CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. in limita unei cote de pana de 2%. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului. 5. 5. 6. 6. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. persoanele fizice romane si straine. 2. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. 7 . 1. pe durata de viata stabilita de contribuabil. in limita unei cote de 2%. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. in limita a de 2. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 6) venituri neimpozabile. 3. 6. 5. a sistemelor informatice. b. c. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. persoanele fizice independente. 3. 3. 1. 5. 4. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. controlul cronologic. 26. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. 3. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 6. 2. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. 6.c. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a. 3) cheltuielile sociale. 4. 5. b. 4. 4) cheltuielile sociale. 4. 5) venituri din cedarea activelor. 5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. 30.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. e. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. controlul prin sondaj. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. b. 29. 2. potrivit legii. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. 2. 1. controlul combinat sau mixt. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. c. 2. 3. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. c. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. 5. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a. c. care nu au la baza un document justificativ. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 27. 3. introducerea. 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. d. 4. 7. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . b. 28.1.

2. neasigurata si neimputabila . e. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. ce consta in stabilirea existentei si miscarii. a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a. cheltuieli cu amenzi. c) 2704. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. cheltuieli totale . 5. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .120000.5000. realizeaza obiectivul principal al acestuia. c) 7291. 31. cheltuieli totale .4.25000. 38. d.controlului documentar-contabil.160000.1000. cheltuieli de reclama si publicitate . c. 33. la un moment dat' reprezinta definitia : a. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .2. cheltuieli de protocol .1000. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091. b) 4152.controlului de gestiune. 2. b. c.d.4000. 5. e.45000.1. d.100000) .10000. c) 4952. efectuarea controlului financiar-contabil. b. intr-o anumita perioada de timp determinata.4. neimpozabile la sursa 3000. in patrimoniul unitatii economice.105000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000.3.20. c. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560. echipamente asigurate salariatilor.2000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.60000. Enuntul: „procedeul care.1.1000. 1.2000. a tuturor elementelor de activ si pasiv. potrivit legii .3.5000.5.4. c) 6880. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 . 2.4.3. 4.5.3.20.analizei contabile. 80. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.programarea activitatii de control financiar-contabil. solicitat in instanta. 4. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504.2000.10000.calculului de control.controlului faptic. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1. b) 6580.controlului financiar-contabil.00. cheltuieli de protocol . cheltuieli totale .5.5.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 1.3. reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila. 3. b) 1904.pregatirea actiunii de control financiar-contabil.80. prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil. Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei.investigatiei. 37. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .3.5. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. 1. e. Enuntul: „mijloc de proba. marfa constatata lipsa in gestiune. 2. 2. c.controlului de gestiune. 3.2. b. b) 6720.inventarierii b. 5.80.1.a. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). 34. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .intocmirea actelor de control financiar-contabil.1000. 32. Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a.4. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . cheltuieli pentru perfectionarea managementului .inventarierii. 35. majorari din relatiile cu statul. cheltuieli cu sponsorizarea .5000. cheltuieli totale .1. 2.5000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792. 36.

acordarea vizei de control preventiv. c. d. c.inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora. b. b. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a. 1. b. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili.fiecare entitate cu atributii de control financiar. Date despre inspectia fiscala. e. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. e. b. 6 . pregatirii actiunii de control financiar-contabil.inventarierii. b. 7. din partea controlorului financiar. intocmirii actelor de control financiar-contabil. Enuntul: „tehnica prin care controlorul. inainte de inceperea inspectiei fiscale.Curtea de Conturi a Romaniei.expertizei tehnice.inspectiei fizice.expertizei tehnice. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. 45. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. 40. 3) obiective minimale avute in vedere. 5. 2.observarii directe.d. c. efectuarii controlului financiar-contabil. c. 2. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole. el insusi. de : a. 47. 4) baza de impunere. stabileste. 2. 6. 5. 7. Formele inspectiei fiscale sunt : a. c.sesizarea organului de urmarire penala. forma juridica a societatii. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a. astfel : a. 4.e. 5. in mod obligatoriu. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a.d. programarii activitatii de control financiar-contabil. b. Anexe.investigatiei.investigatiei.inventarierii de control. e. Date despre contribuabil. 5.descarcarea de gestiune. in urma efectuarii actiunii de verificare. 43. tehnicii. c. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata. Programul de control se elaboreaza de catre : a. d.expertizei. 3. intocmirii actelor de control financiar-contabil.analizei contabile. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii. c. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a. 2) forma de proprietate.investigatiei.inventarierii de control. 1.Guvernul Romaniei. efectuarii controlului financiar-contabil. 7. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. 6. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a. 3. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale. d.inspectiei fizice. c. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a. 42. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 3. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 1. in scris. Alte constatari. e.observarii directe. c. b. 39.Parlamentul Romaniei. 2. b. 4. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. programarii activitatii de control financiar-contabil. b.stiintei. Constatari fiscale. d. Discutia finala cu contribuabilul. c. d. 7. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale.analizei contabile. 41. 3. inspectia generala si permanenta. inspectia partiala si periodica. 4. 6. 46. 44. e. b.Ministerul Finantelor Publice. 6. 48. si anume: 1. 4.

