Sunteți pe pagina 1din 9

BUCURE}TI

Anexa 1 LISTA STANDARDELOR }I REGLEMENT~RILOR TEHNICE ROM^NE PRIVIND DRUMURILE A1. Standarde Sunt trecute indicativul ]i denumirea standardului [n vigoare [n noiembrie 2004. SR 174-1/2002 Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i bituminoase cilindrate executate la cald. Condi\ii generale de calitate Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i bituminoase cilindrate executate la cald. Condi\ii tehnice pentru prepararea ]i punerea [n oper` a mixturilor asfaltice ]i recep\ia [mbr`c`min\ilor executate. Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i bituminoase turnate, executate la cald. Condi\ii tehnice de calitate Lucr`ri de drumuri. Macadam. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i de beton de ciment executate [n cofraje fixe. Condi\ii tehnice de calitate Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i de beton de ciment executate [n cofraje glisante. Condi\ii tehnice de calitate. Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i din beton de ciment. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i de beton de ciment executate [n cofraje glisante. Condi\ii tehnice de calitate Lucr`ri de drumuri. Terasamente bituminoase. Condi\ii tehnice generale de calitate Agregate naturale ]i piatr` prelucrat` pentru lucr`ri de drumuri. Condi\ii tehnice de calitate Lucr`ri de drumuri. Elemente geometrice ale traseeelor. Prescrip\ii de proiectare

SR 174-2/2002

STAS 175-87

SR 179-1995 SR EN 183-1:1995

SR EN 183-2:1998

STAS 183-86

SR 183-2:1998

STAS 599-87

SR 667:2000

STAS 863-85

41 7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

STAS 1120-82

Lucr`ri de drumuri. Straturi de baz` ]i [mbr`c`min\i bituminoase din macadam semipenetrat ]i penetrat. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucr`ri de drumuri. Mixturi asfaltice ]i [mbr`c`min\i bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, preg`tirea probelor ]i confec\ionarea epruvetelor Lucr`ri de drumuri. Mixturi asfaltice ]i [mbr`c`min\i bituminoase executate la cald. Metode de determinare ]i [ncercare Lucr`ri de drumuri. Mixturi asfaltice ]i [mbr`c`min\i bituminoase executate la cald. Tipare ]i accesorii metalice pentru confec\ionarea ]i decofrarea epruvetelor Sisteme rutiere rigide. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale {ncerc`ri pentru determinarea propriet`\ilor termice ]i de alterabilitate ale agregatelor. Partea 5: Determinarea rezisten\ei la ]oc termic Lucr`ri de drumuri. [ncadraarea [mbr`c`min\ilor la lucr`rile de construc\ii noi ]i moderniz`ri de drumuri. Prescrip\ii generale de proiectare ]i execu\ie Lucr`ri de drumuri. {ncadrarea [mbr`c`min\ilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescrip\ii generale de proiectare ]i execu\ie Ac\iunea fenomenului de [nghe\-dezghe\ la lucr`ri de drumuri. Ad@ncimea de [nghe\ [n complexul rutier. Prescrip\ii de calcul Ac\iunea fenomenului de [nghe\-dezghe\ la lucr`ri de drumuri. Prevenirea ]i remedierea degrad`rilor din [nghe\-dezghe\. Prescrip\ii tehnice Ac\iunea fenomenului de [nghe\-dezghe\ la lucr`ri de drumuri. Determinarea sensibilit`\ii la [nghe\ a p`m@nturilor de funda\ie. Metoda de determinare Lucr`ri de drumuri. St@lpi de dirijare ]i parapete. Prescrip\ii generale de proiectare Lucr`ri de drumuri. L`\imea drumurilor

STAS 1338/1-84

STAS 1338/2-87

STAS 1338/3-84

STAS 1339-79

SR EN 1367-5:2003

STAS 1598/1-89

STAS 1598/2-89

STAS 1709/1-90

STAS 1709/2-90

STAS 1709/3-90

STAS 1948-91

STAS 2900-89

42 7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

STAS 2914-84 STAS 2914/4-89

Lucr`ri de drumuri. Terasamente. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucr`ri de drumuri ]i c`i ferate. Determinarea modulului de deforma\ie liniar`

