Sunteți pe pagina 1din 75

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

LUCRARE DE LICENŢĂ
STRUCTURI ORGANIZATORICE MODERNE

Conducător ştiinţific:
Prof.Univ.Dr.ZAHARIA VALENTINA VASILICA

Absolvent
CONSTANTIN (STEFAN) D. MIHAELA

BUCUREŞTI
2010
CUPRINS

Introducere----------------------------------------------------------------------------------------------------2

Capitolul I:Importanţa şi rolul organizării în activitatea de management-----------------------5


1.1.Rolul managementului în cadrul firmei-------------------------------------------------------5
1.2.Interdependenţele dintre organizarea structurală şi procesuală----------------------------7

Capitolul II:Structura organizatorică a firmei---------------------------------------------------------9


2.1.Elementele structurii organizatorice-----------------------------------------------------------9
2.2.Tipuri de structuri organizatorice-------------------------------------------------------------17
2.3.Organigrama-------------------------------------------------------------------------------------23

Capitolul III:Structuri organizatorice moderne la SC MIDAS & CO SRL


Studiu de caz----------------------------------------------------------------------------------26

Concluzii şi propuneri-------------------------------------------------------------------------------------30

Anexe----------------------------------------------------------------------------------------------------------32

Bibliografie---------------------------------------------------------------------------------------------------73

1
1. Introducere

Lucrarea îşi propune să ofere o prezentare a organizării activităţii de management ce


cuprinde rolul managementului în cadrul firmei şi structura organizatorică a firmei.
Managementul reprezintă planificarea,organizarea,conducerea controlul şi evaluarea
resurselor unei firme pentru atingerea efectivă şi eficientă a obiectului de activitate a acesteia
Esenţa ştiinţei managementului o reprezintă studiul relaţiilor şi proceselor de
management.Ca urmare a studiului se descoperă principiile,legităţile şi alte elemente care explică
conţinutul şi dinamica managementului.
Prin prisma caracterului său aplicativ,un rol major îl deţine conceperea de noi
sisteme,metode,tehnici,procesul de management al întreprinderii în ansamblul său şi ale
componentelor sale majore.Elementele metodologice ale ştiinţei managementului reprezintă
instrumentarul pus la dispoziţia managerilor şi a colaboratorilor acestora pentru a eficientiza
activităţile firmei.
Managementul este un proces conştient de coordonare a acţiunilor individuale şi de grup
pentru realizarea obiectivelor firmelor,într-un mod care să fie favorabil pentru o mare parte a
societăţii.1
In accepţia generală,managementul se desfăşoară în cadrul unei firme care reprezintă o
concentrare de resurse umane şi materiale,orientate spre realizarea unor obiective în care relaţiile
dintre persoane se realizează potrivit unui anumit tip de structură.
Dacă s-ar încerca să se facă o paralelă între ceea ce se înţelege prin conducere ca act
social bazat pe mecanisme autoritare,structurate ierarhic,care răspunde mai degrabă unor cerinţe
raţionale ale căror origine se află în autoritatea autentică,s-ar constata că opera managerială a
reclădit conştiinţa noastră,fără să urmărească acest lucru,ideea simplă că omul e născut liber.Aşa
se face că ne-am trezit cu o adevărată revoluţie,prin ce vârfuri de piramidă au coborât la bază
fără a se “prăbuşi”ierarhiile,comunicarea informaţiional-decizională părăsind verticala se face din
ce în ce mai mult pe orizontală,în structuri noi matriceal cu noduri de autoritate apărute atât din
dorinţa executivului cât şi a operaţionalului şi aceasta în folosul tuturor.Nici nu se putea astfel
crearea şi menţinerea unei atmosfere de cooperare propice valorificării în cel mai bun mod a
propriilor competenţe.2..

1
Zaharia V.,Management,Ed.Pro-Universitaria,Bucureşti 2006
2
Dijmărescu I., Bazele managementului,Strategic Management Group, Bucureşti,1998.

2
Asta nu înseamnă că a dispărut elita conducerii şi că păşim calea către anarhie.Nu,asistăm
doar la o nouă formă de comunicare,cea relaţional bazată pe aptitudini pentru relaţii umane.
Abordând problemele managementului încă din anii 1970,am considerat că acesta
“constituie un sistem de concepte,de metode şi instrumente prin care se realizează orientarea şi
conducerea unei entităţi economice(economie naţională,întreprindere)spre realizarea unor
obiective propuse,în vederea atingerii unor performanşe cât mai ridicate”.3
Indiferent de modul în care definim managementul,punctul de pornire al procesului de
conducere ştinţifică constă în determinarea obiectivelor în definirea lor corectă,astfel încât ele să
corespundă unor scopuri cum sunt:”satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor,a necesităţilor
angajaţilor,asigurarea performanţei şi eficienţei economice,precum şi responsabilităţi sociale a
firmei.In ceea ce priveşte managementul macroeconomic,obiectivele acestuia sunt subordonate
unor scopuri specifice atingerii performanţelor economice şi sociale la nivelul economiei
naşionale”.4
Cunoasterea şi înţelegerea funcţiilor managementului constituie o premisă majoră pentru
descifrarea conţinutului ştiinţei şi practicii riguroase a managementului,pentru însuşirea şi
utilizarea eficientă a sistemelor,metodelor,tehnicilor,procedurilor şi modalităţilor ce-i sunt
proprii.
Organizarea,una din funcţiile managementului,este nemijlocit subordonată atingerii
obiectivelor previzionata şi constituie un mijloc esenţial pentru realizarea lor,creează cadrul care
facilitează utilizarea eficientă a resurselor materiale,financiare şi umane,antrenează şi valorifică
experienţa şi competenţa profesională a managerilor şi a celorlalţi salariaţi.
Conceptul de organizare poate fi abordat cel puţin din patru puncte de vedere,între
care:funcţie managerială;factor de creştere a profitului firmei,în raport de formă şi conţinut.
Din punct de vedere al continutului organizarea poate fi procesuală şi structurală,ce
contribuie la buna desfăşurare a activităţii firmei alături de celelalte funcţii.
Structura organizatorică este o parte a organizării de ansamblu a firmei.Orice firmă
trebuie să îşi elaboreze o structură organizatorică proprie.
Aceasta presupune abordarea unui proces de divizare a muncii,de precizare a
responsabilităţii şi autorităţii prin care să asigure o comunicare,în şi între grupuri cât mai
eficientă.Procesul de divizare a muncii se desfăşoară în orice sistem uman,inclusiv în
întreprindere unde se pot diviza în procese de execuţie şi procese de management.

3
Puiu Al.,Management în afacerile economice internaţionale,Ed.Independenţa Economică,1997
4
Duncan W Jack,Management,New York,Toronto

3
Procesul de execuţie reprezintă forţa de muncă ce acţionează nemijlocit asupra obiectelor
mincii,prin intermediul mijloacelor de muncă.
Procesul de management în firmă constă în ansamblul fazelor,în procesele prin care se
determină obiectivele acestuia şi ale subsistemelor încorporate,resursele şi procesele de muncă
necesare realizării lor şi executanţii acestora,prin care se integrează şi coordonează munca
personalului folosind un complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a
raţiunilor ce au determinat înfiinţarea respectivei organizaţii.5
Structura organizatorică este componenta de bază a sistemului de management,de care
depinde funcţionarea firmei,consumul de resurse,eficienţa activităţii.O structură bună poate
favoriza comunicarea,rezolvarea operativă a problemelor,reducerea consumurilor de muncă, în
timp ce organizarea necoresponzătoare duce la apariţia unor disfuncţiuni în activitatea
firmei,generează dezordine şi ineficienţă..
Stuctura organizatorică a firmei reflectă specificul fiecarei organizaţii.De aceea,structurile
nu se înscriu în şabloane,există diferenţieri în structura organizatorică a întreprinderii de la o
ramură la alta sau chiar în cadrul aceluiaşi domeniu în funcţie de mărimea firmei,de tehnologiile
folosite,de gradul de dispersie teritorială,de competenţele personalului etc..

CAPITOLUL 1
5
Nicolescu O.,Verboncu I.,Management,Ed.Economică,Bucureşti,1999

4
Importanţa şi rolul organizării în activitatea de management

1.1 Rolul managementului în cadrul firmei


Dezvoltarea şi individualizarea în timp a ceea ce numim astăzi “management” s-a
cristalizat treptat ca o expresie directă a necesităţii unei mai bune utilizări a resurselor la nivel de
organizaţie.
Unii autori consideră că primele cristalizări ale managementului trebuie identificate încă
din secolul XV-XVI,dar marea majoritate a specialiştilor situează individualizarea
managementului în jurul anului 1900.
Baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o activitatea
comunităţilor umane,managementul fiind un proces de orientare a activităţilor oamenilor în
scopul realizării unor obiective.6
.Pentru a contura rolul managementului trebuie să facem distincţie între:
-noţiunea de organizaţie,ca noţiune ce include orice structură organizată a unei
colectivităţi umane(firmă,asociaţie,primărie,spital,club,etc);
-noţiunea de firmă(întreprindere,companie),ca tip particular de organizaţie,care este
orientată spre obţinerea de profit în urma activităţii desfăşurate.
. Managementul este abordat din multiple puncte de vedere,care adesea se deosebesc între
ele.O distinctie naţională este cea între”ştiinţa managementului”şi “managementul ştiinţific” la
nivel de firmă.
Aşadar,ştiinţa managementului vizează tot ceea ce implică cunoştinţe de
management,indiferent că se raportează la firmă sau la alt tip de organizaţie.Pe de altă
parte”managementul firmei” se ocupă exclusiv de aplicarea managementului ştiinţific la nivel de
firmă.
Managementul firmelor rezidă în studierea proceselorşi relaţiilor de management din
cadrul lor , în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de
noi sisteme,metode,tehnici şi modalităţi de conducere,de natură să asigure obţinerea şi creşterea
competitivităţii.7
Esenţa ştiinţei managementului o reprezintă studiul relaţiilor şi proceselor de management
în urma căruia se descoperă principiile,legităţile şi alte elemente care explică conţinutul şi
dinamica managementului.

6
Lazăr I.,Management general,Editura Dacia,Cluj-Napoca,1997.
7
Nicolescu O.,Verboncu I.,Management,Editura Economică,Bucureşti,1999.

5
Un rol major îl deţine conceperea de noi sisteme,metode,tehnici,procesul de management
al întreprinderii în ansamblul său şi ale componentelor sale majore.
Caracteristic ştiinţei managementului firmei este situarea omului în centrul
investigaţiei,ca subiect şi ca obiect al managementului,prin prisma obiectivelor ce-i revin,în
strânsă interdependenţă cu obiectivele,resursele şi mijloacele sistemelor în care este integrat.
Managementul firmei este componenta cea mai dezvoltată,cunoscută şi importantă a
ştiinţei managementului în condiţiile economiei de piaţă.Aceasta poate fi explicată prin două
cauze:
-firma este agentul economic de bază al fiecărei economii,principalul generator de valoare
de întrebuinţare;
-întreprinderea a fost obiectul primei cristalizări a ştiinţei managementului,care s-a
manifestat ca un teren fertil al inovării pe planul teoriei şi practicii managementului.8
Managementul firmei prezintă un dublu caracter:disciplină economică de sinteză şi
caracter multidisciplinar.
Este o disciplină economică de sinteză deoarece preia de la alte discipline din
domeniu:economie politică,analiză economică,organizare,marketing,finanţe,o serie de categorii
economice şi metode.
Caracterul multidisciplinar al managementului firmei se realizează prin faptul că,include o
serie de categorii şi metode sociologice,psihologice,statistice şi juridice folosindu-le într-o
manieră specifică de reflectare a particularităţilor relaţiilor de manangement.
In accepţia generală,managementul se desfăşoară în cadrul unei firme care reprezintă o
concentrare de resurse umane şi materiale,orientate spre realizarea unor obiective şi în care
relatiile dintre persoane se realizează potrivit unui anumit tip de structură.
Calitatea managementului reprezintă un factor major care determină succesul sau eşecul
oricărei firme.Calitatea domină total sfera serviciilor şi, parţial pe cea a productiei,pe când
productivitatea a fost şi va fi una din marile deziderate ale managementului producţiei.
Numeroşi specialişti consideră managementul ca un important factor al creşterii
economice,o resursă a modernizării şi dezvoltării economice.
Managementul este o activitate complexă,cu profunde implicaţii în viaţa
economică,socială,politică ce a cunoscut de-a lungul evoluţiei sale diferite accepţiuni şi abordări.
Astăzi cunoştinţele de management sunt indispensabile în afaceri(şi nu numai),indiferent
de dimensiunea întreprinderii sau obiectul ei de activitate.Managementul a devenit un factor
8
Zaharia V.,Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006

6
fundamental al progresului în societatea modernă,factorul care poate contribui decisiv la succesul
în plan în ţarile în curs de dezvoltare(sau/şi tranziţie cum este şi România).
“Managementul este unul dintre factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau
săracă”spune Richard Farmer9

1.2 Interdependenţele dintre organizarea structurală şi procesuală


Organizarea este atributul procesului de management care constă în stabilirea şi
delimitarea proceselor de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor precum şi gruparea lor
pe posturi,formaţii sau compartimente şi se atribuie personalului pentru realizarea în bune
condiţii a obiectivelor previzionate.
Organizarea este nemijlocit subordonată atingerii obiectivelor previzionate,constituind un
mijloc esenţial pentru realizarea lor.
Obiectivele reprezintă caracterizări cantitative şi calitative ale scopurilor urmărite de
firmă,ce pot fi abordate din mai multe puncte de vedere,între care:
-funcţia managerială,
-factor de creştere a profitului firmei,
-după formă,
-după conţinut.
După conţinut,organizarea firmei poate fi:-organizare procesuală
-organizare structurală
Organizarea procesuală presupune divizarea proceselor de muncă fizică şiintelectuală,în
elementele lor componente în scopul analizei şi regrupării în functie de nivelul obiectivelor
previzionate. Prin intermediul organizării procesuale se structurează, ordonează şi antrenează
ansamblul proceselor de muncă fizică şi intelectuală ce se desfăşoară în cadrul firmei. Rezultatele
organizării procesuale se concretizează în delimitarea şi definirea functiilor firmei.
Organizarea procesuală se concretizează în precizarea funcţiilor întreprinderii cu toate
componentele lor:activitatea,atribuţia, sarcina şi operaţia.
Organizarea structurală se concretizează în gruparea activitătilor, în funcţie de anumite
criterii pe grupuri de muncă şi salariaţi , în vederea asigurării unor condiţii cât mai bune pentru
îndeplinirea obiectivelor firmei. Rezultatul organizării structurale îl reprezintă structura
organizatorică a firmei.
Pe planul comparaţiei între cele două forme de organizare vom reţine că, în timp ce
9
R.Farmer.,Advances in International Comparative Management,Greenwich,UK,1984