50. 53.punctul de vedere al contribuabilului. c. b. 1. b. 5. 2. incrucisat. 4. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. 82/1991. mai putin: a. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. 1. 3. 3. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. 6. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. b. 5. b. 4)inchisoarea contraventionala. 55. 1. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 4) blocarea contului bancar. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte. 5. 5. 5) inchiderea unitatii. Legea contabilitatii nr. 6. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. 49. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. in cazul efectuarii. 2) suspendarea activitatii agentului economic. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. nota unilaterala. nota explicativa. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. 4. Ordonanta Guvernului nr.a. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile. c. 52. 3. Ordonanta Guvernului nr. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. 2. 1. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. c. 3. dupa caz. procesul-verbal. reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. 5. procesul -verbal. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat. in conditiile legii. cheltuielile de protocol. 6. 7 . raportul de inspectie fiscala. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. 6. d. 1. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. d. b. 2. b. in timpul inspectiei fiscale. 4. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. c. 5. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. b. 6. 6) avertismentul. 6. temporar sau definitiv. anagajamentul de plata scris. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. c. 5)inchisoarea contraventionala. 54. c. 51. d. b. a avizului. 1. c. 3. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. c. avizul de inspectie fiscala. Documentul prin care. 6) suspendarea sau anularea. 2.

60. odata cu propriile tehnici. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. 63. c. b. b. 61. c. Ministerului Finantelor Publice. 4. a.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor.un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. b. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. c. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. b. de obicei de un an. In anul 2006. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. b. a modului concret de manifestare a subiectului analizat. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. c.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. precum si al documentelor primare. 64.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa. b. 2. b. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a. indiferent de forma de organizare a acestora. proceselor si operatiunilor. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu. regii autonome. centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 . diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 5. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. c. din care se scad veniturile neimpozabile. c. Guvernului.ansamblul activitatilor. Curtea de Conturi este subordonata : a. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a.un ansamblu de activitati interdependente care. b. 62. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen. 59.verificarea modului de formare.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice.00. asociatii familiale. c. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei. Ca regula generala. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. a) 0.56. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. c) 80.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri. Parlamentului. 2. c. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri. 57. la care se adauga veniturile neimpozabile. dividendele primite de la o persoana juridica.00. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat. 58. profitul impozabil se calculeaza ca : a. dintr-un an fiscal. prin cercetare. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. dobanzile primite de la o banca romaneasca. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a. toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. institutii ale statului. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. 2.00. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri. indiferent de forma acestora.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii. dintr-un an fiscal. dintr-un an fiscal. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. b) 104. 1.

verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate. 9 . atat materiale.investigatia de control. diferite sunt identice. 68. c. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala. c. evitandu-se tratarea superficiala a acestora. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii.functia de sinteza a acesteia. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a. c. b.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare. e.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei. 65. b. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora.inventarierea.actiunea de prevenire a abaterilor. normele sau instructiunile prin care au fost definite. presupune : a. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite.procedeul de control financiar. 70. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. b. b.refacerea. dar realizate in cadrul aceleeasi unitati. care implica mult mai multe costuri. este : a. fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora. realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale. financiare si contabile sunt reale. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte.c. a problemelor care. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare. au generat aceste abateri. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate. Instrumentul practic. Calculul de control.inscrierea constatarilor in actele de control. 67. b. b. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv. 72. de catre alti operatori economici. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a.tehnica de control financiar. inscrise in documente financiar-contabile.functia de control a acesteia.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora.observarea directa. in scopul stabilirii unor adevaruri.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. b. 66. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului. c. ca tehnica a procedeului de control documentar. cat si cu modul de rezolvare.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite. d. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente. b.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite. c. cat si de munca.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii. 71. 69. c.c. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a.inscrierea constatarilor in procesele . de catre controlorul financiar.inspectia fizica. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a. In timpul controlului. utilizat in procesul de verificare economica.functia de diagnosticare a acesteia.concret de manifestare a acestora la prevederile legale.

venituri din provizioane .2007. venituri din variatia stocurilor 2500.00. prestarea de servicii si/sau comertul. venituri din chirii.50. venituri financiare 125. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale.se intocmeste un raport.venituri din exploatare. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000.raport intermediar. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata. venituri din provizioane 500 ron. c. redevente. venituri financiare 200. venituri din variatia stocurilor 400 ron.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a. Avem urmatoarele date la 30. venituri realizate din despagubiri. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. c. b. 74. veniturile din diferente de curs.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. 77. de la societatile de asigurare. venituri din prestari servicii . 76. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a. inspectorii fiscali intocmesc : a. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193. e. redevente. venituri din variatia stocurilor. activitati in domeniul bancar . c) 135. venituri din variatia stocurilor 3500. din care venituri realizate din despagubiri. de la societatile de asigurare. venituri din exploatare. venituri din diferente de curs valutar 500. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat. venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. venituri din chirii.2007 (exprimate in ron). se procedeaza astfel : a. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. de la societatile de asigurare. venituri din prestari servicii 2500 ron. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500.nu se intocmeste act de control. 79.activitati in domeniul jocurilor de noroc. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 . c. b. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000.50. venituri financiare 200 ron.IX. venituri rezultate din anularea datoriilor. venituri din vanzarea marfurilor. 80. pentru a limita consecintele ulterioare. venituri realizate din despagubiri. din care venituri realizate din despagubiri. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. 75. Avem urmatoarele date la 30. c) 202. venituri din vanzarea marfurilor. 00. de la societatile de asigurare. venituri din productia vanduta. c. d.raport de inspectie fiscala. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000. Avem urmatoarele date la 30.nota unilaterala.IX. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. d.00. venituri din subventii guvernamentale 800. venituri din prestari servicii .nota de constatare. b) 210. 78. veniturile financiare.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate.50.73. In cazul in care. c. dar importanta acestora este nesemnificativa.se intocmeste nota unilaterala. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a. b. activitati privind productia de bunuri materiale.IX. b. la un moment dat.2007 (exprimate in ron). b) 143. e. b.

Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330. b) 1100. cheltuieli cu amenzi. c) 3560.200000.80. venituri din variatia stocurilor 1400. Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200. majorari datorate din relatiile cu statul .175000.4000. b) 4796.2000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000.2007 (exprimate in ron).IX. 82. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . b) 19680. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984. 00. venituri financiare 1200.240000. Avem urmatoarele date la 30. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere .20. venituri din variatia stocurilor 35000.10000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000.00. c) 940. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. neimpozabile la sursa 3000. cheltuieli cu sponsorizarea . b) 3584. Avem urmatoarele date la 30. c) 230.00.50000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400.2007 (exprimate in ron).80. cheltuieli totale . Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron. 20. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . venituri din prestari servicii 500. venituri din provizioane 500. c) 6412. 83. cheltuieli totale . b) 7692. 86. din care venituri realizate din 11 .5000. 88. 84.20000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. Avem urmatoarele date la 30.00.00.IX.00.3000. 85.a) 194. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . 81. Impozitul pe profit datorat este de: a) 0. 87. 00.2000.00. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.3000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500.20.15000.7000.2007 (exprimate in ron). c) 4411.00. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000.160000. cheltuieli de protocol .200000) . echipamente asigurate salariatilor.00.64. c) 5916.00. b) 5351.00. cheltuieli totale .64. cheltuieli de reclama si publicitate . cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .35000.00. c) 390.00.IX. marfa constatata lipsa in gestiune.00. din care venituri realizate din despagubiri. cheltuieli de protocol . neasigurata si neimputabila . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). venituri din subventii guvernamentale 8000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). b) 210. cheltuieli totale . de la societatile de asigurare. potrivit legii . c) 19080. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. venituri din cedarea activelor 10000. venituri din diferente de curs valutar 5000.40000. b) 358.00.2000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000.00.

89. limitata numai la paguba efectiva. 2. de la societatile de asigurare. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. 7. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 6.despagubiri. b. 7. c. 3. 6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale. cu amenda sau cu inchisoare si amenda. avertismentul. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. este. 4. venituri din subventii guvernamentale 2400. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. 6. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. b) 3. 1. confiscarea partiala a averii. 7. venituri financiare 125. 3) neplata unor datorii comerciale. 4. este delimitata si descrisa in mod concret. c) 2. 4. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. 7. 90. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). 6. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143.50. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale. 5. desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. c. in principiu. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. 8. c. 2. 6. 3. neincluzand foloasele nerealizate de unitate. venituri din discounturi 500. a indemnizatiei de conducere. 6. 6. isi are izvorul in contractul de munca. 3. c) 95. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. 6. 5. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. inchisoare. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere.50. individuala. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. in toate elementele sale. amenda contraventionala. b. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. este. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. 2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 4. a. b) 193. 92. 8. 3. venituri din variatia stocurilor 2500. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. 6. este proprie persoanelor juridice. de exemplu. suspendarea contractului individual de munca. se intemeiaza exclusiv pe culpa. 91. 5. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. 3. Sanctiunile disciplinare sunt : a. avertisment scris. 2. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura. reducerea salariului si/sau dupa caz. a. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. 8: b. este proprie persoanelor incadrate in munca. 5. 5. 12 . 5. 2. de regula. ca. a) 1. retrogradarea din functie.50. 7. 1.

nedeclararea in scris. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. cheltuielilor. c. b. b. 94. 5. 22/1969 ? a. de bunuri materiale. fara sa fie inregistrate in contabilitate. b. 22/1969 ? a. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. rezultatelor financiare. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. (gestionar. in cazurile prevazute de lege. 4. indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. 5. 4. fara instiintarea prealabila a agentului economic. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). 96.activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. 13 . instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). potrivit legii. 95. in termenul prevazut de dispozitiile legale. 3. 2. c. 97. 1.93. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. folosinta sau detinerea. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. in intelesul prezentei legi. fara instiintarea prealabila a agentului economic. a unui agent economic. nu a asigurat gestionarului. 3. 22/1969 ? a. precum si efectuarea de operatiuni economice. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. de catre gestionar. 82/1991. c. numerar si alte drepturi si obligatii. c. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. a. 98. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. c. cu orice titlu. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. urmatoarele fapte. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. fara instiintarea prealabila a agentului economic. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. avand drept consecinta denaturarea veniturilor. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. b. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. titluri de valoare. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. angajatul care primeste. chiar temporara. 1. inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. 22/1969? a. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea.nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. b.

in cazul fuzionarii. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. daca: a. 101. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice.b. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe. economicoase. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. b. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului. 106. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. c. deschiderea. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. 107. 99. b. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. indiferent de capitalul social al acesteia. c. angajamentele din care rezulta. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a. oportune. Operatia de inventariere se organizeaza. necesare. c. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare. 100. b. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta. b. nu au primit viza de control financiar preventiv. c. in mod obligatoriu. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta.sa opreasca. b. dar au fost aprobate de alte persoane competente. obligatii de plata catre terti. 104. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale. respectiv de incasare. Documentele si activitatile intocmite.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. repartizarea si modificarea creditelor bugetare. divizarii sau incetarii activitatii.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a. eficace si eficiente. cat si pentru structura fiscala competenta este : a. direct sau indirect. la finalul inspectiei fiscale. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade. b. precum si a altor drepturi cuvenite acestuia. in faza de angajare si de plata.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 . b. c. dupa caz. 103. inainte de efectuare.verificarea modului de formare. 105. in urmatoarele situatii: a. c. c.cel putin o data pe luna. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. b. c. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale. c. 102. potrivit legii. Documentele si activitatile intocmite. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. nu au primit viza de control financiar preventiv. reale.

organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati. controlul bugetar. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice. nespecificate in ' lista de investitii'. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. controlul de regularitate.se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune. c. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale. in continuare. c. Viza de control financiar preventiv delegat. este : a. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. controlul gestionar. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. c. b. in special. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a. 110. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. utilizeaza.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a. 115. b. controlul mixt. d. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. structurile Ministerului Finantelor Publice. c. controlul de legalitate. sunt : a. 15 . urmatoarele forme si tehnici: a. in vederea intrarii in legalitate.procese verbale de constatare. b. o atestare emisa de catre o autoritate legala. controlul de legalitate. b. actele si piesele justificative.note de constatare. b.sa nu dispuna. Pentru realizarea functiei de control financiar. in vederea acordarii vizei. b. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. 108. b. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu. c. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a. c. c. b. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune. controlul anterior. 112. trecerea pe cheltuieli. c. 111. controlul incrucisat. preventiv delegat. 113. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control. 109. 114. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a.

stabilirea valorilor fara mis care. controlul de legalitate. c. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). semnatura. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. cu privire la : a. b. viza. a. dupa caz reprezinta: a. 117. c. 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. d. 5. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora. in limitele aprobate). controlul bugetar. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. c. preventiv delegat. 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare. 4. c. de prisos. verificare. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. inregistrate in contabilitate. cu mis care lenta. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. preventiv delegat. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament.stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. b. 4. 121. b. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. controlul de regularitate.b. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. b. c. in limitele aprobate). Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. d. controlul bugetar. inregistrate in contabilitate. inutilizabile sau deteriorate. Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. respectiv se pot angaja. controlul de regularitate. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. c. b. 1. 5. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. reprezentand 16 . Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 2. 2. 1. anagajament. 116. respectiv se pot angaja. d. 120. cu privire la : a.reducerea. greu vandabile. inclusiv prin virari de credite.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. 119. 118. 5. esalonarea sau anularea titlurilor de incasare.

contributia viitoare a Romaniei la acest organism. 7. piesele justificative si alte documente necesare controlului. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. urmatoarele fapte : 1. vanzarea. 8. de prisos. greu vandabile. corespondenta. 6. 122. 3. cu miscare lenta. la solicitarea instantelor de judecata. in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. 8. gajarea. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective. actele. 2. cu sau fara obiectiuni. a incasarilor si platilor. 2. refuzul de a semna. mentinerea. stabilirea valorilor fara miscare. 4. 7. inutilizabile sau deteriorate. 2. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 7. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. a. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 3. b.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a. 8. sesizarea organelor competente. numai cu obiectiuni. 1. c. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. 5. 5. sa semneze. 1. efectuarea. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). 124. 3. c. 4. 1.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. sa puna la dispozitie registrele. a controlului 17 . parchetului si politiei. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. c. 6. in numerar sau pe cont propriu. in lei si in valuta. 123. care intra sub incidenta controlului. b. 5. 6. 7. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune. La cererea organelor de control financiar de gestiune. 4. b. angajarea. inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati. in limitele aprobate). 6. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . 3. 5. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. Care apartin acestuia ? 1. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. de orice natura. respectiv se pot angaja. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. constiturea veniturilor publice.

b. Legea nr. total active. La inceperea inspectiei fiscale. 5. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. 130. 128. 131. etc. 6. b. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. total cheltuieli. 1. 1.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. care cuprind trei componente? a. 126. 8.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. 1. In functie de natura si complexitatea activitatilor. 4. a. inspectorul este obligat: a. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale. 3. 5. Legea nr. d.total active. 129. Legea nr. Legea nr. 127. e. c. 4. 6. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. 241/2005. 92/2003. 2. 2. b. 1.) cu doua randuri de incuietori diferite. 7. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. e. total venituri . confruntarea faptic . 4. 2. total venituri . determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora. 9. total active.scriptic.activ net. b. c. 3. b. Care sunt etapele organizarii: 1. total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar . 3. 2. 5. d. 3. aprobate prin OMFP nr.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. 1. total venituri . 6. 1.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie. Auditul public intern este reglementat de: a. 1. 6. 3. c. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate. 3. aplicarea scazamintelor legale. 2. 2. dotarea gestiunilor (magazine. 5. 4. c. Ordonanta guvernului nr. 8. c. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate. 7. c. 672/2002. 2. 7. b. c. 4. 4. Legea nr. 1752/2005. 4. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii.cifra de afaceri neta. 7. depozite. 2.4. total cheltuieli. 9. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control .7. b. 3.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 2. 571/2003. cifra de afaceri . Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . 6. 22/1969. 2. stabilirea lipsurilor imputabile. efectuarea faptica a inventarierii. a. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea.cifra de afaceri neta. Care este ordinea lor? a. stabilirea perioadelor. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea. 571/2003. 125.

