CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. controlul cronologic. 7. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. 3. 29. c. 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. c. b. introducerea.c. 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. controlul combinat sau mixt. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. in limita a de 2.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a. 26. 5. 5. 5. 4. 7 . 4) cheltuielile sociale. 5. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. 2. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. 5) venituri din cedarea activelor. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor. 6. controlul prin sondaj. 3) cheltuielile sociale. c. a sistemelor informatice. 3. pe durata de viata stabilita de contribuabil. 1. care nu au la baza un document justificativ. 6) venituri neimpozabile. potrivit legii. 3. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. b. 2. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. 1.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 4. persoanele fizice independente. 28. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . 30. 6. 2. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a. b. 3. 6. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. 27. 6. 2. persoanele fizice romane si straine. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. d. 3. b. 4. 5. 4. 6. 3. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. in limita unei cote de pana de 2%. 2.1. 4. 1. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. e. c. in limita unei cote de 2%. 5.

Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091. 2. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .1.3.2. neimpozabile la sursa 3000. 1.5000. 5.45000. neasigurata si neimputabila .3. a tuturor elementelor de activ si pasiv.1.1000. echipamente asigurate salariatilor.120000.60000.3. b) 4152. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . 1. 4. 4. intr-o anumita perioada de timp determinata. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000.analizei contabile.1.investigatiei. solicitat in instanta.programarea activitatii de control financiar-contabil. b) 6580. cheltuieli cu sponsorizarea . cheltuieli de reclama si publicitate . e. in patrimoniul unitatii economice.160000. potrivit legii . cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. b.1.calculului de control.4. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .intocmirea actelor de control financiar-contabil. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .4. cheltuieli totale .4. c. c. e. Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei. la un moment dat' reprezinta definitia : a. 2.1000. Enuntul: „mijloc de proba. 31. 38. 36. c) 2704. b) 6720. majorari din relatiile cu statul. d.100000) . 35.105000.controlului de gestiune. Enuntul: „procedeul care.a. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560.5000. cheltuieli cu amenzi.4000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000.5000.1000.2000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila.10000.d. cheltuieli totale . Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1. 1.5. 5.80.25000.2000. realizeaza obiectivul principal al acestuia.10000. c.2. b. 5. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504.20.controlului documentar-contabil. d.controlului de gestiune. c) 7291. 2.5.2000. 33. 3. c) 6880.5. b) 1904. 37. cheltuieli de protocol . efectuarea controlului financiar-contabil. b.5.4. a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000.controlului financiar-contabil. 32. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792.3. c.1000.5. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000).20.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 2. 2. Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a. 3. c) 4952.inventarierii b. 34. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil. cheltuieli pentru perfectionarea managementului . marfa constatata lipsa in gestiune. cheltuieli totale . 80.3. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 .80. cheltuieli totale . ce consta in stabilirea existentei si miscarii.inventarierii. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.pregatirea actiunii de control financiar-contabil.3.00.4. 2. e.5000.controlului faptic. cheltuieli de protocol .

Formele inspectiei fiscale sunt : a. 4.acordarea vizei de control preventiv. Constatari fiscale. programarii activitatii de control financiar-contabil. astfel : a. tehnicii. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. c.observarii directe.fiecare entitate cu atributii de control financiar. in urma efectuarii actiunii de verificare. 1. c. e. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului. 42. b. 7. 6. 7. c. 2.Parlamentul Romaniei. intocmirii actelor de control financiar-contabil. b. inainte de inceperea inspectiei fiscale. 5. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale. 4. Discutia finala cu contribuabilul. 7. c. 3. Enuntul: „tehnica prin care controlorul. 2) forma de proprietate. d. 46. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. din partea controlorului financiar. 4. in scris. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. intocmirii actelor de control financiar-contabil.investigatiei. inspectia partiala si periodica. b. b. Programul de control se elaboreaza de catre : a. 6.sesizarea organului de urmarire penala. d. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. stabileste. 40. e. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a. 3. e.investigatiei. 48. c. Anexe. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a. 41. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. 6. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale. b. 3.e. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata.expertizei tehnice. b. si anume: 1.Ministerul Finantelor Publice. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. e. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului. 1. de : a.inventarierii de control. b. 43.analizei contabile.inspectiei fizice. c. 2. 2. c. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii. d.observarii directe. 1.descarcarea de gestiune. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale.inventarierii de control. 7. b. 5.expertizei tehnice. 4. e. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole. 3) obiective minimale avute in vedere.stiintei. 4) baza de impunere. el insusi. efectuarii controlului financiar-contabil. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a.inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora.expertizei. 5. 47. d. Date despre contribuabil. 5. c.analizei contabile.d. in mod obligatoriu. 39. forma juridica a societatii. 6. 45. programarii activitatii de control financiar-contabil. b. 2. d.investigatiei.d.Curtea de Conturi a Romaniei. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a. Alte constatari. 6 . efectuarii controlului financiar-contabil. c. b. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a. c.inventarierii. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. 3. Date despre inspectia fiscala. inspectia generala si permanenta.Guvernul Romaniei. 44.inspectiei fizice. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili.

50. cheltuielile de protocol. c. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. b. 3. 5. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. 3. 53. mai putin: a. in cazul efectuarii. c. 1. 5. Documentul prin care. b. 2. c. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 51. d. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. 1. 6. 2. avizul de inspectie fiscala. c. b. 5. 1. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat. anagajamentul de plata scris. 5)inchisoarea contraventionala. 4) blocarea contului bancar.punctul de vedere al contribuabilului. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 49. c. nota explicativa. in conditiile legii. d. in timpul inspectiei fiscale. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. b. 3. b. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. 2. 4)inchisoarea contraventionala. 1. c. Legea contabilitatii nr. 6. 1. 52. 82/1991. 1. dupa caz. 6. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. b. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. 3. 54. 6) avertismentul. d. 5. b. 4. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. Ordonanta Guvernului nr. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. procesul -verbal. raportul de inspectie fiscala. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul. 6. 3. 4. incrucisat. 55. a avizului. 6. c. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile.a. temporar sau definitiv. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. nota unilaterala. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. procesul-verbal. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. 5. b. 7 . Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 5) inchiderea unitatii. 5. 6. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. c. reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. 4. 2) suspendarea activitatii agentului economic. 6) suspendarea sau anularea. 2.

din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. profitul impozabil se calculeaza ca : a. a modului concret de manifestare a subiectului analizat. Ministerului Finantelor Publice. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri.un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. 60. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor. 64. dobanzile primite de la o banca romaneasca. c) 80. proceselor si operatiunilor. dintr-un an fiscal. asociatii familiale. 2. indiferent de forma acestora.00. c. In anul 2006. 61. c. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen. la care se adauga veniturile neimpozabile. b. din care se scad veniturile neimpozabile. odata cu propriile tehnici. 58. institutii ale statului. indiferent de forma de organizare a acestora. c. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat. 2. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. b. a) 0. b. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a. 59. Ca regula generala.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. c. toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri. 2. b. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice. c. centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. c. 57. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei. b.00. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a. dividendele primite de la o persoana juridica. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 . Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu. prin cercetare.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. Parlamentului.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa. c. dintr-un an fiscal.ansamblul activitatilor. b) 104. 1. precum si al documentelor primare. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. b. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. Guvernului. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. b. 4.56. dintr-un an fiscal. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri.00. 5. de obicei de un an. 62. b.verificarea modului de formare. regii autonome. Curtea de Conturi este subordonata : a. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.un ansamblu de activitati interdependente care. c. a. 63.

69.inscrierea constatarilor in procesele .investigatia de control. c. 67. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara. e. normele sau instructiunile prin care au fost definite.functia de control a acesteia.tehnica de control financiar. 72. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada. b. b.inscrierea constatarilor in actele de control. este : a. 70. au generat aceste abateri. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv.c.functia de sinteza a acesteia.verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. in scopul stabilirii unor adevaruri.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala. atat materiale. b. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale. b. b. a problemelor care. 71. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite. la prevederile si normele legale prin care au fost definite.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. 68.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. cat si de munca.concret de manifestare a acestora la prevederile legale.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare. 65. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. cat si cu modul de rezolvare. b. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte.refacerea. diferite sunt identice. d.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a.functia de diagnosticare a acesteia. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit. fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. evitandu-se tratarea superficiala a acestora. de catre alti operatori economici. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte. Instrumentul practic.observarea directa. Calculul de control. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a. utilizat in procesul de verificare economica.actiunea de prevenire a abaterilor. c. realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu. ca tehnica a procedeului de control documentar. c. financiare si contabile sunt reale.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare. care implica mult mai multe costuri. b. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. c.c. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite. 66.inventarierea. c. 9 .procedeul de control financiar. presupune : a. b. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate.inspectia fizica.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut. de catre controlorul financiar. dar realizate in cadrul aceleeasi unitati. c. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei. inscrise in documente financiar-contabile. In timpul controlului.

din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate. de la societatile de asigurare. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a.venituri din exploatare. 79.nu se intocmeste act de control. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata. venituri din vanzarea marfurilor. venituri rezultate din anularea datoriilor.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. din care venituri realizate din despagubiri.IX. b.raport intermediar. e. venituri din provizioane . b. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000.73. se procedeaza astfel : a. venituri financiare 200. venituri din variatia stocurilor 3500. Avem urmatoarele date la 30.2007 (exprimate in ron). c.50.00.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Avem urmatoarele date la 30. pentru a limita consecintele ulterioare. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193. venituri din provizioane 500 ron. 00. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. e. dar importanta acestora este nesemnificativa. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a.2007. venituri din variatia stocurilor. b) 143. venituri din chirii.nota unilaterala. pentru pagubele produse la activele corporale proprii.IX. c) 202. inspectorii fiscali intocmesc : a. d. 78. venituri din prestari servicii 2500 ron. de la societatile de asigurare. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. 75. In cazul in care. 76. b. venituri din prestari servicii . c. venituri din vanzarea marfurilor. venituri din variatia stocurilor 2500. 74. venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000.nota de constatare. c. venituri din diferente de curs valutar 500.50. venituri din productia vanduta. venituri din exploatare. venituri din prestari servicii . venituri din chirii. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. c. venituri financiare 200 ron. pentru pagubele produse la activele corporale proprii.raport de inspectie fiscala.se intocmeste nota unilaterala. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. veniturile financiare.50. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a. veniturile din diferente de curs. la un moment dat. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat.2007 (exprimate in ron). b) 210. d. b. c) 135. activitati privind productia de bunuri materiale. redevente.00. venituri financiare 125. redevente.se intocmeste un raport. prestarea de servicii si/sau comertul.activitati in domeniul jocurilor de noroc. activitati in domeniul bancar . venituri realizate din despagubiri. de la societatile de asigurare.IX. 80. Avem urmatoarele date la 30. venituri realizate din despagubiri. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. c. venituri din subventii guvernamentale 800. din care venituri realizate din despagubiri. b. venituri din variatia stocurilor 400 ron. 77. de la societatile de asigurare.

cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .20. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile.2000.3000.00.00. cheltuieli totale .00. 85.2000. Avem urmatoarele date la 30. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000.35000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron.7000. 81. majorari datorate din relatiile cu statul . b) 210. c) 4411.IX. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere .2007 (exprimate in ron). de la societatile de asigurare.15000.10000. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400. 00. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.4000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. c) 19080. b) 1100. cheltuieli totale .200000) .IX. venituri din cedarea activelor 10000.50000.2000. venituri din prestari servicii 500. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.00.200000.20000.3000.175000. cheltuieli de protocol . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330. 86.00. cheltuieli totale . Avem urmatoarele date la 30. 84. din care venituri realizate din 11 .00. 82. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300. neimpozabile la sursa 3000.2007 (exprimate in ron). cheltuieli cu amenzi.20. venituri din variatia stocurilor 1400. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051. c) 5916.00.00. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000.00. Impozitul pe profit datorat este de: a) 0. cheltuieli de reclama si publicitate . venituri din provizioane 500. c) 230. din care venituri realizate din despagubiri. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000.IX.64.160000.40000.80.00. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. venituri financiare 1200. Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200.00. Avem urmatoarele date la 30. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. echipamente asigurate salariatilor.00. neasigurata si neimputabila .80.2007 (exprimate in ron). b) 5351.00. c) 390.00. 20.a) 194. 87. cheltuieli de protocol .64. b) 3584. b) 358. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984. b) 4796. cheltuieli totale .00. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . b) 19680. c) 940. 83. 88. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . c) 6412. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. 00. venituri din diferente de curs valutar 5000. c) 3560. potrivit legii . din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. cheltuieli cu sponsorizarea . b) 7692.5000. venituri din subventii guvernamentale 8000. venituri din variatia stocurilor 35000.240000. marfa constatata lipsa in gestiune.

2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. inchisoare. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. neincluzand foloasele nerealizate de unitate. c. 91. 5. c) 95. 7. b) 193. b. confiscarea partiala a averii. venituri din discounturi 500. 6. 6. 2. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura. desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. de la societatile de asigurare. 1. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 3) neplata unor datorii comerciale. ca. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale. este. reducerea salariului si/sau dupa caz.despagubiri. 6.50. 92. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). 4. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. este proprie persoanelor incadrate in munca. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. 3. cu amenda sau cu inchisoare si amenda. a. c. 2. se intemeiaza exclusiv pe culpa. in toate elementele sale. este delimitata si descrisa in mod concret. este proprie persoanelor juridice. b. 3. suspendarea contractului individual de munca. Sanctiunile disciplinare sunt : a. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. 6.50. 2. c. 6. 5. 2. 4. 8: b. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. 6. 6. a. 4. 6. venituri din subventii guvernamentale 2400. venituri financiare 125. 90. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. 5. 4. 7. avertisment scris. individuala. a) 1. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere. 6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale. 5. amenda contraventionala. 89. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. 7. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. 5. a indemnizatiei de conducere. de exemplu. 3. c) 2. 1. isi are izvorul in contractul de munca. 8. de regula. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. 3. 7. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143. venituri din variatia stocurilor 2500.50. avertismentul. este. 8. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. 3. 12 . limitata numai la paguba efectiva. retrogradarea din functie. b) 3. in principiu. 5. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari. 7.

aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. folosinta sau detinerea. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. 82/1991. nedeclararea in scris. chiar temporara. cu orice titlu. 98. pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. 97.93. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii.activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. 22/1969 ? a. daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. b. b. precum si efectuarea de operatiuni economice. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. c. potrivit legii.nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. fara instiintarea prealabila a agentului economic. in cazurile prevazute de lege. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea. angajatul care primeste. b. c. in intelesul prezentei legi. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. 4. 2. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. 5. c. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. nu a asigurat gestionarului. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. 22/1969 ? a. 94. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). 1. indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. a unui agent economic. cheltuielilor. rezultatelor financiare. b. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. 13 . fara instiintarea prealabila a agentului economic. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. b. a. de catre gestionar. urmatoarele fapte. 1. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 22/1969 ? a. de bunuri materiale. in termenul prevazut de dispozitiile legale. 22/1969? a. 4. 5. 3. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a. 95. avand drept consecinta denaturarea veniturilor. fara instiintarea prealabila a agentului economic. (gestionar. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. c. 96. 3. fara sa fie inregistrate in contabilitate. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. numerar si alte drepturi si obligatii. c. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). titluri de valoare. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta.

100. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. inainte de efectuare. daca: a. Documentele si activitatile intocmite.cel putin o data pe luna. la finalul inspectiei fiscale. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta. economicoase. 105. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu.in cazul fuzionarii.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. angajamentele din care rezulta. c. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe.verificarea modului de formare. obligatii de plata catre terti.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. Documentele si activitatile intocmite. in urmatoarele situatii: a. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 103. repartizarea si modificarea creditelor bugetare. deschiderea. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului. 104. b. c. precum si a altor drepturi cuvenite acestuia. 101.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. b. dupa caz. c. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a. c. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. 106. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. c. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. Operatia de inventariere se organizeaza.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. nu au primit viza de control financiar preventiv. in faza de angajare si de plata. b. c. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat. eficace si eficiente. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice. direct sau indirect. potrivit legii. c. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe. reale. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. necesare.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice. c. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii. 102. toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale. respectiv de incasare. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. cat si pentru structura fiscala competenta este : a. c. divizarii sau incetarii activitatii. b. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare. dar au fost aprobate de alte persoane competente. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv.sa opreasca. nu au primit viza de control financiar preventiv. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 . indiferent de capitalul social al acesteia. b. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale.b. in mod obligatoriu. 107. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. 99.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare. oportune. b. b. b.

se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune. b. controlul anterior. urmatoarele forme si tehnici: a. controlul mixt. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. c. trecerea pe cheltuieli. Viza de control financiar preventiv delegat. b. 114.note de constatare. 115. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a. 109. c. controlul bugetar. organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati.procese verbale de constatare. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control. controlul incrucisat. structurile Ministerului Finantelor Publice. b. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a. 108. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune. controlul de regularitate.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. b.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. 112. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. o atestare emisa de catre o autoritate legala. nespecificate in ' lista de investitii'. actele si piesele justificative. c. controlul gestionar. controlul de legalitate. b. in vederea acordarii vizei. Pentru realizarea functiei de control financiar. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. 113. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. utilizeaza. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice. b.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. in vederea intrarii in legalitate. 15 . sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. preventiv delegat. b. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. c. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a. b.sa nu dispuna. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale. este : a. c. controlul de legalitate. c. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. sunt : a. 110. c. in special. d. 111. in continuare. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. c.

controlul bugetar. controlul de regularitate. in limitele aprobate). b. viza. 119. respectiv se pot angaja. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). controlul de regularitate. reprezentand 16 . 5. preventiv delegat. 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare. b. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament. 4. de prisos. inregistrate in contabilitate. cu mis care lenta. Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. d. d. 1. 4. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. cu privire la : a.b. in limitele aprobate). stabilirea valorilor fara mis care. a. c. 2. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. c.stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. c. 5. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora. b. inutilizabile sau deteriorate. c. c. controlul de legalitate. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. esalonarea sau anularea titlurilor de incasare. controlul bugetar. 118. 120. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. respectiv se pot angaja. c. cu privire la : a.reducerea. dupa caz reprezinta: a. semnatura. greu vandabile. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. 121. verificare. 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. b.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. 117. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila. inregistrate in contabilitate. 116. 1. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. preventiv delegat. anagajament. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 2. Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. d. 5. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. inclusiv prin virari de credite. b.

in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. respectiv se pot angaja. in lei si in valuta. 122. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. a. 5. 3. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. 7. 3. 2. 3. numai cu obiectiuni. efectuarea. sa semneze. de prisos. urmatoarele fapte : 1. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. b. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune. corespondenta. 2. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. sesizarea organelor competente. 7. a controlului 17 . la solicitarea instantelor de judecata. La cererea organelor de control financiar de gestiune. 8. greu vandabile. piesele justificative si alte documente necesare controlului. b. Care apartin acestuia ? 1. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila. cu sau fara obiectiuni. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . 5. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. 6. care intra sub incidenta controlului. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate. c. 123. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. cu miscare lenta. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. 4. In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective. c. 124.contributia viitoare a Romaniei la acest organism. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 7. actele. gajarea. constiturea veniturilor publice. 4. b. stabilirea valorilor fara miscare. 2. a incasarilor si platilor. refuzul de a semna. 5. 8. mentinerea. 3. 4.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. 8. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. 7. 1. 6. inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati. vanzarea. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a. c. in numerar sau pe cont propriu.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. 1. de orice natura. 1. 6. sa puna la dispozitie registrele. inutilizabile sau deteriorate. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. 6. 5. parchetului si politiei. angajarea. in limitele aprobate).

etc. 4. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. Care sunt etapele organizarii: 1. e. Legea nr. 672/2002. total cheltuieli. c. 4.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. total venituri . 241/2005. 128.4.total active. 2. 92/2003. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. stabilirea lipsurilor imputabile. 4.cifra de afaceri neta. 7. 571/2003. Legea nr.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. c. total active. 1. Care este ordinea lor? a. 8. 127. 7. 6. a. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . c. 3. 7. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate. total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar . Legea nr. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora. 1. 1752/2005. 1. c. b. 2. 6. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii. 3. 3. 8. 4. depozite. 2. total venituri . 4. 6. stabilirea perioadelor. cifra de afaceri . Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . Auditul public intern este reglementat de: a. La inceperea inspectiei fiscale. 2. b.activ net. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. 7. 2.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . b. 2. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. c. aplicarea scazamintelor legale. 2. b. 129. e. 2. aprobate prin OMFP nr. 1. Ordonanta guvernului nr. 5. b. Legea nr.cifra de afaceri neta. total active.scriptic. 126. 125. 22/1969. inspectorul este obligat: a.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii. 571/2003. b. Legea nr. 3. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. d. 1. 4. 6. 5. total cheltuieli. 1. 2. 5. dotarea gestiunilor (magazine. 9. a. 2.7. confruntarea faptic .) cu doua randuri de incuietori diferite. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea. total venituri . 130. b. 3. 9. 6. c. 1. 131. In functie de natura si complexitatea activitatilor. care cuprind trei componente? a. efectuarea faptica a inventarierii. 3. d. c. 3. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. 4.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. 5.

650. Accizele sunt de 30%.000. amenzile.000. Taxele vamale sunt de 25%. 19 .650. cluburilor de noapte. altele decat cele prevazute in relatiile comerciale. b. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. d.044. c) 726. cota standard de 16 % . cont de profit si pierdere.000 ron.000 euro.000 euro. situatia modificarilor capitalului propriu.300.000 ron. discotecilor.000.doua din urmatoarele criterii: . TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926. b. .5. mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul.total active: 3.300.000 ron. cazinourilor sau pariurilor sportive. TVA aferenta marfii este de: a) 2.000 ron. Sunt considerate cheltuieli deductibile.venituri din sponsorizari. unul din urmatoarele criterii: . cota standard de 16 %.900. 137.000 euro.venituri din dobanzi. accizele sunt de 1. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. 135. b) 2.00.500. O societate comerciala importa marfa in valoare de 18. cota standard de 16 %.25%. 4. situatia fluxurilor de trezorerie. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a.5%. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100.096. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. iar comisionul vamal este de 0. potrivit legii.255. e.000. confiscarile. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului. 133.050. potrivit legii.000.334/2002. practicand un adaos comercial de 15%.venituri din vanzarea titlurilor de participare . numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. d) 842. majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.479. la data de 31 decembrie a exercitiului N. 75. precum si acei care acorda burse private.500. potrivit prevederilor Legii nr. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant.a. notele explicative la situatiile financiare anuale? a. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.625. inclusiv accizele. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. plus o cota optionala de 22%. c. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.600.500. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri .total active: 3. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate.000. 33/1994 privind sponsorizarea. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. cheltuieli totale deductibile. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. b) 842.cifra de afaceri neta: 7. 132. comisionul vamal de 0.000. 0.000.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere.279.036.000 ron. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10. 134. c) 3. Legii bibliotecilor nr. c.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice.cifra de afaceri neta: 7.000 euro.000 ron. b. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a. b. 136. potrivit prevederilor legale. de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. . c. c. b. d) 2. potrivit legii.

147. obiecte de colectie si antichitati. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. 139.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare. c.cifra de afaceri neta: 3. b. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. numai profitul realizat la data bilantului. b. accelerata si degresiva. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta.nu datoreaza TVA. b. . 128. c. dobanzile. deci persoana romana factureaza fara TVA. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA. daca prin lege nu se prevede astfel. acolo unde are sediul beneficiarul. banca: a. cu exceptia celor de la art. Cheltuielile cu dobanzile sunt: a. cheltuieli totale . 140. c. persoana impozabila: a.1000. percepute pentru plati cu intarziere. second-hand. in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. achizitia intracomunitara de bunuri.deductibile 10% din total venituri. c. liniara. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a. 146.a-c.datoreaza TVA in cota de 19%. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. alin (8). b. si in special. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. liniara si degresiva. sconturile si alte reduceri de pret. In acest caz. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 .650. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000).4000. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. La intrarea calculatoarelor in tara. O persoana impozabila cu sediul in Romania. b. 143.5000. Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. lit. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta. 144. taxabila cu cota de 19%.000 euro.300. c. b.datoreaza TVA in cota redusa de 9%. intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol. cheltuieli de reclama si publicitate . scutit fara drept de deducere. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. c. remizele risturnurile. c. numai profitul amanat. cheltuieli de protocol . nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. b. opere de arta. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a. 145. 141. inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.c. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. importa calculatoare din Germania. bunurile constatate lipsa in gestiune. b. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. rabaturile.O banca din Romania. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. 142. impozitele si taxele.70000.000 euro. in limitele prevazute de lege. b. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta. c. 138. c. daca locul importului este in Romania. poate fi inclus: a. perisabilitatile.

venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .00. Impozitul pe profit datorat este de : a) 0. Avem urmatoarele date la 30. a) 0. de la societatile de asigurare. b) 6080. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180.2000. c) 233. din care venituri realizate din despagubiri.2000.50. venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175. venituri financiare 200. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile.20.88.50. Avem urmatoarele date la 30. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron.00. venituri din prestari servicii 2500 ron.00. 153. din care venituri realizate din despagubiri. b) 110.170000. c) 304.88. cheltuieli cu sponsorizarea . cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. majorari din relatiile cu statul . b) 1904.10000. neasigurata si neimputabila .2007 (exprimate in ron).10000. 21 . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780. c) 94.5000. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000.1000. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. venituri din variatia stocurilor 400 ron. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000.100000) . 149. neimpozabile la sursa 3000.a) 2590.5000. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .88 b) 2750. marfa constatata lipsa in gestiune. de la societatile de asigurare. 148. 151. cheltuieli cu amenzi. cheltuieli totale . 154. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.00.IX.110000. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.25000. c) 3520. pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825.IX.20. 150.00. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .5000. b) 275. c) 3230. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron.2007 (exprimate in ron). venituri din diferente de curs valutar 500.1000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. c) 5760. b) 285. 152.00.00. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000.65000.00. venituri financiare 200 ron. cheltuieli de protocol .2000. 00. Avem urmatoarele date la 30. venituri din provizioane 500 ron.25. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .2007. echipamente asigurate salariatilor. cheltuieli totale . Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891. b) 4091. cheltuieli totale . venituri din subventii guvernamentale 800. venituri financiare -125. venituri din variatia stocurilor 3500. venituri din variatia stocurilor 2500.20. potrivit legii . cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000.00. b) 104. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182.120000. c) 200. c) 24.IX.

Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716.00. venituri din provizioane 500.00. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. potrivit legii . c) 14400.2007 (exprimate in ron). cheltuieli totale . de la societatile de asigurare. cheltuieli de reclama si publicitate .200000) . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. b) 1400. de la societatile de asigurare. b) 1800. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. c) 160.70. 161.35000. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .84. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). din care venituri realizate din despagubiri. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .00. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). echipamente asigurate salariatilor. venituri din variatia stocurilor 22 .4000.2007 (exprimate in ron). 160. c) 3836. 156. c) 130. b) 14880. c) 1960. venituri din prestari servicii 500.20.2000. cheltuieli de protocol . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000.15000. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.IX. cheltuieli de protocol .IX.240000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. venituri din subventii guvernamentale 8000. neasigurata si neimputabila . marfa constatata lipsa in gestiune.20. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.00. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile.00. Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280. 158. 00.80. cheltuieli totale . b) 2507.2007 (exprimate in ron). cheltuieli cu amenzi. c) 700. c) 3802.24. b) 251.7000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010.1000. 00. majorari datorate din relatiile cu statul .00.00. 159. cheltuieli totale . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000. venituri din variatia stocurilor 35000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 0. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190.5000.20000. venituri financiare 1200. Avem urmatoarele date la 30.2000. 157. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . venituri din cedarea activelor 10000.00.00.155.00. b) 0. cheltuieli cu sponsorizarea . b) 158. venituri din diferente de curs valutar 5000.00. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540. Avem urmatoarele date la 30.80000. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776.2000. Avem urmatoarele date la 30.3000. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000.220000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. neimpozabile la sursa 3000.24. 162.185000.10000. din care venituri realizate din despagubiri.205000.00. cheltuieli totale . venituri financiare 125. cheltuieli pentru perfectionarea managementului .40000. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron. venituri din variatia stocurilor 1400. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.IX.3000.

iar comisionul vamal este de 0.000. 2%. 170.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007. 3%.2. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210. 3324000. c. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100.3464000. b. venituri din dobanzi 500.00. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2. 166. 3%. terenuri. 163.096.5%. c. c) 190.00. 3%. 168.100.000.000. accizele sunt de 2. venituri din discounturi 500.000 ron. d)4. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.000. c) 4292100. 6400000.387. din care s-a scazut dupa caz.000.000. cluburilor de noapte.000. b. echipamente tehnologice.000. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500. f) 726. 169.25%. venituri din diferente de curs valutar 700. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a.2. 23 . valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege.000. c. 2%. c. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora.00.5%. O societate comerciala importa marfa in valoare de 22.000. 2%. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. b.000. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. comisionul vamal de 0. b) 140. e) 842. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a. unelte. 165. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a.000. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. b. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a. exprimati in ron: venituri impozabile 100. Accizele sunt de 30%.044. c. din care s-a scazut dupa caz. la data de 31 decembrie a exercitiului N.000 ron. b. discotecilor. 164. respectiv masini. 60. venituir din cedarea activelor fixe 70.000 ron. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a.036.000. c.000.000. 167. 171. 16000000. venituri din productia de imobilizari corporale 20. cladiri. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. practicand un adaos comercial de 15%.000 ron.000. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 3424000. Taxele vamale sunt de 25%.2.000. 5000000. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5. cazinourilor sau pariurilor sportive. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a.5%.000. cheltuieli totale deductibile. b.158.000. c. b)3420000.5%. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a. b. instalatii.000.2500. g) 842.000. venituri din provizioane 5.

in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin. aplicarea unitara a legislatiei. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. secretul fiscal. dreptul de a fi ascultat. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. c. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza. controlul prin sondaj. b. aplicarea unitara a legislatiei. d. activitatea de verificare faptica si documentara. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata. dreptul de a fi ascultat. dreptul de a fi ascultat. 176. 174. d. c. respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. d. obligatia de cooperare. b. b. d. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. 178. 175. obligatia de cooperare. aplicarea unitara a legislatiei. In ce consta controlul inopinat ? a. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale. b. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . controlul inopinat. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. dreptul de a fi ascultat. inspectia fiscala generala. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. 173. c. urmeaza sa se ia masuri de executare silita. in care sunt reflectate modul de calcul. 177. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale. c.d. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. inspectia fiscala partiala. rolul inspectiei fiscale. obligatia de cooperare. b. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. b. rolul inspectiei fiscale. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . b. c. potrivit legii fiscale. 24 . d. Verificarea bazelor de impunere. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. obiectul inspectiei fiscale. prelucrate in mediu electronic . Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. secretul fiscal. si sa adopte solutia admisa de lege. Inaintea luarii unei decizii. aplicarea unitara a legislatiei. d. exercitarea dreptului de apreciere. obligatia de cooperare. rolul activ. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . relevanta starilor de fapt fiscale. c. Functionarii publici din cadrul organului fiscal. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. c. in principal.

5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 25 . 5. b. 2. 184. In vederea stabilirii preturilor de transfer. 4. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a.e. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. avizul de inspectie fiscala. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. in care sunt reflectate modul de calcul. activitatea de verificare faptica si documentara. 183. 185. b. in termenele stabilite de acesta: a. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. b actul administrativ fiscal. 186. 2. 182. c. 179. 5. 1. 5) urmarirea activitatii de management al firmei. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 3. relevante pentru aplicarea legii fiscale. in cazul persoanelor juridice. dupa caz. activitatea de verificare faptica si documentara. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. 180. b. prelucrate in mediu electronic . 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. 4. b. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. data inceperii activitatii. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. cuantumul obligatiilor accesorii. situatiile financiare. dosarul preturilor de transfer. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. c. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. b. e. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. c. raportul de inspectie fiscala. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . a. Care este acest termen: a. la solicitarea organului fiscal competent. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. in cazul persoanelor fizice. c. obligatiile viitoare. c. cuantumul obligatiei fiscale. 30 de zile. c. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. in principal. 45 de zile b. Inspectia fiscala se exercita asupra: a. in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. in principal. 10 zile. activitatea de verificare faptica si documentara. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. d. in vederea descoperirii de elemente noi. In ce consta controlul incrucisat ? a. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. 1. entitatilor non-profit. daca acest lucru este prevazut de lege. 181. registrele contabile. 6 luni. astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. sa intocmeasca si sa prezinte. c. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. in principal.

Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a.impozitul pe venitul microintreprinderilor. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor. competenta revine: a. prin posta. normative sau norme este: a. accize. 195. c. de regula. organului vamal. cifra de afaceri. indiferent de forma de organizare. 190. Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. b. c. in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a. c. a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila. b. sinteza. efectuarea unei inspectii generale. a situatiilor financiare defineste: a. studiul general prealabil. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului. b. Inspectia fiscala se desfasoara. b. 26 .efectuarea unei inspectii partiale. Se emite numai: a. d.b. dar si in afara programului. c. informarea. impozitul pe venit. c. c. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege.verificarea. Ministerul Finantelor Publice . tuturor persoanelor. Procedeul de stabilire a realitatii. 187. in timpul programului de lucru al contribuabilului. c. d. institutiilor bugetare. d.analiza. c. 196. Comunicarea avizului nu este necesara: a.avizul de inspectie fiscala . legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare. Comunicarea avizului nu este necesara: a. c. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. impozitul local.efectuarea unei inspectii partiale. prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. verbal. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . b. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. cu : a. registrul unic de control. c.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza. Gar da Nationala de Mediu. controlul documentar-contabil. efectuarea unei inspectii generale. in cazul unui control inopinat. b. 188. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. controlul faptic. 192. 189. d. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. b. Curtea de Conturi . exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala. care au obligatii de stabilire. aprobarea conducatorului organului fiscal. in forma scrisa. 191. decizia de verificare . 194. analiza economico-financiara. 193. d. acordul contribuabilului . b. b.acordul organului de inspectie fiscala . c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal . proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe. Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale. pe cale electronica. b. in intregime sau cu preponderenta. d.

nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa. controlul cronologic. taxa sau contributie. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe.infractiunea. b.avertisment scris. b. Ce impozit. investigatia de control. conform Codului Muncii. declarate eronat.observarea. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. b. Pe baza carui document depus de contribuabil. e.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%. regulamentul intern. 27 . inventarierea.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a. c. inspectia fizica. e. c. 200. controlul incrucisat. e. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a.accizele. pe baza unei decizii de impunere. d. 264. controlul combinat sau mixt.contraventia. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie. la autoritatea administratiei publice locale. d. b. 204. b.controlul reciproc.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare.197. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. d. Sanctiunile disciplinare. b. controlul combinat sau mixt. d. controlul cronologic.expertuza. d. impozitul pe profit. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a.controlul reciproc. pe baza unei notificari. c.controlul reciproc. conform Codului Muncii. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala. 203. controlul prin sondaj. prin care acesta a incalcat normele legale.abaterea disciplinara. d. a. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. c. b. c. c. 199. 206. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative. 205. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. c. 207. 264. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. controlul invers cronologic. controlul incrucisat. c.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal. b. prin depunerea unei declaratii rectificative? a. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a. b. 198. pe baza unei declaratii fiscale. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. d. c. Sanctiunile disciplinare. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. art.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. 201.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a. d. c. b.taxa pe valoarea adaugata. controlul combinat sau mixt.raspunderea materiala. art.contributiile sociale. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat. 202.

4. c. data debitarii contului platitorului. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. 3 ani. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. e. 4.2. folosite sau rezultate din contraventii. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a. c. 216. 3. 2. 6 luni. certificatul de atestare fiscala.blocarea contului bancar. c. contributiile si taxele. b. din momentul in care este comunicat contribuabilului. c.b. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. impozite. b. c. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. care au fost incalcate de salariat. actul emis de organul de inspectie fiscala. c. 3. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. pentru un contribuabil. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a.decizia de impunere. b. b. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. 4.retrogradarea din functie. suspendarea activitatii agentului economic. in termen de: a. 215. c. confiscarea bunurilor destinate. 214. in situatia in care contribuabilul. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. 210. d. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. 213. 2 luni. 5. precizarea prevederilor din statutul de personal. 208. 1. Indicati varianta corecta: a. b. b. c. d. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 5. 1 an. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. 211. 209. c. d.avertismentul. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta. 1. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. are obligatia stabilirii impozitelor. in termen de 15 zile de la data comunicarii. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a. 1 luna. codul numeric personal. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara. d. declaratia de inregistrare fiscala. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. declaratia contribuabilului privind impozitele. 5. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. 3. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. c. taxelor si contributiilor. 28 . in termen de 45 de zile de la data emiterii.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. prin declaratia fiscala. b. b. In ce situatie. b. 212.