7
rezultatul organizării procesuale îl reprezintă funcţiunile , activităţile , atribuţiile şi
sarcinile,rezultatul organizării structurale îl reprezintă serviciile,secţiile,birourile şi altele.
Atât organizarea procesuală cât şi cea structurală sunt componente ale funcţiei de
organizare ceea ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii firmei alături de celelalte funcţii cu
specificul lor.
Pentru îndeplinirea obiectivelor generale ale firmei,pentru perioade lungi de timp,trebuie
antrenat întregul proces de management ceea ce rezultă o bună corespondenţă între funcţiile
managementului.
Importanţa organizării procesuale derivă din faptul că analiza pune în evidenţă elemente
din ce în ce mai simple ale proceselor complexe de muncă cu care urmează să opereze
organizarea structurală pentru a alcătui acel mecanism care asigură funcţionalitatea firmei.
Organizarea procesuală este componenta analitică ce pune în evidenţă componentele
proceselor complexe de muncă necesare realizării obiectivelor generale ale firmei.
Organizarea structurală este componenta sintetică ce grupează componente ale proceselor
complexe de muncă pentru a constitui elementele structurii organizatorice a firmei..
Abordarea interdependenţelor dintre organizarea structurală şi organizarea procesuală
contribuie la evidenţierea specificităţii componentelor procesului de management, şi într-o
măsură a compexităţii sale.
Procesul de management trebuie abordat în ansamblul său, tratând funcţiile conducerii în
strânsa lor interdependenţă . O atare necesitate decurge din caracterul lor complementar, din
multiplele lor conexiuni dintre ele.Funcţiile managementului se întrepătrund organic, ignorarea
uneia sau unora reflectându-se prompt şi substanţial în diminuarea calităţii şi implicit, a
eficacităţii ansamblului proceselor manageriale.
Abordarea interdependentă a funcţiilor managementului este determinată şi de caracterul
sistemic al firmei asupra căreia se exercită,astfel încât orice deficienţă la nivelul conducerii se
reflectă în scăderea profitabilităţii activităţilor firmei.10

CAPITOLUL II

Structura organizatorică a firmei

10
Zaharia V.,Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006.

8
2.1 Elementele structurii organizatorice
Structura organizatorică a firmei este o parte a organizării de ansamblu a firmei.Orice
firmă trebuie să elaboreze o structură organizatorică proprie.Aceasta presupune abordarea unui
proces de divizare a muncii, de precizare a responsabilităţii şi autorităţii prin care să asigure o
comunicare,în şi între grupuri cât mai eficientă.
Structura organizatorică a unei firme reprezintă totalitatea posturilor şi
compartimentelor de muncă,modul de constituire,grupare şi coordonare,precum şi legăturile ce se
stabilesc între acestea şi persoane astfel încât să asigure realizarea obiectivelor propuse.Structura
organizatorică a firmei reflectă specificul fiecărei organizaţii.
Structura organizatorică evidenţiază posturile de conducere create în întreprindere,de
aceea mai este numită şi structură de conducere,iar elaborarea ei,organizarea conducerii.
In ansamblul ei structura organizatorică prezintă două componente:structura de
conducere sau funcţională şi structura de producţie sau operaţională .
Structura de conducere sau funcţională reuneşte ansamblul persoanelor,
compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale astfel constituite încât să asigure condiţiile
tehnice,economice şi de personal necesare desfăşurării activităţii compartimentelor de producţie.
Structura de producţie sau operaţională este alcătuită din ansamblul compartimentelor
şi relaţiilor organizaţionale constituite în vederea realizării directe a obiectului de activitate a
firmei.
Indiferent de particularităţile firmelor,structurile organizatorice se caracterizează prin
următoarele elemente:
-postul de muncă;
-funcţia;
-sferele de autoritate;
-compartimentele de muncă;
-filierele ierarhice;
-nivelurile ierarhice;
-relaţii dintre compartimentele de muncă.

Postul de muncă
Reprezintă cea mai simplă subdiviziune organizatorică a firmei şi cuprinde totalitatea
obiectivelor,sarcinilor,competenţelor şi responsabilităţilor care revin în mod permanent spre
executare unui angajat.Fiecărui post îi sunt caracteristice următoarele elemente:
9
-obiectivele postului ce constituie caracteristicile sintetice ale utilităţilor postului,raţiunile
creării sale şi criteriile de evaluare a muncii personalului căruia îi este atribuit;
-sarcina este un proces de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de
muncă complex ce reprezintă o autonomie funcţională,efectuată, de regulă de o persoană;
-competenţa sau autoritatea defineşte limitele în cadrul cărora titularii de posturi pot
acţiona în vederea realizării obiectivelor;
-responsabilitatea reprezintă obligaţia ce revine titularului postului pe linia obiectivelor
individuale şi a efectuării sarcinilor aferente.
Intre sarcinile,autoritatea şi responsabilitatea unui post trebuie să existe un echilibru;este
ceea ce numesc specialiştii”triunghiul de aur” al organizării.
Pentru fiecare post de muncă este necesară întocmirea de către managerii de
compartimente,a fişei postului în care se precizează :denumirea postului ,obiectivele
,sarcinile,competenţele,responsabilităţile,reaţiile cu alte posturi şi condiţiile necesare unei
persoane pentru a ocupa postul(pregătire,aptitudini,deprinderi,experienţă).
Se mai pune problema ce şi câte sarcini,competenţe şi responsabilităţi sunt cuprinse într-
un post de muncă.Soluţionarea acestei probleme este privită în termenii nivelului de specializare
al postului de muncă.Posturile specializate cuprind un număr redus de sarcini de muncă,omogene
sau asemănătoare şi cu repetitivitate,iar cele cu specializare scăzută cuprind un număr mai mare
de sarcini de muncă,eterogene şi cu repetitivitate scăzută.
Dacă iniţial modelul taylor-ist,bazat pe diviziunea muncii,a impus posturi specializate ca
soluţie de creştere a performanţelor consumului de muncă,ulterior practica a arătat că de la un
anumit punct superspecializarea nu mai conduce la creşterea performanţelor ci necesită anumite
cheltuieli care fac să crească costurile unitare de producţie.
Pe lângă factorul economic,nivelul de specializare al posturilor mai este influienţat de o
multitudine de alţi factori obiectivi sau chiar subiectivi,dintre care sunt consideraţi mai importanţi
următorii:
-modul de desfăsurare a lucrului;
-repetitivitatea sarcinilor;
-calificarea şi priceperea ocupantului postului;
-specificarea metodelor de lucru;
- atenţia cerută în îndeplinirea postului.
De aceste elemente trebuie să se ţină seama atât în proiectarea posturilor de execuţie,cât şi
a celor manageriale,dar în mod diferit.
10
In cadrul unei firme posturile de muncă se diferenţiază atât prin specificul sarcinilor de
muncă,a competenţelor şi a responsabilităţilor cât şi prin modul de îndeplinire al acestora şi prin
rezultatele aşteptate11.

Funcţia
Este un factor de generalizare a unor posturi de muncă asemănătoare din punctul de
vedere al ariei de cuprindere a competenţei(autorităţii) şi responsabilităţii.
Funcţia exprimă aria de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii unui conducător,iar
postul le individualizează la nivelul fiecărui loc de muncă prin intermediul obiectivelor şi
sarcinilor.In întreprinderi,de exemplu,pot exista următoarele funcţii:inginer proiectant,tehnolog
de secţie,contabil,inspector de calitate,maistru,normator,programator etc.,denumirile sugerând
rolul şi sarcinile fiecăruia.
După natura elementelor care le definesc,funcţiile ca şi posturile pot fi:
-funcţii de conducere care au o sferă largă de autoritate,implicând sarcini de coordonare a
altor posturi. Acestei funcţii îi sunt specifice atribuţiile de
prevedere,organizare,coordonare,antrenare şi evaluare-control,precum şi de adoptare de decizii
privitoare la munca altor salariaţi.In această grupă intră posturile de director general,director de
departament şi alţi şefi de colectiv sau compartimente.
-funcţii de execuţie caracterizate prin responsabilităţi şi autoritate limitate,restrânse la
executarea unor lucrări sau rezolvarea unor probleme,neimplicând coordonarea altor posturi.Prin
activitatea lor salariaţii care ceţin funcţii de execuţie transpun în viaţă decizii emise de către cei
care deţin funcţii de conducere.

Sfera de autoritate
Reprezintă numărul de persoane conduse nemijlocit de un manager.
.Sfera de autoritate depinde de o multitudine de factori şi este variabilă atât pe
verticală,cât şi pe orizontală în cadrul structurii organizatorice.
Sfera de autoritate creşte pe măsură ce se coboară pe linia ierarhică,datorită simplificării
şi repetabilităţii sarcinilor.Cu cât nivelul de pregătire şi capacitatea organizatorică a cadrelor sunt
mai ridicate,cu atât mai rar apare necesitatea legăturii dintre coordonator şi executant şi cu atât
poate fi sfera de autoritate mai mare.In plan orizontal,sfera de autoritate este mai redusă în cadrul
compartimentelor care realizează activităţii de concepţie şi mai mare în compartimentele în care

11
Hodor P., Managementul firmei,cursuri universitare

11
lucrările de rutină au o pondere mai mare.Sfera de autoritate trebuie limitată astfel încât să
asigure încărcarea completă a conducătorului şi să asigure atât conducerea întregului colectiv cât
şi a fiecărui lucrător în parte.

Compartimentul de muncă
Reprezintă un ansamblu de persoane,subordonate unui manager,care efectuează cu
caracter permanent,sarcini omogene sau complementare,contribuind la realizarea aceloraşi
obiective.
In cardul structurii organizatorice ale firmelor,compartimentul de muncă poate fi
reprezentat de:atelier secţie,birou,serviciu,direcţie,etc.Fiecare compartiment de muncă este
caracterizat prin:obiectul de activitate;obiective proprii,derivate din obiectivul general al
întreprinderii;relaţiile cu celelalte compartimente.
In structurile clasice,cearea compartimentelor are la bază funcţiile
întreprinderii,compartimentele fiind asociate domeniilor funcţionale:producţie,cercetare-
dezvoltare,financiar-contabil,comercial şi de personal.
Compartimentele de muncă pot fi analizate după mai multe criterii,între care cea mai
mare frecvenţă o au următoarele:
-după modul de exercitare a autorităţii managerului;
-după natura autorităţii exercitate;
-după modul de participare la elaborarea deciziilor şi punerea lor în acţiune.
După modul de exercitare a autorităţii managerului distingem:compartimente
elementare(simple)şi compartimente de ansamblu(complexe).
Compartimentele elementare(simple) sunt grupări de persoane în cadrul cărora
managerii au autoritate directă asupra persoanelor care execută funcţii de execuţie.
Compartimentele de ansamblu(complexe) reprezintă o grupare a cel puţin două
compartimente elementare,aflate sub o autoritate unică a managerului de compartiment.
După natura autorităţii exercitate,compartimentele de muncă pot fi:ierarhice şi
funcţionale.
Compartimentele ierarhice se caracterizează prin autoritatea pe care o au managerii lor
asupra managerilor compartimentelor situate pe nivelurile,imediat inferioare,de pe aceeaşi linie
sau filieră ierarhică,de a da dispoziţii şi de a fi informaţi asupra felului în care se transpun în
practică dispoziţiile.

12
Compartimentele funcţionale se caracterizează prin autoritatea funcţională pe care o au
managerii lor asupra managerilor altor compartimente situate pe acelaşi nivel ierarhic,de a da
îndrumări pe linia specialităţii lor.
După modul de participare la elaborarea deciziilor şi punerea lor în
acţiune,deosebim:compartimente de decizie,compartimente de stat-major şi compartimente de
execuţie.
Compartimentele de decizie se caracterizează prin autoritatea decizională şi dreptul de
dispoziţie într-un anumit domeniu.
Compartimentele de stat-major sunt cele care desfăşoară o activitate de pregătire a
elementelor necesare procesului de luare a deciziilor de către compartimentele de
decizie.Compartimentul de marketing este un compartiment de stat-major pentru că oferă
servicii,sub formă de studii,pentru determinarea nivelului producţiei,asimilarea unei
tehnologii,etc.
Compartimentele de execuţie sunt cele care desfăşoară o activitate de aplicare şi
realizare a deciziilor elaborate în compartimentele de decizie
Compartimentarea întreprinderii reprezintă una din problemele cheie în cadrul proiectării
structurii organizatorice a unei întreprinderi.Rezolvarea ei nu diferă doar de la o organizaţie la
alta,chiar şi pentru aceeaşi întreprindere se pot crea structuri diferite prin numărul şi natura
compartimentelor..

