Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ŞI


ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Program de studiu: FINANŢE BĂNCI
AN I SEMESTRUL II

PROIECT MANAGEMENT
CONTROLUL MANAGERIAL

Profesor coordonator,
Lector Dr. Simona Buta

Student,
Maciuc Alina

SUCEAVA
2018-2019
CONTROL - analiză permanentă sau periodică a unei
activități, a unei situații pentru a urmări mersul ei și pentru a lua
măsuri de îmbunătățire; supraveghere continuă (morală și materială);
stăpânire, dominație; putere de dirijare a propriilor gesturi și
mișcări; instituție sau grup de persoane care supraveghează anumite
activități.
Dicționarul Explicativ al Limbii Române, DEX, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1998

Controlul poate fi definit ca procesul continuu de


evaluare a gradului de îndeplinire a obiectivelor
organizaționale previzionate, adoptarea și implementarea
măsurilor corective care se impun pe baza gestionării legale
și eficiente a riscurilor asociate proceselor, fenomenelor,
operațiunilor și activităților desfășurate în cadrul organizației.
CONTROLUL MANAGERIAL

Operațiunea de control este un atribut al managementului, un


mijloc de analiză a realității și de corectare a erorilor, sensul cel mai
comun asociat controlului este acela de verificare, care frecvent se
asociază cu activitatea de cunoaștere ce va permite managementului
să coordoneze activitățile din organizație într-un mod cât mai
economic și eficient posibil.

Controlul managerial este activitatea care măsoară


performanţa şi dirijează acţiunea către sarcini prestabilite şi ridică,
într-o organizaţie, o serie de întrebări la care nu totdeauna este simplu
de răspuns, cum ar fi: cum se înfăptuieşte controlul, cine trebuie să
controleze etc.
TIPURI DE CONTROL

După momentul efectuării controlului in raport cu


procesul supus controlului, astfel:

• controlul preventiv, denumit feedforward control

• controlul direct sau on-line, denumit concurrent control

• controlul postoperativ sau final, denumit feedback control


Alte criterii de clasificare a controalelor :

• după sfera de cuprindere în raport cu organizația: control


organizațional şi control departamental;
• în funcție de modul de cuprindere a obiectivelor; control total şi
control selectiv (prin sondaj);
• în funcție de scopul urmărit: control de conformitate, control de
perfecționare şi control de adaptare;
• în funcție de apartenența organelor de control: control propriu
(intern) şi control exterior (extern);
• în funcție de executanți: autocontrol, control mutual, control
ierarhic şi control de specialitate;
• în funcție de modul de execuție: control direct, control
indirect, control încrucișat;
• în funcție de baza normativă: control normativ, control practic şi
control teoretic;
• în funcție de interesul entității: control pentru sine şi control
pentru alții;
• în funcție de orientarea controlului: control tematic şi control
nedirijat.
Controlul trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

 Să fie oportun şi necostisitor.


 Să fie acceptabil pentru cei la care se aplică.
 Să fie adecvat obiectivelor, poziţiei şi personalităţii
celor controlaţi.
 Să fie strategic.
 Să se bazeze pe informaţii corecte,
 Să fie cât mai simplu posibil (fără a fi simplist).
 Să fie bazat pe “definiţii operaţionale”.
STUDIU DE CAZ:
AUDIT INTERN LA SC RIDACOM SRL BOTOŞANI

Auditul intern reprezintă procesul de examinare obiectivă a


ansamblului activităţilor unei entităţi economice
(companie/firmă/organizaţie) în scopul furnizării unei evaluări
independente asupra managementului riscului, controlului şi proceselor
de conducere a acestuia.
Sfera şi obiectivele auditului intern variază considerabil şi
depind de dimensiunea şi structura entităţii, precum şi de cerinţele top-
managementului; de regulă, activităţile de audit intern includ unul sau
mai multe dintre elementele următoare:
 Monitorizarea controlului intern.
 Verificarea conformităţii cu legi, reglementări şi alte cerinţe externe
entităţii, precum şi cu politicile şi directivele manageriale şi cu alte
cerinţe interne.
 Revizuirea economiei, eficienţei şi eficacităţii operaţiunilor, inclusiv a
controalelor non-financiare ale unei entităţi.
 Examinarea informaţiilor financiare şi operaţionale.
S.C. RIDACOM S.R.L., cu sediul în Botoșani, str. Primăverii
nr. 22, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Botoșani,
cu numărul J07/521/1994 și Cod Fiscal RO5722887. Punctul de lucru
principal, atât pentru birouri cât și pentru producție este situat la
adresa: Botoșani, str. Primăverii nr. 22.