3. fapta savarsita. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. proces-verbal. 3. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a. pe propria raspundere. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . c. 1. 2. 3. La finalizarea inspectiei fiscale. b. Indicati varianta corecta: a. data de incepere a inspectiei fiscale. 3. b. taxelor. 15 zile. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. exista indicii de evaziune fiscala. 6. Indicati varianta corecta: a. temeiul juridic al inspectiei fiscale. 3. 1. b. d. 4. c. data de incheiere a inspectiei fiscale. 2. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. d. 2. 1. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a. 2. 2. 2. b. 5. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. 5. d. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 4. data comiterii faptei. 5. 90 zile c. 2. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. 4. 2. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. din care sa rezulte urmatoarele: 1. 5. b. c. 1. indiferent daca se stabilesc sau nu. 4. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. d. 3. 3. 222. b. 2. locul desfasurarii inspectiei fiscale. 2. 2. 223. nota de constatare. c. 3. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. 5. 4. 4. 2. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. 3. raport de inspectie fiscala. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. 4. 218. d. 6. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. exista indicii privind diminuarea impozitelor. 3. au fost puse la dispozitie toate documentele.217. 221. 2. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. b. d. 60 zile. 220. 5. 1. Indicati varianta corecta: a. 5. 1. deciz de impunere. 4. 3. Cu exceptia marilor contribuabili. 45 zile. 5. 219. taxelor. 1. c. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. semnatura contravenientului. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. 6. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 5.

raspunderea subsidiara. d. b. raspunderea solidara. 227. discutia finala cu contribuabilul. 232. 231. c. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. audit de regularitate. decizia de impunere. 229. 224. singure sau impreuna cu alte persoane? a. constatari fiscale. dispozitia de retinere. b. c. constatari fiscale. restituirea sumelor incasate nejustificat. existenta pagubei. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. auditul performantei. raspunderea comuna. Care raspundere nu se prezuma. 225. raspunderea solidara. decizia de impunere. c. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. b. b. c. date despre inspectia fiscala. raspunderea individuala. auditul de sistem. e. raspunderea subsidiara. procesul-verbal. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a.raportul de inspectie fiscala. fapata ilicita. b. d. d. e. d. a inlesnit-o. discutia finala cu contribuabilul. angajamentul de plata scris. date despre contribuabil. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. discutia finala cu contribuabilul. sinteza constatarilor inspectiei fiscale.a. conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. c. eficace si eficient. b. titlul executoriu judecatoresc. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. 228. b. constatari fiscale.existenta unor raporturi juridice de munca. b. c. 226. e. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. date despre inspectia fiscala. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. c. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. b. c. 230. c . plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. angajamentul de plata scris. 30 . date despre contribuabil. sau al organului ierarhic superior. ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. date despre inspectia fiscala. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. b. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. d. raspunderea comuna. c. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite. 233. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. d. auditul de sistem. date despre contribuabil. d. titlul executoriu judecatoresc. raspunderea individuala. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. ea este precedata. dispozitia de retinere.

si ei pot fi realesi. audit de regularitate. cu respectarea conditiilor legale. regulilor procedurale si metodologice. si ei pot fi realesi. c. d. momentul efectuarii controlului . in limita mandatelor incredintate cu cea a: a. 235. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. c. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a. 236. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. audit de regularitate. Durata mandatului lor este de: a. concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. b. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. 1/4 din garantia ceruta pentru administratori. c.000 euro. patru ani. b. auditul performantei. b. c. trei ani. Sfera auditului public intern cuprinde : a. si ei nu pot fi realesi. au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. Comitetul pentru Audit Public Intern . b. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. 239.000 euro. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. o perioada de doi ani consecutivi. 240. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. auditul performantei. Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. gajarea. patru ani. durata si intensitatea controlului. Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. respectiv de la constituirea entitatii publice. c. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa . respectiv de la constituirea entitatii publice . 242. structurile care il exercita .000 euro. b. completarea corecta a datelor. c. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor. b.b. o perioada de trei ani consecutivi. adaugirile in text. 243. volumul actelor controlate . Compartimentul de Audit Public Intern . 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. conform normelor legale este: a. administratorilor. presedintilor. 237. Controlul care urmareste intocmirea documentelor.justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare. 238. existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna. Raspunderea cenzorilor este similara. respectiv de la constituirea entitatii publice . b. Care institutii bugetare. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori. avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. . b. 234. c. c. in termen de : a. b. sa execute ori sa controleze operatiile 31 . o perioada de patru ani consecutivi. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ. vanzarea. 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. auditul de sistem. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. directorilor. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. c. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. Clasificare controlului pe formele : preventiv. corecturi nesemnate. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. 241. 38/2003. c.teritoriale. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

controlul legalitatii . c.exactitatii operatiilor economice. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. in natura si banesti. scop. lege sau decret. 246. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile. c. e. controlul realitatii .controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. c. d. b. controlul legalitatii . in natura. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente.controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. controlul realitatii .controlul eficientei documentelor.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. d.exactitatii operatiilor economice. hotarari guvernamentale. controlul oportunitatii unei operatii. 245. cheltuieli integral deductibile. banesti. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. c. in fapt.justetei documentelor. acte ale administratiei locale. controlul realitatii . b. controlul legalitatii .respective. b. controlul realitatii . controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. 32 . controlul oportunitatii unei operatii. b. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. d. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii. d. conditiile si la locul indicat in ele este: a. d. 247. Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative. precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. a normelor legale privind disciplina financiara. ordonante de guvern. in care. acestea s-au produs in limitele.justetei documentelor. e. controlul oportunitatii unei operatii. 249.exactitatii operatiilor economice . e. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. 244. c. daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente.justetei documentelor. care stabileste daca. b. 250. c. continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a.exactitatii operatiilor economice. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a. b. constituie: a. controlul oportunitatii unei operatii. controlul legalitatii . c. In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a. cheltuieli nedeductibile. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. controlul efectuarii corecte a calculelor. b. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a. c. controlul autenticitatii documentelor. e. b. reprezinta: a.justetei documentelor. 248.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful