Moldova, l amenin ase cu un arest la m n stire". Ar fi avut, poate, parte de el, dac nu izbucnea revolu ia. i la 1848 revolu ia a adus o explozie gazet reasc . Dac C.A. Rosetti scosese, imediat dup izbnd , "Pruncul romn", Bolintineanu conduce (de la 19 iulie la 11 septembrie) "Poporul suveran". Era o foaie mic , de patru pagini, cu doar dou coloane pe fiecare fa , dar redactorul- ef avea proiecte mari. Ar fi vrut s tip reasc un jurnal al intereselor democratice i al progresului social, pe potriva modelului francez Le Peuple souverain . Izbucnind revolu ia din 1848, reveni n ar i redact mpreun cu Nicolae B lcescu, Cezar Bolliac . a. "Poporul suveran", dar - c znd revolu ia - fu exilat i se duse n Transilvania, apoi la Constantinopol i n fine la Paris ca s - i continue studiile ntrerupte. Pe la 1855 domnul Grigore Ghica i-a oferit o catedr de literatur romn la Ia i, dar Poarta nu i-a permis intrarea n ar i atunci a f cut c l torii prin Palestina, Egipt, Siria, Macedonia, descriindu-le toate n publica iuni diverse care cuprind adesea pagini pline de interes i scrise cu mult c ldur . ntorcndu-se n ar la 1859, intr n politic i deveni ministru de externe, culte i instruc iune public . Prin st ruin ele lui, ale lui Costache Negri i ale lui V. A. Urechia se nfiin eaz primele coli la romnii macedoneni. Pe la 1866 se retrase din via a politic , ocupndu-se cu literatura, publicnd drame n proz i n versuri, poezii epice, satirice, dar ducnd o existen foarte nenorocit . De aceea nu dup mult vreme se mboln vi r u. P r sit de to i i puse biblioteca la loterie i fu c tigat de Vasile Alecsandri i Costache Negri, care i-o l sar drept mngiere. Atunci, n urma interven iei unor amici, fu a ezat la spitalul Pantelimon, unde muri, dup scurt vreme i fu ngropat n satul natal, f r nici o pomp , de c iva amici personali, c ci toat lumea uitase pe acest poet entuziast i patriot. 30

Grigore Alexandrescu n anul 1810, dup unii, 1812 sau 1814 dup al ii, se na te la Trgoviste, n mahalaua Lemnului, fiind al patrulea copil al vistiernicului M. Lixandrescu, poetul Grigore Alexandrescu. R mne orfan i s rac, dar de mic e de tept i dotat cu o memorie extraordinar . Ajuns la Bucure ti, este elev la pensionul Sf. Sava, fiind coleg cu Ion Ghica. Face cunostin cu Heliade. Uime te pe to i prin talentul s u poetic. Va sta i acas la Heliade, care-i va publica prima poezie ( Miezul nop ii ) n Curierul romnesc, urmat de elegia Adio la Trgovi te. Primele lui poezii, ce apar n 1832 sunt simple reflexe ale mae trilor s i: Heliade din literatura romn , Lamartine i Florian din literatura francez din care a i tradus. Colec ia de poezii ce public n 1838 prin ajutorul lui Zaharia Carcalechi cuprinde poezii de amor: ( Eliza , A teptare , Pe tera ); poezii religioase i umanitare ( Cinele soldatului , Rug ciune ), fabule ( Leb da i puii corbului , Boul i vi elul , oarecele i pisica ) i epistola c tre V c rescu. Originalitatea lui nu e deplin nici acum, c ci g sim c izvoarele inspira iei sale sunt Boileau, Delavigne, Lamartine, dar el nu mai este un imitator, ci ncepe a- i ar ta personalitatea n poeziile sale. Un eveniment important se ntmpl n via a sa, anume c l toria pe care o face cu I.Ghica pe la m n stirile de peste Olt n 1842; astfel, ntr-o edi ie din 1847, el public poeziile inspirate din acest c l torie: Umbra lui Mircea , R s ritul lunii la Tismana .a. Edi ia din 1842 cuprinde i cteva din cele mai reu ite poezii, ca Satira Duhului meu , fabule n care ntrebuin eaz versul liber; aici se tip re te i Anul 1840 , care este considerat una din cele mai de frunte poezii ale literaturii noastre. Unanim apreciat drept cel mai mare fabulist romn din secolul al XIX-lea, Grigore Alexandrescu a avut cteva modele ilustre din literatura universal , inspirndu-se ndeosebi din fabulele lui La Fontaine, ns nu le-a pasti at, prelund doar motivul ini ial, adaptndu-l realit ilor autohtone, cu mijloace pe deplin originale, extr gnd semnifica ii moralizatoare care se raportau att la defectele contemporanilor s i, ct i la ale speciei umane, n general. Compozi ia lui e reu it n cele mai multe i destul de clar , versifica ia ns nu este perfec ionat . n aceasta nu e mai sus dect contemporanii s i. Profunditatea cuget rilor i expunerea lor prin imagini noi i impresionante fac ca Alexandrescu s fie n adev ratul sens al cuvntului cel mai mare poet din epoca dintre 1830-1848, superior i lui Heliade i tuturor celorlal i poe i, el va fi ntunecat numai de str lucirea succesului lui Alecsandri i de energia i noutatea lui Eminescu. Dac la nceput au fost n rela ii foarte bune, mprejur ri de natur intim duc la r cirea raporturilor ntre ei, ba chiar dau na tere unei du m nii grozave. Primul atac este al lui Heliade n prefa a poeziilor lui Momuleanu n 1837, unde, f r a-l numi, ndrepteaz cteva s ge i mpotriva lui Alexandrescu i e att de st pnit de necazul s u nct l consider pe Momuleanu superior lui Alexandrescu. Profit apoi de publicarea unei fabule a lui Alexandrescu ( Vulpea, calul i lupul ) i-l atac direct n Curier de ambe sexe , f cnd glume pe socoteala lui. Alexandrescu r spunde prin fabula Privighetoarea i m garul n care spune c de ar asculta sfaturile criticului, atunci "eu n locu- i a fi m gar". Alexandrescu l-a mai atacat i prin epigrama c tre Voltaire f cnd aluzie la Heliade (care tradusese o tragedie a poetului francez). Heliade s-a r zbunat groaznic prin poezia Ingratul scris cu o violen extraordinar , care, dac -l ndeamn cteodat s exagereze tonul vulgar, i d ns i cteva accente foarte puternice. Se pare c i satira lui Alexandrescu de mai trziu, Confesiunea unui renegat , l-a vizat pe Heliade. Via a lui Alexandrescu o cunoa tem n parte, dar despre unele epoci ale ei nu avem informa ii suficiente. Izvorul de care s-au servit mai to i biografii, este o scrisoare a lui I.Ghica n care poveste te toate amintirile sale despre Alexandrescu, cu care a fost legat de aproape o mare parte 31

