Sunteți pe pagina 1din 130

LfllMfl

KSNfl

a:1

^\

,t'

,ex-+iiai- tTiiN, !,'alrr(-ttlR]lr

-l

-

.\/

rtr.'

T

.z,t

/\

"7 a::_(,

,\ }']".\\rr

.")

.

!-.\

!/

}

TAi*S#Rf-sSITIL&

{,tuH,*trF,TK&S-tS$s$tE"s##

TtrNfiB,A

K@A{ANA

e.taseil*f

* gV

Le><E=t.€[Tt]!"

u@€.uRu

;3ffi* ]"

u

i

.

DeicrtererCIPr BlbllotecttNrfomte r Ror ttel

PITILA,TUDORA Llmbr rongni : chreleI-lV ! ex€rclit iocurl / TudoraPitil!, Cl€opatraMihlilescu.- Buouregti:Aramis

Pri

,2005

IsBN973-679-276-5

L Minlile$cu,Cleopatra

311.382t3'72.461+I 11.)35.t'361371.3

Referentirinv ValonlinaFilip,lnv.CrinolaGrigoftscu,ltrvAureliaNutu Redrctor:Angelallaq

Macletngr!ficn

tlusrratll:vicloriaArginr.NicusorPenescu.Dumit$Meiq

DTP:IrinaGeambasu

ISBN|973-679-276"5

Copyrighl@2005Arrmb

$

cop€rtl:NioulorPetr€sd

Prht 3.r,1.toat€drepturiler€zervate

d iediul soclrl:

Arlmh

B-dul Melalurgieitr 46-56,ood041833,s€ctor4,

Buouiesii.O.P.82 - C.P.38

tel:(021)461.08.10/14/15;fax: (021)461.0809n9

E-mail:ofiice@edituratrmis.rc;ofiice@megapress.ro

Pdnt s.r,L . Redlcti!

D€pirtrnenrul

fa{:

dsflcere:ielt (021)461.08.08112113116i

(021)461.08.09/19;E-mail:desfaoere@edituasnnisro

npat it la MEGAprqs holdhgs s.a.

t'*h

Clas arA, m,M, u, U, n, N, i, I

2,

"*----------r-3

.I: -

.

',A, m,M,u,U,n,N,i,L

Scrielitereleinilialeale

tele dinimagini.

)ctealecerornumeincepcuunadintre

cuvintelorcaredenumescobiectelegi

&Ww W

i

3. Transcrie,dintrecuvinteledate, tpoidesparte-leinsilabe.

.mama

Coarpe cele

caresuntnumede

ll""r.oun".

F- . inima

i

. Nana

. nal

.Ina

.

.

una

. Ani

Mimi

. Mia

. am

4. Compunecuvintecuajutorulsilabelordepe frunzulite.

jf -'e F*@,a,.m"€

@\&@%--@-

$

5. Scriecuvintecaresetermindcuunadintreliterele:a,m,u,n,i,

6. Noteazdcuvintecaresuntnumede persoanegi careincepcu

"ecareliterdanumeluiMina.

?. Descoperdcuventulalcetuitdin litereleinitialeale urmetoarelor ctvinte: iau, nai, in, mama,ani, E. Grupeazdcuvinteleurmdtdaredupenumeruldesilabe:am,Ani,ai,

mina, n4i,

ani, mai,anina. aza,dinreviste,imaginicarereprezintdobiectesauflinteale silabam.a,Lipegteacestetmaginipecaiet.

e,E, r, Rr 0, O, c,

c, i, A, l,

a. Desoarteinsilabecuvinteledate.

.

.

2.

.

.

3.

4.

5.

mare

ard

. ora

. otal

. marame

. mecantc

. Laura

.Alina

.

.

roca

Elena

Transcriedoarcuvintelecarecontinsilabame.

. Camelia .lumea

. melc

mere

numere . Emeric

.

.America . oameni

. camera

. nimeni

Scriecuvintecaresetermin5culitera5,

Denumegteobiectelegifiinteledinimagini.

Copiazdpropoziliiledate.

6. Transcriepropozitiiledemaijos.

Euamuncorn.

Canarulealmeu.

Alinaareuncrin.

LinaelaneneaE

Mironaremere.

Corina

11

dupamodel.

Euamocand.

Eiauunorar.

Elareuncal.

Eleauunnuc.

'Ea areunou. Euamunliliac.

t.

eziliile.

Alege,de pe frunzulile,cuvintelepotrivitepentru a completa

Elareunmdr

CanaAlineie

Cdlineun

*ry

4-T:r cornerera

Jl.in"ruut

-6,E€@F

qffi-

Sfficamera "emare'

9. Despartecuvintelepentruaobtinepropozilii.

Inaareunmac.

Anaelamine.

Mirelaarealune.

Eunoumare.

Mdrulmeueauriu.

Carmenelanoi.

Cornuleiecumac.

Euncreionmic.

IO.

.

.

Ordoneazdcuvinteledatepentruaalcetuipropozitii.

cu,e,Elena,Mirela.

Carmen,la,e,noi.

inelul,E,Mariei.

are,noud,Auricd,mure.

.

.

ituiegte propozilii cuajutorulcuvintelorcaredenumescfiinte.

. Ricd

. calul

'ltr

lq P

.,iw

;

ffi,:t"'

fo W

Continuidupdmodel.

MdrulAneieauriu.

MoaraluiMironemare.

NeneaRomiceemare'

CanarulAureiemic.

13. Selecteazddoarnumelefetelor.Alcdtuiegtepropoziliicuajutorul acestorcuvinte.

.:

r

. Coman . Monica 'Ionela

'Onu

14. Completeazdcainmodel.

mer- mere

. camere

. murd

L5. Alegecuvantulnepotrivitca cateopropozitie.

.

.

canar,rac,cocor,lac

mure,ou,m5r,nucd

.

.

creton

inimd

.

.

corn

camron

inleles dinfiecaregirgi

16. Scrienumedebeieti,dupemodel.

Alina-Alin

. Cdlina

. Marina

.Ionela

. Mirela

. Cornelia

.Ioana

I?;

Schimbdordinealiterelor pentrua obtine cuvintenoi.Alcdtui

pozitiicuajutorulcuvinteloroblinute.

are-era - aer

. rac

'lac

. rama

esoarteinsilabecWinteledemaiios.

.

.

cere

ceal

.

.

rece

ceara

.

.

Celina

Cerna

2. Transcrieurmetoarelepropozitii.Subliniazdgrupuldeliterece.

MarcelaecuMircea.

Eiaucerc.Cerculemare.

Cerulecunori.

Celinaiacerneald.

3. Denumegteobiecteledinimagini.

dd

r

r@

4. Scriecuvintecareincep,continsauseterminecugrupuldeliterece.

5. Alcdtuiegtepropozitiicuajutorulcuvinlelor:Marcela,Cetina,Mircea.

6. Completeazdpropozitiilefolosindcuvinteledepefrunzulile.

Norutepe

-@

-q6"

Eu

ceai.

7. Copiazeurmetoarelepropozitii,apoiformuleazeintreberipentru careelesuntrSsounsuri.

,i

,

'.']].

ff

"".'

i

W

J

$

P'P

V,V

L

TranscriedoaiCu

.

salatd

. parc

.lapte

.avion

carecontintelputinunadinheliterelep,v.

. navd

.vesel

. covor

. vineri

. pasta

. poveste .vioare

. privire . val

.cap

2. Grupeazdcuvinteledemaisusdupdnumdruldesilabe.

3. Nume$teobiectele

Sifiinlele

ilustrate.

$r

\

4. ScrienumedefetecareincepculiteraVginumedebiieticare incep

i;. ;t

;;i;

r:il

:; iiteraP.

5.

RespundelaintrebSricuajutorulimaginilor.

ri:,

,eii

.

CeareVictor?

. Cumeste pepenele?

. Cevreaiepurele?

6.

Alegenumeleanotimpurilorin careseaudsunetelep sauv, apoi

3catuiegtepropozitiicuacestecuvinte.

7. Alcdtuiegtepropozitiidespre:

. vapor;

. vioard.

pozitiilasfargitulcerorasdseaflecuvinteledate.

. Petre

. Vera

;rl

fl

!,,

a. Desoarteinsilabecuvinteledate.

.

.

Lucian

Cecilia

.

.

Maricica

ciocolatd

. Cicerone

.

.

crneva

aici

.cl

. macl

2, Alcdtuiegtepropozitii

folosindnumeleobie ctelorgifiinlelordinimaginii

*

w

@^e

ES

3. Formuleazdintreberi,dupdmodel.

., fu

LaoracinciavenitValentin,CineavenitIaoracinci?

Maricica pleacdlacirc.

Elacititocarte.

Eaacumperat papucr.

Piticulvinelacind.

l.]

4. Transformdcuvintelepentruadenumimaimulteobiectesaufiinle,

ffittt'

rac-raci

. mac

. papuc

. copac

. colac

.vacd

. pisice

. melc

. pitic

5. Completeazdurmatoarelecuvintecu grupurilede litereci, Gi,

desparte-lein silabe,apoialcdtuiegtepropoziliicuele.

ara

nu

le

Luroca

a.Drian maaane

.atire

re.a

6. Descoperecuvinteledincareu,apoitranscrie-lepecaiet

W

 

I

c

P c

 

I

c

I

P

I

T

I

c

I

R

c

I

c

E

R o

N

E

tvl R

I

P

E c

L

M

T

N

E

R

P

U

R

M

c

I

N

E

U

N

E c

I

N

U

c U o

c

D

I

S

T

c

o

E

M

I

c

I

T

R

L

Y

I

o

R

I

c

R

I

I

'.t

I

copiazdtextu

-dL

d'D

li ii.i;.1.

1:ll4

r!4

:

I I'i,i,r :'l i .'

2. Rezolvdcerinteledate.

1,iii,

ryry

lii)

'N,

:,.:;,

1

,'',, ,

'd',;

ir

:

ai Selecteazedintextuldemaisuscuvinteformatedin:o silabb,doud eief€.treisilabe.

&

3)AlcetuiegtealtepropozitriicuajutorulcuvintelorcaresuntnumedefiinJe.

crScrieinsugiripentrucuvinteledate.

. coco9

. vulpe

. cerc

. pegte

. crre9e

C)Scriecuvintecusensasemenetor pentru cuvinteledemaiios.

F

t,

F

. prsorag

. privegte . mirat

. seascunde . repede

3.

.

.

Ordoneazdcuvintelepentruaalcatuipropozilii.

case.,este,mea,aproape, $coala, de

un,pisoiag, $ogonel, este,giret.

4. Scriepropoziliiincarefiecarecuvdntsdinceapdculiteraindicatd.

@

@

@

5 , Formuleazdintrebdri pentruprppozitii

leurma

toare.

PegteledinacvariulDianeiesteauriu.

mastnt.

9apca Dorineiesterogie.

$andru acumpdratcirege.

j;:

{

S

Cumsenumegtepatriata?

CumsenumesclocuitoriiRom

2. Scriecuvintecareincepculiteraigicuvintecareconlinlitera6.

3. Completeazdcuvintelecuunadintrelitereleisaua.

.nainte

matne

.ndate

Prine

.nc.ntat

l.nd

.mpreuna

s.rma

.nt.i

4. Selecteazd,dincoloanelealSturate, cuvintele

obtinepropozitii.

Mieimiplac

populare

intai

vomcumpara

in

curteagcoliiesteunplop

inalt

parne

5. Rdspundelaintrebericuajutorulimaginilor.

Ceanimalarecopilul?

Ceanimalarecooilul?

Undesuntcreioanelecolorate?

6. Gdsegtecuvintecuintelesopuscuvintelordemaijos.

. incet

. inainte

. scuno

. aterminat

?. DezvoltdpropoziliileurmAtoareaddugandcateunul,dou5sa

Itecuvinte.

Sandumdndncd.

Vladcant5.

\

l

.r",,lij.:f.

opiazecuvinteled

j,J

2, Despartecuvinteledateinsilabe.

. bicicleta

.jucdrie

. bijuterie

. vijelie

. bujori

. Jidoveanu

3.

Alegecuvintedelaexerci!iulanteriorgialcdtuiegtepropozilii.

obtine

6.

Cumestebarbabunicului?

UndesuntJorjgiBianca?

Scriecuvinteledescoperiteincareu.

B

R c

 

N

D

 

c o

 

J

o

N

E

B

R

J

 

D

B

R

B

c

c

t

N

L

S

I.

Desparteinsilabecuvintelecareconlinlitereleg,

gutuie

.

. mohorat

. gurer

.mergerita|

.Andrei

.Ho

pahar

. Grigore

t. Scrieinsugiripentruob

iectele Si fiinleleilustrate.

k#

{lr

"".1;';')

s

3.

NoteazS,intr-untabelasemdndtor,cuvinte

dintreliterelehsaug.

,4. Transcrietextul,apoirezolvecerintele. Horia giGabrielamerglabuniciEilocuiescincomunaHotarele.Bunic

aumulteg69te.G6scanullestrigatottimpul.Gdqtelerdspundincor.Hohotel

derasalecopiilornusemaiaud.GdlSgia gagtelorestemultmaimare.

.i#

i.

wlii

$

-*

a)Alcdtuiegte propoziliiin caresdfolosegtinumelecopiilor 9i numel

comunei.

b)Scriecuvintelecusensopuspentru:merg,rAs,nu,ge6gie,mare'

5. Alcetuiegtepropoziliicuajutorulcuvintelordate

. colegd

. Grigorescu

. gdndacul . arhitect

'nehotSrat

. harnici

Horia

.

. alearge

6. Transcriedoarpropoziliileadeverate.

Razelesoareluisuntgalbene.

W' IarnaneimbrdcEmcuhainegroase.

Gutuilesecoctoamna.

amunhot

''jii:i!l',iil1

numegteobiecte

2. Copiazdcuvintele oe debdieti.

W

apoialcetuiegtepropoziliidoarcu

l.

Scriepropozitiidupamodelulurmdtor.

Eualeg.Elalege,

. Eumerg.

. Euculeg.

4. Formuleazdpropoziliidupdmodel.

Elstrange.

.Elajunge.

5. Alcituiegtepropozitiilainceputulcdrorasdse afle

frge,

culege,ajunge.

. Eusparg.

.

Elseretrage.

cuvintelea/egg

#

!

$,

5. Noteazdcuvintecusensasemenetorcelordate,caresdconlind

;r-sul deliterege. .adund

. sosegte

. poveste

. separa

7. Transcrietextul,apoidesparteinsilabecuvintelecareconlingrupurile E riereGesauge. Esteiarnd.Ningedestuldedes.Esteungerneprasnic.

GelugiEugeniamergpederdelug.Esteveseliemare.Copiiisebatcu

i Eugeniacade.Eaplenge.

*

s ,

t

'

W

s' S

^'rt

I. Transformf,cuvlntele date,dupdmodel.

cal-cilu!

'Pat

'm6ni

'Dan

'coadd

'vacd

'ban

2, Rdspundelaintreberi pebazaimaginilor.

. Cuceesteincdllatmotanul?

. Darg6scanul?

3. Continuecainmodel.

verde-inverzit

. cald

'ze?ade

'zece

4.

Noteazdcuvintecuinlelesasemenatorcelordate'

'strige

. patrie

'perete

'jurnalist 'omdt

.,i:,

,

,

':'

'

":

'observd

5. Alcituiegte propoziliiininteriorulceroraseseaflecuvinteledemaijos'

. cozonac 'ralele

'zebra

'zgomot

'veveritd 'invata

6. Scrienumedepersoanecareincepcuunadintreliterele J

sauZ'

?. Alege,dincoloanelealeturate,cuvintele potrivitepentruacomplet propozitiile.

zboarain

Romaniaeste

mea.

.v6zduh

. zambilele

'lara

' berzele

infloresc primivara.

t.

Dintreproverbelecunoscutedetine,alegecatevainc

cuvintececontinliterele !

sauz.

Gi

gesparte insilabe

demaijos.

.

. regina

regind

.tragi

. Gina

. covrigi

. fulgi

.pagind

.gimnastic5 .mingi

. colegii

.argintii

2. Transformicuvintele,dupdmodel.

culeg-culegi

. aleg

. trag

. plAng

. alerg

l. Denumegteobiecteledinimagini,apoialc5tuiegtepropozilii folosind qrvintele carecontingrupuldeliteregi.

8

ffi

ffi

4. Formuleazecatmaimulteintreberipentru urmatoarelerdspunsun.

Noisunteminsaladegimnasticd.

TricoulGineiesteargintiu.

Sergiulucreazdlabdrnd.

Georgianasevaintalnicunigtecolegi.

5 . Alcetuiegtepropoziliiin caresi folosestiexpresiiledate.

. clasdgdldgioasd

I.

Copiazdcuvinteledemaijos

2.

Desparteinsilabecuvinteledate.

. cheie

. ochelarii

'Pereche

. Iordache

3. Cautdindiclionarcuvintecuinielesasemenetorcelordate'

conline grupuldelitereche.

.uzald

'cuPlu

. colet

. terminare

4. Formuleazdintrebiri 9i rdspunsuri pebazaimaginilor'

5. Transcrieformacorectdacuvintelordemaijos'

d$|i':'

iiitq

P',

h

$

perece- pereche pacet-pachei

cheama- ceama eticete- etichete

urece- urecne rachetd- racet

6. Scrie propozitiiincarecuvdntulrache6seaibeinlelesuridiferite ?. Formuleazdcatmaimulteintrebdri pentrupropozitiiledate'

CaietulluiCostacheareoeticheta galbena.