135. 136.050. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate. . cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.total active: 3. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250. d) 2.doua din urmatoarele criterii: .cifra de afaceri neta: 7. 134. Taxele vamale sunt de 25%.a.500.300.total active: 3. 19 .000 ron.300.500. cazinourilor sau pariurilor sportive. altele decat cele prevazute in relatiile comerciale. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. Legii bibliotecilor nr. 33/1994 privind sponsorizarea. c. e. 137. c. plus o cota optionala de 22%. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului. de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. accizele sunt de 1. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.479.000. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri . situatia modificarilor capitalului propriu. b. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. potrivit legii. b) 842. b.000 ron. majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane.5. cluburilor de noapte. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.000. potrivit legii.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere.venituri din sponsorizari. c.000 ron. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a.000 ron. c) 3. 4.000.255. unul din urmatoarele criterii: .334/2002. b.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice.000 euro. comisionul vamal de 0.000 euro. cota standard de 16 %. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. iar comisionul vamal este de 0. b.5%. potrivit prevederilor legale. notele explicative la situatiile financiare anuale? a. TVA aferenta marfii este de: a) 2. 75. 132. cota standard de 16 % .000. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. confiscarile. O societate comerciala importa marfa in valoare de 18. discotecilor.000. cont de profit si pierdere. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.500. d. cota standard de 16 %.25%. d) 842. . practicand un adaos comercial de 15%. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a.00. potrivit legii.000.279.cifra de afaceri neta: 7.650. situatia fluxurilor de trezorerie. 133. potrivit prevederilor Legii nr.000 euro. inclusiv accizele. c) 726. Accizele sunt de 30%. Sunt considerate cheltuieli deductibile. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926. la data de 31 decembrie a exercitiului N. amenzile. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.044. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale.650. mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul.625.000. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant. 0. precum si acei care acorda burse private.000 euro.600. c.036. b. b) 2.096.venituri din vanzarea titlurilor de participare .venituri din dobanzi. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. cheltuieli totale deductibile.000.000 ron.900. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500.000 ron.

139. bunurile constatate lipsa in gestiune.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. b. c. O persoana impozabila cu sediul in Romania. cheltuieli de reclama si publicitate .nu datoreaza TVA. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a. perisabilitatile. c. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. c. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare.deductibile 10% din total venituri. c. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. rabaturile. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. c. sconturile si alte reduceri de pret. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta. taxabila cu cota de 19%. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a. liniara si degresiva.70000. alin (8). b.650. c.1000. daca locul importului este in Romania.300. nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. lit. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . 142. liniara. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta. b. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 . Cheltuielile cu dobanzile sunt: a. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000.c. intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol. deci persoana romana factureaza fara TVA. impozitele si taxele. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. dobanzile. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. 128. numai profitul realizat la data bilantului.integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. second-hand. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta. 138. b. b. 145.datoreaza TVA in cota de 19%. opere de arta. 140. in limitele prevazute de lege. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. persoana impozabila: a. b. b. cheltuieli de protocol . scutit fara drept de deducere.000 euro.O banca din Romania. 147. 141. obiecte de colectie si antichitati. in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. importa calculatoare din Germania.4000. poate fi inclus: a. daca prin lege nu se prevede astfel. banca: a. inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. si in special. c. cheltuieli totale . c.5000. percepute pentru plati cu intarziere. numai profitul amanat. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a.a-c. c. In acest caz. b. 144.cifra de afaceri neta: 3. acolo unde are sediul beneficiarul. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA. 143. b. achizitia intracomunitara de bunuri. remizele risturnurile.datoreaza TVA in cota redusa de 9%. 146. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. La intrarea calculatoarelor in tara.000 euro. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. cu exceptia celor de la art. accelerata si degresiva. .

de la societatile de asigurare. venituri financiare -125. cheltuieli totale . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000.20. Avem urmatoarele date la 30. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891. venituri din subventii guvernamentale 800.25000. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .20. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780. b) 1904. din care venituri realizate din despagubiri.00. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.2007 (exprimate in ron).170000.88.2000. cheltuieli totale . Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. cheltuieli totale . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . 152.1000. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. b) 275. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180. venituri din variatia stocurilor 2500. c) 233. 151.00. b) 110. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.00. c) 3230.110000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. neasigurata si neimputabila . din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. b) 6080. 154.00. venituri din prestari servicii 2500 ron. 149. b) 4091.2000.88 b) 2750. venituri financiare 200 ron.00. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500.10000. venituri din provizioane 500 ron.50. a) 0. Avem urmatoarele date la 30.00. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.IX. b) 104.25. neimpozabile la sursa 3000. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.5000.IX. c) 5760.1000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175.IX. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182. majorari din relatiile cu statul . cheltuieli cu amenzi. echipamente asigurate salariatilor.2007. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron. c) 3520. din care venituri realizate din despagubiri.00. pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825.10000. de la societatile de asigurare.50. cheltuieli de protocol .00. venituri financiare 200. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . c) 304.88.5000. potrivit legii . c) 24. 150. 00. cheltuieli cu sponsorizarea .a) 2590. marfa constatata lipsa in gestiune.2000. 153. 21 . venituri din variatia stocurilor 400 ron.100000) . venituri din diferente de curs valutar 500. Avem urmatoarele date la 30. venituri din variatia stocurilor 3500.5000.120000. Impozitul pe profit datorat este de : a) 0. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .2007 (exprimate in ron). b) 285. venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400.65000. c) 94. c) 200.20. 148.00.

Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716.80000.15000. 160.3000.00. de la societatile de asigurare. Avem urmatoarele date la 30. b) 158. venituri din variatia stocurilor 35000. 157. majorari datorate din relatiile cu statul . cheltuieli totale .00. neasigurata si neimputabila .4000. cheltuieli totale . cheltuieli pentru perfectionarea managementului . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. venituri din variatia stocurilor 1400. venituri din subventii guvernamentale 8000.220000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000.240000. b) 251.00.IX. venituri din cedarea activelor 10000. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500.20.24. venituri din variatia stocurilor 22 . cheltuieli de protocol . din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .40000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. cheltuieli totale . din care venituri realizate din despagubiri. Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280. neimpozabile la sursa 3000. cheltuieli cu amenzi. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. cheltuieli totale .185000. 158.00. c) 14400.24. b) 2507.2007 (exprimate in ron). 162. Care este impozitul pe profit datorat? a) 0. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .5000.80.00.84.00. 00. cheltuieli de reclama si publicitate . venituri din provizioane 500.20000.70. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. b) 1400. b) 1800.7000.200000) . Avem urmatoarele date la 30. venituri din diferente de curs valutar 5000.2000.2007 (exprimate in ron).00. b) 14880. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000.00. echipamente asigurate salariatilor.155. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776. venituri financiare 1200.35000. c) 130. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.3000. c) 700. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. c) 3836.2007 (exprimate in ron). cheltuieli cu sponsorizarea . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). venituri financiare 125. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .1000. cheltuieli de protocol .10000. 161.00. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.IX. b) 0. de la societatile de asigurare. c) 1960. venituri din prestari servicii 500. marfa constatata lipsa in gestiune.2000. 00.00.205000. c) 3802. din care venituri realizate din despagubiri.2000. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. potrivit legii . Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. 156.00.00.IX.20. 159. c) 160.

000.000.2. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 3%. b. c. b. unelte. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a. venituir din cedarea activelor fixe 70. venituri din discounturi 500. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora. cladiri. 3%.2500. exprimati in ron: venituri impozabile 100. venituri din dobanzi 500. 166. d)4.000 ron.096. venituri din provizioane 5. c. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2. Taxele vamale sunt de 25%.00. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. 2%. 167.000. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18.5%. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. c.5%.000.158. iar comisionul vamal este de 0.000.25%. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. O societate comerciala importa marfa in valoare de 22.000 ron.000. 23 .O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007.5%. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a.000. la data de 31 decembrie a exercitiului N.000. 169. 170.000 ron. 6400000. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980.000. venituri din diferente de curs valutar 700. valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. c.000. 60. accizele sunt de 2.000. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari. c. discotecilor.000.387. venituri din productia de imobilizari corporale 20. echipamente tehnologice. 3%.000.000. f) 726. respectiv masini. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. cheltuieli totale deductibile. 5000000. 164.000.00. c) 4292100. 165. Accizele sunt de 30%. b. 163.044. 3424000. 3324000. c) 190. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 2%. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.2.000. c. c. b. 168.2.000. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100. cazinourilor sau pariurilor sportive.000. terenuri. b) 140. e) 842.000. 2%. b)3420000. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a. 16000000.00. comisionul vamal de 0. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5. g) 842. b.3464000. b. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a.100. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a. cluburilor de noapte.000. instalatii. din care s-a scazut dupa caz. practicand un adaos comercial de 15%. b.036. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%.000 ron.000. 171. din care s-a scazut dupa caz. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a.5%.

dreptul de a fi ascultat. secretul fiscal. 175. aplicarea unitara a legislatiei. c. c. potrivit legii fiscale. exercitarea dreptului de apreciere. 174. obligatia de cooperare. aplicarea unitara a legislatiei. dreptul de a fi ascultat. c. d. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. secretul fiscal. aplicarea unitara a legislatiei. rolul inspectiei fiscale. relevanta starilor de fapt fiscale. obligatia de cooperare. b. inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. obiectul inspectiei fiscale. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. d. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza. b. d. si sa adopte solutia admisa de lege. Verificarea bazelor de impunere. controlul prin sondaj. c. 173. d. obligatia de cooperare. aplicarea unitara a legislatiei. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. c. a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale. b. d. prelucrate in mediu electronic . investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. b. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei. Functionarii publici din cadrul organului fiscal. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. urmeaza sa se ia masuri de executare silita. dreptul de a fi ascultat. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a.d. d. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata. c. 24 . activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. inspectia fiscala partiala. 176. b. respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. activitatea de verificare faptica si documentara. dreptul de a fi ascultat. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . b. In ce consta controlul inopinat ? a. in principal. obligatia de cooperare. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale. rolul activ. Inaintea luarii unei decizii. 178. c. b. neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . rolul inspectiei fiscale. 177. in care sunt reflectate modul de calcul. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. inspectia fiscala generala. controlul inopinat.

data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. 179. in cazul persoanelor fizice. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. 3. 45 de zile b. 1. 180. relevante pentru aplicarea legii fiscale. 2. sa intocmeasca si sa prezinte. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. c. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . 2. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. 4. c. 182. 10 zile. b. 6 luni. activitatea de verificare faptica si documentara. e. prelucrate in mediu electronic . c. b. 185. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. in care sunt reflectate modul de calcul. Inspectia fiscala se exercita asupra: a. in vederea descoperirii de elemente noi. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. d. obligatiile viitoare. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. daca acest lucru este prevazut de lege. 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. avizul de inspectie fiscala. dosarul preturilor de transfer. 186. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. 5) urmarirea activitatii de management al firmei. Care este acest termen: a. in principal. 183. data inceperii activitatii. in cazul persoanelor juridice. in termenele stabilite de acesta: a. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. 1. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. c. raportul de inspectie fiscala. 5. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. in principal. dupa caz. b. cuantumul obligatiilor accesorii. in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. activitatea de verificare faptica si documentara. activitatea de verificare faptica si documentara. c. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . a. 181. situatiile financiare. In vederea stabilirii preturilor de transfer. b. c. registrele contabile. b. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a. 5. 25 . c. In ce consta controlul incrucisat ? a.e. in principal. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. entitatilor non-profit. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. 4. astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . cuantumul obligatiei fiscale. la solicitarea organului fiscal competent. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 30 de zile. 184. b actul administrativ fiscal.