din via . Sigur este c a fost ofi er, c i-a f cut serviciul la Foc ani, c , demisionnd n 1837, s-a ntors n Bucure ti i c a fost arestat. Nu e prea sigur pricina: dup unii ar fi fabula Leb da i puii corbului ; dup al ii, amestecul ntre tinerii care organizau mi c ri politice n spirit democratic. Alexandrescu a fost func ionar la postelnicie i a intrat n bunele gra ii ale lui Bibescu. Ghica poveste te chiar o scen , n care s-a vorbit s fie numit poet al cur ii, lucru ce Alexandrescu a refuzat. A fost apoi director al departamentului credin ei, iar la venirea lui Cuza a fost chiar ministru interimar. Ultima sa func ie a fost aceea de membru n comisia central de la Foc ani; acolo a fost lovit de o boal crud care i-a afectat judecata. Se tie c el a mai scris i dup aceasta, c a publicat articole n ziarele din Bucure ti i chiar poezii, dar n nici una nu se mai reg se te Alexandrescu de alt dat . A murit la Bucure ti la 25 Noiembrie 1885 Concluzie: Pa optismul literar s-a manifestat ntr-o juxtapunere de curente literare, direc ii estetice i stiluri, coexistnd laolalt elemente iluministe cu cele de neoclasicism, umanism, realism, mesianism utopic i na ional, toate n formele romantismului, ce ncepuse deja a se afirma ca un curent literar modern, n descenden a celui francez. Faptul c literatura romna a p it pe calea europeniz rii cu ntrziere a exercitat o influen v dit asupra ritmului de dezvoltare i asupra c ut rilor ei ideatico-artistice. Orientarea spre nnoiri radicale, tendin a de sincronizare la toate nivelurile cu rile dezvoltate din punct de vedere economic i cultural constituie caracteristica principal a pa optismului. Inv mntul, presa, teatrul, literatura, tiin ele cunosc o dezvoltare f r precedent.Iau fiin societ i culturale i tiin ifice, ,cre te num rul revistelor i al altor periodice, al c r ilor tip rite n tiraje mari, se formeaz un public cititor, se organizeaz biblioteci de literatur beletristic ,se nfiin eaz o via artistic specific romneasc , bazat pe tradi ia popular , ia amploare mi carea de culturalizare a maselor. Per ansamblu, literatura pa optist s-a dovedit a fi democratic , na ional , educativ , ea avnd i dificila sarcin de a forma un public, de a-l modela conform idealurilor social-politice ale momentului. n numele aceleia i specificit i na ionale, s-a dus b t lia pentru o limb unitar , cu con tiin clar c existen a acesteia e o condi ie pentru p strarea identit ii na ionale. Scriitorii de seam au ap rat principiul fonetic n ortografie i,pronun ndu-se n problema neologismelor, au adoptat principiul mprumutului moderat,n limitele necesit ilor impuse de dinamica social i cultural . Doctrina literar , ct a fost, a avut un caracter hibrid, ecletic,dar asta nu i-a mpiedicat pe scriitori s aspire,conform personalit ii fiec ruia,la un frumos etern, la totalitate i determinare, cu convingerea c realitatea are un sens unic, care se cere descoperit prin cuvnt.

32