Sunteți pe pagina 1din 18

ALEXANDRU CEL BUN

Domnitor înțelept și
cumpătat al
Moldovei,
diplomat iscusit
(1400- 1432)
fiul lui Roman I Muşatinu

A domnit 32 de ani
A preluat domnia de la
Mircea cel Bătrân.
Politica internă
• A acordat armatei o atenție deosebită.
• A reorganizat Sfatul domnesc, luând măsuri pentru
buna funcţionare administrativă.
• A susținut agricultura și comerțul
• A ctitorit mănăstirile Căpriana, Moldovița și Bistrița
(unde a fost înmormântat).

Politica externă
• A reușit să apere țara de Imperiul Otoman.
• A menținut independența țării.
Mănăstiri ctitorite de Alexandru cel Bun
Bistrița

• Moldovița
DE CE I S-A SPUS "CEL BUN"
Despre Alexandru cel Bun istoricii spun că a fost
primul mare domnitor al Moldovei. Titulatura de
„cel Bun” nu figurează deloc în timpul domniei
sale, ci s-a ales cu ea după moarte, aceasta având
legătură cu faptul că, în lunga sa domnie, de peste
30 de ani, a ştiut să stea departe de conflicte,
calităţile sale indiscutabile de mare diplomat fiind
recunoscute de toată lumea. Potrivit
„Letopiseţului” lui Grigore Ureche, în vremea
domniei sale i se spunea „Alexandru Vodă cel
Bătrân”, fiind primul din neamul Bogdăneştilor
care a purtat nume de botez grecesc.
Ştefan cel Mare  Domnia
• Ştefan cel Mare a domnit aproape o
jumătate de secol în Moldova, (1457-
1504) timp în care ţara a cunoscut o
înflorire fără precedent şi s-a făcut
respectată de toate marile puteri din
jur: Ungaria, Polonia şi Imperiul
otoman.
• Voievodul - pe care cronicarii îl
descriu ca pe un bărbat nu prea
înalt, blond, cu o privire
pătrunzătoare şi o voinţă puternică -
a fost un războinic viteaz şi hotărât,
un priceput conducător de oşti, dar
şi un om credincios, care a zidit
multe biserici şi mănăstiri în
Moldova şi a rămas în amintirea
românilor ca “Ştefan cel Mare şi
Sfânt”.
Ştefan cel Mare  Ctitorii

Biserica „Sfântul Gheorghe”,


Manastirea Putna
Manastirea Voronet

Stefan cel Mare a ctitorit 44 de


biserici si manastiri. Acestea sunt 2
dintre cle mai mari.
Ştefan cel MareOrganizarea ţării
• În epoca sa, Moldova a Cetatea de la Suceava

cunoscut cea mai mare


întindere, între Carpaţi,
Nistru şi Marea Neagră.
• Capitala era în cetatea
Sucevei, pe care
domnitorul a întarit-o cu
ziduri puternice din piatră,
pentru a rezista oricărui
atac.
Ştefan cel MareLupte(I)

Lupta cu turcii - Valea Alba Lupta cu tatarii

Lupta cu
ungurii
Gravura bătăliei de la Baia
Ştefan cel MareLupte(II)
• În urma victoriei
obţinute la Podul
Înalt(1475), Ştefan
cel Mare a fost
considerat în Europa
“eroul creştinătăţii”.  
• A fost şi a rămas cea
Lupta de la podul Înalt
mai mare înfrângere
a Islamului în fața
unei armate creștine.
47 de ani glorioşi
 Bătălii
 Cu ungurii la Baia (1467)
 Cu tătarii la Lipnic (1469)
 Cu polonii la Codrii Cosminului (1497)
 Cu turcii la Vaslui (1475), Războieni (1476),
Cătlăbuga (1485), Şcheia (1486).
 Moştenirea spirituală
 Construcţii civile şi religioase de mare
valoare artistică.
 Piese de broderie sau argintărie, frumoase
manuscrise cu miniaturi, icoane, veşminte şi
obiecte de cult.
 Începuturile istoriografiei româneşti.
”Domn adevărat, viteaz, , cuminte şi iubitor
de ţară şi de neam din clipa întâia şi până-
Legenda zidirii Mănăstirii Putna
 Tânărul domn Ştefan şi-a pus în gând să ridice o frumoasă mănăstire,
loc de închinare şi odihnă veşnică pentru voievod şi familia sa.
Călătorea călare, cu oşteni şi popor mult, ca să caute locul unde
meşterii aşteptau să zidească mănăstirea.
Se găsea cu arcaşii săi pe-un deal, unde există şi azi o cruce,
aproape de Putna. Dealul se numeşte Dealul Crucii, de unde se vede,
azi, încântătoarea panoramă a văii mănăstirii.
Ştefan-Vodă a tras cu arcul şi, unde a căzut săgeata, hotărî să
fie altarul. A pus apoi pe trei dintre cei mai vrednici aprozi de-au tras
şi ei cu arcul. Unde a căzut săgeata unuia, au făcut poarta, iar unde a
căzut săgeata celui de-al doilea, s-a ridicat clopotniţa.
Au înălţat biserica până în 1469, iar după doisprezece ani de
trudă era isprăvită întreaga mănăstire fortificată, pe care vodă o umplu
cu icoane, vase sfinte şi veşminte scumpe.
Povestea spune că arcul cu care a tras Ştefan cel Mare s-a
păstrat mult timp, în turnul de la Putna. Mai târziu, năvălind polonii la
locul sfânt al românilor, au furat arcul şi l-au dus în ţara lor.
DIMITRIE