Filierele ierarhice
Reprezintă canalele pe care sunt vehiculate deciziile de la locul de adoptare la cel de
implementare,precum şi informaţiile de la locul de culegere la organele de decizie.Se mai numesc
linii ierarhice.12
Nivelurile ierarhice
Exprimă ordonarea compartimentelor şi funcţiilor de conducere în raport cu poziţia lor
faţă de Consiliul de Administraţie sau de şeful executiv al firmei.13
Ansamblul compartimentelor de muncă dispuse pe diferite niveluri ierarhice şi a
legăturilor ierarhice formează piramida ierarhică. Forma.piramidei ierarhice depinde de
următoarele elemente:

12
Zaharia V.,Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006
13
Constantinescu D.,op,cit.

13
-mărimea întreprinderii:piramida având o formă aplatizată într-o întreprindere cu număr
redus de personal şi de niveluri ierarhice;
-gradul de delegare a autorităţii cu care se află în raport invers proporţional înălţimea
piramidei ,fiind mai mică în întreprinderea cu un grad mare de delegare a autorităţii;
-în funcţie de gradul de autonomie cu care se află în raport invers proporţional.
Structura organizatorică a unei firme,în funcţie de factorii care o determină,poate fi
reprezentată print-o piramidă înaltă,când cuprinde un număr mare de niveluri ierarhice sau o
piramidă aplatizată,când cuprinde un număr redus de niveluri ierarhice.
Ambele tipuri de piramidă prezintă şi dezavantaje.
Avantajele piramidei înalte sunt:
-asigură posibilitatea studierii aprofundate a problemelor ce trebuie rezolvate;
-deciziile adoptate sunt de calitate superioară;
-asigură un grad sporit de delegare a autorităţii;
-creează compartimente şi funcţii de conducere specializate.
Dezavantajele piramidei înalte sunt:
-conduce la prelungirea circuitelor informaţionale şi distorsionează informaţiile;
-contribuie la reducerea responsabilităţilor;
-determină încetinirea procesului de luare a deciziilor;
-ocazionează cheltuieli mari cu aparatul de conducere;
-conduce la creşterea birocraţiei.
Piramida aplatizată prezintă următoarele avantaje:
-asigură comunicaţii directe şi operativitate în informare;
-apropie conducerea de execuţie;
-determină operativitate în luarea deciziilor şi facilitează controlul aplicării lor;
-ocazionează cheltuieli reduse cu aparatul de conducere;
-asigură o creştere motivaţională a salariaţilor şi promovarea unor stiluri de management
participativ.
Dezavantajele piramidei aplatizate sunt:
-personalul de conducere este încărcat excesiv;
-problemele de rezolvat sunt mai greu de cuprins;
-adoptarea deciziilor se bazează,într-o mai mare măsură,pe elemente subiective;
-determină o centalizare excesivă în procesul de adoptare a deciziilor.

14
Cunoaşterea avantajelor şi dezavantalelor celor două tipuri de piramidă prezintă utilitate
atât în procesul de concepere,cât şi în cel de perfecţionare a structurii organizatorice14.

Relaţiile dintre compartimentele de muncă


Sunt legături ce se stabilesc între compartimentele situate pe acelaşi nivel ierarhic,sau pe
niveluri ierahice diferite,cu scopul realizării anumitor obiective.
In cadrul firmei se desfăşoară o varietate de relaţii care pot fi evidenţiate şi structurate
după următoarele criterii:
*din punct de vedere juridic;
*după sensul de transmitere a informaţiilor;
*după conţinutul informaţiilor.
Din punct de vedere juridic,relaţiile pot fi: formale(reglementate) şi informale.
Relaţiile formale(reglementate)sunt acele legături stabilite prin prevederile
regulamentului de organizare şi funcţionare al firmei sau prin alte acte normative.Constituie
coordonata esenţială,pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea un compartiment în raport cu
celelalte compartimente.
Relaţiile informale sunt acele legături care apar spontan în cadrul sau în compartimentele
de muncă.
După sensul de transmitere a informaţiilor se disting:relaţii unilaterale şi relaţii
bilaterale.
Relaţiile unilaterale sunt legături ce se stabilesc între două compartimente şi constau în
obligaţia unei părţi să transmită informaţii celeilalte părţi.
Relaţiile bilaterale sunt legăturile ce se realizează în ambele sensuri.Fiecare
compartiment este,pe rând,furnizor şi beneficiar de informaţii.
După conţinutul informaţiilor se disting:relaţii de autoritate şi relaţii de cooperare.
Relaţiile de autoritate se stabilesc între două sau mai multe compartimente şi provin din
autoritatea pe care una din părţi o are faţă de cealaltă parte.Astfel de relaţii sunt:
.*relaţii de autoritate ierarhică-ce reprezintă legăturile dintre două compartimente situate
diferit,dar pe aceeaşi linie ierarhică.Sunt specifice raporturilor dintre conducătorul unui
compartiment şi subordonaţii săi.Se materializează în dispoziţii sau ordine transmise de sus în jos
şi în rapoarte sau informări privind realizarea sarcinilor transmise de jos în sus.In cadrul relaţiilor
de autoritate ierarhică se poate manifesta fenomenul de scurtcircuitare,apreciat ca un fenomen
14
Zaharia V., Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006.

15
negativ care afectează unitatea de conducere. Un exemplu de manifestare a fenomenului de
scurtcircuitare este redat în fig.2.2.

Sef de secţie

Sef de atelier

Sef de formaţie
de lucru

Figura 2.2
Sursa:Constantinescu D.,op.cit.

*relaţii de autoritate funcţională-sunt legături ce se stabilesc între două compartimente situate


pe acelaşi nivel ierarhic.In carul acestor relaţii se poate manifesta fenomenul de pasarelă,când un
compartiment de nivel funcţional transmite recomandările sale direct unui compartiment de nivel
ierarhic inferior(fig. 2.3)

Sef
P.P.U.P. Sef de secţie

Sef de atelier

Figura 2.3 Fenomenul de pasarelă


Sursa:Constantinescu D.,op.cit.

16
Relaţiile de cooperare sunt legături ce se stabilesc între compartimente de muncă diferite
ca profil,situate de regulă pe acelaşi nivel ierarhic.Relaţiile de cooperare,în funcţie de scopul
urmărit,pot fi:de colaborare,de tip furnizor-beneficiar,de informare.15

2.2Tipuri de structuri organizatorice


Prin analiza elementelor componente ale structurii organizatorice,a modului de îmbinare a
lor,a raporturilor dintre elementele funcţionale şi operaţionale a permis specialiştilor identificarea
a tri tipuri de structuri organizatorice:
-structura ierarhică;
-structura funcţională;
-structura ierarhic-funcţională(mixtă)

2.2.1.Structura ierarhică
Pentru prima dată, a fost utilizată în domeniul militar,constituind forma de organizare a
legiunilor romane.Este o structură simplă, clară, directă, cu un număr redus de
compartimente,predominante fiind cele cu caracter operaţional.Această structură este utilizată cu
precădere în cazul întreprinderilor mici,cu un număr redus de personal,activitate relativ
simplă,fără compartimente sau cu un număr redus de compartimente operaţionale.Respectând
principiul unităţii de conducere,fiecare salariat are un singur şef în faţa căruia răspunde pentru
întreaga sa activitate.Managerul firmei şi al fiecărui compartiment exercită în exclusivitate toate
funcţiile managementului,trebuind să posede cunoştinţe în toate domeniile: tehnic, organizatoric,
control, personal, întreţinere, etc.Cea mai simplă structură organizatorică de tip ierarhic este
redată în fig.2.4.

Patron

Figura 2.4. Structura ierarhică a unei firme mici


Sursa:Constantinescu D.,op.cit

15
Zaharia V., Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006.

17
Pe măsură ce firma se dezvoltă,între patron şi executanţi(subordonaţi) se interpun mai
multe persoane cu o anumită delegare de autoritate(şef de echipă,de personal).In această situaţie
structura organizatirică de tip ierarhic poate conţine,alături de compartimentele de muncă
operaţionale,unul sau câteva compartimente de muncă funcţionale(în fig.2.5 şeful contabil
conduce un compartiment de muncă funcţional)

Patron
(Sef de firmă)

Sef de echipă Sef contabil

Figura 2.5.Structura ierarhică a unei firme mici în dezvoltare


Sursa:Constantinescu D.,op cit.

Structura ierarhică prezintă avantaje şi dezavantaje.


Avantajele structurii organizatorice de tip ierarhic sunt următoarele:
-responsabilităţile fiecărui angajat sunt precizate cu claritate;
-permite comunicaţii rapide atât în sens ascendent cât şi descendent;
-asigură deplină unitate de conducere;
-conferă coerenţă firmei în toate activităţiile desfăşurate;
-necesită cheltuieli de conducere reduse.
Dezavantajele structurii organizatorice de tip ierarhic sunt:
-necesită conducători polivalenţi,cu o pregătire profesională diversă;
-compartimentele de muncă integrează activităţi eterogene;

18
-comunicaţiile între compartimentele de muncă situate pe acelaşi nivel ierarhic se
realizează cu dificultate;
-se poate aplica numai în cazul firmelor de dimensiune mică,cu un grad redus de dotare
tehnică şi un nivel scăzut de complexitate.16

2.2.2.Structura funcţională
A fost concepută de H.Fayol pentru a elimina dezavantajele structurii ierarhice,în
contextul în care firmele devin tot mai mari şi cu un grad ridicat de complexitate.Este un tip de
structură relativ complicată şi confuză,alcătuită din compartimente operaţionale şi
funcţionale.Esenţial pentru acest tip de structură este că la fiecare nivel ierarhic sarcinila sunt
divizate între compartimente specializate,acestea având autoritate deplină supra nivelurilor
ierarhice inferioare.Managerul nu trebuie să fie”universal”pregătit,beneficiind de asistenţa
compartimentelor funcţionale.Executanţii primesc decizii şi răspund atât faţă de şefii ierarhici cât
şi faţă de compartimentele funcţionale,înregistrându-se multiple subordonări.Un asemenea tip de
structură organizatorică este redată în fig.2.6
Structura funcţională,asemeni structurii ierarhice ,prezintă avantaje şi dezavantaje.
Avantajele structurii de tip funcţional sunt:
-asigură o conducere mult mai calificată prin existenţa compartimentelor specializate
funcţional care acordă consultanţă de specialitate managerilor;
-simplifică procesul de recrutare a personalului cu funcţii de conducere,aceasta necesitând
o pregătire de cea mai strictă necesitate;
-deciziile adoptate se fundamentează pe elemente ştiinţifice;
-executanţii şi şefii lor nemijlociţi sunt degrevaţi de sarcinile administrative,putându-se
ocupa,în exclusivitate,de sarcinile posturilor respective;
-permite centralizarea controlului strategic al rezultatelor;
-permite dezvoltarea fincţională pe competenţe distincte.
Dezavantajele structurii funcţionale sunt următoarele:
-determină o dublă sau chiar multiplă subordonare,atât a compartimentelor cât şi a
personalului:
-pune probleme de coordonare funcţională şi creează conflicte şi rivalităţi între funcţii;
16
Zaharia V., Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006.

19
-poate provoca super-specializarea şi managementul limitat,îngust;
-contribuie la slăbirea unităţii de conducere prin existenţa multor compartimente
specializate funcţional;
-determină o reţea densă de comunicaţii oblice;
-nu se poate aplica cu bune rezultate decât în cazul firmelor care realizează o singură
afacere;
-necesită cheltuieli de conducere mari.17

Director

Sef departament Manager de Sef departament Sef departament


resurse umane şi depozite- financiar contabil
salarizare producţie aprovizionare
transport

Sefi-secţii

Sefi-ateliere

Sefi-formaţii

de lucru

Executanţii

Figura 2.6 Structura funcţională


Sursa:Constantinescu D.,op.ci

17
Zaharia V., Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006.

20
2.2.3.Structura ierarhic-funcţională
Constituie o îmbinare a elementelor organizatorice valoroase ale tipurilor de organizare
ierarfică şi funcţională.Crearea compartimentelor funcţionale asigură utilizarea cunoştinţelor de
specialitate,dar spre deosebire de structura funcţională,aceste compartimente nu mai au autoritate
directă asupra funcţiilor de execuţie din compartimentele operaţionale.
Rezultatele activităţii fiecărui compartiment funcţional revin celorlalte comparimente sub
forma informaţiilor şi consultaţiilor acordate,sau a decizilor şi ordinelor transmise prin şeful lor
ierarhic
Constituită pe principiul unităţii de conducere asigură pregătirea deciziilor cu ajutorul
compartimentelor funcţionale care însă nu mai au autoritate pe linie ierarhică.Preluând avantajele
celorlalte tipuri de structuri este mai eficientă însă mai costisitoare datorită creşterii numărului de
compartimente funcţionale şi de personal..
Acest tip de organizare asigură,pe lângă utilizarea eficientă a cunoştinţelor de specialitate
şi unitatea de comandă şi de acţiune ce este indispensabilă desfăşurării unei activităţi
rentabile(fig.2.7)

21
T1 S1

S2 T2 T2 S2

S3 T3 T3 T3 S3 T3

LOCURI DE MUNCA

Figura2.7.Structura de conducere ierarhic-funcţională


Sursa:Constantinescu D.,op.cit.

Caracteristica esenţială a acestui tip de structură este existenţa unor compartimente


specializate de stat major care ajută fie cadrele de conducere în activitatea lor,fie, în general
compartimentele situate pe linia ierarhică ce desfăşoară activitatea de bază a firmei.18
Structura organizatorică ierarhic-funcţională este întâlnită frecvent la firmele de
dimensiune mijlocie şi mare,atât la noi în ţară cât şi în străinătate.
La întreprinderile mari,cu nomenclatoare de produse diversificate,sau pieţe de desfacere
cu caracteristici diferite,acest tip de organizare permite descentralizarea deciziilor la nivelul
compartimentelor şi sporirea gradului de adaptabilitate la cerinţele pieţei,dar face mai dificilă
coordonarea activităţii la nivelul întregii întreprinderi şi generează unele conflicte de interese

18
Zaharia V., Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006

22
între conducătorii diverselor compartimente în privinţa alocării şi utilizării resurselor la nivelul
întreprinderii
Concepută pentru managementul pe proiecte,această formă organizatorică favorizează
descentralizarea procesului de conducere şi stimulează concurenţa între managerii de
proiecte,însă face dificilă misiunea conducerii de nivel superior.Acest tip de structură este
caracterizată prin faptul că executanţii sunt dublu subordonaţi,atât unor conducători funcţionali
cât şi unor conducători de produs sau de piaţă(între aceşti manageri trebuie să existe o delimitare
de autoritate)..

2.3.Organigrama

Structura organizatorică a firmei poate fi reprezentată grafic sub formă de organigrame.In


accepţiunea clasică,rolul organigramei constă în simpla prezentare grafică a principalelor
compartimente şi a liniilor ierarhice.Organigrama constituie unul din cele mai importante
instrumente de studiere a organizării firmelor.In concepţia modernă,organigrama este numită
modelul relaţiilor,responsabilităţilor,autorităţii şi a căilor de comunicare.
In linii mari,organigrama este reprezentarea grafică a modului în care au fost grupate
compartimentele,a subordinii acestora,precum şi a raporturilor ierarhice,funcţionale sau de stat
major,care sunt stabilite între părţile componente ale structurii organizatorice
Importanţa organigramei este dublă:
-oferă informaţii cu privire la structura unei organizaţii;
-constituie un mijloc de studiu în acţiunile de perfecţionare a structurii..
Organigrama se prezintă sub formă de schemă-bloc în care prin “căsuţe” se reprezintă
organe sau posturi de management şi compartimente, iar prin “linii”se reprezintă relaţiile
organizaţionale astfel încât să poată fi identificate lanţurile de comandă.Situarea în organigramă a
“căsuţelor”şi a “liniilor”se realizează astfel încât să se individualizeze atât nivelurile ierarhice
alcătuite din posturi sau compartimente aflate pe aceeaşi distanţă ierarhică faţă de managerul de
vârf al firmei cât şi raportări de subordonare ierarhică conforme cu lanţurile de comandă.In
“căsuţe” se scriu informaţii privitoare la denumirea postului(funcţiei) sau a compartimentului pe
care la reprezintă şi la numărul total al posturilor din compartiment,din care posturi de
management şi posturi de execuţie19.
19
Furdui,E.T.,Managementul firmei,cursuri universitare

23
Când este reprezentată structura organizatorică a întregii firme,aceasta se numeşte
organigramă generală sau de ansamblu.Pentru studierea organizării secţiilor sau serviciilor se
elaborează organigrame parţiale reprezentând elementele organizatorice ale compartimentelor
respective.
După modul în care sunt ordonate treptele ierarhice ,se pot întâlni mai multe feluri de
organigrame:
-organigrama piramidală;
-organigrama de la stânga la dreapta;
-organigrama circulară.
Organigrama piramidală ordonată de sus în jos este cea mai frecvent întâlnită,având în
partea superioară funcţiile de conducere de nivel superior.Dimensiunile autorităţii şi
responsabilităţii funcţiilor de conducere se diminuează pe măsură ce se coboară spre baza
piramidei.
De asemenea,pot fi folosite organigrame de la stânga la dreapta,care reprezintă unele
avantaje cum ar fi: respectă sensul normal de citire de la stânga la dreapta,ilustrează clar
nivelurile ierarhice,evidenţiază în care sunt omise nivelurile organizatorice prin canalele de
control ierarhic,este compactă şi relativ simplă.
Se mai utilizează şi organigrama circulară,în care elementele structurii organizatorice
sunt ordonate circular.In centrul cercului se găseşte funcţia superioară de conducere-consiliul de
administraţie al firmei-iar în cercuri concentrice,sau segmente de cerc,se trec celelalte funcţii sau
compartimente,potrivit nivelului ierarhic pe care sunt situate
In vederea elaborării unor organigrame corecte şi sugestive este necesar să se aibă în
vedere o serie de reguli:
-fiecare compartiment sau funcţie de conducere se reprezintă printr-un dreptunghi;
-mărimea dreptunghiurilor trebuie să reflecte amploarea obiectivelor,sarcinilor,
competenţelor şi responsabilităţilor implicate;
-amplasarea dreptunghiurilor trebuie să reflecte raporturile de subordonare ierarhică
existente în intreprindere;
-în cadrul dreptunghiurilor care reprezintă compartimente se înscrie numărul total al
personalului,din care manageri şi cadre de execuţie;
-liniile verticale dintre dreptunghiuri ilustrează relaţii de subordonare ierarhică,iar cele
orizontale de colaborare pe acelaşi nivel ierarhic;

24
-în cazul organigramelor complexe este indicată întocmirea unei legende cu semnificaţia
simbolurilor utilizate..
Organigrama ca instrument de analiză şi de redare grafică a structurii firmei,are anumite
limite,deoarece reprezintă un tablou sintetic al firmei la un moment dat.Pentru redarea structurii
organizatorice în dinamica ei este necesar ca aceasta să fie revizuită periodic.20
Organigrama nu poate cuprinde toate elementele structurii organizatorice ale firmei.De
aceea,pentru o cuprindere mai detaliată a structurii organizatorice,se elaborează regulamentul de
organizare şi funcţionare,a firmei,care cuprinde toate subdiviziunile organizatorice ale firmei cu
precizarea funcţiilor,competenţelor,responsabilităţilor şi relaţiilor reciprece dintre
acestea.Regulamentul de organizare şi funcţionare precizează şi sarcinile organelor colective de
conducere a întreprinderii,a căror constituire este reglementată prin lege:Consiliul de
administraţie(CA) şi Adunarea Generală a Asociaţiilor(sau acţionarilor,după caz)(AGA).Acestea
reprezintă nivelurile superioare de conducere,cu atribuţii în domeniul managementului strategic.

CAPITOLUL III

Structuri organizatorice moderne la S.C. MIDAS & CO SRL

Studiu de caz

20
Zaharia V.,Management,Editura Pro-Universitaria,Bucureşti,2006

25
Firma MIDAS & CO SRL cu sediul în Urziceni,str. Mihai Viteazul,nr 2,jud.
Ialomiţa,r.5010668,J21/929/06.12.1993,cont3110 0000 0039 0001,BCR Urziceni,a fost înfiinţaţă
în anul 1993 cu capital mixt româno-german.Pe parcursul acestor ani,printrun management
performant s-au pus în valoare importante resurse umane şi investiţii care,alături de o
performantă tehnologizare,au dus la aşezarea firmei într-o bună poziţie pe piaţa din România şi
Europa.
Sub standardul de calitate ISO9001,MIDAS & CO produce componente,subansamble şi
aparate electronice complexe,lucrări de proiectare,automatizări precum dispozitive pentru
sterilizarea aerului a suprafeţelor în industria alimentară,a sistemelor de ventilaţie şi
climatizare.Societatea comercializează exclusiv dispozitive de încălţare automată cu huse de
unică folosinţă Shoe Dispenser Mecanice şi Automate,Electrostimulator muscular,Dispozitive
Electronice.
Evoluţia cifrei de afaceri,a volumului de lucrări şi a portofoliului de clienţi a confirmat
buna adaptare a necesităţilor cu nivel crescut ale Uniunii Europene la condiţiile din România.
Colaborarea cu centre universitare a dus la apariţia unor soluţii originale brevetate şi
medaliate la târguri şi expoziţii internaţionale(Bucureşti 2003,Moscova 2004,Budapesta 2004,Iaşi
2004,Ecoinvert 2005).
Intreprinderea are o echipă de proiectare proprie ce scoate pe piaţa românească,europeană
şi americană componente şi aparate electronice proiectate şi fabricate în România.Unele sunt
brevetate altele sunt modele industriale.
Este o întreprindere mijlocie cu următoarele activităţi:
*Producător în secţiunea Măsură & Control & Automatizare & Stinulatoare din domeniul
Instalaţii;
*Oferă servicii în secţiunea Vamă & Comisionare din domeniul Servicii;
*Producător în secţiunea Traductoare & Transformatoare & Reductoare din domeniul
Instalaţii;
*Producător în secţiunea Instalaţii & Reparaţii din domeniul Electrice;
In vederea realizării tuturor obiectivelor realizate şi care se vor mai realiza SC MIDAS &
CO SRL are o structură organizatorică proprie.Această structură este un proces de divizare a
muncii,de precizare a responsabilităţii şi autorităţii prin care să asigure o comunicare,în şi între
grupuri,cât mai eficientă.
Structura organizatorică a firmei MIDAS & CO prezintă cele două mari părţi:structura de
conducere şi structura de producţie.Totodată cuprinde şi elementele constitutive ale structurii
26
organizatorice:postul de muncă,funcţiile,sferele de autoritate,compartimentele de muncă,filierele
ierarhice,nivelurile ierarhice, relaţiile dintre compartimentele de muncă.
Pentru fiecare post de muncă este necesară întocmirea de către managerii de
compartimente, a fişei postului .Fişele posturilor din cadrul SC MIDAS & CO SRL se prezintă în
ANEXE
Posturile de muncă şi funcţiile pot fi:posturi de conducere şi posturi de execuţie.In cadrul
firmei SC.MIDAS & CO SRL posturile de muncă sunt:director general,director tehnic,şef
desfacere-contracte,responsabil SMC,şef proiectare,şef resurse umane,responsabil
metrologie,magazioner,şef CTC,şef secţie.
Postul de director general îl ocupă dr. ing. Dan Pavunev ce are în subordine toată
organizaţia şi colaborează cu toate instituţiile de stat,autorităţi,organizaţii,clienţi,în domeniul
activităţii de producţie a societăţii.Totodată decide angajarea sau disponibilizarea de
personal,răspunde de competenţa şi perfecţionarea cunoştintelor salariailor,decide schimbarea
profilului de fabricaţie şi execuţia unor produse noi,aprobă Regulamentul Intern,fişele
post,Manualul Calităţii,procedurile de sistem al calităţii,însuşirea legislaţiei comerciale,valutare
şi vamale în vigoare.
La postul de director tehnic se află ing.Naum Mirel şi este subordonat directorului general
al societăţii.Are în subordine mai multe organizaţii,colaborează cu societăţi,clienţi în domeniul
activităţii de producţie a societăţii şi răspunde de desfăşurarea procesului de producţie în
concordanţă cu contractele încheiate şi obţinerea de produse de bună calitate.Răspunde de
implementarea măsurilor de modernizare a utilajelor şi instalaţiilor,asigurarea,identificarea şi
evidenţa MDM,planificarea verificărilor metrologice.
Responsabil cu desfacerea contactelor este ing.Mihai Costin şi reprezintă activitatea de
contractare-desfacere a SC MIDAS & CO SRL în limita competenţelor acordate de directorul
general.Răspunde şi de respectarea legislaţiei în vigoare specifică activităţii.
Postul de responsabil SMC este ocupat de ing.Grigore Poleacu şi asistă directorul general
în relaţiile cu terţii în probleme referitoare la Sistemul de Management al Calităţii precum şi la
desfăşurarea corespunzătoare şi eficientă a activităţii compartimentului.
La compartimentul proiectare,postul de şef proiectare îl ocupă ing. Dan Pasăre şi
reprezintă activitatea de proiectare-dezvoltare a SC MIDAS & CO SRL.Asigură desfăşurarea
activităţii de proiectare-dezvoltare în mod planificat,repartizarea activităţii de proiectare-
dezvoltare unui personal calificat şi conştient de importanţa şi calitatea activităţii prestate şi dotat
cu mijloace tehnice adecvate.Totodată elaborează documentaţia tehnică de
27
fabricaţie,instrucţiuni/proceduri de lucru,proceduri de inspecţii precum şi dezvoltarea de
tehnologii pentru îndeplinirea cerinţelor specificate pentru produse,inclusiv tehnici de execuţie şi
control.
Sef resurse umane este Anda Adam ce reprezintă activitatea de resurse umane a SC
MIDAS & CO SRL şi desfăşurarea corespunzătoare a acesteia precum şi registratura şi evidenţa
primară contabilă.Răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare specifică activităţii.
Postului de magazioner,reprezentând compartimentul de recepţie mărfuri magazie îi
revine lui Tudorache Mihai şi reprezintă activitatea de recepţie şi depozitiare mărfuri a SC MIDS
&CO SRL.Răspunde de desfăşurarea corespunzătoare şi eficientă a activităţii de recepţie şi
depozitare a mărfurilor şi de protecţia muncii.
Sef CTC este Constanţa Samson şi reprezintă activitatae de CTC a SC MIDAS & CO
SRL răspunzând de desfăşurarea corespunzătoare şi eficientă a controlului tehnic de calitate
prevăzut în documentaţia de control.Asigură verificarea produselor furnizate de client şi
identifică şi înregistrează neconformităţile produselor,prevenirea procesării în continuare şi
livrării produselor neconforme până la corectarea deficienţei.
Postul şef secţie este ocupat de mai multe persoane datorită faptului că există mai multe
secţii. Menţionăm pe:Alin Romanici,Vali Preotescu ,Stela Constantin,Camelia Ghiţă ş.a. Aceştia
reprezintă activitatea de produţie a secţiei, în limita competenţelor acordate de directorul
tehnic. Răspunde din punct de vedere administrativ, tehnic şi organizatoric de activitatea
secţiei, verifică zilnic dacă operaţiile se desfăşoară conform normelor stabilite şi se respectă
desfăşurarea proceselor tehnologice conform instrucţiunilor de lucru aprobate. Are
responsabilitatea realizării producţiei conform planificării şi utilizarea corespunzătoare a
capacităţii de producţie, participă ca membru al Comisiei de recepţie la recepţionarea
componentelor,materiilor prime şi materialelor aprovizionate şi asigură salarizarea personalului
din subordine.
SC MIDAS & CO SRL are o structură organizatorică funcţională alcătuită din
compartimente operaţionale şi funcţionale.
Reprezentarea grafică a structurii organizatorice a SC MIDAS & CO SRL este
reprezentată de organigrama de la stânga la dreapta , unde sunt ilustrate clar nivelurile
ierahice,respectă sensul normal de scriere şi citire de la stânga la dreapta,indică lungimea relativă
a competenţei ierarhice,este mai simplă şi mai compactă,redând sugestiv complexitatea structurii
de conducere. Nivelurile ierarhice ale acestui tip de organigramă sunt ordonate de la stânga la
dreapta în sensul descrescător al importanţei lor.
28
Organigrama firmei SC MIDAS & CO SRL este prezentată în ANEXE.

Concluzii şi propuneri

Schimbările aduse în 1990 s-au manifestat şi în domeniul


managementului.Conceptele,metodele şi tehnicile de management la nivel de întreprindere au
fost reconsiderate prin schimbarea factorilor şi condiţiile concrete care generează economia de
piaţă.

29
Realitatea a confirmat că transformarea fostelor întreprinderilor de stat în firme cu
structuri corespunzătoare economiei de piaţă s-a făcut într-un ritm mai lent decât în
teorie.Acestea s-au întâmplat pe fondul unor crize:economică şi de mentalitate(cultură
organizaţională);criza de “autoritate a proprietarului” şi de “autoritate a
managementului”.Funcţionarea şi rentabilitatea firmelor depinde de soluţionarea acestor crize.
Cea mai bună este situaţia managerială a firmelor mici şi mijlocii private înfiinţate de
întreprinzătorii particulari.Motivaţia puternică a acestora pentru acţine şi profit se reflectă pozitiv
în managementul lor.Cu toate acestea nivelul de folosire a elementelor manageriale moderne în
cadrul lor este încă redus.Si pentru aceste firme vor fi necesare în următorii ani progrese
substanţiale pentru care există însă premise superioare.
Componenta majoră a managementului întreprinderii contemporane,organizarea
stucturală cunoaşte un imens şi complex proces de modernizare subordonat eficientizării
resurselor corespunzătoare cerinţelor actuale.
Constituirea şi integrarea de organe de management participativ în structura
organizatorică de ansamblu este o tendinţă larg răspândită pe toate meridianele lumii.Prin
intermediul acestei diviziuni organizatorice situate la eşalonul superior al ierarhiei,se asigură
reunirea de sarcini,competenţe,responsabilităţi necesare fundamentării şi implementării unor
strategii competitive în raport cu complexele evoluţiei contemporane.
La nivelul postului,componenta de bază a structurii organizatorice,se constată o evoluţie
constantă spre modificarea naturii sarcinilor încorporate.
Ca urmare a mecanizării complexe,automatizării şi robotizării,pe de o parte,şi a
informatizării activităţilor,pe de altă parte,scad sarcinile a căror realizare implică titularului
postului eforturi fizice mari şi grele.Se diminuează,în deosebi pentru personalul de
specialitate,ponderea sarcinilor de rutină,amplificându-se,concomitent,sarcinile care necesită
creativitate,precum şi cele de supraveghere şi control.
Rezultatele acestor schimbări o constituie creşterea gradului de intelectualizare a
posturilor micşorându-se deosebirile majore dintre munca de conducere şi cea de execuţie,dintre
munca de concepţie şi cea de operaţionalizare a noilor soluţii tehnice,organizatorice,economice.
Pe fondul evoluţiilor de mai sus se produce un pronunţat proces de “îmbogăţire” a
posturilor şi funcţiilor,constându-se că în numeroase domenii un grad prea mare de specializare a
personalului determină scăderea productivităţii.
Referitor la relaţiile ierarhice,deşi îşi menţin rolul determinant în ansamblul relaţiilor
organizatorice ,maniera de exercitare este mai puţin imperativă.
30
Creştera generală a nivelului de pregătire a personalului,sporirea rolului
creativităţii,profilarea abordărilor de tip participativ,sesizează importanţa şi impactul pe care
satisfacţiile din procesul muncii şi climatul de muncă le au asupra calităţii şi cantităţii rezultatelor
obţinute de fiecare persoană şi de firmă,în ansamblul său.
Pentru a exista,firmele au nevoie de noi structuri organizatorice,care să permită
rezolvarea problemelor mai bine,mai repede şi cu cheltuieli mai mici.
In condiţiile creşterii dimensiunii întreprinderii, forma de organizare ierarhic-
funcţională,se dovedeşte ineficientă,complexitatea legăturilor dintre compartimente făcând
dificilă coordonarea lor.
O tendinţă care se va intensifica în viitor este amplificarea dimensiunii informaţionale a
organizării structurale.Fundamentul acestei evoluţii îi rezidă în rolul tot mai important pe care îl
are informaţia în firma contemporană.
Din ce în ce mai frecvent,penru sporirea funcţionalităţii structurii organizatorice,se
recurge la crearea aşa-numitelor “situaţii favorizante”.Potrivit specialiştilor o situaţie favorizantă
se defineşte prin natura relaţiilor şefi-subordonaţi,modul de structurare a sarcinilor de realizat şi
puterea efectivă ce o deţin titularii posturilor implicate.
Structurile organizatorice se caracterizează într-o măsură sporită şi prin varietatea mare a
caracteristicilor constructive şi funcţionale,expresie a eforturilor de adaptare a lor la specificul
fiecărei firme.
In consecinţă structura organizatorică .este definită de o manieră mai puţin
formalizată,elementele ierarhice nu mai domină absolut,se apelează pe scară largă la formele şi
relaţiile organizatorice de natură participativă,se pune accent pe favorizarea producerii şi
implementării noului în intreprindere,se revăd în permanenţă parametri constructivi şi funcţionali
ai structurii,urmărindu-se asiguarea eficienţei.

ANEXE

FISA POSTULUI

1. POSTUL: DIRECTOR GENERAL


2 COMPARTIMENTUL:MANAGEMENTUL GENERAL
3. SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1
31
4. RELATII: a) IERARHICE:Are în subordine toată organizaţia.
b) FUNCTIONALE:cu Directorul Tehnic şi cu toţi şefii de compartimente pentru
buna desfăşurare a activităţilor în societate.
c)COLABORARE:cu toate instituţiile de stat,autorităţi,organizaţii,clienţi,în
domeniul activităţii de producţie a societăţii.
d)REPREZENTARE:reprezintă SC MIDAS & CO SRL în relaţiile cu terţii.
5. ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI
A. Atribuţii care privesc activitatea de proiectare-dezvoltare a societăţii:
1.Asigură dezvoltarea societăţii împreună cu institute de cercetare şi proiectare de profil
prin programe de cercetare ştiinţifică,dezvoltare tehnică,tehnologică şi introducerea progresului
tehnic,cu care poate încheia contracte în acest sens;
2.Decide asupra tematicii studiilor şi proiectelor pentru produsele noi,modernizarea celor
existente,introducerea de tehnologii de vârf şi de mare productivitate,extinderii capacităţilor de
producţie;
3.Asigură condiţii normale pentru desfăşurarea activităţii de invenţii şi inovaţii,realizarea
de proiecte,prototipuri şi experimentări,asigură înregristarea şi protecţia soluţiilor tehnice
brevetabile realizate în cadrul societăţii;
4.Conduce CTA-ul.
B. Atribuţii care privesc activitatea de producţie:
1.Defineşte şi formulează politica economico-socială a sectoarelor producive de
bază,planifică şi coordonează activitatea de producţie,apreciază rezultatele obţinute,reprezintă
activitatea în relaţiile cu terţii;
2.Coordonează activităţile de întreţinere,reparaţii,modernizări,recondiţionări la toate
utilajele,instalaţiile şi echipamentele tehnologice,controlează activitatea mecano-energetică şi de
automatizări a societăţii;
3.Ia măsuri de prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale,răspunde
la aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi PSI;
4.Ia măsuri pentru realizarea lucrărilor de protecţia muncii prevăzute în Procesele
Verbale de control încheiate de inspectorul de Protecţia Muncii,protecţia mediului,care
controlează societatea;
5.Asigură folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru precum şi acordarea de
antidot,dacă este cazul.
C. Atribuţii care privesc activitatea de marketing,contractare,desfacere:
32
1.Asigură activitatea de prospectare-ofertare tehnico-comercială a societăţii atât pentru
piaţa externă cât şi pentru cea internă;
2.Asigură executarea de cataloage,prosoecte şi participarea la târguri şi expoziţii;
3.Negociază tehnico-comercial contractele cu clienţii Interni şi externi;
4.Asigură portofoliul de comenzi ferme pentru folosirea integrală a capacităţilor de
producţie;
5.Răspunde de respectare stictă a disciplinei contractuale,de expedierea produselor
verificate,ambalate,marcate şi conservate precum şi însoţite de documentele prevăzute în
contractele economice;
6.Asigură mijloacele de transport internaţional şi întocmirea corectă a documentelor de
livrare şi transport
6. AUTORITATEA POSTULUI;.
Este autoritatea supremă în cadrul SC MIDAS & CO SRL indiferent de activitate.
7. RESPONSABILITATI:
1.Decide angajarea sau disponibilizarea de personal;
2.Răspunde de competenţa şi perfecţionarea cunoştinţelor tuturor salariaţilor;
3.Decide schimbarea profilului de fabricaţie şi execuţia unor produse noi,dacă vechile
produse nu se mai cer pe piaţă;
4.Aprobă Regulamentul Intern,fişele post,Manualul Calităţii,procedurile de sistem al
calităţii,procedurile operaţionale şi procedurile de lucru referitoare la postul său;
5.Insuşirea legislaţiei comerciale,valutare şi vamale în vigoare;
6.Răspunde de implementarea şi aplicarea standardului de calitate SR EN ISO 9001:2001,
ca Reprezentant al managementului şi conform Manualului Calităţii,cu atribuţiile,competenţele şi
responsabilităţile din ANEXA 2.

ANEXA 1
SPECIFICATIA POSTULUI
Denumirea postului : DIRECTOR GENERAL
Completată de:
1.Nivelul studiilor:Studii superioare de profil tehnic
2.Instruiri specifice: -cursuri de specializare comerţ exterior;expert vamal;
33
-operare PC;
-cunoştinţe de limba germană;
-carnet de conducere cat.B.
3.Experienţa:-profesională/generală_______ani
-pe post_______ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Capacitatea de a înţelege comportamentul uman,de a conduce şi motiva oamenii,de a lua decizii;
-Imparţialitate,corectitudine;
-Abilităţi de comunicare;
-Capacitate de analiză,sinteză a informaţiilor care privesc activitatea SC MIDAS & CO SRL;
-Lucrul în echipă;
-Program prelungit de lucru;
-Aptitudine de studiu,supervizare,evaluare,consultanţă;
-Capacitate de organizare,nagociere.
5.Competenţa
-Cunoaşterea proceselor tehnice şi tehnologice pentru obţinerea produselor care definesc obiectul
de activitate şi reglementărilor tehnice ce le privesc;
-Cunoaşterea caracteristicilor şi a beneficiilor pe care le au produsele fabricate;
-Cunoaşterea mediului de afaceri;
-Cunoaşterea pieţei specifice;
-Cunoaşterea legislaţiei comerciale, valutare,vamale în vigoare.

ANEXA 2
RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Are următoarele responsabilităţi:

34
a) se asigură ca procesele necesare sistemului de management al calităţii sunt
stabilite,implementate şi menţinute;
b) raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionare sistemului de
management al calităţii şi despre orice necesitate de îmbunătăţire ;
c) se asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului;
d) asigură legătura cu părţi externe în aspecte referitoare la sistemul de management al
calităţii;
e) răspunde de calitatea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul SC MIDAS & CO SRL;
f) asigură resursele materiale şi umane pentru desfăşurarea tuturor activităţiilor cerute de
prezentul manual;
g) stabileşte obiectivele calităţii şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora;
h) aprobă Manualul Calităţii,procedurile elementelor sistemului de management al
calităţii,procedurile operaţionale,procedurile/instrucţiunile de inspecţie/lucru şi reviziile
acestor documente;
i) urmăreşte,controlează şi încheie cu beneficiarii contracte economice;
j) urmăreşte realizarea tuturor activităţilor de interfaţă cu clientul;
k) organizează şi urmăreşte prospectarea pieţei în vederea încheierii de contracte pentru
executarea anumitor operaţii sau produse;
l) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a preţurilor şi a ofertelor de
preţ,inclusiv a celor de participare la licitaţii.

FISA POSTULUI

1.POSTUL: DIRECTOR TEHNIC


2.COMPARTIMENTUL: MANAGEMENTUL GENERAL
3.SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1

35
4.RELATII:a)IERARHICE:Este subordonat Directorului General şi are în subordine
următoarele organizaţii:
-Secţia 1
-Secţia 2
-Recepţie mărfuri magazie
-Aprovizionare
-Auxiliari
-Metrologie
b)FUNCTIONALE:-cu Directorul General al societăţii în toate problemele legate
de activitatea de producţie, tehnică-tehnologică;
-cu toţi şefii de compartimente pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin.
c)COLABORARE: cu organizaţii,societăţi ,clienţi,în domeniul activităţii de
producţie a societăţii.
d)REPREZENTARE: reprezintă activitatea de producţie a SC MIDAS & CO SRL
în limita competenţelor acordate de Directorul General.
5.ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Organizează,îndrumă şi controlează întreaga activitate productivă a societăţii;
2.Planifică şi coordonează activitatea de producţie,apreciază rezultatele
obţinute,reprezintă activitatea în relaţiile cu terţii în limita competenţelor acordate de Directorul
General.
3.Raspunde de întocmirea programelor de fabricaţie pe baza contractelor şi comenzilor
ferme şi funcţie de capacităţile de producţie;
4.Informează operativ şefii de sectoare despre reperele solicitate în regim de urgenţă;
5.Asigură colaborarea între sectoarele productive pentru realizarea unor subansamble;
6.Ia măsuri de realizare a planului de producţie lunar , trimestrial, anual, la nivelul
societăţii,de mobilizare a resurselor umane, materiale, tehnice şi organizatorice pentru realizarea
întocmai a acestuia;
7.Organizează şi ia măsuri cu şefii de secţii pentru respectarea procesului tehnologic şi
asigură realizarea lui în concordanţă cu normele de calitate stabilite, cu normele de tehnica
securităţii muncii;
8. Ia măsuri cu şefii de secţii pentu refolosirea materialelor deficitare, de reducerea
continuă a consumurilor materiale şi duratei de execuţie a produselor;
9. Asigură cu personalul din subordine analiza cauzelor noncalităţii luând măsurile
36
necesare pentru lichidarea acestora angajând răspunderea disciplinară a personalului muncitor
vinovat de realizarea produselor necorespunzătoare calitativ;
10. Ia măsuri de oprire a utilajelor şi instalaţiilor exploatate necorespunzător, dispune la
Verificarea lor şi întreprinde măsuri organizatorice pentru repunerea imediată în stare de
functionare;
11. Ia măsuri pentru continua modernizare a utilajelor şi instalaţiilor de
producţie,controlează modul de folosire a capacităţii de producţie,controlează modul de folosire a
capacităţii de producţie în condiţii de eficienţă, urmăreşte modul cum se desfăsoară activitatea de
reparaţii capitale şi celelalte lucrări de întreţinere;
12. Dispune oprirea funcţionării utilajelor şi instalaţiilor atunci când acestea nu mai
corespund din punct de vedere funcţional sau la termenul de intervenţie planificat;
13. Asigură aplicarea normelor de consum pentru materii prime, materiale,
combustibili,energie,precum şi a normelor de consum de manoperă;
14.Analizează permanent îndeplinirea normelor de muncă, cauzele nerealizărilor, asigură
cu şefii de secţii,normarea operativă pentru folosirea la maximum a resurselor umane;
15.Ca preşedinte al Comisiei de recepţie a materiilor prime şi materialelor
aprovizionate,organizează împreună cu gestionarul magaziei recepţia acestora semnând
documentele aferente;
16.Coordonează şi îndrumă activitatea de metrologie a societăţii,asigură efectuarea
planului de etalonări,verificări şi reparaţii,ia măsuri operative de eliminare a deficienţelor;
17.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative,ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse
de Directorul General.
6. AUTORITATAE POSTULUI:
1.Are autoritatea de a propune activităţi care să conducă la atingerea obiectivelor stabilite
de Directorul General;
2.Aprobă programele de fabricaţie,graficele de lucru;
3.Aprobă propunerile privind oprirea fabricaţiei,remedierea sau înlocuirea produselor
necorespunzătoare,opririle din funcţiune a utilajelor exploatate necorespunzător;
4.Tabelele cu personalul din subordine care va lucra în zilele de sărbători legale,care va
presta ore suplimentare în vederea realizării planului;
5.Concediile fară plată,prezenţa,învoirile,concediile de odihnă pentru personalul din
subordine;

37
6.Face propuneri de premiere/sancţionare pentru şefii de secţii şi avizează propunerile
făcute de aceştia pentru personalul din subordine.
7. RESPONSABILITATI:
1.Răspunde de desfăsurarea procesului de producţie în concordanţă cu contractele
încheiate şi obţinerea de produse de bună calitate;
2.Răspunde de funcţionarea la parametrii proiectaţi a capacităţilor de producţie;
3.Răspunde de implementarea măsurilor de modernizare a utilajelor şi instalaţiilor;
4.Asigurarea, identificarea şi evidenţa MDM, planificarea verificărilor
metrologice,urmărirea realizării acestora şi menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor
de inspecţie,măsurare şi încercare în conformitate cu condiţiile SMC şi normelor metrologice
aplicabile;
5.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
6.Atribuţile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la respectarea condiţiilor
prevăzute în Manualul Calităţii sunt prezentate în ANEXA 2.

ANEXA 1
SPECIFICATIA POSTULUI

Denumire postului: DIRECTOR TEHNIC


38
Completată de:
1.Nivelul studiilor: Studii superioare/medii de profil tehnic
2.Instruiri specifice:-operare PC;
-cunoştinţe de limba germană;
-carnet de conducere cat.B.
3.Experienţa:-profesională/generală_______ani
-pe post______ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Capacitatea de a înţelege comportamentul uman,de a conduce şi motiva oamenii,de a lua decizii;
-Imparţialitate,corectitudine;
-Abilităti de comunicare;
-Capacitate de analiză,sinteză a informaţiilor care privesc activitatea SC MIDAS & CO SRL;
-Lucrul în echipă;
-Program prelungit de lucru;
-Aptitudine de studiu,supervizare,evaluare,consultanţă;
-Spirit de observaţie şi concentrare susţinută;
-Capacitate de organizare.negociere.
5. Competenţa:
-Cunoaşterea proceselor tehnice şi tehnologice pentru obţinerea produselor care definesc obiectul
de activitate şi reglementărilor tehnice ce le privesc;
-Cunoaşterea caracteristicilor şi a beneficiilor pe care le au produsele fabricate;
-Cunoaşterea pieţei specifice;
-Cunoaşterea legislaţiei în vigoare,în domeniu.

ANEXA 2

RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT

39
Este subordonat Directorului General şi are următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) avizează procedurile operaţionale,procedurile/ instrucţiunile de lucru (şi reviziile
acestora),după caz,elaborate de personalul din subordine;
b) asigură aprovizionarea cu materii prime şi materiale tehnologice să conducă la realizarea
unor procese tehnologice corecte şi eficiente din punct de vedere economic şi al calităţii
produselor obţinute;
c) asigură realizarea inspecţiei la primire a produselor aprovizionate sau expediate de către
client;
d) stabilaşte şi implementează acţiunile corective dispuse prin cererile de acţiuni corective
şi preventive;
e) participă la procesul de angajare a personalului de producţie;
f) coordonează activitatea de realizare a produselor în cadrul secţiilor de producţie;
g) coordonează activitatea de mantenanţă preventivă şi corectivă a echipamentelor de
producţie;
h) elaborează “Programul annual de întreţinere a utilajelor” solicitat de către client;
i) întocmeşte şi actualizează documentele de evidenţă a maşinilor şi utilajelor;
j) răspunde de buna funcţionare a mijloacelor de transport,precum şi a celor de
manipulat,încărcat,descărcat materiile prime sau/şi produsele finite.
Prin responsabilul metrolog:
a) centralizează necesarul de dispozitive de măsurare şi monitorizare(DMM) pentru
activităţile din cadrul SC MIDAS & CO SRL;
b) întocmeşte documentele de evidenţă a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare;
c) asigură verificarea DMM la intervale prestabilite sau înainte de utilizare,pentru
activităţile din cadrul SC MIDAS & CO SRL,corelat cu programul de întreţinere a
utilajelor şi transmite înregistrările la client;
d) asigură fiecărui DMM un marcaj sau un tip de identificare prin care se indică stadiul
verificării;
e) păstreză documentele referitoare la verificare pentru DMM;
f) asigură manipularea,depozitarea şi conservarea DMM să fie efectuate astfel încât să fie
menţinute exactitatea şi aptitudinea de utilizare.

40
FISA POSTULUI

1.POSTUL:SEF DESFACERE – CONTRACTE


2.COMPARTIMENTUL: DESFACERE – CONTRACTE
3.SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1
4.RELATII:a)IERARHICE:Este subordonat Directorului General
41
b)FUNCTIONALE: cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru îndeplinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:cu compartimentele de specialitate din cadrul societăţilor cu care
colaborează SC MIDAS & CO SRL;
d)REPREZENTARE:reprezintă activitatea de contractare –desfacere a SC
MIDAS & CO SRL în limita competenţelor acordate de Directorul General.
5. ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Răspunde pentru colectare şi documentarea condiţiilor clientului intern şi
extern,inclusiv pentru activitatea de prospectare-ofertare pe piaţa internă şi externă;
2.Participă la negocierile tehnico-comerciale cu clienţii interni şi externi;
3.Intocmeşte proiectul de contract,îl prezintă spre avizare şi aprobare,asigurând aprobarea
sa;
4.Răspunde de confirmarea comenzii clienţilor interni şi externi;
5.Răspunde de înregistrarea contractului/comenzii clienţilor interni şi externi şi difuzarea
acestora;
6.Răspunde de executarea contractelor economice,de livrare la termen pe fiecare client
extern şi intern,cantitativ şi calitativ,asigură respectarea strictă a disciplinei contractuale;
7.Prezintă informări despre suplimentările de comenzi sau lipsa acestora,pentru a se lua
măsuri immediate de soluţionare;
8.Urmăreşte livrarea produselor numai însoţite de documentele care atestă calitatea
acestora,emise de CTC;
9.Răspunde de expedierea numai a produselor verificate,amblate,marcate şi conservate
precum şi a documentelor însoţitoare prevăzute în contractul încheiat;
10.Tine legătura permanent cu clienţii externi prin :e-mail,fax,telefonic,pentru a urmări
stadiul importurilor de componente furnizate de aceştia şi asigurarea lor la termenele
contractuale;
11.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative,ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse
de Directorul General.
6. AUTORITATEA POSTULUI:
1.Nu poate angaja societatea în relaţiile cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie să
poarte semnătura Directorului General.
7. RESPONSABILITATI:

42
1.Răspunde de desfăşurarea corespunzătoare şi eficientă a procesului de contractare-
desfacere;
2.Răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare specifică activităţii;
3.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
4.Atribuţiile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la respectarea condiţiilor
prevăzute în Manualul Calităţii sunt prevăzute în ANEXA 2.

ANEXA 1
SPECIFICATIA POSTULUI

Denumirea postului: DESFACERE-CONTRACTE


Completată de:
1.Nivelul studiilor:Studii superioare/medii
43
2.Instruiri specifice:-operare PC(constituie un avantaj);
-cunoştinţe de limba germană sau altă limbă de circulaţie internaţională;
-cursuri de specializare comerţ exterior.
3.Experienţa:-profesională/generală________ani
-pe post________ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Abilităţi de comunicare;
-Capacitate de analiză,sinteză a informaţiilor care privesc activitatea SC MIDAS & CO SRL;
-Lucrul în echipă;
-Program prelungit de lucru;
-Capacitate de organizare,negociere.
5.Competenţa:
-Cunoaşterea caracteristicilor şi a beneficiilor pe care le au produsele fabricat;
-Cunoaştera pieţei specifice;
-Cunoaşterea legislaţiei în vigoare,în domeniu.

ANEXA 2
RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Este subordonat Directorului General şi are următoarele respnsabilităţi şi competenţe:

44
a) coordonează activitatea de ofertare şi perfectare a contractului pentru produsele realizate
de SC MIDAS & CO SRL,astfel încât să corespundă posibilităţilor tehnice ale CS
MIDAS &CO SRL şi să fie realizabile la nivelul calitativ impus;
b) asigur1 completitudinea informaţiilor furnizate de către client privind caracteristicile
tehnice ale produselor comandate de clienţi,necesare atât calculării preţului produselor;
c) derulează contractele care au ca obiect realizarea de către SC MIDAS & CO SRL a
produselor;
d) implementează actiunile corective dispuse în cererile de acţiuni corective şi preventive;
e) asigură instruirea personalului din subordine.

FISA POSTULUI

1.POSTUL:RESPONSABIL SMC
2.COMPARTIMENTUL: SMC
45
3. SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1
4. RELATII:a)IERARHICE:Este subordonat Directorului General.
b)FUNCTIONALE:cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru îndeplinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:cu compartimentele de specialitate din cadrul societăţilor cu
care colaborează SC MIDAS & CO SRL,furnizori şi clien5i,organisme de certificare;
d)REPREZENTARE:asistarea Directorului General în relaţiile cu terţii în
probleme referitoare la Sistemul de Management al Calităţii.
5. ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Gestionează documentaţia Sistemului de Management al Calităţii;
2.Identificarea şi înregistrarea oricăror neconformităţi referitoare la produse,la procese şi
la Sistemul de Management al Calităţii;
3.Iniţierea, recomandarea sau furnizarea de soluţii pe căi prestabilite,precum şi verificarea
implementării soluţiilor;
4.Elaborarea,difuzarea,modificarea şi revizuirea Manualului Calităţii,precum şi
coordonarea activităţii de instruire a întregului personal al societăţii privind utilizarea acestuia;
5.Iniţierea programului de instruire a personalului societăţii în domeniul calităţii,precum
şi asigurarea informaţiei de specialitate prin participarea la cursuri,seminarii,etc.în domeniu;
6.Asigură pregătirea analizelor periodice efectuate de managementul executiv asupra
Sistemului de Management al Calităţii implementat şi menţine înregistrările asupra acestor
analize;
7.Organizarea şi conducerea activităţii de audit intern şi la furnizori;
8.Asigurarea analizei din punct de vedere al Sistemului de Management al Calităţii a
tuturor ofertelor,comenzilor,contractelor şi documentelor contractuale,în relaţiile cu clienţii şi
furnizorii;
9.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative,ele completându-se cu alte sarcini dispuse de
Directorul General.

6. AUTORITATEA POSTULUI:
1.Nu poate angaja societatea în relaţiile cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie să
poarte semnătura Directorului General.
7. RESPONSABILITATI:
1.Răspunde de desfăşurarea corespunzătoare şi eficienţă a activităţii compartimentului;
46
2.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
3.Atibuţiile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la respectarea condiţiilor
prevăzute în Manualul Calităţii sunt prevăzute în ANEXA 2.

ANEXA 1

SPECIFICATIA POSTULUI

Denumirea postului:RESPONSABIL SMC


47
Completată de:
1.Nivelul studiilor: Studii superioare/medii de profil tehnic
2.Instruiri specifice:-operare PC(constituie un avantaj);
-cunoştinţe de limba germană sau engleză
-cursuri de specializare în domeniul Sistemul de Management al Calităţii
3.Experienţa:-profesională/generală_____ani
Pe post _____ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Abilităţi de comunicare;
-Integritate fizico-motorie;
-Acuitate vizuală
-Capacitate de analiză.sinteză,organizare;
-Spirit de observaţie şi concentrare susţinută;
-Aptitudine de studiu;
-Rezistentă la stres(tenacitate)
-Integritate morală,imparţialitate;
-Lucru în echipă;
-Program prelungit de lucru.
5. Competenţa:
-Cunoaştera caracteristicilor şi beneficiilor pe care le au produsele fabricate;
-Cunoaştera legislaţiei în vigoare,în domeniu;
-Proiectare,elaborare,testare,actualizare al Sistemului de Management al Calităţii

ANEXA 2

RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

48
Este subordonat Directorului General şi are autoritatea şi libertatea organizatorică pentru a
efectua următoarele activităţi:
a) întocmirea,distribuirea în mod controlat şi arhivarea Manualului Calităţii şi procedurilor
elementelor de sistem de management al calităţii,precum şi a reviziilor acestora;
b) elaborarea planului de audituri interne ale calităţii şi gestionarea programului de audituri
ale calităţii;
c) avizarea procedurilor operaţionale ,după caz;
d) avizarea procedurilor/instrucţiunilor de lucru/inspecţii şi reviziile acestora;
e) prezentare Directorului General a informaţiilor periodice pentru analizele efectuate de
management privind sistemul de management al calităţii;
f) pariciparea la evaluarea furnizorilor de materii prime,materiale consumabile;
g) avizarea cererilor de acţiuni corective şi preventive şi urmărirea modului de soluţionare a
acestora;
h) efectuarea instruirii auditorilor şi a personalului MIDAS & CO cu elementele
semnificative ale sistemului de management al calităţii.