Rida este un nume de marcă, folosit în exclusivitate pentru


produsele de cofetărie și patiserie, cunoscut în zona Botoșani pentru
produse de înalta calitate la un preț scăzut, fiind astfel accesibile
oricui. Sloganul comercial al firmei este: "gustul preferat al prăjiturilor
de casă", pentru că produsele lor sunt pregătite cu ingrediente
preponderent naturale și bazate pe rețete tradiționale.
RAPORT AUDIT INTERN

Echipa de auditare a fost constituită din: BC, auditor intern;


Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu
nr. 2921/15.03.2018
Durata misiunii de audit: 10.04.2018- 30.04.2018;
Perioada auditată: 01.01.2017-31.12.2017
Scopul acțiunii de auditare constă în efectuarea auditului asupra
situațiilor financiare la 31.12.2017 în vederea obținerii unei asigurări
rezonabile conform căreia situațiile financiare nu conțîn denaturări
semnificative și asigurarea aplicării corecte a normelor metodologice
privind elaborarea situațiilor financiare la 31.12.2017.
Obiectivele acțiunii de auditare au urmărit:
Evaluarea situaţiilor financiare.
Tipul de auditare: A fost efectuat un audit de regularitate privind
respectarea de către Direcţia economică, a prevederilor legislaţiei,
în ce priveşte întocmirea situaţiilor financiare. Direcția economică
răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații
financiare.
Tehnicile de audit intern utilizate:
Verificarea s-a realizat tehnici de verificare:
 comparația
 examinarea
 confirmarea
 garantarea
Alte tehnici de audit:
 observarea fizică
 interviul, note de relații
 analiza

Documentele examinate în cadrul Elaborării situațiilor


financiare la 31.12.2017 au vizat documentația :
 documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operațiilor
în contabilitate;
 balanțele de verificare întocmite periodic;
 situațiile financiare anuale;
 note contabile.
CONCLUZII

NEREGULI: Registrul inventar, nu a fost condus, completat și utilizat în


concordanță cu destinația
stabilită, asfel încât să permită, în orice moment, identificarea și
controlul operațiunilor efectuate
CONSECINȚE: Neefectuarea inventarierii generale a tuturor element
elor de de activ și pasiv
duce la necorelarea datelor din bilanțul contabil cu datele înregistra
te în contabilitate, puse de acord cu situația reală a patrimoniului,
stabilită pe baza inventarierii;
RECOMANDĂRI: Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, î
nregistrarea în
contabilitate a diferențelor rezultate și completarea Registrului-
inventar cu rezultatele inventarierii ;
Elaborarea procedurilor scrise și formalizate.

Nr. OBIECTIVUL APRECIERE


Crt. DE
FUNCŢIONAL IMBUNATAŢIT CRITIC
1, Evaluarea situaţiilor X
financiare
În opinia auditorului, situațiile financiare au fost
intocmite de o manieră adecvată în aspectele
semnificative.

Întocmirea situațiilor financiare nu a fost


precedată de inventarierea tuturor elementelor
patrimoniale, astfel încât datele din bilanțul contabil anual
nu au fost corelate cu datele
înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația rea
lă a patrimoniului, stabilită pe baza inventarului.

Structura auditată are obligația să respecte


Programul de acțiune și Calendarul de implementare
a recomandărilor, cu scopul implementării recomandărilor la
termenele stabilite și să raporteze auditorului intern, periodic,
stadiul implementării acestora.