STAS 2916-87

Lucr`ri de drumuri ]i c`i ferate. Protejarea talazurilor ]i ]an\urilor. Prescrip\i generale de proiectare Lucr`ri de drumuri. Terminologie Tehnica traficului rutier. Terminologie Lucr`ri de drumuri. Straturi de baz` ]i de funda\ie. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucr`ri de drumuri. Indicatoare kilometrice ]i hectometrice (M-SR 10/88) Lucr`ri de drumuri. Pavaje din piatr` natural`. Pavele normale, pavele abnorme ]i calupuri Lucr`ri de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacit`\ii de circula\ie Lucr`ri de drumuri. Straturi de baz` din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Condi\ii tehnice de calitate ]i prescrip\ii generale de execu\ie Lucr`ri de drumuri. Straturi de funda\ie din p`m@nturi stabilizate mecanic. Condi\ii generale de calitate Lucr`ri de drumuri. Rugozitatea suprafe\elor de rulare. Metoda de m`surare Lucr`ri de drumuri. Pavaje din piatr` brut` sau bolovani Str`zi. Profiluri transversale. Prescrip\ii de proiectare Profiluri transversale. Caracteristici ale arterelor de circula\ie din localit`\ile urbane ]i rurale. Prescrip\ii de proiectare

SR 4032/1:2001 STAS 4032/2-92 STAS 6400-84

STAS 6900-79

STAS 6978-77

SR 7348:2001

SR 7970

STAS 8840-83

STAS 8849-83

STAS 9095-90 STAS 10104/1-90 STAS 10144/1-90

43 7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

STAS 10144/2-91 STAS 10144/3-81 STAS 10144/4-83 STAS 10144/5-89 STAS 10144/6-89 STAS 10473/1-86

Trotuare, alei de pietoni ]i piste de bicicli]ti. Prescrip\ii de proiectare Elementele geometrice ale str`zilor. Prescrip\ii de proiectare Amenajarea intersec\iilor de str`zi. Clasifcare ]i prescri\ii de proiectare Calculul capacit`\ii de circula\ie a str`zilor Calculul capacit`\ii de circula\ie a intersec\iilor de str`zi Lucr`ri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau p`m@nturi stabilizate cu ciment. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucr`ri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau p`m@nturi stabilizate cu lian\i hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare ]i [ncercare Tehnica traficului rutier. Metoda de investigare a circula\iei. Clasificare Tehnica traficului rutier. Aparatura pentru [nregistrarea traficului rutier. Clasificare. Lucr`ri de drumuri. Construc\ii anexe pentru colectarea ]i evacuarea apelor. Prescrip\ii generale de proiectare Lucr`ri de drumuri. Construc\ii anexe pentru colectarea ]i evacuarea apelor, rigole, ]an\uri ]i casiuri. Prescrip\ii de proiectare ]i execu\ie Lucr`ri de drumuri. Construc\ii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescrip\ii de proiectare ]i amplasare Lucr`ri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metode de determinare calitativ` (M-SR 3/86) Lucr`ri de drumuri. Adezivitatea emulsiilor bituminoase fa\` de agregate minerale. Metode de determinare Lucr`ri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale de determinare cantitativ` (M-SR 3/86) Lucr`ri de drumuri. Planta\ii rutiere. Prescrip\ii generale de execu\ie
44

STAS 10473/2-86

STAS 10795/1-76 STAS 10795/2-80

STAS 10796/1-77

STAS 10796/2-79

STAS 10796/3-88

STAS 10969/1-83

STAS 10969/2-88

STAS 10969/3-83

STAS 11210-88

7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

STAS 11348-87

Lucr`ri de drumuri. {mbr`c`min\i bituminoase pentru calea de pod. Condi\ii tehnice generale de calitate Tehnica traficului rutier. Capacitatea de circula\ie a drumurilor. Prescrip\ii generale de calcul Lucr`ri de drumuri. Straturi de form`. Condi\ii tehnice generale de calitate (M-SR 3/86) Lucr`ri de drumuri. Determinarea densit`\ii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con ]i nisip Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Defini\ii, cerin\e ]i metode de [ncercare Caracteristici ale suprafe\ei drumurilor ]i aeroporturilor. Metode de [ncercare. Partea 1: M`surarea ad@ncimii macrotexturii suprafe\ei [mbr`c`min\ii prin tehnica volumetric` a petei Lian\i hidraulici rutieri. Compozi\ie, specifica\ii ]i criterii de conformitate

