Sunteți pe pagina 1din 11

ANALIZA

PSIHOLOGICA
A AMINELOR
PATO I B I A N C A I O N E L A
CLASA XI B

1 1
• Aminele sunt compuși
organici care conțin
în molecula lor gruparea amino
(-NH2) legată de un
radical hidrocarbonat. Aminele
sunt asemănătoare din punct
DEFINITIE SI de vedere structural
cu amoniacul, fiind substanțe
FORMA derivate formal de la amoniac
unde unul sau mai mulți atomi
GENERALA de hidrogen sunt înlocuiți
cu substituenți precum
grupe alchil sau aril. Formula
generală a aminelor primare
este de forma R-NH2, a
aminelor secundare R1-NH-R2,
iar a aminelor terțiare R1-N-
R2,R3.

2 2
Aminele se denumesc folosind denumirea
radicalilor corespunzători urmați de
cuvântul amină. Radicalii sunt denumiți în
ordine alfabetică, iar numărul de grupe amino
DENUMI este evidențiat prin prefixele di, tri.

RE SI
UTILIZA Aminele primare aromatice sunt materie primă
pentru fabricarea coloranților. În reacție

RE cu acidul azotos (HNO2), formează sări de


diazoniu, care se supun imediat (datorită
instabilității) unor reacții de cuplare, rezultând
azoderivați. Aceștia sunt puternic colorați și
deci folosiți în special în industria textilă.

3 3
CLASIFICARE
• Amine primare, secundare și terțiare
• Deoarece aminele pot fi considerate ca produși rezultați din înlocuirea
atomilor de hidrogen din amoniac cu radicali alchil, ele pot fi:
• Amine primare - din molecula de amoniac se înlocuiește un singur atom de
hidrogen.
• Structura aminei primare

• etil amină

• 2 propil amină

4 4
• Amine secundare - Din Amine terțiare - Din
molecula de amoniac molecula de amoniac se
se înlocuiesc doi atomi înlocuiesc toți trei atomii de
de hidrogen. hidrogen.
• Structura aminei •Structura aminei terțiare
secundare

•trimetil amină
• dimetil amină

•dietil metil amină


• etil metil amină

5 5
Amine alifatice, aromatice și mixte

În locul hidrogenilor din molecula de amoniac se vor lega radicali. În funcție de tipul
acestora, aminele pot fi:
Amine alifatice - Radicalul (sau radicalii) care se leagă de atomul de azot este unul
alchil.

Amine aromatice - Radicalul (sau radicalii) care se leagă de atomul de azot este unul
aril.

•fenil amină (anilină)                           α naftil amină:

Amine mixte - Radicalii care se leagă de atomul de azot sunt o parte alchil și alta aril.

•etil fenil metil amină

6
Monoamine și poliamine
Toate aminele prezentate anterior sunt monoamine, însemnând că în moleculă există
doar o singură grupare -NH2. Poliaminele au două sau mai multe grupări în moleculă.

•1,2 etilen diamină

•1,4 butilen diamină

•fucsină

5 7
• Legă turile de hidrogen influențează semnificativ
proprietă țile aminelor primare și secundare, ca și a
derivaților lor. Prin urmare, punctele de fierbere ale
aminelor sunt ridicate.
• Aminele inferioare, precum metil-, dimetil-,
etilamina sunt gaze cu un miros de amoniac și sunt
solubile în apă . Aminele cu masă moleculară medie
sunt lichide, parțial solubile în apă și au un miros de
pește descompus (trimetilamina). Aminele
superioare, similar alcanilor superiori, sunt solide,
inodore și practic insolubile în apă . Cu câ t numă rul
de carboni din catenă este mai
mare, solubilitatea lor în apă scade.
• Aminele alifatice sunt solubile în solvenți organici,
în special în cei polari. Aminele primare
reacționează cu cetonele, precum acetona, și
majoritatea aminelor sunt
incompatibile cu cloroformul sau tetraclorura de
PROPRIETATI carbon.
• Aminele aromatice, precum anilina, au punctele de
FIZICE fierbere mai joase decâ t restul, datorită
imposibilită ții de a crea legă turi de hidrogen
puternice. Tot de aceea solubilitatea lor în apă este
redusă , deși se dizolvă în solvenți organici. Aceste
amine sunt toxice și sunt foarte ușor absorbite prin
piele.
5 8
PROPRIETATI CHIMICE
• Bazicitatea
• Aminele au un dublet electronic neparticipant la atomul de azot. Prezența acestor electroni neparticipanți
conferă aminelor un caracter bazic, ei putâ nd accepta un proton.
• Cu apa reacționează mai ales aminele inferioare și cele medii, cele superioare sunt puțin solubile în apă cu
urmarea gradului foarte scă zut de reacție corespunză tor solubilită ții reduse.
• Ionul hidroxid de alchilamoniu apare în compuși rezultați din reacția cu acizi îndeosebi hidracizi
(exceptâ nd acidul azotos HNO2, care are caracter oxidant și distruge grupa amino).
• Nu toate aminele sunt la fel de bazice. Aminele aromatice sunt mai puțin bazice chiar decâ t amoniacul.
Aminele primare sunt mai bazice decâ t amoniacul, iar la cele secundare bazicitatea este și mai crescută .
• Aminele se pot autoioniza, proces numit autoprotoliză , prin care apar ionii de alchil- sau arilamoniu și
alchilamidură sau arilamidură . Se exemplifică pentru aminele primare:
• 2RNH
2  RNH−
 (ion alchil(aril)amidură ) + RNH+
3 (ion alchil(aril)amoniu)
• Alchilare
• Alchilarea aminelor primare duce la apariția aminelor secundare. Alchilarea acestora produce amine
terțiare, iar dacă alchilarea se continuă , apar să ruri cuaternare de amoniu.

5 9
Acilare
Acilarea aminelor înseamnă înlocuirea unuia sau a ambilor atomi de hidrogen de la
gruparea amino. Deci pot fi acilate doar aminele primare și secundare, pentru că doar
acestea dispun de atomi de hidrogen legați de azot. Reacția se produce tratând
aminele cu acizi organici, cloruri acide sau anhidride acide.

Diazotare
La această reacție participă doar aminele primare alifatice sau aromatice,
reactantul folosit fiind acidul azotos (HNO2). Deoarece HONO este instabil, el se
prepară chiar în mediul în care se dorește a fi folosit.Din diazotarea aminelor
alifatice rezultă alcooli și apă. Grupa amino din amină este înlocuită
de hidroxilul din acoladă, rezultând astfel alcoolul. Grupa amino se desface și ea,
atomii de azot unindu-se, iar cei doi atomi de hidrogen se leagă de oxigenul
rămas din acid, formând apa.

5 10
BIBLIOGRAFIE
https://https://www.ebacalaureat.ro/c/aminele/877
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amin%C4%83#Propriet%C4%
83%C8%9Bi_fizice

5 11

S-ar putea să vă placă și