JachetaluiTacheesteveche. Chelarua primit unbuchetdebujori.

OchelariisuntinacestPachet.

Ir

.leamd

. ramuros

.

.

vAlvdtaie

zbucium

. stricat

.

neadevdrat

. grnga9

. saranu

l. Alcetuiegtepropozitiiin carecuvantulfoaiesd

ffer:e.

aibdintelesuri

4. Scrieinsugiripentru obiectelegifiinleleilustrate.

5. Alcdtuiegtepropozilii astfelincAtin fiecaresd existec6tedoud

rir'.,.tecarecontinliteraf.

6. Corecteazdpropozitiile date.

Floricagimamafacemancaredefasole.

FeteleafostafardingrddiniJa deflori.

fu

7. Ordoneazdcuvinteledinfiecaregir,pentruaobtinepropozi!ii.

. $:efan,

l,fost,domnul,Mare,Moldover.

I,frumoase,fatd,bund., $i

Slt

I.

Desoarteinsilabecuvinteledate.

.

.

rochild

ASchiute

. inchipuire

inchidere

.

. chip

. chin

. Chiriac

2. Continuddupd model,apoi alcdtuiegtepropozitiicu aj

cuvintelorobtinute.

' caclullla

' lrtlall9are

' lurtir rrrlcr

- Jdrure

i Prqur

'l

4. Alege,dincoloane,cuvintele

potrivite

9i completeaze

propozitiilede

maijos.

Paraschiva ugadormitorului. TatdlluiChivuestemedic

Pemalullaculuicregteo

pletoase.

Amajunslamagazinlaora

'

. chitare

'inchiderii

' rdchitd

chirurg

l

Elcantdzilnicla

deschide

5 . AlcetuiestepropoziliifolosindcuvAntulochi,pebazaimaginilor.

6. Formuleazdintrebari pentrupropozitiiledate.

Paraschivaacumperatridichi.

lnchiuvetdsuntci

Colegulmeuareunchippldcut.

I. Scriecuvin

&$

umescobiecteledin imagine.

"11:*

*tr

2. Desparteinsilabecuvinteledate,apoialcdtuiegtepropoziliicucele

aaresuntnumedeoersoane.

.

.

gherete

inghesuit

.gheare

.Gheorghe

.Anghelina

.dulgherul

. inghetate

. dezghelat

3. Scriec6tmaimultecuvintefolosindmodeluldat.

ainghela -inghelat- neinghelat -inghelare

.

ainghesui

4.

Completeazdspatiilepunctate folosindcuvinteledin coloana

a6iuratd,pentru aobtinepropozilii.

Ghetelesuntagezateinacel

alcamerei.

Varamenanc

Gheorgheigilustruiegte

Ariciulseamdndcuun

cuciocolatS.

cu

tepi.

. ghem

.

.

. ghetele

ungner

inghelatd

5. Formuleazdc6tmaimulteintreb5ripentrupropozitiile date.

irghelataestefoartegustoasa.

Ghemeledelandsuntcolorate. Covoraguldingherghefestefrumos.

Gheorgheesteunelevcuminte.

6. Cautdindictionarcuvintecusensasemdnetorcelordate,caresd

F^!ne grup.Jlde

Iitereghe,apoialcdtuiegtepropozitii cuacestea.

'dalie

. aisberg .lunecug. cocolog

I. Scrienumede persoanecareincepcu grupul

.+

$tfu

W.'

r{

W

.tih

-;i#

$ ffi.;'

,ry

r,

contingrupuldelitereghi,apoialcatuiegtepropozitiicua

2.

.

.

Desoartein silabecuvinteledate.

ghirlandi

ghinion

.

.

inghilit

. ghimpi

. unghie

ghicitoare

. ghid

. ghionoaie

3, Transcrietextuldemai jos, apoisubliniazecuvintele grupuriledelitereghi,Ghi.

Ghitd 9i Gherghinamerglapddure.GherghinafaceoghirlandAd Ghildvedeunarici.Acestaestecaunghemdeace.Ghimpii foartedegi. O ghionoaiese audeprintrecrengilecopacilor.Gherghinaigi unghie.Acestaafostghinionulei.

4. Alcdtuiegtepropozi$iin care cuvinteleghiveci 9i ghid

intelesuridiferite.

5. Transcrieintrebdriledemaijos,apoiformuleazdrdspunsuripentruele.

lnceanotimpTnfloresieghiocelul?

Ceculoareareghiozdanultdu?

Cuiiiplacghindele?

6. Scriecuvinteledescooeriteincareu.

R

D

E

E

T

B

P

H

E

T

E

H

F

M

o

R o c

H

I

E

J

P

R c

H

E

T

P

H

L

s

P

U

N

G

H

I

E

&Fespartein silabe

ledemaijos.

.

examen

. existe

.

explicit

.Alexandra

.Axinte

. Karla

.

exigent

-Miki

.

Roxana

.

.

.

excurste

exceptional

yald

2. Cautifn dictionarcuvintecusensasemdndtorcelordate,caresd

cci!ineliterax.

\

. surplus

3. Alcatuiegtepropozitiifolosind cuvinteledate.

. admirabil

. model

.

.

Woody

yale

.

.

Quebec

kaki

. kilogram

. Jerry

.ldmurire

.

.

kiwi

spray

4. RdspundelaintrebEri.

Ceestexeroxul?

UndeseafleoragulNewYork?

Cefacituinweek-end?

CineesteMickeyMouse?

5. Noteazdnumele:

a)unoractoricunosculidetine;

b)unorpersonajedindeseneleanimate.

;-:

6. Alege,pentruanimaleleilustrate,numecares6continecelputinuna

J ntreliterelex,k,q,y.

$ s

J SASCRIU $I SACITES

Grupurile delitere ceoCe,ci, Ci

L. Denumegteobiecteledinimagini.

s3 6 #&b

2. Desparteinsilabecuvinteledemaijos.

. sacl

. galceavd

.inceoetoare

. macini

. cicoare

. inlelepciune

't

. circulalie

3. Noteazdcuvintecaresuntnumede persoanegi careconlin

grupuriledeliterece,ci.

4. Scriecuvinteinruditecuacere

5. Combindsilabelepentruaobtinecuvinte.

$i aciti.

t

@m:%w'we

&&

&-Wffi

6. Alcdtuiegtepropoziliifolosindcuvinteledate,bpoi scriecuvintecu

intelesasemanetorcuacestea.

. clgmea

. cireadd

. cereate

. cergd

7. Scribdupddictare.

Cerulestesenin.Soarelestr6lucegtecuputere.Niciunnornue

r.Cecilia Si MarceladmirSfloriledecicoare.Niciodat6nua

maifrumos.

culegere

. geamgiu

.

.

rugine

macaragiu

2. Comoleteazacainmodel.

aleg - alegi-alege

. trag

. geamantan . rugi

. margine

. inlelege

.inleleg

. dreg

3. Alcdtuiegtepropozitiilasfargitulcaroraseseaflecuvinteledate"

t,

F

.Angela

.inger

. George .sdnge

'rugind

'pagind

4. Noteazdcuvintecuintelesasemdnatorcelordate.

.ager

. agitat

. fraged

. degeaba .fragil

'gem

5. Selecteazdformacorectaacuvintelorgialcdtuieiteenunluri.

geam- gram grem- gem

geamdt-giamdt

gieroase - geroase

grene-gene mingie- minge

t 6. Formuleazepropoziliiin carefiecarecuvAntsdconlindunuldintre i grupuriledeliteregesaugi.

7. Combinesilabeleurmetoare pentru aformacuvinte.

,@-i@"-@

@@

,-E

@d@d-q

t

E. Scriedupedictare. Geh*sirggorgetamerglapddure.Eivorsdcautefragi.Rugiisuntplini gecrengulelespreGeorgeta.Aceastaculegefragimulti. Scoateungeamdtdedurere.

L. Selecteazdformacorectia cuvintelorde

propozitiicuacestea.

cheam5-chiame

chieie-cheie

roche-rochie

jachietd -jachetd

mai j

chiar-chear

veche-vechie

2. Alegecuvintecaredenumescobiectesaunumede persoane

careconlingrupurilechegichi,apoialcdtuiegteenunturicuaces

3. NoteazdcuviniecuinlelesasemdnStorcelordate,astf

Lw

p

i:

$ 't

&SF

ffi,*

contindunuldintregrupurile chesauchi.

.ardtos

. incuiat

. ospitar

. petrecere

. ambalat

4. Scrietoateposibilitatile dedespe4ireinsilabe,tasfargitdera4g.g

1

cuvintelordate.

.

chitare

. Costache

.chiar

.chenar

5.

inlocuiegtepunctele cugrupuriledelitereche*u

ob{inecuvinte.

ridioor

unaaa

eaaaf

ild

mu9aaa

aaac

"t i, pentmr

6. Schimbiformacuvintelorurmdtoareastfetincatsd denumeasc

maimulteobiecte.

.

.

cheie

rochie

.

.

echipe

pachet

.

.

mocheta

agchie

.*

ljry

'

?. Scriedupddictare.

Chiriacurmdregteunfilmvechi.PetrachegiParasct

Chiriacurmdregteunfilmvechi.PetrachesiParaschivafaco

luiCostacheesteimpachetate.Nichitaa cum perat

/d$l "

ffi€hitara

Y

chlParoase.

- Grupurile

esparteinsilabe

ghea!d

. ghicitoare

. unghie

demaijos.

.Anghelina

. deghizat

. ghinde

. bagheta

2, inlocuiegtepunctelecu grupurilede litereghe saughi pentrua cuvinte.

ooomotoc

in

tit

stin

e

neroond

su

td

stin

rit

I

I

3. Scriecuvintecaresdcon$naunuldintregrupuriledelitereghe,9hi.

4. SelecteazdformacorectdacuvintelorSialcdtuiestepropozitiicuele.

F

ghete-ghiete

jaghetd-jachetd

ghiozdan-gheozdanlighian-lighean
I

ghiemuit-ghemuit

inghesuit-inghiesuit

t

5. Formeazdcuvintecuaiutorulsilabelordate.

:@@ @,@@@ @@@@@

@

@

6. Alcituiegtepropoziliiininteriorulcdrorasi seaflecuvinteledate.

.ghem

.vegheazd

.ghimpe

.Ghite

. ghete

?, Scriedupadictare.

Gh

hiqlq,gi Gheorghilaculegghiocei.Anghelinamindncdinghetatd GhemulAnghelineiesteinghesuitin ghiozdan.Reginaareo

dela

.-Sip4.rseinteapdinghimpiitrandafirului.

$

2.

.

.

.

avron

mobile

ora$

.

.

.

.

lard

elev

barca

flori

3.

Transcrie numelepersoanelorfn ordinealfabeticS.

. Sandu

.

.

Teodor

Vlad

. Barbu

.

.Irina . Gina

.Andrei

. Dumitru

Felicia

4.

Noteazdcuvintecareincepcu fiecaredintre literele

c,f,h,l,o,t.

5. Ordoneazbalfabeticnumeleobiectelorgifiinlelordinimagini.

7, Transcriecuvintele

proverbelorin

ordinealfabetice.

Buturugamicdrdstoarnecarulmare.

Omulfirbprieteniecastangafdrddreapta.

Adevdrul 9i minciunasuntdugmanineinduplecati.

f . inlocuiegtec6teo literdin fiecaredintrecuvinteleurmdtoare penrru

3obtineunelenoi.

.

.

rac

foc

.

.

nor

latd

.

.

cine

parca

. din

. vas

.

.

case

para

9, Caut5in dictionarcuvinteformatedin:2 litere,4 litere,6 litere, t0 litere.

aO. Alcetuiegtepropozitiisugeratedeimagini,in carefiecarecuvant s:lnceaodcuaceeasiliterd.

II. Noteazd,in ordinealfabetice,celputinpatru cuvintein fiecare

-i3rica aunuitabelaseminbtorceluidemaiios.

f.2. ScriecatmaimultecuvintecombinAndliterele:a,n, 4 e,l, v,d,m,i, ,s, o.Oliter5sepoaterepetaincuvant.

-f3. Deseneazdpe o fiqeobiectealecerordenumiriincepcu una

: rtreliterele: t g,I,t,4 o,e,i saub.

14. Enumerdnumelemembrilorfamilieitaleinordinealfabeticd.

@

Ceciliaareo rachet5 Rochilaceavecheel Cinevinelacini cuI

2.

Scrienumeleobiectelordinimagini,apoi

acestea.

e#- 3.

*\

.

.

.

.

Despartein

vecne

vecina

ctcoare

ciripit

silabecuvinteledate.

.ciocinitoare'strachind

.

.

.

chibrit

agchie

nuci

urecheat

m5cinat

mdcese

.

.

.

4. Completeazdcuvintele demai jos cugrupuriledelitere pot

ra_ta

ve_

r5_ta

ve_

in _t

ind

la

t.

Completeaza propozitiilefolosind

cuvintecarecontin grupurilede

G€,

ci, chesauchi.

scrietemalalimbarom6nd.

fereastraclasei.

i|

pe

Azila pr6nzamvorbitcu

Primevarainfloresc

Cetelinaacumperato

de

'

.

.

rocd

sac

*"f

,./b V

care incep,conlrnsause termindcu unuldintre ce,ci,che,chi.

'\.

. {$al:

IL.

r;)

Formuleazipropozitiiin caresefolosegticelpulincatedoua

:uvintecarecontinunuldintregrupuriledeliterece,ci,che,chi.

12. Alege cuvintelepotrivite din coloanelealSturate

pentrua

:rmpletapropozitiile.

aumplut cugr6u.

 

schiat

Tache

Amm6ncat de

vecrnul

crre9e

Pentruaniversarea amo

noue.

sacii

dulceaF

Am

impreunacu

Ceciliei

rochie

ghem

.

. ger

. ei.X

Anqhel

a clllr o poveste uu u rEgrrrq'

Re6eleareo coroanedeaur.

Gh6tetetuiGeorgelucescdecurate

Anghelina.este in

vizitala-G_heorgl

rlt"atiuionerasimesteinginer.

3.

Scriecuvinteleobtinute prinadiugarea grupurilordelltetecare

ta

nrinadSuoarea qrupurilorde lite

ne

re-

Pa-na

re-ne

A-

Arr-.

-ozdan

ocel

-::''

-or-

4.Scrienume|eobiecte|orgifiinte|ori|ustrate,apoidespart

insilabe.

5. Completeazd propoziliilefolosindcuvintecaresdconlind grupuri

Paourll'

litere ge,gi,ghesau ghi. Amadunat de|a

Rechizitelesuntagezatein ' '

acumperato

Pisicataare

asculite.

IO.

literege,gi,ghe,

Formeazdcuvintecombin6ndsilabeledemaijos,apoialcdtuiegte

{al fti,,.,

"-

{t

u*1 j

frt %;i"';

,.:\

{.1"'

II. Formuleazdpropozitiiin caresdexistecatedouecuvintecare

contingrupuriledeliterege,gi,ghesaughi.

I2.

Completeazdpropoziliilefolosindcuvintele potrivitedincoloana

deturat5.

fr

)

iiplacfoartemult

VestitorulDrim5veriieste

legende

ghiocelul

Amoferitmameimeleuninelde

Gherghinei

Amimorumutatdelabibliotecdocartecu

argint

fragii

N#

lP A"e*\

,#

*uu

"\

2. Formeazdcuvintenoi, bun- imbunat

3. Selecteazdformacorecte cuvintelor gi acestea.

campie-canpie

conbind-combind

impreune-inpreuna

inpachetat- impachetat

zambet-zanbet

sambdte-sanbata

4. Noteazdcuvinteinruditecuceledate,dupemodeluldemai bujor- imbujorat-imbujorare- neimbujorat

'oddure

'orieten

5, Scriecuvintecareexprimdacliuni,

cumparetor- acumpira

. pAnzd

. umbrd

6. Alegecuvintelepotrivitepentruacompletaenunturile.

Amvdzutun

Cortuleraagezatla

AinvStatcumulte

Aurmatuncursde

pechipulprietenuluimeu.

unuistejar.

englezS.

. ambitie

limba

. zambet

. umDra

?. Alcituiegte propozitiifolosindcuvintele:impreund,umbreld,simplu, impreju f impodobit,imbtdtigare.

unturicu ajutorulcuvintelorleagenul,pdduritori

scriuculitereinitialdmicd.

llr!ltesilabe.

6. Transcriecuvinteleintr-untabelasemdn5torceluide mai jos:

trtohuz,

enin, privegte, melancolic, treizeci, doisprezece,pedure,albind, uriag.

ratd, soare, alearge, cincisprezece, miroase, zece, verde,

7. Formeazdcuvinteinruditecuceledate,dupdmodel.

r piatre - pietrar-pietricici - aimpietri-impietrit

. Dedure . floare

. bland

E. Formuleazdenunluriincarecuvintelecorngitocseaibdinlelesuri Jfente.

.

.

descriere

mullumire

3, Denumesteobiecteledinimagini,apoiscriecateun.cuvantcu

inlelesasemAndtor pentrufiecare.

4. Consultddictionarulgiscriecuvintecuintelesasemenetorcelordat

abandaja-apansa, benuitor-suspicios,

incet-1in,

chinuit-necijit, groaze- spaima, delicios-gustos,

5. Tnlocuiegtecuvintelescriseculitereingrosatecualtelecuinlele asernenetor.

Copilulcupdrulbilai sebucurddeapamdrii. Seaudeoloviturdinugacaseimele. Pechipultdusecitegteomarebucurie.

Numbagteptamsdfieaglomeralieladeschidereamagazinului

Colegulmeuesterecitdecatevazile.

6. NoteazecuvinteGuintelesasemdnetor,caresddesemnezeinsugir

duDemodel.

elevharnic.silitor

.satretras, . perintegrijuliu,

.muzicdiritanta,. . vantingrozitor,

timp

scurt

repetScu altelecu inteles

aceaste

pe

plinede inlelepciune.

Fabricaeste

9. Cautdin diclionarsensulcuvintelorurmetoaregi alcStuiegte

enunluricucatevadintreacestea"

. avere

.

.

extremitate

faimos

.locuinle

. grije

. gralios

.

.

.

expeditiv

. demonstrat

durabil

. dobdndit

echivalent

. apus

IO.

inlocuiegteexpresiilescrisecu litereingrogatein enunlurile

"i--retoare cucateuncuvantcuintelesasemdnetor.

I

Alexandrunuigiaduceaminteundeapuscarteadepovegti.

Cameliaaluat-olafugesprepoartagcolii.

Danieltragecuochiulincaietulcoleguluisdu.

3. Scrieinsu$iripentrufiecarefiintedin

opuse.

4. inlocuiegtecuvintelescriseculitereingrogatecualtelecuinleles

opus.

Noapteatrecuteamcititaceastecartein?ntregime. Vesteaprimitdesteimportantipentrumine. AmurcatlaetajulpatrupentruamdintAlnicuMihaela. Pisicagicainelemeunusuntinrelaliideprietenie. Amcumpdratieftinoperechedeghete. BunicaincuiaseugadelacbmarS. M-auimitcurajuldecareaidatdovadS. Am puso fotografiepestecd4iledinacestsertar.

5. ScriecuvintecusensoDus.caresedesemnezeinsugiri,dupa

model"

dealinalt - scund

. floareproaspdtd- . persoaneagitate-

. casdluminoasd- . aperece-

/

actiuni,

apol

/^*':,,

scAiuie

 

t-

-I-

'asetrezi .adeschide

.aalerqa .astrioa

.arade

.avenr

.ainoheta

.aurca

.aimbehani

.osilabd

7. Inlocuie9te,Tnfiecareadouapropozitie,cuvintelecareserepetd,cu

*le

. Pestep5dureseinalti stoluridepesdriceldtoare.Cioc6rliaseinalli (bsupra.

. Ainceputsebatdunv6ntrece.inaparecealaculuiinoatdpegtiaurii.

E. Formuleazdcatedoudenunturiincaresi folosegticuvintecuinleles ious.porninddelafiecareimagine.

cuintelesopus.

. GhiozdanulluiMihaiseaflSsubbirou.Subce(iesteocutiedeculori.

f . inlocuiegtecuvintelescriseculitereingrogateintextulurmetor,cu etelecuintelesopus. Amvenitlatinecumarebucurie. $tiam cdegtis;nitos. Credeamcd ,eifl bucurosdetotceeace ti seint6mpld.Mirareameaa fostmica.Pe '': :i'ipulteuseciteatristelea.Tesimteaidinceincemaireu.Gandurileurate

intunecauchipul.Rareorivedeamunz6mbetpefalata.

\-

)ti

1O. AlcdtuiegtecateunenuntincaresAfolosegtiperechiledecuvinte

: a:e.

I

aproape- oepane

frumos * urAt bogat-sdrac

mtc-mare

mult-putin

afara-induntru

ncepe:

fimaliteraacuvintelordate,pentruaoblinecuvintenoi.

.

.

.

car

nor

voi

vtne

.

'joc

.lin

.

.

.

poarte

pot

maine

enunluriin care cuvintelecar gi poarti se aibe

upeschemeledate.

.

cvcvc

.

cvc

.vc

cuvintecareincep cu o consoand,pe baza imaginilorde

q&

7. Descoperbin careucuvintelecareincepcu o vocale,apoipe cele

careincepcuoconsoani-

I

R N o U

N

X

D

R

E

I

P

R

S

L

o R

 

s

E

N

B

F

P

U R

I

 

I

A

T

A

P

n

o s

 

R

E

P

T

P

A

5

N o E

D

T

R

N

E

E

F

E

N ^J

2. Obline

Colegamea

Amvenitinvizitd|a

ocarte.

4. Scriecuvintecarecontingrupurileea,ia,ie.

&

5. Formuleazdenunturifolosindcuvinteledate.

.

.

iarn;

pierdea

. iepure

. scotea

. avea

. ianuarie

. bdiat

.fierbinte

6,

Rispundelaintreberiledemaijos.

Cuceseincuieugauneicase?

Ceanimalsesperiedeumbrasa?

Candseservegtemiculdejun

inceanotimpninge?

7. Descoperdcuvintelecarecontingrupurileea,ia,ie.

c

tvl E

 

E X

c

R

E

B

 

S

X

M

E

c

B

I.

T

X

R

I

T

t\4z

 

I

E

E

t\,1t

R o s E

E

E

E

M G

 

D

F

IV R S

S

M

T

I

B

I

E

D

T

M

E

G

R

P

I

E

T

R

E

 

T

o

N

R

11

K N o P

T

-}r.

*

r--*

' Grupuriledesunete

-r#

.

.

.

roud

moare

noue

demaijos.

.

.

.

ue.

stropitoare

toamnd

oud

h

/j{s

{

3. Alcdtuiegteenunlurifolosindcuvinteledaie.

.

.

poartd

oameni

. roate

.

.

.

ploua

macaraua

steaua

.

.

.

noudzeci

douezeci

doud

*u*

4, Selecteazicuvintelescrisecorectgialcetuiegte enunturicuele.

oare- uare duare-doare oue- oo

5 , Scriecuvintecare:

suare-soare

miloasi-miluasd

vood-voud

. Tncepcugrupuloa; . contingrupuloa.

6. Alegeformacorectdacuvintelorpentruacompletaenunlurile.

Elnu

Primdvara dinceincemaides.

sAmeargdpebiciclete.

Amcumpdratzece

pentrutort.

Rogueste

Eleviis-auintAlnitlaDauzaoe

meapreferata.

culuarea- culoarea ploud- plod

oo5-oub

culoar- culuar poate- puate

?. Descoperdcuvintelecareconlingrupurileoa,ua,ua.

s

R

z

T

o

R

E

D

R

P

o

X

P

T

o N o

 

c

S

E

 

s

T

E

o

M

N

R U

R

o

D

E

P o

T

E

E

D

N

M o

. exact

Ruxandra

Roxana

.

.

.

. excetenl

existentd

. expresre

. textele

.

.

.

exagerare

expunere

experiment

z'.

Cauta

in dictionarexplicatiaurmdtoarelorcuvinte,apoialcatuiegte

ctunluricuacestea.

.

. extrage

extremitate

. extravagant

. extenuat

5.

Alcdtuiegtepropozitiiporninddelaimagineademai josgifolosind

{l^rinteledesDriiindate.

.Alexandru .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lixandru

exclamatii

explicd

extraordinar

exercitii

Roxana

examen

examinator

excelent

saxofon

excursre

seare

penar

,autobuz

2. Alegecuvintele potrivitedin coloanaaleturata pentrua c

propozitii.

Bunicavaveni

Ne-amintalnit

lanoi.

aloragului.

Am pus biletuldelatine

4. Completeazespaliilepunctatecu unuldintrecuvinteleintr-osau

intr-un. Andreea 9i Mdddlinaau

deosebit

''--

plecat.-.excursieAu celetorit " autocar

iol! al plafonuluiera mascataparatulde aerconditionat'

sertardelabordulauiocaruluiseaflauncasetofon.

Launmomentdat,autocarula intrat olas:

- - EsteminunatlParcaamfi dipeauiegitlaluminazilei.

iunel.Tolicopiiiaustrigat "'

cSlatorie gtiintifico-fantastcal

5. Alcdtuiegte propoziliipomindde la cuvintelede sprijin 9i de la

imagineademaijos.

.intr-o galetuge

. intr-unparc .intr-o zi

. intr-uncartier .intr-o parte

.

intr-uncopac

intr-oechipe

.

I

3.

lt.

aldturategi completeaze

dintr-unmagazin

dintr-unmotiv

dintr-ofAntdnd

dintr-osimple

saudintr-un.

pfleten

tocmal

iegea

scard

anultrecut.in

collal selii.La seamaca ne vom

5. Alcituiegtepropozitiipornind de la cuvjntelede sprijingi de la

ragineademaijos.

.

.

.

.

dintr-uncopac

dintr-unloc

dintr-opddure

dintr-osdritura

. dintr-odate

.

.

.

dintr-untufi9

dintr-unsat

dintr-unstol

2.

a)delaimaginiledema

Al

.;1.

a-'

b)delacuvinteledate.

. toamnd

.fragi

. Gheorghe . ciuperci

.

.

curge

recl

3. Formuleazdpropoziliila sfargitulcerorasdfolosegti

caresaoferiinformaliidespre:

.

.

anotimpul preferat;

activitateaelevilor;

. activitatea perintilor; . unuldintre prieteniitdi.

4. Ordoneazdcuvinteleurmetoare pentruaobtinepropozitii.

.

.

.

pleace,pdserile,Toamna,celetoare.

rece,bate,in,Ploaia,casei,geamul,mele.

Este,din,in,ce,mai,ce,frig.

5. Delimiteazdcuvinteleinpropozitii,apoitranscrie-lecorect.

a sosittoamnaziuaestemaiscurtanoapteaparedincein cemai norinegriacoperdcerulpisdrilesepregdtescdeplecarefrunzelecopacilor

auinceputsdcadevantulbaterecezileleierniibatlau9acaseimele

4. ScrieintrebArilegatede:

. activitateaclaseitale;

. gcoalata;

. animalulteu preferat.

5. PunesemnuldepunctuatiepotrivitlasfArgitulpropozitiilor. UndeaolecatbunicultSuL-l Decenuaivenitierilaminen Crezicdveiluatumeredela PiaF Ll

F CdndavenitvecinultdudelamunteLl

I

UndeaipuscarteaimprumutatddelabibliotecdLl

CefelderochieaicumperatpentruCameliaLl

Cineaspartcanadepemasd

E. Alcdtuiegte propozitiiprincaresdcerioldmuriredespre:

.

.

.

9.

atrtudineaunuicoleg;

osituatieincareaifostpedepsit;

neatentiaunuicolegcares-aaccidentat.

Scrieintreberi pecaredoregtisdleadresezi:

coleguluidebancd;

.

. unuivecin;

.

buniculuiieu;

.

.

.

mameitale;

doamneiinvdtdtoare;

prietenuluitau.

IO. Formuleazdintrebdri pentrufiecare propozitiedintextuldat.

Esteduminicd.Alexandru 9i SilviaseducinvizitelaRadu.Acestaeste

vdrullor.Radulocuiegteinaltcartier.Elvreasdlearatebicicletalui.Cutolii

sevorplimba prinparc.VormergecuperintiiluiRadu.

II. Completeazicasetelecusemnelede punctuatiepotrivite. Elenacitegteocarten

CinebatelaugdE

Sorinavenitdelamuntell

Candplec6minexcursien

- Sdfiicuminte.bdiatulmamei!

2. Transformdpropozitiile dem