FISA POSTULUI

1.POSTUL:SEF PROIECTARE
2.COMPARTIMENTUL: PROIECTARE
49
3.SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1
4.RELATII:a)IERARHICE:Este subordonat Directorului General
b)FUNCTIONALE:cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru îndeplinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:cu compartimentele de specialitate din cadrul societăţilor cu care
colaborează SC MIDAS & CO SRL,furnizori şi clienţi;
d)REPREZENTARE:reprezintă activitatea de Proiectare-dezvoltare a SC MIDAS
& CO SRL în limita competenţelor acordate de Directorul General.
5.ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Coordonează elaborarea documentaţiei tehnice de de execuţie pentru asimilarea de
produse noi şi organizarea fluxurilor de fabricaţie;
2.Coordonează experimentările pentru revizuirea tehnologiilor existente în vederea
reducerii consumurilor şi îmbunătăţirea performanţelor produselor;
3.Coordonează asigurarea asistenţei tehnice în procesele de fabricaţie;
4.Coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei pentru certificarea produselor;
5.Coordonează experimentările pentru asimilarea de materii prime şi materiale noi;
6.Asigură documentaţia tehnică pentru contractele de d colaborare cu institute sau firme
de specialitate,dacă e cazul;
7.Participă la târguri,expoziţii şi simpozioane de specialitate;
8.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse de
Directorul General.
6. AUTORITATEA POSTULUI:
1.Verifică şi avizează documentatiile tehnice constructive şi tehnologice;
2.Nu poate angaja societatea în relaţii cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie
săpoarte semnătura Directorului General.
7. RESPONSABILITATI:
1.Desfăşurarea activităţii de proiectare-dezvoltare în mod planificat;
2.Repartizarea activităţii de proiectare-dezvoltare unui personal calificat şi conştient de
importanţa şi calitatea activităţii prestate şi dotat cu mijloace tehnice adecvate;
3.Elaborarea standardelor de firmă,documentaţiei tehnice de fabricaţie,instrucţiuni sau
proceduri de lucru,proceduri de inspecţii şi încercări;
4.Procurarea ultimelor ediţii valabile,păstrarea şi difuzarea controlată a standardelor
naţionale şi a celor internaţionale traduse de cei interesaţi;
50
5.Elaborarea documentaţiei tehnologice şi menţinerea controlului asupra acesteia,inclusiv
controlul modificărilor şi derogărilor înainte de fabricaţie;
6.Introducere în documentaţia produsului a condiţiilor proprii şi contractuale referitoare la
manipulare,depozitare,conservare,ambalare,încărcare şi livrare;
7.Intocmirea specificaţiilor de coletaj cu respectarea condiţiilor contractuale şi prevederea
folosirii metodelor de marcare şi etichetare vizibile şi durabile pentru o uşoară identificare a
produselor;
8.Dezvoltarea de tehnologii pentru împlinirea cerinţelor specificate pentru
produse,inclusiv tehnici de execuţie şi control.Investigarea şi evaluarea de noi
echipamente,tehnologii(inclusiv procese speciale) pentru realizarea produselor societăţii şi
retehnologizare;
9.Stabileşte norme de muncă potrivit specificului fiecărei activităţi,în concordantă cu
schimbările ce au loc în structura şi nivelul dotărilor tehnice,de organizare şi de calificare a
muncii;
10.Asigură calificarea produselor,proceselor,echipamentelor necesare realizării lor,în
CTA;
11.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
12.Atribuţiile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la respectarea condiţiilor
prevăzute în Manualul Calităţii sunt prevăzute în ANEXA 2.

ANEXA 1
SPECIFICATIA POSTULUI

Denumirea postului:SEF PROIECTARE


51
Completată de :
1.Nivelul studiilor:Studii superioare/medii tehnice
2.Instruiri specifice:-operare PC(constituie un avantaj);
-cunoştinţe de limba germană
-cursuri de specializare
3.Experienţa:-profesională/generală_____ani
-pe post _____ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Abilităţi de comunicare;
-Inventivitate;
-Capacitate de analiză,sinteză a informaţiilor care privesc activitatea SC MIDAS & CO SRL;
-Lucrul în echipă;
-Program prelungit de lucru;
-Aptitudine de studiu,supervizare,evaluare,consultanţă;
-Spirit de observaţie şi concentrare susţinută;
-Capacitate de organizare,negociere.
5.Competenţa:
-Cunoaşterea proceselor tehnice şi tehnologice pentru obţinerea produselor care definesc obiectul
de activitate şi reglementărilor tehnice ce le privesc;
-Cunoaşterea caracteristicilor şi a beneficiilor pe care le au produsele fabricate;
-Cunoaşterea legislaţiei în vigoare,în domeniu.

ANEXA 2

RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII


52
Este subordonat Directorului General şi are următoarele responsabilităţi şi competente:

a) elaborează standarde de firmă,,documentaţia tehnică de execuţie,planuri ale calităţii dacă


sunt cerute contractual şi menţine controlul asupra acestora,inclusiv controlul modificărilor şi
derogărilor înainte de fabricaţie;
b) elaborează noi tehnologii,inclusiv procese speciale,tehnici de execuţie şi inspecţie,evaluează
echipamente noi în scopul îndeplinirii cerintelor specificate,atât pentru produsele tip cât si pentru
cele noi;
c) stabilaşte norme de muncă potrivit specificului fiecărei activităţi,în concordanţă cu
schimbările ce au loc în structura şi nivelul dotărilor tehnice,de organizare şi de calificare a
muncii;
d) asigură calificarea produselor,proceselor,echipamentelor şi sculelor necesare realizării
acestora;
e) procură şi difuzează controlat,ultimele ediţii ale standardelor naţionale şi internaţionale
traduse,către toţi cei interesaţi;
f) elaborează proceduri operaţionale , proceduri sau insrucţiuni de lucru (şi reviziile
acestora),după caz,necesare domeniului de activitate specific şi se supune spre avizare RSMC,şi
spre aprobare Directorului General;
g) asigură la solicitarea responsabilului SMC suportul tehnic pentru organizarea şi efectuarea
auditurilor interne şi externe ale calităţii;
h) stabileşte şi implementează acţiunile corective dispuse în cererile de acţiuni corective;
i) asigură instruirea personalului din subordine.

FISA POSTULUI
1.POSTUL:SEF RESURSE UMANE
53
2.COMPARTIMENTUL:RESURSE UMANE
3.SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1
4.RELATII:a)IERARHICE:este subordonat Directorului General
b)FUNCTIONALE:cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru împlinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:cu instituţii,organisme şi societăţi în domeniul resurselor umane;
d)REPREZENTARE:reprezintă activitatea de resurse umane a SC MIDAS & CO
SRL în limita competenţelor acordate de Directorul General.
5.ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Coordonarea şi conducerea tuturor activităţilor de resurse umane aplicând corect
politica de personal a Directorului General(planificarea resurselor umane,recrutare şi
selecţie,orientare,instruire,stabilirea sistemului de salarizare şi recompense conform prevederilor
legale);
2.Asigură evidenţa documentaţiei necesare compartimentului Resurse Umane privind
salarizarea,asigurările sociale,fluctuaţii de personal,angajări,promovări şi plecări din societate;
3.Intocmeşte planul annual pentru instruirea şi calificarea personalului;
4.Asigură necesarul de personal pe meserii,funcţii şi specialităţi pentru societate;
5.Califică,recalifică,policalifică şi specializează cu forţe proprii şi prin colaborare
necesarul de personal;
6.Transmite disponibilul la forţele de muncă şi solicită personal în domeniile deficitare;
7.Organizeaz1 ocuparea posturilor prin concurs în funcţie de capacitate,aptitudini şi
experienţă;
8.Consultă şefii de compartimente în privinţa propunerilor de specializare,funcţie de
cerinţele acestora;
9.Răspunde de programele sau cursurile organizate de societate pentru personalul angajat
care se derulează în cadrul societăţii;
10.Coordonează aplicarea politicii salariale în conformitate cu prevederile CCM
aplicabile;
11.Actualizează organigrama,Regulamentul intern,fişele post ori de câte ori este cazul;
12.Răspunde de activitatea de eliberare documente,registratur1;
13.Răspunde de activitatea de protocol în cardul societăţii;
14.Intocmeşte evidenţa primară, contabilă;
15.Efectuează activităţile de facturare,plăţi,încasări;
54
16.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse
de Directorul General.
6. AUTORITATEA POSTULUI:
1.Nu poate angaja societatea în relaţiile cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie să
poarte semnătura Directorului General.
7.RESPONSABILITATI:
1.Răspunde de desfăşurarea corespunzătoare şi eficientă a activităţii de resurse
umane,registratura şi evidenţa primară contabilă;
2.Răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare specifică activităţii;
3.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
4.Atribuţiile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la respectarea condiţiilor
prevăzute în Manualul Calităţii sunt prevăzute în ANEXA 2.

ANEXA 1
SPECIFICATIA POSTULUI
55
Denumirea postului:SEF RESURSE UMANE
Completată de:
1.Nivelul studiilor:Studii superioare/medii de profil economic
2.Instruiri specifice:-operare PC(constituie un avantaj)
-cursuri de specializare în domeniul Resurselor Umane
3.Experienţa:-profesională/generală______ani
-pe post _____ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Abilităţi de comunicare;
-Capacitate de analiză,sinteză;
-Rezistenţă la stres;
-Aptitudine de studiu;
-Lucru în echippă;
-Program prelungit de lucru;
-Capacitate de organizare,negociere..
5.Competenţa:
-Cunoaşterea legislaţiei în vigoare.

ANEXA 2
RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
56
Este subordonat Directorului general şi are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

a) coordonează elaborarea planului annual pentru instruirea şi calificarea personalului cu


aprobarea acestuia de către Directorul General;
b) asigură condiţiile necesare pentru instruirea şi calificarea personalului;
c) păsrează înregistrările adecvate de evidenţă a studiilor,instruirii,abilităţilor şi experienţei
personalului societăţii;
d) coordonează elaborarea şi actualizarea fişelor posturilor şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare;
e) pune la dispoziţia responsabilului SMC(şi după caz,reprezentanţilor organismelor de
certificare şi ai clientului)înregistrărilor privind instruirea şi calificarea personalului;
f) difuzează extrase din planurile anuale de instruire şi calificare factorilor interesaţi şi
arhivează un exemplar din fiecare plan;
g) respectă dispoziţiile din cererile de acţiuni corective şi preventive.

FISA POSTULUI

57
1.POSTUL: RESPONSABIL METROLOGIE
2.COMPARTIMENTUL: METROLOGIE
3.SPECIFICATIA POSTULUI; conform ANEXA 1
4.RELATII;a)IERARHICE:este subordonat Directorului Tehnic
b)FUNCTIONALE:cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru îndeplinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:cu BJML-Ialomiţa,furnizori şi clienţi;
d)REPREZENTARE:reprezintă activitatea de metrologie a SC MIDAS & CO SRL
în limita competenţelor acordate de Directorul Tehnic.
5.ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Asigură manipularea,depozitarea şi conservarea etaloanelor şi DMM-urilor astfel încât
să fie mentinute exactitatea şi aptitudinea de utilizare;
2.Intocmeşte lista de evidenţă a DMM-urilor şi etaloanelor utilizate în activităţile din
cadrul societăţii;
3.Gestionează indicatorii de stadiu veniţi de la client aplicând fiecărui DMM o etichetă
care indică stadiul verificării lor metrologice;
4.Completează fişele de măsurători şi le transmite la client pentru confirmare;
5.Asigură ajustarea şi calibrarea aparatelor de măsură;
6.Răspunde de scoaterea din folosinţă a DMM-urilor care nu mai pot fi reparate;
7.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse de
Directorul Tehnic.
6. AUTORITATEA POSTULUI:
1.Nu poate angaja societatea în relaţiile cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie să
poarte semnătura Directorului Tehnic sau Directorului General.
7.RESPONSABILITATI:
1.Răspunde de asigurarea,identificarea şi evidenţa DMM-urilor.urmărirea realizării
verificărilor metrologice de către client conform planificării şi mentinerea în stare de funcţionare
a echipamentelor de inspecţie,măsurare,încercare în conformitate cu condiţiile sistemului calităţii
şi normelor metodologice aplicabile;
2.Asigură interfaţa cu societăţile autorizate care efectuează reparaţii şi verificări
metrologice,dacă e cazul;
3.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
58
4.Atribuţiile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la condiţiile prevăzute în
Manualul Calităţii sunt prevăzute în ANEXA 2.

ANEXA 1
SPECIFICATIA POSTULUI

Denumirea postului:RESPONSABIL METROLOGIE


59
Completată de:
1.Nivelul studiilor: Studii medii
2.Instruiri specifice:-operare PC(constituie un avantaj);
-cursuri de specialitate.
3.Experienţa:-profesională/generală_____ani
-pe post_____ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Integritate fizico-motorie;
-Acuitate vizuală;
-Lucru în echipă.
5.Competenţa:
-Cunoaşterea legislaţiei în vigoare,în domeniu.

ANEXA 2

RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

60
Este subordonat Directorului Tehnic şi are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) centralizează necesarul de dispozitive de măsurare şi monitorizare (DMM) pentru
activităţile din cadrul SC MIDAS & CO SRL;
b) întocmeşte documentele de evidenţă a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare;
c) asigură verificarea DMM la intervale prestabilite sau înainte de utilizare, pentru
activităţile din cadrul SC MIDAS & CO SRL,corelat cu programul de întreţinere a
utilajelor şi transmite înregistrările la client;
d) asigură fiecărui DMM un marcaj sau un tip de identificare prin care se indică stadiul
verificării;
e) păstrează documentele referitoare la verificarea pentru DMM;
f) asigură ca manipularea,depozitarea şi conservarea DMM să fie efectuate astfel încât să fie
menţinute exactitatea şi aptitudinea de utilizare.

FISA POSTULUI

1.POSTUL: MAGAZIONER
61
2.COMPARTIMENTUL: RECEPTIE MARFURI MAGAZIE
3.SPECIFICATIA POSTULUI: conform ANEXA 1
4.RELATII:a)IERARHICE:este subordonat Directorului Tehnic
b)FUNCTIONALE:cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru îndeplinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:
d)REPREZENTARE:reprezintă activitatea de recepţie şi depozitare mărfuri a SC
MIDAS & CO SRL În limita competentelor acordate de Directorul Tehnic.
5. ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Răspunde de recepţia cantitativă a componentelor,materiilor prime şi materialelor ,ca
membru al Comisiei de recepţie,poate face propuneri adecvate de noi membri a căror prezenţă
poate fi necesară la efectuarea recepţiei;
2.Asigură respectarea principiului FIFO de eliberare a mărfurilor din magazie;
3.Depozitarea şi etichetarea corectă şi la timp a produselor în vederea unei identificări
unice şi facile prin coduri de bare sau simpla introducere în baza de date;
4.Operarea în calculator a intrărilor şi ieşirilor şi salvarea săptămânală a datelor;
5.Identificarea şi verificarea produselor la intrarea în magazie(cantitate,tip-întocmire
Listing Intrări);
6.Identificarea şi verificarea produselor la ieşirea din magazie(cantitate,tip-întocmire
Listing Ieşiri);
7.Verificarea inventarului pe sectoare(şefi de secţii);
8.Inventarierea săptămânală a componentelor conform graficului stabilit de Directorul
Tehnic;
9.Inventarierea lunară a tuturor produselor în scopul evidenţierii stocurilor;
10.Operarea şi verificarea zilnică a subansamblelor din fluxul din magazia intermediară;
11.Intocmirea săptămânal1 a listei cu componente neconforme;
12.Evidenţierea în magazii a zonelor distincte pentru produse în recepţie,produse
neconforme,produse conforme şi depozitarea strictă a produselor în zona corespunzătoare;
13.Asigură instruirea tuturor angajaţilor cu normele de protecţia muncii şi verifică
aplicarea acastora în toate compartimentele societăţii,în scopul evitării accidentelor ce muncă;
14.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse
de Directorul Tehnic.
6.AUTORITATEA POSTULUI;
62
1.Nu poate angaja societatea în relaţiile cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie să
poarte semnătura Durectorului Tehnic sau Directorul General.
7.RESPONSABILITATI:
1.Răspunde de desfăşurarea corespunzătoare şi eficientă a activităţii de recepţie şi
depozitare a mărfurilor şi de protecţia muncii;
2.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;

ANEXA 1
SPECIFICATIA POSTULUI
Denumirea postului: MAGAZIONER
63
Completată de:
1.Nivelul studiilor: Studii medii
2.Instruiri specifice:-operare PC;
-cursuri de protecţia muncii.
3.Experienţa:-profesională/generală_____ani
-pe post_____ani
4. Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Integritate fizico-motorie;
-Acuitate vizuală;
-Spirit de observaţie,concentrare susţinută;
-Program prelungit de lucru;
-Lucru în echipă.
5.Competenţa:
-Cunoaşterea legislaţiei în vigoare,în domeniu.

FISA POSTULUI

1.POSTUL:SEF CTC
2.COMPARTIMENTUL:CTC
64
3.SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1
4.RELATII:a)IERARHICE:este subordonat Directorului General
b)FUNCTIONALE:cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru îndeplinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:cu compartimentele de specialitate din cadrul societăţilor cu
care colaborează SC MIDAS & CO SRL,furnizori şi clienţi;
d)REPREZENTARE:reprezintă activitatea de CTC a SC MIDAS & CO SRL în
limita competenţelor acordate de Directorul General.
5.ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Asigură controlul tehnic al materialelor recepţionate ca membru al Comisiei de
recepţie,precum şi controlul tehnic de calitate al produselor pe întreg fluxul de fabricaţie şi la
produsele finite;
2.Asigură organizarea şi buna desfăşurare a controlului tehnic de calitate în conformitate
cu documentaţia de control pusă la dispoziţie de client şi asigură şi răspunde de instruirea
periodică a personalului CTC despre cerinţele tehnice ale acesteia;
3.Gestionează documentaţia necesară controlului tehnic de calitate în toate fazele
activităţii de producţie:verifică,retrage şi actualizează această documentaţie,dacă este cazul;
4.Urmăreşte includerea în comenzile şi în contractele încheiate de SC MIDAS & CO a
caracteristicilor de calitate şi a metodelor de verificare a acestora,a termenelor de garanţie,a
condiţiilor de conservare,ambalare,depozitare şi transport;
5.Analizează şi centralizează zilnic fişele de control completate de controlorii CTC
urmare controlului efectuat;
6.Informează Directorul General despre abaterile privind calitatea produselor fabricate ca
şi a celor aprovizionate;
7.Asigură efectuarea controlului de flux acolo unde sunt puncte fixe de control;
8.Asigură efectuarea AQL;
9.Propune sancţionarea celor vinovaţi pentru neefectuarea controlului tehnic de calitate
conform documentaţiei în vigoare;
10.Controlează modul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la clienţi,stabileşte cauzele
şi măsuri de eliminare a acestora;
11.Asigură păstrarea şi depozitarea corectă a aparatelor de măsură şi control şi urmăreşte
dacă verificarea lor este făcută conform cu specificaţiile,,în caz contrar interzice folosirea celor
cu termenul de verificare expirat,sesizând responsabilul metrolog şi Directorul General;
65
12.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative,ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse
de Directorul General.
6.AUTORITATEA POSTULUI:
1.Nu poate angaja societatea în relaţiile cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie să
poarte semnătura Directorului General.
7.RESPONSABILITATI:
1.Răspunde de desfăşurarea corespunzătoare şi eficientă a controlului tehnic de calitate
prevăzut în documentaţia de control;
2.Identificarea şi înregistrarea neconformităţilor produselor,prevenirea procesării în
continuare şi livrării produselor neconforme până la corectarea deficienţei;
3.Asigurarea verificării produselor furnizate de client;
4.Respectă Regulamentul intern, fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
5.Atribuţiile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la respectarea condiţiilor
prevăzute în Manualul Calităţii sunt prevăzute în ANEXA 2.

ANEXA 1

SPECIFICATIA POSTULUI
66
Denumirea postului:Sef CTC
Completată de :
1.Nivelul studiilor:Studii superioare/medii
2.Instruiri specifice:-operare PC(constituie un avantaj)
-conoştinţe de limba germană
-cursuri de specialitate
3.Experienţa:-profesională/generală______ani
-pe post_____ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Abilităţi de comunicare;
-Integritate fizico-motorie;
-Vedere bună şi simţ cromatic;
-Lucru în echipă;
-Program prelungit de lucru;
-Capacitate de organizare,negociere.
5.Competenţa:
-Cunoaşterea caracteristicilor şi a beneficiilor pe care le au produsele fabricate;
-Cunoaşterea legislaţiei în vigoare,în domeniu.

ANEXA 2
RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
67
Este subordonat Directorului General şi are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) confirmă activităţile de monitorizare şi verificare a proceselor în cursul fabricaţiei;
b) asigură personal calificat corespunzător pentru toate activităţile de monitorizare şi
verificare(inspecţii) pe care le efectuează;
c) confirmă prin semnarea certificatelor de calitate,conformitatea produselor realizate în
condiţiile comenzii/contractului;
d) stabileşte şi implementează acţiunile corective dispuse prin cererile de acţiuni corective şi
preventive;
e) elaborează proceduri/instrucţiuni de lucru/inspecţie(şi reviziile acestora),după
caz,necesare domeniului de activitate specific şi le supune spre avizare responsabilului
SMC şi spre aprobare directorului coordonator;
f) asigură instruirea personalului din subordine.

FISA POSTULUI

68
1.POSTUL:SEF SECTIE
2.COMPARTIMENTUL:SECTIE
3.SPECIFICATIA POSTULUI:conform ANEXA 1
4.RELATII:a)IERARHICE:este subordonat Directorului Tehnic
b)FUNCTIONALE:cu toate sectoarele din cadrul societăţii pentru îndeplinirea
sarcinilor ce-i revin;
c)COLABORARE:
d)REPREZENTARE:reprezintă activitatea de producţie a secţiei,în limita
competenţelor acordate de Directorul Tehnic.
5.ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI:
1.Defalcă planul de livrare săptămânal pe zile şi lucrători;
2.Stabileşte măsurile organizatorice în vederea asigurării ritmice a planului de
producţie,continuităţii lucrului şi utilizarea raţională a utilajelor şi timpului de lucru;
3.Stabileşte măsurile tehnico-organizatorice necesare respectării calităţii
produselor,normelor interne,încadrării în fişa tehnică sosită de la client şi informează
subordonaţii despre eventualele probleme ce pot să apară la întregul plan de producţie dar şi
zilnic,dacă este necesar;
4.Gestionează documentaţia sosită de la client(Lista de componente,mostre)aferentă
planului zilnic de producţie;
5.Păstrează permanent legătura cu compartimentul magazie şi furnizează date despre
consumul şi necesarul de materiale,întocmeşte fişa de sector;
6.Planifică şi urmăreşte respectarea graficului de revizie al
utilajelor,sculelor,dispozitivelor şi utilizarea lor corectă,dar şi păstrarea lor în bune condiiţii;
7.Analizează împreună cu compartimentul CTC cauzele neconformităţilor şi ia măsuri
immediate de stopare a acestora;
8.Asigură soluţionarea reclamaţiilor de calitate la timp şi ia măsuri pentru prevenirea
reapariţiei acestora;
9.Verifică instruirea periodică pe linie de protecţie a mincii şi PSI a subordonaţilor şi
insuşirea de către aceştia a cinoştinţelor obligatorii,şn vederea evitării accidentelor de muncă şi
îmbolnăvirilor profesionale;
10.Răspunde de curăţenia şi ordinea la locul de muncă;
11.Avizează foile de pontaj,învoiri,concedii de odihnă pentru subordonaţii săi;
12,Face propuneri de premiere/sancţionare pentru personalul din subordine;
69
13.Prezentele atribuţiuni nu sunt limitative ele completându-se şi cu alte sarcini dispuse
de Directorul Tehnic.
6.AUTORITATEA POSTULUI:
1.Nu poate angaja societatea în relaţiile cu terţii.Toate documentele întocmite trebuie să
poarte semnătura Directorului Tehnic sau Directorului General.
7.RESPONSABILITATI:
1.Răspunde din punct de vedere administrativ,tehnic şi organizatoric de activitatea secţiei;
2.Răspunde şi verifică zilnic dacă operaţiile se desfăşoară conform normelor stabilite şi se
respectă desfăşurarea proceselor tehnologice conform insrucţiunilor de lucru aprobate;
3.Răspunde de realizarea producţiei conform planificării;
4.Răspunde de utilizarea corespunzătoare a capacităţii de producţie;
5.Asigură salarizare personalului din subordine conform mincii efectuate;
6.Participă ca membru al Comisiei de recepţie la recepţionarea componentelor,materiilor
prime şi materialelor aprovizionate,pentru produsele realizate în cadrul secţiei;
7.Respectă Regulamentul intern,fişa postului şi procedurile de lucru privitoare la postul
său;
8.Atribuţiile,competenţele şi responsabilităţile cu privire la respectarea condiţiilor
prevăzute în Manualul Calităţii sunt prevăzute în ANEXA 2.

ANEXA 1

SPECIFICATIA POSTULUI

Denumirea postului:SEF SECTIE


Completată de:
70
1.Nivelul studiilor:Studii medii
2.Instruiri specifice:-operare PC(constituie avantaj)
3.Experienţa:-profesională/generală_______ani
-pe post _____ani
4.Aptitudini şi deprinderi necesare:
-Capacitatea de a înţelege comportamentul uman,de a conduce şi motiva oamenii,de a lua decizii;
-Imparţialitate,corectitudine;
-Abilităţi de comunicare;
-Lucru în echipă;
-Program prelungit de lucru;
-Spirit de observaşie şi concentrare susţinută;
-Capacitate de organizare,negociere.
5.Competenţa:
-Cunoaştera proceselor tehnologice pentru obţinerea produselor care definesc obiectul de
activitate;
-Cunoaşterea caracteristicilor şi a beneficiilor pe care le au produsele fabricate.

ANEXA 2

RESPONSABILITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Este subordonat Directorului Tehnic şi are următoarele responsabilităţi şi competenţe:

71
a) coordonează activitatea personalului din subordine;
b) selecţionează şi instruieşte personalul din subordine implicat în activităţi determinante
pentru calitate;
c) participă la realizarea lucrărilor de întreţinere a maşinilor,utilajelor şi instalaţiilor din
dotare;
d) asigură echipamentele,tehnologia şi personalul necesar pentru desfăşurarea proceselor de
producţie în conformitate cu documentele aplicabile acestora şi cu planul de livrări
aprobat;
e) asigură activităţile legate de programarea şi urmărirea producţiei;
f) menţine în funcţiune utilajele şi instalatiile tehnologice la parametrii tehnici necesari
obţinerii unei calităţi corespunzătoare a produselor;
g) implementează acţuinile corective dispuse în cererile de acţiuni corective şi preventive;
h) asigură instruirea personalului din subordine;
i) asigură întreţinerea curentă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice.

BIBLIOGRAFIE

Constantinescu D.,Cunuştinţe economice fundamentale,Editura Univresitaria,Craiova,2003


Dijmărescu I.,Management evolutiv,Strategic Management Group,Bucureşti,2000
Duncan W.Jack.,Management,New York,Toronto,f.a.
72
Furdui E.T.,Management,cursuri universitare
Hodor P.,management,cursuri universitare
Lazăr I.,Management general,Editura Dacia,Cluj-Napoca,1997
Nicolescu O.,Verboncu.,Management,Editura Economică,Bucureşti,1999
Puiu Al.,Management în afacerile economice internaţionale,Ed. Independenţa Economică,1997
R.Farmer.,Advances in International Comparative management,Greenwich,1984

.
73
.

74

S-ar putea să vă placă și