Sunteți pe pagina 1din 13

Dizolvare, lichidare si radiere

Antreprenorii pot decide la un moment dat, din diverse motive (pensionare, noi provocari profesionale, probleme de sanatate) sa-si lichideze intreprinderea. De asemenea, in cazul in care o societate nu este profitabila, asociatii acesteia au posibilitatea de a opta fie pentru dizolvare-radiere, fie pentru suspendarea temporara a activitatii. Desfiintarea unei firme parcurge, in principiu, doua etape: dizolvarea, si radierea. In situatia in care asociatii nu se inteleg cu privire la impartirea bunurilor, apare si o etapa intermediara, respectiv lichidarea firmei. Cu exceptia situatiei in care intreprinderea este transferata, incheierea activitatii sale presupune, de obicei, urmatoarele etape: notificarea organismului care a inregistrat initial intreprinderea, in vederea anularii licentei de functionare sau a radierii societatii din registrul comertului; achitarea contributiei la fondul securitatii sociale si achitarea impozitelor ; valorificarea imobilizarilor, stocurilor si bunurilor de natura; rambursarea creantelor neplatite; Conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare etapa mentionata mai sus presupune intocmirea unei documentatii si efectuarea unor demersuri, iar finalizarea cu succes a etapei referitoare la dizolvare, permite intrarea in etapa de lichidare si ulterior radierea firmei din evidentele Oficiului Registrului. Dizolvarea si radierea Prima faza a desfiintarii unei firme este dizolvarea, care este de drept sau se poate face voluntar, prin hotararea asociatilor (respectiv decizia asociatului unic). Cauzele de dizolvare a societatii comerciale sunt reglementate de lege sau stabilite in actul constitutiv. Cel mai usor de desfiintat sunt societatile cu raspundere limitata (SRL). De regula, procesul presupune parcurgerea a doua etape: cea de dizolvare si cea de radiere. Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic Pentru a-si inchide firma, asociatul unic trebuie sa se prezinte la sediul Registrului Comertului in raza caruia firma isi are stabilit sediul social, cu

un dosar care va include: Cerere de radiere (original); Decizia asociatului unic prin care se ia act de dizolvarea de drept a societatii ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide radierea societatii (original); Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (copie); Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociatul unic (copie); Daca este cazul: avizele prevazute in legile speciale (copie); imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxei de registru. Decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, numarul si data, semnatura persoanei abilitate. In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. Taxelelegale pot fi achitate in numerar sau prin card bancar la sediile Oficiului Registrului Comertului, precum si cu mandat postal sau ordin de plata. Taxa de timbru costa aproximativ 40 de lei, cea de registru 30 de lei si timbrul judiciar mai putin de un leu. Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal. Toate acestea il pot costa pe proprietar aproximativ 1.000 de lei. Rapiditatea prin care se obtine radierea depinde de perioada in care se face inspectia fiscala din partea organului fiscal. Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic Cerere de radiere Cerere inregistare - numire lichidator Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai multi asociati, SA si

SCA In situatia in care societatea cu raspundere limitata are mai multi asociati trebuie parcurse doua etape, documentele care trebuie depuse in cazul fiecarei etape la oficiile registrului comertului fiind urmatoarele: Etapa I Cerere de inregistrare (original); Hotararea AGA prin care se ia act de dizolvarea de drept a societatii ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide numirea lichidatorilor cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice precum si radierea societatii dupa efectuarea lichidarii (original); Daca este cazul: datele de identificare pentru lichidatorul persoana juridica (copie); Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original); Daca este cazul: - imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a-II-a Cerere de radiere (original); Actul de numire a lichidatorului; Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare a activului semnat de asociati/actionari (copie); Raportul lichidatorilor (original; Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (copie); Daca este cazul: darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SCA si SA au fost numiti lichidatori (original); registrele SA si SCA; Daca este cazul: hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins

opozitia; avizele prealabile prevazute de legile speciale (original); imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxei de registru. In cazul SA, SCA, SNC, SCS si SRL, lichidatorul are obligatia ca, mai inainte de a solicita radierea societatii, sa depuna la oficiul registrului comertului, cu cerere de depunere si mentionare acte, situatia financiara finala pentru a fi mentionata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau dupa caz, pe pagina de internet a ONRC, pentru a asigura dreptul fiecarui actionar/asociat de a face opozitie in conditiile art. 62 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul de repartizare a activelor trebuie sa cuprinda descrierea detaliata si datele de identificare ale activelor repartizate, in vederea transmiterii dreptului de proprietate. Situatia financiara de lichidare va fi certificata de un lichidator. Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai multi asociati, SA si SCA Cerere de radiere Cerere inregistare - numire lichidator Dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator In cazul dizolvarii voluntare si lichidarii SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator trebuie parcurse trei etape, documentele care trebuie depuse in cazul fiecarei etape la oficiile registrului comertului fiind urmatoarele: Etapa I Cerere de depunere si mentionare acte (original); Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice (original); Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a II-a Cerere de inregistrare (original); Hotararea de la etapa I-a pct. 2 (copie) si, dupa caz, hotararea judecatoreasca irevocabila cand lichidatorul a fost numit de instanta judecatoreasca; Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original); hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia; avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; daca este cazul, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a-III-a Cerere de radiere (original); Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie); Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original); In cazul SA si SCA se va depune, dupa caz, si: darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original); registrele SA si SCA; Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

In etapa a II-a, cererea de inregistrare se va depune dupa trecerea termenului de 30 zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial. Radierea SA si SCA se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie, de 30 de zile de la data publicarii situatiei financiare finale in Monitorul Oficial. Radierea SNC, SCS si SRL se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie de 15 zile de la data publicarii situatiei financiare finale pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comertului (art. 180 din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor ). Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator Cerere de radiere Cerere inregistare numire lichidator Dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL si GIE Pentru dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL si GIE (Grup de Interes Economic) se parcurg urmatoarele etape: Etapa I Cerere de inregistrare (original); Hotararea asociatilor/membrilor GIE de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii luata cu cvorumul si majoritatea prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci cand acestia sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii (original); Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui (original); Daca este cazul: avizele prevazute de legile speciale (original); imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru;

tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a-II-a Cerere de radiere (original); Hotararea de repartizare a activelor ramase dupa plata creditorilor luata prin votul unanim al asociatilor/membrilor (original); Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie); Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original); Daca este cazul: hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia; imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a; In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, etapa a II-a de mai sus va fi inlocuita de procedura prevazuta la pct. 4.6. din Ghid, "Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 si art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), etapele II si III de mai jos. Pentru aceste etape se vor depune urmatoarele documente. Etapa a-III-a Cerere de inregistrare; Hotararea asociatilor/membrilor GIE de numire a lichidatorului; Declaratia pe propria raspundere data de catre lichidator si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorii persoane juridice din care sa

rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original); Specimenul de semnatura al lichidatorului; Daca este cazul: hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia; avizele prevazute de legile speciale (copie); imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a-IV-a Cerere de radiere (original); Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie); Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale (original); Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru, in original; timbre judiciare; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, radierea SNC, SCS, SRL se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie de 15 zile de la data publicarii situatiei financiare finale pe pagina de internet a oficiului registrului comertului (art. 180 din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor).

Radierea GIE se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie de 15 zile de la data notificarii situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare. Proiectul de repartizare a activelor trebuie sa cuprinda descrierea detaliata si datele de identificare ale activelor repartizate, in vederea transmiterii dreptului de proprietate. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata. Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL si GIE Cerere de radiere Cerere inregistare - numire lichidator Dizolvarea si lichidarea SNC, SCS, SRL si SCA (deces) In cazul decesului unuia din asociati sau a unicului asociat comanditat sau comanditar trebuie parcurse trei etape, documentele care trebuie depuse in cazul fiecarei etape la oficiile registrului comertului fiind urmatoarele: Etapa I Cerere de depunere si mentionare acte (original); Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numire a lichidatorului (original); Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a II-a Cerere de inregistrare (original); Hotararea de la etapa I-a pct. 2 (copie) si, dupa caz, hotararea judecatoreasca irevocabila cand lichidatorul a fost numit de instanta judecatoreasca; Certificatul de deces, in cazul decesului unuia din asociati sau a unicului asociat comanditat sau comanditar, cand datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur, cu exceptia SRL care poate continua activitatea cu asociat unic conform dispozitiilor legale sau statutare (copie);

Daca este cazul: declaratiile mostenitorilor cu privire la renuntarea la continuarea activitatii societatii (original); certificatul de mostenitor (copie); Specimenele de semnatura ale lichidatorilor (original); Daca este cazul: hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia; avizele prevazute de legile speciale (copie); imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxei de registru. Etapa a III-a Cerere de radiere (original); Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie); Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original); Daca este cazul: declaratiile mostenitorilor cu privire la renuntarea la continuarea activitatii societatii (original); certificatul de mostenitor (copie); Daca este cazul: hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia; avizele prevazute de legile speciale (copie); imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale. Etapa a IV-a Cerere de radiere (original); Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie); Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca

societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original); Daca este cazul: darea de seama asupra gestiunii administratorilor/membrilor directoratului si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau mai multi administratori din SCA au fost numiti lichidatori (original); registrele SCA; Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Cererea de inregistrare se va depune dupa trecerea termenului de 30 zile de la data publicarii hotararii AGA in Monitorul Oficial. Radierea SCA se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie, de 30 de zile de la data publicarii situatiei financiare finale in Monitorul Oficial. Radierea SNC, SCS si SRL se va efectua dupa expirarea termenului de opozitie de 15 zile de la data publicarii situatiei financiare finale pe pagina de internet a oficiului Registrului Comertului (art. 180 din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea si lichidarea SNC, SCS, SRL si SCA (deces) Cerere de radiere Cerere inregistare - numire lichidator Dizolvarea se poate face prin hotarare judecatoreasca Dizolvarea se poate face prin hotarare judecatoreasca in cazul in care intre asociati apar neintelegeri grave sau din diverse alte motive prevazute de lege. In anumite situatii, dupa dizolvare urmeaza lichidarea firmei. Daca procedura de inscriere a unei firme la Registrul Comertului dureaza doar cateva zile, cea de dizolvare se poate intinde de la cateva luni pana la patru-cinci ani, in functie de complexitatea cazului de lichidare.

Etapele de parcurs si documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea judiciara si lichidarea societatilor comerciale sunt urmatoarele: Etapa I Cerere de inregistrare (original); Hotararea judecatoreasca irevocabila de dizolvare in copie legalizata de instanta (original); Actul de numire a lichidatorilor, daca acestia nu au fost numiti prin hotararea judecatoreasca (original); Specimenele de semnatura ale lichidatorilor; Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Etapa a-II-a Cerere de radiere (original); Situatiile financiare de lichidare si de repartizare a activului aprobate de asociati/membri; Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale); Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original); In cazul SA si SCA se va depune, dupa caz, si: darea de seama asupra gestiunii administratorilor/membrilor directoratului si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau mai multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original); registrele SA si SCA; Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale; taxa de registru; tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea judiciara si lichidarea societatilor comerciale

Cerere de radiere Cerere inregistare - numire lichidator Deoarece formalitatile dureaza mult timp si costurile aferente unei radieri sunt mai mari de 1.000 de lei, multi patroni prefera sa lase firmele fara activitate timp de trei ani, dupa care are loc desfiintarea din oficiu.
Programul Operaional Sectorial "Creterea Competitivitii Economice" "Investiii pentru viitorul dumneavoastr!" PLATFORM PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR DE E-GUVERNARE N SISTEMUL ELECTRONIC NAIONAL Proiect cofinanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional Pentru informaii detaliate despre celelalte programe cofinanate de Uniunea European, v invitm s vizitai www.fonduri-ue.ro Centrul Naional 'Romnia Digital' (C.N.R.D.) este operator de date cu caracter personal nregistrat la Autoritatea Naional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P) cu numrul de notificare 20177, n conformitate cu Legea nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanilor / mputerniciilor societilor comerciale se face n conformitate cu cerinele cuprinse n Ordinul nr. 52/2002. Refuzul furnizrii de date cu caracter personal va trebui s fie expres i va avea drept consecin neprocesarea cererii dumneavoastr. V putei exercita drepturile de acces, de intervenie i de opoziie n conformitate cu Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scris, semnat i datat, trimis pe adresa centrului. 2011-2012, CNRD. Toate drepturile rezervate. ntrebri frecvente Ghid de utilizare Termeni i condiii Contact