P. 1
Formarea Continua a Cadrelor Didactice

Formarea Continua a Cadrelor Didactice

|Views: 68|Likes:
Published by Rodika Ponici

More info:

Published by: Rodika Ponici on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2014

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii
CURRICULUM DE BAZĂ

Chişinău, 2010

Prezenta lucrare este elaborată din sursele Fondului pentru Dezvoltarea Programelor Educaţionale (EPDF), în cadrul Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”, realizat de Ministerul Educaţiei. Resursele acestui grant sunt administrate de Banca Mondială, iar Proiectul este realizat cu asistenţa UNICEF. Autorii exprimă mulţumiri tuturor specialiştilor care au contribuit cu sugestii la realizarea variantei finale a materialelor: dr. Nadejda Velişco, director al proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”; dr. Lia Sclifos, manager de proiect; Larisa Vîrtosu, UNICEF Moldova; dr. Mariana Doina Moarcăş, coordonator Banca Mondială; dr. Maria Pereteatcu, şef catedră „Pedagogie, Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară”, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi; dr. Stela Gînju, şef catedră „Pedagogie preşcolară”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; dr. Valentina Botnari, şef catedră „Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară”, Universitatea de Stat din Tiraspol; dr. Natalia Carabet, catedra „Pedagogie preşcolară”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Apreciem, de asemenea, aportul tuturor cadrelor didactice de la colegiile pedagogice şi facultăţile de profil, care au participat la atelierele de lucru din cadrul proiectului. Colectivul de autori: Experţi-consultanţi: Vladimir Guţu, doctor habilitat în pedagogie, decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Chişinău Cornelia Cincilei, doctor în filologie, director al Programului Educaţional „Pas cu Pas” Experţi: Valentina Chicu, lector superior, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Chişinău (expert principal pentru elaborarea Curriculumului de bază privind formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii) Valentina Priţcan, doctor în psihologie, decan al Facultăţii de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi Liuba Mocanu, doctor în pedagogie, Departamentul „Învăţămînt preşcolar şi primar”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Efimia Musteaţă, grad didactic superior, director al instituţiei preşcolare nr. 20 din Chişinău Dorina Putină, şef al catedrei „Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei”, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Zinaida Stanciuc, grad didactic unu, profesoară de metodici particulare, Colegiul Pedagogic “Alexei Mateevici” din Chişinău Consultant internaţional: dr. Mihaela Ionescu, România Coordonare: Viorica Goraş-Postică, doctor în pedagogie, conferenţiar, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Chişinău, coordonator al grupului de experţi Rima Bezede, coordonator de programe, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA Liliana Nicolaescu-Onofrei, director executiv, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA Aprobat de către Consiliul Naţional pentru Curriculum la 30 aprilie 2010.
DESCRIEREA СIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII Formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii: Curriculum de bază / Centrul Educaţional «Pro Didactica»; autor curriculum: Valentina Chicu; autor ghid metodologic: Viorica Goraş-Postică. – Ch.: „Imprint Star” SRL, 2010, – 89 p. 1150 ex. ISBN 978-9975-9905-5-4. 373.2(073.2) F 79

Cuprins

PRELIMINARII.......................................................................................... 4 Partea I. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul conceptual........... 7 1.1. Orientări actuale în formarea continuă a cadrelor didactice..... 7 1.2. Principii şi modele în procesul de formare continuă a cadrelor didactice. .............................................................................. 8 Partea II. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul teleologic.......... 15 2.1. Obiectivele formării continue a cadrelor didactice. .................. 15 2.2. Competenţe generale.................................................................... 16 Partea III. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul conţinutal.......... 22 3.1. Principii de selectare şi structurare a conţinuturilor................ 22 3.2. Oferta curriculară. ....................................................................... 23 Partea IV. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul metodologic. .. 28 4.1. Modelul formării continue: caracteristici esenţiale................... 28 4.2. Furnizorii de servicii de formare profesională continuă. ........ 29 4.3. Elaborarea ofertei educaţionale pentru formarea continuă..... 30 4.4. Forme de organizare a procesului de formare continuă........... 32 4.5. Modele de învăţare şi strategii didactice în formarea continuă..... 33 4.6. Evaluarea....................................................................................... 34 Bibliografie selectivă................................................................. 36

o oportunitate pentru sistemele educaţionale de a face faţă şi de a răspunde proactiv cerinţelor şi provocărilor timpului. dedicate educaţiei preşcolare”1 În Raportul Guvernului Republicii Moldova cu privire la realizarea Strategiei Consolidate şi a Planului de Acţiuni în sectorul educaţiei (30. acceptarea şi promovarea paradigmei educaţionale postmoderne. în particular. precum şi „ameliorarea calităţii proceselor de formare profesională iniţială şi continuă a educatorilor.2009) 2 Ibidem. Asigurarea dezvoltării durabile a Europei în baza cunoaşterii şi cercetării a determinat statutul prioritar al domeniului formării cadrelor didactice. începînd cu anii 90 ai sec. redefinirea scopurilor formării profesionale continue. „Pornind de la importanţa educaţiei timpurii în dezvoltarea ulterioară a copiilor şi realizarea în deplină măsură a oportunităţilor oferite de învăţămîntul general şi cel superior. 1 Raportul cu privire la realizarea Strategiei Consolidate şi a Planului de Acţiuni în sectorul educaţiei. XX. abordarea educaţiei din perspectiva celui ce învaţă determină necesitatea elaborării unei politici coerente în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice. în general. Astfel.01. o pîrghie importantă pentru asigurarea implementării noilor orientări şi documente de politici în educaţie. 4 . Tendinţele Republicii Moldova de integrare europeană. Ministerul Educaţiei (30.PRELIMINARII Teoria capitalului uman bazată pe perceperea omului ca subiect al propriei deveniri şi pe dezvoltarea resurselor umane ca factor decisiv al progresului a devenit. sistemul şi procesul de formare continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie necesită să fie reconsiderat pornind de la elaborarea unui Curriculum de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie. introducînd stipulări explicite. ancorate în umanism şi constructivism. şi al celor din educaţia timpurie.”2 În acest context. parte integrantă a politicilor economice şi sociale la nivel global. Modelul formării iniţiale suficiente pentru întreaga carieră profesională a ieşit din uz pentru toate sistemele educaţionale din lume.2009) se accentuează necesitatea extinderii şi dezvoltării modelului de educaţie timpurie individualizată. pregătirea profesională continuă reprezintă soluţia şi condiţia calităţii serviciilor educaţionale oferite tinerei generaţii. susţinut de UNESCO/UNICEF/FISM. aderarea la Procesul de la Bologna.01. Guvernul Republicii Moldova a revizuit Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului în domeniul educaţiei. trasarea unor strategii de înnoire a sistemului de formare a cadrelor didactice.

Standarde de învăţare şi dezvoltare de la naştere pînă la 7 ani (2009). evoluţia în carieră a educatorilor licenţiaţi în educaţia timpurie. dar lucrează sau doresc sa lucreze în educaţia timpurie. Instrument de evaluare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din educaţia timpurie în baza standardelor profesionale. teleologic.Curriculumul de bază pentru formarea continuă în domeniul educaţiei timpurii reprezintă un document de politică educaţională. Concepţia educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară. conţinutal şi metodologic pentru formarea continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie şi induce redimensionarea şi dezvoltarea sistematică a acesteia. Curriculumul de bază urmăreşte   crearea unui cadru formal comprehensibil. dezvoltare şi îngrijire a copiilor în perioada cea mai vulnerabilă a vieţii. care   asigură coerenţa serviciilor educaţionale de formare iniţială şi formare continuă a cadrelor didactice. Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. această accepţie se bazează pe nevoia de asigurare a unei abordări integrate a politicilor şi programelor de educaţie. care 3 Nota bene: în accepţia prezentului document. Curriculumul de bază pentru formarea continuă în domeniul educaţiei timpurii se axează pe tendinţele actuale ale dezvoltării teoriei şi practicii educaţionale şi este compatibil cu Legea învăţămîntului din Republica Moldova. Prezentul document are următoarele funcţii: • catalizarea redimensionării formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie în conformitate cu documentele de politici educaţionale. • crearea unui cadru comun de referinţă pentru toate organizaţiile şi instituţiile abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice. 5 . care reflectă concepţia pedagogică asupra formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie3. dar şi a altor categorii de persoane. Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue şi Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională Continuă (HG 1224 din 2004). • asigurarea coerenţei şi continuităţii formării iniţiale şi formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie. în alte ţări pînă la 8 ani). termenul “educaţie timpurie” se referă la educaţia şi dezvoltarea copilului de la naştere pînă la intrarea în şcoală (în cazul Republicii Moldova . Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar. în perioada preşcolară. fundamentat ştiinţific şi legislativ. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice. respectiv. Metodologia strategică a formării continue a personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar. care au alte specializări. axate pe ridicarea nivelului competitivităţii cadrelor didactice pe piaţa muncii şi asigurarea calităţii în educaţia timpurie. Fără a neglija specificul educaţiei şi îngrijirii copilului în perioada de pînă la 3 ani şi. Curriculumul de bază constituie cadrul de referinţă conceptual.între vîrstele 0-7 ani.

• instituţiile de educaţie timpurie. conţinuturilor şi a modalităţilor de organizare a formării continue bazate pe nevoile de formare ale cadrelor didactice.. • direcţiile de învăţămînt/cabinetele metodice. ale creşterii autonomiei prestatorilor de servicii de formare continuă. 6 .să servească drept instrument de compatibilizare şi transferabilitate a calificărilor cadrelor didactice. • cadrele didactice şi manageriale care elaborează proiecte de autoformare. • centrele comunitare pentru copii şi familii. - diversificarea şi individualizarea formelor. • asigurarea cadrului pentru elaborarea instrumentelor şi formelor de evaluare a serviciilor de pregătire profesională continuă. • organizaţiile ce implementează proiecte naţionale şi internaţionale care includ componenta dezvoltare profesională etc. - crearea pieţei educaţionale a programelor curriculare şi a serviciilor de formare continuă. - elaborarea programelor curriculare în cadrul formării profesionale continue. Beneficiarii documentului sînt organizatorii şi furnizorii serviciilor de formare profesională continuă: • instituţiile de stat şi neguvernamentale abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice din sistemul de educaţie timpurie. • orientarea cadrelor didactice în dezvoltarea carierei profesionale astfel încît acestea să dispună de competenţele necesare pentru a răspunde provocărilor unei societăţi bazate pe cunoaştere. să asigure eficacitatea şi eficienţa sistemului educaţional de formare continuă în condiţiile descentralizării. • asigurarea reperelor necesare pentru: - orientarea formării continue a cadrelor didactice la Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie.

1. îmbunătăţirea participării personale a cadrului didactic la dezvoltarea profesională proprie şi învăţarea de-a lungul vieţii. a programelor de mentorat menite să sprijine debutul în cariera didactică. • orientarea sistemelor de formare spre competenţă pedagogică şi performanţă educaţională. • asigurarea calităţii în formarea continuă prin orientarea la standardele de formare continuă a personalului didactic. Specificul formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie în plan naţional este determinat de politicile educaţionale promovate de guvern. • utilizarea sistemului de e-learning/învăţămînt deschis la distanţă în formarea continuă a cadrelor didactice. a furnizorilor de programe de formare continuă şi crearea pieţei programelor de formare. • implementarea programelor de incluziune profesională a tinerilor specialişti. în general. • dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive şi a modelului profesionalizării ştiinţifice a carierei didactice.Partea I Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul conceptual 1. 7 . în particular. adoptarea abordării bazate pe rezultatele învăţării. • acreditarea programelor de formare continuă. • implementarea sistemului de credite profesionale transferabile pentru asigurarea mobilităţii şi dezvoltării profesionale. Tendinţele dezvoltării sistemelor de formare continuă a cadrelor didactice la nivel european şi global determină perspectivele dezvoltării formării continue în plan naţional. şi al treptei preşcolare a sistemului de învăţămînt. • descentralizarea în domeniul formării continue a educatorilor. trecerea de la abordarea sistemică la abordarea pe programe şi proiecte. Orientări actuale în formarea continuă a cadrelor didactice Orientările moderne în domeniul dezvoltării sistemelor de formare continuă a cadrelor didactice vizează: • asigurarea dimensiunii europene a proceselor de formare a personalului didactic prin utilizarea Cadrului European al Calificărilor drept instrument de referinţă. de contextul socio-economic al ţării.

ca teorie a cunoaşterii ştiinţifice. autoedificare şi autorealizare a personalităţii.Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova este organizată în conformitate cu Legea învăţămîntului a Republicii Moldova. Axa redimensionării educaţiei timpurii este indusă de abordarea constructivistă în care copilul este subiect al propriei deveniri. Astfel. constituie cadrul esenţial pentru redimensionarea educaţiei timpurii şi racordarea formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie la noua paradigmă educaţională. Centrarea pe copil dictează schimbarea paradigmei. schimbări în sistemul de valori al cadrelor didactice şi solicită împuternicirea cadrelor didactice cu calităţi de subiect al procesului educaţional şi al propriei dezvoltări profesionale.2.2004) şi se bazează pe Concepţia dezvoltării profesionale a personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar. funcţii şi atribuţii organizaţionale nou-apărute.11. Principii şi modele în procesul de formare continuă a cadrelor didactice Dezvoltarea profesională în contextul paradigmei socio-constructiviste este parte integrantă a responsabilităţilor profesionale ale educatorului şi a muncii sale zilnice. Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue (HG nr. componentă indispensabilă a dezvoltării instituţionale şi condiţie a asigurării calităţii serviciilor educaţionale.1224 din 09. pe dezvoltarea individualităţii.1 din 3 aprilie 2003. 1. aprobată prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei nr. Teoria constructivistă. Formarea profesională continuă este menită să dezvolte competenţele necesare realizării multiplelor roluri profesionale. 6. principiile esenţiale în formarea continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie sînt: 8 . • Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. Respectivele documente oferă un cadru general care serveşte drept punct de pornire în concretizarea cadrului conceptual pentru formarea continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie. pe asigurarea şi susţinerea proceselor de autocunoaştere. în baza Standardelor Profesionale Naţionale pentru Cadrele Didactice din instituţiile de educaţie timpurie. ca exprimare a politicilor educaţionale. iar procesul educaţional este centrat pe persoană. Documentele elaborate în ultimii 2 ani: • Standardele de învăţare şi dezvoltare de la naştere pînă la 7 ani. şi pe Metodologia strategică – document reglator care cuprinde acţiunile de implementare a Concepţiei. • Instrumentele de evaluare a cadrelor didactice din educaţia timpurie. aplicată la problemele formării cadrelor didactice devine un suport ştiinţific cu valoare conceptuală şi metodologică.

Dezvoltarea profesională a educatorilor trebuie să fie un proces continuu iniţiat de cadrele didactice pentru perfecţionarea măiestriei profesionale. Calitatea de subiect implică capacitatea de a da dovadă de proactivitate şi libertate în alegere. Prin acest principiu se pune în valoare subiectul acţiunii educaţionale – în cazul formării profesionale continue – educatorul. Dezvoltarea copilului şi dezvoltarea profesională a angajaţilor în educaţia timpurie trebuie să se încadreze în aceeaşi paradigmă educaţională. furnizorul de servicii educaţionale. dezvoltarea competenţelor profesionale. educatorului trebuie să i se ofere oportunitatea de a alege. care vizează două aspecte: (I) formarea continuă răspunde nevoilor de formare ale fiecărui formabil. Primul aspect implică studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice şi racordarea conţinuturilor. Existenţa oportunităţii de a alege pachetul de servicii educaţionale. de comunitatea academică pentru eficientizarea procesului educaţional. • principiul liberei alegeri/opţiunii. ale cărui decizii pedagogice se întemeiază pe reflecţie asupra propriei practici şi pe o argumentare psiho-pedagogică temeinică atît în activitatea cu copiii. Este necesar nu numai a determina/ identifica particularităţile individuale ale persoanei/educatorului. Paradigma educaţiei centrate pe copil necesită încadrarea formării continue a educatorilor în paradigma centrării pe cel ce învaţă. dar şi a contribui la dezvoltarea lor. care implică necesitatea de a privi educatorul drept un profesionist. cît şi în construirea propriei dezvoltări profesionale. temele de maxim interes. de a fundamenta alegerea pe argumente deduse din autoevaluarea 9 . Fără alegere este imposibilă dezvoltarea individualităţii şi a ipostazei de subiect al acţiunii educaţionale. de Guvern pentru implementarea documentelor de politici educaţionale. care poate îmbina autonomia cu responsabilitatea. • principiul coerenţei şi continuităţii.• principiul reflecţiei şi deciziei profesionale responsabile. Crearea condiţiilor de dezvoltare a individualităţii educatorului constituie sarcina principală a instituţiei abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie. forma de organizare a activităţilor de formare profesională. de a construi propriul traseu de dezvoltare profesională pentru fiecare educator şi angajat al instituţiei educaţionale preşcolare devine indispensabilă în formarea continuă. (II) formarea continuă oferă oportunităţi de dezvoltare a individualităţii formabililor. Din punctul de vedere al educaţiei centrate pe cel ce învaţă. • principiul individualizării. formelor şi strategiilor de formare continuă la acestea. autoactualizarea capacităţilor celui ce învaţă. Principiul individualizării presupune formarea omului integru. care implică transferul fundamentelor valorice şi conceptuale ale schimbării din educaţia timpurie în formarea şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie.

coordonează şi monitorizează procesul de formare continuă şi autoformare la nivelul cerinţelor instituţionale interne. cunoaşte aspectele forte ale personalităţii sale. Educatorul îşi trasează obiective de dezvoltare profesională la nivelul cerinţelor copiilor şi părinţilor. susţinerea tendinţelor lui de autorealizare şi autoactualizare4 trebuie să substituie controlul excesiv şi dirijarea activităţii formabilului de către formator. Circuitul metodologic al evoluţiei activităţii de formare a cadrelor didactice: formarea iniţială-formarea continuă-autoformarea este determinant al calităţii activităţii educatorului. Datorită creativităţii. Instituţia educaţională în care activează cadrul didactic organizează. care stimulează realizarea activităţii orientate spre autoperfecţionare şi edificare a eu-ului profesional. de autonomie în autoformare. Instituţiile abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice contribuie la dezvoltarea competenţei de autodidaxie a adulţilor. responsabil şi abilitat cu putere de decizie) în propria activitate şi dezvoltare profesională şi susţinut prin programe de sprijin şi mentorat. În instituţiile abilitate în formarea continuă se urmăreşte actualizarea / dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi perfecţionarea practicii pedagogice. dezvoltarea competenţelor şi consolidarea cunoştinţelor noi şi indispensabile în situaţii diversificate.propriei activităţi. ca şi copilul. formîndu-i competenţe în corespundere cu Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. Vom ţine cont de faptul că nu influenţele externe. precum şi la nivelul cerinţelor proprii. Autoevaluarea propriei activităţi profesionale. Atingerea succesului într-o activitate sau alta contribuie la formarea imaginii pozitive de sine. educatorul. în calitate de componentă a circuitului metodologic de 4 Termen introdus de Carl Rogers 10 . ci motivaţia/mobilurile interne determină succesul în educaţie. pentru întîlnirea cu copilul. Încrederea în cel ce învaţă. • principiul creativităţii şi succesului. • principiul încrederii şi susţinerii. proprii procesului educaţional. reflexia şi învăţarea experienţială sînt factori ce determină succesul. asigurînd astfel fundamentul metodologic şi motivaţional necesar pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. îşi descoperă capacităţile. Activitatea individuală şi colectivă contribuie la identificarea/descoperirea şi dezvoltarea particularităţilor individuale şi a unicităţii grupului de învăţare. Educatorul trebuie să fie împuternicit (motivat. Instituţia de formare iniţială pregăteşte educatorul pentru activitatea profesională. valorificîndu-se modele şi forme alternative de formare a adulţilor concepute să permită aprofundarea reflexiei. Autoformarea.

Galvani. autonom în procesul autoformării. Brookfield etc. fiecare dintre care contribuie la formarea unei viziuni integre asupra conceptului de autoformare.Carre • Idei esenţiale Planificarea actelor de învăţare autonomă şi proiectele asociate sînt importante la vîrsta adultă. „Galaxia autoformării” (sintagmă introdusă de Ph. a cercetărilor pedagogice. • • Centrat pe dezvoltare G. A. Deschiderea educaţiei adulţilor către psihologia persoanei este eficientă dacă sînt adăugate coordonatele sociale. • • • • 5 Autoformare. Autoformarea socio-culturală este un mod de dezvoltare a cunoştinţelor şi competenţelor prin „sine însuşi”. autoformarea are o importantă dimensiune socializantă care a permis introducerea „reţelelor de schimburi reciproce de cunoştinţe”. Orice tentativă personală de dezvoltare este parte integrantă a educaţiei adulţilor. în ritm propriu.formare profesională.Galvani. omul „se formează permanent” într-un cîmp de relaţii socioculturale. Individualizarea în autoformare este una socială. determină cultura autonomiei educatorului. Efortul personal. autoinstruire şi autodidaxie sînt termeni utilizaţi tot mai des în literatura de specialitate ca sinonime. 11 . cu ajutorul resurselor educative. Studiile teoretice recente cu privire la autoformare5 pun în evidenţă faptul că acest domeniu a devenit în ultimii ani mai complex şi a cunoscut o deosebită evoluţie. devenind expresia transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învăţămînt. Ph. Pineau. Autoformarea este dependentă de dezvoltarea personalităţii. Autoformarea eficientă şi eficace se realizează în baza planificării autonome a învăţării (în baza „proiectului autoplanificat”). permite dezvoltarea gîndirii critice.Tough • • • Socio-cultural P. Curente contemporane cu privire la autoformare Curent Extraşcolar Reprezentanţi A. Autoformarea se realizează în contexte culturale definite. Formele personalizate de învăţare în afara instituţiei de învăţămînt sînt extrem de importante. Carre) include cîteva abordări. de aceea este necesară valorizarea „atelierelor pedagogice personalizate”.

W. SDLPS (Self-Directed Learning Perception Scale). OCLI (Oddi Continuing Learning Inventory) Curentul se bazează pe trei teorii distincte: teoria învăţării sociale.J. A. PillingCormich • • Epistemologic D. F. 12 . Autodidactul are abilităţi metacognitive care îi permit să-şi producă propriile reguli de activitate în pofida unui mediu defavorizant. Investigaţiile psihometrice focalizate pe autodirijare-autonomie pot fi realizate prin aplicarea mai multor instrumente: SDLRS (Self-Directed Learning Readiness Scale). teoria angajării în acţiune care a servit la modelarea autodidaxiei. Tremblay • • • • • În dirijarea autoformării este importantă măsurarea gradului de autonomie a indivizilor care învaţă. Succesul unui proiect de autoformare depinde de implicarea într-un număr suficient de activităţi şi de organizarea rezultatelor obţinute într-un tot coerent. teoria constructivistă asupra autoformării.Psihometric Guglielmino.Mocker. Varella. Orice iniţiativă de cunoaştere este autoreferenţială (face apel la propria cultură). Autoformarea este un proces euristic de producere a cunoştinţelor viabile şi pertinente.N. care se dezvoltă pe baza determinării reciproce individ-mediu şi se autoreglează graţie capacităţilor de metaînvăţare ale individului.

Autoformarea constituie „un demers care implică anumite dispoziţii şi care este influenţat de capacitatea de reflecţie asupra sieşi. un contract pedagogic. a şti să faci sau să fii) pot fi mai mult sau mai puţin planificate” (R. cu principiile în formarea continuă dictate de paradigma socio. se poate realiza în maniere diferite şi presupune capacitatea de a profita de mijloace/resurse păstrînd o marjă de autonomie în învăţare. recunoaşte specificitatea formării profesionale. ca instrument de reglare şi autoreglare a dezvoltării identităţii vocaţionale. necesită explicitare şi instrumentalizare. un mod de formare pedagogică. diversifică rolurile profesorului. este necesară accentuarea continuităţii şi congruenţei permanente a tuturor secvenţelor circuitului metodologic al profesionalizării cadrelor didactice. Profesionalizarea recunoaşte complexitatea profesiei. G. După Lang (1999). centrată pe copil. o cale pentru modernizarea educaţiei. pentru a schimba rolurile educatorului şi ale copilului se cere cu acuitate 13 . LeMeur • • • Organizarea unui spaţiu de autoinstruire la locul de muncă necesită un proiect individual de formare. Constatăm că în practica educaţională nouă. un mediu deschis spre educaţie. A. a carierei profesionale şi a profesionalizării. recunoaşte caracterul ştiinţific al practicii. Sistemul educativ trebuie să accepte şi să favorizeze practicile autodidacte încă de la debutul şcolarităţii. existenţa alternanţei individ-colectiv şi a unui nivel de urmat. dezvoltă noi competenţe. La nivel de politică educaţională. conţinutul şi iniţiativa actelor de învăţare (care pot viza: stăpînirea cunoştinţelor. de oferire a instrumentelor de activitate ştiinţifică la nivelul lucrului cu copiii. un simbol şi o garanţie a calităţii activităţii. o pregătire anterioară. 2000). cu ecou în Franţa anilor 80. gestionarea acestora (controlîndule desfăşurarea). afirmă rolul competenţelor pedagogice pentru identitatea profesională. Modelul profesionalizării aplicat în formarea continuă a educatorilor este compatibil cu politicile educaţionale. Carre. el presupune iniţiativă în raport cu propria formare şi orientarea actelor de învăţare.Focalizat pe organizare Ph. Moisan. ca un mijloc de valorizare şi ameliorare a poziţiei sociale a cadrelor didactice. Perrenoud (1994) provine din sociologia anglosaxonă.constructivistă şi constituie un model relevant şi adecvat contextului de formare continuă a educatorilor în ţara noastră la etapa actuală. Foucher.

pentru a-şi demonstra caracterul ştiinţific. 14 . Modelul profesionalizării cadrelor didactice permite transformarea meseriei de educator într-o profesie. metodelor calitative de interpretare. de analiză critică a situaţiilor. arbitrar. ambiguitate. stăpînirea şi respectarea ştiinţei acţiunii educaţionale. care nu exclude aplicarea altor modele compatibile cu paradigma socio-constructivistă. a rezultatelor. pentru a nu rămîne o simplă meserie de execuţie bazată pe imitaţie. Modelul profesionalizării cadrelor didactice este unul dezirabil. a cauzelor.reconsiderarea statutului educatorului şi a setului de competenţe: se acordă prioritate competenţei reflexive. a rolului implicării educatorului în acţiuni-cercetare. Profesionalizarea vizează autonomia şi responsabilitatea educatorului.

Modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe permite operarea la toate nivelurile cu această unitate – competenţa – în masură să orienteze demersurile tuturor agenţilor implicaţi in procesul de formare continuă (conceptorii de programe curriculare şi de pachete de servicii educaţionale de formare continuă. • însuşirea unor cunoştinţe avansate. inspectorii. are ca obiective: • facilitarea integrării sociale a persoanelor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. şi ale fiecărui formabil. cadrul teleologic în Curriculumul de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie include competenţele profesionale care permit furnizorilor de servicii educaţionale în domeniu să elaboreze sisteme teleologice pentru fiecare activitate ce va răspunde unui context concret şi unor necesităţi specifice grupului ţintă. în particular. copiii. În curriculumul constructivist. Curriculumul de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie precizează scopul şi obiectivele generale ale procesului de formare continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie şi profilul unui educator constructivist. specialiştii în evaluare. părinţii). cadrul teleologic se precizează în termeni de competenţe. în general. Obiectivele formării continue a cadrelor didactice Formarea profesională continuă.Partea II Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul teleologic 2. • crearea unor premise pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalităţii. Ţinînd cont de specificul procesului de formare continuă în paradigma constructivistă. de comportamente ce urmează a fi formate/dezvoltate. metode şi procedee moderne necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu. în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue. • pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă. 15 . operaţionalizat prin competenţe specifice. • actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază.1. precum şi în ocupaţii înrudite. centrat pe profesionalizare. educatorii.

a comunica. b) corelarea între dimensiunea morală-ştiinţifică-tehnologică-esteticăpsihofizică-socială a dezvoltării cadrelor didactice din educaţia timpurie. Manifestarea competenţei înseamnă mobilizarea cunoştinţelor corespunzătoare şi a unor scheme de acţiune exersate şi validate anterior. Profilul educatorului constructivist include competenţele-cheie dezvoltate de sistemul de formare continuă şi inventarul detaliat al acestor Roluri şi competenţe profesionale structurate pe patru dimensiuni distincte. competenţele-cheie pentru formarea continuă a cadrelor didactice pornesc de la acelaşi fundament.Scopul formării continue a cadrelor didactice constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale necesare şi suficiente pentru asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie. Obiectivele generale vizează: a) profesionalizarea cadrelor didactice din educaţia timpurie în contextul redimensionării educaţiei timpurii bazate pe paradigma educaţională socio-constructivistă exprimată în Standardele Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi Standardele de învăţare şi dezvoltare de la naştere pînă la 7 ani. în cadrul unui exerciţiu permanent de adaptare. c) abilitarea cadrelor didactice din educaţia timpurie cu toate cunoştinţele şi competenţele necesare satisfacerii cerinţelor actuale şi viitoare înaintate de contextul social-politic-cultural-economic sistemului de educaţie timpurie. Asigurarea calităţii serviciilor de educaţie timpurie depinde de gradul de competenţă în îndeplinirea multiplelor roluri şi funcţii în diferite contexte educaţionale de către cadrele didactice şi nondidactice care lucrează în aceste servicii. Întru asigurarea coerenţei sistemelor de formare iniţială şi continuă. ţinînd cont de specificul formării continue. a aplica cunoştinţele. mai includ şi: a cerceta.autoformarea. 2. Competenţe generale Descriptorii de bază a finalităţilor de studii (în baza descriptorilor de la Dublin. Competenţele dezvoltate de sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie derivă din aşteptările privind exercitarea 16 . a analiza. dar. Acţiunea competentă a educatorului într-o situaţie dată înseamnă capacitatea de a mobiliza resurse mentale adecvate (cunoştinţe. a fi capabil de a învăţa – constituie temelia competenţelorcheie dezvoltate în cadrul formării iniţiale a cadrelor didactice din educaţia timpurie. scheme de acţiune). de a face transferuri de la alte situaţii similare sau relevante şi de a pune în „act” toate aceste resurse la locul şi la timpul potrivit.formarea continuă . decembrie 2004): a cunoaşte şi a înţelege.2. a reflecta şi a lua decizii argumentate ştiinţific. deprinderi. precum şi între formarea iniţială .

a cadrelor didactice şi nondidactice care lucrează în serviciile de educaţie timpurie. declarative şi procedurale. de a interacţiona eficient cu mediul extern. cultural. negocierea şi compromisul. acceptarea diferenţelor culturale sînt descrieri ale acestei competenţe-cheie.. de a dezvolta proiecte şi de a iniţia strategii prin intermediul cărora să le îndeplinească. Această competenţă vizează dependenţa omului de ceilalţi. Această competenţă presupune conştientizarea şi înţelegerea mediului social. • participarea şi funcţionarea în grupuri sociale eterogene. Instrumentele sînt văzute ca mijloace pentru susţinerea unui dialog activ între indivizi şi mediul lor. Reflexivitatea presupune gîndirea axată pe analiza şi evaluarea propriei activităţi şi a contribuţiei la propria creştere profesională. El cuprinde deopotrivă entităţile fizice. este orice proces care te ajută să dai sens propriei experienţe. • utilizarea interactivă a mediului educaţional. necesitatea stabilirii unor relaţii interpersonale pentru a da sens existenţei în comunitate. să fii capabil „să joci după regulile jocului”. stipulate în Standardele Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. cunoştinţele. Percepţia corectă a rolurilor şi responsabilităţilor proprii şi ale celorlalţi. • acţiunea autonomă şi reflexivă a cadrelor manageriale. şi se referă la următoarele domenii : • construcţia continuă a cunoaşterii – vizează exersarea capacităţilor cognitive.profesiei de pedagog. Conceptul de instrumente este folosit în sens foarte larg. necesare pentru a trăi paradigma educaţională socio-constructivistă. economic. care sînt importante pentru a răspunde cerinţelor cotidiene şi profesionale ale societăţii moderne. Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul secundar general. de a-şi susţine drepturile şi interesele. iniţierea. „să joci rolurile prescrise de funcţia pe care o deţii”. înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor esenţiale. să fundamentezi ştiinţific propria experienţă de învăţare şi dezvoltare personală. a instrumentelor/ mijloacelor. 17 . Cadrul didactic trebuie să cunoască şi să împărtăşească concepţia despre copil şi educaţie timpurie promovate la nivel de politici educaţionale. limbajul. legităţile etc. Autonomia se referă la capacitatea specialistului modern de a-şi construi propria identitate profesională într-o lume diversă şi dinamică. politic.

interesarea/motivarea copiilor în procesul construirii 18 . • aprecierea obiectivă a stării sistemului de educaţie timpurie şi recomandarea de soluţii pentru dezvoltarea acestuia. • aplicarea modelului de abordare ştiinţifică a cunoaşterii şi interpretării realităţii. identificarea şi aplicarea strategiilor de atingere a acestor obiective. • corelarea structurilor şi a secvenţelor din cariera didactică cu Standardele Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului de atestare a cadrelor didactice (creditelor profesionale transferabile). • corelarea propriilor valori cu valorile educaţionale promovate în sistemul educaţiei timpurii şi practicarea consecventă a principiilor deontologiei profesiei didactice. • cunoaşterea legislaţiei. • elaborarea planului individual de dezvoltare profesională. integrarea activă în acţiunile metodice. precum şi de alţi factori de decizie privind implementarea şi evaluarea Standardelor de învăţare şi dezvoltare de la naştere la 7 ani.. Roluri şi competenţe care asigură reuşita profesională: • cunoaşterea documentelor de politici educaţionale. a paradigmei socio-constructiviste. de autoperfecţionare etc. Roluri şi competenţe constructiviste solicitate de managementul procesului educaţional: • aplicarea într-un cadru concret educaţional a competenţelor profesionale achiziţionate în procesul de formare iniţială. • antrenarea. • construirea unui sistem axiologic profesional care să asigure angajarea  motivată pe coordonatele propriei dezvoltări profesionale. de perfecţionare. a unor elemente de management pentru a putea îndeplini. abordării constructiviste în educaţia centrată pe copil.Inventarul detaliat al competenţelor generale denotă caracterul lor integrator: A. a legislaţiei învăţămîntului şi a actelor conexe. • cunoaşterea şi înţelegerea realităţilor educaţionale şi a   tendinţelor de dezvoltare în educaţia timpurie. funcţia de director sau de membru al consiliului de administraţie. B. analiza critică şi constructivă   a principalelor documente reglatorii adoptate de Ministerul Educaţiei. • conceperea unui context educaţional care să valorizeze rolul diferitelor resurse implicate în construirea cunoaşterii. eventual. definirea obiectivelor pentru dezvoltarea profesională şi personală.

analiza şi   formarea opiniilor criticconstructive (argumentate) cu privire la orientările moderne şi tendinţele inovatoare   teoretice şi practice contemporane din spaţiul naţional şi european în domeniul educaţiei timpurii. de rezolvare a problemelor educative: • construirea unei relaţii competente şi a dimensiunii motivaţionalatitudinale în abordarea constructivistă a educaţiei (înţelegerea şi utilizarea atitudinilor faţă de noua abordare a educaţiei. • colaborarea cu alte instituţii şi persoane din afara instituţiei de educaţie timpurie (şcoală.). de comunitatea celor implicaţi în procesul de proiectare. pentru activităţi extradidactice etc. încredere. • valorificarea resurselor personale. obţinerii de fonduri (pentru construirea situaţiilor educaţionale semnificative.înţelegerii. sponsori. • construirea relaţiei cu copilul. • identificarea căilor de ghidare individualizată şi diferenţiată a copiilor. • documentarea. stabilirea relaţiilor variate cu şi între copii. softuri etc. societatea civilă din localitate. • valorificarea experienţei copiilor şi activităţilor semnificative în construirea cunoaşterii. învăţării. prevenirea stărilor conflictuale. toleranţă. C. empatie. sprijin. obiectivitate. 19 . faţă de dimensiunea relaţională în constructivism. faţă de sine: tact. faţă de sarcini. respect. organizare. ce necesită resurse suplimentare pentru dotare. în perspectiva realizării unor proiecte comune. reprezentanţi ai inspectoratului şcolar şi ai conducerii locale.). acceptarea diferenţelor. agenţi economici. etc. • utilizarea tehnologiilor moderne performante de documentare şi intervenţie educaţională (Internet. Roluri şi competenţe de relaţionare. acceptarea alternativelor. formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora. spirit critic şi autocritic. construirea situaţiilor de interrelaţionare bazate pe viziuni clare asupra particularităţilor psihosociale ale acestora. iniţiativă. viziune clară. identificarea. • colaborarea cu părinţii în vederea formării conştiinţei educative a acestora. pe abordarea copilului ca subiect al propriei deveniri. responsabilitate. echitate. observarea.). colaborare. coordonare şi evaluare a activităţii. exigenţă. valorizare). • utilizarea mijloacelor tehnice performante (inclusiv computerul şi proiectorul) de intervenţie educaţională în vederea implementării unor noi programe educaţionale. a resurselor oferite de mediul fizic al locului de lucru. • analiza. interpretarea şi elaborarea de soluţii pentru diverse situaţii problematice din mediul educaţional. abordarea şi soluţionarea problemelor cognitive şi profesionale noi în domeniul educaţiei timpurii.

). culturalizator şi individualizator. evaluarea obiectivă şi constructivă a stării critice. • prioritizarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice. tutorii şi administraţia instituţiei educaţionale. explicarea şi interpretarea schimbărilor atît în plan teoretic. • cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei timpurii. în vederea sesizării direcţiilor noi de adîncire a cunoaşterii şi de dezvoltare profesională. în timpul şi asupra acţiunii). D. Concretizarea sistemului teleologic al unei activităţi concrete de formare continuă se va realiza în baza următorului algoritm: • identificarea competenţelor necesare de format/dezvoltat în vederea asigurării şi controlului calităţii procesului educaţional. dar şi în plan practic-aplicativ. pentru nou. Abordarea constructivistă a procesului de formare continuă a cadrelor didactice impune centrarea acestuia pe nevoile de formare ale educatorului şi necesită ajustarea sistemului teleologic la un context concret.. • elaborarea de studii şi rapoarte aplicabile profesional. • sesizarea. • manifestarea disponibilităţii pentru cercetare. după criteriile progresului (reflecţia înainte. comunicarea rezultatelor situaţiilor soluţionate (demonstrarea/argumentarea. părinţii. cu deschiderea de noi perspective..conştientizării necesităţii unui efort comun pe măsura evoluţiei nevoilor copilului (inclusiv de educaţie). asistenţă socială. 20 . • colaborarea în soluţionarea problemelor atît cu profesionişti ai educaţiei primare şi timpurii. • stabilirea relaţiilor de parteneriat cu copiii. îndeplinirii funcţiei fundamentale a familiei – de securizare a copilului – şi a rolului său socializator. de la pregătirea contextului la proiectarea şi rezolvarea situaţiilor. pentru modernizarea metodologică şi utilizarea noilor tehnologii. etc). care presupune capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului educaţional şi de a evalua critic rezultatele unor noi cercetări în domeniu. • integrarea în grupuri de lucru. • compararea cunoştinţelor noi cu cele achiziţionate anterior şi stabilirea relaţiilor între acestea. Roluri şi competenţe solicitate de activitatea de reflecţie şi acţiunea de cercetare didactică: • utilizarea reflecţiei în toate fazele procesului de construcţie. • abordarea creativă şi soluţionarea independentă a problemelor educaţiei timpurii. proiectarea activităţii şi conducerea grupurilor de lucru în cele mai diverse contexte. la evaluare şi perfecţionare. cît şi cu specialiştii din domenii conexe educaţiei (medicină.

• determinarea funcţiei activităţii concrete de formare (reieşind din competenţele ce se vor forma şi de nevoile de formare ale formabililor). lingvistic şi cultural al contextului de învăţare şi al viitorilor formabili (pentru concretizare se va utiliza inventarul detaliat al competenţelor generale prezentat mai sus). 21 . • formularea sistemului de competenţe pentru activitatea de formare continuă concretă prin adaptarea la cadrul social.

vizează sisteme. aprobată prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. individuală etc. 22 .Partea III Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul conţinutal 3. Principii de selectare şi structurare a conţinuturilor Viteza de depreciere a informaţiei în secolul schimbării accelerate. precum şi viteza de procesare a informaţiilor şi de pregătire a ofertelor de formare continuă în corespundere cu cerinţele şi nevoile formabililor. Selectarea şi elaborarea ofertei de formare continuă. să prefigureze conţinutul în funcţie de exigenţele societăţii viitoare. repetînd conţinuturi studiate în cadrul formării iniţiale. la bugetul disponibil etc. Conţinuturile nu pot reprezenta o componentă autonomă a curriculumului de formare profesională continuă.1 din 03. conţinutul şi ritmul dezvoltării sociale.6. organizaţii. devine una din competenţele-cheie ale furnizorilor de programe de formare continuă.1. să pregătească educatorul pentru a se adapta la schimbare. necesitatea de a-şi spori capacitatea de adaptare şi de inovare.03. educatorii ca şi specialiştii din alte domenii sînt în situaţia de a-şi restructura permanent propriul mod de acces la informaţie şi propria capacitate de selectare a informaţiilor. angajaţi. Formarea continuă trebuie să sprijine educatorul în acest sens şi nu poate să „se limiteze la actualizarea cunoştinţelor de specialitate”. nr. în contextul abordării socio-constructiviste a procesului educaţional. politicilor educaţionale promovate la nivel de sistem.04. de nevoile de formare ale subiecţilor formării. profesională. necesităţile de dezvoltare ale instituţiei educaţionale preşcolare şi de creştere a capacităţilor instituţionale. Conţinuturile se structurează în baza următoarelor principii6: 6 Concepţia Formării Personalului din Învăţământul Preuniversitar. furnizorii de programe de formare continuă urmează să asimileze direcţia. Organizaţiile abilitate în formarea continuă resimt necesitatea căutării şi acceptării noilor abordări vizavi de conţinuturile informaţionale incluse în programele curriculare pentru cursurile de formare continuă a cadrelor didactice. care sa răspundă exigenţelor specifice referitoare la necesităţile personale ale educatorului. Trăind într-o societate bazată pe cunoaştere. atestate în toate domeniile activităţii umane. În vederea facilitării adaptării la schimbare. fiind determinate. de teleologia şi axiologia socială.

• principiul valorificării resurselor ştiinţifice. artistice şi tehnologice naţionale. Oferta curriculară Conţinuturile programelor curriculare de formare continuă trebuie să fie în concordanţă cu Standardele Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie şi Standardele de învăţare şi dezvoltare de la naştere pînă la 7 ani.• principiul plinătăţii şi coerenţei axiologice. Selectarea conţinuturilor se realizează în baza principiilor de selectare7: • principiul adecvării la teleologia şi tehnologia formării continue a cadrelor didactice şi manageriale din educaţia timpurie. • principiul plinătăţii şi diversităţii conceptuale şi cultural-axiologice. pe implementarea cercetărilor ştiinţifice în educaţie. convergenţei pe linia: valori fundamentale ale humanitas-ului-valori naţional-formarea axiologică a cadrelor didactice-formarea axiologică a copiilor. suplimentează lista celor dobîndite anterior. care poate cuprinde diverse pachete de servicii educaţionale ce se vor deosebi prin numărul de credite şi timpul alocat. pe domeniile de dezvoltare a copilului în educaţia timpurie. culturale. • principiul plinătăţii şi coerenţei conceptuale şi terminologice.2. grupul-ţintă. • principiul autenticităţii valorilor şi materiilor angajate. 23 . 3. culturale. praxiologică) în cadrul cursurilor. forma de organizare etc. Cele mai mari pachete de servicii educaţionale pentru formare continuă pot include: a) module-nucleu/ obligatorii (cod O) – centrate pe achiziţionarea/ dezvoltarea unor competenţe ce completează arsenalul cadrului didactic. Conţinuturile pentru formarea continuă sînt focalizate pe abordarea integrată a procesului educaţional. modulelor şi programelor de formare. Diversificarea acestora se va realiza în funcţie de scopul. tehnologică. • principiul convergenţei şi coerenţei sistemelor de activitate în formare profesională (de cunoaştere. • principiul adecvării la interesele de cunoaştere. necesare pentru 7 Ibidem. • principiul coerenţei şi continuităţii cu structura sistemului naţional de învăţămînt etc. • principiul instrumentării activităţii de formare şi dezvoltare profesională. Organizaţiile abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar întocmesc oferta curriculară. conţinutul. artistice şi profesionale ale copiilor şi educatorilor. pe necesităţile de formare ale cadrelor didactice.

Modulul-nucleu obligatoriu poate include programe curriculare din domeniile: • psihopedagogia dezvoltării copilului în perioada timpurie. informarea şi documentarea prin Internet. realizarea unei observări sistematice etc. individualizarea traseelor de dezvoltare a copiilor etc. b) module opţionale (cod A) – sînt centrate pe achiziţionarea unor calificări profesionale suplimentare. studiu aprofundat al unei limbi moderne etc. • evaluarea dezvoltării copilului prin metode de cercetare calitativă (observarea.). interpretarea manifestărilor de comportament ale copiilor. poşta electronică. de proiectare a dezvoltării profesionale proprii etc. Modulul-nucleu va constitui 35-45% din conţinutul pachetului. generalizarea şi prezentarea propriei experienţe profesionale.). explicarea ştiinţifică a comportamentului copiilor. Modulul opţional oferă formabililor spre alegere programe curriculare din domeniile de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor generale: • comunicarea (orală şi scrisă: elaborarea rapoartelor asupra activităţii. construirea unui ghid de observare. • noi abordări ale copilului şi copilăriei. c) module alternative (cod L) – sînt orientate spre cultivarea aptitudinilor şi intereselor individuale ale cadrului didactic pentru îndeplinirea unui rol social activ spre dobîndirea unor achiziţii la libera alegere. 24 . • ghidarea carierei profesionale (aplicarea instrumentelor standardizate de autoevaluare. organizării. elaborarea unui articol. pe dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor generale. comunicarea organizaţională. realizarea unei cercetări-acţiuni (action research). comunicarea cu părinţii. corespondenţa cu părinţii etc. • cercetarea pedagogică în calitate de componentă esenţială a dezvoltării profesionale a cadrului didactic: dezvoltarea de instrumente de cercetare cantitative (chestionarul) şi calitative (interviul individual sau de grup.). • conceptul de dezvoltare holistă a copilului. evaluării activităţii educative centrate pe copil. Modulul va constitui 15-30% din întreg pachetul de servicii.). Modulul opţional va constitui 35-40% din pachetul de servicii. • tehnologii informaţionale (utilizarea computerului în elaborarea materialelor didactice.). • metodologia şi managementul proiectării.asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prestate într-un context educaţional nou.

batik. pictori. lucrul în echipe multidisciplinare. proiectarea activităţilor metodice cu cadrele didactice. Conţinuturile programelor curriculare incluse în orice tip de modul de formare continuă urmează să fie: • variate. vor putea selecta instituţia de formare continuă în baza nevoilor concrete de formare continuă. 25 . Pachetele de servicii educaţionale medii şi mici (ca număr de credite şi timp alocat) pot include oricare dintre aspectele specifice modulelor descrise. corupţia pasivă. meşteşuguri populare.). asociaţiile părinţilor etc. • tehnologii (origami. Modulul va purta un caracter preponderent aplicativ. • educaţie prin artă (organizarea de expoziţii cu lucrări ale copiilor. opţional şi la liberă alegere.). masajul curativ. • actualizate. incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educative speciale. • legislaţie şi drept (drepturile omului. acte normative internaţionale şi naţionale. mentoratul etc. lucrul cu copiii din familii dezintegrate.). diferite ca şi conţinut.). Programele curriculare în astfel de Pachete de servicii educaţionale vor aborda aspecte ale unui subiect relevant. poziţia civică a educatorului. etc. revizuite la perioade scurte de timp şi completate cu soluţii pentru diferite probleme cu care se confruntă educatorii. întîlniri cu sculptori. Domeniile generale pot fi: • educaţie fizică şi sănătate (organizarea jocurilor/competiţiilor sportive pentru copii şi familii. Domeniile şi conţinuturile respectivului modul vor fi determinate de capacităţile instituţionale ale organizaţiei prestatoare de servicii de formare continuă. ikebana.). teatrul de păpuşi cu şi pentru copii. Modulul la liberă alegere se va constitui în baza unui vast domeniu de discipline de scurtă durată. patenta de întreprinzător. confecţionarea jucăriilor din materiale naturale. beneficiarii vor putea alege subiectele pentru a acumula numărul necesar de credite. managementul de sine – inteligenţa emoţională. compozitori pentru copii etc. dar îndreptate spre dezvoltarea personalităţii educatorului. dietologie. coreografie etc. educaţie parentală etc.• sociologie şi civism (rolurile sociale ale cadrului didactic. • management (organizarea eficientă a muncii în organizaţie. Conţinuturile în astfel de pachete de servicii educaţionale nu vor include un modul obligatoriu.). Astfel. acordarea primului ajutor medical.

Conţinutul informaţional al stagiilor de formare continuă se va caracteriza prin abordarea aspectelor problematice ale: 1. interrelaţionării în educaţia timpurie. la nivel calitativ.. 8 Joita. sistemului educaţional din Republica Moldova la etapa actuală: realizări. funcţional.A. organizarea. Galaţi. eficienţa şi eficacitatea procesului educaţional.). Politici şi strategii europene. aplicabile profesionist.). psihologic. de atestare etc. eficienţei personale şi publice. monitorizarea. experienţe. tendinţelor actuale ale dezvoltării educaţiei timpurii la nivel global şi naţional (teorii. noutăţi ce vizează cadrul legislativ de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt. regulamente etc. • Noile educaţii în teoria şi practica educaţională contemporană. 3. managementului calităţii (evaluarea.• aprobate de instanţele abilitate. probleme şi perspective de dezvoltare (documente de politici educaţionale adoptate la nivel de Guvern şi strategii de implementare a acestora. coordonarea procesului educaţional.. comunicării. managerial. • Educatorul constructivist.”8. dar insistă pe verificarea valorii includerii abordării constructiviste de către profesorul care coordonează realizarea cunoaşterii informaţiilor date şi transformarea lor în cunoştinţe înţelese raţional. proiectării carierei/profesionalizării ştiinţifice/ghidării în dezvoltarea profesională (aspecte ale autoevaluării şi reflecţiei asupra propriei activităţi). 2. „Programele curriculare pentru formarea continuă pornesc de la conţinutul tematic-cadru. inovaţii relevante în domeniile: pedagogic. incluziunii educaţionale. social etc. valorificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a contextului şi procesului educaţional. cercetării şi observării. Ed.). 2008 26 . a cadrelor didactice.. motivarea şi implicarea familiei şi comunităţii în procesul educaţional etc. Subiecte de conţinut orientative care pot constitui tematica unor programe curriculare pentru stagiile de formare continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie: • Formarea  cadrelor didactice. Didactică şi Pedagogică R. 5. proiectarea. educaţiei centrate pe cel ce învaţă (cu accentuarea dezvoltării copilului ca subiect al propriei dezvoltări. • Profesionalizarea în contextul paradigmei educaţionale postmoderne. cercetări. E. precum şi hotărîri de Guvern. valorificării mediului de învăţare şi a experienţei copilului). 4. A deveni profesor constructivist.

• Conţinut. educaţia parentală. • Perspective comparative ale educaţiei la vîrstele mici. 27 . • Proiectarea şi evaluarea programelor educaţionale. Specificul conceperii.• Portofoliul cadrului didactic ca instrument de reflecţie şi dezvoltare profesională. • Incluziunea copiilor cu cerinţe educative speciale. creativă a copiilor etc. Copilul ca subiect al propriei învăţări. desfăşurării şi evaluării diferitelor tipuri de activităţi. organizării. nutriţie şi stimularea dezvoltării copilului. • Jocul ca activitate de bază în perioada de dezvoltare timpurie a copilului. Învăţarea prin joc. • Asistenţa şi protecţia drepturilor copilului de vîrstă mică. • Acordarea primului ajutor medical. consilierea părinţilor. • Respectarea raportului optim între dirijarea si manifestarea liberă. • Modalităţi de formare şi dezvoltare a independenţei şi creativităţii copiilor. • Dimensiuni noi ale parteneriatultui cu familia: asociaţiile părinţilor. • Modalităţi de stimulare a gîndirii şi creativităţii: tipurile de întrebări/întrebări deschise (adevărate şi mimate). • Cum creăm oportunităţi de învăţare prin descoperire. • Rolul educatorului în susţinerea dezvoltării şi facilitarea învăţării copiilor. • Construirea mediului educaţional din perspectiva noii abordări educaţionale a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. • Metodologia elaborării şi implementării proiectelor sociale • Rolul cadrului didactic în echipa multidisciplinară. • Metodologia dezvoltării autocontrolului emoţional. metode şi mijloace specifice activităţilor organizate în instituţiile de educaţie timpurie. • Educaţia constructivistă. Lista subiectelor programelor curriculare pentru formarea continuă a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie rămîne deschisă. • Interdependenţa dintre îngrijire.

precum şi practici coerente în care educatorului să i se ofere situaţii de învăţare corespunzătoare. astfel. Ea „răspunde atît nevoilor personale.1. Tendinţele de dezvoltare a metodologiei organizării procesului educaţional în educaţia timpurie se regăsesc la nivelul formării continue a cadrelor didactice prin aplicarea principiilor constructiviste în formarea adulţilor. justificarea acţiunilor profesionale.Partea IV Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul metodologic 4. Dezvoltarea repertoriului de acţiuni profesionale/a unor structuri de acţiuni necesită o bază temeinică de cunoştinţe. flexibilitatea şi adaptarea la nevoile individuale ale copilului. favorizînd. Caracteristica esenţială a metodologiei organizării formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie este flexibilitatea multiaspectuală. conţinuturi şi situaţii noi. modelul formării continue la etapa actuală trebuie să aibă caracteristici integrative. Integrarea lor anticipează evoluţia permanentă a educatorilor în contextul unei activităţi complexe de „formare avansată”. pentru a promova şi a dezvolta competenţe de reflecţie şi de acţiune fundamentate pe teorie. politicilor educaţionale promovate de guvern. la obiective educaţionale. situată dincolo de „simpla reciclare”.”9 Modelele de profesionalizare a cadrelor didactice au drept obiective: dezvoltarea unui repertoriu larg de acţiuni profesionale. sarcini. dezvoltarea autonomiei educatorului. Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice angajează două acţiuni complementare: o acţiune de înnoire şi perfecţionare a practicilor profesionale prin actualizarea cunoştinţelor însuşite în timpul formării iniţiale şi o acţiune care vizează reorientarea profesională prin noi competenţe validate inclusiv prin obţinerea unor certificate. Modelul formării continue: caracteristici esenţiale Cadrul metodologic al formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie include aspecte esenţiale ce vizează organizarea procesului de formare continuă în contextul redimensionării formării continue. cît şi celor organizaţionale. România) 28 . Pentru a satisface cerinţele în permanentă schimbare şi pentru a răspunde proactiv la provocările timpului. Componentele cadrului metodologic pot fi îmbinate astfel încît să constituie designul optim pentru asigurarea 9 (Agenţia Naşională SOCRATES.

Furnizorii de servicii de formare profesională continuă Furnizorii de servicii de formare profesională continuă activează în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue. a nevoilor de formare a cadrelor didactice. Instituţia abilitată în formare continuă a cadrelor didactice: • este implicată în activitatea continuă de cercetare a eficienţei şi eficacităţii serviciilor prestate. de transpunere a acestora în suporturi de curs pentru stagiile de formare şi competenţe de analiză. de competenţe necesare şi suficiente pentru organizarea formării constructiviste continue a cadrelor didactice. îşi vor asuma roluri şi responsabilităţi noi. Instituţiile de formare iniţială vor urmări şi vor realiza activităţi de formare continuă a cadrelor didactice tinere (a foştilor absolvenţi angajaţi în cîmpul 29 . satisfacerea cerinţelor educative ale beneficiarului. • construieşte parteneriate permanente cu instituţii de educaţie timpurie pentru a implementa şi a experimenta. generalizare şi fundamentare ştiinţifică a practicilor şi experienţelor didactice ale educatorilor. Cadrele didactice/formatorii care activează în instituţiile de formare continuă trebuie să aibă recomandări adecvate. să dispună de un sistem de ghidare în carieră.2. • stabileşte relaţii de parteneriat cu instituţiile abilitate în formarea iniţială a cadrelor didactice pentru a asigura coerenţa şi continuitatea în profesionalizarea cadrelor didactice. Aceştia posedă competenţa de selectare şi de procesare rapidă a informaţiilor noi. a inovaţiilor în domeniu. dar.calităţii. • include în stagiile de formare continuă vizite de documentare a formabililor în instituţiile de educaţie timpurie partenere. inovaţiilor promovate în cadrul stagiilor de formare continuă. în contextul redimensionării formării continue. a impactului formării continue a educatorilor asupra calităţii procesului educaţional în instituţia de educaţie timpurie. Există două direcţii de actualizare a sistemelor de formare continuă a cadrelor didactice: completarea modelelor existente prin diversificarea serviciilor şi restructurarea acestora. Modelele tradiţionale de diversificare nu răspund tuturor provocărilor cu care se confruntă instituţiile educaţionale şi educatorii. a cerinţelor înaintate de către societate faţă de serviciile educaţionale. cunoştinţe şi experienţă. pentru a demonstra eficienţa teoriilor. Formatorii din centrele de formare continuă sînt implicaţi în practica activă şi în cercetare. În redimensionarea formării continue din ţara noastră urmează a fi exploatate ambele direcţii. oferind oportunitatea asistării la activităţi educaţionale publice organizate de educatori. să demonstreze înţelegerea principiilor de învăţare a adulţilor şi de învăţare centrată pe cel ce învaţă. 4.

Pentru cadrele didactice noi unitatea educaţională va institui programe de mentorat menite să faciliteze integrarea socială şi profesională a acestora.muncii). urmînd aceleaşi etape de bază care includ întrevederi mentor-educator. Instituţiile educaţionale preşcolare vor organiza activităţi de diagnosticare a nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice angajate. în general. modulele pentru stagii. vor monitoriza formarea continuă a fiecărui angajat. Studiul de diagnostic va avea drept obiectiv identificarea nevoilor specifice de formare 30 . în particular. observări efectuate de către mentor asupra demersurilor educative realizate de persoana patronată. Toţi mentorii şi pedagogii din program lucrează împreună. în scopul actualizării cunoştinţelor şi transpunerii în practică a competenţelor obţinute în cadrul formării iniţiale a cadrelor didactice. şi pe studii de identificare a nevoilor de formare a diferitelor categorii de angajaţi în instituţiile de educaţie timpurie. al stagiului de muncă şi intereselor profesionale ale acestora. în cazul certificării cadrelor didactice etc. mediu. al tipurilor de instituţii educaţionale preşcolare şi categorii de angajaţi. pe un eşantion reprezentativ din perspectiva localităţilor urbane şi rurale. sprijin. elaborarea ofertei va fi precedată anual de un studiu de diagnostic. Mentoratul este interacţiunea formală ori neformală dintre mentor şi persoana patronată pe parcursul unei perioade de timp. programele curriculare tematice pe studiul tendinţelor în domeniul ştiinţelor educaţiei. vor evalua calitatea schimbărilor produse în practica profesională a angajatului după participare la cursuri de formare. vor oferi consultanţă şi ghidare în carieră. 4. Programele de mentorat în instituţia de învăţămînt pot fi realizate şi în contextul certificării cadrelor didactice. resurse. Elaborarea ofertei educaţionale pentru formarea continuă Fiecare instituţie prestatoare de servicii educaţionale de formare continuă va fundamenta oferta educaţională. şi al educaţiei timpurii. Mentorul/îndrumătorul este un cadru didactic cu experienţă care oferă suport şi informaţii (nu control!) unui cadru didactic neexperimentat. vor facilita elaborarea proiectelor individuale de dezvoltare profesională de către foştii absolvenţiactuali angajaţi pentru o perioadă de 1-2 ani. Administraţia instituţiei de învăţămînt va evalua rezultatele programelor de mentorat implementate. în cazul iniţierii unor programe de implementare a inovaţiilor. Administraţia poate iniţia programe de mentorat în cazul integrării în colectiv a cadrelor didactice neexperimentate. vor facilita participarea cadrelor didactice la diferite cursuri de formare continuă. vor asigura condiţiile necesare pentru autoformare: motivare.3. Pentru activităţi de formare continuă. pachetele de servicii educaţionale. nou-venite. elaborarea şi lucrul asupra planurilor de dezvoltare profesională.

Cerinţele faţă de acreditarea programelor pentru formarea continuă trebuie să fie reînnoite periodic. în mod obligatoriu. Oferta serviciilor educaţionale pentru formarea continuă poate fi îmbunătăţită prin cunoaşterea practicilor bune. Instituţia abilitată în acreditarea programelor pentru formarea continuă a educatorilor trebuie să se bazeze pe un consens social în ceea ce priveşte standardele de evaluare a programelor curriculare pentru formarea continuă a cadrelor didactice. Pentru a elabora planul individual de dezvoltare în carieră. Programele de sprijin includ facilitarea autoevaluării şi diagnosticării. implementării. bazate pe cercetare şi validare. în cadrul cărora să ofere consultanţă în vederea elaborării. Cerinţele trebuie să fie definite ca linii directoare generale care asigură spaţiu pentru soluţii individuale. asistenţi medicali. Vom releva unele aspecte importante ale acestui domeniu. educatori. modulelor tematice care vin să răspundă nevoilor de formare ale educatorilor. În elaborarea ofertelor educaţionale instituţiile abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice se vor orienta şi la module opţionale destinate: • educatorilor cu experienţă profesională. • metodiştilor/formatorilor care pot şi doresc să-şi asume responsabilitatea ghidării în cariera profesională a angajaţilor. Trebuie să funcţioneze un mecanism clar şi simplu de acreditare 31 . Fiecare instituţie de educaţie timpurie va identifica nevoile de formare continuă a cadrelor didactice şi va expedia anual instituţiilor abilitate în formare continuă solicitarea de includere a anumitor subiecte. care pot şi doresc să obţină calificare suplimentară pentru a-şi asuma rolul de mentor. fiecare formabil poate lucra cu un mentor ori ghid-consultant. în baza vizitelor de observare în teren. teme în oferta de formare continuă. Organizarea studiului de diagnostic se va baza pe concluziile realizate în baza chestionării şi. Toate instituţiile educaţionale abilitate în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie pot să dezvolte Programe de sprijin şi dezvoltare profesională. Aprobarea/Acreditarea programelor pentru formarea continuă se va realiza în baza Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale continue. să soluţioneze anumite probleme identificate în procesul inspectării instituţiilor de educaţie timpurie. Inspectorii şcolari pot insista asupra includerii în oferta educaţională a instituţiilor de formare continuă a subiectelor. îngrijitoare etc. • educatorilor care pot şi doresc să presteze familiilor şi copiilor cu cerinţe educative speciale servicii de asistenţă socială şi psihologică etc.). monitorizării şi evaluării Planurilor individuale de dezvoltare profesională.continuă a diferitelor categorii de angajaţi (manageri. metodişti. luînd în considerare schimbările contextului.

Componenta temporală reprezintă modul de planificare în timp a procesului de formare (numărul de ore. şedinţele în grup. Aceasta va permite diversificarea pieţei ofertelor de formare continuă şi va oferi educatorilor oportunitatea de a identifica trasee de formare continuă individualizate. e-Learning. Unitatea principală de măsură a procesului de formare este creditul de studiu. trainingul. • cursuri de perfecţionare. Activităţile de formare continuă realizate în cadrul proiectelor internaţionale şi naţionale avizate de către Ministerul Educaţiei nu vor necesita aprobare suplimentară. ateliere de lucru în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale. metodice şi psihopedagogice pentru obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice. • stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei. accesibil tuturor organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale care doresc şi dispun de competenţe şi capacităţi instituţionale pentru organizarea formării continue a cadrelor didactice din educaţia timpurie. forme de organizare. Principalele forme de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie timpurie includ: • activităţi metodico-ştiinţifice realizate în instituţia educaţională şi la nivel interinstituţional. activitatea independentă. simpozioane. activităţi de formare: seminarii. cînd sînt combinate mai multe forme. timp alocat. 4. teritorial şi naţional. organizate la diferite niveluri. Formele de organizare a activităţilor de formare continuă includ: instruirea faţă în faţă. • conferinţe. traininguri. formarea mixtă. • cursuri cu frecvenţă redusă. cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate. Programelor curriculare li se vor atribui credite. Forme de organizare a procesului de formare continuă Formarea continua a cadrelor didactice este realizată prin: activităţi de perfecţionare metodică şi psihopedagogică. Furnizorul de servicii educaţionale va propune activităţi cu durată de 32 . monitorizarea de către un mentor/supervizarea etc. • cursuri de pregătire şi de perfecţionare a personalului de conducere. realizate la nivelul catedrelor sau al colectivelor de specialitate din unităţile de învăţămînt. organizate la nivel interşcolar. sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări. dezbateri sau alte forme speciale de perfecţionare. seminarii. schimburi de experienţă. conferinţe. perioada totală de formare).4. în funcţie de conţinut.a programelor curriculare pentru formare continuă.

timp diferită. Beneficiarul va selecta serviciile de formare continuă în funcţie de propriul traseu de formare, numărul de credite necesar de acumulat pentru realizarea Planului individual de dezvoltare profesională, tematica abordată, durata şi perioada desfăşurării activităţii de formare continuă. 4.5. Modele de învăţare şi strategii didactice în formarea continuă Modele de învăţare Modelele de învăţare şi strategiile didactice în formarea continuă pot varia, dar nu vor intra în contradicţie cu educaţia adulţilor şi cu paradigma educaţională socio-constructivistă. Demersul de învăţare trebuie să încurajeze dezvoltarea competenţelor metacognitive (Wilson, Teslow şi Osman-Jouchoux, 1995), favorizînd conştientizarea proceselor de construcţie a cunoaşterii (Honebein, 1996). Modele de învăţare recomandate în formarea continuă: Modelul învăţării generative, Wittrock, 1992, Modelul facilităţilor procedurale, Wilson, Cole, 1991, Modelul ICON (Interpretation Construction), Black şi McClintock, 1995, Modelul CETP/SIS, Summer Institute, 1998, Modelul OLE (Open Learning Environments), Hannafin, Land, Oliver, 1999, Modelul CIP (Cognitive Information Processing ), Indiana University, 2001, Modelul CLD (Constructivist Learning Design), Gagnon şi Collaz, 2001, 2005, Modelul CECERE, Joiţa, 2005, Modelul ETER (Experience, Theory, Experimentation, Reflection), Beliveau şi Peter, 2002. Unul dintre modelele ce prinde treptat contur în stagiile de formare a adulţilor şi în ţară este cel ce promovează învăţarea experienţială. Învăţarea experienţială conduce la dobîndirea unor noţiuni şi deprinderi ca rezultate ale experienţei de muncă şi studii neatestate de o formă de educaţie formală sau de oricare acreditare profesională. Acest gen de experienţe de învăţare se recunosc prin faptul că persoana care învaţă este direct implicată în realitatea pe care o studiază, o realitate cu totul diferită şi angajată în altă manieră decît atunci cînd doar citeşte, aude, discută, dezbate sau scrie despre subiecte cu care nu a venit în contact, nu au fost parte directă a unui proces de învăţare, dar pe care doreşte să le elucideze conceptual şi practic. Se propun cu precădere următoarele strategii pedagogice: experimentul, realizarea de proiecte, rezolvarea de probleme globale şi semnificative, simularea, strategiile de învăţare colaborativă ce pun accent pe departajarea opiniilor şi negocierea semnificaţiilor (Honebein, Duffy şi Fishman, 1993; Jonassen, 1991; Duffy şi Cunningham, 1996), stabilirea de comunităţi de învăţare, inclusiv deschise – interviuri cu experţi, metode inspirate din conceptele cognitive „apprenticeship” (Collins, Brown şi Newman, 1989), „învăţare intenţionată” (Bereiter şi Scardamalia, 1989).
33

Mediul de formare Conceperea mediilor de învăţare care îl susţin, îl stimulează şi îl provoacă pe formabil să definească propriul demers de învăţare, iar formatorul să devină un mediator, facilitator, asistent, un ghid la care se poate apela la nevoie – devine un proces indispensabil în formarea continuă constructivistă. Mediul de formare trebuie să se situeze în „zona proximei dezvoltări”, pentru a accelera dezvoltarea prin anticipare. Organizarea interacţiunii active în grupul de cadre didactice care participă la formarea continuă, astfel încît acesta să fie lipsit de riscuri şi să influenţeze pozitiv manifestarea calităţii de subiect al fiecărui participant, este una din condiţiile şi caracteristicile esenţiale ale mediului de învăţare constructivist. Constructivismul acordă prioritate abilităţilor sociale şi celor colaborative, de aceea trebuie să se ţină seama de niveluri diferite de dezvoltare a competenţelor în interiorul grupurilor de învăţare şi să se ofere oportunitatea de a valorifica potenţialul acestora. (Wilson, Teslow şi Osman-Jouchoux, 1995). Mediul de formare continuă creează cîmpul de tensiune intelectuală, oferă oportunităţi de manifestare a individualităţii fiecărui participant, îl înarmează cu experienţă comportamentală şi îi pune la dispoziţie teren pentru valorificarea propriei experienţe. Punerea în valoare a potenţialului formativ al mediului de învăţare în cadrul formării adulţilor este la fel de importantă ca şi în educaţia timpurie. De aceea, instituţiile abilitate în formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii vor colabora cu instituţii educaţionale preşcolare pentru a asigura în cadrul stagiilor de formare un mediu real de învăţare. 4.6. Evaluarea Experienţele de dezvoltare profesională, activităţile de formare continuă trebuie să se bazeze pe rezultate specifice, care definesc ce urmează să ştie educatorul, ce poate să facă pentru dezvoltarea copiilor şi pentru familiile acestora ca rezultat al participării la activitatea de formare continuă. În contextul restructurării formării continue, generat şi de multiplele opţiuni strategice, condiţionate de specificul învăţării la adult, implicaţiile pedagogice ale paradigmei constructiviste presupun următoarele: • obiectivele învăţării-formării nu sînt predefinite şi nici impuse, ele sînt determinate şi negociate de/şi cu persoana supusă procesului de formare; • obiectivele pot fi determinate chiar în timpul învăţării, cadrele didactice trebuie încurajate să urmărească ţelurile/scopurile personale; • obiectivele nu sînt formulate/elaborate în termeni ce descriu comportamente observabile, nu sînt operaţionale şi, astfel, ghidează într-o măsura puţin considerabilă demersurile de evaluare şi pe cele strategic-acţionale.
34

Formarea profesională continuă trebuie să fie în conexiune directă cu un proces de evaluare continuă, în care să se utilizeze o diversitate de măsurători, promovîndu-se evaluările în context real şi axîndu-se pe aprecierea competenţelor, pe demersul de construcţie al cunoaşterii. Evaluarea include modalităţi de evaluare iniţială – la începutul stagiilor de formare sau înainte de propunerea ofertei; de evaluare formativă – în timpul formării continue; de evaluare finală – la sfîrşitul activităţii/modulului/ stagiului de formare şi evaluarea post-stagiu – realizată la un anumit interval de timp după sfîrşitul activităţii de formare. Drept model de evaluare iniţială/evaluare a nevoilor de formare profesională a cadrelor didactice poate servi Instrumentul de evaluare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din educaţia timpurie din Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. În funcţie de politicile educaţionale, de domeniul de interes şi scopul investigaţiei se vor elabora instrumente de identificare a nevoilor de formare ale cadrelor didactice. Evaluarea continuă, şedinţele de follow-up trebuie să fie o componentă a tuturor programelor educaţionale şi a tuturor programelor de training/ formare, componentă ce anticipă certificarea pentru abilitarea profesională în domeniu, certificarea obţinerii unui anumit număr de credite. În evaluare sînt utilizate următoarele metode: chestionare, portofolii, proiecte, discuţii în grup, prezentări publice de teme, jurnal de bord, elaborarea de planuri detaliate ale unor proiecte etc. Participarea la o activitate de formare continuă finisează cu certificarea formabililor, în certificat indicîndu-se modulele studiate, numărul de ore de formare (inclusiv numărul de ore de activitate independentă, dacă este cazul), numărul de credite.

35

Bibliografie selectivă

*** Legea învăţămîntului a Republicii Moldova nr. 547 din 21.07.1995, *** Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue (HG nr.1224 din 09.11.2004) *** Standardele de învăţare şi dezvoltare de la naştere pînă la 7 ani, aprobate la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum în anul 2010. *** Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie, aprobate la Colegiul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului în anul 2007. *** Instrumentele de evaluare a cadrelor didactice din educaţia timpurie, în baza Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie *** Concepţia Formării Personalului din Învăţământul Preuniversitar, aprobată prin hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.6.1din 03.04.03 *** Raportul cu privire la realizarea Strategiei Consolidate şi a Planului de Acţiuni în sectorul educaţiei, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova (30.01.2009) *** Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii, 6.05.2008. C111/1 1. Antonesei, L., Paideia. Fundamentele culturale ale educaţiei. Polirom, Iaşi, 1996 2. Bîrzea, C., Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1998 3. Ciolan, L., Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Polirom, Iaşi, 2008 4. Cristea S., Perfecţionarea cadrelor didactice,- www. proeducation.md 5. Cucoş, C., Teoria şi metodologia evaluării. Polirom, Iaşi, 2008 6. Evans, J.L. et al., Early childhood counts. A programming guide on Early Childhood Care for Development The World Bank, Washington, D.C., 2000 7. Foucher R., Hrimech L, Autoformation dans l enseignement superieur.
36

Apports europeens et nord- americains pour l an 2000, Montreal: Edition Nouvelles, 2000. 8. Gliga L., Standarde profesionale pentru Profesia Didactică, Sibiu: Editura POLSIB, 2002. 9. Guţu Vl. et al, Psihopedagogia centrată pe copil, Chişinău: USM, 2008. 10. Guţu, V., Chicu, V.. Managementul schimbării în cadrul educaţional. CEP USM, Chişinău, 2005 11. Houdé, O. Psihologia copilului. Cartier, Chişinău, 2007 12. Iosifescu, Şerban (coord.), Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucuresti, 2001 13. Iucu, R., Formarea initiala si continua a cadrelor didactice, Bucuresti, Editura Humanitas, 2005  14. Iucu, Romiţă, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii., Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2007 15. Joiţa, E., A deveni profesor constructivist, Galaţi: Ed. Didactică şi Pedagogică R.A, 2008. 16. Lisievici, P., Evaluarea în învăţămînt. Teorie practică, instrumente. Aramis, Bucureşti, 2002 17. Negreţ-Dobridor, I., Teoria generală a curriculumului educaţional. Polirom, Iaşi, 2008 18. Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, O. Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică. Polirom, Iaşi, 2005 19. Niculescu, R.M., Formarea formatorilor, Ed. All Pedagogic, Bucuresti, 2000 20. Niskier, A., Filozofia educaţiei. O viziune critică. Editura economică, Bucureşti, 2000 21. Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D., Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice. Polirom, Iaşi, 2007 22. Piaget, J., Ihnelder, Bärbel, Psihologia copilului. Cartier, Chişinău, 2005 23. Piaget, J. Psihologia inteligenţei. Cartier, Chişinău, 2008 24. Rae, L., (2001), Tehnici de formare .Editia a treia, Editura Universal Dalsi, 2000 25. Văideanu, G., Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucuresti, 1988 26. http://www.prescolar.edu.md/

.

2010 .MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Centrul Educaţional PRO DIDACTICA Formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii GHID METODOLOGIC Chişinău.

şef catedră „Pedagogie preşcolară”. dr. Mihaela Ionescu. Învăţămînt primar şi Educaţie preşcolară”. de asemenea. coordonator Banca Mondială. Larisa Vîrtosu. director al Programului Educaţional Pas cu Pas Experţi: Viorica Goraş-Postică. Maria Pereteatcu. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” al Universităţii de Stat „A. Colegiul Pedagogic “A. conferenţiar.Prezenta lucrare este elaborată din sursele Fondului pentru Dezvoltarea Programelor Educaţionale (EPDF). aportul tuturor cadrelor didactice de la colegiile pedagogice şi facultăţile de profil. şef catedră „Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară”. directoare a instituţiei preşcolare nr. doctor în filologie. grad didactic unu. lector superior. grad didactic superior. (expert de bază pentru elaborarea ghidului metodologic privind Formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii) Valentina Chicu. profesoară de metodici particulare. Colectivul de autori: Experţi-consultanţi: Vladimir Guţu. Resursele acestui grant sunt administrate de Banca Mondială. manager de proiect. Stela Gînju. 20 din municipiul Chişinău Dorina Putină. în cadrul Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”. Mariana Doina Moarcăş. dr. decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Chişinău Cornelia Cincilei. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.Mateevici” din Chişinău Consultant internaţional: dr. România Coordonare: Viorica Goraş-Postică. Valentina Botnari. care au participat la atelierele de lucru din cadrul proiectului. decan al Facultăţii de Pedagogie. Lia Sclifos. şefa catedrei Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. coordonator de programe. doctor în pedagogie. doctor în pedagogie. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA Liliana Nicolaescu-Onofrei. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA . Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Efimia Musteaţă. director al proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”. Autorii exprimă mulţumiri tuturor specialiştilor care au contribuit cu sugestii la realizarea variantei finale a materialelor: dr. Psihologie şi Asistenţă socială a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi Liuba Mocanu. Universitatea de Stat „Alecu Russo”. Russo” din Bălţi Zinaida Stanciuc. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Chişinău. Departmentul Învăţămînt preşcolar şi primar. Bălţi. UNICEF Moldova. şef catedră „Pedagogie. doctor habilitat în pedagogie. Universitatea de Stat din Tiraspol. dr. Nadejda Velişco. dr. coordonator al grupului de experţi Rima Bezede. dr. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Chişinău Valentina Priţcan. director executiv. Apreciem. iar Proiectul este realizat cu asistenţa UNICEF. doctor în psihologie. realizat de Ministerul Educaţiei.

.....62 3.............................. ............................ Autoformarea cadrelor didactice din educaţia timpurie..6....................................................................79 Anexa 2...........82 Bibliografie selectivă..68 3............2..............3.....1................52 2..........2................... .. Context general.1....................59 3....... .49 PARTEA II............. ............. ............. Politici şi realizări actuale în Republica Moldova................................ Educaţia şi dezvoltarea timpurie.............................. Repere conceptuale pentru proiectarea şi implementarea unor programe eficiente de formare.......................42 Partea I...... Formarea continuă a cadrelor didactice PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE: cadrul conceptual....44 1..... Fişa de (auto)analiză a realizării unei sesiuni/unităţi de învăţare proiectate în baza modelului învăţării experienţiale............4......... Metode şi tehnici eficiente pentru activitatea de formare. Trainingul ca formă importantă de formare continuă..... 3..87 ...........................................53 Partea III................................................. Formarea continuă a cadrelor didactice PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE: cadrul conţinutal şi metodologic.................... Formarea continuă a cadrelor didactice PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE: cadrul teleologic............. Precizări terminologice................ .66 3.................. Modele de proiectare eficientă a demersului de formare...70 3.........1................ Motivarea cadrelor didactice pentru formare continuă.....................................5..................................CUPRINS PRELIMINARII..........52 2...................................................45 1................................................... Roluri şi competenţe ale cadrului didactic din educaţia timpurie................ Orientări moderne privind formarea continuă a cadrelor didactice... 2.........................44 1...............59 3........ Specificul educaţiei continue în alte ţări....75 Anexe Anexa 1....................

Formarea continuă în contextul din Republica Moldova. • direcţiile de învăţămînt/ cabinetele metodice. (M. Ghidul vine să concretizeze şi să expliciteze mai multe aspecte normative. Calitatea formării educatorilor şi a managerilor de-a lungul întregii cariere garantează reuşita etapei preşcolare în evoluţia copilului. „educaţia primită de copil în această perioadă are o importanţă crucială în dezvoltarea personalităţii lui”. diverse exemple. ca şi în cel 42 . Numeroase cercetări au scos în evidenţă multiplele funcţii educative ale diverselor tipuri de jocuri.în vederea sprijinirii lor în determinarea şi realizarea unui parcurs de dezvoltare profesională. Domeniul de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar se înscrie în sistemul global de formare continuă şi iniţiază/pune bazele cadrului preuniversitar de dezvoltare profesională. Aceiaşi beneficiari sînt vizaţi atît de Curriculum. pe care oprimarea tendinţelor de afirmare o poate ştirbi. 117) Specialiştii susţin că „fără a subaprecia etapele ce urmează şi fără a uita că sîntem educabili pe întreg parcursul vieţii. aducînd repere conceptuale şi metodologice. studii de caz. Ştefan. temelia motivaţiei intrinseci a învăţării. trebuie să dăm acestor temelii atenţia meritată” şi. respectiv.în vederea sprijinirii lor în stabilirea de obiective de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din domeniu şi a construirii solicitărilor către prestatorii de servicii. Unii autori au văzut în curiozitatea. a impune ca prioritate aceste axiome în procesul de formare continuă a cadrelor din domeniu. • cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie . Aceasta este şi vîrsta interiorizării regulilor vieţii sociale şi a conturării imaginii de sine. pag.în vederea ajustării programelor oferite. fiind deschisă unor achiziţii care ulterior sînt mult mai dificil de dobîndit. cadrele manageriale . Educaţia timpurie este definită ca totalitate a influenţelor formative exercitate asupra copiilor în primii 7-8 ani de viaţă. or. Ca material suport al documentului reglator sus-numit. Etapa iniţială dispune de o receptivitate deosebită. cît şi de prezentul document: • instituţiile prestatoare de servicii de formare continuă a cadrelor didactice din sistemul de educaţie timpurie (de stat şi neguvernamentale) . atît de vie la vîrsta dată.PRELIMINARII Actualul ghid metodologic este elaborat în baza Curriculumului de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii.

dezvoltarea aptitudinilor pedagogice şi a atitudinii socioprofesionale optime. psihopedagogică şi managerială1 pe parcursul întregii activităţi profesionale. este axată pe cadrul de competenţe profesionale. dar important este faptul că fiecare cadru didactic care a parcurs o etapă de formare trebuie să simtă o creştere calitativă personală şi profesională. conform unor statistici. metodică. formarea continuă se organizează în instituţii specializate.din alte ţări europene. După cum am observat. Formal. ghidul poate servi drept instrument pentru conceperea unor obiective de dezvoltare profesională a educatorilor. sub îndrumarea metodiştilor. iar reperul european este formulat în documentele emise de Comisia Europeană. Aceasta urmăreşte amplificarea şi înnoirea continuă a cunoştinţelor şi competenţelor necesare educatorilor şi managerilor. în învăţămîntul preşcolar din republică posesorii de grade didactice sînt în absolută minoritate. 1 Perfecţionarea managerială vizată este cea care ţine de managementul învăţării şi organizarea grupului de copii. Curriculumul de bază vizează formarea continuă a personalului didactic ca perfecţionare de specialitate. Curriculumul stipulează importanţa promovării calităţii şi performanţei. Pentru cadrele manageriale. obţinerea de grade didactice este mai puţin solicitată de educatorii şi managerii preşcolari. Reperul naţional în formarea continuă axată pe competenţe îl constituie Standardele profesionale pentru cadrele didactice din educaţia timpurie. cursurile de perfecţionare finalizează prin obţinerea certificatelor de competenţă profesională şi a gradelor didactice. pentru identificarea atît a necesităţilor. centrării pe copil şi pe leadershipul pedagogic. cît şi a oportunităţilor de formare ale acestora. eficientizarea muncii lor. psihopedagogice şi manageriale. Formarea continuă în domeniul managementului instituţiei educaţionale nu este vizată de prezentul document. În Republica Moldova. socioculturale şi informaţionale. dar şi în instituţiile de educaţie timpurie. 43 . autorizate de Ministerul Educaţiei. fapt demn pentru reflecţii la nivel de politică educaţională. numite furnizori de servicii de formare continuă. astfel.

Perfecţionarea cadrelor didactice este obligatorie şi se realizează o dată la 5 ani. sistem organizat şi coordonat în întregime de ministerul respectiv. atenţionăm educatorii şi managerii. prestatorii de servicii în sfera preşcolară să îşi conceapă demersurile de formare continuă în baza acestora. inclusiv în baza competenţelor şi a standardelor promovate de Curriculumul de bază. Context general Cadrul conceptual al Curriculumului de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii reliefează orientările actuale. Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. avîndu-se drept obiectiv racordarea permanentă a nivelului de calificare la renovarea conceptuală metodologică. de regulă. Strategia oficială actuală este de a extinde aria de perfecţionare la mai multe instituţii. curriculară şi tehnologică a învăţămîntului. în baza Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie etc. ca legităţi care reglementează procesul de formare. Curricula de formare continuă ale acestor instituţii urmează a fi modernizate şi actualizate.1. Principiile. cît şi de opţiunile individuale. În ultimii 10 ani. de a demonopoliza rolul instituţiilor subordonate direct Ministerului Educaţiei. Perfecţionarea şi recalificarea se realizează. îi vor ghida atît pe cei de la „firul ierbii”. stilul democratic Standardele de învăţare şi dezvoltare de la naştere pînă la 7 ani. ţinînd cont şi de documentele-cheie elaborate în ultimii doi ani2. Educatorii au posibilitatea să aleagă. numărul profesorilor participanţi la cursuri de perfecţionare organizate în cadrul proiectelor coordonate de organizaţii neguvernamentale este cu mult mai mare decît al participanţilor la cursurile instituţiilor sprijinite total şi coordonate direct de Ministerul Educaţiei. principiile şi modelele în procesul de formare continuă a cadrelor didactice. pe conceptorii de politică educaţională în domeniu. În contextul dat. să opteze pentru un modul sau altul: bineînţeles. cît şi pe manageri. în funcţie de cerinţele sistemului.Partea I Formarea continuă a cadrelor didactice PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE: cadrul conceptual 1. 2 44 . la instituţiile de învăţămînt superior sau în alte instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei. Instrumentele de evaluare a cadrelor didactice din educaţia timpurie.

Orientări moderne privind formarea continuă a cadrelor didactice Curriculumul de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii. Or. să le gestioneze şi să le utilizeze. de aici şi apariţia unor oferte de cursuri nu doar pentru profesorii preuniversitari. ale cărui orientări generale vor fi expuse mai jos. “education tout au long de la vie”) a început să fie aplicată după anul 1972. preşedintele Comisiei internaţionale privind dezvoltarea educaţiei. educaţia de-a lungul întregii vieţi etc. Conferinţa Internaţională privind Educaţia Adulţilor CONFINTEA V (Hamburg. Mii de cadre didactice începînd de la nivelul preşcolar şi terminînd cu cel universitar trec anual prin cursurile ONG-urilor. formare profesională.). şi pe de alta – exigenţele specifice profesiei de educator în contextul promovării unei noi concepţii despre educaţia timpurie. Toate aceste instituţii realizează formarea continuă în strînsă legătură cu formarea iniţială. relaţiile de colaborare şi completare reciprocă între instituţiile de formare iniţială şi continuă au fost mai mult formale şi doar declarate ca necesitate sau intenţie. 1.de perfecţionare al acestor organizaţii. a înmînat directorului general al UNESCO raportul “A învăţa să fii”. Astăzi. care reglementează procesul de formare continuă. are la bază două elemente fundamentale: pe de o parte. în mod tradiţional.2). Obiectivul general enunţat era cerinţa ca orice individ să aibă posibilitatea să înveţe de-a lungul întregii sale vieţi. subiectele abordate care răspund unor necesităţi imediate se impune în faţa profesorilor ca o experienţă avansată şi foarte solicitată. acoperind o arie vastă de practici şi metode. să ştie să identifice sursele. subliniind faptul că pregătirea şi educaţia adulţilor nu mai trebuie să fie un răspuns la pregătirile iniţiale insuficiente. ci şi pentru cei universitari şi pentru studenţi. Educaţia de-a lungul întregii vieţi trebuia să permită fiecăruia să facă funcţionale informaţiile şi cunoştinţele dobîndite. Termenul educaţia adulţilor este utilizat pentru desemnarea unui domeniu general. să le ordoneze. cînd Edgar Faure. educaţia astfel înţeleasă reprezentînd “cheia de boltă” a ceea ce autorul numeşte “cetatea educativă”. Ultima („life long learning”. Piaget). „a finaliza şi promova schimbări în 45 . conceptul de educaţie a adulţilor. educaţie de bază. educaţia cunoaşte mai multe definiri: „transformare a conştiinţei psihologice a individului” (J.2. ci trebuie să asigure tuturor posibilitatea de a învăţa şi crea pe parcursul întregii vieţi. Educaţia adulţilor este conceptul care desemnează un domeniu global – cel al tuturor activităţilor educative desfăşurate în beneficiul populaţiei adulte. 1997) a promovat şi relansat conceptul de educaţie de-a lungul întregii vieţi. reflectate în sistemul de competenţe generale urmărite (a se vedea Curriculumul de bază. “convieţuind” cu o serie de alte concepte specifice (educaţie populară. §2. să le selecteze.

Educaţia permanenta înseamnă înzestrarea omului cu elemente ale unui complex de metode care sa-i permită să îşi autodezvolte orizontul cultural şi intelectual. Vintanu) etc. sub presiunea evoluţiei evenimentelor din interior şi exterior. totodată. restructurat. natural etc. În fapt. profesional. Educaţia de-a lungul întregii vieţi trebuie sa constituie un element cetăţenesc inseparabil.organizarea comportamentală a omului” (P. educaţia pentru o cetăţenie democratică. credem. mai eficienţi. educaţia părinţilor etc. care este universal. durează toată viaţa activă a 46 . făcîndu-i capabili să se adapteze cerinţelor acestui secol. să devină mai echilibraţi. constă în schimbări majore în modelul interior al lumii noastre. educaţia este construcţia şi reconstrucţia continuă a unui model interior de cunoaştere. o ştiinţă. - este nu numai o tehnică. apreciere şi acţiune în raport cu lumea în care trăim. valorilor şi acţiunilor specifice omului” (N. limbile străine. cultural. un proces de umanizare prin care indivizii dobîndesc noi calităţi umane cu ajutorul cărora pot institui un echilibru relativ stabil cu mediul social. Este forma de organizare şi de valorificare a posibilităţilor sociale oferite oamenilor pentru a-şi îmbunătăţi experienţa de viaţă. „proces de asimilare şi practicare a informaţiilor. Educaţia adulţilor. A. regîndit. „a schimba sensul experienţei umane” (A. educaţia economică şi antreprenorială. educaţia pentru sănătate. acest proces educativ multiplu trebuie mereu modificat. - situează adultul care învaţă în centrul procesului de educaţie. ci şi o mişcare socială de ajutorare a oamenilor ca aceştia să îşi înţeleagă locul în societate. Educaţia permanentă a educatorilor şi a managerilor de grădiniţă reclamă actualizarea continuă a exigenţelor de învăţare şi îngrijire a copiilor de vîrstă mică şi însuşirea strategiilor de dezvoltare profesională şi personală. solicitărilor lumii contemporane. - este un răspuns la societatea modernă şi are drept scop pregătirea adulţilor în domenii de interes precum tehnologia informaţiei. Ea este. structurile-i desfăşurînduse în numele sprijinirii eforturilor individuale spre socializare. Quellet). Educaţia de-a lungul întregii vieţi conduce individul la intensificarea relaţiilor sale cu alţii şi cu societatea în ansamblul ei. Educaţia adulţilor: - reprezintă o dimensiune specială a învăţării pe parcursul întregii vieţi (lifelong learning) şi a devenit o prioritate a sistemelor de învăţămînt din toată lumea. Cerghit). Osterrieth). contribuind astfel la creşterea posibilităţilor acestuia de a juca un rol activ în societate. „modificarea valorii pozitive în comportarea raţională umană” (I.

un om cu disponibilităţi superioare. în Polonia – un „Decret al Ministerului Învăţămîntului şi al Ministerului Agriculturii”. Israel. de deschidere către social. dar nu un veşnic măcinat de nestatornicie. a. deschidere pe care nu o poate da deplin nici un sistem şcolar. în Israel – o „Decizie a Ministerului Învăţămîntului”. un om care sa admită că toate schimbările sociale trebuie să înceapă. În alte ţări – Finlanda. Benefică ar fi asimilarea de către adulţi a unui cuantum de cunoştinţe. în primul rînd. dar nu un permanent şi infertil căutător. Anglia s. un om înzestrat cu premisele socio-mobilităţii moderne. În multe ţări. despre 47 . educare – echivalentă cu a (se) construi şi formare – echivalentă cu a (se) face. în Japonia – o „Lege imperială”.. numite superioare). din sistemele formale de învăţămînt. instruire – echivalentă cu a (se) conduce. în Irlanda – o „Lege a agriculturii” cu un capitol cuprinzător privind învăţămîntul adulţilor din mediul rural. În Belgia funcţionează o „Lege pentru înfiinţarea universităţilor rurale”. admise mai mult ca o deschidere. Dar pentru realizarea lui este nevoie de impactul spiritual al fenomenelor conjuncturale în care există individul. sînt organizate instituţii specializate: şcoli rurale (uneori. Educaţia de-a lungul întregii vieţi trebuie sa devină forma de influenţare pozitivă. dar nu un perpetuu neangajat. Germania. care îşi propun să înveţe adulţii tineri. Anglia. prin care urmărim să oferim individului şansa spre a fi polivalent. decît ca un final al unui sistem bine definit şi superior ca eficienţă socială. Ele sînt drumul în sine. În Suedia. sub patronajul statului. Educaţia permanentă a cadrelor didactice înseamnă informare – echivalentă cu a (se) înţelege. –cursurile se axează pe perfecţionarea pregătirii profesionale a adulţilor. programe pentru locuitorii satelor (în America de Sud) sau chiar universităţi rurale (în Germania. în Norvegia – o „Lege pentru educarea adulţilor”. Se vorbeşte tot mai des despre învăţămîntul pentru adulţi. în Danemarca – un „Decret al Ministerului Învatamîntului”. Norvegia etc. poate evolua personal şi se poate închide oricînd. Danemarca. Senegal etc.individului şi are misiunea de a completa lacunele evidente. dar posibil de justificat. România etc.. cunoştinţele dobîndite sînt astfel potenţialităţi ale unui drum care poate începe oricînd. educarea adulţilor este organizată de stat. În numeroase ţări. seminarii (exemplul celui scandinav este edificator). cursuri pentru persoanele cu handicap fizic sau activităţi pentru petrecerea plăcută şi utilă a timpului liber. oricît de democratic ar fi. ca un început de drum. în Anglia – o „Cartă regală”. cu el.). de comerţ sau sanitare – constituie obiectivele fixate de instituţiile pentru educarea adulţilor în Japonia. în Brazilia – un „Decret al Biroului Federal pentru Educaţie” etc. Kenya. sînt organizate cursuri de limbi străine. după cum formarea cadrelor medii – didactice.

Cercetările de psihologie contemporane infirmă ideea că intrarea în vîrsta adultă ar duce la stagnarea şi învechirea capacităţilor de învăţare. şi nu vîrsta ca atare. a descoperirii unor idei. datorită utilizării principiilor euristice. Cercetările reliefează însă dependenţa lor de nivelul anterior de instruire. dobîndeşte o viziune pluralistă despre muncă şi viaţă. perfecţionare profesională. mai puternic rolul experienţei culturale cu care el intră în legătură în viaţa de zi cu zi.perfecţionare. un sprijin în distanţarea de atitudinile sale anterioare. cu alte colectivităţi sociale. precum şi Rezoluţia Consiliului cu privire la învăţarea de-a lungul vieţii (2002) pun accentul pe importanţa pe care o are învăţarea de-a lungul vieţii pentru creşterea 48 . Formarea profesională continuă desemnează componenta cea mai “tehnică” a educaţiei adulţilor. conceptul de educaţia adulţilor cunoaşte modificări majore pe care le parcurge şi în prezent. metodele practice demonstrative capătă o importanţă deosebită. ceea ce explică atît extensia puternică pe care au cunoscut-o în ultimii ani. reconversie profesională etc.) Comunicarea Comisiei Europene (2001) „Crearea unui spaţiu european al învăţării de-a lungul vieţii – de la vis la realitate”. cît şi dorinţa organizatorilor de a cunoaşte şi utiliza cu preponderenţă astfel de metode. De aici şi unul din preceptele fundamentale ale educaţiei permanente: a învăţa sa fii capabil să înveţi. aceasta nu poate fi transferată atunci cînd e vorba de relaţiile sale sociale. Ea se adresează formării profesionale a acestei categorii de beneficiari şi implică mecanisme şi structuri care apelează la resurse materiale importante (cum este statul) şi la resurse umane calificate special pentru respectivul domeniu. Aceasta subliniază faptul că rolul esenţial în educaţia adulţilor îl au capacităţile de învăţare achiziţionate anterior. Adultul. Dimpotrivă. Educaţia adulţilor se raportează mereu la capacităţile de învăţare ale acestora. reorientare. Dacă experienţa adultului exercită o influenţă puternică asupra înţelegerii şi a atitudinii. reprofilare şi chiar despre universităţi pentru vîrsta a treia. semnificaţii sau deprinderi de interes major. tipul şi motivele învăţării. prin experienţa sa cu alţi membri ai societăţii. Treptat. urmărind diverse forme de pregătire profesională a adulţilor (calificare/recalificare profesională. configurînd mai profund. Participarea activă constituie pilonul lor principal. Aptitudinile globale joacă un rol esenţial în învăţare. studiile universitare asigurînd o cotă mai înaltă de activare în acest sens. Experienţa altor moduri de relaţionări socio-umane va contribui în felul acesta la însuşirea valorilor noi. În contextul modernizării activităţilor de educaţie cu adulţii. cum remarcă lucrările de specialitate. să-ţi dezvolţi la maximum aceste posibilităţi. investigaţiile atestă prezenţa unei legităţi: învăţarea permanentă duce la dezvoltare continuă pînă la vîrsta înaintată.

non-formală sau informală a adulţilor. Specificul educaţiei continue în alte ţări Gerard Vaysse. Luxemburg. iniţierea în noile tehnologii). Finanţarea poate fi acordată tuturor tipurilor de instituţii şi organizaţii implicate în educaţia formală. care permite schimbarea orientării profesionale (reprofilarea). Acest proces presupune o revoluţie coperniciană în con­ ştiinţa profesională şi tinde ca cel implicat să obţină efecte durabile în practicarea meseriei. şi formarea complementară. • sporirea calităţii sistemului educaţional. În Germania. Or. Obiectivele esenţiale ale formării continue în ţările europene sînt: • dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţionarea de noi competenţe (didactica disciplinei. cadrele didactice trebuie să realizeze o analiză pertinentă a procesului pedagogic. 49 . vine să precizeze că scopul formării continue este acela de a pregăti cetăţeni care să înveţe de‑­ a lungul vieţii.3. • cunoaşterea ambianţei sociale. decriptarea şi livrarea ei sau specialistul care o acceptă ca pe un remediu pentru carenţele formării iniţiale. printr-o diagnoză şi prognoză competentă. De asemenea. Educaţia adulţilor constituie o componentă vitală a învăţării de-a lungul vieţii.competitivităţii şi a şanselor de angajare. Ţările europene au o variată şi bogată experienţă în domeniul instruirii continue. XXI va fi cea a cunoaşterii. În UE. Comisia Europeană finanţează promovarea schimburilor de experienţă şi ameliorarea calităţii şi accesibilităţii mobilităţii din Europa în domeniu. Islanda există două forme distinctive: formarea continuă. Destinat să răspundă nevoilor de predare şi învăţare ale instituţiilor şi persoanelor implicate în respectivul tip de educaţie. Scoţia şi Irlanda). Prin programul Grundtvig. Nor­ vegia. prin alocarea a cîtorva ore pe săptămînă. aceasta se efectuează în fiecare şcoală. În unele state (Belgia. cetăţenia activă şi dezvoltarea personală. 1. un accent tot mai mare se pune pe pregătirea de specialitate aprofundată şi dobîndirea de noi competenţe profesionale. programul are şi scopul de a oferi atît o soluţie la problema îmbătrînirii populaţiei. Modalitatea prin care se organizează formarea continua diferă de la o ţară la alta – ca timp şi conţinut. unul dintre specialiştii de vază din domeniu. dar şi pentru incluziunea socială. în formarea continuă este implicat specialistul care facilitează descoperirea cunoaşterii de un anumit tip. Danemarca. deoarece Europa sec. aceasta este sprijinită prin intermediul programului Grundtvig. care permite perfec­ ţionarea profesională. În statele Uniunii Europene. cît şi diverse căi prin care persoanele adulte să-şi poată îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele. pentru a răspunde diverselor nevoi educaţionale ale copiilor.

trei dintre acestea fiind rezervate formării continue. ca Franţa. şi se încheie cu o promovare ori calificare profesionala. În cele mai multe ţări. iar în Portugalia există un organ competent care facilitează angajarea în procesul de formare continuă. primesc salariul pe un an. În Austria. Dacă în Danemarca cursurile sînt organizate la solicitarea profesorilor. după doi sau trei ani de activitate. Spania. însă în Finlanda cadrele didactice din şcolile secundare generale participă obligatoriu trei zile pe an. Situaţii similare se înregistrează şi în Islanda. dacă doresc să urmeze cursuri universitare de aprofundare a cunoştinţelor ori să desfăşoare activităţi de cercetare în alte ţări. aflaţi sub anumite administraţii educative. iar în Suedia fiecare şcoală organizează în mod obligatoriu asemenea cursuri. în afara orelor de muncă.. profesorilor li se măresc salariile. sunt prevăzute anual 50 de ore de „activităţi de plan“. De regulă. În Scoţia. Belgia (comunitatea franceza) şi Germania. profesorii din Luxemburg urmează şi finalizează cursurile de formare doar în timpul vacanţelor şcolare şi doar pentru disciplinele considerate prioritare de către minister. Minis­ terul Educaţiei al Luxemburgului a creat un Serviciu coordonator de cercetare şi de inovaţie pedagogică şi tehnologică. însă la sugestia şi avizul directorului ori inspectorului de specialitate. Spania şi Scoţia cursurile de formare durează mai multe săptămîni ori luni. acreditează centrele specializate şi acti­ vitatea de instruire continuă. în medie 104 ore pe an. Profesorii din Anglia şi Ţara Galilor cinci zile pe an nu lucrează cu elevii. iar în Austria aceştia pot primi calificări suplimentare. În Spania. Profesorii eleni. profesorii pot opta pentru anumite cursuri de formare continuă.În Portugalia. profesorii participînd la cursuri de formare continuă două săptămîni la doi ani. iar cei care sînt funcţionari publici. care are ca scop şi organizarea formării continue. iar cele din şcolile secundare profesionale cinci zile. Profesorul care parcurge şi finalizează astfel de cursuri primeşte note mai mari la examinările de competenţă. participarea la activităţi de formare continuă are un statut special. În alte state. 50 . cu impact major asupra carierei profesionale. formarea continuă este o cerinţă necesară avansării profesionale. în timp ce în Franţa promovarea nu este condiţionată de acest aspect. dacă îndeplinesc această condiţie. În Italia. cu acelaşi scop. În Portugalia. Finlanda şi Suedia formarea continuă este obligatorie. În Belgia. pe lîngă cele cinci zile de formare continuă. după finalizarea cursurilor. În schimb. participarea la astfel de cursuri nu este obligatorie. Danemarca a introdus un cadru fix pentru coordonarea diferitelor organisme de formare. profesorii sînt obligaţi prin lege să-şi actualizeze cunoştinţele. în Spania se creează o simbioză între cerere şi oferta administraţiei educaţionale. de perfecţionare. nu neapărat prin frecventarea unor cursuri. temele cursurilor de formare sînt propuse de foruri ori asociaţii de profesori ce au primit avizul ministerului de resort.

profesorilor de la şcolile publice li se oferă cursuri de perfecţionare cu o durată minimă de 20 de zile pe an. pe cel mult un an. Perfecţionarea cadrelor didactice se desfăşoară. Aceştia primesc integral compensaţii băneşti. • training organizat de centrele de instruire locale. • training cu durata de 2 ani oferit anual şi desfăşurat la instituţiile naţionale. în special. durată etc. al cărui scop este perfecţionarea profesorilor cu realizări deosebite. Importanţa acordată formării continue. pentru a urma cursuri de aprofundare ori specializare. În Japonia perfecţionarea este obligatorie pentru profesorii şcolilor publice. • training informal organizat în mod individual de cadrele didactice prin constituirea unor grupuri mici de specialişti din district care se ocupă. • training pentru managerii şcolari şi specialiştii care oferă consultanţă în probleme de curricula. mai puţin primele acordate pentru unele sarcini specifice. de cele mai dese ori. În ultimele trei decenii. Tot în Spania. fiind perfectibil şi în continuare. organizat de Ministerul Educaţiei la Centrul Naţional de training.primesc salariul integral în următorii şase ani. indiferent de stagiul lor de muncă. de cercetări în domeniu. cei care au opt ani vechime la catedră pot solicita o întrerupere a activităţii didactice. fără a se ţine cont de domeniul de activitate. de conţinut. în instituţiile de învăţămînt. 51 . coordonator de practică pedagogică etc. Perfecţionarea se realizează în cadrul a cinci tipuri de training: • training desfăşurat în instituţia în care activează cadrul didactic respectiv. cum ar fi dirigenţie.). Conform directivelor Ministerului Educaţiei şi ale consiliilor prefecturale şi municipale. cît şi avantajele şi dezavantajele ce decurg au fost intens dezbătute şi suscită în continuare polemici. pentru a satisface cerinţele societăţii la începutul noului secol şi mileniu. în învăţămîntul mondial şi cu precădere în cel european se observă transformări radicale (de ordin structural.

interpretate şi evaluate în contextul larg al educaţiilor paralele. Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de perfec­ ţionare a cadrelor didactice. Asigurarea calităţii proceselor de formare continuă a personalului didactic reprezintă o problemă de maximă complexitate. ca şi constituent al competenţei? Dezvoltarea şi demonstrarea şi unei competenţe se poate realiza numai în practica didactică. formate de-a lungul parcursului său de învăţare şi profesionalizare. directori sînt: • În cîte situaţii competenţele trebuie demonstrate pentru a fi recunoscute? • În cît timp se dobîndeşte o competenţă şi după cîte eforturi se poate trece pe un alt nivel de îndeplinire a acesteia? • Cum poate fi demonstrată o competenţă care se referă la înţelegere (internalizare.1. stagiari. stil pedagogic. inspectori.PARTEA II Formarea continuă a cadrelor didactice PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE: cadrul teleologic 2. metodişti. iar corelarea acestor procese cu prevederile documentelor reglatoare ale domeniului în vigoare este deja un imperativ. Problemele principale în acest context pentru practicanţi. aplicate. Competenţa didactică profesională presupune o serie de componente intrinsece care conferă autoritate profesională: cunoştinţe temeinice. conştientizare etc. măiestrie didactică. Ele trebuie valorizate. pregătire metodică şi psihopedagogică deosebite.)? • Cît de uşor poate fi identificat nivelul unei atitudini. începînd cu formarea iniţială şi continuînd cu dezvoltarea profesională pe parcursul întregii activităţi. linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt prin consolidarea refor­ melor deja întreprinse şi reevaluarea priorităţilor într‑o societate a cunoaşterii şi a tehnologiilor avansate. Precizări terminologice Realizarea standardelor şi a obiectivelor currriculare din domeniul educaţiei timpurii depinde în mare măsura de competenţele educatorului. O altă problemă este: Cum ar putea fi stabilită o ierarhie a acestor 52 . Competenţele nu trebuie înţelese ca fiind un concept abstract şi lipsit de conţinut.

acţiuni etc. 2.) prin care se construieşte un alt nivel al competenţei.competenţe? Se pot face diferenţe între ele? Sînt unele mai importante decît altele? Competenţele trebuie operaţionalizate şi debutantul.A se vedea în special Partea II. Experienţa a generat certitudinea faptului că studentul practicant sau educatorul începător. Formarea iniţială a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul teleologic . finalităţile urmărite în cadrul sistemului de învăţămînt superior. fie practician cu experienţă.) La fel de importantă este clarificarea nivelurilor descriptorilor de performanţă şi stabilirea de comun a modului în care va decurge evaluarea. Astfel. Planul de acţiune întocmit de comun acord cu mentorul stabileşte repere ferme şi prefigurează un drum (o succesiune de secvenţe. Pentru a concepe un traseu eficient de dezvoltare a competenţelor în cadrul formării continue. este necesar să se urmărească o continuitate firească şi o conexiune cu sistemul de competenţe urmărit (şi asigurat) în cadrul formării iniţiale.2. mentorul. O a treia problemă este: Sînt competenţele o sumă de subcompetenţe? Este posibil a detalia comportamentele care ar putea-o demonstra pe diverse niveluri? În absenţa unei astfel de detalieri cei implicaţi în evaluarea unei competenţe trebuie să negocieze cîteva din achiziţiile comportamentale care o pot proba. adică să fie familiarizaţi cu prevederile Curriculumul de bază pentru formarea iniţială a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii3: competenţele 3 Curriculumul de bază pentru formarea iniţială a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii. fie începător (stagiar) trebuie să îl elaboreze împreună cu supervizorul (mentorul). Foarte important este planul individual de acţiune pentru dezvoltarea profesională pe care fiecare educator. în primul rînd. Planul de acţiune relevă nivelul la care competenţa este regăsită în practică şi descrie procesul care va conduce la un alt nivel de realizare. prestatorii de servicii de formare continuă sau organizatorii acestora de la „firul ierbii” trebuie să cunoască. Reflectarea progresului într-o fişă de evaluare construită în baza obiectivelor fixate în plan poate să servească drept sursă primară pentru determinarea nevoilor de formare (A se vedea drept exemplu fişa de evaluare inclusă în Standardele naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie şi dezvoltare timpurie. 2010 . Roluri şi competenţe ale cadrului didactic din educaţia timpurie Demersurile de formare continuă se vor axa pe dezvoltarea competenţelor dictate de rolurile pe care trebuie să le realizeze cadrul didactic în activitatea sa curentă. metodistul trebuie să le dea o interpretare comună. Esenţial este planul de acţiune corelat cu nivelurile de descriere a performanţei. sau chiar şi un educator cu mai multă experienţă se pot autoevalua greşit. 53 .

dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor în învăţare. dezvoltarea profesională. 2010 . organizarea şi realizarea educaţiei. prestatorii trebuie să cunoască bine competenţele generale stipulate în Curriculumul de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii4. corelate cu: Standardele naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie şi dezvoltare timpurie: cunoaşterea concepţiei despre copil şi educaţia timpurie. dezvoltarea cognitivă. corelate cu cadrul calificărilor. Curriculumul de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii. Competenţe generale 4 Michael Schratz.generale. Acestea reprezintă contexte majore de manifestare şi realizare a competenţelor profesionale.2. pe de o parte. valabile pentru orice cadrul didactic din domeniul educaţiei timpurii şi se bazează pe competenţele urmărite de formarea iniţială.a se vedea în special §. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului: dezvoltare fizică. şi competenţele specifice. Competenţe generale 54 . Ele sînt corelate. igienă şi sănătate. 2. dezvoltarea limbajului şi a comunicării. În al doilea rînd. What is a “european teacher”? A discussion paper. evaluarea progreselor copilului. planificarea educaţiei timpurii.2. §. iar pe de altă parte – cu documentele europene privind competenţele cadrelor didactice. dezvoltare socio-emoţională. 2. cu Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul secundar general. European Network on Teacher Education Policies (entep) 5 6 Curriculum de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii. parteneriatul cu familia. 2010.

construirea situaţiilor de interrelaţionare bazate pe viziuni clare asupra particularităţilor psihosociale ale acestora. a resurselor oferite de mediul fizic al locului de lucru. • Planificarea ca proces participativ. Cunoaşterea concepţiei despre copil şi educaţia timpurie • Individualizarea învăţării. şi competenţele urmărite în cadrul formării continue a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie din Republica Moldova: Competenţele unui profesor modern al secolului XXI 5 • Abordarea individualizată a fiecărui copil • Cunoaşterea cercetărilor recente şi noutăţilor în domeniul profesat Exemple de competenţe generale ale cadrului didactic din educaţia timpurie 6 • Construirea relaţiei cu copilul. • Respectarea specificului învăţării în perioada timpurie.Astfel. Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie A. organizare. la o analiză mai atentă. anuală) • Abordarea integrată a curriculumului prin planificare. Planificarea educaţiei timpurii • Planificarea pe termen scurt (zilnică şi săptămînală) şi termen lung (semestrială. coordonare şi evaluare a activităţii. se poate observa şi urmări liber corelarea care există între competenţele unui profesor modern al secolului XXI. • Aplicarea într-un cadru concret educaţional a competenţelor profesionale achiziţionate în procesul de formare iniţială. • Incluziunea socială. pe abordarea copilului ca subiect al propriei deveniri. stabilirea relaţiilor variate cu şi între copii. • Abordarea integrată a dezvoltării copilului. • Cunoaşterea şi înţelegerea realităţilor educaţionale şi a  tendinţelor de dezvoltare în educaţia timpurie • Valorificarea resurselor personale. de comunitatea celor implicaţi în procesul de proiectare. 55 . • Organizarea eficientă a oportunităţilor de învăţare pentru copii B. • Valorificarea experienţei copiilor şi activităţilor semnificative în construirea cunoaşterii. discutate la nivel european.

a resurselor oferite de mediul fizic al locului de lucru. jocul ca formă integratoare a învăţării şi dezvoltării. crearea oportunităţilor de alegere şi luare a deciziilor. • Utilizarea tehnologiilor moderne performante de documentare şi intervenţie educaţională (internet.). C. crearea unui mediu personalizat şi prietenos copilului. de comunitatea celor implicaţi în procesul de proiectare. 56 . strategii interactive. organizare.• Organizarea eficientă a oportunităţilor de învăţare pentru copii • Utilizarea noilor tehnologii • Valorificarea resurselor personale. softuri etc. obiectivele de referinţă şi sarcinile elaborate. valorificarea oportunităţilor de învăţare neplanificate. • Mediul de învăţare: recunoaşterea impactului mediului asupra învăţării şi dezvoltării. • Utilizarea mijloacelor tehnice performante (inclusiv computerul şi proiectorul) de intervenţie educaţională în vederea implementării unor noi programe educaţionale. corelarea formelor de activitate cu vîrsta copiilor. Organizarea şi realizarea educaţiei • Strategii didactice: strategii pentru învăţare activă. coordonare şi evaluare a activităţii.

observarea. definirea obiectivelor pentru dezvoltarea profesională şi personală. Evaluarea progreselor copilului • Observarea copilului (înregistrarea observaţiilor privind progresele în dezvoltarea copilului pe cele cinci domenii definite prin Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilulu)i. identificarea şi aplicarea strategiilor de atingere a acestor obiective. • Identificarea. proiectarea activităţii şi conducerea grupurilor de lucru în cele mai diverse contexte. Dezvoltarea profesională • Consultarea de materiale de specialitate . interesarea/ motivarea copiilor în procesul construirii înţelegerii. • Utilizarea diverselor forme de evaluare a copilului. • Documentarea. abordarea şi soluţionarea problemelor cognitive şi profesionale noi în domeniul educaţiei timpurii. Înregistrarea progreselor copilului • Proiectarea obiectivelor pe termen scurt şi termen mediu de dezvoltare individuală a copilului în baza rezultatelor evaluării. D. • Antrenarea. analiza şi  formarea opiniilor critic-constructive (argumentate) cu privire la orientările moderne şi tendinţele inovatoare  teoretice şi practice contemporane din spaţiul naţional şi european în domeniul educaţiei timpurii • Elaborarea planului individual de dezvoltare profesională. E.• Monitorizarea progresului în învăţare • Formarea motivaţiei şi interesului pentru învăţare a copiilor • Identificarea căilor de ghidare individualizată şi diferenţiată a copiilor. • Participarea la cursuri de formare continuă • Reflecţie asupra propriei activităţi pentru îmbunătăţirea rezultatelor . 57 . învăţării. • Lucrul în echipă pentru îmbunătăţirea activităţii didactice. • Lucrul în echipă cu alţi colegi • Implicarea în dezvoltare curriculară şi dezvoltarea organizaţională • Managementul propriei dezvoltări profesionale • Rezolvarea de probleme • Integrarea în grupuri de lucru.

cît şi cu specialiştii din domenii conexe educaţiei (medicină. • Colaborarea în soluţionarea problemelor atît cu profesionişti ai educaţiei primare şi timpurii. culturalizator şi individualizator. • colaborarea cu părinţii în vederea formării conştiinţei educative a acestora. îndeplinirii funcţiei fundamentale a familiei – de securizare a copilului – şi a rolului său socializator. • Colaborarea cu părinţii în luarea de decizii privind dezvoltarea copilului. Parteneriatul cu familia • Cunoaşterea nevoilor şi a intereselor părinţilor privind dezvoltarea copilului. • Informarea permanentă a părinţilor privind progresele şi problemele în dezvoltare ale copilului. F. a contextului sociocultural al familiei. tutorii şi administraţia instituţiei educaţionale.• Promovarea parteneriatelor cu părinţii şi comunitatea • Cunoaşterea schimbărilor sociale • Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu copiii. părinţii. etc). conştientizării necesităţii unui efort comun pe măsura evoluţiei nevoilor copilului (inclusiv de educaţie). • Analiza. asistenţă socială. 58 . interpretarea şi elaborarea de soluţii pentru diverse situaţii problematice din mediul educaţional. • Stimularea participării părinţilor la activităţile programului educaţional.

o Rigorile formulate în Curriculumul de bază pentru formarea continuă în domeniul educaţiei timpurii123 3 Curriculumul de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii. determinat de: o Analiza nevoilor de învăţare a formabililor (în formula „aici şi acum”. 2010. o Cerinţele determinate de politicile în domeniul formării continue şi în domeniul educaţiei timpurii. Partea III. Cadrul conţinutal şi metodologic vor fi determinate de: • Axarea pe formarea de competenţe vizate de Curriculumul de bază pentru formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii: o Competenţe generale care asigură reuşita profesională. Oferta curriculară.1.1. o Competenţe de relaţionare. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru educaţia timpurie: cadrul conţinutal. de rezolvare a problemelor educative. Repere conceptuale pentru proiectarea şi implementarea unor programe eficiente de formare. §§ 3. o Competenţe implicate în activitatea de reflecţie şi acţiunea de cercetare didactică. adică ceea de ce are nevoie realmente cadrul didactic pentru a-şi realiza cu succes obligaţiunile / pentru a-şi perfecţiona competenţele).2. Un demers modern de formare continuă a cadrelor didactice din educaţia timpurie va lua în considerare mai multe elemente esenţiale. Principii de selectare şi structurare a conţinuturilor.PARTEA III Formarea continuă a cadrelor didactice PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE: cadrul conţinutal şi metodologic 3. 59 . 3. o Competenţe constructiviste solicitate de managementul procesului educaţional. • Construirea unui conţinut relevant al formării. o Prioritizarea nevoilor identificate şi corelarea nevoilor individuale prioritare cu obiectivele strategice de dezvoltare a instituţiei preşcolare.

o din punct de vedere al relaţiei formator-formabil (faţă-în faţă. • Asigurarea unor condiţii ergonomice adecvate unei formări moderne: o locul unde se desfăşoară. la distanţă). c) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice. echipamente). tehnici.• Asigurarea unei diversităţi de forme de organizare. autoevaluarea. funcţie de situaţia lor concretă: o din punct de vedere al locului unde se petrece formarea. studiul independent. o organizarea spaţiului (mobilier. colocviu ş. o Gradul de aplicare în practică a competenţelor (cunoştinţelor. cerc pedagogic. de evoluţia diferitelor discipline de studiu. o modul de prezentare a conţinuturilor (utilizarea noilor tehnologii). capacităţilor şi atitudinilor) achiziţionate în cadrul formării. o din punct de vedere al formei de realizare a activităţii de formare (forme de bază: curs-seminar. o asigurarea resurselor materiale necesare atingerii obiectivelor formării. Formele de organizare a formării continue a cadrelor didactice. • Aplicarea unor strategii de evaluare a cadrelor didactice care să vizeze: o Progresul în realizarea obiectivelor propuse în cadrul programului de formare.etc. mijloace) care să fie selectate: o prin corelare cu principiile educaţiei adulţilor. de necesităţile şi interesele de perfecţionare a diferitelor categorii de cadre didactice. forme complementare: planul individual de dezvoltare profesională. o prin racordarea ad-hoc la stilurile de învăţare ale formabililor concreţi dintr-un grup concret.a. training. activitate metodico-ştiinţifică. workshop.. autoformarea. pot fi selectate dintr-o largă gamă de posibilităţi: a) cursuri organizate de angajatori în cadrul propriei instituţii sau de către instituţiile specializate în formarea profesională. realizate la nivelul 60 . în funcţie de exigenţele învăţămîntului. b) cursuri de programe de perfecţionare sau de recalificare. o prin precizarea proporţiei între teorie/practică/studiu individual (aplicare) în cadrul programului de formare. o din punct de vedere al duratei. care să dea formabililor posibilitatea de a participa eficient. • Utilizarea unei diversităţi de strategii de formare a cadrelor didactice (metode.

o Determinarea caracteristicilor potenţialilor beneficiari (sau analiza populaţiei-ţintă):  Nivelul de instruire. m) cursuri postuniversitare. d) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări. g) stagii de practică şi specializări în unităţi din ţară sau din străinătate. j) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate. realizate în ţară şi în străinătate. f) forme de perfecţionare prin corespondenţă (învăţămînt la distanţă). potrivit opţiunilor participanţilor. metodice şi psihopedagogice sau pentru obţinerea definitivării în învăţămînt ori a gradelor didactice. conferinţe. h) cursuri fără frecvenţă. de studii şi profesională. l) burse de perfecţionare şi stagii de studiu şi de documentare. o) doctorat . • Proiectarea demersului de formare prin: 61 . dar nu mai rar decît o dată în cinci ani. p) workshop-uri. în conformitate cu prevederile legii. k) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere. Toate acestea reprezintă cadrul de desfăşurare a procesului de formare. organizate de instituţii de învăţămînt superior sau alte instituţii abilitate. dezbateri televizate şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice. etc. Etapele de parcurs pentru proiectarea unor programe eficiente de formare includ: • Identificarea nevoilor de formare prin: o Determinarea necesităţilor dictate de prevederile documentelor reglatoare care vizează necesarul de competenţe pentru realizarea cu succes a obligaţiunilor cadrului didactic din educaţia timpurie.  Motivaţia pentru formare. combinate cu consultaţii periodice.  Experienţa de viaţă. e) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei.unităţii de învăţămînt sau pe grupe de unităţi (comisii metodice. tabere. simpozioane. n) masterat. i) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic. de îndrumare şi de control. seminarii etc. cercuri pedagogice). Periodicitatea formării profesionale continue a angajaţilor este determinată de instituţia care oferă locul de muncă. potrivit unor programe specifice.

se poate clădi un fundament solid. In felul acesta se scot la lumină. Acesta este esenţial. Astfel. o Alegerea metodelor de evaluare (pentru a determina gradul de realizare a obiectivelor cursului şi progresul cursanţilor). dat fiind că orice cunoştinţe durabile sunt înţelese în contextul a ceea ce este deja cunoscut şi înţeles.Reflecţie – Extindere) Cadrul ERRE este un cadru de învăţare şi proiectare didactică. prin aceasta activitate iniţială. Procesul de învăţare este un proces de conectare a noului la ceea ce este deja cunoscut.2. Propunem cîteva secvenţe definitorii cu privire la fiecare fază a cadrului .1. care ar fi utile pentru formatorii implicaţi în formarea profesională a cadrelor didactice din educaţia timpurie. derivat din conceptul de Dezvoltare a Gîndirii Critice. Intîi. neînţelegerile. care nu devin evidente fără examinarea activă a cunoştinţelor şi a convingerilor deja existente. Oricum.o Stabilirea obiectivelor cursului şi a competenţelor urmărite. 62 . Modele de proiectare eficientă a demersului de formare Un program eficient de formare poate fi implementat prin alegerea unor strategii adecvate obiectivelor urmărite şi conţinuturilor selectate. Acestea trebuie să fie corelate într-un demers sau un cadru de proiectare şi învăţare propice modului în care învaţă adulţii. 3. Evocarea: In aceasta fază se proiectează şi se realizează mai multe activităţi cognitive importante. confuziile si erorile de cunoaştere. de asemenea. la care se pot adăuga altele noi. Informaţiile prezentate fără un context sau cele pe care cei care învaţă nu le pot corela cu altele deja cunoscute se uită foarte repede. o Stabilirea conţinuturilor solicitate de obiective. ca alternativă pentru eficientizarea proiectării şi realizărilor demersurilor de formare a adulţilor. 3. mijloace. o Alegerea strategiilor didactice adecvate (metode. important este faptul ca. pe care să se edifice înţelegerea pe termen lung a noilor informaţii. tehnici). În calitate de modele de succes. Importanţa acestei implicări iniţiale va deveni mai clara o data cu descrierea celorlalte două faze. 2. se propune implicarea activă în încercarea de a-si aminti ce se ştie despre un anumit subiect. se stabileşte un punct de plecare bazat pe cunoştinţele proprii. propunem Cadrul ERRE şi Modelul Învăţării experienţiale. ajutîndu-i pe aceştia sa reconstruiască aceste cunoştinţe si convingeri anterioare. Aceasta îl obligă să-şi examineze propriile cunoştinţe si sa înceapă sa se gîndească la subiectul pe care in curînd îl va examina în detalii. Adulţii îşi clădesc înţelegerea lucrurilor noi pe fundamentul oferit de cunoştinţele si convingerile şi experienţele anterioare. Cadrul ERRE (Evocare – Realizare a sensului .

Tehnicile sînt un instrument util. In felul acesta. Scopurile din cea de a doua categorie sunt mult mai puternice decît cele impuse de surse externe. Există strategii de predare care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe cei instruiţi să rămînă implicaţi în procesul de instruire. Realizarea sensului este a doua fază a cadrului pentru proiectare. Adesea cei care învaţă abordează lectura sau alte experienţe de învăţare cu aceeaşi lipsă de implicare cognitivă. Prin implicare activă se înţelege că ei devin conştienţi de propria lor gîndire si îşi folosesc limbajul propriu. învăţarea devine mult mai eficientă. Prea des se înîmplă ca cei care învaţă să stea pasivi în sala de curs. Este cel mai bun exemplu de lectură fără înţelegere. care trebuie să-şi menţină în mod independent implicarea activă în procesul de învăţare. Ei trebuie să-şi exprime cunoştinţele scriind şi /sau vorbind. cel care învaţă poate să coreleze mai bine informaţiile noi cu ceea ce ştia deja. Interesul şi scopul sunt esenţiale pentru menţinerea implicării active a cel care învaţă în învăţare. La această fază cel care învaţă vine în contact cu noile informaţii sau idei. motivaţia pentru reconstruirea schemelor sau pentru introducerea de noi informaţii în aceste scheme este mult diminuată. al treilea scop al etapei de evocare este esenţial. Toţi cititorii cunosc fenomenul care constă în terminarea lecturii unei pagini fără a-ţi aminti nici măcar un lucru din ceea ce tocmai ai citit. pentru că le permit celor care învaţă săşi urmărească în mod activ înţelegerea a ceea ce citesc. Stadiul realizării sensului este esenţial 63 . Învăţarea este un proces activ. Exista însă doua feluri de scopuri: cel impus de profesor sau de text şi cel stabilit de cursant pentru sine. să aibă loc. a ascultării unui discurs sau a efectuării unui experiment. ca în exemplul nostru. Cînd există un scop. ascultîndu-l pe profesorul care gîndeşte în locul lor. Prin intermediul acestei etape. Fiindcă durabilitatea înţelegerii depinde de procesul de corelare a informaţiilor noi cu schemele preexistente. deoarece contextul necesar pentru înţelegere a devenit evident. în care formatorul are influenţă minimă asupra cel care învaţă. fără implicare cognitivă activă în procesul de lectură. de durată. Construind această schemă în mod conştient. cei care învaţă trebuie implicaţi activ în procesul de învăţare. în timp ce ei stau în bănci luînd notiţe sau visînd cu ochii deschişi. şi nu unul pasiv. si de nemonitorizare a înţelegerii. Pentru ca înţelegerea critică. se stabilesc interesul pentru explorarea subiectului şi scopul acestei investigaţii. a vizionării unui film. Fără un interes susţinut. Un asemenea contact poate lua forma lecturii unui text.Al doilea scop al fazei de evocare este de a-l activiza pe cel care învaţă. cunoştinţele fiecăruia sunt conştientizate şi este scoasă la suprafaţă „schema” preexistentă în gîndirea fiecăruia în legătura cu un anumit subiect sau idee. gîndire şi învăţare. iar interesul e adesea cel care determină scopul. Aceasta este şi faza de învăţare.

A doua sarcină esenţială este de a susţine eforturile celor care învaţă în monitorizarea propriei înţelegeri. la nivelul realizării sensului. Întîi. realizarea sensului. ea este la fel de importantă ca şi celelalte. adulţii îşi monitorizează propria înţelegere. La această etapă cei care învaţă îşi consolidează cunoştinţele noi şi îşi restructurează activ schema. 64 . sau a unei convingeri noi. Cei care învaţă sau citesc în mod eficient îşi monitorizează propria înţelegere cînd întîlnesc informaţii noi. stabilite în faza de evocare. Ei corelează în mod deliberat informaţia nouă cu ceea ce le este cunoscut. Reformulînd ceea ce înţelegem cu vocabularul nostru personal. Aceasta este faza în care cei care învaţă îşi însuşesc cu adevărat cunoştinţele noi. totuşi.în procesul de învăţare. Cei care învaţă în mod pasiv trec pur şi simplu peste aceste goluri în înţelegere. In plus. Chiar dacă aceasta diferenţă se manifestă sub forma unui alt mod de a înţelege sau sub cea a unui nou spectru de comportamente. de a menţine implicarea şi interesul. analiza critică. 1991). Se pot spune multe despre această fază şi despre problemele legate de sporirea implicării si aprofundarea înţelegerii. Aici are loc învăţarea durabilă. Ne amintim mai bine ceea ce putem formula cu propriile noastre cuvinte. pentru a include în ea noi concepte. înseamnă a deveni cumva altfel. neînţelegerea sau omisiunea. Ei construiesc punţi între cunoscut şi nou pentru a ajunge la o noua înţelegere. Această schimbare are loc doar cînd cei care învaţă se implică activ în restructurarea tiparelor vechi. Acest lucru este necesar pentru construirea unor scheme noi. o schimbare autentică şi durabilă. Învăţarea durabilă şi înţelegerea aprofundată sunt personale. învăţarea este caracterizată de schimbare. se creează un context personal semantizat. dar şansa de a învăţa poate trece pe lîngă noi. prin care să le dezvoltam vocabularul şi capacitatea de exprimare. A treia fază a cadrului este etapa Reflecţiei. pentru a include în ele noul. este. ei se implică în introducerea noilor informaţii în schemele de cunoaştere deja asimilate. Conversaţia trebuie să rămînă. Această fază urmăreşte cîteva lucruri esenţiale. Înţelegerea este profundă cînd informaţiile sunt plasate întrun cadru contextual care are sens (Pearson si Fielding. In timpul lecturii. Adesea uitată în predare. Se încurajează stabilirea de scopuri. dacă nu suntem implicaţi în acest proces. Cei care ascultă o prelegere pun întrebări sau notează ceea ce nu înţeleg. Sarcina esenţială a celei de a doua etape. analiza comparată şi sinteza. Învăţarea înseamnă schimbare. fără a sesiza confuzia. în primul rînd. se aşteaptă ca cei instruiţi să înceapă să exprime în propriile lor cuvinte ideile şi informaţiile atestate / asimilate. pentru a cere ulterior lămuriri. cititorii buni vor reveni asupra pasajelor pe care nu le înţeleg. Al doilea scop al acestei faze este de a genera un schimb sănătos de idei intre elevi. raportat la propria persoană.

pe care ei sa le analizeze în timp ce şi le construiesc pe ale lor. cei care învaţă se confruntă cu o varietate de modele de gîndire. el presupune patru ipostaze ale implicării elevului în activitate de învăţare. precum si să le expunem diverse scheme. Etapa Extinderii se referă la cunoştinţele şi capacităţile ce urmează a fi formate în mod individual. la baza căruia stă experienţa. demonstrînd ample posibilităţi pentru implicarea elevilor în activitatea de învăţare. testarea cunoştinţelor şi abilităţilor formate în contexte noi de învăţare. formarea unor concepte abstracte şi generalizarea – integrarea observaţiilor şi reflecţiilor într-o structură logică (a învăţa înseamnă a conceptualiza şi a înţelege). Ete folosit cu succes în învăţarea adulţilor.2. Acest model şi-a demonstrat valabilitatea pentru toate vîrstele. care derivă direct din cele realizate în timpul activităţilor de formare. cercetare şi aplicare. a folosi cunoştinţele pentru a rezolva noi probleme). dar şi în instruirea şcolară. Permiţînd discuţiile în etape de reflecţie. a pune în practică. pe care ei sa le analizeze în timp ce şi le construiesc pe ale lor. 3. Modelul în cauză a generat rezultate foarte bune în multe din programele de formare realizate de Centrul Educaţional Pro Didactica. în rezolvarea unor noi probleme (a învăţa înseamnă a aplica. observare şi reflecţie – reflectarea asupra unor experienţe / activităţi realizate din mai multe unghiuri de vedere(a învăţa înseamnă a observa/ a reflecta). O descriere detaliată a etapelor unui proiect de sesiune / proiect de unitate de învăţare axat pe modelul învăţării experienţiale şi utilizat cu succes la Pro Didactica este cea care urmează: Proiect de sesiune axat pe modelul învăţării experienţiale • Etapa de actualizare Formatorul propune o activitate de evocare / actualizare care îi încurajează pe 65 . Este un care să le dezvoltam vocabularul şi capacitatea de exprimare. a experimenta. cei care învaţă se confruntă cu o varietate de modele de gîndire.precum si să le expunem diverse scheme. dispuse în forma unui ciclu specific. Proiectarea demersului de formare în baza modelului învăţării experienţiale David Colb (1984) a propus un model de învăţare eficientă. prin activităţi independente de studiere. Permiţînd discuţiile în etape de reflecţie. Denumit modelul învăţării experienţiale (experiential learning model). Aceste ipostaze se referă la: experienţa concretă – implicarea cursanţilor în activităţi „aici şi acum”. sau evocarea unor experienţe concrete anterioare (a învăţa înseamnă a face).2.

Formatorul verifică înţelegerea de către formabili a materiei noi şi modelează / propune exemple de sarcini pe care formabilii vor trebui să le îndeplinească la etapa următoare. • Etapa de prezentare a materiei noi Formatorul prezintă informaţia nouă. • Etapa de introducere a temei noi Formatorul îi ajută pe formabili să-şi focalizeze atenţia asupra subiectului nou şi stabileşte scopul major al cursului (prin expunerea obiectivelor). verificarea unor rezultate ale învăţării) ? • De ce mijloace avem nevoie pentru a pune în practică această metodă? 66 . 3. cu aplicarea celor învăţate la viaţa reală a formabililor. Aceasta poate fi făcută în mod inductiv sau deductiv. de demonstrare activă). fişelor etc. în echipe mici. a cunoştinţelor noi. eventuala participare a formabililor şi producerea de către ei a unor rezultate este de cele mai multe ori ghidată de formator şi scopul acestei participări este să facă legătura dintre cunoştinţele anterioare ale formabililor şi noua materie / informaţie. în scris). Această situaţie poate cere transferul /exersarea de cunoştinţe şi abilităţi într-o situaţie nouă în sala de curs sau în afara ei. • Etapa de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor formate Formatorul propune o activitate (orală sau în scris. orală. care să ofere posibilitatea de a evalua în ce măsură fiecare formabil a atins obiectivul / obiectivele sesiunii/cursului. La această etapă. O fişă de autoevaluare de către formator a implementării unui demers de învăţare bazat pe modelul învăţării experienţiale este prezentată în Anexa 1. La această etapă activitatea formabililor este de obicei controlată de către formator sau ghidată prin intermediul materialelor vizuale. 3. Activităţile pot fi făcute în grup. prin corelarea obiectivelor şi a conţinutului nou cu viaţa reală a formabililor. auditivă. individual. în sala de curs. Metode şi tehnici eficiente pentru activitatea de formare În alegerea metodelor ar fi utile cîteva întrebări de control: • Ce scop se urmăreşte prin folosirea acestei metode (de exemplu. Materialele ilustrative folosite la această etapă trebuie să fie familiare formabililor sau să conţină elemente studiate anterior. în perechi. Formatorul monitorizează formabilii şi oferă feedback. • Etapa de practicare a materiei noi Formabililor li se oferă posibilităţi de punere în practică.formabili să utilizeze cunoştinţele şi competenţele achiziţionate anterior. atingerea unor obiective. Nota bene! Nu este vorba de evaluarea prin note a cunoştinţelor! • Etapa de aplicare Formabilii vor utiliza materialul / informaţia însuşită / abilităţile formate într-o situaţie nouă. Activităţile practice trebuie să ofere posibilitatea de a exersa mai multe modalităţi de învăţare (chinestezică.

analiza informaţiei (datelor şi a faptelor). Studiul de caz e metoda axată pe descrierea unei situaţii reale şi relevante pentru interesele de formare ale cursanţilor. care este destul de complexă pentru a fi analizată. în scopul împărtăşirii cunoş­ tinţelor sau al luării unor decizii. de a o valorifica şi de a o împărtăşi colegilor este una înalt apreciată de cadrele difdactice. Simulările oferă formabililor posibilitatea de a exersa noile deprinderi şi cunoştinţe acumulate într-un mediu sigur. au fost definite în diferite moduri. ca instrument de învăţare. acumularea şi crearea unor conţinuturi sau idei complexe pot fi prezentate într-o formă succintă. legate din punct de vedere semantic de acesta. construirea unor alternative 67 . Furtuna de idei (brainstorming) este una din metodele cele mai des utilizate pentru stimularea creativi­ tăţii. sau stabilirea conţinutului care trebuie discutat. O hartă mentală are la bază un concept sau un cuvînt-cheie. cu un număr suficient de detalii. Cazul analizat trebuie să fie unul real. Cazul poate să fie de tip general sau să ţiună de un domeniu specific. Dezbaterea sau discuţia. Harta mintii (mind mapping) este un exercţiu sau un sistem util organizării gîn­ dirii. cu respectarea tuturor etapelor? Avem suficient timp la dispoziţie? • Cîteva metode eficiente pentru formarea continuă Diverse metode bazate pe lucrul în grup sînt cele mai stimulative pentru cursanţii adulţi. Posibilitatea de a apela la propria experienţă. prin care învăţarea. Jocurile de simulare reprezintă activităţi de modelare a unui proces. contribuind în mod semnificativ la învăţare. Între ele se identifică legături şi corelaţii. care însă se caracterizează prin trei elemente comune: un grup de oameni care vin împreună într-o relaţie de comunicare de tip „faţă în faţă”. în condiţii controlate de formator. Obiective urmărite: găsirea unor soluţii. iar în jurul lui se structurează cinci-zece idei principale. sintetizată şi cu o eficienţă maximă pentru ordonarea ideilor. generîndu-se noi „continuări” sau extinderi.• Ce aranjare a spaţiului de studiu impune metoda? Avem toate condiţiile pentru asta? • Ce cunoştinţe şi competenţe anterioare ale formabililor pot fi puse în valoare. Prin furtuna de idei se poate realiza cu succes producerea unei multitudini de idei/soluţii pentru o situaţie de problemă dată. dar care să reproducă pe cît se poate de mult situaţiile şi mediul real. astfel încît aspectele lui semnificative să fie relevante pentru a face o analiză şi o discuţie de interes comun. Rolul grupului este foarte mare. pentru detalierea şi descifrarea respectivului concept sau a ideii. respectiv trebuie actualizate pentru a aplica eficient această metodă? • Această metodă poate ajuta la evaluarea competenţelor cursanţilor ? • Cît timp durează aplicarea metodei.

casete audio şi video. Dar. Regulile metodei flash light presupun formularea clară a întrebării şi evitarea disensiunilor (în sensul că nu sunt permise reacţii sau comentarii la răspunsurile colegilor). trainingul este descris ca fiind un proces sistematic de dobîndire de noi cunoştinţe.4. Care aspect al conţinutului discutat astăzi a fost cel mai interestant/util pentru dstră? sau Ce vă poate folosi în activitatea dstră curentă din ceea ce am discutat astăzi? – pentru a evalua relevanţa conţinutului pentru nevoile şi viaţa reală a formabililor. de intervenţie şi acţiune rapidă etc. dar şi de evaluare a competenţelor. cel mai adesea. alegerea soluţiei optime etc. sau chiar conceperea unui proiect. abilităţi şi atitudini 68 . Flash light este o metodă rapidă de feedback. 3. La care aspect al temei / problemei doriţi să ne oprim mai mult? – pentru negocierea rapidă a con­ ţinutului etc). cît şi a celei de grup. de luare a unor decizii. pe lîngă activitatea de cercetare propriu-zisă. articole publicate. Profesorul-formator este cel care explică ce elemente/documente trebuie să conţină portofoliul. cazuri diferite. recomandăm trainingul ca formă principală în formarea continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii. (Mini)proiectul de cercetare constituie o metodă din ce în ce mai populară. în care se solicită răspunsul printr-un singur cuvînt sau o propoziţie la o întrebare (de exemplu: Cum vă simţiţi? – pentru a determina starea de spirit sau gradul de concentrare a atenţiei cursanţilor. Funcţie de alegerea formatorului şi de obiectivele sesiunii de formare. Pentru familiarizare generală. o metodă populară deja pentru aprecierea progresului elevilor. argumentarea soluţiilor propuse. Aceasta implică. premii obţinute cu diferite ocazii etc. care urmează să se încetăţenească cît mai rapid. Produsele pot include notiţe. pe ce criterii trebuie selectate acestea. favorizând dezvoltarea capacităţii de anticipare şi prognozare. sau construirea unui studiu de caz. Studiul de caz impune o activitate individuală. oferim cîteva precizări conceptuale şi recunoaştem că definiţiile date conceptului de training sînt variate. Portofoliul. studiul de caz se poate analiza în grupul mare sau în grupuri mici. Trainingul ca formă importantă de formare continuă În contextul prevederilor curriculumului de bază. materiale didactice proprii.de soluţionare a cazului. şi scrierea unui eseu pe baza celor cercetate. dar şi una de echipă. Fiecare grup poate analiza acelaşi caz sau. Gradul înalt de aplicabilitate practică a proiectelor fac ca acestea să fie utilizate frecvent. atît în cadrul învăţării individuale. poate fi la fel de eficient şi în cazul evaluării progresului formabilului adult. cum se elaborează fiecare produs din portofoliu etc. cum vor fi apreciate. fiind un exemplu de metodă complexă de învăţare. pentru că şi specialiştii care le-au emis sînt diferiţi. dimpotrivă.

specificul şi originalitatea cursurilor de dezvoltare profesională contribuie la dezvoltarea unei societăţi democratice pentru că acestea: 69 . Conform Regulamentului Intern al Cursurilor. original şi util de perfecţionare a cadrelor didactice. • La baza trainingului modern stă ideea că instruirea trebuie să se bazeze în primul rînd pe propria experienţă de viaţă. Particularităţile definitorii ale trainingului sînt: • Trainingul este o formă de instruire cu obiective concrete. implementarea şi evaluarea trainingului. se creează condiţii pentru aflarea soluţiilor independent de către participanţi. • Scopul final al trainigului este SCHIMBAREA personală. se formează şi se dezvoltă anumite abilităţi şi. • În cadrul unui training se lucrează activ şi interactiv. Ca studiu de caz relevant în acest sens. motivaţional. • Fiecare îşi descoperă propriile abilităţi. care are un rol aparte în constituirea unui scenariu realist. • Toţi cursanţii participă la schimbul de informaţii şi de idei etc. • Se asigură un nivel superior de înţelegere a situaţiilor/experienţelor. ar întreba cei care încă nu s-au decis să utilizeze elemente ale acestuia în practica de instruire a adulţilor? Specialiştii în domeniu. răspund în mod convingător. prezente sau potenţiale. De ce trainingul. ca prim pas al schimbării comunităţii. se experimentează şi se verifică reprezentările şi concluziile noastre prin intermediul jocului de rol şi a situaţiilor modelate • Programele de training asigură dezvoltarea de atitudini şi aptitudini prin stimularea celor mai importante paliere ale personalităţii umane: perceptual. • În timpul trainingului se transmit cunoştinţe. În abordarea sistemică. prezent sau viitor. • Se recunosc valorile individuale şi diversitatea lor. • Se lucrează în grup. prezentăm rezumativ experienţa Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. • Motivaţia personală este mult mai mare. • Se accentuează legătura dintre cunoştinţe şi experienţa personală. trainingul cuprinde patru faze: analiza. orientat spre eficientizarea activităţii într-un anumit domeniu. • Tehnicile de training sînt metodele de învăţare pe care trainerul le foloseşte pentru a transmite informaţia şi a genera impactul ei asupra participanţilor. cognitiv. pentru că: • Învăţarea este mai eficientă. afectiv şi comportamental. • Fiecare persoană are o contribuţie unică în cadrul grupului.necesare îndeplinirii mai eficace a atribuţiilor unui anumit post. verbal-simbolic. totodată. definirea.

Printre formele variate de organizare a cursurilor de dezvoltare profesională ar trebui să prevaleze modalităţile interactive. Ea este o consecinţă a noii viziuni asupra educaţiei – educaţia permanentă – şi se formează treptat de-a lungul activităţii profesionale. proiectate şi realizate permanent la un nivel calitativ superior. - abordează holistic procesul educaţional prin concentrarea atenţiei asupra elevului. 3. constantă. sistematică. care actualizează şi valorifică experienţa profesorilor şi formează noi abilităţi de predare. Autoformarea ca proces presupune: • autoproiectarea-autorealizarea unei “educaţii pentru sine”.5. observaţii în sala de curs. schimb de experienţă. - focalizează activitatea de dezvoltare profesională pe practici şi dezvoltare a abilităţilor de lucru. inclusiv trainingurile. într-o perioadă de timp determinată. - acordă consultanţă individuală şi de grup în funcţie de instruire şi necesităţile beneficiarului. prin iniţierea cadrelor didactice asupra metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală care să le permită şi dobîndirea de noi cunoştinţe. capabil de autoevaluare şi autoperfecţionare pedagogică. scop ales pe baza unei decizii personale de autoorganizare şi depunere a unui efort propriu. • autoformarea individualizată implică valorificarea deplină a propriei experienţe fără intervenţia altor medieri. • autoformarea metacognitivă.- promovează stiluri flexibile şi interactive de training. Autoformarea reprezintă o direcţie de evoluţie a activităţii de formaredezvoltare a personalităţii umane care implică transformarea obiectului educaţiei în subiect al educaţiei. competenţe şi comportamente. direcţionată spre perfecţionarea propriei personalităţi. Funcţia principală a autoformării angajează transformarea obiectului educaţiei în subiect al educaţiei în urma unui proces care implică valorificarea unui ansamblu de acţiuni educaţionale. workshopurile (atelierele). - familiarizează participanţii cu modalităţi de predare asistată de calculator. Autoformarea cadrelor didactice din educaţia timpurie Autoformarea este o activitate conştientă. activităţi de follow-up cu prezentarea unei analize de către formabili a propriei experienţe de aplicare în practică a celor acumulate în training etc. care vizează capacitatea de a 70 . - realizează activităţi de evaluare a impactului după fiecare training prin vizite pe teren. proiecte didactice. interviuri.

– priorităţile în domeniul nevoilor şi al interesului de a învăţa. – utilizarea publicaţiilor şi a altor materiale ajutătoare. • autoformarea permanentă. autoformation. • acesta o face din proprie iniţiativă. iar spaţiile sînt variabile. cadrul didactic trebuie să identifice următoarele: • Ce trebuie să aflu? • Ce resurse voi folosi? • Cît timp am la dispoziţie? • Cum şi cînd mi-am propus să lucrez asupra acestei teme? • Cum voi testa ceea ce învăţ? • Cum voi şti dacă mi-am îndeplinit obiectivele? Autoformarea (bazată. selbstgesteuertes lernen) este procesul prin care individul: – are iniţiativa învăţării. • timpul dedicat învăţării este flexibil. în ultimii ani. Autoformarea (self-directed learning. obiectivele. • rezultatele învăţării se stabilesc prin autocontrol. de fapt. – stabileşte propriile nevoi de învăţare (cu sau fără ajutorul altora). s-a constatat că actualmente 71 . • este foarte importantă autonomia în stabilizarea scopurilor învăţării. – îşi formulează scopurile. • elementul esenţial este responsabilitatea. – justificarea obiectivelor învăţării. Autoformarea se manifestă gradual (există ca variante ale autonomiei) şi: • este strict orientată spre cel care învaţă. independenţa de conţinutul învăţării). Autoformarea cadrelor didactice este. – identifică resursele umane şi materiale necesare învăţării. care angajează capacitatea de asumare a sarcinilor centrate asupra propriei formări. – alegerea unor stiluri şi strategii de învăţare. liber alese (decizia aparţine celui care învaţă). de regulă. Cu alte cuvinte. – alege şi aplică strategii potrivite/adecvate de învăţare.“învăţa să învăţ” (educatibilitatea cognitivă. – evaluează propriile rezultate. • conţinuturile tematice sînt. – evaluarea rezultatelor învăţării. Din discuţiile cu cadrele didactice. Acestea se manifestă în: – deciziile referitoare la proiectele de învăţare. din ce în ce mai agreată (şi cercetată) şi desemnează un proces extrem de complex pe care nu-l putem exclude din educaţia adulţilor. pe autoorganizare) se exprimă cel mai bine în „gradele de libertate” în raport cu învăţarea. specifice vîrstei.

cu ajutorul Internetului. reuniuni metodice. • autoformarea pune accentul pe însuşirea. nu pe transmiterea cunoştinţelor. • identifică resursele umane şi materiale necesare învăţării. • autoformare suportă o determinare biografică. şedinţe. Autoformarea este procesul prin care individul: • are iniţiativă proprie. • metodele şi tehnicile de învăţare. condiţiile de bază pentru un act de autoformare eficient: • profesionistul trebuie să procure perseverent şi sistematic informaţia nouă din domeniul său. În categoria metodelor şi tehnicilor de autoformare putem încadra: • metodele şi tehnicile de informare. • îşi formulează scopurile. • conceptul autoorganizării separă principiul instruirii de cel al învăţării. • evaluează propriile rezultate. obiectivele. • alege şi aplică strategii adecvate de învăţare.autoformarea se realizează. consilii pedagogice şi de administraţie. • autoformarea necesită contexte sociale. ci şi la tematica ei. simpozioane. • autoformarea nu se referă numai la metodele învăţării. seminarii. experimentare şi dezvoltare a cunoaşterii. în mare parte. În acest context. concursuri. ceea ce ne demonstrează că dezvoltarea tehnologiei informaţionale şi de comunicare oferă noi posibilităţi pentru promovarea autoformării permanente. Autoformarea se bazează pe mai multe teze: • conceptul de autoformare este diferit de cel al pedagogiei normative. tehnicile şi procedeele de activitate. prelucrare şi stocare a informaţiilor sau cunoştinţelor. • asistenţa la activităţi deschise în cadrul instituţiei unde lucrează. • metodele şi tehnicile de cercetare. • autoformarea este un proces cognitiv şi emoţional. documentare. învăţămîntul trebuie să creeze condiţii favorabile în 72 . sînt stabilite dimensiunile esenţiale. • stabileşte propriile nevoi ale învăţării. • participări la: conferinţe. • metodele. • autoformare este o activitate bazată pe autoresponsabilizare. • cei care se autoformează trebuie să experimenteze individualizarea învăţării.

ore metodice. Pe de altă parte. 2. contexte în care profesorii să folosească metode şi tehnici de învăţare cît mai diverse şi noi (în cadrul comunicărilor la consiliile profesorale. conferinţe. • strategii de căutare a sprijinului/susţinerii sau de organizare a mediului. deşi nu corelează direct cu performanţa academică. analizării acestora şi transpunerii în practică. de mediu. deci formarea iniţială de bază are consecinţe directe asupra autoinstruirii. concursuri etc. 3. emoţionale şi sociale ale mediilor educative şi efectele acestora asupra învăţării.acest sens. Autoformarea este un model ciclic care cuprinde trei faze („self regulatory cycles of learning“): Faza de pregătire: • sarcini specifice: analiza şi formularea obiectivelor. • fiecărui cadru didactic trebuie să i se permită să-şi construiască o filozofie personală referitoare la activitatea (teoretică şi practică) proprie. s-a constatat că autodocumentarea. • planificare strategică la un nivel mai personal. eficacitatea personală percepută. • cadrele didactice trebuie să se familiarizeze cu dimensiunile fizice. scopul vizat. comportamentale. • este necesar să fie create ocazii. • trebuie valorizate dezvoltarea „gîndirii critice“. simpozioane. Aplicarea acestor metode necesită „instrumentaţii“ specifice. personale (psihologice). sporeşte interesul pentru învăţare şi diversifică activitatea. • trebuie formate-dezvoltate în primul rînd competenţele necesare evaluării nevoilor (de autoformare). aceasta implică: beneficii aşteptate. scrierea şi lectura. • strategii de gestionare a timpului. Utilizarea metodelor de activitate intelectuală motivează. şedinţe cu părinţii. Tipuri variabile legate de autoformare: 1.). Faza de autoreflecţie: 73 . Faza de performanţă: • strategii de autoînvăţare. dezvoltă gîndirea critică şi capacitatea de planificare-proiectare. reflecţia personală.

• exigenţele şi finalităţile domeniului învăţării trebuie să fie realizabile. • este necesar a putea distinge formele cunoaşterii (empirică/ teoretică. Autoresponsabilizarea individului capătă o dimensiune din ce în ce mai importantă în sistemul de 74 . • capacitatea de a utiliza textele scrise a scăzut. pe revelaţie). ci şi de competenţe „minore“ („o minte sănătoasă“. • mass-media influenţează tot mai mult comportamentele indivizilor. solicitărilor în instruire (pentru a evita suprasolicitările. „fler“. formarea competenţelor necesare autoinstruirii devine prioritară pentru achitarea didactică. • au scăzut răbdarea şi perseverenţa (de aceea seminariile de lungă durată sînt tot mai puţin frecventate de adulţi).). • nivelul de pregătire profesională a crescut continuu şi durata de studiu s-a extins tot mai mult. precum şi alternarea cerinţelor. favorizează mai mult formarea competenţelor necesare rezolvării cerinţelor tot mai directe şi inedite. aplicată în contexte multiple. • piaţa produselor necesare învăţării s-a diversificat. susţin motivaţia mai mult decît variantele instruirii directe. astfel se realizează un „mediu mixt“. pentru ca adulţii să le accepte. intuiţie. bazată pe experienţă. exersarea lor este inevitabilă. • cadrele didactice sînt tot mai puţin dispuse să înveţe ceea ce li se impune. • studierea propriilor reacţii. demotivarea etc. • pentru a rezolva sarcini profesionale şi cotidiene nu este nevoie numai de cunoştinţe ştiinţifice. propice învăţării intensive.• strategii de autoevaluare personală. • tot mai multe cadre didactice se angajează în activităţi civice. cunoaştere implicită bazată pe experienţă. Formele de autoformare orientate preponderent spre acţiuni practice întăresc. ele decid singure ce vor să înveţe. calm. Se recomandă combinarea etapelor autodirijate cu cele îndrumate. „a cunoaşte“ devine frecvent cotidian. iar cunoaşterea psihologică a vieţii cotidiene s-a răspîndit tot mai mult. Concluzii importante în practica autoformării personalului didactic: • potenţialul de învăţare în lumea contemporană a crescut considerabil. a putea recunoaşte limitele cognoscibilului. • au crescut empatia şi sensibilitatea în relaţiile interumane. O învăţare care pune accentul pe concret. stilul de a raţiona şi mania de a percepe realitatea. • este necesar a realiza conexiunile corespunzătoare şi a considera diferenţele. răbdare. inteligenţă emoţională). ofertele au devenit mai numeroase şi mai atractive. • evaluarea satisfacţiei proprii. Prin urmare.

A oferi mijloace pentru satisfacerea nevoilor. De aceea. Motivarea este vitală pentru orice muncă. influenţă sau venituri superioare. performanţa se produce în funcţie de nivelul abilităţilor şi motivaţie. motivarea este şi o obligaţie managerială instituţională. aşa cum se cere în societatea modernă. în special. ca funcţie administrativă şi managerială. Actul de motivare. cuprind următoarele activităţi : evaluarea performanţelor. Motivaţia personalului didactic presupune cinci etape: • analiza teoriilor motivaţionale. În activitatea cu copiii mici motivaţia este esenţială şi din considerentul că se lucrează cu copiii care reclamă modalităţi deosebite de abordare psihopedagogică. scopul fiind de a îmbunătăţi permanent performanţa prin motivare. Motivarea cadrelor didactice pentru formare continuă În contextul socio-economic şi cultural al Republicii Moldova este foarte important să promovăm. În această ordine de idei. Motivaţia individuală este maximă atunci cînd subordonatul este conştient de propria valoare. dezavantajată din punct de vedere material şi social. din punct de vedere managerial. remarcăm că motivarea. În societatea contemporană însă. în general. aspiraţiilor cadrelor didactice înseamnă a oferi un climat motivaţional. proiectarea şi reproiectarea posturilor. aşteptărilor. • aplicarea şi reevaluarea permanentă a strategiei motivaţionale.instruire. lucrează în cadrul unei structuri care îl solicită şi îi pune în evidenţă abilităţile. mai degrabă. • elaborarea variantelor de strategii motivaţionale. şi a celui din grădiniţe. datorat complexităţii şi misiunii de îndeplinit: formarea unor personalităţi autonome. analiza. Evaluarea performanţelor urmăreşte crearea unor sisteme motivante de apreciere a angajaţilor din grădiniţă şi este necesară din următoarele 75 . Pe lîngă faptul că este o problemă de politică educaţională a statului. cu capacităţi de gîndire critică şi creativă şi un profil moral autentic. prin toate căile posibile. • analiza obiectivelor strategice ale organizaţiei de învăţămînt. nu mai este solicitată. statutul social al educatorului pare a fi. deoarece nu conferă destinatarului putere. integrabile social. deşi este o profesie respectată. dacă dorim ca oamenii să depună efort în ceea ce fac şi să îndeplinească sarcinile de bună voie şi eficient. funcţiilor. susţin teoreticienii. • realizarea de consultări la toate nivelurile managementului. are drept scop obţinerea de performanţe şi recunoaşterea faptului că fiecare cadru didactic este unic şi că importanţa lui în lanţul educaţional este deosebită. 3. Or. Recunoaştem în mod unanim că. organele de decizie şi managerii au un rol important în motivarea acestei categorii profesionale. Profesiunea de educator are un statut aparte. cel al clasei mijlocii. sporirea motivaţiei personalului angajat în sfera educaţională.6. recompensa.

morale şi civice. elaborată în 1943 şi dezvoltată ulterior. în contextul exercitării rolurilor cadrelor didactice. cît şi comportamentul pe post al angajaţilor. a unui sistem de evaluare corect şi eficace este necesar să se ţină cont de următoarele reguli: - Criteriile de evaluare trebuie dezvoltate pe baza analizei concrete a posturilor de muncă. - Evaluările trebuie să vizeze atît performanţele. Aceste reguli trebuie aplicate însă pertinent. Obiectivele evaluării performanţelor  se axează pe îmbunătăţirea performanţelor de planificare a resurselor umane. Evaluarea performanţelor trebuie să fie cît mai obiectivă. - Standardele de performanţă trebuie comunicate în scris angajaţilor. de salarizare. O nevoie care a fost satisfăcută nu mai constituie un factor de motivare. a promovării etc. nevoile de grad superior intervin numai după satisfacerea celor de grad inferior.considerente: permite persoanei să identifice domeniile în care are deficienţe. Acesta susţine că oamenii sînt motivaţi să se comporte în modul în care cred că reprezintă o cale de a-şi satisface nevoile. Pentru conceperea. în concordanţă cu idealul educaţional. persoana este motivată sa încerce să-şi depăşească necesităţile de nivel superior. Pe măsură ce nevoile de grad inferior sînt satisfăcute. • promovarea unui sistem de valori culturale. în mod sistematic. • implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor în învăţămînt. de promovare şi de perfecţionare profesională. motivarea umana depinde de dorinţa de a-şi satisface diverse nevoi structurate pe cinci niveluri ierarhice. evaluează contribuţia unei persoane în vederea stabilirii unei recompense. în cadrul sistemului şi a instituţiei educaţionale preşcolare. Piramida 76 . • crearea în grupa de copii a unui climat socio-afectiv securizant. - Este necesar să existe un sistem de apel pentru cazurile în care angajaţii contestă rezultatele evaluării. Conform teoriei lui Maslow. Pentru sistemul educaţional este specific ansamblul de valori şi atitudini care stau la baza performanţelor  educaţionale: • cultivarea unui mediu educaţional centrat pe valori şi relaţii democratice. • participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de instruire. • angajarea în relaţii de parteneriat socio-educaţional cu familia şi cu alte instituţii cu responsabilităţi educaţionale.

nevoi de siguranţă. sînt: a. Or. Sub o „ploaie” de critici. Managerul trebuie să-şi valorifice capacitatea de a lăuda oamenii şi a le inspira dorinţa de a-şi realiza potenţialul latent. 77 . Dimensiunile satisfacţiei profesionale. nevoi sociale. nevoi de autorealizare.  participarea la rezolvarea problemelor grupului de muncă.belşug”! Satisfacţia muncii este unul dintre factorii eficienţei generale a activităţii.  conştiinţa utilităţii sociale a muncii. putere. Ea apare ca rezultat al diferenţei dintre ceea ce indivizii obţin ca recompensă a muncii şi ceea ce estimează ei că ar trebui sa obţină. capacităţile se ofilesc.  îmbunătăţirea condiţiilor fizice şi a calităţii estetice a locului de muncă. Caracterul variat al activităţii. Printre modalităţile principale de creştere a satisfacţiei muncii atestăm:  alegerea profesiunii şi a locului de muncă în funcţie de propriile aptitudini şi înclinaţii. conform lui Maslow. Cu cît contribuţia educatorilor este mai mare (cantitate. Atmosfera favorabilă.  îmbunătăţirea relaţiilor interumane. rămînerea în profesiune. satisfacînd nevoia de stimă. Satisfacţia psihosocială – raportarea omului şi la colegii săi. Zamfir.. cu atît compensaţia aşteptată va fi mai ridicată. de conţinutul şi particularităţile de desfăşurare. Satisfactia legata de muncă. prestigiu. inovaţia. b. condiţiile muncii. poziţie socială. c. atribuţiile de conducere asigură starea de satisfacţie. Satisfacţia economică – importantă pentru intrarea. nevoi de stimă.  profesionalismul. nivel de calificare. efort de perfecţionare. de colegialitate şi prietenie între membrii colectivului de lucru. în ordine ierarhică: nevoi fiziologice.motivaţională a lui Maslow conţine. Încurajarea le face să reînvie! Lăudaţi cea mai neînsemnată îmbunătăţire şi cel mai mic progres! Aprobaţi cu însufleţire şi lăudaţi din . după C. calitate. relaţiile pozitive între membrii grupului şi conducere contribuie la asigurarea stării de satisfacţie. prin dezvoltarea unor relaţii pozitive. importanţă socială). Ea conferă sentimentul securităţii. la grupul din care face parte este esenţială în procesul muncii. capacităţile profesionale ridicate solicitate de aceasta. comportamentul profesional este condiţionat de nevoi structurate ierarhic.

 prestigiul social al profesiei. cultivă şi organizează. îndeamnă. cele mai importante surse de satisfacţie profesională. În concluzie. educatorul instruieşte.  atmosfera generală din grădiniţă/şcoală. aceasta fiind considerată ca cea mai puţin generatoare de stres.Conform unor cercetări. dirijează.  dotarea materială a grădiniţei/şcolii. mai complicat şi mai sensibil decît omul în devenire… Ancorat în prezent. întrezărind viitorul şi sondînd dimensiunile posibile ale personalităţii. dăruire şi umanism ca cea de educator. educă. pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios.  performanţele copiilor. .nici o profesiune nu cere posesorului ei atîta competenţă.  salariul. Un aspect pozitiv este faptul că una din cele mai puternice surse de satisfacţie profesională o constituie conducerea grădiniţei. în opinia cadrelor didactice.  relaţiile cu colegii. corectează. includ:  conţinutul muncii de educator şi relaţiile cu copiii şi părinţii.  conducerea grădiniţei. perfectionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvîrşirii calităţilor necesare omului de mîine. 78 .

cum anume? __ formulînd obiectivele sesiunii/cursului __ prin sublinierea relevanţei obiectivelor sesiunii/cursului pentru viaţa şi activitatea formabililor/studenţilor __ altfel: _________________________________________ 79 . cum anume? __ prin utilizarea unor materiale vizuale __ prin întrebări __prin descrierea unei situaţii __ prin relatarea unei experienţe proprii __ printr-o istorioară / glumă __ altfel: _________________________________________ 3. A încercat formatorul să obţină concentrarea atenţiei formabililor asupra noii teme? Dacă da. A stabilit formatorul scopul sesiunii/cursului? Dacă da.Anexe Anexa 1 Fişa de (auto)analiză a realizării unei sesiuni/unităţi de învăţare proiectate în baza modelului învăţării experienţiale Etapa de actualizare 1. cum anume? __ propunîndu-le formabililor să practice materialul studiat anterior __ printr-o activitate de captare a atenţiei __ printr-o activitate de evocare a experienţei proprii __ altfel: _________________________________________ Etapa de introducere a temei noi 2. A făcut formatorul legătură între obiectivele temei noi şi materialul studiat anterior? Dacă da.

apropiindu-se de formabili şi verificînd acest lucru __ altfel: _________________________________________ Etapa de practicare a materiei noi 7. A oferit formatorul posibilităţi de practicare a cunoştinţelor noi? Dacă da. auditive. A verificat oare formatorul nivelul de înţelegere înainte de a trece la etapa următoare? Dacă da. A modelat oare formatorul îndeplinirea sarcinilor pentru a practica materia nouă? Dacă da. cum anume? __ prin folosirea materialelor ilustrative __ prin descriere sau explicaţie __ prin punerea întrebărilor __ altfel: _________________________________________ 5. A monitorizat oare formatorul activitatea formabililor? Dacă da. cum anume? __ prin solicitarea răspunsurilor de la formabili? __ mişcîndu-se prin sala de curs. A oferit oare formatorul o informaţie nouă pentru formabili? Dacă da.Etapa de prezentare a materiei noi 4. cum anume? __ prin oferirea de materiale ilustrative care să ghideze procesul de lucru al formabililor __ prin utilizarea unor strategii diferite de grupare a formabililor __ prin oferirea mai multor modalităţi (chinestezice. în scris) __ altfel: _________________________________________ 8. cum anume? __ prin observarea implicării formabililor __ lucrînd direct cu un grup sau individual __prin mişcarea prin sala de curs şi observare __ altfel: _________________________________________ 80 . cum anume? __ prin oferirea de exemple __ prin accentuarea momentelor importante __ altfel: _________________________________________ 6. orale.

cum anume? __ oferind răspunsurile corecte __ solicitînd răspunsurile corecte de la alţi formabili __ prin solicitarea de răspunsuri de la toţi formabilii pentru a identifica momentele în care nu sînt toţi de aceeaşi părere __ altfel: _________________________________________ Etapa de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor formate 10. cum anume? __ prin a le cere formabililor să rezolve o sarcină în scris __ implicîndu-i pe formabili într-o activitate practică ce ar demonstra însuşirea cunoştinţelor şi abilităţilor noi __ altfel: _________________________________________ Etapa de aplicare 11.9. expunîndu-şi propria opinie __cerîndu-le formabililor să efectueze nişte teme în afara auiditoriului __altfel: _________________________________________ 81 . cum anume? __ propunîndu-le formabililor să răspundă la întrebări pe baza experienţei proprii __ făcîndu-i pe formabili să interacţioneze. A evaluat formatorul realizarea de către formabili a obiectivelor sesiunii/cursului? Dacă da. relevantă pentru viaţa reală a formabililor? Dacă da. A oferit oare formatorul o posibilitate de a aplica materia într-o situaţie nouă. Le-a oferit oare formatorul cursanţilor feedback privind corectitudinea răspunsurilor lor? Dacă da.

se prevede majorarea ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copii de 3–6 ani de la 41. Pornind de la importanţa educaţiei timpurii în dezvoltarea ulterioară a copiilor şi realizarea în deplină măsură a oportunităţilor oferite de învăţămîntul general şi cel superior.1% de copiii de 5–6 ani. de la 63. Astfel.Anexa 2 Educaţia şi dezvoltarea timpurie. (v) consolidarea parteneriatelor sociale şi implicarea comunităţilor. în Strategia Consolidată a Guvernului Republicii Moldova au fost stabilite următoarele obiective: (i) majorarea către anul 2008 pînă la 75% a ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copii de vîrstă între 3-5 ani şi pînă la 100% pentru copiii de 6-7 ani. în anul 2008 în ţară funcţionau 1334 de grădiniţe.1% în anul 2004 pînă la 72. Conform datelor statistice.1 mii copii. cu un contingent de 120.3% în 2002 pînă la 75% în 2010 şi 78% în 2015. Rata brută de cuprindere în învăţămîntul preşcolar a crescut de la 66. În domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii. respectiv. 3. dintre grupele dezavantajate şi cele cu venituri medii. Guvernul a întreprins mai multe activităţi ce au avut drept scop extinderea accesului copiilor de vîrsta respectivă la educaţia şi dezvoltarea timpurie. precum şi reducerea în aceeaşi perioadă la mai puţin de 5% a discrepanţelor dintre regiunile rurale şi urbane. Guvernul a revizuit Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului în domeniul educaţiei. conform Strategiei naţionale de dezvoltare. sporirea eficienţei şi relevanţei educaţiei (iv) asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu cadre didactice. cu 39 de instituţii preşcolare mai mult decît în anul 2005. În scopul atingerii obiectivelor formulate în Strategia consolidată. Politici şi realizări actuale în Republica Moldova 1. medicale şi personal tehnico-administrativ.6% în anul 2007. precum şi reducerea cu mai puţin de 5 % a discrepanţelor dintre regiunile rurale şi urbane. dintre grupele dezavantajate şi cele cu venituri medii. dedicate educaţiei preşcolare. În grupele pregătitoare au fost instituţionalizaţi circa 62 de mii de copii sau 77. introducînd stipulări explicite.5% în 2002 pînă la 95 % în 2010 şi 98% în 2015. (ii) majorarea anuală cu 10% a accesului copiilor aflaţi în situaţii dificile la o educaţie preşcolară de calitate. 82 .1%.7% pînă la 71. 2. iar pentru copii de 5–6(7) ani – de la 66. iar rata netă. (iii) îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi educaţiei timpurii din perspectiva tratării ei ca pregătire pentru viaţă.

6.. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. Curriculumul preşcolar pentru copiii de 1-7 ani şi Ghidul de implementare a acestuia. Au fost extins şi dezvoltat modelul de educaţie timpurie individualizată. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău. 5. psihosocială (dans. manageri) au fost organizate o serie de seminare de instruire în domeniul strategiilor viabile şi serviciilor educaţionale de alternativă destinate educaţiei 83 . mobilă (mese. seminarii. schimburi de experienţă. 9. Pornind de la doleanţele părinţilor. Pentru specialiştii din comunităţi (educatori. Centrele din aceste grădiniţe au fost dotate cu materiale didactice. imprimantă. a fost elaborat unui set de materiale didactice. ateliere de lucru. de dezvoltare fizică.4. au fost elaborate standardele pentru evaluarea copiilor din instituţiile preşcolare. 8.Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la serviciile de educaţie timpurie în localităţile rurale cu accent special pe grupurile vulnerabile”. De asemenea. montarea unei linii de telefon. 7.). Dezvoltarea deprinderilor şi abilităţilor manageriale şi profesionale s-a realizat în contextul îmbunătăţirii serviciilor ce ţin de educaţia şi dezvoltarea timpurie a copilului. aplicat în peste 20 de grădiniţe. contingentul de copii şi posibilităţile materiale ale comunităţilor. copiator. şah. în alte instituţii de învăţămînt şi organizaţii nonguvernamentale ce dispun de licenţele respective au fost organizate cursuri de perfecţionare şi de specializare. Guvernul a încurajat funcţionarea instituţiilor preşcolare cu program flexibil de lucru (4. În astfel de localităţi contribuţia comunităţilor constă în oferirea localului pentru crearea centrelor. 10 sau 12 ore pe zi). calculator. Complementar la serviciile educaţionale standard. lucrări de reparaţie. Perfecţionarea continuă a educatorilor s-a desfăşurat la nivel instituţional. scaune. au fost dezvoltate şi implementate servicii de tip nou – psihologic. flipchart şi consumabile. care oferă servicii educaţionale copiilor din familii vulnerabile în cadrul proiectului . susţinut de UNESCO/ UNICEF/ FISM. au fost organizate şi alte acţiuni de formare profesională continuă. asigurarea alimentării copiilor care beneficiază de serviciile oferite de centrele respective. 6. cărţi. limbi străine etc. cum ar fi conferinţe. De asemenea. dulapuri). care au un conţinut axat pe obiective şi include activităţi de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor. asigurarea securităţii bunurilor materiale (gratii. raional/ municipal şi în Centrele de Formare Continuă. uşă metalică). În scopul modernizării procesului de educaţie timpurie. care urmează a fi distribuit tuturor grupelor pregătitoare. jucării. computer. În Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. elaborări de materiale didactice şi tehnologice. medici. fax. asistenţi sociali.

oferite de comunităţile locale şi destinate revitalizării instituţiilor preşcolare. Circa 170 de instituţii vor fi dotate cu echipamente pentru activităţi. Se preconizează ameliorarea bazei tehnico-materiale a 82 de instituţii şi dotarea a 170 instituţii preşcolare dotate cu mobilier. material didactic grafic. 10. materiale de construcţie şi forţă de muncă. (ii) degradarea clădirilor. (iv) ameliorarea calităţii proceselor de formare profesională iniţială şi continuă a educatorilor. avînd drept scop mobilizarea comunităţilor locale la soluţionarea problemelor din domeniul educaţiei timpurii. (v) alocarea mijloacelor pentru asigurarea gratuită a instituţiilor preşcolare cu necesarul de materiale ilustrativ-didactice. (vi) majorarea anuală cu cîte 2 lei a normei zilnice de alimentare a unui copil din instituţiile preşcolare. 9. Pe lîngă contribuţiile crescînde în mijloace financiare. jocuri şi jucării dezvoltative. în anii ce urmează Guvernul preconizează: (i) extinderea numărului instituţiilor preşcolare cu program flexibil de activitate. Fiecare instituţie preşcolară din ţară va fi asigurată cu 8 titluri de carte.şi dezvoltării timpurii a copilului. modele. De asemenea. au fost gazificate 93 de instituţii preşcolare. (iii) condiţiile nesatisfăcătoare din multe instituţii preşcolare care funcţionează: lipsa sau insuficienţa materialelor ilustartiv-didactice. bazei materiale şi didactico-metodice a grădiniţelor închise şi a celor care activează în regim sezonier. tehnicile şi instrumentele de monitorizare. autorităţile locale au demarat din proprie iniţiativă procesul de construcţie a 18 grădiniţe noi de copii. Au fost întreprinse mai multe măsuri. utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale. mobilei. (iii) repararea edificiilor instituţiilor preşcolare şi dotarea acestora cu utilaj modern. 11. cu contribuţia autorităţilor centrale. (ii) extinderea numărului de şcoli-grădiniţe. pentru prima oară după obţinerea independenţei. Pentru a ameliora situaţia. În procesul realizării prevederilor Strategiei consolidate care se referă la educaţia şi dezvoltarea timpurie a copilului au fost identificate următoarele constrîngeri: (i) lipsa instituţiilor preşcolare în 230 de localităţi ale ţării. (iv) lipsa cadrelor didactice şi tehnice cu o pregătire profesională în domeniu. 84 . jucăriilor.

Se preconizează că mai mult de o treime din fiecare tranşă să fie alocată pentru revitalizarea şi repararea instituţiilor preşcolare. (iv) în scopul alocării de granturi pentru crearea centrelor educaţionale de alternativă. a fost organizat un concurs al localităţilor care nu dispun de grădiniţe. (ii) au fost deschise 37 Centre Comunitare pentru părinţi şi copii. jocuri didactice. 14.0 mil. (iv) Instruirea educatorilor şi a personalului administrativ din grădiniţele de copii. jucării. a Standardelor Educaţionale şi Profesionale. lei în anul 2011. În cadrul Proiectului „Educaţie Pentru Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapidă” au fost desfăşurate. (v) au fost elaborate Curriculum de educaţie timpurie şi preşcolară (pentru 85 . 12. disbursarea anuală fiind condiţionată de progresele realizate. (iii) au fost dotate cu cărţi. (ix) creşterea cheltuielilor pentru dezvoltarea sistemului de educaţie preşcolară de la 943. (viii) gazificarea a circa 140 de instituţii preşcolare. următoarele activităţi: (i) în bază necesităţilor sociale ale localităţilor şi rezultatelor evaluării tehnice a edificiilor din raioanele eligibile. mobilier etc. au fost selectate şi revitalizate 50 de grădiniţe. (iii) Elaborarea Curricula. Republica Moldova beneficiază de un grant în mărime de $ 13200 mii. acordat de Catalytic Trust Fund. la concurs au participat 73 de localităţi. (ii) Dotarea grădiniţelor de copii. 510 grădiniţe. Conform acordului semnat în anul 2006 cu banca Mondială. Un rol important în implementarea prevederilor Strategiei consolidate care se referă la educaţia şi dezvoltarea timpurie a copilului îi revine Proiectului „Educaţie Pentru Toţi – Iniţiativa de Acţiune Rapidă”. Proiectul respectiv are drept obiectiv revitalizarea şi dezvoltarea sistemului educaţiei preşcolare din ţară şi include acţiuni privind: (i) Reabilitarea grădiniţelor de copii/ crearea de Centre educaţionale de alternativă pentru copii şi părinţi. 13. din ele fiind selectate 50 de localităţi. inclusiv 2 Centre Pilot pentru copiii cu nevoi speciale.8 mil. lei în anul 2008 pînă la 1166. Proiectul are o durată de trei ani şi prevede alocarea grantului în tranşe anuale egale (cît $ 4400 mii anual).(vii) scutirea de plata pentru alimentaţie a copiilor ce provin din familiile dezavantajate.

Materialele respective au fost distribuite fără plată tuturor grădiniţelor din ţară. 86 . au fost editate cărţile „Delia merge la şcoală” şi „Acasă” pentru copiii de 5-7 ani şi cărţile „Căsuţa din copac” şi „Prietenii mei” pentru vîrsta de 3-7 ani. (vi) a fost elaborat şi pus în aplicare sistemul de monitorizare şi evaluare a performanţelor sectorului de învăţămînt preşcolar. inclusiv toţi managerii de grădiniţe din ţară.copii de 1–7 ani) şi Ghidul de implementare a curriculum-ului nominalizat. iar în sistemul de cartografiere a instituţiilor de învăţămînt a fost dezvoltată şi integrată componenta instituţii preşcolare. (vii) au fost instruiţi 210 formatori naţionali şi 5843 cadre didactice. Au fost elaborate şi editate Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani şi Standardele profesionale naţionale ale cadrului didactic.

Bibliografie selectivă *** Legea învăţămîntului a Republicii Moldova nr.2009) *** Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii. C111/1 1.07. 1999. Bucureşti. Editura Psihomedia. aprobate la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum în anul 2010. 7.03 *** Raportul cu privire la realizarea Strategiei Consolidate şi a Planului de Acţiuni în sectorul educaţiei.1224 din 09. 2008 Creţu. 2006. Antonesei. 6.1995. *** Instrumentele de evaluare a cadrelor didactice din educaţia timpurie. L. Polirom. C. traducere.6.. Education and Training 2010. Polirom. 1996 Ciolan. *** Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue (HG nr. Fundamentele culturale ale educaţiei. Dezvoltarea motivaţiei învăţări”.. aprobate la şedinţa Colegiului Ministerului Educaţiei. Paideia. Iaşi. *** Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. Constantin.1din 03.2004) *** Standardele de învăţare şi dezvoltare de la naştere pînă la 7 ani. Sibiu.11.. 547 din 21. Editura Humanitas. D. L. Teoria şi metodologia evaluării. 4. Pedagogie. aprobată prin hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. Tineretului şi Sportului în anul 2007. Polirom. R. Cucoş. 6. 3. Iaşi. 2008 Dorron. Învăţarea integrată. 5. 2. Polirom. 2003.2008.01. Cucoş. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Dicţionar de psihologie. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova (30.05. Iaşi. în baza Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie *** Concepţia Formării Personalului din Învăţământul Preuniversitar. Common European Principles for Teacher 87 . Iaşi. Parot F.04.

Editura Universal Dalsi.. 2001. Editura economică. De la teorie la practică.. Cartier. 2007 11.. Iaşi. Ştiinţa învăţării. Psihologia copilului.. Evaluarea în învăţămînt. Seminaire franco-quebecois. Bucureşti. Salade. Ungureanu.Competences and Qualifications. Lisievici. Chişinău. Chişinău.1998. Houdé. „What is a European teacher?” – European Network on Teacher Education Policies. 2005 9. 16. ALL Pedagogic. Paloş. Filozofia educaţiei. O. Early childhood counts. A. Chişinău. Bärbel. G. L. Tehnici de formare. Psihologia copilului. 12. P.. Mucchielli. Formarea formatorilor. 13.. 8. CEP USM. 2008 25. Polirom. Sava. Polirom. R. I. Bucureşti. J. Pedagogie. Negreţ-Dobridor.. 1993. 88 .. O viziune critică.. Pânişoară. O.. 2005 24.L. C. Evans. Ihnelder.. J. Baze teoretice şi repere practice. 17. J. 2008 19.. Bucureşti. Iaşi. 1999 21. D. 1994.. Educaţia adulţilor. M. I. 1982. Piaget. S.C. M. R. Aramis. 2000 Guţu. Manual de pedagogie . 2005 18. 20. et al. 2000.. Metode active in pedagogia adulţilor. Ionescu. Editura Didactică şi Pedagogică. Negreţ-Dobridor. Ediţia a treia. Polirom. D. Cartier. ClujNapoca. Le Meur. Psihologia inteligenţei.. V.. A programming guide on Early Childhood Care for Development The World Bank. Nicola. Istrate E. Moise. Rae. 2000 22. Niskier. Iaşi. 2002 15. Iaşi. V.. Editura Didactică şi Pedagogică.. Teorie practică. Autodidaxie. Chişinău. 1996. Washington. instrumente... 14.. I. 10. Bucureşti. Radu. Bucureşti. Bucureşti. Teoria generală a curriculumului educaţional. Ankarom. ALL Educational. Jinga.. 2007 23. Concepte didactice fundamentale. Managementul schimbării în cadrul educaţional. I. I.. Chicu. D. EPUC. Studii de pedagogie aplicată. Université de Tours. Piaget. Cartier.. Niculescu. R.

H.. 2001. Toma .edu. Editura Didactică şi Pedagogică. Învăţarea autodirijată şi consilierea pentru învăţare. U.prescolar.md/ 32..proeducation. Editura Institutul European.usv. Iaşi.26. Bucureşti.md/ 31. http://www. E.. Şchiopu.rocsir. 1982.ro/archiv/ 89 . S. 27. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1988. Siebert H. Autoeducaţia. Sens şi devenire. Iaşi.. 28. Editura Institutul European. Verza. http://www. Psihologia vîrstelor (Ciclurile Vieţii). http://www. 30. Pedagogie constructivistă.. Siebert. 2001. 29.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->