STAS 11416-80

STAS 12253-84

STAS 12288-85

SR EN 12970:2003

SR EN 13036-1:2002

SR ENV 13282:2002

A.2 Reglement`ri tehnice Sunt trecute codurile, num`rul ]i anul buletinelor construc\iilor [n care sunt publicate ]i denumirea. Se face precizarea c` pentru unele reglement`ri tehnice a fost publicat numai ordinul de aprobare, f`r` a fi publicat textul reglement`rii tehnice. De asemenea, unele reglement`ri tehnice cu caracter departamental nu au fost publicate [n buletinul construc\iilor. MP 018-02 12/2002 Metodologie de trecere [n sistem computerizat a re\elei rutiere, conform actelor normative [n vigoare Normativ pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment in sistem cofraje fixe Normativ pentru executarea lucr`rilor de repara\ii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant 11/1980 Normativ pentru proiectarea, executarea, recep\ionarea drumurilor industriale Normativ departamental pentru amenajarea la acelasi nivel intersec\iilor drumurilor publice din afara localit`\ilor

NE 014-2002 NE015-02

C 079-80

C 173-86

09/1986

45 7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

C 182-87

06/1987

Normativ pentru executarea mecanizat` a terasamentelor de drumuri Instruc\iuni tehnice departamentale pentru proiectarea ]i executarea fundatiilor pentru lucr`ri de drumuri din p`m@nturi stabilizate Instruc\iuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie ]i deflectometrie a capacit`\ii portante a drumurilor cu sisteme rutiere simple Instruc\iuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie ]i deflectometrie capacitate portanta drumuri cu sisteme rutiere suple ]i semirigide Normativ departamental pentru folosire direct` a nisipurilor bituminoase cu ]i fara adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Instruc\iuni tehnice departamentale privind execu\ia funda\iilor pe coloane introduse prin vibra\ie Normativ departamental privind caracteristicile tehnice ]i valorice ale lucr`rilor de [mbr`c`min\i asfaltice u]oare ce se execut` pe drumuri publice [mpietruite Instruc\iuni tehnice departamentale pentru prevenirea defectiunilor la [mbr`c`min\i rutiere moderne Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra Instruc\iuni pentru prevenirea ]i combaterea [nz`pezirilor drumurilor publice Normativ departamental pentru executia straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lian\i puzzolanici Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenusa de termocentrala Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenusa de termocentrala

CD 029-79

11/1979

CD 031-89

05-06/1996

CD 031-94

08/1995

CD 042-85

09/1985

CD 72-85

12/1985

CD 94-76

05-06/1996

CD 098-86

08/1986

CD 99-2001

03/2001

CD 124-84

05-06/1996

CD 127-2002

05/2004

CD 129-2002

05/2004

CD 147-2002

05/2004

46 7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

CD 151-85

12/1985

Instruc\iuni tehnice departamentale pentru realizarea [mbr`c`min\ilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua Instruc\iuni tehnice departamentale pentru dimensionare ramfors`rilor cu strat de agregate naturale stabilizate cu lian\i puzzolanici ale sistemelor rutiere nerigide Instruc\iuni ]i condi\ii tehnice pentru m`surarea denivel`rilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne Instruc\iuni tehnice departamentale pentru [mbr`c`min\i bituminoase cilindrice executate la cald cu bitum/aditivat Instruc\iuni tehnice departamentale pentru execu\ia terasamentelor bituminoase cu bitum aditivat Instruc\iuni tehnice departamentale pentru realizarea [mbr`c`min\ilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natura calcaroasa Normativ departamental privind condi\iile de proiectare de tehnologii de execu\ie a lucr`rilor de [mbr`c`min\i asfaltice u]oare Specifica\ie tehnic` privind proiectarea, execu\ia ]i exploatarea drumurilor comunale ]i vicinale cu o singur` band` de circula\ie, din mediul rural Instruc\iuni tehnice pentru dimensionarea ramfors`rilor din beton de ciment a sistemelor rutiere rigide ]i nerigide Normativ departamental privind proiectarea lucr`rilor de ap`rare a drumurilor, cailor ferate ]i podurilor Normativ departamental privind proiectarea autostr`zilor extraurbane Normativ departamental pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide ]i nerigide Normativ departamental privind proiectarea ]i realizarea construc\iilor ]i a instala\iilor din transporturi ]i telecomunica\ii
47

