Sunteți pe pagina 1din 0

CURS 1.

CARACTERIZARE GENERAL A PSIHOLINGVISTICIIObiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are, studen&ii vor fi capabili s#:
- defineasc# psiholingvistica
- arate caracterul interdisciplinar al psiholingvisticii, s# o pun# n leg#tur# cu
lingvistica, teoria general# a comunic#rii, defectologia, logopedia, psihologia
limbajului, filosofia limbajului (n trei discipline importante: ontologia,
gnoseologia, logica).

1) Definiia
Psiholingvistica este tiin&a care studiaz# rela&iile dintre procesele
psihice prin care se exercit# facult#&ile gndirii, n special intelectul sau
inteligen&a, ra&iunea i specula&iunea, i limbajele specifice prin care
acestea sunt exprimate n func&ie de domeniile ontice la care se refer#.

2) Caracterul interdisciplinar al psiholingvisticii
a) Leg#tura cu lingvistica. Lingvistica studiaz# limbajele vorbite,
urm#rind structura fonetic#, morfologic#, sintactic# i ortografic# a vorbirii
corecte. Din aceast# cauz#, n sens tradi&ional, psiholingvistica studiaz#, n
mod special, procesele psihice legate de exercitarea facult#&ii gndirii numit#
ra&iune, c#ci numai aceasta este exprimat# n limbajele vorbite, n diferitele
limbi uzuale. Psiholingvistica, chiar redus# la ra&iune, nu se ocup# ns# de
structurile lingvistice concrete, care difer# n func&ie de specificul limbilor
vorbite (flexionare, neflexionare, aglutinante etc.), ci de studiul structurilor
lingvistice corespunz#toare formelor gndirii ra&ionale: no&iuni, judec#&i i
ra&ionamente. Dar psiholingvistica se ocup# i cu studiul altor tipuri de
2


limbaje, diferite de cele vorbite: limbaje simbolice vizuale, auditive, tactile
etc.
Din aceast# cauz#, psiholingvistica are leg#tur# i cu
b) Teoria general! a comunic!rii care studiaz# componentele artelor de
comunicare n genere: emi&#tor, receptor, mesaj, semnal i modalitate de
transmisie. Se poate vorbi despre comunicare n toate domeniile, ncepnd cu
cele fizice anorganice (vasele comunicante); cele fizice organice (vegetale i
animale) i sfrind cu cele umane. Aici emi&#torul i receptorul sunt oameni
care, n func&ie de semnale (sonore, vizuale etc.) i de organele de sim&
diferen&iate (auzul, v#zul etc.), pot comunica i prin limbaje neverbale.
Psiholingvistica studiaz# procesele psihice care stau la baza acestor limbaje
neverbale, ca i la baza celor verbale.
c) Leg#tura psiholingvisticii cu defectologia const# n studiul acelor
limbaje neverbale utilizate de persoane cu deficien&e, n special auditive i
vizuale, care sunt nevoite s# comunice i prin limbaje neverbale, dar nu le
studiaz# dect n m#sura n care pot fi utilizate i de c#tre persoane f#r#
deficien&e n anumite situa&ii concrete.
d) Psiholingvistica are leg#tur# i cu logopedia, fiind interesat# de
procedeele de corectare i educare a vorbirii pe baza stabilirii unor leg#turi
favorabile comunic#rii diferitelor st#ri de fapt i situa&ii obiective prin
reprezentarea i exprimarea lor adecvat#.
e) Este evident# de asemenea leg#tura psiholingvisticii cu psihologia
limbajului, care se studiaz# n cadrul psihologiei generale. Dac#
psiholingvistica este redus# la studiul mecanismelor psihice ale gndirii
ra&ionale i ale vorbirii, cum se f#cea n psiholingvistica tradi&ional#, atunci
leg#tura este i mai puternic#, diferen&a constituind-o doar interesul special al
psiholingvisticii pentru modalit#&ile de influen&are psihic# i respectiv de
testare a performan&elor lingvistice. Cercet#rile mai recente asupra inteligen&ei
3


preverbale la copii extind ns# sfera de interes a psiholingvisticii i asupra
gndirii intelective neverbale care nu este studiat# n psihologia limbajului.
f) Filosofia limbajului constituie ns# cadrul general teoretic de
abordare psiholingvistic# a limbajelor, de diferen&iere i ierarhizare a acestora.
Sunt importante trei discipline filosofice:
* ontologia limbajelor, prin care sunt diferen&iate domeniile de referin&#
ale acestora: obiecte, propriet#&i, rela&ii, st#ri de fapt, situa&ii, fenomene,
procese etc.;
* gnoseologia limbajelor, care se ocup# cu stabilirea rela&iilor reciproce
dintre obiectele cunoscute i subiec&ii cunosc#tori n cadrul comunic#rii;
* logica limbajelor, care se refer# la formele i structurile logice ale
facult#&ilor gndirii: la formele inteligibile de modelare, la formele ra&ionale
de reflectare i la formele speculative de reproducere, ca i la formele lor
diferite de exprimare: simbolic#, ra&ional#, categorial#.
Caracterul interdisciplinar al psiholingvisticii rezid# n leg#turile
specifice pe care le are cu disciplinele tiin&ifice enumerate, f#r# a se
identifica ns# cu vreuna dintre ele.


ntreb#ri de autoevaluare:
1. Ce este psiholingvistica?
2. Care este obiectul de studiu al lingvisticii?
3. Ce se studiaz# n teoria general# a comunic#rii?
4. Ce preia psiholingvistica din defectologie i logopedie?
5. Care este diferen&a dintre psiholingvistic# i psihologia limbajului?
6. Ce contribu&ii aduce filosofia la studiul limbajului?4


CURS 2.
OBIECTIVELE CURSULUI DE PSIHOLINGVISTIC

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are studen&ii vor fi capabili s#:
- arate care sunt obiectivele cursului de psiholingvistic#

1) Studiul psihologic al facult!ilor gndirii. Procesele psihice care
determin# nexercitarea facult#&ilor gndirii: (a) senza&ii, percep&ii,
reprezent#ri; (b) generalizare, abstractizare, compara&ie, clasificare; (c)
intui&ie, contempla&ie, medita&ie. Grupa (a) presupune cunotin&e elementare
de psihologie general#; grupa (b) presupune exercitarea proceselor psihice
senzoriale n situa&ii diferite, opera&ionale, spontane sau contiente, n vederea
ob&inerii unor date cognitive; grupa (c) este legat# de exercitarea efectiv# a
facult#&ilor gndirii, care determin# i st#ri de contiin&# modificate,
detectabile cu aparatura modern# de nregistrare a frecven&ei biocuren&ilor
(unde alfa cu frecven&a cuprins# ntre 8 i 14 hertzi).
2) Studiul limbajelor corespunz!toare facult!ilor gndirii. Limbaje
simple neverbale, nso&ite de considera&iuni filo- i ontogenetice despre semne
i simboluri; limbaje neverbale evoluate, perfec&ionate, utilizate n logica
simbolic# i n disciplinele tehnico-tiin&ifice. Studiul limbajelor verbale cu
diferen&ierile specifice limbilor vorbitge. Studiul limbajelor categoriale cu
particularit#&ile lor dialectico-speculative.
3) Studiul performanelor difereniate de gndire $i vorbire.
a) Diferen&ierea persoanelor normale n func&ie de conforma&ia
corporal# (cefalic, respirator, digestiv, musculos, membros).
b) Diferen&ierea dup# temperamente (sangvin, coleric, melancolic,
flegmatic).
5


c) Diferen&ierea dup# tr#s#turile de caracter accentuate (hiperexact,
hiperperseverent, emotiv, demonstrativ, nest#pnit).
d) Diferen&ierea n func&ie de grupele sangvine.
e) Diferen&ierea dup# criterii fiziognomonice (tr#s#turile particulare ale
fe&ei).
4. Studiul creativit!ii difereniate pe tipuri de gndire $i limbaje
a) Factorii creativit#&ii: fluen&a, flexibilitatea, originalitatea,
autoevaluarea, gradul de elaborare.
b) Specificul testelor de inteligen&# neverbal#
c) Teste de inteligen&# verbal#
d) Teste de ra&ionalitate
e) Testarea creativit#&ii teoretico-speculative
5. Aplicaiile difereniate ale facult!ilor gndirii $i ale limbajelor
corespunz!toare
a) Aplica&iile limbajelor simbolice n tiin&ele exacte i n tehnica
modern#.
b) Aplica&iile moral-comportamentale ale ra&iunii.
c) Aplica&iile teoretico-tiin&ifice ale specula&iunii.
6. Importana psiho-pedagogic! a diferenierii elevilor n funcie de
capacit!ile lor de gndire

6CURS 3.
FACULT#ILE GNDIRII

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are studen&ii vor fi capabili s#:
- indice etimologia unor concepte specifice domeniului
- caracterizeze din punct de vedere psihologic facult#&ile gndirii

1. Probleme istorice
Importan&a termenului gndire (nous) n filosofia greac# presocratic#.
Identificarea gndirii cu Divinitatea are la baz# absolutizarea caracterului
creativ al gndirii (Anaxagoras). Apari&ia termenului de logos cu semnifica&ia
de gndire i vorbire i cea de ra&iune, de gndire care instituie ordinea n
Univers (logos i cosmosd la Heraclit). Considerarea de c#tre Aristotel a
gndirii (nous) ca parte a sufletului (psyche) deosebit# de sensibilitate, dar
bazndu-se pe aceasta. Distinc&ia n cadrul gndirii a dou# facult#&i: gndirea
intuitiv# (noesis) i gndirea discursiv# (dianoia), legat# de logos = ra&iune, ca
i a gndirii pasive (patheticos), receptive, fa&# de gndirea activ# (poieticos),
creativ#. Caracterul creativ al gndirii ra&ionale, ilustrat# la nivelul
ra&ionamentelor prin descoperirea termenului mediu (inventio medii).
Elaborarea logicii ra&iunii cu formele sale clasice: no&iune, judecat#,
ra&ionament i a raporturilor acestora cu expresiile lor lingvistice: cuvntul
semnificativ, propozi&ia i discursul argumentativ. Apari&ia n Evul Mediu a
termenilor de intellectus, ratio i speculatio (explica&ii etimologice i
semnifica&ii logice). Contribu&ia lui Immanuel Kant la distinc&ia dintre
sensibilitate, intelect, ra&iune i ra&iune speculativ#. G.W.F. Hegel despre
intelect, ra&iune negativ# i ra&iune pozitiv#.

