CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. b. 26. c. b. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. c. 1. 3. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a.c. 3. in limita a de 2. 4. 5. controlul prin sondaj. 3. 28. 4. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. 6. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 6. 2. controlul combinat sau mixt. 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. potrivit legii. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . 6. 3. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a. 5. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului. 2. 5) venituri din cedarea activelor. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a. 4. b. in limita unei cote de pana de 2%. e. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. 27. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 6. introducerea. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor. care nu au la baza un document justificativ.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 6) venituri neimpozabile. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. 2. a sistemelor informatice.1. persoanele fizice independente. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. in limita unei cote de 2%. 2. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. 3) cheltuielile sociale. 5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. 29. 4) cheltuielile sociale. 5. c. 3. persoanele fizice romane si straine. controlul cronologic. d. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . 6. 5. 4. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. 7. 1. 1. 7 . b. c. 5. pe durata de viata stabilita de contribuabil. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. 5. 4. 30. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. 2. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. 3.

neimpozabile la sursa 3000.5. cheltuieli totale .2000.2. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 . ce consta in stabilirea existentei si miscarii. prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil. 1. 2. 2. potrivit legii . c. 2.2000. 2. b) 6720.2. neasigurata si neimputabila .2000. c. 38. cheltuieli cu amenzi. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. a tuturor elementelor de activ si pasiv. efectuarea controlului financiar-contabil. Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei.4. 32.105000. cheltuieli cu sponsorizarea . a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a.3.100000) .20. cheltuieli totale . cheltuieli totale . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .programarea activitatii de control financiar-contabil. cheltuieli totale . venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . la un moment dat' reprezinta definitia : a.1.controlului faptic.25000.controlului documentar-contabil.00.analizei contabile.4. 36. b.45000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului .3.5000.3. 5. Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091.controlului de gestiune. c) 4952. Enuntul: „mijloc de proba. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560.intocmirea actelor de control financiar-contabil.pregatirea actiunii de control financiar-contabil.3. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.controlului de gestiune. d. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000).1000. 4.controlului financiar-contabil. c. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .10000. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila. marfa constatata lipsa in gestiune.3. b. 3. cheltuieli de reclama si publicitate .inventarierii b.1000. solicitat in instanta. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.80. majorari din relatiile cu statul.120000. Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a. cheltuieli de protocol . 5.5.4000. 3. echipamente asigurate salariatilor.calculului de control.5. in patrimoniul unitatii economice.3.1000. 31.1000.5000. 33.80. e. Enuntul: „procedeul care.160000.1. c) 2704.1. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792.4. d. c.1.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil.d. realizeaza obiectivul principal al acestuia. e. 4.investigatiei. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . c) 6880. 2. intr-o anumita perioada de timp determinata. 1.5000. 1. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504. 2. e.20.60000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000.4.4.inventarierii.5. 5. 35. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1. b) 1904. cheltuieli de protocol . b) 6580. b. 37. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . c) 7291. b) 4152.a.5. 80. 34.5000.10000.

c.expertizei.investigatiei. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili. 6 . tehnicii.observarii directe. b. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 4. b. 45. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a.observarii directe. Discutia finala cu contribuabilul. 47. 6. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a. b. c. 48. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. 5. efectuarii controlului financiar-contabil.expertizei tehnice. 42. 2. in urma efectuarii actiunii de verificare. el insusi. c.investigatiei. 5.e. Programul de control se elaboreaza de catre : a. e. 7. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a. Anexe. b. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale. 1.investigatiei. c. intocmirii actelor de control financiar-contabil.descarcarea de gestiune. e. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii. d.Guvernul Romaniei. 1. 46. e. 6. 43. 4) baza de impunere. programarii activitatii de control financiar-contabil. in mod obligatoriu. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a.analizei contabile. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. forma juridica a societatii. c. Constatari fiscale. c.fiecare entitate cu atributii de control financiar. inainte de inceperea inspectiei fiscale.inventarierii de control. 7. 4. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata. 2. e. Date despre contribuabil. 1. inspectia partiala si periodica. pregatirii actiunii de control financiar-contabil.Parlamentul Romaniei. 6. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului. 3. si anume: 1. 41. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale. Enuntul: „tehnica prin care controlorul. programarii activitatii de control financiar-contabil. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a. c. b.expertizei tehnice. Formele inspectiei fiscale sunt : a.analizei contabile. in scris. 3.inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora.Curtea de Conturi a Romaniei. d. b.sesizarea organului de urmarire penala. 40. c. 6. Date despre inspectia fiscala.d. e.d. stabileste. 5. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. d. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole. 4. de : a.acordarea vizei de control preventiv.inventarierii. 44. 2. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului. efectuarii controlului financiar-contabil. 3. inspectia generala si permanenta. 39. 2.inspectiei fizice. c. d. 3) obiective minimale avute in vedere. 7.stiintei. 3. Alte constatari. 5. b. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale. astfel : a. 2) forma de proprietate. intocmirii actelor de control financiar-contabil. b. b. d. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. c. 4. din partea controlorului financiar. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. 7. b.inventarierii de control.inspectiei fizice.Ministerul Finantelor Publice.

6. 5. c. cheltuielile de protocol. anagajamentul de plata scris. c. 1. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul. 5) inchiderea unitatii. 1. mai putin: a. 82/1991. in conditiile legii. 1. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. b. dupa caz. 6. avizul de inspectie fiscala. d. 2. nota explicativa. c. b. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. c. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. 3. 5. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. b. b. 1. c. 49. 6. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. 6) suspendarea sau anularea. in timpul inspectiei fiscale. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. b. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 4) blocarea contului bancar. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat. 6. 5)inchisoarea contraventionala. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. Ordonanta Guvernului nr. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. temporar sau definitiv. in cazul efectuarii. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. c. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. d. 5. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. 4)inchisoarea contraventionala. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. a avizului. 3. Documentul prin care. 4. 2. c. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 1. Legea contabilitatii nr. 52. procesul -verbal. b. b. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. 51. 4. nota unilaterala. 6) avertismentul. 5.a. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. incrucisat. 2) suspendarea activitatii agentului economic. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile. 2. 54. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. 4. 50. d. b. 5. Ordonanta Guvernului nr. 5. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 53. 2. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. 6. 6. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. procesul-verbal. 55.punctul de vedere al contribuabilului. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte. raportul de inspectie fiscala. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. 7 . 3. c. 3. 1. 3.

a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 . b.verificarea modului de formare. profitul impozabil se calculeaza ca : a. c) 80. asociatii familiale. dividendele primite de la o persoana juridica. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. Ca regula generala.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor. 59. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. c. b. Guvernului. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. c. In anul 2006. de obicei de un an. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat. la care se adauga veniturile neimpozabile. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. 1.00. 62.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. regii autonome. Ministerului Finantelor Publice. a modului concret de manifestare a subiectului analizat. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a. proceselor si operatiunilor.ansamblul activitatilor. b.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice. b. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. 57. institutii ale statului. dintr-un an fiscal. c. c.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii.00. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. Parlamentului. Curtea de Conturi este subordonata : a. din care se scad veniturile neimpozabile. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri. centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice. 2. odata cu propriile tehnici. b. 64. 2. b. b) 104. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri. c. 4. c.un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a.00. 2. dobanzile primite de la o banca romaneasca. a. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. indiferent de forma acestora. indiferent de forma de organizare a acestora. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri.56. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a. prin cercetare. 63. dintr-un an fiscal. c. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. dintr-un an fiscal. b. precum si al documentelor primare. a) 0. 58. 61.un ansamblu de activitati interdependente care. b.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. 5. 60. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen. c.

Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a.inscrierea constatarilor in procesele . in scopul stabilirii unor adevaruri.verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.refacerea. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative. b. c. este : a. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite. 68.c.inspectia fizica. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului. au generat aceste abateri. diferite sunt identice.functia de sinteza a acesteia. c. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. ca tehnica a procedeului de control documentar. b. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate. b.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala. care implica mult mai multe costuri. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document. b. 69. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a.functia de diagnosticare a acesteia.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei.concret de manifestare a acestora la prevederile legale. utilizat in procesul de verificare economica.tehnica de control financiar. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara. realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu. de catre alti operatori economici.c.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii. 65. d. normele sau instructiunile prin care au fost definite. a problemelor care. b. In timpul controlului. Calculul de control. inscrise in documente financiar-contabile.investigatia de control. b. dar realizate in cadrul aceleeasi unitati.functia de control a acesteia. Instrumentul practic. 70.observarea directa. 71. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a. 67.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite. atat materiale. 66.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora.inventarierea. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte. cat si de munca.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. 72.actiunea de prevenire a abaterilor. c.inscrierea constatarilor in actele de control.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut. b.procedeul de control financiar. fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora. financiare si contabile sunt reale. b. de catre controlorul financiar. presupune : a. evitandu-se tratarea superficiala a acestora. c. 9 . care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare. c. e.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate. c. cat si cu modul de rezolvare.

nu se intocmeste act de control. 00. c. venituri realizate din despagubiri. c) 202. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193. 80. 74. de la societatile de asigurare. b. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. se procedeaza astfel : a. venituri din diferente de curs valutar 500. d. venituri din chirii. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. 76. c. la un moment dat. veniturile financiare.2007.00. b. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. d.50.50. veniturile din diferente de curs. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. inspectorii fiscali intocmesc : a. redevente. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate.00. c. venituri din subventii guvernamentale 800. pentru a limita consecintele ulterioare. de la societatile de asigurare. din care venituri realizate din despagubiri. c. redevente. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000. c) 135. b) 143. venituri din variatia stocurilor 400 ron. venituri din provizioane 500 ron.IX. venituri din variatia stocurilor 3500.nota unilaterala.IX. de la societatile de asigurare.venituri din exploatare. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a.50. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata. b.se intocmeste nota unilaterala. venituri din productia vanduta.IX. venituri din prestari servicii . venituri rezultate din anularea datoriilor. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000. venituri din prestari servicii . de la societatile de asigurare. prestarea de servicii si/sau comertul. e. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a. 78. venituri financiare 125. venituri din vanzarea marfurilor. Avem urmatoarele date la 30. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. venituri financiare 200 ron. 75. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale. activitati privind productia de bunuri materiale. e. venituri realizate din despagubiri. b) 210. 79. activitati in domeniul bancar . venituri din provizioane . venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. venituri din variatia stocurilor. b. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. c. venituri financiare 200. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale.raport intermediar. din care venituri realizate din despagubiri. dar importanta acestora este nesemnificativa.2007 (exprimate in ron).activitati in domeniul jocurilor de noroc. Avem urmatoarele date la 30. In cazul in care. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 .se intocmeste un raport. venituri din variatia stocurilor 2500.73.nota de constatare. b.2007 (exprimate in ron). venituri din chirii. 77.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. venituri din prestari servicii 2500 ron. venituri din exploatare. Avem urmatoarele date la 30. venituri din vanzarea marfurilor.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.raport de inspectie fiscala.

din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. din care venituri realizate din despagubiri.80. c) 230. venituri din provizioane 500. 88. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300.IX.7000.00.64. b) 210.IX. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984.00. b) 5351. 20.5000. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile.175000. venituri din cedarea activelor 10000.10000. cheltuieli cu amenzi.160000.2000. venituri din diferente de curs valutar 5000.00. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . cheltuieli totale .15000.00. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000.2007 (exprimate in ron). c) 19080. 81.20.00.3000. b) 1100. c) 390. c) 3560. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. marfa constatata lipsa in gestiune. c) 4411. Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200. c) 940. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330.00.20. venituri din prestari servicii 500.3000. Avem urmatoarele date la 30.00.240000. de la societatile de asigurare. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron.2007 (exprimate in ron). b) 3584.2007 (exprimate in ron).00. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . 00. venituri din subventii guvernamentale 8000.00.2000. Avem urmatoarele date la 30.00.4000. b) 358. cheltuieli de reclama si publicitate .a) 194. 85. 00. 86. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000.00. neasigurata si neimputabila .64. potrivit legii . b) 4796. c) 5916.80. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere .40000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. majorari datorate din relatiile cu statul . cheltuieli totale .50000. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. cheltuieli de protocol . venituri din variatia stocurilor 1400. cheltuieli totale . 83. venituri financiare 1200. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . b) 19680. 87. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . venituri din variatia stocurilor 35000.00. b) 7692. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500.00. 82. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. c) 6412.00. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600.00. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. echipamente asigurate salariatilor. cheltuieli cu sponsorizarea . cheltuieli de protocol . cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). 84. neimpozabile la sursa 3000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. cheltuieli totale .20000. Avem urmatoarele date la 30. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.IX.2000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051.200000.200000) . Impozitul pe profit datorat este de: a) 0. din care venituri realizate din 11 .35000.

a. 1. 3) neplata unor datorii comerciale. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. 2. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. in toate elementele sale. confiscarea partiala a averii. 7. 3. c. limitata numai la paguba efectiva. 6. 2. reducerea salariului si/sau dupa caz. 2. 8: b. Sanctiunile disciplinare sunt : a. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. avertismentul. avertisment scris. 3. 4. de regula. 7. 7. 5. isi are izvorul in contractul de munca. de exemplu. ca. desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). neincluzand foloasele nerealizate de unitate. venituri din variatia stocurilor 2500. c) 95. 4. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. 90. b) 193. amenda contraventionala. 3. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. 6. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. 7. 3. 4. a) 1. 4. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. este. 7. de la societatile de asigurare. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. retrogradarea din functie. este proprie persoanelor juridice. 6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale. 5.50. 92. 3. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. inchisoare. venituri financiare 125. se intemeiaza exclusiv pe culpa. a indemnizatiei de conducere. 5. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura. in principiu. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 12 . c. 5. b) 3. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143. 8.despagubiri.50. 2. 1. venituri din discounturi 500. 5. 5. suspendarea contractului individual de munca. 6. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale. 6. b. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. este. 6. c. 2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 8. 6. venituri din subventii guvernamentale 2400. 6. este delimitata si descrisa in mod concret. b. c) 2. 6. 89. cu amenda sau cu inchisoare si amenda.50. individuala. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. este proprie persoanelor incadrate in munca. a. 91. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari.

4. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. nedeclararea in scris. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr.93. in intelesul prezentei legi. 96. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. b. fara instiintarea prealabila a agentului economic. de bunuri materiale. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. 98. avand drept consecinta denaturarea veniturilor. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. 3. 22/1969 ? a. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a. 22/1969? a. fara instiintarea prealabila a agentului economic. in termenul prevazut de dispozitiile legale. folosinta sau detinerea.nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea. b. b. (gestionar. b. 5. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. fara instiintarea prealabila a agentului economic. 4. 13 . titluri de valoare. b. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). a unui agent economic. potrivit legii. chiar temporara. 22/1969 ? a. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. 97. 5. a. numerar si alte drepturi si obligatii. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. precum si efectuarea de operatiuni economice. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. c. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. in cazurile prevazute de lege. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. c. 82/1991. de catre gestionar. nu a asigurat gestionarului. rezultatelor financiare. c. cheltuielilor. angajatul care primeste. 1. c. 22/1969 ? a. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. c. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. 3. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). 95. 94. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. 2. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. 1. fara sa fie inregistrate in contabilitate. urmatoarele fapte. cu orice titlu.

sa opreasca. c. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. b. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv. Documentele si activitatile intocmite. oportune. b. c. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice. b. deschiderea. toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale. reale. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta. 99. c. obligatii de plata catre terti.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora. inainte de efectuare. nu au primit viza de control financiar preventiv. in mod obligatoriu. c. Operatia de inventariere se organizeaza.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice.verificarea modului de formare.in cazul fuzionarii. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice. direct sau indirect. eficace si eficiente. la finalul inspectiei fiscale. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Documentele si activitatile intocmite. b. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. necesare. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a. b. divizarii sau incetarii activitatii. 102. 106. dupa caz. c. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. 100. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. angajamentele din care rezulta. potrivit legii. dar au fost aprobate de alte persoane competente. c.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 . b.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. c. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta. b. respectiv de incasare. 107. c. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. repartizarea si modificarea creditelor bugetare. 103. in urmatoarele situatii: a. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. 105. daca: a.cel putin o data pe luna. in faza de angajare si de plata.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a.b. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare. c.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. 104. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale. cat si pentru structura fiscala competenta este : a. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade. precum si a altor drepturi cuvenite acestuia. indiferent de capitalul social al acesteia. 101. nu au primit viza de control financiar preventiv. economicoase. b. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe.

d. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a. controlul de legalitate. controlul incrucisat. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. c. c. c. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. b. in vederea acordarii vizei. controlul bugetar. 113.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. b.sa nu dispuna. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune. 110. b.note de constatare. b. o atestare emisa de catre o autoritate legala. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale. trecerea pe cheltuieli. in special.procese verbale de constatare. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice. in vederea intrarii in legalitate. c. Viza de control financiar preventiv delegat. controlul de regularitate. 109. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. 111. c. urmatoarele forme si tehnici: a. 15 . Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. actele si piesele justificative. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a. controlul anterior. este : a. 112. in continuare. preventiv delegat. 115. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu. c. organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati. b. c. structurile Ministerului Finantelor Publice. c. 108. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. sunt : a. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. controlul gestionar. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale. nespecificate in ' lista de investitii'. utilizeaza.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. b. 114. controlul mixt.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. b. controlul de legalitate. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a.se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune. Pentru realizarea functiei de control financiar. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza. b.

c. in limitele aprobate).stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. respectiv se pot angaja. 1. controlul bugetar. greu vandabile. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. inregistrate in contabilitate. b. 118. cu mis care lenta. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). b. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora. anagajament. preventiv delegat.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. 4. 2. 119. controlul de regularitate. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. de prisos.b. b. in limitele aprobate). c. 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. inutilizabile sau deteriorate. cu privire la : a. Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. inclusiv prin virari de credite. preventiv delegat. d. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. reprezentand 16 . c. 2. 1. 5. controlul de regularitate. c. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. dupa caz reprezinta: a. c. inregistrate in contabilitate. 117. semnatura. d. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. b. 4. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 120. 116. viza. d. 5. cu privire la : a.reducerea. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament. respectiv se pot angaja. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. esalonarea sau anularea titlurilor de incasare. verificare. controlul bugetar. 121. b. a. c. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. stabilirea valorilor fara mis care. controlul de legalitate. 5. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila.

2. 1. gajarea. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. numai cu obiectiuni. efectuarea. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. de orice natura. urmatoarele fapte : 1. a controlului 17 . 7. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. 3. b. vanzarea. greu vandabile. la solicitarea instantelor de judecata. sa puna la dispozitie registrele. 5. parchetului si politiei. actele. 2. care intra sub incidenta controlului. angajarea. 3. c. 6. In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. 3. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 122. sa semneze. corespondenta. La cererea organelor de control financiar de gestiune. 8. stabilirea valorilor fara miscare. 2. 124. 6. refuzul de a semna. in limitele aprobate). in lei si in valuta. 8. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. a incasarilor si platilor. 7. 5. 8. b. cu sau fara obiectiuni. 1. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate. piesele justificative si alte documente necesare controlului. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. Care apartin acestuia ? 1. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). de prisos. a. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 7. 6. 7. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective. 5. mentinerea. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. c. in numerar sau pe cont propriu. 123. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati. 6. b. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a.contributia viitoare a Romaniei la acest organism. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. respectiv se pot angaja. constiturea veniturilor publice. c. cu miscare lenta. 3. sesizarea organelor competente. 4. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. inutilizabile sau deteriorate. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. 4. 4. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. 1. 5.

4. 6. dotarea gestiunilor (magazine. Legea nr. 125. b. 2. Legea nr. 1. 571/2003. 1. 3. 1. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale. total active. 130.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. 128. 5. etc. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora. 6. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. 6. 9. stabilirea perioadelor. total cheltuieli. d.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. b. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate. total venituri . 241/2005. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. 2. 131. c. c. In functie de natura si complexitatea activitatilor. 22/1969. Legea nr. confruntarea faptic . Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. 2. 7. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 6. Care este ordinea lor? a. 4. e. 2. 129. total venituri . c. 4. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. 3. Ordonanta guvernului nr.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate. 3. c. 2. b. aprobate prin OMFP nr. 1752/2005. 1. 8. depozite. 4. 2. 2. efectuarea faptica a inventarierii. cifra de afaceri . c. 571/2003. total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar . b. 92/2003. b.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . total cheltuieli.activ net.) cu doua randuri de incuietori diferite. care cuprind trei componente? a. b. 2. 4. 4. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea.scriptic. Care sunt etapele organizarii: 1. d. a. 3. 126. Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . 4. Legea nr. Legea nr. 6.total active. 8. inspectorul este obligat: a. 5. 7.4. 3. c.7. b. 3. 5.cifra de afaceri neta.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii. 2. 2.cifra de afaceri neta. 1.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. Auditul public intern este reglementat de: a. 9. e. 1. aplicarea scazamintelor legale. 7. 672/2002. 5. c. 7. total active. total venituri . stabilirea lipsurilor imputabile. a. 127. La inceperea inspectiei fiscale. 1. 3. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere.

000 euro.000 euro.25%. 75. b. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100. Legii bibliotecilor nr.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. cazinourilor sau pariurilor sportive. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. situatia fluxurilor de trezorerie.600.cifra de afaceri neta: 7. accizele sunt de 1.venituri din dobanzi.000 ron.625. de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.500. 135. potrivit legii. d. precum si acei care acorda burse private. majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane.050. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant. b.total active: 3. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului. c. Taxele vamale sunt de 25%. c.000.000 ron.5.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice. 132. d) 2. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. c) 3. unul din urmatoarele criterii: . numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. b. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. O societate comerciala importa marfa in valoare de 18. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a. c.279.000.cifra de afaceri neta: 7. comisionul vamal de 0. 0.000.000.479. situatia modificarilor capitalului propriu.000.255. notele explicative la situatiile financiare anuale? a. cota standard de 16 % .a. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10.500. altele decat cele prevazute in relatiile comerciale.650. cheltuieli totale deductibile.000.000 euro.000 euro. plus o cota optionala de 22%.000 ron. discotecilor.300. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. potrivit legii.334/2002. Sunt considerate cheltuieli deductibile. c. Accizele sunt de 30%. 137. . . b. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500. 4.044. b. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.000 ron.venituri din sponsorizari. la data de 31 decembrie a exercitiului N. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist. 133.doua din urmatoarele criterii: . cota standard de 16 %. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate. e. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250. c) 726. amenzile.096.036. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.500.300. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a. b) 842. d) 842. confiscarile.total active: 3. practicand un adaos comercial de 15%. TVA aferenta marfii este de: a) 2.venituri din vanzarea titlurilor de participare . cluburilor de noapte. b) 2. iar comisionul vamal este de 0.650. potrivit legii. inclusiv accizele. cont de profit si pierdere. 134.900. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926. potrivit prevederilor legale.000 ron. potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind sponsorizarea. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a.000.5%. mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri .000 ron. 136.00.000. cota standard de 16 %. 19 .

cifra de afaceri neta: 3. c. banca: a. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. b. percepute pentru plati cu intarziere. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.1000. b.4000. 147. opere de arta. alin (8). cheltuieli de reclama si publicitate . si in special. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta. 145. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta. daca prin lege nu se prevede astfel. persoana impozabila: a. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. remizele risturnurile. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta. numai profitul amanat.000 euro. cheltuieli de protocol . Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a. c. sconturile si alte reduceri de pret. second-hand. dobanzile. deci persoana romana factureaza fara TVA. cheltuieli totale . in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. c. importa calculatoare din Germania. accelerata si degresiva.datoreaza TVA in cota redusa de 9%. 128. b. c. 138. poate fi inclus: a. in limitele prevazute de lege.O banca din Romania. b. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . O persoana impozabila cu sediul in Romania. bunurile constatate lipsa in gestiune. 141. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 . cu exceptia celor de la art. intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol. numai profitul realizat la data bilantului.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. b.000 euro. liniara si degresiva. obiecte de colectie si antichitati. scutit fara drept de deducere. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. c. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. perisabilitatile. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. b. b. taxabila cu cota de 19%. c. La intrarea calculatoarelor in tara. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA. nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei.c. c. acolo unde are sediul beneficiarul.a-c. b. Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. c. 143.5000. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. achizitia intracomunitara de bunuri. 142.300. liniara.datoreaza TVA in cota de 19%. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. In acest caz.deductibile 10% din total venituri.650. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.nu datoreaza TVA. c. . Cheltuielile cu dobanzile sunt: a. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. 144.integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. b. 139. 146. daca locul importului este in Romania. 140. impozitele si taxele.70000. rabaturile. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare. lit. inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.

Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000.00. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. c) 200. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. venituri din variatia stocurilor 3500. 151. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .00. 152.10000. venituri din diferente de curs valutar 500. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . 148.a) 2590.65000. cheltuieli totale .2000.IX. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.1000. venituri financiare 200. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. Avem urmatoarele date la 30.50. cheltuieli cu sponsorizarea .170000. echipamente asigurate salariatilor. neimpozabile la sursa 3000. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. b) 275. majorari din relatiile cu statul .5000. 153. b) 104.00.20. cheltuieli cu amenzi.2000.1000. b) 1904. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000.IX. cheltuieli totale .25. venituri din variatia stocurilor 400 ron. c) 3520. Impozitul pe profit datorat este de : a) 0.88 b) 2750. din care venituri realizate din despagubiri.00. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.10000. c) 233. c) 304. marfa constatata lipsa in gestiune.20. venituri din prestari servicii 2500 ron. potrivit legii . venituri financiare -125. neasigurata si neimputabila .88. b) 6080.00.5000. din care venituri realizate din despagubiri. Avem urmatoarele date la 30. 21 . b) 285. cheltuieli de protocol . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500. b) 110. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . de la societatile de asigurare. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182. venituri din provizioane 500 ron. de la societatile de asigurare.100000) .88.2007 (exprimate in ron).00. Avem urmatoarele date la 30. venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400.2007 (exprimate in ron).00. c) 94.120000. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. a) 0.00.2007. c) 5760.110000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175. venituri din variatia stocurilor 2500.50. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . 149. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron.IX. 154.25000. venituri din subventii guvernamentale 800. 00.00. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780. b) 4091. pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. venituri financiare 200 ron. c) 3230. cheltuieli totale .20. Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000.2000. 150. c) 24.5000.

cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . venituri din cedarea activelor 10000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului .205000.24. venituri din prestari servicii 500.80.3000.70.7000. b) 251. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. de la societatile de asigurare.2007 (exprimate in ron). b) 2507. cheltuieli de protocol .80000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190.240000.15000. 160. venituri din provizioane 500. b) 0.IX.20.00.185000. din care venituri realizate din despagubiri.220000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. Avem urmatoarele date la 30.00. echipamente asigurate salariatilor.84. de la societatile de asigurare. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000.200000) .4000. 162. c) 1960. Avem urmatoarele date la 30. venituri financiare 125.00. venituri din variatia stocurilor 22 . venituri din diferente de curs valutar 5000.3000.2000. venituri din variatia stocurilor 35000. c) 3836. venituri din subventii guvernamentale 8000. cheltuieli de protocol .20000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 0.IX.24. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540.00. venituri financiare 1200.155. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron. 157. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii).40000. b) 1400. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000. din care venituri realizate din despagubiri. potrivit legii . 00. b) 14880. venituri din variatia stocurilor 1400. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.2007 (exprimate in ron).00.00. 156.00. b) 158. cheltuieli de reclama si publicitate . 159.5000. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776. c) 700. 158. 00. b) 1800. cheltuieli totale . cheltuieli totale . Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000.IX. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.00. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010.1000. Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . marfa constatata lipsa in gestiune.35000. cheltuieli totale . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. neasigurata si neimputabila . c) 14400.2007 (exprimate in ron). din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280.00. neimpozabile la sursa 3000. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. majorari datorate din relatiile cu statul . c) 160. c) 3802. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Avem urmatoarele date la 30.00.00. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. cheltuieli cu amenzi. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . c) 130. cheltuieli totale .2000.00.10000.20. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. cheltuieli cu sponsorizarea . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. 161.2000.

5%.000. 2%. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18. c. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007.000.000. respectiv masini. exprimati in ron: venituri impozabile 100. cluburilor de noapte.000.000. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. c.5%. b. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. venituir din cedarea activelor fixe 70. c. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. venituri din dobanzi 500. 5000000.000. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980. 166.000. 3%. terenuri. venituri din provizioane 5.000 ron. c.000. c.3464000.036. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. din care s-a scazut dupa caz.000 ron. 6400000. Accizele sunt de 30%. Taxele vamale sunt de 25%.000 ron. b.000.2.000. iar comisionul vamal este de 0. discotecilor.000.096. cheltuieli totale deductibile. comisionul vamal de 0. b. c. 169. 23 . echipamente tehnologice. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.00.2. din care s-a scazut dupa caz. cladiri. venituri din discounturi 500.5%.000. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5. valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. 2%. c) 190. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora.2500.00.387. accizele sunt de 2. b. 163. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a. 16000000. b. e) 842.000.000. f) 726.000. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2. c) 4292100. instalatii.25%. unelte. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 170. 171.158. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a.000. 168. 2%. cazinourilor sau pariurilor sportive. b. 164.2. 3324000. 167. 165.000.000. g) 842. 3424000. b) 140. la data de 31 decembrie a exercitiului N. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a. c.000.044.000.100.00. d)4.000. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a. venituri din productia de imobilizari corporale 20. 3%. b)3420000.5%. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210. 60. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500. O societate comerciala importa marfa in valoare de 22. venituri din diferente de curs valutar 700. b.000 ron. 3%. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100. practicand un adaos comercial de 15%. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a.

inspectia fiscala partiala. si sa adopte solutia admisa de lege. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. in care sunt reflectate modul de calcul. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . urmeaza sa se ia masuri de executare silita. In ce consta controlul inopinat ? a. 175. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. controlul inopinat. obiectul inspectiei fiscale. in principal. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . c. secretul fiscal. aplicarea unitara a legislatiei. Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. controlul prin sondaj. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata. dreptul de a fi ascultat. relevanta starilor de fapt fiscale. in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin. obligatia de cooperare. obligatia de cooperare. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. aplicarea unitara a legislatiei. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. obligatia de cooperare. c. prelucrate in mediu electronic . d. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. activitatea de verificare faptica si documentara. 176. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. aplicarea unitara a legislatiei. d.d. dreptul de a fi ascultat. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . aplicarea unitara a legislatiei. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. b. b. d. b. 177. b. 173. b. respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. rolul activ. c. c. c. Verificarea bazelor de impunere. exercitarea dreptului de apreciere. c. d. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza. neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . rolul inspectiei fiscale. b. 174. a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale. secretul fiscal. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. 24 . inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. Inaintea luarii unei decizii. b. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. dreptul de a fi ascultat. c. rolul inspectiei fiscale. Functionarii publici din cadrul organului fiscal. potrivit legii fiscale. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . obligatia de cooperare. dreptul de a fi ascultat. d. 178. inspectia fiscala generala. d. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei.

de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . obligatiile viitoare. b actul administrativ fiscal. in principal. data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . c. activitatea de verificare faptica si documentara. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. in vederea descoperirii de elemente noi. situatiile financiare. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. 1. 5. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. 30 de zile. c. prelucrate in mediu electronic . 5) urmarirea activitatii de management al firmei. b. 45 de zile b. 185. in cazul persoanelor fizice. b. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. activitatea de verificare faptica si documentara. cuantumul obligatiei fiscale. astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . registrele contabile. entitatilor non-profit. 2. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . 180. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. activitatea de verificare faptica si documentara. Care este acest termen: a. c. a. Inspectia fiscala se exercita asupra: a. e. 2. in principal. 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. dupa caz. c. data inceperii activitatii. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. b. avizul de inspectie fiscala. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. 4. la solicitarea organului fiscal competent. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . daca acest lucru este prevazut de lege. 6 luni. dosarul preturilor de transfer. b. in cazul persoanelor juridice. in care sunt reflectate modul de calcul. in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. relevante pentru aplicarea legii fiscale. c. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. 4. 186. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale .e. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. in termenele stabilite de acesta: a. 1. In vederea stabilirii preturilor de transfer. in principal. c. 179. 184. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. raportul de inspectie fiscala. b. d. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. 181. c. 25 . fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. 183. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a. 10 zile. 5. In ce consta controlul incrucisat ? a. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. sa intocmeasca si sa prezinte. 182. 3. cuantumul obligatiilor accesorii.

prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. b.analiza. b. organului vamal. informarea. prin posta. c. cu : a. in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a. studiul general prealabil. institutiilor bugetare. 191. c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal .acordul organului de inspectie fiscala . d. pe cale electronica. b. aprobarea conducatorului organului fiscal. Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. acordul contribuabilului . 195. Procedeul de stabilire a realitatii.b. controlul faptic. in forma scrisa. cifra de afaceri. care au obligatii de stabilire. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului. 193. Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale. in intregime sau cu preponderenta. b. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. a situatiilor financiare defineste: a. impozitul local. c.verificarea. 196. b. competenta revine: a. c. in timpul programului de lucru al contribuabilului. Curtea de Conturi . Gar da Nationala de Mediu. registrul unic de control. 26 . b. d. analiza economico-financiara. d. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. c. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala. 192. efectuarea unei inspectii generale. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a. Comunicarea avizului nu este necesara: a. c. c. 189. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. 187. proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe. Comunicarea avizului nu este necesara: a. c. 194. normative sau norme este: a. c. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege. b. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . indiferent de forma de organizare. d. dar si in afara programului. legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare. b. 188. tuturor persoanelor. decizia de verificare . accize.efectuarea unei inspectii partiale. 190. b. c. sinteza. c. Se emite numai: a. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. de regula.avizul de inspectie fiscala . b. Ministerul Finantelor Publice . impozitul pe venit. a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila. d.impozitul pe venitul microintreprinderilor. d. in cazul unui control inopinat. Inspectia fiscala se desfasoara. verbal. controlul documentar-contabil. efectuarea unei inspectii generale.efectuarea unei inspectii partiale.

b. d. art. b.contributiile sociale. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat. c.accizele. Pe baza carui document depus de contribuabil. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal. controlul cronologic. e.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. controlul combinat sau mixt.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%. 198. e. d.infractiunea. 201. b. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. c. c. pe baza unei decizii de impunere. controlul combinat sau mixt. 206. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a.observarea. 205. nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa. c. 203. 199.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal. declarate eronat. la autoritatea administratiei publice locale. impozitul pe profit. d. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. inspectia fizica. 27 . b. d. b. 202. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a.expertuza. b.controlul reciproc. art. b. pe baza unei notificari. controlul combinat sau mixt. regulamentul intern. 207. 264. controlul incrucisat. a.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare. controlul prin sondaj. c.raspunderea materiala. e. d. c. controlul invers cronologic. b.avertisment scris. d. prin depunerea unei declaratii rectificative? a.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. conform Codului Muncii. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe. conform Codului Muncii. inventarierea. c. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a.taxa pe valoarea adaugata. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a. d. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. pe baza unei declaratii fiscale. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare. controlul cronologic. investigatia de control.controlul reciproc. taxa sau contributie. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. b. Sanctiunile disciplinare. prin care acesta a incalcat normele legale. Ce impozit.contraventia. 264. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a.197.abaterea disciplinara. c.controlul reciproc. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. b. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala. 200. Sanctiunile disciplinare. d. 204. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie. controlul incrucisat. c. c.

declaratia contribuabilului privind impozitele. confiscarea bunurilor destinate. suspendarea activitatii agentului economic. b. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. in situatia in care contribuabilul.avertismentul. b. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste. 213. care au fost incalcate de salariat. 28 . e. precizarea prevederilor din statutul de personal. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa.b. impozite. prin declaratia fiscala. 5. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. c. in termen de 15 zile de la data comunicarii. 208. in termen de 45 de zile de la data emiterii. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil. c.retrogradarea din functie. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara. declaratia de inregistrare fiscala. c. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. 1.blocarea contului bancar. are obligatia stabilirii impozitelor. c. 3. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. 212. 5. actul emis de organul de inspectie fiscala. c. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. 4.2. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. in termen de: a. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a. folosite sau rezultate din contraventii. 4. d.decizia de impunere. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. 4. 1. 214. Indicati varianta corecta: a. 215. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1. d. 209. 1 an. 3. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 6 luni. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. d. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. c. 210. 1 luna. 3 ani. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 211. taxelor si contributiilor. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. b. In ce situatie. c. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii. c. 3. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. c. 2. b. b. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta. 2 luni. data debitarii contului platitorului. c. din momentul in care este comunicat contribuabilului. b. b. b. pentru un contribuabil.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. 216. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. codul numeric personal. contributiile si taxele. certificatul de atestare fiscala. d. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. 5. b. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare.

semnatura contravenientului. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. 1. data de incepere a inspectiei fiscale. 5. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. 2. 60 zile. 4. 90 zile c. d. 3. 5. 5. Indicati varianta corecta: a. b. 2. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. 221. 2. 2. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a. 218. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. au fost puse la dispozitie toate documentele. 4. exista indicii de evaziune fiscala. 2. d. 220. 45 zile. raport de inspectie fiscala. 5. d. 4. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. 3. 4. 3. 2. 1. 1. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. 2. d. c. locul desfasurarii inspectiei fiscale. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 2. 15 zile. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. c. nota de constatare. 3. 6. 6. 3. 2. fapta savarsita. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. Indicati varianta corecta: a. b. c. b. 1. taxelor. 4. din care sa rezulte urmatoarele: 1. 1. 223. 3. indiferent daca se stabilesc sau nu. b. taxelor. 5. 3. deciz de impunere. b. c. pe propria raspundere. d. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. b. 3. 2. temeiul juridic al inspectiei fiscale. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. Indicati varianta corecta: a.217. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. 4. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. 5. 4. 4. 219. 3. data de incheiere a inspectiei fiscale. 1. 5. La finalizarea inspectiei fiscale. Cu exceptia marilor contribuabili. 3. 2. proces-verbal. 222. 6. 2. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. d. data comiterii faptei. exista indicii privind diminuarea impozitelor. 1. 5. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. 2. 5. 3. c. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. b. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a.

d. e. raspunderea individuala. 30 . c. raspunderea subsidiara. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. b. 225. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. 226. raspunderea subsidiara. c.raportul de inspectie fiscala. b. eficace si eficient. audit de regularitate. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. d. 229.a. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a. decizia de impunere. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. auditul de sistem. c.existenta unor raporturi juridice de munca. date despre inspectia fiscala. raspunderea comuna. constatari fiscale. auditul performantei. c. ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. sau al organului ierarhic superior. raspunderea solidara. auditul de sistem. c . b. date despre contribuabil. c. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. discutia finala cu contribuabilul. fapata ilicita. c. date despre inspectia fiscala. restituirea sumelor incasate nejustificat. d. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. raspunderea individuala. date despre contribuabil. b. 227. b. e. d. angajamentul de plata scris. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite. discutia finala cu contribuabilul. discutia finala cu contribuabilul. constatari fiscale. constatari fiscale. c. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. raspunderea comuna. date despre inspectia fiscala. b. c. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. b. 233. d. c. e. Care raspundere nu se prezuma. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. existenta pagubei. plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. b. 230. titlul executoriu judecatoresc. 228. 224. titlul executoriu judecatoresc. conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. b. 231. dispozitia de retinere. angajamentul de plata scris. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. date despre contribuabil. dispozitia de retinere. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. raspunderea solidara. decizia de impunere. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. d. procesul-verbal. ea este precedata. d. 232. singure sau impreuna cu alte persoane? a. b. a inlesnit-o.

audit de regularitate. c. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. b.teritoriale. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. Clasificare controlului pe formele : preventiv. avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. presedintilor. Comitetul pentru Audit Public Intern . c. c. c. c. gajarea. 1/4 din garantia ceruta pentru administratori. auditul performantei. vanzarea. regulilor procedurale si metodologice. c. si ei nu pot fi realesi. b. in limita mandatelor incredintate cu cea a: a. o perioada de trei ani consecutivi. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. volumul actelor controlate . Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. 243. Durata mandatului lor este de: a. respectiv de la constituirea entitatii publice. Raspunderea cenzorilor este similara. momentul efectuarii controlului . durata si intensitatea controlului. si ei pot fi realesi. b. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori. 38/2003. auditul performantei. directorilor. c. o perioada de doi ani consecutivi. patru ani. 239. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ. in termen de : a. b. 241. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa .000 euro. b. respectiv de la constituirea entitatii publice . concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. b. structurile care il exercita . 236. Sfera auditului public intern cuprinde : a. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. c. cu respectarea conditiilor legale. Controlul care urmareste intocmirea documentelor.000 euro. sa execute ori sa controleze operatiile 31 . si ei pot fi realesi. c. au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. . d. adaugirile in text. c.b. 235. administratorilor. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor. Care institutii bugetare. 238. 240. Compartimentul de Audit Public Intern . b. auditul de sistem. 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare. b. Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. completarea corecta a datelor. corecturi nesemnate. audit de regularitate. 237. existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna. respectiv de la constituirea entitatii publice . activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. patru ani. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. 242. 234. b. o perioada de patru ani consecutivi.000 euro. trei ani. conform normelor legale este: a.

controlul legalitatii . controlul realitatii . controlul oportunitatii unei operatii. 248.exactitatii operatiilor economice. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. controlul oportunitatii unei operatii. b. 32 . care stabileste daca. c. 245. c. acte ale administratiei locale. b. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. c. 247.exactitatii operatiilor economice .justetei documentelor. 249. a normelor legale privind disciplina financiara. controlul legalitatii . c. constituie: a. cheltuieli nedeductibile. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. c. d. b. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente.controlul eficientei documentelor. cheltuieli integral deductibile. controlul realitatii .controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. 244. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent. controlul realitatii . Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a. controlul oportunitatii unei operatii. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii. 250. ordonante de guvern. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a. in natura si banesti. b.justetei documentelor. e. e. b. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente.justetei documentelor. in fapt. d. e. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 246. daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. hotarari guvernamentale. precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. d. c. controlul autenticitatii documentelor. d.respective. e. controlul efectuarii corecte a calculelor. b. b.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. c. acestea s-au produs in limitele. in care. d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile. conditiile si la locul indicat in ele este: a.exactitatii operatiilor economice. in natura. banesti. scop. controlul legalitatii . controlul legalitatii . In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a. continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a. b.justetei documentelor. lege sau decret. controlul oportunitatii unei operatii. reprezinta: a.exactitatii operatiilor economice. c. controlul realitatii .