CD 152-85

12/1985

CD 153-85

12/1985

CD 155-2001

02/2001

CD 163-87

05/1987

CD 164-87

05/1987

CD 170-2003

02/2004

CD 01-78

6/1975

ST 022-99

01-07/2000

PD 124-84

05-06/1996

PD 161-85

04/1986

PD 162-2002

11/1983

PD 177-2001

PD 184-87

06/1987

7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

pentru asigurarea protec\iei [mpotriva incendiilor PD 189-78 05/1979 Normativ departamental pentru determinarea capacit`\ii de circula\ie a drumurilor publice Normativ departamental pentru proiectarea antiseismic` a construc\iilor din domeniul transporturilor ]i telecomunica\iilor Normativ pentru proiectarea, executara, ]i recep\ionarea drumurilor industriale Normativ de proiectare pentru structuri rutiere rigide aeroportuare Normativ pentru proiectarea ramfors`rii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare Normativ pentru evaluarea capacit`\ii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare Normativ pentru repararea [mbr`c`min\ilor din beton de ciment aeroportuare Normativ privind proiectarea hidraulic` a podurilor ]i pode\elor Normativ pentru execu\ia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat Normativ pentru execu\ia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baz` de bitum modificat cu polimeri Specifica\ii tehnice privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea ]i [ntre\inerea c`ilor de comunica\ie or`]ene]ti ]i comunale, [n scopul satisfacerii cerin\elor de calitate Specifica\ie tehnic` privind cerin\ele de calitate pentru executarea ]i finisarea lucr`rilor de terasamente pentru durmuri ]i c`i ferate Specifica\ie tehnic` privind cerin\ele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere Instruc\iuni tehnice departamentale pentru repararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate

PD 197-78

05-06/1996

C 079-80

11/1980

NP 034-99

09/2000

NP 038-99

09/2000

NP 044-2000

01/2001

NP 050-2000

01/2001

PD 095-77 NE 010-99

06/1977 13/2001

NE 011-99

13/2001

ST 017-97

4/1998

ST 032-2000

13/2001

ST 034-2000

13/2001

DD 509-89

05-06/1996

48 7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare

BUCURE}TI

DD 510-89

05-06/1996

Instruc\iuni pentru efectuarea [nregistr`rilor circula\iei rutiere pe drumurile publice Instruc\iuni tehnice departamentale pentru realizarea de straturi bituminoase executate cu mixtur` asfaltic` preparat` la rece cu emulsie bituminoas` cationic` cu rupere lent` Instruc\iuni tehnice departamentale pentru execu\ia lucr`rilor de reparare a [mbr`c`min\ilor bituminoase cu mixtur` asfaltic` tip PLOMBAREC Instruc\iuni tehnice departamentale privind proiectarea, executarea, revizuirea ]i [ntre\inerea pentru drumurile publice Regulament privind executarea recep\iei lucr`rilor de [ntre\inere ]i repara\ii curente drumuri ]i poduri Instruc\iuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple ]i semirigide (metoda analitic`)

DD 512-90

05-06/1996

DD 511-90

05-06/1996

AND 513-91

05/1991

AND 514-92

05-06/1996

AND 518-93

05-06/1996

49 7B23 faza 1: Studii ]i analize privind solu\iile de realizare a c`ilor de rulare pentru vehicule pe pneuri (CRVP) aplicate pe plan na\ional ]i interna\ional ]i modul de comportare a acestora [n exploatare