in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a. proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe. prin posta. registrul unic de control. b. 188. a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila.analiza. studiul general prealabil. b. c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal . in cazul unui control inopinat. b. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor. in intregime sau cu preponderenta. Inspectia fiscala se desfasoara. tuturor persoanelor. care au obligatii de stabilire. Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale. legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . c. c. Curtea de Conturi . c. b. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. 190.impozitul pe venitul microintreprinderilor. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala.efectuarea unei inspectii partiale. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. c. cu : a. sinteza. b. d. b. b.b. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului. pe cale electronica. c. efectuarea unei inspectii generale. decizia de verificare .acordul organului de inspectie fiscala . prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. in forma scrisa. c. 196. c. controlul faptic. acordul contribuabilului . 193. d. 195. competenta revine: a. informarea. 192. normative sau norme este: a. cifra de afaceri. 189. impozitul local. aprobarea conducatorului organului fiscal. d. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. Comunicarea avizului nu este necesara: a. verbal. Comunicarea avizului nu este necesara: a. Se emite numai: a. Gar da Nationala de Mediu. 194. d. institutiilor bugetare. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. b. indiferent de forma de organizare. b. dar si in afara programului. Procedeul de stabilire a realitatii. c. c. d.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza. d. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege. de regula. organului vamal. accize. b. efectuarea unei inspectii generale. 187.efectuarea unei inspectii partiale. a situatiilor financiare defineste: a. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a.avizul de inspectie fiscala . impozitul pe venit. analiza economico-financiara.verificarea. in timpul programului de lucru al contribuabilului. controlul documentar-contabil. Ministerul Finantelor Publice . organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. 191. 26 . c.

a.controlul reciproc. Sanctiunile disciplinare. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a.accizele. 264. 207. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. 199. conform Codului Muncii. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a. 200.197. 203. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. 205. pe baza unei decizii de impunere. d. controlul cronologic.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal. d. d. c. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. 202. 206. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. art. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal.avertisment scris. e.contributiile sociale. 204. controlul combinat sau mixt.expertuza. d. la autoritatea administratiei publice locale. controlul cronologic.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. 264. b. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat. c.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%. b.controlul reciproc. c. controlul incrucisat. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a. pe baza unei declaratii fiscale.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a. b. d. nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a.raspunderea materiala. b. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala. prin care acesta a incalcat normele legale. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. b. b.observarea. b.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare. d. controlul combinat sau mixt. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe. c. regulamentul intern. e. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. d. c. pe baza unei notificari. 198. b. b. conform Codului Muncii. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative. taxa sau contributie. c. Pe baza carui document depus de contribuabil. investigatia de control. inventarierea.taxa pe valoarea adaugata. c. controlul invers cronologic. prin depunerea unei declaratii rectificative? a. Ce impozit. declarate eronat. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a. inspectia fizica. controlul prin sondaj. d. controlul incrucisat. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. c.contraventia. e. Sanctiunile disciplinare.controlul reciproc. impozitul pe profit. c. b. art. c. 201.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. 27 . ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie. controlul combinat sau mixt. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare.abaterea disciplinara.infractiunea.

c. e. 210. 6 luni. din momentul in care este comunicat contribuabilului. c.b.decizia de impunere. b. 2. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a. data debitarii contului platitorului. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. c. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a. b. In ce situatie.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. c. 2 luni. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara. 1. 3. 214. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. prin declaratia fiscala. 212. 213. d. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. declaratia contribuabilului privind impozitele. 3. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta. c. folosite sau rezultate din contraventii. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. 5. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste.blocarea contului bancar. 1 an. 4. d. 211. d. 1 luna. pentru un contribuabil. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii. b. c. in situatia in care contribuabilul. 215. taxelor si contributiilor. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. confiscarea bunurilor destinate. 3. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. 4. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa.avertismentul. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil. b. precizarea prevederilor din statutul de personal. c. b. care au fost incalcate de salariat. are obligatia stabilirii impozitelor. Indicati varianta corecta: a. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1. c. contributiile si taxele. 1. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. b. 216. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. d. in termen de 15 zile de la data comunicarii. 5. c. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. b.retrogradarea din functie. 5. impozite.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. in termen de 45 de zile de la data emiterii. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. 28 . 209. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. codul numeric personal. in termen de: a. actul emis de organul de inspectie fiscala. c. certificatul de atestare fiscala. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. 4. b. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. 3 ani. b. declaratia de inregistrare fiscala. suspendarea activitatii agentului economic. 208.2.

nota de constatare. 220. d. d. b. 3. 1. 5. deciz de impunere. 3. 1. b. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. data de incheiere a inspectiei fiscale. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. 4. 5. 6. au fost puse la dispozitie toate documentele. 2. 4. data de incepere a inspectiei fiscale. 2. b. taxelor. d.217. 3. 5. 2. 219. 1. 3. 3. c. b. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. c. b. d. 218. 2. 4. Cu exceptia marilor contribuabili. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. 222. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. d. 4. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. 5. 45 zile. 4. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. 2. taxelor. 1. 2. c. exista indicii de evaziune fiscala. 90 zile c. d. proces-verbal. pe propria raspundere. 223. Indicati varianta corecta: a. 5. 5. 6. 3. b. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . b. locul desfasurarii inspectiei fiscale. 3. 5. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. 3. 2. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a. 2. 2. Indicati varianta corecta: a. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. data comiterii faptei. raport de inspectie fiscala. 1. 2. temeiul juridic al inspectiei fiscale. 6. 5. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. indiferent daca se stabilesc sau nu. 3. 5. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 1. 1. 2. 60 zile. fapta savarsita. La finalizarea inspectiei fiscale. c. 2. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. 3. 15 zile. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a. 221. 3. exista indicii privind diminuarea impozitelor. 4. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. 4. Indicati varianta corecta: a. din care sa rezulte urmatoarele: 1. 4. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. c. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. semnatura contravenientului. 2.

Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. existenta pagubei. raspunderea comuna. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. ea este precedata. b. d. d. raspunderea individuala. constatari fiscale. c. ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. c. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. procesul-verbal. c . Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. date despre contribuabil. c. c. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. 30 . restituirea sumelor incasate nejustificat. raspunderea comuna. audit de regularitate. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. discutia finala cu contribuabilul. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. date despre contribuabil. raspunderea individuala. titlul executoriu judecatoresc. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a. b. angajamentul de plata scris. c.a. date despre inspectia fiscala. b. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite. b.raportul de inspectie fiscala. 231. auditul de sistem. c. raspunderea solidara. plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. 227. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. raspunderea subsidiara. fapata ilicita. 229. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. b. 228. c. angajamentul de plata scris. sau al organului ierarhic superior. c. conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. constatari fiscale. 226. e. d. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. dispozitia de retinere. d. e. a inlesnit-o. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. raspunderea solidara. date despre inspectia fiscala. d. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. date despre inspectia fiscala. d. 232. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. titlul executoriu judecatoresc. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. auditul performantei. constatari fiscale. b. discutia finala cu contribuabilul. decizia de impunere. auditul de sistem. date despre contribuabil. e. eficace si eficient. c. b. b. raspunderea subsidiara. b. 225. b. discutia finala cu contribuabilul. 224. Care raspundere nu se prezuma. d. singure sau impreuna cu alte persoane? a. 230.existenta unor raporturi juridice de munca. decizia de impunere. dispozitia de retinere. 233. sinteza constatarilor inspectiei fiscale.

239. patru ani. b. c. adaugirile in text. regulilor procedurale si metodologice. auditul performantei. b. volumul actelor controlate . c. b. d. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. Comitetul pentru Audit Public Intern . administratorilor. c. b. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. Sfera auditului public intern cuprinde : a. c. durata si intensitatea controlului. b. 237. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. gajarea. auditul performantei. o perioada de doi ani consecutivi. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. respectiv de la constituirea entitatii publice. au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. 243. 235.000 euro. c. presedintilor.000 euro. auditul de sistem. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr.000 euro. directorilor. 1/4 din garantia ceruta pentru administratori. Durata mandatului lor este de: a.justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare. o perioada de patru ani consecutivi. sa execute ori sa controleze operatiile 31 . institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. in limita mandatelor incredintate cu cea a: a. 234. patru ani. . concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a. respectiv de la constituirea entitatii publice . o perioada de trei ani consecutivi. existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor. 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.b. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. si ei pot fi realesi. respectiv de la constituirea entitatii publice . c. corecturi nesemnate. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ. structurile care il exercita . b. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa .teritoriale. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. b. Compartimentul de Audit Public Intern . completarea corecta a datelor. c. cu respectarea conditiilor legale. trei ani. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. 241. c. 240. si ei nu pot fi realesi. c. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori. b. 242. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Raspunderea cenzorilor este similara. audit de regularitate. avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. Controlul care urmareste intocmirea documentelor. 236. b. in termen de : a. momentul efectuarii controlului . Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. Care institutii bugetare. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. conform normelor legale este: a. si ei pot fi realesi. 238. audit de regularitate. 38/2003. Clasificare controlului pe formele : preventiv. c. vanzarea.

249.justetei documentelor. cheltuieli integral deductibile. controlul oportunitatii unei operatii. constituie: a. controlul oportunitatii unei operatii. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a. in natura. d. controlul autenticitatii documentelor. acestea s-au produs in limitele. continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent. d. controlul oportunitatii unei operatii. c. e. c. b. 244. controlul efectuarii corecte a calculelor. c. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a. hotarari guvernamentale.justetei documentelor. b. c. d. 248. e. Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative. banesti. 246.exactitatii operatiilor economice . controlul legalitatii .controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. c.controlul eficientei documentelor.exactitatii operatiilor economice. 32 .controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente. controlul legalitatii . 250. ordonante de guvern. b. in fapt. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. in care.exactitatii operatiilor economice. c. controlul legalitatii . e. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a. controlul realitatii . 245. controlul realitatii . controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. 247. b. cheltuieli nedeductibile. b. b. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a. in natura si banesti. d.justetei documentelor. b. care stabileste daca. controlul oportunitatii unei operatii. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. reprezinta: a.justetei documentelor. e. acte ale administratiei locale. controlul legalitatii . controlul realitatii . b. a normelor legale privind disciplina financiara. scop. d. daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. controlul realitatii . lege sau decret.exactitatii operatiilor economice. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. conditiile si la locul indicat in ele este: a.respective. c. precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful