Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA 2010

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE


CATEDRA ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
MASTER MANAGEMENT DE PROCES ŞI DE SISTEM ÎN ORGANIZAŢIILE EDUCAŢIONALE

Calitatea în educaţia
formală, nonformală
şi informală

NUME :NAGY OFELIA


CRISTINA
-CE ESTE EDUCAŢIA?
,,Ridicare a individului din starea de natură biologică la cea culturală,,
“ Nimeni nu poate deveni om dacă nu capătă învăţătură.” – spunea Comenius.

 Este un ansamblu de acţiuni complexe desfăşurate în mod deliberat într-o


societate cu scopul modelării personalităţii umane în concordanţă cu nivelul de
dezvoltare al societăţii .
 Scopul fundamental al educaţiei este de a menţine şi de a îmbunătăţi
calitatea vieţii şi progresul societăţii .
 Calitatea e legată de valorile şi aşteptările a 3 beneficiari: participanţii la
procesul de învăţare, angajatorii şi societatea în general.
 Acţiunea educaţională se realizează prin formele educaţiei : FORMALE,
NONFORMALE, INFORMALE
 Pentru a deveni o dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia
trebuie să aibă un caracter global, conjugând armonios şi eficient educaţia
formală cu cea nonformală şi informală.
FORMELE EDUCAŢIEI
Educaţia formală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor
pedagogice proiectate instituţional în cadrul sistemului de învăţământ prin structuri
organizate ierarhic pe niveluri si trepte de studii, in cadrul unui proces de instruire
realizat cu maximum de rigurozitate in timp si spatiu, sub îndrumarea unor cadre
didactice specializate ce transmit cunoştiinte şi valori acumulate de societate până in
momentul respectiv, cu scopul formării şi dezvoltării personalităţii umane a educabilului.

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor


pedagogice, proiectate într-un cadru instituţionalizat extraşcolar neformalizat, organizat
pe arii de interes al carui conţinut este adaptat nevoilor individului,se realizează sub
indrumarea unor pedagogi de specialitate (ce au rol de moderatori ) în strânsă legătură cu
părinţii, organizaţiile nonguvernamentale social-culturale cu scopul stimulării şi
dezvoltării personalităţii educabililor şi a comunităţii educative locale, la niveluri de
performanţă şi de competenţă superioare.

Educaţia informală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor


pedagogice cu efecte pedagogice exercitate în mod spontan, neintenţionat şi continuu
asupra personalităţii umane care nu îsi propun în mod deliberat atingerea unor ţeluri
pedagogice, educatori informali pot fi atât părinţii cât si prietenii, rudele educabilului ce
formează priceperi,deprinderi, structurează convingerile şi atitudinile, interiorizează
anumite valori, conturând astfel profilul psihosocial al educabilului.
1.EDUCAŢIA FORMALĂ
Calitatea dată de toate componentele curriculumului şcolar :
obiective, conţinuturi, strategii didactice, evaluare.
 Abordarea complementară a proiectării didactice de tip :
 cross-curricular -cultivarea valorilor având ca obiectiv formarea de cetăţeni,
 extracurricular -proiectarea activităţilor extraşcolare
 core curricular centrat pe dezvoltarea gândirii.

 Strategii şi obiective educaţionale centrate pe nevoile de dezvoltare personală a


educabilului ,
 Eficientizarea conţinutului ştiinţific – NU prea multă cantitate ci doar ceea ce
merită predat,
 Evaluare-valorifică atât procesul cât şi produsul educaţional -verificarea
sumativă a informaţiilor deţinute de educabil (ceea ce educabili ştiu) dar şi
verificarea competenţelor (ceea ce pot face cu ceea ce ştiu);
 Calitatea educaţiei formale depinde de calitatea coordonării, sintetizării şi
integrării a influenţelor nonformale şi informale .
2.EDUCAŢIA NONFORMALĂ
Recomandarea din 30 aprilie 2003 -Consiliului Europei prin Comitetul de
Miniştri, mentionează principiile calităţii şi direcţiile de acţiune referitoare
la recunoşterea statutului echivalent al educaţiei extraşcolare cu cel al
educaţiei formale:

Principiul flexibilităţii informaţionale - îmbunătăţirea experienţei educative a


elevilor, raţionalizarea timpului liber;
Principiul cooperarii - mediu şcolar bazat pe respect, comunicare, cooperare
între cadrul didactic-educabil, cadru didactic-societate responsabilizarea
tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului educativ, iniţierea de
reţele interşcoli la nivel local, naţional, european, internaţional.
Principiul accesului egal la educaţie - reducerea exculziunii sociale,
reducerea fenomenelor de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism.
Principiul complementarităţii educaţiei formale şi nonformale-recunoşterea
educaţiei nonformale ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, ca spaţiu
aplicativ pentru educatia formală .
3.EDUCAŢIA INFORMALĂ
“În ultimă analiză şi cartierul şi strada educă; magazinele cu vitrinele lor şi
metroul fac educaţie.” (Ioan Cerghit, 1988).

-Cu cât influenţele ,,informale,, cunosc o dezvoltare şi culturalizare


la standarde înalte, cu atât creşte şi valoarea lor ca factori educativi
spontani.
Potenţialului informativ al mass-mediei ce transmite :
-noutăţile din ştiinţă (ex: cucerirea cosmosului, primul pas pe lună )
- din viaţa socială (ex: evenimentele economice, culturale prezentate la
scară universală).

Criteriul calitativ al educaţiei informale este dat de REUŞITĂ

Calitatea - dată de competenţele reieşite din educaţia formală .


CALITATEA ÎN EDUCAŢIA FORMALĂ,
NONFORMALĂ, INFORMALĂ
Mod de realizare Nivelul educaţiei Nivelul educaţiei Nivelul educaţiei
formale nonformale informale
"formal,, trepte ierarhice certificate şi locuri de muncă
diplomele
Coordonată
,,nonformal", curriculum activităţi educaţiei familiale
orizontală
extraşcolar-excursii extraşcolare
"informal" influenţele grupurilor participări experienţe cotidiene
sociale-lecţii tematice, spontane în actul
educaţie morală educaţiei
"formal,, treptele ierarhice activităţi organizate influenţele de grup
în afara
curriculumului
Coordonată şcolar
verticală ,,nonformal", locurilor de muncă activităţi participări
extraşcolare complementare
"informal" educaţia familială educaţie familială experienţe cotidiene

Perspectiva instituţionalizării interdependenţelor dintre cele trei forme ale educaţiei


solicită "o reprezentare holistică", proiectată circular pe două coordonate pedagogice:
Interdependenţa formelor educaţiei asigură creşterea calitativă, întărirea lor reciprocă şi
eficientizarea demersului educativ cu uriaşe beneficii economice şi sociale.
STUDIU
DE CAZ

Valorificarea
educaţiei nonformale
în activităţile cu
tinerii....
Valorificarea educaţiei nonformale în activităţile cu tinerii....
Ipoteza
Dacă apelăm la activităţi extraşcolare Eşantionul
în cadrul sistemului de învăţământ,
GEN NR.DE NR.TOTAL
asigurăm şanse egale de dezvoltare ELEVI ELEVI
personală şi reducem fenomenul de FETE 2 8
absenteism şcolar a copiilor cu BĂIEŢI 6
deficienţe intelectuale ;
Tab.1.EŞANTIONUL

Intervalul periodic:
•Copii au vârste cuprinse între 15-16 ani ,
09.2009- 05.2010 (total 9 luni ) •Au deficienţe mintale asociate,
•Sunt în clasa a VIII a în Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă ,,Dumitru Ciumăgeanu,, Timişoara, jud.Timiş
Metoda folosită : Analiza documentară
(7 activităţi extraşcolare )
Analiza de date
Prezenta elevilor la clasa
100
 Elevii cu prezenţă scăzută la orele
de curs sunt : Florea şi Vlădoiu 80 PREZENTA
60 REDUSA
 Florea PREZENTA
40 MEDIE
- face naveta de la o distanţă de 7 km din
20 PREZENTA
satul Pădureni până la sediul şcolii RIDICATA
-înregistrează probleme financiare în 0
familie ERCEANU FILIP FLOREA BUDA TOFAN POPA OMUT VALDOIU
ELEVI CE AU PROBLEME FINANCIARE
Vlădoiu 100%
-are tulburari de comportament: 80%
vagabondaj, agresivitate 60% FARA PROBLEME CU BANI
-provine dintro familie cu probleme 40% PROBLEME CU BANI
financiare 20%
0%
ERCEANU FILIP FLOREA VLADOIU POPA TOFAN OMUT BUDA
RESURSE FINANCIARE NECESARE PENTRU ACT.EXTRASCOLARE