CANTEMIR
DIMITRIE CANTEMIR
Născut la 1673
A fost fiul lui Constantin Cantemir, domn
al Moldovei;
A fost ostatic la Poartă de la 15 ani, timp
de 17 ani;
La Istanbul studiază foarte mult,
ajungând unul dintre cei mai renumiţi
învăţaţi ai vremii;
DIMITRIE CANTEMIR
Ajunge domnitor în Moldova cu ajutorul turcilor;
Domneşte între anii 1710 – 1711
În anul 1711 încheie un tratat de alianţă cu ţarul
Petru cel Mare al Rusiei, prin care se obligă să ajute
Rusia în lupta împotriva otomanilor;
Se alătură trupelor ruseşti în bătălia împotriva
turcilor, ce are loc la Stănileşti, lângă Prut;
Ruşii au fost învinşi, iar Dimitrie Cantemir se
refugiază în Rusia împreună cu familia sa;
A ajuns consilier al ţarului Petru cel Mare;
A murit în Rusia în anul 1723
Actualmente, osemintele sale se odihnesc în
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi.
DIMITRIE CANTEMIR
UN MARE ÎNVĂŢAT
- era cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof,
istoric, lingvist, muzicolog, om politic şi scriitor român;
- vorbea 10 limbi
- a scris:
Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea – prima
lucrare filozofică românească
Descrierea Moldovei – face descrierea geografică şi
politică a Moldovei, a limbii folosite, obiceiurilor şi a
folclorului;
Istoria Imperiului Otoman
Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor -
cuprinde istoria noastră de la origini până la
descălecare;
Sistema religiae mahomedane
Cartea ştiinţei muzicii
FILE DE ISTORIE

Cantemir,
membru al Academiei din Berlin

„− Propun ca membru al Academiei noastre să


fie ales învățatul Demetrius Cantemir, a deschis
şedința filosoful Leibniz.
− Pentru care merite, baron Leibniz?!
− Demetrius Cantemir e unul dintre cei mai de
seamă învățați din lume. A scris multe şi felurite
cărți. Turcii îl socot cel mai mare compozitor al
lor. Cunoaşte, domnilor, zece limbi!
− Şi cine e acest Cantemir?
− E un moldovean…
− Să-l primim cu o singură condiție: să scrie
pentru noi o carte despre țara lui.” shorturl.at/beW16
(După
Nicolae Dabija)
APRECIERI CRITICE

B
Spiritul său vast de iscoditor se
manifestă în egală strălucire în toate
Dimitrie Cantemir se înalță pe ramurile scrisului umanitar- filozofie,
A treptele unei evoluții pluriseculare, logică, dialog, roman, istorie,
reunind în formația sa intelectuală și ș.a.m.d., lăsând urme adânci pentru
în aspirațiile lui creatoare caracterele, posteritate. Dimitrie Cantemir se
tendințele și direcțiile dezvoltării prezintă ca o imagine superioară a
întregii culturi românești de până la el. erudiției. Dar, înainte de a fi erudit, e
Sinteza genială, Cantemir este un om de acțiune.
anticipația, nu mai puțin extraordinară, Vasile COROBAN
a destinelor universalității pentru care
opera și geniul său i-au servit de
legitimare și simbol.

George IVAȘCU

S-ar putea să vă placă și