7


2. Accepiile facult!ilor gndirii n psihologia clasic!.
Explicarea diferen&ierilor de gndire pe facult#&i ale gndirii i
explicarea performan&elor pe baz# de nclina&ii i aptitudini. Deficien&ele
testelor de inteligen&# nediferen&iate. Riscurile caracteriz#rii persoanelor
numai pe baza inteligen&ei.
3. Problema diferenierii facult!ilor gndirii pe baza datelor
experimentale.
Diferen&ieri ale capacit#&ilor de gndire f#r# exercitarea lor n diferite
domenii care s# eviden&ieze predispozi&ii, independente de nclina&ii i
aptitudini. Experimentele referitoare la inteligen&a preverbal# a noilor n#scu&i
(J. Piaget).
4. Caracterizarea psihologic! a facult!ilor gndirii.
Diferen&ierea facult#&ilor gndirii pe baza proceselor psihice diferite
prin care se realizeaz# exercitarea lor: percep&ia i intui&ia pentru intelect;
contempla&ia i reflec&ia pentru ra&iune; medita&ia i revela&ia pentru
specula&iune.
5. Caracterizarea lingvistic! a facult!ilor gndirii.
Limbajul simbolic, limbajul no&ional, limbajul categorial

ntreb#ri de autoevaluare:
1. Care este semnifica&ia termenlor logos, nous i psyche n gndirea
greac#?
2. Ce noi concepte semnificative apar n Evul Mediu?
3. Care este contribu&ia lui Imm. Kant la clarificarea conceptuat# relativ
la facult#&ile gndirii?
4. Care sunt principalele preciz#ri conceptuale n psihologia clasic#?8


CURS 4.
INTELECTUL SAU INTELIGEN#A

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are studen&ii vor fi capabili s#:
- defineasc# inteligen&a
- indice referen&a ontic# a inteligen&ei
- arate caracteristicile faptelor

1) Inteligena $i sensibilitatea
Inteligen&a este facultatea elementar# a gndirii bazat# pe sensibilitate
i totodat# distinct# de aceasta. Maxima, de sorginte aristotelic#, dup# care nu
exist# nimic n intelect care s# nu fi fost mai nti n sim&uri ilustreaz# leg#tura
intelectului cu sensibilitatea, cu senza&iile, percep&iile i reprezent#rile.
Ontogenetic se accept# prioritatea senza&iilor care ofer#, prin organele de
sim&, date despre mediul nconjur#tor nediferen&iat. Percep&iile sunt grupuri de
senza&ii diverse referitoare la por&iuni delimitate ale mediului nconjur#tor, la
obiecte, lucruri, vie&uitoare, fenomene, care stimuleaz# organele de sim&.
Reprezent#rile nu mai presupun prezen&a efectiv# a obiectelor sensibile, ci
doar imaginile acestora re&inute de memoria subiectului cunosc#tor. Fa&# de
percep&ii, reprezent#rile, n absen&a obiectelor sensibile, nu mai re&in toate
informa&iile oferite de sim&uri. De regul# se consider#, n manier# kantian#,
c# reprezent#rile, prin generalizare treptat#, adic# prin omitere succesiv# a
imaginilor individuale, ajung reprezent!ri generale, adic# gnduri, numite
no&iuni sau concepte, respectiv forme de baz# ale gndirii ra&ionale,
exprimabile prin cuvinte articulate. Dar, n felul acesta se ajunge la ra&iune, nu
la intelect. Din aceast# cauz#, cum s-a men&ionat la cursul 3 (1. Probleme
istorice), Kant va identifica intelectul cu o parte a ra&iunii, respectiv cu
facultatea gndirii de a produce no&iuni sau concepte. Psihologia genetic# (J.
9


Piaget) a dovedit experimental faptul c# exist# inteligen&# preverbal#, deci
anterioar# ontogenetic producerii de no&iuni i de expresii lingvistice ale
acestora, ceea ce nseamn# c# nu este corect# utilizarea termenului de intelect
ca facultate a gndirii produc#toare de no&iuni, respectiv de reprezent#ri
generale. Inteligen&a, ca facultate a gndirii, trebuie plasat# ntre sensibilitate
i ra&iune; ontogenetic, naintea ra&iunii. Problema cea mai important# &ine de
stabilirea locului inteligen&ei fa&# de sensibilitate, respectiv mpreun! cu
aceasta i totui dup! aceasta.

2. Referina ontic! a inteligenei
Inteligen&a, ca i sensibilitatea, se refer# la mediul nconjur#tor.
Structura mediului nconjur#tor este compus# din obiecte, lucruri, vie&uitoare
i fenomene. Acestea sunt perceptibile prin calit#&ile sau nsuirile lor
perceptibile senzorial. Primele sunt numite obiecte n genere, iar ultimele
propriet!i. Avnd n vedere c# unele propriet#&i ale obiectelor nu sunt
permanente sau se transform# n anumite circumstan&e, se consider# c# exist#
anumite relaii ntre obiecte i propriet#&i. Dar exist# i rela&ii ntre obiecte,
c#ci ele nu se prezint# separate fa&# de mediul nconjur#tor. Sunt ns# i rela&ii
ntre obiecte i grupuri sau clase de obiecte, asem#n#toare sau nu, i rela&ii
ntre grupuri de obiecte sau ntre clase de clase de obiecte. Sistematizat, exist#
trei tipuri de entit#&i ontice:
1) obiecte;
2) propriet#&i;
3) relaⅈ
i cinci tipuri diferite de rela&ii:
(1) rela&ii ntre obiecte i propriet#&i;
(2) rela&ii ntre obiecte;
(3) rela&ii ntre obiecte i clase de obiecte;
(4) rela&ii ntre clase de obiecte;
10


(5) rela&ii ntre clase de clase de obiecte.
A se g#si exemple pentru fiecare.
Avnd n vedere c# nu exist# obiecte, propriet#&i i rela&ii separate i c#
au existen&# efectiv# numai cele cinci tipuri de rela&ii men&ionate i c# ele
alc#tuiesc domeniul de referin&# al inteligen&ei, ele au fost numite fapte sau
st!ri de fapt. Exemple: faptul c# z#pada are proprietatea alb pentru (1),
adic# rela&ia dintre z#pad# (obiect) i alb (proprietate); sau pentru (2), faptul
c# Alexandru era fiul lui Filip, adic# rela&ia de filia&ie ntre Alexandru i Filip.
Exemple pentru celelalte tipuri de rela&ii.
Exist# ns# i relaii ntre st!rile de fapt (ntre dou# sau mai multe st#ri
de fapt); ele se numesc situaii. De exemplu, situa&ia Germaniei din al doilea
R#zboi Mondial, faptul c# se g#sea n rela&ie de r#zboi cu Anglia i faptul c#
se g#sea n rela&ie de r#zboi cu Fran&a. Sau faptul c# Aristotel era mai tn#r
dect Platon i faptul c# Platon era mai tn#r dect Socrate, nseamn# c# i
Aristotel era mai tn#r dect Socrate, ceea ce alc#tuiete situa&ia n care se
g#seau Socrate, Platon i Aristotel.
3) Componente sensibile $i inteligibile ale faptelor.
n leg#tur# cu obiectele i propriet#&ile la care se refer# inteligen&a este
evident c# acestea sunt perceptibile senzorial. Desp#r&irea obiectelor de
propriet#&i nu se poate face, n realitate ele exist# mpreun#. Cu toate acestea,
obiectele n genere, datorit# circumstan&elor, pierd sau dobndesc anumite
propriet#&i, ceea ce dovedete c# au rela&ii diferite cu acestea. Rela&iile dintre
obiecte i propriet#&i nu sunt ns# perceptibile senzorial, ci numai obiectele i
propriet#&ile lor. Pierderea unei propriet#&i sau dobndirea unei propriet#&i
denot# ns# c# obiectul n discu&ie avea o rela&ie cu o anumit# proprietate, dar
nu o mai are, sau n-o avea i a dobndit-o.
Obiectele i propriet#&ile sunt perceptibile senzorial; rela&iile dintre
obiecte i propriet#&i sunt inteligibile.
11


Acelai lucru este valabil i n leg#tur# cu rela&iile dintre cel pu&in dou#
obiecte. S# zicem, dintre dou# mere. Le percepem pe amndou# mpreun# cu
mediul nconjur#tor, dar nu tim dac# au fost culese din acelai pom sau din
aceeai livad# i nici dac# apar&in sau nu, ambele sau numai unul, aceluiai soi
de mere etc.
St#rile de fapt i situa&iile au, prin urmare, dou# tipuri de componente:
perceptibile senzorial (obiecte, propriet#&i, clase de obiecte) i inteligibile
(rela&iile dintre acestea).
Definiie. A n&elege nseamn# a avea o reprezentare ct mai clar#
asupra unui fapt (stare de fapt sau situa&ie) astfel nct fiec#rei p#r&i
componente a st#rii de fapt s#-i corespund# o parte component# a
reprezent#rii.
4. Probleme anatomo-fiziologice.
Chiar nainte de constituirea psihologiei experimentale au existat
ncerc#ri de localizare pe creier a facult#&ilor psihice i respectiv a
inteligen&ei. F.J. Gall este ntemeietorul frenologiei ca disciplin# anatomo-
fiziologic# de localizare a facult#&ilor, func&iilor sau structurilor psihice, n
lucr#rile Anatomie et physiologie du syst'me nerveux (1810) i Sur les
fonctions du cerveau (1822), urmate de lucrarea Phrenologie (1826) a
continuatorului s#u J.C. Spurzheim. Cu toate c# frenologia a fost discreditat#
n forma ini&ial# datorit# unor exager#ri, cercet#rile anatomo-fiziologice de
localizare a structurilor corespunz#toare facult#&ilor psihice continu# pn# n
zilele noastre, considerndu-se ns# c# nu exist# localiz#ri precise mai ales
pentru facult#&ile complexe, ca inteligen&a, care se refer# i la toate tipurile de
percep&ii.
Immanuel Kant vorbea despre anumite scheme ale imaginaiei
corespunz#toare tipurilor de rela&ii (st#ri de fapt, situa&ii) la care se refer#
intelectul. Ele au fost numite mai recent (J. Piaget) structuri psihice, pe baza
c#rora persoanele umane au capacitatea de a n&elege. Exist# dou# p#reri
12


despre caracterul ereditar sau nu al acestor structuri. Motenirea unor calit#&i
deosebite ale inteligen&ei, s# zicem vizuale sau auditive, vine n sprijinul
caracterului ereditar. Ob&inerea ns# a unor performan&e intelective prin
educa&ie, chiar la persoane f#r# vreo dovad# ereditar#, infirm# aceast# ipotez#.
Studiul copiilor s#lbatici, crescu&i de anumite animale, a dovedit ns# faptul
c#, dep#ind vrsta de 3-4 ani, copiii s#lbatici nu mai pot fi educa&i. Ceea ce
nseamn# c#, dota&i ereditar sau nu, f#r# educa&ie corespunz#toare la timpul
potrivit, inteligen&a nu se mai poate manifesta.

ntreb#ri de autoevaluare
1. Ce este inteligen&a?
2. Stabili&i leg#tura dintre inteligen&# i sensibilitate.
3. Ce sunt obiectele, propriet#&ile i rela&iile?
4. Cte tipuri de rela&ii exist#?
5. Da&i exemple de rela&ii.
6. Stabili&i distinc&ia dintre perceptibil i inteligibil.
7. Ce nseamn# a n&elege?
8. Ce probleme ridic# localizarea pe creier a facult#&ilor psihice?13


CURS 5.
REALIZAREA INTELIGEN#EI PRIN OPERA#II
PSIHO-GNOSEOLOGICE $I PRACTICE

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are studen&ii vor fi capabili s#:
- defineasc# principalele opera&ii ale inteligen&ei
- defineasc# inteligen&a ca facultate activ# a gndirii

Leg#tura direct# a intelectului cu sensibilitatea, avnd n vedere c# o
parte dintre componentele st#rilor de fapt sunt perceptibile, nu nseamn# ns#
c# reprezent#rile intelective, chiar f#cnd abstrac&ie de rela&iile neperceptive,
ar fi simple reprezent#ri. n orice accep&ie, reprezent#rile intelective sunt
considerate reprezent#ri generale, adic# reprezent#ri cu un mare grad de
generalitate, referitoare nu numai la una sau la mai multe percep&ii (de obiecte
sau propriet#&i), ci la toate percep&iile posibile de acelai gen. Garan&ia
posibilit#&ii de aplicare a st#rilor de fapt n situa&ii ct mai diferite este
asigurat# de existen&a structurilor psihice respective, indiferent dac# acestea
sunt ereditare sau nu. Dar pentru a fi eficiente, ele trebuie s# fie exersate n ct
mai multe cazuri.
1) Generalizarea este procesul psihic prin care se ob&in structurile
psihice intelective corespunz#toare unui tip de rela&ii dintre cele cinci
men&ionate i, totodat#, utilizarea sau aplicarea structurilor psihice intelective
la ct mai multe cazuri particulare. S# zicem c# este vorba de rela&ia dintre
dou# obiecte perceptibile vizual, numit# mai nalt dect, aceasta va
determina existen&a unei structuri psihice rela&ionale, aplicabil# la orice stare
de fapt, numai dac# subiectul cunosc#tor a n&eles ct mai multe st#ri de fapt
asem#n#toare i diferite, referitoare, s# zicem, la obiecte, la plante, la animale,
la oameni.
14


Generalizarea este opera&ia psiho-gnoseologic# prin intemerdiul c#reia
se ob&in dou# rezultate: unul psihic de constituire sau activare a structurii
psihice rela&ionale i altul de exersare a acesteia n scopuri cognitive. Dac#
generalizarea nu atinge pragul optim de constituire a structurii psihice
rela&ionale, subiectul nu va n&elege noile st#ri de fapt, iar n leg#tur# cu cele
vechi va avea numai reprezent#rile concrete re&inute de memorie.
2. Comparaia este opera&ia psiho-gnoseologic# prin care subiectul
realizeaz# ordonarea i clasificarea (gruparea) st#rilor de fapt asem#n#toare,
ca i diferenierea acestora de alte st#ri de fapt. Rela&ia mai nalt dect, de
exemplu, presupune i rela&ia inegal, dar nu se identific# cu aceasta. ntr-o
ordine a pregnan&ei, prima rela&ie (mai nalt dect) este mai evident# atunci
cnd inegalitatea este mai pronun&at#. Sunt ns# clase de inegalit#&i, n care
primul component este mai nalt sau al doilea (cnd rela&ia are numai dou#
componente). Ele trebuie diferen&iate, dar i identificate ca f#cnd parte din
aceeai clas# a rela&iilor mai nalt dect, indiferent de locul pe care l ocup#
componenta mai elevat# sau mai pu&in elevat# dect cealalt#.
3) Analiza $i sinteza sunt opera&ii psiho-gnoseologice referitoare la
p#r&ile componente ale st#rilor de fapt. Analiza n genere nseamn# mp#r&irea
unui ntreg n p#r&ile sale componente. Dac# este vorba despre o rela&ie ntre
un obiect i o proprietate, analiza presupune mp#r&irea mental! a st#rii de
fapt n obiect i proprietate, ceea ce, n mod evident, nu se poate petrece n
realitate, c#ci nu exist# propriet#&i independente de obiectele care le au. Cnd
se urm#rete detaarea propriet#&ii din cadrul st#rii de fapt, dup# analiza
acesteia, se apeleaz# la abstractizare, adic# la opera&ia psiho-gnoseologic#
(mental#) prin care o parte component# a unei st#ri de fapt este gndit#
separat de cealalt# (dac# sunt numai dou#). Sinteza este opera&ia mental# de
recompunere a st#rilor de fapt din p#r&ile lor separate sau de compunere
mental# a lor cu alte obiecte i respectiv propriet#&i, n func&ie de specificul
rela&iilor n discu&ie. Este evident c#, nefiind perceptibile senzorial, rela&iile nu
15


pot fi ob&inute prin aceste opera&ii psiho-gnoseologice, cu toate c# ele
contribuie efectiv la statornicirea structurilor psihice corespunz#toare acestor
rela&ii doar inteligibile.
4. Operaiile psiho-gnoseologice se realizeaz# ns# n cadrul
activit!ilor practice, la nceput n procesul educativ i apoi n procesul de
selectare, producere, construcie sau fabricare a unor obiecte cu anumite
propriet#&i. Activit#&ile practice constituie i principalul mijloc de verificare al
n&elegerii st#rilor de fapt i situa&iilor multiple n care se g#sesc obiectele
muncii. Practica nu este numai un mijloc de verificare, ci i de corectare i
ndreptare a erorilor, de ndreptare a reprezent#rilor greite i de plasare a
componentelor factuale n situa&ii rela&ionale necorespunz#toare. Exist# o
dubl# determinare, de exersare i perfec&ionare a structurilor psihice
intelective n cadrul activit#&ilor practice i, de aplicare tot mai adecvat# a
structurilor respective, ceea ce nseamn# perfec&ionarea mijloacelor de
produc&ie i a tehnicii, mai ales a tehnicii de fabricare a obiectelor artificiale,
corespunz#toare unor st#ri de fapt imaginare.
Intelectul sau inteligen&a este prin excelen&# o facultate activ# a
gndirii. Este gndirea intuitiv# (noesis) i activ# (poieticos) despre care
vorbea Aristotel. Intelectul este n permanen&# ac&iune (intellectus agens). El
s-a n#scut din practic# i n vederea practicii. Cnd se spune despre om c# este
vie&uitorul care gndete, aceasta nseamn#, n primul rnd, c# n&elege, c#
posed# reprezent#ri clare i distincte despre st#rile de fapt i despre situa&iile
din mediul nconjur#tor, pe care le poate transforma n folosul s#u i poate s#
produc# altele i mai folositoare pentru el, dar adesea i d#un#toare pentru
ceilal&i i chiar pentru mediul n care tr#iete.

ntreb#ri de autoevaluare:
1. Ce este generalizarea?
2. Ce rezultate se ob&in n urma generaliz#rii?
16


3. Ce este compara&ia?
4. Da&i exemple de compara&ii.
5. Ce este analiza?
6. Ce este sinteza?
7. Ar#ta&i cadrul n care se realizeaz# opera&iile psiho-gnoseologice.
17


CURS 6.
DIFEREN#IEREA STRILOR DE FAPT DUP
CELE CINCI SIM#URI

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are studen&ii vor fi capabili s#:
- arate c# st#rile de fapt se deosebesc n func&ie de cele 5 sim&uri
- redea n func&ie de contexte specifice sim&urilor cele 5 tipuri de rela&ii

Pe baza opera&iilor psiho-gnoseologice se formeaz# sau sunt activate
structuri psihice corespunz#toare celor cinci sim&uri, prin care sunt n&elese
st#ri de fapt i situa&ii vizuale, auditive, tactile etc., respectiv rela&iile dintre
componentele acestora. Suntem tenta&i adesea s# d#m prioritate st#rilor de
fapt vizuale, care sunt ntr-adev#r importante, dar nu trebuie s# uit#m de
celelalte, de sim&ul tactil, de exemplu, exersat chiar nainte de natere, i a
c#rui deteriorare par&ial# poate s# conduc# la moarte, pe cnd pierderea
v#zului, nu.
n cazul fiec#rui tip de fapte pot fi puse n eviden&# cele cinci rela&ii: (1)
ntre obiecte i propriet#&i; (2) ntre obiecte; (3) ntre obiecte i clase de
obiecte; (4) ntre clase de obiecte i (5) ntre clase de clase de obiecte, fiecare
dintre ele avndu-i propria sa importan&# i fiind exersat# mai mult sau mai
pu&in contient. n cadrul defectologiei sunt studiate n mod special
posibilit#&ile de suplinire a unor tipuri de fapte prin altele, a st#rilor de fapt
vizuale prin st#ri de fapt auditive, n cazul deficien&elor vizuale, sau invers, n
cazul deficien&elor sau anomaliilor auditive.
1) St!rile de fapt tactile sunt cele mai importante pentru via&a i
s#n#tatea oamenilor. Ele presupun rela&ii directe ntre mediul exterior i
corpul uman, rela&ii de contiguitate, de atingere a obiectelor cu exteriorul i
interiorul corpului uman. Ele sunt fie permanente, cum este rela&ia dintre
18


nveliul cutanat i aerul nconjur#tor; temporare, cnd este vorba de mediul
lichid sau solid. Suntem att de obinui&i cu acestea nct nu le mai observ#m
n mod special, dect n situa&ii deosebite, de frig, de c#ldur# excesiv#, de
obiecte care ne stnjenesc sau ne produc leziuni. Reac&iile noului n#scut fa&#
de aceste rela&ii se manifest# prin sunete i mic#ri de pl#cere sau nepl#cere
(plnsul), pe care le n&eleg cei care l ngrijesc i care amelioreaz# situa&iile
nepl#cute. Cu timpul ncep s# le n&eleag# i copiii (normali) care i reuesc
treptat s# le ndrepte singuri.
Cele mai obinuite sunt rela&iile dintre obiecte $i propriet!i, dintre
obiecte, s# zicem, care produc c#ldur# sau r#coare, umiditate sau usc#ciune.
Aparatele care nl#tur# sau amelioreaz# anumite propriet#&i ale aerului se
bazeaz# pe n&elegerea rela&iilor multiple dintre obiecte i propriet#&ile lor
calorice, detectabile direct prin nveliul cutanat (cazul mic#rii unui evantai
n apropierea fe&ei) sau cu ajutorul unor aparate (termometre). Ceea ce este
valabil i n cazul unor rela&ii referitoare la temperatura corpului i starea de
s#n#tate sau de boal#, pe care le n&elege terapeutul i uneori chiar i bolnavul.
Durerile interne, localizabile la unele organe, sunt propriet#&i ale acestora prin
care se manifest# starea lor. Palp#rile medicului stabilesc de asemenea rela&ii
ntre organele interne i aspectele lor fa&# de sim&ul tactil al minii.
Relaiile dintre obiectele tactile sunt de asemenea multiple, ncepnd cu
frecatul minilor pentru producerea c#ldurii; utilizarea nvelitoarelor, a
mbr#c#min&ii, a nc#l&#mintelor se bazeaz# pe n&elegerea potrivirii lor pentru
protejarea termic# a diferitelor p#r&i ale corpului care joac# rolul de obiecte n
aceste st#ri de fapt i situa&ii legate de protec&ia termic# a corpului.
Producerea lor ct mai perfec&ionat# nseamn# exercitarea inteligen&ei, omul
fiind de altfel singura vie&uitoare (cunoscut# nou#) care i confec&ioneaz#
astfel de obiecte vestimentare.
Procesul de confec&ionare i de utilizare a vestimenta&iei sufer#
numeroase transform#ri, n&elese ca relaii de apartenen! sau nu a cte unui
19


obiect vestimentar la totalitatea obiectelor la mod#, la totalitatea obiectelor de
vestimenta&ie din anumite zone geografice, din anumite profesii etc. Relaii
asem#n#toare, de incluziune, exist# i ntre clase sau grupuri de obiecte
vestimentare care difer# de la o uniform# la alta, s# zicem, n cadrul armatei
(infanterie, avia&ie, vn#tori de munte etc.), tot n func&ie de protec&ia termic#
pe care o pot oferi.
2) Mirosul este un sim& mai pu&in important, dovad# i faptul c# se
pierde cu naintarea n vrst# sau lipsete din anumite motive (accidente
nazale) f#r# a crea probleme deosebite, dar st#rile de fapt olfactive cuprind
toate cele cinci tipuri de rela&ii. Mirosurile sunt propriet!i ale diferitelor
tipuri de obiecte sau de vie&uitoare. Rela&ia olfactiv# obiect-proprietate este
neleas! chiar n lipsa obiectului sau n prezen&a lui nevizibil#. n&elegem,
dup# mirosurile pe care le degaj#, i starea unor materii, situa&iile igienice
precare sau nu. Exist# i o terapie olfactiv#, importante fiind mirosurile
plantelor (al florilor n mod special). Exist# relaii speciale ntre obiecte
(substan&a) odorizante care contribuie la crearea unei atmosfere camerale
agreabile; rela&ii ntre diferite parfumuri care pot fi combinate n func&ie de
gusturi sau de mprejur#ri. Relaia dintre un obiect mirositor i alte obiecte
(grupuri, clase), de plante, de vie&uitoare etc.
3) St!rile de fapt gustative sunt importante pentru men&inerea
apetitului, adic# a unei st#ri de s#n#tate normal#. n cazul unor afec&iuni,
pierderea gustului poate s# conduc# la st#ri de inani&ie. Arta culinar# se
bazeaz# pe nelegerea rela&iilor dintre alimente (obiecte, substan&e vegetale
sau animale) i propriet!ile lor gustative; n alte situa&ii fiind vorba despre
gusturile agreabile ale unor medicamente, cel pu&in la suprafa&a lor, pentru a
le face suportabile. Relaiile dintre obiectele gustative se bazeaz# pe
posibilitatea de a le combina n anumite propor&ii pentru a le face agreabile.
Clasific#rile alimentelor se bazeaz# pe apartenena acestora la grupuri
considerate mai mult sau mai pu&in benefice pentru s#n#tate, sl#bire,
20


ngr#are, men&inere etc., ceea ce se ntmpl# i n cazurile relaiilor de
incluziune dintre grupurile de alimente (admise, interzise, tolerabile etc. n
diferite situa&ii legate mai ales de s#n#tate).
4) St!rile de fapt auditive sunt importante n primul rnd pentru faptul
c# principalul mijloc de comunicare direct# ntre oameni este auditiv (verbal).
El se bazeaz# pe rela&iile dintre sunete, considerate ca obiecte sonore (nu ca
obiecte care produc sunete, instrumente sau organe). Sunetele ca obiecte au
diferite propriet!i (de n#l&ime, de tonalitate, durat# etc.). Este cert c# putem
recunoate sexul sau vrsta persoanelor pe care le auzim vorbind f#r# s# le
vedem. Dar avem de-a face aici cu o nirare de sunete, ntre care exist# rela&ii
determinate, de succesiune, simultaneitate etc. Cnd suntem ntreba&i dac#
nelegem o anumit# limb#, este vorba de n&elegerea relaiilor dintre sunete
(ca obiecte sonore). Cine nu este familiarizat cu o anumit# limb# nu n&elege
aceste rela&ii i, evident, nu percepe corect nici sunetele. Dar exist# i cazuri
n care tonalitatea cuvintelor, chiar dac# nu sunt n&elese rela&iile dintre
sunetele articulate, s# fie n&eleas#: un ordin sau o interdic&ie, un avertisment
se pronun&# altfel dect o rug#minte sau o simpl# recomandare.
Rela&iile speciale dintre obiectele (instrumente) produc#toare de sunete
(muzicale) i propriet#&ile acestora se bazeaz# de asemenea pe n&elegerea lor,
att la interpre&i (sau compozitori), ct i la ascult#tori. Se i vorbete despre
n&elegerea sau nu a unor genuri muzicale. Dar acestea sunt rela&ii particulare.
n genere suntem nconjura&i de zgomote i sunete, care se intercaleaz# unele
cu altele i contribuie la orientarea noastr# n spa&iu. n cazul nev#z#torilor ele
i dobndesc o nsemn#tate i mai mare.
5) St!rile de fapt vizuale nu difer# principial de celelalte, cu toate c# ele
las# impresia, n unele cazuri, a lipsei de rela&ie (ntre obiecte i propriet#&i) i,
n alte cazuri, a perceptibilit#&ii vizuale a rela&iilor dintre obiecte. Un m#r
rou, de exemplu, pare a fi aa ca obiect (fruct) f#r# s# presupun# vreo rela&ie
distinct# ntre fructul respectiv i culoarea roie. Numai urm#rind procesul
21


prin care m#rul a fost nti verde i apoi a devenit prin coacere rou, sau
comparndu-l cu alte mere aproape identice cu primul, dar avnd alte culori
nelegem rela&ia dintre acesta i proprietatea rou, care, n mod evident c#
nu este perceptibil#. Dar ntre dou# persoane cu n#l&imi diferite se pare c#
rela&ia mai nalt dect este perceptibil#. Aceasta pentru faptul c# avem n
minte aceast# rela&ie, c#ci altfel ne poate interesa, s# zicem, pozi&ia unuia fa&#
de cel#lalt: n stnga lui sau n dreapta lui; ndep#rtat de sau apropiat
de; mai n vrst# dect sau mai tn#r dect .a.m.d. Dar n cazul, de
exemplu, al rela&iei fratele lui sau prietenul lui este clar c# nu mai apare
nimic perceptibil.
Rela&iile vizuale par cele mai evidente i pentru faptul c# pot fi
desenate, fotografiate sau filmate i deci expuse vizual n aceeai rela&ie, pe
cnd toate celelalte sunt de scurt# durat#, chiar dac# sunetele, de exemplu, pot
fi nregistrate, nu pot fi percepute simultan. Rela&iile de apartenen! a unui
obiect (lucru, fenomen, vie&uitoare) la o clas! de obiecte, ca i relaiile de
incluziune dintre clase se realizeaz# de regul# f#r# perceptivitatea simultan# a
celor dou# sau mai multe componente ale rela&iilor. n&elegem c# un obiect
apar&ine unei clase de obiecte prin perceperea obiectului, f#r# s# fie de fa&# i
clasa din care face parte, aceasta, ca i celelalte clase n genere fiind adesea
nedeterminate. Un militar apar&ine, de exemplu, unui pluton, care poate s# fie
de fa&#, dar apar&ine i armatei romne, s# zicem, f#r# ca aceasta s# fie
reprezentabil#, ceea ce eviden&iaz# i mai mult caracterul inteligibil al
rela&iilor de apartenen&# i incluziune.

ntreb#ri de autoevaluare:
1. Ce rela&ii presupun st#rile de fapt tactile?
2. Ce rela&ii exist# relativ la sim&ul mirosului?
3. Care este importan&a st#rilor de fapt gustative?
4. Ce rela&ii presupune sim&ul gustului?
22


5. Care este semnifica&ia rela&iilor dintre sunete?
6. De ce st#rile de fapt vizuale las# impresia lipsei de rela&ie?
7. Cum se realizeaz# rela&iile legate de sim&ul v#zului?


23


CURS 7.
TIPURI DE COMUNICRI INSTINCTIVE $I INTELECTIVE

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are, studen&ii vor fi capabili s#:
- explice existen&a comunic#rii n mediul nconjur#tor
- explice specificul comunic#rii umane (inteligente)

Complexitatea existen&ei cosmice i terestre, cel pu&in n faza actual#,
se manifest# prin grup#ri de corpuri, ncepnd cu cele galactice sau
metagalactice, care au n comun anumite propriet#&i (fizice, statice sau
dinamice; chimice, anorganice sau organice i, pe Terra, biotice) i anumite
leg#turi. ntr-un fel sau altul, ele comunic! (din lat. communico = a avea
raporturi, a fi n leg#tur# cu ceva).
1) Comunicarea n lumea anorganic! are tocmai semnifica&ia originar#
a comunic#rii, adic# a leg#turii dintre obiecte i fenomene. Exist# leg#turi de
tipul vaselor comunicante, care nu se refer# numai la medii lichide; sunt i
galerii comunicante (care se intersecteaz#); sunt fenomene succesive, dintre
care unul l vestete pe cel#lalt (fulgerul i tunetul sau vntul i ploaia);
fenomene de tip reflexiv, de tipul ecoului care ntoarce sunetul la sursa care l-
a produs; de tip cauzal (umiditate-alunec#ri de teren; ninsoare-avalane) .a.
2. Comunicarea n lumea vegetal!. Plantele au numeroase moduri de a
comunica, unele directe, prin atingere (contiguitate), prin ocuparea aceluiai
mediu, prin flori, prin r#d#cini etc., altele indirecte, prin intermediul insectelor
i animalelor. Exist# i o comunicare deosebit# a unor suferin&e, respectiv
leziuni, care se transmite de la o plant# la alta prin mijloace necunoscute nc#
(asem#n#toare telepatiei), chiar n condi&ii de opacitate sau de obstacole care
nu permit trecerea nici unui tip cunoscut de radia&ie. Plantele comunic# cu
insectele i animalele prin coloritul florilor, mirosul acestora sau gustul
24


florilor i al frunzelor, prin intermediul c#rora sunt purtate la distan&# i
semin&ele plantelor.
3. Comunicarea n lumea animal! este mult mai divers#. Ea are loc
ntre animale din specii diferite sau din aceeai specie. ntre specii diferite
exist# mijloace de atrac&ie (vizual#, olfactiv#, gustativ#) att n mediul
acvatic, ct i n cel terestru, sau mijloace de respingere, de retragere, de
camuflare etc. n cadrul aceleiai specii apar adesea situa&ii asem#n#toare
comunic#rii umane prin sunete: cntecul p#s#rilor, semnale sonore i
avertizare n caz de primejdie, de atragere sau de respingere (l#tratul, urletul,
mugetul, nechezatul, mieunatul etc.). La mamifere, cele mai frecvente sunt
comunic#rile olfactive. Uneori apare i impresia c# ar fi vorba de n&elegerea
unor st#ri de fapt sau situa&ii care este comunicat# prin diferite tipuri de
semnale (olfactive sau sonore). n realitate, este vorba de comunic#ri,
respectiv de leg!turi instinctuale ntre indivizii aceleiai specii, care, n
m#sura vrstei potrivite sau a s#n#t#&ii reac&ioneaz# to&i n acelai fel.
De un tip deosebit este comunicarea dintre om i animale. Omul este
conient i n&elege situa&iile n care vrea s# se comporte animalul ntr-un
anumit fel. Aceast# leg#tur# se realizeaz# prin dresaj. Animalul execut# o
anumit# comand# nu pentru c# o n&elege sau pentru c# n&elege situa&ia n
care se g#sete, ci pentru c# a fost obligat sau momit s# fac# o anumit#
micare cnd aude intona&ia unei comenzi, care poate s# fie spus# n orice
limb#, dar cu acelai ton i de c#tre aceeai persoan#.
4. Componentele comunic!rii inteligente la om. Actul comunic#rii
inteligente are cinci componente: (1) emi&#tor; (2) mesaj; (3) semnal; (4)
modalitate de transmitere i (5) receptor. (1) i (5) sunt persoane umane.
Exist#, firete, i cazuri de comunic#ri inteligente n care nu sunt de fa&# dect
emi&#torii, care, indiferent de mesaj, se pot adresa unor posibili receptori (ca
n cazurile de primejdie) mai mult sau mai pu&in ndep#rta&i (unor virtuale
fiin&e inteligente din cosmos sau unor viitori locuitori ai p#mntului, unor
25


vizitatori nepofti&i etc.). Dar cele mai frecvente sunt comunic#rile cu emi&#tori
i receptori prezen&i, chiar dac#, n condi&iile tehnicii moderne, pot fi la
distan&e tot mai mari unii de al&ii sau pot recep&iona mesajele (scrise sau
nregistrate) dup# mai mult timp.
Deosebirea dintre actele comunic#rii dup# mesaj (2) le diferen&iaz# de
cele neintelective. Sunt situa&ii n care se transmit mesaje neinten&ionate (prin
&ipete, plnsete, rs etc.). Acestea se aseam#n# cu cele animaliere, unele fiind
chiar instinctive i incontiente (ca la copiii nou n#scu&i) sau emise n situa&ii
deosebite (spaim#, dureri, emo&ii). Cele obinuite sunt inten&ionate i se refer#
la st#ri de fapt sau situa&ii care au loc n cadrul activit#&ilor zilnice, comune a
cel pu&in dou# persoane, care i determin# necesitatea comunic#rii ntre
acestea. Exist# i mesaje n leg#tur# cu alte domenii de referin&# dect cele
intelective: la esen&e, la raporturile dintre esen&e i la temeiul acestora (n
cazul ra&iunii); la totalit#&i infinite, la procesualit#&i sau domenii transfinite (n
cazul specula&iunii), care nu ne intereseaz# pentru moment.
Mesajele intelective se refer# la st#ri de fapt i situa&ii. Ele sunt
reprezent#ri mentale ale acestora, mai precis ale rela&iilor dintre obiecte i
propriet#&i, dintre obiecte, dintre obiecte i clase de obiecte i dintre clase de
obiecte i clase de clase de obiecte. Toate au la baz# scheme specifice ale
imagina&iei sau structuri psihice intelective completate cu reprezent#ri (proprii
celor cinci sim&uri) corespunz#toare componentelor perceptive ale st#rilor de
fapt. n acestea const# caracterul inteligibil al mesajului transmis de emi&#tor
i interceptat de c#tre receptor.
Mesajele intelective nu pot fi transmise ca atare, ca reprezent#ri
mentale, ci numai prin intermediul anumitor semnale. Ca i n cazul
comunic#rii instinctuale, nu se transmite, s# zicem, durerea, ci &ip#tul care o
semnalizeaz#. Aceasta nu nseamn# ns# c# mesajele intelective trebuie s# fie
transmise prin semnale perceptive de acelai tip ca reprezent#rile mentale ale
componentelor perceptive ale st#rilor de fapt i ale situa&iilor. n aceasta
26


rezid# i deosebirea fundamental# ntre comunicarea instinctiv# la animale i
cea intelectiv# la om. Dac# este vorba de o anumit# necesitate fiziologic#
olfactiv#, obinuit# la mamifere, ea este comunicat# tot prin mijloace
olfactive, cu semnale olfactive, i recep&ionat# prin organele de sim& olfactive.
La om, n afar# de noii n#scu&i, chiar dac# este vorba de necesit#&i fiziologice
(afar# de cazurile extreme de boli) ele sunt comunicate prin semnale
perceptive referitoare la mesaje inteligibile ale st#rilor de fapt, s# zicem
olfactive, i nu direct prin substan&ele olfactive transformate n semnale.
Referindu-se la st#ri de fapt i situa&ii, pe care le reprezint# mesajele
inteligibile, comunicarea interuman# necesit# semnale specializate i
complexe care necesit#, n cadrul psiholingvisticii, un studiu special.
Modalitatea de transmitere a semnalelor difer# n func&ie de tipul
acestora i de mijloacele tehnice utilizate. Semnalele sonore se transmit prin
vibra&ii ale aerului (unde acustice) sau specializat prin radiounde. Semnalele
sonore pot fi produse de organul fonator, de obiecte, instrumente sau aparate.
Cele vizuale prin unde electromagnetice, cele gustative prin mediu lichid, cele
olfactive prin mediul gazos.

ntreb#ri de autoevaluare:
1. Care este specificul comunic#rii n lumea anorganic#?
2. Cum se manifest# comunicarea n lumea vegetal#?
3. Cum se comunic# n lumea animal#?
4. Ce se n&elege prin leg#tur# instinctual# i ce se n&elege prin dresaj n
mediul animal?
5. Care sunt componentele comunic#rii inteligente?
6. Deosebi&i comunicarea n func&ie de mesaj.
7. Preciza&i modalit#&ile de transmitere a semnalelor.


27


CURS 8.
DESPRE SEMNE, SIMBOLURI $I SCRIERE SIMBOLIC

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are, studen&ii vor fi capabili s#:
- defineasc# no&iunea de semn
- enumere tipurile de semne
- defineasc# no&iunea de simbol
- enumere tipurile de scrieri

Datorit# faptului c# actul comunic#rii inteligente nu se realizeaz# prin
semnale directe, provenite din st#rile de fapt, ci prin semnale referitoare la
mesaje inteligibile care se refer! la st#rile de fapt, ele sunt semne sau
simboluri, adic# semnale indirecte ale st#rilor de fapt.
1) Cuvntul semn provine din lat. signum = urm#. Vie&uitoarele care
se deplaseaz# las# urme, adic# semne ale trecerii sau ale sta&ion#rii lor.
Amprentele sunt urme l#sate pe anumite obiecte. A urm!ri, nseamn# a
reconstitui traseul cuiva dup# urmele l#sate. Urma avea la nceput semnifica&ii
spaiale impregnate pe sol umed, nisip, z#pad#, dar i pe piele (cicatrice,
stigmate etc.). Urmele acestea erau semne tactile i vizuale pentru persoanele
umane. Dar i animalele se urm#resc, ns# ele nu dau importan&# aspectelor
tactile i vizuale ale urmelor. Ele adurmec! sau adulmec!, adic# urm#resc
mirosul urmelor. Cnd acestea i pierd calit#&ile olfactive, nu mai reprezint#
semnale. Ceea ce nseamn# c# numai omul nelege calitatea lor de semne,
adic# n&elege semnificaia acestora, mesajul referitor la rela&ia dintre urme i
animalul care le-a l#sat, indiferent cu ct timp n urm# (urmele animalelor
preistorice). Urmele presupun totui, chiar dac# au nc# propriet#&i olfactive,
trecutul (mai mult sau mai pu&in apropiat). Pentru om exist# i semne ale
prezentului nelegate de aspecte olfactive. Fumul este un semn al combustiei,
28


al focului; temperatura ridicat# este semn al febrei; durerile (la palpare sau nu)
sunt semne ale unor afec&iuni; anumite mirosuri sunt semne ale st#rii
organice, ca i anumite gusturi alterate sau culori ale pielii, ochilor etc. Ceea
ce nseamn# c# exist# semne pentru fiecare organ de sim. Dar exist# i semne
referitoare la viitorul apropiat: fulgerul pentru tunet; ndep!rtat: z#pada din
iarn# ca semn al bunei recolte din var# (semne bune anul are...). Ultimele se
numesc semne prevestitoare. Toate ns# presupun n&elegerea rela&iilor
dintre componentele st#rilor de fapt.
Semnele naturale sunt produse ale unor obiecte, fenomene, vie&uitoare,
care desemneaz! sau semnific! (termenii acetia sunt deriva&i din semn) alte
asemenea produse naturale i ntre care exist# rela&ii inteligibile. Altfel, aceste
produse sunt obiecte obinuite. Semnele au un caracter relativ. Dac# un obiect
este un semn pentru altul, i ultimul poate fi, n alte mprejur#ri, un semn
pentru primul. Ca i n cadrul unui ir de fenomene succesive n care primul
este un semn pentru al doilea, iar acesta pentru al treilea .a.m.d.
Semnele naturale pot fi convenionale dac# sunt utilizate ca semne
pentru produse naturale sau nu, pe care nu le semnific#, adic# nu au rela&ii
inteligibile directe cu acestea. Fumul, ca produs natural, este un semn pentru
foc, dar el poate fi utilizat ca semnal de primejdie, adic# poate fi pus ntr-o
rela&ie inteligibil# conven&ional# cu un alt fenomen dect cel pe care l
desemneaz# n mod natural.
Semnele artificiale sunt produse de c#tre om spre a fi utilizate n mod
conven&ional ca semnale pentru orice obiecte, fenomene, activit#&i etc. 'i ele
pot fi mp#r&ite dup# cele cinci sim&uri. Semnele vizuale pot fi alc#tuite din
gesturi, mimice i pantomimice, prin utilizarea unor obiecte vizibile colorate
sau de diferite forme geometrice, pancarde, indicatoare rutiere, desene,
sculpturi etc. Semnele acustice pot fi simple strig#te, fluier#turi, chiuituri,
percu&ii, aplauze etc. Semnele tactile se realizeaz# prin diferite atingeri: de
aten&ionare, de mngiere, de respingere, cu sau f#r# obiecte sau ustensile care
29


pot produce sau nu leziuni corporale. Mirosurile i gusturile sunt utilizate mai
rar ca semne conven&ionale artificiale.
2) Cuvntul simbol provine din gr. symbolon (syn + baino = a merge
mpreun#, a se reuni, a se ntlni, a coincide) prin care se n&elege semn de
recunoatere. Simbolul era la nceput o parte dintr-un obiect rupt n dou# pe
care l prezenta cineva pentru a fi recunoscut ca mesager al celui care f#cuse o
n&elegere prealabil# cu cel n posesia c#ruia se afla cealalt# parte a obiectului.
Copiilor abandona&i sau nstr#ina&i li se atrna la gt o jum#tate de moned#
sau o parte dintr-un alt tip de obiect pentru a fi recunoscut sau a-i recunoate
p#rin&ii. n multe cazuri, procedeul simboliz#rii nu mai respecta mp#r&ire n
dou# p#r&i relativ egale a obiectului, care putea fi de mari dimensiuni. Partea
mai mic# devenea reprezentativ! pentru ntregul obiect. Este i cazul
vn#torilor care, pentru recunoaterea meritelor cinegetice, p#streaz# coarne,
capete, din&i etc. ale animalelor vnate. Indoamericanii p#strau scalpurile
dumanilor ucii, iar cei din Mato Grosso chiar capetele micorate. Acestea
sunt simboluri naturale.
Exist# i simboluri artificiale, care nu mai sunt p#r&i ale unor obiecte,
vie&uitoare etc., ci doar le reprezint# pictural sau sculptural. R!bojul era o
reprezentare prin crest#turi ale unui num#r de obiecte sau animale. Tatuajul
semnific# originar apartenen&a la o anumit# grupare, clas# de vrst#, cult etc.
Totemul reprezint# originea comun# a unor popula&ii. n genere, s-a mers pe
linia reprezent#rii miniaturale a obiectelor. Unele simboluri artificiale sunt cu
totul convenionale, adic# nu mai au nici o asem#nare cu obiectele pe care le
semnific#. Stemele, blazoanele sau stindardele nu mai sunt reprezentative
dect pentru cei care le neleg rela&iile istorice sau conven&ionale cu anumite
&#ri, familii, partide etc.
n felul acesta ns# simbolul a devenit un semn artificial convenional,
ast#zi, ntre semn i simbol nemaiexistnd nici o deosebire, dar fiind mult mai
des utilizat termenul de simbol. Aceasta i pentru faptul c# spre deosebire de
30


semne, care sunt diferen&iate dup# cele cinci sim&uri, simbolurile sunt de
regul! vizuale i au condus la elaborarea limbajelor simbolice vizuale. Exist#
totui i simboluri auditive (imnuri, cntece, semnale sonore) pentru popoare,
&#ri, emisiuni radiofonice etc.
3) nceputurile scrisului sunt legate de anumite manifest#ri ale
oamenilor primitivi considerate artistice. Este vorba despre picturile
rupestre dintre paleoliticul superior (cca. 40.000 .Hr.). Ciud#&enia const# n
faptul c# nu s-au g#sit picturi primitive, ci executate impecabil, dei ntr-o
manier# stranie, dac# n-am &ine cont de n&elesul originar al cuvntului semn,
respectiv simbol. Sunt prezentate scene de lupt# i de vn#toare, persoane,
animale, arme n diferite situa&ii, care pot fi descompuse n st#ri de fapt.
Scopul picturilor era reprezentarea vizual# care s# sugereze ct mai evident
rela&iile inteligibile dintre componentele st#rilor de fapt: adversitate,
primejdie, cooperare, calit#&ile armelor, mnuirea lor, locurile unde trebuie
lovit vnatul, atitudinea acestuia etc. Bizonul, de exemplu, trebuie atacat cnd
rumeg#, iar cnd alearg# trebuie atacat lateral, nu din fa&# sau din spate etc.
Picturile rupestre nu sunt altceva dect mijloace vizuale de comunicare ntre
membrii unei colectivit#&i umane n leg#tur# cu st#rile de fapt i situa&iile
referitoare la lupt# i vn#toare. Ele aveau efecte educative i strategice,
asem#n#toare stabilirii pe h#r&i, n func&ie de teren, de pozi&ia inamicului i de
armament, a cmpurilor clasice de b#taie dintre armate. Executarea perfect# a
desenelor (a conturului) nu se datorete unor instruc&iuni speciale, care s#
presupun# vreo evolu&ie de la desene grosolane, cum este cazul sculpturilor
primitive, spre unele exacte. Este vorba de puterea de reprezentare deosebit# a
primitivului, care vedea ca atare scenele i le urm#rea doar conturul, cum se
fac desenele dup# conturul minilor sau profilul dup# umbr#. Aa se explic#
de ce primitivii desenau mai mult alurile dect figurile ca atare. Dar cel mai
important lucru l constituie apari&ia simbolurilor pictografice, adic# redarea
ntregului prin p#r&i reprezentative. Ca s# comunice vizual por&iunea
31


vulnerabil# a vnatului pentru lovirea cu s#geat#, de exemplu, nu mai era
necesar s# deseneze ntregul animal, ci doar por&iunea respectiv# i ceva care
s#-l sugereze, un simbol al acestuia.
Exist# dou# tendin&e ale pictografiilor primitive: una de simplificare
treptat#, pn# cnd surprinde numai aspectele comune i respectiv generale
ale unui grup de obiecte, fenomene sau vie&uitoare tendin&# care poate s#
conduc# la apari&ia scrierii pictografice i tendin&a de complicare treptat#, de
ad#ugarea unor am#nunte particulare sau individuale, ceea ce conduce treptat
la elaborarea unei picturi (pe vase, pere&i sau pnz#).
4) Scrierea pictografic! primitiv#, frecvent#, de exemplu, la vechile
popula&ii maya, care au tr#it n America Central#, era de dou# feluri. Primul
alc#tuia o figur# complex# cu mai multe bra&e sau ramuri pe care ap#reau
diferite desene simplificate de obiecte, plante i animale. Aceste figuri
alc#tuiau un fel de texte (povestiri, ntmpl#ri) independente, c#rora li se
puteau ad#uga i alte desene care s# descrie, s# zicem via&a cuiva sau o parte
din aceasta (de la natere spre maturitate sau de la maturitate spre moarte,
simbolul mor&ii fiind un craniu simplificat). Al doilea, considerat mai evoluat,
const# ntr-o succesiune vertical# sau orizontal# de simboluri pictografice,
uneori alipite, alteori izolate, nso&ite sau nu de figuri ca cele descrise anterior
sau de figuri umane cu tot felul de nsemne (probabil demnit#&i sau grade)
pentru a le putea distinge. Cu timpul are loc o separa&ie ntre desenele care
simbolizau obiecte, plante, animale, persoane i ac&iunile acestora. Aceste
povestiri grafice, realizate uneori i sculptural sau n basoreliefuri, sunt greu
descifrabile, datorit# faptului c# nu nelegem rela&iile presupuse dintre ele,
c#ci rela&iile nu pot fi reprezentate, ele sunt inteligibile, nu perceptibile.
5) Scrierea hieroglific! (de la gr. hieros = sfnt i graphe = scrierea),
utilizat# la nceput pentru a semnifica divinit#&i, provine din scrierea
pictografic#. Ini&ial au fost preluate desene simplificate, care pot fi
recunoscute de c#tre oricine: barz#, arpe, vultur, copac, soare. Apoi prin
32


simbolizare de tipul pars pro toto (partea pentru ntreg) au fost re&inute numai
capetele, soarele devenind un cerc mic cu punct la mijloc. Scrierea egiptean#
veche, numit# hieroglific#, pentru utilizarea de figuri simplificate a evoluat
spre scriere fonetic!. Figurile simplificate nu mai simbolizau obiecte, ci
cuvintele prin care erau numite acestea ntr-o anumit# limb#. S# zicem
copac pentru un desen simplificat, care a fost apoi folosit ca liter# pentru
sunetul e (de la nceputul cuvntului). Scrierea fonetic# nu mai este
simbolic#, c#ci desenele simplificate se refer# la sunete f#r# semnifica&ie.
Pentru a distinge scrierile hieroglifice fonetice de cele simbolice, ultimele au
fost numite scrieri ideografice. Scrierea egiptean# veche evoluat# era
hieroglific# fonetic#, pe cnd scrierea hieroglific# chinez# este ideografic#.
Ultima poate fi citit# de c#tre oricine n limba lui. Condi&ia este de a n&elege
rela&ia dintre semnele provenite din desene i ideile despre obiectele desenate.
Hieroglifa om provine dintr-un desen simplificat de om ... t l. Cifrele
romane i arabe, ca i opera&iile (adunarea i sc#derea) provin din scriere
ideografic# (prin al#turare de be&e i diferite pozi&ii ale acestora. Runele
reprezint# o scriere ideografic# i hieroglific# prin excelen&#, c#ci semnele se
refereau la idei (victorie, noroc etc.) i la divinit#&i (celeste sau acvatice).


ntreb#ri de autoevaluare:
1. Care este etimologia termenului semn?
2. Ce se n&elege prin semn?
3. Ce sunt semnele naturale?
4. Dar cele conven&ionale?
5. Ce se n&elege prin semn artificial?
6. De cte feluri sunt semnele artificiale?
7. Care este etimologia termenului simbol?
8. Ce se n&elege prin simbolizare?
33


9. Ar#ta&i ce este un simbol artificial?
10. Care era semnifica&ia scrisului la nceputurile utiliz#rii acestuia?
11. Ar#ta&i semnifica&ia scrierii pictografice.
12. Care este semnifica&ia scrierii hieroglifice?

34


CURS 9.
LIMBAJUL SIMBOLIC VIZUAL

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are, studen&ii vor fi capabili s#:
- arate ce este limbajul simbolic
- pun# n simboluri anumite rela&ii

Scrierea simbolic# a fost utilizat# n perioadele de nceput ale tiin&elor,
att pentru a desemna entit#&ile de baz# (numerele n matematici prin cifre;
substan&ele n chimie prin litere; tot prin litere conceptele fizicii: viteza cu V,
spa&iul cu S .a.m.d.), ct i pentru a desemna rela&iile inteligibile dintre ele:
adun#ri, sc#deri, egalit#&i, propriet#&i (valen&e n chimie). Primele sunt numite
opera&ii i sunt notate prin hieroglife: +, , x, etc., ultimele sunt rela&ii
propriu zise: egal cu (=), mai mare dect (>), mai mic dect (<).
La nceputul secolului trecut apare logica simbolic#, numit# i logic#
matematic#, datorit# leg#turii cu matematica, n special cu algebra, de la care
a i preluat nota&ia simbolic#, respectiv utilizarea literelor ca semne
conven&ionale, cu men&inerea unor semne hieroglifice ideografice pentru
rela&iile inteligibile dintre entit#&ile desemnate prin litere. n felul acesta,
datorit# prelu#rii lor din scrierile hieroglifice, din reprezent#rile grafice, s-a
impus limbajul vizual, numit limbaj simbolic, ca modalitate curent# de
exprimare a domeniului de referin&# al intelectului sau al inteligen&ei,
respectiv limbajul cel mai perfec&ionat. El se mparte n sub-limbaje
corespunz#toare fiec#rui tip de rela&ii inteligibile: 1) ntre obiecte (lucruri,
fenomene, vie&uitoare, persoane, entit#&i) i propriet#&ile acestora; 2) ntre cel
pu&in dou# obiecte; 3) ntre un obiect i o clas# de obiecte; 4) ntre clase de
obiecte; 5) ntre clase de obiecte i clase de clase de obiecte .a.m.d.
35


1) Reprezentarea simbolic! a relaiilor dintre obiecte $i propriet!i se
refer# la cele mai simple st!ri de fapt. n realitate, obiectele nu pot fi
desp#r&ite de propriet#&ile lor, dar pot fi gndite, prin generalizare i
abstractizare, separat unele de altele. n activitatea practic# se dovedete, de
exemplu, c# obiectele i pierd sau i dobndesc anumite culori, adic# sunt
gndite n rela&ie cu unele culori i respectiv cu altele sau f#r# altele. Din
aceast# cauz#, componentele st#rilor de fapt, respectiv obiectele i
propriet#&ile au fost simbolizate cu litere diferite, iar rela&ia dintre ele a fost
reprezentat# prin punerea n parantez# rotund# a literei care desemneaz#
obiectul. Una dintre cerin&ele simboliz#rii este i aceea de a realiza
reprezent#ri ct mai asem#n#toare cu st#rile de fapt la care se refer#. Unitatea
dintre proprietate i obiect este reprezentat# prin apropierea dintre cele dou#
litere, iar paranteza sugereaz# procesul de abstractizare prin care devine
inteligibil# rela&ia dintre obiect i proprietate. Putem nota proprietatea cu P,
iar obiectul cu o. Rela&ia dintre ele va fi simbolizat# prin P(o), care se citete,
obiectul o este n rela&ie cu proprietatea P sau are proprietatea P. Dac# este
vorba de mai multe obiecte, le putem nota cu o
1
, o
2
, o
3
, ... o
n
, iar propriet#&ile
cu P
1
, P
2
, P
3
... P
n
. Astfel putem nota st#ri de fapt diferite: P
1
(o
1
); P
2
(o
2
).
Propriet#&ile se noteaz# n genere cu litere latine majuscule, iar obiectele cu
litere latine mici, cnd nu este vorba despre multe propriet#&i i obiecte. Mai
multe obiecte (a, b, c, ...) pot avea aceeai proprietate P: P(a); P(b); P(c); ...
sau acelai obiect (a) poate s# aib# mai multe propriet#&i: A(a); B(a); C(a); ...
Situaiile sunt rela&ii ntre cel pu&in dou# st#ri de fapt i se numesc
rela&ii factuale. Cele mai obinuite sunt: egalitatea, conjunc&ia, disjunc&ia,
implica&ia. Egalitatea se red# prin hieroglifa = (dou# segmente orizontale
egale); conjunc&ia se red# prin hieroglifa fonetic# &, pentru et (i);
disjunc&ia se red# prin litera ini&ial# a cuvntului latinesc vel (sau), iar
implica&ia prin hieroglifa pentru a trece de la ceva la altceva sau a
urma ceva dup# altceva. n felul acesta pot fi redate diferite situa&ii: A(a) &
36


B(a), care nseamn# c# obiectul a are propriet#&ile A i B sau [A(a) & B(a)]
C(a), adic# din faptul c# obiectul a are proprietatea A i proprietatea B
urmeaz# faptul c# are i proprietatea C.
2) Reprezentarea simbolic! a relaiilor dintre obiecte permite o
eviden&iere mai pregnant# a componentelor, redate ini&ial prin desene i
pictograme, rela&ia, chiar dac# semnul sau simbolul ei este plasat ntre obiecte,
r#mne totui inteligibil#. Semnul > este o hieroglif# pentru rela&ia mai
nalt dect, care era trasat# deasupra obiectelor
I II III
apoi ntre ele i, n limbajul simbolic, ntre literele care semnific# obiecte
(lucruri, vie&uitoare). De regul# ns# hieroglifele pentru rela&iile inteligibile
dintre obiecte sunt notate cu R i respectiv R
1
, R
2
, R
3
, ... R
n
, cnd este vorba
despre mai multe rela&ii. aR
1
b i aR
2
c desemneaz# st#ri de fapt, iar (aR
1
b) &
(aR
2
c) o situa&ie; cunoscuta situa&ie n care dou# cantit#&i egale cu a treia sunt
egale ntre ele: [(a=c) & (b=c)](a=b) sau [(a>b) & (b>c)] (a>c).
3) Reprezentarea simbolic! a relaiilor dintre un obiect $i o clas! de
obiecte. Rela&iile se numesc de apartenen!. Un individ, s# zicem, apar&ine
unei clase de indivizi, unei grupe, mul&imi, familii, organiza&ii etc. Obiectele
se noteaz# cu a, b, c, ..., iar clasele de obiecte sau mul&imile cu M, respectiv
M
1
, M
2
, M
3
, ... M
n
. Semnul apartenen&ei este hieroglifa care nseamn#
face parte din i provine dintr-o reprezentare figurativ# de genul: ,
n care se atrage aten&ia asupra unui obiect dintr-o mul&ime, simplificat ...
sau . Obiectul a apar&ine clasei M devine aM.
a>a
37


4) Reprezentarea simbolic! a relaiilor dintre clase de obiecte.
Rela&iile se numesc de incluziune. Clasa numerelor pare este inclus# n clasa
numerelor naturale. Clasa sau mul&imea p#str#vilor este inclus# n clasa
petilor. Semnul incluziunii este hieroglifa , provenit# din determinarea
unei mul&imi de obiecte din cadrul altei mul&imi.Mul&imile, notate cu M
1
, M
2
, M
3
, ... M
n
, reprezint# st#ri de fapt: M
1
M
2
; sau
situa&ii: [(M
1
M
2
) & (M
2
M
3
)]( M
1
M
3
).
n cazurile 3) i 4) se observ# faptul c# rela&iile sunt inteligibile.
Obiectele reprezentate prin , din cadrul unei mul&imi, nu se grupeaz# sau
nu iese nici unul n eviden&# f#r# a fi reprezentat# n mod special starea de
fapt, respectiv rela&ia inteligibil# dintre acestea.
Restul rela&iilor simple sau factuale, de reprezentare simbolic# a st#rilor
de fapt i a situa&iilor sunt asem#n#toare acestora, la care se adaug#, n cadrul
logicii simbolice, variabile pentru toate entit#&ile simbolizate, reguli de calcul,
principii sau axiome cu ajutorul c#rora se alc#tuiesc diferite sisteme formale
aplicabile n tehnic# i n domeniul ciberneticii. Ele dep#esc cu mult gndirea
intelectiv# obinuit# i, ca atare, posibilit#&ile de n&elegere ale persoanelor
nefamiliarizate cu limbajele artificiale. De altfel, nici cele patru tipuri de
rela&ii prezentate aici, n ciuda simplit#&ii lor, nu apar niciodat# transpuse n
limbajul acesta simbolic dect n c#r&ile de logic#. Dar el reprezint# pentru
corectarea psiholingvistic# criteriul de apreciere al genezei gndirii
intelective, al fazelor prin care aceasta trece filogenetic (n cursul istoriei) i
ontogenetic (n cursul vie&ii umane).


38


ntreb#ri de autoevaluare:
1. Face&i un scurt istoric al limbajului simbolic n tiin&e
2. Cum se pot simboliza rela&iile dintre obiecte i propriet#&i?
3. Simboliza&i situa&iile.
4. Cum simboliz#m rela&iile dintre obiecte?
5. Cum se simbolizeaz# rela&iile dintre un obiect i o clas# de obiecte?
6. Cum se reprezint# simbolic rela&iile dintre clase de obiecte?


39


CURS 10.
INTELIGEN#A PREVERBAL LA NOII NSCU#I

Obiective:
La sfritul acestei unit#&i de nv#&are, studen&ii vor putea s#:
- explice dezvoltarea inteligen&ei n urma contactului cu mediul nconjur#tor
- descrie fazele de constituire a structurilor psihice pe baza c#rora pot fi
n&elese rela&iile din cadrul diferitelor st#ri de fapt i situa&ii i exprimarea lor
cu mijloace de comunicare neverbale.

Exist# dou# metode prin care ar putea fi studiate fazele prin care s-a
ajuns, la nceputul secolului trecut, la instituirea limbajului simbolic vizual, ca
form# perfec&ionat# de exprimare intelectiv# a st#rilor de fapt i a situa&iilor
obiectuale: una care s# fac# apel, aa cum s-a men&ionat (n cursul 8), la
descoperiri istorice i alta f#cndu-se cercet#ri asupra popula&iilor considerate
primitive. Ambele metode ne conduc ns# la rezultate neconcludente pentru
perioadele de nceput ale exprimabilit#&ii intelective.
n primul caz, putem constata o trecere de la picturile rupestre la
scrierea pictografic# i apoi la cea hieroglific# ideografic#. Aceasta, fiind
adoptat# n tiin&e, a condus cu timpul la generalitatea proprie limbajului
simbolic. Ceea ce nu nseamn# c# persoanele umane, nainte de a inventa
pictura rupestr#, n-ar fi avut o inteligen&# avansat#, situa&ie ce este valabil# i
despre popula&iile la care nu s-au descoperit picturi rupestre. La aceeai
concluzie se ajunge i cu studierea popula&iilor primitive. Aici se constat# i
faptul c# ele, adic# cele cunoscute pn# n prezent, nu prezint# diferen&e de
inteligen&# fa&# de popula&iile civilizate, ci doar lips# de cultur#; multe dintre
ele, tocmai din cauza ocupan&ilor civiliza&i, au suferit involu&ii culturale,
abandonarea scrisului i a preocup#rilor tiin&ifice i tehnice, singura lor grij#
r#mnnd aceea de a ncerca s# supravie&uiasc#.
40


Pe linie ontogenetic# situa&ia este alta, cu toate c# i aici exist# unele
impedimente. Noii n#scu&i primesc de la nceput ngrijiri i tr#iesc ntr-un
mediu uman evoluat, fiind scuti&i de majoritatea ncerc#rilor prin care ar fi
trecut chiar numai cu cteva mii de ani n urm#. Oricum, ontogeneza nu este,
cum se exagereaz# uneori, o reproducere fidel# a filogenezei. Dup# cum nici
dezvoltarea embrionului uman (cum zicea Ernst Haeckel) nu reproduce
evolu&ia speciei umane i nici a regnului animal n genere. Dar studiul
stadiilor sau nivelurilor inteligen&ei preverbale la noii n#scu&i, ncercnd s# se
fac# (n m#sura posibilit#&ilor) abstrac&ie de interven&ia permanent# a
persoanelor adulte, prezint# un interes psihologic real.
1) Problema factorilor ereditari ai inteligenei. Jean Piaget considera
c# exist# anumite structuri anatomo-fiziologice care condi&ioneaz#
dezvoltarea inteligen&ei, structuri care nu apar&in dect speciei umane. Este
vorba despre constitu&ia sistemului nervos i a organelor de sim&. Se tie c#
multe animale au organe de sim& cu mult mai performante dect cele umane,
dar f#r# capacit#&ile umane favorabile diferen&ierii lor calitative, ceea ce
sugereaz# faptul c# nu att structura anatomic#, ct mai ales modul de
func&ionare al acesteia &ine de zestrea ereditar# specific# a omului. Dar nici
aceasta nu se poate exercita ca atare, adic# independent de condi&iile concrete
n care se g#sete noul n#scut, de leg#tura sa cu mediul nconjur#tor i cu
semenii s#i maturi.
Leg#tura cu mediul presupune diferen&ierea treptat# a noului n#scut de
cadrul obiectual nconjur#tor. Transformarea lui n subiect cunosc#tor i,
totodat#, transformarea obiectelor, la nceput indistincte, n obiecte ale
cunoaterii sale senzorial-perceptive, ceea ce constituie punctul de plecare al
inteligen&ei. Toate acestea fiind probleme ale cunoaterii, au fost studiate i
experimentate n cadrul epistemologiei genetice, c#reia i este subordonat# i
psihologia cognitiv!. Rolul educa&iei n procesul de natere a inteligen&ei &ine
de obiectul de studiu al psihopedagogiei. Interesul psiholingvistic pentru acest
41


domeniu interdisciplinar l constituie surprinderea diferitelor faze de
constituire mental# a schemelor sau structurilor psihice pe baza c#rora pot fi
nelese rela&iile din cadrul diferitelor st#ri de fapt i situa&ii i exprimarea lor
cu mijloace de comunicare neverbale.
2) Stadiul nti, al reflexelor senzorio-motorii. Contactului noului
n#scut cu mediul, rela&ia numit# i adaptabilitate, const# n reflexele ereditar-
instinctive ale copilaului fa&# de ac&iunile exterioare asupra corpului s#u:
ambian&a gazoas# fa&# de cea lichid# dinaintea naterii, respira&ia, contactul cu
aternutul i scutecele (ambele jenante), diferen&a dintre lumin# i ntuneric,
dintre linite i g#l#gie. Acesta este stadiul n care copilaul nregistreaz#
senza&ii disparate i difuze pentru toate sim&urile, concentrate n starea de
confort sau disconfort, manifestate prin mic#ri dezordonate (lente sau brute)
i fona&ii (gngureli sau plns).
Din punct de vede ontic, se poate considera c# primul stadiu este acela
de cunoatere a propriet!ilor sau nsuirilor pe care le exercit# mediul
nconjur#tor nediferen&iat asupra organelor de sim&. Dar noul n#scut are i alte
reflexe senzorio-motorii ereditare fiziologice, cel mai important fiind reflexul
de supt. Acesta se manifest# fa&# de toate obiectele nconjur#toare, bazndu-se
pe sim&ul tactil al buzelor, gustativ al cavit#&ii bucale i olfactiv al cavit#&ilor
nazale. Dovada c#, ini&ial se manifest# doar senza&iile propriet#&ilor, rezid# i
n exercitarea reflexului de supt mai ales asupra unor obiecte cu nveliul
asem#n#tor cu pielea omului sau cu snul matern (propriile degete sau ale
altor persoane), chiar f#r# satisfac&ia gustativ# a laptelui.
Exercitarea reflexelor senzorio-motorii sunt reac&ii de adaptare la
ac&iunile mediului, dar i ac&iunii (motorii) instinctuale de tatonare a mediului
nconjur#tor. Este o prim# confruntare ntre propriet#&ile mediului i reac&iile
corpului uman.
3) Stadiul al doilea, de perfecionare a recept!rii senzoriale a
mediului. Primul stadiu nu este, firete, abandonat sau dep#it, dar apar
42


elemente noi care i se adaug#. Este vorba, n primul rnd, de exercitarea
acelorai reflexe de la primele s#pt#mni pn# la primele luni. Este perioada
perfecion!rii taton!rilor de supt i a distinc&iei tactile, gustative i olfactive a
sursei de hran# din mul&imea obiectelor nconjur#toare pe care le mai suge
totui instinctiv. Experien&ele dovedesc recunoaterea snului matern dup#
forma tactil#, dup# gustul hranei i dup# miros. Orice schimbare produce
nemul&umirea sugarului, manifestat# prin mic#ri repulsive i plns. Dar se
fac i asociaii ale actului de hr#nire cu sim&urile nelegate direct de aceasta.
Apar reac&ii la semnale vizuale (vederea snului, a biberonului) i apoi
auditive (ndemnurile vocale). Asocierea unor senza&ii diferite, provenite de la
sim&uri diferite, n leg#tur# cu acelai obiect, sunt reflexele preg!titoare ale
perceperii obiectului.
Acesta este stadiul n care copilaul ncepe s# disting! vizual obiecte
luminoase sau ntunecate i s# dea semne (prin mic#ri ale corpului,
membrelor sau capului) de distingere a unor sunete, mai puternice la nceput,
pn# la recunoaterea vocilor. Ceea ce nseamn# desprinderi ale cadrelor
obiectuale din mediul exterior nediferen&iat. Apar primele mi$c!ri ale
corpului direcionate spre sursele care emit semnale vizuale sau sonore. Este
i faza n care pot fi depistate deficien&ele vizuale sau auditive.
4) Stadiul al treilea, de percepere a obiectelor. Distingerea obiectelor
de mediul ambiant i recunoaterea lor, este legat#, dup# Jean Piaget, de
activitatea minilor: la nceput de micarea lor spre obiecte vizibile sau
vizibile i sonore, apoi de atingerea lor (cu ntoarcerea capului i a corpului)
i, n fine, de apucarea lor, adic# ceea ce nseamn# identificarea lor,
localizarea lor. Apucarea obiectelor, cu pozi&ionarea corect# a degetelor,
necesit# i ea o perioad# care dureaz# pn# spre sfritul primului an. Dar
proba sau testarea obiectelor are la nceput o singur# direc&ionare spre gur#,
sim&ul tactil al buzelor i gustativ al cavit#&ii bucale manifestndu-se nc#
decisiv. Acum se face v#dit# importan&a interven&iei educative. Este vorba
43


de simpla atrnare a obiectelor, mai ales vizuale, la o distan&# care nu mai
permite apucarea lor. Aceasta nseamn# separa&ia lor de sim&urile tactil i
gustativ (implicit olfactiv) i deci nceputul diferen&ierii obiectelor pe tipuri de
propriet#&i.
Acesta este primul pas n direc&ia form!rii structurilor sau schemelor
mentale corespunz#toare nelegerii relaiilor dintre obiecte $i propriet!i.
Este primul pas, n sensul c# trebuie s# treac# mai multe luni de
experimentare a acestor situa&ii, c#ci altfel, dobndirea obiectului atrnat,
adic# apucarea lui, urmeaz# traiectoria tactil-gustativ#. Acum sunt necesare
ct mai multe obiecte intangibile, care s# fie doar v#zute i respectiv auzite,
pn# n faza ulterioar#, cu varia&iuni n timp destul de diferite, n func&ie de
mediul educa&ional, n care copilul atinge obiectul sau l apuc# pentru a-l privi
i apoi l scutur# pentru a produce sunete, f#r# s#-l duc# la gur#. Aceasta, dup#
numeroase ncerc#ri n care i-a fost interzis acest lucru. n felul acesta se
diversific#, se divide mediul nconjur#tor n obiecte cu propriet#&i i se
activeaz# sau se formeaz# structurile mentale corespunz#toare rela&iilor dintre
obiecte i propriet#&i.
5) Stadiul al patrulea, de nelegere a relaiilor dintre obiecte. Acesta
este un stadiu superior n care se petrece o schimbare de planuri. Obiectele nu
mai sunt doar n leg#tur# direct# cu organele de sim&, prin care sunt percepute
i care le confer# propriet#&i, ci sunt i n relaie unele cu altele. Ce-i drept,
rela&iile dintre obiecte sunt anticipate de stabilirea prealabil# a unor raporturi
de intensitate ale luminozit#&ii, ale sunetelor, ale temperaturilor, ale durit#&ii
scutecelor sau aternutului, adic# raporturi ntre senza&ii corespunz#toare
propriet#&ilor, dar f#r# contientizarea leg#turii acestora cu obiectele.
A fi mai sus sau mai jos, respectiv tangibil sau nu cu mna, apoi a fi
mai aproape sau departe, nainte sau ntr-o parte presupune deja posibilitatea
deplas!rii copilului, a trecerii de la un obiect la altul, a parcurgerii i
aprecierii distan&elor i a pozi&iilor.
44


O faz# deosebit# din acest stadiu rezid# n manipularea obiectelor,
deplasarea, aruncarea, c#utarea i g#sirea lor printre alte obiecte sau pe
anumite suprafe&e. Manipularea nseamn# i aprecierea lor prin compara&ie,
predilec&ia pentru obiecte deplasabile, sferice, care se duc la distan&e mai mari
i necesit# eforturi de recuperare; predilec&ia pentru obiecte care produc mai
mult zgomot sau sunete; predilec&ia pentru obiectele mai viu colorate etc.
n fine, este remarcabil# aciunea asupra unor obiecte cu alte obiecte
de acelai fel sau diferite: amestecul, ciocnirea, lovirea, care presupune de
asemenea compara&ii de m#rime, de greutate, lungime .a.
6) Stadiul al cincilea, de nelegere a relaiilor de apartenen! $i
incluziune. Ca precedente, pot fi considerate activit#&ile, obinuite pentru
copiii care dispun de multe obiecte, de introducere a unora n celelalte (cutii,
tuburi, vase) sau de extragere a lor din recipien&i (pungi, sertare, cutii) care le
con&in. Mai ales ultima ndeletnicire, care se finalizeaz# cu mpr!$tierea sau
risipirea obiectelor, apare i n stadiile anterioare. Deosebirea const# n
apucarea a cte unui obiect sau a cte dou# (cu ambele mini), fa&# de simpla
lor r#sturnare sau lovire cu mna sau cu vreun alt obiect.
Mai complicat#, i cu dependin&e accentuate fa&# de mediul educativ,
este ac&iunea de ordonare a obiectelor dup# apartenena lor la anumite
grup#ri, gr#mezi, mul&imi de obiecte asem#n#toare, localizabile spa&ial,
ncadrabile n recipien&i etc. Este vorba chiar de formarea deprinderii de a fi
ordonat, care are conota&ii accentuate psihopedagogice.
Rela&ia de incluziune a unei mul&imi n alte mul&imi devine un caz
particular al ordon#rii pe criteriul apartenen&ei. A pune cte dou# obiecte, n
loc de unul singur, al#turi de alte obiecte asem#n#toare, nseamn# a realiza o
incluziune a unei mul&imi cu dou# obiecte (pe care le are n mini) ntr-o
mul&ime cu mai multe obiecte. Trecerea treptat# spre aceste faze se face prin
amestecuri ini&iale de obiecte diferite. Din aceast# cauz# i aici conteaz#
45


mediul educa&ional, care i poate oferi copilaului ct mai multe grupuri de
obiecte cu forme geometrice, dimensiuni, culori etc. diferite.
7. Stadiul al $aselea, de nelegere a relaiilor interfactuale. Acesta este
un stadiu de fond, care ar putea fi urm#rit ncepnd cu stadiul al treilea.
n&elegerea rela&iilor dintre obiecte i propriet#&i (la nceput stridente prin
colorit sau sunete i apoi atractive prin forme) presupune implicit predilecia
pentru unele dintre ele (pentru a fi atinse sau apucate). Predilec&ia nseamn#
alernativ!, alegere, deci concretiz#ri ale relaiei de disjuncie dintre cel pu&in
dou# st#ri de fapt care presupun n&elegerea rela&iilor dintre obiecte i
propriet#&i. Relaia de conjuncie este ilustrat# de re&inerea a cel pu&in dou#
st#ri de fapt (cu rela&ii ntre obiecte i propriet#&i), prin atingere simultan# cu
minile i picioarele sau apucare cu ambele mini. Relaia de implicaie apare
frecvent n cadrul diferitelor aciuni asupra obiectelor (cu anumite propriet#&i:
penetrante, sonorizante, matrice) pentru a produce anumite efecte (deplas#ri,
c#deri, percu&ii etc.), ac&iuni pe care copilaii le repet# cu o perseveren&#
incredibil#.
8) Concluzii
Cea mai important# concluzie din perspectiva psdihologiei genetice a
inteligen&ei rezid# n acceptarea ipotezei c# exist# scheme sau structuri
mentale cu poten&ial ereditar anatomo-fiziologic, dar care se constituie treptat
n cel pu&in ase stadii sau etape, corespunz#toare n&elegerii, ncepnd din
stadiul al treilea, rela&iilor din cadrul diferitelor st#ri de fapt i a rela&iilor
dintre st#rile de fapt.
n al doilea rnd, este important c# toat# aceast# genez# i evolu&ie a
inteligen&ei se petrece nainte de nv#&area vorbirii. Acesta este motivul pentru
care, n conformitate cu schemele, numite senzorio-motorii, inteligen&a
corespunz#toare acestor stadii a fost numit# inteligen! senzorio-motorie sau,
din a doua perspectiv#, inteligen! preverbal!.
46


n fine, nu trebuie uitat faptul c# geneza i evolu&ia inteligen&ei
preverbale la copil, cu n&elegerea diferitelor tipuri de rela&ii nu este un proces
con$tient i exprimabil ca atare, m#car n forme simbolice neverbale, ci este
doar observabil i atestabil de c#tre psihologul care ntreprinde experimentul
n condi&iile unui mediu educa&ional privilegiat. Altfel, r#mnnd la fel de
incontiente i inexprimabile, stadiile inteligen&ei preverbale se pot prelungi
cu c&iva ani i dup# nv#&area vorbirii.


ntreb#ri de autoevaluare:
1. Care este disciplina care studiaz# dezvoltarea inteligen&ei la J. Piaget?
2. Care sunt tr#s#turile primului stadiu, al reflexelor senzorio-motorii?
3. Ce momente sunt importante n stadiul al doilea, de perfec&ionare a
recept#rii senzoriale a mediului?
4. Prin ce se caracterizeaz# stadiul al treilea?
5. Care este specificul stadiului al patrulea?
6. Detalia&i n&elegerea rela&iilor de apartenen&# i incluziunea (stadiul al
cincilea).
7. n ce const# n&elegerea rela&iilor interfactuale (stadiul al aselea)?47BIBLIOGRAFIE


- Vasiliu, E., Elemente de filosofie a limbajului, Edit. Academiei Romne,
Buc., 1995.
- Miller, G.A., Langage et comunication, P.U.F., Paris, 1956.
- Slama-Cazacu T., Introducere n psiholingvistic!, Ed. 'tiin&ific#, Buc.,
1968.
- Caron, J., Prcis de psycholingvistique, P.U.F., Paris, 1989.
- Carter, P., Russell, K., Teste de inteligen!, vol. I, II, Aldo Press, Buc.,
1996.
- Piaget, J., Epistemologia genetic!, Edit. Dacia, Cluj, 1973.
- Piaget, J., Psihologia inteligenei, Edit. 'tiin&ific#, Bucureti, 1965.
- Dinu, M., Comunicarea, Edit. Algos, Bucureti, 2000.
- Piaget, J., Na$terea inteligenei la copil, Bucureti, 1973.
- Piaget, J., Judecata moral! la copil, Edit. Didactic# i Pedagogic#, Buc.,
1980.
- Piaget, J., Memoire et intelligence, Presses Universitaires de France, Paris,
1968.
- Piaget, J., Psihologie $i pedagogie, Edit. Didactic# i Pedagogic#, Buc.,
1972.
- Piaget, J., Structuralismul, Edit. 'tiin&ific#, Buc., 1973.
- N. Chomsky, New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge
Univ. Press, 2000.
- Massimo Piatelli-Palmarini (ed.), Language and learning: the debate
between J. Piaget and N. Chomsky, Univ. of Chicago Press, 1980.
- Steven Pinker, The Language Instinct, W. Morrow, 1994.
- Danny Steinberg & Natalie Severini, Introduction to Phycolinguistics, ed. a
2-a, Longman, London, 2006.
- John Field, Psycolinguistics. The Kex Concepts, Routledge, 2004.
- John Field, Psychlinguistics. A resource Book for Students, Routledge, 2003.
- Trevor Harley, The psychology of Language, Psychology Press, 2001.
- Geoffrie Beattie, Andrew Ellis, The psychology of Language and
Communication, Psychology Press, 1986.
- Johmn Field, Language and the Mind, Routledge, 2005.
- Steven Pinker, How the mind works, Norton, N.Y., 1997.
- Jean Aitchisdon, The Articulate Mammual: An Introduction to
Psycholinguistics (4
th
ed.), Routledge, London, 1998.
- Fodor J.A., Bever T.G., Carrett M.F., The psychology of language: An
introd. To psycholinguistics and generative grammar, McGraw-Hill, N.Y.,
1974.
48


- H.E. Clark, E.N. Clark, Psychology and Language: An Introduction to
Psycholinguistics, Harcourt Brace Jovanovich, N.Y., 1977.
- Josepha Devito, Psychology of Speech and Language: An Introduction to
Psycholinguistics, Random House, N.Y., 1970.