CU PLATA FARA PLATA


Număr total- 7 activităţi
extraşcolare dintre care 4 cu plată şi 3 100%
80%
60%
fără plată. 40%
20%
Resursele financiare minime 0%
CINEMA PLENETARIU HALLOWEEN EXPOZITIE PARC ZOO RESITA
necesare 1 ron - grădina Zoo, iar REPTILE
resursa financiară maximă- 15 ron- ,,La IMPLICARE ELEVI IN ACT.EXTRASCOLARE

Reşiţa,, . ELEVI PREZENTI ELEVI ABSENTI


Banda roşie ne indică o evoluţia
7 6
descendentă a implicării elevilor în 6 5
activităţiile extraşcolare 5
4

Maximum de elevi prezenţi 6 elevi 4


3
3
- ,,La Cinema,, 2
2
Minimum de elevi prezenţi -3 elevi 1 1
–,,La Zoo ,, 0 0
OPTIUNILE ELEVILOR PENTRU ACTIVITATILE EXTRASCOLARE

Din totalul celor 7 activităţi


extraşcolare elevii: Florea şi
Vlădoiu au participat doar la
2, echivalând cu 28,5% din
activităţile propuse. RESITA

ZOO

PARC
Florea a fost la ,,expoziţie
EXPOZITIE REPTILE
de reptile” ce necesita o
resursă financiară modică de 4 HALLOWEEN

lei . PLANETARIU

 Vladoiu - activitatea ,,La CINEMA


cinema,, pentru care a plătit 5
ER C EA N U

VLA D O IU
FLO R EA

TO FA N
PO PA

BUDA
OM UT
FILIP
lei.
Concluzie

Reducerea fenomenului de absenteism în cadrul orelor de curs, în cazul celor 2


elevi: Florea şi Vlădoiu, prin intermediul activităţilor extraşcolare nu s-a încheiat cu
succes.

Activităţile extraşcolare nu au avut un impact semnificativ pentru elevii cu prezenţă


redusă la clasă (educaţia formală), astfel încât să-i determine să participe la propria lor
formare şi alfabetizare funcţională .

Calitatea în educaţia nonformală din România nesusţinută financiar de către Ministerul


Educaţiei o declasifică ca fiind o nouă formă de educaţie pentru elevii proveniţi din
familii defavorizate, aşa cum se precizează în principiul accesului egal la educaţie,
deoarece copiii din familii defavorizate nu au resurse financiare pentru a-şi plăti
,,curiozitatea intelectuală “ .

Educaţia informală, în cazul copiilor proveniţi din


familii defavorizate, primează în faţa educaţiei
formale şi nonformale, în lipsa considerentelor
financiare şi fiziologice.
Bibliografie

Cristea Sorin (2000)-Dicţionar de pedagogie, Editura Litera


Internaţional, Bucureşti
 
Cucoş Constantin(2002) – Pedagogie ,
Editura Polirom, Iaşi

Şoitu Laurentiu (2006)- Strategii educaţionale centrate pe elev, Editura


Alpha, Bucureşti
 
Văideanu George (1988) – Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura
Politcă, Bucureşti

Anexe-documente cu cele 7 activităţi extraşcolare ,

http://www.fdsc.ro/pagini/educatie-pentru-dezvoltare.php-

http://www.formare.info/stiri/despre-educatia-viitorului-in-revista-
excelenta-numarul-2-septembrie-2008.html

http://leap.ro/educatia-nonformala/

S-ar putea să vă placă și