CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

1. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. 5. 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 4. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. 30. e. 6.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . b. pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. b. controlul prin sondaj. b. 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a. in limita unei cote de pana de 2%. 2. 6. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana. pe durata de viata stabilita de contribuabil. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. 7 . 4) cheltuielile sociale. 4. 3. 4. potrivit legii.c.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. c. Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . 5) venituri din cedarea activelor. introducerea. 5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. b. d. 3. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. 6) venituri neimpozabile. controlul combinat sau mixt. 2. 3. 4. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. in limita unei cote de 2%. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului. care nu au la baza un document justificativ. 5. c. 2. 3. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. 6. controlul cronologic. 2. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor.1. 5. 6. c. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. 4. 28. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a. persoanele fizice independente. a sistemelor informatice. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. 6. 27. 2. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. 1. in limita a de 2. 5. persoanele fizice romane si straine. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. 3) cheltuielile sociale. 3. 1. 5. 5. c. 26. 29. 3. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 7.

cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. 1. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .analizei contabile.a.5. 2.5.controlului de gestiune.3.20. marfa constatata lipsa in gestiune. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. c) 4952.1. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 . venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .5.inventarierii.5000. cheltuieli cu amenzi.1. c) 2704. a tuturor elementelor de activ si pasiv. 3. c.programarea activitatii de control financiar-contabil. 2.4. efectuarea controlului financiar-contabil. la un moment dat' reprezinta definitia : a. a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a.controlului financiar-contabil. cheltuieli totale . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a. neasigurata si neimputabila .5.3. Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091.100000) . c) 6880. cheltuieli de protocol .3. b) 1904. 32.3. 1.2000. cheltuieli de protocol . cheltuieli totale . cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . intr-o anumita perioada de timp determinata.10000. c) 7291.calculului de control. cheltuieli totale . Enuntul: „procedeul care.controlului faptic. echipamente asigurate salariatilor. 5. b) 6720. prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil.1000. b. 80.1000. majorari din relatiile cu statul. d. 4. 2. 34. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. 1. solicitat in instanta.160000. realizeaza obiectivul principal al acestuia.2000. e. Enuntul: „mijloc de proba.controlului documentar-contabil. d. c. 2. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . 31.3.4. 37.1. Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei.1.d. 2.investigatiei.4.25000. 5. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. b) 6580.120000. 3. ce consta in stabilirea existentei si miscarii. 38. cheltuieli de reclama si publicitate .5000. c.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil.45000. 5.4. potrivit legii .5.3. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792.pregatirea actiunii de control financiar-contabil.2000.60000.2.intocmirea actelor de control financiar-contabil. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504.inventarierii b.1000. b. c. 4. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. b) 4152. b. cheltuieli cu sponsorizarea .20. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .105000. e. 36.1000.2. neimpozabile la sursa 3000. 35.10000.4000.80. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . e.5000. in patrimoniul unitatii economice.controlului de gestiune. cheltuieli pentru perfectionarea managementului .00.5000.80. 33. cheltuieli totale . 2.4.

6. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. el insusi.expertizei tehnice. c. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale. c. 4. b.Parlamentul Romaniei.expertizei tehnice. 6 .inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora. 39. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 3. Enuntul: „tehnica prin care controlorul. Programul de control se elaboreaza de catre : a.inventarierii de control. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale.e. e. 43. 46. Date despre inspectia fiscala. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. Formele inspectiei fiscale sunt : a. 3) obiective minimale avute in vedere.analizei contabile. b. si anume: 1. d. e. c. 7. forma juridica a societatii.inspectiei fizice. c.Guvernul Romaniei. 6. 6. b. e. 3.stiintei.sesizarea organului de urmarire penala. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole.Ministerul Finantelor Publice. 2. 2. 4. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a. inainte de inceperea inspectiei fiscale. intocmirii actelor de control financiar-contabil.investigatiei.acordarea vizei de control preventiv.Curtea de Conturi a Romaniei. Constatari fiscale. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. 7. 5. d. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 40. 7. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale. d. intocmirii actelor de control financiar-contabil. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a. b. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a. c. 42. c. e. 47. efectuarii controlului financiar-contabil. c. inspectia partiala si periodica. 48.analizei contabile. 7. 1. d.d. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. 2. stabileste. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a. 4. 5.fiecare entitate cu atributii de control financiar. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii. astfel : a. c. in mod obligatoriu. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili. 4. c. in urma efectuarii actiunii de verificare.d. 3. 5. in scris. 2) forma de proprietate.observarii directe. 45. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata. Date despre contribuabil. b. din partea controlorului financiar. 44.descarcarea de gestiune. 1. 4) baza de impunere.investigatiei. Alte constatari. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului. de : a.investigatiei. 2. d. b. 1. 3.observarii directe. inspectia generala si permanenta.inspectiei fizice. 5. b. Discutia finala cu contribuabilul.inventarierii de control. e. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. 41.inventarierii. Anexe. b. efectuarii controlului financiar-contabil. programarii activitatii de control financiar-contabil. c. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. programarii activitatii de control financiar-contabil. tehnicii.expertizei. b. 6. b.

3. 3. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. incrucisat. d. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul. 6) avertismentul. b. 5. 1. 3. cheltuielile de protocol. c. Ordonanta Guvernului nr. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. 1. 53. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. dupa caz. c. 50. b. 5. nota unilaterala. 6. 1. 54. 6. b. d.punctul de vedere al contribuabilului. b. 1. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. 5. Documentul prin care. 6) suspendarea sau anularea. 2) suspendarea activitatii agentului economic. b. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. 7 . 55. mai putin: a. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. c. procesul-verbal. 4)inchisoarea contraventionala. 2. b. 6. 49. 6. 4. 3. nota explicativa. 6. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. 51. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. c. reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. 52. 1. c. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 5. 2. c. a avizului. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. Ordonanta Guvernului nr. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. procesul -verbal. 5) inchiderea unitatii. avizul de inspectie fiscala. raportul de inspectie fiscala. 82/1991.a. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. c. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat. 5)inchisoarea contraventionala. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile. Legea contabilitatii nr. in cazul efectuarii. 6. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. 1. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. in timpul inspectiei fiscale. 3. d. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 2. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 2. 4. 4. anagajamentul de plata scris. in conditiile legii. 5. b. 4) blocarea contului bancar. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. c. b. temporar sau definitiv. 5.

Ministerului Finantelor Publice. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu.un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. In anul 2006. c) 80. c.un ansamblu de activitati interdependente care.verificarea modului de formare. 1. b. c. dobanzile primite de la o banca romaneasca. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. proceselor si operatiunilor. b) 104. indiferent de forma de organizare a acestora. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 . centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa. de obicei de un an. a. c. prin cercetare. Ca regula generala. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a. c.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice. 4. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen. c.00. 64. 62. Parlamentului.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. dintr-un an fiscal. regii autonome. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. 63. b. b. 2.00. 61. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. 5.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii. c. c. indiferent de forma acestora. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri. la care se adauga veniturile neimpozabile. 57. b. dividendele primite de la o persoana juridica. profitul impozabil se calculeaza ca : a. 60.00. dintr-un an fiscal. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 2.ansamblul activitatilor. b. a) 0. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. b. a modului concret de manifestare a subiectului analizat. Curtea de Conturi este subordonata : a. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. asociatii familiale. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. Guvernului. din care se scad veniturile neimpozabile. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. dintr-un an fiscal. 2. c. 58. b. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. b. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. 59. precum si al documentelor primare. odata cu propriile tehnici. institutii ale statului. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri.56.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat.

au generat aceste abateri.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii. inscrise in documente financiar-contabile. in scopul stabilirii unor adevaruri. b.actiunea de prevenire a abaterilor.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a. d. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara.inscrierea constatarilor in actele de control. b. c. la prevederile si normele legale prin care au fost definite.c.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite. este : a. Instrumentul practic. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. financiare si contabile sunt reale. cat si de munca. b. 68.functia de control a acesteia.concret de manifestare a acestora la prevederile legale.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. b. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a. 67. de catre alti operatori economici. b. utilizat in procesul de verificare economica. c. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada. la prevederile si normele legale prin care au fost definite.inventarierea. b. de catre controlorul financiar. normele sau instructiunile prin care au fost definite. ca tehnica a procedeului de control documentar. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a.tehnica de control financiar.functia de diagnosticare a acesteia. fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora.observarea directa. 70.verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. presupune : a.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document.inscrierea constatarilor in procesele . dar realizate in cadrul aceleeasi unitati. e.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit. c. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a. 65. atat materiale. diferite sunt identice. b.investigatia de control. a problemelor care. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a. realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu.refacerea.c. evitandu-se tratarea superficiala a acestora.inspectia fizica. care implica mult mai multe costuri. cat si cu modul de rezolvare. 71. 66.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. 69. Calculul de control. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte. In timpul controlului. c. b. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului. c.functia de sinteza a acesteia. c. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv.procedeul de control financiar. 72. 9 .

78.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. venituri realizate din despagubiri. din care venituri realizate din despagubiri. de la societatile de asigurare. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale. venituri din chirii. venituri financiare 125. se procedeaza astfel : a. din care venituri realizate din despagubiri. 00. d. pentru a limita consecintele ulterioare. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat. b.2007 (exprimate in ron). venituri din diferente de curs valutar 500. venituri din variatia stocurilor 3500. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. Avem urmatoarele date la 30.venituri din exploatare. de la societatile de asigurare. 77. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000. b. prestarea de servicii si/sau comertul. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a. c) 135. c.IX.raport intermediar.se intocmeste nota unilaterala. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a. venituri din prestari servicii 2500 ron. venituri financiare 200 ron.00. venituri din variatia stocurilor 2500.00. venituri din vanzarea marfurilor. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 . venituri din subventii guvernamentale 800. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000. activitati in domeniul bancar . veniturile financiare.activitati in domeniul jocurilor de noroc. 76. b. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. 80. c. venituri din exploatare. c. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. c. venituri din chirii.50. b) 210. b.nota unilaterala. e. Avem urmatoarele date la 30. activitati privind productia de bunuri materiale. veniturile din diferente de curs. redevente. venituri din prestari servicii . de la societatile de asigurare. la un moment dat. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. venituri din provizioane . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. venituri financiare 200.raport de inspectie fiscala. 79. venituri realizate din despagubiri. de la societatile de asigurare. venituri din variatia stocurilor.se intocmeste un raport. venituri rezultate din anularea datoriilor. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193. redevente. Avem urmatoarele date la 30. c) 202. b. c. dar importanta acestora este nesemnificativa.2007.2007 (exprimate in ron).IX. d. 75. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. In cazul in care. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. venituri din prestari servicii . venituri din provizioane 500 ron. venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400.50.50.IX.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata. e. venituri din vanzarea marfurilor. inspectorii fiscali intocmesc : a.nota de constatare. venituri din productia vanduta. b) 143. venituri din variatia stocurilor 400 ron. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. 74.73.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a.nu se intocmeste act de control.

c) 6412.35000. venituri din variatia stocurilor 1400. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000.160000. 83. b) 210. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .15000.175000.64.40000.2007 (exprimate in ron). neimpozabile la sursa 3000.10000.2000. din care venituri realizate din 11 . c) 19080. 20. 87. b) 5351. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000.00.200000.00. b) 358. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984.00. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .00.00.3000.00.00. 82.7000.3000.5000.20000.00. cheltuieli cu sponsorizarea . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.64. venituri din subventii guvernamentale 8000.IX. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.2007 (exprimate in ron).00. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .20.2000. 00. b) 7692.80. b) 3584.200000) . Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200. b) 1100. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051. cheltuieli de protocol . Avem urmatoarele date la 30. venituri din diferente de curs valutar 5000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300. 86. cheltuieli de protocol .00. cheltuieli totale . b) 19680. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330. cheltuieli cu amenzi. cheltuieli totale . venituri financiare 1200. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. c) 5916. 81. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. c) 390.240000. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. potrivit legii . marfa constatata lipsa in gestiune. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . c) 940. venituri din cedarea activelor 10000. b) 4796.00. c) 230.00. echipamente asigurate salariatilor. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400. cheltuieli de reclama si publicitate . 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). Avem urmatoarele date la 30.00.20. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. cheltuieli totale . veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. 00. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.IX.a) 194. majorari datorate din relatiile cu statul . 84. venituri din prestari servicii 500. venituri din provizioane 500. din care venituri realizate din despagubiri.50000. venituri din variatia stocurilor 35000.2007 (exprimate in ron). neasigurata si neimputabila .00. 85. c) 3560.4000. Impozitul pe profit datorat este de: a) 0.80. cheltuieli totale . de la societatile de asigurare. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000. 88. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). Avem urmatoarele date la 30.00.2000.IX. c) 4411. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000.

6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale. 5. 3. este. desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. 3. 6. este. venituri din variatia stocurilor 2500. de la societatile de asigurare. individuala. 92. 3) neplata unor datorii comerciale.50. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. inchisoare. 4. 7. isi are izvorul in contractul de munca. 3. 6. 7. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. 6. 6. 8. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura.50. 3. 1. 91. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. 89. 1. 6. b) 193. de regula. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. este proprie persoanelor incadrate in munca.despagubiri. limitata numai la paguba efectiva. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. avertismentul. confiscarea partiala a averii. 2. 6. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. 2. avertisment scris. 7. 5. Sanctiunile disciplinare sunt : a. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143. 5. este delimitata si descrisa in mod concret. 6. venituri din discounturi 500. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. a) 1. 4. venituri din subventii guvernamentale 2400. 4. b. 5. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. neincluzand foloasele nerealizate de unitate. 2. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. cu amenda sau cu inchisoare si amenda. a. este proprie persoanelor juridice. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale. in principiu. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. c. 6. 2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 5. retrogradarea din functie. 90. amenda contraventionala. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). in toate elementele sale. c. 7. 3. c) 95. venituri financiare 125. a. b. de exemplu. 5. se intemeiaza exclusiv pe culpa. ca. 7.50. 2. reducerea salariului si/sau dupa caz. suspendarea contractului individual de munca. c) 2. b) 3. 8. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 12 . a indemnizatiei de conducere. 8: b. 4. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere. c.

22/1969? a. precum si efectuarea de operatiuni economice. in termenul prevazut de dispozitiile legale. c. urmatoarele fapte. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a. b. de catre gestionar. de bunuri materiale. in intelesul prezentei legi. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. nedeclararea in scris. 2. 3. nu a asigurat gestionarului. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. b. c. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. (gestionar. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). c. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. avand drept consecinta denaturarea veniturilor. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. rezultatelor financiare. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. fara instiintarea prealabila a agentului economic. 82/1991. fara instiintarea prealabila a agentului economic. cu orice titlu. b. 94. 22/1969 ? a. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. in cazurile prevazute de lege. 4. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. numerar si alte drepturi si obligatii. fara instiintarea prealabila a agentului economic. daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. 1. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea. c. 1. 98. a unui agent economic. folosinta sau detinerea. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. 22/1969 ? a. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. 13 . se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 3.nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. angajatul care primeste. 4. 5. fara sa fie inregistrate in contabilitate. a. chiar temporara. indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. titluri de valoare.93. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). 96. b. 5. 95. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. cheltuielilor. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara).activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. 22/1969 ? a. pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. potrivit legii. 97. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. b. c. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei.

cel putin o data pe luna.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. b. c. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.b. Documentele si activitatile intocmite.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice. dupa caz.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale. obligatii de plata catre terti. c. c. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a. 104. 102.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade. cat si pentru structura fiscala competenta este : a. in faza de angajare si de plata. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale.verificarea modului de formare. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. necesare. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a. direct sau indirect. reale. c. 103. repartizarea si modificarea creditelor bugetare.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. b. c. daca: a. oportune. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii. 106. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. c. indiferent de capitalul social al acesteia. nu au primit viza de control financiar preventiv. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. in mod obligatoriu. dar au fost aprobate de alte persoane competente. c. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. 105. precum si a altor drepturi cuvenite acestuia. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare. 99. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice. c. b. Operatia de inventariere se organizeaza. eficace si eficiente. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv. la finalul inspectiei fiscale. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat. respectiv de incasare. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. b. 100. b. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 . b. Documentele si activitatile intocmite. b. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe.in cazul fuzionarii. in urmatoarele situatii: a. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu. angajamentele din care rezulta.sa opreasca. economicoase. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice. nu au primit viza de control financiar preventiv.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora. deschiderea. toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare. 107. potrivit legii. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe. b. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. inainte de efectuare. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia. c. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta. divizarii sau incetarii activitatii. 101.

controlul anterior.sa nu dispuna. b. 113. c. c. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. c. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a. c. nespecificate in ' lista de investitii'. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. b. in special.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. b. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. 112. c. Pentru realizarea functiei de control financiar. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. o atestare emisa de catre o autoritate legala. b. controlul mixt. controlul incrucisat. b. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a. b. organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune. controlul de legalitate. controlul bugetar. b.procese verbale de constatare. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice. d.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. 115. este : a.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. in vederea intrarii in legalitate.se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. sunt : a. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. Viza de control financiar preventiv delegat. controlul de legalitate. controlul de regularitate. in vederea acordarii vizei. trecerea pe cheltuieli. preventiv delegat. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. 108. 109. c. urmatoarele forme si tehnici: a. 111. 110. 114. structurile Ministerului Finantelor Publice. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a. c. actele si piesele justificative. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. b.note de constatare. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii. controlul gestionar. in continuare. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. 15 . Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. c. utilizeaza.

c. inclusiv prin virari de credite. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. semnatura. c. 5. Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. c. 2.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. controlul de regularitate. Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora. d. c. d. reprezentand 16 . esalonarea sau anularea titlurilor de incasare. b. in limitele aprobate). c. b. b. 118. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 1. cu privire la : a. a. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. 4. in limitele aprobate). 116. controlul de regularitate. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. inregistrate in contabilitate. 5. b. d. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). cu mis care lenta. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. preventiv delegat. 121. c. cu privire la : a. 120. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament. b. 117. greu vandabile. 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare.reducerea. preventiv delegat. inutilizabile sau deteriorate. 119. 5.stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia.b. 1. controlul de legalitate. verificare. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. 4. controlul bugetar. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. respectiv se pot angaja. controlul bugetar. inregistrate in contabilitate. respectiv se pot angaja. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. dupa caz reprezinta: a. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. 2. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. viza. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. anagajament. 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. stabilirea valorilor fara mis care. de prisos.

in limitele aprobate). actele. 8. 3. 7. La cererea organelor de control financiar de gestiune. parchetului si politiei. 123. 2.contributia viitoare a Romaniei la acest organism. b. inutilizabile sau deteriorate. sesizarea organelor competente. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. 4. 5. respectiv se pot angaja. 8. angajarea. cu sau fara obiectiuni. efectuarea. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. 6. a. 4. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. 1. a incasarilor si platilor. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. Care apartin acestuia ? 1. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila. constiturea veniturilor publice. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 6. c. 1. 2. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. corespondenta. 7. 3. 2. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. 8. 124. 6. in numerar sau pe cont propriu. in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. b. piesele justificative si alte documente necesare controlului. a controlului 17 . b. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 5. 1. refuzul de a semna. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune. greu vandabile. numai cu obiectiuni. 7. stabilirea valorilor fara miscare. 4. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. 5. urmatoarele fapte : 1. c. vanzarea. de orice natura. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a. gajarea. 122. 6.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. de prisos. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective. c. care intra sub incidenta controlului. 7. cu miscare lenta. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. mentinerea. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. sa puna la dispozitie registrele. la solicitarea instantelor de judecata. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . 3. in lei si in valuta. sa semneze. 3. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). 5. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati.

aprobate prin OMFP nr. total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar . b.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. 8. 4. c. aplicarea scazamintelor legale. 1. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. 7. 1. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale. 126. 3. a. cifra de afaceri .4. 3.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii. 2. 5. b. d. c. depozite. 3. Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . c. total cheltuieli. 672/2002. total active. care cuprind trei componente? a. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. b.cifra de afaceri neta. 2. 92/2003. 22/1969. 4. 2. 2. 127. Care sunt etapele organizarii: 1.cifra de afaceri neta. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora. 5.) cu doua randuri de incuietori diferite. 6. 9.total active. Legea nr. 6. 1. confruntarea faptic . 6. 571/2003. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. 3. Legea nr. 2. La inceperea inspectiei fiscale. 2. c. 130. 1. e. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. 5. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea. Legea nr. 7. 1. 1. stabilirea perioadelor. 5. total venituri . 125. 2. a.scriptic. 571/2003. 1752/2005. b. etc. In functie de natura si complexitatea activitatilor. 4. stabilirea lipsurilor imputabile. 129. Legea nr. 4. 3. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. 241/2005. 7.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . d. efectuarea faptica a inventarierii. inspectorul este obligat: a. c. e. b. 4. 3. 7. 1. 9. total active. total venituri . 128. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . Care este ordinea lor? a. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.activ net. 6. 131. Ordonanta guvernului nr. 3.7. 8. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. total cheltuieli. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. 4. 6. 2.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. Auditul public intern este reglementat de: a. 2. 2. dotarea gestiunilor (magazine. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii. Legea nr.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. 4. total venituri . c. b. b. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie. c.

900.000 euro.cifra de afaceri neta: 7.000 euro.00. Legii bibliotecilor nr. practicand un adaos comercial de 15%. c. c) 726. b) 842. situatia fluxurilor de trezorerie.venituri din dobanzi.total active: 3. c.5%. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10.000. accizele sunt de 1.500.500.650. Taxele vamale sunt de 25%. Accizele sunt de 30%. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist. 33/1994 privind sponsorizarea.600. inclusiv accizele.000 ron. 75.000. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926. unul din urmatoarele criterii: . 133. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri .venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere.000.000.479. cota standard de 16 %.650. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.000.000 ron. d. cheltuieli totale deductibile.036. b. precum si acei care acorda burse private. b. 4. comisionul vamal de 0.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice. notele explicative la situatiile financiare anuale? a.000. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100.000 euro. mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. potrivit legii. b. Sunt considerate cheltuieli deductibile. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. discotecilor.000.000 ron.044.300. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. cazinourilor sau pariurilor sportive. iar comisionul vamal este de 0. cont de profit si pierdere. 136. potrivit prevederilor Legii nr. c) 3. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a.625. cota standard de 16 %. O societate comerciala importa marfa in valoare de 18. c. potrivit legii.doua din urmatoarele criterii: . O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. c. . amenzile. d) 2. 132.000. de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.5.cifra de afaceri neta: 7. . d) 842. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate. 0. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.500. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant. 134. situatia modificarilor capitalului propriu. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500.000 euro.venituri din sponsorizari. potrivit prevederilor legale. altele decat cele prevazute in relatiile comerciale. la data de 31 decembrie a exercitiului N.total active: 3. cota standard de 16 % . cluburilor de noapte. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. b.279.050.000 ron.000 ron.venituri din vanzarea titlurilor de participare . e.000 ron. 137. TVA aferenta marfii este de: a) 2.096. potrivit legii. b.300. majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane.255. b) 2.a. 135.334/2002. confiscarile.25%. plus o cota optionala de 22%. 19 .

intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). daca locul importului este in Romania. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a. persoana impozabila: a. deci persoana romana factureaza fara TVA. c. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. lit. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA. 143. c. liniara si degresiva.O banca din Romania.1000. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare.c.datoreaza TVA in cota de 19%. b. in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. numai profitul realizat la data bilantului. si in special. c. b. 142. 146. scutit fara drept de deducere. c. c. daca prin lege nu se prevede astfel. achizitia intracomunitara de bunuri. 128. b. taxabila cu cota de 19%. c.000 euro. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta. In acest caz. c. b.deductibile 10% din total venituri. 141.datoreaza TVA in cota redusa de 9%.4000. alin (8). Cheltuielile cu dobanzile sunt: a. Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. perisabilitatile. poate fi inclus: a. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. liniara. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . 144. percepute pentru plati cu intarziere.integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. cheltuieli de protocol . b. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. O persoana impozabila cu sediul in Romania.300.cifra de afaceri neta: 3. . bunurile constatate lipsa in gestiune. 138. second-hand. nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. c. cu exceptia celor de la art.650. b. dobanzile. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a. 139. La intrarea calculatoarelor in tara.000 euro. accelerata si degresiva. remizele risturnurile. sconturile si alte reduceri de pret. rabaturile. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. obiecte de colectie si antichitati. cheltuieli totale . cheltuieli de reclama si publicitate . Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a. 145. b. banca: a.nu datoreaza TVA.5000. b. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. b. impozitele si taxele. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. in limitele prevazute de lege. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu.a-c. opere de arta. importa calculatoare din Germania. 147. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 . numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. c.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. numai profitul amanat. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta.70000. 140. acolo unde are sediul beneficiarul.

10000.a) 2590.1000. potrivit legii .00. b) 104. c) 304. c) 3230. cheltuieli cu amenzi. venituri din variatia stocurilor 2500. Avem urmatoarele date la 30. c) 3520. 21 .88 b) 2750.2007 (exprimate in ron). venituri din variatia stocurilor 3500. Impozitul pe profit datorat este de : a) 0. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.00. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182.10000.00.2000. 149.20.170000. c) 24. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . b) 6080. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000.2000.00.00.2007. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . b) 1904. venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400.50. b) 4091.88. cheltuieli de protocol . cheltuieli totale . b) 275. b) 110.00. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500. c) 233. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175.IX.1000. de la societatile de asigurare.65000. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .5000. de la societatile de asigurare. Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180. cheltuieli totale . cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. venituri din variatia stocurilor 400 ron.110000.00.5000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000.00. venituri din prestari servicii 2500 ron. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .120000. 154. majorari din relatiile cu statul . Avem urmatoarele date la 30. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. 00. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780.25000. venituri financiare 200 ron. b) 285. 148. cheltuieli cu sponsorizarea . pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825. 150. echipamente asigurate salariatilor. marfa constatata lipsa in gestiune. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .100000) . Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron.88. neasigurata si neimputabila .20.00. cheltuieli totale . venituri din provizioane 500 ron.2007 (exprimate in ron). c) 5760.IX. din care venituri realizate din despagubiri. venituri financiare -125.2000. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. venituri financiare 200. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. 153. neimpozabile la sursa 3000. 152. c) 200. venituri din subventii guvernamentale 800.IX. c) 94. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000.25.50.5000. din care venituri realizate din despagubiri.20. 151. venituri din diferente de curs valutar 500. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Avem urmatoarele date la 30. a) 0.

realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776.00. 157. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. cheltuieli totale . Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). c) 700. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500.3000.205000. b) 14880. venituri financiare 1200.220000.3000. neasigurata si neimputabila . Avem urmatoarele date la 30.2000.00. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . c) 14400.20.155.2007 (exprimate in ron). neimpozabile la sursa 3000.1000.2007 (exprimate in ron). Avem urmatoarele date la 30. Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. 161. cheltuieli cu amenzi. venituri din cedarea activelor 10000.40000. 162.IX. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). echipamente asigurate salariatilor. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190. potrivit legii . veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.15000. 158. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile.24.00. venituri din prestari servicii 500.00. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000.20000.00. cheltuieli cu sponsorizarea .35000. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron.00.7000. 00. majorari datorate din relatiile cu statul . cheltuieli de reclama si publicitate . venituri din subventii guvernamentale 8000.00. cheltuieli totale .00. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540.00. 00. c) 3836. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.10000. venituri din provizioane 500.2000.20. venituri din variatia stocurilor 35000. venituri din variatia stocurilor 22 .80. cheltuieli pentru perfectionarea managementului . 160. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .200000) . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.2000.24.00. b) 1800.2007 (exprimate in ron). c) 1960. c) 130.IX. b) 0. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010. de la societatile de asigurare. b) 158. 156.IX. din care venituri realizate din despagubiri.80000.70. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . b) 2507. cheltuieli de protocol .5000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000.84. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000.4000. 159. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. b) 251.240000. c) 160. venituri din variatia stocurilor 1400. marfa constatata lipsa in gestiune. venituri financiare 125. cheltuieli totale .00. cheltuieli totale . Care este impozitul pe profit datorat? a) 0. venituri din diferente de curs valutar 5000. c) 3802. b) 1400.185000. cheltuieli de protocol . de la societatile de asigurare. din care venituri realizate din despagubiri.00.

100. c. b. d)4. discotecilor. 5000000.044. la data de 31 decembrie a exercitiului N.000. 163. 165.000.387. respectiv masini. unelte.000.036. 2%. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a. 3%. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980.00. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a.000. b. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210. f) 726.000. c) 190.000. Accizele sunt de 30%.000. instalatii. venituri din dobanzi 500. venituri din productia de imobilizari corporale 20. 3424000. 6400000.2. b) 140. g) 842. c. 166. cazinourilor sau pariurilor sportive. venituir din cedarea activelor fixe 70. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 164.5%. c.000.000 ron.000. venituri din provizioane 5.00. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. b.096. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege.2500. iar comisionul vamal este de 0.5%. 169.000.5%. 2%. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a. 16000000. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5. venituri din diferente de curs valutar 700.000 ron. 23 . b)3420000. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari.000. cladiri. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. b. exprimati in ron: venituri impozabile 100. din care s-a scazut dupa caz. cheltuieli totale deductibile.2.000. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500.2. 167.25%. practicand un adaos comercial de 15%. c. b. b.000. comisionul vamal de 0.5%. din care s-a scazut dupa caz. 3%. 60. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a.000 ron.000. c. valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. 3324000.000. e) 842.00. b.158. c) 4292100. 3%. 168. 170. c.000. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a.000. terenuri. venituri din discounturi 500.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007. O societate comerciala importa marfa in valoare de 22. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a.000. 2%. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. echipamente tehnologice.000. c.000 ron.000. accizele sunt de 2. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.3464000. Taxele vamale sunt de 25%. 171. cluburilor de noapte.000.

Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. d. dreptul de a fi ascultat. 173. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. 24 . si sa adopte solutia admisa de lege. aplicarea unitara a legislatiei. c. Inaintea luarii unei decizii. controlul prin sondaj. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. 176. 177. b. aplicarea unitara a legislatiei. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. b. b. potrivit legii fiscale. in principal. d. b. a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. inspectia fiscala generala. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale. Verificarea bazelor de impunere. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. c. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . prelucrate in mediu electronic . d. respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. d. dreptul de a fi ascultat. controlul inopinat. d. dreptul de a fi ascultat. In ce consta controlul inopinat ? a. rolul activ. b. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. relevanta starilor de fapt fiscale. exercitarea dreptului de apreciere. urmeaza sa se ia masuri de executare silita. rolul inspectiei fiscale. activitatea de verificare faptica si documentara. inspectia fiscala partiala. neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . c. secretul fiscal. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. dreptul de a fi ascultat. d. obligatia de cooperare. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . 178. c. aplicarea unitara a legislatiei. aplicarea unitara a legislatiei. c. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. 174. b. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata. in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. in care sunt reflectate modul de calcul. 175. rolul inspectiei fiscale. b. obligatia de cooperare. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza.d. obiectul inspectiei fiscale. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . obligatia de cooperare. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. obligatia de cooperare. c. c. Functionarii publici din cadrul organului fiscal. secretul fiscal.

180. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. activitatea de verificare faptica si documentara. 183. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. in principal. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . data inceperii activitatii. in termenele stabilite de acesta: a. activitatea de verificare faptica si documentara. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. 181. 2. 6 luni. cuantumul obligatiilor accesorii. entitatilor non-profit. e. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 1. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. 182. 5. 4. data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. raportul de inspectie fiscala. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. Inspectia fiscala se exercita asupra: a. 179. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. b actul administrativ fiscal. in principal. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. 45 de zile b. Care este acest termen: a. b. in vederea descoperirii de elemente noi. c. 30 de zile. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a. 2. avizul de inspectie fiscala. 185. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. daca acest lucru este prevazut de lege. prelucrate in mediu electronic . astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . in cazul persoanelor fizice. c.e. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. c. dosarul preturilor de transfer. la solicitarea organului fiscal competent. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. 3. c. 10 zile. d. 5) urmarirea activitatii de management al firmei. relevante pentru aplicarea legii fiscale. 5. In vederea stabilirii preturilor de transfer. 1. 184. c. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. cuantumul obligatiei fiscale. 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. obligatiile viitoare. in cazul persoanelor juridice. 186. b. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . in principal. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. dupa caz. c. in care sunt reflectate modul de calcul. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. a. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. 25 . b. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. activitatea de verificare faptica si documentara. b. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. 4. sa intocmeasca si sa prezinte. situatiile financiare. b. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . In ce consta controlul incrucisat ? a. c. registrele contabile. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale .

efectuarea unei inspectii generale. d. in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a. impozitul pe venit. c. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a. Ministerul Finantelor Publice . d.efectuarea unei inspectii partiale. competenta revine: a. verbal. c. cifra de afaceri. controlul documentar-contabil. 190. c.verificarea. efectuarea unei inspectii generale. c. prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. Gar da Nationala de Mediu. in forma scrisa. controlul faptic. normative sau norme este: a. 195. b. b. in timpul programului de lucru al contribuabilului. Se emite numai: a. pe cale electronica.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza. informarea. de regula. 187. 194. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . Treapta de baza in cercetarea operatiunilor. 196. organului vamal. proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe. dar si in afara programului. a situatiilor financiare defineste: a. Procedeul de stabilire a realitatii. c. prin posta. 193. 192. 189. Comunicarea avizului nu este necesara: a. care au obligatii de stabilire.avizul de inspectie fiscala . d. c. d. b.efectuarea unei inspectii partiale. sinteza. b. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea.b. impozitul local. analiza economico-financiara. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. institutiilor bugetare. acordul contribuabilului . in intregime sau cu preponderenta. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului. tuturor persoanelor. c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal .impozitul pe venitul microintreprinderilor. in cazul unui control inopinat. b. b. b. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. c. Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. c. aprobarea conducatorului organului fiscal. 188. c. Inspectia fiscala se desfasoara. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege. b. a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila. Curtea de Conturi . indiferent de forma de organizare. 26 . registrul unic de control.acordul organului de inspectie fiscala . Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. 191. legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare.analiza. Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale. b. d. decizia de verificare . c. d. accize. cu : a. Comunicarea avizului nu este necesara: a. b. studiul general prealabil.

Ce impozit.expertuza. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative. prin care acesta a incalcat normele legale. inspectia fizica.abaterea disciplinara.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a. d. investigatia de control. c. prin depunerea unei declaratii rectificative? a. b.contraventia. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala.197. c. 264. conform Codului Muncii. e. b. 203. controlul cronologic. e. pe baza unei notificari. c. impozitul pe profit. b.infractiunea. 204. 198. c. controlul combinat sau mixt.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal.accizele. e. 264. b. taxa sau contributie. b.controlul reciproc. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie. d. a. c. pe baza unei decizii de impunere. b. controlul cronologic. declarate eronat.contributiile sociale.controlul reciproc. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. 202. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a. Sanctiunile disciplinare. d. conform Codului Muncii. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a. Pe baza carui document depus de contribuabil.taxa pe valoarea adaugata. art. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. controlul combinat sau mixt. b.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. Sanctiunile disciplinare. regulamentul intern. 27 . c. 206. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare. controlul combinat sau mixt. d. la autoritatea administratiei publice locale. 201. c. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat. inventarierea. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. art. controlul prin sondaj.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%. nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa. 199.raspunderea materiala. b. pe baza unei declaratii fiscale. c. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal. 207. c.avertisment scris. controlul incrucisat. d. d. d. b.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a.controlul reciproc. c. b. 205. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. 200.observarea. controlul invers cronologic. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. d. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe. controlul incrucisat.

d. 215. declaratia de inregistrare fiscala. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta. are obligatia stabilirii impozitelor. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a. 1 an. impozite. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. c. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.b. suspendarea activitatii agentului economic. actul emis de organul de inspectie fiscala. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1. 5. care au fost incalcate de salariat. 28 . contributiile si taxele. b. d. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. b. c. 212. 213. 6 luni. b. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. 5. d. 2. 5. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. codul numeric personal. b. c. 3 ani. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. 216. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil.2. 214. b. pentru un contribuabil. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. b. confiscarea bunurilor destinate. c. 3. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil. din momentul in care este comunicat contribuabilului. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. 3. data debitarii contului platitorului. 1. b. 211. 4. 2 luni. In ce situatie. e. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. in termen de 15 zile de la data comunicarii.avertismentul. c. 4. folosite sau rezultate din contraventii.retrogradarea din functie.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. 1. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. b. c. 1 luna. 210.blocarea contului bancar. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. c. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. 3.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. Indicati varianta corecta: a. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. c. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. taxelor si contributiilor. c.decizia de impunere. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a. precizarea prevederilor din statutul de personal. declaratia contribuabilului privind impozitele. in termen de: a. in termen de 45 de zile de la data emiterii. d. certificatul de atestare fiscala. prin declaratia fiscala. b. 4. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste. 208. in situatia in care contribuabilul. 209. c. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa.

d. 2. 1. 219. 6. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. 90 zile c. b. din care sa rezulte urmatoarele: 1. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. indiferent daca se stabilesc sau nu. 1. 5. 2. 3. c. 15 zile. 3. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a. c. Indicati varianta corecta: a. b. 2. taxelor. 1. 3. 3. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. b. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . 5. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. temeiul juridic al inspectiei fiscale. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. 5.217. 218. proces-verbal. d. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. d. 4. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. data de incheiere a inspectiei fiscale. 223. nota de constatare. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. 2. 6. 2. d. exista indicii privind diminuarea impozitelor. 3. 4. b. semnatura contravenientului. 60 zile. 4. 45 zile. 4. 221. 4. c. 3. deciz de impunere. 2. 2. 220. locul desfasurarii inspectiei fiscale. pe propria raspundere. fapta savarsita. 5. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. 1. 3. data de incepere a inspectiei fiscale. raport de inspectie fiscala. b. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. taxelor. 5. b. 1. 1. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. 3. c. 3. Indicati varianta corecta: a. 6. 5. Cu exceptia marilor contribuabili. Indicati varianta corecta: a. 222. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. 5. 2. 2. La finalizarea inspectiei fiscale. 4. 5. 3. d. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 4. 2. 5. 1. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a. exista indicii de evaziune fiscala. 2. 2. 2. au fost puse la dispozitie toate documentele. c. b. d. 4. 3. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. data comiterii faptei.

233. c. raspunderea comuna. a inlesnit-o. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. 232. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. constatari fiscale. raspunderea subsidiara. c. d. e.a. raspunderea subsidiara. date despre contribuabil. dispozitia de retinere. c. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. restituirea sumelor incasate nejustificat. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. c. b. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. b. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. c . Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite. date despre contribuabil. 230. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. procesul-verbal. discutia finala cu contribuabilul. date despre inspectia fiscala. Care raspundere nu se prezuma. decizia de impunere. discutia finala cu contribuabilul. dispozitia de retinere. existenta pagubei. 228. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. d. 227. d. c. 225. 226. d. ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. d. conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. d. b. raspunderea solidara. date despre contribuabil. angajamentul de plata scris. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. raspunderea individuala. fapata ilicita. raspunderea individuala. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. d. auditul de sistem. c.existenta unor raporturi juridice de munca. c.raportul de inspectie fiscala. b. constatari fiscale. b. b. c. 224. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. date despre inspectia fiscala. 30 . sau al organului ierarhic superior. 231. raspunderea solidara. constatari fiscale. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. b. b. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. ea este precedata. e. discutia finala cu contribuabilul. audit de regularitate. e. auditul de sistem. b. titlul executoriu judecatoresc. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. b. plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. decizia de impunere. singure sau impreuna cu alte persoane? a. titlul executoriu judecatoresc. eficace si eficient. date despre inspectia fiscala. auditul performantei. raspunderea comuna. 229. angajamentul de plata scris. c.

Raspunderea cenzorilor este similara. c. 234. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. auditul de sistem. si ei pot fi realesi. b. cu respectarea conditiilor legale. o perioada de patru ani consecutivi. b. adaugirile in text. Clasificare controlului pe formele : preventiv. 239.b. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa . sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna. structurile care il exercita . directorilor. c. o perioada de doi ani consecutivi. regulilor procedurale si metodologice. avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. Sfera auditului public intern cuprinde : a. b. 242. c. auditul performantei. durata si intensitatea controlului. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. vanzarea. c. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. c. 1/4 din garantia ceruta pentru administratori. 241. concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. in termen de : a. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. 236. trei ani. b. c. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. patru ani. sa execute ori sa controleze operatiile 31 . 1/2 din garantia ceruta pentru administratori. .000 euro. corecturi nesemnate. 243. volumul actelor controlate . respectiv de la constituirea entitatii publice . Compartimentul de Audit Public Intern . Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. b. respectiv de la constituirea entitatii publice. c. gajarea. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. 237. momentul efectuarii controlului . 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. Controlul care urmareste intocmirea documentelor. c.000 euro. b. 240. b.teritoriale. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ. si ei pot fi realesi. Comitetul pentru Audit Public Intern . o perioada de trei ani consecutivi. auditul performantei. Care institutii bugetare. au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. presedintilor. b.justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare. 38/2003. si ei nu pot fi realesi. 238. 235. completarea corecta a datelor. d. Durata mandatului lor este de: a. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. audit de regularitate. c. conform normelor legale este: a.000 euro. c. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. respectiv de la constituirea entitatii publice . 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. in limita mandatelor incredintate cu cea a: a. patru ani. b. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. administratorilor. audit de regularitate.

daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. acestea s-au produs in limitele.justetei documentelor. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a. 250. cheltuieli integral deductibile.exactitatii operatiilor economice. e.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. e. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii. controlul realitatii . d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. controlul oportunitatii unei operatii. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. banesti. in care. d. e. in natura. controlul autenticitatii documentelor. controlul legalitatii . b. c. c. c. 32 . controlul oportunitatii unei operatii. c. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 244.exactitatii operatiilor economice. 247. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. 248. controlul realitatii . a normelor legale privind disciplina financiara. c. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. controlul oportunitatii unei operatii. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a. controlul efectuarii corecte a calculelor. controlul legalitatii . Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative.justetei documentelor. e. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. c. 245. controlul realitatii . ordonante de guvern. b. d. care stabileste daca. d.controlul eficientei documentelor. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a. 246. conditiile si la locul indicat in ele este: a.respective. b. b. c.justetei documentelor. in fapt. acte ale administratiei locale. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. b.justetei documentelor. b. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. constituie: a. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile. b. c. d. controlul oportunitatii unei operatii. controlul legalitatii .controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent.exactitatii operatiilor economice . controlul realitatii . scop. hotarari guvernamentale. precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. b.exactitatii operatiilor economice. 249. cheltuieli nedeductibile. controlul legalitatii . in natura si banesti. In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a. reprezinta: a. lege sau decret.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful